Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

159. zk., 2021eko abuztuaren 11, asteazkena

N.º 159, miércoles 11 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
4391
4391

184/2021 DEKRETUA, uztailaren 20koa, «Finkatze Kapitala Finkatuz SA» sozietate publikoaren 2021eko aurrekontuak onartzen dituena.

DECRETO 184/2021, de 20 de julio, por el que se aprueban los presupuestos para 2021 de la sociedad pública «Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A.»

2021eko apirilaren 21ean, 124/2021 Dekretua argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (124/2021 Dekretua, apirilaren 13koa, zeinaren bidez baimena ematen baitzaio Finantzen Euskal Institutuari «Finkatze Kapitala Finkatuz SA» sozietate publikoa sortzeko). Dekretu horrek onartu zen egun beretik aurrera izango ditu ondorioak.

En fecha 21 de abril de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el Decreto 124/2021, de 13 de abril, por el que se autoriza al Instituto Vasco de Finanzas la creación de la sociedad pública «Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A.», que surtió efectos el mismo día de su aprobación.

Behin sozietatea eratuta, eta ekitaldi honetan behar bezala jarduteko behar dituen lege-baliabideak izan ditzan, ezinbestekoa da sozietatearen 2021eko aurrekontua onartzea.

Una vez constituida la misma y con el fin de dotarla de los medios legales necesarios para su funcionamiento durante el presente ejercicio, se hace precisa la aprobación de su presupuesto para 2021.

Urteko aurrekontuen legeak indarrean jarri ondoren sortzen diren entitate publikoen aurrekontuak onar ditzake Gobernuak, bat etorriz Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginaren bigarren xedapen gehigarriarekin; testu bategin hori maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuak onartu zuen (1/2011 Legegintzako Dekretua, Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bategina onartzen duena eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoei aplikatu beharreko aurrekontu-araubidea arautzen duena).

El Gobierno podrá proceder a aprobar los presupuestos de las entidades públicas que se creen con posterioridad a la entrada en vigor de las leyes anuales de Presupuestos, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, que fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi y se regula el régimen presupuestario aplicable a las fundaciones y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Horrenbestez, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2021eko uztailaren 20an egindako bilkuran gaia aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 20 de julio de 2021.

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Onartzea «Finkatze Kapitala Finkatuz SA» sozietate publikoaren 2021eko kapital-aurrekontua (161.177.552 euro) eta ustiapen-aurrekontua (1.788.468 euro). Dekretu honen eranskinean jasota daude aurrekontu horien banakapena eta aurreikusitako urteko kontuak.

Artículo único.– Aprobar los presupuestos de Capital y Explotación para 2021 de la sociedad pública «Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A.» con unas dotaciones de 161.177.552 y 1.788.468 euros respectivamente. En anexo al presente Decreto se señala el desglose de los citados presupuestos y las cuentas anuales previsionales correspondientes.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko uztailaren 20an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 20 de julio de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental