Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

158. zk., 2021eko abuztuaren 10a, asteartea

N.º 158, martes 10 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
4372
4372

EBAZPENA, 2021eko abuztuaren 6koa, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, 2021en euskal etxeei emango zaizkien dirulaguntzetara biltzeko deia egiten duena.

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2021, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convocan subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak, para el año 2021.

Martxoaren 18ko 50/2008 Dekretuaren bitartez (2008ko apirilaren 11ko EHAA), euskal etxeentzako dirulaguntzak emateko araubidea ezarri zen, eta irailaren 9ko 175/2014 Dekretuaren bitartez (2014ko irailaren 17ko EHAA), aldatu egin zen dekretu hura. Martxoaren 18ko 50/2008 Dekretuaren 8. artikuluan ezarritakoaren arabera, dirulaguntza horietarako deia urtero egingo da Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren pertsona titularraren ebazpen bidez.

El Decreto 50/2008, de 18 de marzo (BOPV de 11 de abril de 2008) por el que se regula el régimen de subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak, modificado por el Decreto 175/2014, de 9 de septiembre (BOPV de 17 de septiembre de 2014) establece, en su artículo 8, que dichas subvenciones serán convocadas anualmente, mediante Resolución de la persona titular de la Secretaría General de Acción Exterior.

Dirulaguntza hauek Lehendakaritzaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoan daude sartuta, Lehendakaritzaren idazkari nagusiaren 2021eko otsailaren 18ko ebazpenak onartuta.

Las ayudas están incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de Lehendakaritza aprobado por Resolución de 18 de febrero de 2021 del Secretario General de la Presidencia.

Horrenbestez, hauxe

En consecuencia,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Xedea.

Primero.– Objeto.

Ebazpen honen helburua da 2021. urtean euskal etxeei, etxeon federazioei eta konfederazioei emango zaizkien dirulaguntzetara biltzeko deia egitea, martxoaren 18ko 50/2008ko Dekretuan araututako baldintzetan. Dekretu hori irailaren 9ko 175/2014 Dekretuaren eta uztailaren 27ko 186/2021 Dekretuaren bitartez aldatu zen. Azken dekretu horren bidez, bigarrenez aldatzen da Euskal etxeentzako dirulaguntzak emateko araubidea ezartzen duen Dekretua.

La presente Resolución tiene por objeto convocar, para el año 2021, ayudas en forma de subvenciones a los Centros Vascos, Federaciones y Confederaciones de Centros Vascos-Euskal Etxeak, en las condiciones reguladas en el Decreto 50/2008, de 18 de marzo, modificado por el Decreto 175/2014, de 9 de septiembre, y por el Decreto 186/2021, de 27 de julio, de segunda modificación del Decreto por el que se regula el régimen de subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak.

Bigarrena.– Dirulaguntza jaso dezaketen jardueren denbora tartea.

Segundo.– Ámbito temporal de las actuaciones subvencionables.

Deialdi honetara biltzen diren programa eta jarduerak 2021. urtean gauzatu beharko dira eta abenduaren 31rako amaitu beharko dira.

En Los programas y actividades que se acojan a la presente convocatoria habrán de materializarse durante el ejercicio 2021, debiendo estar culminados, en todo caso, a 31 de diciembre de dicho ejercicio.

Hirugarrena.– Dirulaguntzaren xede izan daitezkeen gastu eta jarduerak.

Tercero.– Gastos y actuaciones subvencionables.

1.– Ohiko gastuak eta jarduerak antolatzekoak. IV. kapitulua: diruz lagundu ahal izango dira funtzionamendu gastuak eta baita irabazi asmorik gabeko urteko programa eta jarduera zehatzak ere, honako jarduera eremu hauetan, batez ere:

1.– Gastos corrientes y organización de actividades. Capítulo IV: serán subvencionables los gastos de funcionamiento, así como la realización de programas anuales o actividades concretas sin ánimo de lucro, preferentemente en los siguientes ámbitos de actuación:

a) Gazteria.

a) Juventud.

b) Emakumea.

b) Mujer.

c) Kanpo irudia eta komunikazioa.

c) Imagen exterior y comunicación.

d) Memoria historikoaren berreskurapena.

d) Recuperación de la memoria histórica.

Euskal etxeen funtzionamendu eta mantentze gastuak (langileen soldatak, gizarte segurantza, bidaia gastuak, ura, argindarra, berogailua, zergak, aseguruak, alokairuak eta antzekoak) diruz lagundu ahal izango dira, baina ezingo dira jarduera gastuak baino handiagoak izan eta esleitutako dirulaguntzaren % 50eko muga dute.

Los gastos subvencionables de funcionamiento y mantenimiento de los Centros (costes salariales de personal, seguridad social, viáticos, agua, luz, calefacción, impuestos, seguros, alquileres y otros análogos) no podrán ser superiores a los gastos en actividades, y tienen el límite del 50 % de la subvención concedida.

2.– Azpiegitura eta ekipamendu gastuak. VII. kapitulua: diruz lagundu ahal izango dira euskal etxeetako, etxeon federazioetako eta konfederazioetako azpiegitura eta ekipamendu gastuak, honako hauei lehentasuna emanez:

2.– Gastos de infraestructura y equipamiento. Capítulo VII: serán subvencionables los gastos de infraestructura y equipamiento de los Centros Vascos, Federaciones y Confederaciones de Centros Vascos-Euskal Etxeak, priorizando los relativos a:

a) Katastrofeek eragindako kalteak konpontzeari.

a) Arreglo de desperfectos producidos por catástrofes.

b) Hesi arkitektonikoak kentzeari.

b) Eliminación de barreras arquitectónicas.

c) Euskal etxeen egoitza berriak eraikitzeari.

c) Nueva construcción de sedes de centros vascos.

d) Gazteentzako guneak egokitzeari.

d) Adecuación de espacios para jóvenes.

e) Gazteen eta emakumeen jarduerak aurrera eramateko teknologiak sartzeari.

e) Introducción de tecnologías para el desarrollo de actividades de jóvenes y mujeres.

3.– Kapitulu bakoitzean esleitzen diren dirulaguntzen gutxieneko kopurua 300 eurokoa izango da. Zenbatekoa zehazteko ezarritako formula erabilita ateratzen dena gutxieneko zenbateko hori baino txikiagoa bada, ez da dirulaguntzarik emango.

3.– El importe mínimo de las subvenciones concedidas por Capítulo será de 300 euros. En el caso de que de la aplicación de la fórmula dispuesta para la determinación de importe resulte una cantidad inferior, no se concederá ayuda.

4.– IV. kapitulurako emango diren dirulaguntzen gehienezko kopurua 30.000 eurokoa izango da euskal etxeentzat, eta 50.000 eurokoa federazioentzat.

4.– El importe máximo de las subvenciones concedidas por Capítulo IV será de 30.000 euros en el caso de centros vascos, y de 50.000 euros en el caso de federaciones de centros vascos.

5.– VII. kapitulurako emango diren dirulaguntzen gehienezko kopurua 10.000 eurokoa izango da.

5.– El importe máximo de las subvenciones concedidas por Capítulo VII será de 10.000 euros.

Laugarrena.– Baliabide ekonomikoak.

Cuarto.– Recursos económicos.

Deialdi honetarako gorde diren diru baliabideak bederatziehun eta bi mila hirurehun eta bost (902.305) euro dira guztira, honela banatuta:

El importe global de los recursos económicos destinados a la presente convocatoria, asciende a la cantidad de novecientos dos mil trescientos cinco (902.305) euros distribuyéndose del modo siguiente:

a) IV. kapitulurako: 195.576 euro ordainketa-kredituetan eta 586.729 euro konpromiso-kredituetan.

a) Para Capítulo IV: 195.576 euros, crédito de pago y 586.729 euros, crédito de compromiso.

b) VII. kapitulurako: 30.000 euro ordainketa-kredituetan eta 90.000 euro konpromiso-kredituetan.

b) Para Capítulo VII: 30.000 euros, crédito de pago y 90.000 euros, crédito de compromiso.

Bosgarrena.– Eskabideak aurkezteko tokia eta epea.

Quinto.– Modo y plazo de presentación de solicitudes.

1.– Martxoaren 18ko 50/2008 Dekretuaren 2. artikuluan eskatzen diren betebeharrak betetzen dituzten erakundeek era elektronikoan aurkeztu beharko dituzte eskaerak. Dekretu hori uztailaren 27ko 186/2021 Dekretuaren bidez aldatu da.

1.– Las entidades que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 2 del Decreto 50/2008, de 18 de marzo, modificado por Decreto 186/2021, de 27 de julio, presentarán las solicitudes de manera electrónica.

2.– Deialdi honetan parte hartzen duten euskal etxe, federazio eta konfederazioek elektronikoki izapidetu beharko dute eskabidea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak) onartutako identifikazio eta sinadura elektronikoko sistemaren bat erabiliz.

2.– Los Centros Vascos, Federaciones y Confederaciones que concurran a esta convocatoria deberán tramitar la solicitud de forma electrónica empleando alguno de los sistemas de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos).

Horretarako, aipatutako erakundeetako lehendakariek, legezko ordezkariek edo ahaldunek Bak ziurtagiria eskuratu ahal izango dute indarrean dagoen NANaren edo pasaportearen bidez, identifikazio eta sinadura elektronikoko sistema gisa, martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuaren bidez onartutako Sektore Publikoaren Jarduerari eta Funtzionamenduari buruzko Erregelamenduaren 29.1.c) artikuluan aurreikusitako moduan.

A tal efecto, las y los presidentes o representantes legales o personas apoderadas de las citadas entidades, podrán obtener la Bak a través de su DNI en vigor o su pasaporte en vigor, como sistema de identificación y firma electrónica previsto en el artículo 29.1.c) del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.

3.– Eskabideak, deialdiko laguntzak jasotzeko, bide elektronikoz egingo dira, https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0034306 webgunean eskuragarri dagoen eredu normalizatuan, eta interesdunen eskura dago www.euskadi.eus/euskaldunak webgunean.

3.– Las solicitudes, para acogerse a las ayudas que se convocan, se formularán por el canal electrónico en el modelo normalizado disponible en la dirección web https://www.euskadi.eus/servicios/0034306 y que está también a disposición de las personas interesadas en la página web www.euskadi.eus/euskaldunak

4.– Salbuespen gisa, egoitza Espainiako Estatutik kanpo duten erakundeek ere aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak paperean, artikulu honetako 3. paragrafoan adierazitako web-helbideetan eskuragarri dagoen eredu normalizatua erabiliz. Aurrez aurre betetako eskabideak, eredu normalizatu honen arabera, eskuz inprimatu eta sinatu beharko dira, eta, azkenik, administrazio-prozedura erkidea arautzen duen araudian eta Euskadiren atzerriko ordezkaritzetan ezarritako edozein tokitan eta erregistrotan aurkeztu beharko dira.

4.– Excepcionalmente, aquellas entidades domiciliadas fuera del Estado español también podrán presentar las solicitudes en soporte papel utilizando el modelo normalizado disponible en las direcciones web indicadas en el apartado 3 de este artículo. Las solicitudes cumplimentadas por el canal presencial, según este modelo normalizado, deberán imprimirse y firmarse manualmente y, finalmente, presentarse en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común y en las Delegaciones de Euskadi en el exterior, en aquellos países en los que existan.

5.– Eskabideak aurkezteko azken eguna 2021eko irailaren 17a izango da.

5.– El último día para la presentación de solicitudes será el 17 de septiembre de 2021.

Seigarrena.– Aurkeztutako eskabideetako akatsak zuzentzea.

Sexto.– Subsanación de defectos de la solicitud presentada.

1.– Dirulaguntzaren eskabideak ez badatoz osorik beteta, edo ez badatoz bat Euskal etxeentzako dirulaguntzen araubidea arautzen duen martxoaren 18ko 50/2008 Dekretuaren 9. artikuluan eskatutako dokumentazioarekin, interesdunari eskatuko zaio 10 eguneko epean akatsa zuzentzeko edo nahitaezko agiriak aurkezteko, eta ohartaraziko zaio, hala egin ezean, atzera egin duela ulertuko dela. Errekerimendu hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko Nire Karpeta zerbitzuaren bidez egingo da.

1.– Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación requerida en el artículo 9 del Decreto 50/2008, de 18 de marzo, por el que se regula el régimen de subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su petición. El mencionado requerimiento se realizará a través del servicio Mi Carpeta de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasitako epe horretan eskatutako dokumentazioa aurkeztu ez bada, eskaeran atzera egin duela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan aurreikusitako moduan ebazpena eman ondoren.

2.– Transcurrido dicho plazo, a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin que se hubiera presentado la documentación requerida, se le tendrá por desistida de su petición previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Zazpigarrena.– Ohiko gastuetarako eta jarduerak antolatzeko eskabideak baloratzeko eta aukeratzeko irizpideak (IV kapitulua).

Séptimo.– Criterios de valoración y selección para gastos corrientes y organización de actividades (Capítulo IV).

Martxoaren 18ko 50/2008 Dekretuaren 11. artikuluan aurreikusitako Ebaluazio Batzordeak honako irizpide hauek hartuko ditu kontuan eskabideak baloratzeko eta aukeratzeko:

La Comisión de Evaluación, prevista en el artículo 11 del Decreto 50/2008, de 18 de marzo, en el ejercicio de su tarea de valoración y selección, tendrá en consideración los siguientes criterios:

1.– Euskadirekiko eta beste herrialde batzuetan errotutako euskal gizataldeekiko harreman sozial, ekonomiko eta kulturalak indartzea, Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Aholku Batzordeak onartutako lau urterako Planarekin bat etorriz (30 puntu gehienez):

1.– Potenciación de las relaciones sociales, económicas y culturales con el País Vasco y con las Colectividades Vascas en el exterior, de acuerdo con el Plan Cuatrienal aprobado por el Consejo Asesor de Relaciones con las Colectividades Vascas (hasta 30 puntos):

a) Inguruko euskal etxeekiko harremanak - 10 puntu gehienez (horretarako hiru puntu emango zaizkie harremanetan dauden euskal etxe bakoitzeko).

a) Relaciones con Centros Vascos del entorno – máx. 10 puntos (para ello se otorgarán 3 puntos por cada centro vasco con el que mantiene relaciones).

b) Euskadirekiko harremanak - 10 puntu gehienez (horretarako hiru puntu emango zaizkie harremanetan dauden erakunde bakoitzeko, kontuan izan gabe Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako Zuzendaritza).

b) Relaciones con el País Vasco – máx. 10 puntos (para ello se otorgarán 3 puntos por cada institución vasca distinta de la Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior con la que mantiene relaciones).

c) Beste herrialde batzuetako euskal etxeekiko harremanak - 10 puntu gehienez (horretarako hiru puntu emango zaizkie harremanetan dauden euskal etxe bakoitzeko).

c) Relaciones con Centros Vascos de otros países – máx. 10 puntos (para ello se otorgarán 3 puntos por cada centro vasco con el que mantiene relaciones).

2.– Sendotzeko edo indartzeko garrantzia, barne-kohesioa bultzatuz (35 puntu gehienez):

2.– Importancia para la consolidación o crecimiento, favoreciendo su cohesión interna (hasta 35 puntos):

a) Bazkide kopurua - 15 puntu gehienez (puntu bat 100 bazkideko – 10 puntu arte; puntu bat 35 urtetik beherako 25 bazkideko – 5 puntu arte).

a) Número de socios – máx. 15 puntos (1 punto por cada 100 socios - hasta 10 puntos; 1 punto por cada 25 socios menores de 35 años – hasta 5 puntos).

b) Programatutako jardueraren maila, aurkeztutako ekitaldi kopurua eta garrantzia kontuan izanik - 20 puntu gehienez (hiru puntu programatutako ekitaldi mota bakoitzeko).

b) Nivel de actividad programada, en función del número e importancia de las actividades presentadas – máx. 20 puntos (para ello se otorgarán 3 puntos por cada tipo de actividad programada).

3.– Erakunde eskatzailearen jardun-ibilbidea (25 puntu gehienez).

3.– Trayectoria de actividades de la entidad solicitante (hasta 25 puntos):

a) Jarduerak kanpoan duen garrantzia edo oihartzuna deialdiaren aurreko urtean- 10 puntu gehienez (horretarako puntu bat emango zaie herri mailako edo eskualde mailako komunikabideetan, nahiz bestelako buletin eta plataforma birtualetan, azaldutako aldi bakoitzeko).

a) Trascendencia o proyección exterior en el año anterior a la fecha de convocatoria – máx. 10 puntos (para ello se otorgará 1 punto por cada publicación en los medios de comunicación bien con alcance local o regional, o bien a través de boletines o plataformas virtuales).

b) Jarduerak aurrera eramateko azpiegituren egokitasun maila (egoitza, web orria, etab.) - 5 puntu gehienez (horretarako 2,5 puntu emango zaizkie egoitza fisikoa edo birtuala nahikoa edo egokia bada aurkeztutako aktibitate mailarako; 1,25 puntu web bakoitzeko eta 1,25 puntu sare sozialetan egotearren).

b) Adecuación de las infraestructuras (sede, web, etc.) para acometer las actividades – máx. 5 puntos (para ello se otorgará 2,5 puntos si la sede física y/o la virtual es suficiente/adecuada para el nivel de actividad presentado, 1,25 puntos por web y 1,25 puntos por presencia en redes sociales).

c) Azken urteetako jardun-kurba - 10 puntu gehienez (10 puntu gorako joera % 50 edo handiagoa bada; 8,5 puntu gorako joera % 25 edo handiagoa bada; 5 puntu gorako joera % 25 baino txikiagoa bada; 2,5 bilakaerak ez gora ez behera egiten duenean, eta 0 puntu behera egiten badu).

c) Curva de actividad de los últimos años – máx. 10 puntos (para ello se otorgarán 10 puntos si el crecimiento se incrementa en al menos un 50 %; 8,5 puntos para un crecimiento igual o superior al 25 %; 5 puntos para un crecimiento inferior al 25 %; 2,5 puntos para una evolución constante y 0 en caso de retroceso).

4.– Aurrera eramango diren programa, ekintza edo jardunen genero-ikuspegia (10 puntu gehienez).

4.– Perspectiva de género en los programas, actividades o acciones a desarrollar (hasta 10 puntos).

a) Emakumeen parte hartzea zuzendaritza batzordeetan berdintasun baldintzetan erregistro ofizialean eguneratutako datuetan oinarrituta – 5 puntu gehienez (5 puntu zuzendaritzetako emakumeen portzentaia % 50 edo handiagoa bada, eta proportzioan emango dira hortik beherako puntuak).

a) Participación de las mujeres en las Juntas Directivas en condiciones de igualdad según datos actualizados en el registro oficial – máx. 5 puntos (para ello se otorgarán 5 puntos cuando el porcentaje de mujeres en las comisiones directivas iguala o supera el 50 %, calculando el resto de puntos de manera proporcional).

b) Jarduera edo proiektua aurkezteko memoria teknikoan genero-ikuspegia txertatzeko konpromisoa (5 puntu gehienez):

b) Compromiso de incorporar la perspectiva de género en la memoria técnica para la prestación de la actividad o proyecto (máx. 5 puntos):

– Aurreikusitako helburu eta jardueretan emakumeei eragiten dien berdintasun eza kontuan hartzea: 2,5 puntu.

– Consideración de la desigualdad que afecta a las mujeres en los objetivos y actividades previstas: 2,5 puntos.

– Azken memorian proiektuaren edo jardueraren genero-eraginari buruzko erreferentzia bat aurkezteko konpromisoa, jardueraren onuradunengan edo jarduera gauzatuko duten langileengan: 2,5 puntu.

– Compromiso de presentar en la memoria final una referencia al impacto de género del proyecto o actividad, en las personas beneficiarias de la actuación o en el personal que ejecutará la misma: 2,5 puntos.

5.– Aurkeztutako proiektuaren bideragarritasuna (30 puntu gehienez).

5.– Viabilidad del proyecto presentado (hasta 30 puntos).

a) Ibilbide ekonomikoa, kontuan izanik aurreko urteetako espedienteen justifikazio maila – 10 puntu gehienez (10 puntu aurreko justifikazioak garaiz eta era egokian egin dituzten euskal etxeen eskabideei, eta baita aurreko urtean dirulaguntzarik jaso ez zutenei ere; 5 puntu era egokian baina epez kanpo justifikatutakoei; eta 0 puntu ez garaiz ez era egokian egin ez zutenei).

a) Trayectoria económica, teniendo en cuenta la justificación de expedientes anteriores, con una valoración máxima de 10 puntos (se otorgan 10 puntos a las solicitudes de los centros vascos cuya justificación anterior ha sido correcta en tiempo y forma, o no fueron subvencionados el año anterior; 5 puntos para los que lo hicieron en forma, pero no en tiempo; y 0 puntos, para quienes no lo hicieron ni en forma ni en tiempo).

b) Norbere baliabideak – 20 puntu gehienez, ondoko epigrafeen arabera (ehunekoak zenbaki oso hurbilenera borobilduko dira):

b) Recursos propios, con una valoración máxima de 20 puntos, asignados a uno de los siguientes epígrafes (los porcentajes se redondearán al entero más próximo):

– % 0-25 bitarteko autofinantzatzea: 0 eta 5 puntu artean.

– Autofinanciación de 0 a 25 %: entre 0 y 5 puntos.

– % 26-50 bitarteko autofinantzatzea: 6 eta 10 puntu artean.

– Autofinanciación de 26 a 50 %: entre 6 y 10 puntos.

– % 51-75 bitarteko autofinantzatzea: 11 eta 15 puntu artean.

– Autofinanciación de 51 a 75 %: entre 11 y 15 puntos.

– % 76-100 bitarteko autofinantzatzea: 16 eta 20 puntu artean.

– Autofinanciación de 76 a 100 %: entre 16 y 20 puntos.

Autofinantzaketaren ehunekoa kalkulatzeko bi kontzeptu hauek izango dira kontuan, eta horietako bakoitzak % 50eko pisua izango du:

El porcentaje de autofinanciación se ha definido en base a dos conceptos con igual ponderación del 50 %:

1.– Euskal etxearen diru-sarrera propioak diru-sarrera orokorren artean zatitu dira, aurkeztutako balantzeetan oinarrituta, 0 eta 10 arteko koefizientea atera delarik.

1.– Se han dividido los ingresos propios del centro vasco entre sus gastos totales, según los datos aportados en sus balances, resultando un coeficiente entre 0 y 10 puntos.

2.– Eskatutako diru kopurua eskabidean aurkeztutako guztirako aurrekontuaren artean zatitu da, aurkeztutako balantzeetan oinarrituta, 0 eta 10 arteko koefizientea atera delarik.

2.– Se ha dividido la cantidad efectivamente solicitada entre el presupuesto total presentado en la solicitud, resultando un coeficiente entre 0 y 10 puntos.

Zortzigarrena.– Azpiegitura eta ekipamendu gastuetarako eskabideak baloratzeko eta aukeratzeko irizpideak (VII. kapitulua):

Octavo.– Criterios de valoración y selección para gastos de infraestructura y equipamiento (Capítulo VII):

1.– Sendotzeko edo indartzeko garrantzia (30 puntu gehienez):

1.– Importancia para la consolidación o crecimiento (hasta 30 puntos).

a) Bazkide kopurua: puntu bat 100 bazkideko - 7,5 puntu gehienez.

a) Número de socios: 1 punto por cada 100 socios – máx. 7,5 puntos.

b) Ekitaldiak eta kultura zabaltzea - 7,5 puntu gehienez (puntu bat programatutako ekitaldi mota bakoitzeko).

b) Actividades y difusión cultural – máx. 7,5 puntos (para ello se otorgará 1 punto por cada tipo de actividad programada).

c) Hartzen duen eremu geografikoaren garrantzia: herria, hiria, eskualdea, herrialdea - 7,5 puntu gehienez (7,5 puntu baldin eta euskal etxearen eragin eremuak kokatzen deneko herrialde osoko erakunde sarea hartzen badu, edo herrialde horretako euskal etxe bakarra bada; 5 puntu bere eragin eremua herrialde bateko hiriburua bada; 4 puntu eskualde edo estatua hartzen badu, edo itzal handiko hirian kokatzen bada; 2 puntu hiri mailakoa bada eragina).

c) Importancia del área geográfica de influencia: población, ciudad, región, país – máx.7,5 puntos (7,5 puntos si el área de influencia del centro vasco alcanza todo el entramado institucional de todo el país donde se ubica o bien es el único centro vasco de un país, 5 puntos si su área de influencia es la capital de un país; 4 si alcanza la región/estado o es una ciudad de enorme influencia; 2 si solo alcanza una ciudad).

d) Premiazko konponketak eta abian dauden obra edo ekipamendu proiektuak - 7,5 puntu gehienez (konponketa premia edo larritasunaren arabera, martxan dagoen proiektu baten jarraipenak ere aldeko balorazioa izanik; horretarako 0 puntu emango zaizkio batere presarik ez duen proiektu orori, 2,5 puntu maila ertaineko presa duenari eta 5 puntu presa handia edo larria duenari; aurretik martxan dagoen proiektuari dagokionez, 0 puntu emango zaizkio halakorik ez bada, eta 2,5 puntu bai baldin badago aurretik proiektua martxan).

d) Arreglos urgentes y proyectos de obras o equipamientos en marcha – máx. 7,5 puntos (en función de la necesidad y/o urgencia del arreglo, valorando positivamente la continuación de un proyecto preexistente; para ello se otorgarán 0 puntos para urgencia nula, 2,5 puntos para urgencia media y 5 puntos para urgencia importante o máxima; la continuación de un proyecto preexistente se valorará con 0 puntos para casos de ausencia de un proyecto en marcha y con 2,5 para la existencia de un proyecto en marcha).

2.– Aurkeztutako proiektuaren bideragarritasuna (35 puntu gehienez).

2.– Viabilidad del proyecto presentado (hasta 35 puntos).

a) Ibilbide ekonomikoa ekipamendu eta obretan, kontuan izanik aurreko urteetako espedienteen justifikazio maila - 10 puntu gehienez (Zazpigarren Oinarriko 5.a) irizpidea bezala aplikatuz).

a) Trayectoria económica en equipamientos y obras, teniendo en cuenta la justificación de expedientes anteriores – máx. 10 puntos (aplicado de la misma forma que el criterio 5.a) de la Base Séptima).

b) Norbere baliabideak - 15 puntu gehienez, ondoko epigrafeen arabera (ehunekoak zenbaki oso hurbilenera borobilduko dira):

b) Recursos propios – máx. 15 puntos, asignados a uno de los siguientes epígrafes (los porcentajes se redondearán al entero más próximo):

– % 0-25 bitarteko autofinantzaketa - 0 eta 3 puntu artean.

– Autofinanciación de 0-25 % - entre 0 y 3 puntos.

– % 26-50 bitarteko autofinantzaketa - 4 eta 7 puntu artean.

– Autofinanciación de 26-50 % - entre 4 y 7 puntos.

– % 51-75 bitarteko autofinantzaketa - 8 eta 11 puntu artean.

– Autofinanciación de 51-75 % - entre 8 y 11 puntos.

– % 76-100 bitarteko autofinantzaketa - 12 eta 15 puntu artean.

– Autofinanciación de 76-100 % - entre 12 y 15 puntos.

Autofinantzaketaren ehunekoa eskatutako kopuruak guztirako aurrekontuarekiko duen erlaziotik aterako da, betiere aurrekontuaren kopuru hori araudira egokitu ondoren.

El porcentaje de autofinanciación se definirá en base a la cantidad efectivamente solicitada respecto del presupuesto de la solicitud una vez adecuado a la normativa.

c) Egoitza mota: jabegoan, 10 puntu; edo alokairuan, 5 puntu; 0 puntu, egoitzarik ez badu.

c) Tipo de sede: en propiedad (10 puntos) o en alquiler (5 puntos); 0 puntos si carece de sede de cualquier tipo.

3.– Proiektuaren premia eta egokitasuna (35 puntu gehienez).

3.– Grado de necesidad y adecuación del proyecto (hasta 35 puntos).

a) Obra edo ekipamenduaren premia maila - 20 puntu gehienez (hondamendi naturalak, hirugarrenek eragindako bandalismoa edo oztopo arkitektonikoak ezabatzea bezalako ustegabekoak kontuan izanda, 20 puntu emango dira premia larrikoak direnean; 15 puntu premia handikoak direnean; 10 puntu premia ertainekoak direnean eta 5 puntu premia txikia denean edo gastua atzeratzeko modukoa denean).

a) Grado de necesidad de la obra o equipamiento – máx. 20 puntos (en casos derivados de catástrofes naturales, actos vandálicos de terceros o eliminación de barreras arquitectónicas se otorgarán 20 puntos, 15 puntos para los casos que condicionen la actividad programada del año y 5 puntos si la necesidad es aplazable al siguiente año).

b) Premia horri aurre egiteko, aurrekontuaren egokitasun maila, aurrekontuak duen oreka baloratuz euskal etxeak oro har duen garrantziaren arabera - 15 puntu gehienez (15 puntu aurkeztutako aurrekontua egokia edo merkea denean; 10 puntu onargarria denean; eta 0 puntu garestiegia denean).

b) Grado de adecuación del presupuesto para cubrir esa necesidad, valorando el equilibrio del presupuesto respecto a la importancia relativa del centro – máx. 15 puntos (15 puntos si el presupuesto presentado es económico, 10 puntos si es asumible y 0 si es excesivo).

Bederatzigarrena.– Ebaluaketa Batzordea.

Noveno.– Comisión de Evaluación.

Ebaluaketa Batzordeak honako kide hauek izango ditu:

La Comisión de Evaluación estará conformada por las siguientes personas:

– Gorka Alvarez Aramburu jauna, Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaria, batzordearen lehendakaria.

– D. Gorka Alvarez Aramburu, Director para la Comunidad Vasca en el Exterior, Presidente de la Comisión.

– Andoni Martín Arce jauna, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiko teknikoa, bokala.

– D. Andoni Martín Arce, técnico de la Secretaría General de Acción Exterior, vocal.

– José Manuel Meaurio Antón jauna, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiko teknikoa, bokala.

– D. José Manuel Meaurio Antón, técnico de la Secretaría General de Acción Exterior, vocal.

– Maria Isabel Etxabarria Pérez andrea, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusikoa, batzordearen idazkaria.

– Dña. María Isabel Etxabarria Pérez, de la Secretaría General de Acción Exterior, secretaria de la comisión.

Hamargarrena.– Prozedura ebaztea.

Décimo.– Resolución del Procedimiento.

Ebaluaketa Batzordeak egindako proposamena kontuan hartuta, deialdia ebatziko du Kanpo Harremanetako idazkari nagusiak. Ebazpen hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko Nire Karpeta zerbitzuaren bidez jakinaraziko da.

La Secretaria General de Acción Exterior, a la vista de la propuesta efectuada por la Comisión de Evaluación, resolverá la convocatoria. Dicha resolución será notificada a través de del servicio Mi Carpeta de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Hamaikagarrena.– Dirulaguntzaren justifikazioa.

Undécimo.– Justificación de la subvención.

Erakunde onuradunek dirulaguntza jaso duen jarduerak sortutako gastuak justifikatzeko agiriak errazago aurkez ditzaten, eta ahal den neurrian erakunde horiei argibideak eskatzen ibili behar ez izateko eta esleitutako dirulaguntzaren azkeneko ordainketa ez atzeratzeko, informazio-orri baten eredua jaso da eranskinean; hor adierazi beharko dira aurkeztutako gastuen faktura eta frogagiriak, behar bezala zenbakituta, identifikatuta eta sailkatuta. Justifikazio hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko Nire Karpeta zerbitzuaren bidez egingo da.

Al objeto de facilitar la presentación de la justificación documental de los gastos ocasionados por la ejecución de la actividad subvencionada y evitar en lo posible la petición de aclaraciones que pudieran demorar la materialización del último pago de la subvención concedida, se incorpora, en el anexo, un modelo de hoja informativa para la inclusión de la relación de las facturas y comprobantes de gasto aportados, debidamente numerados, identificados y clasificados. Dicha justificación se realizará a través del servicio Mi Carpeta de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Ebazpen honetan aurreikusten diren dirulaguntzak Europako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (CE) Araudiaren menpe egongo dira (2013ko abenduaren 24koo EBAO, L 352. zk.); araudi hori Europar Batasuneko Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da. Dirulaguntzok minimis laguntzen barruan daude, pertsona juridiko edo fisiko zehatz bati emandako dirulaguntza osoak ez duelako 200.000 eurotik gora egiten, hiru zerga-ekitalditan zehar. Uste da muga horren azpitik dirulaguntzek ez diotela merkataritzari eragiten edota ez dutela lehia desitxuratzen; beraz, ez dira EBren Itunaren 107.1 artikuluaren aplikazio-eremukoak.

Las ayudas contempladas en la presente Resolución estarán sujetas al Reglamento (CE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE, L n.º 352, de 24-12-2013). Estas ayudas son calificadas de minimis, puesto que ninguna ayuda total concedida a una persona jurídica o física determinadas superará los 200.000 euros, durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. Se considera que por debajo de este límite las ayudas no afectan al comercio o no falsean la competencia y por consiguiente no entran dentro del ámbito de aplicación del 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari berean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Secretaria General de Acción Exterior, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abuztuaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de agosto de 2021.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia,

La Secretaria General de Acción Exterior,

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental