Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

156. zk., 2021eko abuztuaren 6a, ostirala

N.º 156, viernes 6 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
4327
4327

EBAZPENA, 2021eko abuztuaren 4koa, Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako zuzendariarena, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita Euskadiko Osasun Publikoaren Lege-Aurreproiektua.

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2021, del Director de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de Salud Pública de Euskadi.

Osasuneko sailburuaren 2021eko abuztuaren 2ko Aginduaren bidez, aldez aurretik onartu da Euskadiko Osasun Publikoaren Lege-Aurreproiektua.

Mediante Orden de 2 de agosto de 2021, de la Consejera de Salud, se ha procedido a la aprobación previa del Anteproyecto de Ley de Salud Pública de Euskadi.

Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 8.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, herritarren eskubide eta interes legitimoei eragiten dieten xedapenei entzunaldiaren izapidea egingo zaie. Era berean, xedapenen izaerak hala eskatzen duenean, jendaurrean jarriko dira.

Según lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las Disposiciones de Carácter General, las disposiciones que afecten a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y ciudadanas serán objeto de trámite de audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza de las disposiciones lo aconseje, se someterán a información pública.

Ildo horretan, proiektua egiteko prozedura hasteko aginduaren arabera, informazio publikoko izapide bat ireki behar zen, izapidetzen ari zen arauan interesa zuten gizarte-eragileen ahalik eta parte-hartze handiena bermatzeko.

En este sentido, la Orden de iniciación del procedimiento de elaboración del proyecto consideró que procedía abrir un trámite de información pública para garantizar la máxima participación de los agentes sociales interesados en la norma en tramitación.

Horregatik guztiagatik, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen martxoaren 23ko 116/2021 Dekretuan aurreikusitakoarekin bat etorriz, honako hau

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el Decreto 116/2021, de 23 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Jendaurrean jartzea Euskadiko Osasun Publikoaren Lege-Aurreproiektua hogei egunez, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Primero.– Someter a información pública el Anteproyecto de Ley de Salud Pública de Euskadi por un período de veinte días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bigarrena.– Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, eta alegazioak aurkezteko, Lege– Aurreproiektuaren testua eskuragarri egongo da Legegunearen egoitzan –Euskal araudiaren atarian.

Segundo.– A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior y en orden a la presentación de alegaciones, el texto del Anteproyecto de Ley se hallará disponible en la sede de Legegunea Portal de la normativa vasca.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abuztuaren 4a.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de agosto de 2021.

Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako zuzendaria,

El Director de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales,

IÑAKI ARRIZABALAGA ORMAETXEA.

IÑAKI ARRIZABALAGA ORMAETXEA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental