Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

151. zk., 2021eko uztailaren 29a, osteguna

N.º 151, jueves 29 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
4214
4214

181/2021 DEKRETUA, uztailaren 20koa, EAEko langile autonomoen elkarte profesionalen erregistroaren antolaketa eta funtzionamendurako araudia onartzen duena.

DECRETO 181/2021, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y el funcionamiento del Registro de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas de Euskadi.

Lan Autonomoaren Estatutuaren uztailaren 11ko 20/2007 Legeak, 19.1.b) artikuluan, langile autonomoei aitortzen die, besteak beste, langile autonomoen elkarte profesional espezifikoak sortu eta horietako kide izateko eskubidea. Horrenbestez, langileek, eskubide kolektiboen titular direnez gero, agindu horretan jasotako eskumenak baliatzeko ahalmena dute.

El artículo 19.1.b) de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo reconoce a las personas trabajadoras autónomas, entre otros, el derecho de fundar y afiliarse a asociaciones profesionales específicas de personas trabajadoras autónomas; los cuales, como titulares de derechos de carácter colectivo, se hallan habilitados para el ejercicio de las facultades que dicho precepto explicita.

Horrez gain, langile autonomoek beren interes profesionalak defendatzeko elkarte profesionalak eratzeko eskubidea dutela arautzen du aipatu 20/2007 Legeak, 20. artikuluan. Artikulu horrek berak, 3. zenbakian, bai eta Legearen seigarren xedapen osagarriak ere, berariaz aurreikusten dute elkarteak bere jarduera nagusia garatzen duen autonomia erkidegoak erregistro espezifikoa eta berezitua izango duela, eta hain zuzen, han inskribatu eta gorde beharko direla elkartearen estatutuak.

Complementariamente, el 20 de la Ley 20/2007, referida regula el derecho de asociación profesional de las personas trabajadoras autónomas para la defensa de sus intereses profesionales. Dicho precepto legal, en su número 3, completado a su vez, por la Disposición Adicional Sexta de la misma, prevé la creación del Registro específico y diferenciado por la Comunidad Autónoma en la que la asociación desarrolle principalmente su actividad, donde se debe inscribir y depositar sus estatutos.

Horren arabera, eta Euskal Autonomia Erkidegoak bere eskumenak betetzeko zerbitzu zehatzak antolatu eta ordenatzeko duen autoantolaketarako ahalmena aintzat hartuta, abenduaren 9ko 207/2008 Dekretua onartu zen, Euskadiko Lan Autonomoko Elkarteen Erregistro Berezia eratu eta arautzen duena. Dekretu horrek lau artikulu, xedapen gehigarri bat eta bi azken xedapen dauzka.

En su virtud, y aduciendo la capacidad de autoorganización de la Comunidad Autónoma del País Vasco para ordenar y organizar los servicios precisos para el cumplimiento de sus competencias, se aprobó el Decreto 207/2008, de 9 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro Especial de Asociaciones de Trabajo Autónomo de Euskadi, integrado por cuatro artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales.

Igarotako denboraren eta legea aplikatzean metatutako esperientziaren ondorioz, haren antolaketa eta funtzionamendurako araudi berri bat garatu beharra antzeman da. Hala, batetik, gutxiengoak ezartzen dituen agindu hori garatu beharko da, eta, bestetik, pertsona juridikoen erregistro-eragiketen arauketa homogeneora egokitu beharko da, beste eremu batzuetan gertatu den bezala.

El tiempo transcurrido y la experiencia acumulada en su aplicación obligan a dotar de una nueva regulación de su organización y funcionamiento, desarrollando, por una parte, el referido precepto, de mínimos, y por otra, acomodándolo a una regulación homogénea de la operatoria registral de personas jurídicas, experimentada en otros ámbitos.

Bestalde, gai honetan erakundearen elkarte-izaera bera sartzen da; eta, hain zuzen, erkidego honek eskumen esklusiboa dauka elkarteen alorrean, hala xedatuta dago-eta abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bitartez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoaren Estatutuaren 10.13 artikuluan. Eskumen hori Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legean garatu da. Lege horren 2. artikuluaren arabera, zehazki, eginkizunak batez ere erkidego honetan garatzen dituzten elkarteetara mugatzen da aipatu eskumena.

Por otra parte, concurre en esta materia la naturaleza asociativa de la entidad, siendo así que en desarrollo del artículo 10.13 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, esta Comunidad ostenta competencia exclusiva en materia de asociaciones. Dicha competencia ha sido ejercida por la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones del País Vasco, precisando su artículo 2, que se circunscribe a las asociaciones que desarrollen principalmente sus funciones en dicha Comunidad.

Horrenbestez, lan autonomoko elkarte subjektibo eta objektiboki bereziek, eratzen direnean eta funtzionamenduan daudenean, kontuan eduki beharko dute autonomia-erkidego honetan aplikatzen den eta elkarteak eratzeko eskubidea arautzen duen araudi orokorra, aipatu 20/2007 Legean aurreikusitako berezitasunekin bat etorrita. Erregistro-ondorioetarako arau-irizpide berbera ezartzen da. Beraz, dekretu honek onartzen duen araudia osatu behar du EAEn elkarteen gainean indarrean den erregistro-arau orokorrak.

En consecuencia, las asociaciones de trabajo autónomo, subjetiva y objetivamente especiales, deberán observar en su constitución y funcionamiento la normativa general reguladora del derecho de asociación aplicable en esta Comunidad Autónoma, con las especialidades previstas en la Ley 20/2007, reiterada. Idéntico criterio normativo se adopta a efectos registrales, de forma que el reglamento que aprueba el presente Decreto se ha de complementar por norma registral de asociaciones general vigente en Euskadi.

Dekretu honek bost kapitulutan banatutako araudia xedatzen du. Hona hemen kapituluak: xedapen orokorrak, antolaketa, inskripzioa, publizitate formala eta aholkularitza-funtzioa. Halaber, hamabost artikulu eta lau xedapen gehigarri daude.

El presente Decreto regula un Reglamento integrado por cinco capítulos correspondientes a: disposiciones generales, organización, inscripción, publicidad formal y función consultiva; quince artículos y cuatro disposiciones adicionales.

Dekretua egitean, langile autonomoen elkarteak eta Euskadiko Lan Harremanen Kontseilua kontsultatu dira.

En su elaboración se ha consultado a las asociaciones de personas trabajadoras autónomas y al Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortzen, ezabatzen eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak, 16. artikuluan, Lan eta Enplegu Sailari esleitzen dizkio lan-arloko eskumenak.

El artículo 16 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Trabajo y Empleo las competencias en materia laboral.

Hori dela bide, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2021eko uztailaren 20ko bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 20 de julio de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Dekretu honen xedea da EAEko Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Erregistroaren Antolaketa eta Funtzionamendurako Araudia arautzea. Araudi hori, hain zuzen, Lan Autonomoaren Estatutuaren uztailaren 11ko 20/2007 Legean dago jasota, eta Euskadiko Lan Autonomoko Elkarteen Erregistro Berezia eratu eta arautzen duen abenduaren 9ko 207/2008 Dekretuak sortu zuen.

Artículo único.– El presente Decreto tiene por objeto la regulación del Reglamento de organización y el funcionamiento del Registro de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas de Euskadi, previsto en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo y creado por el Decreto 207/2008, de 9 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro Especial de Asociaciones de Trabajo Autónomo de Euskadi.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Dekretu hau indarrean jarri aurretik hasitako espedienteak une horretara arte indarrean egon diren xedapenen arabera izapidetu eta ebatziko dira.

Los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes hasta dicho momento.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1.– Indarrik gabe geratzen da Euskadiko Lan Autonomoko Elkarteen Erregistro Berezia eratu eta arautzen duen abenduaren 9ko 207/2008 Dekretua, lehen artikulua izan ezik, hots, bere sorrerari buruzkoa.

1.– Queda derogado el Decreto 207/2008, de 9 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro Especial de Asociaciones de Trabajo Autónomo de Euskadi, excepto su artículo uno, relativo a su creación.

2.– Lan autonomoko elkarteak, haien konfederazioak, federazioak eta batasunak, aipatu 207/2008 Dekretuaren arabera inskribatuta daudenak, arau honetan araututako liburura pasatuko dira, baina erregistroan duten zenbakiari eutsiko diote.

2.– Las asociaciones de trabajo autónomo, sus confederaciones, federaciones y uniones inscritas en base al Decreto 207/2008, mencionado, se traspasarán al libro regulado por la presente norma, manteniendo su número registral.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko uztailaren 20an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 20 de julio de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

UZTAILAREN 20KOA, 181/2021 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 181/2021, DE 20 DE JULIO
EAE-KO LANGILE AUTONOMOEN ELKARTE PROFESIONALEN ERREGISTROAREN ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDURAKO ARAUDIA
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE PERSONAS TRABAJADORES AUTÓNOMAS DE EUSKADI
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Erregistroaren izaera.

Artículo 1.– Carácter del registro.

EAEko Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Erregistroak administrazio-izaera du, eta herritarrentzako nahiz erregistro horretan sartzeko interesa duten erakunde publiko edo pribatuentzako zerbitzu publiko gisa eratuta dago.

El Registro de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas de Euskadi tiene carácter administrativo y se configura como un servicio público para los ciudadanos y las ciudadanas, así como para las entidades públicas o privadas interesadas en acceder al mismo.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1.– Jarduerak batez ere Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuan garatzen dituzten eta sozietatearen helbidea eremu horretan ezarrita daukaten langile autonomoen elkarteak inskribatu beharko dira, bai eta haien federazioak, konfederazioak edo batasunak ere.

1.– Deberán inscribirse Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas, así sus Federaciones, Confederaciones o Uniones que desarrollen principalmente sus actividades en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y tengan establecido su domicilio social en dicho ámbito.

2.– Ondorio horietarako, langile autonomoen elkarte profesionalek beren jarduerak batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen dituztela ulertuko da baldin eta elkartekide diren pertsonen ehuneko berrogeita hamar baino gehiago bertan helbideratuta baldin badago.

2.– A estos efectos, se entiende que las Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas desarrollan principalmente sus actividades en la Comunidad Autónoma del País Vasco cuando más del cincuenta por ciento de las personas asociadas están domiciliadas en la misma.

3.– Langile autonomoen elkarte profesionalen izaera edukiko dute elkarteek, baldin eta irabazi-asmorik ez badute, Lan Autonomoaren Estatutuaren 1. artikuluan jasotako pertsona fisikoak biltzen badituzte, eta elkarte-kideen interes profesionalak eta funtzio osagarriak defendatzea badute xede.

3.– Tendrán la consideración de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas aquellas asociaciones sin ánimo de lucro, que agrupen a las personas físicas que estén comprendidas en el artículo 1 del Estatuto del Trabajo Autónomo y que tengan por finalidad la defensa de los intereses profesionales de sus asociados y funciones complementarias.

3. artikulua.– Erregistroaren eginkizunak.

Artículo 3.– Funciones del Registro.

EAEko Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Erregistroaren eginkizunak honako hauek dira:

Son funciones del Registro de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas de Euskadi las siguientes:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko langile autonomoen elkarte profesionalak eta elkarte profesionalen konfederazio, federazio eta batasunak kalifikatu eta inskribatzea, eta erregistrora sartzen den dokumentazioa eta bertan gordailututa geratu behar dena zaintzea eta gordetzea.

a) Calificar e inscribir las Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas y las Confederaciones, Federaciones y Uniones de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas, de ámbito de la CAPV; conservando y custodiando la documentación que acceda al Registro y que deba quedar depositada en el mismo.

b) Erregistroaren publizitatea egitea, Erregelamendu honen 14. artikuluan ezarritako baldintzetan.

b) Realizar la publicidad registral en los términos regulados por el artículo 14 del presente Reglamento.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko langile autonomoen elkarte profesionalak eta langile autonomoen elkarte profesionalen konfederazio, federazio eta batasunak eratzeko betekizunei buruz eskatzen den informazioa ematea, bai eta inskribatzeko beharrezkoa den dokumentazioa eta erregistroaren funtzionamenduarekin lotutako beste edozein gairi buruzko informazioa ere.

c) Facilitar la información que le sea requerida sobre requisitos para la constitución de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas y de las Confederaciones, Federaciones y Uniones de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas, de ámbito de la CAPV la documentación necesaria para su inscripción, y cualquier otra cuestión relacionada con el funcionamiento del Registro.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ERREGISTROAREN ANTOLAKETA
ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO

4. artikulua.– Antolaketa.

Artículo 4.– Organización.

Erregistro bakarra egongo da Euskal Autonomia Erkidego osorako, Eusko Jaurlaritzako lan-arloko sail eskumendunaren zuzendaritzari atxikita eta haren mende. Izan ere, erregistroa zuzendaritza horrek zuzendu eta kudeatuko du, erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduari buruzko dekretua betez.

El Registro será único para toda la Comunidad Autónoma del País Vasco, con adscripción y dependencia de la Dirección del Departamento competente en materia de trabajo del Gobierno Vasco a quien se atribuya la función de dirigir y gestionar el mismo por el correspondiente decreto de organización y funcionamiento del mismo.

5. artikulua.– Erregistro-liburuak.

Artículo 5.– Libros registrales.

1.– Langile autonomoen elkarte profesionalak eta langile autonomoen elkarte profesionalen konfederazio, federazio eta batasunak inskribatzeko liburu bat egongo da erregistroan.

1.– El Registro contará con un Libro de Inscripción de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas y de Confederaciones, Federaciones y Uniones de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas.

2.– Inskribatutako erakunde bakoitzak erregistro-orri bat edukiko du erregistroan, eta hari zenbaki ordinal bat esleituko zaio.

2.– Cada entidad inscrita dispondrá en el Registro de una hoja registral, a la que se atribuirá un número ordinal.

3.– Orri bakoitzean, hasieran, honako hauek jaso beharko dira:

3.– En cada hoja se harán constar, al inicio de la misma:

a) Esleitzen zaion erregistro-zenbakia.

a) Número de registro que se le asigne.

b) Erakundearen izen zehatza eta osoa.

b) Denominación exacta y completa de la entidad.

c) Elkartearen, konfederazioaren, federazioaren edo batasunaren helbidea, bertan adierazita herria eta kalea, zenbakia edo kokapena, udalerria eta lurralde historikoa.

c) Domicilio de la asociación, confederación, federación o unión con indicación de la localidad y su calle, número o lugar de situación, municipio y Territorio Histórico.

d) Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ).

d) Número de Identificación Fiscal (NIF).

e) Jarduteko lurralde-eremua.

e) Ámbito territorial de actuación.

f) Beste elkarte, federazio, konfederazio eta batasun batzuetako kide-izaera, hala badagokio.

f) La pertenencia en su caso, a otras Asociaciones, Federaciones, Confederaciones y Uniones.

g) Federazioen, konfederazioen eta batasunen kasuan, horiek osatzen dituzten elkarteak.

g) En caso de Federaciones, Confederaciones y Uniones, las Asociaciones que las constituyen.

4.– Ondoren, erregistro-orri bakoitza lau zutabetan banatuko da, honako epigrafe hauen arabera: «ohar marjinalak», «data», «idazpen-zenbakia» eta «inskripzio-idazpenak».

4.– A continuación, cada hoja registral se dividirá en cuatro columnas bajo los siguientes epígrafes: «notas marginales», «fecha», «número de asiento» y «asientos de inscripción».

5.– Lehenengo idazpena eraketarena izango da, eta ondoren datozenak korrelatiboki zenbatuko dira, ordena kronologikoan. Elkarte bati dagokion orria amaitutakoan, beste bat zabalduko da ondoren, zenbaki berberarekin, jarraian alfabetoko lehen letra duela. Gainerako letrak sor daitezkeen hurrengo orrietan erabiliko dira.

5.– El primer asiento será el de constitución, numerándose correlativamente los siguientes en orden cronológico. Agotada la hoja correspondiente a una asociación, se abrirá a continuación otra con igual número, seguido de la primera letra del alfabeto, destinándose las restantes letras para las hojas sucesivas.

6. artikulua.– Erregistro-idazpenak.

Artículo 6.– Asientos registrales.

1.– EAEko langile autonomoen elkarte profesionalak eta haien federazio, konfederazio eta batasunak inskribatzeko liburuan, idazpen mota hauek agertuko dira:

1.– En el Libro de Inscripción de Asociaciones Profesionales del Personas Trabajadoras Autónomas de Euskadi y de sus Federaciones, Confederaciones y Uniones se practicarán las siguientes clases de asientos:

a) Inskripzioak.

a) Inscripciones.

b) Ohar marjinalak.

b) Notas marginales.

c) Ezereztea

c) Cancelación.

2.– Idazpenak laburrak izango dira, eta inskribatu gura den dokumentua kasuan kasuko artxibora bidaliko da.

2.– Los asientos se extenderán de forma sucinta remitiéndose al archivo correspondiente el documento objeto de inscripción.

3.– Inskripzio-idazpenetan dokumentuaren izaera eta mota, data, lekua eta baimena eman edo agiria igorri duen pertsona adierazi beharko dira. Nolanahi ere, idazpena zer egunetan egin den eta erregistroaren ardura duen funtzionarioaren sinadura jasoko dira, Bigarren Xedapen Gehigarriko 2. zenbakian ezarritakoaren arabera.

3.– Los asientos de inscripción harán referencia a la naturaleza y clase de documento, fecha, lugar y persona que los autoriza o expide. Contendrán en todo caso, la fecha en que se practica el asiento y la firma de la persona funcionaria encargada del Registro, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda 2.

4.– Idazpenen luzapenean egindako akatsak zuzentzeko, beste idazpen bat egin beharko da, non zuzendutako akatsa eta hasieratik egin behar zen idazpenaren nondik norakoak adieraziko diren.

4.– Los errores cometidos en la extensión de los asientos se rectificarán mediante nuevo asiento en que constará el error rectificado, así como los términos del asiento que debiera haberse practicado originariamente.

5.– Elkarte batek inskribatutako erregistro-idazpenak ezereztu egingo dira, baldin eta haiek kalifikatzeko beharrezko betekizunak galtzen badira, nola ofizioz, hala erakunde interesdunak eskatuta, eta, nolanahi ere, hura iraungi delako edo beste elkarte batekin bat egitean xurgatu delako edo zatitu egin delako, hala badagokio.

5.– La cancelación de los asientos registrales inscritos de una asociación se producirá por pérdida de los requisitos necesarios para su calificación, de oficio o a instancia de la entidad interesada y en todo caso, por extinción de la misma o como consecuencia de su absorción por fusión por otra asociación o de la escisión, en su caso.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
LAN AUTONOMOKO ELKARTEEN ETA HAIEN BATASUN, FEDERAZIO ETA KONFEDERAZIOEN INSKRIPZIOA
INSCRIPCIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE TRABAJO AUTÓNOMO Y SUS UNIONES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES

7. artikulua.– Inskribatu beharreko egintzak.

Artículo 7.– Actos objeto de inscripción.

Honako hauek inskribatuko dira:

Serán objeto de inscripción:

a) Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan diharduten langile autonomoen elkarte profesionalaren eraketa eta langile autonomoen elkarteen batasun, federazio eta konfederazioen eraketa. Eraketa egiaztatzeko aski izango da eraketa-aktaren dokumentu pribatua, bai eta elkartearen estatutu onartuak eta lehen gobernu-organoaren izendapena ere.

a) La constitución de la Asociación Profesional de Personas Trabajadoras Autónomas y de las Uniones, Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Personas Trabajadoras Autónomas, de ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Será suficiente para su acreditación, documento privado del acta constituyente junto con los estatutos asociativos aprobados y el nombramiento del primer órgano de gobierno.

b) Estatutuen aldaketak.

b) Modificaciones estatutarias.

c) Gobernu-organoaren aldaketak.

c) Variaciones del órgano de gobierno.

d) Inskribatutako erakundeen bateratzea edo zatiketa.

d) Fusión y escisión de las entidades inscritas.

e) Desegitea eta likidazioa Edonola ere, likidazioaren idazpena praktikatzeko behar den dokumentazioan, ondasunen xedea egiaztatuta jaso beharko da.

e) Disolución y liquidación. En todo caso, deberá constar en la documentación necesaria para practicar el asiento de liquidación, la acreditación del destino de los bienes.

f) Administrazioaren edo epaileen ebazpenak, legez aurreikusitako eran.

f) Las resoluciones judiciales o administrativas en los términos legalmente previstos.

8. artikulua.– Inskribatu beharreko elkarte-akordioen dokumentazioa.

Artículo 8.– Documentación de acuerdos asociativos sujetos a inscripción.

1.– Oro har, aurreko artikuluko a) eta f) apartatuetan ezartzen diren kasuetan izan ezik, inskripzioa egiteko eskabidearekin batera, inskribatu nahi den elkartearen kide anitzeko organoak hartutako erabakiaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, formatu elektronikoan, lehen xedapen gehigarriko 3. zenbakian ezarritakoa betez, non, gainera, idazkariaren sinadura eta presidentearen oniritzia agertu behar diren.

1.– Con carácter general, y salvo lo establecido para los supuestos contemplados en los apartados a) y f) del artículo anterior, junto con la solicitud de inscripción, se deberá presentar en formato electrónico, de conformidad con la Disposición Adicional Primera 3, el certificado que acredite el acuerdo correspondiente del órgano colegiado de la asociación objeto de inscripción, suscrito por el secretario del mismo, con el visto bueno del presidente.

2.– Erabakia jasotzen duen akta ziurtatzeko egintzan, edonola ere, jasota geratu beharko dira hura emateko tokia eta data, bai eta bertan agertzen diren eta hartutako erabakiaren baliozkotasuna eta erregulartasuna kalifikatzeko kontuan hartu diren inguruabar guztiak ere.

2.– La certificación, que lo será del acta que contenga el acuerdo, habrá de contener en todo caso, el lugar y la fecha de su expedición, así como todas las circunstancias que consten en la misma para calificar la validez y regularidad del acuerdo adoptado.

9. artikulua.– Kalifikazioa.

Artículo 9.– Calificación.

1.– Inskribatzeko aurkeztutako dokumentuen kalifikazioa lege hauetan xedatutakoaren arabera emango da: Langile Autonomoaren Estatutuari buruzko 20/2007 Legearen 20. artikulua, eta, modu osagarrian, Elkartzeko eskubidea aitortzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoa eta Euskadiko Elkarteen 7/2007 Legea eta horiek garatzen edo ordezten dituzten arauak.

1.– La calificación de los documentos presentados a inscripción se extenderá a lo prevenido por el artículo 20 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo y supletoriamente, por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y la Ley 7/2007, de Asociaciones de Euskadi y sus normas de desarrollo o aquellas que las sustituyan.

2.– Kalifikazioa bateratua eta orokorra izango da. Inskripzioa ukatzen bada, hari lotutako egitateak eta hautsitako xedapenak azalduko dira, ukatzea eragin duten akatsak argi zehaztuz.

2.– La calificación será unitaria y global. En el supuesto de que resultará denegatoria de la inscripción, expondrá los hechos y disposiciones infringidas, indicando con claridad los defectos de denegación.

3.– Kalifikazioaren emaitza interesdunei jakinaraziko zaie Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako moduan.

3.– La resolución de calificación será notificada a los interesados en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Inskripzioa ukatzen duen kalifikazio-ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako moduan. Kalifikazioaren aurkako errekurtsoak ez dira inola ere kontraesanezkoak izango alderdien artean, elkartearen barruan sortzen diren auzigaiei dagokienez.

4.– Contra la resolución de calificación denegatoria de la inscripción cabrá formular recurso de alzada en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En ningún caso, los recursos contra la calificación tendrán carácter contradictorio entre las partes de cuestiones litigiosas que se susciten en el seno de la asociación.

10. artikulua.– Elkartearen eratze-egintzaren inskripzioa.

Artículo 10.– Inscripción de la constitución de la Asociación.

1.– Eratze-egintza inskribatzeko, fundazio-akta aurkeztu beharko da, euskarri informatikoan, lehen xedapen gehigarriko 3. zenbakian ezarritakoa betez. Aktan, Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legeak 8. artikuluan ezarritako alderdiak jaso beharko dira.

1.– Para practicar la inscripción de la constitución, se presentará acta fundacional en soporte informático, de conformidad con lo regulado en la Disposición Adicional Primera 3, que deberá contener los extremos regulados por el artículo 8 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi.

Langile autonomoen elkarte profesionalen federazioek, konfederazioek eta batasunek, aktarekin batera, elkarte sortzaileetako organo eskudunaren erabakiaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute. Erabaki horretan, hain zuzen, erakundea eratzeko asmoa dagoela erakutsi behar da.

Las Federaciones, Confederaciones y Uniones de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas deberán adjuntar al Acta, un certificado de acuerdo del órgano competente de cada una de las asociaciones fundadoras, del que se deduzca la voluntad de constituir la entidad correspondiente.

2.– Elkartearen estatutu onartuak ere aurkeztu beharko dira. Aukeratu diren presidenteak eta idazkariak elektronikoki sinatuta egon beharko dira.

2.– En relación con los estatutos de la asociación aprobados, se presentarán firmados electrónicamente por el Presidente o Presidenta y el Secretario o Secretaria elegidos.

3.– Estatutuen edukiak bete behar du aipatu 7/2007 Legearen 9. artikuluan ezartzen dena, eta zehaztapen hauek bereziki:

3.– Los estatutos se ajustarán en cuanto a su contenido a lo regulado por el artículo 9 de la Ley 7/2007, mencionada, con las siguientes especificaciones:

a) Elkartearen xede eta jardueretan batez ere langile autonomoen interes profesionalak defendatu beharko dira, Lan Autonomoaren Estatutuen uztailaren 11ko 20/2007 Legeak 20.2 artikuluan ezarritakoarekin bat.

a) Respecto de los fines y actividades de la asociación, deberán consistir principalmente en la defensa de los intereses profesionales de las trabajadoras y trabajadores autónomos, en los términos del artículo 20.2 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.

b) Izendapenak espezialitate subjektiboa eta helburuena aipatu beharko ditu.

b) La denominación habrá de hacer referencia a la especialidad subjetiva y de objetivos.

c) Elkartearen jarduera-eremua batez ere Euskal Autonomia Erkidegoa izan beharko da.

c) El ámbito de actuación de la asociación deberá circunscribirse principalmente a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Betekizun hori betetzat joko da, baldin eta elkartekideen erdia baino gehiago Euskal Autonomia Erkidegoan helbideratuta badago.

d) Se presumirá que se cumple dicho requisito cuando más de la mitad de sus asociadas y asociados están domiciliados en la Comunidad del País Vasco.

e) Zuzendaritza Batzordearen osaera eta karguen banaketa jasota agertu beharko dira.

e) Respecto de la Junta Directiva, deberá constar su composición y distribución de cargos.

4.– Halaber, identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ) aurkeztu beharko da.

4.– Se deberá aportar así mismo el número de identificación fiscal (NIF).

11. artikulua.– Elkartearen estatutuen aldaketa inskribatzea.

Artículo 11.– Inscripción de la modificación de los estatutos asociacionales.

Estatutuak aldatzeko inskripzio-eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

La solicitud de inscripción modificación de los estatutos deberá ir acompañada por la siguiente documentación:

a) Estatutuak aldatzeko erabakia jasotzen duen aktaren ziurtagiria, Erregelamendu honen 8.2 artikuluan ezarritakoaren arabera emana.

a) Certificado, expedido en los términos del artículo 8.2 del presente Reglamento, del acta que contenga el acuerdo de modificación estatutaria adoptada.

b) Estatutu berrien testu osoa, presidenteak eta idazkariak sinatuta, bertan jaso beharko direlarik aldatutako artikuluak.

b) Texto íntegro de los nuevos estatutos firmados por el Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria, que incluirá los artículos modificados.

12. artikulua.– Bateratzea edo zatiketa inskribatzea.

Artículo 12.– Inscripción de la fusión y escisión.

1.– Elkarte bat bateratzearen edo zatitzearen ondorioz elkarte berri bat eratzen bada, aurkeztutako dokumentazioan jaso beharko dira araudi honetan elkarteak eratzeari dagokionez adierazitako alderdi guztiak.

1.– Si como consecuencia de la fusión o escisión de una asociación, surgiera una nueva asociación, la documentación presentada deberá contener todos los extremos requeridos en la presente norma para la constitución.

2.– Nolanahi ere, ofizioz ezereztuko dira guztiz xurgatu edo bereizi den elkarteari dagokion erregistro-orriko idazpenak.

2.– En todo caso, se procederá a la cancelación de oficio de los asientos de la hoja registral correspondiente a la asociación absorbida o escindida totalmente.

IV. KAPITULUA.
CAPITULO IV
ERREGISTROAREN PUBLIZITATEA
PUBLICIDAD REGISTRAL

13. artikulua.– Erregistroko informazioaren izaera eta eskabidea.

Artículo 13.– Carácter y solicitud de información registral.

1.– Erregistroa publikoa da bertan inskribatutakoa ezagutzeko interesa dutenentzat.

1.– El Registro es público para quien tenga interés en conocer lo inscrito en el mismo.

2.– Erregistroko informazioa eskatzeko, idazkia bidaliko da erregistrora, paperean edo horretarako prestatutako prozedura elektronikoen bidez. Informazioa eskatzaileak aukeratutako euskarrian emango da; ahal dela, bitarteko elektronikoen bidez.

2.– La solicitud de información registral realizará mediante escrito dirigido al Registro en soporte papel o bien utilizando procedimientos electrónicos habilitados para ello y será facilitada por medio del soporte elegido por el solicitante y preferentemente, por medios electrónicos.

14. artikulua.– Erregistroaren publizitatearen forma eta edukia.

Artículo 14.– Forma y contenido de la publicidad registral.

1.– Publizitatea eraginkorra izango da 15 eguneko epean, dagokion erregistroan gordailatu diren idazpen eta dokumentuen ziurtagiria, informazio-oharra edo kopia aurkeztuta.

1.– La publicidad se hará efectiva, en el plazo de 15 días, mediante certificado, nota informativa o copia de los asientos y documentos depositados en el Registro a que hagan referencia los mismos.

2.– Aipatzen diren dokumentu artxibatuen eta inskribatutako egintzen ziurtagiriak soilik eman ahalko dira.

2.– Solo podrán extenderse certificaciones de actos inscritos y de los documentos archivados a que hagan referencia.

3.– Erregistroaren publizitatea eraginkorra izango da, baldin eta datu pertsonalak babesteko arauak betetzen badira, hots, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta hura garatzeko arauetan ezarritakoak.

3.– La publicidad registral se hará efectiva siempre que se cumplan las normas de protección de datos de carácter personal, reguladas por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y sus normas de desarrollo.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
AHOLKULARITZA
FUNCIÓN CONSULTIVA

15. artikulua.– Kontsultak.

Artículo 15.– Consultas.

1.– Langile autonomoen elkarte profesionalek, haien federazio, konfederazio edo batasunek, sustatzaile, agintari eta funtzionarioek eta haiei zerbitzuak eman dizkien edo haietan eginkizunak bete behar dituen beste edozein profesionalek beren kontsultak planteatu ahal izango dituzte erregistroan, haren eskumeneko gaiei buruz.

1.– Las Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas, así como sus Federaciones, Confederaciones o Uniones, sus promotores, autoridades y funcionarios, y cualquier otro profesional que deba realizar funciones o prestar servicios a las mismas, podrán plantear consultas al Registro sobre materias competencia del mismo.

2.– Erantzunek informazio-balio hutsa izango dute. Ez dute eskubiderik edo eskubide-itxaropenik sortuko, eta ezingo da haien aurka errekurtsorik jarri. Hala ere, unean-unean eman daitekeen ebazpenaren aurka errekurtsoak jarri ahal izango dira.

2.– Las respuestas tendrán carácter meramente informativo. No originarán derechos ni expectativas de derechos ni serán susceptibles de recurso, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir en su momento contra la resolución correspondiente.

3.– Emateko gehienezko epea hilabetekoa izango da.

3.– El plazo máximo para su emisión será de un mes.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Bitarteko elektronikoak erabiltzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Utilización de medios electrónicos.

1.– Erregistroko liburuak betetzean, haien egiazkotasuna eta segurtasuna bermatzeko beharrezko bitarteko informatikoak baliatuko dira. Liburuetan egiten diren idazpenak erregistroaren ardura duen funtzionarioak baimenduko ditu, zuzendaritza eskuduneko titularrak erabakitakoa betez eta erregelamendu honetako bigarren xedapen gehigarriarekin bat etorriz.

1.– Los libros del Registro se llevarán de acuerdo con los medios informáticos precisos para garantizar su autenticidad y seguridad. Los asientos que se practiquen en los mismos serán autorizados por el funcionario encargado del Registro, en ejecución de lo acordado por el titular del Dirección competente, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del presente Reglamento.

2.– Erregistroan agertzen diren datu eta dokumentuak tratatu eta artxibatzeko erabiliko diren bitarteko eta prozedura informatikoek aukera eman beharko diote erregistroari bere funtzioak ahalik eta modurik egokienean betetzeko.

2.– El tratamiento y archivo de documentos y datos obrantes en el Registro se llevará a cabo mediante los medios y procedimientos informáticos que permitan al Registro el más adecuado cumplimiento de sus funciones.

3.– Inskribatu behar diren dokumentuak euskarri elektronikoan aurkeztuko dira, horretarako prestatutako aplikazioaren bidez. Inskribatzeko eskatzen diren dokumentu elektronikoek sinadura elektroniko kualifikatua eduki behar dute, horrela ezartzen baita 210/2014 Erregelamenduan (EB) eta azaroaren 11ko 6/2020 Legean (konfiantzazko zerbitzu elektronikoen zenbait alderdi arautzen dituena).

3.– La presentación de los documentos sujetos a inscripción se realizará en soporte electrónico, mediante la aplicación habilitada al efecto. Los documentos electrónicos cuya inscripción se solicite, deberán estar firmados con firma electrónica cualificada, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) N.º 210/2014 y con la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Ekonomia Gaietako eta Eraldaketa Digitaleko Ministerioaren webgunean kontsulta daitezke konfiantzazko zerbitzu kualifikatuen emaileak.

Los prestadores de los servicios de confianza cualificados podrán ser consultados en la página web del Ministerio de Asuntos económicos y Transformación Digital.

4.– Erregistroaren publizitatea eraginkor bihurtuko da, ahal dela, bitarteko elektronikoak erabilita, eta, edonola ere, haren gaineko interesa duen pertsonak espresuki hala eskatu duenean.

4.– La publicidad registral se hará efectiva preferentemente mediante la utilización de medios electrónicos y en todo caso, cuando así se haya solicitado expresamente por la persona interesada en la misma.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Eskumena.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Competencia.

1.– Eskumena duen zuzendaritzako titularraren ardura da, arau honen 4. artikuluan xedatutakoaren arabera, inskribatu behar diren egintzak kalifikatu eta inskribatzeari buruzko ebazpenak ematea, bai eta erregelamendu honetan arautzen diren gainerako gaiei buruzko ebazpenak ematea ere.

1.– Corresponde al titular de la Dirección competente de conformidad lo dispuesto por el artículo 4 de la presente norma, la resolución sobre calificación e inscripción de los actos objeto de inscripción, así como de las demás materias reguladas en el presente Reglamento.

2.– Aurreko zenbakian aipatu den zuzendaritzan maila goreneko zereginak egiten dituen funtzionario teknikoaren ardura izango da, erregistroaren arduraduna denez gero, erregelamendu honen 14. artikuluan arautzen den erregistroaren publizitatea egitea.

2.– Compete a la persona funcionaria técnica que desarrolle las funciones de mayor rango de la Dirección a que refiere el número anterior, como encargada del Registro, realizar la publicidad registral regulada por el artículo 14 del presente Reglamento.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Erregulazio osagarria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Regulación complementaria.

1.– Dekretu honetan espresuki arautu ez diren errekurtsoen eta gainerako prozedura-alderdien ondorioetarako, osagarri moduan aplikatuko dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta hura garatzeko arauak.

1.– A efectos de recursos y demás aspectos procedimentales no regulados expresamente en el presente Decreto, será de aplicación supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y sus normas de desarrollo.

2.– Elkarteak hartzen dituen erabaki inskribatu beharrekoak agiri bidez egiaztatzeari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrerako arautzen dena aplikatuko da, osagarri moduan.

2.– Respecto de la acreditación documental de acuerdos asociativos sujetos a inscripción, será de aplicación supletoria lo regulado al respecto para el Registro General de Asociaciones del País Vasco.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Kideen aldaketa jakinaraztea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Comunicación de variación de componentes.

Arau honen 10.3.d) artikuluan xedatutakoari dagokionez, erregistroan inskribatzen diren langile autonomoen elkarte, federazio, konfederazio eta batasun profesionalek nahitaez egiaztatu behar dute kideen kopuru eguneratua, baita egoitza EAEn dutenen ehunekoa ere.

En relación con lo dispuesto por el artículo 10.3.d) de la presente norma, con periodicidad cuatrienal, las Asociaciones, Federaciones, Confederaciones y Uniones Profesionales de Trabajo Autónomo inscritas en este Registro estarán obligadas a acreditar el número actualizado de sus personas asociadas y el porcentaje de las domiciliadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental