Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

137. zk., 2021eko uztailaren 13a, asteartea

N.º 137, martes 13 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
3973
3973

AGINDUA, 2021eko ekainaren 23koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntzetarako deialdi bat egiten eta arautzen baita EAEko gaixoen eta haien familien kolektiboen bizi-kalitatea hobetzen diharduten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko elkarteei zuzenduta.

ORDEN de 23 de junio de 2021, de la Consejera de Salud, por la que se regulan y se convocan ayudas dirigidas a asociaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro que estén orientadas a la mejora de la calidad de vida de colectivos de personas enfermas del País Vasco y sus familias.

Gaixoek eratutako irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko elkarteak patologia bera dutelako elkartu diren pertsona fisikoez osatutako taldeak dira. Elkartzeko, komunikatzeko eta laguntza emateko guneak dira, gaixoentzat nahiz haien familientzat.

Las asociaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro constituidas por personas enfermas son agrupaciones de personas físicas unidas por padecer una misma patología. Constituyen puntos de encuentro, comunicación y apoyo tanto para las personas afectadas como para sus familias.

Osasun Sailak bereziki nabarmentzen du elkarte horiek pertsona gaixoen eta haien senideen osasun fisikoaren, psikologikoaren eta sozialaren alde egiten duten ekarpena, hainbat alorretan islatzen dena, hala nola: gaixotasunen errealitate sozial eta afektiboarekiko zuzeneko kontaktua, eta zerbitzu eta autolaguntza-programen bidezko zuzeneko asistentzia eta laguntza enpatikoa.

El Departamento de Salud valora especialmente la aportación de estas asociaciones a la salud física, psicológica y social de las personas enfermas y sus familiares en temas como el contacto directo con la realidad social y afectiva de la enfermedad, o como la asistencia directa y empática mediante servicios y programas de autoayuda.

Osasun Sailaren 2021eko ekitaldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa, Osasuneko sailburuaren 2021eko martxoaren 8ko Aginduaz onetsia, «Osasuna sustatzea eta gaixotasunak prebenitzea» arloaren barruan «pertsona gaixoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko laguntzak» jasotzen ditu.

El Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Salud para el ejercicio de 2021, aprobado por Orden de 8 de marzo de 2021, de la Consejera de Salud, contempla la «Subvención para la mejora de la calidad de vida de personas enfermas y sus familias», dentro del área «Promoción de la salud y prevención de las enfermedades».

Otsailaren 11ko 1/2021 Legean (Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko ekitaldiko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen Legea) laguntza horietarako aurrekontu-kreditua jasotzen da.

La Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021 incluye la existencia de crédito presupuestario para estas ayudas.

Deialdi honek, bai eta berau izapidetzeko eta ebazteko jarduerek ere, honako esparru juridikoa betetzen dute:

Esta convocatoria, así como las actuaciones de tramitación y resolución de la misma, cumplen el marco jurídico siguiente:

– 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

– Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak emandako oinarrizko arauak.

– Normas básicas dadas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena.

– Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Agindu honetako laguntzek ez dituzte betetzen EBren funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. artikuluko 1. apartatuan jasotako betekizun guztiak, eta, beraz, ez dira estatu-laguntzak. Ondorioz, ez da beharrezkoa inongo izapiderik egitea Europako Batzordearen aurrean.

Las ayudas recogidas en la presente Orden no cumplen todos los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE y por lo tanto no constituyen ayuda de estado, por lo que no es necesario realizar ningún trámite ante la Comisión Europea.

Horrenbestez, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Deialdiaren eremua eta xedea.

Artículo 1.– Ámbito y objeto de la convocatoria.

1.– Agindu honen helburua da laguntzetarako deialdia egitea EAEko gaixoek eta haien familien kolektiboek osatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko elkarteentzat.

1.– El objeto de esta orden es convocar ayudas dirigidas a las asociaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro integradas por colectivos de personas enfermas del País Vasco y sus familias.

2.– Laguntza hauen helburua da kolektibo horiei laguntzea jarduera batez edo batzuez osatutako proiektuak, 2021eko urtarriletik abendura bitartean egindakoak, finantzatuz. Proiektuek honako xede hauek izan behar dituzte, orobat:

2.– La finalidad de estas ayudas es apoyar a estos colectivos financiando proyectos que se componen de una o varias actividades, realizados entre enero y diciembre de 2021, orientados a:

a) Gaitasunak eta baliabideak garatzen laguntzea, beren burua zaintzeko gaitasuna ahalik eta handiena izateko eta haien autonomia areagotzeko.

a) Apoyar el desarrollo de habilidades y recursos para maximizar su capacidad de autocuidado e incrementar su autonomía.

b) Haien behar soziosanitarioak lagundu eta bideratzea osasun-sustapenaren ikuspegitik.

b) Apoyar y encauzar sus necesidades sociosanitarias desde una perspectiva de promoción de la salud.

c) Gaixotasunari buruz, haren arrisku-faktoreei buruz eta bizi-ohitura egokienei buruz duten ezagutza eta informazioa sakontzea.

c) Aumentar el conocimiento y la información sobre su enfermedad y los factores de riesgo, así como sobre las conductas en salud más adecuadas.

d) Eragindako pertsonen osasun-desberdintasunak gutxitzea eta genero-ikuspegia txertatzea.

d) Reducir las desigualdades en salud de las personas afectadas e incorporar la perspectiva de género.

3.– Deialdi honen bidez finantzatzeko moduko ekintzetatik kanpo gelditzen dira:

3.– Quedan excluidas como acciones financiables a través de esta convocatoria:

a) Osakidetzak edo Osasun Sailarekin hitzartutako zentroek jada egiten dituztenen pareko jarduerak.

a) Las actividades que dupliquen actuaciones desarrolladas por Osakidetza o Centros concertados al efecto por el Departamento de Salud.

b) Hiesaren eta adikzioen arloko jarduerak, baita ikerketa-lanak eta Osasun Sailean horretarako berariazko laguntza-deialdiak dituzten guztiak ere.

b) Las actuaciones en el campo del sida y de las adicciones, así como estudios de investigación y todas las que tengan convocatorias de ayudas específicas para ello en el Departamento de Salud.

2. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

1.– Betekizun hauek betetzen dituzten erakundeek eskuratu ahal izango dituzte laguntzak:

1.– Podrán acceder a las ayudas las entidades que reúnan los siguientes requisitos:

a) EAEko gaixoen kolektiboek eta haien familiek osatuta egotea.

a) Estar integradas por colectivos de personas enfermas del País Vasco y sus familias.

b) Erakundeek legez eratuta egon behar dute, eta erregistro administratibo ofizialean behar bezala izena emanda, egoitza sozialaren lurraldearen arabera, deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta urtebete lehenagotik gutxienez.

b) Estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el registro administrativo de asociaciones del territorio donde tenga establecido su domicilio social, al menos un año antes que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial del País Vasco.

c) Irabazi asmorik ez izatea.

c) Carecer de ánimo de lucro.

d) Gaixoen edo haien familien bizi-kalitatea hobetzeko asmoz jardun behar dute, elkartzeko, hitz egiteko eta laguntzeko guneak eratuz.

d) Promover la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por alguna enfermedad o de sus familiares, constituyendo puntos de encuentro, comunicación y apoyo para todas ellas.

e) Zergen arloko betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta dirulaguntzen itzulketak egunean izatea.

e) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones.

f) 38/2003 Legearen 13.2 artikuluan adierazitako egoeraren batean ez egotea.

f) No hallarse en ninguna de las circunstancias indicadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003.

2.– Deialdietara ezin izango dira aurkeztu sexu-bereizkeria egiteagatik zigor administratibo edo penala jasotako erakundeak, ez eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea dela bide debeku horrekin zigortutakoak ere, dagokion zehapenak ezarritako aldian.

2.– No podrán concurrir a las ayudas las entidades sancionadas administrativa o penalmente, por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni las sancionadas con esta prohibición en virtud de la ley para la igualdad de mujeres y hombres, durante el periodo que establezca la correspondiente sanción.

3.– Erakundeek prozesu osoan zehar bete beharko dituzte betekizunak, emandako dirulaguntza likidatu arte.

3.– Las entidades deben cumplir estos requisitos durante todo el procedimiento, hasta la liquidación de la ayuda concedida.

3. artikulua.– Dirulaguntzaren aurrekontu-hornidura eta deialdiaren organo kudeatzailea.

Artículo 3.– Dotación presupuestaria y órgano gestor de la convocatoria.

1.– Deialdiaren diru-zenbatekoa hirurehun mila (300.000) euro.

1.– El importe económico de la convocatoria es de trescientos mil (300.000) euros.

2.– Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza da deialdiaren organo kudeatzailea.

2.– El órgano gestor de la convocatoria es la Dirección de Salud Pública y Adicciones.

4. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 4.– Gastos subvencionables.

1.– Laguntzak jarduera batez edo batzuez osatutako proiektuak diruz laguntzeko izango dira, eta ez, ordea, elkarteetako langileen egitura egonkorrei eusteko edo azpiegitura fisikoetan inbertitzeko.

1.– Las ayudas serán destinadas a subvencionar proyectos que se componen de una o varias actividades y no a mantener de modo estable estructuras de personal ni a invertir en infraestructuras físicas de las asociaciones.

2.– Gastu hauek lagunduko dira diruz:

2.– Se subvencionarán los siguientes gastos:

a) Diruz lagundutako jarduerari lotutako langileen gastuak.

a) Gastos de personal relacionados con la dedicación a la actividad subvencionada.

b) Zeharkako kostuen kontzeptuan eskatutako zenbateko osoaren % 15 gehienez, halakotzat honako hauek hartuta:

b) Un máximo del 15 % del importe total solicitado en concepto de costes indirectos, entendiendo como tales:

1) Erakundearen egiturazko gastuak, azpiegitura fisikoei buruzkoak barne.

1) Gastos estructurales de la entidad, incluidos los relativos a las infraestructuras físicas.

2) Dieten eta joan-etorrien gastuak.

2) Gastos de dietas y desplazamientos.

3) Kudeaketa-gastuak, jarduera zehatz bati zuzenean lotuta ez badaude ere, diruz lagundutako jarduera egiteko beharrezkoak badira.

3) Gastos de gestión que, no están relacionados directamente con una actividad concreta, pero son necesarios para que la actividad subvencionada se realice.

3.– Honako gastu hauek ez dute dirulaguntzarik jasoko:

3.– No se subvencionarán los siguientes gastos:

a) Gastu finantzarioek.

a) Gastos financieros.

b) Inbertsio-gastuek.

b) Gastos de inversión.

c) Administrazio-lizentziek.

c) Licencias administrativas.

d) Berandutze-errekarguek eta zehapen administratiboek eta penalek; horien artean daude zergak, tributuak, tasak, gizarte-segurantzako kuotak, prozedura judizialen gastuak edo gatazkak borondatez ebazteko bestelako prozedurak berandu ordaintzeak edo ez ordaintzeak ekarritakoak.

d) Recargos de mora y sanciones administrativas y penales, entre los que se incluyen los derivados de demoras en el pago o impagos de impuestos, tributos, tasas, cuotas de Seguridad Social, gastos de procedimientos judiciales, u otros procedimientos de resolución voluntaria de conflictos.

4.– Horretarako, egindako gastutzat hartuko dira justifikatzeko epea amaitu aurretik egiazki ordaindu direnak.

4.– Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado antes de que finalice el período de justificación.

5.– Diruz laguntzen diren jarduerak ezin ezingo dira azpikontratatu.

5.– Las actividades subvencionadas no podrán ser subcontratadas.

6.– Artikulu honetan zehaztuta ez dauden gaiei dagokienez, 38/2003 Legearen 31. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da, oinarrizko legeri gisa.

6.– Para las cuestiones no especificadas en este artículo se aplicará, como legislación básica, lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003.

5. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 5.– Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

1.– Laguntza hauek bateragarriak izanen dira helburu bererako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin, horiek beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek –estatukoek, Europar Batasunekoek edo nazioarteko erakundeetakoek– emanik ere.

1.– La concesión de estas ayudas será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fueran otorgados para la misma finalidad por otras administraciones públicas o entes públicos o privados, ya sean estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

2.– Lortutako laguntza eta dirulaguntza guztien batuketa jardueraren aurrekontu osoa baino handiagoa baldin bada, dirulaguntza txikiagoa emango da, gehiegizko zenbatekoa kenduta.

2.– Si el importe total de la suma de las diferentes ayudas y subvenciones obtenidas es superior al presupuesto total de la actividad, la subvención se reducirá en la cantidad correspondiente al exceso.

3.– Laguntza hauek ez dira bateragarriak Osasun Sailak, osasuna sustatzea, gaixotasunak prebenitzea edo gaixoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzea xede duten proiektuak garatzeko, emandako dirulaguntza izendunekin.

3.– La concesión de estas ayudas es incompatible con la obtención de subvenciones nominativas del Departamento de Salud para desarrollar proyectos orientados a la promoción de la salud, a la prevención de las enfermedades o a la mejora de la calidad de vida de las personas enfermas y de sus familias.

6. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoaren mugak.

Artículo 6.– Límites del importe de las subvenciones.

Dirulaguntzaren zenbatekoak ez du inola ere gaindituko:

El importe de la subvención no superará en ningún caso:

a) Eskatutako zenbatekoa.

a) El de la cantidad solicitada.

b) Diruz lagun daitekeen gastuaren aurrekontu osoaren % 100.

b) El 100 % del presupuesto total del gasto subvencionable.

c) 10.000 euro elkarte bakoitzeko.

c) 10.000 euros por asociación.

d) 15.000 euro elkarteen federazio bakoitzeko.

d) 15.000 euros por federación de asociaciones.

7. artikulua.– Eskabidea eta aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 7.– Solicitud y documentación a presentar.

1.– Eskabideak telematikoki aurkeztuko dituzte, 20.4 artikuluan adierazitakoaren arabera.

1.– Las solicitudes se presentarán vía telemática según lo señalado en el artículo 20.4.

2.– Erakunde bakoitzak proiektu bakarra eskatu ahal izango du.

2.– Cada entidad podrá solicitar un único proyecto.

3.– I. eranskinean, eskabideek zer datu jaso behar dituzten zehaztuta daude. Egoitza elektronikoaren inprimaki normalizatuan emango dituzte datu horiek, agindu honen 20.4 artikuluaren arabera sartu ondoren.

3.– En el Anexo I, se detallan los datos que deberán contener las solicitudes. Los datos se aportarán en el formulario normalizado de la sede electrónica, accediendo según lo estipulado en el artículo 20.4 de esta Orden.

4.– Eskabidearekin batera, hala badagokio, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

4.– Junto con la solicitud, se adjuntarán, en su caso, los siguientes documentos:

a) Baldin eta eskabidean egiaztapena administrazio publiko eskudunen aurrean zuzenean eskuratzeko oposizioa jasota badago bakarrik:

a) Únicamente cuando en la solicitud conste la oposición para obtener directamente la acreditación ante las administraciones públicas competentes:

– Dagokion administrazio-erregistroan eratu eta inskribatu izana egiaztatzen duen ziurtagiriaren kopia.

– Copia de la certificación que acredite la constitución e inscripción en el correspondiente registro administrativo.

– Zerga-betebeharrak egunean duela dioen ziurtagiriaren kopia.

– Copia de estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

– Gizarte-segurantzarekin dituen betebeharrak egunean daudela dioen ziurtagiriaren kopia.

– Copia de estar al corriente de las obligaciones ante la Seguridad Social.

b) Erakundearen iritziz proiektua hobeto ezagutzeko garrantzitsua den beste edozein dokumentazio.

b) Cualquier otra documentación que la entidad considere importante para un mayor conocimiento del proyecto.

8. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea eta modua.

Artículo 8.– Plazo y presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdi hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

1.– El plazo para presentar las solicitudes es de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el BOPV.

2.– Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoa erabiliz (20. artikuluan aipatuta).

2.– Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos mediante el acceso a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, citado en el artículo 20.

3.– Eskabidea aurkezten duen pertsonak ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu behar du bere burua:

3.– La persona que presente la solicitud debe identificarse mediante un certificado electrónico:

a) Erakundearen ziurtagiri elektronikoa erabiltzen badu, ez du bestelako egiaztagiririk behar.

a) Si utiliza el certificado electrónico de la entidad, no necesita ninguna otra acreditación.

b) Pertsona fisikoaren ziurtagiri elektronikoa erabiltzen badu, 20.2 artikuluan aipatutako ahalordeen erregistro elektronikoan inskribatu izana egiaztatu beharko du.

b) Si utiliza el certificado electrónico de persona física, será necesario que acredite la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos citado en el artículo 20.2.

4.– Erakunde eskatzaileak eskabidea eta gainerako dokumentazioa zer hizkuntza ofizialetan aurkeztuko duen hautatu behar du. Hizkuntza horri eutsiko zaio prozedura osoan, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko Legearen (azaroaren 24ko 10/1982 Legea) 6.1 artikuluak xedatzen duen bezala.

4.– La entidad solicitante debe elegir el idioma oficial para presentar la solicitud y el resto de documentación. Este idioma se mantendrá durante todo el procedimiento, tal y como establece el artículo 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

9. artikulua.– Eskabidearen akatsak zuzentzea.

Artículo 9.– Subsanación de los defectos de la solicitud.

Baldin eta aurkeztutako eskabidean daturik edo beharrezko den beste edozein dokumentazio falta bada, Administrazioak erakunde eskatzaileari hamar egun balioduneko epea emango dio, falta hori zuzentzeko edo nahitaezko dokumentazioa aurkezteko. Halaber, horrela egin ezean, eskabidean atzera egin duela pentsatuko duela ere jakinaraziko dio. Administrazioak eskabide horiei buruzko berariazko ebazpen bat eman eta jakinarazi beharko du, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 68.1 eta 21. artikuluetan.

Si en la solicitud presentada faltasen datos o alguna otra documentación necesaria, la Administración requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Asimismo, le indicará que, si no lo hiciera, considerará que ha desistido de su solicitud. La Administración quedará obligada a dictar resolución expresa sobre tales solicitudes, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1, con relación al artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

10. artikulua.– Datuak eta eskakizunak egiaztatzea.

Artículo 10.– Acreditación de datos y requisitos.

Organo kudeatzaileak, dagokion administrazio publikoaren aurrean, erakundearen nortasun-datuak kontsultatu edo eskatu ditzan eta, halaber, betekizunak betetzen direla egiazta dezan ez duela baimentzen adierazi ahal izango du erakundeak eskabidearen bidez. Horrela eginez gero, ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu nahitaez. Eskabideak gutxienez honako hauei buruzko erantzukizunpeko adierazpenak jasoko ditu:

A través de su solicitud, la entidad podrá oponerse a que el órgano gestor consulte o recabe, ante la administración pública correspondiente, sus datos de identidad y verifique el cumplimiento de los requisitos. En dicho caso, la entidad estará obligada a presentar la documentación acreditativa. La solicitud incorpora declaraciones responsables sobre, al menos, los siguientes extremos:

1.– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak egunean izatea.

1.– Estar al corriente de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

2.– 38/2003 Legearen 13.2 artikuluan adierazitako egoeraren batean ez egotea.

2.– No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13.2 de la ley 38/2003.

3.– Helburu bererako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk eskatuta edo emanda izatea edo ez, ?beste administrazio publiko edo erakunde batzuei dagokienez, horiek publikoak edo pribatuak, estatukoak zein Europar Batasunekoak edo nazioartekoak izan?. Eta baiezkoa bada, kopurua adieraztea.

3.– Tener o no solicitadas o concedidas otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad por parte de otras administraciones públicas o entes, públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Y concretar la cantidad en caso afirmativo.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntzei lotuta oraindik ere tramitatzen ari den itzulketa- edo zehapen prozeduraren batean sartuta egotea edo ez. Baiezkoa bada, prozedura edo prozedurak zehaztea.

4.– Encontrarse o no incursa en algún procedimiento de reintegro o sancionador en fase de tramitación, que, esté relacionado con subvenciones de la misma naturaleza y concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y sus organismos autónomos. Identificar el procedimiento o procedimientos en caso afirmativo.

Organo kudeatzaileak beharrezko iritzitako egiaztapen guztiak egin ahal izango ditu prozedura legezkoa dela bermatzeko. Nolanahi ere, beharrezko den egiaztapena egingo da laguntza eman eta haren ordainketa bakoitza egin aurretik.

El órgano gestor podrá efectuar todas las comprobaciones que considere necesarias para garantizar la legalidad del procedimiento. En todo caso, se hará la comprobación adecuada antes de la concesión de las ayudas y de cada uno de sus pagos.

Erantzukizunpeko adierazpen batekin aurkeztutako edo hari erantsitako datu, adierazpen edo dokumenturen batean funtsezko zehaztasunik ezak, faltsutasunak edo omisioak antzemanez gero, erakunde eskatzaileak ezin izango du prozeduran jarraitu halako egitateen berririk jasotzen denetik aurrera. Gainera, bestelako erantzukizun penal, zibil edo administratiboak eskatzeko aukera ere izango da.

Si se detecta alguna inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que acompañe o se incorpore a una declaración responsable, la entidad solicitante no podrá continuar en el procedimiento desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos. Además, se podrán exigir otro tipo de responsabilidades penales, civiles o administrativas.

Halaber, egoera horren berri ematen duen Administrazio Publikoaren ebazpenak ezar dezake entitate interesdunak dirulaguntza itzuli behar izatea –hala balegokio– eta helburu bereko beste prozedura bat abian jarri ezin ahal izatea denbora-tarte jakin batez; hori guztia, aplikatu beharreko arauetan ezarritakoaren arabera.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación de la entidad interesada de reintegro si fuera el caso, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas de aplicación.

11. artikulua.– Eskabideak balioesteko irizpideak.

Artículo 11.– Criterios de valoración de las solicitudes.

1.– Jarraian, balioespen-irizpideak zehaztuko ditugu, eta irizpide bakoitzari zenbat puntu dagokion. Irizpide hauek erabiliko dira, hain zuzen, eskabideen lehentasun-ordena ezartzeko:

1.– Se establecen a continuación los criterios de valoración, con su ponderación correspondiente, que permitirán establecer un orden de preferencia entre las diferentes solicitudes:

a) Proiektuaren justifikazioa, zer egoerari erantzun nahi zaion (deskribapena): 14 puntu, gehienez.

a) Justificación del proyecto, descripción de la situación a la que se pretende dar respuesta: hasta 14 puntos.

b) Proiektuaren bidez zer helburu zehatz lortu nahi diren: 14 puntu, gehienez.

b) Objetivos específicos que se pretende alcanzar con el proyecto: hasta 14 puntos.

1) Helburu egingarriak: 7 puntu, gehienez.

1) Objetivos factibles: hasta 7 puntos.

2) Erabiliko dituzten bitarteko egokiak: 7 puntu, gehienez.

2) Medios adecuados que se van a utilizar: hasta 7 puntos.

c) Proiektuaren aurreikusitako garapenaren deskribapena: 20 puntu, gehienez.

c) Descripción del desarrollo previsto del proyecto: hasta 20 puntos.

1) Jardueren eremua: 7 puntu, gehienez.

1) Ámbito de las actividades: hasta 7 puntos.

a) EAE: 7 puntu.

a) CAPV: 7 puntos.

b) Lurralde historikoa: 5 puntu.

b) Territorio histórico: 5 puntos.

c) Eskualdea: 4 puntu.

c) Comarca: 4 puntos.

d) Udalerria/auzoa: 3 puntu.

d) Municipio/barrio: 3 puntos.

2) Faseen, lan-egutegiaren eta zereginen deskribapena: 8 puntu, gehienez.

2) Descripción de las fases, calendario de trabajo y tareas: hasta 8 puntos.

a) Proiektuaren faseen deskribapena: 2 puntu, gehienez.

a) Descripción de las fases del proyecto: hasta 2 puntos.

b) Proiektuaren lan-egutegiaren deskribapena: 4 puntu, gehienez.

b) Descripción del calendario de trabajo del proyecto: hasta 4 puntos.

c) Proiektuaren zereginen deskribapena: 2 puntu, gehienez.

c) Descripción de las tareas del proyecto: hasta 2 puntos.

3) Giza baliabideak eta bitarteko materialak: 5 puntu, gehienez.

3) Recursos humanos y materiales: hasta 5 puntos.

d) Proiektuaren ebaluazio aurreikusia: 7 puntu, gehienez.

d) Evaluación prevista del proyecto: hasta 7 puntos.

1) Jardueraren onuradunak adinaren eta sexuaren arabera zehazten ditu: 3 puntu, gehienez.

1) Especifica por edad y sexo a las personas beneficiarias de la actividad: hasta 3 puntos.

2) Proiektuaren jarraipen- eta inpaktu-adierazleak zehazten ditu: 2 puntu, gehienez.

2) Especifica indicadores de seguimiento e impacto del proyecto: hasta 2 puntos.

3) Onuradunen poztasun-adierazleak zehazten ditu: 2 puntu, gehienez.

3) Especifica indicadores de satisfacción de las personas beneficiarias: hasta 2 puntos.

e) Proiektuan ekitate-ikuspegia kontuan hartzea: 25 puntu, gehienez.

e) Consideración de la perspectiva de equidad en el proyecto: hasta 25 puntos.

1) Gaixotasunaren prozesuan genero-desberdintasunak kontuan hartzea: 8 puntu, gehienez.

1) Atención a las desigualdades de género en el proceso de la enfermedad: hasta 8 puntos.

2) Proiektuari onura ateratzeko aukerak handitzeko estrategiak; bizilekua, adina, dibertsitate funtzionala, hizkuntza edo kalteberatasun sozialeko egoera gorabehera: 8 puntu, gehienez.

2) Estrategias para aumentar las oportunidades de beneficiarse del proyecto, con independencia de aspectos como el lugar de residencia, edad, diversidad funcional, idioma o situaciones de vulnerabilidad social: hasta 8 puntos.

3) Xede-populazioak proiektua diseinatzen, abian jartzen eta ebaluatzen parte hartzea: 9 puntu, gehienez.

3) Participación de la población diana en el diseño, puesta en marcha y evaluación del proyecto: hasta 9 puntos.

f) Proiektuaren jarduerak beste eremu batzuetako beste elkarte edo erakunde batzuekin elkarlanean egitea, elkarri laguntzea eta boluntariotza sustatzeko: 15 puntu, gehienez.

f) Realización de las actividades del proyecto en colaboración con otras asociaciones o entidades de otros ámbitos, como forma de incentivar la ayuda mutua y el voluntariado: hasta 15 puntos.

1) Gaixoen beste elkarte batzuekin koordinatzea: 8 puntu, gehienez.

1) Coordinación con otras asociaciones de personas enfermas: hasta 8 puntos.

2) Eremu komunitarioko beste erakunde batzuekin koordinatzea: 7 puntu, gehienez.

2) Coordinación con otras entidades del ámbito comunitario: hasta 7 puntos.

g) Proiektua bat etortzea eremu sanitario eta/edo soziosanitarioan abian diren beste jarduera eta politika publikoekin: 5 puntu, gehienez.

g) Concordancia del proyecto con actuaciones y políticas públicas en curso en el ámbito sanitario y/o sociosanitario: hasta 5 puntos.

2.– Gehienez 100 puntu eskuratu ahal izango dira, eta, gutxienez, 50 puntu. 50 puntu baino gutxiago lortzen duten proiektuek ez dute dirulaguntzarik jasoko. Halaber, a), b) eta c) ataletan adierazitako puntuazioaren erdia gutxienez lortzen duten proiektuek bakarrik jaso ahal izango dituzte dirulaguntzak.

2.– Se establece una puntuación máxima de 100 puntos y una mínima de 50 puntos por debajo de la cual no podrá subvencionarse ningún proyecto. Asimismo, solo podrán ser subvencionados aquellos proyectos que obtengan como mínimo la mitad de la puntuación en cada uno de los apartados a), b) y c).

12. artikulua.– Eskabideen balorazioa eta dirulaguntzak emateko prozedura.

Artículo 12.– Valoración de las solicitudes y procedimiento de concesión de las subvenciones.

1.– Honako hauek osatuko dute eskabideak balioetsiko dituen balioespen-batzordea:

1.– La Comisión de Valoración que valorará las solicitudes estará compuesta por:

– Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariak (Itziar Larizgoitia Jauregui), batzordeko buru gisa.

– La directora de Salud Pública y Adicciones (Itziar Larizgoitia Jauregui) que actuará como Presidenta de la comisión.

– Osasun Saileko lurralde-ordezkaritzetan Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariorde direnek (Joseba Bidaurrazaga Van-Dierdonck, Elena Albisua Cortazar, Juan Carlos Fernández Crespo).

– Las personas que ostentan el cargo de subdirector o subdirectora de Salud Pública y Adicciones en las delegaciones territoriales del Departamento de Salud (Joseba Bidaurrazaga Van-Dierdonck, Elena Albisua Cortazar, Juan Carlos Fernández Crespo).

2.– Kide anitzeko organoko idazkaria batzordeburuak batzordekideen artean izendatutako pertsona izango da.

2.– La Secretaría del órgano colegiado será desempeñada por la persona que la presidencia designe de entre las personas componentes de la comisión.

3.– Epearen barruan eta modu egokian aurkeztutako dokumentazioan oinarrituta balioetsiko ditu eskabideak balioespen-batzordeak.

3.– La Comisión de Valoración valorará todas las solicitudes en base a la documentación aportada en tiempo y forma.

4.– Balioespen-batzordeak zehaztuko du proiektu bakoitzak zer puntuazio lortu duen eta horri zenbateko dirulaguntza dagokion.

4.– La Comisión de Valoración determinará, para cada proyecto, la puntuación obtenida y la cuantía subvencionable.

5.– Osasun Publikoko eta Adikzioen Zuzendaritzak, laguntzak kudeatzen dituen organoa den aldetik, edo balioespen-batzordeak behar beste informazio eta dokumentazio osagarri eskatu ahal izango die elkarte eskatzaileei, aurkeztutako proiektua hobeto ulertzeko.

5.– La Dirección de Salud Pública y Adicciones, en cuanto a órgano gestor de las ayudas, o la Comisión de Valoración podrán requerir a las asociaciones solicitantes cuanta información y documentación complementaria estime necesaria para comprender mejor el proyecto presentado.

6.– Dirulaguntzak emateko prozedura lehiaketa bidez izango da. Diruz lagundutako proiektu bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa proportzionaleko sistema bat aplikatuko da, eta horri jarraikiz, balioespen-fasean lortzen den puntuazioaren arabera banatuko da 3. artikuluan zehaztutako dotazio ekonomiko osoa. Horretarako, lortutako puntu bakoitzari balio ekonomiko bat emango zaio, formula honen arabera kalkulaturik:

6.– El procedimiento para conceder las subvenciones será el concurso. Para determinar el importe de la ayuda que corresponda a cada uno de los proyectos subvencionados, se aplicará un sistema de reparto proporcional, en virtud del cual la dotación económica global, señalada en el artículo 3, se distribuirá en proporción a la puntuación obtenida en la fase de valoración. Para ello, a cada punto obtenido se le asignará un valor económico que se calcula con la siguiente fórmula:

PB = AZ/GP.

VP = DP/PT.

PB = Puntu bakoitzari emandako balio ekonomikoa.

VP = Valor económico asignado a cada punto.

AZ = Deialdiaren aurrekontu-zuzkidura.

DP = Dotación presupuestaria de la convocatoria.

GP = Dirulaguntza merezi duten proiektu guztiei emandako puntuen batura.

PT = Suma de la puntuación otorgada a todos los proyectos merecedores de subvención.

Hasierako banaketa egiteko, bi hauen arteko biderketa egingo da: balioespen-fasean lortutako puntuak eta puntu bakoitzari emandako balio ekonomikoa (PB).

El reparto inicial se realiza multiplicando los puntos obtenidos en la fase de valoración por el valor económico asignado a cada punto (VP).

Hasierako banaketan esleitzen den zenbatekoak 6. artikuluan ezarritako mugaren bat gainditzen badu, muga hori aplikatuko da, eta soberakina balioespen-fasean lortutako puntuazioarekiko modu proportzionalean banatuko da, muga horiek gainditzen ez dituzten proiektuen artean. Birbanaketa hori egingo da banaketa baten ondoren mugaren bat gainditzen bada edo diruz lagundutako eskabide guztien gehieneko zenbatekora iritsi arte.

En el caso de que en el reparto inicial la cuantía asignada supere alguno de los límites establecidos en el artículo 6, se aplicará dicho límite y el montante excedente se repartirá, de forma proporcional a la puntuación obtenida en la fase de valoración, entre los proyectos subvencionados que no superen dichos límites. Esta operación de redistribución se repetirá siempre que tras un reparto se supere alguno de los límites establecidos o hasta llegar al importe máximo de todas las solicitudes subvencionadas.

Banaketan, gainditu egiten bada elkarte batentzat ezarritako muga, zenbatekoa proportzionalki murriztuko da, diruz lagundutako proiektu bakoitzean lortutako puntuazioarekiko.

En el supuesto de que en el reparto se supere el límite establecido para una asociación, la reducción de la cuantía se aplicará de forma proporcional a la puntuación obtenida en cada proyecto subvencionado.

7.– Proiektuen ebaluazio konparatua egin eta dagozkien zenbatekoak zehaztu ondoren, balioespen-batzordeak ebazpen bat proposatuko dio Osasuneko sailburuordeari. Ebazpen horretan erakunde onuradunak eta proposatutako zenbatekoak adieraziko dira, finantzatu beharreko proiektuen arabera banakatuta, bai eta, hala badagokio, dirulaguntza zer erakunderi ukatzen zaien eta zergatik.

7.– Tras efectuar la evaluación comparada de los proyectos y determinar las cuantías correspondientes, la Comisión de Valoración, propondrá al Viceconsejero de Salud una resolución en la que se indiquen entidades beneficiarias y los importes propuestos desglosados por proyectos objeto de financiación, y en su caso, la de las entidades que propone denegar y motivos de denegación.

13. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epea, jakinarazteko modua eta publikotasun-prozedura.

Artículo 13.– Resolución, recursos, plazo para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Osasuneko sailburuordeari dagokio laguntzen deialdiaren ebazpena ematea, balioespen-batzordeak proposatuta.

1.– Corresponde al Viceconsejero de Salud la resolución de la convocatoria de ayudas, a propuesta de la Comisión de Valoración.

2.– Ebazpen horrek eskatutako dirulaguntzak ematea eta, hala badagokio, ukatzea erabakiko du. Emakidei dagokienez, elkarteen nortasuna eta bakoitzari esleitutako dirulaguntzaren zenbatekoa adieraziko ditu. Dirulaguntza ukatzen bada, ordea, zergatia azaldu beharko da.

2.– La Resolución determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas. En el caso de las concesiones, indicará la identidad de las asociaciones y el importe de la subvención asignada a cada una de ellas. En el caso de las denegadas, recogerá los motivos de la denegación.

3.– Prozedura ebatzi eta erakunde interesdunei jakinarazteko gehieneko epea lau hilabetekoa izango da, agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita. Epea igarota, ebazpenik jakinarazi ez bada, eskabidea ezetsi zaiela ulertu beharko dute erakundeek, 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan xedatutakoaren arabera.

3.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las entidades interesadas será de cuatro meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden. Si transcurre dicho plazo sin haberse notificado resolución alguna, las entidades podrán entender desestimada su solicitud según lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015.

4.– Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuta jakinaraziko zaie erakunde interesdunei.

4.– La Resolución será notificada a las entidades interesadas mediante su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

5.– Ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari; horrenbestez, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluen arabera.

5.– La resolución no pone fin a la vía administrativa; por tanto, se podrá presentar un recurso de alzada contra dicha resolución ante la Consejera de Salud, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación, según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015.

6.– Agindu honek arautzen dituen dirulaguntzak elkarte onuradunei esleitu, eta, hala badagokio, ordaindu aurretik, amaituta egon behar dute Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek eta administrazio horren mendeko zuzenbide pribatuko erakunde publikoek emandako antzeko dirulaguntzen esparruan hasita dauden eta oraindik izapidetzen ari diren itzultze- edo zehatze-prozedurek.

6.– La concesión y, en su caso, el pago a las asociaciones beneficiarias de las subvenciones contempladas en esta Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de subvenciones o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado dependientes de la citada Administración General, se halle todavía en tramitación.

14. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 14.– Justificación de la subvención.

1.– Erakunde onuradunek beren proiektuak egitea justifikatu beharko dute.

1.– Las entidades beneficiarias deberán justificar la realización de sus proyectos.

2.– Justifikazioek zer datu eduki beharko dituzten zehaztuta dago II. eranskinean.

2.– En el Anexo II se detallan los datos que deberán contener las justificaciones.

3.– Justifikazioarekin batera, honako hau erantsiko da:

3.– Junto con la justificación, se adjuntará:

a) Fakturen edo bestelako ordainketa-egiaztagirien kopia sinplea, dirulaguntza gisa eskatutako zenbateko osoa gastatu dela justifikatzeko. Erakundearen ordezkariak sinatuta egongo dira egiaztagiri horiek, eta benetakoak direla adierazten duen erantzukizunpeko adierazpenarekin batera aurkeztuko dituzte.

a) Copia simple de facturas u otras acreditaciones de pago que justifiquen el gasto del importe total de la cantidad solicitada objeto de subvención. Estas acreditaciones llevarán la firma de la persona representante de la entidad e irán acompañadas de una declaración responsable de su autenticidad.

b) Langile boluntarioek proiektua garatzen eginiko lana justifikatzeko, ziurtagiriaren kopia bat aurkeztu beharko dute boluntario bakoitzeko. Erakundearen legezko ordezkariak izenpetuko du ziurtagiriaren kopia hori, honako hauek jasota: boluntarioaren datuak (izena, abizenak eta NANa), ordu kopurua, orduko kostua, guztizko zenbatekoa, eta boluntarioaren sinadura.

b) Para justificar del trabajo del personal voluntario en el desarrollo del proyecto, se debe presentar una copia de certificado por cada persona voluntaria. Esta copia de certificado debe estar firmada por la persona representante legal de la entidad y deben constar los siguientes detalles: datos de la persona voluntaria (nombre, apellidos y DNI), el número de horas, el coste por hora, el importe total y la firma de la persona voluntaria.

Boluntarioak balioztatzeko, elkartearen inguruko pertsonek ordainsaririk jaso gabe egindako lanaren kuantifikatze ekonomikoa egingo da. Zenbateko hori elkartearen berezko ekarpena justifikatzeko baino ez da kontuan hartuko, eta orduko 20 euroko muga ezarriko da gehienez.

Valorar al personal voluntario consiste en cuantificar económicamente el trabajo realizado por personas del entorno de la asociación sin recibir remuneración alguna. Esta cuantía se considerará únicamente para justificar la aportación propia de la asociación, y se establece un límite máximo de 20 euros por hora.

c) Jarduerarekin zerikusia duten agiri publikoak, hala nola egunkari-zatiak edo proiektuko funtsekin ordainduta egin eta zabaldutako materiala. Dokumentazio hori dagozkien esteka elektronikoen bidez ere egiazta daiteke.

c) Documentación de carácter público relacionada con la actividad, tales como recortes de prensa o material elaborado y divulgado con cargo a los fondos del proyecto. Esta documentación se puede acreditar también mediante los enlaces electrónicos correspondientes.

d) Osasun Sailaren babesa jaso dela adierazi izana egiaztatzen duen dokumentazioa (17.10 artikuluaren arabera).

d) Documentación que acredite haber incluido una mención al patrocinio del Departamento de Salud en los supuestos contemplados en el artículo 17.10.

e) Hala badagokio, proiektuaren funtsekin antolatutako lantegi eta ikastaroetan parte hartutakoen laburpena: partaide kopurua adierazi behar dute eta, egokia bada, adinaren eta sexuaren arabera bereizita emango dituzte datuak.

e) En su caso, resumen de la asistencia a los talleres y cursos organizados con los fondos del proyecto: debe indicarse el número de personas y, si procede, se presentarán los datos diferenciados por edad y sexo.

4.– Emandako laguntzarekin ordaindutako gastuak dirulaguntza jaso duen proiektua gauzatzean sortutakoak izan behar dira. Honako gastu hauek dirulaguntzaren kargura behar bezala justifikatutzat joko dira:

4.– Los gastos realizados con cargo a la ayuda concedida deberán estar vinculados a la ejecución del proyecto subvencionado. Se considerarán válidamente justificados con cargo a la ayuda los siguientes gastos:

a) Erakunde onuradunaren izenean igorritako fakturaren bidez justifikatutakoak. Faktura guztiak 2021ean egindakoak izango dira.

a) Los justificados mediante factura emitida a nombre de la entidad beneficiaria. Toda factura deberá estar expedida en 2021.

b) Banku-zordunketako ordainketa-agirien bidez justifikatutakoak (finantza-entitateek egiten dituzte, eta faktura bati dagozkion datuak izaten dituzte, zenbakia eta seriea izan ezik).

b) Los justificados mediante certificación o documentos de cargo por adeudamiento bancario que, expedidos por entidades financieras, contienen los datos propios de una factura a excepción del número y serie.

c) Lan-kontratudun langileei dagozkien gastuetan, soldaten ordainagirien bidez justifikatutakoak (ordainagiriak eredu ofizialen eta Gizarte Segurantzako kotizazioko aldizkari ofizialen araberakoak izan behar dira).

c) Para los gastos correspondientes al personal laboral, los justificados mediante recibos de salarios ajustados al modelo oficial y boletines oficiales de cotización a la Seguridad Social.

d) Balio Erantsiaren gaineko Zergatik salbuetsita dauden noizbehinkako lanetan, enpresaburuak edo profesionalak ez diren pertsona fisikoek egiten dituztenean, gastua justifikatzeko, erakunde onuradunak idatzi bat egingo du, eta haren ordezkariak sinatuko du. Idatzi horrek, gutxienez, honako hauek jaso behar ditu: ordezkariaren, elkartearen eta hartzailearen izen-abizenak edo izen soziala, identifikazio fiskaleko zenbakia eta helbidea; eragiketaren deskribapena eta guztizko zenbatekoa; idatziaren jaulkipen-data; «jasotze-agiria» eta hartzailearen sinadura, eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren atxikipena.

d) En el caso de trabajos esporádicos exentos del IVA y realizados por personas físicas que no tengan la condición de empresarias o profesionales, la justificación se realizará mediante escrito firmado por el o la representante de la entidad beneficiaria emisora del mismo. Dicho escrito deberá contener, como mínimo, los datos siguientes: nombre y apellidos o razón social, número de identificación fiscal y domicilio de dicho o dicha representante, de la asociación y de la persona destinataria; descripción de la operación y su importe total; fecha de emisión del escrito; «recibí» y firma de la persona destinataria, y la correspondiente retención por el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

e) Boluntarioen kasuan, haien aseguruaren bidez justifikatutako gastuak. Boluntarioen aseguruak bi kontingentzia hauek hartuko ditu barnean: istripuak eta erantzukizun zibila. Azken horrek gutxienez 300.506,05 euroko kapital aseguratua izan behar du, istripu eta aseguru-urte bakoitzeko, polizari atxikitako pertsona bakoitzarentzat.

e) En el caso del voluntariado, los gastos justificados mediante el seguro de las personas. El seguro del voluntariado deberá cubrir dos contingencias: los accidentes y la responsabilidad civil. En el caso de esta última, debe contemplar un capital asegurado mínimo de 300.506,05 euros por siniestro y anualidad de seguro para cada persona adherida a la póliza.

Boluntarioen asegurua diruz lagundu ahal izateko, aseguratzaileak egindako egiaztagiri bat adierazi behar da justifikazioan. Egiaztagiri horretan, datu hauek agertu behar dira, gutxienez: erakundeak bere boluntarioentzat kontratatutako aseguru-polizen estaldurak, aseguruan sartzen den pertsona kopurua eta polizaren guztizko zenbatekoa.

Para poder subvencionar el seguro de personas voluntarias, se hará referencia en la justificación a la certificación expedida por la entidad aseguradora, donde se acrediten, como mínimo, los datos sobre las coberturas de las pólizas de seguros contratadas por la organización a favor de sus voluntarios y voluntarias, el número de personas aseguradas y la cuantía total de la póliza.

5.– Dirulaguntza jaso aurretik eginiko gastuak ordaindu ahal izango jasotako dirulaguntzarekin, baldin eta gastu horiek dirulaguntza jaso duten jardueretan sartzen diren ekintza eta kontzeptuen kostu errealak badira eta 2021. urtean sortutakoak badira.

5.– Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida, gastos que se hayan generado con anterioridad a su concesión, siempre que se refieran a costes reales de las actividades y conceptos incluidos en las actuaciones subvencionadas y que dichos gastos se hayan producido dentro del año 2021.

6.– Dirulaguntza justifikatzeko dokumentazioa bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko da, 20. artikuluan azaltzen den moduan.

6.– La documentación requerida para justificar la subvención deberá presentarse por medios electrónicos, tal y como se describe en el artículo 20.

7.– Dokumentazioa aurkezteko azken eguna 2022ko martxoaren 1a da.

7.– El plazo máximo para presentar dicha documentación será el 1 de marzo de 2022.

15. artikulua.– Justifikazio-akatsak zuzentzea.

Artículo 15.– Subsanación de los defectos de la justificación.

Justifikatzeko aurkeztutako dokumentazioan akatsik edo omisiorik ikusiz gero, falta hori zuzentzeko edo behar den dokumentazioa aurkezteko eskatuko zaio erakundeari, eta hamar egun balioduneko epea izango du horretarako, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta.

Si en la documentación presentada para la justificación se observa algún defecto u omisión, se pedirá a la entidad para que, subsane la falta o presente la documentación requerida, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación.

Eskatutakoa adierazitako epean zuzendu ezean, agindu honen 21. artikuluan aurreikusitako ondorioak aplikatuko dira.

Si lo requerido no se corrige en el plazo indicado, se aplicarán los efectos previstos en el artículo 21 de esta Orden.

16. artikulua.– Laguntzak ordaintzea.

Artículo 16.– Pago de las ayudas.

1.– Laguntzak honela ordainduko dira:

1.– Las ayudas se pagarán de la siguiente manera:

a) % 70, laguntza ematen den unean, ebazpena argitaratu eta laguntza espresuki edo isilbidez onartu ondoren, 17.1 artikuluan ezarritako epean.

a) Un 70 % en el momento de la concesión, una vez publicada la resolución y aceptada la ayuda expresa o tácitamente, en el plazo dispuesto en el artículo 17.1.

b) Gainerako % 30a, proiektua egin izana eta haren gastu osoa justifikatu ondoren, 14. artikuluan xedatutakoaren arabera.

b) El 30 % restante después de justificar la realización y el gasto total del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.

2.– Edozein ordainketa egin baino lehen, erakundeak zerga-betebeharrak eta gizarte-segurantzari lotutakoak beteta dituela egiaztatuko da, bai eta dirulaguntzak itzultzeko prozeduretatik eratorritako zor guztiak ordaindu dituela ere.

2.– Antes de todo pago se verificará que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que ha abonado cualquier deuda derivada de un procedimiento de reintegro en materia de subvenciones.

17. artikulua.– Elkarte onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de las asociaciones beneficiarias.

Indarrean den araudiak adierazitako beste batzuk alde batera utzi gabe, elkarte onuradunek eginbehar hauek izango dituzte:

Sin perjuicio de otras señaladas por la normativa vigente, las entidades beneficiarias quedan obligadas a:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Erakunde onuradunek ez badiote dirulaguntzari espresuki uko egiten hamar egun balioduneko epean, esleitzeko ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, onartutzat hartuko da dirulaguntza.

1.– Aceptar la subvención concedida. Si las entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la subvención en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación en el BOPV de la resolución de adjudicación, se entenderá que queda aceptada.

2.– «Hirugarren interesdunaren datuei alta» emateko Eusko Jaurlaritzaren inprimakia betetzea, edo, hala dagokionean, «Hirugarrenaren datuak aldatzea» eskatzekoa, salbu eta aurretik inprimakiak Eusko Jaurlaritzan aurkeztu badira. Dagokion inprimakia Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dago: https://www.euskadi.eus/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/web01-tramite/eu/

2.– Rellenar el impreso de Alta de datos de tercero interesado del Gobierno Vasco o, en su caso, el impreso Solicitud de modificación de los datos de tercero, salvo que los impresos hayan sido entregados con anterioridad al Gobierno Vasco. El impreso correspondiente está disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/altaterceros

3.– Jasotako laguntza guztia dirulaguntza eman den proiektua gauzatzera bideratzea.

3.– Destinar la totalidad de la ayuda recibida a la ejecución del proyecto para el que se ha concedido la subvención.

4.– Aldaketaren bat izan bada dirulaguntza emateko eskatu eta kontuan hartu den betekizunen batean, horren berri idatziz ematea organo kudeatzaileari, aldaketa gertatu eta 5 egun balioduneko epean gehienez ere.

4.– Comunicar por escrito al órgano gestor, la modificación de cualquier circunstancia que afecte a alguno de los requisitos exigidos y tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, en un plazo máximo de 5 días hábiles desde que se produzca dicha circunstancia.

5.– Helburu bererako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideren bat lortu bada beste edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturen baten aldetik, horren berri ematea organo kudeatzaileari, hori gertatu eta 5 egun balioduneko epean gehienez ere.

5.– Comunicar al órgano gestor la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, en un plazo máximo de 5 días hábiles desde que se produzca dicha circunstancia.

6.– Eskakizunak eta baldintzak bete dituztela justifikatzea, bai eta dirulaguntza jaso duen proiektua gauzatu dutela ere.

6.– Justificar que se han cumplido los requisitos y condiciones, así como la ejecución del proyecto objeto de la subvención.

7.– Osasun Sailarekin elkarlanean aritzea jarduera horiek egiaztatu, ikuskatu, jarraitu, ebaluatu eta kontrolatzeko prozeduretan, eta men egitea Eusko Jaurlaritzako Kontrol Ekonomikoko Bulegoari dagozkion kontrol-jarduketei.

7.– Colaborar con el Departamento de Salud en los procedimientos de comprobación, inspección, seguimiento, evaluación y control de dichas actividades, y someterse a las actuaciones de control que corresponden a la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco.

8.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak laguntzen xedea kontrolatze aldera, eskatutako informazio guztia ematea.

8.– Facilitar la información que soliciten la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para que estas entidades controlen el destino de las ayudas.

9.– Jasotako funtsak zertan erabili diren frogatzen duten agiriak 5 urtez gordetzea, agiri elektronikoak barne, horiek egiaztatu eta kontrolatu beharra egon daiteke eta.

9.– Conservar durante 5 años los documentos justificativos de la utilización de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, ya que pueden ser objeto de comprobación y control.

10.– Osasun Sailaren babesa aipatzea egiten dituzten publizitatean edo agirietan. Aipamen hori Sailak gainbegiratu ondoren sartuko dute, Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburuan xedatutakoaren arabera. Hemen eskuragarri: https://www.euskadi.eus/nortasun-gidaliburua

10.– Incluir una mención al patrocinio del Departamento de Salud en la publicidad o en los documentos que se elaboren. Esta mención se insertará, previa supervisión del Departamento, según lo dispuesto en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco disponible en: https://www.euskadi.eus/manual-identidad

11.– Euskadi Aktiboa plataforman elkartea ikusaraztea baliabide komunitario gisa, bai eta urtebetetik gorako jarraitutasuna duten haren ondoriozko jarduerak ere. Honako egoitza elektroniko honetan dago plataformarako sarbidea: https://www.euskadi.eus/informacion/euskadi-aktiboa-/web01-a2osabiz/eu/

11.– Visibilizar en la plataforma Euskadi Aktiboa la asociación como recurso comunitario, y las actuaciones derivadas que tengan una continuidad superior a un año como actividades. El acceso a la plataforma se encuentra en la siguiente sede electrónica: https://www.euskadi.eus/informacion/euskadi-aktiboa-/web01-a2osabiz/es/

18. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 18.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Erakunde bati laguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da hura emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira. Horretarako, Osasuneko sailburuordeak hura aldatzeko ebazpena emango du; emandako dirulaguntzen zenbatekoak doituko ditu horren bidez, eta honako irizpide eta muga hauek aplikatuko ditu:

La resolución de concesión de la ayuda a una entidad podrá ser modificada si se alteran las condiciones tenidas en cuenta para dicha concesión. Para ello el Viceconsejero de Salud dictará una resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas, y se aplicarán los siguientes criterios y límites:

a) Gastuen justifikazioan aurkeztutako aurrekontu osoarekiko, gehienez, % 25eko aldea badago, dirulaguntzaren zenbatekoa neurri berean gutxituko da (betiere hasieran aurreikusitako helburu guztiak bete badira).

a) Cuando en la justificación de los gastos se produzca una desviación inferior o igual al 25 % del presupuesto total del proyecto presentado y siempre que se hayan cumplido todos los objetivos previstos inicialmente, la cuantía de la subvención se reducirá en la misma proporción.

b) Aurkeztutako proiektuaren aurrekontu osoarekiko % 25 baino gehiagoko aldea baldin badago, dirulaguntzarako eskubidea galduko da.

b) Una desviación superior al 25 % respecto al presupuesto total del proyecto presentado dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención.

Bi kasuetan, soberan jaso dituzten zenbatekoak itzultzera behartuta egongo dira elkarte onuradunak, 21. artikuluan xedatutakoaren arabera.

En ambos casos, las asociaciones beneficiarias quedan obligadas a devolver los importes percibidos en exceso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.

19. artikulua.– Dirulaguntza jaso duen jardueraren jarraipena.

Artículo 19.– Seguimiento de la actividad subvencionada.

Osasun Sailak beharrezko ikusten dituen alderdi guztiak gainbegiratuko, ikuskatuko eta egiaztatuko ditu, xedapen honetan ezarritako arau guztiak betetzen direla bermatzeko. Era berean, edonoiz eman ahal izango die erabilera publikoa laguntza hauen bidez finantzatutako programa eta jardueren edukiari eta emaitzei.

El Departamento de Salud realizará las supervisiones, inspecciones y comprobaciones que considere necesarias para asegurar que se cumplen las normas recogidas en esta disposición. Asimismo, en todo momento podrá hacer uso público del contenido y de los resultados de los programas y actividades financiados mediante estas ayudas.

20. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 20.– Tramitación electrónica.

1.– Bitarteko elektronikoak erabili beharko dituzte erakunde interesdunek prozedura horren izapideak eskatzeko, kontsultatzeko eta gauzatzeko.

1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando exclusivamente medios electrónicos.

2.– Ahalordeen erregistro elektronikoari buruzko informazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan dago eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

2.– La información sobre el registro electrónico de apoderamientos está disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/representantes

3.– Erakundeak sinadura elektroniko aitortuko sistemen bidez identifikatuko dira. Identifikazio elektronikoa egiteko onartutako baliabideak eskuragarri daude Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektroniko honetan: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

3.– Las asociaciones se identificarán a través de sistemas de firma electrónica reconocida. En la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están disponibles los medios de identificación electrónica admitidos: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

4.– Laguntzak izapidetzeari buruzko zehaztasunak, erantzukizunpeko adierazpenak, ereduak, eskabide-inprimakia eta izapidetze elektronikorako zuzeneko sarbidea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0088708

4.– Las especificaciones sobre como tramitar las ayudas, las declaraciones responsables, los modelos, el formulario de solicitud y el acceso directo a la tramitación electrónica están disponibles en la siguiente sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/0088708

5.– Eskabidearen ondorengo izapideak eta izapideen jarraipena bide elektronikoen bidez egin beharko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «Nire karpeta» atalaren bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

5.– Los trámites posteriores a la solicitud, así como el seguimiento de la tramitación, se deberán realizar por medios electrónicos a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

21. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 21.– Incumplimientos.

1.– Betebeharrak betetzen ez dituen erakunde onuradunak, eman dioten laguntza jasotzeko eskubidea galduko du. Eskubide hori galdu dela deklaratzeak berekin dakar jasotako zenbatekoak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko betebeharra, eta, horrekin batera, dirulaguntzei aplikatzen zaizkien berandutze-interesak itzuli beharko dira, hau da, ordainketa egin zen unetik itzultzeko ebazpena ematen den egunera arte sortutakoak.

1.– La entidad beneficiaria que incumpla sus obligaciones perderá su derecho a recibir la ayuda concedida. La declaración de la pérdida del derecho supone la obligación de devolver a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas, más el interés de demora aplicable en materia de subvenciones devengado desde el momento del pago hasta la fecha en que se dicte la resolución de reintegro.

2.– Agindu honen 17. artikuluan adierazten den edozein betebehar bete ezean, jasotako laguntza itzuli egin beharko da. artikulu horretan aurreikusi gabeko gaietan, aplikatzekoak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 eta 53.2 artikuluetan xedatzen diren itzulketa-arrazoiak, bai eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 37.1 artikuluan jasotakoak ere. Azken lege hori Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 91., 92. eta 93. artikuluen bidez garatzen da.

2.– Dará lugar a reintegro el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el artículo 17 de esta orden. En lo no previsto en dicho artículo, se aplicarán las causas de reintegro dispuestas tanto en el artículo 53.1 y 53.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, como en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollado mediante los artículos 91 a 93 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3.– Agindu honen 5. artikuluan xedatzen denaren arabera, halaber, jasotako zenbatekoak itzuli egin beharko dira emandako laguntzaren zenbatekoak –bakarrik edo beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera– proiektuaren kostua gainditzen duenean. Kasu horretan, aipatutako kostuari dagokionez soberan jasotako zenbatekora eta dagozkion berandutze-interesetara mugatuko da itzulketa.

3.– Según lo establecido en el artículo 5 de esta orden, también deberán reintegrarse las cantidades percibidas si el importe de la ayuda entregada (aisladamente o junto con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos) supera el coste del proyecto subvencionado. En este caso, el reintegro se limitará al exceso obtenido sobre el citado coste, más el interés de demora correspondiente.

4.– Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak (18. artikuluan aipatuta) aldatuz gero, laguntzaren parte bat itzuli egin beharko du erakunde onuradunak; betiere, jarduera osorik gauzatu ez arren, nabarmen hurbildu bada helburu horretara, eta egiaztatzen badu bere konpromisoak betetzen irmo ahalegindu dela. Baldintzetan egindako aldaketak ez dira inola ere onartuko, egindako jarduera bat ez badator deialdiaren 1. artikuluan adierazitako xedearekin, ez eta proiektuaren beraren xedea betetzen ez badu ere.

4.– La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para conceder la subvención, señaladas en el artículo 18, producirá un reintegro parcial, si el cumplimiento de las condiciones se aproxima de modo significativo al cumplimiento total y la entidad acredita una actuación inequívoca de cumplir sus compromisos. En ningún caso, la alteración podrá llegar a que la actividad realizada pierda su relación con el objeto de la convocatoria, señalado en el artículo 1, ni deje incumplido el objeto del propio proyecto.

Halakorik gertatuz gero, laguntzaren zenbatekoari dagokionez soberan jasotako zenbatekoa itzuli egin beharko da, laguntzaren aldaketa-ebazpenaren arabera. Eskabideak balioesteko deialdiko 11. artikuluan jasotzen diren irizpideei jarraituz bideratuko da ebazpen hori.

En este supuesto, se deberá reintegrar la cantidad recibida en exceso sobre el importe fijado la en la resolución de modificación de la ayuda, la cual se habrá guiado por los criterios de valoración de solicitudes contenidos en el artículo 11 de la convocatoria.

5.– Osasuneko sailburuordearen bitartez hasi eta burutuko da itzulketa-prozedura, beharrezko prozesuko izapideak egin eta gero. Prozedura abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren arabera izapidetuko da. Horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermea eta itzulketak arautzen dira eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta eginbeharrak ezartzen dira.

5.– El procedimiento de reintegro se iniciará y resolverá por el Viceconsejero de Salud, tras los trámites procesales oportunos. El procedimiento se tramitará con arreglo al Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y establece los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

6.– Itzultzen diren diru-kopuruak diru-sarrera publikotzat hartuko dira ondorio guztietarako.

6.– Las cantidades reintegradas se considerarán ingresos públicos, a todos los efectos.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen bidez iragarritako deialdiari eta berau garatzeko jarduketei honako xedapen hauek aplikatuko zaizkie: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean oinarrizko araudi gisa ezarritakoa eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua. Aplikatzekoa zaie, era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren VI. tituluan eta VII. tituluaren III. kapituluan ezarritakoa.

La convocatoria anunciada por esta Orden y las actuaciones para su desarrollo estarán sometidas a lo regulado con carácter de normativa básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Asimismo, se les aplicará lo dispuesto en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean (urriaren 1eko 39/2015 Legea) ezarritakoaren arabera izapidetuko da prozedura.

El procedimiento se tramitará conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek administrazio-bidea amaitzen du eta beraren aurka elkarte interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean; edo zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasiko dira bi epeak.

Contra esta orden, que agota la vía administrativa, las asociaciones interesadas podrán interponer un recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Salud, en el plazo de un mes o directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses. Ambos plazos comienzan a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de junio de 2021.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ESKABIDE TELEMATIKOAN AURKEZTU BEHARREKO DATUAK
DATOS A APORTAR EN LA SOLICITUD TELEMÁTICA

1) Erakundearen eta, hala badagokio, hura ordezkatzen duen pertsonaren identifikazio-datuak:

1) Datos de identificación de la entidad y, en su caso, de la persona que la representa:

– Izena eta identifikazio-dokumentua.

– Nombre y documento de identificación.

– Abisuak jasotzeko telefono mugikorra edo helbide elektronikoa.

– Teléfono móvil o correo electrónico para recibir avisos.

– Jakinarazpenak zer hizkuntzatan nahi duen.

– Idioma para recibir las notificaciones.

– Zerga-betebeharrak zer lurralde/probintziatan ordaintzen dituen.

– Territorio/provincia donde se tributan las obligaciones fiscales.

– Erantzukizunpeko adierazpenak eta baimenak.

– Declaraciones responsables y consentimientos.

2) Erakundearen datu osagarriak:

2) Datos complementarios de la entidad:

– Dagokion erregistroan inskribatuta dagoela erakusten duen ziurtagiria.

– Certificación de inscripción en el registro correspondiente.

– Lan egiten duen eremu geografikoa.

– Ámbito geográfico de cobertura y de trabajo.

– Zer zerbitzu ematen dituen.

– Servicios que presta.

– Elkarteko pertsona kopurua, erakundearen aurrekontua eta zuzendaritza-batzordearen osaera.

– Número de personas asociadas, presupuesto de la entidad y composición de la junta directiva.

3) Proiektuaren izena.

3) Título del proyecto.

4) Proiektuaren arduradun baten harremanetarako datuak.

4) Datos de contacto de la persona encargada del proyecto.

5) Proiektuaren justifikazioa, zer egoerari erantzun nahi dioten azalduta.

5) Justificación del proyecto con la descripción de la situación a la que se pretende dar respuesta.

6) Proiektuarekin lortu nahi diren helburu zehatzak.

6) Objetivos específicos que se pretenden alcanzar con el proyecto.

7) Proiektuaren aurreikusitako garapena (faseak, zereginak, lan-egutegia, jardueren kokalekua eta lurralde-eremua, aurrekontua, giza baliabideak eta bitarteko materialak).

7) Desarrollo previsto del proyecto (fases, tareas, calendario de trabajo, localización y ámbito territorial de las actividades, presupuesto, recursos humanos y materiales).

8) Proiektuaren aurreikusitako ebaluazioa, honako hauek jasota:

8) Evaluación prevista del proyecto, que incluya:

– Jardueraren jarraipen- eta inpaktu-adierazleak.

– Indicadores de seguimiento y de impacto de la actividad.

– Onuradunen adina eta sexua.

– Edad y sexo de las personas beneficiarias.

– Onuradunen poztasun-maila.

– Grado de satisfacción de las personas beneficiarias.

9) Proiektuko ekitatearen arloko alderdiak:

9) Consideraciones en materia de equidad en el proyecto:

– Gaixotasunaren prozesuan berean genero-desberdintasunak kontuan hartzea.

– Atención a las desigualdades de género en el propio proceso de la enfermedad.

– Proiektuari onura ateratzeko aukerak handitzeko estrategiak; bizilekua, adina, dibertsitate funtzionala, hizkuntza edo kalteberatasun sozialeko egoera gorabehera.

– Estrategias para aumentar las oportunidades de beneficiarse del proyecto, con independencia de aspectos como: lugar de residencia, edad, diversidad funcional, idioma o situaciones de vulnerabilidad social.

– Xede-populazioak proiektua diseinatzen, abian jartzen eta ebaluatzen parte hartzea.

– Participación de la población diana en el diseño, puesta en marcha y evaluación del proyecto.

10) Jarduerak beste jardun-eremu batzuetako beste elkarte edo erakunde batzuekin elkarlanean egitea.

10) Realización de la actividad en coordinación con otras asociaciones, federaciones o entidades de otros ámbitos de actuación.

11) Proiektua bat etortzea eremu sanitario eta/edo soziosanitarioan abian diren beste jarduera eta politika publikoekin.

11) Concordancia del proyecto con actuaciones y políticas públicas en curso en el ámbito sanitario y/o sociosanitario.

12) Aurrekontu osoa kontzeptuen arabera banakatuta, finantzaketa-iturriak eta proiekturako eskatutako bestelako laguntzak.

12) Presupuesto total desglosado por conceptos, fuentes de financiación y otras ayudas solicitadas para el proyecto.

13) Deialdian eskatutako zenbatekoa.

13) Importe que se solicita en la convocatoria.

14) Agindu honetako 10. artikuluan adierazitako baimenak eta erantzukizunpeko adierazpenak.

14) Consentimientos y declaraciones responsables establecidas en el artículo 10 de esta Orden.

II. ERASKINA
ANEXO II
JUSTIFIKAZIOAN AURKEZTU BEHARREKO DATUAK
DATOS A APORTAR EN LA JUSTIFICACIÓN

1) Erakundea identifikatzeko datuak.

1) Datos de identificación de la entidad.

2) Proiektuaren izenburua eta espediente-zenbakia.

2) Título del proyecto y número de expediente.

3) Proiektuaren iraupena: noiz hasi eta amaitu den.

3) Duración del proyecto: fecha de inicio y de finalización.

4) Proiektuaren jarduerak zehatz-mehatz non izan diren (lurraldea, udalerria, auzoa...).

4) Localización detallada de las actividades del proyecto (territorio, municipio, barrio...).

5) Proiektua diseinatzen, gauzatzen eta ebaluatzen esku hartu duten langileak:

5) Personal implicado en el diseño, ejecución y evaluación del proyecto:

– Langile kontratatuak eta boluntarioak.

– Personal contratado y voluntario.

– Gauzatutako eginkizunak.

– Funciones realizadas.

– Dedikazio-denbora.

– Tiempo de dedicación.

6) Egindako jarduerak. Aurreikusitakoaren aldaketak. Garapenean izandako laguntzak eta zailtasunak.

6) Actividades desarrolladas. Variaciones respecto a lo previsto. Apoyos y dificultades encontradas en su desarrollo.

7) Jarduera-kronograma. Jardueren kopurua eta bakoitzaren iraupena.

7) Cronograma de actividades. Número y duración de cada una de ellas.

8) Onuradunen kopurua, sexuaren eta adinaren arabera bereizia.

8) Número de personas beneficiadas por sexo y edad.

9) Proiektuaren jarraipena eta ebaluazioa. Helburuen irismen-maila:

9) Seguimiento y evaluación del proyecto. Grado de alcance de los objetivos:

– Proiektuari azkenean onura atera dioten pertsonen kopurua, adina eta sexua zehaztuta. Bai eta onurarik atera ez dioten pertsonen kopurua, eta hori zergatik izan den.

– Número de personas, detallando edad y sexo, que se han beneficiado finalmente del proyecto. Así como número de personas que no se han beneficiado y la razón de ello.

– Aurreikusitako jardueretatik zenbat egin diren. Era berean, egin ez dituzten jardueren kopurua eta horren arrazoia.

– Número de actividades previstas que se han realizado. Asimismo, número de las no realizadas y las razones para ello.

– Onuradunen poztasun-maila.

– Grado de satisfacción de las personas beneficiarias.

10) Komunitatearen edo boluntarioen eremuko beste elkarte, federazio edo erakunde batzuekiko koordinazioa:

10) Coordinación con otras asociaciones, federaciones o entidades del ámbito comunitario o voluntariado:

– Koordinatzea gaixoen beste elkarte batzuekin.

– Coordinación con otras asociaciones de personas enfermas.

– Koordinatzea komunitatearen edo boluntarioen eremuko beste elkarte, federazio edo erakunde batzuekin.

– Coordinación con otras entidades del ámbito comunitario o voluntariado.

11) Gastuen memoria diru-sarreren eta gastuen zerrendarekin banakatuta. Hala badagokio, xede bererako beste dirulaguntzarik, laguntzarik edo diru-sarrerarik eskuratu bada, hala adieraziko da.

11) Memoria de gastos desglosada con la lista de ingresos y gastos. Se especificará, en su caso, si se han recibido otras subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad.

12) Aurkeztutako proiektuaren aurrekontuaren gastu osoa egiaztatzen duten dokumentuen zerrenda. Honako alderdi hauek zehaztu beharko dira:

12) Listado de documentos que acrediten el gasto total del presupuesto del proyecto presentado. Deben señalarse los siguientes aspectos:

– Kontzeptua.

– Concepto.

– Jaulkitzailea.

– Emisor o emisora.

– Data.

– Fecha.

– Zenbatekoa.

– Cuantía.

– Jarduerari egotzitako zenbatekoa.

– Cantidad imputada a la actividad.

13) Gastu-dokumentu horiek aurkeztutako aurrekontuaren kontzeptuekin bat etorriko dira. Kontzeptu bakoitzak aurrekontu osoari dagokionez duen proportzioaren araberakoak ere izango dira.

13) Estos documentos de gasto deben corresponderse con los conceptos del presupuesto presentado. Asimismo, deben ajustarse a la proporción de cada uno de los conceptos respecto del total del presupuesto.

14) Jarduerari lotutako dokumentazio publikoa.

14) Documentación de carácter público relacionada con la actividad.


Azterketa dokumentala


Análisis documental