Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

137. zk., 2021eko uztailaren 13a, asteartea

N.º 137, martes 13 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
3971
3971

AGINDUA, 2021eko uztailaren 7koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernu sailburuarena, Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordeko kide bat kendu, kide bat izendatu eta batzordearen osaera jakinarazteko dena.

ORDEN de 7 de julio de 2021, de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se cesa y nombra a una vocal de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, y se da publicidad a la composición de la misma.

Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordeari buruzko 2016ko irailaren 13ko 128/2016 Dekretuaren 2. artikuluaren lehenengo paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz, batzordea osatzen duten bi kideak Herri Administrazio eta Justiziako sailburuak izendatuko ditu, deialdi publikoa egin ondoren.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2 del Decreto 128/2016, de 13 de septiembre de 2016, de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, las dos personas vocales que la integran serán nombradas por el Consejero o Consejera del Departamento de Administración Pública y Justicia previa convocatoria pública.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren arabera, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari dagokio izendapen hori egitea.

En virtud del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, corresponde a la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno hacer tal nombramiento.

Era berean, Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordearen 2016ko irailaren 13ko 128/2016 Dekretuaren 1. artikuluaren 3. apartatuak ezartzen duenez, «Aipatutako funtzionarioak, beren autonomiaren berme gisa, lau urterako izendatuko dira, eta agintaldia amaitzeagatik edo presidenteak dagokion prozedura instruitu ondoren baino ezingo dira kargutik kendu, beren betebeharrak larriki ez betetzeagatik, beren eginkizuna betetzeko ezintasun iraunkorragatik, gerora sortutako bateraezintasunagatik edo dolozko delituagatiko kondenagatik». Kideetako bat Herri Administrazio eta Justiziako sailburuaren 2016ko urriaren 6ko Aginduaren bidez izendatu zen. Agindu horren bidez, Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordeko kideak izendatu ziren eta batzordearen osaera argitaratu zen. Beraz, ezarritako epea igarota, izendapena amaitu da.

Así mismo, el apartado 3 de artículo 1 del Decreto 128/2016, de 13 de septiembre de 2016, de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública establece que «Como garantía de su autonomía, los funcionarios o funcionarias citados serán nombrados por cuatro años y únicamente podrán ser cesados por la expiración del mandato o previa instrucción del correspondiente procedimiento por la Presidencia, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso». Una de las vocales fue nombrada mediante Orden de 6 de octubre de 2016, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se nombra a los vocales de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública y se da publicidad a la composición de la misma, por lo que, transcurrido el plazo establecido, ha expirado su nombramiento.

2021eko ekainaren 9ko deialdi publikoaren bidez hasi da Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzorderako kide bat izendatzeko prozedura. Deialdi horretan ezartzen denez, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren agindu baten bidez egingo da izendapena, gehienez ere hilabeteko epean, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori 2021eko ekainaren 16an amaitu zen.

Se ha procedido mediante convocatoria pública de 9 de junio de 2021, al inicio de procedimiento para la designación de una persona vocal para la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública. En dicha convocatoria se establece que el nombramiento se llevará a cabo mediante Orden de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, plazo que finalizó el 16 de junio de 2021.

Lanpostua betetzeko ezarritako prozedura amaituta, 128/2016 Dekretuaren 2.1 artikuluak ematen didan eskumena dela eta, hau

Una vez finalizado el procedimiento establecido para su cobertura, en virtud de la competencia que me atribuye el artículo 2.1 del Decreto 128/2016,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Koldobike Maximiñe Uriarte Ruiz de Eguino andrea Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordeko kidearen kargutik kentzea eta egindako lanagatik eskerrak ematea.

Artículo 1.– Cesar a Dña. Koldobike Maximiñe Uriarte Ruiz de Eguino como vocal de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, agradeciéndole los servicios prestados.

2. artikulua.– Koldobike Maximiñe Uriarte Ruiz de Eguino andrea Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordeko kide izendatzea, 4 urterako.

Artículo 2.– Nombrar a Dña. Koldobike Maximiñe Uriarte Ruiz de Eguino vocal de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública por un nuevo periodo de 4 años.

3. artikulua.– Hauek osatuko dute gaur egun Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordea:

Artículo 3.– La composición actual de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, queda configurada por las siguientes personas:

Batzordeburua: Miren Martiarena Barcaiztegui andrea, Gobernu Irekiaren zuzendaria.

Presidenta: Dña. Miren Martiarena Barcaiztegui, Directora de Gobierno Abierto.

Kideak:

Vocales:

– Maria Soledad Gutiérrez Rodriguez andrea.

– Dña. Maria Soledad Gutiérrez Rodriguez.

– Koldobike Maximiñe Uriarte Ruiz de Eguino andrea.

– Dña. Koldobike Maximiñe Uriarte Ruiz de Eguino.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzen da, jende guztiak horren berri izan dezan.

Se ordena publicar esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco para su general conocimiento.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez diezaiokete Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan xedatutakoaren arabera. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salaren hurrengo egunetik aurrera, bi hilabeteko epean.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el mismo diario oficial, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de julio de 2021.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental