Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

136. zk., 2021eko uztailaren 12a, astelehena

N.º 136, lunes 12 de julio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
3950
3950

AGINDUA, 2021eko ekainaren 22koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Euskadiko kirol federazioen 2021eko kirol programetarako aurkeztutako dirulaguntza eskaerak ebazten dituena.

ORDEN de 22 de junio de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se resuelven las solicitudes de subvenciones para los programas deportivos de las federaciones deportivas vascas para el año 2021.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– Ondorengo lege-xedapenetan ezarritakoaren babesean aurkeztutako eskaerak ikusi dira: Euskal kirol-federazioen kirol-programetarako dirulaguntzak ematea arautzen duen abenduaren 26ko 287/2000 Dekretua eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko abenduaren 29ko Agindua, zeinaren bidez arautzen baita euskal kirol-federazioen 2021eko kirol-programak finantzatzeko dirulaguntzetarako deialdia.

1.– Vistas las solicitudes presentadas al amparo de lo dispuesto en el Decreto 287/2000, de 26 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones para los programas deportivos de las federaciones deportivas vascas y en la Orden de 29 de diciembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula la convocatoria de subvenciones para financiar los programas deportivos de las Federaciones Deportivas Vascas correspondientes al año 2021.

2.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko abenduaren 29ko Agindua eta goian aipatutako Dekretuaren 7.1 artikulua kontuan izanda, Kalifikazio-Batzordeak Gasteizen 2021eko martxoaren 17an bildu eta aurkeztutako eskaeren gaineko ebazpen-proposamena egin zuen.

2.– De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 29 de diciembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística y en el artículo 7.1 del referido Decreto, la Junta Calificadora, reunida el día 17 de marzo de 2021, en Vitoria-Gasteiz, emitió propuesta de resolución acerca de las solicitudes presentadas.

Horiek horrela, eta Kalifikazio Batzordeak egindako Ebazpen-proposamena ikusirik, aipatutako Dekretuak 7.2 artikuluan ematen didan ahalmena erabiliz, honako hau

En su virtud, y vista la propuesta de resolución formulada por la Junta Calificadora y en el ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 7.2 del citado Decreto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Eranskinean jasota dauden Euskadiko Federazioei bertan zehazten diren kopuruko dirulaguntzak ematea. Kopuru horiek urteko gehienezko dirulaguntzarenak dira, hau da, lehen aipaturiko Dekretuaren 5. artikuluak ordaintzeko moduari buruz ezarritakoari jarraituz 2021. urteko dirulaguntzaren kontura federazioek aldez aurretik jaso dituzten diru-kopuruak horren barruan direla ulertuko da. Aipatutako dirulaguntzak finantzatzeko bideratu den zenbatekoa guztira 2.475.000 eurokoa izan da.

Primero.– Adjudicar una subvención a las federaciones vascas relacionadas en el Anexo por las cuantías señaladas en el mismo, en las que se entenderán comprendidas las cantidades recibidas con carácter anticipado por cada federación a cuenta de la subvención anual correspondiente al año 2021, de acuerdo con el régimen de libramiento de pagos establecido en el artículo 5 del mencionado Decreto. La cantidad total destinada a financiar las citadas subvenciones es de 2.475.000 euros.

Bigarrena.– Aipatutako Aginduaren 13 artikuluan ezarritakoaren arabera, Euskadiko kirol federazioen kirol-programak finantzatzeko dirulaguntzak zati batean ordainduko dira. Horretarako, emandako dirulaguntza osoari aldez aurretik emandako kopuruak kendu ondoren geratzen den kopurua ordainduko da, betiere aldez aurretik emandako diru kopuruak justifikatu ondoren.

Segundo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la referida Orden, el pago de las subvenciones otorgadas para financiar los programas deportivos de las federaciones deportivas vascas se hará efectivo mediante un libramiento en el que se abonará la cantidad resultante de restar a la subvención concedida el importe de los pagos anticipados realizados, una vez justificadas las cantidades abonadas anticipadamente.

Hirugarrena.– Dirulaguntzaren bat jaso duten federazioek diru hori 2020ko abenduaren 29ko Aginduan eta dirulaguntza emateko ebazpenean zehaztutako helburuetarako erabili dela egiaztatu eta justifikatu behar dute 2022ko otsailaren 28a baino lehenago. Horretarako, ondoren jasotzen diren agiriak aurkeztuko dituzte:

Tercero.– Las federaciones beneficiarias de subvenciones deberán acreditar y justificar antes del 28 de febrero de 2022 la aplicación de la subvención al destino establecido en la Orden de 29 de diciembre de 2020 y en la resolución de concesión mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Jardueraren gauzatzeari buruzko memoria laburtuta, zeinetan, gutxienez, jasotzen baitira agindu honetan, baloratuko diren gaiak, datu guztiak sexuaren arabera bereizita dituela.

a) Memoria del proyecto deportivo ejecutado acompañada de la documentación pertinente justificativa de haberse desarrollado las actividades contempladas en la solicitud, presentando todos los datos desagregados por sexos.

b) Batzar Nagusiak onartutako 2021eko aurrekontuaren likidazioa (VI. eranskina).

b) Liquidación del presupuesto del año 2021 aprobada por la Asamblea General (Anexo VI).

c) Gastuak justifikatzea fakturak eta ordainketa-agiriak aurkeztuta. Fakturen bidez eta zuzenbide- eta merkataritza-zirkulazioan froga-balio baliokidea duten edo administrazio-efikazia duten gainerako agirien bidez egiaztatuko dira gastuak. Faktura elektronikoen bidez ere egiaztatu ahal izango dira gastuak, baldin eta zerga-arloan onartuak izateko betekizunak betetzen badituzte, betiere.

c) Justificación de gasto mediante la presentación de facturas y justificantes de pago. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

Faktura eta dokumentu guztiak espediente elektronikora igo behar dira.

Todas las facturas y documentos acreditativos serán subidos al expediente electrónico.

Aurkezten diren fakturak dirulaguntzan emandako kopurua justifikatu behar dute.

Las facturas presentadas deberán justificar el total de la subvención concedida.

d) Helburu bererako emandako beste edozein laguntzaren zerrenda, eskabideak aurkezteko unean haren eraginkortasunaren berri izan ez bada.

d) Relación de cualesquiera otras ayudas con destino al mismo objeto, de cuya efectividad no se tuviera conocimiento en el momento de presentación de las solicitudes.

e) Eskabidea bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko konpromisoarekin batera aurkeztu duten federazioen kasuan, erabilera hori egiaztatzen duten sortutako agirien aleak.

e) En caso de aquellas federaciones que hayan acompañado su solicitud con el compromiso de utilizar los dos idiomas oficiales, ejemplares de la documentación generada que acrediten dicho uso.

f) Federazioko idazkariak egindako eta lehendakariak sinatutako ziurtagiria, federazioaren dokumentazio ekonomiko hau jasotzen duena:

f) Certificado expedido por el secretario o secretaria y firmado por el presidente o presidenta que incluya la siguiente documentación económica de la federación:

1) Balantzea 2021eko abenduaren 31n.

1) Balance a 31 de diciembre de 2021.

2) Diruzaintza garbia 2021eko abenduaren 31n.

2) Tesorería neta a 31 de diciembre de 2021.

3) Finantza-erakundeekiko zorrak 2021eko abenduaren 31n.

3) Deudas con entidades financieras a 31 de diciembre de 2021.

4) Azken bi ekitaldietako mozkin eta galeren kontua.

4) Cuenta de beneficios/pérdidas de los dos últimos ejercicios.

g) Federazio-lizentzien guztizko kopurua 2021eko abenduaren 31n

g) Número total de licencias federativas a fecha 31 de diciembre de 2021.

Laugarrena.– Aurkeztutako dokumentazioa aztertuta, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendariak dagokion likidazio-ebazpena emango du eta, hala badagokio, dagoeneko ordaindu den baina itzuli egin behar den zenbatekoa adieraziko du, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzko erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuarekin bat etorrita.

Cuarto.– A la vista de la documentación aportada, el Director de Actividad Física y Deporte procederá a dictar la oportuna resolución de liquidación, en la que, en su caso, señalará la cuantía de la subvención ya abonada cuyo reintegro procede, de conformidad con el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bosgarrena.– Dirulaguntzaren baldintzak ez betetzeak:

Quinto.– Constituyen supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako dirulaguntza 287/2000 Dekretuan aurreikusitako jarduerak egiteko barik, beste batzuk egiteko erabiltzea.

a) La aplicación de la subvención recibida para actividades distintas de las previstas en el Decreto 287/2000.

b) Emandako dirulaguntza ez justifikatzea.

b) La no justificación de la subvención concedida.

c) Aurkeztutako eskaeran edo dokumentazioan jasotako edozein datu egiazkoa ez izatea.

c) La falsedad de cualquiera de los datos contenidos en la solicitud o documentación presentada.

d) Kirol Federazioak ez jakinaraztea Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzari kirol programak egiteko beste laguntza batzuk jaso dituela.

d) La no comunicación a la Dirección de Actividad Física y Deporte de otras ayudas o subvenciones recibidas por la Federación para financiar sus programas deportivos.

e) Bestelakoren bat, baldin eta ezargarri den bestelako xedapenen batean ezarritakoaren aurka badoa.

e) Cualquier otro supuesto que conculque lo establecido en cualquier disposición general que sea de aplicación.

Dirulaguntza ematea ebatzi zenean hori egiteko kontuan izan ziren baldintzaren bat ez dela bete egiaztatzen bada, jasotako diru-kopurua, osorik edo zati batean, eta dagozkion legezko interesak itzuli beharko zaizkio Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari, azaroaren 17ko 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorraren 37.1 eta 37.2 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1) eta 2) artikuluan ezarritakoaren arabera, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzko erregimen orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 4. artikuluaren arabera.

La constatación de la existencia de dichos incumplimientos, conllevará la obligación dereintegrar a la Tesorería General del País Vasco, total o parcialmente, las cantidades percibidasmás los intereses legales de demora, según lo establecido en los artículos 37.1 y 37.2 de laLey 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con los términosestablecidos en el artículo 53.1) y 2) del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadoresde la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 denoviembre, y artículo 4 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimengeneral de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generalesde la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones delas Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

Seigarrena.– Honako agindu hau interesdun bakoitzari jakinaraziko zaio.

Sexto.– La presente Orden será comunicada individualmente a todas las interesadas.

Zazpigarrena.– Dirulaguntza guztiak eta onuradunak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira.

Séptimo.– El total de las subvenciones y las beneficiarias deberán publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Beraz, beronen aurka, interesdunekberraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari,hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo bestela administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean,agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su recepción, de conformidad a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de junio de 2021.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental