Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

126. zk., 2021eko ekainaren 28a, astelehena

N.º 126, lunes 28 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3668
3668

154/2021 DEKRETUA, ekainaren 22koa, zeinaren bidez ezartzen baita Elikagaiak Merkaturatzeko teknikariaren tituluari dagokion curriculuma.

DECRETO 154/2021, de 22 de junio, por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnica o Técnico en Comercialización de Productos Alimentarios.

Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren 10.1 artikuluak ezartzen duenez, Estatuko Administrazio Orokorrak finkatuko ditu Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean aditzera emandako lanbide-prestakuntzako eskaintzak osatuko dituzten profesionaltasun-ziurtagiriak eta -tituluak, betiere Konstituzioaren 149.1.30 eta 7. artikuluetan xedatutakoaren arabera eta Lanbide Heziketaren Kontseilu Nagusiari kontsulta egin ondoren.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de Formación Profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 39.6 artikuluak xedatzen duenez, Espainiako Gobernuak, autonomia-erkidegoei kontsultatu ostean, Lanbide Heziketako ikasketei dagozkien titulazioak ezarriko ditu, bai eta titulazio horietako bakoitzaren curriculumaren oinarrizko alderdiak ere.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.

Ekonomia Jasangarriaren martxoaren 4ko 2/2011 Legeak eta Ekonomia Jasangarriaren Legea osatzen duen martxoaren 11ko 4/2011 Lege Organikoak –zeinaren bidez aldatzen baitira Lanbide Heziketaren eta kualifikazioen 5/2002 Lege Organikoa eta Hezkuntzaren 2/2006 Lege Organikoa– ekonomia lehiakorrago eta berritzaileago bat, produkzio-sektore tradizionalak berrituko dituena eta kalitateko enplegu egonkorra eskatzen duten beste jarduera batzuetarako bidea zabalduko duena, sustatzeko eta bizkortzeko behar ziren hainbat lege-aldaketa adierazgarri eragin dituzte.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y 2/2006, de Educación, han introducido un ambicioso conjunto de cambios legislativos necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de una economía más competitiva, más innovadora, capaz de renovar los sectores productivos tradicionales y abrirse camino hacia las nuevas actividades demandantes de empleo, estables y de calidad.

Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 9. artikuluan definitzen da Lanbide Heziketako tituluen egitura. Horretarako, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala, Europar Batasunak finkatutako jarraibideak, eta gizarte-intereseko beste alderdi batzuk hartu dira kontuan.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, define en el artículo 9, la estructura de los títulos de Formación Profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.

Titulu horien lanbide-profila errege-dekretu horren 7. artikuluan zehazten da, barnean sartzen direla konpetentzia orokorra, konpetentzia profesionalak, pertsonalak eta sozialak eta, hala behar denean, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalaren konpetentzia-unitateak. Horrenbestez, titulu bakoitzak lanbide-kualifikazio oso bat hartuko du barnean, gutxienez, helburua delarik Lanbide Heziketako tituluek eraginkortasunez erantzutea produkzio-sistemaren beharrei eta herritartasun demokratikoa gauzatzeko aukera emango duten balio pertsonal eta sozialei.

El artículo 7 concreta el perfil profesional de dichos títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que los títulos de formación profesional respondan de forma efectiva a las necesidades demandadas por el sistema productivo y a los valores personales y sociales que permitan ejercer una ciudadanía democrática.

Bestalde, Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen 1147/2011 Errege Dekretuaren 8. artikuluaren 2. apartatuan xedatzen da hezkuntza-administrazioek ezarriko dituztela Lanbide Heziketako irakaskuntzen curriculumak, errege-dekretu horretan bertan eta titulu bakoitza erregulatzen duten arauetan xedatzen direnak errespetatuz.

Por otro lado, el artículo 8, apartado 2, del precitado Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, dispone que las Administraciones educativas establecerán los currículos de las enseñanzas de Formación Profesional respetando lo en él dispuesto y en las normas que regulen los títulos respectivos.

Euskal Autonomia Erkidegoaren berezko eskumenen esparruari dagokionez, Autonomia Estatutuaren 16. artikuluan aditzera ematen da ezen, «Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoa aplikatzeko, irakaskuntza Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumena dela, bere zabalera, maila, gradu, era eta espezialitate guztietan, kalterik egin gabe Konstituzioaren 27. artikuluan ezarritakoari eta hura garatzen duten Lege Organikoei, eta haren 149.1.30 artikuluak Estatuari ematen dizkion ahalmenei eta hori guztia betetzeko eta bermatzeko behar den goi-inspekzioari».

Así, en lo referente al ámbito competencial propio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Estatuto de Autonomía establece en su artículo 16 que «En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la misma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía».

Bestalde, otsailaren 26ko 32/2008 Dekretuak hezkuntza-sistemaren barruan Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegorako. Eta 4/2018 Legea, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzkoa, bere helburua Lanbide Heziketako Euskal Sistema antolatzea eta arautzea dena.

Por su parte, el Decreto 32/2008, de 26 de febrero, establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la Ley 4/2018, de 28 de junio, de formación profesional del País vasco, cuyo objeto es la ordenación y regulación del sistema vasco de formación profesional.

Azaldutako aurrekarien arabera, dekretu honen helburua da, Elikagaiak Merkaturatzeko teknikariaren tituluari Lanbide Heziketako irakaskuntzan dagokion curriculuma ezartzea Euskal Autonomia Erkidegorako, betiere apirilaren 6ko 189/2018 Errege Dekretuaren babesean, hark ezartzen baititu Elikagaiak Merkaturatzeko teknikariaren titulua eta curriculumaren oinarrizko alderdiak.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el objetivo del presente Decreto es establecer para la Comunidad Autónoma del País Vasco el currículo para las enseñanzas de Formación Profesional correspondientes al título de Técnica o Técnico en Comercialización de Productos Alimentarios, al amparo del Real Decreto 189/2018, de 6 de abril, por el que se establece el título Técnica o Técnico en Comercialización de Productos Alimentarios y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Elikagaiak Merkaturatzeko teknikariaren titulu honen curriculumean alderdi hauek deskribatzen dira: alde batetik, tituluak adierazten duen lanbide-profila, hura osatzen duten kualifikazioak eta konpetentzia-unitateak, konpetentzia profesionalak, pertsonalak eta sozialak; eta, bestetik, titulu horren helburu orokorrak eta lanbide-moduluak ezartzen dituzten ikasgaiak, hala nola haietako bakoitzari dagozkien ikaskuntza-emaitzak, ebaluazio-irizpideak eta edukiak, barne direla horiek guztiak antolatu eta ezartzeko jarraibideak eta zehaztapenak.

En el currículo del presente título de Técnica o Técnico en Comercialización de Productos Alimentarios, se describen por un lado, el perfil profesional que referencia el título con la enumeración de cualificaciones y unidades de competencia y la descripción de las competencias profesionales, personales y sociales y por otro lado, las enseñanzas que establecen, entre otros elementos, los objetivos generales y módulos profesionales que lo componen con los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos de cada uno de ellos, así como directrices y determinaciones para su organización e implantación.

Profilean deskribatzen diren konpetentzia profesional, pertsonal eta sozialetatik eratorri diren helburu orokorrek ikasleak heziketa-zikloaren amaieran eskuratu behar dituen gaitasunak eta lorpenak adierazten dituzte, eta haiek dira lehenengo iturria eratortzeko heziketa-zikloa osatzen duten lanbide-moduluetako bakoitzean landu beharreko edukiak eta ikasleek bereganatu beharreko ikaskuntza-emaitzak.

Los objetivos generales extraídos de las competencias profesionales, personales y sociales descritas en el perfil, expresan las capacidades y logros que al finalizar el ciclo formativo el alumnado ha debido adquirir y son la primera fuente para obtener los resultados de aprendizaje que se deben alcanzar y contenidos que se deben abordar en cada uno de los módulos profesionales que componen el ciclo formativo.

Modulu bakoitzean adierazten diren edukiak dira irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren euskarriak, eta horien bidez eskuratuko ditu ikasleak, bai trebetasun eta abilezia teknikoak, bai etorkizun profesionalean aurrera egiteko kontzeptu-oinarri zabala, eta, orobat, lortu nahi den kualifikazioarekin koherentea izango den nortasun profesionala islatuko duten portaerak.

Los contenidos expresados en cada módulo, constituyen el soporte del proceso de enseñanza-aprendizaje para que el alumnado logre unas habilidades y destrezas técnicas, un soporte conceptual amplio para progresar en su futuro profesional y unos comportamientos que reflejen una identidad profesional coherente con la cualificación deseada.

Dekretu hau bideratzean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19. artikulutik 22. artikulura bitartean aurreikusten diren izapideak bete dira.

En la tramitación del presente Decreto se han realizado los trámites previstos en los artículos 19 a 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Ondorioz, Hezkuntzako sailburuaren proposamenez, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak emandako txostena eta gainerako aginduzko txostenak aztertuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak adierazitakoa aintzat hartuta, eta Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak 2021eko ekainaren 22an egindako bilkuran eztabaidatu eta ontzat eman ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, con informe del Consejo Vasco de Formación Profesional y demás informes preceptivos, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 22 de junio de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRA
DISPOSICIÓN GENERAL

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Dekretu honek Lanbide Heziketako irakaskuntzako Elikagaiak Merkaturatzeko teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen du, Euskal Autonomia Erkidegorako.

1.– Este Decreto establece para la Comunidad Autónoma del País Vasco el currículo para las enseñanzas de Formación Profesional correspondientes al título de Técnica o Técnico en Comercialización de Productos Alimentarios.

2.– Ikastetxeari dagokio, pedagogia zein antolamendu aldetik duen autonomiaren baitan, bere curriculum-proiektua ezartzea, eta proiektu horretan erabakiko ditu bere irakaskuntza-lanaren ezaugarriak eta nortasuna, eta halaber, lanbide-moduluen programazioak prestatzeari buruzko irizpideak.

2.– En el marco de la autonomía pedagógica y organizativa de que se dispone, corresponde al centro educativo establecer su proyecto curricular de centro, en el cual abordará las decisiones necesarias para concretar sus características e identidad en la labor docente, así como para determinar los criterios para elaborar las programaciones de los módulos profesionales.

3.– Ikastetxearen curriculum-proiektuaren markoan, heziketa-zikloaren ardura duen irakasle-taldeari, eta zehazki irakasle bakoitzari, dagokie programazioak prestatzea, ezartzen diren helburu orokorrak kontuan hartuta, lanbide-modulu bakoitzean jasotzen diren ikaskuntza-emaitzak eta edukiak errespetatuz, eta irakaskuntzen erreferentziazko lanbide-profilaren euskarrian oinarrituta.

3.– En el marco del proyecto curricular de centro, corresponderá al equipo docente, responsable del ciclo, y a cada profesor o profesora en particular, elaborar las programaciones teniendo presente los objetivos generales que se establecen, respetando los resultados de aprendizaje y contenidos que cada módulo profesional contiene y teniendo como soporte el perfil profesional que referencia las enseñanzas.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
TITULUAREN IDENTIFIKAZIOA ETA LANBIDE-PROFILA
IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y PERFIL PROFESIONAL

2. artikulua.– Tituluaren identifikazioa.

Artículo 2.– Identificación del título.

Elikagaiak Merkaturatzeko teknikariaren titulua osagai hauek identifikatzen dute:

El título de Técnica o Técnico en Comercialización de Productos Alimentarios queda identificado por los siguientes elementos:

– Izena: Elikagaiak Merkaturatzea.

– Denominación: Comercialización de Productos Alimentarios.

– Maila: Erdi-mailako Lanbide Heziketa.

– Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.

– Iraupena: 2.000 ordu.

– Duración: 2.000 horas.

– Lanbide-arloa: Merkataritza eta Marketina eta Ostalaritza eta Turismoa.

– Familia Profesional: Comercio y Marketing y Hostelería y Turismo.

– Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatuko erreferentea: INSN-3b.

– Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-3b.

3. artikulua.– Lanbide-profila.

Artículo 3.– Perfil profesional.

1.– Titulu honen konpetentzia orokorra da, funtsean, merkataritza-jarduerak aurrera eramatea, zuzeneko zein online elikagai-saltegietan, tartean direla merkataritza-planifikazioa, elikagaiak biltegiratu, banatu eta ondoren berriak ekartzeko logistikaren kudeaketa, elikagai galkorren eta ez-galkorren salmenta-sekzioen gainbegiraketa edota bezero edota hornitzaileekiko arreta komertziala, besteak beste; betiere kalitate-irizpideei jarraikiz, eta arriskuen prebentzioari, elikagaien segurtasunari eta kontsumitzailearen babesari buruzko araudia beteta.

1.– La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades comerciales en establecimientos alimentarios físicos y online, relacionadas con la planificación comercial, la gestión de la logística de almacenaje, distribución y reposición de productos alimentarios, la supervisión de las secciones de venta de alimentos perecederos y no perecederos, y de atención comercial a clientes o clientas y proveedores o proveedoras; siguiendo criterios de calidad y actuando según la normativa de prevención de riesgos, seguridad alimentaria y protección del consumidor o consumidora.

2.– Konpetentzia profesionalak, pertsonalak eta sozialak.

2.– Competencias profesionales, personales y sociales.

Hauek dira titulu honen konpetentzia profesionalak, pertsonalak eta sozialak:

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título, son las que se relacionan a continuación:

a) Elikagai-saltegi txiki bat sortzeko eta abian jartzeko bideragarritasun tekniko, ekonomiko eta finantzarioaren azterketa egitea.

a) Realizar análisis de viabilidad técnica, económica y financiera para constituir y poner en marcha un pequeño establecimiento comercial alimentario.

b) Ekintza administratiboak, komertzialak eta fiskalak gainbegiratzea, eta diruzaintza planifikatzea, elikagaien zuzeneko zein online saltegi txiki bat kudeatzeko indarreko araudiaren arabera.

b) Supervisar acciones administrativas, comerciales y fiscales, y planificar la tesorería conforme a la normativa vigente para gestionar un pequeño establecimiento físico y online de productos alimentarios.

c) Elikagai-saltegi txikien jarduketa komertzialaren ildo nagusia zehazteko negozio-planean ezarritako helburu estrategikoak aplikatzea eta protokoloak ezartzea.

c) Establecer protocolos y aplicar objetivos estratégicos fijados en el plan de negocio para determinar la línea de actuación comercial del pequeño comercio alimentario.

d) Salmentak sustatzeko eta bezeroak fidelizatzeko, elikagai-saltegiaren marketin-planen estrategiak ezartzea.

d) Establecer estrategias de planes de marketing en el comercio alimentario para potenciar las ventas y fidelizar a la clientela.

e) Salmenta sustatzeko, salmenta puntuetan egiten diren apaingarri eta publizitate-euskarrien muntaketa eta elikagai galkorren eta ez-galkorren erakusketa gainbegiratzea.

e) Supervisar el montaje y exposición de elementos atractivos y publicitarios, y de alimentos perecederos y no perecederos, en los puntos de venta, para incentivar las compras.

f) Elikagaien zuzeneko zein online saltegien logistika kudeatzea, enpresa hornitzaileen koordinazioa eta elikagaien horniketa, izakinen kopurua eta banaketa egokiak bermatzeko.

f) Gestionar la logística de comercios alimentarios físicos y online, para garantizar la coordinación de empresas proveedoras y el suministro de alimentos, nivel de existencias y distribución.

g) Elikagaien manipulazioa eta kontserbazioa haien ezaugarrien arabera gainbegiratzea, baldintza higieniko-sanitarioak, laneko arriskuen prebentzioko baldintzak eta elikadura-segurtasuneko baldintzak bermatzeko.

g) Supervisar la manipulación y conservación de los productos alimentarios según sus características para garantizar las condiciones higiénico-sanitarias y de prevención de riesgos laborales, y de seguridad alimentaria.

h) Gainbegiratzea haragi-piezaren, sukaldaritzako erabileraren eta bezeroaren eskaeren arabera zatikatzen direla elikagai freskoak eta elaboratzen direla haragikiak eta arrainkiak, betiere elikagaien kalitate- eta segurtasun-baldintzei jarraikiz.

h) Supervisar la obtención de porciones de productos alimentarios frescos, y la elaboración de derivados de carnes y pescados, en función de la pieza, destino culinario y demanda del cliente o de la clienta, siguiendo las condiciones requeridas de calidad y seguridad alimentaria.

i) Produktu bakoitzaren ezaugarriei eta bezeroen beharrei egokituta, zuzeneko zein online bidezko arreta komertziala eta elikagaien salmenta gainbegiratzea, kontsumitzailearen babesari buruzko araudia aplikatuta.

i) Supervisar la atención comercial y la venta de productos alimentarios de forma física u online, adaptadas a las características de cada producto y necesidades de la clientela, aplicando la normativa de protección del consumidor o de la consumidora.

j) Elikagaien online saltegi bat koordinatzea eta kudeatzea, marketin digitaleko planetan aurreikusten diren helburuak lortzeko.

j) Coordinar y gestionar un comercio alimentario online, para conseguir los objetivos previstos en los planes de marketing digital.

k) Elikagaien zuzeneko zein online saltegi txiki baten jarduerari dagokion dokumentazioaren kudeaketa informatikoa, bezeroen beharrei eta eskaerei eta enpresaren helburuei erantzuteko.

k) Gestionar informáticamente la documentación asociada a la actividad de un pequeño comercio alimentario, físico y online, para dar la respuesta a las necesidades y demandas de la clientela y a los objetivos de la empresa.

l) Bezero, erabiltzaile edo kontsumitzaileekiko harremanak ingelesez kudeatzea eta eragiketen jarraipena egitea, emandako zerbitzuaren maila egokia ziurtatzeko.

l) Gestionar en inglés las relaciones con la clientela, usuarios o usuarias, consumidores o consumidoras, realizando el seguimiento de las operaciones, para asegurar el nivel de servicio prestado.

m) Produkzio-prozesuen antolamenduaren zein teknologien aldaketen ondoriozko lan-egoera berrietara egokitzea, jakintzak eguneratuz, bizitza osoan ikasteko dauden baliabideak eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabilita.

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.

n) Dagokion konpetentziaren esparruan erantzukizunez eta autonomiaz jardutea, eta esleitutako lana antolatzea eta garatzea, lan-inguruneko beste profesional batzuekin lankidetzan edo talde-lanean jardunez.

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros u otras profesionales en el entorno de trabajo.

ñ) Bere jarduerari dagozkion gertakariak arduraz konpontzea, horien sorburuak identifikatuz, bere gaitasunaren eta autonomiaren esparruan.

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

o) Eraginkortasunez komunikatzea, bere lanaren esparruan esku hartzen duten pertsonen autonomia eta konpetentzia errespetatuz.

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

p) Produkzio-prozesuan laneko arriskuen prebentziorako eta ingurumen-babeserako neurriak eta protokoloak aplikatzea, pertsonen, lan-ingurunearen eta ingurumenaren gaineko kalteak saihesteko.

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.

q) Ekoizpenaren edo zerbitzuak emateko prozesuen barneko jarduera profesionaletan, kalitate-prozedurak, irisgarritasun unibertsalekoak eta «denontzako diseinuak» aplikatzea.

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las personas» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

r) Enpresa txiki bat sortu eta abiarazteko oinarrizko kudeaketa egitea, eta dagokion lanbide-jardueran ekimena izatea.

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.

s) Dagokion jarduera profesionalaren ondoriozko eskubideak baliatzea eta betebeharrak betetzea, indarreko legerian ezarritakoaren arabera, eta aktiboki parte hartuz bizitza ekonomikoan, sozialean eta kulturalean.

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

t) Gizon-emakumeen arteko egiazko berdintasun eraginkorra sustatzea bere lanbidearen eta lanaren esparruan, genero-baldintzatzaileak saihestuz, ikasketa zein laneko ibilbidean.

t) Fomentar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su campo profesional y laboral, evitando los condicionantes de género en su itinerario académico-profesional.

3.– Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko kualifikazioen eta konpetentzia-unitateen zerrenda:

3.– Relación de Cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:

● Lanbide-kualifikazio osoa:

● Cualificación Profesional completa:

Saltoki txikiak kudeatzeko jarduerak. COM631_2 (889/2011 Errege Dekretua, ekainaren 24koa, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala osatzen duena, zenbait lanbide-kualifikazio ezarriz, Arte Grafikoetako eta Merkataritza eta Marketineko Lanbide Familiei dagokienez). Honako konpetentzia-unitate hauek hartzen ditu barnean:

Actividades de gestión del pequeño comercio. COM631_2 (Real Decreto 889/2011, de 24 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales correspondientes a las Familias Profesionales Artes Gráficas y Comercio y Marketing) que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0239_2: Produktuak eta/edo zerbitzuak merkaturatze-kanal ezberdinen bitartez saltzea.

UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización.

UC1792_2: Negozio txikietako laneko arriskuen prebentzioa kudeatzea.

UC1792_2: Gestionar la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios.

UC2105_2: Saltoki txiki bateko salmenta-puntua antolatzea eta animatzea.

UC2105_2: Organizar y animar el punto de venta de un pequeño comercio.

UC2104_2: Kalitateko saltegi txiki bat bultzatzea eta negoziatzea.

UC2104_2: Impulsar y negociar un pequeño comercio de calidad.

UC2106_2: Saltoki txikien erantzun- eta hornikuntza-ahalmena bermatzea.

UC2106_2: Garantizar la capacidad de respuesta y abastecimiento del pequeño comercio.

● Osatu gabeko lanbide-kualifikazioak:

● Cualificaciones Profesionales incompletas:

a) Salmenta-jarduerak. COM085_2 (otsailaren 20ko 295/2004 Errege Dekretua, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean sartzen diren zenbait lanbide-kualifikazio ezartzen duena, hala nola haiei dagozkien heziketa-moduluak, Lanbide Heziketako Moduluen Katalogora eransten direnak; orobat, otsailaren 1eko 109/2008 Errege Dekretuan argitaratutako aldaketak; Errege Dekretu horren bidez lanbide-kualifikazioen katalogo nazionala osatu zen, zazpi lanbide-kualifikazio ezarriz Merkataritza eta Marketin Lanbide Familiarako):

a) Actividades de venta. COM085_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional; así como las modificaciones publicadas en el Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing):

UC0241_2: Bezero, kontsumitzaile edo erabiltzailearentzako arreta-zerbitzuaren ekintzak gauzatzea.

UC0241_2: Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente, consumidor y usuario.

b) Biltegiak antolatzea eta kudeatzea. COM318_3 (109/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionala osatzen duena, Merkataritza eta Marketin lanbide-familian zazpi lanbide-kualifikazio ezarriz):

b) Organización y gestión de almacenes. COM318_3 (Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing):

UC1015_2: Biltegiko eragiketak kudeatzea eta koordinatzea.

UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones de almacén.

c) Sukaldea. HOT093_2 (otsailaren 20ko 295/2004 Errege Dekretua, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean sartzen diren zenbait lanbide-kualifikazio ezartzen duena, hala nola haiei dagozkien heziketa-moduluak, Lanbide Heziketako Moduluen Katalogora eransten direnak; orobat, abenduaren 14ko 1700/2007 Errege Dekretuan argitaratutako aldaketak; errege-dekretu horren bidez lanbide-kualifikazioen katalogo nazionala osatu zen, hamahiru lanbide-kualifikazio ezarriz Ostalaritza eta Turismoa lanbide-familian):

c) Cocina. HOT093_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional así como las modificaciones publicadas en el Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de trece cualificaciones profesionales de la familia profesional Hostelería y Turismo):

UC0260_2: Era guztietako elikagaiak aurre-elaboratzea eta kontserbatzea.

UC0260_2: Preelaborar y conservar toda clase de alimentos.

4. artikulua.– Lanbide-ingurunea.

Artículo 4.– Entorno profesional.

1.– Titulu hau lortzen duten pertsonek elikagaien merkataritzaren esparruan –zuzenekoa zein online– gauzatzen dute beren jarduera, edozein enpresa edo erakundetan, txikizkako elikagai-dendetan edo azalera handietako elikagaien departamentuetan; beren kontura zein besteren kontura.

1.– Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el ámbito del comercio de productos alimentarios, físico u online, en cualquier empresa u organización, en tiendas de alimentación al por menor o en los departamentos correspondientes de grandes superficies; bien sea por cuenta propia o ajena.

2.– Hauek dira eginkizun eta lanpostu aipagarrienak:

2.– Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

– Elikagai-saltegien arduraduna.

– Responsable/encargada o encargado de establecimiento alimentario.

– Elikagai-saltegiko sekzio/gela/departamentuko arduraduna.

– Responsable/encargada o encargado de sección/sala/departamento de tienda de alimentación.

– Elikagai-saltegi txikien kudeatzailea.

– Gestora o gestor de pequeño comercio alimentario.

– Elikagaien online saltegien arduraduna.

– Responsable/encargada o encargado de comercios alimentarios online.

– Elikagaien aholkulari komertziala.

– Asesora o asesor comercial de productos alimentarios.

– Elikagaien saltzailea.

– Vendedora o vendedor de productos alimentarios.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
HEZIKETA-ZIKLOAREN IRAKASGAIAK, ESPAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK, ETA IRAKASLEAK
ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO, ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS, Y PROFESORADO

5. artikulua.– Heziketa-zikloaren irakasgaiak.

Artículo 5.– Enseñanzas del ciclo formativo.

1.– Heziketa-zikloaren helburu orokorrak:

1.– Objetivos generales del ciclo formativo:

a) Enpresa-planak prestatzea elikagai-saltegi txikietarako, inguruak negoziorako eskaintzen dituen aukerak, finantzatzeko moduak eta galdatutako legezko eskakizunak balioetsiz, bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta finantzarioa aztertzeko.

a) Elaborar planes de empresa para pequeños comercios de alimentación valorando las oportunidades de negocio del entorno, las formas de financiación y los requerimientos legales exigidos a fin de realizar análisis de viabilidad técnica, económica y financiera.

b) Elikagaien zuzeneko zein online saltegi txikiak kudeatzeko eragiketak egitea, enpresaren ezaugarrien araberako prozedurak aplikatuta eta indarreko araudia beteta, ekintza administratibo, komertzial eta fiskalak gainbegiratzeko eta diruzaintza planifikatzeko.

b) Realizar operaciones de gestión de pequeños establecimientos alimentarios, físicos y online, aplicando procedimientos según características de la empresa y conforme a la normativa vigente para supervisar las acciones administrativas, comerciales y fiscales, y planificar la tesorería.

c) Elikagai-negozio txikiaren ildo komertziala zehaztea, eskaini beharreko produktuak, salmenta-prezioak, eta enpresa hornitzaileak aztertuz, protokoloak ezartzeko eta negozio-platean ezarritako helburuak aplikatzeko.

c) Determinar la línea comercial del pequeño negocio alimentario analizando los productos a ofertar, precios de venta, y empresas proveedoras a fin de establecer protocolos y aplicar objetivos estratégicos fijados en el plan de negocio.

d) Elikagaien zuzeneko zein online saltegi txikien salmentak sustatzeko tresnak aztertzea, marketin-estrategiak aurrera eramateko.

d) Analizar las herramientas de potenciación de las ventas en el comercio alimentario, físico y online, para el desarrollo de estrategias de marketing.

e) Elikagaiak sustatzeko jarduerak zehaztea, bezeroak fidelizatzeko estrategiak ezartzeko.

e) Determinar actividades de promoción de productos alimentarios, para establecer estrategias de fidelización de la clientela.

f) Elikagai-saltegietan bai elikagaiak eta bai elementu erakargarriak eta publizitate-euskarriak antolatzeko estrategiak, salmenta-puntua antolatzeko eta dinamizatzeko.

f) Analizar las estrategias de distribución de alimentos y elementos atractivos y publicitarios en comercios alimentarios para organizar y dinamizar el punto de venta.

g) Espazio erakargarriak sortzea, sustapen-jardueretan beharrezkoak diren sailen eta erakustaltzarien kokapena zehaztuta, salmenta-puntuen muntaketa gainbegiratzeko.

g) Crear espacios atractivos determinando la ubicación de lineales y expositores necesarios en las actividades de promoción para supervisar el montaje en los puntos de venta.

h) Elikagaien enpresa hornitzaileak sailkatu eta koordinatzea, eskaintza eta hornikuntzaren baldintzak negoziatuta.

h) Coordinar y seleccionar empresas proveedoras de alimentos, negociando las ofertas y condiciones de abastecimiento.

i) Elikagaien horniketa, biltegiratzea eta kontserbazioa antolatzea, elikagaien zuzeneko zein online saltegien logistika kudeatzeko.

i) Organizar el suministro, almacenamiento y conservación de productos alimentarios, a fin de gestionar la logística de comercios alimentarios físicos y online.

j) Elikagaien kalitate- eta segurtasun-arauak aplikatzeko, kontsumitzailea babesteko eta laneko arriskuen prebentzioko protokoloak zehaztea, elikagaiak manipulatzeko.

j) Determinar protocolos de aplicación de las normas de calidad y seguridad alimentaria, protección del consumidor y de prevención de riesgos laborales y ambientales, para la manipulación de los productos alimentarios.

k) Sukaldaritzako erabileraren arabera haragi, arrain eta fruituak zatitzeko tekniken aplikazioa aztertzea eta gainbegiratzea.

k) Analizar y supervisar la aplicación de las técnicas de despiece y corte de carnes, pescados y frutas en función del destino culinario.

l) Sukaldaritzako erabileraren arabera haragikiak elaboratzeko tekniken aplikazioa aztertzea eta gainbegiratzea.

l) Analizar y supervisar la aplicación de las técnicas de elaboración de derivados cárnicos en función de su uso culinario.

m) Arrainkiak marinatu eta adobatzeko tekniken aplikazioa aztertzea eta gainbegiratzea, arrainkien elaborazioa gainbegiratzeko.

m) Analizar y supervisar la aplicación de las técnicas de marinado y adobo de pescados a fin de supervisar la elaboración de derivados de pescados.

n) Elikagaien aholkularitzarako eta bezeroaren arretarako jarduketa-ildoak zehaztea, hainbat komunikazio-kanal erabilita, zuzenekoak zein online, arreta komertziala gainbegiratzeko.

n) Determinar líneas de actuación en el asesoramiento de productos alimentarios, y de atención a la clientela, utilizando distintos canales de comunicación, presencial u online, para supervisar la atención comercial.

ñ) Elikagaien online salmenta kudeatzea, bezeroei telematikoki erantzunda, web-orria mantenduta eta produktuen banaketa gainbegiratuta.

ñ) Gestionar la venta online de productos alimentarios, atendiendo telemáticamente a la clientela, manteniendo la página web y supervisando la distribución de los productos.

o) Elikagai-saltegien kudeaketa komertzialean eta administratiboan erabiltzen diren dokumentu komertzialak elaboratzea eta kudeatzea, emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzen duten berariazko programak erabilita eta generoen rolak eta estereotipoak gainditzeko batzuen eta besteentzako erreferenteak ezarrita.

o) Elaborar y gestionar documentos comerciales empleados en la gestión comercial y administrativa de establecimientos alimentarios, utilizando programas específicos que promuevan la igualdad de mujeres y hombres superando los roles y estereotipos de género y estableciendo referentes para unas y otros.

p) Ingelesezko adierazpenak eta komunikazio-arauak identifikatzea, ahoz zein idatziz, bezeroekiko, erabiltzaileekiko edo kontsumitzaileekiko harremanak ingelesez kudeatzeko.

p) Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de palabra como por escrito, para gestionar en inglés las relaciones con la clientela o personas usuarias o consumidoras.

q) Bizialdi osoko ikaskuntzarako dauden baliabideak eta komunikazio- eta informazio-teknologiak aztertzea eta erabiltzea, ikasteko eta ezagupenak eguneratzeko, hobekuntza profesional eta pertsonalerako aukerak ezagutzeko, eta lanbide zein laneko egoeretara egokitzeko.

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.

r) Talde-lanak garatzea eta haien antolamendua balioestea, tolerantziaz eta errespetuz parte hartuz, eta erabaki kolektiboak edo bakarkakoak hartzea, erantzukizunez eta autonomiaz jarduteko.

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

s) Irtenbide kreatiboak hartzea eta balioestea lan-prozesuak garatzean sortzen diren arazo eta gorabeherei erantzuteko, dagokion jardueran izaten diren gertakariak erantzukizunez ebazteko.

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

t) Komunikazio-teknikak aplikatzea eta egokitzea zabaldu beharreko edukien arabera eta helburuen eta hartzaileen ezaugarrien arabera, prozesuaren eraginkortasuna ziurtatzeko.

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores o las receptoras, para asegurar la eficacia del proceso.

u) Lanbide-jarduerarekin lotutako ingurumen- eta lan-arriskuak aztertzea eta haiek eragiten dituzten arrazoiekin lotzea, hartu beharreko prebentzio-neurriak oinarritzeko eta dagozkion protokoloak aplikatzeko, nork bere buruari, ondokoei, inguruneari eta ingurumenari kalterik ez egitearren.

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en la misma persona, en las demás, en el entorno y en el medio ambiente.

v) Irisgarritasun unibertsalari eta «pertsona guztientzako diseinuari» erantzuteko beharrezkoak diren teknikak aplikatzea eta aztertzea.

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas».

w) Ikasteko prozesuan lanaren eta erreferentziako produkzio-sektorearen kalitate-prozedurak hobetzeko beharrezkoak diren teknikak aplikatzea eta aztertzea.

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

x) Ekintzailearen, enpresaren eta lanbide-ekimenaren kulturarekin lotutako prozedurak erabiltzea, enpresa txiki baten oinarrizko kudeaketa egiteko edo lan bati ekiteko.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

y) Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan harturik, gizarteko eragile aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, herritar demokratiko gisa parte hartzeko.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo o activa en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático o ciudadana democrática.

z) Euskal Autonomia Erkidegoan hizkuntza-eskubideak babestek dituen legeria eta haren ezarpena eta garapena bideratzen duen araudia ezagutzea.

z) Conocer la legislación de la Comunidad Autónoma Vasca sobre derechos lingüísticos, y la normativa que facilite su implantación y desarrollo.

2.– Honako hau da heziketa-zikloa osatzen duten lanbide-moduluen zerrenda:

2.– La relación de módulos profesionales que conforman el ciclo formativo:

– Elikagai-negozio txikiak sortzea.

– Constitución de pequeños negocios alimentarios.

– Elikagai-saltegien marketina.

– Mercadotecnia del comercio alimentario.

– Elikagai-saltegietako salmenta-puntua dinamizatzea.

– Dinamización del punto de venta en comercios de alimentación.

– Arreta komertziala elikagai-negozioetan.

– Atención comercial en negocios alimentarios.

– Elikagaien segurtasuna eta kalitatea merkataritzan.

– Seguridad y calidad alimentaria en el comercio.

– Elikagai freskoak eta eraldatuak prestatzea eta egokitzea.

– Preparación y acondicionamiento de productos frescos y transformados.

– Elikagaien logistika.

– Logística de productos alimentarios.

– Merkataritza elektronikoa elikagai-negozioetan.

– Comercio electrónico en negocios alimentarios.

– Bulegotika elikagai-saltegietan aplikatua.

– Ofimática aplicada al comercio alimentario.

– Elikagai-saltegi baten kudeaketa.

– Gestión de un comercio alimentario.

– Ingelesa.

– Inglés.

– Laneko prestakuntza eta orientabidea.

– Formación y orientación laboral.

– Lantokiko prestakuntza.

– Formación en centros de trabajo.

I. eranskinean zehazten da lanbide-moduluen ordu-esleipena eta zer kurtsotan eman behar diren.

La correspondiente asignación horaria y el curso en el que se deberán impartir los módulos profesionales señalados se detallan en el Anexo I.

Hezkuntzaren alorrean eskumena duen sailak araututako heziketa-eskaintzaren arabera egokitu daiteke moduluen ordu-esleipena eta horren arabera zehaztu daiteke moduluak zer kurtsotan emango diren, dekretu honen 10. artikuluak arautzen duenarekin bat.

Tanto la asignación horaria como el curso en el que los módulos se deberán impartir se podrán adaptar a las distintas ofertas formativas que pudieran ser reguladas por el departamento competente en materia de educación, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 10 del presente Decreto.

3.– Prestakuntzaldia amaitzean ikasleak lortu beharreko ezagutza, ulermena eta gaitasuna deskribatzen dituzten ikaskuntza-emaitzak ezartzen dira lanbide-modulu bakoitzerako, hala nola ebaluazio-irizpideak eta irakatsi beharreko edukiak. II. eranskinean ezarri da hori guztia.

3.– Para cada módulo profesional se establecen los resultados de aprendizaje que describen lo que se espera que conozca, comprenda y pueda realizar el alumnado al finalizar el periodo de formación, así como los criterios de evaluación y contenidos a impartir. Todo ello se establece en el Anexo II.

4.– Lantokiko prestakuntzako modulua, bestalde, bigarren kurtsoko azken 12 asteetan garatuko da, eta ikastetxean egindako lanbide-modulu guztietan ebaluazio positiboa lortu ondoren egingo da.

4.– En relación con el módulo de Formación en Centros de Trabajo, se desarrollará en las últimas 12 semanas del segundo curso y se accederá una vez alcanzada la evaluación positiva en todos los módulos profesionales realizados en el centro educativo.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legearen 28. artikuluan arautzen da atzerriko hizkuntzak, batez ere ingelesa, Euskal Autonomia Erkidegoko prestakuntza-prozesuetara eramateko modua.

5.– La Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, en el artículo 28 regula la incorporación de lenguas extranjeras, prioritariamente el inglés, en los procesos de formación para el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

6. artikulua.– Espazioak eta ekipamenduak.

Artículo 6.– Espacios y equipamientos.

Prestakuntza garatzeko, eta ezarritako emaitzak eta konpetentziak lortzeko gutxieneko espazioak eta ekipamenduak III. eranskinean zehazten dira.

La relación de espacios y equipamientos mínimos para el desarrollo de la formación y el logro de los resultados y competencias establecidas, viene detallado en el Anexo III.

7. artikulua.– Irakasleak.

Artículo 7.– Profesorado.

1.– Heziketa-ziklo hau osatzen duten lanbide-moduluak honako irakaskuntza-kidego hauetako irakasleek emango dituzte: Bigarren Hezkuntzako katedradunen kidegoko irakasleek, Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoko irakasleek, eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoko irakasleek, betiere dekretu honen IV. eranskineko 1. apartatuan ezarritako espezialitateen arabera.

1.– La docencia de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, de las especialidades establecidas en el apartado 1 del Anexo IV de este Decreto.

2.– Aipatu irakaskuntza-kidegoetako irakasleei eskatzen zaizkien titulazioak, oro har, otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 13. artikuluan ezarritakoak dira. Izan ere, errege-dekretu horrek onartzen du Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan aipatzen diren irakasle-kidegoetako espezialitate berrietan sartzeko eta haiek eskuratzeko araudia, eta arautzen du lege horren hamazazpigarren xedapen iragankorrean adierazten den sarrerako aldi baterako erregimena. Ondorio horietarako, aipatu titulazioen baliokideak, irakasleen espezialitateetarako, dekretu honen IV. eranskineko 2. apartatuan jasotakoak dira.

2.– Las titulaciones requeridas para acceder a los cuerpos docentes citados son, con carácter general, las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. Las titulaciones equivalentes a las anteriores a esos mismos efectos son, para las distintas especialidades del profesorado, las recogidas en el apartado 2 del Anexo IV del presente Decreto.

3.– Irakasle espezialistek eskumena izango dute dekretu honen IV. eranskineko 1. apartatuan zehaztutako lanbide-moduluak irakasteko.

3.– El profesorado especialista tendrá atribuida la competencia docente de los módulos profesionales especificados en el apartado 1 del Anexo IV del presente Decreto.

4.– Irakasle espezialistek otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren 12. artikuluan ezarritako baldintza orokorrak bete behar dituzte, irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko. Izan ere, Errege dekretu horrek onartzen du Hezkuntzako maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan aipatzen diren irakasle-kidegoetako espezialitate berrietan sartzeko eta haiek eskuratzeko araudia, eta arautzen du lege horren hamazazpigarren xedapen iragankorrean adierazten den sarrerako aldi baterako araubidea.

4.– El profesorado especialista deberá cumplir los requisitos generales exigidos para el ingreso en la función pública docente establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

5.– Gainera, lanbide-modulua osatzen duten prozesuen beharrei erantzuten zaiela bermatzeko, irakasle espezialistek izendapen bakoitzaren hasieran egiaztatu beharko dute dagokien lan-esparruan lanbide-esperientzia aitortua dutela, behar bezala eguneratua, izendapenaren aurreko azken lau urteetan gutxienez bi urtez lanbide-jardunean aritu direla erakutsiz.

5.– Además, con el fin de garantizar que se da respuesta a las necesidades de los procesos involucrados en el módulo profesional, es necesario que el profesorado especialista acredite al inicio de cada nombramiento una experiencia profesional reconocida en el campo laboral correspondiente, debidamente actualizada, de al menos dos años de ejercicio profesional en los cuatro años inmediatamente anteriores al nombramiento.

6.– Hezkuntzakoa ez diren beste administrazioen titulartasun pribatuko zein titulartasun publikoko ikastetxeetako irakasleentzat, titulua osatzen duten lanbide-moduluak emateko behar diren titulazioak eta eskakizunak dekretu honen IV. eranskinaren 3. apartatuan eman dira aditzera. Nolanahi ere, aipatutako titulazio horiek lortzeko irakaskuntzek ikaskuntza-emaitzetan adierazten diren lanbide-moduluen helburuak bete beharko dituzte. Helburu horiek barnean jasota ez badaude, titulazioaz gain, lanbide-arlo horrekin lotzen den sektorean gutxienez hiru urteko lan-esperientzia frogatu beharko da «ziurtagiri» baten bidez –ikaskuntzaren emaitzekin inplizituki lotzen diren enpresetan produkzio-jarduerak garatzen hiru urteko esperientzia frogatu beharko du ziurtagiriak–.

6.– Para el profesorado de los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de las educativas, las titulaciones requeridas y los requisitos necesarios, para la impartición de los módulos profesionales que conforman el título, son las incluidas en el apartado 3 del Anexo IV del presente Decreto. En todo caso, se exigirá que las enseñanzas conducentes a las titulaciones citadas engloben los objetivos de los módulos profesionales expresados en resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos y, si dichos objetivos no estuvieran incluidos, además de la titulación deberá acreditarse, mediante «certificación», una experiencia laboral de, al menos, tres años en el sector vinculado a la familia profesional, realizando actividades productivas en empresas relacionadas implícitamente con los resultados de aprendizaje.

Lan-esperientziaren bidez hartutako lanbide-konpetentziak egiaztatzeari buruzko uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren 12. artikuluan xedatutakoaren arabera justifikatuko da lan-esperientzia.

La certificación de la experiencia laboral deberá ser justificada en los términos del artículo 12 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Ondorio horietarako, dekretu honen IV. eranskinaren 4. atalean jasotako titulazioak lanbide-moduluetarako gaituko dira.

A estos efectos se habilitarán las titulaciones recogidas en el apartado 4 del Anexo IV del presente Decreto para los distintos módulos profesionales.

7.– Dagokion sailaren ardura izango da lanbide-moduluak irakasten dituzten irakasleek zehaztutako eskakizunak beten dituztela ziurtatzea, irakaskuntza horien kalitatea bermatzeko.

7.– El departamento correspondiente velará para que el profesorado que imparta los módulos profesionales cumpla con los requisitos especificados y garantizar así la calidad de estas enseñanzas.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
BESTE IKASKETA BATZUETARAKO SARBIDEAK ETA LOTURA. BALIOZKOTZEAK, SALBUESPENAK ETA KORRESPONDENTZIAK. BALIOKIDETASUNAK ETA ONDORIO AKADEMIKOAK ETA PROFESIONALAK. URRUTIKO ESKAINTZA ETA BESTELAKO MODALITATEAK
ACCESOS Y VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS. CONVALIDACIONES, EXENCIONES Y CORRESPONDENCIAS. EQUIVALENCIAS Y EFECTOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES. OFERTA A DISTANCIA Y OTRAS MODALIDADES

8. artikulua.– Bestelako ikasketetarako sarbideak eta loturak.

Artículo 8.– Accesos y vinculación a otros estudios.

1.– Elikagaiak Merkaturatzeko teknikariaren tituluak aukera ematen du erdi-mailako zein goi-mailako beste heziketa-ziklo orotara sartzeko, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 44.2 eta 41.3 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

1.– El título de Técnica o Técnico en Comercialización de Productos Alimentarios permite el acceso a cualquier otro ciclo formativo de grado medio o de grado superior, según lo establecido en los artículos 44.2 y 41.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

2.– Elikagaiak Merkaturatzeko Teknikariaren tituluak aukera emango du Batxilergo titulua lortzeko, batxilergoko helburu orokorrak lortzeko beharrezkoak diren irakasgaiak gaindituz gero, eta gobernuak zehaztuko ditu, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 44.4 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.– El título de Técnica o Técnico en Comercialización de Productos Alimentarios permitirá obtener el título de Bachiller por la superación de las asignaturas necesarias para alcanzar los objetivos generales de bachillerato, que serán determinadas en todo caso por el Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

9. artikulua.– Baliozkotzeak, salbuespenak eta korrespondentziak.

Artículo 9.– Convalidaciones, exenciones y correspondencias.

1.– Hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketa tituluen eta Elikagaiak Merkaturatzeko teknikariaren titulurako dekretu honetan ezartzen diren lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak V. eranskinean adierazten dira.

1.– Las convalidaciones entre módulos profesionales de títulos de Formación Profesional del sistema educativo, y los módulos profesionales del título de Técnica o Técnico en Comercialización de Productos Alimentarios que se establece en este Decreto son las que se indican en el Anexo V.

2.– VI. eranskinean jasotzen da zer korrespondentzia dagoen Elikagaiak Merkaturatzeko teknikariaren tituluaren irakaskuntzako lanbide-moduluen eta konpetentzia-unitateen artean –horiek baliozkotzeko edo salbuesteko– eta orobat, titulu honetako lanbide-moduluen eta konpetentzia-unitateen artean dagoen korrespondentzia, horiek egiaztatzeko.

2.– La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales que forman las enseñanzas del título de Técnica o Técnico en Comercialización de Productos Alimentarios para su convalidación o exención y la correspondencia de los módulos profesionales del presente título con las unidades de competencia para su acreditación se recogen en el Anexo VI.

3.– Heziketa-zikloa osatzen duten lanbide-moduluetarako baliozkotzeak, salbuespenak eta korrespondentziak 32/2008 Dekretuaren 27. artikuluan biltzen dira (32/2008 Dekretua, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena, eta, halaber, ondorio horretarako betetzekoa den gainerako araudian.

3.– Las convalidaciones, exenciones y correspondencias para los diferentes módulos profesionales que configuran el ciclo formativo serán las que se recogen en el artículo 27 del Decreto 32/2008, de 26 de febrero, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en la demás normativa que sea de aplicación al efecto.

4.– Tituluan barne hartutako konpetentzia-unitate guztiak Laneko esperientziaren bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak aintzat hartzeari buruzko uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuan ezarritako prozeduraren bitartez egiaztatu dituztenek Laneko Prestakuntza eta Orientabidea lanbide-modulua baliozkotzea eskatzeko aukera izango dute, baldin eta:

4.– Quienes hayan obtenido la acreditación de todas las unidades de competencia incluidas en el título, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de Reconocimiento de las Competencias Profesionales adquiridas por experiencia laboral, podrán convalidar el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral siempre que:

– Urtebeteko lan-esperientzia, gutxienez, egiaztatzen badute.

– Acrediten, al menos, un año de experiencia laboral.

– Jarduera prebentiboaren oinarrizko eginkizunak betetzeko ezarritako prestakuntzaren egiaztagiria badute –Prebentzio-zerbitzuen erregelamendua onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera emandako egiaztagiria–.

– Estén en posesión de la acreditación de la formación establecida para el desempeño de las funciones de nivel básico de la actividad preventiva, expedida de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

5.– Era berean, kontuan hartu beharko da abenduaren 9ko 1085/2020 Errege Dekretua, Espainiako hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketako tituluetako lanbide-moduluen baliozkotzeak eta horiek aplikatzeko neurriak ezartzen dituena, eta uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretua, sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena, aldatzen duena.

5.– Así mismo se deberá considerar el Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas para su aplicación, y que modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

10. artikulua.– Urrutiko eskaintza eta bestelako modalitateak.

Artículo 10.– Oferta a distancia y otras modalidades.

Hezkuntza Sailak arautuko ditu ziklo honetako irakaskuntzak, eskaintzeko baimena eta haien oinarrizko alderdiak (moduluen iraupena eta sekuentziazioa, esaterako), araubide orokorrean ezarritakoa ez den eskaintza osoaren modalitatean eta urrutiko irakaskuntzan edo beste modalitateetan.

El Departamento competente en materia de educación regulará la autorización y aspectos básicos, como la duración y secuenciación de los módulos, de la posible oferta de las enseñanzas de este ciclo, en la modalidad de oferta completa distinta de la establecida en régimen general, así como, para la enseñanza a distancia u otras modalidades.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Titulazio baliokideak eta lanbide-gaikuntzekiko lotura.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Titulaciones equivalentes y vinculación con capacitaciones profesionales.

1.– Laneko Prestakuntza eta Orientabidea lanbide-modulurako dekretu honetan xedatutako prestakuntzak gaitasuna ematen du laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jardueretarako Prebentzio-zerbitzuen araudia onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuan xedatutako lanbide-erantzukizunen baliokideak diren arduretan aritzeko, baldin eta gutxienez 45 eskola-ordu ematen badira.

1.– La formación establecida en este Decreto en el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos 45 horas lectivas.

2.– Dekretu honetan ezarritako heziketak, eskaintzen dituen lanbide-moduluetan, elikagaien manipulaziorako behar den ezagutza-maila bermatzen du.

2.– La formación establecida en este Decreto, en sus diferentes módulos profesionales, garantiza el nivel de conocimiento exigido en materia de manipulación de alimentos.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Metodologia berriekin egindako proiektuak baimentzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Autorización de proyectos con nuevas metodologías.

Ikastetxeek aukera izango dute, beren autonomia pedagogikoaren markoan eta ikasketa-proiektuko aurreikuspenen arabera, dekretu honen eranskinetan lanbide-moduluentzat ezarritako iraupena nolabait aldatzea proposatzen duten proiektuak prestatzeko, heziketa-zikloak emateari buruzko estrategietan eta metodologietan oinarrituta, betiere, ez bada aldatzen moduluen banaketa kurtsoetan, eta titulua sortzeko errege-dekretuan modulu bakoitzerako ezarri diren gutxieneko ordutegiak errespetatzen badira. Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren baimena beharko dute proiektu horiek.

En el marco de su autonomía pedagógica de los centros y de acuerdo con las previsiones contempladas en el proyecto curricular, los centros podrán elaborar proyectos con estrategias y metodologías de impartición de los ciclos formativos en los que se plantee una modificación no sustancial de la duración establecida en los anexos de este Decreto para los módulos profesionales, siempre que no se altere su distribución por cursos y que se respeten los horarios mínimos atribuidos a cada módulo en el Real Decreto de creación del título. Estos proyectos requerirán de la autorización de la Viceconsejería de Formación Profesional.

AZKEN XEDAPENA.– Indarra hartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hartuko du indarra.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko ekainaren 22an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de junio de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.


Azterketa dokumentala


Análisis documental