Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

123. zk., 2021eko ekainaren 23a, asteazkena

N.º 123, miércoles 23 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
3582
3582

AGINDUA, 2021eko ekainaren 9koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, 2020. urteari dagokion gizarte-bonu termikoaren kudeaketa, ebazpen eta ordainketari buruzkoa.

ORDEN de 9 de junio de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, sobre la gestión, resolución y pago del bono social térmico correspondiente al año 2020.

Energia ezinbesteko ondasuna da oinarrizko beharrak asetzeko, hala nola argiztapena, elikadura edo osasunerako gutxieneko konfort baldintzak edukitzea ahalbidetzen duen klimatizazioa; eta etxeek gero eta elektrifikazio gehiago edukitzeak hornikuntza energetikoa fidagarria eta eskuragarria izatea eskatzen du.

La energía es un bien imprescindible para satisfacer necesidades básicas tales como la iluminación, la alimentación o una climatización que permita mantener unas condiciones de confort suficientes para la salud; y la creciente electrificación de los hogares demanda un suministro energético fiable y asequible.

Horrenbestez, 2008ko krisiaz geroztik nabarmentzen ari zen energia-pobretasun egoeraren aurrean, Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legeak kontsumitzaile ahularen figura sortu zuen eta «Gizarte-bonu» deritzon laguntza ezarri zuen. Gizarte-bonua deskontu batean datza, Kontsumitzaile Txikiarentzako Borondatezko Prezioaren (KTBP) eta oinarrizko balio baten arteko aldea estaltzen duen deskontuan, hain zuzen ere. Oinarrizko balioa aldagarria izan daiteke, ezartzen den kontsumitzaile ahularen mailaketaren arabera eta Azken Baliabideko Tarifa (ABT) esaten zaio. Deskontu hori merkaturatzaileak aplikatzen du atxikita dagoen kontsumitzailearen fakturan.

Por ello, y ante la situación de pobreza energética que venía midiéndose desde la crisis del 2008, el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, creó la figura del consumidor vulnerable e instauró la ayuda denominada «Bono Social». Bono consistente en un descuento que viene a cubrir la diferencia entre el valor del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y un valor base que podrá ser distinto según las categorías de consumidores vulnerables que se establezcan, y que se denominará Tarifa de Último Recurso (TUR). Dicho descuento es aplicado por el comercializador en la factura de la persona consumidora que esté acogida al mismo.

Georagoko araudiaren bitartez, kontsumitzaile ahularen eta «Gizarte-bonuaren» figurak garatu ziren; horien artean aipatu behar da Kontsumitzaile kalteberak zein diren, gizarte-bonua eta energia elektrikoaren etxeko kontsumitzaileentzako beste babes-neurri batzuk arautzen dituen urriaren 6ko 897/2017 Errege Dekretua, 6. artikuluan ezartzen baitu kontsumitzaile ahulak gizarte-bonu deritzon deskontuaren onura jaso ahal izango duela fakturan, deskontu hori KTBPan egindako deskontu batean datzala eta errege-dekretu honetan xedatutakoaren arabera kalkulatzen dela: 216/2014 Errege Dekretua, martxoaren 28koa, energia elektrikoaren kontsumitzaile txikientzako borondatezko prezioak kalkulatzeko metodologia eta energia elektrikoa kontratatzeko araubide juridikoa ezartzen dituena. Deskontu horretatik ateratzen den prezioari Azken Baliabideko Tarifa (ABT) esaten zaio.

Tanto la figura del consumidor vulnerable como la del «Bono Social» fueron desarrollados por normativa posterior, entre la que cabe citar el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, cuyo artículo 6 establece que el consumidor vulnerable podrá beneficiarse de un descuento en su factura denominado bono social, el cual consiste en un descuento sobre el PVPC, calculado según lo dispuesto en el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, que será aplicado en la factura del consumidor. Siendo el precio resultante de dicho descuento la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR).

Hala ere, «gizarte-bonuak» emandako babesa nahiko ez zela egiaztatu zenez, eta energiaren prezioen etengabeko igoeraren aurrean, 2018. urtean Trantsizio Energetikorako eta Kontsumitzaileen Babeserako Presako Neurrien urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretua onartu zen. Horren bidez, kontsumitzaile kalteberen pobrezia energetikoa arintzeko zuzeneko laguntzen programa berri bat sortu zen, etxea berotzeko, ura berotzeko eta sukalderako energiari dagokionez: «Gizarte-bonu termikoa» deritzon laguntza.

No obstante, constatada la insuficiencia de la protección brindada por el «Bono Social» y ante la continua escalada de los precios de la energía, en el año 2018 se aprobó el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, mediante el cual se articuló un nuevo programa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, a agua caliente sanitaria y a cocina, ayuda denominada «Bono Social Térmico».

«Gizarte-bonu termikoaren» egiturazko elementuak aipatutako 15/2018 Errege Lege Dekretuan daude araututa eta autonomia-erkidegoei dagokie, 10. artikuluan aurreikusten denez, laguntzaren kudeaketa eta ordainketa. Horrenbestez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren agindu honen bidez 2020. urteari dagokion «Gizarte-bonu termikoa» kudeatzeko, ebazteko eta ordaintzeko esparrua ezartzen da, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean.

El «Bono Social Térmico» está regulado en sus elementos estructurales por el citado Real Decreto-ley 15/2018, correspondiéndoles a las Comunidades Autónomas, a tenor de lo dispuesto en su artículo 10, la gestión y pago de la ayuda; motivo por el cual mediante la presente Orden de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales se viene a establecer el marco para la gestión, resolución y pago del «Bono Social Térmico» correspondiente al ejercicio 2020 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Ondorioz, familiak babesteari eta lanaren eta familiaren kontziliazioari dagozkion eskumenez baliatuta (Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari dagozkio eskumen horiek, hala ezarrita baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren 13.1 artikuluan, eta, berariaz, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuaren 4. artikuluan), honako hau

Y así, en el ejercicio de las competencias que en materia de desarrollo comunitario, bienestar social y servicios sociales le son atribuidas al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales por el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da 2020. urteari dagokion «Gizarte-bonu termikoa» kudeatzeko, ebazteko eta ordaintzeko esparrua ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean, Trantsizio Energetikorako eta Kontsumitzaileen Babeserako Presako Neurrien urriaren 5eko 5/2018 Errege Lege Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoarekin bat.

El objeto de la presente Orden es articular el marco de actuación para la gestión, resolución y pago del «Bono Social Térmico» correspondiente al ejercicio 2020 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en el 10 de Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

2. artikulua.– Dirulaguntza zein egoeratan jaso daitekeen.

Artículo 2.– Situación subvencionable.

1.– Trantsizio Energetikorako eta Kontsumitzaileen Babeserako Presako Neurrien urriaren 5eko 5/2018 Errege Lege Dekretuaren 8. artikuluan xedatutakoarekin bat, dirulaguntza jasotzeko aukera ematen du Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 45. artikuluan aurreikusitako gizarte-bonuaren onuradun izaera eduki izanak 2019ko abenduaren 31n.

1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores constituye la acción subvencionable de esta ayuda, el haber tenido la condición de beneficiario del bono social de electricidad previsto en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, a 31 de diciembre del año 2019.

2.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak etxea berotzeko, ura berotzeko eta sukalderako energiari dagozkionak dira; laguntza jasotzen den urtearen aurreko urtean egin diren gastuak.

2.– Los gastos financiables son los relativos al consumo de energía destinada a calefacción, a agua caliente sanitaria y a cocina correspondientes al ejercicio anterior al de la ayuda.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

Gizarte-bonu termikoa Estatuko aurrekontu orokorren kontura finantzatzen da; zehazki, Trantsizio Ekologiko Ministerioaren aurrekontuaren kontura. Ministerio horrek 3.816.043,14 euro transferitu dizkio Euskal Autonomia Erkidegoari, 2020. urteari dagokion «Gizarte-bonu termikoa» ordaintzeko; diru-kopuru baliokidea badago Euskadiko 2021eko aurrekontu orokorretan, dagokion aurrekontu-partidan.

El Bono Social Térmico se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en concreto con cargo al presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica, el cual ha transferido a la Comunidad Autónoma del País Vasco la cantidad de 3.816.043,14 euros para el pago del «Bono Social Térmico» correspondiente al año 2020, disponiéndose de cantidad equivalente en la correspondiente partida presupuestaria de los Presupuestos Generales de Euskadi para el presente ejercicio 2021.

4. artikulua.– Laguntzaren zenbatekoa eta zenbateko hori zehazteko irizpideak

Artículo 4.– Cuantía de la ayuda y criterios para su determinación.

1.– Onuradun bakoitzak jaso beharreko zenbatekoa kalkulatzeko kontuan hartuko da ohiko etxebizitzan elektrizitatea hornitzeko puntuaren titularrak duen kalteberatasun-maila, bai eta etxebizitzaren kokapenari dagokion zona klimatikoa ere.

1.– La cuantía a percibir por cada persona beneficiaria se calculará atendiendo al grado de vulnerabilidad de la persona titular del punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual, según se defina en la normativa reguladora del bono social eléctrico; así como, a la zona climática correspondiente a la localización de la vivienda.

2.– Kontsumitzaile kalteberak zein diren, gizarte-bonua eta energia elektrikoaren etxeko kontsumitzaileentzako beste babes-neurri batzuk arautzen dituen urriaren 6ko 897/2017 Errege Dekretuak xedatzen duenaren arabera zehaztuko da pertsonaren kalteberatasun-maila.

2.– El grado de vulnerabilidad de la persona será determinado en función de lo dispuesto en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

3.– Kalteberatasun-maila, etxebizitzari dagokion zona klimatikoaren identifikazioa eta gizarte-bonu termikoaren onuradunetako bakoitzari dagokion urteko zenbatekoa zehaztu ondoren, Trantsizio Energetikorako eta Kontsumitzaileen Babeserako Presako Neurrien urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren I. eranskinean xedatutakoaren arabera kalkulatuko da («Gizarte-bonu termikoaren laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko metodologia»).

3.– Una vez determinado el grado de vulnerabilidad, la identificación de la zona climática a la que pertenece vivienda habitual y la cuantía anual correspondiente a cada uno de los beneficiarios del Bono Social Térmico se calculara de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, denominado «Metodología para el cálculo de la cuantía de la ayuda del Bono Social Térmico»

4. «Gizarte-bonu termikoa» emateko ez da beharrezkoa aldez aurretik onuradun izan daitezkeenek eskaerarik egitea, laguntza modu automatikoan ebatzi eta ordainduko baita, agindu honetako 7. artikuluan aurreikusita dagoen eran.

4.– La concesión del «Bono Social Térmico» no requiere de solicitud previa de los potenciales beneficiarios, procediéndose a la resolución y abono directo de la ayuda de forma automática y en modo previsto en el artículo 7 de esta orden.

5.– Laguntzaren gutxieneko zenbatekoa onuradun bakoitzeko 25 eurokoa izango da, baina, betiere, aurrekontu nahikoa baldin badago.

5.– La cuantía mínima de la ayuda será de 25 euros por persona beneficiaria, siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria.

5. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 5.– Personas beneficiarias.

Onuradun-izaera eskuratuko dute agindu honetako 2. artikuluan azaldutakoa aintzat hartuta dirulaguntza jasotzeko egoeran daudenak.

Accederán a la condición de beneficiarias las personas que se encuentren en la situación subvencionable descrita en el artículo 2 de la presente Orden.

6. artikulua.– Laguntzaren kudeaketa.

Artículo 6.– Gestión de la ayuda.

1.– Gizarte-bonu termikoa kudeatzeko organo eskuduna Gizarte Zerbitzuen zuzendaria da, berak emango baitu 2020rako gizarte-bonu termikoaren onuradunak eta bonu bakoitzerako zenbatekoa zehaztuko dituen ebazpen bakarra, Trantsizio Energetikorako eta Kontsumitzaileen Babeserako Presako Neurrien urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren arabera. Agindu honetako 4. artikuluan ezarritako irizpideen arabera kalkulatutako da bonu bakoitzerako zenbatekoa.

1.– El órgano competente para la gestión del Bono Social Térmico es la Directora de Servicios Sociales, quien dictará una única resolución mediante la cual determinará, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, las personas beneficiarias del Bono Social Térmico 2020 y la cuantía correspondiente a cada una de ellas calculada conforme a los criterios establecidos en el artículo 4 de esta orden.

2.– Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, horretarako eskabidea aurkezten den egunetik aurrera. Laguntza emateko ebazpena «Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazio publikoaren egoitza elektronikoan» argitaratuko da, jakinarazpen ondorioetarako.

2.– El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses a partir de la publicación de esta orden. La resolución de concesión de la ayuda será publicada en la «Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi» a los efectos de su notificación.

3.– Laguntza emateko edo ukatzeko ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Eusko Jaurlaritzako Gizarte Politiketako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.

3.– Contra la resolución de concesión de las ayudas, se podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejera de Políticas Sociales en el plazo de un mes desde su notificación, todo ello de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. artikulua.– Uko egitea.

Artículo 7.– Renuncia.

1.– Laguntzaren berri banaka emango zaie onuradunei, posta bidez; jakinaraziko zaie 10 eguneko epea dutela laguntzari uko egiteko, hala nahi izanez gero, eta ohartaraziko zaie epe hori pasa ondoren uko egin ez badute ulertuko dela laguntza onartu egin dutela.

1.– La ayuda les será comunicada individualmente a las personas beneficiarias vía postal a los efectos de hacerles saber que disponen de un plazo de 10 días para renunciar a la misma, si así lo quisieran; y advirtiéndoles de que transcurrido dicho plazo sin renunciar se entenderá que la ayuda ha sido aceptada.

2.– Gizarte-bonu termikoari uko egiteko agindu honetako I. eranskinean azaltzen den formularioa erabiliko da; formulario hori posta bidez bidaliko zaie onuradunei eta helbide elektroniko honetan ere eskuragarri egongo da: www.euskadi.eus/servicios/1112501

2.– La renuncia al Bono Social Térmico se realizará a través del formulario que figura en el Anexo I de la presente Orden, el cual además de serle remitido a la beneficiaria vía postal, estará disponible en la siguiente dirección electrónica www.euskadi.eus/servicios/1112501

3.– Uko egiteko formularioa Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16 artikuluak aurreikusten dituen tokietako batean aurkeztu ahalko da.

3.– El formulario de renuncia se podrá presentar en cualquiera de los lugares establecidos para ello en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Laguntzari uko egiteko eskubidea bide elektronikoak erabilita ere egin ahal izango da, helbide honetan: www.euskadi.eus/servicios/1112501. Bide elektronikoa erabili ahal izateko onuradun bakoitzari identifikatzaile bana eta erreferentzia-kode bana bidaliko zaizkie posta bidezko komunikazioan.

4.– El ejercicio del derecho de renuncia a la ayuda también podrá realizarse por vía electrónica en la siguiente dirección electrónica www.euskadi.eus/servicios/1112501 para lo cual se facilitará a cada beneficiario en la comunicación vía postal un identificador y un código de referencia.

8. artikulua.– Laguntza ordaintzea.

Artículo 8.– Pago de la ayuda.

1.– Aurreko artikuluan adierazten den komunikazioarekin batera, formulario bat bidaliko da, onuradun bakoitzak zuzendaritza kudeatzaileari laguntza ordaindu ahal izateko beharrezkoak diren datuak eman diezazkion.

1.– Junto con la comunicación a la que se refiere el artículo anterior se enviará un formulario, a los efectos de que cada persona beneficiaria facilite a la Dirección gestora los datos necesarios para proceder al abono de la ayuda.

2.– Formulario hori, zeina aginduaren II. eranskinean azaltzen baita, helbide elektroniko honetan ere eskuragarri egongo da: www.euskadi.eus/servicios/1112501. Uko egiteko formularioaren toki eta modu beretan aurkez daiteke.

2.– Dicho formulario, que figura en el Anexo II de la Orden, estará disponible en la siguiente dirección electrónica www.euskadi.eus/servicios/1112501 y podrá presentarse en los mismos lugares y de las mismas formas que el formulario correspondiente a la renuncia.

3.– Laguntzaren ordainketa onuradunek horretarako ezartzen duten banku-erakundearen kontu-zenbakian egingo da.

3.– El abono de la ayuda se ingresará en el número de cuenta de la entidad bancaria que a tales efectos designen las personas beneficiarias.

9. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 9.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Deialdiaren xede diren laguntzen onuradunek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotako betebeharrak bete beharko dituzte, eta, zehazki, honako hauek:

Las personas beneficiarias de las ayudas objeto de convocatoria están sujetas a las obligaciones que, con carácter general, se recogen en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y, en concreto quedan obligadas a:

a) Diruz lagundutako jardueraren helburuari edo izaerari funtsean eragiten dion zerbait bada, horren berri ematea Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzari.

a) Comunicar a la Dirección de Servicios Sociales del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la situación subvencionada.

b) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia ematea, laguntzen zertarakoa fiskalizatzen dituztenean.

b) Facilitar cuanta información les sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

c) Emandako laguntzari dagokionez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak egin ditzakeen egiaztapen-jarduerak onartzea, bai eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dagozkienak ere.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la ayuda concedida pueda efectuar el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y a las que corresponden a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

10. artikulua.– Ez-betetzeak eta dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 10.– Incumplimientos y reintegros.

1.– Laguntzaren onuradunak Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan aurreikusitako betebeharren bat betetzen ez badu, Gizarte Zerbitzuen zuzendariak, onuradunari entzun eta dagokion prozedura gauzatu ondoren, emandako laguntza jasotzeko eskubidea galdu duela deklaratuko du.

1.– En el supuesto de que la persona beneficiaria de la ayuda incumpla alguna de las obligaciones previstas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, la Directora de Servicios Sociales, previa audiencia a la beneficiaria y substanciación del correspondiente procedimiento, declarará la pérdida del derecho al abono de la ayuda concedida.

2.– Gainera, emandako laguntza ordaindu bada, bidezkoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari jasotako zenbatekoa itzultzeko betebeharra adieraztea, bai eta dirulaguntzen arloan berandutze-interesa eskatzea ere, dirulaguntza ordaintzen denetik itzultzea bidezkoa dela erabakitzen den egunera arte, edo zordunak itzulketa sartzen duen egunera arte, hura baino lehenagokoa bada, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluan, eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen Legegintzako Dekretuaren 53.1 artikuluan aurreikusitako kasuetan.

2.– Además, en caso de haberse efectuado el pago de la ayuda concedida, procederá declarar la obligación del reintegro a la Tesorería General del País Vasco de la cantidad percibida y la exigencia del interés de demora en materia de subvenciones, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta, en los supuestos prevenidos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997.

3.– Hori guztia, hargatik eragotzi gabe bidezkoak diren gainerako ekintzak, bat etorriz abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak xedatutakoarekin, zeinak Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen baititu.

3.– Todo ello sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

4.– Itzulitako zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira dagozkien legezko ondorioetarako, eta erantzukizunen araubidea Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

4.– Las cantidades reintegradas tendrán consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

11. artikulua.– Bateragarritasuna.

Artículo 11.– Compatibilidad.

«Gizarte-bonu termikoaren» laguntzarekin batera, hartzaileek beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk jaso ahalko dituzte helburu bererako, administrazioetatik, erakunde publiko zein pribatuetatik eta erakunde nazional zein nazioartekoetatik. Bateragarria izango da, halaber, gizarte-bonuarekin, Trantsizio Energetikorako eta Kontsumitzaileen Babeserako Presako Neurrien urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren 6. artikuluan ezartzen den modura.

Esta ayuda del «Bono Social Térmico» es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de las que pudieran beneficiarse las personas destinatarias de la ayuda. Asimismo, será compatible con la percepción del Bono Social de Electricidad tal y como se establece en el artículo 6 del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Emandako datu pertsonalak honako izen hau duen tratamendu-jardueran erabiliko eta sartuko dira: Kontsumitzaile kalteberen pobrezia energetikoa arintzera bideratutako laguntzak.

Los datos de carácter personal que se faciliten serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables.

– Arduraduna: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza.

– Responsable: Dirección de Servicios Sociales.

– Xedea: etxeetan energia-hornidura bermatzeko pertsonei ematen zaizkien laguntzak kudeatzea eta ordaintzea.

– Finalidad: gestión y pago de las ayudas a las personas para garantizar el suministro de energía en los hogares.

– Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren mesedetan edo tratamenduaren arduradunari emandako ahal publikoak baliatuz egindako misio bat betetzeko (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea).

– Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y Ley Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

– Hartzaileak: ez da aurreikusten datuen komunikaziorik.

– Destinatarios: no se prevé comunicación de datos.

– Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezerezteko eskubideak, bai eta informazio gehigarrian adierazten diren eskubideak ere.

– Derechos: derecho a acceder, rectificar y suprimir datos, así como los derechos que se recogen en la información adicional.

– Informazio osagarria: gure webgune honetan kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza:

– Información adicional: se puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

Honako xedapen hauetan ezarritakoa betetzeko:

En cumplimiento de:

– Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra.

– Reglamento General de Protección de Datos.

– 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

– Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aurkaratzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Impugnación.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Aginduaren aurka aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta biharamunetik aurrera; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietarako Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera.

Contra la presente Orden , que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 9a.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de junio de 2021.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental