Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

117. zk., 2021eko ekainaren 16a, asteazkena

N.º 117, miércoles 16 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
3431
3431

EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 31koa, Kulturako sailburuordearena, zeinaren bidez aldatzen baita Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko martxoaren 3ko Aginduan finkatutako gehieneko zenbateko osoa; agindu horren bidez, 2021eko ekitaldian arte eszenikoak sustatzeko programetarako dirulaguntzak emateko modua arautu eta deialdia egiten da.

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2021, del Viceconsejero de Cultura, por la que se modifica el importe global máximo destinado en la Orden de 3 de marzo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regulan y convocan la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2021, a programas destinados al fomento de las artes escénicas.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko martxoaren 3ko Aginduak, zeinaren bidez 2021eko ekitaldian arte eszenikoak sustatzeko programetarako dirulaguntzak emateko modua arautu eta deialdia egiten baita, 2. artikuluan finkatu zuen dirulaguntza horien zenbateko osoa 780.000 euro izango zela.

1.– La Orden de 3 de marzo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regulan y convocan la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2021, a programas destinados al fomento de las artes escénicas, en su artículo 2. fijaba la dotación total de dichas ayudas en la cantidad de 780.000 euros.

2.– Agindu horren laugarren xedapen gehigarrian, honako aukera hau aurreikusten zen:

2.– En la Disposición Adicional Cuarta de la citada Orden se preveía la siguiente posibilidad:

«Eskatutako dirulaguntzen zenbateko osoa kontuan hartuta, 2. artikuluan ezarritako zenbatekoak gehitu ahal izango dira, Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bitartez, baldin eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren beste programa batzuk gauzatu ondoren aurrekontuetako izakinak agortu ez badira. Aldaketa hori eskabideei buruzko erabakia hartu aurretik egin beharko da. Horretarako, 2.3 artikuluan aipatutako irizpidea aplikatuko da. Sailburuordearen ebazpena EHAAn argitaratuko da».

«Los importes consignados en el artículo 2 podrán ser incrementados, por Resolución del Viceconsejero de Cultura, teniendo en cuenta la cuantía total de las subvenciones solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas del Departamento de Cultura y Política lingüística, y con carácter previo a la resolución de los mismos Para ello se aplicará el criterio citado en el artículo 2.3. La mencionada Resolución deberá ser publicada en el BOPV».

3.– Une honetan nahikoa aurrekontu-baliabide dago, laguntza-deia egiten duen aginduaren xedapen gehigarrian aurreikusten den moduan.

3.– Dado que en este momento existe disponibilidad presupuestaria en los términos previstos en la Disposición Adicional de la Orden de convocatoria de las ayudas.

Horiek horrela, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– 93.000 euro gehitzea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko martxoaren 3ko Aginduan finkatutako gehieneko zenbateko osoari; agindu horren bidez, 2021eko ekitaldian arte eszenikoak sustatzeko programetarako dirulaguntzak emateko modua arautu eta deialdia egiten da.

Primero.– Incrementar en 93.000 euros el importe global máximo destinado en la Orden de 3 de marzo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regulan y convocan la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2021, a programas destinados al fomento de las artes escénicas.

Horrenbestez, aipatutako aginduaren 2. artikuluan aurreikusitako diru-kopurua 873.000 euro izango da.

Por tanto, la cantidad global máxima prevista en el artículo 2. de la Orden de convocatoria queda fijada en 873.000 euros.

Bigarrena.– 2.3 artikuluak xedatutakoaren arabera, 2021eko martxoaren 3ko Aginduaren IV. kapituluan araututako kaleko arte eszenikoak erakusteko programak garatzeko laguntzen modalitatera bideratuko da zenbateko hori.

Segundo.– Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2.3 dicha cantidad será destinada a la modalidad de ayudas al desarrollo de programas de exhibición de las artes escénicas en la calle regulada en el Capítulo IV de la citada Orden de 3 de marzo de 2021.

Hirugarrena.– Ebazpen hau EHAAn argitaratzea.

Tercero.– Publicar la presente Resolución en el BOPV.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el BOPV ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek argitaratzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos desde su publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 31.

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de mayo de 2021.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental