Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

109. zk., 2021eko ekainaren 4a, ostirala

N.º 109, viernes 4 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
3211
3211

145/2021 DEKRETUA, maiatzaren 25ekoa, Eutanasiaren arloko Euskadiko Berme eta Ebaluazio Batzordea sortzen duena.

DECRETO 145/2021, de 25 de mayo, de creación de la Comisión de Garantía y Evaluación en materia de eutanasia de Euskadi.

Eutanasia arautzeko martxoaren 24ko 3/2021 Lege Organikoak (martxoaren 25eko BOEn argitaratua, 72. zenbakia) honako hau xedatzen du 17. artikuluan:

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, publicada en el BOE núm. 72, de 25 de marzo de 2021, dispone en su artículo 17 que:

«1.– Berme eta Ebaluazio Batzorde bat egongo da autonomia-erkidego bakoitzean, bai eta Ceuta eta Melilla hirietan ere. Batzorde horietako bakoitzaren osaera diziplina anitzekoa izango da, eta gutxienez zazpi kide izan beharko ditu; horien artean, medikuak, erizainak eta legelariak egongo dira.

«1.– Existirá una Comisión de Garantía y Evaluación en cada una de las Comunidades Autónomas, así como en las Ciudades de Ceuta y Melilla. La composición de cada una de ellas tendrá carácter multidisciplinar y deberá contar con un número mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal médico, de enfermería y juristas.

2.– Autonomia-erkidegoen kasuan, batzorde horiek administrazio-organoaren izaera izango dute, autonomia-erkidegoetako gobernuek sortuko dituzte, eta haien araubide juridikoa zehaztuko dute. Ceuta eta Melilla hirien kasuan, Osasun Ministerioak sortuko ditu hiri bakoitzerako batzordeak, eta haien araubide juridikoak zehaztuko ditu.»

2.– En el caso de las Comunidades Autónomas, dichas comisiones, que tendrán la naturaleza de órgano administrativo, serán creadas por los respectivos gobiernos autonómicos, quienes determinarán su régimen jurídico. En el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla, será el Ministerio de Sanidad quien cree las comisiones para cada una de las ciudades y determine sus regímenes jurídicos.»

Aipatutako organoa sortu eta eratzeko Legeak berak hiru hilabeteko epea ezartzen du, artikulu hori indarrean sartzen denetik zenbatzen hasita. Legeak izaera organikoa du eta Espainiako Konstituzioaren 149. artikuluaren 1. apartatuaren 1. eta 16. zenbakietan xedatzen denaren babesean eman da. Horiek eskumen esklusiboa ematen diote Estatuari honako arlo hauek arautzeko: konstituzio-eskubideak baliatzean eta konstituzio-eginbeharrak betetzean espainiar guztien berdintasuna bermatzen duten oinarrizko baldintzak, eta osasunaren oinarriak eta koordinazio orokorra.

La propia Ley dispone un plazo de tres meses para la creación y constitución del citado órgano, a contar a partir de la entrada en vigor de dicho artículo, que tiene carácter de ley orgánica, dictada al amparo del artículo 149.1.1.ª y 16.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y sobre las bases y coordinación general de la sanidad, respectivamente.

Hori dela eta, arau hau onartu da, Autonomia Estatutuaren 10.2 artikuluak autogobernu-erakundeen antolaketari, araubideari eta funtzionamenduari buruz ematen dizkion eskumenak baliatuz, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoak ordenamendu juridikoak aitortzen dion eskumena baliatuz ere, berezko duen eskumen-esparru batean, hau da, barne-osasunaren esparruan. Izan ere, Konstituzioak 149.1.16 artikuluan ezarritako esparruaren baitan egin da. Artikulu horren arabera, Estatuak eskumen esklusiboa du kanpo-osasunaren eta osasunaren oinarrien eta koordinazio orokorraren arloan, eta Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen autonomikoa du barne-osasunaren arloko Estatuko oinarrizko legeria garatzeko eta betearazteko, Autonomia Estatutuaren 18. artikuluak aurreikusten duen bezalaxe.

Por ello, se adopta la presente norma en ejercicio de las competencias de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno que le atribuye el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco , así como en ejercicio por parte de la Comunidad Autónoma de Euskadi de la competencia que le reconoce el ordenamiento jurídico en un ámbito competencial que le es propio como es el relativo a sanidad interior ya que se realiza dentro del marco establecido en los artículos 149.1.16.ª de la Constitución que reconoce al Estado competencia exclusiva en materia de Sanidad exterior y bases y coordinación general de la sanidad, donde la Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta la competencia autonómica de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica estatal en materia de sanidad interior, tal y como se prevé en el artículo 18 de Estatuto de Autonomía.

Horrenbestez, Osasuneko sailburuak halaxe proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2021eko maiatzaren 25ean egindako bilkuran gaia eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

Por todo lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Salud, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 25 de mayo de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen bidez, eutanasiaren arloko Euskadiko Berme eta Ebaluazio Batzordea sortzen da, Eutanasia arautzeko martxoaren 24ko 3/2021 Lege Organikoak esleitzen dizkion helburuak betetzeko. Batzorde hori Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailari atxikita geratuko da, haren egitura hierarkikoan parte hartu gabe.

Mediante este Decreto se crea la Comisión de Garantía y Evaluación en materia de eutanasia de Euskadi, con el objetivo de servir a los fines que le atribuye la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Dicha Comisión se adscribe al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, sin participar de su estructura jerárquica.

2. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 2.– Funciones.

Batzorde horren eginkizunak Eutanasia arautzeko martxoaren 24ko 3/2021 Lege Organikoan daude zehaztuta, 18. artikuluan, edo hura ordezten edo aldatzen dutenetan.

Las funciones de dicha Comisión son las que se especifican en el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, o aquellas que la sustituyan o modifiquen.

3. artikulua.– Osaera.

Artículo 3.– Composición.

1.– Batzordea diziplina anitzekoa izango da eta batzordeburua, idazkaria eta Osasun Saileko titularrak izendatutako bokalak izango ditu, aipatutako 3/2021 Legeak 17.1 artikuluan jasotako gutxieneko osaerarekin bat etorriz.

1.– La Comisión tendrá carácter multidisciplinar y estará compuesta por un Presidente o Presidenta, un Secretario o Secretaria y las personas vocales designadas por la persona titular del Departamento de Salud, de acuerdo con la composición mínima que se recoge el artículo 17.1 de la mencionada Ley 3/2021.

2.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea betez, ahalegina egingo da, batetik, genero-gaietan aditua den pertsona batek parte har dezan, eta, bestetik, batzordearen osaera parekidea izan dadin.

2.– A tenor de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, se procurará tanto la participación de una persona experta en género, como que la composición de dicho Comité sea paritaria.

3.– Halaber, ahaleginak egingo dira organo hori osatzen duten pertsonek beren jarduera Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan bete ahal izan dezaten.

3.– Asimismo, se procurará que las personas que compongan dicho órgano puedan desempeñar sus funciones en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. artikulua.– Funtzionamendu-araubidea.

Artículo 4.– Régimen de funcionamiento.

Batzordea osatu ondoren, Osasun Saileko titularraren agindu bidez onartuko da Eutanasiaren arloko Berme eta Ebaluazio Batzordearen barne-erregelamendua.

Mediante orden de la persona titular del Departamento de Salud se aprobará el reglamento interno que elabore la Comisión de Garantía y Evaluación en materia de eutanasia de Euskadi una vez constituida.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Araubide juridikoa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Régimen jurídico.

Eutanasia arautzeko martxoaren 24ko 3/2021 Lege Organikoak eta dekretu honek ezartzen ez duten guztian, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legeak ezartzen duenak arautuko du Eutanasiaren arloko Berme eta Ebaluazio Batzordea, Estatukoak ez diren administrazio publikoetako kide anitzeko organoen funtzionamenduari dagokionez.

En lo no establecido por la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, por el presente Decreto y por su reglamento interno, la Comisión de Garantía y Evaluación en materia de eutanasia de Euskadi se regirá por lo que establece la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con el funcionamiento de los órganos colegiados de las administraciones públicas distintas de la estatal.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen martxoaren 23ko 116/2021 Dekretua aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del Decreto 116/2021, de 23 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud.

Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen martxoaren 23ko 116/2021 Dekretuaren 2. artikuluaren 3. puntuari i bis) apartatua gehitzen zaio; honela geratzen da:

Se añade un nuevo apartado i bis) al punto 3 del artículo 2 del Decreto 116/2021, de 23 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud con el siguiente contenido:

«i bis) Eutanasiaren arloko Euskadiko Berme eta Ebaluazio Batzordea.»

«i bis) La Comisión de Garantía y Evaluación en materia de eutanasia de Euskadi.»

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko maiatzaren 25ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 25 de mayo de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental