Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

107. zk., 2021eko ekainaren 2a, asteazkena

N.º 107, miércoles 2 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
3137
3137

143/2021 DEKRETUA, maiatzaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasoko eta ur kontinentaletako turismo-arrantzari, arrantza-erakustaldiei eta marinel- edo arrantza-turismoari buruzkoa.

DECRETO 143/2021, de 25 de mayo, de pesca-turismo, demostraciones de pesca y turismo pesquero o marinero en aguas marítimas y continentales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskadi 2020 Arrantza eta Akuikulturaren Egitasmoaren helburua da arrantza-sektorea lehiakorra izan dadin lortzea, itsas elikagaien balio-kate osoan jardunbide jasangarri eta berritzaileak gauzatu ditzan eta, gainera, arrantzarako eta akuikulturarako guneetako sare sozioekonomikoa bateratu dezan.

El Plan Estratégico de Pesca y Acuicultura Euskadi 2020 persigue un sector pesquero competitivo, con prácticas sostenibles e innovadoras en toda la cadena de valor de los alimentos marinos, e integrador del tejido socioeconómico de las zonas pesqueras y acuícolas.

Egitasmoaren lehentasunetako bat enplegua eta lurralde-kohesioa handitzea da, eta horretarako, arrantzaren esparruan gauzaturiko jardueren dibertsifikazioa ez ezik, itsas ekonomiaren sektore guztien errespetua ere lortu nahi du.

Una de las prioridades del Plan es aumentar el empleo y la cohesión territorial, para lo que se pretende la diversificación de las actividades realizadas en el marco de la pesca y respecto de otros sectores de la economía marítima.

Marinel-turismoa lagungarria izan daiteke arrantzaguneetako ekonomia dibertsifikatzeko, diru-sarrera berriak sortzeaz eta arrantza-produktuak sustatzeaz gain, halako lanbideekin lotutako kultura, tradizioak eta ondarea berreskuratzea bultzatuko duten jarduera osagarrien bitartez, baita lanpostuak sortuz ere.

El turismo marinero puede ayudar a diversificar la economía en las zonas pesqueras, mediante actividades complementarias que generen nuevos ingresos, promocionen los productos de la pesca y promuevan la recuperación de la cultura, tradiciones y patrimonio vinculados a estas profesiones, así como generar puestos de trabajo.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruzko 2014ko maiatzaren 15eko 508/2014 Erregelamenduak (EB) –Batzordearen 2328/2003 (EE), 861/2006 (EE) 1198/2006 (EE) eta 791/2007 (EE) Erregelamenduak, eta Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 1255/2011 (EB) Erregelamendua indargabetzen dituena– dibertsifikazio-neurri horiek biltzen ditu Europar Batasunaren lehentasunen artean.

El Reglamento (UE) No 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 y (CE) no 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) no 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, recoge estas medidas de diversificación como una de las prioridades de la Unión Europea.

Bestalde, Estatuko Itsas Arrantzaren martxoaren 26ko 3/2001 Legeak VI. kapitulu berri bat sartu zuen 2014an, arrantza- eta akuikultura-dibertsifikazioko neurriei buruzkoa. Kapitulu hori turismo-arrantzako jarduera garatzeko baldintzak ezartzen dituen apirilaren 5eko 239/2019 Errege Dekretuan garatu zen.

Por su parte, la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, incluyó en 2014 un nuevo capítulo VI en su título II, sobre medidas de diversificación pesquera y acuícola. Ese capítulo se desarrolló en el Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las condiciones para el desarrollo de la actividad de pesca-turismo.

Dekretu honen eraginpeko gaia arautzeko eskumen-titulu dira Euskal Autonomia Estatutuaren abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 11.1.c) artikulua –Euskal Autonomia Erkidegoari bertako arrantza-sektorearen legegintza-garapenerako eskumenak eta gauzatze-eskumenak aitortzen dizkiona–, eta testu horren 10.36 artikulua –EAEri turismo-alorreko eskumen esklusiboa aitortzen diona–.

Son título competencial para la regulación de la materia objeto de este decreto el artículo 11.1.c) de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, que reconoce a la Comunidad Autónoma las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de ordenación del sector pesquero del País Vasco, y el artículo 10.36 del mismo texto, que le reconoce competencia exclusiva en materia de turismo.

Arrantza-sektorea eta akuikultura-sektorea dibertsifikatzeko neurrien erregulazioa arrantza-sektorearen antolamenduari buruzkoaren barnean harturiko araudi-gai bat da, eta arrantzaren ekonomia- eta ekoizpen-sektoreen erregulazioa hartzen du eraginpean, betiere zuzeneko erauzpenaren jardueraz bestelako gai guztietan.

La regulación de las medidas para la diversificación de los sectores pesquero y acuícola es una materia normativa incluida en la de ordenación del sector pesquero, que hace referencia a la regulación de los sectores económico y productivo de la pesca en todo lo que no sea actividad extractiva directa.

Dekretuan aintzat hartu da genero-ikuspegia, bai dekretua bera egitean bai aplikatzean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean adierazten denez.

El decreto incorpora la perspectiva de género tanto en su elaboración como en su aplicación, tal y como se señala en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Araba, Bizkai eta Gipuzkoako foru-aldundiei iritzia eskatu zaie dekretu hau egiteko garaian, bai eta sektorean esanguratsuak diren erakundeei ere.

En la tramitación del presente Decreto han sido consultadas las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, así como las organizaciones representativas del sector.

Dagozkion nahitaezko txostenak eman ondoren, eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari jarraikiz, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuak eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuak proposatuta, Gobernu Kontseiluak 2021eko maiatzaren 25ean egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, honako hau eman da:

En su virtud, una vez emitidos los informes preceptivos correspondientes, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 25 de mayo de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da, arrantza-sektorearen jarduera osagarri gisa, arrantza-turismoa, arrantza-erakustaldiak eta arrantza- edo itsas turismoa arautzea, itsas arrantzarekin eta akuikulturarekin guztiz edo partzialki lotutako jarduerak, arrantza-sektorea osatzen duten pertsonen errentak hobetzeko edo osatzeko.

Este Decreto tiene por objeto regular, como actividades complementarias del sector pesquero, la pesca-turismo, las demostraciones de pesca y el turismo pesquero o marinero, actividades vinculadas total o parcialmente con la pesca marítima y la acuicultura, para mejorar o complementar las rentas de las personas que integran el sector pesquero.

2. artikulua.– Helburuak.

Artículo 2.– Finalidades.

Honako hauek dira dekretu honen helburuak:

Las finalidades de este Decreto son:

a) Arrantzarekin, akuikulturarekin eta bi sektore horien ingurunearekin lotutako ondarea, tradizioak, lanbideak, gastronomia eta kultura zabaltzea.

a) Difundir el patrimonio, las tradiciones, los oficios, la gastronomía y la cultura vinculados a la pesca, la acuicultura y el entorno de estos sectores.

b) Arrantzako eta akuikulturako produktuak sustatzea eta horien balioa handitzea.

b) Promover y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.

c) Arrantzako teknikak, arteak eta lanabesak hedatzea, baita sektore horren bilakaera sozial, ekonomiko eta teknologikoa ere, eta, bereziki, itsas baliabideak eta ekosistemak gehiago babestera bideratutakoa.

c) Divulgar las técnicas pesqueras, los artes y utensilios de pesca y la evolución social, económica y tecnológica de este sector, y especialmente la encaminada a una mayor protección de los recursos y ecosistemas marinos.

d) Arrantzako produktuen eta arrantza- eta akuikultura-jarduerarekin lotutako oroigarrien erosketa ahalbidetzea, baita dibulgazio materiala ere.

d) Facilitar la adquisición de productos pesqueros y materiales de recuerdo vinculados a la actividad pesquera y la acuicultura, así como material divulgativo.

e) Arrantza-sektorearen eta akuikultura-sektorearen dinamizazio ekonomikoa eta sustapena ahalbidetzea.

e) Promover la dinamización económica y la promoción de los sectores de la pesca y la acuicultura.

f) Paketatzaileen, saregileen eta neskatilen lana ikusaraztea.

f) Visibilizar el trabajo de empacadoras, rederas y neskatilas.

3. artikulua.– Aplikazio eremua.

Artículo 3.– Ámbito de aplicación.

Honakoak dira dekretuaren aplikazio eremuak:

Los ámbitos de aplicación del presente Decreto son los siguientes:

a) Turismo-arrantza: arrantza profesionalaren jarduera osagarria, sektoreko profesionalek arrantza-ontzietan erauzketa- edo erakustaldi-arrantza gauzatzean datzana, kontraprestazio ekonomiko bidez, eta sektoreko jarduerak eta produktuak ez ezik, marinel-munduko ohiturak, tradizioak, ondarea eta kultura ere balorizatzeko eta zabaltzeko helburua duena.

a) Pesca-turismo: actividad complementaria de la pesca profesional, consistente en la pesca extractiva o de demostración a bordo de embarcaciones pesqueras por personas profesionales del sector, mediante contraprestación económica, orientada a la valorización y la difusión de las actividades y productos del sector, así como de las costumbres, tradiciones, patrimonio y cultura marinera.

b) Arrantza-erakustaldia: edozein arrantza-arterekin egindako jarduera, kontraprestazio ekonomiko bidez, itsas baliabideak erauzteko tokian haren funtzionamendua eta ezaugarriak erakusteko xedea duena, hargatik eragotzi gabe erakustaldiaren ondorioz itsas baliabideen kantitate txiki bat halabeharrez erauztea.

b) Demostración de pesca: actividad realizada con cualquier arte de pesca, mediante contraprestación económica, que tiene como objetivo mostrar su funcionamiento y características en el lugar de la extracción de recursos marinos, sin perjuicio de que de la demostración se pueda derivar la extracción accidental de una pequeña cantidad de recursos marinos.

c) Marinel- edo arrantza-turismoa: arrantza-portuetan, akuikultura-instalazioetan eta arrantza, akuikultura eta itsaski-bilketarekin lotutako itsasertzeko edo kontinenteko guneetan, eta arrantza-ontzietatik kanpo, arrantza-sektoreko profesionalek kontraprestazio ekonomiko baten truke gauzatzen dituzten jarduerak, sektoreko jarduerak eta produktuak eta marinel-munduko ohiturak, tradizioak, ondarea eta kultura balorizatzeko eta zabaltzeko helburua dutenak.

c) Turismo pesquero o marinero: actividad que se desarrolla fuera de embarcaciones pesqueras, en puertos pesqueros, instalaciones de acuicultura y zonas litorales o continentales relacionadas con la pesca, acuicultura y el marisqueo, por personas profesionales del sector pesquero, mediante contraprestación económica, orientadas a la valorización y la difusión de las actividades y productos del sector, así como de las costumbres, tradiciones, patrimonio y cultura marinera.

4. artikulua.– Jarduerak egiteko baldintza orokorrak.

Artículo 4.– Condiciones generales para realizar las actividades.

1.– Turismo-arrantzako jarduerak eta arrantza-erakustaldiak egin ditzakete honako pertsona fisiko eta juridiko hauek:

1.– Pueden desarrollar las actividades de pesca-turismo y las demostraciones de pesca, las personas físicas y jurídicas siguientes:

a) Arrantzarako, itsas akuikulturarako edo itsaskia ontzitik biltzeko baimenak, emakidak eta lizentziak dituzten pertsonak.

a) Las personas titulares de las autorizaciones, concesiones y licencias de pesca, acuicultura marina o marisqueo desde embarcación.

b) Arrantzale-kofradiaz, armadoreen elkartez edo kooperatibaz, edo ekoizle-erakundez osatutako merkataritza-entitateak, a) atalean jasotako baimen, emakida eta lizentzien titularrekin batera.

b) Las entidades mercantiles constituidas por cofradías, asociaciones y cooperativas de armadores y armadoras u organizaciones de productores y productoras, junto con las titulares de autorizaciones, concesiones o licencias a que se refiere el apartado a).

2.– Marinel- edo arrantza-turismoko jarduerak egin ditzakete, 1. atalean aipatutakoez gain, merkataritza-entitateek, baldin eta 1. atalean aipatutako pertsonek turismo-operadoreekin edo bestelako zerbitzu-enpresekin osatzen badituzte entitate horiek –dekretu honen xede diren turismoaren, jolasen, hezkuntzaren edo kulturaren alorretako jarduerak garatzearekin lotuta badaude–, eta, betiere, merkataritza-entitate horiek osatzen dituzten enpresa edo entitate gehienak arrantzaren, itsaski-bilketaren edo akuikulturaren sektorekoak badira eta akzioen edo partizipazioen % 50 baino gehiago arrantza-sektoreko enpresa edo entitateei badagokie.

2.– Pueden desarrollar las actividades de turismo pesquero o marinero, además de las indicadas en el apartado 1, las entidades mercantiles constituidas por las personas mencionadas en dicho apartado 1 con operadores turísticos u otras empresas de servicios vinculados con el desarrollo de actividades turísticas, de recreo, educativas o culturales objeto de este Decreto, siempre que estén integradas en su mayoría por empresas o entidades del sector de la pesca, el marisqueo o la acuicultura y que el porcentaje de acciones o participaciones pertenezca en más del 50 % a las empresas o entidades del sector pesquero.

3.– Turismo-arrantzako edo arrantza-erakustaldiko jarduerak egin nahi dituzten pertsona fisiko edo juridikoek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

3.– Las personas, físicas o jurídicas, que quieran realizar actividades de pesca-turismo y demostraciones de pesca deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ontzi bidez arrantzarako, itsas akuikulturarako edo itsaski-bilketarako baimen, emakida edo lizentzia profesionalaren titular izatea.

a) Ser titular de la autorización, concesión o licencia profesional de pesca, acuicultura marina o marisqueo desde embarcación.

b) Egin nahi dituzten jardueren eta horietarako baliatuko dituzten bitarteko teknikoen eta baliabideen deskribapen-memoria bat egitea. Bertan, sexuaren arabera bereiziko da jarduera horretan arituko diren emakumeen eta gizonen kopurua.

b) Elaborar una memoria descriptiva de las actividades que quieren realizar y de los medios técnicos y los recursos que utilizarán para hacerlo. En ella se desglosará por sexos el número de mujeres y hombres que se dediquen a la actividad.

c) Jarduerak eragin ditzakeen kalteak estaliko dituen erantzukizun zibileko aseguru bat kontratatuta izatea, gutxienez 30.000,00 euroko kapitalarekin, baita aipaturiko jardueren erabiltzaile guztien kalte pertsonalak estaltzen dituen erantzukizun zibileko aseguru bat ere; aseguru horiek gutxieneko kapital hauek izan beharko dituzte biktima bakoitzeko: 30.000,00 euro, heriotzaren kasuan, 3.005,06 euroko azpimugarekin 14 urtetik beherako adingabe baten heriotzagatik (azpimuga-zenbateko hori ehorzketa-gastuak ordaintzeko erabili beharko da); 60.000,00 euro, baliaezintasunaren kasuan; eta gehienez 6.000,00 euro sendatzeko, erreskatatzeko eta lekuz aldatzeko gastuetarako.

c) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños y perjuicios que pueda provocar la actividad con un capital mínimo de 30.000,00 euros, así como un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños personales de todas las personas usuarias que practiquen las actividades mencionadas, con los capitales mínimos por víctima siguiente: 30.000,00 euros, en caso de muerte; con el sublímite de 3.005,06 euros en caso de muerte de uno o de una menor de 14 años, los cuales se destinarán a cubrir gastos de sepelio; 60.000,00 euros, en caso de invalidez, y hasta 6.000,00 euros para gastos de curación, rescate y traslado.

4.– Orobat, jarduerak ontzietan egiten badira, ontzi bidezko arrantzan edo itsaski-bilketan aritzeko flota operatiboaren erroldan inskribatuta eta alta emanda egon beharko dute ontzi horiek.

4.– Además, cuando las actividades tengan lugar a bordo de embarcaciones, estas deberán estar inscritas y de alta en el censo de la flota operativa para la pesca o marisqueo desde embarcación.

5.– Arrantza-gaietan eskuduna den zuzendaritzaren ziurtagiria lortzeak ez du inor salbuesten baimenak eta lizentziak eskuratzetik, ezta araudia eta beste administrazio edo erakunde batzuek ezarritako eginbeharrak betetzetik ere, egiten diren dibertsifikazio-jarduera moten eta jarduera horiek gauzatzen diren lurralde-eremuaren edo tokiaren arabera. Nolanahi ere, baldintza horiek Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzekoa den turismo-araudian ezarritako aurreikuspenen mende egon beharko dute turismo-jarduerak antolatzeari, planifikatzeari eta sustatzeari dagokionez, eta haiekin bat etorri beharko dute.

5.– La obtención de la acreditación de la Dirección competente en pesca no exime de la obtención de las autorizaciones y licencias ni del cumplimiento de la normativa y el resto de obligaciones que requieran otras administraciones u organismos de acuerdo con los tipos de actividad de diversificación que se hagan y el ámbito territorial o espacio donde tengan lugar. En todo caso, tales condiciones habrán de someterse a las previsiones establecidas en la normativa turística de aplicación en la Comunidad Autónoma de Euskadi en relación a la ordenación, planificación y fomento de actividades turísticas y estar en consonancia con las mismas.

5. artikulua.– Ontziek bete beharreko baldintzak.

Artículo 5.– Requisitos de las embarcaciones.

1.– Turismo-arrantza eta arrantza-erakustaldiak egiteko, derrigorrezkoa izango da agintaritza eskudunak aldeko txostena ematea, itsas segurtasuneko, nabigazioko, itsasoan giza bizitza bermatzeko eta kutsadura prebenitzeko baldintzei buruzkoa. Nabigazio motaren eta nabigaziogunearen arabera dagozkien bitartekoak izateaz gain, honako segurtasun- eta bizigarritasun-baldintza hauek ere bete beharko dituzte interesdunek:

1.– Para el ejercicio de la pesca-turismo y las demostraciones de pesca se deberá contar con el previo informe favorable de la autoridad competente, relativo a las condiciones de seguridad marítima, de la navegación, de la vida humana en la mar y de la prevención de la contaminación. Además de contar con los medios que les correspondan de acuerdo con su clase y zona de navegación, se deberán cumplir las siguientes condiciones de seguridad y habitabilidad:

a) Turistentzat –hala badagokio, baita desgaituentzat ere– seguruak diren sarbideak izan beharko ditu ontziak. Ontziratzea eta lehorreratzea, nolanahi ere, ontziak erauzte-jarduera nagusirako baliatuko dituen portuetan egingo da.

a) El buque dispondrá de medios de acceso seguros para las personas turistas, incluidas, en su caso, las personas con discapacidad. El embarque y desembarque se realizará en todo caso en los puertos donde el buque vaya a ejercer su actividad extractiva principal.

b) Kopuruari eta motari dagokienez, ontziratuko diren pertsona guztientzat nahikoak izango diren salbamendu- eta segurtasun-elementuak izan beharko dituzte ontziek.

b) Los buques dispondrán de los elementos de salvamento y seguridad en número y tipo suficientes para todas las personas que embarquen.

Zehazki, ontziak hartu ahalko dituen turisten kopurua bezainbeste salbamendu-txaleko eduki beharko dira, ontzia uzteko. Pertsonaren adinaren araberakoa izango da txaleko bakoitza, baita kopuru hori bezainbeste salbamendu-baltsa ere; 12 metroko edo gutxiagoko luzera (L) duten ontzien kasuan, ordea, automatikoki puzten den txaleko bat baino ezin du eraman turistak.

En particular, para cada una de las personas turistas que pueda embarcar el buque se dispondrá de un chaleco salvavidas para abandono de buque, correspondiente a la edad de la persona, excepto en buques de eslora (L) igual o menor de 12 metros en los que la turista puede llevar únicamente el chaleco de inflado automático, así como de una plaza en balsa salvavidas.

Halaber, ontzia uzteko errespetu-txalekoak ere eduki beharko dituzte; zehazki, sei pertsonako txaleko bat, tripulazioa barnean hartuta.

Asimismo, dispondrán de chalecos de respeto para abandono de buque a razón de uno por cada seis personas, incluyendo tripulantes.

Ontzigainean geratzen diren bitartean, salbamendu-txaleko bat edo automatikoki puzten den salbamendu-gailu bat –ontzia uzteko txalekoaz bestelakoa– jantzita eraman beharko dute turistek, eta txaleko edo gailu horrek egokia izan beharko du turista uretara eroriz gero flotatzen mantentzeko, baina ez dio mugitzea eragotzi behar. Salbamendu-txalekoek irratibaliza pertsonal bat izan behar dute txertatuta, 121.5 MHz-ko frekuentziaz funtzionatuko duena eta automatikoki aktibatuko dena pertsona uretara erortzen bada.

Mientras permanezcan sobre cubierta, las personas turistas deberán llevar puesto un chaleco o dispositivo salvavidas de inflado automático, distinto del chaleco para abandono de buque, que, sin entorpecer sus movimientos, sea apto para mantenerlas a flote en caso de caída al agua. Estos chalecos salvavidas llevarán incorporada una radiobaliza personal que funcione en la frecuencia de 121.5 MHz que se activará automáticamente en caso de caída de la persona al agua.

Turismo-arrantzako jarduera egiteko baltsa bat txertatu behar bada ezinbestean eta baltsa bakar bat badago ontzian, nazioartean aitortutako arau teknikoak bete beharko ditu gutxienez, hala nola ISO arauak. Txertatutako baltsa beste baltsa baten osagarria bada, baltsa osagarri horrek bestearen agindu berberak bete beharko ditu.

De ser necesaria la incorporación de una balsa para ejercer la actividad de pesca-turismo y esta sea la única balsa a bordo, cumplirá como mínimo con normas técnicas internacionales reconocidos, tales como familia ISO. Si la balsa incorporada fuera adicional a otra balsa ya existente, la balsa adicional cumplirá las mismas prescripciones que la balsa existente.

c) Ontzian tripulaziorako izan beharreko botikinari dagokionez, egokia izan behar du ontziak egingo duen nabigazio motarako, itsas langileen osasuna babesteko eta horiei osasun-laguntza emateko gutxieneko baldintzak ezartzen dituen otsailaren 12ko 258/1999 Errege Dekretuari jarraikiz. Gainera, salbamendu-baltsen motako botikin bat izan beharko dute, otsailaren 12ko 258/1999 Errege Dekretuan agindutakoaren arabera, ontziko gainerako pertsonek izan ditzaketen osasun-premiei erantzuteko.

c) El botiquín de a bordo destinado a la tripulación deberá ser el adecuado al tipo de navegación que realice el buque de acuerdo con el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores y trabajadoras del mar. Además, deberán contar con un botiquín tipo Balsas de Salvamento según lo prescrito en el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, para cubrir las necesidades de asistencia sanitaria que pudiera precisar el resto de personas que embarquen.

d) Hala badagokio, desgaitasunen bat duten pertsonei egokitutako guneak gaituko dira ontzian, turistak inolako arriskurik gabe egon daitezen bertan, eta arriskuren bat dakarten maniobrak egiten ari diren bitartean debekatuta egongo da ontziko zona jakin batzuetara sartzea. Gune horiek behar bezala mugatuta egongo dira, lurrak ez-labaingarria izan beharko du, erorikorik ez gertatzeko, eta turistentzako heldulekuak ere izan beharko dituzte. Turismo-arrantzako jardueraren iraupena 16 ordutik gorakoa bada, ontziak horretarako bizigarritasun egokia izan beharko du, eta itsas kapitaintzak hori horrela dela egiaztatuko du.

d) Se habilitarán espacios a bordo, adaptados para personas con discapacidad, en su caso, en los que las personas turistas se encuentren libres de peligro y se prohibirá el acceso a determinadas zonas del buque durante las maniobras que entrañen riesgo. Esos espacios estarán adecuadamente delimitados, el piso debe ser antideslizante para evitar caídas y estar provistos de asideros donde puedan sujetarse las turistas. Si la actividad de pesca-turismo se prolongara durante más de 16 horas, el buque deberá disponer de habitabilidad adecuada a tal fin, y este hecho se verificará por la capitanía marítima.

Edozelan ere, turistek debekatuta izango dute kontrol-postuetara, zerbitzuguneetara, makinak dauden tokietara eta ontziko leku jakin batzuetara sartzea arriskuren bat dakarten maniobrak egiten ari diren bitartean. Elementu birakor eta beroak behar bezala babestu behar dira, eta ez dira egongo turisten irispidean.

En todo caso, estará prohibido el acceso de las turistas a los puestos de control, espacios de servicio, espacios de máquinas y determinadas zonas del buque durante las maniobras que entrañen riesgo. Los elementos rotatorios y calientes deberán estar debidamente protegidos y fuera del alcance de la turista.

Arrantza-arteak eta -elementuak maneiatzean, beti hartuko da kontuan arrantza-jarduerarekin ohituta ez dauden pertsonak daudela ontzian.

El manejo de las artes de pesca y de los elementos auxiliares se realizará teniendo en cuenta en todo momento la presencia a bordo de personas no familiarizadas con la actividad pesquera.

e) Segurtasunerako gutxieneko tripulazioa berrikusiko da (nolanahi ere, tripulazioak ezingo du bi pertsona baino gutxiagokoa izan), baita larrialdietarako obligazio- eta jarraibide-koadroa ere, kontuan izanik tripulatzaileetako gutxienez batek turisten premiei erantzun behar diela halako kasuetan. Ontziak ez badu larrialdietarako obligazio- eta jarraibide-koadrorik, eskatu eta turismo-arrantzako jarduera egiten hasi baino lehen eskuratu beharko du.

e) Se revisará la tripulación mínima de seguridad, que nunca será inferior a dos tripulantes, y el cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia, teniendo en cuenta que al menos una de las tripulantes debe atender las necesidades de las turistas en esos casos. Si el buque no tuviera cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia deberá solicitarlo y disponer del mismo antes de realizar la actividad de pesca-turismo.

f) Desatrakatu baino lehen, ontziari buruzko informazio guztia eta bete beharreko segurtasun-neurriei buruzko gomendio batzuk emango zaizkie turistei idazki bidez, eta jarduera zer baldintzatan egingo den azalduko zaie, arrantza-ontzietan izan beharreko laneko gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezartzen dituen uztailaren 18ko 1216/1997 Errege Dekretuari jarraikiz. Informazioak euskaraz, ingelesez eta gaztelaniaz egon beharko du gutxienez; halaber, turistek informazio horren edukia ulertzen dutela egiaztatuko du patroiak.

f) Con antelación al desatraque se proporcionará por escrito a las personas turistas toda la información sobre el buque, unas recomendaciones sobre las medidas de seguridad a cumplir y se les explicarán las condiciones en las que se realizará la actividad de acuerdo con el Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca. La información deberá estar al menos en euskara, inglés y español; asimismo, la persona que patronea se asegurará de que las personas turistas comprenden el contenido de dicha información.

g) Ontziaren patroiak ardura bere gain hartu behar du bermatzeko jarduera ez dela egingo baldintza meteorologikoak eta ontziaren baldintza operatiboak egokiak ez badira, eta, horretarako, AEMET Meteorologiako Estatu Agentziak emandako eguraldi-aurreikuspena izan beharko du, turismo-arrantzako jarduera arriskurik gabe egin nahi den guneetako itsas zabalari buruzko buletinen eta kostaldeari buruzko buletinen bitartez.

g) La persona que patronea el buque se responsabilizará de que tanto las condiciones meteorológicas como las operativas del buque sean las adecuadas para la realización de la actividad, para lo cual se deberá contar con la predicción meteorológica, suministrada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mediante los boletines de alta mar y boletines costeros, de las zonas donde se pretende efectuar la actividad de pesca-turismo sin riesgo.

h) Ontziaren ziurtagiriek, eraikuntza-egoera, baldintza operatiboak eta segurtasun- eta salbamendu-elementuak ezar ditzaketen mugak alde batera utzita, turisten gehieneko kopuru hau baimenduko da:

h) Con independencia de las limitaciones que impongan los certificados del buque, su condición constructiva, las condiciones operativas y los elementos de seguridad y salvamento, el número máximo de personas turistas permitidas será de:

1.a.– 8 metroko gehieneko luzera (L) duten ontzietarako, 2 turista.

1.º Para buques de hasta 8 metros de eslora (L), 2 turistas.

2.a.– 8-12 metroko luzera (L) duten ontzietarako, 4 turista.

2.º Para buques de más de 8 metros y hasta 12 metros de eslora (L), 4 turistas.

3.a.– 12-20 metroko luzera (L) duten ontzietarako, 8 turista.

3.º Para buques de más de 12 metros y hasta 20 metros de eslora (L), 8 turistas.

4.a.– 20 metrotik gorako luzera (L) duten ontzietarako, 12 turista.

4.º Para buques de más de 20 metros de eslora (L), 12 turistas.

2.– Beti eduki beharko da ontzian –ahal dela, ikusteko moduan– artikulu honen edukia bilduko duen dokumentu bat. Itsas kapitaintzak emandako dokumentu horrek baliozkotasuna galduko du derrigorrezko segurtasun- eta bizigarritasun-baldintzetako edozein aldatzen bada. Gainera, ontziaren adostasun-agirian jaso egin beharko da itsas kapitaintzak aldeko txostena eman diola ontziari.

2.– Se deberá disponer en todo momento en el buque, a ser posible en un lugar visible, un documento que recoja el contenido de este artículo. Este documento, expedido por la capitanía marítima, perderá su validez cuando se altere cualquiera de las condiciones de seguridad y habitabilidad requeridas. Además, en el certificado de conformidad del buque se anotará que este dispone del informe favorable de la capitanía Marítima.

3.– Ontziaren patroiak bere gain hartuko du turistak segurtasun-baldintza egokietan ontziratzen direla bermatzeko ardura. Ontziaren patroiak ez du onartuko adingabeak ontziratzea baldin eta gurasoen edo tutoreen idatzizko baimenik ez badute edota ontziratzerakoan ez badaude guraso edo tutoreekin, ezta jarduera segurtasunez egitearekin bateragarriak ez diren baldintzetan laguntza berezia behar duten pertsonak ontziratzea ere.

3.– La persona que patronea el buque se responsabilizará de las condiciones de seguridad en las que se realice el embarque de turistas. No admitirá el embarque de menores sin la autorización por escrito de personas progenitoras o tutoras, cuando no vayan acompañados por estas, ni de personas que requieran asistencia especial en condiciones que no sean compatibles con la práctica segura de la actividad.

Gainera, ontziratzerakoan, NAN edo pasaporte balioduna eskatuko zaie pertsonei, ontzi-izapideari buruzko araudiari jarraikiz.

Además, se requerirá la presentación del DNI o pasaporte válido de las personas a embarcar, de conformidad con la normativa reguladora del despacho de buques.

4.– Turistak, behin ontzian direla, segurtasuneko, diziplinako eta funtzionamendu oneko arauen eta ontziaren patroiaren agintaritzaren eraginpean egongo dira.

4.– Las personas turistas, una vez embarcadas, quedarán sometidas a las normas de seguridad, disciplina y buen orden bajo la autoridad de la persona que patronee o capitanee el buque.

5.– Neurri tekniko jakin batzuk betetzeko salbuespenen bat esleituta duten ontziek ezingo dute turismo-arrantzako edo arrantza-erakustaldiko jarduerarik egin, dela salbamendu-baltsei buruz dela urperatzeko jantziei edota eskudelei dagokionez.

5.– No podrá realizar la actividad de pesca-turismo ni demostraciones de pesca ningún buque que tenga concedida cualquier exención relativa al cumplimiento de ciertas medidas técnicas en relación al buque, ya sea de balsas salvavidas, trajes de inmersión o de barandillas.

6. artikulua.– Jarduerak hasteko eskakizunak.

Artículo 6.– Requisitos para iniciar las actividades.

1.– Dekretu honetan araututako jarduerak egin nahi dituzten pertsonek erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu behar dute, jarduerari hasiera eman baino lehen, arrantza-gaietan eskuduna den zuzendaritzan.

1.– Las personas que realicen las actividades reguladas en este decreto deberán presentar una declaración responsable, dirigida a la dirección competente en materia de pesca.

2.– Jarduerari hasiera eman baino lehen aurkeztu beharko da adierazpen hori, arestian aipaturiko zuzendaritzan edota zehaztutako egoitza elektronikoan, www.euskadi.eus webgunean deskargatu daitekeen jakinarazpen-eredu normalizatuaren bitartez.

2.– Esta declaración deberá presentarse antes del inicio de la actividad ante la dirección mencionada, o ante la sede electrónica que se determine, mediante el modelo normalizado de comunicación que se puede descargar de la web: www.euskadi.eus

3.– Datu hauek bildu beharko ditu aurretiko adierazpen horrek:

3.– La declaración incluirá los datos siguientes:

a) Pertsona fisiko edo juridiko eskatzailearen identifikazio-datuak eta, hala badagokio, haren ordezkariarenak, ordezkaritza hori egiaztatzen dutenak.

a) Los datos identificativos de la persona física o jurídica solicitante y, en su caso, de la persona que la represente, con acreditación de dicha representación.

b) Garatuko direla aurreikusitako jarduerak eta horietarako bitarteko teknikoak eta baliabideak.

b) La previsión de las actividades a desarrollar, así como los medios técnicos y recursos.

c) Eskatzaileak dekretu honetan aurreikusitako erantzukizun zibileko estaldura eta beste administrazio edo erakunde batzuek dagokion jarduera garatzeko eskatzen dituzten lizentziak, emakidak eta baimenak dituela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena.

c) Una declaración responsable de que se dispone de la cobertura de responsabilidad civil prevista en este decreto, así como de las licencias, autorizaciones y permisos requeridos por otras administraciones u organismos para el desarrollo de la actividad.

4.– Adierazpenean funtsezko daturen bat okerra bada, faltsua bada edo falta bada, ezinezkoa izango da jarduera gauzatzen jarraitzea, egitate horien berri jakiten den unetik aurrera.

4.– La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato en la declaración determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos.

7. artikulua.– Jarduerak egitea.

Artículo 7.– Realización de las actividades.

1.– Arrantza-modalitatearen arabera aplikatu behar den araudi espezifikoan finkatutako baldintzei jarraikiz gauzatuko dira aurreko artikuluan zehaztutako arrantza-jarduerak, garaiei, ordutegiei, harrapakin-mugei eta baimendutako guneei dagokienez.

1.– Las actividades pesqueras especificadas en el artículo anterior se llevarán a cabo de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa específica aplicable según la modalidad pesquera, en cuanto a las épocas, horarios, límite de capturas y zonas autorizadas.

2.– Ontziratutako turistek ezingo dute arrantza-jardueran jardun.

2.– Las personas turistas embarcadas no podrán ejercer la actividad pesquera.

3.– Arrantza-erakustaldiko jardueren kasuan, arrantza-gaietan eskuduna den sailak agindu bidez zehaztuko ditu horietarako garaiak, ordutegiak eta baimendutako guneak.

3.– En caso de actividades de demostración de pesca, el departamento competente en materia de pesca determinará mediante orden las épocas, horarios y zonas autorizadas para llevarlas a cabo.

4.– Halako jardueren ondoriozko arrantza-produktuak saldu edo/eta kontsumitzeari dagokionez, arrantza-produktuak merkaturatzeko araudiari eta merkataritzari eta kontsumoari buruzko araudiari jarraituko zaie.

4.– La venta y el consumo de los productos pesqueros procedentes de estas actividades se realizarán de acuerdo con la normativa de comercialización de los productos pesqueros y la reguladora del comercio y consumo.

5.– Turismo-arrantzako jardueretan parte hartzen duten pertsonek eros ditzaketen arrantza-produktuen gehieneko kantitatea itsasaldian eskuratutako harrapakinen guztizko kantitatera iritsi ahalko da.

5.– La cantidad máxima de productos pesqueros que puedan adquirir las personas participantes en actividades de pesca-turismo podrá alcanzar la totalidad de las capturas adquiridas durante la marea.

6.– Debekatuta dago turismo-arrantzako jardueretan parte hartzen duten pertsonei bizirik dauden molusku bibalbioak, ekinodermoak, tunikadunak eta itsas gasteropodoak saltzea.

6.– Queda prohibida la venta de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos a las personas participantes en actividades de pesca-turismo.

7.– Arrantza-erakustaldiko jardueren ondoriozko harrapakinek gutxieneko neurriei eta babestutako espezieei buruzko araudi espezifikoa bete behar dute, eta dastatzeko edo benefizentziarako baino ezin dira baliatu.

7.– Las capturas que se produzcan como consecuencia de las demostraciones de pesca deben cumplir con la normativa específica sobre tallas mínimas y especies protegidas y solo pueden destinarse a la degustación o a la beneficencia.

8. artikulua.– Turismo-arrantzako, arrantza-erakustaldietako eta arrantza- edo itsas turismoko jarduerak egiten dituzten pertsonak eta enpresak edo erakundeak identifikatzea.

Artículo 8.– Identificación de las personas y empresas o entidades que realizan actividades de pesca-turismo, demostraciones de pesca y turismo pesquero o marinero.

Turismo-arrantzan, arrantza-erakustaldietan eta arrantza- edo itsas turismoan aritzen diren pertsonek eta enpresek edo erakundeek ikusteko moduko leku batean erakutsi beharko dute, bai ontzian, bai jarduerak egiten diren instalazioetan edo bulegoetan, dekretu honetan jasotako edozein jarduera egiteko egiaztatutako leku gisa identifikatzen dituen egiaztagiria.

Las personas y empresas o entidades que se dedican a la pesca-turismo, demostraciones de pesca y turismo pesquero o marinero, deberán exhibir en un lugar visible, ya sea en la embarcación o en las instalaciones o dependencias donde se realizan las actividades, la acreditación que las identifica como sitio acreditado para realizar cualquiera de las actividades incluidas en este decreto.

9. artikulua.– Jardueren administrazio-jarraipena eta kontrola.

Artículo 9.– Seguimiento y control administrativo de las actividades.

1.– Urte bakoitzeko abenduaren 10a baino lehen, dekretu honetan araututako jarduerak egiten dituzten pertsona, enpresa edo entitateek urteko jarduera-memoria bat aurkeztu beharko dute arrantza-gaietan eskuduna den zuzendaritzan; hau bildu beharko du, gutxienez, memoria horrek:

1.– Antes del 10 de diciembre de cada año las personas y empresas o entidades que realizan las actividades reguladas en este decreto presentarán a la dirección competente en pesca una memoria anual de actividades que contenga como mínimo:

a) Ontzi bakoitzak turismo-arrantzako zenbat irteera egin dituen.

a) Número de salidas de pesca-turismo por buque.

b) Zenbat turista ontziratu diren.

b) Número de turistas embarcadas.

c) Turismo-jarduerarengatik izandako diru-sarrerak.

c) Ingresos obtenidos por la actividad de turismo.

d) Egindako jarduerei zer balorazio egiten zaien eta etorkizunean zer aldaketa egin nahi diren, hala badagokio.

d) La valoración de las actividades realizadas y la previsión de cambios que se desean hacer en el futuro, si procede.

2.– Arrantza-gaietan eskuduna den zuzendaritzak edozein unetan egin ditzake beharrezkotzat jotako kontrolak, dekretu honetan araututako jarduerak egiten dituzten pertsona, enpresa edo entitateek araudiari jarraikiz jokatzen dutela egiaztatzeko.

2.– La dirección competente en pesca puede efectuar en cualquier momento los controles que considere necesarios para comprobar que las personas y empresas o entidades que realizan las actividades reguladas en este decreto se ajustan a la normativa vigente.

3.– Horiez aparte, beste administrazio batzuek ere egin ditzakete kontrolak, bakoitzari dagokion eskumen-eremuan.

3.– Estos controles se efectuarán sin perjuicio de los que puedan realizar otras administraciones en sus ámbitos de competencia.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Turismo-arrantzaren, arrantza-erakustaldien eta marinel- edo arrantza-turismoaren erregistroa sortzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Creación del Registro de pesca-turismo, demostraciones de pesca y turismo pesquero o marinero.

Turismo-arrantzaren, arrantza-erakustaldien eta marinel- edo arrantza-turismoaren jardueretan diharduten arrantza-ontzien, pertsonen, enpresen eta entitateen erregistro bat sortzen da. Pertsonen kasuan, sexuaren arabera bereiziko da jarduera horretan arituko diren emakumeen eta gizonen kopurua.

Se crea un registro de buques de pesca, personas y empresas o entidades dedicadas a actividades de pesca-turismo, demostraciones de pesca y turismo pesquero o marinero. En el caso de las personas, se desglosará por sexos el número de mujeres y hombres que se dediquen a la actividad.

Erregistroa publikoa izango da; arrantza arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzari atxikita egongo da, eta hura izango da fitxategiaren arduraduna datu pertsonalak babesteko araudian aurreikusitako ondoreetarako; halaber, haren aurrean egikaritu ahal izango dira datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak.

El registro tendrá carácter público; estará adscrito a la Dirección del Gobierno Vasco competente en pesca, que tendrá la condición de responsable del fichero a los efectos previstos en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal y ante el que podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Erregistro hori aldian behin eguneratu eta hemen argitaratuko da: www.euskadi.eus

Este registro se actualizará periódicamente y estará publicado en www.euskadi.eus.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aseguratutako kapitalen zenbatekoak eguneratzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Actualización de las cuantías de los capitales asegurados.

Baimena ematen zaio arrantzaren arloan eskumena duen zuzendariari aseguratutako kapitalen zenbatekoak eguneratzeko.

Se autoriza a la persona titular de la Dirección competente en materia de pesca para actualizar las cuantías de los capitales asegurados.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko maiatzaren 25ean.

Vitoria-Gasteiz, a 25 de mayo de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua,

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo,

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental