Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

106. zk., 2021eko ekainaren 1a, asteartea

N.º 106, martes 1 de junio de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
3133
3133

EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 14koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programaren (PREE programa) deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoen igoera ebazten duena.

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía (EVE), por la que se acuerda el incremento de los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE).

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

Lehenengoa.– 2020ko abuztuaren 6ko 212. zenbakiko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzearekin batera, abuztuaren 4ko 737/2020 Dekretuak, dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programa arautzen du eta programa horretako laguntzak autonomia-erkidegoei eta Ceuta eta Melilla hiri autonomoei zuzenean ematea arautzen du, eta, ildo horretan, oinarri arautzaile batzuk ezarri ziren, azken hartzaileei, dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko dirulaguntzak ematearren.

Primero.– Mediante Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) n.º 212, de fecha 6 de agosto de 2020, se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes a sus destinatarios últimos.

Euskadiren kasurako dagokion aurrekontua, errege-dekretu horren II. eranskinean ezarritako laguntzaren zenbateko totalari dagokionez, 14.748.000 eurora iristen da.

El presupuesto correspondiente para el caso de Euskadi, respecto al importe total de la ayuda establecida en el Anexo II del citado Real Decreto, asciende a 14.748.000 €.

Bigarrena.– Euskadirako esleitutako aurrekontu osotik (14.748.000 €) % 20 (2.949.600 €) erreserbatu zen Eusko Jaurlaritzak burutu beharreko inbertsioak egiteko, abuztuaren 4ko 737/2020 Errege Dekretuko 6.2 artikuluan adierazitakoari jarraikiz.

Segundo.– Del total del presupuesto asignado para Euskadi (14.748.000 €), se procedió a reservar el 20 % (2.949.600 €) para la realización de inversiones directas que fuesen a ser llevadas a cabo por el Gobierno Vasco, en los términos indicados en el artículo 6.2 del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.

Hirugarrena.– 2020ko azaroaren 6an, EEEko zuzendari nagusiaren 2020ko urriaren 28ko Ebazpena argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean (EHAA, 220. zenbakia), Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programaren (PREE programa) oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena.

Tercero.– Mediante Resolución de 28 de octubre de 2020, del Director General del EVE, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) n.º 220 de fecha 6 de noviembre de 2020, se procedió a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE).

Laugarrena.– Deialdi horren 3. oinarriak ezartzen duenez, Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programarako (PREE programa) bideratutako hornidura ekonomikoa hamaika milioi berrehun eta hirurogeita zazpi mila laurehun eta hirurogeita hamabi euro da (11.267.472 €), Energiaren Euskal Erakundearen aurrekontuetan horretarako ezarritako kredituaren arabera.

Cuarto.– La base 3.ª de la citada convocatoria, establece que la dotación económica destinada al programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE) asciende a once millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos euros (11.267.472 €), según el correspondiente crédito establecido al efecto en los presupuestos del EVE.

Bosgarrena.– Dagokion aurrekontua –zeina aipagai dugun 9.8 artikuluan ezarritakoari jarraikiz onar daitezkeen II. eranskineko ondoz ondoko aurrekontu-zabaltzei aplikagarria zaien– eskuragarri dagoela jakinarazteari buruzko 4ko 737/2020 Dekretuaren 6. artikuluko 1. atalak ezartzen duenari jarraikiz, 2021eko martxoaren 8an Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuak jakinarazi zuen Euskal Autonomia Erkidegoari zegokion 14.500.000 euroko aurrekontu osagarria eskuragarri zegoela, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuaren Administrazio Kontseiluak 2021eko otsailaren 24ko Ebazpenaren bidez onartutako aurrekontu-zabalkuntzaren ondorioz, 2020ko azaroaren 6ko 220. zenbakiko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programaren (PREE programa) oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituen Energiaren Euskal Erakundearen zuzendari nagusiaren 2020ko urriaren 28ko Ebazpenaren bidez egindako deialdiari dagokionez.

Quinto.– Conforme a lo establecido en el artículo 6, apartado 1, del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, relativo a la comunicación de la disponibilidad del presupuesto correspondiente, aplicable a las ampliaciones sucesivas del presupuesto del Anexo II que pudieran aprobarse conforme a lo dispuesto en el artículo 9.8., el 8 de marzo de 2021 el IDAE procedió a la comunicación de la disponibilidad del presupuesto adicional correspondiente a la Comunidad Autónoma de Euskadi, por un importe de 14.500.000 €, como consecuencia de la ampliación del presupuesto aprobada mediante Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo de Administración del IDAE, para la convocatoria realizada mediante Resolución de 28 de octubre de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE) publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) n.º 220, de fecha 6 de noviembre de 2020.

Azaldutakoaren arabera, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DA:
SE RESUELVE:

Lehenengoa.– Honako hau erabakitzea:

Primero.– Acordar:

1.– Zuzeneko inbertsioen finantzaketarako erreserbatutako zenbatekoa (2.949.600 €) Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketetarako laguntza programara (PREE programa) bideratutako hornidura ekonomikora gehitzea, abuztuaren 4ko 737/2020 Errege Dekretuaren 17.4 artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz.

1.– La incorporación del importe reservado para la financiación de inversiones directas (2.949.600 €) a la dotación económica destinada al programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE), de conformidad con lo previsto en el artículo 17.4 del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.

2.– Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programarako (PREE Programa) baliabide ekonomikoak hamahiru milioi bederatziehun eta hirurogeita hemezortzi mila euroan (13.978.000 €) igotzeko erabakia hartzea.

2.– El incremento, en la cuantía de trece millones novecientos setenta y ocho mil euros (13.978.000 €), de los recursos económicos destinados al programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE).

Horrekin, Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programaren (PREE Programa) deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoak, guztira, hogeita zortzi milioi ehun eta laurogeita hamabost eta hirurogeita hamabi euro izango dira (28.195.072 €).

Con ello, los recursos económicos totales destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE) asciende a la cantidad de veintiocho millones ciento noventa y cinco mil setenta y dos euros (28.195.072€).

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitaratzea.

Segundo.– Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

Hirugarrena.– Ebazpen honek bide administratiboa agortzen du; hortaz, nahi izanez gero, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio EEEko zuzendari nagusiari, EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Bilboko Administrazioarekiko Auzietarako auzitegietan, EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Director General del EVE en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV, o recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Bilbao, 2021eko maiatzaren 14a.

En Bilbao, a 14 de mayo de 2021.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

El Director General del Ente Vasco de la Energía,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental