Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

98. zk., 2021eko maiatzaren 20a, osteguna

N.º 98, jueves 20 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
2878
2878

132/2021 DEKRETUA, maiatzaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urterako jaiegunen egutegi ofiziala onartzen duena.

DECRETO 132/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2022.

Euskal Autonomia Erkidegoko autonomia-estatutuaren 12. artikuluak eta urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak –Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bategina onartzen duenak– 37. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, Eusko Jaurlaritzari dagokio 2022. urterako lanegun eta jaiegunen egutegia onartzea, kontuan hartuz, urteko jaiegunak, gehienez, hamalau egun izango direla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y en el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, es competencia de este Gobierno establecer, dentro del límite anual de catorce días festivos, el calendario de días laborables y festivos para el año 2022.

Hori dela bide, eta lanaldiak, lanaldi bereziak eta atsedenaldiak arautzen dituen uztailaren 28ko 2001/1983 Errege Dekretuaren 45. eta 46. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz (lanegun bereziei buruzko irailaren 21eko 1561/1995 Errege Dekretuaren xedapen indargabetzaile bakarraren arabera dago indarrean), Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuak proposatuta, eta Lan Harremanen Kontseiluari eta gainerako kontsulta-organoei entzunda, Gobernu Kontseiluak 2021eko maiatzaren 4an egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, honako hau:

En su virtud, y en concordancia con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, vigente de conformidad con lo dispuesto en la disposición derogatoria única del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, a propuesta de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, habiéndose dado audiencia al Consejo de Relaciones Laborales y demás órganos consultivos interesados, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 4 de mayo de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1.– Artikulua.– Bi mila eta hogeita bigarren urtean, Euskal Autonomia Erkidegoan, jaieguntzat hartuko dira lan ondorioetarako –ordainduak eta berreskuraezinak izango dira–, urteko igande guztiak eta jaiegun hauek:

Artículo 1.– Tendrán la consideración de días inhábiles en el País Vasco a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, durante el año dos mil veintidós, todos los domingos del año y las festividades de:

Urtarrilaren 1a, Urteberri eguna.

1 de enero, Año Nuevo.

Urtarrilaren 6a, Errege Magoen eguna.

6 de enero, Epifanía del Señor.

Apirilaren 14a, Ostegun Santua.

14 de abril, Jueves Santo.

Apirilaren 15a, Ostiral Santua.

15 de abril, Viernes Santo.

Apirilaren 18a, Pazko Astelehena.

18 de abril, lunes de Pascua de Resurrección.

Uztailaren 25a, Santiago Apostolua.

25 de julio, Santiago Apóstol.

Abuztuak 15a, Ama Birjinaren Jasokundea.

15 de agosto, Asunción de la Virgen.

Irailaren 6a, Juan Sebastian Elkano kapitain zela munduari bira eman izanaren V. mendeurrena

6 de septiembre, V Centenario de la Vuelta al Mundo capitaneada por Juan Sebastián Elcano.

Urriaren 12a, Espainiako Jai Nazionala.

12 de octubre, Fiesta Nacional.

Azaroaren 1a, Santu Guztien Eguna.

1 de noviembre, Todos los Santos.

Abenduaren 6a, Konstituzio Eguna.

6 de diciembre, Día de la Constitución.

Abenduaren 8a, Andre Maria Sortzez Garbiaren eguna.

8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

2.– Artikulua.– 1.– Era berean, lan ondorioetarako, jaiegun izaera izango dute –ordainduak eta berreskuraezinak izango dira–, bi mila eta hogeita bigarren urtean, tokiko jaiegun izaera izango duten beste bi egun, zeinak Lan eta Enplegu Saileko Lurralde Ordezkariek ezarriko dituzten, dagozkien udaletako Udalbatzen proposamenez. Egun horiek berdinak edo ezberdinak izan daitezke Lurralde Historiko bakoitzeko udalerrietan.

Artículo 2.– 1.– Serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, en el año dos mil veintidós, hasta dos días con carácter de fiestas locales, que se establecerán por los Delegados Territoriales del Departamento de Trabajo y Empleo, a propuesta del Pleno de los Ayuntamientos respectivos, pudiendo ser comunes o no en los diversos términos municipales de cada Territorio Histórico.

2.– Udalek, dekretu hau argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, hilabeteko epean aurkeztu beharko dituzte proposamenak dagokion lurralde-ordezkaritzan.

2.– Los Ayuntamientos deberán formular sus propuestas y remitirlas a la respectiva Delegación Territorial que por ubicación les corresponda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de la publicación del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuari aginpidea ematen zaio dekretu honetan xedatutakoa ezarri eta betetzeko behar diren xedapenak eman ditzan.

Se faculta a la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y ejecución de lo dispuesto en este Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko maiatzaren 4an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental