Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

96. zk., 2021eko maiatzaren 18a, asteartea

N.º 96, martes 18 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
2831
2831

EBAZPENA, 2021eko apirilaren 28koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, garatzeko bidean dauden itsas-arloko energia-teknologia berriztagarriak frogatzeko eta balidatzeko inbertsioetarako 2021. urterako laguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deialdia egiten eta argitaratzen dituena.

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones para la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes – Año 2021.

Energiaren Euskal Erakundea Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako Sailaren menpeko zuzenbide pribatuko erakunde publikoa dugu, eta bere gain hartzen ditu aurrezpena eta energia-efizientzia, energia-baliabide berriztagarriak, energia-dibertsifikazioa eta energia-azpiegituren sustapena bultzatzera bideratutako jardunak, betiere EAE Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan.

El Ente Vasco de la Energía, Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética, los recursos energéticos renovables, la diversificación energética y la promoción de infraestructuras energéticas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

Energia-baliabideen eskasiak eta energiaren erabilerak ingurumenaren gain duen intzidentziak gero eta eragin handiagoa dute administrazioen zein gizartearen kezkan. Horri dagokionez, 2030erako 3E-2030 Euskadiko Energia Estrategian bildutako helburuak betetzera bideratutako hainbat ekintza garatzen ari da Energiaren Euskal Erakundea.

La escasez de los recursos energéticos y la incidencia que sobre el medioambiente tiene el uso de la energía influyen de manera creciente en la preocupación tanto de las administraciones como de la sociedad. A este respecto, el Ente Vasco de la Energía viene desarrollando diversas acciones encaminadas a cumplir con los objetivos recogidos en la Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E-2030).

Horrenbestez, laguntza-programa honen helburu nagusia da Euskal Autonomia Erkidegoaren eremu geografikoaren barruan garatzeko bidean dauden itsas-arloko energia-teknologia berriztagarriak frogatzeko eta balidatzeko proiektuak sustatzea.

En consecuencia, el objetivo prioritario de este Programa de Ayudas es la promoción de Proyectos de Demostración y Validación de Tecnologías Energéticas Renovables Marinas Emergentes dentro de la geografía de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Azaldutako guztia dela-eta, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Energiaren Euskal Erakundearen zuzendaritza-organoen eginkizunak arautzen dituen martxoaren 5eko 64/1985 Dekretua bigarrenez aldatzen duen otsailaren 3ko 10/2015 Dekretuan ezarritakoari jarraikiz, garatzeko bidean dauden itsas-arloko energia-teknologia berriztagarriak frogatzeko eta balidatzeko inbertsioetarako 2021. urterako laguntzen programari dagozkion oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea (programaren edukia ebazpen honi eranskinean jasota dago).

Primero.– De conformidad con lo establecido en el Decreto 10/2015, de 3 de febrero, de segunda modificación del Decreto 64/1985, de 5 de marzo, por el que se regulan las funciones de los órganos rectores del Ente Vasco de la Energía (EVE), aprobar las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al Programa de Ayudas a Inversiones para la Demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes – Año 2021, cuyo contenido se adjunta a modo de anexo a la presente Resolución.

Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian osorik argitaratzea garatzeko bidean dauden itsas arloko energia-teknologia berriztagarriak frogatzeko eta balidatzeko 2021. urteko laguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen dituen ebazpen hau, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluari jarraikiz.

Segundo.– De conformidad con el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución de aprobación de las bases reguladoras correspondientes al Programa de Ayudas a Inversiones para la Demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes – Año 2021.

Hirugarrena.– Ebazpen honek bide administratiboa agortzen du; hortaz, nahi izanez gero, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio EEEko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratu eta biharamunetik hasita; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Bilboko Administrazioarekiko Auzien Auzitegietan, bi hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratu eta biharamunetik hasita.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Director General del EVE en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV, o recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Bilbao, 2021eko apirilaren 28a.

En Bilbao, a 28 de abril de 2021.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

El Director General del Ente Vasco de la Energía,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental