Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

96. zk., 2021eko maiatzaren 18a, asteartea

N.º 96, martes 18 de mayo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2830
2830

EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 11koa, Kulturako sailburuordearena, zeinaren bidez aldatzen baita Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko martxoaren 9ko Aginduan finkatutako gehieneko zenbateko orokorra; agindu horrek 2021ean kultura arloko profesionalei zuzendutako COVID-19 laguntzak arautu eta laguntzetarako deialdia egiten du.

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2021, del Viceconsejero de Cultura, por la que se modifica el importe global máximo destinado en la Orden de 9 de marzo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regulan y convocan ayudas COVID-19, dirigidas a profesionales de la cultura, en el año 2021.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko martxoaren 9ko Aginduak –zeinak 2021ean kultura arloko profesionalei zuzendutako COVID-19 laguntzak arautu eta laguntzetarako deialdia egiten baitu– 2. artikuluan finkatu zuen laguntza horien guztizko zuzkidura milioi bat ehun mila euro izango zela (1.100.000,00).

1.– La Orden de 9 de marzo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Linguística, por la que se regulan y convocan las ayudas COVID-19, dirigidas a profesionales de la cultura, en el año 2021, en su artículo 2 fijaba la dotación total de dichas ayudas en la cantidad de un millón cien mil (1.100.000,00) euros.

2.– Aipaturiko aginduaren lehenengo xedapen gehigarrian honako aukera hau aurreikusi zen:

2.– En la Disposición Adicional Primera de la citada Orden se preveía la siguiente posibilidad:

«Eman beharreko laguntzen guztizko bolumenak ez du gaindituko zenbateko hori edo gehikuntza baten ondoriozkoa, baldin eta aurrekontuak aldatzen badira indarreko legeen arabera onartuta. Aldaketarik eginez gero, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bidez».

«El volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada cantidad o la que resulte de su incremento en el supuesto que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, circunstancia a la que se dará la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco mediante Resolución del Viceconsejero de Cultura.»

3.– Une honetan, dirulaguntza-deia egiten duen Aginduaren xedapen gehigarrian aurreikusten den moduan, badenez nahikoa aurrekontu-baliabide, hau

3.– Dado que en este momento existe disponibilidad presupuestaria en los términos previstos en la Disposición Adicional de la Orden de convocatoria de las ayudas.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko martxoaren 9ko Aginduan finkatutako gehieneko zenbateko orokorrari 4.810.000,00 euro gehitzea –agindu horrek 2021ean kultura arloko profesionalei zuzendutako COVID-19 laguntzak arautu eta laguntzetarako deialdia egiten du–.

Primero.– Incrementar en 4.810.000,00 euros el importe global máximo destinado en la Orden de 9 de marzo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regulan las ayudas COVID-19, dirigidas a profesionales de la cultura, en el año 2021.

Beraz, aipaturiko aginduaren 2. artikuluan aurreikusitako gehieneko zenbateko orokorra bost milioi bederatziehun eta hamar mila (5.910.000,00) euro izango da.

Por tanto, la cantidad global máxima prevista en el artículo 2 de la Orden de convocatoria queda fijada en 5.910.000,00 euros.

Bigarrena.– Ebazpen hau EHAAn argitaratzea.

Segundo.– Publicar la presente Resolución en el BOPV.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el BOPV ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek argitaratzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos desde su publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de mayo de 2021.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental