Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

77. zk., 2021eko apirilaren 21a, asteazkena

N.º 77, miércoles 21 de abril de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
2296
2296

EBAZPENA, 2021eko apirilaren 14koa, Garraio Plangintzaren zuzendariarena; honen bidez, jendaurrean jartzen da Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Lege Aurreproiektua.

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2021, del Director de Planificación del Transporte, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko martxoaren 25eko Aginduaren bitartez, Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Lege-aurreproiektuari aldez aurreko onespena eman zitzaion.

Mediante Orden de 25 de marzo de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, se ha procedido a la aprobación previa del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi.

Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 8.1 artikuluan xedatutakoarekin bat, herritarren eskubide eta bidezko interesei eragiten dieten xedapen orokorrek entzunaldiaren izapidea igaro beharko dute. Era berean, xedapenen izaerak hala eskatzen badu, jendaurrean jarri beharko dira.

Según lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, las disposiciones que afecten a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y ciudadanas serán objeto de trámite de audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza de las disposiciones lo aconseje, se someterán a información pública.

Zentzu horretan, egokitzat jo da jendaurreko informazioaren izapidea irekitzea izapidetzen ari den arauan interesa duten gizarte-eragileek ahalik eta parte-hartze handiena izango dutela bermatzeko.

En este sentido, se ha considerado procedente abrir un trámite de información pública para garantizar la máxima participación de los agentes sociales interesados en la norma en tramitación.

Azaldutakoagatik, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 11/2021 Dekretuan xedatutakoarekin bat, honako hau

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Euskadiko Mugikortasun Jasangarriaren Lege-aurreproiektua jendaurrean jartzea hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Primero.– Someter a información pública el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi por un periodo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bigarrena.– Aurreko atalean xedatutakoaren ondorioetarako eta alegazioak aurkezteko aukera emateko helburuarekin, legearen aurreproiektua Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan (www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/) egongo da eskuragarri.

Segundo.– A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior y en orden a la presentación de alegaciones, el texto del Anteproyecto de Ley se hallará disponible en el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco https://www.euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios

Vitoria-Gasteiz, 2021eko apirilaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de abril de 2021.

Garraio Plangintzaren zuzendaria,

El Director de Planificación del Transporte,

IVAN PEDREIRA LANCHAS.

IVAN PEDREIRA LANCHAS.


Azterketa dokumentala


Análisis documental