Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

77. zk., 2021eko apirilaren 21a, asteazkena

N.º 77, miércoles 21 de abril de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
2294
2294

124/2021 DEKRETUA, apirilaren 13koa, zeinaren bidez baimena ematen baitzaio Finantzen Euskal Institutuari «Finkatze Kapitala Finkatuz SA» sozietate publikoa sortzeko.

DECRETO 124/2021, de 13 de abril, por el que se autoriza al Instituto Vasco de Finanzas la creación de la sociedad pública «Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A.».

Euskal Autonomia Erkidegoko 2020. urterako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 27ko 13/2019 Legearen hamabigarren xedapen gehigarriaren bidez, Finkatuz finantza-partaidetzen funts estrategikoa sortu da. Funts hori erabiliko da Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa handietan epe luzeko finantza-partaidetzak lortzeko, enpresa horiek EAEn errotuta jarrai dezaten eta EAEko ekoizpen-ehun osoaren eragile izan daitezen bermatzeko.

Mediante la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020, se ha creado el fondo estratégico de participaciones financieras Finkatuz, cuyo destino será la participación financiera a largo plazo en grandes empresas de la Comunidad Autónoma de Euskadi para garantizar que dichas empresas mantengan su arraigo en Euskadi y ejerzan un carácter tractor sobre el conjunto del tejido productivo vasco.

Xedapen gehigarri horren 2. apartatuarekin bat etorriz, Finkatuz funtsaren kargura egindako partaidetza-eragiketak gauzatu ahal izango dira hala zuzenean, Finantzen Euskal Erakundearen partetik, nola zeharka, kapital publikoko eta aipaturiko entearen titulartasuneko sozietate anonimo baten bidez, zeinaren xede bakarra aipaturiko finantza-partaidetzak eskuratzea, besterentzea eta kudeatzea izango baita. Sozietate hori sortzeko, Finantzen Euskal Erakundeak, Finkatuz funtsa finantzatzeko aurreikusitako zuzkidurez gainera, beste ekarpen batzuk ere egin ahal izango ditu, hala nola: akzioak eta partaidetzak merkataritza-sozietateen kapitalean; lehentasunezko harpidetza-eskubideak; obligazioak; kredituak eta bere titulartasuneko antzeko beste edozein eskubide.

De conformidad con el apartado 2 de dicha disposición adicional, la instrumentación de las tomas de participación con cargo al fondo Finkatuz podrá realizarse de manera directa por parte del Instituto Vasco de Finanzas o de manera indirecta a través de una sociedad anónima de capital íntegramente público y titularidad de dicho ente, cuyo único objeto será la adquisición, enajenación y gestión de las referidas participaciones financieras. En este último caso, a los efectos de proceder a la creación de dicha sociedad, el Instituto Vasco de Finanzas, además de las dotaciones previstas para la financiación del fondo Finkatuz, podrá aportar acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles, derechos de suscripción preferente, obligaciones, créditos y cualquier otro derecho similar de su titularidad.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 19. artikuluak dioenez, merkataritzako sozietateak sozietate publiko izango dira, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoa osatzen duten entitateek haien kapitaletan duten partaidetza nagusi bada, zuzenbide publikokoak zein pribatukoak izan. Partaidetza hori gehiengoa den ala ez erabakitzerakoan, kontuan hartuko dira aipatutako entitate guztien partaidetzak.

El artículo 19 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco establece que son sociedades públicas las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación de las entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma, ya se rijan estas por el derecho público o por el derecho privado. Para la determinación de dicha participación mayoritaria se tendrán en cuenta todas las participaciones de las entidades referidas.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 20.1 artikuluak sozietate publiko bat sortzeko kasuen artean honako hau ezartzen du: sozietate publikoaren izaera duen merkataritza-sozietate bat sortzea. Xedapen horren 3. apartatuan ezartzen denez, Jaurlaritzaren dekretu bat beharko da, sozietate publikoak sortu edo desagertzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioak edo haren enteek sozietate horietako partaide nagusi bilakatzeko edo izaera hori galtzeko.

El artículo 20.1 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, establece que constituyen supuestos de creación de una sociedad pública la creación de una sociedad mercantil con la cualidad de sociedad pública. En su apartado 3 establece que la creación y extinción de sociedades públicas, así como la adquisición o pérdida de la condición de partícipe mayoritario en las mismas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de sus entes institucionales, precisarán de decreto del Gobierno.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 21. artikuluan ezartzen denez, sozietate publikoak merkataritza-legeen arabera eratuko dira, sortzeaz batera fundatutako sozietate anonimo gisa, ahal dela, eta unean-unean sozietate mota bakoitzerako indarrean dagoen araubide juridikoa aplikatuko zaie.

El artículo 21 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, establece que las sociedades públicas habrán de ser constituidas de conformidad con la legislación mercantil, preferentemente como sociedades anónimas de fundación simultánea a su creación, siéndoles de aplicación el régimen jurídico vigente en cada momento respecto a cada tipo de sociedad.

Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuak, berriz, hau ezartzen du 110.1 artikuluan: «Enpresa-ondarea osatzen duten ondasunak eta eskubideak eskuratzeko, aurretiaz, Gobernu Kontseiluaren baimena beharko da, dekretu bidez emana, eta horretarako proposamena, berriz, ondareari buruzko eskumenak dituen saileko buruak eta, zuzenean nahiz bitarteko ente baten bidez, sozietatea loturik duen edo loturik izango duen saileko buruak egin beharko dute, biek batera». Xedatzen duenaren arabera, «nahitaezkoa izango da sozietatearen xedea adieraztea, baita Euskal Autonomia Erkidegoak izango duen zuzeneko nahiz zeharkako partaidetzaren ehunekoa ere», eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, baina, edonola ere, ematen den egunetik aurrera izango da indarrean.

Por su parte, el artículo 110.1 del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, establece que la adquisición de bienes y derechos integrantes del patrimonio empresarial requiere autorización previa del Consejo de Gobierno, por decreto, a propuesta conjunta del consejero o consejera competente en materia de patrimonio y del consejero o consejera del departamento al que, directamente o a través de un ente instrumental, se encuentre o vaya a encontrarse vinculada la sociedad. Asimismo, dispone que dicho decreto indicará necesariamente el objeto social y el porcentaje de participación, directa o indirecta, que tendrá la Comunidad Autónoma en la sociedad, así como que será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de su eficacia desde la fecha en que se dicte.

Halaber, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuak hau ezartzen du 115. artikuluan: «Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren barruan dauden sozietate publikoen sorrerari eta amaierari dagokionez, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko III. tituluko IV. kapituluan xedaturikoa (...) bete beharko da –testu hori azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretu bidez onartu zen–».

Asimismo, el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, dispone que la creación y extinción de sociedades mercantiles integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma se ajustará a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título III de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

2020ko martxoaren 9an, Finantzen Euskal Institutuaren Administrazio Kontseiluak erabaki du Institutuaren mendeko merkataritza-sozietate bat eratzea onestea, Finkatuz finantza-partaidetzen funts estrategikoa eratzeko, eta haren helburu bakarra hau izango da: finantza-partaidetzak eskuratzea, besterentzea eta kudeatzea. Ahalmena emango zaio, halaber, Zuzendaritza Nagusiari behar diren izapide guztiak egiteko, bai eta helburu hori betetzeko behar diren era guztietako agiri publiko edo pribatuak sinatzeko ere, eta, aurreko paragrafoetan azaldutakoari jarraikiz, Gobernu Kontseiluaren baimena eskatuko da.

El Consejo de Administración del Instituto Vasco de Finanzas, con fecha 9 de marzo de 2020, ha adoptado el acuerdo de aprobar la constitución de una sociedad mercantil dependiente del Instituto para la instrumentación del fondo estratégico de participaciones financieras Finkatuz y cuyo único objeto será la adquisición, enajenación y gestión de participaciones financieras, facultando a la Dirección General para la realización de todos los trámites precisos, así como para la suscripción de cualquier tipo de documento público o privado para el citado objetivo, y requiriendo, de conformidad a lo expuesto en los párrafos anteriores, de autorización del Consejo de Gobierno.

Sozietatearen xedea hau izango da: Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa handietan epe luzeko finantza-partaidetzak eskuratzea, besterentzea eta kudeatzea, enpresa horiek Euskal Autonomia Erkidegoan errotuta jarrai dezaten eta EAEko ekoizpen-ehun osoaren eragile izan daitezen bermatzeko.

La sociedad tendrá por objeto social la adquisición, enajenación y gestión de participaciones financieras a largo plazo en grandes empresas de la Comunidad Autónoma de Euskadi para garantizar que dichas empresas mantengan su arraigo en Euskadi y ejerzan un carácter tractor sobre el conjunto del tejido productivo vasco.

Ondorioz, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak proposatuta, Gobernu Kontseiluak 2021eko apirilaren 13ko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 13 de abril de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Baimentzea merkataritza-izaera eta forma anonimoko sozietate publiko bat sortzea. Eratzeko unean, Finantzen Euskal Institutua izango da haren bazkide bakarra, eta Finkatze Kapitala Finkatuz SA izango du izena.

Artículo 1.– Se autoriza la creación de una sociedad pública de carácter mercantil y forma anónima, cuyo único socio en el momento de su constitución será el Instituto Vasco de Finanzas, y que tendrá la denominación de «Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A.».

2. artikulua.– Finkatze Kapitala Finkatuz SA sozietate publikoaren xedea izango da: Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa handietan epe luzeko finantza-partaidetzak eskuratzea, besterentzea eta kudeatzea, enpresa horiek Euskadin errotuta jarrai dezaten eta EAEko ekoizpen-ehun osoaren eragile izan daitezen bermatzeko. Xede hori honela garatu ahal izango du sozietateak: nortasun juridikoa duten edo halakorik ez duten sozietateen edo entitateen akzioak, sozietate-partaidetzak, kuotak eta sozietate-kapitaleko beste edozein partaidetza edo interes, edo akzio, sozietate-partaidetza, kuota, partaidetza, errenta finko edo intereseko balio horiek eskuratzeko eskubidea ematen duten tituluak, eskuratuz, besterenduz, edukiz eta administratuz, bere kontura, zuzenean edo zeharka, bai eta sozietate eta entitate horiek, zuzenean edo zeharka, administratuz, kudeatuz eta zuzenduz, haiek gobernatzeko eta kudeatzeko edozein organotako kide izanez, haietan parte hartuz eta horietan dituen karguak betez ere. Xede horren barruan sartzen dira, halaber, sozietatearen helburuak eta jarduerak betetzeko behar eta egoki diren jarduera osagarri guztiak.

Artículo 2.– La sociedad pública «Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A.» tendrá por objeto social la adquisición, enajenación y gestión de participaciones financieras a largo plazo en grandes empresas de la Comunidad Autónoma de Euskadi para garantizar que dichas empresas mantengan su arraigo en Euskadi y ejerzan un carácter tractor sobre el conjunto del tejido productivo vasco. El objeto social podrá ser desarrollado por la sociedad mediante la adquisición, enajenación, tenencia y administración, por cuenta propia, directa o indirecta de acciones, participaciones sociales, cuotas y cualquier otra forma de participación o interés en el capital social y/o de títulos que den derecho a la obtención de dichas acciones, participaciones sociales, cuotas, participaciones, valores de renta fija o interés de sociedades o entidades con o sin personalidad jurídica, así como la administración, gestión y dirección de dichas sociedades y entidades, directa o indirectamente, mediante la pertenencia, asistencia y ejercicio de cargos en cualesquiera órganos de gobierno y gestión de dichas sociedades o entidades. Asimismo, se incluyen en este objeto todas aquellas actividades accesorias que sean precisas o convenientes para el cumplimiento de los fines y actividades principales de la sociedad.

3. artikulua.– Finkatze Kapitala Finkatuz SA sozietate publikoaren eraketako kapital soziala ehun eta hirurogei milioi euro (160.000.000 euro) izango da, eta Finantzen Euskal Institutuak harpidetuko du guztiz. Hala, estatutuetan adierazitako moduan eta epeetan ordainduko du zenbateko hori. Euskal Autonomia Erkidegoak sozietatean, zuzenean nahiz zeharka, % 100eko partaidetza izango du.

Artículo 3.– El capital social fundacional de la sociedad pública Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A. será de ciento sesenta millones de euros (160.000.000 de euros), suscrito en su integridad por el Instituto Vasco de Finanzas, procediéndose al desembolso de la citada suscripción en los términos y plazos que señalen los estatutos. La participación, directa o indirecta, de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la sociedad será del 100 %.

4. artikulua.– Finkatze Kapitala Finkatuz SA sozietate publikoak bere estatutu sozialak ez ezik, bete beharko du, orobat, Kapitaleko Sozietateen legerian xedatutakoa, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko sozietate publikoei aplikatu beharreko xedapenak ere, eta, zehazki, EAEko Ogasun Nagusiaren berezko gaiei buruzkoak.

Artículo 4.– Además de por sus estatutos sociales, la sociedad pública Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A. se regirá por lo dispuesto en la legislación de Sociedades de Capital, así como por las disposiciones aplicables a las sociedades públicas del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y, en particular, las referidas a las materias propias de la Hacienda General del País Vasco.

5. artikulua.– Finantzen Euskal Institutuari dagozkion bazkide-eskubideak administrazio-kontseiluak baliatuko ditu, eta akziodunen batzar nagusia eratuko du.

Artículo 5.– Los derechos de socio correspondientes al Instituto Vasco de Finanzas serán ejercitados por su Consejo de Administración, que constituirá la Junta General de accionistas.

6. artikulua.– Finantzen Euskal Institutuak Finkatze Kapitala Finkatuz SA sozietate publikoaren esku jarri ahal izango ditu, haren xedea betetzeko, merkataritza-sozietateen kapitaleko akzioak eta partaidetzak, lehentasunez eskuratzeko eskubideak, obligazioak, kredituak eta bere titulartasuneko antzeko beste edozein eskubide, betiere bere estatutuetan aurreikusitako inbertsio-irizpideak eta jarduteko printzipioak betetzen badituzte.

Artículo 6.– El Instituto Vasco de Finanzas podrá poner a disposición de la sociedad pública Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A., para el cumplimiento de su objeto social, acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles, derechos de suscripción preferente, obligaciones, créditos y cualquier otro derecho similar de su titularidad, siempre que atiendan a los criterios de inversión y principios de actuación previstos en sus estatutos.

7. artikulua.– Baimena ematen zaio Finantzen Euskal Institutuari Finkatze Kapitala Finkatuz SA sozietate publikoa eratzeko behar diren agiri publiko edo pribatuak sina ditzan haren legezko ordezkariaren bidez edo horretarako izendatutako pertsonaren edo pertsonen bidez. Baimena ematen zaio, orobat, sozietatearen estatutu sozialak ezartzeko, administrazio-organoak izendatzeko, beharrezkoak diren ahalmenak emateko, kapital sozialari egin beharreko ekarpena finkatzeko, akzioak harpidetzeko eta dekretu honetan xedatutakoa gauzatzeko egoki diren gainerako erabakiak hartzeko.

Artículo 7.– Se autoriza al Instituto Vasco de Finanzas para que, a través de la persona que ostente su representación legal o la persona o personas designadas al efecto, suscriba cuantos documentos públicos o privados sean pertinentes a los efectos de constituir la sociedad pública Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A., estableciendo sus estatutos sociales, formalizando la designación de sus órganos de Administración, confiriendo los poderes precisos, fijando la aportación al capital social, suscribiendo acciones y todos aquellos demás acuerdos que resulten adecuados para la ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu honek onartzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos el día de su aprobación.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko apirilaren 13an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 13 de abril de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental