Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

75. zk., 2021eko apirilaren 19a, astelehena

N.º 75, lunes 19 de abril de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
2226
2226

EBAZPENA, 2021eko martxoaren 31koa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bitartez argitaratzen baita SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko martxoaren 31ko Erabakia, 2021eko «Global Training» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 31 de marzo de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Global Training» 2021 y se ordena su publicación.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluak 2021eko martxoaren 31ko bilkuran hartutako erabakiaren arabera, 2021eko «Global Training» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratu ziren, zegokien publizitatea emateko ondoreekin.

Habiéndose Adoptado por el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, en su sesión celebrada el 31 de marzo de 2021, el Acuerdo por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Global Training» 2021 y se ordena su publicación, y a los efectos de darle la debida publicidad,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea 2021eko «Global Training» laguntzen programaren oinarri arautzaileen onespenari eta deialdiari buruzko erabakia, idatzi honetan eranskin gisa atxiki dena.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el Acuerdo por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Global Training» 2021 y se ordena su publicación, que figura como Anexo a la presente.

Bilbao, 2021eko martxoaren 31.

En Bilbao, a 31 de marzo de 2021.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendaria,

La Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

MARÍA AINHOA ONDARZABAL IZAGUIRRE.

MARÍA AINHOA ONDARZABAL IZAGUIRRE.

ERANSKINA, SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIAREN NAZIOARTEKOTZEKO ZUZENDARIAREN 2021EKO MARTXOAREN 31KO EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 31 DE MARZO DE 2021, DE LA DIRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
ERABAKIA, 2021EKO MARTXOAREN 31KOA, SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUARENA, ZEINAREN BIDEZ ONARTZEN ETA ARGITARATZEN BAITIRA 2021EKO «GLOBAL TRAINING» LAGUNTZA-PROGRAMA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK ETA DEIALDIA EGITEN BAITA
ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE 31 DE MARZO DE 2021 POR EL QUE SE PROCEDE A LA APROBACIÓN Y CONVOCATORIA DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS «GLOBAL TRAINING» 2021 Y SE ORDENA SU PUBLICACIÓN

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren mendeko zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, esleituta ditu honako hauek sustatzeko jarduerak: industria eta enpresa-jarduera, industria-sektoreko inbertsioa, garapena, dibertsifikazioa eta lehiakortasuna, berrikuntza, nazioartekotzea, informazioaren eta ezagutzaren gizartearen garapena eta enpresa-jarduera ekintzailearen sustapena Euskal Autonomia Erkidegoan.

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a promover la actividad industrial y empresarial, la inversión, el desarrollo, la diversificación y la competitividad industrial, la innovación, la internacionalización, el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y el fomento de la actividad emprendedora empresarial, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Horri dagokionez, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak zenbait ekintza garatu izan ditu euskal enpresak nazioartekotzeko. Jarduketa horien artean daude euskal enpresak nazioarte mailan hobeto kokatuta egoten laguntzen duten laguntza-programak.

A este aspecto, SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, viene desarrollando diversas acciones encaminadas a impulsar la internacionalización de las empresas vascas. Entre estas actuaciones cabe citar los diversos programas de ayudas a través de los cuales se intenta mejorar el posicionamiento internacional de nuestras empresas.

Ondorioz, laguntza-programa hau helburu nagusi bati begira diseinatu da: euskal gazteen prestakuntza praktikoa sustatzea atzerriko enpresa eta erakundeetan.

En consecuencia, el presente Programa de Ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de promover la formación práctica de jóvenes vascos en empresas y organismos en el extranjero.

Bestalde, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onetsia) 48.5 artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren bidez finantzatutako finantza-erakunde guztiei agintzen die dirulaguntza-jarduera egokitzeko publizitatearen printzipioari, besteak beste.

Por otro lado, el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, ordena en su artículo 48.5 a toda entidad financiada por los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma a ajustar su actividad subvencional, entre otros, al principio de publicidad.

Azaldutakoaren ondorioz, hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– «Global Training» 2021 laguntza-programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onestea. Programa horren edukia ebazpen honen I. eranskinean jasotzen da.

Primero.– Aprobar las bases reguladoras y las convocatoria correspondiente al Programa de Ayudas «Global Training» 2021, cuyo contenido se adjunta a modo de Anexo I a la presente Resolución.

Bigarrena.– SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Nazioartekotze Zuzendaritzari ahalmenak ematea ebazpen hau argitaratzeko eta indarrean jartzeko beharrezkoak diren izapide-egintzak egin ditzan.

Segundo.– Facultar a la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial a la realización de todos los actos de trámite que procedan para la publicación y entrada en vigor de la presente Resolución.

Hirugarrena.– Ebazpen honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango dio interesdunak SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Administrazio Kontseiluari; horretarako, hilabeteko epea izango du, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango du, administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, bi hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Tercero.– Contra la presente Resolución, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua ematea.

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Erabaki honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean izango ditu ondorioak.

El presente Acuerdo surtirá efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

I. ERANSKINA
ANEXO
GLOBAL TRAINING 2021 LAGUNTZA-PROGRAMA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS GLOBAL TRAINING 2021

Hazkunde adimentsu, jasangarri eta solidarioko 2021 Europako Estrategiaren garapenak eta euskal ekonomiaren nazioartekotzearen sustapenak gazte prestatuagoak eta hobeak behar dituzte, emakume eta gizonei independentzia ekonomiko berdina ahalbidetzen dien gizarte jasangarri bat lortzeko, Europako Batzordeak 2010eko martxoaren 5ean onartutako dokumentuan jasotzen duen bezala. Ildo horretan, aurreikusten da etorkizun hurbilean EBko lanpostu guztien ehuneko handi baterako goi-mailako kualifikazioak eskatuko direla, eta gaitasun gehienak hezkuntza ez-formalaren bidez eskuratuko direla, batez ere nazioarteko mugikortasunari, boluntariotzari, laneko ingurune errealetako ikaskuntza praktikoari eta gazteen parte-hartze aktiboari dagokienez.

Tanto el desarrollo de la Estrategia Europea 2021 de crecimiento inteligente, sostenible y solidario, como el impulso en la internacionalización de la economía vasca requerirán jóvenes más y mejor preparados, para una sociedad sostenible en la que se dé una independencia económica equivalente para las mujeres y los hombres, como lo recoge la Comisión Europea en su documento, aprobado el 5 de marzo de 2010. En este sentido se estima que en el futuro próximo un porcentaje significativo de todos los puestos de trabajo en la UE exigirá cualificaciones de alto nivel y que gran parte de la adquisición de competencias se realizará a través de la educación no formal, con especial énfasis en lo que se refiere a movilidad internacional, voluntariado, aprendizaje práctico en entornos reales de trabajo y participación activa de la juventud.

Hori dela eta, ekonomia irekiaren eremuan planteatzen diren etorkizuneko erronkei irtenbideak emateko, eta euskal gazteen gaitasunak, ezagutza, prestakuntza eta mugikortasuna garatzeko eta gazte horiek lan-merkatuan sartzeko prestatuta egon daitezen, 2012an beka-programa bat abiarazi zen, zeinak sustatzen duen EAEko gazteen mugikortasuna estatuen artean, beraien profil akademiko eta profesionalarekin lotutako jarduerak eta proiektuak egiteko atzerriko herrialdeetako enpresa eta erakundeetan, aldez aurretik antolatutako prestakuntza praktikoko plan batekin.

Por ello, con el objetivo de encontrar soluciones a los retos de futuro que se plantean en el ámbito de una economía abierta, y para el desarrollo de capacidades y conocimiento, formación y movilidad de jóvenes vascos, capacitándolos para su incorporación al mercado de trabajo, se lanzó en 2012 un programa de becas que potencia la movilidad transnacional de la juventud de la CAPV para realizar actividades y proyectos relacionados con su perfil académico y profesional en empresas y organismos de países extranjeros con un plan de formación práctica previamente planificado.

Programa horrek, egokitzapenak eginda, indarrean jarraitzen du euskal gazteen eta enpresen beharrizanei erantzuna emateko.

Este programa, con las modificaciones adecuadas, sigue plenamente vigente para atender las necesidades formativas de los jóvenes y las empresas vascas.

Global Training programak aukera ematen die unibertsitateko tituludunei eta lanbide-heziketako goi-mailako tituludunei atzerrian profesionalki prestatzeko, beraien espezialitate akademikoarekin bat datozen enpresetan edo erakundeetan ordaindutako praktika eginez. Proiektu honen bitartez, EAEko gazteen estatu arteko mugikortasuna sustatzen da, beraien prestakuntza osatzeko eta garapen pertsonal eta profesionalerako aukerak emateko.

El programa Global Training ofrece la oportunidad a jóvenes titulados universitarios y de grados superiores de formación profesional vascos de formarse profesionalmente en el extranjero realizando prácticas remuneradas en empresas o instituciones adecuadas a su especialidad académica. Mediante este proyecto se promueve la movilidad transnacional de los y las jóvenes de la CAPV con el objetivo de complementar su formación y brindarles una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

Azkenik, programa hau erakundeak 2021 urterako onartutako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan jasota dago.

Finalmente, señalar que el presente programa se encuentra recogido en el Plan estratégico de Subvenciones de la entidad aprobado para el ejercicio 2021.

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Oinarri hauen xedea da Basque Trade & lnvestment-en (Nazioartekotze Euskal Agentzia) eta SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren 2021eko «Global Training» beka-programaren kudeaketan, banaka edo lankidetzan, parte hartzen duten erakundeei dirulaguntzak funts galdura ematea arautzea. Programa horren helburua da unibertsitateko tituludunei eta lanbide-heziketako goi-mailako tituludunei prestakuntza praktikoa eskaintzea atzerriko enpresa eta erakundeetan.

Es objeto de estas bases la regulación del régimen de concesión de subvenciones a fondo perdido a las entidades que individualmente o en cooperación, colaboren en la gestión del programa de Becas «Global Training» 2021, de Basque Trade & lnvestment (Agencia Vasca de Internacionalización) y SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, cuya finalidad es la formación práctica de jóvenes vascos con titulación universitaria y de formación profesional de grado superior en empresas y organismos en el extranjero.

Aipatutako lankidetza honetan datza: beketarako hautagaien eta praktikak gauzatzeko enpresen hautaketa eta deialdiaren prozesuak erraztea, baita Global Training bekadunen prestakuntza-, arreta- eta jarraipen-prozesuak ere, oinarri hauen I. eranskinean ezarritako aurreikuspenen arabera.

Dicha colaboración deberá concretarse en facilitar los procesos de convocatoria y selección de candidatos a las becas y de las empresas donde materializar las prácticas, de formación y atención y seguimiento de los becados Global Training, de acuerdo a las previsiones que se establecen en el Anexo I a estas bases.

2. artikulua.– Iragarritako bekak.

Artículo 2.– Becas Convocadas.

«Global Training» bekak gehienez 500 izango dira, eta erakunde onuradun bakoitzak gutxienez 50 eta gehienez 75 deitu beharko ditu, oinarri hauetan aurreikusitako baldintzekin bat etorrita.

El número máximo de Becas «Global Training» a convocar será de 500 y cada Entidad Beneficiaria, acorde a las condiciones previstas en estas bases, tendrá que convocar como mínimo 50 y como máximo 75.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

Programa honetara bideratutako baliabide ekonomikoak 6.200.000 euro dira, eta SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren aurrekontuetan beren-beregi ezarritako aurrekontu-zuzkiduretatik eratortzen dira (aurrekontu horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren barruan daude).

Los recursos económicos destinados al objeto de este Programa ascienden a la cantidad 6.200.000 euros, y provendrán de las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en los presupuestos de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Deialdi honen kargura emango diren dirulaguntzen zenbateko osoa ezingo da izan artikulu honetan ezarritako zenbatekoa baino handiagoa.

El importe total de las becas a conceder con cargo a la presente convocatoria no podrá superar el importe consignado en este artículo.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

Oinarri hauetako dirulaguntzen onuradun izan daitezke «Global Training» beken deialdia egiten duten erakunde publiko eta pribatuak (I. eranskinean deskribatzen dira), baldintza hauek betetzen badituzte:

Podrán ser beneficiarias de las ayudas contempladas en las presentes bases las entidades públicas o privadas que convoquen las Becas «Global Training» descritas en el Anexo I y reúnan los siguientes requisitos:

a) Kasuan kasuko erregistroan eratuta eta izena emanda egotea, gutxienez eskaerak aurkezteko azken eguna baino bi urte lehenagotik.

a) Estar constituidas e inscritas en el registro que corresponda, con dos años de antelación, al menos, a la fecha de finalización de presentación de las solicitudes.

b) Gutxienez bi urteko esperientzia izatea unibertsitate-prestakuntzako edo goi-mailako lanbide-heziketako proiektuak eta jarduerak egiten, eta/edo bi urteko esperientzia izatea gazteak, nazioarteko mugikortasun-programen bidez, lan-merkatuan sartzeko behar diren gaitasunetan trebatzen.

b) Experiencia de un mínimo de dos años en la realización de proyectos y actividades de formación universitaria o de formación profesional de grado superior, y/o experiencia, de igual período, de formación de personas jóvenes en las capacidades necesarias para facilitar su inserción en el mundo laboral, a través de programas de movilidad internacional.

c) Erakundeen jarduera-eremua EAE osoa izatea, beraien Estatutuen arabera.

c) Ser entidades que conforme a sus estatutos tengan como ámbito de actividad el conjunto de la CAPV.

d) Nazioarte mailako sare bateko kide izatea edo antzeko ezaugarriak dituzten atzerriko beste erakunde batzuekin lankidetza-hitzarmenak edo -akordioak sinatu izana, zeinen bidez bermatzen den atzerriko enpresa edo erakundeak daudela euskal gazteak hartzeko prest, praktikak egin ditzaten.

d) Ser miembros de alguna red de ámbito internacional o haber firmado convenios o acuerdos de colaboración con otras instituciones extranjeras de características similares, en virtud de los cuales quede garantizada la provisión de empresas u organismos extranjeros en los que los jóvenes vascos deben realizar las prácticas.

e) Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea.

e) Hallarse al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.

f) Zigor eta administrazioaren arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko zigortuta ez egotea, ezta laguntzak jasotzeko ezgaitzen dituen legezko debekuetan sartuta egotea ere.

f) No hallarse sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvención o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.

g) Dirulaguntzen itzulketa dela-eta egin beharreko ordainketak egunean egotea.

g) Estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

h) Ezingo dira onuradun izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan deskribatutako egoeraren batean dauden erakundeak. Onuradun izateko aurreko zenbakietan aipatutako baldintzak eskabidea aurkezten den unean betetzen direla egiaztatu beharko da, eta ematen den dirulaguntza likidatu arte mantendu.

h) No podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El cumplimiento de los requisitos señalados en los aparatados anteriores para ser beneficiario de las subvenciones, habrá de mantenerse desde el momento de presentación de la solicitud de ayuda hasta la liquidación de la subvención que se conceda.

5. artikulua.– Jarduketak, diruz lagun daitezkeen gastuak eta dirulaguntzen gehieneko zenbatekoak.

Artículo 5.– Actuaciones, gastos subvencionables y cuantías máximas de ayuda.

1.– Oinarri hauen ondorioetarako, diruz lagun daitezkeen jardueratzat hartzen dira hauek: bekadunei dei egitea, ezagutaraztea, hautatzea, aurretiko prestakuntza ematea, eta beka kudeatu eta babestea, bekaren garapena amaitu arte.

1.– A los efectos de las presentes bases, se consideran actividades subvencionables: convocar, divulgar, seleccionar e impartir la formación previa a las personas becadas, gestionar y tutelar la beca hasta el desarrollo final de la misma.

2.– Diruz lagun daitezkeen gastuak hauek dira:

2.– Los gastos subvencionables serán los que a continuación se citan:

a) Bekari hasiera emateko prestakuntza espezifikoa emateko antolatzen diren ikastaroen ondoriozko gastuak; I. eranskinean ezarritakoaren arabera, ikastaro horiek 40 eta 60 ordu bitarteko iraupena izango dute eta eranskin berean zehazten den oinarrizko programari egokituko zaizkio. Gastu horiek finantzatzeko laguntzak, bekadun bakoitzeko, ezin dira 500 eurotik gorakoak izan.

a) Los gastos derivados de los cursos organizados para impartir la formación específica que da comienzo a cada beca, que, conforme se establece en el Anexo I, tendrán una duración de entre 40 y 60 horas y se adecuarán al programa base que se especifica en el mismo anexo. Las ayudas para la financiación de estos gastos no podrán superar, por persona becada, la cantidad de 500 euros.

b) Beka bakoitzerako, hilean 1.570 euro gehienez emango dira gastuak ordaintzeko, gehienez ere 6 hilabetez. Partida horren kargura:

b) Los gastos derivados de cubrir la dotación de cada beca, que no podrán superar los 1.570 euros al mes por persona becada, durante un máximo de 6 meses. Con cargo a esta partida:

– Bekadunek 1.500 euro gordin jasoko dute, eta kopuru horri Gizarte Segurantzaren kotizazioari dagokion zenbatekoa kendu beharko zaio, bekadunak bere gain hartuta.

– Las personas becadas recibirán una dotación bruta de 1.500 euros, a la que habrá que restarle el importe de la cotización Seguridad Social a cargo del becario.

– Gainerako zenbatekoa erabiliko da erakunde eskatzaileek enpresak ordaindu beharreko Gizarte Segurantzaren kotizazioak ordaintzeko.

– Con el importe restante, las Entidades Beneficiarias harán frente a los costes de las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa.

c) I. eranskinean ezarritakoaren arabera, erakunde onuradunak izenpetu beharko dituen aseguru-polizetatik eratorritako gastuak; aseguru-poliza horien bidez, bekadun bakoitzak gaixotasun- eta erantzukizun zibileko eta istripu-arriskuak estaltzeko aseguru bat izan dezan, eta bidaia-laguntzako azken horren osagarri izan dadin. Gastu horiek finantzatzeko laguntzak, bekadun bakoitzeko, ezin dira 400 eurotik gorakoak izan.

c) Los gastos derivados de las pólizas de seguros que, conforme se establece en el Anexo I, deberá suscribir la Entidad Beneficiaría para que cada persona becada disponga de un seguro que cubra riesgos de enfermedad y responsabilidad civil y accidentes y la complementaría a esta última de asistencia en viaje. Las ayudas para la financiación de estos gastos no podrán superar, por persona becada, la cantidad de 400 euros.

d) «Global Training» beka-programa abiarazteko, kudeatzeko, administratzeko eta komunikazio eta publizitaterako erakunde onuradunen gastuak. Gastu horiek finantzatzeko laguntzak ezin daitezke 1.000 eurotik gorakoak izan bekadun bakoitzeko.

d) Los gastos derivados de la puesta en marcha, gestión, administración y de comunicación y publicidad del programa de Becas «Global Training» de las entidades beneficiarias. Las ayudas para la financiación de estos gastos no podrán superar la cantidad de 1.000 euros por beca concedida.

Herrialderen bateko bisatuaren kostua oso handia bada eta bekadunen zuzkidura ekonomikoa ez bada nahikoa hura ordaintzeko, erakunde onuradunek partida honi egotzi diote gastu hori.

En los casos en los que la cuantía de la obtención del visado en un determinado país tenga un coste tan elevado que en la práctica resulte difícil hacerle frente con la dotación de las personas becadas, las Entidades Beneficiarias podrán asumir e imputar dichos gastos contra esta partida.

Bekadunak praktikak egiteko herrialdera joan aurretik bekari uko egiten badio, edo herrialde horretako osasun-egoera dela-eta edo mugak ixteagatik ez badauka heltzerik, beka baliogabetuko da, eta beraz, erakunde onuradunek beka horietako bakoitzaren kudeaketari dagokion zenbatekoaren % 50 jasotzeko eskubidea baino ez dute izango.

En el caso de que haya becarios o becarias que renuncien a su beca antes de salir a destino o que no puedan llegar a salir a destino debido a la situación sanitaria del país en el que se desarrolle su práctica y/o por cierres de fronteras, cancelándose por lo tanto su beca, las Entidades Beneficiarias solo tendrán derecho a percibir el 50 % de la cantidad correspondiente a la gestión de cada una de estas becas.

e) Horrez gain, COVID-19aren pandemiak munduan eragin duen egoera kontuan hartuta, eta mundu mailako era horretako krisialdiek atzerrian normaltasunez bidaiatzeko eta bizitzeko sorrarazten dituzten zailtasunak ikusita, 3. artikuluan deskribatutako aurrekontuan, gorabeheretarako 1.000 euroko partida bat dago bekadun bakoitzeko.

e) Adicionalmente, ante la actual situación mundial generada por la pandemia de COVID-19, y vistas las dificultades que este tipo de crisis mundiales provocan para una correcta movilidad y residencia en el extranjero, se ha recogido, dentro del presupuesto descrito en el artículo 3 una partida para contingencias de 1.000 euros por persona becada.

Partida hori salbuespen kasu hauetan bakarrik erabiliko da:

Esta partida solo se utilizará en los siguientes casos excepcionales:

– Bekadunei eragiten dieten ezinbesteko arrazoiak direla-eta beharrezkoa bada ustekabeko gastuak egitea helmuga-herrialdean aparteko laguntza medikua eskaintzeko, bidaiak egiteko edo bestelako gastu gehigarriak egiteko, edo, beharrezkoa balitz, bekadunak dauden herrialdetik jatorrizko herrialdera ekartzeko. Hori guztia, deialdi honen kontura dagoen atzerriko 6 hileko egonaldian.

– Cuando por razones de fuerza mayor que afecten a la seguridad de las personas becadas, fuese necesario incurrir en gastos imprevistos con objeto de ofrecer una atención médica excepcional, incurrir en viajes o gastos adicionales en los países de destino o, en su caso, repatriar a las personas becadas a su lugar de origen desde su ubicación en destino. Todo ello durante los 6 meses de estancia en el extranjero, con cargo al presupuesto del programa.

– Bidaia, bisatua edo alokairuak direla-eta gastuak egin badira, osasun-egoeragatik eta/edo mugak ixteagatik bekadunak ez badauka helmuga-herrialdera joaterik eta, beraz, bekaduna ezeztatzen bada.

– En los casos en los que habiendo incurrido ya en gastos de viaje, visados o alquileres, debido a la situación sanitaria y/o cierres de fronteras, la persona becada no pueda salir a destino y por lo tanto su beca se cancele.

Basque Trade & Investment-ek eta/edo SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak aldez aurretik baimena eman beharko dute gastuak partida horri egozteko, eta baimendutako gastu bakoitza dokumentu bidez egiaztatu beharko da. Beharrezkoa ez bada partida erabiltzea, erakunde onuradunek ez dute inolako diru-kopururik jasoko.

Será necesario contar con autorización previa de Basque Trade & Investment y/o SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial para imputar gastos a esta partida y será necesario justificar documentalmente cada gasto autorizado. En los casos en los que no sea necesario utilizar esta partida, las Entidades Beneficiarias no percibirán ninguna cantidad por la misma.

6. artikulua.– Beste dirulaguntza batzuk jasotzea.

Artículo 6.– Concurrencia con otras ayudas.

1.– Oinarri hauetan ezarritako dirulaguntzak bateragarriak izango dira beste edozein administrazio edo erakunde batzuek helburu bererako emandako beste dirulaguntza, batzuekin.

1.– Las ayudas establecidas en estas bases serán compatibles con cualesquiera otras ayudas otorgadas por otras entidades u organismos para el mismo fin.

2.– Aurrekoa gorabehera, oinarri hauen babespean ematen den dirulaguntzaren zenbatekoa, bakarrik zein administrazio edo erakunde pribatu edo publiko batzuek emandako beste dirulaguntza eta laguntzarekin batera, edo diruz lagundutako jarduketarako beste sarrera edo baliabide batzuekin batera, inola ere ezin da izan dirulaguntzaren xede den programaren kostua baino handiagoa. Kasu horretan, gaindikinari dagokion zenbatekoa kenduko zaio oinarri hauek direla bide emandako dirulaguntzari.

2.– No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, el importe de la ayuda concedida al amparo de estas bases en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas otorgadas por Administraciones o entes públicos o privados, y, con cualquiera otros ingresos o recursos para las mismas actuaciones subvencionadas, supere el coste total del desarrollo del programa para el que se concede la ayuda. En tal caso se minorará en la cantidad correspondiente al exceso, la ayuda concedida en virtud de estas bases.

7. artikulua.– Eskaerak aurkezteko epea, eskaerak eta dokumentazioa.

Artículo 7.– Plazo de presentación, solicitudes y documentación.

1.– Dirulaguntzaren eskabideak aurkezteko epea oinarri hauek Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren egunaren biharamunean hasi eta 2021eko maiatzaren 21eko 24:00etan amaituko da, eta egun horretako 15:00ak arte laguntza teknikoa emango da.

1.– El plazo de presentación de la Solicitud de Ayuda se iniciará el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará a las 24:00 horas del día 21 de mayo de 2021 y se dará soporte técnico hasta las 15:00 horas de dicha fecha.

2.– Eskaerak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta oinarri hauetatik eratortzen diren gainerako kudeaketak baliabide elektronikoen bidez egingo dira. Eskabidea eskuratzeko eta betetzeko, helbide elektroniko honetan sartu beharko da: www.spri.eus/GlobalTraining

2.– La realización de las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones derivadas de estas bases se efectuará por medios electrónicos. El acceso a la solicitud, y su cumplimentación se realizará a través de la siguiente dirección electrónica: www.spri.eus/GlobalTraining

3.– Eskabideekin batera dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

3.– Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación siguiente:

a) Eskabidea sinatzen duen pertsonaren NAN.

a) DNI de la persona que firma la solicitud.

b) Erakunde eskatzailearen identifikazio fiskalaren txartela.

b) Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.

c) Erakundearen eraketari buruzko eskriturak eta/edo eskatzailearen ordezkaritzarako ahalordea.

c) Escrituras de constitución de la entidad y/o del poder de representación de la persona solicitante.

d) Kontuaren titulartasuna ziurtatzen duen ziurtagiria.

d) Certificado de Titularidad bancaria de la cuenta facilitada.

e) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak ordaindu dituela egiaztatzeko ziurtagiriak, erakunde eskatzaileak aipatutako agiriak eskatzeko baimena ukatzen badu; izan ere, laguntzaren eskabideak berekin dakar SPRIri berariazko baimena ematea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela eskatzeko.

e) Certificados que acrediten el cumplimiento con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en el caso de denegarse por la entidad solicitante la autorización para solicitar los citados documentos, toda vez que la solicitud de ayuda incorpora la autorización expresa a SPRI para solicitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social.

f) Oinarri hauetako 4.b) artikuluan eskatzen den esperientzia egiaztatzen duen dokumentazioa, garatutako proiektuak, deialdia edo hitzarmenak identifikatuta.

f) Documentación que acredite la experiencia requerida en el artículo 4.b) de las presentes bases, identificando los proyectos, convocatorias o convenios desarrollados.

g) Nazioarte mailako sare bateko kide izatea edo antzeko ezaugarriak dituzten atzerriko beste erakunde batzuekin lankidetza-hitzarmenak edo -akordioak sinatu izana egiaztatzen duen dokumentazioa, oinarri hauetako 4.d) artikuluak eskatutakoa betetzeko.

g) Documentación que acredite ser miembros de alguna red de ámbito internacional o haber firmado convenios o acuerdos de colaboración con otras instituciones extranjeras de características similares, para cumplir con lo indicado en el artículo 4.d).

h) «Global Training» beka-programa garatzeko proiektua, hauek barne hartuta:

h) Proyecto de desarrollo de un programa de Becas «Global Training», que deberá incluir:

I) Deitu nahi diren Global Training beken kopurua, oinarri hauetako eranskinetan aurreikusitako baldintzekin bat etorrita.

I) Número de becas Global Training que propone convocar, acordes a las condiciones previstas en los distintos anexos de las presentes bases.

II) Hautatutako gazteei zuzendutako prestakuntza-plana, praktikak egingo dituzten enpresa edo organismoan hasi aurretik. Prestakuntza-planak ikastaro batzuk izango ditu, 40 eta 60 ordu bitartekoak, oinarri hauetako II. eranskinean zehaztutako oinarrizko programari egokitutakoak.

II) Plan formativo a impartir a los jóvenes seleccionados, con anterioridad a su incorporación a la empresa u organismo en el que se realizaran las prácticas. Este Plan formativo incluirá necesariamente cursos que tendrán una duración de entre 40 y 60 horas y se adecuarán al programa base que se especifica en el Anexo II de estas bases.

III) Egingo diren ekintzen kronograma, deialdian ezarritakoaren arabera proiektuaren garapena bermatzen duena.

III) Cronograma de las acciones a realizar que garantice el desarrollo del proyecto en los términos de la convocatoria.

IV) Aurrekontu osoa, aurreikusitako gastu eta diru-sarrerak eta proiektuaren barruko ekintzen garapena jasotzen dituena.

IV) Presupuesto completo, comprensivo de los ingresos y gastos previstos y del desarrollo de las acciones incluidas en el proyecto.

V) Erakunde eskatzaileak proiektua garatzeko dituen giza baliabideak, baliabide materialak eta/edo esperientzia.

V) Recursos humanos, materiales y/o experiencia con los que cuenta la entidad solicitante dedicados para el desarrollo del proyecto.

VI) Proiektuaren garapenean inplikatutako erakunde juridikoko pertsonen curriculum vitaea.

VI) Curriculum Vitae de las personas de la entidad jurídica implicadas en el desarrollo del proyecto.

i) Erakunde desberdinek lankidetza-modalitatean eskaera bateratua aurkezten dutenean, lankidetzarako barne-akordio bat aurkeztu beharko da, erakunde laguntzaile guztiek sinatuta. Akordio horrek zehatz-mehatz azaldu beharko du nola laguntzen duen bikaintasuna lortzen proiektuaren garapenaren fase guztietan: publizitatea eta deialdia, hautaketa, prestakuntza, praktika onenen bilaketa eta prozesu osoaren monitorizazioa.

i) En los casos en los que distintas entidades presenten una solicitud conjunta en la modalidad de cooperación, será necesario presentar un acuerdo interno de colaboración firmado por todas las entidades cooperantes. Este acuerdo tendrá que explicar en detalle cómo ayuda a conseguir la excelencia en las distintas fases del desarrollo del proyecto; publicitación y convocatoria, selección, formación, búsqueda de las mejores prácticas y monitorización de todo el proceso.

j) Erakundearen erantzukizunpeko adierazpena, hau ziurtatzen duena: erakunde hori ez dutela administrazioan edo auzibidean zigortu sexua dela-eta inor baztertzeagatik, eta ez dutela zigortu dirulaguntzetarako deialdietan aurkezteko debekuarekin, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoaren arabera.

j) Declaración responsable de que la entidad no está sancionada administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni sancionada con la prohibición de concurrir a convocatorias o ayudas en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

k) Beste erakunde batzuei dirulaguntzarik eskatu bazaie, laguntza horien eskaeraren kopia. Dirulaguntza horiek dagoeneko eman badira, haien ebazpenaren kopia.

k) En el caso de que se hayan solicitado subvenciones para el mismo fin a otras instituciones, copia de la solicitud de dichas ayudas. Si dichas subvenciones ya han sido concedidas, copia de la resolución de las mismas.

4.– Basque Trade & lnvestment-ek (Nazioartekotze Euskal Agentzia) eta/edo SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak dokumentazio eta/edo informazio osagarria eska diezaieke erakunde eskatzaileei, laguntzaren eskabidean aurkeztutako proiektua behar bezala ulertzeko eta ebaluatzeko beharrezkoa dena.

4.– Basque Trade & lnvestment (Agencia Vasca de Internacionalización) y/o SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, podrá requerir a las entidades solicitantes cuanta documentación y/o información complementaria sea necesaria para la adecuada comprensión y evaluación del proyecto presentado en la solicitud de ayuda.

5.– Ez da beharrezkoa izango aurkeztea dagoeneko Basque Trade & lnvestment-ek (Nazioartekotze Euskal Agentzia) eta/edo SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak dituzten dokumentuak. Erakunde eskatzaileak aurkeztu badu dokumentazio hori, eskaeran agerrarazi beharko da noiz aurkeztu den eta zein organo edo bulegotan.

5.– No será preceptiva la presentación de aquellos documentos vigentes que ya se encuentren en poder de Basque Trade & lnvestment (Agencia Vasca de Internacionalización) y/o SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial. En el caso de que dicha documentación haya sido aportada por la entidad solicitante, se hará constar en la solicitud, la fecha y órgano o dependencia en que se presentó.

6.– Laguntzaren eskaera, eskatutako dokumentazioarekin batera, hautatzen den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da. Halaber, laguntzaren eskaeratik eratortzen diren jarduketetan eta prozedura osoan zehar, erakunde eskatzaileak hautatzen duen hizkuntza ofiziala erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko 1982ko azaroaren 24ko 10/1982 Legean ezarritako moduan.

6.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

8. artikulua.– Onarpena eta zuzenketa.

Artículo 8.– Admisión y subsanación.

Baldin eta Basque Trade & lnvestment-ek (Nazioartekotze Euskal Agentzia) eta/edo SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak ikusten badute aurkeztutako dokumentazioan akats, oker edo zehaztasun ezaren bat dagoela, erakunde eskatzaileari jakinaraziko diote eta hamar (10) eguneko epea emango zaio akatsa zuzentzeko; gainera, ohartaraziko zaio hala egin ezean, ulertuko dela bere eskaeran atzera egin duela. Epe horretan ez bada dokumentazioa zuzendu, eskaera atzera egindakotzat jotzeko ebazpena emango da.

En caso de que Basque Trade & lnvestment (Agencia Vasca de Internacionalización) y/o SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, advirtieran la existencia de algún defecto, falta o inexactitud en la documentación presentada, lo comunicarán a la entidad solicitante, concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación, se dictará resolución declarando el desistimiento.

9. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura.

Artículo 9.– Procedimiento de concesión.

Dirulaguntzak norgehiagoka-prozeduraren bidez emango dira; horretarako, aurkeztutako eskabideak erkatzen dira haien artean hurrenkera bat ezartzeko, 10. artikuluan ezarritako irizpideak kontuan hartuta: dirulaguntzak emango zaizkie gutxieneko puntuazioa lortu dutenen artean baloraziorik altuena izan dutenei, lehentasun-hurrenkerari jarraituz, deialdiaren finantzaketarako zuzkidura ekonomikoa amaitu arte.

La concesión de las subvenciones se realizará por el procedimiento de concurso, a cuyo efecto se procederá a la comparación de las solicitudes presentadas en cada una de ellas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, atendiendo a criterios establecidos en el artículo 10, adjudicando solo aquellas que alcanzando la puntuación mínima establecida, hubieran obtenido mayor valoración, siguiendo el orden de prelación resultante, hasta el agotamiento, en su caso, de la dotación económica asignada a la financiación de la convocatoria correspondiente.

10. artikulua.– Balorazio-irizpideak eta haztapen-faktoreak.

Artículo 10.– Criterios de valoración y factores de ponderación.

Balorazio-irizpideak haztatu egingo dira oinarri hauen IV. eranskinean zehaztutakoarekin bat etorrita. Onuradun izateko gutxieneko puntuazioa 60 puntu da.

Los criterios de valoración se ponderarán de acuerdo a lo especificado en el Anexo IV de las presentes bases. La puntuación mínima para obtener la condición de beneficiario ha de ser de 60 puntos.

Irizpideen deskribapena:

Descripción de los criterios:

1.– Praktikei buruzko informazio argia (0 eta 15 puntu bitartean): enpresaren edo erakundearen jarduerari, sektoreari, jatorriari eta tamainari buruzko informazioa, eskatutako profila, praktikak egingo diren leku geografikoari buruzko informazioa eta bekadunak egin beharreko zereginen deskribapena.

1.– Claridad de las prácticas (entre 0 y 15 puntos): información sobre la actividad, sector, origen y tamaño de la empresa u organismo, perfil solicitado, información sobre el destino geográfico en el que se realizará la práctica y descripción de las tareas a realizar por el becario o becaria.

2.– RIS3 enpresa eta erakundeetako praktiken ehunekoa (10 puntu): aurkeztutako praktika guztien % 25, gutxienez, RIS 3 sektore bateko enpresetan eta erakundeetan egiten badira puntuazioa emango da, programaren lehentasunak Eusko Jaurlaritzaren Enpresak Nazioartekotzeko Planarekin bateratuta.

2.– Porcentaje de prácticas en empresas y organismos RIS3 (10 puntos): se puntuará si al menos el 25 % del total de las prácticas presentadas se desarrollan en empresas y organismos que pertenezcan a un sector RIS 3, alineando las prioridades del programa con el Plan de Internacionalización Empresarial del Gobierno Vasco.

3.– Atzerriko enpresa eta erakundeen ehunekoa (15 puntu): baimenduta dago erakundeek lankidetza-hitzarmenak sinatzea euskal enpresekin eta estatuko erakundeekin, baina kontuan hartuta programaren helburua dela bekadunek beste enpresa-kultura batzuk ezagutzea eta haietatik ikastea, aurkeztutako praktika guztien % 80, gutxienez, atzerriko enpresa eta erakundeetan egitea baloratuko da.

3.– Porcentaje de empresas y organismos extranjeros (15 puntos): se permite a las entidades firmar acuerdos de colaboración con empresas vascas y organismos estatales, pero dado que el objetivo del programa es que los becarios y becarias conozcan y aprendan de otras culturas empresariales, se puntuará que al menos el 80 % del total de las prácticas presentadas sean en empresas y organismos extranjeros.

Euskal enpresa eta estatuko erakundeetan praktiken % 20 gaindituz gero, atal honetako 15 puntuak ez zaizkie emango, eta gainera, % 20 gainditu eta unibertsitateko tituludunak behar dituztenak ez dira kontuan hartuko artikulu honetako 5. atalaren balorazioa egitean.

En caso de superar el 20 % de prácticas en empresas vascas y organismos estatales, además de no recibir los 15 puntos de este apartado, las que excedan y requieran de titulados universitarios no serán tenidas en cuenta al realizar la valoración del apartado 5 del presente artículo.

Praktikak egiten diren euskal enpresa eta estatuko erakundeetan lanbide-heziketako tituludunak behar badituzte, praktika horiek ez dira kontuan hartuko atzerriko enpresetako praktiken ehunekoa kalkulatzean, kolektibo horrek unibertsitateko tituludunek baino aukera gutxiago baitu atzerrian praktikak egiteko.

En caso de las prácticas en empresas vascas y organismos estatales que requieran de titulados de Formación Profesional, dado que las oportunidades de realizar prácticas en el extranjero de este colectivo son inferiores a las de los titulados universitarios, no computarán a la hora de calcular el porcentaje de prácticas en empresas extranjeras.

Irizpide horren ebaluazioa egiteko, estatuko edo EAEko enpresen filialak, sukurtsalak eta ordezkaritza-bulegoak ez dira atzerriko enpresatzat hartuko, estatuko erakundeek atzerrian dituzten ordezkaritzak bezalaxe.

Para la evaluación de este criterio, las filiales, sucursales y oficinas de representación de las empresas vascas o estatales tendrán la consideración de empresas no extranjeras, al igual que las delegaciones y/o representaciones en el extranjero de los organismos estatales.

4.– Bekaz gozatzeko aldia luzatzea, praktika egiten den erakunde onuradunaren, enpresaren edo erakundearen kontura (0 eta 30 puntu bitartean): beka gehienez ere 6 hilabetez luzatu daiteke, eta, horretarako, enpresak edo erakundeak sinatu beharko du oinarri hauetako V. eranskinean eskuragarri dagoen aurreakordioaren eredua.

4.– Extensión de los períodos de disfrute de la beca por cuenta de la entidad beneficiaria, empresa u organismo donde se realice la práctica (Entre 0 y 30 puntos): el periodo máximo de extensión será de 6 meses y será necesario que la empresa u organismo firme el modelo de preacuerdo disponible en el Anexo V de estas bases.

Azken deialdietako esperientziak erakutsi du diziplina akademiko batzuetarako ezin dela bekaz gozatzeko aldia luzatu; hori dela eta, diziplina guztiek programa honetan eskaintza egoki eta interesgarriekin lekua izango dutela bermatzeko, erabaki da aurkeztutako eskaintzen % 10 ez egotea balorazio-irizpide horri lotuta. Salbuespen horretako diziplinak hauek dira: Ingurumen Zientziak, Biologia, Artearen Historia, Arte Ederrak, Geografia eta Historia, Kultur Kudeaketa, Filologia, Itzulpena eta Interpretazioa eta Psikologia.

La experiencia de las últimas convocatorias ha demostrado que hay disciplinas académicas para las cuales no es posible obtener extensiones de los periodos de disfrute de la beca, y para garantizar que todas las disciplinas tengan cabida en el presente programa con ofertas adecuadas e interesantes, se determina que un 10 % de las ofertas presentadas no esté sujeto a este criterio de valoración. Las disciplinas contempladas en esta excepción son las siguientes: Ciencias Ambientales, Biología, Arte, Historia del Arte, Bellas Artes, Geografía e Historia, Gestión Cultural, Filología, Traducción e Interpretación y Psicología.

1., 2., 3. eta 4. irizpideak hobeto ebaluatzeko, VI. eranskina (eskainitako praktiken laburpen-taula) eta VII. eranskina (eskainitako praktikaren xehetasuna) bete eta aurkeztuko dira.

Para una mejor evaluación de los criterios 1, 2, 3 y 4 se aportará completado el Anexo VI - Cuadro resumen de las prácticas ofertadas y el Anexo VII - Detalle de cada práctica ofertada.

5.– Eskainitako beken kopurua (gehienez, 10 puntu): puntuak emango dira beka-kopurua 60 edo gehiago bada.

5.– Número de becas ofertadas (Máximo 10 puntos): puntuará positivamente el presentar un número de becas mayor o igual que 60.

6.– Erakundeen arteko lankidetza eraginkorra eta erreala (10 puntu): puntuak lortuko dituzte erakunde batzuek proiektua lankidetzan aurkezten badute. Lankidetzaren helburua izan behar da bikaintasuna lortzea proiektuaren garapenaren fase guztietan: publizitatea eta deialdia, hautaketa, prestakuntza, praktika onenen bilaketa eta prozesu osoaren monitorizazioa.

6.– Cooperación efectiva y real entre entidades (10 puntos): puntuará cuando distintas entidades presenten su proyecto de forma conjunta cooperando entre sí. La cooperación debe tener como objetivo la excelencia en las distintas fases del desarrollo del proyecto; publicitación y convocatoria, selección, formación, búsqueda de las mejores prácticas y monitorización de todo el proceso.

7.– Hautagaien ratiorik handiena (5 puntu): programaren aurreko deialdiaren aldean, hautagaien ratio handiena duen erakundeak puntuak lortuko ditu.

7.– Mayor ratio candidaturas (5 puntos): puntuará la entidad que hubiese obtenido un mayor ratio de candidaturas respecto a las becas concedidas en la anterior convocatoria del programa.

8.– Emandako beka guztiak (5 puntu): puntuak lortuko dira aurreko deialdian emandako beka guztiak adjudikatu badira. Hautagaiek destinoko herrialdera joan aurretik bekari uko egiten badiote, beka horiek adjudikatutzat joko dira eta beraz, erakunde eskatzaileak ez du zigorrik jasoko.

8.– Total de becas concedidas (5 puntos): puntuara que el total de becas concedidas en la convocatoria anterior resultasen a adjudicadas. En los casos en los que los candidatos o candidatas no acepten la beca o renuncien antes de salir a destino, estas becas computarán como adjudicadas y por lo tanto no penalizarán a la Entidad solicitante.

11. artikulua.– Eskabideen analisia eta ebaluazioa.

Artículo 11.– Análisis y evaluación de las solicitudes.

1.– Balorazio Batzordeari dagokio aurkeztu eta onartutako eskabideak aztertu eta ebaluatzea. Balorazio Batzordea honela egongo da osatuta:

1.– Corresponderá a la Comisión Valoradora, el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas y admitidas. La citada Comisión Valoradora estará conformada por:

– Basque Trade & lnvestment-en (Nazioartekotze Euskal Agentzia) Enpresak Nazioartekotzeko zuzendaria batzordeko presidentea izango da: lñaki Ezkurra.

– Director Internacionalización Empresarial de Basque Trade & lnvestment (Agencia Vasca de Internacionalización) que actuará como presidente: lñaki Ezkurra.

– Basque Trade & lnvestment-en (Nazioartekotze Euskal Agentzia) programen teknikaria batzordeko kidea izango da: Enbor Barruetabeña.

– Técnico programas de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de internacionalización) que actuará como vocal: Enbor Barruetabeña.

– SPRIren Nazioartekotze programen teknikaria batzordeko kidea izango da: Inmaculada López.

– Técnico programas de Internacionalización de SPRI que actuará como vocal: Inmaculada López.

– SPRIren Nazioartekotze programak izapidetzearen arduraduna batzordeko idazkaria izango da: Iker Arruabarrena.

– Responsable Tramitación de programas de Internacionalización de SPRI, que desempeñará las labores de secretario: Iker Arruabarrena.

Basque Trade & Investment (Nazioartekotze Euskal Agentzia) SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren erakunde laguntzailea izango da, eta funtzio hauek izango ditu:

Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de internacionalización), actuará como Entidad Colaboradora de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, y tendrá como funciones:

a) Bidalitako dokumentazio teknikoa aztertzea.

a) Analizar la documentación técnica remitida.

b) Egindako gastu hautagarriak behar bezala gauzatzen direla ikuskatzea.

b) Inspeccionar la correcta ejecución de los gastos elegibles realizados.

c) Ikuskapenei buruzko txostenak egitea.

c) Elaborar informes de las inspecciones realizadas.

d) Gerta litezkeen gorabeherak SPRIri jakinaraztea.

d) Comunicar a SPRI, las posibles incidencias que se produzcan.

e) Oinarri hauetan jasotako funtzio guztiak.

e) Todas aquellas recogidas en las presentes bases.

2.– Lehiatzeko eskatzen diren baldintzak eta oinarri hauetan ezarritako balorazio-irizpideak oinarri hartuta, Balorazio Batzordeak, proiektuak aztertu eta kalifikatu ondoren, aurkeztutako eta onartutako eskabide guztien zerrenda egingo du, beheranzko hurrenkeran, lortutako puntuazioaren arabera; halaber, eskabide horietako bakoitzari proposatutako praktika-kopurua adieraziko du, deialdi honi esleitutako zuzkidura ekonomikoa agortu arte.

2.– En base a los requisitos exigidos para poder concursar y a los criterios de valoración establecidos en estas bases, la Comisión Valoradora, tras realizar el oportuno análisis y calificación de los proyectos, ordenará las solicitudes presentadas y admitidas en una lista decreciente, en función de los puntos obtenidos, señalando el número de prácticas propuestas a cada una de ellas hasta agotar la dotación económica asignada a esta convocatoria.

Azken bien arteko berdinketa badago, 10. artikuluaren 4. irizpidean (bekaz gozatzeko aldiak luzatzea) puntu gehien lortu duen erakundea nagusituko da. Hala ere, berdinketa apurtzen ez bada, 10. artikuluaren 1. irizpidean (praktikei buruzko informazio argia) puntu gehien lortu duen erakundea nagusituko da.

En caso de empate entre las dos últimas, prevalecerá la entidad que mayor puntuación haya obtenido en el criterio 4 del artículo 10, referido a la extensión de los periodos de disfrute de la beca. Si continuase el empate, prevalecerá la que haya obtenido mayor puntación en el criterio 1 del artículo 10, referido a la claridad de las prácticas.

3.– Batzordeak hartutako erabakian oinarrituta, erakunde onuradunei bekak emateko proposamen bat idatziko da, SPRIren Nazioartekotze Zuzendaritzari zuzenduta.

3.– Sobre la base del acuerdo adoptado por la comisión, se redactará una propuesta de concesión de becas para las distintas Entidades Beneficiarias, que será dirigida a la Dirección de Internacionalización de SPRI.

12. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua eta publizitate prozedura.

Artículo 12.– Resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Deialdi honetan aurkezten diren eskabideak prozedura bakarrean izapidetuko dira, eta SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren SPRIren Nazioartekotze Zuzendaritzari dagokio eskabideak ebaztea.

1.– Las solicitudes presentadas en esta convocatoria se tramitarán en un único procedimiento cuya Resolución corresponde a la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

2.– Laguntzak, ebazpen bidez, eman edo ukatuko dira; lehenengo kasuan, laguntza emateko ebazpenean, laguntza bakoitzerako adieraziko da erakunde onuradunaren sozietatearen izena, onartutako «Global Training» beken proiektuaren zenbatekoa, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa eta finantzatzen diren beken kopurua. Bigarren kasuan, laguntza ukatzeko ebazpenean, erakunde eskatzaileen sozietatearen izena eta laguntza ukatzeko arrazoiak jasoko dira.

2.– La resolución que se adopte determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las ayudas solicitadas, expresando en el caso de las primeras, y para cada una de ellas, la denominación social de la entidad beneficiaria, el importe del proyecto de Becas «Global Training» aprobado, la cuantía de la subvención concedida, concretando el número de becas que se financian. En el caso de las denegadas recogerá la denominación social de las entidades solicitantes y los motivos que fundamenten la denegación.

3.– Aurreko paragrafoko ebazpenak administrazio-bideari amaiera ematen dio, eta erakunde interesdunak, nahi badu, berraztertze-errekurtsoa jarri ahalko dio SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze Zuzendaritzari, jakinarazpena egin eta biharamunetik aurrera hilabeteko (1) epean.

3.– La Resolución a la que se refiere el párrafo anterior pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las entidades interesadas podrán interponer recurso de reposición ante la Dirección de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación.

4.– Hartzen den ebazpena interesdun bakoitzari jakinaraziko zaio, eta gainera, erakunde onuradunen zerrenda programaren webgunean (www.spri.eus/Global Training) eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, haietako bakoitzak kudeatu behar duen beka-kopurua eta beka bakoitzari adjudikatutako zenbatekoa adierazita.

4.– La Resolución que se adopte será notificada individualmente a las entidades interesadas, sin perjuicio de que a efectos de general conocimiento se publicará en la página web del programa (www.spri.eus/Global Training) y en el Boletín Oficial del País Vasco, la relación de entidades beneficiarias con indicación del número de becas a gestionar por cada una de ellas, y el importe concedido a cada una de ellas.

5.– Prozedura ebatzi eta interesdunei ebazpena jakinarazteko epea sei hilabete izango da, laguntzen deialdia argitaratu eta biharamunetik zenbatuta; Epea igaro bada eta ez bada ebazpenik jakinarazi, interesdunen eskabideak ezetsitzat joko dira.

5.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las entidades interesadas será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la correspondiente Resolución de convocatoria de las ayudas, transcurrido el cual, sin haberse notificado resolución alguna, los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención.

6.– Hala badagokio, onuradunei dirulaguntza hauek eman eta ordaintzeko, nahitaezkoa izango da amaituta egotea SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek eta sektore publikoko gainerako erakundeek emandako izaera bereko laguntzak edo dirulaguntzak direla-eta hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak. Prozedura amaitzen bada laguntza publikoak jasotzeko debekua ezartzeagatik edo laguntza itzultzeko betebeharra ezartzeagatik, eta laguntza ez badu borondatezko epean itzultzen, emandako dirulaguntza bertan behera geratuko da, onuraduna izateko debeku kasu batean baitago.

6.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones previstas en las presentes bases, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sus Organismos Autónomos, y demás entidades de su sector público, se halle todavía en tramitación en el momento de la concesión. Si el procedimiento concluyese con la inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, y este no se efectuase en el plazo voluntario para el pago, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario.

13. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 13.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Oinarri hauen babespean ematen diren dirulaguntzen erakunde onuradunek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan ezarritako betebeharrak bete behar dituzte, bai eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan ezarritakoak ere (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onetsi zuen). Erakunde onuradunek, bekadunen aurrean, beren gain hartzen dituzte betebehar horiek, oinarri hauetako I. eranskinaren VIII. atalean aurreikusitakoarekin bat etorrita, zehazki, betebehar hauek:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones que se concedan al amparo de las presentes bases están sujetas a las obligaciones establecidas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y las que frente a las personas becadas asumen de conformidad con lo prevenido en el apartado VII del Anexo I de estas bases, y en particular:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Ildo honetan, dirulaguntza eman zaiola adierazten duen ebazpena jakinarazi eta ondorengo hamabost egunetan onuradunak ez badio beren-beregi eta idatziz uko egiten dirulaguntzari, onartu egin duela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, transcurridos 15 días naturales desde la fecha de notificación de la Resolución de concesión de la ayuda, sin mediar renuncia expresa y por escrito a la misma, se entenderá que la misma es aceptada.

b) Dirulaguntza eman den helburu zehatzerako erabiltzea eta gastuak finantzatzeko erabiltzea.

b) Utilizar la subvención para el destino para el que ha sido concedida y emplearla en la financiación de los gastos para los que se concedió.

c) Berehala jakinaraztea SPRIri eta Basque Trade & Investment-i (Nazioartekotze Euskal Agentzia) beste edozein administrazio edo erakunderen (publikoa nahiz pribatua) diru-sarrera edo baliabide eskatu edo jaso duela hemen arautzen diren laguntzen helburu berdinerako edo antzekorako.

c) Comunicar inmediatamente a SPRI y a Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad que las ayudas aquí reguladas, procedentes de cualquier otra Administración o ente público o privado.

d) «Global Training» beken deialdia egitea oinarri hauetako I. eranskinean adierazitako ezaugarriekin, eta ematen den beka bakoitza kudeatzea, hautaketatik praktikak amaitu arte.

d) Convocar las Becas «Global Training» con las características señaladas en el Anexo I de estas bases y gestionar cada una de las becas que conceda desde la selección hasta la finalización de las prácticas.

«Global Training» bekak ezagutarazteko elementu guztietan (web orriak, prentsako iragarkiak...) eta deialdiaren, hautaketaren, emakidaren eta segimenduaren agiri guztietan, «Global Training» beka programaren identifikazioko logoa, Basque Trade & Investment-en logoa (Nazioartekotze Euskal Agentzia), SPRIren (Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia) logoa eta Eusko Jaurlaritzarena agertu beharko dira.

En todos los elementos de divulgación de las Becas «Global Training», páginas webs, anuncios en prensa o revistas, etc., así como en todos los documentos de convocatoria, selección, concesión y seguimiento tiene que aparecer el logo que identifica el programa de Becas «Global Training», el logo de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), el logo de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y el logo de Gobierno Vasco.

Gainera, aipatutako elementu horietako testuan beren-beregi eta behar beste aldiz aipatu behar da bekak Basque Trade & Investment-en (Nazioartekotze Euskal Agentzia), SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena direla.

Además, en los textos de los elementos y documentos señalados debe aparecer expresamente mencionado, tantas veces como sea necesario, que estas Becas son una iniciativa de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y Gobierno Vasco.

e) Solaskide bakarra izendatzea Basque Trade & Investment-en (Nazioartekotze Euskal Agentzia) eta SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzian egin beharreko kudeaketa guztietarako. Erakunde batzuek Global Training programan lankidetza modalitatean parte hartzen badute, solaskide bakarrak haien gaineko erantzukizuna izango du.

e) Nombrar un interlocutor único para todas las gestiones a realizar ante Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) y SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial. Cuando distintas entidades participen en Global Training bajo la modalidad de cooperación, el interlocutor único responderá por todas y cada una de ellas.

f) SPRIren sozietate filiala den Basque Trade & Investment-i (Nazioartekotze Euskal Agentzia) denbora nahikoa lehenago jakinaraztea hautaketa-prozesuaren elkarrizketen egutegia, ordezkariak elkarrizketetara bertaratu ahal izateko.

f) Informar a Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), sociedad filial de SPRI del calendario completo de entrevistas del proceso selectivo con tiempo suficiente para que sus representantes puedan acudir a las mismas.

g) Aldez aurretik antolatutako prestakuntza-ikastaroak ematen direla bermatzea.

g) Asegurar la impartición de los cursos de formación previa establecidos.

h) Praktikak egingo diren atzerriko enpresa edo erakundeekin lankidetza-akordio espezifikoak sinatzea, zeinetan praktikak egiteko beharrezkoak diren baldintza materialak eta teknikoak ezarriko diren.

h) Firmar acuerdos específicos de colaboración con las empresas u organismos donde se van a desarrollar las prácticas en el extranjero en los que se establezcan las condiciones materiales y técnicas necesarias para el desarrollo de la práctica.

i) Beka bakoitzari lotutako aseguruak kudeatzea.

i) Gestionar los seguros relacionados con cada beca.

j) Bekadunei Gizarte Segurantzan alta ematea.

j) Dar de alta a las personas becadas en la Seguridad Social.

k) Ematen den «Global Training» beka bakoitzaren jarraipena egitea, bekadunari ezarri zaizkion baldintzak programan dagoen bitartean betetzen direla egiaztatzeko. Horretarako, bekadun bakoitzari eta praktikak egingo diren enpresa edo erakundeei beharrezko txostenak eskatuko zaizkio.

k) Realizar un seguimiento de cada una de las Becas «Global Training» concedidas, para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas a la persona becaria durante su permanencia en el programa. Para ello se solicitará a cada persona becada, así como a las empresas u organismos en los que se van a desarrollar las prácticas, los correspondientes informes.

l) Bekadun taldearen egoeraren berri ematea hilero SPRIren filiala den Basque Trade & Investment-i (Nazioartekotze Euskal Agentzia), hala nola helmuga-herrialderako irteerak, uko egitea, Euskadira itzultzea, azken orduko aldaketak...

l) Informar mensualmente a Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), sociedad filial de SPRI, de los cambios acontecidos en la situación del conjunto de becarios (salidas a destino, renuncias, retornos a Euskadi, cambios de última hora, etc.)

m) Emandako «Global Training» beken kopurua eta haien ezaugarriak dokumentu bidez justifikatzea, eta horrekin batera, beken garapenaren xehetasunak ematen dituen laburpen-txosten bat.

m) Justificar documentalmente el número de Becas «Global Training» concedidas y las características de las mismas, lo que vendrá acompañado de un informe resumen que detalle el desarrollo de las becas.

n) Laguntzei emandako helburuaren fiskalizazio-funtzioak betetzeko, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatzen dioten informazio guztiak ematea.

n) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y en Tribunal de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

o) Laguntza emateko ezarritako baldintzak betetzen ez badira, jasotako zenbatekoak itzultzea.

o) Reintegrar los importes percibidos en el supuesto de incumplimiento de las condiciones establecidas para la concesión de la ayuda.

p) Bekadunei beka bakoitzari dagokion zenbatekoa ordaintzea. Ordainketa hiru zatitan egingo da: % 50 praktikak hasi aurretik ordainduko da, beka eman ondoren; % 40 praktiken iraupenaren erdia betetzen den hilean, eta gainerako % 10 praktika amaitzean ordainduko da, eskatzen zaizkion dokumentu guztiak aurkezten direnean.

p) Abonar a las personas becadas la dotación correspondiente a cada una de ellas. Este abono se producirá en tres pagos, uno del 50 % antes del inicio de las prácticas, una vez concedida la beca, otro abono del 40 % en el mes correspondiente a la mitad de la duración de las prácticas, y el restante 10 % se abonará a la finalización de la práctica y en el momento de presentación de todos los documentos que le sean requeridos.

q) Hainbat erakundek lankidetzan eskaera bateratua aurkezten badute, proiektuaren kudeaketa bakarra eskaini beharko dute, eta ezin izango da bekarik banatu erakundeen laguntzaileen artean, ezta beken kudeaketa bereizirik egin ere.

q) En los casos en los que distintas entidades presenten una solicitud conjunta en la modalidad de cooperación, ofrecer una gestión única del proyecto, no estando permitido el reparto de becas entre las entidades cooperantes y la gestión separada de las mismas.

14. artikulua.– Laguntzak ordaintzea eta erakunde onuradunek laguntza justifikatzea.

Artículo 14.– Abonos de las ayudas y justificación de la ayuda por las entidades beneficiarias.

1.– 13. artikuluan aipatutako epealdia igarota egingo da honako oinarri hauen kargura «Global Training» beka-programaren baitan emandako laguntzen ordainketa, betiere berariazko uko egiterik egon ez bada, honela:

1.– El abono de las ayudas concedidas al amparo de las presentes bases a las entidades beneficiarias del programa de Becas «Global Training» se realizará, una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 13 sin mediar renuncia expresa, de la siguiente forma:

a) Lehen ordainketa: emandako laguntza onartu denean jasoko da, eta prestakuntzaren, aseguru-polizen, martxan jartzearen, kudeaketaren, administrazioaren, komunikazioaren eta publizitatearen gastuetara bideratutako zenbatekoaren % 50 izango da.

a) Un primer pago del 50 % del importe concedido correspondiente a los gastos de formación, de pólizas de seguros y de la puesta en marcha, gestión, administración, comunicación y publicidad, una vez aceptada la ayuda concedida.

b) Bigarren ordainketa: beka bakoitzaren zuzkidurari dagokion zenbatekoaren % 50 ordainduko da, bekadunen zerrenda argitaratu eta gero. Zerrenda horretan gutxienez izen-abizenak, NANa, jaiotza-data, generoa, telefonoa, e-maila, ikasketak, dakizkien hizkuntzak eta esleitutako enpresa, herrialdea eta hiria adieraziko dira. Horrez gain, SPRIren sozietate filiala den Basque Trade & Invesment-ek (Nazioartekotze Euskal Agentzia) bekadunei eta esleitutako enpresei buruz behar duen informazio osagarri guztia eska dezake.

b) Un segundo pago del 50 % del importe concedido correspondiente a la dotación de cada beca, una vez presentada la relación de las personas becadas. Dicha relación incluirá al menos nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, género, teléfono, email, estudios, idiomas hablados, empresa, país y ciudad asignados. Adicionalmente, Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), sociedad filial de SPRI, podrá solicitar cuanta información adicional considere necesaria sobre las personas becadas y las empresas asignadas.

Bekadunen zerrenda aurkezteko epea 2021eko abenduaren 31n bukatuko da; data horretatik aurrera ez da bekarik emango.

La fecha máxima para presentar la relación de personas becadas será el 31 de diciembre del 2021, no siendo posible la concesión de becas a partir de esa fecha.

c) Hirugarren eta azken ordainketa bat egingo da bekak bukatuta eta justifikatuta daudenean, eta gainerako kontzeptuengatik eta, egotekotan, kontingentziengatik ordaintzeke dagoen % 50 izango da. «Global Training» bekak kudeatzetik eratorritako gastuei aurre egiteko azken ordainketa hori aurretiaz jaso behar dutela egiaztatzen duten erakunde onuradunek eskaera egin beharko diote SPRIren sozietate filiala den Basque Trade & Invesment-i (Nazioartekotze Euskal Agentzia), eta 180.303,63 euro baino aurrerakin handiagoen kasuan bankuko abal bat aurkeztu beharko dute. Aurrerakinak 2022ko urtarrilean ordainduko dira.

c) Un tercer y último pago a la finalización y justificación de los seis meses con cargo a esta subvención, que responderá al 50 % restante por todos los conceptos más las contingencias, si las hubiese habido. Las entidades beneficiarias que acrediten la necesidad de un abono anticipado de este último pago para ir haciendo frente a los gastos derivados de la gestión de las Becas «Global Training» deberán realizar la solicitud a Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), sociedad filial de SPRI, siendo necesario presentar un aval bancario para anticipos superiores a 180.303,63 euros. Los anticipos se abonarán en enero del 2022.

2.– Justifikazioak proiektua bukatzen denetik hilabeteko epean aurkeztu beharko zaizkio SPRI-Enpresen Garapenaren Euskal Agentziari, betiere deialdiaren hurrengo ekitaldiko azaroaren 30a baino lehen.

2.– Las justificaciones deberán presentarse ante SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes desde la finalización del proyecto con cargo al presupuesto de esta convocatoria y como máximo el 30 de noviembre del ejercicio siguiente al de la convocatoria.

3.– Justifikazio-dokumentu horien artean, honako hauek egongo dira, gutxienez:

3.– Entre esta documentación justificativa figurarán al menos:

– Bekadun bakoitzak egindako zeregin eta ekintzen txosten xehakatua.

– Informe detallado de las tareas y actividades realizadas por parte de cada persona becada.

– Bekaren garapenari buruzko txosten orokorra, enpresen eta bekadunen zerrendarekin.

– Informe general del desarrollo de la beca, con una relación de empresas y personas becadas.

– Erakunde onuradunak bekadunei egindako banku-transferentzien egiaztagiria.

– Justificante de las transferencias bancarias realizadas desde la entidad beneficiaria a las personas becadas.

– Gizarte Segurantzari egindako ordainketen ziurtagiria (langileen izenen zerrenda, alta eta bajen agiriak, etab.)

– Justificante de los pagos a la Seguridad Social (relación nominal de trabajadores, documentos de altas y bajas, etc.)

– Kontratatutako aseguruen ziurtagiriak.

– Justificantes de los seguros contratados.

– Prestakuntza-ikastaroen antolaketak eragindako kostuen ziurtagiria.

– Justificantes del coste de organización de los cursos de formación.

– Kudeaketa-, administrazio-, komunikazio- eta publizitate-gastuen ziurtagiriak.

– Justificantes de los gastos de gestión, administración, comunicación y publicidad.

Faktura guztiak BEZik gabe egingo dira, erakunde onuradunak bakarrik BEZetik salbuetsita dauden jarduerak egin ezean; kasu horretan, dagokion Ogasunaren ziurtagiri batekin justifikatu beharko du.

Todas las facturas tendrán que imputarse sin IVA, salvo que la entidad beneficiaria realice exclusivamente actividades exentas de IVA, en cuyo caso, será necesario justificarlo mediante el certificado de la hacienda correspondiente.

Ez da autofakturazioa onartzen, ezta lankidetzan aritutako erakundeen arteko fakturazioa ere.

No se permite la auto-facturación ni la facturación entre entidades cooperantes.

Prestakuntza, kudeaketa, administrazioa, komunikazioa eta publizitatea erakunde onuraduneko langileek egin dituztela adieraziz gero, pertsona horien izen-abizenak, lan zehatzak, lan egindako orduak eta horien kostua zehaztu beharko dira.

En el caso de imputar formación, gestión, administración, comunicación o publicidad realizada por personal interno de la entidad beneficiaria, será necesario detallar los nombres de las personas, tareas concretas, horas dedicadas y coste horario de las mismas.

Prestakuntzarako erakunde onuradunaren aretoak erabiltzeagatik izandako gastuak jasoz gero, ordu-kopurua eta kostua justifikatu beharko dira, erakundearen aretoak erreserbatzeko dauden tarifa ofizialak aurkeztuz.

En el caso de imputar gastos por utilización de salas internas de la entidad beneficiaria para impartir la formación, será necesario justificar el número de horas y el coste de oportunidad, presentando las tarifas oficiales de reservas de sala de la entidad.

15. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 15.– Incumplimientos.

1.– Erakunde onuradunak ezarritako betekizunak ez betetzeak, aurkeztutako datuak faltsuak izateak eta jasotako zenbatekoa emandako xederako ez den beste xede baterako erabiltzeak berekin dakar dirulaguntza galtzea eta bi hilabeteko epean jasotako zenbatekoak gehi dagozkion legezko interesak ordaintzea, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak dagokion ez-betetze espedientea kudeatu ostean. Horrek ez dio kalterik egingo dagozkion beste jarduketa batzuei, eta aipatutako guztia Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuarekin bat eginez egingo da.

1.– El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de los términos establecidos en las presentes bases, la falsedad de los datos presentados, la aplicación de la cantidad percibida para una finalidad distinta de la que motivó su concesión determinará, previa tramitación del oportuno expediente de incumplimiento por parte de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, la pérdida de la subvención y la obligación de reintegrar en el plazo de dos meses las cantidades percibidas, más los correspondientes intereses demora que correspondan, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

2.– Halaber, ez-betetzetzat joko da Dirulaguntzen Lege Orokorreko 37. artikuluan jasotako edozein baldintza izanez gero.

2.– Asimismo, se considerará incumplimiento la concurrencia de cualquier circunstancia de las previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Araudi aplikagarria.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Normativa aplicable.

Programa honi hurrengo araudia aplikatzen zaio:

Al presente Programa le es de aplicación la siguiente normativa:

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta horrek garatutako Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua), dirulaguntzen esparruan oinarrizko araudia izanda.

1.– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio) en lo que constituya legislación básica en materia de subvenciones.

2.– 1/1997 Legegintza Dekretua, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauak onartzen dituena.

2.– Decreto Legislativo 1/1997, de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako dirulaguntzen bermeen eta itzulketaren jardunbide orokorra arautzen duena eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, jardunbidea eta betebeharrak ezartzen dituena.

3.– Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrean (aurrerantzean DBEO) eta izaera pertsonaleko datuak babestearen arloko gainerako arau aplikagarrietan ezarritakoari jarraikiz, jakinarazten da emandako datuak eskatutako laguntzaren espedientea kudeatzeko erabiliko direla. Bestalde, datu pertsonalak tratatzeko oinarri juridikoa SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren xedea betetzeko interes legitimoa da, bere eraketa-legearekin bat etorriz.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos facilitados serán tratados con el fin de gestionar el expediente de la ayuda que se solicita, siendo la base jurídica por la que se tratan los datos personales, la función pública en cumplimiento de los fines establecidos en los estatutos de creación de SPRI como Agencia Vasca de desarrollo Empresarial.

Aipatutako informazio hori enpresa laguntzaileei helaraz dakieke, baita arlo horretako Administrazio Publiko eskudunari eta SPRI Taldeko enpresei ere (ikusi: https://www.spri.eus/nortzuk-gara/spri-taldeko-sozietateak).

Dicha información podrá ser transmitida a empresas colaboradoras, Administración Pública con competencia en la materia y empresas del Grupo SPRI (ver: http://www.spri.eus/es/quienes-somos/ sociedades-del-grupo-spri http://www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri)

Interesdun guztiek izango dute aukera datuen babeserako araudiak ematen dizkien eskubideak SPRIren aurrean erabiltzeko, eta, horretarako, idatziz zuzenduko zaizkio SPRIri, honako helbide honetara: lopd@spri.eus

Todas las personas interesadas tienen la capacidad de ejercer los derechos que la normativa de protección de datos le ampara ante SPRI dirigiéndose por escrito a: lopd@spri.eus

SPRIn Datu Pertsonalen Babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsultatzeko, https://www.spri.eus/pribatutasun-politika/ webgunean dagoen Pribatutasun Politikara jo daiteke.

Para consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales en SPRI pueden dirigirse a la Política de Privacidad incluida en www.spri.eus/privacidad www.spri.eus/privacidad,

Datuen babesa eskatu behar izanez gero, kontrol-agintea Datuen Babeserako Espainiako Agentzia da.

Se informa de que la autoridad de control en el caso que necesite solicitar la tutela de datos es la Agencia Española de Protección de Datos.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak honako oinarriekiko hartzen dituen erabakiek izaera administratiboa dute, eta, beraz, eskumeneko jurisdikzioa administrazioarekiko auziena izango da.

Las decisiones de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en relación a las presentes Bases son de naturaleza administrativa y la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental