Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

65. zk., 2021eko martxoaren 31, asteazkena

N.º 65, miércoles 31 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
1881
1881

115/2021 DEKRETUA, martxoaren 23koa, zeinaren bidez arautzen baitira nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektoreko zientzia-teknologiaren eta enpresaren alorretan langile ikertzaileentzako eta langile teknologoentzako prestakuntza-laguntzak (Ikertalent programa).

DECRETO 115/2021, de 23 de marzo, por el que se regulan las ayudas de formación a personal investigador y personal tecnólogo en el ámbito científico-tecnológico y empresarial del sector agrario, pesquero y alimentario (Programa Ikertalent).

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak badaki langileen prestakuntza garrantzitsua dela EAEko nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektorean ikerketa, garapena eta berrikuntza sustatzeko. Horregatik, sektore horretako prestakuntza indartzen ari da, langile ikertzaileentzako eta langile teknologoentzako laguntzen emakidaren bitartez, garapen teknologikoaren eta enpresa-berrikuntzaren alorretan.

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente es consciente de la importancia de la cualificación del personal para fomentar la investigación, desarrollo e innovación del sector agrario, pesquero y alimentario vasco. Por ello, se está impulsando la formación en este sector a través de la concesión de ayudas a personal investigador y a personal tecnólogo en organismos del sector en áreas de desarrollo tecnológico e innovación empresarial.

Aurretik, laguntza horiei aplikatu beharreko araudia honako hauetan zegoen jasota: 185/2007 Dekretua, urriaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko arlo zientifiko-teknologikoan eta enpresa-arloan, ikertzaile eta teknologo gazteak prestatzeko laguntzei buruzkoa, azaroaren 24ko 608/2009 Dekretuaren bidez aldatua.

Anteriormente, la normativa aplicable a estas ayudas se establecía en el Decreto 185/2007, de 23 de octubre, de ayudas de formación a jóvenes investigadores y tecnólogos en el entorno científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario vasco, modificado por el Decreto 608/2009, de 24 de noviembre.

Laguntza programa indarrean dagoen araudira egokitzeko asmoz argitaratu zen 2020ko martxoaren 3ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian otsailaren 18ko 15/2020 Dekretua, zeinaren bidez arautzen baitira nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektoreko zientzia-teknologiaren eta enpresaren alorretan langile ikertzaileentzako eta langile teknologoentzako prestakuntza-laguntzak, laguntzen programa arau berrietara.

Con objeto de adecuar el programa de ayudas a la normativa en vigor, el 3 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el Decreto 15/2020, de 18 de febrero, por el que se regulan las ayudas de formación a personal investigador y personal tecnólogo en el ámbito científico-tecnológico y empresarial del sector agrario, pesquero y alimentario.

Argitaratu ondoren, zuzendu beharreko akats materialak atzeman dira, baita formulazio batzuen idazketa aldatzeko beharra ere, arau horretan ezarritakoa hobeto ulertu eta aplikatu ahal izateko.

Con posterioridad a su publicación se han observado errores materiales que han de ser subsanados y formulaciones cuya redacción debe ser modificada para una mejor comprensión y aplicación de lo establecido en esta norma.

Aldaketa ugari egin behar direnez, araudia errazago erabiltzeko eta segurtasun juridikoa babesteko, erabaki da jatorrizko testua eta egin beharreko aldaketak bilduko dituen dekretu bat onartzea.

Debido a las numerosas modificaciones que han de realizarse y en aras de facilitar el manejo de la normativa y de preservar la seguridad jurídica, se ha optado por la aprobación de un decreto completo que integre el texto original y las modificaciones pretendidas.

Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak, EAEko administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituenak, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari eskumenak eman dizkio nekazaritzako, arrantzako eta elikagaigintzako industrien eta komertzializazioaren alorrean, baita nekazaritzako elikagaien politikan ere.

El Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la CAPV y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente las competencias en materia de industrias y comercialización agrarias, pesqueras y alimentarias, así como de política agroalimentaria.

Ondorioz, Ekonomiaren Garapeneko, Jasangarritasuneko eta Ingurumeneko sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2021eko martxoaren 23an egindako bilkuran proposamen hori aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 23 de marzo de 2021.

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDEA ETA EZAUGARRIAK
OBJETO Y CARACTERÍSTICAS

1. artikulua.– Xedea eta zertarakoa.

Artículo 1.– Objeto y finalidad.

1.– Dekretu honen xedea da langile ikertzaileentzako (doktorego-tesiak egin ditzaten) eta langile teknologoentzako prestakuntza-laguntzen emakidari aplikatuko zaion erregimena ezartzea, biak Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektoreetan.

1.– El objeto del presente Decreto es establecer el régimen aplicable a la concesión de ayudas a la formación de personal investigador para la realización de tesis doctorales y de personal tecnólogo, ambos en los ámbitos agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Laguntza horien helburua da langile ikertzaileen eta langile teknologoen prestakuntza sustatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektoreko alor zientifiko-teknologikoetan, merkatuetan, marketinean eta enpresa-antolakuntzan garatuko diren I+G+b proiektuetan sartuz eta parte hartuz.

2.– La finalidad de estas ayudas es promover la formación de personal investigador y de personal tecnólogo mediante su incorporación y participación en proyectos de I+D+i a desarrollar en áreas científico-tecnológicas, mercados, marketing y organización empresarial del sector agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2. artikulua.– Laguntza-programak.

Artículo 2.– Programas de ayudas.

Bi laguntza-programa ezartzen dira:

Se establecen dos programas de ayudas:

a) Prestakuntza jasotzen ari diren langile ikertzaileentzako laguntza-programa.

a) Programa de ayudas a personal investigador en formación.

b) Prestakuntza jasotzen ari diren langile teknologoentzako laguntza-programa.

b) Programa de ayudas de formación a personal tecnólogo.

Laguntza-eskatzaileak bi programetarako sarbidea izango du, betiere horietako bakoitzean eskatutako titulu-eskakizunak betetzen baditu. Hala ere, ematen zaion laguntza horietako bakarra garatzeko baino ez da izango.

La persona solicitante de la ayuda podrá optar a ambos programas, cumpliendo los requisitos de titulación exigidos en cada uno. No obstante, la ayuda que le sea concedida tendrá por objeto, únicamente, el desarrollo de uno de ellos.

3. artikulua.– Prestakuntza jasotzen ari diren langile ikertzaileentzako laguntza-programa.

Artículo 3.– Programa de ayudas a personal investigador en formación.

1.– Programa honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektorearekin erlazionatutako arloetan doktorego-tesiak egin daitezen bultzatzea, betiere, arlo horietan doktoregoa duten langile gutxi baldin badago eta beharrezkoa bada Euskal Autonomia Erkidegoko egitura zientifiko-teknologikoan doktoreak sartzea, ikerketa-taldeak sendotzeko.

1.– El objeto de este programa es incentivar la realización de tesis doctorales en aquellas áreas de investigación relacionadas con el sector agrario, pesquero y alimentario vasco en las que exista una carencia de personal con doctorado, y se precise aumentar su incorporación a la estructura científico-tecnológica vasca para, de esta manera, consolidar los diferentes equipos de investigación.

2.– Tesi-proiektua nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektoreko I+G+b-an eskumena duen sailak (aurrerantzean, sail eskuduna) estrategikotzat eta lehentasunezkotzat jotako I+G+b proiekturen bati buruzkoa izango da. Lehentasunezkotzat eta estrategikotzat jotako proiektu horiek dagokion urteko deialdiaren aginduaren eranskinean bilduko dira.

2.– La tesis versará sobre alguno de los proyectos de I+D+i considerados de carácter estratégico y prioritario por el departamento competente en la planificación de la I+D+i agraria, alimentaria y pesquera (en adelante departamento competente), que se recogerán en un anexo a la correspondiente Orden de convocatoria anual.

3.– Doktoratu aurretik prestakuntza jasotzen ari diren langile ikertzaileen estatutua onartzen duen martxoaren 1eko 103/2019 Errege Dekretua eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legea aplikatuko zaizkie laguntza-programa honen onuradunei; izan ere, atxikitze-zentroan sartzen diren egunetik aurrera, lege-dokumentu horien aplikazio-eremuaren barnean geratuko dira.

3.– El Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el estatuto del personal investigador predoctoral en formación y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, Tecnología e Innovación serán de aplicación para las personas beneficiarias de este programa en la medida en que, a partir de la fecha de incorporación al centro de adscripción, queden dentro de su ámbito de aplicación.

4. artikulua.– Prestakuntza jasotzen ari diren langile teknologoentzako laguntza-programa.

Artículo 4.– Programa de ayudas de formación de personal tecnólogo.

1.– Programa honen xedea da nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektoreetan langile teknikari espezializatuak prestatzea, betiere, horiek etorkizunean sektoreko jarduerari (sektoreko enpresa eta elkarteen bidez) edota zientzia- eta teknologia-eragileen jarduerari ekin badiezaiokete.

1.– El objeto de este programa es la formación de personal técnico especializado en áreas del sector agrario, pesquero y alimentario vasco que pueda incorporarse en un futuro, bien a la actividad sectorial, a través de las empresas y asociaciones del sector, bien a la actividad de los agentes científico-tecnológicos.

2.– Prestakuntza-jarduera I+G+b proiektu batean garatuko da, eta sail eskudunak estrategikotzat eta lehentasunezkotzat jotako proiekturen bati buruzkoa izango da. Proiektu horiek dagokion urteko deialdiaren aginduaren eranskinean bilduko dira.

2.– El proyecto de I+D+i en el que se desarrollará la actividad formativa versará sobre alguno de los proyectos considerados de carácter estratégico y prioritario por el departamento competente, y que se recogerán en un anexo a la correspondiente Orden de convocatoria anual.

5. artikulua.– Atxikitze-zentroak.

Artículo 5.– Centros de adscripción.

1.– Laguntzen xede den proiektua, edonola ere, ondoren aipatzen diren erakunde motekin elkarlanean garatuko da:

1.– El desarrollo de los proyectos objeto de los dos programas se realizará, en todos los casos, en colaboración con los siguientes tipos de entidades:

a) Langile ikertzaileentzako laguntza-programaren kasuan, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko teknologia- edo ikerketa-zentroak eta unibertsitateak.

a) En el caso de las ayudas a personal investigador en formación, en colaboración con Centros tecnológicos o de investigación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como universidades.

b) Langile teknologoentzako laguntza-programaren kasuan, honako erakunde hauekin:

b) En el caso de las ayudas de formación a personal tecnólogo, en colaboración con:

1) Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko teknologia- edo ikerketa-zentroak eta unibertsitateak.

1) Centros tecnológicos o de investigación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como universidades.

2) Nekazaritza, elikadura edo arrantzaren sektorean diharduten eta Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden enpresak edo elkarteak, baldin eta arestian adierazitako arloetan prozesu berritzaile bati ekin nahi badiote, lehendik hasita zegoen ildo berritzaile bat indartu nahi badute edo jarduera berritzaile berrien sorkuntza bultzatu nahi badute.

2) Empresas o agrupaciones sectoriales del ámbito agrario, alimentario o pesquero, radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que deseen iniciar un proceso innovador, reforzar una línea innovadora ya existente o impulsar la creación de nuevas actividades innovadoras, todo ello en las áreas ya descritas anteriormente.

3) Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektorean aplikatu beharreko teknologiak diseinatzeko eta garatzeko helburua duten enpresak.

3) Empresas cuyo objeto sea el diseño y desarrollo de tecnologías de aplicación en el sector agrario, alimentario y pesquero vasco.

2.– Urteko deialdi bakoitzean, proiektuen zerrenda, horietako bakoitzerako onar daitezkeen titulazioak eta atxikitze-zentroak adieraziko dira.

2.– En cada convocatoria anual, se indicarán la relación de proyectos, las titulaciones admisibles para cada uno de ellos y los centros de adscripción.

3.– Atxikipen-zentroek erakunde kolaboratzaile diren aldetik, nahitaez bete beharko dute EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua (EAEko Administrazio Publikoen laguntzen eta dirulaguntzen araubideari buruzkoa), baita Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean adierazitakoa ere.

3.– Los centros de adscripción estarán sujetos en calidad de entidades colaboradoras a lo dispuesto en el Título VI del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, relativo al régimen de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y a lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Lankidetza-hitzarmen bat formalizatuko da atxikipen-zentroekin, lankidetza hori nola gauzatuko den arautzeko. Hitzarmenak bete beharko du bai Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 16. artikuluan oinarrizko legeri gisa xedatutakoa eta bai azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 52. artikuluan xedaturikoa.

Se formalizará un convenio de colaboración con los centros de adscripción, al objeto de regular los términos en los que se materializará dicha colaboración. El convenio deberá cumplir lo establecido con carácter de legislación básica en el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 52 del Texto Refundido de la ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

4.– Ezingo dute atxikitze-zentroaren izaera izan honako hauetan jasotako egoeretako batean edo gehiagotan dauden erakundeak: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikulua; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikulua.

4.– No podrán obtener la condición de centro de adscripción las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

6. artikulua.– Pertsona onuradunak.

Artículo 6.– Personas beneficiarias.

1.– Laguntzen onuradunak izango dira euskal nekazaritzaren, arrantzaren eta elikaduraren sektorearekin zerikusia duten ikerketa-arloetan doktorego-tesiaren proiektua egiteko edo arlo horietako jarduera zientifiko-teknologikoetan prestakuntza tekniko espezializatua egiteko laguntza lortzen duten pertsona fisikoak.

1.– Son beneficiarias de las ayudas las personas físicas que obtengan la ayuda para realizar el proyecto de tesis doctoral en áreas de investigación relacionadas con el sector agrario, pesquero y alimentario vasco o para realizar formación técnica especializada en actividades científico-tecnológicas de dichas áreas.

2.– Ezingo dira dekretu honetan araututako laguntzen onuradun izan honako hauetan jasotako egoeretako batean edo gehiagotan dauden pertsonak: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikulua, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikulua.

2.– No podrán obtener la condición de beneficiaria de las ayudas reguladas en este decreto las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

7. artikulua.– Eskatzaileek bete beharreko eskakizunak.

Artículo 7.– Requisitos de las personas solicitantes.

1.– Oro har, bi laguntza-programetarako:

1.– Con carácter general, para los dos programas de ayudas:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean erroldatuta egotea, gutxienez deialdia argitaratzen den urteko urtarrilaren 1etik aurrera. Dena dela, onartu egingo dira, eskakizun hori bete ez arren, inoiz EAEn erroldaturik egon baina ikasketak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo egin dituzten eskatzaileak.

a) Estar empadronada en un municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco con antigüedad, al menos, desde el 1 de enero del año de la publicación de la convocatoria. Se admitirán, no obstante, aquellas personas solicitantes que habiendo estado empadronadas en la CAPV no cumplan este requisito por motivos de la realización de estudios fuera de la Comunidad.

b) Europako Erkidegotik kanpoko pertsonen kasuan, dagokien egoitza-baimena eduki behar dute.

b) Estar en posesión del permiso de residencia cuando se trate de personas extracomunitarias.

c) Eusko Jaurlaritzaren barnean nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektoreetan eskumena duen sailak emandako antzeko beste laguntzaren bat ez jaso izana.

c) No haber disfrutado de otra ayuda de similares características del departamento del Gobierno vasco competente en materia de agricultura, pesca y alimentación.

d) Atxikipen-zentroa Espainiatik kanpo badago, eskatzaileek nahiko ondo jakin beharko dute laguntza gauzatzeko zentroa dagoen herrialdeko hizkuntza, edo hura gauzatzeko behar den hizkuntza teknikoa. Beharrezkoa izatekotan, hizkuntzaren ezagutza egiaztatuko beharko dute, bai hizkuntzen Europako erreferentzia-esparru bateratuaren C1 mailaren ezagutza egiaztatzen duten tituluen bidez, bai kalitatearen eta elikagaien industrien sektoreko zuzendaritza eskudunak (aurrerantzean, zuzendaritza eskuduna) egin beharreko proben bidez.

d) En aquellos casos en los que el centro de adscripción radique fuera del Estado, la persona solicitante deberá poseer un conocimiento suficiente del idioma del país donde radique el centro para el desarrollo de la ayuda o del idioma técnico necesario para desarrollar la misma. En el caso de que sea necesario, se verificará la suficiencia del conocimiento del idioma, bien a través de los títulos que acreditan el conocimiento de dichos idiomas a nivel de C1 del marco común europeo de referencia para las lenguas, bien a través de las pruebas correspondientes a realizar por la dirección competente en materia de calidad e industrias alimentarias (en adelante dirección competente).

e) Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik ez izatea, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barnean hartuta, bat etorriz Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin.

e) No encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

f) Indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, erregelamenduz zehazten den moduan.

f) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

g) Dirulaguntzak itzultzeko betekizunen ordainketak egunean izatea, erregelamenduz zehazten den moduan.

g) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.

2.– Gainera, baldintza hauek bete beharko dituzte langile ikertzaileentzako prestakuntza-laguntzen eskatzaileek:

2.– Adicionalmente, las solicitantes de las ayudas para la formación de personal investigador deberán cumplir:

a) Doktoregoko Ikasketa Ofizialak Arautzen dituen urtarrilaren 28ko 99/2011 Errege Dekretuaren 6. artikuluan ezarritako eskakizunen barnean, doktoregora sarbidea izateko honako hauetako bat:

a) Cualquiera de los siguientes requisitos de acceso al doctorado, dentro de los establecidos por el artículo 6 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado:

1) Espainiako gradu-titulu ofizial bat, edo horien baliokidea den titulu bat, eta unibertsitate-masterraren titulu bat, edo horien baliokidea den titulu bat, izatea, baldin eta bi ikasketa horiek batuta, gutxienez, ETCSko 300 kreditu gainditu badira.

1) Estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster universitario, o equivalente, siempre que se hayan superado, al menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas.

2) Espainiako edo Europako Goi-mailako Hezkuntzaren Esparruko beste herrialde bateko unibertsitate-titulu ofizial bat izatea, masterrerako sarbidea lortzeko gaitzen duena, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren 16. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta unibertsitate-ikasketa ofizial guztietan 300 ECTS kreditu gainditu izana gutxienez; horietatik, gutxienez 60 kredituk master-mailakoak izan beharko dute.

2) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.

3) Espainiako gradu-titulu ofizial bat izatea, gutxienez 300 ECTS kredituko iraupena duena, Europako Erkidegoko zuzenbideko arauen arabera. Tituludun horiek arau honen 7.2 artikuluan ezarritako prestakuntza-osagarriak ikasi behar izan dituzte ezinbestean, salbu eta gradu-tituluari dagokion ikasketa-planak barne hartzen baditu ikerketa-prestakuntzako kredituak, master-ikasketetatik datozen kredituen baliokideak direnak, prestakuntza-balioari dagokionez.

3) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de esta norma, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.

4) Unibertsitate-tituludunek, baldin eta, osasun-prestakuntza espezializatuko plazetarako sarbide-proban prestakuntzan plaza lortu ondoren, ebaluazio positiboarekin gainditu badituzte Osasun Zientzietako espezialitateren bateko titulu ofiziala lortzeko programa baten bi prestakuntza-urte gutxienez.

4) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.

5) Atzerriko hezkuntza-sistemen arabera lortutako titulu bat izatea, homologatu beharrik gabe, unibertsitateak aldez aurretik egiaztatu badu Espainiako unibertsitate-masterreko titulu ofizialaren pareko prestakuntza-maila duela eta titulua eman duen herrialdean doktorego-ikasketak egiteko baliagarria dela. Onarpen horrek ez du inola ere ekarriko interesdunak duen aldez aurreko titulua homologatzea, ezta titulu hori aitortzea ere, doktorego-irakaskuntzetara sartzearen ondorioetarako ez bada.

5) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que este acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.

6) Goi-mailako hezkuntzarako kualifikazioen espainiar esparruko 3. mailari dagokion baliokidetasuna eskuratu duen unibertsitate-titulu ofiziala, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuarekin bat etorriz. Errege-dekretu horrek ezartzen ditu Unibertsitateko titulazio eta ikasketa-maila ofizialarekin homologatzeko eta haren baliokidetzat jotzeko zein ikasketak baliozkotzeko baldintzak eta prozedura, atzerrian egindako goi-mailako ikasketei dagokienez, baita kualifikazioen espainiar esparruaren baitako mailen baliokide direnak zehazteko prozedura ere, arkitekto, ingeniari, lizentziatu, arkitekto teknikoa, ingeniari teknikoa zein diplomadun goi-mailako titulu ofizialei dagokienez.

6) Estar en posesión de un título universitario oficial que haya obtenido la correspondencia al nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de Educación Superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.

b) 2. apartatu honetako a) letrako baldintzetako edozein betetzen duen gradu-titulua edo titulu baliokidea lortzeko ikasketak amaituta izatea, eskabideak aurkezteko epea amaitu aurreko bost ikasturte osoak hartzen dituen aldian. Honako salbuespen hauek aplikatuko dira:

b) Haber finalizado los estudios conducentes a la obtención del título de grado o equivalente al que se refiere cualquiera de los requisitos del apartado a) de este punto 2, en el periodo que comprende los cinco cursos académicos completos anteriores a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes, con las siguientes excepciones:

– Ikasketak amaitzeko epea 7 ikasturte osora luzatuko da luzapen-aldi horretan gutxienez hiru hilabetez 3 urtetik beherako seme-alabak artatzen eta zaintzen aritu diren eskatzaileen kasuan.

– El periodo de finalización de estudios se ampliará a 7 cursos académicos completos para aquellas personas que en dicho periodo de ampliación se hayan dedicado durante al menos tres meses a la atención y cuidado de hijos menores de tres años.

– Ikasketak amaitzeko epea 8 ikasturte osora luzatuko da Medikuntza, Farmazia, Biologia, Kimika edo Psikologia lizentziadunentzat, baldin eta eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean Medikuntzako Espezialitateko titulu ofiziala (BAME) edo Farmaziako Espezialitatekoa (BAFE) badute, edo Biologia, Kimika edo Psikologiako espezialitateetako ziurtagiri ofiziala badute (BABE, BAKE edo BAPE, hurrenez hurren).

– El periodo de finalización de estudios se ampliará a 8 cursos académicos completos para las personas licenciadas en Medicina, Farmacia, Biología, Química o Psicología que a fecha de cierre del cierre del plazo de presentación de solicitudes estén en posesión del título Oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten con el Certificado Oficial de Especialidad en Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología (PIR).

3.– Artikulu honetako 1. apartatuan finkatutakoaz gainera, baldintza hauek bete beharko dituzte langile teknologoen prestakuntzarako laguntzen eskatzaileek:

3.– Adicionalmente a lo establecido en el apartado 1 de este artículo, las personas solicitantes de las ayudas para la formación de personal tecnólogo deberán cumplir:

a) Betekizun hauetako bat:

a) Cualquiera de los siguientes requisitos:

1) Goi-teknikariaren titulua izatea, Lanbide Heziketako goi-mailako heziketa-ziklo bat gainditu delako, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 44.3 artikuluari jarraikiz.

1) Estar en posesión de un título de Técnico Superior por haber superado un ciclo formativo de grado superior de la Formación Profesional, de acuerdo al artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2) Unibertsitate-ikasketa ofizialen antolamendua ezartzen duen urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren 16. artikuluan masterreko ikasketa ofizialetan sartzeko ezarritako baldintzetako bat betetzea:

2) Cumplir cualquiera de los requisitos establecidos para el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:

2.1.– Espainiako edota Europako Goi-mailako Hezkuntzaren Esparruko beste herrialde bateko goi-mailako hezkuntzako erakunde batek emandako unibertsitate-titulu ofizial bat izatea, baldin eta titulu horrek interesdunari ahalmena ematen badio master-irakaskuntzetarako sarbidea izateko.

2.1.– Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

2.2.– Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparrutik kanpoko hezkuntza-sistemen arabera lortutako titulu bat izatea, homologatu beharrik gabe, unibertsitateak aldez aurretik egiaztatu badu Espainiako unibertsitate-titulu ofizialen pareko prestakuntza-maila duela eta titulua eman duen herrialdean graduondoko irakaskuntzetara sartzeko balio duela.

2.2.– Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación del mismo, previa comprobación por la Universidad de que acredita un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.

b) Amaituta izatea 3. apartatu honetako a) letrako eskakizunetako edozein betetzen duen titulua lortzeko ikasketak, eskabideak aurkezteko epea amaitu aurreko bost ikasturte osoak hartzen dituen aldian. Honako salbuespen hauekin:

b) Haber finalizado los estudios conducentes a la obtención del título al que se refiere cualquiera de los requisitos del apartado a) de este punto 3, en el periodo que comprende los cinco cursos académicos completos anteriores a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes, con las siguientes excepciones:

– Ikasketak amaitzeko epea 7 ikasturte osora luzatuko da luzapen-aldi horretan gutxienez hiru hilabetez 3 urtetik beherako seme-alabak artatzen eta zaintzen aritu diren eskatzaileen kasuan.

– El periodo de finalización de estudios se ampliará a 7 cursos académicos completos para aquellas personas que en dicho periodo de ampliación se hayan dedicado durante al menos tres meses a la atención y cuidado de hijos menores de tres años.

– Ikasketak amaitzeko epea 8 ikasturte osora luzatuko da Medikuntza, Farmazia, Biologia, Kimika edo Psikologia lizentziadunentzat, baldin eta eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean Medikuntzako Espezialitateko titulu ofiziala (BAME) edo Farmaziako Espezialitatekoa (BAFE) badute, edo Biologia, Kimika edo Psikologiako espezialitateetako ziurtagiri ofiziala badute (BABE, BAKE edo BAPE, hurrenez hurren).

– El periodo de finalización de estudios se ampliará a 8 cursos académicos completos para las personas licenciadas en Medicina, Farmacia, Biología, Química o Psicología que a fecha de cierre del cierre del plazo de presentación de solicitudes estén en posesión del título Oficial de Especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR) o cuenten con el Certificado Oficial de Especialidad en Biología (BIR), Química (QUIR) o Psicología (PIR).

4.– Laguntzen eskatzaileek eskabideak aurkezteko epea bukatu baino lehen bete beharko dituzte artikulu honetan aipatzen diren baldintzak.

4.– Las personas solicitantes de las ayudas deberán cumplir los requisitos a que se refiere este artículo a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

8. artikulua.– Langile ikertzaileen prestakuntzarako laguntzen ezaugarriak eta iraupena.

Artículo 8.– Características y duración de las ayudas para la formación de personal investigador.

1.– Prestakuntza jasotzen ari diren langile ikertzaileentzako laguntzen kasuan, laguntzak doktoretza-aurreko kontratu baten ezaugarriak izango ditu baliatzeko aldi osoan. Kontratuaren xedea ikerketa-lanak egitea izango da, aukeratutako eta esleitutako proiektuaren esparruan, eta lanaldi osoko erregimenean.

1.– En el caso de ayudas a personal investigador en formación, la ayuda tendrá las características de un contrato predoctoral durante la totalidad del periodo de disfrute de la misma. El contrato tendrá por objeto la realización de tareas de investigación en el ámbito del proyecto elegido y asignado, en régimen de dedicación a tiempo completo.

2.– Idatziz egingo dute kontratua atxikitze-zentroak (enplegatzaile gisa) eta prestakuntza jasotzen ari den ikertzaileak (langile gisa), Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 21. artikuluan, doktoratu aurretik prestakuntza jasotzen ari diren langile ikertzaileen estatutua onartzen duen martxoaren 1eko 103/2019 Errege Dekretuan edo horiek ordezten duen araudian eta indarreko lan-araudian xedatutakoari jarraikiz.

2.– El contrato se celebrará por escrito entre el centro de adscripción en su condición de empleador y la persona investigadora en formación en su condición de trabajadora, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, Tecnología e Innovación, en el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación, o normativa que lo sustituya, y la normativa laboral vigente.

Enplegatzailearen eta prestakuntza jasotzen ari diren langile ikertzaileen arteko harremana 14/2011 Legean, 103/2019 Errege Dekretuan eta Langileen Estatutuan gai horri buruz xedatutakoaren araberakoa izango da.

La relación entre el empleador y el personal investigador en formación será la que se derive de lo dispuesto al respecto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, y el Estatuto de los Trabajadores.

Kontratu horretan % 30eko murrizketa aplikatuko da Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotan doktorego aurreko kontratuaren bidez kontratatutako langile ikertzailearen kotizazioaren kontingentzia arruntengatik, ekainaren bateko 14/2011 Legearen hemezortzigarren xedapen gehigarrian eta martxoaren 1eko 103/2019 Errege Dekretuaren xedapen gehigarri bakarrean zehaztutakoaren arabera.

En dicho contrato se aplicará la reducción del 30 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes en la cotización relativa al personal investigador contratado bajo la modalidad de contrato predoctoral, según lo estipulado en la Disposición adicional decimoctava de la Ley 14/2011, de 1 de junio, y en la Disposición Adicional Única del Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo.

3.– Kontratuak ondoz ondoko lau urteko iraupena izango du.

3.– La duración del contrato será de cuatro años consecutivos.

Hala ere, desgaitasuna duen pertsona batekin sinatzen bada, kontratuak gehienez ere sei urteko iraupena izango du. Kasu horretan, kontuan hartuko dira ikerketa-jardueraren ezaugarriak eta jardueraren garapenean mugek izango duten eragina. Enplegu-zerbitzu publiko eskudunaren aldeko txostena beharko da; horretarako, zerbitzu horrek desgaitasuna baloratzeko eta orientatzeko talde tekniko eskudunen txostena eskatu ahalko du. Ondorio horietarako, desgaitasuna izango dute Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideen eta haien Gizarteratzearen Lege Orokorraren testu bateginak –azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua– aurreikusitakoak.

No obstante, cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad, el contrato podrá alcanzar una duración máxima de seis años teniendo en cuenta las características de la actividad investigadora y el impacto del grado de las limitaciones en el desarrollo de la actividad, previo informe favorable del servicio público de empleo competente, que a estos efectos podrá recabar informe de los equipos técnicos de valoración y orientación de la discapacidad competentes. A estos efectos, se considerarán personas con discapacidad las previstas en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

4.– Eskumena duen zuzendaritzak finkatuko du laguntza baliatzen hasteko eguna; halere, aldez aurretik eskabide justifikatua egiten bada, egun hori atzeratu ahal izango da, baina inolaz ere ez hiru hilabete baino gehiago.

4.– La fecha de inicio de disfrute de la ayuda será fijada por la dirección competente, sin perjuicio del aplazamiento que, previa solicitud justificada, se pueda conceder, y que, en ningún caso, será superior a tres meses.

5.– Dekretu honen 22. artikuluan aurreikusitako uko-egiteen ondorioz onuradun bihurtutako pertsonek laguntza erabat baliatzeko geratzen den denbora-tartean baliatu ahalko dute laguntza, aurreko titularra baliatzen hasi zenetik aurrera.

5.– Quienes accedan a la condición de beneficiarias como consecuencia de las renuncias previstas en el artículo 22 del presente Decreto disfrutarán de la ayuda por el periodo que reste de disfrute de la misma desde la fecha de incorporación del titular anterior.

6.– Langile ikertzailearen kontratuaren iraupenaren zenbaketa eten egingo da aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua, amatasuna, adopzioa edo harrera, edoskitzaroko arriskua edota aitatasuna gertatzean. Kasu horretan, interesdunak etendako denbora-tartea berreskuratu ahalko du hala eskatzen badu, behin laguntza amaitu eta ez bazaio hari uko egin edo ez bada hura baliogabetu. Hala bada, eskumena duen zuzendaritzak laguntza berreskuratzeko baimena eman beharko dio interesdunari, baldin eta berreskurapena gutxienez hirurogei eguneko denboraldietan egiten bada eta esleitutako aurrekontuak ahalbidetzen badu.

6.– Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, suspenderán el cómputo de la duración del contrato del personal investigador. En este caso, el tiempo interrumpido podrá recuperarse a petición por parte de la persona interesada, a la finalización de la ayuda, sin que haya mediado renuncia ni revocación. Dicha recuperación deberá ser autorizada por la dirección competente, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

7.– Doktorego titulua eskuratzeak kontratua azkenduko du, nahiz eta haren gehienezko iraupena agortu ez. Ondorio horietarako, ulertuko da doktorego-tesia defendatu eta onartzeko ekitaldiaren egunean doktorego-titulua lortu dela.

7.– La obtención del título de doctorado extinguirá el contrato predoctoral, aunque no se hubiera agotado la duración máxima del mismo. A estos efectos se considera que se ha obtenido el título de doctorado en la fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral.

9. artikulua.– Langile teknologoentzako prestakuntza-laguntzen ezaugarriak eta iraupena.

Artículo 9.– Características y duración de las ayudas para la formación de personal tecnólogo.

1.– Laguntzek dirulaguntzaren izaera izango dute, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoari jarraikiz.

1.– Las ayudas tendrán el carácter de subvención de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

2.– Hogeita lau hilabeteko iraupena izango du laguntzak gehienez, prestakuntza jasotzen ari den langile teknologoa atxikitze-zentrora sartzen denetik aurrera.

2.– La ayuda tendrá una duración máxima de veinticuatro meses, contados a partir de la fecha de incorporación del personal tecnólogo en formación al centro de adscripción.

3.– Laguntza baliatzen hasteko eguna eskumena duen zuzendaritzak finkatutakoa izango da; halere, aldez aurretik eskabide justifikatua egiten bada, egun hori atzeratu ahal izango da, baina inolaz ere ez hiru hilabete baino gehiago.

3.– La fecha de inicio de disfrute de la ayuda será fijada por la dirección competente, sin perjuicio del aplazamiento que, previa solicitud justificada, pueda concederse, y que en ningún caso será superior a tres meses.

4.– Dekretu honen 22. artikuluan aurreikusitako uko-egiteen ondorioz onuradun bihurtutako pertsonek baliatu ahalko dute laguntza aurreko onuraduna atxikitze-zentroan sartu zenetik amaitu arte gelditzen den epe osorako.

4.– Quienes accedan a la condición de beneficiarias como consecuencia de las renuncias previstas en el artículo 22 del presente Decreto disfrutarán de la ayuda por el periodo que reste de la misma desde la fecha de incorporación del titular anterior.

10. artikulua.– Onuradunen tutoretzak.

Artículo 10.– Tutorías de las personas beneficiarias.

1.– Laguntzen onuradunek tutore bat izan beharko dute. Tutore horrek ikerketa, garapen teknologiko edo berrikuntzako proiektuaren garapena edo, hala badagokio, doktorego-tesiaren burutzapena gainbegiratuko du eta onuradunak gauzatu beharreko jarduerak zuzenduko ditu.

1.– Las personas beneficiarias de las ayudas deberán contar con un tutor o tutora que supervisará el desarrollo del proyecto de investigación, desarrollo tecnológico o innovación o, en su caso, la realización de la tesis doctoral y dirigirá las actividades a realizar por la beneficiaria.

2.– Prestakuntza jasotzen ari diren langile ikertzaileentzako laguntza-programan, pertsona onuradunaren tutore edo zuzendariak izan daitezke proiektua gauzatzen den ikerketa-zentroarekin lotutako langile ikertzaileak baldin eta proiektu horren ikerketa-taldearen parte badira; beste unibertsitate edo ikerketa-zentro baten aintzatespena duten pertsonak ere izan daitezke tutore edo zuzendari. Laguntzarekin lotutako proiektua doktoregoa gauzatzen den erakundea ez den beste erakunde batean egiten bada, bi tutore eduki beharko ditu pertsona onuradunak: bat, proiektuaren barnean; bestea, unibertsitatearen barnean. Tutoreak derrigorrean eduki beharko du doktorego-titulua, eta atxikitze-zentroak egiaztatu egin beharko du kondizio hori.

2.– En el Programa de ayudas a personal investigador en formación, podrá ostentar la dirección o la tutoría de la persona beneficiaria personal investigador con vinculación al centro de investigación en que se realiza el proyecto y que forme parte del equipo de investigación de dicho proyecto, o persona reconocida de otra universidad o centro de investigación. En el caso de que el proyecto al que esté vinculada la ayuda se desarrolle en una entidad distinta a aquella en que desarrolle el doctorado, deberá en todo caso tener dos personas tutoras: una, dentro del proyecto, y otra, dentro de la universidad. El tutor o tutora deberá tener obligatoriamente la titulación de doctorado, siendo el centro de adscripción el que deba acreditar esta condición.

3.– Langile teknologoen prestakuntzarako laguntza-programari dagokionez, prestakuntza enpresa edo elkarte sektorial batean egiten bada, enpresa edo elkarte sektorial horrekin lotutako tutore bat izan beharko du pertsona onuradunak, ikerketa-zentro, teknologia-zentro edo unibertsitate bateko beste tutore batez gain.

3.– En el programa de ayudas de formación de personal tecnólogo, cuando la actividad se desarrolle en una empresa o agrupación sectorial, la persona beneficiaria contará con un tutor o tutora con vinculación a la empresa o agrupación sectorial, pudiendo contar, a su vez, con otra persona tutora perteneciente a un centro de investigación, tecnológico o universidad.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
BALIABIDE EKONOMIKOAK ETA ORDAINKETA
RECURSOS ECONÓMICOS Y PAGO

11. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 11.– Recursos económicos.

Dekretu honetan arautzen diren laguntzetarako jarritako baliabide ekonomikoak Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan xede horretarako berariaz ezarriko diren aurrekontu-kredituetatik hartuko dira. Laguntzen guztizko zenbatekoa dagokion urteko deialdiaren aginduan jasoarazi beharko da.

Los recursos económicos destinados a la concesión de las ayudas reguladas por el presente Decreto procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La cantidad total de las ayudas deberá figurar en la correspondiente Orden de convocatoria anual.

12. artikulua.– Laguntzen zuzkidura.

Artículo 12.– Dotación de las ayudas.

1.– Prestakuntza jasotzen ari diren langile ikertzaileentzako laguntzek eta langile teknologoentzako prestakuntza-laguntzek diru-zenbateko finkoa izango dute urtean. Zenbateko hori laguntzen deialdiaren urteko aginduan zehaztuko da, ezarritako aurrekontu-baliabideen arabera.

1.– Tanto las ayudas a personal investigador en formación como las ayudas de formación de personal tecnólogo tendrán una dotación económica anual, que será establecida en la Orden anual de convocatoria de las ayudas en función de las disponibilidades presupuestarias establecidas para tal fin.

2.– Prestakuntza jasotzen ari diren langile ikertzaileentzako laguntzek ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 21. artikuluaren d) letran eta martxoaren 1eko 103/2019 Errege Dekretuaren 7. artikuluan doktoretza-aurreko kontratuetarako ezarritako gutxieneko ordainsari-zenbatekoak errespetatu beharko dituzte. Laguntza horiek bideratuko dira atxikitze-zentroek ordaindu ditzaten langile ikertzaileen ordainsari gordina eta Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuota.

2.– Las ayudas al personal investigador en formación deberán respetar las cuantías mínimas retributivas que establecen para los contratos predoctorales el artículo 21.d) de la Ley 14/2011, de 1 de junio y el artículo 7 del Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo. La ayuda se destinará al abono por parte del centro empleador, de la retribución bruta y de la cuota empresarial a la Seguridad Social del personal investigador.

3.– Bi laguntza-programa horien onuradunek, gainera, laguntza osagarri bat izango dute, gastua 14.5 artikuluan ezarrita dagoen bezala justifikatuz gero. Laguntza horren zuzkidura eta erabilgarritasuna ere deialdiaren urteko aginduetan ezarriko dira.

3.– Las personas beneficiarias de ambos programas de ayudas disfrutarán, además, de una ayuda complementaria, previa justificación del gasto en los términos establecidos en el artículo 14.5, cuya dotación y disponibilidad se establecerá, igualmente, en las Órdenes anuales de convocatoria.

Ekitaldi batean erabili ez den laguntza osagarriaren zenbatekoa hurrengo ekitaldietan baliatu ahal izango da, baldin eta dagokion aurrekontu-programan kreditu egokia eta nahikoa badago.

El importe de la ayuda complementaria no utilizado en un ejercicio podrá disfrutarse en los ejercicios siguientes, siempre que exista crédito adecuado y suficiente en el programa presupuestario correspondiente.

Laguntza osagarri hori honako gastu hauek ordaintzeko baliatuko da:

Esta ayuda complementaria se destinará a sufragar gastos de:

a) Laguntzarekin lotutako unibertsitate-ikastaroetan matrikulatzea.

a) Matriculación en cursos universitarios relacionados con la ayuda.

b) Laguntzarekin zerikusia duten zientzia-biltzarretara, mintegietara, ikastaroetara eta lan-jardunaldietara joatea.

b) Asistencia a congresos científicos, seminarios, cursos y jornadas de trabajo relacionados con la ayuda.

c) Beste ikerketa- eta teknologia-zentro batzuetan egonaldiak egitea. Horretarako ezinbestekoa izango da tutorearen edo zuzendariaren adostasuna izatea. Behin-behineko bizilekuari dagokionez, ez dira finantzatuko ez mantenu-gastuak, ez jarduera-zentrora joateko ohiko bidaia-gastuak.

c) Estancias en otros centros de investigación y tecnológicos, con la conformidad de la persona que ejerza la tutoría o dirección. Respecto a la residencia eventual de destino, no se financiarán gastos de manutención ni gastos de desplazamiento habitual al centro de la actividad.

Egonaldi horien helburua izango da jarduera zientifikoen bidez ikerketa zientifikoaren eta teknikoaren formakuntza hobetzea, ikerketa-proiektuan aplikatzeko teknika berriak ikastea, funts bibliografikoak eta dokumentalak kontsultatzea eta, prestakuntza zientifikoaren eta teknikoaren onerako, tesiaren garapena bultzatzeko edo doktoretza-titulua eskuratzeko lagungarri izan daitekeen beste edozein jarduera egitea.

La finalidad de estas estancias será la mejora de la formación en investigación científica y técnica mediante la realización de actividades de investigación, el aprendizaje de nuevas técnicas de aplicación al proyecto de investigación, la consulta de fondos bibliográficos y documentales, y cualquier otra actividad que, redunde en beneficio de la formación científica y técnica, impulse el desarrollo de la tesis, o facilite la obtención del doctorado.

d) Laguntzarekin lotutako material bibliografikoa.

d) Material bibliográfico relacionado con la ayuda.

e) Doktorego-tesiaren aurkezpenarekin lotutako gastuak.

e) Gastos relacionados con la presentación de la tesis doctoral.

Diruz lagundu daitezkeen gastuen mugak zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan eta haren ondorengo aldaketetan zehaztutakoak izango dira.

Los límites a los gastos subvencionables serán los definidos en el Decreto 16/1993, de dos de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio y sus posteriores modificaciones.

Oro har, finantzagarriak diren joan-etorriak garraiobide publikoetan egin beharko dira. Edonola ere, inguruabarrak kontuan hartuta, eskuduntza duen zuzendaritzak baimendu dezake ibilgailu partikularretan egitea. Baimen hori emango da, destino-puntura garraio publikoan ailegatzeko zailtasun nabaria dagoela aipatu zuzendaritzak aintzat hartzen badu.

Con carácter general, los desplazamientos financiables se efectuarán en medios de transporte público colectivo, salvo que, en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso, se autorice por la dirección competente el uso de vehículo particular. Esta autorización se otorgará cuando, a juicio de esta dirección, exista una dificultad considerable para acceder con normalidad al punto de destino en medios de transporte público.

4.– Dagokion deialdi-aginduan ezarritako laguntzaren zenbatekoa aurreko deialdietakoa baino handiagoa bada, eguneratu egingo da dirulaguntzaren xede den jarduera egiten jarraitzen duten aurreko deialdietako onuradunek jaso beharreko zenbatekoa, betiere ordainsari-ekitatearen printzipioaren arabera.

4.– Cuando la cuantía de la dotación de la ayuda fijada en la Orden de convocatoria correspondiente sea superior a la establecida en convocatorias precedentes, se actualizará la cuantía a percibir por los beneficiarios de convocatorias anteriores que continúen realizando la actividad objeto de la subvención; todo ello en virtud del principio de equidad retributiva.

13. artikulua.– Gizarte Segurantza eta aseguruak.

Artículo 13.– Seguridad Social y seguros.

1.– Martxoaren 1eko 103/2019 Errege Dekretuan, urtarrilaren 27ko 63/2006 Errege Dekretuan eta urriaren 24ko 1493/2011 Errege Dekretuan ezarritakoari jarraikiz, bi laguntza-programa horien pertsona onuradunak besteren konturako langiletzat hartuko dira, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean barneratuta geratzearen ondorioetarako.

1.– De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, y en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, las personas beneficiarias de ambos programas de ayudas quedarán asimiladas a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.

2.– Langile ikertzaileen kasuan, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko alta-eskabidea atxikitze-zentroak egingo du; langile teknologoen kasuan, berriz, Eusko Jaurlaritzak; bi kasuetan, interesduna zentroan sartzen den egunetik aurrera izango du alta horrek eragina.

2.– La solicitud del alta en el Régimen General de la Seguridad Social será efectuada, en el caso del personal investigador, por el centro de adscripción, y en el caso del personal tecnólogo, por el Gobierno Vasco, en ambos casos con efectos del día de incorporación al centro.

3.– Onuradunek erantzukizun zibileko, istripuetako eta bidaia-laguntzako polizak izango dituzte. Bidaia-laguntzako estaldura hori izango dute jarduera Espainiako Estatutik kanpo egiten bada. Kasu horretan, interesdunek horren berri eman beharko diote zuzendaritza eskudunari, gutxienez 10 egun lehenago, egonaldiaren hasiera-data eta amaiera-data adieraziz. Hori egin ezean, Eusko Jaurlaritzak ez du erantzukizunik izango dagokion aseguru-poliza ez egiteagatik.

3.– Las personas beneficiarias dispondrán de pólizas de responsabilidad civil, accidentes y asistencia en viaje, correspondiendo la asignación de esta última cobertura cuando la actividad se desarrolle fuera del Estado español. En este caso, las personas interesadas deberán comunicar tal circunstancia a la dirección competente con una antelación mínima de 10 días y con indicación de la fecha de inicio y final del periodo en el que se producirá la estancia. De no hacerlo, el Gobierno Vasco quedará eximido de la responsabilidad de formalizar la correspondiente póliza de seguros.

14. artikulua.– Ordaintzeko era.

Artículo 14.– Forma de pago.

1.– Prestakuntza jasotzen ari diren langile ikertzaileentzako laguntzen kasuan, lan-kontratua gauzatzen denean ordainduko zaie lehen urteko ordainketa osoa atxikitze-zentroei. Hori baino lehen, atxikitze-zentroek kontratuen kopia igorri beharko diote eskumena duen zuzendaritzari, kontratua formalizatu eta hamar egun naturaleko epean. Hurrengo urterokoen ordainketa ekonomia-ekitaldi bakoitzaren hasieran egingo zaie atxikitze-zentroei.

1.– En el caso de ayudas a personal investigador en formación, el pago íntegro de la primera anualidad se hará a los centros de adscripción una vez formalizado el contrato de trabajo. Previamente, los centros de adscripción deberán remitir a la dirección competente copia de los contratos en el plazo de diez días naturales desde su formalización. El pago de las siguientes anualidades se efectuará igualmente a los centros de adscripción al inicio de cada ejercicio económico.

Bigarren, hirugarren eta laugarren urteetako ordainketa egiteko, aurreko ekitaldiko onuradun bakoitzaren dokumentazio hau aurkeztu beharko dute atxikitze-zentroek: nomina, horren ordainagiria, eta RNT-langileen zerrenda nominala eta RLC-kotizazioen likidazioari buruzko agirien ereduak.

Para el pago de la segunda, la tercera y la cuarta anualidad, los centros de adscripción deberán presentar de cada persona beneficiaria: la nómina, el justificante de pago y los modelos Relación Nominal de Trabajadores (RNT) y Recibos de Liquidación de Cotizaciones (RLC) correspondientes al ejercicio anterior.

2.– Langile teknologoen kasuan, laguntzaren zenbatekoa aldez aurretik ordainduko zaie onuradunei, uneko urteko hiruhileko bakoitzean, lehenengo eta azken ordainketak izan ezik; horiek hainbanatuta egingo dira, baldin eta aldia ez badator bat uneko urteko hiruhileko batekin. Edonola ere, lehenengo ordainketa atxikitze-zentroan sartu eta lehenengo bi hilabeteetan egingo da.

2.– En el caso de ayudas a personal tecnólogo el pago de la ayuda se hará efectivo a las personas beneficiarias, de forma anticipada cada trimestre del año en curso, excepto lo correspondiente al primer y último pago, que se realizará de forma prorrateada si el período no coincidiese con un trimestre del año en curso. En cualquier caso, el primer pago se hará dentro de los dos primeros meses transcurridos desde la fecha de incorporación al centro de adscripción.

3.– Laguntzaren zenbatekoa urteko deialdiaren agindu bakoitzean ezarriko da, hargatik eragotzi gabe 12. artikuluko 2. eta 4. paragrafoetan ezarritakoa.

3.– El importe de la ayuda se establecerá en cada Orden de convocatoria anual, todo ello sin perjuicio de lo establecido en los apartados 2 y 4 del artículo 12.

4.– Finantzaketarako eman zion laguntza iraungi edo deuseztatzen bada, inbertitu ez diren funtsak itzuli egin beharko dira.

4.– En caso de extinción o rescisión de la ayuda para la que se hubiese concedido financiación, los fondos no invertidos deberán ser reintegrados.

5.– Eskumena duen zuzendaritzak urteko bi ordainketatan likidatuko dizkie laguntza osagarriak onuradunei, oro har, urte bakoitzaren erdialdean eta amaieran, ordainketa egin eta ordainketaren frogagiriak aurkeztu ostean, tutorearen oniritzia derrigorrezkoa izanik. Horretarako, interesdunek egunean izan beharko dituzte 25. artikuluan ezarritako betebeharrak.

5.– Las ayudas complementarias serán liquidadas a las personas beneficiarias por la dirección competente en dos pagos anuales, con carácter general, uno a la mitad y otro al final de cada ejercicio, una vez realizado el gasto y tras la presentación de los justificantes del mismo, y con el visto bueno de la persona tutora. Para ello, las personas interesadas deberán estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 25.

6.– Eskumena duen zuzendaritzak egiaztatzen badu onuraduna ez dela ari aurreikusitako moduan garatzen proiektua, laguntzaren itzulketari hasiera emango dio, eta laguntza baliogabetu egingo du hura baliatzeko geratzen den denbora-tarterako, betiere interesdunari entzunaldia egin eta dagokion espedientea bideratu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Errege Dekretuaren 53. artikuluan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan xedaturikoari jarraikiz.

6.– En el supuesto de que la dirección competente constatase que el desarrollo del proyecto no se está realizando conforme a lo previsto, procederá, previa substanciación del oportuno expediente con audiencia del interesado, el reintegro de la ayuda y la revocación de la misma por el tiempo que resta de disfrute de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
DEIALDI- ETA EMAKIDA-PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y CONCESIÓN

15. artikulua.– Deialdia.

Artículo 15.– Convocatoria.

1.– Laguntzen urteko deialdia eskumena duen saileko titularrak emandako agindu bidez egingo da; agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan argitaratuko da.

1.– La convocatoria anual de las ayudas se realizará por Orden de la persona titular del Departamento competente, y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Deialdiaren aginduak honako hauek jasoko ditu, gutxienez:

2.– La Orden de convocatoria tendrá el siguiente contenido mínimo:

a) Baliagarri dagoen aurrekontu-kreditua.

a) Crédito presupuestario disponible.

b) Programa bakoitzerako deitutako laguntzen kopurua eta zuzkidura ekonomikoa.

b) Número de ayudas que se convocan para cada programa y dotación económica de las mismas.

c) Eskabideak aurkezteko epea.

c) Plazo de presentación de solicitudes.

d) Hautaketa-batzordearen osaera.

d) Composición de la Comisión de Selección.

e) Deialdi horretan langile ikertzaileen eta langile teknologoen prestakuntzarako estrategikotzat eta lehentasunezkotzat harturiko I+G+b-ko jarduketa-proiektuen zerrenda, atxikitze-zentroen zerrenda eta proiektu bakoitzerako onartutako tituluak edo ikerketa-arloak biltzen duen eranskina. Ikerketa-arloak dira ezagutzen, gaitasunen eta trebetasunen muin komun baten inguruan, proiektuaren atazak betetzeko Administrazioak beharrezkotzat jotzen dituen unibertsitateko titulazio ofizialen multzoak.

e) Anexo en el que se recoja para dicha convocatoria la relación de proyectos de actuación I+D+I considerados de carácter estratégico y prioritario para la formación de personal investigador y personal tecnólogo, así como la relación de centros de adscripción y titulaciones o campos de estudio admitidos para cada proyecto. A estos efectos, se entiende por campos de estudio la agrupación de titulaciones universitarias oficiales en base a un núcleo común de conocimientos, competencias y destrezas consideradas necesarias para el desempeño de las tareas asignadas en el proyecto.

16. artikulua.– Prozedura bideratzea eta eskabideak onartzea.

Artículo 16.– Instrucción del procedimiento y admisión de solicitudes.

1.– Prozedura bideratzeko eginkizuna elikagaien kalitatean eta industrian eskumenak dituen zuzendaritzari dagokio.

1.– La instrucción del procedimiento corresponderá a la dirección competente.

2.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.3 artikuluan eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan xedatutakoari jarraikiz, eskatzaile guztiek laguntza-eskabideak telematikoki aurkeztuko dituzte, egoitza elektronikoaren bidez. Eskabideak aurkeztuko dira euskadi.eus egoitza elektronikoan sartuta, urteko deialdirako aginduan ezarritako helbideen bidez. Halaber, ondorengo izapide guztiak ere elektronikoki egingo dira, urteko deialdirako aginduan ezarritako helbideen bidez.

2.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, todas las personas solicitantes presentarán su solicitud de forma telemática, a través del canal electrónico. Las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de euskadi.eus a través de las direcciones que se indiquen en la Orden de convocatoria anual. Asimismo, la tramitación posterior se realizará igualmente de forma electrónica, a través de las direcciones que se indiquen en la Orden de convocatoria anual.

3.– Eskaeraren inprimaki-eredua eskumena duen saileko titularrak onartuko du dekretu honen 15. artikuluan aipatzen den urteko deialdirako aginduan. Inprimaki-ereduak jaso beharko ditu, gutxienez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 66. artikuluan aipatzen diren betekizunak.

3.– El modelo de impresos de solicitud, será aprobado por la persona titular del departamento competente en la Orden anual de convocatoria a la que hace referencia el artículo 15 del presente Decreto. El modelo de solicitud deberá contener como mínimo los requisitos que establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Eskabidearekin batera, urteko deialdiaren aginduan ezar daitekeen beste edozein dokumentuz gain, honako dokumentu hauek ere aurkeztuko dira:

4.– La solicitud deberá ir acompañada, sin perjuicio de la exigencia de otra documentación que, en su caso, se establezca en la Orden de convocatoria anual, de la siguiente documentación:

a) Egiaztagiri akademiko osoa, hautagaiak lortutako kalifikazio guztiak eta horiek eskuratu zituen egunak adierazita.

a) Certificado académico completo, en el que se acrediten todas las calificaciones de la persona candidata, así como las fechas de obtención de las mismas.

b) Curriculuma eta bertan aipatzen diren merezimenduak egiaztatzeko egiaztagiriak edo/eta ziurtagiriak.

b) Curriculum Vitae acompañado de los justificantes y/o comprobantes que verifiquen los méritos alegados.

c) Laguntza-proiektu horiek zergatik aukeratu diren justifikatzeko txosten laburra (bost orrialde, gehienez); txosten horretan interesdunak dagokion gaiari buruz zer dakien azaldu beharko da, haren profil akademikoa eta profesionala aukeratutako gaiari egokitzen zaiola justifikatzen duten merezimendu pertsonalak deskribatzeaz gain.

c) Breve memoria justificativa, con un máximo de cinco páginas, de la elección de los proyectos de actuación, exponiendo en cada caso los conocimientos que del tema se posean y alegando los méritos personales que justifiquen la adecuación de su perfil académico y profesional al tema elegido.

d) Beharrezkoa bada, dekretu honen 7. artikuluaren 2.b) eta 3.b) apartatuetan egindako salbuespenak egiaztatzeko agiri ofizialak.

d) Documentación oficial que acredite las excepciones recogidas en los apartados 2.b) y 3.b) del artículo 7, cuando proceda.

e) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, hau guztia adierazteko:

e) Declaración responsable de la persona solicitante respecto a la veracidad de los siguientes aspectos:

– Ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen penalik zein administrazio-zehapenik, eta ez duela horretarako legezko inolako debekurik, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, bat etorriz Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean ezarritakoarekin.

– No encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación por razón de sexo de conformidad con lo dispuesto en la disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Ez duela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako gainerako debekurik, ezta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluan ezarritako debekurik ere.

– No hallarse incursa en las restantes prohibiciones que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

5.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluko 2. apartatuan xedatutakoari jarraikiz, eskabidea aurkeztuz gero, eskatzaileak baimena emango du zuzendaritza eskudunak zuzenean eskuratu ditzan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak bete dituela egiaztatzen duten dokumentuak, nortasun-agiria, titulazioa, errolda-agiria eta egoitza-baimena dagokion kasuetan. Hala ere, eskatzaileak tratamendu horren aurka egin dezake, baina, kasu horretan, adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko du.

5.– De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presentación de la solicitud conllevará la autorización de la persona solicitante para que la dirección competente obtenga de forma directa la acreditación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, la identidad, la titulación, el empadronamiento y el permiso de residencia –cuando proceda–. No obstante, la solicitante puede oponerse a dicho tratamiento, debiendo aportar entonces la documentación indicada.

6.– Eskabidea eta aurkeztu beharreko dokumentazioa aukeraturiko hizkuntza ofizialean aurkeztu ahalko dira. Halaber, laguntza eskabidetik eratorritako izapideetan, eta dirulaguntzak esleitzeko prozedura osoan zehar, eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da euskararen erabilpena arautzen duen azaroaren 24ko10/1982 oinarrizko Legean xedatutakoaren arabera.

6.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Asimismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento de adjudicación de las mismas, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Eskabidea eta derrigorrezko gainerako dokumentazioa aztertu eta ikusten bada akatsen bat dagoela edo dokumentazioa ez dagoela osorik, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan eskabideak zuzentzeko ezartzen diren arauak aplikatuko dira.

7.– el supuesto de que analizada la solicitud y demás documentación requerida se observase la existencia de algún defecto o fuese incompleta, serán aplicables las normas de subsanación que establece el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8.– Aurkeztutako eskabidea behar bezala ulertu eta ebaluatzeko beharrezkotzat jotako informazio eta/edo dokumentu osagarri oro eskatu ahal izango dio zuzendaritza eskudunak eskatzaileari.

8.– La dirección competente podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación y/o información complementaria estime necesaria para la adecuada comprensión y evaluación de la solicitud presentada.

17. artikulua.– Ebaluazioa.

Artículo 17.– Evaluación.

Norgehiagoka-prozedura baliatuko da dekretu honetan araututako laguntzak emateko, publikotasunaren, gardentasunaren, objektibotasunaren, berdintasunaren eta ez-diskriminazioaren printzipioen arabera, betiere eraginkortasun eta efizientziaz; halaber, azaroaren 17ko 38/2003 Legean ezarritakoari jarraituko zaio, bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 51.4 artikuluarekin.

El procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en el presente Decreto será el de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como con los principios de eficacia y eficiencia, y se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 51.4 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

18. artikulua.– Hautaketa-batzordea.

Artículo 18.– Comisión de selección.

1.– Eskabideak aztertzeaz eta ebaluatzeaz arduratuko den hautaketa-batzordea eratuko da. Hautaketa-batzordea sail eskudunari atxikitako hiru kidek osatuko dute. Horietako kide bat ikerketa-programen arduraduna izango da, eta beste biak zuzendaritza eskuduneko pertsonal teknikoaren artetik aukeratuko dira. Urteko deialdiaren aginduan ezarriko da batzordearen osaera, eta idazkaria eta presidentea izendatuko dira, hurrenez hurren.

1.– Para la evaluación y valoración de las solicitudes se constituirá una comisión de selección, la cual estará compuesta por tres personas que ejercerán la condición de vocal, pertenecientes al departamento competente, siendo una de ellas la persona responsable de programas de investigación. Las otras dos serán elegidas entre el personal técnico de la dirección competente. En la orden de convocatoria anual se establecerá la composición de comisión, y se designará a quienes ejerzan respectivamente la secretaría y la presidencia.

Hautaketa-batzordeak adituen edo aholkularien laguntza izan ahalko du. Aditu edo aholkulari horiek beren espezialitate teknikoen jardutera mugatuko dira, eta hitza izango dute baina botorik ez.

La comisión de selección podrá contar con la colaboración de personas expertas o asesoras que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, y que ejercerán este desempeño con voz, pero sin voto.

Hautaketa-batzordeko kideak izendatzean, ahaleginak egingo dira gizonen eta emakumeen arteko oreka egoteko. Halaber, ahaleginak egingo dira Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan nahikoa gaitasun izan dezaten.

Se procurará que exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición de la comisión de selección. Asimismo, se procurará que las personas designadas para formar parte de dichas comisiones tengan la suficiente capacidad para desempeñar sus funciones en cualquiera de las dos lenguas oficiales.

2.– Hautaketa-batzordeak, egokitzat jotako jarduketa guztiak ofizioz egin ondoren, eta laguntza-modalitate baterako eta besterako proiektu bakoitzeko hautagaiak aukeratu eta puntuatu ondoren, ebazpen-proposamen bat egingo du idatziz. Laguntzen emakidari buruz ebatziko duen organo gisako eskumena duen zuzendaritzaren titularrari zuzenduta egongo zaio ebazpen-proposamen hori.

2.– La comisión de selección, tras realizar de oficio cuantas actuaciones estime pertinentes para ello, redactará una propuesta de resolución seleccionando y puntuando a las candidatas y candidatos para cada uno de los proyectos de una y otra modalidad de ayuda. La propuesta de resolución irá dirigida a la persona titular de la dirección competente como órgano que resolverá sobre la concesión de las ayudas.

19. artikulua.– Eskabideak baloratzeko irizpideak.

Artículo 19.– Criterios de valoración de las solicitudes.

Bi fasetan egingo da pertsona onuradunen hautaketa:

La selección de personas beneficiarias se llevará a cabo en dos fases:

1.– Lehenengo fasea.– Merezimenduen balorazioa.

1.– Primera fase.– Valoración de méritos.

Gehienez ere, 25 puntu emango dira. Hautaketaren hurrengo fasera igaroko dira proiektu bakoitzerako lehen hamar postuetan geratu diren pertsonak, lehenengo fasean lortutako lehentasun-ordenaren arabera.

Se valorará con un máximo de 25 puntos. Pasarán a la siguiente fase de la selección las personas que ocupen los diez primeros puestos para cada una de los proyectos según el orden de prelación obtenido en esta primera fase.

Merezimenduak dagozkien ziurtagirien bitartez egiaztatu beharko dira, eta honako baremo honen arabera baloratuko dira:

Los méritos, que deberán ser acreditados mediante las correspondientes certificaciones, se valorarán según el siguiente baremo:

a) Espediente akademikoa: gehienez 10 puntu, honela banatuta:

a) Expediente académico, con un máximo de 10 puntos, de acuerdo a la siguiente distribución:

– Nahikoa: 4.

– Aprobado: 4.

– Oso ongi: 7.

– Notable: 7.

– Bikain: 8.

– Sobresaliente: 8.

– Ohorezko matrikula: 10.

– Matrícula de honor: 10.

b) Eskatzailearen curriculuma eta hura laguntzaren xede den gaira zer heinetan egokitzen den. Gehienez 10 punturekin baloratuko dira honako hauen ziurtagiriak:

b) El currículum de la persona solicitante y su adecuación al tema objeto de la ayuda. Se valorará, hasta un máximo de 10 puntos la acreditación de:

1) Unibertsitate-ikasketekin lotutako gaien gaineko espezializazio-ikastaroak egitea, betiere 20 ordutik gorako iraupena badute, bertaratze- edo aprobetxamendu-ziurtagiria ekarrita; ikastaroaren ordu kopurua bildu beharko du ziurtagiri horrek, behean zehaztutako balorazioarekin. 5 puntu lortu ahalko dira gehienez.

1) Realización de cursos de especialización de temas relacionados con los estudios universitarios, de una duración superior a 20 horas en los que se aporte certificado de asistencia o aprovechamiento y conste el número de horas, con la siguiente valoración. Hasta un máximo de 5 puntos.

– 21-50 ordu: 1 puntu ikastaro bakoitzeko.

– De 21 a 50 horas: 1 puntos por curso.

– 51-100 ordu: 1,5 puntu ikastaro bakoitzeko.

– De 51 a 100 horas: 1,5 puntos por curso.

– 101-299 ordu: 2,5 puntu ikastaro bakoitzeko.

– De 101 a 299 horas: 2,5 puntos por curso.

– 300 ordu edo gehiago: 3 puntu ikastaro bakoitzeko.

– De 300 horas en adelante: 3 puntos por curso.

2) Lortu nahi duen proiektuarekin zerikusia duten praktikak egitea; 2,5 puntu emango dira gehienez, honako baremo honen arabera:

2) Realización de prácticas relacionadas con el proyecto al que se aspira, hasta un máximo de 2,5 puntos, de acuerdo al siguiente baremo:

– Unibertsitatean edo/eta Zientzia eta Teknologiako Euskal Sareko edozein teknologia-zentrotan praktikak egiteagatik, 1,5 puntu emango dira gehienez. Hilabeteko gutxieneko iraunaldia frogatzen duen ziurtagiria ekartzen bada baino ez dira puntuatuko, eta praktikan emandako hilabete bakoitzeko 0,10 puntu emango dira.

– Se valorará la realización de prácticas en la Universidad y/o en cualquiera de los centros tecnológicos incluidos en la Red Vasca de Ciencia y Tecnología con un máximo de 1,5 puntos. Se puntuarán siempre que se acredite un mínimo de 1 mes de prácticas, y a razón de 0,10 puntos por mes de realización de prácticas.

– Nekazaritzaren, abeltzaintzaren, basozaintzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektoreetako enpresetan praktikak egin izana baloratuko da: gehienez puntu 1. Hilabeteko gutxieneko iraunaldia frogatzen duen ziurtagiria ekartzen bada baino ez dira puntuatuko; praktikan emandako hilabete bakoitzeko 0,05 puntu emango dira.

– Se valorará la realización de prácticas en empresas de los ámbitos agrícola, ganadero, forestal, pesquero y alimentario hasta un máximo de 1 punto. Se puntuarán siempre que se acredite un mínimo de un mes de prácticas y a razón de 0,05 puntos por mes de realización de prácticas.

3) Proiektuaren xedearekin lotutako zientzia-argitalpenetan parte hartzea eta/edo biltzarretara joatea; 1,5 puntu emango dira gehienez, baremo honi jarraikiz:

3) Participación en publicaciones científicas y/o asistencias a congresos en temas relacionados con el objeto del proyecto, hasta un máximo de 1,5 puntos, según el siguiente baremo:

– Biltzarretara joatea: 0,25.

– Asistencia a congresos: 0,25 puntos.

– Biltzarretako komunikazioak: 0,5.

– Comunicaciones a congresos: 0,5 puntos.

– Argitalpenak: gehienez 0,75, banakako edo taldeko argitalpenak diren kontuan hartuta

– Publicaciones: hasta un máximo de 0,75 puntos, dependiendo de si la publicación es individual o colectiva.

4) Titulazio osagarria izateagatik puntu 1 emango da gehienez:

4) Titulación complementaria, con un máximo de 1 punto:

– Langile ikertzaileen kasuan, baloratuko da laguntzaren xedearekin lotutako bigarren unibertsitate-titulu bat izatea.

– En el caso de ayudas a personal investigador, se valorará estar en posesión de un segundo título universitario relacionado con el tema objeto de la ayuda.

– Langile teknologoen kasuan, baloratuko da laguntzaren xedearekin lotutako bigarren titulu bat izatea, deialdian eskatutako maila berekoa edo handiagoa.

– En el caso del personal tecnólogo, se valorará estar en posesión de un segundo título relacionado con el tema objeto de la ayuda, de igual o superior nivel al requerido en la convocatoria.

c) Ingelesa, alemana edo frantsesa jakiteagatik, 2 puntu gehienez, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuan hizkuntzen jakintza frogatzen duten tituluen araberako honako banaketa honi jarraikiz:

c) Conocimiento de Inglés, Alemán o Francés, hasta un máximo de 2 puntos, con arreglo a la siguiente distribución por títulos que acreditan el conocimiento de dichos idiomas en el marco común europeo de referencia para las lenguas:

– B-2: puntu 1.

– B-2: 1 punto.

– C-1: 1,5 puntu.

– C-1: 1,5 puntos.

– C-2: 2 puntu.

– C-2: 2 puntos.

d) Euskara-mailagatik, gehienez 3 puntu, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuan euskararen jakintza frogatzen duten tituluen araberako beheko banaketari jarraikiz; honako hauetan dago bilduta: Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko den azaroaren 9ko 297/2010 Dekretua; Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko den apirilaren 3ko 47/2012 Dekretua:

d) Nivel de euskera, con un máximo de 3 puntos, con arreglo a la siguiente distribución por títulos que acreditan un conocimiento del euskera en el marco común europeo de referencia para las lenguas, recogido en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y por el Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera:

– B-2: 1,5 puntu.

– B-2: 1,5 puntos.

– C-1: 2,5 puntu.

– C-1: 2,5 puntos.

– C-2: 3 puntu.

– C-2: 3 puntos.

Puntu-berdinketaren kasuan, espediente akademikoan puntuazio handiagoa lortu izana baliatuko da berdinketa hausteko irizpide gisa.

En caso de igualdad de puntos, se establecerá como criterio de desempate la mayor puntuación en el expediente académico.

2.– Bigarren fasea.– Elkarrizketa pertsonala.

2.– Segunda fase.– Entrevista personal.

Lehenengo fasean lortutako lehentasun-ordenaren arabera proiektu bakoitzerako lehen hamar postuetan geratu diren pertsonak bigarren fasera igaroko dira; bigarren fasean elkarrizketa bat egingo zaie pertsona horiei, ea hautagai bakoitzaren profila hautaturiko ikerketa-proiektuaren xedera egokitzen den aztertzeko eta ebaluatzeko (10 puntu gehienez), behean adierazitako irizpideen arabera. Bigarren fase horren puntuazioa arrazoituta egongo da Batzordearen aktetan, eta lehenengo fasean lortutakoari erantsiko zaio:

Las personas que ocupen los diez primeros puestos para cada una de los proyectos según el orden de prelación obtenido en esta primera fase, pasarán a la segunda fase en la que se realizará una entrevista a fin de analizar y evaluar la adecuación del perfil de cada persona candidata al objeto del proyecto de investigación seleccionado con un máximo de 10 puntos, de acuerdo a los criterios que se señalan a continuación. La puntuación de esta segunda fase estará motivada en las actas de la Comisión, y se añadirá a la obtenida en la primera fase:

– Eskabidean aurkeztutako memoriaren defentsa eta argudiaketa, laguntzaren xede den gaiari buruz frogatutako jakintza neurtuta: 6 puntu gehienez.

– Defensa y argumentación de la memoria presentada con la solicitud, ponderando el conocimiento que se demuestre sobre el tema objeto de la ayuda: hasta 6 puntos.

– Proiekturako hautagaiaren trebetasun- eta jarrera-profilaren egokitzapena. Irizpide horren haztapena egiteko, aukeratutako proiektua, eskatzen dituen abileziak eta hautagaiak elkarrizketan erakutsitako abileziak hartuko dira kontuan: 4 puntu gehienez.

– Adecuación del perfil aptitudinal y actitudinal de la persona candidata al proyecto. La ponderación de este criterio se hará teniendo en cuenta el proyecto elegido, las habilidades que requiere y las que la candidata demuestre en la entrevista: hasta 4 puntos.

Bi fase horiek amaitu ostean, bi faseetan lortu daitezkeen guztirako 35 puntuetatik gutxienez 15 puntu lortzen dituzten pertsonek gaindituko dute hautaketa-prozesua; hortik aurrera, hautaketa-batzordeak lehentasun-ordena ezarriko du hautagaien artean.

Concluidas ambas fases, superarán el proceso selectivo aquellas personas que obtengan una puntuación mínima de 15 puntos sobre el total de 35 puntos en ambas fases, a partir de la cual la Comisión de Selección establecerá un orden de prelación entre las personas candidatas.

20. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 20.– Resolución.

1.– Hautagaien ebaluazioa egin ondoren, eta hautaketa-batzordearen ebazpen-proposamena aztertu eta gero, proiektu bakoitzerako puntuaziorik altuena lortu duten pertsonei laguntzak esleitzeko ebazpena emango du zuzendaritza eskudunaren titularrak. Eskabidean ipinitako lehentasun-ordena loteslea izango da.

1.– Como resultado de la evaluación de los candidatos y candidatas y a la vista de la propuesta de resolución elevada por la comisión de selección, la persona titular de la dirección competente dictará resolución de adjudicación de las ayudas a quienes hubieren obtenido mayor puntuación para cada uno de los proyectos, considerando que el orden de prioridad establecido en la solicitud tiene carácter vinculante.

2.– Ebazpena emateko gehieneko epea sei hilabetekoa da, deialdiaren agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe horretan ez bada ebazpenik eman eta jakinarazi, eskabideak gaitzetsi egin direla ulertu ahalko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, eta Administrazioak berariaz ebazteko duen betebeharrari utzi gabe.

2.– El plazo para resolver es de seis meses como máximo, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Orden de convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin notificación de la resolución, la solicitud se podrá entender desestimada a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente de la Administración.

3.– Hautaketa-batzordeak egindako ebazpen-proposamena loteslea izan ez arren, hortik ateratzen den esleipen-ebazpenak erabaki hori funtsatu behar du.

3.– Aunque la propuesta de resolución emitida por la comisión de selección no tendrá carácter vinculante, la resolución de concesión que se aparte de ella deberá motivar dicha decisión.

4.– Laguntzak esleitzeko ebazpenak hauek bildu beharko ditu, programa bakoitzerako eta dagokien puntuazioekin: laguntza esleitu zaien hautagaien zerrenda; laguntzari uko egiten zaion edo laguntza onartzen ez den kasuetarako, ordezkoen zerrenda; eta baztertutako eskabideen zerrenda, baztertze horiek eragin dituzten arrazoiak zehaztuta.

4.– En la resolución de adjudicación de ayudas se identificará, para cada uno de los programas y con la puntuación correspondiente, la relación de candidatas y candidatos a los que se les ha concedido la ayuda, la relación de suplentes para los casos de renuncia o no aceptación de aquella, así como la relación de solicitantes excluidos y excluidas y las causas que han motivado dicha exclusión.

5.– Laguntzen onuradunen zerrenda Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, eta argitalpen horrek jakinarazpen gisa balioko du. Argitalpenaz gain, interesdun bakoitzari banan-banan jakinaraziko zaio ebazpen osoa, baina kasuan kasuko pertsonari berariaz eragiten dioten alderdiak identifikatuta agertuko dira. Nolanahi ere, lehenengo egin den jakinarazpenaren data joko da jakinarazpen-datatzat.

5.– La relación de personas beneficiarias de las ayudas será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, surtiendo la publicación efectos de notificación. Aparte de la publicación, se dará traslado individualizado de la resolución íntegra a cada parte interesada, si bien se identificará para cada una de ellas los aspectos de la resolución que singularmente le afecten. En cualquier caso, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

6.– Laguntza emateko edo ukatzeko ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio interesdunak nekazaritzan, arrantzan eta elikadura-politikan eskumena duen sailburuordeari, hilabeteko epean ebazpenaren jakinarazpena argitaratzen edo jasotzen duenetik aurrera, edo edozein momentutan, administrazio-isiltasunaren ondorioak izan eta biharamunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 122. artikuluan xedaturikoaren arabera.

6.– Contra la resolución de concesión o denegación de la ayuda, la persona interesada podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la viceconsejería competente en agricultura, pesca y política alimentaria, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación o la recepción de la notificación de dicha resolución, o en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
LAGUNTZA ONARTZEA, HARI UKO EGITEA ETA BATERAEZINTASUNAK
ACEPTACIÓN, RENUNCIA E INCOMPATIBILIDADES,

21. artikulua.– Onarpena.

Artículo 21.– Aceptación.

1.– Laguntza esleitu zaiolako jakinarazpena jaso eta hurrengo hamar egun balioduneko epean, hautatutako pertsonek laguntza onartzeko agiria aurkeztu behar dute zuzendaritza eskudunean.

1.– Las personas seleccionadas deberán remitir a la dirección competente en el plazo de diez días hábiles a contar desde la notificación de la adjudicación de la ayuda el documento de aceptación de la ayuda.

2.– Onarpen-agiria ezarritako epean bidaltzen ez bada, hautatutako pertsonak emandako laguntzari uko egiten diola ulertuko da; laguntza hartzeko eskubidea galdu dela aitortu beharko da, eta berarentzat laguntzarako prozedura amaitu dela adierazi beharko da. Kasu horretan, emakida-ebazpenean jasotako ordezkoen zerrendan lehenengo postuan dagoenari emango zaio. Nolanahi ere, eskabidean ezarritako proiektuen lehentasun-ordena loteslea izango da.

2.– En el caso de que no se remita el documento de aceptación en el plazo establecido, se entenderá que la persona seleccionada renuncia a la ayuda concedida, debiéndose declarar la pérdida del derecho a la misma y la finalización del procedimiento para ella. En ese caso, se procederá a la asignación de la ayuda en favor de quien figure en la relación de suplentes contenida en la resolución de la concesión. En todo caso, será de aplicación el carácter vinculante del orden de prioridad de proyectos establecido en la solicitud.

3.– Onuradunak laguntza onartzen duenean, hori emateak eta hortaz baliatzeak ez du inolaz ere esan nahi kontratu edo estatutu bidezko harremanik dagoenik onuradunaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren artean. Ez du esan nahi, ezta ere, onuraduna atxikita geratuko zaion zentroak edo enpresak –proiektua garatzekoak– geroago pertsona hori plantillan sartzeko inolako konpromisorik hartu behar duenik.

3.– La concesión y disfrute de estas ayudas, una vez aceptadas, no implica la existencia de relación contractual o estatutaria entre la persona beneficiaria y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Tampoco implica compromiso por parte del Centro o empresa de desarrollo del proyecto al que quede adscrita la beneficiaria en cuanto a la posterior incorporación del mismo a su plantilla.

22. artikulua.– Laguntzari uko egitea eta aldi baterako etetea.

Artículo 22.– Renuncia y suspensión temporal.

1.– Onuradunak laguntzari uko egiten badio, harengatik jasotako kopuru ekonomikoetako batzuk galduko ditu. Itzuli beharreko zenbatekoa garatzeke geratzen den laguntza-denboraldia kontuan izanik kalkulatuko da, baldin eta onuradunak jada kobratu badu denboraldi horri dagokion dirua. Nolanahi ere, laguntzari uko egin arte egindako jardueren memoria bat aurkeztu beharko du onuradunak.

1.– La renuncia de la persona beneficiaria a la ayuda dará lugar, en su caso, a la devolución de parte de las cantidades económicas percibidas por la misma. La cantidad a devolver se calculará teniendo en cuenta el periodo de ayuda que queda pendiente de desarrollar y por el que la persona beneficiaria que renuncia ya ha cobrado. En todo caso, la persona beneficiaria deberá presentar una memoria con las actividades realizadas hasta el momento de su renuncia.

2.– Laguntzari uko egiten bazaio prestakuntza-jardueran hasi eta lehenengo hiru hilabeteetan, ordezko hautagaia izendatuko da onuradun, dekretu honen 8. artikuluaren 5. apartatuan eta 9. artikuluaren 4. apartatuan adierazten den moduan, laguntza baliatzeko geratzen den denboraldirako.

2.– Si la renuncia de la ayuda se produjera dentro de los tres primeros meses desde la incorporación a la actividad formativa, se procederá al nombramiento como beneficiaria de la persona candidata suplente, en la forma establecida en los apartados 5 del artículo 8 y 4 del artículo 9 del presente Decreto, por el periodo que reste de disfrute de la misma.

3.– Laguntzari lehenengo hiru hilabeteak igaro ondoren egiten bazaio uko, zuzendaritza eskudunak baloratuko du ea komeni den beste onuradun bat izendatzea ordezkoen zerrendatik, laguntza baliatzeko geratzen den denbora-tartea kontuan hartuz.

3.– Si la renuncia se produce transcurridos los tres primeros meses, la dirección competente valorará la conveniencia de designar a otro beneficiario o beneficiaria entre los suplentes, teniendo en cuenta el periodo que resta de disfrute de la ayuda.

4.– Laguntzaren onuradunen batek 23. artikuluan ezarritako bateraezintasuna dakarren lan-jardueraren bat egiteko asmoa badu, proiektuaren zuzendariak edo tutoreak txostena egin ondoren, laguntza jasotzeari eta dagokion proiektua gauzatzeari dagokienez aldi baterako etenaldia egitea eskatu ahal izango du, eta aldi horretan ez du laguntzari dagokion ordainsaria jasoko. Lan-arrazoiengatik laguntza etetea sei hilabeterako baimendu ahal izango da gehienez laguntza osorako.

4.– En el caso de que alguna persona beneficiaria de la ayuda vaya a realizar alguna actividad laboral que suponga la incompatibilidad establecida en el artículo 23, podrá solicitar, previo informe de quien ejerza la tutoría o dirección del proyecto, la suspensión temporal en el disfrute de la misma y en la realización del proyecto correspondiente, dejando de percibir durante este tiempo la retribución correspondiente al disfrute de la misma. El tiempo máximo por el que podrá autorizarse la suspensión por razones laborales será de seis meses para la totalidad de la ayuda.

5.– Laguntzaren onuradunak aldi batez laguntza etetea eskatu ahal izango du ezinbesteak bultzatuta; zuzendari eskudunak ebazpen bidez aitortu beharko du ezinbeste hori, eta aurreko paragrafoan ezarritako sei hilabeteko muga izango du gehienez laguntza osorako.

5.– La persona beneficiaria de la ayuda podrá solicitar una suspensión temporal de la misma por causas de fuerza mayor, que deberán ser reconocidas por resolución de la titular de la dirección competente, que, en ningún caso, podrá superar el límite establecido en el apartado anterior de los seis meses para la totalidad de la ayuda.

23. artikulua.– Bateraezintasunak.

Artículo 23.– Incompatibilidades.

1.– Dekretu honen eraginpeko laguntza baliatzea ez da bateragarria izango, inolaz ere, pertsona onuradunaren eta erakunde edo enpresa publiko nahiz pribaturen baten arteko kontratu- edo estatutu-loturaren bat dakarren ordaindutako ezein lanekin.

1.– El disfrute de esta ayuda es incompatible con la realización de cualquier trabajo remunerado que implique vinculación contractual o estatutaria de la persona interesada con cualquier institución o empresa, pública o privada.

2.– Laguntza bateragarria izango da atxikitze-zentroz besteko zentroren batean aldi batez egoteko jasotako laguntzekin, baldin eta gainfinantzaketarik ez badago, egotzitako gastuen bikoiztasuna dela eta. Zuzendaritza eskudunari eman behar zaio egoera horren berri.

2.– La ayuda es compatible con las ayudas recibidas para la realización de estancias temporales en centros distintos al de adscripción, siempre que no se produzca sobrefinanciación debido a la duplicidad en la imputación de gastos. Esta circunstancia será comunicada a la dirección competente en la gestión de estas ayudas.

3.– Zuzendaritza eskudunak baimena eman diezaioke onuradunari irakaskuntza-lanen (ikastaroak, biltzarrak edo mintzaldiak) edota ikerketa-lanen (liburuak, artikuluak edo erakusketak) ondorioz dirua jasotzeko, baldin eta lan horiek zuzeneko lotura badute onuraduna egiten ari den proiektuarekin; nolanahi ere, aldian behingoak izan behar dute halako lanek, eta ez ohikoak. Jasotako zenbateko horiek ezin dute gainditu laguntzaren urteko zenbateko gordinaren % 30.

3.– La dirección competente podrá autorizar las percepciones que procedan de tareas docentes (cursos, conferencias o ponencias) o de investigación (libros, artículos o exposiciones) directamente asociadas al proyecto llevado a cabo por la persona beneficiaria, cuando tengan carácter esporádico y no habitual. Estas percepciones no podrán superar el 30 % del importe anual bruto de la ayuda.

4.– Halaber, prestakuntza jasotzen ari diren langile ikertzaileen kasuan, laguntzen hastapen- eta ikerkuntza-izaera kontuan izanik, langile ikertzaileentzako dekretu honetan araututako beste prestakuntza-laguntza bat ezin jasotzea eragingo du laguntza amaitzeak edo hari uko egiteak.

4.– Asimismo, en el caso de personal investigador en formación, dado el carácter de iniciación y formación de estas ayudas, la finalización de la ayuda o su renuncia supondrá la imposibilidad de obtención de una nueva ayuda de formación de personal investigador en el contexto de las ayudas reguladas en este Decreto.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ESKUBIDEAK, BETEBEHARRAK ETA EZ-BETETZEAK
DERECHOS, OBLIGACIONES E INCUMPLIMIENTO

24. artikulua.– Onuradunen eskubideak.

Artículo 24.– Derechos de las personas beneficiarias.

1.– Ikerketa-proiektua gauzatzeko behar duten lankidetza eta laguntza jasotzea atxikitze-zentrotik, zentro horrek ahal duen neurrian.

1.– Obtener del centro de adscripción la colaboración y el apoyo necesario para el desarrollo de su proyecto de acuerdo con las disponibilidades de aquel.

2.– Atxikitze-zentroan integratuta egotea, eta bertan parte hartzea, zentroaren funtzionamendu-araubideak ezarrita duen moduan.

2.– Estar integrada en el centro de adscripción y participar en el mismo en la forma en la que el régimen de funcionamiento del centro lo estipule.

3.– Atxikitze-zentroko funtzionamendu-araubideak ematen dizkion opor-erregimena, lizentziak eta baimenak baliatzea.

3.– Disfrutar de las vacaciones, licencias y permisos que el régimen de funcionamiento de su centro de adscripción le conceda.

4.– Egin duen ekarpenarekin bat etorrita, interesdunak ikerketa-esparruan gauzatu duen prestakuntza-jardueraren ondorioz sortutako jabetza intelektualaren eskubideez baliatzea, apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Jabetza Intelektualaren Legearen testu bateginak ezarritakoari jarraikiz. Eskubide horiek ez dute egindako ikerketak sorraraz ditzakeen beste eskubide batzuekiko menpekotasunik izango; gainera, horiekin bateragarriak eta metagarriak izango dira. Horrek ez du eraginik izango lan kolektibotik eratorritako baldintzatzaileetan, prestakuntza jasotzen ari diren langileak ikerketa-proiektu kolektibo batean parte hartzen ari direnean edo horri lotuta daudenean.

4.– Ejercer los derechos de propiedad intelectual derivados de su propia actividad formativa en la investigación y de acuerdo con su contribución, conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Los citados derechos serán independientes, compatibles y acumulables con otros derechos que pudieran derivarse de la investigación realizada, sin perjuicio de los condicionantes derivados de la obra colectiva cuando el personal beneficiario en formación participe o esté vinculado a un proyecto colectivo de investigación.

5.– Industria-jabetzaren gaineko eskubideei dagokionez, dagokion deialdiak xedatutakoa hartuko da kontuan, Patenteei buruzko uztailaren 24ko 24/2015 Legearen esparruan; gainera, hala badagokio, Ikerkuntza-erakunde publikoetan egindako asmakizunak ustiatzeari eta lagatzeari buruzko urtarrilaren 18ko 55/2002 Errege Dekretuan xedatutakoa bete beharko da. Aipatutako eskubide horiek ez dute, inola ere, soldata-izaera izango.

5.– En cuanto a los derechos sobre propiedad industrial, se atenderá a lo dispuesto en la correspondiente convocatoria, en el marco de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y, en su caso, el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación. Los referidos derechos no tendrán en ningún caso naturaleza salarial.

6.– Prestakuntza jasotzen ari diren langile ikertzaileen kasuan, ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 14. artikuluan aitortzen zaizkion guztiak eta martxoaren 1eko 103/2019 Errege Dekretuaren 12. artikuluan aitortzen zaizkion guztiak.

6.– Para el personal investigador en formación, todos otros aquellos que les reconozca la Ley 14/2011, de 1 de junio, en su artículo 14 y el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, en su artículo 12.

7.– Ezarpen-zentroak onartzen dizkien eskubide guztiak, baldin eta bateragarriak badira deialdi honetan xedatutakoarekin.

7.– Todos aquellos que su centro de aplicación les reconozca y que no sean incompatibles con lo establecido en la presente convocatoria.

25. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 25.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.– Onuradunak laguntza onartzeak honako betebehar hauek bere gain hartzea dakar berekin:

1.– La aceptación de la ayuda implica la asunción de las siguientes obligaciones:

a) Laguntzaren xedea esleitutako proiektuaren arabera garatu beharko da, proiektua gauzatzen ari den zentroan ezarritako erregimenari eta diziplinari eutsiz.

a) Desarrollar el objeto de la ayuda conforme al proyecto asignado, sujetándose en todo momento al régimen de funcionamiento y disciplina del centro donde lo está llevando a cabo.

b) Prestakuntza-urte bakoitzaren lehen seihilekoa igaro ondoren proiektuaren helburuak betetzeari buruzko txostenak aurkeztu beharko zaizkio eskumena duen zuzendaritzari. Txosten horiek laguntzaren zuzendariaren edo tutorearen oniritzia izan beharko dute.

b) Transcurrido el primer semestre de cada año formativo presentar un informe referido a la realización de los objetivos del proyecto ante la dirección competente. Estos informes llevarán el visto bueno de la persona que ejerza la dirección o tutoría del proyecto.

c) Prestakuntza-urte bakoitzaren azken hilabetea baino lehen honako hauek aurkeztea: batetik, urteko txostena (hamar orrialde, gehienez), igarotako urtean egindako jardueren laburpenarekin; bestetik, hurrengo urterako lan-plangintzaren txostena (bost orrialde, gehienez), helburuen zehaztapena eta metodologia jasoko dituena, eta baita denborazko plangintzaren eskema ere. Bi txosten horiek proiektuaren zuzendariaren edo tutorearen oniritzia izan beharko dute.

c) Antes del último mes de cada anualidad formativa presentar, por una parte, un informe anual, de un máximo de diez páginas, que contenga un resumen de las actividades realizadas durante el año transcurrido, y por otra, un informe de un máximo de cinco páginas, del plan de trabajo para el año siguiente, que contendrá la definición de objetivos, metodología, así como un esquema de planificación temporal. Ambos informes deberán contar con el visto bueno de la persona directora o tutora del proyecto.

d) Lanaren emaitzak argitaratu badira, eskumena duen organoari bidaliko zaizkio lan horien separata edo kopiak. Halaber, onuradunak laguntza-programaren onuradun dela adierazi beharko du laguntzak irauten duen bitartean egindako argitalpen guztietan, doktorego-tesia barne.

d) Si los resultados del trabajo han sido objeto de publicaciones, se remitirán separatas o copias de estas a la dirección competente. Asimismo, la beneficiaria del programa de ayudas deberá hacer constar esta condición en todas las publicaciones desarrolladas durante el disfrute de la ayuda, incluida la tesis doctoral.

e) Erakunde batzuentzat diharduela kontuan hartuta, prestakuntza-jarduera gauzatzeko orduan erakunde horien izenak erabiltzea, atxikitze-zentroen barne-araudien eta horiek sinatutako akordio eta hitzarmenen arabera.

e) Utilizar la denominación de las entidades en las que se desarrolla la actividad formativa de acuerdo con la normativa interna de los centros de adscripción y los acuerdos y convenios que los suscriban.

f) Laguntza ematea eragin zuten hasierako baldintzetan aldaketaren bat gertatuz gero edo diruz lagundutako jarduketen xedea edo izaera errotik aldatzen duen gertakariren bat sortuz gero, eskumena duen zuzendaritzari eta atxikitze-zentroari aldaketa horien berri ematea.

f) Comunicar a la dirección competente y al centro de adscripción cualquier alteración que se produzca en las condiciones iniciales por las que fue otorgada la ayuda, así como comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la situación objeto de la ayuda concedida.

g) Eskumena duen sailari laguntzaren xede diren jardueren berrikuspena, ikuskaritza, jarraipena eta kontrola egiten laguntzea.

g) Colaborar con el departamento competente en los procedimientos de comprobación, inspección, seguimiento y control de las actividades objeto de la ayuda.

h) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak laguntzen zertarakoaren fiskalizazio-funtzioak betetze aldera eskatutako informazio guztia ematea.

h) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de de fiscalización de las ayudas.

i) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 50.2 artikuluan ezarritako betebehar orokorrak betetzea.

i) Cumplir con las obligaciones generales establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con las previstas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

j) Langile ikertzaileen kasuan, gainerako betebehar hauek betetzea:

j) El personal investigador deberá cumplir además las siguientes obligaciones:

j.1.– Ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 15. artikuluan eta martxoaren 1eko 103/2019 Errege Dekretuaren 11. eta 13. artikuluetan ezartzen diren betebeharrak.

j.1.– Cumplir los deberes establecidos en el artículo 15 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y en los artículos 11 y 13 del Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación.

j.2.– Prestakuntza jasotzen ari diren langile ikertzaileentzako laguntzen kasuan, onuradunak egiaztatu beharko du unibertsitateko doktorego-programaren batean onartua izan dela, programa horren ardura duen unitateak edo, hala badagokio, doktorego-eskolak edo graduondokoak emandako idazkiaren bidez. Ikertzaileen eta atxikitze-zentroaren artean idatziz egingo den kontratuarekin batera aurkeztuko da onarpen-idazkia.

j.2.– Acreditar la admisión a un programa de doctorado mediante escrito expedido por la unidad responsable del programa, o por la escuela de doctorado o posgrado en su caso. El contrato, que se celebrará por escrito entre el personal investigador y el centro de adscripción, deberá acompañarse del escrito de admisión.

j.3.– Urtero eta dagokion urtean egiaztatzea doktorego-programan matrikulatuta dagoela.

j.3.– Acreditar anualmente la matriculación al programa de doctorado en el curso académico correspondiente.

j.4.– Urtero aurkeztea doktorego-programaren edo, hala badagokio, doktorego-eskolaren batzorde akademikoak egindako txostena, garatutako jarduera baliozkotzen duena.

j.4.– Presentar anualmente el informe emitido por la comisión académica del programa de doctorado, o en su caso de la escuela de doctorado, por el que se valide la actividad desarrollada.

j.5.– Eskumena duen zuzendaritzari, defendatzeko doktorego-tesia aurkeztu ondoren, horren kopia bidaltzea.

j.5.– Remitir a la dirección competente una copia de la tesis doctoral, una vez presentada la misma para su defensa.

2.– Pertsona onuradunak esklusiboki jardun behar du proiektuan. Hala eta guztiz ere, prestakuntza jasotzen ari diren langile ikertzaileek, beren jarduera unibertsitate batean gauzatzen badute, doktoretza aurreko kontratuaren iraupen osoan zehar gehienez ere 180 ordu eman ahalko dute irakaskuntza-lanetan, ezin izango dutelarik urte bakoitzeko 60 ordu baino gehiago eman; nolanahi ere, irakaskuntza-lanek ezin dute inolaz ere ahuldu laguntzaren ikerketa- eta prestakuntza-helburua.

2.– La dedicación de la beneficiaria al proyecto deberá realizarse de forma exclusiva. No obstante, el personal investigador en formación que desarrolle su actividad en una universidad podrá colaborar en tareas docentes hasta un máximo de 180 horas durante la extensión total del contrato predoctoral, no pudiéndose superar las 60 horas anuales, sin que en ningún caso se desvirtúe la finalidad investigadora y formativa de la ayuda.

3.– Edonola ere, zuzkidura ekonomikoak jasotzeko, prestakuntza jasotzen ari den ikertzaileak bere betebeharrak bete beharko ditu. Betebehar horiek ez badira betetzen, laguntza baliogabetzeko dagokion prozedura bideratu ahal izango da eta, hala badagokio, baita laguntza itzultzeko prozedura ere.

3.– En todo caso, la percepción de las dotaciones económicas se irá condicionando al cumplimiento de las obligaciones de la persona investigadora en formación. La falta de cumplimiento de dichas obligaciones podrá dar lugar a la instrucción del correspondiente procedimiento de revocación de la ayuda y, en su caso, de reintegro.

4.– Dekretu honetako laguntzen onuradunei ez zaie laguntzarik emango eta emandakoa ez zaie ordainduko, baldin eta EAEko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan itzultze- edo zehapen-prozeduraren bat hasi bada eta prozedura hori oraindik izapidetzen ari bada.

4.– Asimismo, la concesión y pago de las ayudas previstas en el presente Decreto quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la CAPV y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

26. artikulua.– Atxikitze-zentroaren betebeharrak.

Artículo 26.– Obligaciones del centro de adscripción.

1.– Atxikitze-zentroak honako betebehar hauek izango ditu, oro har:

1.– Son obligaciones del centro de adscripción en general:

a) Zuzendaritza eskudunari jakinaraztea, baldin eta laguntza emateko hasierako egoerari uko egiten bazaio edo egoera hori eten edo aldatzen bada, edo bateraezintasuna eragiten duen jazoeraren bat gertatuz gero; laguntzaren xedea normaltasunez betetzea eragoz dezaketen gainerako gorabeheren berri ere eman beharko da.

a) Comunicar a la dirección competente la renuncia, interrupción, modificación de la situación inicial de concesión de la ayuda y cualquier causa de incompatibilidad que se produzca, así como el resto de incidencias que puedan alterar el normal cumplimiento del objeto de la misma.

b) Langile onuradunei behar duten laguntza ematea, eta dagokien jarduera ongi gauzatzeko behar dituzten bitartekoak, tresnak edo ekipoak erabiltzeko aukera ematea.

b) Proporcionar al personal beneficiario el apoyo necesario y facilitarle la utilización de los medios, instrumentos o equipos que resulten precisos para el normal desarrollo de su actividad.

c) Programa behar bezala garatzen ari dela egiaztatzea, kontuan izanik onuradunari ezin zaiola eskatu laguntzaren ikerketa-helburua, zientzia eta teknologia- helburua eta prestakuntza-helburua desitxuratzen duen beste ezein jarduera egitea.

c) Velar por el desarrollo adecuado del programa, sin que pueda exigírsele a la persona beneficiaria la realización de otra actividad que desvirtúe la finalidad investigadora, científico-tecnológica y formativa de la ayuda.

d) Langile ikertzaileei edo teknologoei aukera ematea hori ikertzen ari den sailetan, institutuetan eta erakunde publiko edo pribatuetan integratzeko.

d) Permitir la integración del personal investigador o tecnólogo en los departamentos, institutos y organismos públicos o privados en los que lleve a cabo la investigación.

e) Zuzendaritza eskudunak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak laguntzen erabileraren fiskalizazio-funtzioak betetze aldera eskatutako informazio guztia ematea.

e) Facilitar cuanta información le sea requerida por la dirección competente, la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

f) Tratu-berdintasunaren, aukera-berdintasunaren eta langileen aniztasunarekiko eta desberdintasunarekiko errespetuaren printzipioak betetzea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoarekin bat etorriz.

f) Regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad y diferencia de sus trabajadores o trabajadoras, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

g) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako betebeharrak.

g) Las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

h) Izenpetutako hitzarmenetan ezarritako konpromisoak betetzea.

h) Cumplir con los compromisos estipulados en los convenios que se suscriban.

2.– Prestakuntza jasotzen ari diren langile ikertzaileen kasuan, ezarritako lan-harremanaren ondoriozko betebeharrak alde batera utzi gabe:

2.– Respecto del personal investigador en formación, sin perjuicio de las derivadas de la relación laboral que se establezca:

a) Laguntzaren onuradun den langile ikertzaileari lan-kontratua egitea, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legeak horren inguruan ezartzen duenari jarraikiz, indarreko laneko legediaren arabera, eta agindu honetan zehaztutako iraupenarekin, ordainsariekin eta gainerako betekizunekin.

a) Contratar laboralmente al personal investigador beneficiario de la ayuda en los términos establecidos a tal fin en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de acuerdo a la legislación laboral vigente y con la duración, retribuciones y demás requisitos que se indiquen en la presente Orden.

b) Zuzendaritza eskudunari igortzea langile onuradunekin sinatutako kontratuen kopia bana.

b) Remitir a la dirección competente copia de los contratos suscritos con el personal beneficiario.

27 artikulua.– Azterlanen argitalpena.

Artículo 27.– Publicación de los estudios.

1.– Laguntza-programa honen esparruan egindako azterlanak eta lanak argitaratu ahal izango ditu eskumena duen sailak, onuradunaren eta proiektua garatu deneko zentroaren adostasunarekin.

1.– El departamento competente, con la conformidad del beneficiario o beneficiaria y del centro en el que haya desarrollado el proyecto, podrá publicar los estudios y trabajos elaborados en el marco de este programa de ayudas.

2.– Onuradunak zuzendaritza eskudunari bidali beharko dio egindako ikerketa-lanaren ondoriozko artikulu, biltzarretarako komunikazio eta gainerako argitalpen guztien kopia bana. Argitalpen horietan guztietan jaso beharko da laguntza-programaren bidez Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa jaso duela.

2.– La persona beneficiaria deberá remitir una copia a la dirección competente de todos los artículos, comunicaciones a congresos y demás publicaciones a los que dé origen el trabajo de investigación desarrollado. Asimismo, deberá hacer constar en todas esas publicaciones la financiación del Gobierno Vasco a través del programa de ayudas.

28. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzen aldaketak eta ez-betetzeak.

Artículo 28.– Alteración de las condiciones de la subvención e incumplimiento.

1.– Laguntza emateko baldintzetan aldaketaren bat gertatuz gero, ezinbestekoa izango eskumena duen zuzendaritzaren baimena lortzea. Eskatzaileak arrazoitutako eta sinatutako idazki baten bitartez egingo da aldaketa-eskabidea, eta aldaketa horretan sartutako pertsona guztien oniritzia izan beharko du. Edonola ere, baimendutako aldaketek ezinbestean bermatu beharko dute aldaketa horien ondoriozko kalitatea laguntza ematea eragin zuen kalitatearen antzekoa izango dela eta orduan emandako kalifikazioak ez direla aldatuko.

1.– Cualquier alteración que se produzca en las condiciones por las que fue otorgada la ayuda requerirá la autorización de la dirección competente. La solicitud se hará mediante escrito razonado firmado por la persona solicitante y deberá tener el visto bueno de todas las personas involucradas en dicho cambio. En todo caso, los cambios que se autoricen deberán garantizar una calidad semejante a la que motivó la concesión de la ayuda y las calificaciones entonces otorgadas.

2.– Laguntza itzultzeko prozedurari ekingo zaio baldin eta laguntzaren onuradunak edo atxikitze-zentroak Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 53.1 artikuluan adierazitako kasuetako batean sartzen badira, agindu honetan eta bete beharreko gainerako arauetan aipatutako baldintzak edo betebeharrak betetzen ez badituzte, edo dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzetako bat edo batzuk betetzen ez badituzte, betiere Legegintza Dekretuaren 53. artikuluan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan eta laguntzak emateko ebazpenean xedatutakoaren arabera.

2.– En el caso de que las personas beneficiarias de la ayuda y/o los centros de adscripción incurriesen en alguno de los supuestos del artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, incumpliesen cualquiera de las condiciones u obligaciones mencionadas en la presente Decreto y demás normas aplicables, o incumpliesen cualquiera de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro de conformidad y en los términos establecidos en el artículo 53 del Decreto Legislativo antes mencionado y en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en la resolución de concesión.

29. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 29.– Procedimiento de reintegro.

1.– Dekretu honetan xedatutakoa betetzen ez den kasuetan, hau izango da prozedura:

1.– En los supuestos de incumplimiento previstos en el presente Decreto, el procedimiento será el siguiente:

a) Prozedura hasteko agindua zuzendaritza eskudunaren titularrak emango du. Eten egingo dira oraindik egiteke dauden ordainketak.

a) La iniciación del procedimiento será dictada por la persona titular de la dirección competente y suspenderá, en su caso, los pagos que aún queden pendientes.

b) Ebazpen horretan, prozedurari hasiera emateko arrazoiak jasoko dira, eta hamabost eguneko epea emango da alegazioak egiteko.

b) La citada resolución incluirá los motivos que la fundamentan y concederá un plazo de quince días para la formulación de alegaciones.

c) Alegazioak jaso ondoren edo aurkezteko epea alegaziorik egin gabe amaitzen bada, prozedurari amaiera emango zaio zuzendaritza eskudunaren titularraren ebazpen bidez.

c) Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubiesen realizado, se pondrá fin al procedimiento por resolución de la persona titular de la dirección competente.

d) Hamabi hilabetekoa izango da, gehienez ere, itzultze-prozedura ebazteko eta jakinarazteko epea.

d) El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de doce meses.

e) Ebazpenean jasotzen bada arauak ez direla bete, laguntza jasotzeko eskubidea galdu dela jakinaraziko da eta, hala badagokio, adieraziko du diru-zenbatekoak EAEko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar zaizkiola, baita laguntza ordaindu zenetik dagozkion legezko interesak ere; horretarako epea, gehienez ere, bi hilabetekoa izango da, ebazpena jakinarazten denetik aurrera. Borondatezko epetzat joko da epe hori.

e) Si la resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan más los intereses legales que correspondan, desde el momento del pago de la ayuda, en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la resolución. Este plazo se considerará como plazo de periodo voluntario.

2.– Borondatezko epean laguntza itzultzen ez bada, horren berri emango zaio organo eskudunari, premiamendu-bidean laguntza hori berreskura dezan, aplikatu beharreko lege-araudian xedatutakoari jarraikiz.

2.– La falta de reintegro en el periodo voluntario será puesta en conocimiento del órgano competente para su recuperación en la vía de apremio, según lo dispuesto en la normativa legal aplicable.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Datu pertsonalak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Datos de carácter personal.

Eusko Jaurlaritzaren barnean nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektoreetako I+G+b-an eskumena duen sailak datuak dagokien babes-mailarekin tratatzeko konpromisoa hartzen du, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta aplikatu beharreko gainerako araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de planificación de la I+D+i agraria, alimentaria y pesquera se compromete a tratar los datos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

12.3 artikuluan ekitaldi batean erabili ez den laguntza osagarriaren zenbatekoari buruz ezarritako aurreikuspena atzeraeraginez aplikatuko zaie, xedapen hau indarrean sartzen denetik, dirulaguntzaren xede den jarduera egiten jarraitzen duten 2017ko, 2018ko eta 2020ko deialdietako onuradunei, geratzen den jarduera-aldirako.

La previsión establecida en el artículo 12.3 sobre el importe de la ayuda complementaria no utilizado en un ejercicio se aplicará, con carácter retroactivo desde la entrada en vigor de esta disposición, a las personas beneficiarias de las ayudas correspondientes a las convocatorias 2017, 2018 y 2020 que continúen realizando la actividad objeto de la subvención, por el periodo que resta de actividad.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

12.4 artikuluan zenbatekoak eguneratzeari buruz ezarritako aurreikuspena atzeraeraginez aplikatuko zaie, xedapen hau indarrean sartzen denetik, dirulaguntzaren xede den jarduera egiten jarraitzen duten 2017, 2018, 2019 eta 2020ko deialdietako laguntzen onuradunei, geratzen den jarduera-aldirako.

La previsión establecida en el artículo 12.4 sobre actualización de cuantías se aplicará, con carácter retroactivo desde la entrada en vigor de esta disposición, a las personas beneficiarias de las ayudas correspondientes a las convocatorias 2017, 2018, 2019 y 2020 y que continúen realizando la actividad objeto de la subvención, por el periodo que resta de actividad.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Berariaz indargabetuta geratzen da 15/2020 Dekretua, otsailaren 18koa, zeinaren bidez arautzen baitira nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektoreko zientzia-teknologiaren eta enpresaren alorretan langile ikertzaileentzako eta langile teknologoentzako prestakuntza-laguntzak (2020ko martxoaren 3ko EHAA, 43. zk.).

Queda derogado expresamente el Decreto 15/2020, de 18 de febrero, por el que se regulan las ayudas de formación a personal investigador y personal tecnólogo en el ámbito científico-tecnológico y empresarial del sector agrario, pesquero y alimentario (BOPV n.º 43, de 3 de marzo de 2020).

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENENGOA.– Aplikazio osagarria.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Aplicación supletoria.

Dekretu honetan aurreikusita ez dagoen guztirako, honako arau hauetan xedatutakoa bete beharko da: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren oinarrizko manuak (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretu bidez garatua).

En lo no previsto en este Decreto se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y a los preceptos básicos de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, a su vez desarrollada por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Garapen-gaikuntza.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Habilitación de desarrollo.

Baimena ematen zaio eskumena duen sailaren titularri dekretu hau garatzeko eta betearazteko beharrezko diren xedapen guztiak hartzeko.

Se faculta a la persona titular del departamento competente para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko martxoaren 23an.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de marzo de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental