Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

53. zk., 2021eko martxoaren 15a, astelehena

N.º 53, lunes 15 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
1518
1518

106/2021 DEKRETUA, martxoaren 9koa, zeinaren bidez enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2021eko programa garatzen baita, COVID-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko.

DECRETO 106/2021, de 9 de marzo, por el que se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas de 2021 para responder al impacto económico del COVID-19.

COVID-19aren hedapenak sortu duen krisi ekonomikoak, eguneroko jardueran, bereziki eragiten die enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei, beren jarduerak gauzatzeko orduan. Litekeena denez egoera horrek luze irautea, erakunde publikoek aparteko neurri batzuk ezarri dituzte, osasun-krisiak Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sarean eragingo dituen kalteak ahal den neurrian arintzeko.

La crisis económica que surge a raíz de la propagación del virus «COVID-19» está afectando, especialmente en su actividad diaria a las pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas en el desarrollo de sus actividades. En previsión de que esta situación se extienda en el tiempo, se han instrumentado desde las instituciones públicas una serie de medidas extraordinarias destinadas a mitigar, en la medida de lo posible, los daños que se prevé ocasionen la crisis sanitaria en el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ildo horretan, Eusko Jaurlaritzak martxoaren 31ko 50/2020 Dekretua onartu zuen, zeinaren bidez enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2020ko programa garatzen baita, COVID-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko.

En este sentido, el Gobierno Vasco aprobó el Decreto 50/2020, de 31 de marzo, por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020 para responder al impacto económico del COVID-19.

Finantza-laguntzaren programa onartu zuen martxoaren 31ko 50/2020 Dekretua aldatu egin behar izan zen, finantzaketa-eskaerari aurre egin ahal izateko. Horregatik, maiatzaren 19ko 67/2020 Dekretua onartu zen, aipatutako eragile ekonomikoen taldearen 6 hilabeteko likidezia-beharrei eta zirkulatzaile-finantzaketari aurre egiteko, eta zuzkidura 1.000 milioi euro izango zela xedatu zen.

El Programa de Apoyo Financiero instrumentando en el Decreto 50/2020 de 31 de marzo modificado, por el Decreto 67/2020 de 19 de mayo en atención a la demanda de solicitud de financiación, realizada tenía por objeto atender las necesidades de liquidez y financiación de circulante de 6 meses del citado colectivo de agentes económicos y estaba dotado con 1.000 millones de euros.

2020ko abenduaren 31n amaitu zen 50/2020 Dekretuan jasotako laguntzak eskatzeko epea, eta ez zen estali programarako aurreikusita zegoen 1.000 milioi euroko finantzaketa-bolumena.

Las solicitudes de ayudas contempladas en el Decreto 50/2020 finalizaron el 31 de diciembre de 2020, sin haberse cubierto el volumen de financiación previsto en el Programa por un importe máximo de 1.000 millones de euros.

Kontuan harturik enpresak oraindik ere COVID-19aren ondorioak jasaten ari direla eguneroko jardueran, nahitaezkoa da, orain arte onartutako neurriei eusteaz gain, beste batzuk ezartzea, EAEko enpresa-sarearentzat ez daitezen hain latzak izan COVID-19aren ondorio ekonomikoak.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el virus COVID-19 sigue afectando a la actividad diaria de las empresas se hace necesario mantener las medidas aprobadas hasta el momento e implementar otras que permitan paliar el impacto económico de COVID-19 en el tejido empresarial vasco.

Europako Batzordeak laugarren aldiz aldatu zuen COVID-19aren egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia sustatzeko estatu-laguntzen neurrien aldi baterako esparrua, eta horren berri eman zuen 2020ko urriaren 13ko komunikazioan, zeinaren helburua baitzen, besteak beste, 2021eko ekainaren 30era arte luzatzea aldi baterako esparruan ezarritako neurriak.

La Comisión Europea comunicó el 13 de octubre de 2020 la Cuarta modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. El objeto de esta comunicación fue entre otras cuestiones prorrogar las medidas establecidas en el Marco Temporal hasta el 30 de junio de 2021.

Aintzat harturik COVID-19aren egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia sustatzeko estatu-laguntzen neurrien aldi baterako esparruaren laugarren aldaketa, Ekonomia Gaietako Ministerioak 2020ko azaroaren 25eko Ebazpena eman zuen, zeinaren bidez Ministro Kontseiluaren 2020ko azaroaren 24ko Erabakia argitaratzen baita; erabaki horrek baimena eman zion Compañía Española de Reafianzamiento estatuko merkataritza-sozietate anonimoari (CERSA) Ministro Kontseiluaren 2020ko maiatzaren 5eko Erabakiaren babesean liberatutako abalen epemuga gehienez hiru urtez luzatzeko (epemugak ezin du inoiz zortzi urteko epea gainditu). Horrez gainera, baimendu zen 2021eko ekainaren 1era arte luzatzea CERSAk formalizatutako eragiketetarako abalak eskatzeko epea.

El Ministerio de Asuntos Económicos dictó teniendo en cuenta la Cuarta Modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, Resolución de 25 de noviembre de 2020 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020, mediante el cual se permite a la Compañía Española de Reafianzamiento S.M.E, Sociedad Anónima (CERSA) la ampliación de los vencimientos de los avales liberados al amparo del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 5 de mayo de 2020, por un máximo de tres años, sin poder el vencimiento superar los ocho años. Así mismo, se autorizó a ampliar el plazo de solicitud de los avales para las operaciones formalizadas por CERSA hasta el 1 de junio de 2021.

Europako Batzordeak bosgarren aldiz aldatu du COVID-19aren egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia sustatzeko estatu-laguntzen neurrien aldi baterako esparrua, eta hala jakinarazi du 2021eko urtarrilaren 28an. Komunikazio horren xedea da, besteak beste, 2021/12/31ra arte luzatzea aldi baterako esparruan ezarritako neurriak.

La Comisión Europea ha comunicado el 28 de enero de 2021 la Quinta modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. El objeto de esta comunicación es entre otras cuestiones prorrogar las medidas establecidas en el Marco Temporal hasta el 31-12-2021.

Eusko Jaurlaritzaren asmoa da ETE-ei eta enpresaburu autonomoei laguntzen jarraitzea, zeren eta askok COVID-19aren ondorioak jasaten baitituzte eguneroko jardunean, eta bidea ematea baldintza onetan finantzaketa lor dezaten.

El Gobierno Vasco pretende continuar prestando su apoyo a las pymes y personas empresarias autónomas que, con motivo del COVID-19 se han visto afectadas en su actividad diaria, facilitándoles el acceso a la financiación en condiciones ventajosas.

Dekretu honetan xedatutako neurrien bidez, enpresa txiki eta ertainen, banakako enpresaburuen eta profesional autonomoen egiturazko gastu finkoak estali nahi dira. Izan ere, kontuan hartu da zenbateraino diren garrantzitsuak enpresa-sareari begira eta zer-nolako eragina duten ekoizpen-jarduera osoan; aintzat hartu da, orobat, ahalmen erlatibo txikiagoa dutela handizkako finantzaketa-merkatuetara edo kreditu-erakundeen lerro tradizionaletara iristeko.

Las medidas instrumentadas en el presente Decreto tienen por objeto dar cobertura a los gastos fijos de estructura de las pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas, esta actuación toma en consideración su importancia en el tejido empresarial, sus implicaciones en el conjunto de la actividad productiva y su menor capacidad relativa de acceso a los mercados de financiación mayorista o a las líneas tradicionales de las entidades de crédito.

Finantza-laguntzaren programa honek osatu egiten du Estatuak COVID-19aren kariaz ETE-ei eta enpresaburu autonomoei laguntzeko ezarri dituen ildoak, besteak beste, Kreditu Ofizialeko Institutuaren kreditu-lerroak, finantza-baldintza onetan finantzaketa lortzea ahalbidetzen dutenak, enpresa txiki eta ertainen eta enpresaburu autonomoen likidezia eta zirkulatzaile-finantzaketa bermatzeko.

Este Programa de Apoyo Financiero complementa las diferentes líneas de apoyo a pymes y personas empresarias autónomas que, con motivo del COVID-19, ha ido implementando el Estado, entre estas, las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial que permite obtener financiación en condiciones financieras ventajosas para garantizar la liquidez y la financiación de circulante de las pymes y personas empresarias autónomas.

Dekretu honetan arreta berezia eskaini nahi izan zaie COVID-19ak eragindako pandemiak gehien kolpatu dituen sektoreetako enpresei, zeren eta horietako batzuek aldi baterako itxi behar izan baitituzte beren negozioak, eta beste batzuek, berriz, nabarmen ikusi baitituzte murriztuta beren salmenta-zifrak edo diru-sarrera errepikariak. Talde horren barruan sartzen dira, halaber, enpresaburu autonomoak eta enpresa txikiak, zeren eta, kontuan harturik gastu finkoei aurre egiteko dituzten zirkulatzaile-beharrak, ezinbestekoa baita Administrazioak eta entitate laguntzaileek azkar erantzutea.

En este Decreto se ha querido prestar especial atención a las empresas encuadradas en los sectores más castigados por la pandemia causada por el COVID-19, y que ha conducido en determinados casos a cierres temporales de negocios o a una caída significativa en su cifra de ventas o ingresos recurrentes. En este grupo se incluyen las personas empresarias autónomas y pequeñas empresas cuyas necesidades de circulante para hacer frente a los gastos fijos requieren una respuesta ágil por parte de la administración y de las entidades colaboradoras.

Hori dela eta, 5.000 eurotik 25.000 eurora bitarteko maileguetarako berariazko lerro bat gaitu da, krisiak gehien kolpatu dituen sektoreetako enpresentzat eta enpresaburu autonomoentzat.

En este sentido se ha habilitado una línea específica de préstamos para importes entre 5.000 y 25.000 euros destinados a pequeñas empresas y personas empresarias autónomas encuadradas en los sectores más castigados por la crisis.

Horrez gainera, programa honi esker, aukera ematen zaie martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuaren babesean maileguak formalizatuta eta indarrean dituzten enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei eragiketa formalizatuak berritzeko, dekretu honetan ezartzen diren finantza-baldintzak antolatze aldera; xedapen gehigarri batean arautu da, hain zuzen ere, nobazioetarako prozedura espezifikoa. Nobazioak lortzeko, eskaera aurkeztu behar dute, aldez aurretik eta berariaz, aipatutako enpresa, enpresaburu eta profesionalek.

Así mismo, este Programa contempla la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas que tengan préstamos en vigor formalizados al amparo del Decreto 50/2020, de 31 de marzo puedan novar las operaciones formalizadas, previa solicitud expresa de las mismas, para instrumentar las condiciones financieras ahora establecidas en el presente Decreto por lo que se ha regulado en una Disposición Adicional un procedimiento específico para las novaciones.

Finantza-laguntza emateko programaren gehieneko zuzkidura 500 milioi euro da (formalizatu beharreko maileguetan), eta lehen aipatutako eragile ekonomikoen taldearen 6 hilabeteko likidezia-beharrei eta zirkulatzaile-finantzaketari aurre egitea izango du xede. Finantzaketa-eskaria zenbaterainokoa den, deialdi bakarra edo hainbat egingo dira, dekretu honetan jasotako programaren zenbatekora irispidea izateko.

El Programa de Apoyo Financiero está dotado con un máximo de 500 millones de euros en préstamos a formalizar y tendrá por objeto atender las necesidades de liquidez y financiación de circulante de 6 meses del colectivo citado de agentes económicos. El acceso al importe dotado del Programa por este Decreto será objeto de una o varias convocatorias en atención a la demanda de financiación que se vaya produciendo.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren agindu baten bitartez egingo dira deialdiak, eta bertan zehaztuko dira erabilgarri dauden baliabideen guztizko zenbatekoa eta eskabideak aurkezteko epea eta lekua.

Las convocatorias se realizarán por Orden del Consejero de Economía y Hacienda y precisarán el importe total de los recursos disponibles, el plazo y lugar para la presentación.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak honela bideratuko du finantza-laguntzaren programaren bidez emango duen laguntza: finantzaketa-kostua murrizteko dirulaguntzak emanez enpresei eta programaren babesean hitzartzen diren finantzaketa-eragiketak partzialki birfidantzatuz.

El apoyo financiero que prestará la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la instrumentación de este Programa de Apoyo Financiero consistirá en la reducción del coste de financiación a través de subvenciones dirigidas a las empresas y en el reafianzamiento parcial de las operaciones de financiación que se concierten a su amparo.

Eragiketetarako birfidantzamendua emateko, bi xedapen hauek dira oinarri: batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legearen 9.2 artikulua eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Finantzen azaroaren 8ko 8/1996 Legea.

La base legal para prestar reafianzamiento a las operaciones radica en el artículo 9.2 del de la Ley 1/2021, 11 de febrero por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021 y en la Ley 8/1996 de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Helburu horrekin, arau honek programan sartzeko baldintzak arautzen ditu, bai eta enpresa eta pertsona onuradunak, baliabideen erabilgarritasuna eta maileguetarako baldintzak ere. Era berean, jasotzen du zein izango den prozedura elkar bermatzeko sozietateetan eta finantza-erakunde laguntzaileetan finantzaketa-eskabideak izapidetzeko.

Con tal fin, la presente norma regula las condiciones de acceso al programa, las empresas y personas beneficiarias, la disponibilidad de los recursos y las condiciones que regirán los préstamos. También comprende el procedimiento de tramitación ante las sociedades de garantía recíproca y las entidades financieras colaboradoras de las solicitudes de financiación.

Azkenik, Finantzen Euskal Institutuak, esleituta dauzkan egitekoak baliatuta, mailegu-eragiketak emateko aukera izango du, finantza-erakunde laguntzailea den aldetik.

Por último, también se prevé que el Instituto Vasco de Finanzas, en el desarrollo de las funciones que tiene atribuidas, pueda conceder operaciones de préstamo, en calidad de entidad financiera colaboradora.

Horiek horrela, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2021eko martxoaren 9an egindako bilkuran gaia eztabaidatu ondoren, hau

En virtud de ello, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 9 de marzo de 2021.

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantzaketa-lerroa eratzea, hura eskuratzeko baldintzak eta prozedura arautuz. Lerro horren helburua izango da banku-finantzaketa lortzeko aukera ematea, aipatutako eragile ekonomikoek egitura-gastuetarako dituzten 6 hilabeteko likidezia- eta finantzaketa-beharrei erantzuteko.

El presente Decreto tiene por objeto constituir una línea de financiación, destinada a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas, regulando las condiciones y el procedimiento de acceso a la misma. Esta línea tendrá como finalidad permitir el acceso a la financiación bancaria para atender las necesidades de liquidez y financiación de los citados agentes económicos en gastos de estructura correspondientes a 6 meses.

Dekretuaren beste helburu bat da aukera ematea martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuaren babesean maileguak formalizatuta eta indarrean dituzten enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei eragiketa formalizatuak berritzeko, dekretu honetan eskainitako finantza-baldintzetara egokitu daitezen. Horretarako, eskaera aurkeztu beharko dute, aldez aurretik eta berariaz, enpresa edo pertsona interesdunek.

Así mismo, tiene por objeto que las pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas que tengan préstamos en vigor formalizados al amparo del Decreto 50/2020, de 31 de marzo tengan la posibilidad de novar las operaciones formalizadas, previa solicitud expresa de las empresas o personas interesadas, con el objeto de adecuarlas a las condiciones financieras ofrecidas en el presente Decreto.

Dekretu hau aparteko neurri multzo baten barruan sartzen da; izan ere, COVID-19ak eragindako osasun-krisia Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sarean eragiten ari den aldi baterako kalteak arintzeko asmoz ezarri den neurrietako bat da.

Este Decreto se enmarca dentro de un conjunto de medidas extraordinarias, destinadas a mitigar los daños temporales que continúa ocasionando la crisis sanitaria motivada por el COVID-19 en el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, kasuan kasuko lankidetza-hitzarmenak izapidetzen dituzten finantza-erakunde laguntzaileen bidez, finantza-lerroa eratuko du enpresa txiki eta ertainen, banakako enpresaburuen eta profesional autonomoen alde.

Para ello, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por medio de las entidades financieras colaboradoras con las que se acuerden los correspondientes convenios de colaboración constituirán la línea de financiación a favor de pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas.

Dekretu honetan ezarritakoaren arabera gauzatzen diren finantzaketa-eragiketa guztiek elkar bermatzeko sozietate laguntzaileren batek abalatuta egon beharko dute. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak birfidantzamendu-sistema bat ezarriko du sozietate horrek abalatutako finantzaketa-eragiketetarako.

Todas las operaciones de financiación formalizadas en virtud de lo establecido en el presente Decreto deberán estar avaladas por una sociedad de garantía recíproca colaboradora. La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi dotará de un sistema de reafianzamiento a las operaciones de financiación avaladas por dicha Sociedad.

2. artikulua.– Enpresa eta pertsona onuradunak.

Artículo 2.– Empresas y personas beneficiarias.

1.– Dekretu honetan jasotako bermeak eta finantzaketa-lerroak honako hauek eskuratu ahal izango dituzte:

1.– Podrán acceder a las garantías y a la línea de financiación contemplada en el presente Decreto:

a) Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten enpresa txiki eta ertainek (ETE); hau da, hurrengo baldintza hauek betetzen dituztenek:

a) Las pequeñas y medianas empresas (Pyme), domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, entendiéndose por tales aquellas que cumplan los siguientes requisitos:

– Jarduera ekonomikoren bat egitea.

– Que lleven a cabo una actividad económica.

– 250 langile baino gutxiago izatea.

– Que empleen a menos de 250 personas.

– Urteko negozio-bolumena 50 milioi eurotik gorakoa ez izatea, edo urteko balantze orokorra 43 milioi eurotik gorakoa ez izatea.

– Que su volumen de negocio anual no supere los 50 millones de euros, o bien, que su balance general anual no rebase los 43 millones de euros.

– Adierazitako baldintzaren bat betetzen ez duen beste enpresa batek edo enpresa batzuek elkarrekin ez edukitzea % 25eko edo hortik gorako partaidetza, zuzenean zein zeharka.

– Que no se halle participada directa o indirectamente en un 25 %, o más, por otra empresa, o conjuntamente por varias de ellas, que no reúna alguno de los requisitos anteriormente expuestos.

Aurretik adierazitakoaren beste edozein interpretazio egiteko, hemen ezarritakoa hartuko da kontuan: Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskinean (EBAO L 187/1, 2014-06-26) edo hura ordezkatu edo aldatzen dituzten xedapenetan eskatzen diren baldintzak, mikroenpresen, ETE-enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzkoak (erregelamendu horren arabera, barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira zenbait laguntza-kategoria, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz).

Para cualquier otra interpretación de lo señalado anteriormente, se tendrá en cuenta lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014 (DOUE L 187/1, 26-06-2014), por la que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (Pyme), o en las disposiciones que lo sustituyan o modifiquen.

b) Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten banakako enpresaburu eta profesional autonomoek; hau da, hurrengo baldintza hauek betetzen dituztenek:

b) Las personas empresarias individuales y profesionales autónomas, domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, entendiéndose por tales aquellas que cumplan los siguientes requisitos:

– Norberaren konturako langileen edo autonomoen Gizarte Segurantzaren araubide berezian alta emanda egotea.

– Que se encuentren de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos de la Seguridad Social.

– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari lotutako jarduera ekonomiko edo profesionaletatik datozen etekinak lortzea.

– Que obtengan rendimientos de actividades económicas o profesionales sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2.– Enpresa eta pertsona onuradunek Euskal Autonomia Erkidegoko Finantzei buruzko azaroaren 8ko 8/1996 Legearen 39. artikuluko 2. eta 4. apartatuetan xedatutako baldintzak bete beharko dituzte.

2.– Las empresas y personas beneficiarias deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 39, en sus párrafos 2 y 4, de la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Betekizunen artean, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.5 artikuluan adierazitakoa dago. Horren arabera, ezingo dituzte eskuratu dekretu honetan adierazitako bermeak eta finantzaketa-lerroa sexuan oinarritutako diskriminazioa egiteagatik zehapen administratiboa edo penala ezarrita daukaten pertsona fisikoak edo juridikoak, kasuan kasuko zehapenak ezarritako denbora-tartean.

Entre tales requisitos, el referido al artículo 50.5 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, según el cual no podrán acceder a las garantías y a la línea de financiación contemplada en el presente Decreto, durante el período impuesto en la correspondiente sanción, las personas físicas o jurídicas que se encuentren sancionadas, administrativa o penalmente, por incurrir en discriminación por razón de sexo.

Jarduera ekonomikoko sektore guztiek jaso ahal izango dute finantzaketa. Hala ere, eta 15.1 artikuluan ezarritakoa ezertan eragotzi gabe, ezingo dira laguntzen onuradun izan edozein sektore publikotako entitateak, jarduera ekonomikorik ez duten irabazi-asmorik gabeko entitateak, finantza-erakundeak (EJZ epigrafeak: 81, 82, 831 eta 832) eta higiezin-jarduerekin zerikusia dutenak (EJZ epigrafeak: 833, 834 eta 861.1), salbu eta nortasun juridikoa duten enpresak, baldin eta, enpresaburu autonomoek bezala, higiezinetako agenteei dagozkien jarduerak egiten badituzte.

La línea de financiación estará abierta a todos los sectores de actividad económica. No obstante, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 15, quedan excluidas como beneficiarias cualquier entidad integrante de cualquier sector público, las entidades sin ánimo de lucro que no realicen actividad económica, las entidades financieras (Epígrafes I.A.E.: 81, 82, 831, y 832) y aquellas vinculadas a actividades de naturaleza inmobiliaria (Epígrafes I.A.E.: 833, 834 y 861.1), salvo aquellas empresas con personalidad jurídica que al igual que las personas empresarias autónomas realicen actividades como agentes inmobiliarios.

3.– Lerroari heldu ahal izateko, enpresak baldintza hauek bete beharko ditu abala baimentzen den unean: kaudimengabezia kolektiboko prozeduran ez egotea eta hartzekodunek eskatuta kaudimengabezia kolektiboko prozeduraren pean egoteko betekizunak ez betetzea konkurtso-arauen arabera.

3.– Para acogerse a la línea será necesario que la empresa en el momento de la autorización del aval no esté incursa en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reúna los requisitos para encontrarse sometido a un procedimiento de insolvencia colectiva a petición de sus acreedores en virtud de las normas concursales.

4.– Halaber, maileguen onuradun diren enpresa zein pertsonek eta finantza-erakunde laguntzaileek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, bai eta dirulaguntzen enpresa edo pertsona onuraduna izateko edo dirulaguntza-programak kudeatze aldera Administrazioaren entitate laguntzaile izateko legez ezarrita dauden gainerako betekizunak ere.

4.– Así mismo, tanto las empresas y personas beneficiarias de los préstamos, como las entidades financieras colaboradoras deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13.2 la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y cuántos otros requisitos estén legalmente establecidos para acceder a la condición de empresa o persona beneficiaria de subvenciones o para ser entidad colaboradora de la Administración para la gestión de programas subvencionales.

3. artikulua.– Finantzatzeko moduko egoerak.

Artículo 3.– Situaciones financiables.

1.– Finantza-eragiketek, finantzatzeko modukoak izateko, xede hau izan behar dute: pertsona edo enpresa onuradun bakoitzaren 6 hilabeteko jarduerari dagozkion likidezia-beharrak estaltzea eta egitura-gastuak finantzatzea. Finantzaketak pertsona edo entitate/enpresa eskatzailearen finantza-galdagarriaren gehikuntza garbia ekarri beharko du, eta, beraz, finantzaketa ezin izango da erabili epe laburreko zirkulatzaile-lerroak ezeztatzeko; salbuespen izango dira 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera COVID-19aren krisia dela-eta xedatzen diren eragiketak. Era berean, pertsona edo entitate/enpresa eskatzaileak egungo egoera berezia dela-eta eskura ditzakeen likidezia-abantaila edo kostu iragankor edo aldi baterako guztiak kendu beharko dira, hala nola kasuan kasuko foru-ogasunei dagozkien ordainketak geroratzea, lan-kostuak murriztea aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak onartu direlako, edo beste kenkari aplikagarri batzuk.

1.– Serán financiables aquellas operaciones de financiación cuyo objeto sea la cobertura de necesidades de liquidez y financiación de los gastos de estructura correspondientes a 6 meses de actividad de cada persona o empresa beneficiaria. La financiación deberá representar un incremento neto del exigible financiero de la persona o entidad/empresa solicitante no pudiendo destinarse, por ello, a la cancelación de líneas de circulante a corto plazo, salvo aquellas operaciones dispuestas a partir del 1 enero de 2021 al amparo de la crisis del COVID-19. Así mismo deberán deducirse todas aquellas ventajas de liquidez o costes transitorios o temporales, con motivo del escenario extraordinario actual, a las que la persona o entidad/empresa solicitante pudiera acceder, tales como aplazamiento de las correspondientes haciendas forales, reducción de los costes laborales con motivos de aprobación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo u otras deducciones aplicables.

2.– Finantzaketa-beharrak aztertu ondoren, elkar bermatzeko sozietateak, dekretu honetako III. kapituluan ezarritako prozedurari jarraituz, bermearen helburu den finantza-eragiketaren zenbatekoa eta epea zehaztuko ditu, ahal den neurrian pertsona edo entitate/enpresa eskatzaileek galdegiten dituztenetara egokituta.

2.– Analizadas las necesidades de financiación, la sociedad de garantía recíproca colaboradora determinará, siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo III del presente Decreto, el importe y plazo de la operación de financiación objeto de la garantía, adecuándose en la medida de lo posible a las demandas de las personas o empresas solicitantes.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
FINANTZAKETA-ERAGIKETAK
OPERACIONES DE FINANCIACIÓN

4. artikulua.– Finantza-erakunde laguntzaileekin hitzarmenak egitea.

Artículo 4.– Convenios con las Entidades Financieras Colaboradoras.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta finantza-erakunde laguntzaileek lankidetza-hitzarmenak sinatuko dituzte, enpresa eta pertsona onuradunen aldeko finantzaketa-eragiketak formalizatzeko.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las Entidades Financieras colaboradoras suscribirán Convenios de Colaboración con el objeto de formalizar las operaciones de financiación a favor de las empresas y personas beneficiarias.

Finantza-erakunde laguntzaileen zerrenda deialdi-aginduaren bidez emango da argitara (dekretu honen 7. artikuluan aipatzen da agindu hori).

La relación de Entidades Financieras Colaboradoras se hará pública mediante la Orden de Convocatoria que se cita en el artículo 7 del presente Decreto.

5. artikulua.– Abal-eragiketen ezaugarriak.

Artículo 5.– Características de las operaciones de aval.

1.– Elkar bermatzeko sozietate laguntzaileak emandako finantza-abalek enpresa eta pertsona onuradunen diruzko arriskuak bermatuko dituzte, finantza-erakunde laguntzaileen aurrean; dekretu honetako 1. artikuluan zehaztutako beharrizanak estaltzeko diren finantzaketa-eragiketetatik eratorritako arriskuak, hain zuzen.

1.– Los avales financieros otorgados por la sociedad de garantía recíproca colaboradora, garantizarán, riesgos dinerarios de las empresas y personas beneficiarias ante las Entidades Financieras colaboradoras derivados de operaciones de financiación destinadas a la cobertura de las necesidades definidas en el artículo 1 de este Decreto.

2.– Hauek izango dira abalen kostua eta baldintzak:

2.– El coste y condiciones de los avales serán los siguientes:

– Formalizazio-komisioa eta azterketa-komisioa: formalizatutako abalaren % 0,25, eta behin bakarrik, eragiketa formalizatzen den unean.

– Comisión de formalización y comisión de estudio 0,25 % del aval formalizado y por una sola vez, en el momento de formalización de la operación.

– Abal-komisioa: % 0,75 urtean. (*)

– Comisión de aval: 0,75 % anual. (*)

Abal-komisioa aurretiaz aplikatuko da, urtarrilaren 1ean, abalatutako mailegu bakoitzak urte bakoitzean egun horretan duen saldoa oinarri hartuta. Formalizatu den urtean eta behin betiko iraungiko den urtean, urtea amaitu arte edo iraungi arte benetan igaro den egun kopuruaren araberako proportzioan aplikatuko da, batez besteko saldoaren arabera.

La comisión de aval se aplicará anticipadamente con fecha 1 de enero sobre el saldo a esa fecha de cada año de cada préstamo avalado. En el año de su formalización y el de su vencimiento definitivo se aplicará sobre el saldo medio de forma proporcional al número de días efectivamente transcurridos hasta fin de año o hasta el vencimiento.

Salbuespenez, finantzaketa-eragiketaren printzipalaren zenbatekoa 100.000,00 eurora bitartekoa denean, elkar bermatzeko sozietate laguntzaileak, eragiketa formalizatzen den egunean, zera kalkulatu eta likidatuko du: abalaren bizitza balioetsi osoari dagokion abal-komisio metatua. Abalatutako maileguaren urteko indarraldia hastean amortizatu gabe dagoen kapitalari dagokionez kalkulatuko da komisio hori, maileguaren amortizazio-taulari jarraituz.

Por excepción, cuando se trate de operaciones de financiación de hasta 100.000,00 euros de principal la sociedad de garantía recíproca colaboradora, calculará y liquidará en la fecha de formalización de la operación la comisión de aval acumulada correspondiente a toda la vida estimada del aval. Dicha comisión será calculada con relación al capital pendiente de amortización al inicio de cada período anual de vigencia del préstamo avalado, atendiendo al cuadro de amortización del mismo.

– Elkar bermatzeko sozietate laguntzailearen partaidetza sozialak harpidetzea eta ordaintzea, abalatutako eragiketaren zenbatekoaren % 2ko balioan. Partaidetza sozial guztiak ordainduko dira eta, hala badagokio, partaidetza sozial bat gorantz biribilduko da; partaidetza horiek itzulgarriak izango dira eragiketa erregulartasunez ezerezten denean.

– Suscripción y desembolso de participaciones sociales de la sociedad de garantía recíproca colaboradora por valor del 2 % del importe de la operación avalada, con desembolso total de las participaciones sociales y, en su caso, redondeo al alza de una participación social, que serán reembolsables en el momento de la cancelación regular de la misma.

– Elkar bermatzeko sozietate laguntzaileak ez du inolako komisio edo gastu gehigarririk aplikatuko.

– No se aplicará ningún tipo de comisión o gasto adicional por parte de la sociedad de garantía recíproca colaboradora.

(*) Elkar bermatzeko sozietatearen abal-komisioaren kostua ordaintzeko, % 50eko dirulaguntza emango du EAEko Administrazio Orokorrak, eta elkar bermatzeko sozietate laguntzaileari entregatuko zaio, hark gestioak egin ditzan, sinatutako lankidetza-hitzarmenean ezartzen den prozeduraren arabera, laguntza hori jasotzeko legezko baldintzak betetzen dituzten onuradunei emateko, EAEko Administrazio Orokorrak egiaztatu ondoren.

(*) El coste de la comisión de aval de la SGR tendrá una subvención del 50 % por parte de la Administración General de la CAE, que será entregado a la sociedad de garantía recíproca colaboradora, para que en virtud del procedimiento que se establezca en el correspondiente convenio de colaboración que se firme con ella, gestione su entrega a los beneficiarios que cumplan los requisitos legales para ello, previa comprobación por parte de la Administración General de la CAE.

Abalaren kostua diruz laguntzeko zenbatekoa elkar bermatzeko sozietate laguntzaileari entregatuko zaio, eta hark gestioak egingo ditu, laguntza enpresa edo pertsona onuradunei helarazteko. Ordainketa-prozeduraren xehetasunak elkar bermatzeko sozietatearekin sinatuko den lankidetza-hitzarmenean jasoko dira.

El importe correspondiente a la subvención del coste del aval será entregado a la sociedad de garantía recíproca colaboradora para que gestione su entrega a las empresas o personas beneficiarias de la misma. Los detalles del procedimiento de pago se recogerán en el correspondiente Convenio de Colaboración que se firme con ella.

6. artikulua.– Finantzaketa-eragiketen ezaugarriak.

Artículo 6.– Características de las operaciones de financiación.

1.– Hauek izango dira finantzaketa-eragiketen ezaugarriak:

1.– Las características de las operaciones de financiación serán las siguientes:

Baliabidea: mailegu amortizagarria.

Instrumento: préstamo amortizable.

Gehieneko interes-tasak: Euriborra sei hilabetera, gehi gehieneko diferentziala (*)

Tipos de interés máximos: Euribor a seis meses más un diferencial máximo (*)

Ondorio horietarako, Euribor gisa ulertu behar da Reuterren Euribor= pantailaren bidez (oinarria: Act/360) edo, hori desagertuz gero, informazio bera eman dezakeen beste pantaila baten bidez lortutako bankuen arteko interes-tasa. Tasa hori sei hilabeterako gordailuetarako da, eta eragiketaren dataren edo berrikuspen-dataren aurreko bigarren egun baliodunean kalkulatzen da. Ez da biribiltzerik onartuko.

A estos efectos, se entenderá por Euribor, el tipo de interés interbancario obtenido a través de la pantalla Euribor=, de Reuter, base (Act/360), u otra pantalla que suministre la misma información en el caso de que desaparezca la anterior, para depósitos a seis meses, correspondiente al segundo día hábil anterior a la fecha de la operación o a la fecha de revisión. No se admitirá redondeo alguno.

«Euribor indizearen balioa zerotik beherakoa bada, interes-aldi bakoitzean aplikatu beharreko tasa zehatza jakiteko egin behar diren kalkuluen ondorioetarako, dekretu honetan adierazitakoaren arabera, Euribor zero (0,0) dela ulertuko da».

«En el supuesto de que el valor del Euribor fuera inferior a cero, se entenderá a los efectos de los cálculos que se deban efectuar para determinar el tipo concreto aplicable en cada periodo de interés, conforme a lo señalado en el presente Decreto, que el Euribor es cero (0,0).»

(*) Dekretu honen babesean formalizatutako maileguen ordainketa-interesak EAEko Administrazio Orokorrak lagunduko ditu diruz, finantzaketaren finantza-kostua % 0 izan dadin enpresa eta pertsona onuradunentzat. Dirulaguntza finantza-erakunde laguntzaileari emango zaio, eta hark gestioak egingo ditu, sinatzen den lankidetza-hitzarmenean ezartzen den prozeduraren arabera, legezko baldintzak betetzen dituzten enpresa eta pertsona onuradunei dirulaguntza entregatzeko, EAEko Administrazio Orokorrak egiaztatu ondoren.

(*) Los intereses remuneratorios de los préstamos formalizados al amparo de este Decreto serán subvencionados por la Administración General de la CAE, de tal forma que el coste financiero de la financiación sea del 0 % para las empresas y personas beneficiarias. La subvención será entregada a las entidades financieras colaboradoras, para que en virtud del procedimiento que se establezca en el correspondiente convenio de colaboración que se firme con ella, gestione su entrega a las empresas y personas beneficiarias que cumplan los requisitos legales para ello, siempre previa comprobación por parte de la Administración General de la CAE.

Ordainketa-interesen kostuari dagokion zenbatekoa finantza-erakundeari entregatuko zaio, eta hark gestioak egingo ditu, laguntza enpresa edo pertsona onuradunei helarazteko. Ordainketa-prozeduraren xehetasunak finantza-erakunde bakoitzarekin sinatuko den lankidetza-hitzarmenean jasoko dira.

El importe correspondiente al coste de los intereses remuneratorios será entregado a las entidades financieras para gestionen su entrega a las empresas o personas beneficiarias de la misma. Los detalles del procedimiento de pago se recogerán en el correspondiente Convenio de Colaboración que se firme con cada una de ellas.

Mailegu-eragiketen epea eta Euribor aplikagarriaren gaineko diferentziala:

Plazo de las operaciones de préstamo y diferencial sobre Euribor aplicable:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Maileguetan, printzipala amortizatzeko aukerako bi urteko gabealdia jaso ahal izango da.

Los préstamos podrán contemplar dos años de carencia opcional de amortización del principal.

Likidazio-aldizkakotasuna: hiru hilean behin egingo da interes- eta amortizazio-kuoten likidazioa. Interes-tipoa sei hilean behin berrikusiko da.

Periodicidad de Liquidación: la liquidación de cuotas de intereses y de amortización se efectuará con periodicidad trimestral. La revisión del tipo de interés se efectuará semestralmente.

Komisioak: maileguek ez dute inolako komisio edo gastu gehigarririk izango. Mailegu-hartzaileak aurretiaz ezereztu edo amortizatu ahal izango du mailegua, inolako kosturik gabe.

Comisiones: los préstamos no tendrán ningún tipo de comisión o gasto adicional. El prestatario podrá cancelar o amortizar anticipadamente el préstamo sin coste alguno.

2.– Hauek izango dira maileguen zenbatekoak:

2.– La cuantía de los préstamos estará comprendida:

a) 5.000 eurotik 1.000.000 eurora bitartean, enpresa txiki eta ertainentzat.

a) Entre 5.000 euros y 1.000.000 euros para pequeñas y medianas empresas.

b) 5.000 eurotik 100.000 eurora bitartean, banakako enpresaburuentzat eta profesional autonomoentzat.

b) Entre 5.000 euros y 100.000 euros para personas empresarias individuales y profesionales autónomas.

Tarte horren barruan, 5.000 eurotik 25.000 eurora bitarteko maileguetarako berariazko lerro bat gaitzen da, COVID-19aren pandemiak gehien kolpatu dituen sektoreetako enpresa txiki eta ertainentzat eta enpresaburu autonomoentzat; izan ere, horietako batzuek aldi baterako itxi behar izan dituzte beren negozioak, eta beste batzuek, berriz, nabarmen ikusi dituzte murriztuta beren salmenta-zifrak edo diru-sarrera errepikariak.

Dentro de esta franja se habilita una línea específica de préstamos para importes entre 5.000 euros y 25.000 euros destinada a la financiación de pequeñas y medianas empresas y personas empresarias autónomas empresas encuadradas en los sectores más castigados por la pandemia causada por el COVID-19, y que ha conducido en determinados casos a cierres temporales de negocios y/o a una caída significativa en su cifra de ventas o ingresos recurrentes.

3.– Enpresa edo pertsona onuradunak eman zaion maileguaren zenbateko osoa izango du erabilgarri. Finantza-erakundeak ezin izango ditu saldoak atxiki edo pignoratu, ezta emandako maileguaren onuradunak eskura dezakeen zenbatekoa murrizteko antzeko figurarik aplikatu ere.

3.– El importe íntegro del préstamo concedido estará a disposición de la empresa o persona beneficiaria. La entidad financiera no podrá retener o pignorar saldos ni aplicar figuras similares que reduzcan el importe disponible para el beneficiario del préstamo concedido.

III. KAPITULUA
CAPITULO III
PROZEDURA
PROCEDIMIENTO

7. artikulua.– Deialdia.

Artículo 7.– Convocatoria.

1.– Dekretu honek araututako finantzaketa-lerroak eskuratzeko, deialdi bakarra edo hainbat egingo dira, zeinak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko baitira, publikotasun-, lehia- eta objektibotasun-printzipioei jarraituz.

1.– El acceso a las líneas de financiación reguladas por este Decreto será objeto de una o varias convocatorias que se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco y se realizará bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren agindu baten bitartez egingo dira deialdiak, non zehaztuko baitira erabilgarri dauden baliabideen guztizko zenbatekoa, eskabideak aurkezteko epea eta lekua eta gainerako prozedura-alderdiak. Era berean, finantza-erakunde laguntzaileen zerrenda ere zehaztuko da.

Las convocatorias se realizarán por Orden del Consejero de Economía y Hacienda y precisará el importe total de los recursos disponibles, el plazo y lugar para la presentación de solicitudes y demás aspectos procedimentales e incluirá la relación de entidades financieras colaboradoras.

2.– Lehenengo deialdiaren zuzkidura 250 milioi euro izango da. Gainerako deialdien zenbatekoa, berriz, unean-unean dagoen finantzaketa-eskariaren arabera finkatuko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontu-baliabideak kontuan harturik.

2.– La primera convocatoria se realizará por importe de 250 millones de euros. El importe del resto de las convocatorias se fijará en atención a la demanda de financiación observada en cada momento, siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Deialdi bakoitzean, 150 milioi euro bermatuko dira, gutxienez, COVID-19ak gehien kolpatu dituen sektoreetako enpresa txikientzat eta enpresaburu autonomoentzat; haiei egiten die erreferentzia, hain zuzen ere, dekretu honen 6.2 artikuluan 5.000 eurotik 25.000 eurora bitarteko maileguetarako ezarri den lerroak.

3.– Se garantizará en cada convocatoria un importe mínimo de 150 millones de euros, para las pequeñas empresas y personas empresarias autónomas encuadradas en los sectores más castigados por la pandemia causada por la COVID-19, a las que se refiere la línea habilitada para préstamos entre 5.000 y 25.000 euros el apartado 6.2 del presente Decreto.

Hala ere, Ekonomia eta Ogasun Sailak deialdi bakoitzaren zenbatekoak berresleitu ahal izango ditu, dekretu honetan azaltzen diren taldeetako baten finantzaketa-eskaria nahikoa ez den kasuetan edo txikia den kasuetan.

No obstante, el Departamento de Economía y Hacienda podrá reasignar los importes de cada convocatoria en caso de insuficiencia o baja demanda de financiación de alguno de los colectivos objeto de este Decreto.

8. artikulua.– Aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 8.– Documentación a presentar.

1.– Enpresa txiki eta ertain eskatzaileek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

1.– Las pequeñas y medianas empresas solicitantes deberán cumplimentar la siguiente documentación:

a) Eskabidea, eranskineko F1P formularioan jasotako ereduaren arabera.

a) Solicitud, según modelo incluido en el Formulario F1P del anexo.

b) Eskatzailearen ordezkaritza-ahalordearen fotokopia.

b) Fotocopia del poder de representación de la persona solicitante.

c) Eskabidean jasotzen diren alderdiak egiazkoak direla dioen erantzukizunpeko adierazpena (eranskineko F2P formularioa). Gainbegiratze-bisitan egiaztatu ahal izango dira alderdiok; honako hauek dira:

c) Declaración responsable (Formulario F2P del anexo) respecto a la veracidad de los aspectos que aparecen recogidos en dicha solicitud, que, en su caso, se comprobarán en visita de supervisión y que son los siguientes:

– 2020ko ekitaldiko abenduaren 31n plantillan zegoen langile-kopurua, hilabete horretako TC1aren arabera.

– El número de trabajadores en plantilla existente a 31 de diciembre del ejercicio 2020, según TC1 de ese mes.

– Fakturazio-zifra 2020ko ekitaldiko abenduaren 31n.

– La cifra de facturación a 31 de diciembre del ejercicio 2020.

– Urteko balantze orokorraren zifra 2020ko ekitaldiko abenduaren 31n.

– La cifra de su balance general anual a 31 de diciembre del ejercicio 2020.

– ETEa ez den enpresa batek edo enpresa batzuek elkarrekin ez edukitzea enpresaren kapitalean % 25eko edo hortik gorako partaidetza, zuzenean zein zeharka.

– Que no se encuentra participada, directa o indirectamente, en un 25 %, o más, de su capital por una empresa que no sea PYME o conjuntamente por varias de ellas.

d) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatearen ziurtagiria.

d) Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social.

e) Foru-aldundiaren ziurtagiria, enpresak alta emanda duen ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafea azaltzen duena.

e) Certificación de la Diputación Foral en la que figure el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas en el que esté dada de alta la empresa.

f) 2018ko eta 2019ko sozietateen gaineko zerga eta 2020ko behin-behineko kontuak.

f) Impuesto de Sociedades 2018 y 2019 y cuentas provisionales de 2020.

g) Egitura-gastuak finantzatzeko beharren deskripzio-memoria, enpresak egina (eranskineko F3 formularioa).

g) Memoria descriptiva de las necesidades de financiación de los gastos de estructura elaborada por la empresa (Formulario F3 del anexo).

h) Erantzukizunpeko adierazpena, 38/2003 Legearen 13. artikuluan eskatutako baldintzak betetzen direla frogatzeko.

h) La declaración responsable correspondiente acerca del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley 38/2003.

i) Aldi baterako esparruaren barruan jasotako laguntza publikoei buruzko adierazpena, bai eta xede bererako jasotako beste dirulaguntza batzuena ere; orobat, gaur egunera arte jasotako de minimis laguntzak ere adierazi behar dituzte, bai aribideko ekitaldi fiskalekoak, bai aurreko bietakoak.

i) Declaración de ayudas públicas dentro del Marco Temporal, así como la obtención de otras subvenciones con la misma finalidad; así como las ayudas de minimis percibidas tanto durante el ejercicio fiscal en curso como durante los dos anteriores hasta el día de la fecha.

2.– Banakako enpresaburuek eta profesional autonomoek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

2.– Los personas empresarias individuales y profesionales autónomas deberán cumplimentar la siguiente documentación:

a) Eskabidea, eranskineko F1A formularioan jasotako ereduaren araberakoa.

a) Solicitud, según modelo incluido en el Formulario F1A del anexo.

b) Eskabidean jasotzen diren alderdiak egiazkoak direla dioen erantzukizunpeko adierazpena (eranskineko F2A formularioa).

b) Declaración responsable (Formulario F2A del anexo) respecto a la veracidad de los aspectos que aparecen recogidos en dicha solicitud.

c) Foru-aldundiaren ziurtagiria, profesionalak alta emanda duen ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafea azaltzen duena.

c) Certificación de la Diputación Foral en la que figure el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas en el que esté dada de alta el profesional.

d) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatearen ziurtagiria.

d) Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social.

e) Eskatzailearen ondasunen aitorpena.

e) Declaración de bienes del solicitante.

f) 2019ko PFEZaren aitorpena eta 2020ko diru-sarrera eta gastuen exekuzioa.

f) Declaración del IRPF 2019 y ejecución de ingresos-gastos del año 2020.

g) Egitura-gastuak estaltzeko finantzaketa-beharren deskripzio-memoria, titularrak egina (eranskineko F3 formularioa).

g) Memoria descriptiva de las necesidades de financiación para la cobertura de los gastos de estructura elaborada por el titular (Formulario F.3 del anexo).

h) Erantzukizunpeko adierazpena, 38/2003 Legearen 13. artikuluan eskatutako baldintzak betetzen direla frogatzeko.

h) La declaración responsable correspondiente acerca del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley 38/2003.

i) Aldi baterako esparruaren barruan jasotako laguntza publikoei buruzko adierazpena, bai eta xede bererako jasotako beste dirulaguntza batzuena ere; orobat, gaur egunera arte jasotako de minimis laguntzak ere adierazi behar dituzte, bai aribideko ekitaldi fiskalekoak, bai aurreko bietakoak.

i) Declaración de ayudas públicas dentro del Marco Temporal, así como la obtención de otras subvenciones con la misma finalidad; así como las ayudas de minimis percibidas tanto durante el ejercicio fiscal en curso como durante los dos anteriores hasta el día de la fecha.

3.– Eskatzaileak gorago aipatutako aitorpenean jasotako daturen bat faltsutzen badu, indarrean dagoen zigor-araubidea ezarriko zaio, bai administratiboa eta bai penala.

3.– Si el solicitante falseara cualquiera de los datos incluidos en la declaración anteriormente mencionada se verá sometido al régimen sancionador, tanto administrativo como penal, vigente.

4.– Edonola ere, Ekonomia eta Ogasun Sailak eta elkar bermatzeko sozietate laguntzaileak informazio osagarria eskatu ahal izango diote enpresa eskatzaileari, baldin eta uste badute beharrezkoa dela aurkeztutako eskabidea ulertu, ebaluatu eta izapidetzeko.

4.– En cualquier caso, el Departamento de Economía y Hacienda y la sociedad de garantía recíproca colaboradora, podrán requerir a la empresa solicitante información complementaria que consideren necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

9. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 9.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak eta aurreko artikuluan aipatutako gainerako agiri guztiak elkar bermatzeko sozietate laguntzaileari helaraziko zaizkio, bide telematikoa baliatuta.

1.– Las solicitudes, así como el resto de la documentación a que se refiere el artículo anterior se dirigirán a la sociedad de garantía recíproca colaboradora, por vía telemática.

Eskabidea eta horri lotutako gainerako dokumentazioa aurkeztean, pertsona edo entitate eskatzaileek hizkuntza ofizialetako edozein erabili ahal izango dute, bai eta horri buruzko prozedura eta izapideetan ere, indarrean dagoen hizkuntza-araudiaren arabera.

Las personas o entidades solicitantes podrán utilizar cualquiera de las lenguas oficiales al presentar la solicitud y demás documentación vinculada, así como en los procedimientos y trámites vinculados a la misma, de acuerdo con la normativa lingüística vigente.

2.– Interesdunek atari honetan eskuratu ahal izango dute eskabideak aurkeztearekin zerikusia duen informazio guztia: www.euskadi.eus

2.– Las personas interesadas podrán obtener la información relativa a la presentación de solicitudes en el portal www.euskadi.eus

10. artikulua.– Eskabideak aztertzea eta Abala Baimentzeko Agiria formalizatzea.

Artículo 10.– Análisis de las solicitudes y formalización del Documento de Autorización de Aval.

1.– Programan laguntzaile den elkar bermatzeko sozietatearen ardura izango da aurkezten diren eskabideak aztertu eta ebaluatzea, abala eman aurretik. Finantzaketa-laguntzaren eskaera noiz aurkeztu den, hurrenkera horri jarraituko zaio ebaluazioa egiteko garaian.

1.– Corresponderá a la sociedad de garantía recíproca colaboradora del programa el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas, con carácter previo a la concesión del aval. La evaluación se hará siguiendo el orden de entrada en el que se hayan presentado las solicitudes de ayuda de financiación.

2.– Eskabidea ez badago behar bezala beteta edo 8. artikuluan zerrendatutako agiri guztiak ez badira aurkeztu, elkar bermatzeko sozietate laguntzaileak errekerimendua egingo dio enpresa edo pertsona eskatzaile interesdunari, huts hori zuzendu edo nahitaezko agiriak aurkez ditzan 10 eguneko epean; era berean, ohartaraziko zaio ezen, agindutakoa betetzen ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela.

2.– Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos o no fuera acompañada de la documentación relacionada en el artículo 8, la sociedad de garantía recíproca colaboradora requerirá a la empresa o persona solicitante interesada para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

3.– Programan laguntzen ari den elkar bermatzeko sozietateak Ekonomia eta Ogasun Sailari jakinaraziko dio zer eskaera ez diren onartu, abala eman edo ukatu baino lehen, eta eskaera horiek ez onartzeko arrazoiak zein diren adieraziko dio. Hori ez da eragozpen izango Ekonomia eta Ogasun Sailak elkar bermatzeko sozietateari eska diezaion egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen duen informazio osagarria.

3.– La sociedad de garantía recíproca colaboradora del programa comunicará al Departamento de Economía y Hacienda la relación de las peticiones o solicitudes inadmitidas con carácter previo a la concesión o no del aval, con indicación de la causa que ha motivado la no aceptación de la solicitud. Todo ello, sin perjuicio de que el Departamento de Economía y Hacienda pueda requerir a la sociedad de garantía recíproca la información complementaria que considere necesaria para su comprobación.

4.– Elkar bermatzeko sozietate laguntzaileak autonomia izango du jaso dituen abal-eskabideak onartu edo ukatzeko, bai eta kontraberme erreal edo pertsonalak eskatzeko ere; horretarako, abalak emateko jardueran eskuarki erabiltzen dituen azterketa- eta erabaki-irizpideak aplikatuko ditu.

4.– La sociedad de garantía recíproca colaboradora gozará de autonomía para la concesión o denegación de las solicitudes de aval que reciba, así como para la exigencia de contragarantías reales o personales, aplicando a estos efectos los criterios de análisis y decisión utilizados habitualmente en su actividad avalista.

Nolanahi ere, elkar bermatzeko sozietateak, abal-eragiketak ematean bere jardunbideak aplika ditzakeen arren, konpromisoa hartzen du abala eskatu duten pertsona edo enpresei objektibotasunaren, tratu-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak errespetatzeko.

En cualquier caso, la sociedad de garantía recíproca, sin perjuicio de que aplique sus prácticas en el otorgamiento de las operaciones de aval, igualmente, se compromete a respetar los principios de objetividad, igualdad de trato y no discriminación a las personas o empresas solicitantes del aval.

Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzak finantza-laguntzaren programaren aldizkako jarraipena egingo du, bai eta programa horretan lortutako emaitzen ebaluazioa ere, ezarritako neurriek programaren helburua bete ote duten egiaztatzeko, esan nahi baita EAEko enpresa-ehunari behar duen likidezia ematea, COVID-19ak haren jarduera ekonomikoan duen eragina arintzeko.

La Viceconsejería de Finanzas y Presupuestos realizará un seguimiento periódico del Programa de apoyo financiero, así como una evaluación de los resultados obtenidos del mismo, con el propósito de verificar si las medidas instrumentadas han cumplido la finalidad para las que fueron diseñadas, que, en definitiva, es facilitar la liquidez necesaria al tejido empresarial vasco para mitigar el impacto del COVID-19 en su actividad económica.

5.– Elkar bermatzeko sozietate laguntzaileak, eskabidea aztertu ostean, Abala Baimentzeko Agiriaren proposamena egingo du, hala badagokio, eta F4 formularioan azaldutako informazioa zehaztuko da bertan.

5.– La sociedad de garantía recíproca colaboradora, concluido el análisis de la solicitud, emitirá, en su caso, la propuesta de «Documento de Autorización de Aval» en el que se especificará la información contenida en el Formulario F4.

6.– Elkar bermatzeko sozietate laguntzaileak abal-eskaerei buruzko erabakia jakinaraziko dio Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzari, eta, ondoren, Sailburuordetzak Abala Baimentzeko Agiria ematearen aldeko administrazio-ebazpena emango du, baliozkotutako eragiketaren ezaugarriak zehaztuta. Era berean, ukatutako abal-eragiketei dagokienez, Sailburuordetzak ebazpen bat emango du ukatzea arrazoitzeko. Ebazpenak elkar bermatzeko sozietate laguntzaileari jakinaraziko zaizkio, eta hark, halaber, enpresa edo pertsona eskatzaileei jakinaraziko dizkie, dagozkion ondorioetarako.

6.– La sociedad de garantía recíproca colaboradora comunicará a la Viceconsejería de Finanzas y Presupuestos la decisión respecto a las solicitudes de aval, tras lo que la Viceconsejería dictará resolución administrativa favorable a la emisión del Documento de Autorización de Aval, concretando las características de la operación validada. Asimismo, con respecto a las operaciones de aval denegadas, la Viceconsejería emitirá una resolución motivando la denegación. Las resoluciones serán notificadas a la sociedad de garantía recíproca colaboradora, que, a su vez las comunicará a las empresas o persona solicitantes a los efectos oportunos.

7.– Elkar bermatzeko sozietate laguntzaileak formalizatutako zein ukatutako abal-eragiketak jakinaraziko dizkio Ekonomia eta Ogasun Sailari, hark eskatzen dion aldizkakotasunarekin, eta hark ezarritako betekizunak betez eta hark eskatzen dizkion ereduak erabiliz.

7.– La sociedad de garantía recíproca colaboradora procederá a comunicar al Departamento de Economía y Hacienda tanto las operaciones de aval formalizadas como las denegadas con la periodicidad, requisitos y modelos que este le solicite.

8.– Dekretu honen arabera beste organo batzuei emandako eskudantziak ezertan eragotzi gabe, Ekonomia eta Ogasun Saileko Finantza Politikako Zuzendaritza arduratuko da programaren administrazio-kudeaketaz.

8.– Sin perjuicio de las atribuciones a otros órganos establecidas en el Decreto, el órgano encargado de la gestión administrativa del Programa será la Dirección de Política Financiera del Departamento de Economía y Hacienda.

11. artikulua.– Mailegu-eragiketak formalizatzea.

Artículo 11.– Formalización de las operaciones de préstamo.

1.– Elkar bermatzeko sozietate laguntzaileak bermearen xede den mailegu-eragiketarako «Abala Baimentzeko Agiria» eman ondoren eta agiri hori enpresa edo pertsona eskatzaileak hautatu duen finantza-erakunde laguntzaileari igorri ondoren, azken horrek eragiketa aztertuko du, dagokion autonomia-eremuko barne-prozeduren arabera, eta, gero, enpresa edo pertsona eskatzailearekin eragiketa formalizatuko du, agirian jasotako baldintzen arabera.

1.– Una vez emitido por la sociedad de garantía recíproca colaboradora el «Documento de Autorización de Aval» para la operación de préstamo que se garantiza y remitido este a la Entidad Financiera colaboradora que haya sido elegida por la empresa o persona solicitante. Esta tras el oportuno análisis de la operación de acuerdo con sus procedimientos internos en el ámbito de su autonomía, procederá a la formalización de la citada operación con la empresa o persona solicitante, en los términos recogidos en el mismo.

Elkar bermatzeko sozietateak enpresa edo pertsona eskatzaileari jakinarazi beharko dio abala onartu den ala ez. Hala ere, eta programaren kudeaketa errazteko, elkar bermatzeko sozietateak finantza-erakundeei egiten dien aurretiazko jakinarazpena egin ahal izango da elkar bermatzeko sozietateak dagokion aldian baimendutako abal-baimenak finantza-erakunde bakoitzerako taldekatuz, betiere F4 dokumentuan jasotako oinarrizko datuak adierazita.

Sin perjuicio de la obligación que tiene la sociedad de garantía recíproca de comunicar a la empresa o persona solicitante la aprobación o denegación del aval, y para facilitar la gestión del programa la comunicación previa que realice la sociedad de garantía recíproca a las entidades financieras podrá realizarse agrupando para cada entidad financiera las autorizaciones de aval autorizadas por la sociedad de garantía recíproca en el periodo correspondiente, siempre con indicación de los datos básicos recogidos en el documento F4.

2.– Finantza-erakundeek formalizatutako mailegu-eragiketak jakinaraziko dizkiote Ekonomia eta Ogasun Sailari, lankidetza-hitzarmenean ezarritako aldizkakotasunarekin, bertan ezarritako betekizunak betez eta bertan eskatzen diren ereduak erabiliz.

2.– Las Entidades Financieras comunicarán al Departamento de Economía y Hacienda las operaciones de préstamo formalizadas, con la periodicidad, requisitos y modelos establecidos en el Convenio de Colaboración.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak elkar bermatzeko sozietate laguntzaileari utzitako birfidantzamendua bertan behera geratuko da, Abala Baimentzeko Agiria ematen den egunetik gehienez hiru hileko epean formalizatzen ez diren eragiketei dagokienez.

3.– El reafianzamiento prestado por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi a la sociedad de garantía recíproca colaboradora, decaerá para aquellas operaciones que no se formalicen en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de emisión del «Documento de Autorización de Aval».

12. artikulua.– Finantzaketa-lerroa agortzea.

Artículo 12.– Agotamiento de la línea de financiación.

1.– Dekretu honetan aurreikusita dauden laguntzak 2021eko ekainaren 1a baino lehen emango dira. Edonola ere, laguntzak emateari utziko zaio dekretuaren bidez onartutako finantzaketa-eragiketak 500 milioi euroko gehieneko nominal formalizatura iristen direnean, deialdi bakar batean edo hainbat deialditan.

1.– Las ayudas previstas en el presente Decreto deberán concederse antes del 1 de junio de 2021. En todo caso, cesarán en el momento en el que las operaciones de financiación concedidas a su amparo alcancen un nominal máximo formalizado de 500 millones de euros, en una o varias convocatorias.

2.– Ekonomia eta Ogasun Sailak horren berri emango du, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzaren ebazpen baten bidez; ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta entitate laguntzaileei jakinaraziko zaie.

2.– El Departamento de Economía y Hacienda comunicará esta circunstancia mediante Resolución de la Viceconsejería de Finanzas y Presupuestos que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, y se comunicará a las entidades colaboradoras.

13. artikulua.– Enpresa eta pertsona onuradunen erreklamazioak.

Artículo 13.– Reclamaciones de empresas y personas beneficiarias.

Ekonomia eta Ogasun Sailak jasoko ditu finantza-laguntzaren programa honetako entitate eta pertsona eskatzaileek elkar bermatzeko sozietatearen edo finantza-erakundearen jokabidea dela-eta aurkezten dituzten erreklamazioak, zeinak bideratuko baitira kasuan kasuko elkar bermatzeko sozietateari eta finantza-erakunde laguntzaileari entzun ondoren. Aurkeztutako erreklamazioak Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzaren ebazpen baten bidez ebatziko dira.

El Departamento de Economía y Hacienda recibirá las reclamaciones que por parte de las entidades y personas solicitantes del presente programa de apoyo financiero se formulen en relación con la actuación de la SGR o de la entidad financiera, que serán sustanciadas una vez oída la Sociedad de Garantía Recíproca y la Entidad Financiera colaboradora correspondiente. La resolución de la reclamación presentada se efectuará mediante Resolución de la Viceconsejería de Finanzas y Presupuestos.

14. artikulua.– Egiaztatzea eta gainbegiratzea.

Artículo 14.– Comprobación y supervisión.

1.– Finantza-laguntzaren programa honetako enpresa eta pertsona onuradunek eta entitate laguntzaileek onartu egin beharko dituzte Ekonomia eta Ogasun Sailak mailegu-eragiketa formalizatu eta gero egiten dituen egiaztapen-, ikerketa- eta ikuskaritza-jarduketak.

1.– Las empresas y personas beneficiarias y entidades colaboradoras del presente programa de apoyo financiero habrán de someterse a las actuaciones de comprobación, investigación e inspección que, una vez formalizada la operación de préstamo, realice el Departamento de Economía y Hacienda.

2.– Administrazio-jarduketa horien ondorioz egiaztatzen bada okerra edo faltsua dela enpresa edo pertsona onuradunak eskabidean aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpenen edukia eta, beraz, a posteriori frogatzen bada ez dituela betetzen onuradun izateko baldintzak, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzak administrazio-ebazpena emango du, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko entzunaldi-izapidea egin ondoren; halaber, deklaratuko du, hala badagokio, ez direla efikazak ez adierazpena bera, eta ez Abala Baimentzeko Agiria ematearen aldeko ebazpena –10.5 artikuluan aipatua–, eta horren berri emango die alderdi interesdun guztiei; hau da, onuradunari, elkar bermatzeko sozietateari eta finantza-erakundeari.

2.– Si, como consecuencia de las referidas actuaciones administrativas, se comprobara el contenido inexacto o falso de las declaraciones responsables presentadas en su solicitud por la empresa o persona beneficiaria que evidenciara a posteriori la carencia de los requisitos para ser beneficiaria, la Viceconsejería de Finanzas y Presupuestos dictará resolución administrativa, previo trámite de audiencia para que presente cuantas alegaciones estime oportunas, declarando en su caso la ineficacia de la declaración y, en consecuencia, de la Resolución favorable a la emisión del Documento de Autorización de Aval a la que se refiere el artículo 10.5, con notificación a todos las partes interesadas (beneficiaria, SGR, Entidad Financiera).

3.– Ez-betetze horrek edo beste edozein ez-betetzek berekin ekarriko du enpresa edo pertsona onuradunak maileguaren zenbatekoa aldez aurretik itzuli beharra, bai eta, hala badagokio, autonomia-erkidegoko Administrazioari, administrazio horren konturako dirulaguntza gordin baliokide inplizitua itzuli beharra ere, legezko interesak barne. Betebehar hori bete ezean, finantza-erakundea gaituta egongo da elkar bermatzeko sozietatearen abala exekutatzeko.

3.– Tanto este como cualquier otro incumplimiento que se detecte implicará la obligación para la empresa o persona beneficiaria de reintegrar anticipadamente el importe del préstamo y, en su caso, a la Administración de la Comunidad Autónoma la subvención bruta equivalente implícita a cargo de esta Administración con los intereses legales que procedan. De no atenderse esa obligación, la entidad financiera estará habilitada para ejecutar el aval de la SGR.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, bere gain hartutako birfidantzamendu-betebeharren ondorioz, egindako pagamenduen ordaina jaso behar badu, erakunde onuradun bati egozteko moduko ez-betetzeen ondorioz, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak, prozedura egokia bideratu eta entitate onuradunari entzun ondoren, enpresa edo pertsona onuradunaren zorraren zenbatekoa eta hura ordaintzeko modu eta epea zehaztuko ditu.

4.– Si, de conformidad con las obligaciones de reafianzamiento asumidas por la Administración de la Comunidad Autónoma, esta debiera resarcirse de los pagos realizados, como consecuencia de incumplimientos imputables a una entidad beneficiaria, el Consejero de Economía y Hacienda determinará, previa sustanciación del procedimiento correspondiente y oída la entidad beneficiaria, el importe de la deuda de dicha empresa o persona beneficiaria, así como la forma y el plazo para su abono.

15. artikulua.– Laguntzen bateragarritasuna.

Artículo 15.– Compatibilidad de las ayudas.

1.– Hala dagokionean, eragiketek Estatuko de minimis laguntzak erregulatzeko arauek ezarritakoa beteko dute; honako hauetan bildutakoa, hain zuzen ere: Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamendua, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO, L 352/1, 2013-12-24); Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1408/2013 (EB) Erregelamendua, Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluak nekazaritza-sektorean de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO, L 352/9, 2013-12-24), eta Batzordearen 2014ko ekainaren 27ko 717/2014 (EB) Erregelamendua, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak arrantza-sektorean de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO, L 190/45, 2014-06-28).

1.– Las operaciones cumplirán, cuando así proceda, lo establecido, en la normativa reguladora de las ayudas de estado de minimis, recogidas en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE, L 352/1, 24-12-2013), en el Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola (DOUE, L 352/9, 24-12-2013) y en el Reglamento (UE) 717/2014 de la Comisión de 27 de junio de 2014 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (DOUE, L 190/45, 28-06-2014).

Laguntza hauek bateragarriak izango dira beste edozein administrazio publiko, sail, organismo edo entitate publiko zein pribatuk emandako laguntzekin, betiere laguntza guztien zenbatekoa ez bada handiagoa kategorien araberako salbuespenen erregelamenduan edo Europako Batzordeak hartutako erabakiren batean inguruabar zehatzetarako ezarritako zenbatekoa baino. Ildo horretan, laguntzak konfiguratzen dira bat etorriz COVID-19aren egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia sustatzeko asmoz enpresei eta enpresaburu autonomoei zuzendutako laguntza-neurriei buruzko aldi baterako esparru nazionalarekin, zeina Europako Batzordeak onartu baitu, eta aurrerantzean horrekin lotuta onar daitezkeen ondoz ondoko erabakiekin.

Estas ayudas serán compatibles con otras procedentes de cualquier Administración Pública, Departamento, Organismo o Entidad Pública o privada, siempre y cuando la acumulación no dé lugar a una intensidad de ayuda superior a la establecida para las circunstancias concretas en cada caso en el Reglamento de exención por categorías o en una decisión adoptada por la Comisión Europea. En este sentido, las ayudas se configuran de conformidad con el Marco Nacional temporal relativo a las medidas de ayudas a empresas y personas empresarias autónomas destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote del COVID-19, aprobado por la Comisión Europea en las sucesivas decisiones que pueda ir adoptando.

Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1408/2013 (EB) Erregelamenduan (EBAO, L 352/9, 2013-12-24) jasotako nekazaritza-sektorean diharduten eskatzaileentzat eta Batzordearen 2014ko ekainaren 27ko 717/2014 (EB) Erregelamenduan (EBAO, L 190/45, 2014-06-28) aurreikusitako arrantza- eta akuikultura-sektorean diharduten eskatzaileentzat, muga bat aplikatuko da; hain zuzen ere, enpresei eta enpresaburu autonomoei zuzendutako laguntza-neurriei buruzko aldi baterako esparru nazionalean ezarrita dagoen muga (Europako Batzordeak onartu du esparru hori) edo aurrerantzean horrekin lotuta onar daitezkeen ondoz ondoko erabakietan ezartzen dena.

Para los solicitantes que operen en el sector agrícola contemplado en el Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 (DOUE, L 352/9, 24-12-2013), y para los solicitantes que operen en el sector de la pesca y de la acuicultura contemplado en el Reglamento (UE) 717/2014 de la Comisión de 27 de junio de 2014 (DOUE, L 190/45, 28-06-2014) se aplicará el límite establecido en el Marco Nacional temporal relativo a las medidas de ayudas a empresas y personas empresarias autónomas aprobado por la Comisión Europea en las sucesivas decisiones que pueda ir adoptando.

2.– Arau honen bidez onuradun izango diren pertsona edo enpresek beste dirulaguntza edo laguntzaren bat jasotzen badute helburu bererako, beti eman beharko diote horren berri elkar bermatzeko sozietateari; orobat, gaur egunera arte jasotako de minimis laguntzak ere adierazi behar dituzte, bai aribideko ekitaldi fiskalekoak, bai aurreko bietakoak.

2.– Las personas o empresas que resultarán beneficiarias a través de esta norma, deberán comunicar en todo momento a la sociedad de garantía recíproca colaboradora, la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, así como las ayudas de minimis percibidas tanto durante el ejercicio fiscal en curso como durante los dos anteriores hasta el día de la fecha.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Finantzen Euskal Institutua.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Instituto Vasco de Finanzas.

Finantzen Euskal Institutuak, esleituta dituen eginkizunak baliatuz, dekretu honen 1. artikuluan zehaztutako finantzaketa-beharrak estaltzeko mailegu-eragiketak onartu ahal izango ditu.

El Instituto Vasco de Finanzas, en el desarrollo de las funciones que tiene atribuidas, podrá conceder operaciones de préstamo destinadas a la cobertura de las necesidades de financiación definidas en el artículo 1 del presente Decreto.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– 50/2020 Dekretuaren babesean formalizatutako maileguen nobazioa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Novación de los préstamos formalizados al amparo del Decreto 50/2020.

1.– Martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuaren babesean formalizatuta dauden maileguen nobazio aldarazlea onartu ahal izango da, dekretu honetan ezarritako finantza-baldintzetara egokitu daitezen. Horretarako, eskaera aurkeztu beharko du enpresa edo pertsona interesdunak.

1.– Los préstamos formalizados al amparo del Decreto 50/2020 de 31 de marzo, podrán ser objeto de novación modificativa a petición expresa de las empresas o personas interesadas, con el objeto de adecuarlas a las condiciones financieras del presente Decreto.

2.– Eragiketen nobazio aldarazleak berekin ekarriko du eragiketen epemuga beste hiru urtez luzatzea, edo formalizatutako eragiketen gabealdia, urtebetekoa izan ordez, bi urtekoa izatea.

2.– La novación modificativa de las operaciones implicará la extensión del vencimiento de las operaciones 3 años adicionales, y/o la ampliación de la carencia de las operaciones formalizadas de 1 a 2 años.

3.– Hauek izango dira nobazio-eragiketen finantzaketa-baldintzak:

3.– Las condiciones financieras de las operaciones de novación serán las siguientes:

a) Baldin eta nobazioaren ondorioz beste hiru urtez luzatzen bada eragiketen epemuga (gabealdiko beste bat, aukeran), maileguaren eta abalaren finantza-baldintzak dekretu honetan ezarritakoari lotuko zaizkie, salbu eta nobazioaren xede den abalaren formalizazio-komisioa eta azterketa-komisioa, zeinak % 0 izango baitira.

a) Si las novaciones implican la ampliación del plazo de vencimiento de las operaciones 3 años adicionales (con uno más de carencia opcional) las condiciones financieras tanto del préstamo como del aval se ajustarán a los términos establecidos en el presente Decreto, salvo en lo referido a la comisión de formalización y comisión de estudio del aval objeto de novación que será del 0 %.

Maileguek eta abalek ez dute inolako gastu edo komisio gehigarririk izango.

Los préstamos y los avales no tendrán ningún tipo de gasto o comisión adicional.

Mailegu-hartzaileak aurretiaz ezereztu edo amortizatu ahal izango du mailegua, inolako kosturik gabe.

y el prestatario podrá cancelar o amortizar anticipadamente el préstamo sin coste alguno.

b) Nobazioen ondorioz gabealdiaren epea luzatzen bada soilik –hau da, ez bada luzatzen eragiketaren epemuga–, martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuan ezarrita dauden finantza-baldintzak errespetatuko dira, bai maileguari eta bai formalizatutako abalari dagokionez, alde batera utzita nobazioaren xede den abalaren formalizazio-komisioa eta azterketa-komisioa, zeinak % 0 izango baitira.

b) Si las novaciones implican únicamente una ampliación del plazo de carencia, sin que supongan una ampliación del plazo de vencimiento de la operación, se respetarán las condiciones financieras establecidas en el Decreto 50/2020, de 31 marzo, tanto en el préstamo como del aval formalizado, salvo en lo referido a la comisión de formalización y comisión de estudio del aval objeto de novación que será del 0 %.

Maileguek eta abalek ez dute inolako gastu edo komisio gehigarririk izango. Mailegu-hartzaileak aurretiaz ezereztu edo amortizatu ahal izango du mailegua, inolako kosturik gabe.

Los préstamos y los avales no tendrán ningún tipo de gasto o comisión adicional. Y el prestatario podrá cancelar o amortizar anticipadamente el préstamo sin coste alguno.

4.– Eragiketen nobazio aldarazlera irispidea izateko, zeinak berekin ekarriko baitu epea luzatzea eta/edo gabealdia luzatzea, enpresa eta pertsona interesdunek, dekretuaren 8. artikuluan adierazitako baldintzez gain, baldintza gehigarri hauek bete beharko dituzte:

4.– Para poder acceder a la novación modificativa de las operaciones, que implica una extensión del plazo y/o a la ampliación de la carencia las empresas y personas interesadas además de los requisitos establecidos en el artículo 8 del Decreto deberán cumplir los siguientes requisitos adicionales:

a) Nahitaezkoa da pertsona edo enpresa zordunak eskaera aurkeztea.

a) Que haya mediado solicitud de la persona o empresa deudora.

b) Martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuaren babesean abalatutako eragiketa eta emandako beste edozein finantzaketa ez egotea berandututa (90 egun baino gehiagoko atzerapena ordainketan).

b) Que la operación avalada en el marco del Decreto 50/2020 de 31 de marzo no esté en mora (impagada más de 90 días), ni tampoco lo esté ninguna de las financiaciones otorgadas.

c) Pertsona edo enpresa zorduna ez agertzea berankor gisa Espainiako Bankuaren Arriskuen Informaziorako Zentralaren fitxategietan.

c) Que la persona o empresa deudora no figure en situación de morosidad en la consulta de los ficheros de la CIRBE (Central de Información de riesgos del Banco de España).

d) Entitate abal-emaileak ez jasotzea finantza-erakundearen komunikaziorik jakinarazteko pertsona edo enpresa zordunak eragiketa abalaturen bat ordaindu gabe duela luzapena formalizatu den egunean.

d) Que la entidad financiera no haya comunicado a la entidad concedente del aval ningún impago de la operación avalada con la persona o empresa deudora en la fecha de formalización de la extensión.

e) Pertsona edo enpresa zorduna ez egotea konkurtso-prozedura batean sartuta.

e) Que la persona o empresa deudora no esté sujeta a un procedimiento concursal.

f) Abalatutako eragiketa dekretu hau argitaratu aurretik formalizatuta egotea.

f) Que la operación avalada se haya formalizado antes de la publicación del presente Decreto.

g) Pertsona edo enpresa zordunak betetzea Europar Batasunaren estatu-laguntzen araudian abalak luzatzeko ezarrita dauden mugak.

g) Que la persona o empresa deudora cumpla para solicitar la extensión del aval con los límites establecidos en la normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea.

5.– Nobazio-eskaerak elkar bermatzeko sozietate laguntzaileari helaraziko zaizkio, bitarteko telematikoak erabilita; zehazki, F5P eta F5A ereduak bete behar dira, non berariaz adieraziko baita eskaeraren xedea 50/2020 Dekretuaren babesean formalizatutako eragiketen nobazioa dela.

5.– Las solicitudes de novación se dirigirán a la sociedad de garantía recíproca colaboradora, por vía telemática conforme a los modelos F5P y F5A y en la misma se hará constar expresamente que el objeto de la solicitud es la novación de las operaciones que fueron formalizadas al amparo del Decreto 50/2020.

Eskabidea eta horri lotutako gainerako dokumentazioa aurkeztean, eskatzaileek hizkuntza ofizialetako edozein erabili ahal izango dute, bai eta horri buruzko prozedura eta izapideetan ere, indarren dagoen hizkuntza-araudiaren arabera.

Los solicitantes podrán utilizar cualquiera de las lenguas oficiales al presentar la solicitud y demás documentación vinculada, así como en los procedimientos y trámites vinculados a la misma, de acuerdo con la normativa lingüística vigente.

6.– Nobazio-eskaerarekin batera, berariazko informazio ekonomiko eta finantzario hau bidali behar da:

6.– Las solicitudes de novación deberán ir acompañadas de la siguiente información económica-financiera específica:

a) Enpresa txiki eta ertainek 2019ko sozietateen gaineko zergaren aitorpena erantsiko dute, bai eta 2020ko balantzearen behin-behineko datuak eta galera-irabazien kontua ere.

a) Las pequeñas y medianas empresas adjuntarán el impuesto de sociedades correspondiente a 2019, junto con los datos provisionales de balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes a 2020.

b) Banakako enpresaburuek eta profesional autonomoek 2019ko PFEZaren aitorpena eta 2020ko galera-irabazien kontua igorriko dituzte.

b) Las personas empresarias individuales y profesionales autónomas la declaración del IRPF correspondiente a 2019 y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a 2020.

7.– Enpresa eta pertsona interesdunek atari honetan eskuratu ahal izango dute nobazio-eskaerak aurkeztearekin zerikusia duen informazio guztia: www.euskadi.eus

7.– Las empresas y personas interesadas podrán obtener la información relativa a la presentación de solicitudes de novación en el portal www.euskadi.eus

8.– Eragiketen nobazio-eskaerak 2021eko apirilaren 15a baino lehen egin behar dira, eta 2021eko ekainaren 1a baino lehen formalizatu.

8.– Las solicitudes de novación de las operaciones deberán realizarse antes del 15 de abril de 2021 y formalizarse antes del 1 de junio de 2021.

9.– Elkar bermatzeko sozietate laguntzaileak autonomia izango du jaso dituen abal-eskabideak onartu edo ukatzeko, bai eta kontraberme erreal edo pertsonalak eskatzeko ere; horretarako, abalak emateko jardueran eskuarki erabiltzen dituen azterketa- eta erabaki-irizpideak aplikatuko ditu.

9.– La sociedad de garantía recíproca colaboradora gozará de autonomía para la concesión o denegación de las solicitudes de aval que reciba, así como para la exigencia de contragarantías reales o personales, aplicando a estos efectos los criterios de análisis y decisión utilizados habitualmente en su actividad avalista.

Nolanahi ere, elkar bermatzeko sozietateak, abal-eragiketak ematean bere jardunbideak aplika ditzakeen arren, konpromisoa hartzen du abala eskatu duten pertsona edo enpresei objektibotasunaren, tratu-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak errespetatzeko.

En cualquier caso, la sociedad de garantía recíproca, sin perjuicio de que aplique sus prácticas en el otorgamiento de las operaciones de aval, igualmente, se compromete a respetar los principios de objetividad, igualdad de trato y no discriminación a las personas o empresas solicitantes del aval.

10.– Elkar bermatzeko sozietate laguntzaileak bermearen xede den mailegu-eragiketarako Abala Baimentzeko Agiriaren proposamena egin (F6 agiria) eta lankidetza-hitzarmenaren finantza-erakunde sinatzaileari igorri ondoren, azken horrek eragiketa aztertuko du, dagokion autonomia-eremuko barne-prozeduren arabera, eta, gero, enpresa edo pertsona eskatzailearekin nobazio aldarazlea formalizatuko du, agirian jasotako baldintzen arabera, eta nobazio horrek sinatzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

10.– Una vez emitido por la sociedad de garantía recíproca colaboradora la propuesta de «Documento de Autorización de Aval» (Documento F6) para la operación de préstamo que se garantiza y remitido este a la Entidad Financiera firmante del Convenio de Colaboración correspondiente, esta tras el oportuno análisis de la operación de acuerdo con sus procedimientos internos en el ámbito de su autonomía, procederá a la formalización de la citada novación modificativa con la empresa o persona solicitante, en los términos recogidos en el mismo, que surtirá efectos desde la fecha de la firma.

Elkar bermatzeko sozietateak enpresa edo pertsona onuradunari jakinarazi beharko dio nobazioa onartu den ala ez. Hala ere, eta programaren kudeaketa errazteko, elkar bermatzeko sozietateak finantza-erakundeei egiten dien aurretiazko jakinarazpena egin ahal izango da elkar bermatzeko sozietateak dagokion aldian baimendutako abal-baimenak finantza-erakunde bakoitzerako taldekatuz, betiere F6 dokumentuan jasotako oinarrizko datuak adierazita.

Sin perjuicio de la obligación que tiene la sociedad de garantía recíproca de comunicar a la empresa o persona beneficiaria la aprobación o denegación de la novación, y para facilitar la gestión del programa la comunicación previa que realice la sociedad de garantía recíproca a las entidades financieras podrá realizarse agrupando para cada entidad financiera las autorizaciones de aval autorizadas por la sociedad de garantía recíproca en el periodo correspondiente, siempre con indicación de los datos básicos recogidos en el documento F6.

11.– Elkar bermatzeko sozietate laguntzaileak abalen nobazio-eskaerei buruzko proposamena jakinaraziko dio Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzari, eta, ondoren, Sailburuordetzak Abala Baimentzeko Agiria ematearen aldeko administrazio-ebazpena emango du, baliozkotutako eragiketaren ezaugarriak zehaztuta. Era berean, ukatutako abal-eragiketei dagokienez, Sailburuordetzak ebazpen bat emango du ukatzea arrazoitzeko. Ebazpenak elkar bermatzeko sozietate laguntzaileari jakinaraziko zaizkio, eta hark, halaber, enpresa edo pertsona eskatzaileei jakinaraziko dizkie, dagozkion ondorioetarako.

11.– La sociedad de garantía recíproca colaboradora comunicará a la Viceconsejería de Finanzas y Presupuestos la propuesta respecto a las solicitudes de novación de aval, tras lo que la Viceconsejería dictará resolución administrativa favorable a la emisión del Documento de Autorización de Aval, concretando las características de la operación validada. Asimismo, con respecto a las operaciones de aval denegadas, la Viceconsejería emitirá una resolución motivando la denegación. Las resoluciones serán notificadas a la sociedad de garantía recíproca colaboradora, que, a su vez las comunicará a las empresas o persona solicitantes a los efectos oportunos.

12.– Elkar bermatzeko sozietate laguntzaileak formalizatutako zein ukatutako nobazio-eragiketak jakinaraziko dizkio Ekonomia eta Ogasun Sailari, hark eskatzen dion aldizkakotasunarekin, eta hark ezarritako betekizunak betez eta hark eskatzen dizkion ereduak erabiliz.

12.– La sociedad de garantía recíproca colaboradora procederá a comunicar al Departamento de Economía y Hacienda tanto las operaciones de novación formalizadas como las denegadas con la periodicidad, requisitos y modelos que este le solicite.

13.– Finantza-erakundeek mailegu formalizatuen ordainketa-interesen likidazioak –nobazioaren xede izan direnak– jakinaraziko dizkiote Ekonomia eta Ogasun Sailari, lankidetza-hitzarmenean ezarritako aldizkakotasunarekin, bertan ezarritako betekizunak betez eta bertan eskatzen diren ereduak erabiliz.

13.– Las Entidades Financieras procederán a comunicar al Departamento de Economía y Hacienda las liquidaciones de intereses remuneratorios de los préstamos formalizados que han sido objeto de novación, con la periodicidad, requisitos y modelos establecidos en el Convenio de Colaboración.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ekonomia eta Ogasuneko sailburuari ahalmena ematen zaio dekretu hau garatzeko behar diren xedapenak eman ditzan.

Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu honek ondorioak izango ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

El presente Decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko martxoaren 9an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 9 de marzo de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental