Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

47. zk., 2021eko martxoaren 5a, ostirala

N.º 47, viernes 5 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1304
1304

73/2021 DEKRETUA, otsailaren 23koa, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

DECRETO 73/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua onartu zuen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren 10.2 artikuluan, gure autonomia-erkidearen eskumen esklusiboen artean, badago autogobernatzeko erakundeen antolamenduari, araubideari eta funtzionamenduari dagokiena, betiere Estatutuaren arauen barruan. Ondorioz, Autonomia Estatutuaren 30. artikuluarekin eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 8.c) artikuluarekin bat, lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak –Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena– azaroaren 15eko 20/2012 Dekretuak lehengo legegintzaldirako onartu zuen sailen egitura berrantolatu du hauteskundeen ondorengo errealitate berrira egokitzeko; Eusko Legebiltzarrari aurkeztutako gobernu-programaren ildo nagusiak ere egokitu ditu, lan politiko-administratiboaren jarraitutasuna bermatzen duen trantsizio ordenatua errazte aldera.

El artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, contiene, entre las competencias exclusivas de nuestra Comunidad Autónoma, la relativa a la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno dentro de las normas del Estatuto. En consecuencia, de acuerdo con los artículos 10.2 y 30 del propio Estatuto y el artículo 8.c) de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, ha adecuado la estructura departamental aprobada para la pasada legislatura por el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, a la nueva realidad surgida tras las elecciones, así como a las líneas generales del Programa de Gobierno presentadas ante el Parlamento Vasco, en aras a favorecer una transición ordenada que garantice la continuidad de la labor político administrativa.

Alde horretatik, 18/2020 Dekretuaren 2. artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailen egitura zehaztu du, eta sail horietariko bat Kultura eta Hizkuntza Politika da. Bestetik, 14. artikuluak sail horri honako egiteko eta jardun-arlo hauek esleitzen dizkio:

En este sentido, el artículo 2 del citado Decreto 18/2020 determina la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Autónoma, entre cuyos Departamentos se encuentra el de Cultura y Política Lingüística. Y el artículo 14, por su parte, asigna a este Departamento las siguientes funciones y áreas de actuación:

a) Hizkuntza-politika.

a) Política lingüística.

b) Euskara sustatzea.

b) Promoción del euskera.

c) Kultura-ondarea.

c) Patrimonio cultural.

d) Ondare historiko-artistikoa kudeatu eta babestea; museoak, liburutegiak eta artxibategiak.

d) Gestión y protección del Patrimonio Histórico Artístico; museos, bibliotecas y archivos.

e) Arte- eta kultura-jarduerak eta horien sustapena eta zabalkundea.

e) Actividades artísticas y culturales y su promoción y difusión.

f) Jarduera fisikoa sustatzea.

f) Promoción de la actividad física.

g) Kirolak.

g) Deportes.

h) Komunikabide sozialak; irratien emakida eta frekuentzien esleipena.

h) Medios de comunicación social; concesión de emisoras y asignación de frecuencias.

i) Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.

i) Dirigir, de acuerdo con las leyes y los reglamentos, las entidades del sector público adscritas o dependientes del Departamento.

j) Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

j) Las demás facultades que le atribuyan las leyes y los reglamentos.

18/2020 Dekretuaren 14.2 artikuluaren arabera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari atxikita daude «Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea / Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE)» eta «Euskadiko Liburutegia» organismo autonomoak; «Euskal Irrati Telebista / Radio Televisión Vasca (EITB)» eta «Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute» zuzenbide pribatuko ente publikoak; «Euskadiko Orkestra SA / Orquesta de Euskadi SA» sozietate publikoa; eta «Fundación Euskadi Kirola Fundazioa» eta «Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria-Euskal Herriko Gazte Orkestra Fundazioa» sektore publikoko fundazioak.

Adscritos al Departamento de Cultura y Política Lingüística están, según el artículo 14.2 del Decreto 18/2020, los organismos autónomos «Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea / Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE)», y «Biblioteca de Euskadi»; los entes públicos de derecho privado «Euskal Irrati Telebista / Radio Televisión Vasca (EITB)» y el «Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute»; la sociedad pública «Euskadiko Orkestra, AB / Orquesta de Euskadi, S.A.»; las fundaciones del sector público «Fundación Basque Team», «Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria-Euskal Herriko Gazte Orkestra Fundazioa».

Orain arte, Jaurlaritzaren antolaketa-egitura ezartzeko, kontuan hartu da Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuan ezarritakoa, eta, 18/2020 Dekretuaren 14. artikuluan aipatutako egiteko eta jardun-arloetarako, apirilaren 11ko 82/2017 Dekretua, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituena. Ondorioz, azken dekretu honek diseinatutako antolamendu- eta funtzio-egitura Kultura eta Hizkuntza Politika Sailarentzat aipatutako 18/2020 Dekretuaren 14. artikuluan ezarritako egiteko eta jardun-arloetara egokitu behar da, alderdi batzuetan aurreko 24/2016 Dekretuaren 14. artikuluan eta Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legean ezarritakoetatik ezberdinak baitira; eta, azken batean, 82/2017 Dekretua, apirilaren 11koa, Kultura eta Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena, indarrean egon den bitartean sortutako errealitate berrietara.

Hasta este momento la estructura organizativa del Gobierno venía establecida en el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos y, en lo concerniente a las funciones y áreas de actuación a las que se refiere el artículo 14 del mencionado Decreto 18/2020, por el Decreto 82/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística. En consecuencia, es preciso adecuar la estructura organizativa y funcional diseñada por este último Decreto a las áreas funcionales establecida en al artículo 14 del citado Decreto 18/2020 para el Departamento de Cultura y Política Lingüística que, en algunos aspectos, difieren de las establecidas en el artículo 14 del anterior Decreto 24/2016; así como a lo determinado en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco; y, en definitiva, a las nuevas realidades surgidas durante la vigencia del Decreto 82/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Hori dela eta, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren proposamenez, lehendakariak onartuta eta Gobernu Kontseiluak 2021eko otsailaren 23an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Cultura y Política Lingüística, previa aprobación del Lehendakari, y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 23 de febrero de 2021

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ANTOLAKETA OROKORRA
DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL

1. artikulua.– Egitekoak eta jardun-arloak.

Artículo 1.– Funciones y áreas de actuación.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren 14. artikuluan zehaztutako egitekoak eta jardun-arloak dagozkio Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari; eta egiteko eta jardun-arlo horiek sailburuaren zuzendaritzapean gauzatuko dira.

Al Departamento de Cultura y Política Lingüística le corresponden las funciones y áreas de actuación que se determinan en el artículo 14 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, que ejercerá bajo la dirección de la Consejera o Consejero.

2. artikulua.– Egitura.

Artículo 2.– Estructura.

Aurreko artikuluan adierazitako egitekoei eta jardun-arloei dagozkien eskumenak baliatzeko, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak organo hauek izango ditu:

Para el ejercicio de las competencias relativas a las funciones y áreas señaladas en el artículo anterior, el Departamento de Cultura y Política Lingüística se estructura en los siguientes órganos:

1.– Organo zentralak:

1.– Órganos Centrales:

a) Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua:

a) Consejera o Consejero de Cultura y Política Lingüística:

1) Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritza.

1) Dirección de Gabinete y Medios de Comunicación Social.

2) Zerbitzu Zuzendaritza.

2) Dirección de Servicios.

3) Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritza.

3) Dirección de Actividad Física y Deporte.

b) Kultura Sailburuordetza:

b) Viceconsejería de Cultura:

1) Kultura Ondarearen Zuzendaritza.

1) Dirección de Patrimonio Cultural.

2) Kultura Sustatzeko Zuzendaritza.

2) Dirección de Promoción de la Cultura.

c) Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza:

c) Viceconsejería de Política Lingüística:

1) Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritza.

1) Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas.

2) Euskara Sustatzeko Zuzendaritza.

2) Dirección de Promoción del euskera.

3) Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza.

3) Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko entitateak.

2.– Entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

a) Administrazio instituzionala: Kultura Sailari atxikita daude Administrazio instituzionaleko entitate hauek:

a) Administración Institucional: están adscritas al Departamento de Cultura y Política Lingüística las entidades de la Administración Institucional que a continuación se señalan:

1) Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) organismo autonomo administratiboa.

1) El Organismo Autónomo Administrativo Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Texto consolidado vigente Adultos (HABE).

2) Euskal Irrati Telebista zuzenbide pribatuko ente publikoa eta haren mendeko sozietateak. Euskal Irrati Telebista zuzenbide pribatuko ente publikoko zuzendaritza-postuak honakoak izango dira:

2) El Ente Público de Derecho Privado Radio Televisión Vasca y EiTB Media, S.A.U. de ella dependiente. El Ente Público Derecho Privado Radio Televisión Vasca tendrá como puestos directivos los siguientes:

– EiTBko Zuzendaritza Nagusia.

– Dirección General de EiTB.

– EiTBko Zuzendaritza Kudeatzailea.

– Dirección Gerente de EiTB.

– EiTBko Estrategia eta Komunikazio Korporatiboko Zuzendaritza.

– Dirección de Estrategia y Comunicación Corporativa de EiTB.

3) Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute zuzenbide pribatuko ente publikoa.

3) El Ente Público de Derecho Privado Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

4) Euskadiko Liburutegia organismo autonomo administratiboa.

4) El Organismo Autónomo Administrativo Biblioteca de Euskadi.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko beste entitate batzuk:

b) Otras entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

1) Euskadiko Orkestra SA sozietate publikoa.

1) La Sociedad Pública Orquesta de Euskadi, S.A.

2) Basque Team fundazioa.

2) La Fundación Basque Team Fundazioa.

3) Euskal Herriko Gazte Orkestra Fundazioa.

3) La Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria.

3.– Kide anitzeko organoak:

3.– Órganos Colegiados:

a) Kulturaren Euskal Kontseilua.

a) Consejo Vasco de la Cultura.

b) Euskararen Aholku Batzordea.

b) Consejo Asesor del Euskera.

c) Kirolaren Euskal Kontseilua.

c) Consejo Vasco del Deporte.

d) Euskal Kultura Ondarearen EAEko Kontseilua.

d) Consejo de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco.

e) Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoa.

e) Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco.

f) Euskadiko Museoen Kontseilu Aholkularia.

f) Consejo Asesor de Museos de Euskadi.

g) Euskadiko Liburutegien Aholku Batzordea.

g) Consejo Asesor de Bibliotecas de Euskadi.

h) Dokumentazioa Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordea.

h) Comisión de valoración y selección de documentación (COVASED).

i) Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordea.

i) Comité Vasco de Promoción Olímpica.

j) Kiroleko Indarkeriaren Aurkako Euskal Batzordea.

j) Comité Vasco contra la Violencia en el Deporte.

k) Kirol Justiziako Euskal Batzordea.

k) Comité Vasco de Justicia Deportiva.

l) Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordea.

l) Comité Vasco de Deporte Universitario.

m) Baliokidetzen Jarraipen Batzordea.

m) Comisión de Seguimiento de Convalidaciones.

n) Kiroleko Dopinaren aurkako Aholku Batzordea.

n) Consejo Consultivo contra el Dopaje en el Deporte.

ñ) Erabilera Terapeutikoko Baimenen Euskal Batzordea.

ñ) Comité Vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico.

3. artikulua.– Sailburuordetzak.

Artículo 3.– Viceconsejerías.

1.– Kultura eta Hizkuntza Politika Sailean, sailburuaren mendean, Kultura Sailburuordetza eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza egongo dira.

1.– Bajo la dependencia de la Consejera o Consejero del Departamento, existirán en el Departamento de Cultura y Política Lingüística la Viceconsejería de Cultura y la Viceconsejería de Política Lingüística.

2.– Sailburuordeek ahalmen hauek izango dituzte ematen zaizkien jardun-arloetan:

2.– Las Viceconsejeras o Viceconsejeros ostentarán en los ámbitos de actuación que respectivamente les vienen atribuidos las siguientes facultades:

a) Sailburuordetzaren mendeko zuzendaritzen eta bestelako organo eta administrazio-unitateen jarduerak zuzendu, koordinatu eta gainbegiratzea.

a) Dirigir, coordinar y supervisar las actuaciones de las Direcciones y demás órganos y unidades administrativas dependientes de la Viceconsejería.

b) Jardun-politikak lantzea eta sailburuari proposatzea, Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritzarekin koordinaturik.

b) Elaborar y proponer a la Consejera o Consejero políticas de actuación, coordinándose con la Dirección de Gabinete y Medios de Comunicación.

c) Sailburuari laguntza teknikoa ematea gomendioan utzi zaizkion egitekoen eremuan.

c) Prestar asistencia técnica a la Consejera o Consejero en el ámbito de las funciones que tengan encomendadas.

d) Sailburuari xedapenetarako proiektuak proposatzea, ezarritako jardun-politikaren arabera.

d) Proponer a la Consejera o Consejero proyectos de disposiciones, de conformidad con la política de actuación establecida.

e) Sailburuordetzaren jarduerak programatzea.

e) Programar las actividades de la Viceconsejería.

f) Sailburuordetzako zuzendariek emandako ebazpenen aurka jartzen diren errekurtsoak ebaztea.

f) Resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones adoptadas por las Directoras o Directores de su Viceconsejería.

g) Plan estrategikoen eta urteko jardun-planen lanketa, kudeaketa eta garapena gainbegiratzea.

g) Supervisar la elaboración, gestión y desarrollo de los planes estratégicos y de los planes anuales de actuación.

h) Kontratazio-organoa izatea esleituta dauzkan jardun-arloetako gaietan, baldin eta indarreko legeen arabera kontratu txikitzat jo ezin badira. Dena den, zuzenean beren mendeko diren zuzendaritzen jardun-eremua gainditzen duten kontratu txikietan eta beren jardun-eremuko gaietan ere jardungo dute kontratazio-organo gisa.

h) Actuar como órganos de contratación en las materias propias de las áreas de actuación que tengan asignadas que no tengan el carácter de contratos menores conforme a la legislación vigente. No obstante, también actuarán como órganos de contratación en los contratos menores que excedan del ámbito de actuación de las direcciones que dependan directamente de ellas y se trate de materias propias de sus áreas de actuación.

i) Sailaren eta administrazio honetako organoen arteko harreman-organoa izatea bere eskumeneko arloan, behar denean. Zerbitzu Zuzendaritzak eta Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritzak dituzten egitekoak eragotzi gabe egingo dute lan hori.

i) Ser el órgano de relación del Departamento, en las áreas de su competencia, con cuantos órganos de esta Administración proceda. Este cometido lo desarrollarán sin perjuicio de las funciones que en tal sentido vienen asignadas a las Direcciones de Servicios y de Gabinete y Medios de Comunicación Social.

j) Zehapen-prozedurak hastea eta zehapenak jartzea bere jardun-eremuan baldin eta beste organo bati ez badagozkio.

j) Incoar los procedimientos sancionadores e imponer las sanciones que en las materias de sus ámbitos de actuación no vengan atribuidas a ningún otro órgano.

k) Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarekiko elkarlanean jardutea, «Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute» ente publikoarekiko harremanetan, Kultura Sailari atxikita egoteak dakarzkien jardun-arloetan.

k) Colaborar con la Consejera o Consejero de Cultura y Política Lingüística en los ámbitos de actuación que se les atribuye en su relación con el Ente Público «Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute» por razón de su adscripción al Departamento de Cultura y Política Lingüística.

l) Beheragoko organoen jarduna gainbegiratzea eta jarraibideak eta zirkularrak ematea sailburuordetzaren administrazio-unitateek egoki funtziona dezaten.

l) Supervisar las actuaciones de los órganos inferiores y dictar instrucciones y circulares para el adecuado funcionamiento de las unidades administrativas de la Viceconsejería.

m) Organikoki mendean dauzkan zuzendaritzen arteko gatazkak ebaztea.

m) La resolución de conflictos entre las direcciones bajo su dependencia orgánica.

n) Eskumenak eskuordetzea edo goragokoak eskumenak bereganatzea, organikoki mendean dauzkan zuzendaritzei dagokienez.

n) La delegación y avocación de competencias con respecto a las direcciones bajo su dependencia orgánica.

ñ) Eragin soziala aztertzea eta sailburuordetzaren zuzendaritzen helburuetarako behar diren aldaketak eta garapenak zehaztea.

ñ) Analizar el impacto social y determinar las modificaciones o desarrollos precisos en los objetivos de las distintas direcciones de la Viceconsejería.

o) Harremanak izatea Estatuko, autonomia-erkidegoetako eta foru-aldundietako organoekin eta toki-entitate eskudunekin, gaiaren arabera.

o) Mantener las relaciones con los órganos del Estado, Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales y entidades locales competentes, en razón de la materia.

p) Sailburuordetzaren antolamendu operatiboa proposatzea, zuzendaritzetan eta administrazio-unitateetan antolatuta, ezarrita dauden antolamendu-irizpideekin bat.

p) Proponer la organización operativa de la Viceconsejería en Direcciones y Unidades administrativas en el marco de los criterios organizativos establecidos.

q) Azterlanak eta txostenak egitea, eta azterlan-txosten horiek aztertzea bere eskumenen esparruan.

q) Realizar estudios e informes y su análisis en su ámbito competencial.

r) Saileko hizkuntza-normalizazioaren ardura bere gain hartzea eta, bere eskumeneko arloetan zerbitzu- eta lan-hizkuntza euskara izan dadila bultzatzea, Gobernu Kontseiluak onartutako Euskararen Agenda Estrategikoarekin bat.

r) Asumir la responsabilidad de la normalización lingüística en la respectiva viceconsejería e impulsar el uso del euskera como lengua de servicio y lengua de trabajo en los ámbitos de su competencia, de conformidad con la Agenda Estratégica del Euskera aprobada por el Consejo de Gobierno.

4. artikulua.– Zuzendaritzak.

Artículo 4.– Direcciones.

Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko zuzendaritza bakoitzaren arduraduna zuzendari bat izango da; zuzendari horiek zuzenean eta organikoki nor bere sailburuordearen mende egongo da, hauek izan ezik: Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen zuzendaria, Zerbitzuen zuzendaria eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria, sailburuaren mende egongo dira eta. Zuzendariek honako egiteko hauek izango dituzte, oro har:

Al frente de cada una de las direcciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística estará una Directora o Director que dependerá directa y orgánicamente del Viceconsejero o Viceconsejera correspondiente, salvo en el caso de las Direcciones de Gabinete y Medios de Comunicación Social, de Servicios y de Actividad Física y Deporte que dependerán de la Consejera o Consejero. Las Directoras o Directores desarrollarán con carácter general las siguientes funciones:

a) Zuzendaritzako jarduerak programatu, zuzendu, koordinatu eta kontrolatzea organo eskudunek emandako arauen arabera.

a) Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Dirección de acuerdo con las normas establecidas por los órganos competentes.

b) Organo arduradunei planak, jardun-programak eta arau-garapenak proposatzea bakoitzak eskumeneko dauzkan gaietan.

b) Proponer, a los órganos de los que dependan, los planes, programas de actuación y desarrollos normativos en las materias atribuidas a su competencia.

c) Dekretu honek esleitzen dizkien egitekoetarako behar diren administrazio-egintzak ematea.

c) Dictar los actos administrativos para la ejecución de las funciones que se les asignan en este Decreto.

d) Mendeko zerbitzu eta unitateak antolatzea, baita horien lan-sistemak ere.

d) Organizar los servicios y unidades bajo su dependencia, así como los sistemas de trabajo de los mismos.

e) Indarreko legeen arabera txikitzat jotzen diren kontratuen gastuak baimentzea, bakoitzak bere jardun-arloan, eta, oro har, kontratu horietako kontratazio-organoa izatea.

e) Autorizar el gasto de los contratos tipificados como menores en la legislación vigente en los expedientes correspondientes a sus áreas de actuación y, en general, actuar como órgano de contratación en dichos contratos.

f) Zerbitzu Zuzendaritzarekin koordinaturik eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekiko lankidetzan, indarrean dagoen Euskara Normalizatzeko Planaren helburuak arlorako definitzea eta, helburuok lortzeko xedeaz, ekimenak garatu eta ebaluatzea euskararen kudeaketa integratua egon dadin, zein bere zuzendaritzako zerbitzuburuekiko elkarlanean.

f) Definir en su ámbito los objetivos del Plan de Normalización Lingüística en vigor, así como desarrollar y evaluar las iniciativas para alcanzar dichos objetivos llevando a cabo una gestión integrada del euskera en colaboración con las jefaturas de servicio de su Dirección; todo ello bajo la coordinación de la Dirección de Servicios y en colaboración con la Viceconsejería de Política Lingüística.

g) Zuzendaritzako jardun-eremuetan, hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak ezartzea eta horien jarraipena egitea besteak beste: itzulpen-irizpideak, langileen etengabeko prestakuntza orokorra, izendapen ofizialak eta sailak antolatutako jendaurreko ekitaldiak. Halaber, hala badagokio, hizkuntza-irizpideak txertatzea administrazio-kontratazioan eta dirulaguntzetarako deialdietan.

g) Implementar los Criterios de Uso de las Lenguas Oficiales y hacer seguimiento de los mismos en los campos de actuación de la Dirección, tales como: criterios de traducción, formación general continua del personal, nombramientos oficiales y eventos públicos organizados por el Departamento. Así como, cuando le corresponda, introducir criterios lingüísticos en la contratación administrativa y en las convocatorias de subvenciones.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
SAILBURUA
DE LA CONSEJERA O CONSEJERO

5. artikulua.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua.

Artículo 5.– La Consejera o Consejero de Cultura y Política Lingüística.

1.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari dagokio Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26. eta 28. artikuluetan ezarritako eskumenak baliatzea, baita indarrean dauden legeek esleitzen dizkiotenak ere, lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren arabera sail honi dagozkion egiteko eta jardun-arloen esparruan (18/2020 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena).

1.– A la Consejera o Consejero de Cultura y Política Lingüística le corresponde el ejercicio de las competencias establecidas en los artículos 26 y 28 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, y cuantas otras le atribuya la legislación vigente en el ámbito de las funciones y áreas de actuación que corresponden al Departamento de conformidad con el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

2.– Saileko organo gorena denez, bera arduratuko da saileko organo guztien eta bertako jarduera guztien zuzendaritzaz, koordinazioaz eta kontrolaz.

2.– Como órgano superior del Departamento ejercerá la dirección, coordinación y control de todos los órganos y actividades del mismo.

3.– Langileen alorrean, berriz, sailburuak eskumen hauek izango ditu, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen arabera:

3.– Conforme a la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca, en materia de personal corresponderá a la Consejera o Consejero:

a) Saileko lanpostuen zerrendak proposatzea, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 10.1 artikuluaren e) letran xedatutakoarekin bat.

a) Proponer las relaciones de puestos de trabajo del Departamento, en los términos del artículo 10.1 párrafo e), de la Ley de Función Pública Vasca.

b) Falta astun eta oso astunen ondoriozko zehapenak ezartzea, funtzio publikoaren legeen arabera, hauek izan ezik: zerbitzutik behin betiko kentzea edo, hala badagokio, iraiztea.

b) Imponer las sanciones correspondientes a faltas graves y muy graves, conforme a la legislación de función pública, salvo la separación definitiva del servicio, o en su caso, despido.

c) Izendapen askeko lanpostuak betetzea, aurretik haien deialdi publikoa eginda, eta behin-behineko langileak izendatzea.

c) La provisión de los puestos de libre designación, previa convocatoria pública de los mismos, así como la designación del personal eventual.

4.– Sailburua kontratazio-organoa izango da sailburuordetza bakoitzaren esparrutik kanpo geratzen diren gaietarako, baldin eta indarreko legeen arabera kontratu txikitzat jo ezin badira, bai eta Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritzari, Zerbitzu Zuzendaritzari eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzari dagozkien kontratu ez txikietarako ere.

4.– La Consejera o Consejero será el órgano de contratación de aquellas materias que excedan del ámbito propio de alguna de las Viceconsejerías y no tengan el carácter de contratos menores conforme a la legislación vigente, así como de los contratos no menores correspondientes a la Dirección de Gabinete y Medios de Comunicación Social, la Dirección de Servicios y la Dirección Actividad Física y Deportes.

5.– Sailburuari dagokio Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretako dirulaguntza izendunak ematea sailaren jardun-arloan.

5.– Corresponderá a la Consejera o Consejero la concesión de las subvenciones asignadas nominativamente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el área de actuación del Departamento.

6.– Halaber, Gobernu Kontseiluaren aldez aurretiko baimena behar ez bada, sailburuari dagokio sailaren alorreko hitzarmenetarako eta akordioetarako baimena ematea, eta, hala badagokio, horiek sinatzea.

6.– Asimismo, corresponde a la Consejera o Consejero la autorización y, en su caso, suscripción, de los convenios y acuerdos, en materias propias del Departamento, que no necesiten autorización previa del Consejo de Gobierno, así como la suscripción de los mismos.

7.– Sailburuari dagokio ondare-erantzukizunari buruzko espedienteak ebaztea baldin eta horien ebazpena ez bada Gobernu Kontseiluaren eskumenekoa.

7.– Corresponderá a la Consejera o Consejero la resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial, salvo en aquellos cuya resolución sea competencia del Consejo de Gobierno.

8.– Sailburuari dagokio xedapen eta administrazio-ekintza deusezak ofizioz berrikusteko espedienteak hasi eta ebaztea, berak edo sailaren gainerako organoek emandako ekintzak edo xedapenak badira.

8.– Corresponderá a la Consejera o Consejero la incoación y resolución de los expedientes de revisión de oficio de las disposiciones y actos administrativos nulos respecto de los actos y disposiciones dictados por ella o él mismo o por los órganos del Departamento.

9.– Sailburuari dagokio hasiera eta, hala badagokio, kaltegarritasun-deklarazioa ematea, deusezta daitezkeen egintza eta xedapenei dagokienez, berak edo sailaren gainerako organoek emandako ekintzak edo xedapenak badira.

9.– Corresponderá a la Consejera o Consejero la incoación y, en su caso, declaración de lesividad de los actos y disposiciones anulables respecto de los actos y disposiciones dictados por ella o él mismo o por los órganos del Departamento.

10.– Sailburuari dagokio sailaren organismo edo agintarien aurka jarritako errekurtsoak ebaztea, beste organo baten eskumenekoak ez badira.

10.– Corresponderá a la Consejera o Consejero resolver los recursos que se interpongan contra resoluciones de los organismos o autoridades del Departamento, cuando no sean competencia de otro órgano.

11.– Sailburuari dagokio bere eskumen-arloko helburu estrategikoak definitzea, betiere Gobernu Programan ezarritako lerro estrategiko eta konpromiso programatikoen arabera.

11.– Corresponderá a la Consejera o Consejero definir los objetivos estratégicos del ámbito de sus competencias en función de las líneas estratégicas y compromisos programáticos definidos en el Programa de Gobierno.

12.– Sailburuari dagokio helburu estrategikoak garatuz gizartean zer-nolako eragina lortzen den aztertzea, eta saileko jarduera-sektore bateko eta besteko helburuetan egin beharreko aldaketak edo garapenak zehaztea.

12.– Corresponderá a la Consejera o Consejero analizar el impacto social logrado por el desarrollo de sus objetivos estratégicos y determinar las modificaciones o desarrollos precisos en los objetivos de los distintos sectores de actividad del Departamento.

6. artikulua.– Zuzendaritza Kontseilua.

Artículo 6.– Consejo de Dirección.

1.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua buruan dela, Zuzendaritza Kontseiluak, administrazio-organotzat hartzen ez bada ere, sailburuari lagunduko dio sailaren politika gainbegiratzen eta jarraipena egiten, jardueren plangintza orokorra egiten, eta gomendioan uzten zaizkion gai guztietan.

1.– Presidido por la Consejera o Consejero de Cultura y Política Lingüística, el Consejo de Dirección, que no tendrá la consideración de órgano administrativo, asistirá a la Consejera o Consejero en la supervisión y seguimiento de la política del Departamento, en la planificación general de sus actividades y en cuantos asuntos le sean encomendados.

2.– Sailburua zuzendari gorena izanik, Zuzendaritza Kontseilua hauek osatuko dute: saileko sailburuordeak, Zerbitzu Zuzendaritza, eta Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritza.

2.– Bajo la superior dirección de la Consejera o Consejero, el Consejo de Dirección estará integrado por las Viceconsejeras o Viceconsejeros del Departamento, y las Direcciones de Servicios y de Gabinete y Medios de Comunicación Social.

3.– Horietaz gain, sailburuak izendatutako beste pertsona batzuek ere parte hartu ahal izango dute Zuzendaritza Kontseiluan.

3.– Asimismo podrán participar en el Consejo de Dirección otras personas que determine la Consejera o Consejero.

4.– Sailburuak izendatuko du Kontseiluaren idazkaritza-egitekoak egingo dituen pertsona bat.

4.– Desarrollará las funciones de Secretaría del Consejo quien a tal efecto sea designado por la Consejera o Consejero.

7. artikulua.– Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritza.

Artículo 7.– Dirección de Gabinete y Medios de Comunicación Social.

1.– Sailburuak, ematen zaizkion ahalmenez baliatzeko, zuzenean izango du bere mende Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritzaren laguntza eta aholkularitza; 4. artikuluak saileko zuzendariei ematen dizkien egiteko orokorrez gain, artikulu honetako apartatuetan zerrendatutako egitekoak eta jardun-arloak ere badagozkio zuzendaritza horri.

1.– La Consejera o Consejero, para el ejercicio de las facultades que le son atribuidas, contará bajo su dependencia directa con la asistencia y el asesoramiento de la Dirección de Gabinete y Medios de Comunicación Social, el cual, además de las funciones genéricas atribuidas a las Directoras o Directores del Departamento en el artículo 4 de este Decreto, le corresponden las funciones y áreas de actuación que se relacionan en los apartados siguientes de este artículo.

2.– Sailburuaren kabineteari dagokionez, zeregin hauek izango ditu:

2.– En cuanto al Gabinete de la Consejera o Consejero desempeñará los siguientes cometidos:

a) Sailburuari laguntzea Kultura eta Hizkuntza Sailari emandako eskumenak era koordinatuan baliatzen.

a) Asistir a la Consejera o Consejero en el ejercicio coordinado de las competencias atribuidas al Departamento de Cultura y Política Lingüística.

b) Jardun-irizpideak aztertzea eta sailburuari proposatzea, sailaren eskumeneko gaietan, ezertan ere urratu gabe saileko sailburuordeek gai horietan dituzten ahalmenak.

b) Analizar y proponer a la Consejera o Consejero criterios de actuación en relación con las materias de competencia del Departamento, sin perjuicio de las facultades que en tal sentido puedan tener las Viceconsejeras o Viceconsejeros del Departamento.

c) Sailaren harremanak koordinatu eta zaintzea, bai Eusko Legebiltzarrarekikoak, bai Arartekorekikoak, bai gainerako erakundeekikoak, sailean harreman instituzionalen eskumena duen organoaren bidez.

c) Coordinar y atender las relaciones del Departamento con el Parlamento Vasco, el Ararteko y otras instituciones, a través, en su caso, del órgano del Departamento competente en relaciones institucionales.

d) Sailaren kanpoko harremanen alorrean behar diren ekintzak egitea. Bereziki, sailak Europar Batasuneko erakundeekin izan behar dituen jardunak koordinatu eta zaintzea, sailean kanpo-harremanetarako eskumena duen organoaren bidez.

d) Realizar las acciones precisas en el ámbito de las relaciones externas del Departamento. En particular, coordinar y atender las actuaciones que al Departamento correspondan en relación con las Instituciones de la Unión Europea, a través del órgano del Departamento competente en materia de acción exterior.

e) Sailak beste administrazio publiko batzuekin izan behar dituen jardunak koordinatu eta zaintzea, saileko organo eskudunaren bidez.

e) Coordinar y atender, a través del órgano del Departamento competente las actuaciones que al Departamento correspondan en relación con otras Administraciones Públicas.

f) Sailak sustatutako kongresuak, jardunaldiak edo mintegiak antolatzeko lanak koordinatzea.

f) Coordinar la organización de congresos, jornadas o seminarios promovidos por el Departamento.

g) Sailaren ekitaldi publiko eta ofizialak antolatzea.

g) Organizar los actos públicos y oficiales del Departamento.

h) Sailak gizarte-komunikabideekin, informazio-agentziekin eta prentsa idatziarekin dituen harremanak koordinatzea, irudi-lanak eta sailaren kanpo-harremanak egikaritzea, baita sailaren iragarki ofizialak, prentsa-oharrak eta publizitate-kanpainak kudeatzea ere, beste sail batzuen eskumenak eragotzi gabe.

h) Coordinar las relaciones del Departamento con los medios de comunicación social, las agencias de información y la prensa escrita, realizar las labores de imagen y relaciones externas del Departamento, así como la gestión de los anuncios oficiales, remitidos y campañas publicitarias del Departamento, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros Departamentos.

i) Sailaren arlokako atalekin barruko kudeaketa-planak eta horien jarraipen- eta ebaluazio-txostenak egiteko lanak koordinatzea.

i) Coordinar con las correspondientes dependencias sectoriales del Departamento la elaboración de planes de gestión internos y de informes de seguimiento y evaluación de los mismos.

j) Koordinatzea eta jarraipena egitea informazio-argitalpen aktiboari, informazio publikora iristeko eskubidea baliatzeko eskabideen erantzunei eta saileko datu publikoen irekierari, gardentasunarekin politikarekin bat.

j) Coordinar y hacer el seguimiento de la publicación activa de información, de la respuesta a las solicitudes de derecho de acceso a la información pública, y de la apertura de datos públicos del Departamento en coherencia con la política de Transparencia.

k) Koordinatzea eta jarraipena egitea sailean herritarren esku jarritako interakzio-bide elektroniken erabilerari, eta plangintza-prozesuetan, araugintzan, politiken ebaluazioan eta zerbitzu publikoen kalitatearen ebaluazioan parte hartzeko bide presentzialak edo birtualak ireki daitezen sustatzea.

k) Coordinar y hacer el seguimiento del uso del Departamento de los canales electrónicos puestos al servicio de la interacción con la ciudadanía y estímulo a la apertura de canales presenciales o virtuales de participación en los procesos de planificación, de elaboración de normas y de evaluación de las políticas y de la calidad de los servicios públicos.

3.– Gizarte-hedabideen alorrean, dagozkion administrazio-jarduera guztiak egingo ditu baldin arauz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko beste organo bati ez badagozkio. Berdintasunerako Administrazio-unitatearekin eta Euskararen Administrazio-unitatearekin lankidetzan egingo ditu jarduera horiek, eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta euskara sustatzeko politikak sustatuko ditu. Egitekoen arlo honetan, nolanahi ere, hauek sartuko dira:

3.– En el ámbito de los medios de comunicación social, acometerá todas las actuaciones administrativas que procedan y que no estén atribuidas por otra norma a otro órgano de la Administración del País Vasco y que desarrollará en colaboración con la Unidad Administrativa de Igualdad y la Unidad Administrativa de Euskera promoviendo políticas de igualdad de mujeres y hombres y de promoción del euskera. Dentro de este ámbito de funciones se entenderán incluidas en todo caso:

a) Telekomunikazioen arloko eskumenak dituzten organoekiko lankidetzan, teknologia digitalari loturiko komunikabideak eta bestelako zerbitzuak ezartzeko eta egikaritzeko egin beharreko administrazio-jardunak garatzea.

a) Desarrollar en colaboración con los órganos competentes en materia de telecomunicaciones las actuaciones administrativas procedentes para el establecimiento e implantación de medios de comunicación y demás servicios inherentes a la tecnología digital.

b) Behar den administrazio-kudeaketa egitea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eskumenekoak diren irrati-telebistako zerbitzuak emateko behar diren titulu juridikoak ematera bideratutako prozeduretan.

b) Desempeñar las funciones de gestión administrativa que procedan en los procedimientos dirigidos a otorgar los títulos jurídicos requeridos para la prestación de los servicios de radio y televisión que competan a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eskumenekoak diren irrati-telebistako operadoreek irratiari eta telebistari buruzko xedapen orokorrak eta operadoreek zerbitzua emateko izenpetutako dokumentuetako aurreikuspenak betetzen dituztela jarraitu eta egiaztatzea.

c) Efectuar el seguimiento y verificar el cumplimiento por los operadores de radio y televisión sujetos al ámbito de competencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco de las previsiones contenidas en las disposiciones generales relativas a la radio y la televisión y en los documentos suscritos por los operadores para la prestación del servicio.

d) Zehapen-prozedurei hasiera ematea eta, hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrari arlo horretan dagozkion zehapenak jartzea, beste organo bati ez badagozkio, eta ikuskapen- eta instrukzio-egitekoetarako Komunikabideen Zerbitzuko teknikariek autoritate izaera izango dute.

d) Incoar los procedimientos sancionadores e imponer, en su caso, las sanciones que dentro de esta área de actuación correspondan a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuando no vengan atribuidas a otro órgano, para cuyas funciones de inspección e instrucción el personal técnico del Servicio de Medios de Comunicación tendrá la condición de autoridad.

e) Ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuetan behar diren erregistroez arduratzea.

e) Llevar los Registros que procedan en relación con los servicios de comunicación audiovisual.

f) Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarekiko elkarlanean jardutea «Euskal Irrati Telebista» ente publikoarekin egin behar diren jardunetan, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari atxikitako erakundea den aldetik.

f) Colaborar con la Consejera o Consejero de Cultura y Política Lingüística en las actuaciones que procedan con el Ente Público «Radio Televisión Vasca», por razón de su adscripción al Departamento de Cultura y Política Lingüística.

8. artikulua.– Zerbitzu Zuzendaritza.

Artículo 8.– Dirección de Servicios.

1.– 4. artikuluak saileko zuzendariei dagozkien egiteko orokorrez gain, Zerbitzu Zuzendaritzak, sailburuaren mende, zerrendatutako egiteko hauek ere izango ditu:

1.– Además de las funciones genéricas atribuidas a las Directoras o Directores del Departamento en el artículo 4 de este Decreto, la Dirección de Servicios, bajo la dependencia de la Consejera o Consejero, desempeñará las funciones que a continuación se relacionan:

1) Kudeaketa ekonomikoaren eremuan:

1) En el ámbito de la gestión económica:

a) Sailaren eskumeneko arloetan eduki ekonomikoa duten azterketak eta txostenak programatzea eta, hala badagokio, saileko zuzendaritzekin batera lantzea. Sailaren aurrekontuen aurreproiektua prestatzeko, zuzendaritzak koordinatuko ditu eta aurreproiektu propioa formulatuko du sailburuaren gainbegiradapean.

a) Programar y, en su caso, elaborar de forma coordinada con las demás Direcciones del Departamento los estudios y memorias de contenido económico en las áreas de competencia del Departamento. En cuanto a la preparación del anteproyecto de presupuestos del Departamento, coordinará a las diferentes Direcciones y formulará el propio anteproyecto, bajo la supervisión de la Consejera o Consejero.

b) Sailaren ekonomia eta aurrekontua kudeatzeko jarduketak egin eta koordinatzea, betearaztea, eta jarraipena eta ebaluazioa egitea. Zerbitzuen zuzendariak sailaren gastuak baimenduko ditu, baldin eta dekretu honetan xedatutakoaren arabera beste organo bati ez badagozkio, eta Gobernu Kontseiluaren eskumenak eragotzi gabe.

b) Realizar las actuaciones que requiera la gestión económica y presupuestaria del Departamento y su coordinación, así como su ejecución, seguimiento y evaluación. La Directora o Director de Servicios autorizará los gastos del Departamento cuando no vengan atribuidos a otros órganos en este Decreto y sin perjuicio de las competencias del Consejo de Gobierno.

c) Sailak dituen ondasunak direla eta, zuzendaritza eskudunarekin izan beharreko harremanak koordinatzea, Euskal Ondareari buruzko Legeak dioen bezala. Era berean, sailarekiko elkarlanean, sailarenak diren ondasun eta eskubideen ondare-inbentarioa osatzen laguntzea.

c) Coordinar las relaciones que en virtud de la Ley de Patrimonio de Euskadi se requieran con la Dirección competente en la materia, respecto a los bienes de los que disponga el Departamento, y colaborar con aquel en la confección del Inventario Patrimonial relativo a los bienes y derechos adscritos al Departamento.

2) Asistentzia juridikoaren eremuan, Zerbitzu Zuzendaritzari atxikitako Aholkularitza Juridikoa sailaren zuzenbideko aholkularitzako administrazio-zerbitzua da. Sailaren zerbitzu erkidea da, eta irizpide-batasunarekin jarduten du eremu horretan. Honako hauek dagozkio:

2) En el ámbito de la asistencia jurídica, la Asesoría Jurídica adscrita a la Dirección de Servicios es el servicio administrativo de asesoramiento en derecho del Departamento que tiene el carácter de servicio común departamental y actúa con unidad de criterio en dicho ámbito, a la que le corresponde:

a) Saileko organoei aholkularitza juridikoa ematea, eta eskatutako zuzenbide-txostenak ematea, beste organo batzuen eskumenak eragotzi gabe.

a) Prestar asesoramiento jurídico a los órganos del Departamento y emitir los informes en derecho requeridos, sin perjuicio de las competencias de otros órganos.

b) Sailaren edo berari atxikitako Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko entitateen egintzen aurka edo sailaren gaietan jarritako administrazio-errekurtsoak ebazteko proposamenak aztertu, izapidetu eta formulatzea.

b) Analizar, tramitar y formular propuestas de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos del Departamento o de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi a él adscritas o en materias del Departamento.

c) Sailaren jarduerari lotutako ondare-erantzukizunari buruzko erreklamazioak hasi eta izapidetzea.

c) Iniciar y tramitar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se susciten en relación con la actividad del Departamento.

d) Administrazioarekiko auzibidera jo aurretik eta Konstituzio Auzitegiko eta Arbitraje Batzordeko prozedurak abiatu aurretik, beste administrazio publiko batzuek egindako errekerimenduei buruzko ebazpen-proposamenak prestatzea, Eusko Jaurlaritzako Zerbitzu Juridiko Nagusiarekiko lankidetzan.

d) Preparar las propuestas de resolución, en coordinación con el Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco, relativas a los requerimientos de otras administraciones públicas previos a la vía contencioso-administrativa y a los procedimientos ante el Tribunal Constitucional y la Comisión Arbitral.

e) Sektore publikoaren kontratuei buruzko legeei lotutako prozedurak izapidetzea, gainerako sail-zuzendaritzek izapidetzen dituzten kontratu txikiak izan ezik, baina horrek ez ditu eragotziko ez Kontratazio Batzorde Nagusiaren eskumenak ez beste organo batzuei arauz esleitutako eskumenak. Horretaz gain, saileko organoei gai hauei buruzko aholkularitza ematea dagokio: sektore publikoaren kontratuei buruzko legeak, araututako ezein prozeduratan legeak egoki aplikatzea eta kontratuak egitea; betiere beste organo batzuen eskumenak eragotzi gabe.

e) Tramitar los procedimientos sujetos a la legislación de contratos del sector público, salvo los contratos menores que tramiten las restantes direcciones departamentales, sin perjuicio de las competencias de la Comisión Central de Contratación y de las normativamente atribuidas a otros órganos. Asimismo, le corresponde asesorar a los órganos del Departamento sobre la legislación de contratos del sector público, sobre la correcta aplicación de dicha legislación en cualesquiera procedimientos regulados en la misma y sobre la ejecución de los contratos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

f) Fundazioen gaian, indarreko legeek sailari esleitzen dizkioten gai horretako egitekoak bereganatu eta koordinatzea.

f) Asumir y coordinar cuantas funciones le vengan atribuidas al Departamento en materia de Fundaciones por la legislación vigente.

g) Xedapen orokorreko proiektuak prestatzea, baita txosten juridikoak ematea eta aurretik behar diren lan tekniko-juridikoak egitea ere.

g) Preparar los proyectos de disposiciones de carácter general, así como emitir los informes jurídicos y realizar los trabajos técnico-jurídicos previos necesarios.

h) Gobernu Kontseiluari edo haren organo delegatuei aurkeztu behar zaizkien espedienteak eta gaiak izapidetzea, koordinatzea eta prestatzea.

h) Tramitar, coordinar y preparar los expedientes y asuntos que hayan de ser sometidos al Consejo de Gobierno o a sus órganos delegados.

i) Oro har, Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeko ekainaren 2ko 7/2016 Legeak eta Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoari buruzko apirilaren 25eko 144/2017 Dekretuak sailetako aholkularitzei esleitzen dizkieten egitekoak, bai eta aholkularitza tekniko-juridikoaren arloan esleitzen zaizkion eta Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridiko Nagusiari ez dagozkion gainerako egitekoak.

i) Con carácter general, las funciones cuyo desempeño les atribuye a las asesorías departamentales la Ley 7/2016, de 2 de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco y el Decreto 144/2017, de 25 de abril, del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco, así como las demás funciones que se le asignen en el ámbito del asesoramiento técnico-jurídico y que no correspondan al Servicio Jurídico Central de Gobierno Vasco.

3) Langileak kudeatzeko eremuan:

3) En el ámbito de la gestión de personal le corresponde:

a) Sailari atxikitako langileen gaineko prozedurak administratu eta kudeatzea, Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 10. artikuluak zehazten dituen eskumenez baliatuta, betiere beste organo eskudun batzuei dagozkien egitekoak urratu gabe.

a) Administrar y gestionar los procedimientos que procedan en relación con las personas adscritas al Departamento, ejerciendo las competencias que al respecto determina el artículo 10 de la Ley de la Función Pública Vasca, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otros órganos.

b) Saileko langileen beharrizanak ebaluatzea, eta saileko lanpostuen zerrendak eta plantillak prestatzeko proposamenak egitea.

b) Evaluar las necesidades de personal del Departamento y realizar las propuestas para elaborar las plantillas y las relaciones de puestos de trabajo en el mismo.

c) Sailari atxikitako giza baliabideen esparruan, jarduera bateragarritasunari buruzko espedienteak ebaztea.

c) Resolver los expedientes de compatibilidad en el ámbito de los recursos humanos adscritos al Departamento.

d) Langileentzako prestakuntza- eta hobekuntza-planak eta -programak sustatzea; hala badagokio, IVAP-Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen eta gaiko sail eskudunaren arteko lankidetzan.

d) Promover los planes y programas de formación y perfeccionamiento del personal, sin perjuicio de la colaboración que, al respecto, haya de realizarse con el Instituto Vasco de Administración Pública y el departamento competente en la materia.

e) Organo eskudunek langileen gainean hartutako erabaki eta ebazpenen gaineko informazio egokia ematea saileko zerbitzuei, eta betetzen direla zaintzea.

e) Mantener adecuadamente informados a los servicios del Departamento de los acuerdos y resoluciones relativas al personal adoptados por los órganos competentes, vigilando el cumplimiento de los mismos.

f) Langileen arloan, indarrean dauden legeen arabera behar diren espedienteei hasiera ematea eta zehapen arinak jartzea.

f) Incoar los expedientes e imponer las sanciones leves que en materia de personal sean procedentes conforme a la normativa vigente.

4) Aurrekoez gain, sailaren zeharkako kudeaketako organoa den aldetik:

4) En cuanto órgano de gestión transversal del Departamento le corresponde, además:

a) Behar den euskarria bermatzea, Eusko Jaurlaritzaren eremu orokorreko ekimenak eta gidalerroak garatu eta gauzatzeko, kudeaketa aurreratuko gaietan, modernizazioan, Administrazio elektronikoan, gobernantzan eta berrikuntzan bermatzea, eta sailean bertan sustatzea.

a) Garantizar el soporte necesario para desarrollar y ejecutar las iniciativas y directrices de ámbito general del Gobierno Vasco en las materias de gestión avanzada, modernización, Administración electrónica, gobernanza e innovación, y promoverlas en el Departamento.

b) Sailak herritarrei informazioa eta arreta emateko dituen zerbitzuek ahalik eta ongien funtziona dezaten ziurtatzea (2. eta 3. arreta-mailak), eta Eusko Jaurlaritzaren Zuzenean-Herritarrentzako Zerbitzuarekiko harreman egokiak ezartzea.

b) Asegurar el óptimo funcionamiento de los servicios de información y atención ciudadana del Departamento (niveles 2 y 3 de atención), así como articular adecuadamente las relaciones con el Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco-Zuzenean.

c) Sailaren jardun-eremuetan herritarrek dituzten eskubide eta betebeharrei buruzko iradokizun, kexa eta erreklamazioen kudeaketa koordinatzea eta horren jarraipena egitea.

c) Coordinar y hacer el seguimiento de la gestión de las sugerencias, quejas y reclamaciones de la ciudadanía relativas a sus derechos y obligaciones en los ámbitos de actuación del Departamento.

d) Sailaren ikus-entzunezkoen argitalpenak, elektronikoak, informatikoak eta telematikoak koordinatzea, eta saileko zuzendaritzekin batera bermatzea bere eskumen-eremuko gaietan solaskide operatiboak daudela.

d) Coordinar las publicaciones audiovisuales, electrónicas, informáticas y telemáticas del Departamento, asegurando con las Direcciones del Departamento la existencia de interlocutores operativos en las diferentes materias de su ámbito competencial.

e) Lanpostuen banaketa fisikoarekin, ekipamenduarekin eta eraberritze-lanekin zerikusia duten saileko unitate guztien jardunak zuzentzea, Administrazioan beste sail batzuei gai honetan emandako eskumenak kaltetu barik. Sailaren bulegoen mantentze-lanak egitea, atxikitako ondarea administratzea eta kontserbazioaz arduratzea.

e) Dirigir las actuaciones con las distintas unidades del Departamento relacionadas con la distribución física y el equipamiento de puestos de trabajo y las obras de reforma, sin perjuicio de las competencias asignadas en esta materia a otros departamentos de la Administración. Mantener las dependencias del Departamento, y administrar y conservar el patrimonio adscrito.

f) Sailaren informatika-gaietako beharrizanak –aplikazioak eta euskarriak– planifikatu eta koordinatzea baldin eta ez badaude Administrazioko beste sail batzuei esleituta.

f) Planificar y coordinar las necesidades en materia informática respecto de aplicaciones y soportes para el Departamento, siempre que no estén atribuidas a otros departamentos de la Administración.

g) Administrazio-xedapen eta -egintzak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea izapidetzea eta koordinatzea.

g) Tramitar y coordinar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de las disposiciones y actos administrativos.

h) Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren laguntzaz, gainerako zuzendaritzek hizkuntza-normalizazioaren arloan egiten duten lana koordinatu eta dinamizatzea, bai eta euskara sustatzea saileko politika publikoetan eta sailak kudeatzen duen beste edozein eremutan; horretarako, Euskararen Administrazio -unitatea atxikiko zaio.

h) Con la ayuda de la Viceconsejería de Política Lingüística, coordinar y dinamizar la labor realizada en materia de normalización lingüística por el resto de Direcciones, así como fomentar el euskera en las políticas públicas departamentales y en cualquier otro ámbito que gestione el Departamento, para lo que se le adscribirá la Unidad Administrativa de Euskera.

i) Sailburuordetza edo Zuzendaritzaren baten eremutik kanpo geratzen diren gaietan, kontratazio-organo gisa jardutea baldin eta indarreko legeen arabera kontratu txikitzat jotzen badira.

i) Actuar como órgano de contratación de aquellas materias que excedan del ámbito propio de alguna de las Viceconsejerías o Direcciones cuando, de conformidad con la legislación vigente, tengan el carácter de contratos menores.

j) Sailean kalitate- eta berrikuntza-ereduak diseinatu eta garatzea.

j) Diseñar y desarrollar modelos de calidad e innovación en el Departamento.

k) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen edukiak eta Eusko Jaurlaritzak onartutako Berdintasunerako Planaren edukiak identifikatu eta garatzea, gainerako zuzendaritzekin, Administrazio instituzionaleko entitateekin eta hari atxikitako organoekin batera lan eginda eta koordinatuta, legean aurreikusitako neurriak bete daitezen, gizon eta emakumeen berdintasunerako unitateei emandako egitekoekin bat.

k) Identificar y desarrollar los contenidos de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y del Plan para la Igualdad aprobado por el Gobierno Vasco, impulsando, coordinando y colaborando con las distintas Direcciones y con las entidades de la Administración Institucional y órganos adscritos a aquel, para la ejecución de las medidas previstas en la ley, de conformidad con las funciones atribuidas a las llamadas unidades para la igualdad de mujeres y hombres.

l) Sailaren administrazio-unitateen funtzionamendua eta egitura arrazionalizatzeko proposamenak eta txostenak egitea, baita kudeaketa-prozedurak diseinatu eta eguneratzea ere; baina horrek ez ditu eragotziko beste sail batzuei gai berean esleitutako eskumenak.

l) Informar y proponer en orden a la racionalización de la estructura y funcionamiento de las unidades administrativas del Departamento, así como diseñar y actualizar los procedimientos de gestión, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros Departamentos en esta materia.

m) Datu pertsonalen pribatutasun-neurrien arduradun gisa dagozkion egitekoak betetzea.

m) Desempeñar las funciones que le corresponden como Responsable de las medidas de privacidad de datos de carácter personal.

2.– Zerbitzu Zuzendaritzaren mende, Kultura Sailaren Estatistika Organoak eskumenak izango ditu, eta ahalmenak baliatuko, dekretu hauetan ezarritakoaren arabera: ekainaren 22ko 180/1993 Dekretua (haren bidez arautu ziren Jaurlaritzako sailen estatistikarako organoak), eta apirilaren 23ko 86/1996 Dekretua (haren bidez sortu zen Kultura Sailaren estatistikarako organoa). Eta, bereziki, informazio-, estatistika-, azterketa- eta analisi-sistemen arloko kudeaketa eta koordinazioa egingo du, Ekonomia eta Ogasun Sailari dagozkion eskumenak eragotzi gabe.

2.– Dependiendo directamente de la Directora o Director de Servicios, el Órgano Estadístico del Departamento de Cultura ostentará las competencias y ejercerá las facultades que le corresponden de acuerdo a lo establecido en los Decretos 180/1993, de 22 de junio, por el que se regulan los Órganos Estadísticos Específicos de los Departamentos del Gobierno y 86/1996, de 23 de abril, de creación del órgano estadístico específico del Departamento de Cultura. Y, en particular, llevará a cabo la gestión y coordinación en materia de sistemas de información, estadística, estudios y análisis, sin perjuicio de las competencias que correspondan al Departamento de Economía y Hacienda.

9. artikulua.– Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritza.

Artículo 9.– Dirección de Actividad Física y Deporte.

1.– Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzari dagokio dekretu honen 4. artikuluan ezarritako egitekoak betetzea, jarduera fisikoa eta kirola sustatzeko arloetan.

1.– Corresponde a la Dirección de Actividad Física y Deportes el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 4 de este Decreto en las áreas de promoción de la actividad física y deportes.

Era berean, euskara bultzatuko du jarduera fisikoa eta kirola sustatzeko politika publikoetan, baldin eta bere eskumen-eremuan garatzen badira, saileko Euskararen Administrazio-unitatearekin lankidetzan eta koordinatuta; genero-ikuspegia txertatuko du bere eskumen-eremuan garatzen diren jarduera fisikoa eta kirolak sustatzeko politika publikoetan, eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako neurriak ezarriko ditu, bai eta ekintza positiboak beharrezkoak diren eremuetan, Saileko Berdintasunerako Administrazio-unitatearekin lankidetzan eta koordinatuta; eta emakumeen eta gizonen tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzeko politikak garatuko ditu kirol-modalitate guztietan eta emakumeen zein gizonen kirol-jardueren babesletzan horien parte-hartze gutxiengoa duen modalitateetan; emakumeak gehiengoa diren kirol-modalitateetarako laguntza publikoak areagotzeko behar diren ekimenak egingo ditu ere.

Asimismo, impulsará el euskera en las políticas públicas de promoción de la actividad física y deportes siempre que se desarrollen en el ámbito de su competencia en colaboración y coordinación con la Unidad Administrativa de Euskera del Departamento; incorporará la perspectiva de género en las políticas públicas de promoción de la actividad física y deportes que se desarrollen en el ámbito de su competencia y establecerá medidas para la igualdad de mujeres y hombres, así como acciones positivas en aquellos ámbitos en los que sea necesario, en colaboración y coordinación con la Unidad Administrativa de Igualdad del Departamento; y desarrollará políticas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres con relación a la práctica de todas las modalidades deportivas y en el patrocinio de actividades deportivas tanto de mujeres como de hombres en aquellas modalidades en las que su participación sea minoritaria; también adoptará las iniciativas necesarias para aumentar las ayudas públicas destinadas a las modalidades deportivas practicadas mayoritariamente por mujeres.

a) Beharrizanak aztertzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagozkion arauzko neurriak proposatzea, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legean xedatutakoaren arabera.

a) Analizar las necesidades y proponer las medidas normativas que correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en virtud de lo dispuesto por la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.

b) Era guztietako kirol elkarteen sorrera bultzatzea.

b) Fomentar el asociacionismo deportivo en todas sus vertientes.

c) Kirol federazioei laguntzea eta lankidetzan jardutea beren egitekoak bete indarreko arauen arabera bete ditzaten, baita Estatuko, Europako, Europaz gaindiko organismo eta entitateekin elkarlanean aritzea ere kirolaren gaian guztien interesekoak diren jardueretan.

c) Asistir a las federaciones deportivas y colaborar con ellas en el desarrollo de sus funciones en los términos previstos en la normativa vigente, así como cooperar con organismos y entidades estatales, europeas y supraeuropeas en actuaciones que resulten de interés común en materia deportiva.

d) Jarduera fisiko eta kirol politika integralak garatzea, erakundearteko eta sailarteko lantaldeak koordinatuta.

d) Desarrollar políticas integrales de actividad física y deporte, coordinando los grupos de trabajo interinstitucionales e interdepartamentales.

e) Jarduera fisikoa eta kirolaren inguruko informazioa eta dokumentazioa bildu eta hedatzea, bai eta horren gainean egoki iritzitako ikerketa eta azterketa guztiak egin eta sustatzea ere.

e) Recoger y difundir información y documentación sobre la situación de la actividad física y el deporte, así como impulsar y realizar las investigaciones y estudios que al respecto se consideren oportunos.

f) Jarduera fisikoa eta kirolari loturiko zientzia- eta teknika-ikerketak bultzatzea.

f) Impulsar la investigación científica y técnica relacionada con la actividad física y el deporte.

g) Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen-eremuan, goi-mailako kirol jarduerak sustatu eta koordinatzea.

g) Promocionar y coordinar las actividades deportivas de alto nivel en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

h) Bertoko kirolak sustatzea eta horiei laguntza ematea.

h) Impulsar y apoyar las modalidades deportivas autóctonas.

i) Jarduera fisikoa eta euskal kirolaren presentzia Estatuan eta nazioarteko eremuan ziurtatzeko neurriak ezartzea.

i) Establecer medidas para asegurar la presencia de la actividad física y el deporte vasco en el ámbito estatal e internacional.

j) Erkidego-mailako eskola-lehiaketak antolatzea.

j) Organizar las competiciones escolares de ámbito autonómico.

k) Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera fisikoa eta kirola egiteko instalazio-sare bat planifikatzea eta sustatzea.

k) Planificar e impulsar una red de instalaciones para la práctica de actividad física y deporte en el País Vasco.

l) Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroa zuzendu eta kudeatzea.

l) Dirigir y gestionar el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

m) Indarreko legeek esleitzen dizkioten ikuskapen-egitekoak betetzea, eta, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen eta Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen arloan, Eusko Jaurlaritzari dagozkion zehapen-espedienteak instruitzea.

m) Ejercer las funciones de inspección que le atribuye la legislación vigente, así como instruir los expedientes sancionadores que correspondan al Gobierno Vasco en el ámbito de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, y de la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte.

2.– Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzaren administrazio-zerbitzu zentralez gain, bertan administrazio-zerbitzu hauek ere egongo dira, Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legean eta Kiroleko Dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legean xedatutakoaren arabera:

2.– Además de los servicios administrativos centrales de la Dirección de Actividad Física y Deporte, en la misma se ubicarán los siguientes servicios administrativos, según lo dispuesto en la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, y en la Ley 12/2012, de 21 de junio, contra el Dopaje en el Deporte:

a) Kirolaren Euskal Eskola.

a) La Escuela Vasca del Deporte.

b) Kirol Medikuntzako Zerbitzua.

b) El Servicio de Medicina del Deporte.

c) Goi-mailako zentroa Basque Team Zentroa.

c) El Centro de Alto Nivel Basque Team.

d) Dopinaren Aurkako Euskal Agentzia.

d) La Agencia Vasca Antidopaje.

e) Jarduera Fisikoaren Zerbitzua.

e) El Servicio de Actividad Física.

3.– Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzak emango dizkio Kirol Justiziako Euskal Batzordeari bere egitekoak behar bezala gauzatzeko behar dituen baliabideak.

3.– Corresponde a la Dirección de Actividad Física y Deporte dotar al Comité Vasco de Justicia Deportiva de los medios necesarios para el correcto desarrollo de sus funciones.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
KULTURA SAILBURUORDETZA
DE LA VICECONSEJERÍA DE CULTURA

10. artikulua.– Kultura Sailburuordetza.

Artículo 10.– Viceconsejería de Cultura.

1.– Kulturako sailburuordeari dagozkio 3. artikuluan saileko sailburuordeari esleitutako egiteko orokorrak, jardun-arlo hauetan:

1.– La Viceconsejera o Viceconsejero de Cultura ejercerá las funciones genéricas atribuidas a las Viceconsejera o Viceconsejeros del Departamento que se establecen en el artículo 3 de este Decreto, en relación a las siguientes áreas de actuación:

a) Historia- eta arte-ondarea, museoak, liburutegiak, artxiboak eta jabetza intelektuala kudeatu eta babestea.

a) Gestión y Protección del Patrimonio Histórico Artístico; Museos, Bibliotecas, Archivos y Propiedad Intelectual.

b) Arte- eta kultura-jarduerak eta horien hedapena.

b) Actividades artísticas y culturales, y su difusión.

2.– Kulturako sailburuordeak honela jardungo du esleituta dituen jardun-arloetan:

2.– La Viceconsejera o Viceconsejero de Cultura actuará en las áreas de actuación que tiene atribuidas:

a) Kultura- eta ondare-politika publikoetan eta bere eskumen-eremuan garatzen diren politika publiko guztietan euskara sustatuz, saileko Euskararen Administrazio-unitatearekin lankidetzan eta koordinatuta.

a) Fomentando el euskera en las políticas públicas culturales y patrimoniales y todas aquellas que se desarrollen en su ámbito competencial, en colaboración y coordinación con la Unidad Administrativa de Euskera del Departamento.

b) Kultura- eta ondare-politika guztietan eta bere eskumen-eremuan garatzen diren guztietan genero-ikuspegia txertatuz, eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako neurriak ezarriz, bai eta ekintza positiboak beharrezkoak diren arloetan, saileko Berdintasunerako Administrazio-unitatearekin lankidetzan eta koordinatuta.

b) Incorporando la perspectiva de género en todas las políticas culturales y patrimoniales y todas aquellas que se desarrollen en su ámbito competencial e implementando medidas para la igualdad de mujeres y hombres, así como acciones positivas en las áreas en las que sea necesarias, en colaboración y coordinación con la Unidad Administrativa de Igualdad del Departamento.

3.– Kulturako sailburuordeak emango die hasiera euskal kultura-ondarea osatzen duten ondasunak kalifikatzeko eta inbentariatzeko espedienteei, eta espediente horien izapideak egiteko behar diren erabakiak hartuko ditu baldin eta erabaki horiek hartzea administrazioko beste organoren bati ez badagokio.

3.– La Viceconsejera o Viceconsejero de Cultura incoará los expedientes conducentes a calificar o inventariar cualquier bien integrante del patrimonio cultural vasco, y adoptará cuantos acuerdos no vengan atribuidos a otro órgano de la Administración y sean necesarios para la tramitación de dichos expedientes.

4.– Beste organo bati ez badagokio, Kulturako sailburuordeak hasi eta ebatziko ditu sailari lege hauen arabera dagozkion espedienteak: Euskadiko Museoei buruzko abenduaren 1eko 7/2006 Legea eta Euskadiko Liburutegien urriaren 26ko 11/2007 Legea.

4.– La Viceconsejera o Viceconsejero de Cultura, cuando no se encuentre expresamente atribuido a otro órgano, incoará y resolverá cuantos expedientes correspondan al Departamento, en virtud de lo dispuesto por la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, y Ley 11/2007, de 26 de octubre, de Bibliotecas de Euskadi.

5.– Sailburuordeak Kulturaren Euskal Behatokia zuzenduko du, Euskal Autonomia Erkidegoko kultura-arloko informazio-, dokumentazio- eta ikerketa-zentroa den aldetik.

5.– La Viceconsejera o Viceconsejero dirigirá el Observatorio Vasco de la Cultura en su calidad de centro de información, documentación e investigación en materia cultural de la Comunidad Autónoma Vasca.

6.– Sailburuordeak koordinatuko du Auzolan programa, eragile publiko eta pribatuen arteko lankidetza helburu duena.

6.– La Viceconsejera o Viceconsejero coordinará el programa Auzolan que tiene por objeto la cooperación entre agentes públicos y privados.

7.– Kulturako sailburuordeak zuzendaritza hauek izango ditu hierarkian mende, esleituta dituen egitekoak gauzatzeko:

7.– Para el ejercicio de las funciones que vienen atribuidas a la Viceconsejera o Viceconsejero de Cultura, bajo su dependencia jerárquica se establecen las siguientes Direcciones:

a) Kultura Ondarearen Zuzendaritza.

a) Dirección de Patrimonio Cultural.

b) Kultura Sustatzeko Zuzendaritza.

b) Dirección de Promoción de la Cultura.

11. artikulua.– Kultura Ondarearen Zuzendaritza.

Artículo 11.– Dirección de Patrimonio Cultural.

1.– Kultura Ondarearen Zuzendaritzak dekretu honen 4. artikuluan ezarritako egitekoak izango ditu, euskal kulturaren ondarea zaintzea, aberastea, babestea, zabaltzea eta sustatzea xede duten eremuetan, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legean eta bera garatzeko ematen diren xedapenen arabera. Horrekin batera, egiteko horiek izango ditu museoei eta liburutegiei loturiko eremuetan, Euskadiko Museoen abenduaren 1eko 7/2006 Legean, Euskadiko Liburutegien urriaren 26ko 11/2007 Legean eta legeok garatzeko ematen diren xedapenetan ezarritakoaren arabera.

1.– Corresponde a la Dirección de Patrimonio Cultural el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 4 de este Decreto en los ámbitos relacionados con la defensa, enriquecimiento, protección, difusión y fomento del patrimonio cultural vasco, en los términos establecidos en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco y en las disposiciones que se dicten en su desarrollo; así como el ejercicio de dichas funciones en los ámbitos relacionados con museos y bibliotecas, en los términos establecidos en la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi y en la Ley 11/2007, de 26 de octubre, de Bibliotecas de Euskadi, así como en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las mismas.

Era berean, kultura-ondarea sustatzeko politika publikoetan euskara bultzatuko du, baldin eta bere eskumen-eremuan garatzen badira, saileko Euskararen Administrazio-unitatearekin lankidetzan eta koordinatuta. Genero-ikuspegia txertatuko du bere eskumen-eremuan kultura-ondarea sustatzeko garatzen diren politika publikoetan, eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako neurriak ezarriko ditu, bai eta ekintza positiboak horiek beharrezkoak diren eremuetan, saileko Berdintasunerako Administrazio-unitatearekin lankidetzan eta koordinatuta.

Asimismo, impulsará el euskera en las políticas públicas de promoción del patrimonio cultural siempre que se desarrollen en el ámbito de su competencia en colaboración y coordinación con la Unidad Administrativa de Euskera del Departamento e incorporará la perspectiva de género en las políticas públicas de promoción del patrimonio cultural que se desarrollen en el ámbito de su competencia y establecerá medidas para la igualdad de mujeres y hombres, así como acciones positivas en aquellos ámbitos en los que sea necesario, en colaboración y coordinación con la Unidad Administrativa de Igualdad del Departamento.

2.– Egiteko horiek gauzatzeko zerbitzu hauek ditu Kultura Ondarearen Zuzendaritzak:

2.– Para el ejercicio de tales funciones la Dirección de Patrimonio Cultural se organiza en los siguientes servicios:

a) Kultura Ondarearen Zentroa.

a) Centro de Patrimonio Cultural.

b) Museoen Zentroa.

b) Centro de Museos.

c) Euskadiko Artxibo Historikoa.

c) Archivo Histórico de Euskadi.

d) Liburutegi Zerbitzua.

d) Servicio de Bibliotecas.

e) Jabetza Intelektualaren Erregistroa eta Kultura Ondarearen Aholkularitza Juridikoa.

e) Registro de la Propiedad Intelectual y asesoría Jurídica de Patrimonio Cultural.

f) Euskadiko Liburutegi Digitala Zerbitzua.

f) Servicio de Biblioteca Digital de Euskadi.

1) Kultura Ondarearen Zentroari hau dagokio:

1) Corresponde al Centro de Patrimonio Cultural:

a) Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 3.2 artikuluan aurreikusitako egitekoak garatzea.

a) Desarrollar las funciones previstas en el artículo 3.2 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

b) Honako espediente hauek proposatzea eta izapidetzea: babes bereziko eta ertaineko ondasunak deklaratzeko espedienteak, Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan edo Oinarrizko Babesa duten Kultura Ondasunen EAEko Erregistroan inskribatzeko espedienteak, inbentarioa eta balizko zona arkeologikoak, bai eta euskal kultura-ondarea desatxikitzeko espedienteak ere.

b) Proponer y tramitar los siguientes expedientes: de declaración de bienes de protección especial y media, de inscripción en el Registro de la CAPV del Patrimonio Cultural Vasco o en el Registro de la CAPV de Bienes Culturales de Protección Básica, el inventariado y zonas de presunción arqueológicas, así como los expedientes de desafección del patrimonio cultural vasco.

c) Hala badagokio, esleitutako jardun-eremuan, Euskal Autonomia Erkidegoko hirigintza-plangintzako eta lurralde-antolamenduko dokumentuak eta ingurumen-ebaluaziorako nahitaezko prozeduren mendean jarritako planak edo proiektuak informatzea.

c) Informar, en el ámbito de actuación asignado, cuando proceda, los documentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como los planes o proyectos sometidos a los preceptivos procedimientos de evaluación ambiental.

d) Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari esleitutako gai honi buruzko egitekoak garatzea: euskal kultura-ondarea gordetzeko, aberasteko, babesteko, hedatzeko eta sustatzeko aurrekontuetan dagoen ehuneko bateko erreserbatik datozen funtsak aplikatzeko irizpideak. Eta funts horiek erabiltzeko irizpide materialak proposatzea.

d) Desarrollar las funciones atribuidas al Departamento de Cultura y Política Lingüística relativas a los criterios de aplicación de los fondos procedentes de la reserva presupuestaria del uno por ciento para su aplicación en la defensa, enriquecimiento, protección, difusión y fomento del patrimonio cultural vasco, y proponer los criterios materiales de aplicación de dichos fondos.

e) Euskal Autonomia Erkidegoan gordeta egon eta euskal kultura-ondarea, arlo dokumentalean izan ezik, osatzen duten elementuak eta artelanak esportatzeko eta mugimenduak ikuskatzeko Eusko Jaurlaritzari dagozkion administrazio-jardunak egitea.

e) Acometer las actuaciones administrativas que al Gobierno Vasco corresponden respecto a la exportación y supervisión del movimiento de obras de arte y elementos integrantes del patrimonio cultural vasco, a excepción del ámbito documental, depositados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

f) Eusko Jaurlaritzak babes bereziko kultura-ondasunak, arlo dokumentalean izan ezik, lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko espedienteak izapidetzea, bai beretzat bai bestelako erakunde publikoentzat edo irabazi-asmorik gabeko kultura-erakundeentzat.

f) Tramitar los expedientes de tanteo y retracto de los bienes culturales de protección especial, a excepción del ámbito documental, que el Gobierno Vasco podrá ejercitar, tanto para sí como para otras instituciones públicas o de carácter cultural sin ánimo de lucro.

g) Euskal Autonomia Erkidegoko material arkeologikoaren gordailua kudeatzea.

g) Gestionar el depósito de materiales arqueológicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

h) Kultura-ondarearen arloko zehapen-espedienteak instruitzea, ebazpena edo zehapena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko organoei badagokie, betiere.

h) Instruir los expedientes sancionadores en materia de patrimonio cultural cuya resolución o sanción competa a los órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

i) Industria Ondare Higigarriaren Bildumaren zabalkundea eta ezagutza osatu, ikertu eta kudeatzea, baita haren ikerketa ere.

i) Completar, investigar y gestionar la difusión y conocimiento de la Colección del Patrimonio Industrial Mueble, así como su investigación.

j) Euskal Autonomia Erkidegoaren Ondare Materiagabearen ikerketa, sailkatzea eta ezagutza bultzatzea.

j) Impulsar la investigación, clasificación y conocimiento del Patrimonio Inmaterial de la Comunidad Autónoma Vasca.

2) Museoen Zentroari hau dagokio:

2) Corresponde al Centro de Museos:

a) Euskadiko Museoei buruzko abenduaren 1eko 7/2006 Legeak 3. artikuluan aurreikusitako egitekoak garatzea, eta bereziki Museo eta Bildumen Sistema antolatu, eguneratu eta kudeatzea.

a) Desarrollar las funciones previstas en el artículo 3 de la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, y en particular, organizar, actualizar y gestionar el Sistema de Museos y Colecciones.

b) Museoen gaian diren beharrizanak aztertzea eta arauzko neurriak proposatzea.

b) Analizar las necesidades y proponer medidas normativas en materia de museos.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko museo eta bildumei laguntzak emateko sistema kudeatzea.

c) Gestionar el sistema de ayudas a los museos y colecciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Museo eta Bildumen sistema antolatu, eguneratu eta kudeatzea.

d) Definir los criterios relativos a la documentación, conservación y protección de los bienes culturales muebles depositados en los museos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

e) Euskadiko Museoen Legearen eremuan, Eusko Jaurlaritzari dagozkion zehapen-espedienteak instruitzea.

e) Instruir los expedientes sancionadores que en el ámbito de la Ley de Museos de Euskadi corresponden al Gobierno Vasco.

3) Euskadiko Artxibo Historikoari hau dagokio:

3) Corresponde al Archivo Histórico de Euskadi:

a) Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen bidez sortu zen Euskadiko Artxiboen Sistema Nazionala dela-eta, Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartu zituen azaroaren 21eko 232/2000 Dekretuak ezartzen dizkion egitekoak gauzatzea.

a) Desarrollar las funciones que, en relación al Sistema Nacional de Archivos de Euskadi, creado por Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, se le asignan por Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el que se aprueban el Reglamento de los Servicios de Archivo y las normas reguladoras del Patrimonio Documental del País Vasco.

b) Kultura-ondareari buruzko politikaren esparru orokorraren barruan, dokumentu-ondareari eta artxiboei buruzko politika espezifikoa diseinatu eta kudeatzea.

b) Diseñar y gestionar la política específica de patrimonio documental y archivos en el marco general de la política de patrimonio cultural.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Artxibo Zerbitzuen kudeaketa-jarduerak koordinatzea.

c) Coordinar las actividades de los Servicios de Archivo de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la gestión de los mismos.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Artxibo Zerbitzuetako agirien tratamendua eta irizpideak normalizatzea, eta horien edukiaren hedapena sustatzea.

d) Normalizar los criterios y el tratamiento de la documentación de los Servicios de Archivo de Euskadi y promover la difusión del contenido de los mismos.

e) Euskal Autonomia Erkidegoan dauden edo hari buruzkoak diren artxibo publiko eta pribatuetako funtsetan dagoen informazioaren deskribapena eta hedapena sustatzea.

e) Fomentar la descripción y la difusión de la información de los fondos de archivo públicos y privados ubicados en o referentes a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

f) Dokumentu-ondarearen eta artxiboen gaian, beharrizanak aztertzea eta arauzko neurriak proposatzea.

f) Analizar las necesidades y proponer medidas normativas en materia de Patrimonio Documental y Archivos.

g) Euskal Autonomia Erkidegoko dokumentu-ondarearen eta artxiboen balioari buruzko kontzientzia sozial eta kolektiboa bultzatzeko neurriak aztertu eta proposatzea eta gai horretako prestakuntza eta hezkuntza sustatzeko behar diren organismoekin lan egitea.

g) Analizar y proponer las medidas de concienciación social y colectiva sobre el valor del Patrimonio Documental y los Archivos de Euskadi, contribuyendo a la formación y educación en esta materia con cuantos organismos sea preciso.

h) Euskal Autonomia Erkidegoan gordeta egon eta euskal kultura-ondarea osatzen duten elementuak esportatzeko eta mugimenduak ikuskatzeko Eusko Jaurlaritzari dagozkion administrazio-jardunak egitea arlo dokumentalean.

h) Realizar las actuaciones administrativas correspondientes al Gobierno Vasco en materia de exportación y supervisión de movimientos de los elementos que integran el patrimonio cultural vasco en el ámbito documental, depositados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

i) Eusko Jaurlaritzak arlo dokumentaleko kultura-ondasunak lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko espedienteak izapidetzea bai beretzat bai bestelako entitate publikoentzat edo irabazi-asmorik gabeko kultura-entitateentzat.

i) Tramitación por parte del Gobierno Vasco de expedientes de tanteo y retracto de bienes culturales del ámbito documental, tanto para sí mismo como para entidades públicas o entidades culturales sin ánimo de lucro.

4) Liburutegi Zerbitzuari hau dagokio:

4) Corresponde al Servicio de Bibliotecas:

a) Euskadiko Liburutegien urriaren 26ko 11/2007 Legearen esparruan Euskadiko Liburutegien Irakurketa Publikoko Sareari dagozkion planifikazio-, funtzionamendu- eta koordinazio-egitekoak garatu eta gauzatzea. Zehazki ondoko hauek:

a) Desarrollar y ejecutar las funciones de planificación, funcionamiento y coordinación que corresponden a la Red de Lectura Pública de Bibliotecas de Euskadi en el marco de la Ley 11/2007, de 26 de octubre, de Bibliotecas de Euskadi. Específicamente:

b) Euskadiko Liburutegien Irakurketa Publikoaren Sarearen liburutegi-politika diseinatu eta kudeatzea; horretarako behar diren proiektuak sustatu eta zuzentzea.

b) Diseñar y gestionar la política bibliotecaria de la Red de Lectura Pública de las Bibliotecas de Euskadi, promoviendo y dirigiendo los proyectos necesarios para ello.

c) Sarea osatzen duten liburutegien arteko lankidetza koordinatzea, liburutegietako baliabideak hobeto aprobetxatzeko.

c) Coordinar la colaboración entre las bibliotecas integrantes de la red para el mejor aprovechamiento de los recursos bibliotecarios.

d) Sarea osatzen duten liburutegietako funtsen erreferentzia bibliografikoak biltzen dituen katalogo kolektiboa diseinatu eta kudeatzea, eta hartarako irispidea ziurtatzea.

d) Diseñar y gestionar el catálogo colectivo que recoja las referencias bibliográficas de los fondos de las bibliotecas que integran la red, asegurando su acceso.

e) Liburutegietan ematen diren zerbitzuak ebaluatzeko tresnak diseinatu eta kudeatzea eta lortutako datuak aztertzea; ondoren, liburutegiei beren ahalmenak ondoen aprobetxatzeko metodologia eskaintzeko.

e) Diseñar y gestionar los instrumentos de evaluación de los servicios que se prestan en las bibliotecas, analizando los datos obtenidos y ofreciendo a las bibliotecas una metodología para el mejor aprovechamiento de sus facultades.

f) Irakurtzeko zaletasuna sustatzeko neurriak diseinatzea.

f) Diseñar medidas para fomentar la afición a la lectura.

g) Liburutegien eremuan euskararen erabilera normalizatzeko zer beharrizan dagoen ikertu eta zehaztea.

g) Investigar y determinar las necesidades de normalización del uso del euskera en el ámbito bibliotecario.

h) Erabilera publikoko liburutegietan lan egiten duten pertsonen prestakuntza bultzatzea eta horien profila definitzea.

h) Impulsar la formación de las personas que trabajan en las bibliotecas de uso público y definir su perfil.

i) Euskadiko Liburutegi Sistema osatzen duten erabilera publikoko liburutegietarako jardun-eredu izango diren irizpide teknikoak eta jarraibideak ezartzea, Euskadiko Liburutegi Digitala Zerbitzuarekin lankidetzan.

i) Establecer criterios técnicos y directrices que sirvan de modelo de actuación para las bibliotecas de uso público que integran el Sistema Bibliotecario de Euskadi, en colaboración con el Servicio de Biblioteca Digital de Euskadi.

j) Indarreko legeek ematen dizkioten ikuskapen-egitekoak gauzatzea eta Euskadiko Liburutegien urriaren 26ko 11/2007 Legearen esparruan Eusko Jaurlaritzari dagozkion zehapen-espedienteak izapidetzea.

j) Ejercer las funciones inspectoras que le atribuye la legislación vigente y tramitar los expedientes sancionadores que correspondan al Gobierno Vasco en el marco de la Ley 11/2007, de 26 de octubre, de Bibliotecas de Euskadi.

5) Jabetza Intelektualaren Erregistroari eta Kultura Ondarearen Aholkularitza Juridikoari hau dagokie:

5) Corresponde al Registro de la Propiedad Intelectual y Asesoría Jurídica de Patrimonio Cultural:

a) Inskripzioa eta idazpena egiteko eskaerak izapidetu eta ebaztea, eta, behar izanez gero, inskripzioak indargabetu eta egitea.

a) La tramitación y resolución de las solicitudes de inscripción y anotación, así como, en su caso, la cancelación y la práctica de las que procedan.

b) Jabetza Intelektualaren Erregistroan inskribatuta dauden eskubide, egintza eta kontratuak ziurtatzea eta publikotasuna ematea.

b) La certificación y demás formas de publicidad de los derechos, actos y contratos inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual.

c) Txosten teknikoak egitea beren eskumen-eremuan.

c) La emisión de informes de carácter técnico dentro del ámbito de sus competencias.

d) Gordailuko dokumentu eta materialak artxibatu eta zaintzea.

d) El archivo y la custodia de los documentos y materiales depositados.

e) Oro har, Jabetza Intelektualaren Erregistroa kudeatzeko behar diren jardunak, baita indarreko ordenamendu juridikoak esleitzen dizkionak ere.

e) En general, todas las actuaciones necesarias para la gestión del Registro de la Propiedad Intelectual, así como aquellas atribuidas por el Ordenamiento Jurídico vigente.

f) Entitate edo entitate-elkarte hauei baimena ematea eta errebokatzea: beren kontura edo inoren kontura ustiatze-eskubideak edo ondarearen arloko beste batzuk kudeatu nahi dituztenak, betiere jabetza intelektualaren eskubideen autore batzuen edo beste titular batzuen kontura eta interesen alde.

f) La autorización y revocación de autorización de las entidades o asociaciones de entidades que pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual.

g) Kudeaketa-entitate horien estatutuak eta horien aldaketak onartzea.

g) La aprobación de Estatutos de dichas entidades de gestión y sus modificaciones.

h) Kudeaketa-entitate guztiek indarreko araudian ezarrita dauden baldintzak eta betebeharrak betetzen dituztela zaintzea.

h) La vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en la normativa vigente por parte de las entidades de gestión.

i) Kudeaketa-entitateen jardunaren kontrola eta, hala badagokio, ordezkaritza edo kudeaketa egiten duten erakundeena.

i) El control de la actividad de las entidades de gestión o, en su caso, la representación o asociación gestora.

j) Bitartekaritza eta arbitrajea, Estatuko Administrazio orokorraren ahalmenei kalterik egin gabe.

j) La mediación y el arbitraje, sin perjuicio de las facultades de la Administración General del Estado.

k) Kultura Ondarearen Zuzendaritzari aholkularitza juridikoa ematea eskumeneko gaietan.

k) El asesoramiento jurídico a la Dirección de Patrimonio Cultural en materias de su competencia.

6) Euskadiko Liburutegi Digitala Zerbitzua:

6) Servicio de Biblioteca Digital de Euskadi.

a) Euskal Autonomia Erkidegoan eta euskararen hizkuntza-esparruan argitaratu edo egindako lan guztiak eta euskararekin edo euskal kulturarekin erlazionatutakoak identifikatu, katalogatu eta zabaltzea, Liburutegi Zerbitzuarekin lankidetzan.

a) Identificar, catalogar y difundir todos los trabajos publicados o realizados en la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el ámbito lingüístico del euskera, así como los relacionados con el euskera o la cultura vasca, en colaboración con el Servicio de Bibliotecas.

b) Euskal ondare bibliografikoaren arloko beharrizanak aztertzea, eta arauzko neurriak proposatzea.

b) Analizar las necesidades en materia de patrimonio bibliográfico vasco y proponer medidas normativas.

c) Euskal bibliografiaren katalogoak bateratu, kudeatu eta zabaltzea.

c) Unificar, gestionar y difundir los catálogos de la bibliografía vasca.

d) Euskal ondare digitala sortu, babestu eta zabaltzeko eta ondarerako irispidea bermatzeko mekanismo egokiak jartzea.

d) Establecer los mecanismos adecuados para la creación, protección y difusión del patrimonio digital vasco y para garantizar su acceso.

e) Ondare digitalaren alorrean lankidetza-programak sustatzea.

e) Promover programas de colaboración en materia de patrimonio digital.

f) Lege-gordailuaren eta ISBNaren alorretan Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioak dituen egitekoak betetzea.

f) Ejercer las funciones que en materia de depósito legal e ISBN corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Kultura Ondarearen Zuzendaritzari atxikita daudenez, kide anitzeko organo hauen egitekoak beteko ditu zuzendaritza horrek:

3.– La Dirección de Patrimonio Cultural ejercerá las funciones que correspondan en relación con los órganos colegiados relacionados en al artículo 2.3 que por razón de la materia se encuentran adscriptos al mismo:

a) Euskal Kultura Ondarearen EAEko Kontseilua.

a) Consejo de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco.

b) Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoa.

b) Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco.

c) Dokumentazioa Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordea, azaroaren 21eko 232/2000 Dekretuak arautua.

c) La Comisión de valoración y selección de documentación, regulada por Decreto 232/2000, de 21 de noviembre.

d) Euskadiko Museoen Aholku Batzordea, martxoaren 18ko 54/2008 Dekretuak arautua.

d) El Consejo Asesor de Museos de Euskadi, regulado por Decreto 54/2008, de 18 de marzo.

e) Euskadiko Liburutegien Aholku Batzordea, abenduaren 30eko 232/2008 Dekretuak arautua.

e) El Consejo Asesor de Bibliotecas de Euskadi, regulado por Decreto 232/2008, de 30 de diciembre.

4.– Kultura Ondarearen Zuzendaritzari atxikita geratzen dira Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoetan dituen lurralde-zerbitzuak.

4.– Quedan adscritos a la Dirección de Patrimonio Cultural los servicios territoriales del Departamento de Cultura y Política Lingüística existentes en los Territorios Históricos de Bizkaia y Gipuzkoa.

12. artikulua.– Kultura Sustatzeko Zuzendaritza.

Articulo 12.– Dirección de Promoción de la Cultura.

1.– Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak dekretu honen 4. artikuluan ezarritako egitekoak gauzatuko ditu honako arlo hauetan: musika, arte eszenikoak, liburua, ikus-entzunezkoak, ikusizko arteak eta kultura- eta sormen-industriak.

1.– Corresponde a la Dirección de Promoción de la Cultura el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 4 de este Decreto en las áreas de música, artes escénicas, libro, audiovisual, artes visuales e industrias culturales y creativas.

2.– Kultura Sustatzeko Zuzendaritza lehen aipatutako arloetako lanbide-jarduerez arduratuko da bereziki.

2.– La Dirección de Promoción de la Cultura atenderá preferentemente la actividad profesional en las áreas citadas.

Era berean, kultura-ondarea sustatzeko politika publikoetan euskara bultzatuko du, baldin eta bere eskumen-eremuan garatzen badira, saileko Euskararen Administrazio-unitatearekin lankidetzan eta koordinatuta. Genero-ikuspegia txertatuko du bere eskumen-eremuan kultura-ondarea sustatzeko garatzen diren politika publikoetan, eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako neurriak ezarriko ditu, bai eta ekintza positiboak horiek beharrezkoak diren eremuetan, saileko Berdintasunerako Administrazio-unitatearekin lankidetzan eta koordinatuta.

Asimismo, impulsará el euskera en las políticas públicas de promoción de la cultura siempre que se desarrollen en el ámbito de su competencia en colaboración y coordinación con la Unidad Administrativa de Euskera del Departamento e incorporará la perspectiva de género en las políticas públicas de promoción de la cultura que se desarrollen en el ámbito de su competencia y establecerá medidas para la igualdad de mujeres y hombres, así como acciones positivas en aquellos ámbitos en los que sea necesario, en colaboración y coordinación con la Unidad-administrativa de Igualdad del Departamento.

3.– Eginkizun horiek betetzeko, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak honako zerbitzu hauek ditu:

3.– Para el ejercicio de tales funciones la Dirección de Promoción de la Cultura se organiza en los siguientes servicios:

a) Kultur Plangintzako Zerbitzua.

a) Servicio de Planificación Cultural.

b) Kultura eta Sormen-industrien Zerbitzua.

b) Servicio de Industrias Culturales y Creativas.

1) Kultur Plangintzako Zerbitzuari dagokio:

1) Corresponde al Servicio de Planificación Cultural:

a) Bere eskumeneko arloetan kultura proiektuen sorkuntza, ekoizpen eta hedapenaren sustapenerako ekintzak proposatu eta kudeatu.

a) Proponer y gestionar acciones dirigidas al fomento de la creación, la producción y la difusión de los proyectos culturales en el ámbito de las áreas de su competencia.

b) Bere eskumen arloko dirulaguntzen programak eta lerroak kudeatzea.

b) Gestionar los programas y las líneas de subvenciones relativas a su área de competencia.

c) Abian jarritako ekintzen jarraipena eta balorazioa egitea eta, hala badagokio, neurri zuzentzaileak proposatzea.

c) Realizar el seguimiento y la valoración de las acciones puestas en marcha y proponer, en su caso, medidas correctoras.

d) Kultura-sektorearekin elkarrizketa eta kontraste espazioak sustatzea eta kudeatzea, eta, hala badagokio, proposamen berriak bultzatzea.

d) Promover y gestionar espacios de diálogo y contraste con el sector cultural e impulsar, en su caso, nuevas propuestas.

e) Etxepare Euskal Institutuarekin lankidetzan, sortzaileak eta kultura-proiektuak kanpoan sustatzeko proposamenak koordinatzea.

e) En colaboración con el Instituto Vasco Etxepare, coordinar propuestas que tengan por objeto la promoción de personas creadoras y proyectos culturales en el exterior.

2) Kultura- eta Sormen-industrien Zerbitzuari dagokio:

2) Corresponde al Servicio de Industrias Culturales y Creativas:

a) Euskal Kultura eta Sorkuntza Barrutia proiektuaren garapena kudeatzea.

a) Gestionar el desarrollo del proyecto Distrito Cultural y Creativo Vasco.

b) Euskadiko kultura- eta sormen-industrien sektorearen garapena sustatuko duten ekintzak proposatzea.

b) Proponer acciones que fomenten el desarrollo del sector de las industrias culturales y creativas en Euskadi.

c) Eragile publiko eta pribatuekiko koordinazio- eta lankidetza-formulak proposatzea.

c) Proponer fórmulas de coordinación y cooperación con agentes públicos y privados.

d) Beste sektore eta jakintza-arlo batzuekin elkartzeko guneen sorrera kudeatzea.

d) Gestionar la generación de espacios de encuentro con otros sectores y áreas de conocimiento.

e) Kanpoko sareetan harreman-eremuak proposatzea eta Euskadi berrikuntzaren eta lehiakortasunaren arloan aukera-lurralde gisa kokatzen duten programak eta/edo proiektuak hautematea.

e) Proponer ámbitos de relación en redes exteriores y detectar programas y/o proyectos que sitúen a Euskadi como territorio de oportunidades en materia de innovación y competitividad.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA
DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

13. artikulua.– Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Artículo 13.– Viceconsejería de Política Lingüística.

1.– Hizkuntza Politikarako sailburuordeak dekretu honen 3. artikuluan ezarritako egitekoak izango ditu honako jardun-arlo hauetan:

1.– La Viceconsejera o Viceconsejero de Política Lingüística ejercerá las funciones que se establecen en el artículo 3 de este Decreto en relación con las siguientes áreas de actuación:

Hizkuntza-politika.

Política lingüística.

Euskararen sustapena.

Promoción del euskera.

Eta arlo horietan jardungo du bere eskumen-eremuan garatzen diren politika publikoetan genero-ikuspegia txertatuz eta emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko neurriak ezarriz, bai eta ekintza positiboak horiek beharrezkoak diren arloetan, saileko Berdintasunerako Administrazio-unitatearekin lankidetzan eta koordinatuta.

Y actuará en las citadas áreas incorporando la perspectiva de género en las políticas públicas que se desarrollen en su ámbito competencial e implementando medidas para promover la igualdad de mujeres y hombres, así como acciones positivas en las áreas en las que sean necesarias, en colaboración y coordinación con la Unidad Administrativa de Igualdad del Departamento.

2.– Jardun-esparru horretan, Hizkuntza Politikarako sailburuordeak egiteko hauek izango ditu:

2.– Dentro de este marco de actuación, la Viceconsejera o Viceconsejero de Política Lingüística ejercerá las siguientes funciones:

a) Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza-politika artikulatzea eta jarraipena egitea euskararen erabilera normalizatzeari dagokionez, eta Eusko Jaurlaritzak emanda Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek arlo honetan bete behar dituzten jardun-irizpideak ezarri eta garatzea.

a) La articulación y seguimiento de la política lingüística del Gobierno Vasco en materia de normalización del uso del euskera, así como el establecimiento y desarrollo de los criterios de actuación sobre tal materia que, procedentes del Gobierno Vasco, hayan de adoptar las Administraciones públicas de Euskadi.

b) Lehendakaritzak eta Jaurlaritzako sail guztiek beren egitura organiko eta funtzionaletan sortuak dituzten edo sortzen dituzten euskara-unitateen jardun-irizpideak ezartzea, politika publikoetan eta kudeatzen dituzten administrazio-gai guztietan euskara bultzatzen laguntzeko.

b) Establecer los criterios de actuación de las unidades de euskera creadas o que se creen por la Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno y por todos y cada uno de los departamentos en sus estructuras orgánicas y funcionales, para coadyuvar a la promoción del euskera en las políticas públicas y en cualesquiera materias administrativas que gestionen.

c) Jaurlaritzaren egungo egituran, hizkuntzaren eremuan, egiteko espezifikoak dituzten organo eta zerbitzu guztiek sarean, koordinatuta eta modu osagarrian jarduten dutela bermatzea, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren zuzendaritzapean.

c) Garantizar que todos los órganos y servicios que en la actual estructura del Gobierno desempeñan funciones específicas en el ámbito lingüístico actúen en red, de manera coordinada y complementaria, bajo la dirección de la Viceconsejería de Política Lingüística.

d) Arlo honetako zuzendaritzek hizkuntza-politikaren arauak ezartzeko, aldatzeko edo aplikatzeko egiten dituzten proposamen orokorrak eta espezifikoak koordinatzea eta, hala badagokio, sailburuari helaraztea.

d) Coordinar y, en su caso, elevar a la Consejera o Consejero las propuestas genéricas o específicas sobre el establecimiento, modificación o aplicación de las normas reguladoras de la política lingüística que elaboren las Direcciones de esta área.

e) Eusko Jaurlaritzako sailek edo mendeko organismoek egindako ikerketa soziolinguistikoak edo alderdi soziolinguistikoak jasotzen dituzten bestelako lanak koordinatzea, horien eremua edozein dela ere, Jaurlaritzaren hizkuntza-plangintzak koherentzia eta efizientzia handiagoa izan dezan.

e) Coordinar la realización de investigaciones sociolingüísticas o de trabajos de diversa índole que contengan aspectos sociolingüísticos, sea cual sea su ámbito, por parte de los departamentos y organismos dependientes del Gobierno Vasco, en aras de una mayor coherencia y eficiencia en la planificación lingüística del Gobierno.

f) Euskal Autonomia Erkidego osorako plangintza orokorra prestatzea eta baterako jardunak gauzatzeko planak formulatzea, Jaurlaritzak onar ditzan.

f) Elaborar la planificación general y formular planes de actuación conjunta para toda la Comunidad Autónoma de Euskadi, para su aprobación por el Gobierno.

g) Hizkuntza-politikan eskumena duten botere publikoak elkarlanean aritzeko neurriak dinamizatu eta bultzatzea, horretarako behar diren ekimen guztiak sustatuta eta erakundearteko elkarlana eta koordinazioa areagotzen duen beste edozein formula ikertuta.

g) Dinamizar e impulsar las medidas de cooperación entre los poderes públicos con competencia en materia de política lingüística, promoviendo las iniciativas necesarias, e investigando cualquier otra fórmula que optimice la cooperación y coordinación interinstitucional.

h) Azaroaren 24ko 10/1982 Legea (Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoa) eta gainerako xedapen osagarriak egoki garatzen eta aplikatzen direla zaintzea, hargatik eragotzi gabe Administrazioko beste organo batzuek horretarako espezifikoki dituzten egitekoak. Esleitutako jardun-eremuan, euskararen erabilera normalizatzeko xedez, arreta berezia jarriko du botere publikoek xedapen orokorrak bete ditzaten, baita Eusko Jaurlaritzaren jarraibideak eta Euskararen Aholku Batzordearen gomendioak ere, eta betetze-maila ebaluatuko du.

h) Velar por el adecuado desarrollo y aplicación de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera y demás disposiciones complementarias, sin perjuicio de las funciones que en tal sentido tengan específicamente asignados otros órganos administrativos. En el ámbito de actuación atribuido, prestará especial atención y evaluará el cumplimiento por los poderes públicos de las disposiciones generales, directrices del Gobierno Vasco y recomendaciones del Consejo Asesor del Euskera, en aras de la normalización del uso del euskera.

i) Hizkuntza normalizatzeko zereginetan, euskara normalizatzen eta araupetzen diharduten entitateekiko harremanak izatea eta, euskal hiztunen komunitate osoa kontuan izanik, beste lurralde batzuetako era guztietako entitateekin ere aritzea.

i) Mantener en el área de la normalización lingüística las relaciones con las entidades dedicadas a la normalización y a la normativización del euskera, y llevar a cabo las actuaciones con todo tipo de entidades de otros territorios en los que se asienta la comunidad lingüística vasca.

j) Hizkuntza-eskakizunak zehazteko eta eskakizun horiek aplikatzeko proposamena egitea, Euskal Funtzio Publikoaren Legean ezarritako ondorioetarako. Gainera, administrazio publikoekin batera arituko da irizpide horietara egokitzeko planak lantzen eta ezarritako helburuen betetze-maila ebaluatzen. Horrek ez ditu eragotziko administrazio horietako bakoitzak dituen eskumen eta eskudantziak, ezta Jaurlaritzako sailek dituztenak ere.

j) Elaborar la propuesta para la determinación de los perfiles lingüísticos y de los criterios para su aplicación, a los efectos previstos en la Ley de la Función Pública Vasca. Además, colaborará con las Administraciones públicas en la elaboración de los planes de adecuación a tales criterios y en la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos. Todo ello, sin perjuicio de las competencias y atribuciones de cada Administración o, en su caso, de los departamentos del Gobierno.

k) Euskararen jakintza-mailari dagozkion titulu eta ziurtagiriak homologatzeko prozedura aurrera eramatea, izan agiriok Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailek edo horien mendeko organismoek emandakoak, izan hizkuntza-eskola ofizialek emandakoak, edo izan berez helduen euskalduntzearen arlotik kanpo egonda ere euskara irakasten duten beste erakunde batzuek emandakoak. Halaber, dagoeneko homologatuta daudenak eguneratzea edo egokitzea ere badagokio. Horretarako, azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuan jasotako aurreikuspenak beteko ditu, besteak beste, eta, ondorioz, Baliokidetzen Jarraipen Batzordeari esleitutako atazak zuzenduko ditu, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari atxikita baitago.

k) Llevar a cabo el procedimiento para la homologación entre los diferentes títulos y certificados de conocimientos del euskera emitidos por los departamentos y organismos dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por las escuelas oficiales de idiomas o por otros entes que se dediquen a la formación o enseñanza del euskera fuera del ámbito propiamente dicho de la euskaldunización de adultos; asimismo, le corresponde la actualización y/o adecuación, en su caso, de los ya homologados. A tal fin, entre otras actuaciones, dará cumplimiento a las previsiones recogidas en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, y, en consecuencia, dirigirá las tareas encomendadas a la Comisión de Seguimiento de Convalidaciones adscrita a la Viceconsejería de Política Lingüística.

3.– Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak esleituta dituen egitekoak gauzatzeko honako zuzendaritza hauek izango ditu hierarkikoki mendean:

3.– Para el ejercicio de las funciones que vienen atribuidas a la Viceconsejería de Política Lingüística, bajo su dependencia jerárquica se establecen las siguientes Direcciones:

a) Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritza.

a) Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas.

b) Euskara Sustatzeko Zuzendaritza.

b) Dirección de Promoción del Euskera.

c) Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza.

c) Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación.

4.– Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) organismo autonomo administratiboa, azaroaren 25eko 29/1983 Legean xedatutakoarekin bat, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari atxikita dago, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren bidez.

4.– El organismo autónomo administrativo Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea / Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), en los términos fijados por la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, está adscrito al Departamento de Cultura y Política Lingüística, a través de la Viceconsejería de Política Lingüística.

5.– Euskararen Aholku Batzordea Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari atxikita dago, urriaren 16ko 176/2007 Dekretuan xedatutakoarekin bat.

5.– El Consejo Asesor del Euskera, en los términos fijados por el Decreto 176/2007, de 16 de octubre, está adscrito al Departamento de Cultura y Política Lingüística.

14. artikulua.– Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritza.

Artículo 14.– Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas.

1.– Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzari dagozkio Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoetan euskararen erabilera normalizatzeko dekretu honen 4. artikuluan ezarritako egitekoak.

1.– Corresponde a la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 4 de este Decreto que procedan dirigidas a la normalización del uso del euskera en las instituciones públicas de Euskadi.

Era berean, genero-ikuspegia txertatuko du bere eskumen-eremuan garatzen diren herri-administrazioetako hizkuntza-normalizazioko politika publikoetan, eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako neurriak ezarriko ditu, bai eta ekintza positiboak horiek beharrezkoak diren eremuetan, saileko Berdintasunerako Administrazio-unitatearekin lankidetzan eta koordinatuta.

Asimismo, incorporará la perspectiva de género en las políticas públicas de normalización lingüística de las Administraciones Públicas que se desarrollen en el ámbito de su competencia y establecerá medidas para la igualdad de mujeres y hombres, así como acciones positivas en aquellos ámbitos en los que sea necesario, en colaboración y coordinación con la Unidad Administrativa de Igualdad del Departamento.

2.– Ildo horretatik, Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzak egiteko hauek izango ditu:

2.– En tal sentido, la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas ejercerá las siguientes funciones:

a) Euskararen erabilera normalizatzeko legeak garatzeko arauzko neurriak aztertu eta proposatzea, baita kontrataziorako, argitalpenetarako, administrazio-baimena edo -emakida behar duten jardueretarako, dirulaguntzetarako eta bestelako laguntzetarako hizkuntza-irizpide orokorrak ere.

a) Analizar y proponer medidas normativas para el desarrollo de la legislación relativa a la normalización del uso del euskara, así como también criterios lingüísticos generales en materia de contratación, publicaciones, actividades sujetas a autorización o concesión administrativa, subvenciones y ayudas.

b) Euskararen erabilera normalizatzeko hartutako arauzko neurriak eta administrazio-neurriak benetan betetzen diren eta eraginkorrak diren aztertzea eta horren jarraipena egitea.

b) Realizar el seguimiento y análisis del cumplimiento y efectividad de las medidas normativas y administrativas adoptadas para la normalización del uso del euskera.

c) Dekretu honen 13.2 artikuluaren b) apartatuan xedatutakoa betetzeko behar den jardunak egitea.

c) Llevar a cabo las actuaciones necesarias para cumplir con lo establecido en el apartado b) del artículo 13.2 de este Decreto.

d) Eusko Jaurlaritzaren euskara-plana lantzeko eta garatzeko beharrezkotzat jotzen diren jardunak proposatzea, baita planaren koordinazioa eta jarraipena Eusko Jaurlaritzako sailetako arduradunekin batera egiteko nahiz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio instituzionaleko entitatetako arduradunekin batera egiteko egoki irizten diren neurriak ere.

d) Proponer las actuaciones que estime necesarias para la elaboración y el desarrollo del plan de euskera del Gobierno Vasco, y proponer las medidas oportunas para la coordinación y el seguimiento del mismo en colaboración con los responsables de cada departamento y entidad de la Administración institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Aholkularitza eta laguntza eskaintzea Euskal Autonomia Erkidegoko foru-aldundietako, udaletako eta gainerako entitate publikoetako euskara-planak diseinatzeko eta ezartzeko, Bikain–Euskararen Kalitate Ziurtagiria oinarri hartuz.

e) Asesorar y colaborar en el diseño e implantación de los planes de euskera de las diputaciones forales, ayuntamientos y demás entidades públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en base al Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain.

f) Plan horiek zenbateraino bete diren ebaluatzeko eta jarraitzeko lanak egitea eta planak berrikusteko irizpideak zehaztu eta ezartzea, Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria oinarri hartuz.

f) Acometer las labores dirigidas al seguimiento y a la evaluación del grado de cumplimiento de dichos planes, así como a la definición y establecimiento de los criterios para su revisión, en base al Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain.

g) Instituzio eta entitate publikoetan euskara-planak abiarazteko behar diren zerbitzuak antolatzeko, egituratzeko eta funtzionamenduan jartzeko proposamenak egitea.

g) Formular las propuestas de organización, estructura y funcionamiento de los servicios requeridos para la puesta en marcha de los planes de euskera de las instituciones y demás entidades públicas.

h) Sozietate publikoetako eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako euskara-planen diseinuan eta ezarpenean aholkularitza eta laguntza ematea.

h) Asesorar y colaborar en el diseño e implementación de los planes de euskera en las sociedades públicas y entes públicos de derecho privado.

i) Esleiturik duen helburu nagusiaren araberako azpiegiturak bultzatzea eta, hala badagokio, horien arduradunei prestakuntza ematea behar diren metodologia eta baliabideak egoki erabil ditzaten, bestelako administrazio-organoen eskumenak urratu gabe.

i) Potenciar infraestructuras al objeto general que se le atribuye y, formar, en su caso, a los agentes responsables de las mismas en la práctica y uso de la metodología y de las herramientas necesarias, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos administrativos.

j) Dekretu honen 13.2 artikuluaren j) apartatuan ezarritakoa betetzeko behar diren jardunak garatzea. Horrekin batera, Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua ere kudeatuko du.

j) Desarrollar las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado j) del artículo 13.2 de este Decreto. Asimismo, gestionará el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera.

k) Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza, goi-mailako ikasketak eta unibertsitatekoak eginda lortutako hizkuntza-maila aztertzea, lortutako maila horren baliokidetza edo egiaztatzetik salbuespena egiteko euskararen jakite-maila egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arabera eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren arabera, hargatik eragotzi gabe Jaurlaritzako beste organo batzuei esleitu zaizkien eskumenak. Halaber, sektore publikoan euskararen komunikagaitasuna nahitaezkoa den lanpostuetan, ohiko bidea den hizkuntza eskakizunak egiaztatzetik at, lanpostu horietan jarduteko bide berriak aztertzea eta proposatzea.

k) Analizar el conocimiento lingüístico alcanzado en la Educación Primaria, Educación Secundaria, estudios de grado superior y universidad, a fin de proceder a la convalidación o exención de la acreditación de dicho nivel en función de los títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera y del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos del Gobierno. Asimismo, analizar y proponer nuevas vías para el desempeño de los puestos de trabajo en los que la competencia comunicativa en euskera es obligatoria en el sector público, al margen de la acreditación de los perfiles lingüísticos como vía habitual.

l) Behar diren txostenak ematea, aldez aurretik eta nahitaez, Eusko Jaurlaritzan egiten diren xedapen orokorren proiektuek euskararen erabileraren normalizazioan zer eragin duten eta hizkuntza arloan indarrean dagoen araudia betetzen duten argitzeko.

l) Informar, de forma preceptiva y previa a su adopción, los proyectos de disposiciones de carácter general que se elaboren en el seno del Gobierno Vasco, respecto a su incidencia en la normalización del uso del euskera y a su adecuación a la normativa vigente en materia lingüística.

m) Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzko azaroaren 19ko 179/2019 Dekretuaren 56. artikuluan Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari ezartzen zaion betebeharra egitea: Hizkuntza Inpaktuko Azterlanaren gaineko txostena egitea.

m) Elaborar el informe sobre el Estudio de Impacto Lingüístico que debe realizar la Viceconsejería de Política Lingüística, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi.

n) Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa egiteko behar diren aholkularitza lanak eta prestakuntza saioak egitea.

n) Realizar las acciones de asesoramiento y formación necesarias para la realización de la Evaluación de Impacto Lingüístico.

ñ) Bikain ziurtagiriaren ebaluazio eta kudeaketan parte hartzea, organismo publikoen ebaluazioak kudeatuz eta Idazkaritza Teknikoaren barruan eta Artezte Kontseiluan parte hartuz. Arlo horretan, 86/1997 Dekretuaren eraginpeko entitateei aholkularitza ematea, Bikainera aurkezteko bidean, eta baita ebaluazio simulazioak egitea.

ñ) Participar en la evaluación y gestión del certificado Bikain, gestionando las evaluaciones de los organismos públicos y participando en la Secretaría Técnica y en el Consejo Rector. En este ámbito, asesorar a las entidades afectadas por el Decreto 86/1997 en su proceso de presentación a Bikain, así como realizar simulacros de evaluación.

o) Instituzio eta entitate publikoekin batera, koordinazio ekimenetan zein bestelako proiektuetan parte hartzea.

o) Participar en iniciativas de coordinación y otros proyectos en colaboración con instituciones y entidades públicas.

p) Euskara Sustatzeko Ekintza Planen (ESEP) jarraipena egitea toki- eta foru-erakundeen artean.

p) Realizar el seguimiento de los Planes de Acción para la Promoción del Euskera (ESEP) entre las instituciones locales y forales.

q) Instituzio eta entitate publikoei aholkularitza ematea euskararen normalizazioan izan ditzaketen arazo tekniko eta juridikoak argitzeko.

q) Asesorar a las instituciones y entidades públicas sobre los problemas técnicos y jurídicos en materia de normalización del euskera.

r) IVAPekin batera, berariazko prestakuntza saioak antolatu, kudeatu eta egitea EAEko erakunde eta organismo publikoetako teknikarientzat.

r) Organizar, gestionar y realizar, en colaboración con el IVAP, sesiones formativas específicas para el personal técnico de las instituciones y organismos públicos de la CAE.

s) Hala eskatzen duten herritarrei beren hizkuntza-eskubideak babesten laguntzea, informazioa eta aholkularitza ematea eta eragindako organismoei elkarlana eskaintzea eskubide horiek benetan bete ditzaten, uztailaren 29ko 150/2008 Dekretuak sortutako Elebide-Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Zerbitzuaren bitartez.

s) Ayudar a las ciudadanas y a los ciudadanos que así lo soliciten, a defender sus derechos lingüísticos, ofrecer información y asesoramiento respecto de la tutela de sus derechos lingüísticos, y ofrecer su colaboración a los diferentes organismos afectados para el cumplimiento efectivo de los citados derechos, a través del Servicio para la Garantía de Derechos Lingüísticos-Elebide, regulado mediante el Decreto 150/2008, de 29 de julio.

t) Euskal administrazio publikoetako lanpostuetan ezarri beharreko hizkuntza-eskakizunen eta derrigortasun-daten gaineko nahitaezko txostena egitea, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 97.5 artikuluan xedatutakoarekin bat. Halaber, erabilera-planei buruzko nahitaezko txostenak egingo ditu, apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuarekin bat (Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzekoa).

t) Emitir los informes preceptivos referentes a los perfiles lingüísticos y fechas de preceptividad aplicables a los puestos de trabajo de las Administraciones públicas vascas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97.5 de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca. Asimismo, emitirá los informes respectivos referentes a los planes de uso, de conformidad con lo establecido por el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

u) Herri Aginteen Koordinaziorako Batzordearen bidez (HAKOBA) hizkuntza-politikan eskumena duten botere publikoen arteko lankidetza bultzatzea, koordinatuta jardun dezaten.

u) Impulsar, a través de la Comisión de Coordinación de los Poderes Públicos (HAKOBA), la colaboración entre los poderes públicos con competencia en materia de política lingüística para su actuación coordinada.

v) Dekretu honen 13.2 artikuluaren k) apartatuan ezarritakoa betetzeko behar diren jardunak garatzea.

v) Desarrollar las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado k) del artículo 13.2 de este Decreto.

15. artikulua.– Euskara Sustatzeko Zuzendaritza.

Artículo 15.– Dirección de Promoción del Euskera.

1.– Euskara Sustatzeko Zuzendaritzak dekretu honen 4. artikuluan ezarritako egitekoak izango ditu euskararen erabilera bultzatzeko eta sustatzeko lanaren alorrean, betiere euskararen erabilerari gainbalio positiboa gehituta.

1.– Corresponde a la Dirección de Promoción del Euskera el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 4 de este Decreto, dirigidas a la potenciación y el fomento del uso del euskera, asociando siempre valores positivos al uso de dicha lengua.

Era berean, genero-ikuspegia txertatuko du bere eskumen-eremuan garatzen diren herri-administrazioetako hizkuntza-normalizazioko politika publikoetan, eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako neurriak ezarriko ditu, bai eta ekintza positiboak horiek beharrezkoak diren eremuetan, saileko Berdintasunerako Administrazio-unitatearekin lankidetzan eta koordinatuta.

Asimismo, incorporará la perspectiva de género en las políticas públicas de promoción del euskera que se desarrollen en el ámbito de su competencia y establecerá medidas para la igualdad de mujeres y hombres, así como acciones positivas en aquellos ámbitos en los que sea necesario, en colaboración y coordinación con la Unidad Administrativa de Igualdad del Departamento.

2.– Ildo horretatik, Euskara Sustatzeko Zuzendaritzak egiteko hauek izango ditu:

2.– En tal sentido, la Dirección de Promoción del Euskera ejercerá las siguientes funciones:

a) Euskarak edozein gizarte-arlotan duen erabileraz edo bizi duen egoeraz gizartea sentiberatzeko kanpainak edo neurriak garatu eta koordinatzea.

a) Desarrollo y coordinación de campañas o medidas dirigidas a la sensibilización social relativas al uso o situación del euskera en cualquier ámbito social.

b) Euskarak hedabideetan duen presentzia sustatzeko ekimenak bultzatzea.

b) Impulsar iniciativas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación.

c) Euskarazko hedabideak indartzeko eta sustatzeko ekimenak bultzatzea.

c) Impulsar iniciativas para potenciar y fomentar los medios de comunicación en euskera.

d) Hizkuntza bizikidetzan oinarritzen den gizarte aktibazioa indartzeko ekimenak bultzatzea eta, bereziki, Euskaraldia-ren sustapen eta koordinazio lanak egitea.

d) Impulsar iniciativas que fortalezcan la activación social basada en la convivencia lingüística y, especialmente, impulsar y coordinar la Euskaraldia.

e) Berrikuntza bultzatzea Euskararen normalkuntzan, bereziki Hizkuntza Teknologiak bultzatuz eta ingurune digitalean euskararen presentzia sustatzeko ekimenak eta programak bultzatuz.

e) Impulsar la innovación en la normalización del euskera, especialmente mediante la promoción de las Tecnologías Lingüísticas y el impulso de iniciativas y programas dirigidos a fomentar la presencia del euskera en el entorno digital.

f) Bere kabuz edo beste entitate edo organo batzuekiko elkarlanean, berez esleiturik duen egiteko nagusia betetzera bideratutako beste edozein jarduni ekitea.

f) Acometer por sí o conjuntamente con otros órganos o entidades cualquier otra actuación dirigida al cumplimiento del cometido general que le viene asignado.

g) Haurrak eta gazteak eremu informaletan euskara erabiltzera bultzatzeko ekimenak eta programak proposatu eta kudeatzea, bereziki, ahozkotasunari lehentasuna emanez.

g) Proponer y gestionar iniciativas y programas dirigidos a fomentar el uso del euskera por parte de niños, niñas y jóvenes en ámbitos no formales, con especial atención a la práctica oral.

h) Euskalgintzako organismo eta elkarteekin batera, euskararako, interes globaleko proiektuak garatzea.

h) Desarrollar proyectos de interés global para el euskera, en colaboración con organismos y asociaciones pertenecientes al sector de la actividad cultural vasca.

i) Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzko azaroaren 19ko 179/2019 Dekretuaren V. kapituluaren arabera (toponimiari eta bide eta zerbitzuetako seinaleztapenari buruzkoa), Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagozkion eskumenak baliatzea, 45.1 artikuluan aurreikusitakoa izan ezik.

i) Ejercer las competencias que corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de conformidad con el Capítulo V (relativo a la toponimia y señalización de vías y servicios) del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi, a excepción de la prevista en el artículo 45.1.

16. artikulua.– Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza.

Artículo 16.– Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación.

1.– Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak dekretu honen 4. artikuluan ezarritako egitekoak izango ditu, bai euskararen normalizazioan inplikatuta dauden eragileekiko jardunbide eta harremanei dagokienez, bai euskararen egoerari eta garapenari buruzko ikerketei dagokienez.

1.– Corresponde a la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 4 de este Decreto, tanto en lo que se refiere a acciones y relaciones con los agentes implicados en la normalización del euskera, como a investigaciones sobre la situación del euskera y su evolución.

Era berean, genero-ikuspegia txertatuko du bere eskumen-eremuan garatzen diren herri-administrazioetako hizkuntza-normalizazioko politika publikoetan, eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako neurriak ezarriko ditu, bai eta ekintza positiboak horiek beharrezkoak diren eremuetan, saileko Berdintasunerako Administrazio-unitatearekin lankidetzan eta koordinatuta.

Asimismo, incorporará la perspectiva de género en las políticas públicas de investigación lingüística y de coordinación que se desarrollen en el ámbito de su competencia y establecerá medidas para la igualdad de mujeres y hombres, así como acciones positivas en aquellos ámbitos en los que sea necesario, en colaboración y coordinación con la Unidad Administrativa de Igualdad del Departamento.

2.– Ildo horretatik, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak egiteko hauek izango ditu:

2.– En tal sentido, la Dirección de Investigación Lingüística y Coordinación ejercerá las siguientes funciones:

a) Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren zuzendaritzen arteko koordinazioa gauzatzea.

a) Realizar la coordinación entre las direcciones de la Viceconsejería de Política Lingüística.

b) Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako zeharkako politikak garatu eta jarraipena egitea.

b) Desarrollar y realizar el seguimiento de las políticas transversales de la Viceconsejería de Política Lingüística.

c) Euskararen Aholku Batzordeak eta haren batzorde bereziek lanerako behar dituzten datuak jaso eta prestatu-tratatzea, lanak koordinatzea eta jarraipena egitea, baita batzordearen idazkaritza-lanak egitea ere.

c) Obtener y realizar el tratamiento preparatorio de los datos que precise el Consejo Asesor del Euskera y sus comisiones especiales, así como realizar la coordinación y seguimiento de su labor y las labores de secretaría del mismo.

d) Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren jarraipena egiteko, plana ebaluatzeko eta aldian-aldian eguneratzeko behar diren azterlanak eta analisiak egitea.

d) Llevar a cabo los estudios y análisis necesarios para el seguimiento, evaluación y actualización periódica del Plan de Acción para la Promoción del Euskera.

e) Eusko Jaurlaritzaren Euskararen Agenda Estrategikoa kudeatzea eta jarraipena egitea, hizkuntza-politika gobernu-jardunaren ardatzetako bat izan dadin.

e) Gestionar y hacer el seguimiento de la Agenda Estratégica del Euskera de Gobierno Vasco, para que la política lingüística sea uno de los ejes de la acción del gobierno.

f) Euskararen normalizazioa bultzatzea Iparraldeko eta Nafarroako Foru Komunitateko erakundeekiko lankidetzan.

f) Impulsar la normalización del euskera en colaboración con las instituciones de Iparralde y de la Comunidad Foral de Navarra.

g) Espainiako gainerako hizkuntzen gaineko eskumenak dituzten erakundeekiko lankidetza bultzatzea.

g) Promover la cooperación con las instituciones competentes sobre el resto de lenguas del Estado español.

h) Europako lankidetza-proiektuak koordinatu eta kudeatzea, hizkuntza-politikaren ardura duten beste elkarte eta organismo batzuekin batera.

h) Coordinar y gestionar proyectos de investigación y colaboración europeos con otras asociaciones y organismos responsables de la política lingüística.

i) Ikerketarako eta lankidetzarako akordioak bideratzea, gutxiengoen hizkuntzek Europar Batasunean eta handik kanpora bizi duten errealitate sozialaren gaineko lanketa askotarikoak bideratzeko.

i) Propiciar acuerdos de investigación y cooperación para orientar el tratamiento diverso sobre la realidad social de las lenguas minoritarias en la Unión Europea y fuera de ella.

j) Euskara eta hizkuntza gutxituen eremuan, egokitzat jotzen diren azterketak eta ikerketak dokumentatu, egin eta zabaltzea.

j) Documentar, realizar y difundir cuantos estudios e investigaciones se consideren oportunos en el ámbito del euskera y de las lenguas minorizadas.

k) Euskal Herriko Inkesta Soziolinguistikoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Mapa Soziolinguistikoa aldian-aldian egin eta berrikustea.

k) Elaborar y revisar periódicamente la Encuesta Sociolingüística del País Vasco y el Mapa Sociolingüístico de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

l) Euskararen Adierazle Sistema elikatu eta jarraipena egin nahiz zabaltzea euskararen eremu eta arloetako kideekin lankidetzan.

l) Alimentar y realizar el seguimiento y difusión del Sistema de Indicadores del Euskera, en colaboración con otros miembros de distintos ámbitos y áreas del euskera.

m) Bestelako hizkuntza-ikerketak egin eta bultzatzea, eta dekretu honen 13.2 artikuluko e) apartatuko ikerketak eta lanak koordinatzea.

m) Realizar y promover otras investigaciones lingüísticas, así como coordinar las investigaciones y trabajos previstos en el apartado e) del artículo 13.2 de este Decreto.

n) Behaketa- eta prospekzio-proiektu estrategikoak garatzea, hizkuntza-politikaren arlora berrikuntza dakarten jardueren jarraipena eginda.

n) Desarrollar proyectos estratégicos de observación y prospección, realizando un seguimiento de las actuaciones que supongan innovación en el ámbito de la política lingüística.

ñ) Sektore sozioekonomiko pribatuari lotutako plana garatu eta jarraipena egitea, eta, eremu sozioekonomikoan euskara sustatzeko baliabide askotarikoak kudeatzea.

ñ) Desarrollar y realizar el seguimiento del plan vinculado al sector socioeconómico privado y gestionar los diferentes recursos para la promoción del euskera en el ámbito socioeconómico.

o) Sektore sozioekonomikoaren parte diren eremu askotarikoekiko (erakunde publiko eta pribatuak) lankidetza eta koordinazioa bultzatzea eremu sozioekonomikoan euskara sustatzeko baliabideak antolatu eta kudea daitezen.

o) Impulsar la colaboración y coordinación con los diferentes ámbitos que forman parte del sector socioeconómico (instituciones públicas y privadas), para la organización y gestión de los recursos destinados al fomento del euskera en el ámbito socioeconómico.

p) Entitate publiko eta pribatuen jardueretan euskararen kudeaketa, aitorpen eta ebaluazio sistemari lotutako erreminta askotarikoak aztertu eta garatzea indarrean dauden kalitate-ziurtapenen sistemetan jasotako parametroetan oinarrituta.

p) Analizar y desarrollar las diversas herramientas relacionadas con el sistema de gestión, reconocimiento y evaluación del euskera en las actividades de las entidades públicas y privadas, basándose en los parámetros recogidos en los sistemas de certificación de calidad vigentes.

q) Erakunde pribatuetan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza-eskubideak babesteko eta euskararen erabilera bermatzeko ekimenak sustatzea.

q) Desarrollar iniciativas para garantizar la protección de los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios en las instituciones privadas, así como para promover el uso del euskera.

r) Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) organismo autonomo administratiboa Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari atxikita egoteak sailari dakarzkion jardunak garatzea.

r) Desarrollar las actuaciones que se deriven de la adscripción al Departamento de Cultura y Política Lingüística del organismo autónomo administrativo Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea / Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE).

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Ordezkapen-araubidea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Régimen de suplencias.

Saileko sailburuordeen edo zuzendarien postuak hutsik egonez gero edo beraiek absente edo gaixorik egonez gero, beren eskumenak lehenago inori eskuordetu ez badizkiote, egoerak dirauen bitartean arau hauen bidez egingo dira ordezkapenak:

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de las personas titulares de las Viceconsejerías y Direcciones, las competencias atribuidas a las mismas, en el caso de que no hayan sido delegadas antes de producirse alguna de dichas situaciones, y mientras dure la misma, se seguirán las siguientes reglas de suplencia:

a) Sailburuordeek dituzten eskumenak eta egitekoak beren mende dauden zuzendariek beteko dituzte dekretu honetan ezarritako hurrenkeran.

a) Las competencias y funciones atribuidas a las Viceconsejerías serán ejercidas por las Directoras o Directores de ellas dependientes, por el orden en que aparecen en este Decreto.

b) Zuzendaritzei esleitutako eskumenak sailburuordetza bereko zuzendariek beteko dituzte egiturako hurrenkeraren arabera, hau da, aurre-aurrean dagoenari egokituko zaio dena delako zuzendaria ordezkatzea, eta lehenengoa sailburuordeak ordezkatuko du; horiek ezin badute, hierarkikoki gainetik dagoenak beteko ditu, hurrengo apartatuan xedatzen den kasuan izan ezik.

b) Las competencias atribuidas a las Direcciones serán ejercidas por las Directoras o Directores de la misma Viceconsejería por el mismo orden en que aparecen en su respectiva estructura, es decir, la suplencia de las Directoras y Directores corresponderá al que aparece en el orden inmediatamente anterior, y la del primero se llevará a cabo por la persona titular de la Viceconsejería; y de no ser posible ninguna de ellas, por el superior jerárquico inmediato, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

c) Zuzenean sailburuaren mende dauden zuzendarien ordezkapena txandaka egingo da dekretu honen 2.1.a) artikuluak ezarritako ordenaren arabera.

c) La suplencia de las personas titulares de las Direcciones que dependen directamente de la Consejera o Consejero se realizará de forma alternativa, de acuerdo con el orden establecido en el artículo 2.1.a) de este Decreto.

d) Aurreko arauak nahiko ez badira, gain-gainetik dagoen administrazio-organoak izendatutako pertsonak beteko ditu administrazio-organoaren eskumenak.

d) Cuando las anteriores reglas no bastaren, las competencias del órgano administrativo serán ejercidas por quien designe el órgano administrativo inmediatamente superior de quien dependa.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Baliabide propio pertsonifikatuei egindako enkarguak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Encargos a medios propios.

Era berean, Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko kontratazio-organoek eskumena izango dute, baldintza beretan, obrak gauzatzeko eta zerbitzuak emateko enkarguak egiteko, sektore publikoko kontratazioa arautzen duen araudian aurreikusitako baldintzetan.

Los órganos de contratación del Departamento de Cultura y Política Lingüística serán también competentes, en las mismas condiciones, para el encargo de ejecución de obras y prestación de servicios en los términos previstos en la normativa reguladora de la contratación en el sector público.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Izapidean dauden espedienteak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Expedientes en tramitación.

Dekretu hau indarrean jartzen denean izapidetzen ari diren espedienteak eskumena duten organoek izapidetu eta ebatziko dituzte, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 82/2017 Dekretuaren arabera.

Los expedientes que a la entrada en vigor de este Decreto se encuentren en tramitación se tramitarán y resolverán por los órganos que resulten competentes de acuerdo con el Decreto 82/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Euskadiko Ondare Arkitektoniko Monumentalaren Aholku Batzordea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Consejo Asesor de Patrimonio Arquitectónico Monumental de Euskadi.

Euskadiko Ondare Arkitektoniko Monumentalaren Aholku Batzordeak bere egitekoak betetzen jarraituko du, Euskadiko Ondare Arkitektoniko Monumentalaren Aholku Batzordearen egitura eta funtzionamendua arautzen dituen urriaren 23ko 284/1990 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz, harik eta Euskal Kultura Ondarearen EAEko Kontseiluaren erregelamendu-garapena (Euskal Kultura Ondareari buruzko 6/2019 Legearen 4. artikuluan arautua) indarrean sartu arte, lege horren hirugarren xedapen iragankorrean ezarritako moduan. Era berean, erregelamendu hori garatu arte, Kultura Ondarearen Zuzendaritzak 11.3 artikuluan deskribatutako egitekoak beteko ditu.

El Consejo Asesor de Patrimonio Arquitectónico Monumental de Euskadi continuará ejerciendo sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto 284/1990, de 23 de octubre, por el que se regula la estructura y funcionamiento del Consejo Asesor del Patrimonio Arquitectónico Monumental de Euskadi / Monumentu-Ondarearen Aholku Batzordea, hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario del Consejo de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco regulado en el artículo 4 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, en los términos establecidos en su disposición transitoria tercera. Asimismo, hasta tanto se produzca dicho desarrollo reglamentario, la Dirección de Patrimonio Cultura realizará respecto del mismo las funciones descritas en el artículo 11.3.

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA.– Arauak indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normativa.

1.– Berariaz indargabetuta geratzen dira honako arau-xedapen hauek:

1.– Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones normativas:

a) 82/2017 Dekretua, apirilaren 11koa, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

a) El Decreto 82/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

b) 218/2003 Dekretua, irailaren 23koa, Euskal Ikus-entzunezkoaren Erakundearteko Batzordea sortu eta erregulatzeko dena (EIEB).

b) El Decreto 218/2003, de 23 de septiembre, de creación y regulación de la Comisión Interinstitucional del Audiovisual Vasco (CIVAL).

c) 232/2000 Dekretutik, azaroaren 21ekoa, Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena, indargabetuta geratzen dira 4. eta 22.2.a) artikuluak, bai eta VI. kapituluko 1. atala.

c) Del Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el que se aprueban el Reglamento de los Servicios de Archivo y las normas reguladoras del Patrimonio Documental del País Vasco, quedan derogados los artículos 4, 22.2.a) y la Sección 1.ª del Capítulo VI.

2.– Halaber, indargabetuta geratzen dira maila bereko edo beheragoko arau guztiak, dekretu honetan xedatutakoarekin kontraesanean dauden edo aurka dauden alderdiei dagokienez.

2.– Asimismo, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Gaikuntza.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Habilitación.

Ahalmena ematen zaio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari dekretu hau garatu eta aplikatzeko behar diren xedapenak emateko eta zuzendaritzaren mailara heltzen ez diren unitate organikoak bateratu, sortu edo desagerrarazteko baldin eta horrek gastuak areagotzen ez baditu.

Se faculta a la Consejera o Consejero de Cultura y Política Lingüística para dictar cuantas disposiciones fuesen necesarias para el desarrollo y aplicación de este Decreto, así como para agrupar, crear o suprimir unidades orgánicas de rango inferior a Dirección, siempre que ello no suponga un incremento de gasto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko otsailaren 23an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 23 de febrero de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental