Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

26. zk., 2021eko otsailaren 5a, ostirala

N.º 26, viernes 5 de febrero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
HEZKUNTZA SAILA
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD
644
644

21/2021 DEKRETUA, urtarrilaren 26koa, zeinaren bidez hirugarren aldiz aldatzen baita Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko Dekretua.

DECRETO 21/2021, de 26 de enero, de tercera modificación del decreto por el que se regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautu eta eguneratzen du (aurrerantzean, ZTBES ere esango diogu sare horri).

El Decreto 109/2015, de 23 de junio, regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante, también RVCTI).

Dekretu horretan ezarritakoaren arabera, 2020. urtera bitarteko epea dago baldintza espezifikoak betetzeko eta aginte-tauletako xedeak lortzeko. Beraz, epe hori amaitua dagoenez, nahitaezkoa da erreferentziako beste denbora-muga bat ezartzea, erabiliko dena ZTBESko egiaztapena eskatzen duten eragileen eta lehendik egiaztatuta dauden eragileen estrategiak gidatzeko, harik eta sarea arautuko duen dekretu berria argitaratu arte.

El horizonte temporal de referencia que contempla el mencionado Decreto, tanto para el cumplimiento de requisitos específicos, como para el alcance de las metas de los cuadros de mando, es el año 2020, por lo que teniendo en cuenta que este periodo ya ha sido superado, se hace necesario establecer un nuevo horizonte temporal de referencia que guie las estrategias de los agentes que soliciten su acreditación en la RVCTI, así como la de los agentes ya acreditados, en tanto en cuanto no se publique un nuevo decreto de regulación de la Red.

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseiluak «Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 2030eko Planaren oinarrizko lerro estrategikoak eta ekonomikoak» izeneko dokumentua onartu zuen 2019ko abenduan (aurrerantzean, ZTBP 2030). Horiek horrela, ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua ZTBP 2030 berrirako ezarri ziren oinarrietara egokitu beharra dago, lehentasun estrategikoei eta aukera-esparruei dagokienez.

El Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación aprobó en diciembre de 2019 el documento de «Líneas estratégicas y económicas básicas del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030» (en adelante, PCTI 2030), por lo que se hace necesario alinear el Decreto 109/2015, de 23 de junio, con las bases establecidas para el nuevo PCTI 2030 en cuanto a las prioridades estratégicas y los territorios de oportunidad.

ZTBP 2030 dokumentua kontuan hartuta eta ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuaren aplikazioa aztertu ondoren –hainbat jarraipen-prozesu egin dira horretarako–, ikusi da dekretuan eragile-kategoria jakin batzuetarako bilduta dauden zenbait baldintza berrikusi behar direla. Berrikusketa horrek bi alderditan izango ditu ondorioak. Batetik, lehendik egiaztatuta dauden eragile batzuei ZTBP 2030 dokumentuan ezarritakoaren arabera eskatuko zaie espezializazioa, eta, bestetik, ZTBESko kide izan nahi duten entitateen egiaztapen-baldintzak egokituko dira.

A la luz de dicho PCTI 2030 y del análisis de la aplicación del Decreto 109/2015, de 23 de junio, realizado a través de varios procesos de seguimiento puestos en marcha al efecto, se ha detectado la necesidad de revisar algunos de los requisitos del referido Decreto, exigidos para determinadas categorías de agentes. Dicha revisión afecta, por un lado, a la aplicación a algunos agentes ya acreditados de los aspectos relativos a la especialización exigida, según lo establecido en el PCTI 2030, y, por otro, a la adaptación de los requisitos de la acreditación de las entidades que pretenden formar parte de la RVCTI.

Hori dela eta, komeni da dekretu hau indarrean jarri aurretik egiaztatuta dauden teknologia-zentroen baldintza espezifikoak egokitzea, bai foku anitzeko zentroenak, bai zentro sektorialenak. Aurrerantzean, halaber, bi zentro mota horietako ikertzaileen % 20k, gutxienez, doktore-titulua izan beharko du. Baina dekretu honek espresuki zehazten du zer hartuko den ikertzailetzat eta zer ez. Hain zuzen ere, ikertzailetzat hartuko dira zentroko langile propioak eta langile atxikiak, eta ez dira ikertzailetzat hartuko doktoretza egiten ari diren graduondoko ikasleak (doktoretzaren aldi guztia barne hartuta).

Por ello se ha considerado conveniente adaptar los requisitos específicos de los centros tecnológicos ya acreditados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, tanto multifocalizados como sectoriales. Estos mantendrán el requisito de contar con un mínimo del 20% del total del personal investigador con título de doctorado. Sin embargo, mediante el presente Decreto se explicita que se interpretará como personal investigador a las personas propias del centro y a las adscritas, descontadas las personas estudiantes de postgrado que estén realizando el doctorado (abarcando el periodo completo de doctorado).

Bestalde, ikerkuntza kooperatiboko zentroetako ikertzaileen % 60k, gutxienez, doktore-titulua izan beharko du orain ere, baina ikertzaile zein den interpretatzeko, aurreko paragrafoan adierazitakoa aplikatuko da; hau da, ez dira zenbatuko doktoratu aurreko ikertzaileak.

Por su parte, los centros de investigación cooperativa mantendrán el requisito de contar con un mínimo del 60% del total del personal investigador con título de doctorado, si bien el personal investigador se interpretará de modo idéntico al párrafo anterior; esto es, descontando al personal investigador predoctoral.

Lehendik egiaztatuta dauden ikerkuntza kooperatiboko zentroen eta foku anitzeko teknologia-zentroen kasuan, 2020ko aginte-tauletako xedeek indarrean jarraituko dute, harik eta beste denbora-muga bat jasotzen duten aginte-taula berriak argitaratu arte. Dena den, espezializazio-ildoari dagokionez, bi eragile mota horiek jaramon egin beharko diete dekretu honen bidez gehitzen den eranskinean (III bis eranskina) zehaztutako aginte-taulako lehentasunei eta aukera-esparruei.

En los supuestos de los centros tecnológicos multifocalizados y de los centros de investigación cooperativa ya acreditados, seguirán vigentes las respectivas metas de sus cuadros de mando 2020 hasta la publicación de nuevos cuadros de mando con un horizonte temporal modificado. No obstante, en lo que se refiere a la línea de especialización, ambos tipos de agentes deberán atenerse a las prioridades y territorios de oportunidad fijados en el cuadro de mando que se especifican en el nuevo anexo, el Anexo III bis, que se introduce mediante este Decreto.

Orobat onartu da komenigarria dela dekretu hau indarrean jarri ondoren ZTBESko kide izateko eskaera aurkezten duten entitate jakin batzuen egiaztapen-baldintzak egokitzea. Horretarako, ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuari artikulu bat gehitzen zaio, 16 bis artikulua, eta eranskin bat, III bis eranskina, zeinetan baldintza horiek ezartzen baitira.

Igualmente, se ha asumido la conveniencia de adaptar los requisitos de acreditación de determinadas entidades que pretenden formar parte de la RVCTI a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Para ello se añaden al Decreto 109/2015, de 23 de junio, un nuevo artículo, el 16 bis, y un nuevo anexo, el Anexo III bis, en los que se establecen tales requisitos.

Azkenik, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez alarma-egoera deklaratu zen SARS-CoV-2 birusak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko, eta horrek administrazio-epeak etetea ekarri zuen; horiek horrela, etenda egon den aldia islatu egin behar da 109/2015 Dekretuan baldintzak betetzeko eta xedeak lortzeko ezarrita dagoen epeen zenbaketan. Horretarako, lehen xedapen iragankorra gehitzen zaio ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuari. Gainera, eta kontuan hartuta baldintza eta adierazle gehienak urtean behin neurtzen direla, 2021eko abenduaren 31 arteko epea ezartzen da horiek betetzeko.

Finalmente, la declaración del estado de alarma establecida para gestionar la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, dio lugar a la interrupción de los plazos administrativos, por lo que se hace necesario trasladar el período interrumpido al cómputo de los plazos de cumplimiento de requisitos y de alcance de metas establecido en el Decreto 109/2015. Con tal objeto, se añade al Decreto 109/2015, de 23 de junio de 2015 la disposición transitoria primera. Además, y teniendo en cuenta que la medición de la mayoría de requisitos e indicadores es anual, se establece que estos deben cumplirse antes del 31 de diciembre del año 2021.

Ondorioz, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren, Hezkuntzako sailburuaren eta Osasuneko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2021eko urtarrilaren 26an egindako bilkuran gaia aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, previa propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, del Consejero de Educación, y de la Consejera de Salud, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de enero de 2021.

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua aldatzen da, eta honela idatzita geratzen:

Artículo único.– El Decreto 109/2015, de 23 de junio, por el que se regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, se modifica en los siguientes términos:

Lehenengoa.– Paragrafo bana gehitzen da 16.7 artikuluaren a) eta b) letretan, egiturari dagokion epigrafean, idazkera honekin:

Primero.– Se añaden sendos párrafos a las letras a) y b) del apartado 7 del artículo 16 en el epígrafe relativo a la estructura, con la siguiente redacción:

«III bis eranskinean ezarritako egiturazko magnitudeak betetzen diren neurtzeko, ikertzailetzat hartuko dira zentroko ikertzaile propioak eta ikertzaile atxikiak, eta ez dira zenbatuko prestakuntza jasotzen ari diren doktoratu aurreko langileak, haien estatutua martxoaren 1eko 103/2019 Errege Dekretuan ezarrita baitago».

«A efectos de medir el cumplimiento de las magnitudes estructurales establecidas en el Anexo III bis, se interpretará como personal investigador a las personas investigadoras propias del centro y a las adscritas, sin que sean computable, el personal predoctoral en formación, cuyo estatuto se establece en el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo».

Bigarrena.– Paragrafo bana gehitzen da 16.7 artikuluaren a) eta b) letretan, zehazki teknologia-zentroen jarduketa-plana arautzen duen eduki-multzoan, idazkera honekin:

Segundo.– Se añaden sendos párrafos a las letras a) y b) del apartado 7 del artículo 16, en concreto al bloque de contenido que regula el plan de actuación de los centros tecnológicos, con la siguiente redacción:

«Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua hirugarren aldiz aldatzen duen dekretu hau indarrean sartu aurretik egiaztatutako zentro teknologikoak, III bis eranskinean jasotako espezializazio-ildoari dagokionez, kontuan izan beharko dituzte eranskin horretan halako zentroentzat ezarri den aginte-taulan jasotako lehentasunak eta aukera-esparruak».

«IV.– Los Centros Tecnológicos acreditados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto de tercera modificación del Decreto 109/2015, de 23 de junio, en lo que respecta a la línea de especialización contemplada en el Anexo III bis, deberán tener presentes las prioridades y territorios de oportunidad fijados en el cuadro de mando establecido para este tipo de centros en dicho anexo».

Hirugarrena.– Paragrafo bat gehitzen da 16.8 artikuluan, egiturari dagokion epigrafean, idazkera honekin:

Tercero.– Se adiciona un nuevo párrafo al apartado 8 del artículo 16, que se inserta en el epígrafe relativo a la estructura, en los siguientes términos:

«III bis eranskinean ezarritako egiturazko magnitudeak betetzen diren neurtzeko, ikertzailetzat hartuko dira zentroko ikertzaile propioak eta ikertzaile atxikiak, eta ez dira zenbatuko prestakuntza jasotzen ari diren doktoratu aurreko langileak, haien estatutua martxoaren 1eko 103/2019 Errege Dekretuan ezarrita baitago».

«A efectos de medir el cumplimiento de las magnitudes estructurales establecidas en el Anexo III bis se interpretará como personal investigador a las personas investigadoras propias del centro y a las adscritas, sin que sean computable, el personal predoctoral en formación, cuyo estatuto se establece en el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo».

Laugarrena.– Paragrafo bat gehitzen da 16.8 artikuluan, zehazki jarduketa-plana arautzen duen eduki-multzoan, idazkera honekin:

Cuarto.– Se añade un nuevo párrafo al apartado 8 del artículo 16, en concreto al bloque de contenido que regula el plan de actuación, con el siguiente tenor:

«IV.– Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua hirugarren aldiz aldatzen duen dekretu hau indarrean jarri aurretik egiaztatuta dauden ikerkuntza kooperatiboko zentroek, III bis eranskinean jasotako espezializazio-ildoari dagokionez, kontuan izan beharko dituzte eranskin horretan halako zentroentzat ezarri den aginte-taulan jasotako lehentasunak eta aukera-esparruak».

«IV.– Los Centros de Investigación Cooperativa acreditados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto de tercera modificación del Decreto 109/2015, de 23 de junio, en lo que respecta a la línea de especialización contemplada en el Anexo III bis, deberán tener presentes las prioridades y territorios de oportunidad fijados en el cuadro de mando establecido para este tipo de centros en dicho anexo».

Bosgarrena.– Paragrafo bat gehitzen da 16.9 artikuluan, zehazki jarduketa-plana arautzen duen eduki-multzoan, idazkera honekin:

Quinto.– Se añade un nuevo párrafo al apartado 9 del artículo 16, en concreto al bloque de contenido que regula el plan de actuación, con el siguiente tenor:

«IV.– Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua hirugarren aldiz aldatzen duen dekretu hau indarrean jarri aurretik egiaztatuta dauden enpresetako I+G unitateek, III bis eranskinean jasotako espezializazio-ildoari dagokionez, kontuan izan beharko dituzte eranskin horretan halako entitateentzat ezarri den aginte-taulan jasotako lehentasunak eta aukera-esparruak».

«IV.– Las Unidades de I+D Empresariales acreditadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto de tercera modificación del Decreto 109/2015, de 23 de junio, en lo que respecta a la línea de especialización contemplada en el Anexo III bis, deberán tener presentes las prioridades y territorios de oportunidad fijados en el cuadro de mando establecido para este tipo de entidades en dicho anexo».

Seigarrena.– 16 bis artikulua eransten da, idazkera honekin:

Sexto.– Se añade un nuevo artículo 16 bis, con la siguiente redacción:

«16 bis artikulua.– Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua hirugarren aldiz aldatzen duen dekretu hau indarrean jarri ondoren Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko kategoria hauetarako egiaztapena eskatzen duten entitateek bete beharreko baldintza espezifikoak: eragile bereziak; zientzia, teknologia eta berrikuntza ezagutarazteko eragileak; teknologia-zentroak; ikerkuntza kooperatiboko zentroak; enpresetako I+G unitateak, eta eskaintzaren eta eskariaren arteko bitartekaritza-eragileak.

«Artículo 16 bis.– Requisitos específicos que deberán reunir las entidades que soliciten su acreditación, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto de tercera modificación del Decreto 109/2015, de 23 de junio, en las categorías de Agentes Singulares, Agentes de Difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Centros Tecnológicos, Centros de Investigación Cooperativa, Unidades de I+D Empresariales y Agentes de Intermediación Oferta-Demanda de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

a) Eragile bereziak.

a) Agentes Singulares.

Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua hirugarren aldiz aldatzen duen dekretu hau indarrean jarri ondoren, kategoria horretarako egiaztapena eskatzen duten entitateek gutxienez bi urteko iraupena duen plan estrategiko bat eduki eta aurkeztu beharko dute, eskaera-egunetik zenbatzen hasita, bermatzeko indarrean dagoen zientzia, teknologia eta berrikuntzako politikarekin bat datozela.

Las entidades que soliciten su acreditación en esta categoría a partir de la entrada en vigor del presente Decreto de tercera modificación del Decreto 109/2015, de 23 de junio, habrán de contar y presentar un plan estratégico de al menos dos años de duración, a contar desde la fecha de la solicitud, que garantice el alineamiento con la política de ciencia, tecnología e innovación vigente.

b) Zientzia, teknologia eta berrikuntza ezagutarazteko eragileak.

b) Agentes de Difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua hirugarren aldiz aldatzen duen dekretua hau indarrean jarri ondoren kategoria horretarako egiaztapena eskatzen duten entitateek gutxienez bi urteko iraupena duen plan estrategiko bat eduki eta aurkeztu beharko dute, eskaera-egunetik zenbatzen hasita.

Las entidades que soliciten su acreditación en esta categoría a partir de la entrada en vigor del presente Decreto de tercera modificación del Decreto 109/2015, de 23 de junio, habrán de contar y presentar un plan estratégico de al menos dos años de duración, a contar desde la fecha de la solicitud.

c) Foku anitzeko teknologia-zentroak eta teknologia-zentro sektorialak:

c) Centros Tecnológicos Multifocalizados y Centros Tecnológicos Sectoriales:

Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua hirugarren aldiz aldatzen duen dekretu hau indarrean jarri ondoren, kategoria horietarako egiaztapena eskatzen duten entitateek III bis eranskinean haietako bakoitzarentzat ezarri diren baldintza kuantitatiboak bete beharko dituzte.

Las entidades que soliciten su acreditación en estas categorías a partir de la entrada en vigor del presente Decreto de tercera modificación del Decreto 109/2015, de 23 de junio, deberán reunir los requisitos cuantitativos que, para cada uno de ellos, se establecen en el Anexo III bis.

Horrez gainera, gutxienez bi urteko iraupena duen jarduketa-plan bat eduki eta aurkeztu beharko dute, eskaera-egunetik zenbatzen hasita. Planak bat etorri behar du III bis eranskinean halako zentroentzat ezarri diren aginte-taulekin, eta, horretarako, zehaztuko du zer ekimen garatuko diren erreferentzia-ereduko xedeak lortzeko programatutako aldian; foku anitzeko teknologia-zentroen kasuan, hartan ezarritako adierazleak eta pisuak kontuan hartuko dira, eta, teknologia-zentro sektorialen kasuan, zentroak berak erreferentzia-ereduaren arabera finkatzen dituen xedeak.

Asimismo, habrán de contar y presentar un plan de actuación de al menos dos años de duración, a contar desde la fecha de la solicitud. El plan deberá ajustarse a los cuadros de mando señalados respectivamente para estos centros en el Anexo III bis; a tal efecto especificará las iniciativas a desarrollar para alcanzar, en el período programado, las metas fijadas en el modelo de referencia y considerará los indicadores y pesos fijados en el mismo en el caso de los Centros Tecnológicos Multifocalizados o las metas que el propio centro se fije en base al modelo de referencia en el caso de los Centros Tecnológicos Sectoriales.

III bis eranskinean ezarritako egiturazko magnitudeak betetzen diren neurtzeko, ikertzailetzat hartuko dira zentroko ikertzaile propioak eta ikertzaile atxikiak, eta ez dira zenbatuko prestakuntza jasotzen ari diren doktoratu aurreko langileak, haien estatutua martxoaren 1eko 103/2019 Errege Dekretuan ezarrita baitago.

A efectos de medir el cumplimiento de las magnitudes estructurales establecidas en el Anexo III bis, se interpretará como personal investigador a las personas investigadoras propias del centro y a las adscritas, sin que sean computable, el personal predoctoral en formación, cuyo estatuto se establece en el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo.

d) Ikerkuntza kooperatiboko zentroak.

d) Centros de Investigación Cooperativa.

Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua hirugarren aldiz aldatzen duen dekretu hau indarrean jarri ondoren kategoria horretarako egiaztapena eskatzen duten entitateek III bis eranskinean haietako bakoitzarentzat ezarri diren baldintza kuantitatiboak bete beharko dituzte.

Las entidades que soliciten su acreditación en esta categoría a partir de la entrada en vigor del presente Decreto de tercera modificación del Decreto 109/2015, de 23 de junio, deberán reunir los requisitos cuantitativos que, para cada uno de ellos, se establecen en el Anexo III bis.

Mota horretako zentroek gutxienez bi urteko iraupena duen jarduketa-plan bat eduki eta aurkeztu beharko dute, eskaera-egunetik zenbatzen hasita. Planak bat etorri behar du III bis eranskinean halako zentroentzat adierazitako aginte-taularekin, eta, horretarako, zehaztuko du zer ekimen garatuko diren erreferentzia-ereduko xedeak lortzeko programatutako aldian, eta kontuan hartuko ditu hartan ezarritako adierazleak eta pisuak.

Estos centros deberán de contar y presentar un plan de actuación de al menos dos años de duración, a contar desde la fecha de la solicitud. El plan deberá ajustarse al cuadro de mando señalado para estos centros en el Anexo III bis; a tal efecto especificará las iniciativas a desarrollar para alcanzar, en el período programado, las metas fijadas en el modelo de referencia y considerará los indicadores y pesos fijados en el mismo.

III bis eranskinean ezarritako egiturazko magnitudeak betetzen diren neurtzeko, ikertzailetzat hartuko dira zentroko ikertzaile propioak eta ikertzaile atxikiak, eta ez dira zenbatuko prestakuntza jasotzen ari diren doktoratu aurreko langileak, haien estatutua martxoaren 1eko 103/2019 Errege Dekretuan ezarrita baitago.

Al objeto de medir el cumplimiento de las magnitudes estructurales establecidas en el Anexo III bis, se interpretará como personal investigador a las personas investigadoras propias del centro y a las adscritas, sin que sean computable, el personal predoctoral en formación, cuyo estatuto se establece en el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo.

e) Enpresetako I+G unitateak.

e) Unidades de I+D Empresariales.

Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua hirugarren aldiz aldatzen duen dekretua hau indarrean jarri ondoren kategoria horretarako egiaztapena eskatzen duten entitateek III bis eranskinean halako unitateentzat ezarri diren baldintza kuantitatiboak betetzen dituztela egiaztatu beharko dute.

Las entidades que soliciten su acreditación en esta categoría a partir de la entrada en vigor del presente Decreto de tercera modificación del Decreto 109/2015, de 23 de junio, deberán acreditar la concurrencia de los requisitos cuantitativos establecidos en el Anexo III bis para estas unidades.

Horrez gainera, gutxienez bi urteko iraupena duen jarduketa-plan bat eduki eta aurkeztu beharko dute, eskaera-egunetik zenbatzen hasita. Planak bat etorri behar du III bis eranskinean halako eragileentzat adierazitako aginte-taularekin, eta, horretarako, zehaztuko du zer ekimen garatuko diren dekretu honen III bis eranskinean ezarritako erreferentzia-ereduaren arabera entitateak berak finkatuko dituen xedeak programatutako aldian lortzeko.

Además, deberán elaborar y presentar un plan de actuación de al menos dos años de duración, a contar desde la fecha de la solicitud. El plan deberá ajustarse al cuadro de mando establecido para estos agentes en el Anexo III bis; a tal efecto especificará las iniciativas a desarrollar para alcanzar, en el período programado, las metas que se fije la entidad según el modelo de referencia establecido en el citado Anexo III bis de este Decreto.

f) Eskaintzaren eta eskariaren arteko bitartekaritza-eragileak.

f) Agentes de intermediación Oferta-Demanda.

Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua hirugarren aldiz aldatzen duen dekretua hau indarrean jarri ondoren kategoria horretarako egiaztapena eskatzen duten entitateek arau honen III bis eranskinean halakoentzat ezarri diren baldintza kuantitatiboak bete beharko dituzte.

Las entidades que soliciten su acreditación en esta categoría a partir de la entrada en vigor del presente Decreto de tercera modificación del Decreto 109/2105, de 23 de junio, deberán reunir los requisitos cuantitativos que para ellos se establecen en el Anexo III bis de esta norma.

Horrez gainera, gutxienez bi urteko iraupena duen jarduketa-plan bat eduki eta aurkeztu beharko dute, eskaera-egunetik zenbatzen hasita. Planak bat etorri behar du III bis eranskinean halako eragileentzat adierazitako aginte-taularekin, eta, horretarako, zehaztuko du zer ekimen garatuko diren dekretu honen III bis eranskinean ezarritako erreferentzia-ereduaren arabera entitateak berak finkatuko dituen xedeak programatutako aldian lortzeko».

Igualmente, deberán elaborar y presentar un plan de actuación de al menos dos años de duración, a contar desde la fecha de la solicitud. El plan deberá ajustarse al cuadro de mando establecido para estos agentes en el Anexo III bis; a tal efecto especificará las iniciativas a desarrollar para alcanzar, en el período programado, las metas que se fije la entidad según el modelo de referencia establecido en el citado Anexo III bis de este Decreto.»

Zazpigarrena.– Seigarren apartatua gehitzen da ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuaren 19. artikuluan, idazkera honekin:

Séptimo.– Se incorpora un nuevo apartado, el sexto, al artículo 19 del Decreto 109/2015, de 23 de junio, con la siguiente redacción:

«6.– Aurreko apartatuetan ezarritakoaren arabera garatu beharreko plan estrategikoekin edo jarduketa-planekin zerikusia duen dokumentazioa aurkezteko betebeharrak ez du ezertan eragozten 16 bis artikuluan xedatutakoa, zeinaren bidez aldatzen baita egiaztapena Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretua hirugarren aldiz aldatzen duen dekretua hau indarrean jarri ondoren eskatzen duten eragileek izango duten denbora-muga».

«6.– La documentación a aportar establecida en los párrafos anteriores, relativa a planes estratégicos o de actuación a desarrollar, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 bis, que modifica el horizonte temporal para los agentes que soliciten la acreditación en un momento posterior a la entrada en vigor del presente Decreto.»

Zortzigarrena.– III bis eranskina gehitzen da (honekin batera doa).

Octavo.– Se añade al mismo el Anexo III bis adjunto.

Bederatzigarrena.– Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuari lehenengo xedapen iragankorra gehitzen zaio, idazkera honekin:

Noveno.– Se añade al Decreto 109/2015, de 23 de junio, una disposición transitoria primera, con el siguiente tenor:

«LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
«DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez, alarma-egoera deklaratu zen SARS-CoV-2 birusak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko, eta horrek administrazio-epeak etetea ekarri zuen. Hori dela eta, hiru hilabetez luzatzen da ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuan baldintzak betetzeko eta xedeak lortzeko 2020rako ezarrita dagoen epea. Nolanahi ere, eta kontuan hartuta baldintza eta adierazle gehienak urtean behin neurtzen direla, 2021eko abenduaren 31 arteko epea ezartzen da horiek betetzeko.

Dada la interrupción de los plazos administrativos establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2, el período de cumplimiento de requisitos y el de alcance de las metas establecidas en el Decreto 109/2015, de 23 de junio, para el año 2020, se amplía en tres meses. No obstante, y teniendo en cuenta que la medición de la mayoría de requisitos e indicadores es anual, se establece que estos deben cumplirse antes del 31 de diciembre del año 2021.

Xedapen honetan zehaztutakoari jarraikiz, ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuaren 25. artikuluan ezarritakoaren arabera egingo da baldintzen betetze-mailaren jarraipena, horretarako zehaztuko den unean».

Atendiendo a lo especificado en esta disposición, el seguimiento del cumplimiento de los requisitos se realizará en los términos establecidos en el artículo 25 del Decreto 109/2015, de 23 de junio en el momento en el que se determine.»

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuaren lehenengo xedapen iragankorra; haren ordez, dekretu honen bidez gehitzen den xedapen iragankorra jarriko da.

Queda derogada la disposición transitoria primera del Decreto 109/2015, de 23 de junio, sustituyéndose por la disposición transitoria que se añade mediante el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko urtarrilaren 26an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de enero de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental