Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

25. zk., 2021eko otsailaren 4a, osteguna

N.º 25, jueves 4 de febrero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
632
632

EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 15ekoa, Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariarena, zeinaren bitartez osasun-prestakuntza espezializatua emateko tutoreak akreditatzeko eta berrakreditatzeko prozedurarako 2021eko deialdia egiten baita, martxoaren 6ko 34/2012 Dekretuan ezarrita dagoen moduan.

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2021, del Director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, por la que se convoca procedimiento de acreditación y re-acreditación de tutoras y tutores de formación sanitaria especializada 2021, establecido en el Decreto 34/2012, de 6 de marzo.

2008ko otsailaren 8ko 183/2008 Errege Dekretuak osasun-zientzietako espezialitateak finkatzen eta sailkatzen ditu, eta osasun-prestakuntza espezializatuko alderdi konkretu batzuk garatzen ditu. Bada, errege-dekretu horrek 12.2 artikuluan ezartzen duenaren arabera, autonomia-erkidegoek, tutoreen gaitasunak egokiak direla eta mantendu egingo direla bermatzeko, tutoreak akreditatzeko eta akreditazio horiek aldian-aldian berritzeko ebaluazio-prozedura batzuk arautuko dituzte, hala baitago ezarrita 2003ko azaroaren 21eko 44/2003 Legearen 10.1 eta 10.3 artikuluetan. Horretarako, kontuan hartuko dira, besteak beste, espezialista moduan esperientzia jarraia izatea, irakaskuntzan esperientzia izatea, etengabeko prestakuntzako jarduerak, ikerkuntzako eta kalitatearen hobekuntzako jarduerak, eta irakaskuntza-metodologietan prestakuntza espezifikoa izatea. Kontuan izango dira, halaber, kalitateari buruzko ebaluazioen emaitzak, eta lortutako gogobetetzea neurtzeko inkesten emaitzak.

El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en ciencias de la salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, señala en su artículo 12.2 que las comunidades autónomas, con la finalidad de garantizar la idoneidad y el mantenimiento de las competencias de las y los tutores, regularán procedimientos de evaluación para su acreditación y re-acreditación periódica con sujeción a lo previsto en el artículo 10.1 y 10.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, para lo que se tendrá en cuenta, entre otros factores, la experiencia profesional continuada como especialista, la experiencia docente, las actividades de formación continuada, la actividad investigadora y de mejora de calidad, la formación específica en metodologías docentes, así como el resultado de las evaluaciones de calidad y encuestas sobre el grado de satisfacción alcanzado.

Halaber, lege horren Lehen Xedapen Gehigarriaren lehen apartatuan ezartzen denaren arabera, osasun-zientzien espezialitate sortu berrietan eta legea indarrean jartzean garatu gabe edo ezarpen-aldian dauden espezialitateetan, tutoreak izendatzeko eskatzen diren betekizunen ordez, nahikoa izango da dagokion espezialitatearen lanbide-eremuan esperientzia dagoela egiaztatzea, betiere, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun, eta Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak –espezialitate bakoitza egiaztatzeko betekizun nagusiak onartzean– zehaztutako moduan. Familia- eta komunitate-erizaintzaren espezialitateari dagokionez, maiatzaren 9ko PRE/861/2013 Aginduaren bidez, hots, familia- eta komunitate-erizaintzan eta familia- eta komunitate-medikuntzan espezialistak prestatzeko irakaskuntza-unitate multiprofesionalen akreditazio-baldintzak ezartzen dituen Aginduaren bidez, tutoreak izendatzeko eskatzen diren betekizunen ordez, agindu horren II. eranskinaren bigarren puntuan ezarritako irizpideak ezartzen dira, behin-behinean, eta, gehienez ere, 2 urterako, erizaintzako espezialitateei buruzko apirilaren 22ko 450/2005 Errege Dekretuaren bigarren Xedapen Iragankorrean aurreikusitako gaitasunaren ebaluazio-proba amaitzen denetik aurrera.

Así mismo, el apartado primero de su Disposición Adicional Primera establece que en las especialidades en ciencias de la salud de nueva creación y las que a la entrada en vigor del mismo no se hayan desarrollado o estén en período de implantación, los requisitos exigidos para el nombramiento de tutoras y tutores se sustituirán por una experiencia acreditada que se corresponda con el ámbito profesional de la especialidad de que se trate, en los términos que determinen los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Educación y Ciencia al aprobar los requisitos generales de acreditación de cada una de ellas. En el caso de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, la Orden PRE/861/2013, de 9 de mayo, por la que se establecen los requisitos de acreditación de las unidades docentes multiprofesionales para la formación de especialistas en enfermería familiar y comunitaria y en medicina familiar y comunitaria sustituye los requisitos exigidos para el nombramiento de tutoras y tutores por los criterios establecidos en el punto segundo de su anexo, de forma transitoria y durante un período máximo de 2 años, desde la finalización de la prueba de evaluación de la competencia, prevista en la Disposición transitoria segunda, del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería.

Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, martxoaren 6ko 34/2012 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoaren osasun-prestakuntza espezializatuko sistema antolatzen du, eta kide bakarreko irakaskuntza-organoak ezartzen ditu. Bada, dekretu horren 21. eta 25. artikuluetan zehazten da zer akreditatze- edo berrakreditatze-prozedura bete behar diren tutoretza eginkizunak burutzeko, eta zehazten da, halaber, prozedura hori hasiko dela Osasun Saileko Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariak eskabideak aurkezteko epea irekitzen duenean.

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto 34/2012, de 6 de marzo, de ordenación del sistema de formación sanitaria especializada en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que configura los diferentes órganos docentes de carácter unipersonal, establece en sus artículos 21 y 25 el procedimiento de acreditación y re-acreditación para el ejercicio de la tutoría, procedimiento que se iniciará con la apertura de un plazo de presentación de solicitudes por la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias del Departamento de Salud.

Aurreko arauetan xedatzen dena betetzeko, honako hau

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones anteriores,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoan prestakuntza espezializatua emango duten tutoreak akreditatzeko eta berrakreditatzeko deialdia onartzea eta argitaratzea, I. eta II. eranskinetan aurreikusitako oinarrien arabera.

Primero.– Aprobar y publicar la convocatoria para la acreditación y re-acreditación de tutoras y tutores de formación especializada en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo con las bases previstas en los Anexos I y II.

Bigarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Osasuneko sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoari jarraituz.

Segundo.– Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Salud, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con los artículos 121 y siguientes de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Hirugarrena.– Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Tercero.– La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urtarrilaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de enero de 2021.

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendaria,

El Director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias,

MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ.

MIGUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ.

I. ERANSKINA
ANEXO I
OSASUN-PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUKO TUTOREAK AKREDITATZEKO DEIALDIAREN OINARRIA
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA ACREDITACIÓN DE TUTORAS Y TUTORES DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

Lehenengo oinarria – Helburua.

Base primera.– Objeto.

Deialdi honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoan osasun-prestakuntza espezializatua emateko tutoreak akreditatzea.

La presente convocatoria tiene por objeto la acreditación de tutoras y tutores de formación sanitaria especializada en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak izango du prozedura honetarako zein eskabideak izapidetzeko eta ebazteko eskuduntza.

El órgano responsable de este procedimiento, de la tramitación y resolución de las solicitudes será la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias.

Bigarren oinarria.– Eskatzaileen betekizunak.

Base segunda.– Requisitos de las personas solicitantes.

1.– Osasun-prestakuntza espezializatuan tutoreak akreditatzeko deialdi honetan, egoiliarren tutoretza-eginkizunak landu nahi dituztenek parte hartu ahal izango dute, martxoaren 6ko 34/2012 Dekretuak zehazten duen tutore nagusiaren ezaugarriekin, baldin eta betekizun hauek betetzen badituzte:

1.– Podrán participar en la presente convocatoria de acreditación de tutoras y tutores de formación especializada, las personas que pretendan desempeñar funciones de tutoría de residentes, bajo la figura docente de tutora o tutor principal definida en el Decreto 34/2012, de 6 de marzo, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Osasun-zientzietako espezialistaren titulua eduki behar dute, tutore izan nahi duten espezialitatean.

a) Estar en posesión del título oficial de especialista en ciencias de la salud en la especialidad que va a desarrollar la acción tutorial.

b) Zerbitzu aktiboan egon behar dute irakaskuntza-zentro edo unitate akreditatuaren edozein egituratan.

b) Estar en situación de servicio activo en cualquiera de los dispositivos integrados en el centro o unidad docente acreditada de que se trate.

c) Gutxienez urtebeteko esperientzia eduki behar dute beren espezialitateari berariaz dagokion sorospen-jardueran, irakaskuntza-zentro edo unitate akreditatuan bertan.

c) Contar con una experiencia mínima de un año desempeñando una actividad asistencial específica de su especialidad en el mismo centro o unidad docente acreditada.

2.– Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute baita familia eta komunitateko erizaintzako egoiliarren tutore gisa akreditatuak izan nahi dutenek ere, baldin eta baldintza hauek betetzen badituzte:

2.– También podrán participar en la presente convocatoria las personas que quieran ser acreditadas como tutoras o tutores de residentes de enfermería familiar y comunitaria si reúnen los siguientes requisitos:

a) Zerbitzu aktiboan egotea dagokien irakaskuntza-zentro edo unitate akreditatuaren edozein egituratan.

a) Llevar al menos un año en situación de servicio activo en cualquiera de los dispositivos integrados en el centro o unidad docente acreditada de que se trate.

b) Esperientzia egiaztatua eta jarraitua izatea familia eta komunitateko erizaintzaren lanbide-eremuan, azken bost urtean.

b) Contar con una experiencia acreditada y continuada en el ámbito profesional de la enfermería familiar y comunitaria en los últimos cinco años.

c) Familia eta komunitateko erizaintzaren ikerketa edo komunikazio zientifiko espezifikoko proiektu batean parte hartu izana azken bost urteetan.

c) Haber participado en un proyecto de investigación y/o comunicación científica, específicos de enfermería familiar y comunitaria, en los últimos 5 años.

3.– Deialdi honetan parte hartu beharko dute martxoaren 6ko 34/2012 Dekretua (Euskal Autonomia Erkidegoaren osasun-prestakuntza espezializatuko sistemaren antolamenduari buruzkoa) indarrean sartu ondoren behin-behineko izendapena duten eta tutoretza lanean jarraitu nahi duten tutoreek.

3.– Deberán participar en la presente convocatoria las y los tutores con nombramiento provisional posterior a la entrada en vigor del Decreto 34/2012, de 6 de marzo de Ordenación del sistema de formación sanitaria especializada en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que quieran continuar ejerciendo la función tutorial.

Hirugarren oinarria.– Eskabideak aurkezteko bidea eta epea.

Base tercera.– Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

1.– Epea.

1.– Plazo.

Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2021eko abenduaren 31n bukatuko da.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 31 de diciembre de 2021.

2.– Aurkezteko bidea.

2.– Forma de presentación.

2.1.– Eskabide-eredua.

2.1.– Modelo de solicitud.

Ebazpen honen III. eranskinean dagoen ereduaren arabera aurkeztuko da prestakuntza espezializatuko tutore gisa akreditatzeko eskabidea.

La solicitud de acreditación para realizar funciones de tutoría de formación especializada se presentará conforme al modelo que figura en el Anexo III de la presente Resolución.

2.2.– Aurkezteko lekua.

2.2.– Lugar de presentación.

Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu behar dira Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/y22-home/eu/) eskuratu daitekeen formulario normalizatua erabiliz, Administrazio Publikoen Adminsitrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluaren arabera eta Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 28. artikuluko lehenengo paragrafoaren arabera.

La presentación de solicitudes se realizará por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus/y22-home/es/), de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 28, párrafo primero del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

Eskatzaileek nahi duten hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta erantsi beharreko gainerako agiriak. Orobat, eskabidea aurkeztu izanaren ondoriozko jarduketetan, eta prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 6.1 artikuluak ezartzen duenari jarraituz.

Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con el resto de la documentación que se exija, en el idioma oficial de su elección. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establece el artículo 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

2.3.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

2.3.– Documentación que debe acompañarse a la solicitud.

Eskabide-dokumentu normalizatuarekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira:

El documento normalizado de solicitud se presentará acompañado de la siguiente documentación:

a) Curriculuma.

a) Currículum.

b) Osasun-zientzietako espezialistaren tituluaren kopia eta emandako zerbitzuen ziurtagiria, dagokion zerbitzu-erakundeko Pertsonaleko Zuzendaritzak, zentro edo zerbitzuko burutzak edo irakaskuntza-unitateko ikasketa-burutzak emana.

b) Copia del título de especialista en ciencias de la salud y certificado de servicios prestados emitido por la Dirección de Personal de la Organización de Servicios que se trate, por la jefatura del centro o servicio o por la Jefatura de Estudios de la Unidad Docente.

Osakidetzaren barruan daudenek a) eta b) puntuetako agirien ordez Osakidetzako curriculum estandarizatua aurkeztu ahal izango dute. Nolanahi ere, balidatuta egon beharko du eta bertatik ondorioztatu beharko da urtebeko esperientzia dutela gutxienez beren espezialitateari berariaz dagokion sorospen-jardueran, zentroan edo akreditatutako irakaskuntza unitatean bertan.

Las personas pertenecientes a Osakidetza-Servicio vasco de salud podrán sustituir la documentación de los puntos a) y b) por el currículum estandarizado de ese ente, siempre que esté validado, y que se pueda comprobar a partir de él una experiencia mínima de un año desempeñando una actividad asistencial específica de su especialidad en el mismo centro o unidad docente acreditada.

c) Tutoretza-helburuei buruzko proiektua, atal hauek izango dituena:

c) Proyecto de objetivos tutoriales, que incluirá los siguientes apartados:

– Espezialitatearen prestakuntza-ibilbidea.

– Itinerario formativo de la especialidad.

– Prestakuntzako bakarkako programa mamitzeko kontuan hartu beharreko alderdiak.

– Aspectos a tener en cuenta para la elaboración del Plan individual de formación.

– Prestakuntza-ebaluazioa.

– Evaluación formativa.

– Urteko eta amaierako ebaluazioa.

– Evaluación anual y final.

d) Azken 5 urteetan familia eta komunitateko erizaintzaren arloko ikerketa eta/edo komunikazio zientifikoko proiektu espezifiko batean parte hartu izana egiaztatzen duen dokumentazioa (proiektuaren ikertzaile nagusiak egindako egiaztagiria edota komunikazio zientifikoaren kopia), espezialitate honetarako akreditazioa nahi bada.

d) Para las personas que quieran acreditarse como tutora o tutor de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria: documentación justificativa de haber participado en un proyecto de investigación y/o comunicación científica específicos de enfermería familiar y comunitaria en los últimos 5 años (certificado emitido por la o el investigador principal del proyecto o copia de la comunicación científica).

2.4.– Eskabideak zuzentzea.

2.4.– Subsanación de solicitudes.

Eskabide-inprimakiak ez badira guztiz betetzen, edo haiekin batera ez bada adierazitako dokumentazioa aurkezten, erakunde eskatzaileari hamar egun balioduneko epea emango zaio hutsegitea konpontzeko edo behar diren dokumentuak aurkezteko. Hori egin ezean, eskabidea ukatutzat joko dela adieraziko zaio.

Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de toda la documentación que se indica, se requerirá a la persona solicitante para que en un plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su petición.

Laugarren oinarria.– Eskabideak baloratzea.

Base cuarta.– Valoración de solicitudes.

Eskatzaileak aurkezten duen dokumentazioa Balorazio Batzorde batek aztertuko du, zeinaren kideak Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariak izendatuko baititu. Honako kide hauek izango ditu batzorde horrek: akreditazioa lortzeko hautagaiak dituzten zentro edo unitateetako ikasketa-buruak, zentro edo unitate horietako irakaskuntza-batzordean parte hartzen duten tutore akreditatuak, eta Osakidetza Erakunde Publikoaren Zuzendaritza Nagusiaren eta Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzaren ordezkariak. Guztira, gehienez ere, 7 kide izango dira.

La documentación aportada por la persona solicitante será examinada por una comisión de valoración. La Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias nombrará a sus integrantes y estará integrada por las y los jefes de estudios de cuyos centros o unidades docentes se presenten aspirantes a la acreditación, por las y los tutores acreditados que formen parte de la comisión de docencia de dichos centros o unidades y por representantes del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud y de la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, hasta un máximo de 7 integrantes.

Balorazio Batzordeak, dokumentazioa aztertu ondoren, ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzari. Balorazio-prozesuan elkarrizketa bat ere egin daiteke, hautagaiek tutoretza-lanak egiteko duten interes pertsonala eta motibazioa ezagutzeko.

La Comisión de Valoración, una vez analizada la documentación, elevará propuesta de resolución a la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias. El proceso de valoración podrá incluir una entrevista, dirigida a conocer el interés personal y la motivación de las personas candidatas para desempeñar funciones tutoriales.

Bosgarren oinarria.– Ebazpena.

Base quinta.– Resolución.

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak ebazpen arrazoitu eta berariazkoa emango du, eskatutako akreditazioa onartzeko edo ukatzeko, eskabidea aurkeztu eta hiru hileko epean. Epe horren zenbaketa eten egingo da, interesdunek eskabideetan dauden hutsak zuzentzeko eta eskabide horiek hobetzeko behar duten denboran.

La Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias dictará resolución motivada y expresa de aprobación o denegación de la acreditación solicitada en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de solicitud. El cómputo de este plazo se interrumpirá durante el plazo requerido para la subsanación y mejora de las solicitudes por las personas interesadas.

Ematen den ebazpena eskatzaileari jakinaraziko zaio, eta horren berri emango zaie behar den irakaskuntza-zentro edo unitateko erakunde titularraren zuzendaritza-organoari eta behar den irakaskuntza-batzordeari.

La resolución que se dicte será notificada a la persona solicitante, y se comunicará al órgano directivo de la entidad titular del centro o unidad docente de que se trate y a la comisión de docencia correspondiente.

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariaren ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Osasuneko sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, urriaren 1eko 39/2015 121. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera.

Contra la Resolución de la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y siguientes de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Seigarren oinarria.– Egiaztapenaren ondorioak.

Base sexta.– Efectos de la acreditación.

Akreditazioa emateko ebazpenak berekin dakar interesdunak beharrezko gaikuntza lortzea, izendatua izateko eta osasun-prestakuntza espezializatuko tutoretza-funtzioak betetzeko, ebazpenaren dataren hurrengo egunetik aurrerako hurrengo lau urteetan. Bost urteko espezialitateentzat, gaikuntzaren eta tutoretza-funtzioak betetzearen iraupena bost urtekoa izango da.

La resolución otorgando la acreditación implica la obtención, por parte de la persona interesada, de la habilitación necesaria para poder ser nombrada y ejercer las funciones tutoriales en formación sanitaria especializada, por los cuatro años siguientes contados a partir del día siguiente al de la fecha de resolución, para aquellas especialidades cuya residencia dure cinco años el tiempo de la habilitación y ejercicio de las funciones de tutoría será de cinco años.

Zazpigarren oinarria.– Tutoretza-jarduera aitortzea.

Base séptima.– Reconocimiento de la actividad tutorial.

Egiaztatutako tutoretza-jarduera aitortu eta sustatuko da martxoaren 6ko 34/2012 Dekretuaren 24. artikuluan xedatutakoaren arabera (Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-prestakuntza espezializatuko sistemaren antolamenduari buruzkoa) eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren zuzendari nagusiaren 19/2020 Jarraibidearen arabera (prestakuntza sanitario espezializatuan eta egindako lanaren ziurtapenean esku hartzen duten figurei buruzkoa).

La actividad tutorial acreditada será reconocida e incentivada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 34/2012, de 6 de marzo, de ordenación del sistema de formación sanitaria especializada en la Comunidad Autónoma del País Vasco y con la Instrucción 19/2020, de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, sobre las distintas figuras que intervienen en la formación sanitaria especializada y la certificación del trabajo realizado.

Zortzigarren oinarria.– Akreditazioa baliogabetzea eta iraungitzea.

Base octava.– Revocación y extinción de la acreditación.

Egiaztapena baliogabetu ahal izango da, martxoaren 6ko 34/2012 Dekretuaren 26. artikuluan (Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-prestakuntza espezializatuko sistemaren antolamenduari buruzkoa) zehaztutako arrazoiengatik.

La acreditación podrá revocarse por los motivos especificados en el artículo 26, del Decreto 34/2012, de 6 de marzo, de ordenación del sistema de formación sanitaria especializada en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Akreditazioa iraungiko da haren indarraldia amaitzen denean.

La acreditación se extinguirá por la finalización del periodo de vigencia de la misma.

Bederatzigarren oinarria.– Datu pertsonalen babesari buruzko informazio klausula.

Base novena.– Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Jakinarazten da «Prestakuntza eta garapen profesionala» izeneko tratamendu-jarduerarako erabiliko direla datu pertsonalak, hauei jarraikiz: datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, eta horiek garatzen dituen araudia, zein datuen babesaren alorrean indarrean dauden gainerako arauak bete daitezen. Ezaugarri hauek ditu tratamenduak:

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Docencia y desarrollo profesional» que tiene las siguientes características:

Arduraduna: Osasun Saila; Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza.

Responsable: Departamento de Salud; Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias.

Helburua: eskaerak kudeatzea eta osasun-prestakuntza espezializatua emateko tutoreak akreditatzeko eta berrakreditatzeko prozeduraren jarraipena egitea (Osasun Sailak egindako deialdia).

Finalidad: gestión de las solicitudes y seguimiento del procedimiento de acreditación y re-acreditación de tutoras y tutores de formación sanitaria especializada, convocado por el Departamento de Salud.

Lege-oinarria: interes publikoaren mesedetan zein tratamenduaren arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko behar den tratamendua da (Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzko 2003ko azaroaren 21eko 44/2003 Legea).

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias).

Jasotzaileak: gaiaren gaineko eskumena duten administrazioei jakinarazi ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

Personas destinatarias: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Eskubideak: zeure datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea duzu; baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko eskubidea ere, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Derechos: Usted tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Informazio gehigarria: web helbide honetan aurkitu ahal izango duzu datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehiago:

Información adicional: Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web:

II. ERANSKINA
ANEXO II
OSASUN-PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUKO TUTOREAK BERRAKREDITATZEKO DEIALDIAREN OINARRIA
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA RE-ACREDITACIÓN DE TUTORAS Y TUTORES DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

Lehenengo oinarria.– Helburua.

Base primera.– Objeto.

Deialdi honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoan osasun-prestakuntza espezializatua emateko tutoreen akreditazioa berritzea.

La presente convocatoria tiene por objeto la renovación de las acreditaciones de tutoras y tutores de formación sanitaria especializada en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak izango du prozedura honetarako zein eskabideak izapidetzeko eta ebazteko eskuduntza.

El órgano responsable de este procedimiento, de la tramitación y resolución de las solicitudes será la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias.

Bigarren oinarria.– Eskatzaileen betekizunak.

Base segunda.– Requisitos de las personas solicitantes.

Berrakreditazio-deialdi honetan parte hartu ahal izango dute osasun-prestakuntza espezializatuko tutoretza nagusiaren funtzioak betetzeko akreditatuak izan diren pertsonek, martxoaren 6ko 34/2012 Dekretuan xedatutakoaren arabera (EAEko osasun-prestakuntza espezializatuko sistema antolamenduari buruzkoa), azken hamabi (12) hilabeteetan egoiliarrei tutoretza-lanak egin badizkiete, tutoretza-lanak egiten jarraitu nahi badute eta akreditaziorako eskatzen diren baldintza guztiak betetzen badituzte, baina amaitu bada akreditazio-ebazpenean adierazitako indarraldia.

Podrán participar en la presente convocatoria de re-acreditación las personas que habiendo sido acreditadas para desempeñar las funciones de tutoría principal de formación sanitaria especializada, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 34/2012, de 6 de marzo, de ordenación del sistema de formación sanitaria especializada de la CAPV, hayan tutorizado a residentes durante los últimos doce (12) meses, deseen seguir realizando las funciones de tutoría y reúnan todos y cada uno de los requisitos exigidos para la acreditación, pero ha expirado el plazo de vigencia señalado en la correspondiente resolución de acreditación.

Hirugarren oinarria.– Eskabideak aurkezteko bidea eta epea.

Base tercera.– Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

1.– Epea.

1.– Plazo.

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzako Irakaskuntza eta Lanbide Garapeneko Zerbitzuak egindako komunikazioaren hurrengo egunean hasiko da eskabideak aurkezteko epea. Komunikazio horren bidez, tutoreei abisatuko zaie, baldin eta haien akreditazioak 2021ean iraungitzen badira. Jakinarazpen hori akreditazioak iraungi baino bost hilabete lehenago egingo da, gutxienez.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente de la comunicación realizada por el Servicio de Docencia y Desarrollo Profesional de la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, por la cual se les avisará a las y los tutores cuyas acreditaciones caduquen durante el 2021. La citada comunicación se realizará con varios meses de antelación, mínimo cinco meses, a la fecha de caducidad de las acreditaciones.

Eskabideak aurkezteko epea akreditazioaren mugaegunaren aurreko hilaren egun berean amaituko da.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el mismo día del mes anterior a la fecha de vencimiento de la acreditación correspondiente.

2.– Aurkezteko bidea.

2.– Forma de presentación.

2.1.– Eskabide-eredua.

2.1.– Modelo de solicitud.

Ebazpen honen IV. eranskinean dagoen ereduaren arabera aurkeztuko da prestakuntza espezializatuko tutore gisa berrakreditatzeko eskabidea.

La solicitud de renovación de la acreditación se presentará conforme al modelo que figura en el Anexo IV de la presente Resolución.

2.2.– Aurkezteko lekua.

2.2.– Lugar de presentación.

Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu behar dira Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/y22-home/eu/) eskuratu daitekeen formulario normalizatua erabiliz, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluaren arabera eta Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 28. artikuluko lehenengo paragrafoaren arabera.

La presentación de solicitudes se realizará por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus/y22-home/es/), de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 28, párrafo primero del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

Interesdunek nahi duten hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta horri erantsi beharreko gainerako agiriak. Orobat, eskabidea aurkeztu izanaren ondoriozko jarduketetan, eta prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 6.1 artikuluak ezartzen duenari jarraituz.

Las personas interesadas podrán presentar la solicitud, junto con el resto de la documentación que se exija, en el idioma oficial de su elección. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establece el artículo 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica ce Normalización del Uso del Euskera.

2.3.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

2.3.– Documentación que debe acompañarse a la solicitud.

Eskabide-dokumentu normalizatuarekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira:

El documento normalizado de solicitud se presentará acompañado de la siguiente documentación:

a) Lehen akreditazioa lortu zuenetik dagozkion arloetan eskuratu dituen merezimenduen curriculuma edo txostena (horrekin batera, egoki irizten dituen agiri eta ziurtagiri guztiak ere aurkeztuko ditu).

a) Currículum con los méritos adquiridos desde la fecha en que obtuvo la acreditación inicial, referido a las mismas áreas (acompañado de los documentos o certificaciones que se consideren oportunas).

b) Egindako tutoretza-jarduerei buruzko txostena (interesdunek memoria burutzeko eredua izango dute Osasun Saileko web orrialdean, osasun-prestakuntza espezializatuko atalean).

b) Memoria de actividades tutoriales desarrolladas (se pondrá a disposición de aquellas personas interesadas una guía para su elaboración en la página de internet del Departamento de Salud, en la sección correspondiente a formación sanitaria especializada).

c) Tutoretza-helburuen proiektua (hobekuntza-plana).

c) Proyecto de objetivos tutoriales (plan de mejora).

2.4.– Eskabideak zuzentzea.

2.4.– Subsanación de solicitudes.

Eskabide-inprimakiak ez badira guztiz betetzen, edo haiekin batera ez bada adierazitako dokumentazioa aurkezten, erakunde eskatzaileari hamar egun balioduneko epea emango zaio hutsegitea konpontzeko edo behar diren dokumentuak aurkezteko. Hori egin ezean, eskabidea ukatutzat joko dela adieraziko zaio.

Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de toda la documentación que se indica, se requerirá a la persona solicitante para que en un plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su petición.

Laugarren oinarria.– Eskabideen balorazioa.

Base cuarta.– Valoración de solicitudes.

Eskatzaileak aurkezten duen dokumentazioa Balorazio Batzorde batek aztertuko du, zeinaren kideak Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariak izendatuko baititu. Honako kide hauek izango ditu batzorde horrek: akreditazioa lortzeko hautagaiak dituzten zentro edo unitateetako ikasketa-buruak, zentro edo unitate horietako irakaskuntza-batzordean parte hartzen duten tutore akreditatuak, eta Osakidetza Erakunde Publikoaren Zuzendaritza Nagusiaren eta Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzaren ordezkariak. Guztira, gehienez ere, 7 kide izango dira.

La documentación aportada por la persona solicitante será examinada por una comisión de valoración. La Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias nombrará a sus integrantes y estará integrada por las y los jefes de estudios de cuyos centros o unidades docentes se presenten aspirantes a la re-acreditación, por las y los tutores acreditados que formen parte de la comisión de docencia de dichos centros o unidades y por representantes del ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud y de la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, hasta un máximo de 7 integrantes.

Balorazio Batzordeak hautagaiek aurkeztutako dokumentazioa aztertuko du, eta berrakreditazio-irizpideen mantentzea eta hobekuntza ebaluatuko du, akreditazio-prozedurako baremo bera erabiliz, baina itemen eskakizun-maila eta pisua aldatuz, memoria curriculuma baino gehiago balora dadin.

La Comisión de Valoración analizará la documentación presentada por las personas aspirantes y evaluará el mantenimiento y mejora de los criterios de re-acreditación, utilizando el mismo baremo que en el procedimiento de acreditación, pero modificando el nivel de exigencia y el peso de los ítems, de modo que se valore más la memoria que el currículum.

Gainera, Osasun Saileko Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak urtero egiten dituen inkestetan adierazitako kalitate-ebaluazioen eta egoiliarren balorazioen emaitzak hartuko dira kontuan, eta, prozedura amaituta, ebazpen-proposamena egingo du.

Además, se tendrán en cuenta el resultado de las evaluaciones de calidad y las valoraciones de sus residentes expresadas en las encuestas anuales realizadas por la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias del Departamento de Salud, y concluido el procedimiento, elevará propuesta de resolución a la misma.

Bosgarren oinarria.– Ebazpena.

Base quinta.– Resolución.

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak ebazpen arrazoitu eta berariazkoa emango du, eskatutako akreditazioa onartzeko edo ukatzeko, eskabidea aurkeztu eta hiru hilabeteko epean. Epe horren zenbaketa eten egingo da, interesdunek eskabideetan dauden hutsak zuzentzeko eta eskabide horiek hobetzeko behar duten denboran.

La Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias dictará resolución motivada y expresa de aprobación o denegación de la re-acreditación solicitada en el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de presentación de solicitud. El cómputo de este plazo se interrumpirá durante el plazo requerido para la subsanación y mejora de las solicitudes por las personas interesadas.

Ematen den ebazpena eskatzaileari jakinaraziko zaio, eta horren berri emango zaie dagokion irakaskuntza-zentro edo unitateko erakunde titularraren zuzendaritza-organoari eta dagokion irakaskuntza-batzordeari.

La resolución que se dicte será notificada a la persona solicitante, y se comunicará al órgano directivo de la entidad titular del centro o unidad docente de que se trate y a la Comisión de Docencia correspondiente.

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariaren ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Osasuneko sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, urriaren 1eko 39/2015 121. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera.

Contra la Resolución de la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y siguientes de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Aurreko akreditazioaren indarraldia amaitu aurretik berrakreditazioa lortu duten tutoreek ordura arteko izendapenari eutsiko diote.

Las personas que obtengan la re-acreditación antes de la finalización del período de validez de la acreditación anterior, mantendrán vigente el nombramiento del que dispongan hasta entonces.

Seigarren oinarria.– Datu pertsonalen babesari buruzko informazio-klausula.

Base sexta.– Clausula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Jakinarazten da «Prestakuntza eta garapen profesionala» izeneko tratamendu-jarduerarako erabiliko direla datu pertsonalak, hauei jarraikiz: datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, eta horiek garatzen dituen araudia, zein datuen babesaren alorrean indarrean dauden gainerako arauak bete daitezen. Ezaugarri hauek ditu tratamenduak:

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Docencia y desarrollo profesional» que tiene las siguientes características:

Arduraduna: Osasun Saila; Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza.

Responsable: Departamento de Salud; Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias.

Helburua: eskaerak kudeatzea eta osasun-prestakuntza espezializatua emateko tutoreak akreditatzeko eta berrakreditatzeko prozeduraren jarraipena egitea (Osasun Sailak egindako deialdia).

Finalidad: gestión de las solicitudes y seguimiento del procedimiento de acreditación y re-acreditación de tutoras y tutores de formación sanitaria especializada, convocado por el Departamento de Salud.

Lege-oinarria: interes publikoaren mesedetan zein tratamenduaren arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko behar den tratamendua da (Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzko 2003ko azaroaren 21eko 44/2003 Legea).

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias).

Jasotzaileak: gaiaren gaineko eskumena duten administrazioei jakinarazi ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

Personas destinatarias: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Eskubideak: zeure datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea duzu; baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko eskubidea ere, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Derechos: Usted tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Informazio gehigarria: web helbide honetan aurkitu ahal izango duzu datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehiago:

Información adicional: podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental