Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

22. zk., 2021eko otsailaren 1a, astelehena

N.º 22, lunes 1 de febrero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
548
548

EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 4koa, Osasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez laguntzak ematen baitira EAEko ikasleen jarduera fisikoa sustatzeko 2020-2021 ikasturtean.

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2021, del Viceconsejero de Salud, por la que se conceden ayudas para promocionar la actividad física entre el alumnado de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el curso escolar 2020-2021.

Agindu hau oinarritzat hartu da: Osasuneko sailburuaren 2020ko irailaren 22ko Agindua, zeinaren bidez arautzen baitira elkarteei eta kooperatibei zuzendutako laguntzak eta egiten baita laguntza horien deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen jarduera fisikoa sustatzera eta sedentarismoa murriztera bideratutako partaidetza-proiektuak garatzeko 2020-2021 ikasturtean zehar. Agindu horren arabera, laguntza horiek Osasuneko sailburuordearen ebazpen baten bidez emango dira, 12. artikuluari jarraituz eratutako Balorazio Batzordeak proposatutakoa aintzat hartuta.

Según la Orden de 22 de septiembre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se regulan y se convocan ayudas dirigidas a asociaciones y cooperativas, para el desarrollo de proyectos participativos orientados a promocionar la actividad física y la reducción del sedentarismo entre el alumnado de la Comunidad Autónoma del País Vasco, durante el curso escolar 2020-2021, dichas ayudas serán otorgadas por Resolución del Viceconsejero de Salud, a propuesta de la Comisión de Valoración, constituida de acuerdo con el artículo 12 de dicha Orden.

Batzorde horrek 2020ko abenduaren 18an egindako proposamena oinarritzat harturik, honako hau

En base a la propuesta realizada por dicha comisión el 18 de diciembre de 2020,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Dirulaguntzak ematea I. eranskinean aipatzen diren elkarte eta kooperatiben proiektuei.

Primero.– Conceder las ayudas a los proyectos de Asociaciones y Cooperativas que se reseñan en el Anexo I.

Bigarrena.– II. eranskinean aipatzen diren elkarte eta kooperatiben proiektuei dirulaguntzarik ez ematea, arrazoia adierazita.

Segundo.– No conceder ayuda a los proyectos de Asociaciones y Cooperativas relacionados en el Anexo II, especificando en cada caso la causa.

Hirugarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratzen den egunetik hasita, betiere 39/2015 Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante la Consejera de Salud, en el plazo de un mes, contado a partir de su publicación en el BOPV, de conformidad con el artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urtarrilaren 4a.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de enero de 2021.

Osasuneko sailburuordearen kargua hutsik geratu delako, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 80/2017 Dekretuaren xedapen gehigarriaren a) apartatuan ordezkapen-araubiderako xedatutakoaren arabera.
Por vacante del cargo de Viceconsejero de Salud, en razón de lo dispuesto para el régimen de suplencias en el apartado a) de la Disposición Adicional del Decreto 80/2017, 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud.

Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendaria,

La Directora de Salud Pública y Adicciones,

ITZIAR LARIZGOITIA JAUREGUI.

ITZIAR LARIZGOITIA JAUREGUI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental