Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

259. zk., 2020ko abenduaren 28a, astelehena

N.º 259, lunes 28 de diciembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
5549
5549

AGINDUA, 2020ko azaroaren 26koa, Osasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko osasungintzako lanbideen etengabeko prestakuntza-jarduerak egiaztatzeko prozedura ezartzen duena.

ORDEN de 26 de noviembre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se establece el procedimiento de acreditación de actividades de formación continuada de las profesiones sanitarias en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Osasungintzako profesionalen eskubidetzat eta betebehartzat hartzen den etengabeko prestakuntza (44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa), gaur egun, ohiko eta beharrezko jardueratzat hartzen dute osasunaren, hezkuntzaren, elkarteen eta korporazioaren arloetako erakundeek eta profesionalek berek. Osasun- eta gaixotasun-prozesuen ezagutzak, prozesu horiek baldintzatzen dituzten alderdiak, eredu epidemiologikoak eta erabiltzen diren teknologien berrikuntzak ez ezik, osasun-sistemen eta, oro har, gizarte-sistemen antolaketa ere etengabe aldatzen ari denez, profesionalaren konpetentziak betebehar etiko gisa mantendu eta etengabe hobetu behar dira, profesional horren esku dauden herritarrei ahalik eta arreta hoberena eskaintzeko. Etengabeko prestakuntza oso tresna ahaltsua da helburu hori lortzeko.

La Formación Continuada reconocida como un derecho y un deber del profesional sanitario (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias), hoy está asumida como una actividad habitual y necesaria, tanto por las instituciones sanitarias, educativas, asociativas y corporativas, como por las y los propios profesionales. El incesante cambio en el conocimiento de los procesos de salud y enfermedad, sus factores condicionantes, patrones epidemiológicos, novedades en las tecnologías en uso, así como en la organización de los sistemas de salud, y sociales en general, obligan a mantener y mejorar constantemente las competencias de las y los profesionales como un deber ético, de ofertar la mejor atención posible a la ciudadanía a la que sirve. La formación continuada, es una herramienta muy potente para lograr este fin.

Azken hamarkadetan, alde batetik, osasungintzako profesionalen prestakuntza-eskaintza esponentzialki handitu da, eta, bestetik, informazio- eta komunikazio-teknologiak garatu dira. Horrek eragin handia izan du Administrazioak herritarrekin eta enpresekin dituen harremanen forman eta edukian.

Durante las últimas décadas, por un lado, hemos asistido a un incremento exponencial en la oferta formativa a las y los profesionales sanitarios y por otro lado, al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, que ha venido afectando profundamente a la forma y al contenido de las relaciones de la Administración con la ciudadanía y las empresas.

Horrez guztiaz gainera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak berrikuntza garrantzitsuak ekarri ditu, epeei, jakinarazpenei eta izapidetze elektronikoari dagokienez, eta, horren ondorioz, beharrezkoa da Osasuneko sailburuaren 2003ko abenduaren 15eko Agindua aldatzea, zeinaren bidez ezarri baitzen Euskal Autonomia Erkidegoan osasungintzako lanbideen etengabeko prestakuntza-jarduerak egiaztatzeko prozedura.

Además de todo ello, las importantes novedades que ha introducido la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en materia de plazos, de notificaciones y de tramitación electrónica hace necesaria la modificación de la Orden de 15 de diciembre de 2003, del Consejero de Sanidad, por la que se establece el procedimiento de acreditación de actividades de formación continuada de las profesiones sanitarias en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Osasungintzako profesionalei eskaintzen zaizkien etengabeko prestakuntza-jardueren kalitatea bermatzeko erantzukizuna dute Administrazio publikoek, eta zeregin hori betetzearren eman zuten abuztuaren 31ko 319/1999 Dekretua, Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseilua sortzen, eta prestakuntza hori egiaztatzeko sistema bat arautzen duena.

El Decreto 319/1999, de 31 de agosto, por el que se crea el Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y se regula un sistema para su acreditación, se dictó en respuesta a la responsabilidad que tienen las Administraciones Públicas de asegurar la calidad de las actividades de formación continuada que son ofertadas a profesionales de la salud.

Helburu nagusi hori lortu nahian, behar zituen eskumenak bereganatu zituen, batetik, prestakuntza-sistemen eraginkortasuna aztertu eta ebaluatzeko, eta, bestetik, lehentasuna izan behar duten akreditazio-esparruak proposatzeko; horrez gain, borondatezko akreditazio-sistema bat ere jarri zen martxan, Estatuko Osasun Sistema osorako baliozkoa zena.

Con esta finalidad fundamental, además de tener atribuciones en relación con la eficiencia, análisis y evaluación de sistemas de formación y con la propuesta de áreas de acreditación preferente, se puso en práctica un sistema de acreditación voluntario, con validez para todo el Sistema Nacional de Salud.

Osasungintzako lanbideen etengabeko prestakuntza dela-eta, Osasun Sistema Nazionalaren Lurraldearteko Kontseiluaren arloko Batzarraren Hitzarmena lortu zen, autonomia-erkidegoek eta Osasun eta Kontsumoko eta Hezkuntza eta Kulturako ministerioek sinatuta, eta horri lotuta etorri zen borondatezko akreditazio-sistema hori.

Este sistema voluntario de acreditación se estableció por virtud del Convenio de Conferencia Sectorial del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre formación continuada de las profesiones sanitarias, suscrito por las Comunidades Autónomas y los Ministerios de Sanidad y Consumo y Educación y Cultura.

Beraz, dekretu horretan araututa daude Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluaren organoak eta emandako akreditazioen balioa eta irizpideak, baita erabilgarri diren administrazio-baliabideak eta arauak ere; dekretuak, ordea, ez zuen ezartzen eskabideak aurkezteko, izapidetzeko eta ebazteko prozedura-araurik.

Así pues, dicho Decreto regula los órganos que estructuran el Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y los criterios y validez de las acreditaciones emitidas, así como los recursos administrativos y la normativa aplicable, pero no establece las normas procedimentales referentes a la presentación, tramitación y resolución de solicitudes.

Horrenbestez, abuztuaren 31ko 319/1999 Dekretuaren azken xedapenetako lehenengoak dekretu hori garatzeko behar diren xedapen guztiak emateko ematen dizkidan eskumenak erabilita, hau

A tal fin, de acuerdo con las atribuciones que me confiere la disposición final primera del Decreto 319/1999, de 31 de agosto, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este decreto

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea: Euskal Autonomia Erkidegoan osasungintzako lanbideen etengabeko prestakuntzako jarduerak egiaztatzeko prozedura arautzea da, abuztuaren 31ko 319/1999 Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoa betetzeko. Dekretu horren bidez, Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseilua sortu zen, eta hori egiaztatzeko sistema bat arautu zen, Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Estatuko Osasun Batzordeak ezarritako irizpideekin.

El objeto de la presente Orden es regular el procedimiento de acreditación de actividades de formación continuada de las profesiones sanitarias en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en cumplimiento de la Disposición Adicional Primera del Decreto 319/1999, de 31 de agosto, por el que se crea el Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y se regula un sistema para su acreditación, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

2. artikulua.– Etengabeko prestakuntzako akreditazioaren xede diren gaiak

Artículo 2.– Materias objeto de acreditación de la formación continuada.

1.– Etengabeko prestakuntzako jarduerak Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzko azaroaren 21eko 44/2003 Legean adierazitako osasungintzako lanbideetara zuzendu behar dira, baita arlo horretan gerora egiten diren arau-aldaketetara ere.

1.– Las actividades de formación continuada deben dirigirse a las profesiones sanitarias indicadas en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, así como en las modificaciones normativas posteriores en dicha materia.

2.– Osasungintzako profesionalen gaitasun profesionala handitu, mantendu eta hobetzeko helburua dutenak dira osasungintzako lanbideen etengabeko prestakuntza egiaztatzeko ikasgaiak. Jakintza-arloaren eta jardueraren xede den biztanleriaren arabera definitzen dira, Estatuko Etengabeko Prestakuntzako Batzordeak ezarritako eta euskadi.eus EAEko Administrazioaren Interneteko atarian argitaratutako irizpideen arabera.

2.– Constituyen materias objeto de acreditación de formación continuada de las profesiones sanitarias aquellas que tienen como fin aumentar, mantener y mejorar la competencia profesional de las y los profesionales sanitarios. Se definen tanto por el área de conocimiento, como por la población objetivo a la que vaya dirigida la actividad, conforme a los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Formación Continuada y publicados en el portal de Internet de la Administración Vasca «euskadi.eus».

3.– Honako ikasgai hauek ez dira akreditazioaren xede:

3.– No son materias objeto de acreditación las siguientes:

a) Berariaz osasungintza-arloan erabiltzekoak ez diren programa informatikoak.

a) Programas informáticos que no sean de utilización específica en el área sanitaria.

b) Hizkuntzak, edozein mailatan.

b) Idiomas en cualquiera de sus niveles.

c) Oro har, Estatuko Osasun Sistemak edo komunitate zientifikoak onartzen ez dituen ikasgaiak lantzen dituzten jarduerak.

c) Actividades que traten materias no admitidas en general por el Sistema Nacional de Salud, o la comunidad científica.

d) Publizitate komertzialeko edukiak dituzten jarduerak.

d) Actividades con contenidos de publicidad comercial.

e) Titulazio profesionala lortzeko beharrezkoa den oinarrizko prestakuntza osatzen duten edukiak dituzten jarduerak; izan ere, prestakuntza hori lanbidea betetzeko ezinbestekoa denez, ezin da etengabeko prestakuntzatzat hartu.

e) Actividades con contenidos que forman parte de la formación básica y necesaria para obtener la titulación profesional, y que resulta imprescindible para el ejercicio profesional, y que, por tanto, no pueda considerarse formación continuada.

f) Legez nahitaezkoa den eta lanik egin gabe aldi bat eman ondoren, lanean hasi nahi duen edozein profesionalek egin behar duen prestakuntza.

f) La formación que es preceptiva por ley, y que deba cursar cualquier profesional, que, tras un periodo de inactividad, desea integrarse al ejercicio de la profesión.

g) Osasungintza-arloan aplikatzekoak diren ikasgaiak, baina berariaz Osasun Zientzietakoak ez direnak. Adibidez: Arkitektura Sanitarioa.

g) Las materias que aun siendo de aplicación en el área sanitaria no son específicas en Ciencias de la Salud; ejemplo: Arquitectura Sanitaria.

h) Langileen autozainketara bideratutako jarduerak

h) Las actividades dirigidas al autocuidado de las personas trabajadoras.

i) Osasungintzako profesionalen berezko eskumenei ez dagozkien ikasgaiak.

i) Las materias que no formen parte de las competencias propias de las y los profesionales sanitarios.

3. artikulua.– Eskatzaileak.

Artículo 3.– Solicitantes.

1.– Jardueren hornitzaileek eska dezakete etengabeko prestakuntzako jardueren akreditazioa. Honako hau hartzen da erakunde hornitzailetzat: jardueraren akreditazioa eskatzen duen, prestakuntza-jarduera garatzen duen, akreditazio-ziurtagiriak egiten dituen eta, ondorio guztietarako, jarduera horren erantzule egiten den nortasun juridiko propioa duen erakundea edo pertsona fisikoa, publikoa zein pribatua izan.

1.– Pueden solicitar la acreditación de las actividades de formación continuada, las entidades proveedoras de las actividades. Se entiende por entidad proveedora, la entidad, tanto pública como privada, con personalidad jurídica propia o la persona física que solicita la acreditación para la actividad, desarrolla la actividad formativa, emite los certificados de acreditación y se hace responsable, a todos los efectos, de dicha actividad.

Entitate hornitzailea pertsona fisikoa bada, bere konturako langile edo langile autonomo gisa alta emanda egon beharko du, eta, hori egiaztatzeko, dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko du.

En el caso de que la entidad proveedora sea una persona física, deberá estar dada de alta como persona trabajadora por cuenta propia o autónoma y para su comprobación deberá presentar la documentación correspondiente que lo acredite.

Entitate hornitzaile eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoan izan beharko dute egoitza soziala, irakaskuntza Estatuko zein lurraldetan egiten den kontuan hartu gabe.

Las entidades proveedoras solicitantes deberán tener su sede social en la Comunidad Autónoma del País Vasco, independientemente del lugar geográfico del territorio nacional donde se realice la actividad docente.

Halaber, akreditazioa eskatu ahal izango da kasu honetan ere: etengabeko prestakuntzako jarduera autonomia-erkidego honetan egiten den kongresu bat denean, entitate hornitzaileak bere egoitza soziala non duen kontuan hartu gabe.

También procederá la solicitud de acreditación cuando la actividad de formación continuada sea un congreso que se realice en esta comunidad autónoma, con independencia del lugar en el que la entidad proveedora tenga su sede social.

2.– Ez dira egiaztatuko jarduerak, entitate hornitzaileak produktu sanitarioen edo produktu erlazionatuen entitate komertzialak direnean.

2.– No serán acreditadas las actividades cuyas entidades proveedoras sean entidades comerciales de productos sanitarios o relacionados.

4. artikulua.– Eskabideak.

Artículo 4.– Solicitudes.

Eskabideak Osasun Saileko Irakaskuntza eta Lanbide Garapeneko Zerbitzuan aurkeztuko dira, Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluari zuzenduta, zeinak Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailean baitu egoitza.

Las solicitudes se presentarán en el Servicio de Docencia y Desarrollo Profesional del Departamento de Salud dirigidas al Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias con sede en el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Eskabideak elektronikoki bakarrik aurkeztu eta kudeatuko dira, horretarako prestatutako lineako aplikazioaren bidez.

Las solicitudes se presentarán y gestionarán únicamente de forma electrónica a través de la aplicación online habilitada al efecto.

Aplikazioan sartu aurretik, garrantzitsua da jarraibideak arretaz irakurtzea eta erabilera-eskuliburua deskargatzea EAEko administrazioaren euskadi.eus Interneteko ataritik.

Antes de entrar en la aplicación es importante leer detenidamente las instrucciones y descargarse el manual de uso desde el portal de Internet de la Administración Vasca «euskadi.eus».

Akreditazioa lehen aldiz eskatzen duten entitate hornitzaileek entitatearen eta haren arduradunen datuak sartu beharko dituzte eskabidean, eta entitate hornitzaileen erregistroan alta eskatu.

Las entidades proveedoras que soliciten por primera vez una acreditación, deberán introducir en la solicitud los datos de la misma y de sus responsables, y solicitar en ella el alta en el registro de entidades proveedoras.

Eskabidean erantzukizunpeko adierazpen bat jasoko da, jardueraren independentzia-irizpideei buruzkoa, eta interes-gatazkarik dagoen adierazteko.

En la solicitud se recogerá una declaración responsable sobre los criterios de independencia de la actividad y si existe algún conflicto de intereses.

Egiaztatu nahi den prestakuntza-jarduera bakoitzeko hasierako eskabide bat beteko da. Jarduera beraren edizio bat baino gehiago errepikatzen badira data eta leku desberdinetan urte natural berean, edizio-eskabidea aurkeztu eta jarduera nagusiari erantsiko zaizkio. Beraz, ez da beharrezkoa izango hasierako eskabide berria aurkeztea, eta kasu bakoitzerako ziurtagiri bat emango da.

Se cumplimentará un formulario de solicitud inicial por cada actividad formativa que se desee acreditar. Si se repiten varias ediciones de una misma actividad en fechas y lugares diferentes, en un año natural, se añadirán a la actividad principal a través de la presentación del formulario solicitud edición. Por lo tanto, no será necesario presentar una nueva solicitud inicial y se emitirá un certificado para cada ocasión.

Hasierako eskabide berria aurkeztea eskatuko da urte naturala igarotakoan; era berean, gauza bera gertatuko da, alegia, eskabide berria aurkeztu beharko dela, urte naturala igaro gabe egonda ere, ebaluazio-batzordearen ustetan, azken ebaluazioa alda dezaketen funtsezko aldaketak badaude jarduera horretan (hasierako eskabide aldatua). Funtsezko aldaketarik ez badago, prestakuntza-jarduerek bi urte kontsekutiboz gordeko dute lehen ebaluazioan lortutako akreditazioaren emaitza, akreditazioa ebatzi zen egunetik zenbatzen hasita. Kasu horretan, bete beharreko eskabide-inprimakia eskabide kontsekutiboarena izango da.

Se exigirá la presentación de una nueva solicitud inicial transcurrido el año natural y también en el caso de que el Comité de Evaluación considere que existen modificaciones sustanciales que pudiesen alterar el resultado de la evaluación, aunque el año natural no hubiese transcurrido (solicitud inicial modificada). Si no existieran modificaciones sustanciales, las actividades formativas conservarán durante dos años consecutivos, contados desde la fecha de resolución de acreditación, el resultado obtenido en la evaluación de la acreditación obtenida en su primera evaluación, en este supuesto, el formulario de solicitud a cumplimentar sería el de solicitud sucesiva.

Jarduera bat bi aldiz baino ezin izango da berriz egiaztatu. Kopuru hori gaindituz gero, beste akreditazio bat lortu beharko da.

Solo se podrá solicitar la reacreditación de una actividad en dos ocasiones, una vez superado dicho número será necesario obtener una nueva acreditación.

Eskabidean agertzen den informazio guztia bat etorriko da publizitatean eta parte-hartzaileei ematen zaizkien materialetan erabilitakoarekin.

Toda la información que se refleje en la solicitud deberá ser coincidente con la utilizada en la publicidad y en los materiales que se entreguen a las personas participantes.

Eskabidea aurkeztu ondoren, entitate hornitzaileak Osasun Saileko Irakaskuntza eta Garapen Profesionaleko Zerbitzuari jakinarazi beharko dio adierazitako datuetan gertatzen den edozein aldaketa.

Una vez presentada la solicitud, la entidad proveedora deberá notificar al Servicio de Docencia y Desarrollo Profesional del Departamento de Salud cualquier cambio que se produzca respecto a los datos reflejados.

5. artikulua.– Epeak.

Artículo 5.– Plazo.

Jarduera hasi baino gutxienez hilabete lehenago aurkeztu behar dira akreditazio-eskabidea eta harekin batera doan dokumentazioa.

La solicitud de acreditación y la documentación que la acompaña debe ser presentada como mínimo con un mes de antelación al comienzo de la actividad.

Eskabidea eskatutako epean aurkezten ez bada, eskabidea izapidetzea ez onartzeko arrazoia izango da.

La falta de presentación de la solicitud en el plazo de antelación requerido, motivará la inadmisión a trámite de la solicitud.

6. artikulua.– Akreditazio-eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 6.– Documentación que debe acompañar a la solicitud de acreditación.

Erakunde publikoetan eta zuzenbide publikoko korporazioetan izan ezik, akreditazioa lehenengo aldiz eskatzen duten etengabeko prestakuntzako entitate hornitzaileek dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte eskabidearekin batera:

Salvo en los organismos públicos y corporaciones de derecho público, las entidades proveedoras de formación continuada que soliciten por primera vez una acreditación, deberán acompañar a la solicitud:

– Entitatearen estatutuen kopia, zeinetan prestakuntza entitatearen helburuetako bat dela azaldu beharko baita berariaz.

– Copia de los estatutos de la entidad, en los que deberá figurar específicamente la formación como uno de sus fines.

– Dena delako entitate motari dagokion erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzen duen ziurtagiriaren kopia.

– Copia del certificado de la Inscripción en el Registro correspondiente al tipo de entidad de que se trate.

– Erakundearen identifikazio fiskaleko kodearen kopia (IFK) edo bere kontura edo autonomo gisa jarduten duen langilearen IFZ/AIZ.

– Copia del Código de Identificación Fiscal (CIF) de la institución o el NIF/NIE de la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma.

– Azken 5 urteetan egindako prestakuntza-jardueren zerrenda.

– Relación de actividades de formación realizadas durante los últimos 5 años.

Entitate hornitzailearen irakaskuntza-zerbitzuak identifikatzen dituzten beste merkataritza-izen batzuk erabiltzen badira, eta egiaztatu nahi den irakaskuntza-jarduerarekin lotzen badira, zerbitzu horien jabetza eta erregistroa dokumentatu beharko dira.

Cuando se utilicen otros nombres comerciales que identifiquen los servicios docentes de la entidad proveedora, y se vinculen a la actividad docente que se quiere acreditar, deberán documentar su propiedad y registro.

7. artikulua.– Eskabideak zuzentzea.

Artículo 7.– Subsanación de las solicitudes.

Eskabideak Osasun Saileko Irakaskuntza eta Lanbide Garapeneko Zerbitzuak aztertuko ditu.

Las solicitudes serán examinadas por el Servicio de Docencia y Desarrollo Profesional del Departamento de Salud.

Eskabidea edo dokumentazioa zuzendu edo osatu behar izanez gero, interesdunari eskatuko zaio hamar eguneko epean hutsa zuzentzeko edo nahitaezkoak diren dokumentuak aurkezteko; eta adieraziko zaio ezen, hala egin ezean, eskabidea bertan behera utziko zaiola, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 artikuluan xedatutakoaren arabera.

En el supuesto de que precise subsanarse o completarse la solicitud o la documentación se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo máximo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, según señala el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. artikulua.– Bilera zientifikoak egiaztatzeko eskabidea.

Artículo 8.– Solicitud de acreditación de reuniones científicas.

Kongresuak, jardunaldiak eta saio klinikoak Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Estatuko Batzordeak ezarritako prozeduraren eta irizpideen arabera egiaztatuko dira. Irizpide horiek EAEko Administrazioaren euskadi.eus Interneteko atarian argitaratutako gidan kontsultatu ahal izango dira.

La acreditación de congresos y jornadas, así como las de las sesiones clínicas, se realizarán conforme al procedimiento y criterios establecidos por la Comisión Nacional de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, los cuales se podrán consultar en la guía publicada a tal efecto, en el portal de Internet de la Administración Vasca «euskadi.eus».

9. artikulua.– Ebaluazioa.

Artículo 9.– Evaluación.

Aurkeztutako eskabidea eta dokumentazioa egiaztatu eta positiboki baloratu ondoren, Kontseiluaren Idazkaritza Teknikoak, Plangintza eta Antolamendu Sanitarioko Zuzendaritzako Irakaskuntza eta Garapen Profesionalaren Zerbitzuaren bidez, Ebaluazio Batzordeak aldez aurretik izendatutako kanpoko hiru pertsonari bidaliko die, beren lanbide-arloan eta etengabeko prestakuntzan adituak eta jardueraren xede-biztanleriakoak izango baitira.

Una vez realizada la comprobación y valoración positiva de la solicitud y documentación presentada, la Secretaría Técnica del Consejo a través del Servicio de Docencia y Desarrollo Profesional de la Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria, la remitirá a tres personas externas, previamente designadas por el Comité de Evaluación, expertas en su área profesional y en formación continuada, pertenecientes a la población diana de la actividad para que la evalúen.

Ebaluatzaileak Estatuko Osasun Sistemako Etengabeko Prestakuntzako Batzordeak onartutako irizpide kualitatiboen arabera baloratuko du jarduera, horietako bakoitzari balioa emango dio, eta ebaluazio kualitatiboaren orria Idazkaritza Teknikora bidaliko du adostutako epean.

La o el evaluador valorará la actividad de acuerdo con los criterios cualitativos aprobados por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y dará un valor a cada uno de ellos, remitiendo su hoja de evaluación cualitativa a la Secretaría Técnica en el plazo acordado.

Etengabeko prestakuntzako jarduerak ebaluatzeko oinarrizko irizpideak honako hauek dira:

Los criterios fundamentales para la evaluación de las actividades de formación continuada son:

1.– Osagai kualitatiboa.

1.– Componente cualitativo.

Funtsean, honako irizpide hauetan oinarrituta egon behar du:

Debe basarse fundamentalmente en los siguientes criterios:

– Prestakuntza-jardueraren helburuak.

– Objetivos de la Actividad Formativa.

Egiaztatu beharreko jarduerak behar bezala azalduta egon behar du bere helburuetan, helburu orokorrak eta helburu espezifikoak bereizita. Lehenengoek hezkuntza-helburuari egiten diote erreferentzia, zentzu zabalenean; bigarrenek, berriz, etengabeko prestakuntzaren arlo lehenetsiei (trebetasun edo abilezia zehatzak eskuratzeari, jarrerak bereganatzeari edo hobetzeari, eta abarri).

La actividad sometida a acreditación ha de estar suficientemente explicada en sus objetivos, distinguiendo los Objetivos Generales y los Objetivos Específicos. Los primeros hacen referencia al objetivo educativo en su sentido más amplio y los segundos a su formulación en términos de qué área de la formación continuada se considera prioritaria (adquisición de habilidades o destrezas concretas, adquisición o mejora de actitudes, etc.).

Alderdi hori oso garrantzitsua da aurrerago aztertuko ditugun zenbait puntu behar bezala baloratzeko.

Este aspecto es extremadamente importante para valorar adecuadamente algunos de los puntos que más adelante consideramos.

– Antolakuntza eta logistika.

– Organización y Logística.

Irakaskuntza-programaren, irakasleen, giza baliabide osagarrien, baliabide materialen, egutegiaren, parte-hartzaileak hautatzeko irizpideen eta jardueraren iraupenaren eta helburuen arteko egokitasunaren ahalik eta deskribapen zehatzena jaso behar du.

Debe incluir la descripción lo más precisa posible del programa docente, el profesorado, los recursos humanos adicionales, los recursos materiales, el calendario, los criterios de selección de participantes y la adecuación entre la duración de la actividad y los objetivos.

– Jardueraren egokitasuna.

– Pertinencia de la Actividad.

Jardueraren edukiak premia edo eskari zehatz eta behar adina justifikaturen bati erantzun behar dio.

El contenido de la actividad en cuestión debe responder a algún tipo de necesidad o demanda suficientemente explicitada y justificada.

– Irakaskuntza-metodologia.

– Metodología Docente.

Garrantzitsua da kasu bakoitzean baloratzea metodologia zenbateraino egokitzen den lortu nahi diren helburuetara eta eskura dauden baliabideetara, eta, orobat, zein den parte hartzen duten pertsonen eta irakasleen arteko interakzio-maila.

Resulta, importante valorar en cada ocasión: el grado de adecuación de la metodología a los objetivos perseguidos y a los recursos disponibles, y el grado de interacción entre las personas participantes y el profesorado.

– Ebaluazioa.

– Evaluación.

Oso garrantzitsua da ebaluazioren bat erabili den edo ez zehaztea (parte-hartzaileena, irakasleena, jarduerarena berarena, helburuei edo prestakuntza prozesuari dagokienez).

Es muy importante que quede especificada la utilización o no de algún tipo de evaluación, ya sea de participantes, de docentes, de la propia actividad en cuanto a sus objetivos o del proceso formativo.

Erabili beharreko beste irizpide osagarri batzuk:

Otros criterios adicionales que deben ser utilizados:

– Prestakuntza-jardueraren xede den talde profesionala (jarduera kasuan kasuko profesionalen lanari edo gaitasunei egokitu behar zaie).

– El grupo profesional diana de la actividad formativa (la actividad debe ajustarse al trabajo o competencias de las y los profesionales a los que va dirigida).

– Jarduera finantzatzeko prozedura.

– El procedimiento de financiación de la actividad.

2.– Osagai kuantitatiboa.

2.– Componente Cuantitativo.

Osagai kuantitatiboa jardueraren iraupenean oinarrituko da eta zuzenketaren bat egingo da, oso iraupen luzeko jardueren azken kreditu kopuruan duen inpaktua haztatzeko.

El Componente Cuantitativo estará basado en la duración de la actividad y será objeto de alguna corrección que tienda a ponderar el impacto sobre el número de créditos final de actividades de muy larga duración.

Beraz, proposatzen den sistema osagai kualitatibo batean oinarritzen da, lehen azaldutako itemen balorazioaren emaitza izango dena, behar bezala zuzendutako osagai kuantitatibo batez biderkatuta. Azken emaitza kreditu kopuru jakin bat da, jarduera bakoitzeko.

En conclusión, el sistema que se propone se basa en un Componente Cualitativo, resultado de la valoración de los ítems anteriormente expuestos, multiplicado por un Componente Cuantitativo, debidamente corregido. El resultado final es un número determinado de Créditos x actividad.

3.– Osagai kualitatiboa eta kuantitatiboa haztatzea.

3.– Ponderación de los componentes cualitativo y cuantitativo.

3.1.– Osagai kualitatiboa haztatzea.

3.1.– Ponderación del componente cualitativo.

Oinarritzat hartuta osagai kualitatiboa oinarritzen den irizpide bakoitzari garrantzi maila bat ematen zaiola, kasu bakoitzerako haztapen-faktore bat erabiltzen da.

Partiendo de la base de la importancia desigual que se concede a cada uno de los Criterios en los que se basa el Componente Cualitativo, se utiliza un factor de ponderación en cada caso.

Osagai kualitatiboa osatzen duten ataletako bakoitza baloratzen da, eta, horretarako, balio bat ematen zaie (0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4) eta, haztapenerako, biderkatu egiten dira koefiziente hauekin:

Se valora cada uno de los apartados que integran el Componente Cualitativo asignando un valor (0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4) y se ponderan multiplicando por los siguientes coeficientes:

1) Jardueraren helburuak x 1,0

1) Objetivos de la Actividad x 1.0

2) Antolamendua eta logistika x 1,0

2) Organización y Logística x 1.0

3) Jardueraren egokitasuna x 2,0

3) Pertinencia de la Actividad x 2.0

4) Irakaskuntza-metodologia x 1,5

4) Metodología Docente x 1.5

5) Ebaluazioa x 1,5

5) Evaluación x 1.5

3.2.– Osagai kuantitatiboa haztatzea.

3.2.– Ponderación del componente cuantitativo.

Jardueraren azken puntuazioan, iraupenaren araberako oreka-elementu bat sartze aldera, haztapen-faktore bat baliatzen da, honela mailakatuta:

Con objeto de introducir un elemento de equilibrio en la puntuación final de la actividad en función de su duración, se introduce un Factor de Ponderación, escalonado de la manera siguiente:

Jardueraren iraupena:

Duración de la actividad:

– < 21 ordu x 1,1

– < 21 horas x 1.1

– 21 eta 40 ordu bitartean x 1,0

– De 21 a 40 horas x 1.0

– 41 eta 80 ordu bitartean x 0,9

– De 41 a 80 horas x 0.9

– > 80 ordu x 0,7

– > 80 horas x 0.7

Gehienez ere, 100 ordu hartuko dira kontuan edozein jardueratan osagai kuantitatiboa kalkulatzeko.

Se considera como máximo 100 horas para el cálculo del componente cuantitativo en cualquier actividad.

Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluko Idazkaritza Teknikoak orduak proposatuko ditu, jarduera mota guztietan osagai kuantitatiboa kalkulatzeko: presentzialak, ez-presentzialak eta mistoak.

La Secretaría Técnica del Consejo Vasco de Formación Continuada propondrá al mismo las horas para el cálculo del componente cuantitativo en todo tipo de actividades: presenciales, no presenciales y mixtas.

4.– Jarduera bati kreditu kopurua esleitzea.

4.– Asignación del número de créditos a una actividad.

Jarduera jakin bati esleitutako kredituak osagai kualitatiboaren eta osagai kuantitatiboaren puntuazioen biderkaketen biderkadurak izango dira.

Los créditos totales asignados a una actividad concreta serán el resultado del producto de la puntuación del Componente Cualitativo por el Componente Cuantitativo.

Bateko edo gehiagoko osagai kualitatiboa duten jarduerak bakarrik egiaztatuko dira.

Se acreditarán solo aquellas actividades con componente cualitativo igual o mayor que 1.

10. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 10.– Resolución.

Eusko Jaurlaritzako Etengabeko Prestakuntzako Batzorde Iraunkorrari dagokio, edo, bestela, eskuordetzan emanda egonez gero, Ebaluazio Batzordeari, osasungintzako lanbideen etengabeko prestakuntzako jarduerak egiaztatzeko eskabideak ebaztea.

Corresponde a la Comisión Permanente del Consejo Vasco de Formación Continuada, o, en caso de delegación, al Comité de Evaluación, resolver las solicitudes de acreditación de actividades de formación continuada de las profesiones sanitarias.

Hasieran, ziurtapen-proposamena egingo da. Horren bidez, behin-behineko kreditu kopuru bat esleituko da, eta behin betiko bihurtuko da erakunde hornitzaileak, egiaztatu beharreko prestakuntza-jarduera bukatu eta 15 egun balioduneko epean, dokumentazio hau aurkezten duenean:

Inicialmente, se realizará una propuesta de certificación, por la que se adjudicará un número de créditos provisional, que se elevará a definitiva cuando la entidad proveedora, en el plazo de 15 días hábiles, desde la finalización de la actividad formativa a acreditar, aporte la siguiente documentación:

1.– Prestakuntza jarduera egin izanaren ziurtagiria, aurkeztutako eskabidean aldaketarik egin gabe (agiri hau Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluaren Idazkaritzak emandako egiaztagiriarekin batera aurkeztuko da bete dadin).

1.– Certificado de realización de la actividad formativa sin modificaciones sobre la solicitud presentada (este documento se adjuntará para su cumplimiento junto con la certificación de acreditación expedida por la Secretaría del Consejo Vasco de Formación Continuada).

2.– Bertaratutakoen zerrenda, erabilitako asistentzia-kontrola erantsita (sinadura-orriak edo antzekoren bat)

2.– Listado de asistentes acompañado del control de asistencia empleado (hoja de firmas o similar).

3.– Egindako gogobetetze-inkesten emaitza.

3.– Resultado de las encuestas de satisfacción realizadas.

4.– Beste ebaluazio-proba batzuen emaitza, halakorik egonez gero (azterketak eta abar).

4.– Resultados de otras pruebas de evaluación, en caso de que existan (exámenes...).

5.– Kredituetarako eskubidea duten parte-hartzaileei emango zaien diplomaren edo ziurtagiriaren eredua.

5.– Modelo de diploma o certificado a entregar a las personas participantes con derecho a créditos.

6.– Gainera, merkataritza-babesa izanez gero, bertaratuei eman zaien materiala aurkeztu beharko da.

6.– Además, en el caso de que exista patrocinio comercial, deberán aportar el material facilitado a quienes han asistido.

Ebazpen horiek Estatuko Osasun Sistemako Etengabeko Prestakuntzako Batzordeak ezarritako irizpide orokor, komun eta minimoen arabera emango dira, eta Estatuko Osasun Sistemaren esparru osorako balioko dute, abuztuaren 31ko 319/1999 Dekretuaren 8. artikuluan xedatutakoaren arabera (Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseilua sortu eta hura egiaztatzeko sistema arautzen duen dekretu horrek).

Dichas resoluciones se emitirán de conformidad con los criterios generales, comunes y mínimos establecidos por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y tendrán validez para todo el ámbito del citado Sistema Nacional de Salud, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, del Decreto 319/1999, de 31 de agosto, por el que se crea el Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y se regula un sistema para su acreditación.

Ebazpena emateko eta jakinarazteko gehienez egongo den epea hiru hilabetekoa izango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21.3 artikuluaren arabera, ebazpena izapidetzeko eskumena duen organoaren erregistroan eskabideari sarrera eman eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori berariazko ebazpenik eman gabe igarotzen bada, eskabidea baietsitzat joko da, lege beraren 24.1 artikuluaren arabera.

El plazo máximo para resolver el procedimiento, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 21.3, será de tres meses desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud tuviese entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido este plazo sin que recayese resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud, conforme al artículo 24.1 de la misma Ley.

Norberaren autonomia-erkidegoko Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Batzordearen logotipoa erabili ahal izango da irakaskuntza-jarduera baten publizitatean eta ziurtagirietan soilik, betiere jarduera horren egiaztapenaren inguruko behin betiko ebazpena jaso ondoren.

El logotipo de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad correspondiente, solo se podrá utilizar en la publicidad y en los certificados de una actividad docente, a partir de la recepción de la resolución definitiva de su acreditación.

Publizitatea egiaztapen-eskaeraren emaitza jakin aurretik egiten bada, honako testu hau jarri ahal izango da: «Autonomia-erkidegoko Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Batzordeari eskatu zaio egiaztapena data honetan:». Kasu horretan, ez da inoiz erabiliko batzordearen logotipoa, ezta lehendik egiaztatutako jarduera baten berredizioaren akreditazioa eskatzen bada ere.

Si la publicidad se emite con anterioridad a conocer el resultado de la solicitud de acreditación, se podrá insertar el texto «Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad correspondiente con fecha:». En este supuesto, nunca se empleará el logotipo de la Comisión, ni siquiera en el caso de solicitar la acreditación de reediciones idénticas de una actividad ya acreditada.

11. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 11.– Recursos.

Akreditazioa egiaztatzeko edo ukatzeko berariazko ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osasuneko sailburuari, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritako eran eta epean.

Contra la resolución expresa de acreditación o denegación de la acreditación, podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su notificación, ante la persona titular de la Consejería de Salud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

12. artikulua.– Entitate hornitzaileen betebeharrak.

Artículo 12.– Obligaciones de las entidades proveedoras.

Entitate hornitzaileak betebehar hauek izango ditu:

La entidad proveedora estará sujeta a las siguientes obligaciones:

a) Entitate hornitzailearen nahiz jarduerako irakasleen interesen inguruan sortzen den edozein gatazka berariaz adieraztea eta parte-hartzaileei jakinaraztea.

a) Declarar explícitamente cualquier posible conflicto de intereses tanto de la entidad proveedora como del personal docente de la actividad y hacerlo público a las personas participantes.

b) Erakunde hornitzaileak egiaztatutako jarduerei dagokien dokumentazioa, gutxienez, bost urtean artxibatzea.

b) Archivar la documentación relativa a las actividades acreditadas durante un mínimo de cinco años.

c) Erakunde antolatzaileak ezin izango die etengabeko prestakuntzako ziurtagiririk eman jardueran parte hartzen dutenei, baldin eta ez badute justifikatzen akreditazio-eskabidean hitzartutako bertaratze-ehunekoa, ez badira dagokien osasungintzako lanbideko parte, edo ez badituzte lortu akreditazio-eskabidean adierazitako ebaluazio-baldintzak.

c) La entidad organizadora no podrá emitir certificados de formación continuada a participantes en la actividad que no justifiquen el porcentaje de asistencia estipulado en la solicitud de acreditación, que no formen parte de la profesión sanitaria a la que va dirigida o que no hayan alcanzado los requisitos de evaluación expresados en la solicitud de acreditación.

d) Hilabeteko epean jakinaraztea, akreditazio-eskabidea aurkeztu edo akreditazio-ebazpena jakinarazi ondoren, justifikatutako arrazoiengatik, eskabidean jasotako datuei eragiten dien aldaketaren bat gertatzen bada.

d) Notificar, en el plazo máximo de un mes, si con posterioridad a la presentación de la solicitud de acreditación o a la notificación de la resolución de acreditación, se produjera, por motivos justificados, algún cambio que afectara a los datos recogidos en la solicitud.

e) Egiten ez den edozein jarduera bertan behera uzten dela jakinaraztea.

e) Comunicar la anulación de cualquier actividad que no llegue a realizarse.

13. artikulua.– Diplomak eta egiaztagiriak ematea.

Artículo 13.– Emisión de diplomas y certificaciones.

Euskal Kontseiluak egiaztatzen dituen etengabeko prestakuntzako jardueretan ikasle eta irakasle izandako osasungintzako profesionalei dagozkien diplomak eta egiaztagiriak ematea izango da jarduerak antolatu dituen erakunde antolatzailearen ardura.

La emisión de los diplomas y certificaciones, correspondientes a profesionales sanitarios docentes y discentes de las actividades de formación continuada acreditadas por el Consejo Vasco, es responsabilidad de la entidad organizadora de las mismas.

Diploma horietan nahitaez agertu beharko dira, batetik, emandako kreditu kopurua, bestetik, akreditazio-sistemaren logotipoa eta erakunde hornitzailearena, eta, azkenik, testu hau: «Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluak egiaztatu duen jarduera».

En los diplomas deberá constar obligatoriamente el número de créditos concedido, el logotipo del sistema acreditador junto con el de la entidad proveedora, y el texto «actividad acreditada por el Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias».

14. artikulua.– Auditoretzak.

Artículo 14.– Auditorías.

Prestakuntza-jarduera guztiak dokumentuen auditoretzaren mende daude. Hori dela eta, entitate hornitzaileek eskatzen zaien informazio guztia aurkeztu beharko dute Idazkaritzan.

Toda actividad formativa está sometida al proceso de auditoría documental, lo que conlleva que las entidades proveedoras tengan la obligación de presentar ante la Secretaría, toda la información que esta le sea solicitada.

Ikuskapenak in situ egin ahal izango dira, zuzeneko behaketaren bidez egiaztatzeko bat datozela eskabideari buruzko informazioa eta haren garapena. Ikuskapen hori Osasun Sailari atxikitako funtzionarioek egingo dute.

Las Inspecciones podrán ser realizadas in situ para comprobar a través de la observación directa la coincidencia entre la información de la solicitud y su desarrollo. Dicha inspección se realizará por personal funcionario adscrito al Departamento de Salud.

Auditoretza aldekoa bada, artxibatu egingo da. Kontrakoa bada, emandako egiaztagiria kentzea eta jardueraren arduradunari idatziz ohartaraztea ekarriko du, baita erakunde hornitzaileari jakinaraztea ere.

Si la auditoria es favorable, se archiva. En el caso de ser desfavorable, conlleva la retirada de la acreditación concedida y el apercibimiento por escrito a la persona responsable de la actividad, poniéndolo en conocimiento de la entidad proveedora.

Eskatutako irizpideak behin eta berriz betetzen ez badira, ikuskatutako jarduera egiaztatzen den egunetik hasi eta urtebeteko epean, ez da onartuko jarduera beraren arduradunak zuzentzen edo antolatzen dituen jarduerak izapidetzea.

El incumplimiento reiterado de los criterios exigidos dará lugar a la no admisión a trámite de las actividades que en cualquier ámbito dirija u organice la o el responsable de la misma, durante el período de un año a partir de la fecha de acreditación de la actividad auditada.

Akreditazio bikoitzaren berri izanez gero (baldin eta erakunde horrek kredituak emateko gure sistema egiaztatzailearen irizpide eta tresna berak erabiltzen baditu), emandako akreditazioa automatikoki erretiratuko da, eta ez da onartuko erakunde horrek aurkeztutako akreditazio-eskabide berririk, bi aldiz egiaztatuta dagoen jarduera egiaztatu eta urtebeteko epean.

En caso de que se tenga conocimiento de una doble acreditación (siempre y cuando dicho organismo utilice para conceder créditos los mismos criterios e instrumentos que nuestro sistema acreditador), se retirará automáticamente la acreditación concedida y no se admitirán a trámite nuevas solicitudes de acreditación presentadas por dicha entidad en el plazo de un año a partir de la fecha de acreditación de la actividad doblemente acreditada.

XEDAPEN INDARGABETZAILEa
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da Osasuneko sailburuaren 2003ko abenduaren 15eko Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoan osasungintzako lanbideen etengabeko prestakuntza-jarduerak egiaztatzeko prozedura ezartzen duena.

Queda derogada la Orden de 15 de diciembre de 2003, del Consejero de Sanidad, por la que se establece el procedimiento de acreditación de actividades de formación continuada de las profesiones sanitarias en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko azaroaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de noviembre de 2020.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental