Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

243. zk., 2020ko abenduaren 4a, ostirala

N.º 243, viernes 4 de diciembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
5226
5226

AGINDUA, 2020ko abenduaren 1ekoa, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuarena, zeinaren bidez deialdia onartzen baita Euskadiko biztanleguneetan belaunaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko dirulaguntzen programarako, 2021., 2022. eta 2023. urteetarako.

ORDEN de 1 de diciembre de 2020, de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se aprueba la convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en poblaciones de Euskadi para los años 2021, 2022 y 2023.

2016ko martxoan Euskadiko 2020ko Agenda Digitala (2020@AD) onartu eta gero, euskal erakundeok apustu argia egin dugu bertan bizi diren pertsonen eta edozein biztanleria-unitatetako enpresen arteko konektagarritasuna hobetzearen alde, biztanleria-unitatearen biztanle kopurua eta dimentsioa alde batera utzita.

Tras la aprobación en marzo de 2016 de la nueva Agenda Digital de Euskadi 2020 (AD@2020), las instituciones vascas hemos realizado una apuesta clara por la mejora de la conectividad de las personas que residen y de las empresas ubicadas en cualquier unidad de población, independientemente de cuál sea su número de habitantes y dimensión.

2020@AD eratzeko, lau jarduketa-ardatz hartu dira aintzat. Ardatz horiek merkatu globalizatuan lan egiten duten enpresen ingurukoak dira: gizarte trebea eta aktiboa eraikitzea, ingurune digitalean aritzen diren administrazioak prestatzea eta lurralde inteligentea eta bateratua lortzea. Helburu horiek ahalik eta baldintza onenetan lortzeko, ezinbestekoa da erakundearteko eta sailarteko elkarlana, eta 2020@ADk beharrizan komun bat duten 60 ekimen baino gehiago hedatu ditu: zentro publikoen, enpresen eta etxeen arteko konektagarritasuna hobetzea, Euskadi «lurralde inteligente» gisa sendotzeko.

La AD@2020 se ha formulado atendiendo a cuatro ejes de actuación que giran en torno a las empresas que trabajan en un mercado globalizado; la construcción de una sociedad competente y activa; la puesta a punto de Administraciones que se desenvuelven en un entorno digital, y lograr un territorio inteligente y cohesionado. Para alcanzar estos objetivos en las mejores condiciones posibles, la colaboración interinstitucional e interdepartamental es indispensable, y la AD@2020 despliega más de 60 iniciativas con una necesidad común, como es la mejora de la conectividad de los centros públicos, las empresas, y los hogares que permita consolidar a Euskadi como un «territorio inteligente».

Euskal ekonomia eta industria hobetzen laguntzen duten ildo estrategikoetako bat da: banda zabal ultralasterra hedatzea Euskadiko biztanleria-unitateetan. Horixe da agindu honen xedea (2017ko, 2018ko, 2019ko eta 2020ko deialdiak).

Entre las líneas estratégicas que contribuyen a la mejora de la economía e industria vascas se encuentra la extensión de banda ancha ultrarrápida en unidades de población de Euskadi, objeto de esta orden (convocatorias 2017, 2018, 2019 y 2020).

Euskadiko eraikin publiko guztietan eta hainbat industrialde eta biztanleria-unitatetan banda zabala gaituz gero –2016ko, 2017ko, 2018ko, 2019ko eta 2020ko jarduketei esker–, posible izango da gero banda zabala hedatzea zerbitzu horien defizita identifikatu den gainerako unitateetako etxe partikularretara ere; izan ere, horri esker, telekomunikazio-operadoreen lana errazagoa da eta hedatzeko kostuak txikiagoak dira.

El hecho de habilitar banda ancha en el conjunto de los edificios públicos de Euskadi, así como en gran número de polígonos industriales y de unidades de población, gracias a las actuaciones de 2016, 2017 ,2018, 2019 y 2020 posibilitará la posterior extensión de la banda ancha a los hogares particulares del resto de unidades en los que se ha identificado un déficit en la disponibilidad de estos servicios, ya que se facilita la tarea de las operadoras de telecomunicaciones y abarata sus costes de despliegue.

Hori, bereziki, landaguneetako unitateetan izaten da nabarmena; izan ere, operadoreek hor esku ez hartzeko erabakia hartu ohi dute, eta, horren ondorioz, konektagarritasun-arrakala handiago bat sortzen da biztanleria txikiko udalerrietako pertsonen eta biztanleria handiko herrien artean.

Esta consecuencia se hace especialmente relevante en el caso de las unidades de zonas rurales donde habitualmente las operadoras optan por no intervenir, produciéndose una mayor brecha en la conectividad entre las personas de municipios menos poblados con respecto a localidades donde se concentra mayor población.

Gehiago ahalegindu behar dugu, batez ere, arrazoi hauei erreparatuz gero: belaunaldi berriko teknologien erabilera gero eta handiagoa da; enpresa-kontzentrazioa duten eremuetara heldu behar da, baita eskari gutxiagoko eremuetara ere (hala nola landaguneetara edo irispide zaila duten eremuetara), eta, konparatzen jarrita, errealitatea oso negatiboa ez den arren, inguruabarrek irtenbide eta asmo berriak ekarri beharra eragin dute.

Este esfuerzo se debe seguir redoblando, motivado por la creciente utilización de tecnologías de nueva generación, así como por la necesidad de desplegarse en zonas de concentración empresarial y en zonas de menor demanda, como las zonas rurales o de difícil acceso y, aunque la realidad no sea comparativamente negativa, el contexto fuerza a nuevas soluciones y a nuevas ambiciones.

Ildo horretatik, Europako Batzordeak 2020ra begira zenbait helburu planteatu zituen Europako Agenda Digitalean, honela ezarrita:

En esta línea, la Comisión Europea (CE) planteó unos objetivos dentro de la denominada «Agenda Digital de Europa» para el horizonte 2020, en la que se establece:

1.– 2020an, belaunaldi berriko banda zabala unibertsala izatea (gutxienez 30 Mbps) herritar guztientzat.

1.– Alcanzar en 2020 la universalización de la banda ancha de nueva generación (al menos 30 Mbps) a la totalidad de la población.

2.– 2020an, herritarren erdiek 100 Mbps-tik gorako abiadurako banda zabal ultralasterreko zerbitzuak «kontratatuta» izatea.

2.– Lograr que en 2020 el 50 % de la población disponga de servicios «contratados» de Banda Ancha Ultrarrápida de velocidades superiores a 100 Mbps.

Izan ere, Europako Batzordeak oinarriak ezarri ditu «Europako Gigabit gizartearentzako konektibitate»rako. Oinarriotan, proposatu du enpresa intentsiboki digitalek Interneteko 1 Gbps simetrikoko konexioak izan ditzaten, 2025erako. Horrez gain, landakoak zein hirikoak izan, Europako etxe guztiek izan beharko dute gutxienez 100 Mbps-ko deskarga-abiadura eskaintzen duten sareetarako sarbidea, 1 Gbps-ra igotzeko aukera izanik.

De hecho, la Comisión Europea ha establecido las bases de lo que ha llamado «Conectividad para la Sociedad Gigabit Europea» donde propone que las empresas intensivamente digitales deberían disponer de conexiones a internet de 1 Gbps simétrico para 2025. Adicionalmente, todos los hogares europeos, rurales o urbanos, deberán disponer de acceso a redes que ofrezcan una velocidad de descarga de, al menos, 100 Mbps, los cuales podrían ser aumentados a 1 Gbps.

Aipatzeko modukoa da Europar Batasunaren eskualde-politikarako jarraibideek azkenaldi honetan aukera gehiago eta sendoagoak eskaini dituztela politika publikoek belaunaldi berriko azpiegituren garapenerako sustapen-jarduerak gauza ditzaten. Hain zuzen, Europar Batasunaren zuzentarauetan (aurrerantzean, EB) dago adierazita nola aplikatu behar diren estatuen dirulaguntzei buruzko arauak banda zabaleko sareak azkar hedatzeko (Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala –aurrerantzean, EBAO–; C 25 EBAO, 2013-01-26koa). Horrez gain, jarduketa horiek 2014ko ekainaren 17ko Europako Batzordearen 651/2014 (EB) Erregelamenduan txertatu dituzte, eta deklaratu dute zenbait laguntza-kategoria bateratu daitezkeela barne-merkatuarekin, interes estrategikoa izategatik, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuta (L 187 EBAO, 2014-06-26koa). Edonola ere, ez da ahaztu behar sektorea liberalizatuta dagoela, eta, alde horretatik, telekomunikazioaren merkatuko arauak aintzat hartu behar direla.

Es reseñable ver que, en la Unión Europea, las pautas de la política regional en el último periodo han incorporado y animado la posibilidad de actuaciones de impulso desde las políticas públicas para el desarrollo de las infraestructuras de nueva generación tal como se recoge en las Directrices de la Unión Europea (en adelante UE) para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha, Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante DOUE) C 25, de 26-01-2013, así como la inclusión de estas actuaciones en el Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión Europea, de 17 de junio de 2014, por la que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado-DOUE L 187, de 26-06-2014, por su interés estratégico. En cualquier caso, no debe olvidarse que el sector se encuentra liberalizado y, en este sentido, se debe atender a las reglas existentes en el mercado de telecomunicaciones.

Horrela izanik, gaur egun beharrezkotzat jotzen da herritarrek Interneteko konexio azkarra eta ziurra izateko eskubidea gauzatu ahal izatea eguneroko jarduerak edo administrazio-izapideak egiteko, kontuan hartuta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean dagoela ezarrita bitarteko elektronikoak erabili behar direla.

Así pues, a día de hoy se considera necesario que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a una conexión a Internet rápida y segura para realizar actividades cotidianas o trámites administrativos, debido a la utilización de los medios electrónicos establecida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Beraz, badirudi egokia dela ekintza publiko irmo bat gauzatzea, zeinaren bidez konektibitate-mailak hornitzen baitira, Europar Batasunaren helburuei jarraikiz.

Así, parece oportuna una acción pública decidida, que dote de niveles de conectividad, siguiendo los objetivos de la Unión Europea.

Horretarako, agindu honetan ezartzen dira merkatuaren gabeziak gainditzen laguntzeko dirulaguntzen emakida arautuko duten oinarriak, «eremu zuri» gisa sailkatutako Euskadiko biztanleguneetan gutxieneko 300 Mbps-ko abiadurako banda zabaleko sareen hedapena suspertzeko (bi noranzkoetan).

De este modo, la presente Orden establece las bases que regirán la concesión de subvenciones que ayuden a subsanar las carencias del mercado, de manera que se incentive el despliegue de redes de banda ancha de al menos 300 Mbps (en ambos sentidos) en las poblaciones de Euskadi clasificadas como «Zonas Blancas».

Dirulaguntza horiek Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduan ezarritako jakinarazpen-salbuespenari heldu diote. Erregelamendu horren bidez, laguntza-kategoria batzuk barne-merkatuarekin bateragarriak direla adierazi da, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuta.

Estas subvenciones se acogen a la exención de notificación prevista en el Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión Europea, de 17 de junio de 2014, en el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

Era berean, ekainaren 5eko 462/2015 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz –errege dekretu horren bidez arautzen dira banda zabaleko sareen eskaintza eta eskuragarritasuna sustatuz informazioaren gizartea bultzatzera bideratutako laguntza publikoen arloan administrazio publikoen arteko koordinaziorako tresnak eta prozedurak–, Telekomunikazio eta Azpiegitura Digitalen Estatu Idazkaritzak oinarri hauen xede diren laguntzen bateragarritasunaren aldeko txostena eman dio laguntza-programa honi. Txosten horretan dago egiaztatuta administrazio publikoen arteko koordinazioa egokia dela, informazioaren gizartea indartzeko laguntza publikoei dagokienez, banda zabaleko sareen eskaintza eta eskuragarritasuna suspertzeko.

Del mismo modo, tal como se establece en el Real Decreto 462/2015, de 5 de junio, por el que se regulan instrumentos y procedimientos de coordinación entre diferentes Administraciones Públicas en materia de ayudas públicas dirigidas a favorecer el impulso de la sociedad de la información mediante el fomento de la oferta y disponibilidad de redes de banda ancha, este programa de ayudas ha obtenido, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (Seteleco), el pertinente informe favorable sobre la compatibilidad de las ayudas objeto de estas bases, que acredita la adecuada coordinación entre las Administraciones Públicas en materia de ayudas públicas al impulso de las Sociedad de la Información, mediante el fomento de la oferta y disponibilidad de redes de banda ancha.

Belaunaldi berriko banda zabaleko sareak Euskadiko biztanleguneetara hedatzeko programa hau ezartzeko, 2021eko, 2022ko eta 2023ko ekitaldietarako, kontuan hartu dira gidalerro horiek eta arau hauetan xedatutakoa: Euskadiko Ogasun Orokorreko Printzipio Arauemaileei buruzko Legearen IV. titulua, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onetsitako testu bategina; 887/2006 Errege Dekretuak garatutako Dirulaguntza Orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legea, eta Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamendua, non deklaratzen baita laguntza-kategoria batzuk barne-merkatuarekin bateragarriak direla, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuta (L 187 EBAO, 2014-06-26koa).

De acuerdo con estas directrices, conforme a lo dispuesto en el Título IV de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, y con lo establecido por la Comisión Europea en el Reglamento 651/2014, de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el DOUE, L 187, de 26-06-2014, se establece el siguiente programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en poblaciones de Euskadi, para el ejercicio 2021, 2022 y 2023.

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Zuzendaritza da ekimen hori aurrera eramateko arduraduna; izan ere, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organiko eta funtzionalari buruzko dekretuaren 20.s) artikuluan, «Administrazio publikoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen artean informazioaren gizartea sustatzeko» egitekoa eman zitzaion.

La Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación es la responsable del impulso de esta iniciativa ya que, en el Decreto de Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, se le asigna en su artículo 20.s) la función de «Promoción de la sociedad de la información entre las administraciones públicas y ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluaren ondorioetarako –agindu hori Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura egingo diren gastu-espedienteak aurrez izapidetzeari buruzkoa da–, agindu honen bidezko deialdiko laguntzak emateko, aldez aurretik ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoaren 2021., 2022. eta 2023. urteetako aurrekontu orokorretan kreditu egokia eta nahikoa egotea.

A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la concesión de las ayudas que se convocan mediante la presente Orden queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para los años 2021, 2022 y 2023.

Azaldutakoan oinarrituta, eta Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 71/2017 Dekretuaren 3. artikuluak emandako eskumenen arabera, eta Euskadiko Ogasun Orokorra Antolatzeko Printzipioei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntza eta laguntzei aplikatu behar zaizkien gainerako xedapenetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako hau

A la vista de todo lo expuesto, y en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 3 del Decreto 71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Laguntzen programarako deialdia onartzea belaunaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko, 2021., 2022. eta 2023. urteetarako, I. eranskinean ezarritako oinarrien arabera. –I. eranskina: Belaunaldi berriko banda zabaleko sareak Euskadiko biztanleguneetara hedatzeko laguntzen programarako deialdia arautzeko oinarriak–, eta II. eranskinean adierazitako biztanleguneetarako –II. eranskina: Biztanleria-unitateen zerrenda–.

Artículo único.– Aprobar la convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación para los años 2021-2022-2023, de acuerdo con las bases establecidas en el Anexo I – Bases reguladoras de la convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en poblaciones de Euskadi, para las poblaciones señaladas en el Anexo II – Relación de las unidades de población.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari, hilabeteko epean, edo, bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegian, bi hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 1a.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de diciembre de 2020.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
Belaunaldi berriko banda zabaleko sareak Euskadiko biztanleguneetara hedatzeko laguntzen programarako deialdia arautzeko oinarriak (2021., 2022. eta 2023. urteetarako)
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL Programa de ayudas a la extensión de redes de Banda Ancha de Nueva Generación en poblaciOnES de Euskadi PARA LOS AÑOS 2021-2022-2023

Lehenengoa.– Deialdiaren xedea.

Primera.– Objeto de la convocatoria.

Deialdi honen xedea da: banda zabal ultralasterreko sareak «NGA-belaunaldi berriko eremu zuri» izendatutako Euskadiko biztanleria-unitateetara hedatzeko laguntzen emakida arautzea. Izan ere, eremu horietan ez dago eta ez dago aurreikusita egotea, hurrengo 3 urteetan, inolako telekomunikazio-azpiegiturarik NGA banda zabaleko Interneterako sarbide-zerbitzuak ahalbidetzen dituenik.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayudas para extender las redes de banda ancha ultrarrápida en unidades de población de Euskadi que tienen la consideración de «zonas blancas de nueva generación (NGA)», esto es, en las que ni existe, ni se prevé que exista en los próximos 3 años, infraestructuras de telecomunicaciones que permitan los servicios de acceso a Internet en condiciones de Banda Ancha NGA.

Belaunaldi berriko banda zabaleko sareak Euskadiko biztanleria-unitateetara hedatzea telekomunikazio-azpiegitura bat sortzea da, eta azpiegitura horrek interes orokorreko zerbitzu publikoa ematen du, agindu honen azalpen-zatian adierazitako helburuak betetzeko xedez.

La extensión de redes de banda ancha de nueva generación en unidades de población de Euskadi es una infraestructura de telecomunicación considerada como una prestación de servicio público de interés general, a fin de cumplir los objetivos señalados en la parte expositiva de la presente Orden.

Agindu honetan adierazitako laguntzak Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko EB 651/2014 Erregelamenduaren babespean ematen dira (erregelamendu horren bidez laguntza-kategoria batzuk barne-merkatuarekin bateragarriak direla deklaratu da, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluen arabera), eta, zehazki, banda zabaleko azpiegituretarako laguntzak dira. Alde horretatik, oinarri hauetan aipatzen diren kontzeptuak erregelamendu horren arabera interpretatu behar dira, han definituta baitaude (2016ko ekainaren 26ko Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala, L 187).

Las ayudas contempladas en esta Orden se acogen al Reglamento UE 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado Fundamental de la Unión Europea, ayudas para infraestructuras de banda ancha. A tal efecto los conceptos a los que estas bases aluden que se encuentran definidos por el mismo deberán, en todo caso, interpretarse conforme a dicho Reglamento (Diario Oficial de la Unión Europea L 187 de 26 de junio de 2016).

Bigarrena.– Denbora-esparrua.

Segunda.– Ámbito temporal.

Laguntza-programa hau 2021eko, 2022ko eta 2023ko ekitaldietan zehar zertuko da.

El presente programa de ayudas se ejecutará durante los ejercicios 2021,2022 y 2023.

Hirugarrena.– Baliabide ekonomikoak.

Tercera.– Recursos económicos.

Lehenengo oinarriaren xedera bideratutako baliabide ekonomikoak 3.000.000 eurokoak dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan jasotako urteko hauetan banatuta:

Los recursos económicos destinados a la finalidad de la base primera ascienden a la cantidad de 3.000.000 euros, distribuidos conforme a las anualidades consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que son las siguientes:

– 2021eko ekitaldia: 1.000.000 euro.

– Ejercicio 2021: 1.000.000 euros.

– 2022ko ekitaldia: 1.000.000 euro.

– Ejercicio 2022: 1.000.000 euros.

– 2023ko ekitaldia: 1.000.000 euro.

– Ejercicio 2023: 1.000.000 euros.

Lote bakoitzerako proposamenik onena egiten duenari emango zaizkio laguntza ekonomikoak.

Las ayudas económicas se otorgarán a quien realice la mejor propuesta para el lote único establecido.

Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluaren ondorioetarako –agindu hori Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura egingo diren gastu-espedienteak aurrez izapidetzeari buruzkoa da–, agindu honen bidezko deialdiko laguntzak emateko, aldez aurretik ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoaren 2021., 2022. eta 2023. urteetako aurrekontu orokorretan kreditu egokia eta nahikoa egotea.

A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la concesión de las ayudas que se convocan mediante la presente Orden queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para los años 2021, 2022 y 2023.

Laugarrena.– Onuradunak.

Cuarta.– Personas beneficiarias.

1.– Agindu honetan jasotzen diren dirulaguntzen onuradun izan daitezke behar bezala gaitutako operadorearen izaera duten sektore pribatuko pertsona fisikoak edo juridikoak, Telekomunikazioei buruzko maiatzaren 9ko 9/2014 Lege Orokorraren 6. eta 7. artikuluetan xedatutakoaren arabera, eta pertsona fisiko edo juridiko horien elkarteak; kasu horretan, metaketa onartuko zaie behar bezala gaitutako komunikazio elektronikoen operadore izateko eskatzen diren eskakizunak betetzeko.

1.– Podrán acceder a la condición de persona beneficiarias de las subvenciones contempladas en la presente Orden las personas físicas o jurídicas pertenecientes al sector privado, que ostenten la condición de operador debidamente habilitado, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, así como las agrupaciones de dichas personas físicas o jurídicas, admitiéndose, en dicho caso, la acumulación como forma para el cumplimiento de los requisitos exigidos en cuanto a la condición de operador de comunicaciones electrónicas debidamente habilitado.

Pertsona fisikoen edo juridikoen elkarteen eskabideetan berariaz adierazi behar dituzte, eskabideari erantsitako dokumentu batean, zer konpromiso hartzen duen elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko eta, horrekin batera, zenbateko aurrekontua bete behar duen bakoitzak, onuraduntzat hartuko dira eta. Nolanahi ere, elkarketek ordezkari edo ahaldun bat izendatu beharko dute, eta behar besteko ahalmena eman betearaz ditzan elkarteari onuradun gisa dagozkion betebeharrak. Ezin izango dute elkartea desegin preskripzio-epea amaitu arte, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 65. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 44. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, deberán hacerse constar expresamente, en documento anexo a la solicitud, los compromisos de ejecución asumidos por cada persona integrante de la agrupación, así como el importe de presupuesto a ejecutar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de persona beneficiaria. En cualquier caso, deberá nombrarse una persona representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como persona beneficiaria, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 65 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 44 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Agindu honetan adierazitako dirulaguntzak lortu ahal izateko, onuradunek egunean izan beharko dituzte beren zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak, eta dirulaguntzak itzultzeko ordainketa-betebeharrak.

2.– Para poder acceder a las subvenciones contempladas en la presente Orden, las personas beneficiarias deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

3.– Dirulaguntzen onuradun izateko, pertsona edo erakunde eskatzaileak ez du eduki behar zehapen penal edo administratiborik dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera kentzen dionik, ezta horretarako desgaitzen duen legezko debekurik ere, barne hartuta sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoaren arabera.

3.– Para ser personas beneficiaria de las subvenciones, la persona o agrupación solicitante no deberá encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

4.– Ezin izango dira agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradun izan ez Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako egoeretan dauden pertsonak edo erakundeak, ez Europar Batasuneko Batzordeak laguntza bat legez kanpokotzat edo merkatu erkidearekin bateraezintzat jo eta gero xedatzeke dagoen berreskuratzeko agindu baten eraginpean daudenak, ez eta krisialdian dauden enpresak ere; krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatuko laguntzei buruzko gidalerroetan emandako definizioarekin bat eginez (C249 EBAO, 2014-07-31koa).

4.– No podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, así como las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO C249, 31-07-2014).

Nortasunik gabeko elkarteak badira, ezin izango dira onuradun izan, baldin eta elkartekideren batek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan adierazitako gainerako debekuetako bat badu.

Cuando se trate de agrupaciones sin personalidad, no podrán acceder a la condición de beneficiario cuando concurra en cualquiera de sus miembros, alguna de las restantes prohibiciones recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5.– Halaber, pertsona edo elkarte eskatzaileak ezin izango du jardun armagintzan (ez ekoizpenean, ez merkaturaketan, ez finantzaketan), Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunaren abenduaren 28ko Euskadiko 14/2007 Legean xedatutakoarekin bat etorriz.

5.– Asimismo, la persona o agrupación solicitante no podrá dedicarse a la producción, comercialización y financiación de armas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, del País Vasco.

6.– Onuradun izateko baldintzei eutsi behar zaie dirulaguntzako jarduerak egiteko denboraldi osoan.

6.– Las condiciones para poder ser persona beneficiaria habrán de mantenerse durante todo el periodo de ejecución de las actividades objeto de la subvención.

Bosgarrena.– Laguntza jaso dezaketen proiektuak eta ekintzak.

Quinta.– Proyectos y acciones objeto de ayuda.

1.– Laguntza jasotzeko aukera izango dute bi noranzkoetan gutxienez 300 Mbps dauzkaten NGA-belaunaldi berriko sarbide-sareak hedatzea aintzat hartzen duten proiektuek (mugarik gabeko datu-transferentzia ahalbidetu behar dute, zerbitzuaren ezaugarriak aldatu gabe), baldin eta laguntza-eskabidea aurkeztu baino lehen hasi ez bada.

1.– Serán susceptibles de obtener ayuda los proyectos que contemplen el despliegue de redes de acceso NGA de como mínimo 300 Mbps en ambos sentidos (que permitan la transferencia ilimitada de datos, manteniendo las características del servicio inalteradas) que no se hayan iniciado con anterioridad a la solicitud de la ayuda.

Diruz lagundu daitezkeen proiektuek eragin pizgarriari buruzko baldintzak beteko ditu, ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 6. artikuluan adierazitakoaren arabera. Laguntzek eragin pizgarria izango dute, baldin eta, proiektua edo jarduera hasi aurretik, onuradunak estatu kideari laguntza eskatu badio idatziz. Eskaera horren edukia manu horretan dago zehaztuta.

El proyecto subvencionable cumplirá con las condiciones referidas al efecto incentivador que prevé el artículo 6 del Reglamento (UE) 651/2014, de 17 de junio. Las ayudas tendrán un efecto incentivador si, antes de comenzar a trabajar el proyecto o actividad, el beneficiario ha presentado por escrito una solicitud de ayuda al estado miembro, cuyo contenido se especifica en dicho precepto.

Aurkeztutako proposamenetan, argi eta garbi adierazi beharko da banda zabal ultralasterreko zenbat zerbitzu hedatu behar diren biztanleria-unitate guztietako higiezin-unitate guztietan, II. eranskineko zerrendan definitutako osaera kontuan hartuta.

Las propuestas presentadas deberán contemplar el despliegue de los servicios de banda ancha ultrarrápida en todas las unidades inmobiliarias que se encuentren en todas las unidades de poblaciones, cuya composición se define en el listado del Anexo II.

Oinarri hauetan ezarritako ebaluazio-irizpideei jarraikiz puntu gehien lortzen dituen proposamenerako laguntzak baino ez dira onartuko. Inola ere ez zaio emango laguntzarik eskatzaile bati baino gehiagori.

Únicamente se aprobarán ayudas para la propuesta presentada que obtenga mayor puntuación, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases. En ningún caso se concederán ayudas a más de una persona solicitante.

2.– Proiektuek herri bakoitzerako konponbide teknologikorik egokiena adierazi beharko dute. Izan ere, dirulaguntzak ez dira egongo lotuta konponbide teknologiko jakin bat hedatzearekin, baina denbora errealeko multimedia-komunikazio elektronikoen zerbitzuei euskarri emateko gai izan behar dute, hau da, aurrez adierazitako gutxieneko abiadura izan behar dute, eta gutxieneko baldintza hauek bete:

2.– Los proyectos deberán expresar la solución tecnológica más adecuada para cada población, no estando las subvenciones condicionadas al despliegue de una determinada solución tecnológica concreta, con tal que soporten los servicios de comunicaciones electrónicas multimedia en tiempo real con la velocidad mínima descrita anteriormente y cumpliendo los siguientes requisitos mínimos:

● Sareak erabili beharko dira komunikazio elektronikoetako zerbitzuak emateko, batez ere, xede-eremuetako jendeak erabili ahal izateko (ez dira diruz lagundu moduko elementutzat hartu erabiltzaile multzo mugatu bati zerbitzua ematera zuzendutako sareak, ezta biztanleria-unitateetan edo sakabanatutako eremuetan azken erabiltzaileei zerbitzua ematera zuzenean bideratu ez diren sare nagusi hutsak ere).

● Las redes deberán utilizarse principalmente para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público en las zonas objetivo (no se contemplan como elementos subvencionables las redes privadas destinadas a proveer servicio a un conjunto restringido de personas usuarias ni las redes puramente troncales no destinadas directamente a la prestación de servicios a personas usuarias finales en las unidades poblacionales o zonas diseminadas).

● Halaber, datuak mugarik gabe transferitzeko aukera eman behar dute noranzko bietan. Horretaz gain, ez dira aldatu behar zerbitzuaren ezaugarriak, eta biztanle dentsitate handiko eremuetako merkatuaren eskaintzen antzeko baldintza ekonomikoak eskaini behar dituzte.

● Igualmente deberán permitir la transferencia ilimitada de datos en ambos sentidos, manteniendo todas las características del servicio inalteradas y en condiciones económicas similares a las ofertas de mercado en zonas densamente pobladas.

● Zerbitzua adierazitako terminoen arabera erabili ahal izango dela ziurtatzea, gutxienez, hil natural bateko denbora-tartearen % 98n, azken erabiltzaile bakoitzeko.

● Asegurar la disponibilidad del servicio en los términos indicados, al menos para el 98 % del tiempo dentro del intervalo de un mes natural, por persona usuaria final.

● Datuak transmititzeko zerbitzuaren kalitate-parametroak denbora errealeko multimedia-komunikazio elektronikoko zerbitzuak eskaintzeko behar direnak direla ziurtatzea. Horretarako, erreferentzia gisa erabiliko dira Banda Zabaleko Ethernet–NEBA berria deritzon erreferentziako handizkako eskaintzaren balioak, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak (aurrerantzean, MLBN) araututako eta indarrean dagoen.

● Asegurar que los parámetros de calidad de servicio de transmisión de datos soportan los servicios de comunicaciones electrónicas multimedia en tiempo real. Para ello, se utilizarán como referencia los valores de la oferta mayorista de referencia Nuevo Ethernet de Banda Ancha (NEBA), regulada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (en adelante CNMC), que se encuentre vigente.

● Zerbitzuan alta emateko eskaerei arreta ematea gehieneko 10 egun balioduneko epean; baldin eta alta emateko lizentziarik, okupazioko edo paseko eskubide espezifikorik eskuratu behar ez bada edo, arrazoiak arrazoi, alta ez emateko arrazoia operadoreari egotzi ezin bazaio. Kasu horretan, denbora-tarte edo -atzerapen horiek deskontatu ahal izango dira altako denbora zenbatzeko, eskatzaileari jakinarazi ondoren. Gehieneko epe hori betetzen ez bada, bereziki, hirugarrenek eskatutako handizkako zerbitzuetan, MLBNk ezarritako zigorrak aplikatuko zaizkio handizkako zerbitzuetarako erreferentziako eskaintzari.

● Atender las solicitudes de alta de servicio en un plazo máximo de 10 días hábiles, siempre que no se precise la obtención de licencias, derechos de ocupación o paso específicos, o que dicho plazo no pueda cumplirse por cualquier otra causa no imputable al operador para la provisión del alta, en cuyo caso se podrán descontar estos tiempos o retrasos para la medición del tiempo de alta, previa comunicación remitida a la persona solicitante. En el caso de incumplimiento de este plazo máximo, en particular en lo relativo a servicios mayoristas solicitados por terceros, se aplicarán las penalizaciones establecidas por la CNMC en su oferta de referencia para servicios mayoristas.

● Konpontzea zerbitzua eteten duten gorabeheren % 95, gutxienez, eta 24 orduan, gehienez.

● Resolver al menos el 95 % de las incidencias que supongan un corte de servicio en un tiempo máximo de 24 horas.

Eskatutako gutxieneko eskakizun teknikoak edo, hala badagokio, onuradunaren proposamenean hobetutakoak bete beharko dira txikizkako eta handizkako zerbitzuen eskaintzan, hirugarrenek eskaintzen dituzten txikizkako zerbitzuek operadore onuradunaren sarean duten erreplikagarritasun teknikoa bermatzeko.

Los requisitos técnicos mínimos exigidos o, en su caso, los mejorados incluidos en la propuesta de la persona beneficiaria deberán ser cumplidos tanto en la oferta de servicios minoritas como en los mayoristas, con el fin de garantizar la replicabilidad técnica de los servicios minoristas ofrecidos por terceros sobre la red del operador beneficiario.

3.– Proiektuak egikaritzeko gehieneko epea 24 hilekoa izango da, dirulaguntzak eman direla jakinarazten denetik zenbatzen hasita. Halere, epe hori luzatu ahal izango da, baldin eta enpresak hasiera eman badie hedatzeko lanei ebazpena jakinarazten denetik, eta bakarrik atzerapena telekomunikazioetako operadorearen esku ez dauden arrazoiengatik gertatu dela behar bezala egiaztatzen den kasuetan. Lanak gauzatzeko epea, nolanahi ere, 2023ko maiatzaren 15era artekoa izango da gehienez, egun horretarako amaituta beharko baitu finantzatutako proiektuaren exekuzioak.

3.– El plazo máximo de ejecución de los proyectos será de 24 meses, contados desde la fecha de la notificación de concesión de las ayudas. No obstante, este plazo podrá ser ampliable, siempre que la empresa haya iniciado las tareas para el despliegue desde el momento de la comunicación de la resolución, y únicamente en los casos en los que se justifique debidamente que el retraso sea debido a causas ajenas a la propia operadora de telecomunicaciones, en ningún caso se extenderá la ejecución más allá del 15 de mayo de 2023, fecha en la que deberá estar concluida la ejecución del proyecto financiado.

4.– Jarduerak ez dira programa honen bidez diruz lagunduko, baldin eta jarduerak egiten diren biztanleria-unitateak sartuta badaude programa honen kargurako dirulaguntzak eskatu, proposatu edo jaso dituzten proiektuetan: Ekonomia Gaietako eta Transformazio Digitaleko Ministerioko Telekomunikazio eta Azpiegitura Digitalen Estatu Idazkaritzaren belaunaldi berriko banda zabala hedatzeko programa (BZHP), edo laguntza publikoen beste edozein programa bat.

4.– No serán subvencionables a través de este programa las actividades realizadas en las unidades poblacionales incluidos en proyectos para los que se hubiera solicitado, propuesto y concedido ayuda con cargo al Programa de extensión de banda ancha de nueva generación (PEBA-NGA) de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (Seteleco) del Ministerio Asuntos Económicos y Transición Digital o cualquier otro programa de ayudas públicas.

Seigarrena.– Handizkako zerbitzuak.

Sexta.– Servicios mayoristas.

1.– MLBNk beste baldintza batzuk xedatzen ez baditu, dirulaguntzaren onuradunak nahitaez eman beharko die diruz lagundutako azpiegituretarako handizkako sarbide efektiboa («bitstream» fluxu bitar motakoa) hala eskatzen duten gainerako operadoreei, gutxienez, zazpi (7) urteko epean. Proiektuan zuntz optikoa hedatzea aurreikusi bada, sarbide horrek zuntz ilunera sartzeko aukera eman behar du, desagregazio oso eta efektibo batekin, baita hodietara, zutoinetara, armairuetara, kutxatiletara eta obra zibileko gainerako elementuetara sartzeko ere. Azken horietarako sarbidea ez da denboran mugatuta egon behar. «Backhaul» edo itzulerako sareen kasuan, alokatutako lineen edo puntuz puntuko zirkuituen handizkako zerbitzua hartuko da barnean, baita zuntz iluneko alokairua ere, sare hori ezartzeko erabili den teknologiaren arabera.

1.– Salvo que la CNMC dictamine otras condiciones, la persona beneficiaria de la subvención estará obligada a ofrecer a los demás operadores que lo soliciten, acceso mayorista efectivo, del tipo de flujo binario «bitstream» a las infraestructuras subvencionadas durante un periodo mínimo de siete (7) años. En caso de que el proyecto contemple despliegue de fibra óptica, dicho acceso incluirá también la posibilidad de acceder a la fibra oscura, con una desagregación total y efectiva, así como a los conductos, postes, armarios, arquetas y demás elementos de obra civil. El acceso a estos últimos no debe ser limitado en el tiempo. En el caso de redes «backhaul» se deberá también incluir el servicio mayorista de líneas alquiladas o circuitos punto a punto, o incluso el alquiler de fibra oscura, en función de la tecnología empleada para la implementación de dicha red.

Desagregazioaz eta linea fisikorako sarbideaz gain, NGA sarea hedatzeko aukeratutako teknologiaren arabera, desagregazio birtualeko handizkako zerbitzu bat eman beharko da. Zerbitzu hori zerbitzu aktiboa izango da, eta sareen interkonexioa izango du sarbide-sarearen zentral nagusian, izan baitaiteke laguntza-hartzailearen hirugarren operadoreek nahiago duten aukera.

Además de la desagregación y el acceso a la línea física, en función de la opción tecnológica seleccionada para el despliegue de la red NGA, si existiera una demanda real, deberá prestarse un servicio mayorista de desagregación virtual, que consistirá en un acceso activo con una interconexión de las redes en la propia central cabecera de la red de acceso, al poder ser una opción preferida por terceros operadores del receptor de la ayuda.

Aipatutako handizkako zerbitzu guztiak bidezko baldintzetan eta bazterkeriarik gabe eskaini beharko dira.

Todos los servicios mayoristas mencionados deberán ofrecerse en condiciones equitativas y no discriminatorias.

Eskainiko den sarbide-abiadura, gutxienez, proiektuaren oinarrietan eskatutakoa izango da; eta, edonola ere, handizkako zerbitzuak aukera eman beharko du operadore onuradunak eskainitako txikizkako zerbitzuak erreplikatzeko.

La velocidad de acceso ofrecida será, como mínimo, la requerida en las bases del proyecto y, en todo caso, el servicio mayorista deberá permitir la replicabilidad de los servicios minoristas ofrecidos por el operador beneficiario.

Handizkako sarbide efektibo horren prezioek erreferentzia gisa hartu beharko dituzte MLBNk merkatu-botere handiko operadoreari antzeko zerbitzuetarako finkatutako handizkako prezioak, eta horiexek joko dira prezio maximotzat. Erreferentziazko eskaintza baliokiderik ez badago, Espainiako batez besteko prezioak izango dira erreferentzia (gune konparagarri lehiakorrenetakoak) eta, horrelako erreferentziarik ere ez badago, lagunduko den proiektu honek barnean hartutako zerbitzuen arautzaileak finkatutako prezioak edo prezioak kontrolatzeko printzipioak eta tresnak izango dira erreferentzia (hala nola marjina-estutzeak kontrolatzeko erreplikagarritasun ekonomikoaren testa, hala badagokio). Nolanahi ere, integrazio bertikaleko operadore bat denean, definitutako prezioek aukera eman beharko dute txikizkako eskaintzak erreplikatzeko, eta ez dute diskriminaziorik sortu behar operadore onuradunaren txikizkako adarraren aldean.

Los precios de este acceso mayorista efectivo deberán tener como referencia los precios mayoristas fijados por la CNMC al operador con Poder Significativo de Mercado para servicios similares que serán considerados como precios máximos. En caso de no existir una oferta de referencia equivalente, la referencia será la de los precios medios existente en España (para zonas comparables más competitivas) y en caso de no existir tampoco esta referencia, se aplicará los precios o principios e instrumentos de control de precios que utilice el regulador para los servicios incluidos en el presente proyecto objeto de la ayuda (como el test de replicabilidad económica dirigido a controlar estrechamientos de márgenes, según corresponda). En cualquiera de los casos o, cuando se trate de un operador integrado verticalmente, los precios definidos deberán permitir la replicabilidad de las ofertas minoristas y que no se produzca una discriminación con la rama minorista del operador beneficiario.

Diruz lagundutako proiektuen barruan hodirik eraikiz gero, hodi horiek nahiko handiak izango dira kable- edo zuntz-sare batzuk eta sare tipologia desberdinak hartzeko, laguntza-kategoria batzuk barne-merkatuarekin bateragarriak direla ezartzen duen 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 52. artikuluaren arabera, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuta.

En el caso de que se construyan conducciones dentro de los proyectos subvencionados, estas serán lo suficientemente grandes para dar cabida a varias redes de cable/fibra y diferentes topologías de red tal como se prevé en el artículo 52 del Reglamento (UE) 651/2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

2.– MLBNk dirulaguntza ematen duen erakundeari aholkularitza eman ahal izango dio, oinarri honetan aipatutako handizkako sarbidearen prezioen eta baldintzen arloari dagokionez. Gainera, sarbidea eskatzen duten operadoreen eta dirulaguntzen operadore onuradunen arteko gatazkak konponduko ditu, eta, horretarako, jarraibideak emango ditu oinarri honetan aipatutako handizkako sarbideko betekizuna benetan bete dadin.

2.– La CNMC podrá asesorar al órgano que concede esta ayuda en materia de precios y condiciones de acceso mayorista a que se refiere esta base. Además, resolverá los conflictos entre operadores solicitantes de acceso y operadores beneficiarios de las ayudas, dictando instrucciones para el efectivo cumplimiento de la obligación de acceso mayorista a la que se refiere esta base.

3.– Lehia txikiko eremuetan jardun nahi denez, banda zabalerako dirulaguntzei dagokienez, Europar Batasunaren zuzentarauen 80 a) apartatuaren arabera, handizkako produktuen eskaintzaren xehetasunak eta azpiegituran egin beharreko jarduketak zehaztuko dira, egiaztatzen bada hirugarren operadore baten arrazoizko eskaria dagoela. Eskaera arrazoizkotzat joko da baldin eta sarbide-eskatzaileak negozio-plan koherente bat ezartzen badu justifikatzeko produktua garatu behar dela diruz lagundutako sarean. Nolanahi ere, hirugarren operadore baten zentzuzko eskaera hori egon zein ez, laguntzen operadore onuradunak eskaintza bat gutxienez izan behar du bitstream motako sarbiderako eta azpiegitura aktiborako sarbiderako. Kasu guztietan, handizkako produktuen eskaintzan, bermatu beharko da laguntzaren onuradunak eskainitako txikizkako zerbitzuak teknikoki eta ekonomikoki erreplikatu daitezkeela.

3.– Dado que se pretende actuar sobre zonas poco competitivas, de acuerdo con el apartado 80 a) de las Directrices Comunitarias de Ayudas a la Banda Ancha, el detalle de la oferta de productos mayoristas, así como la realización de las actuaciones necesarias en la infraestructura, se concretará si se constata la existencia de una demanda razonable de un tercer operador. La demanda se considerará razonable si el demandante de acceso establece un plan de negocio coherente que justifique el desarrollo del producto en la red subvencionada. En cualquier caso, independientemente de la existencia de la mencionada demanda razonable de un tercer operador, el operador beneficiario de las ayudas deberá disponer, al menos, de una oferta de acceso tipo bitstream y de acceso a la infraestructura activa. En todos los casos la oferta de servicios mayoristas deberá garantizar la replicabilidad técnica y económica de los servicios minoristas ofrecidos por la persona beneficiaria de la ayuda.

Handizkako sarbiderako eskaeraren bat badago (esan bezala, hirugarren operadore baten arrazoizko eskarian oinarrituta), operadore onuradunak hedapena amaitu baino lehen, handizkako eskaintzaren xehetasunek egon beharko dute gainerako operadore interesdunek eskuratu ahal izateko moduan, onuradunak NGA sarearen txikizkako ustiapena hasi baino nahiko denbora lehenago, ez baita diskriminaziorik eragin nahi laguntzaren operadore onuradunaren txikizkako adarraren eta handizkako sarbidea eskatzen duten operadoreen artean –baten bat izanez gero–.

En el caso de que hubiera solicitudes de acceso mayorista (basada en una demanda razonable de un tercer operador como se ha mencionado) antes de finalizar el despliegue por parte del operador beneficiario, el detalle de la oferta mayorista deberá estar disponible al resto de los operadores interesados con un tiempo de antelación suficiente al inicio de la explotación minorista de la red NGA por parte de la persona beneficiaria para evitar un trato discriminatorio entre la rama minorista del operador beneficiario de la ayuda y los operadores solicitantes de acceso mayorista – si los hubiere.

Halaber, laguntzaren operadore onuradunak, merkatu-botere esanguratsuko operadoretzat hartuta badago ex ante erregulazioari loturiko merkatuetan, argi jakinarazi beharko die sektoreari eta azken erabiltzaileei zein diren laguntza publikoen babespean egindako sareen baldintza espezifikoak, ez baitute izan behar ezinbestean ex ante erregulazioko berberak.

Asimismo, si el operador beneficiario de la ayuda tiene la consideración de operador con Poder Significativo de Mercado (PSM) en los mercados sujetos a regulación ex ante, debe informar, de forma clara, al sector y a los usuarios finales sobre las condiciones específicas de las redes construidas al amparo de ayudas públicas, que no necesariamente coinciden con la regulación ex ante.

4.– Laguntzaren operadore onuradunak handizkako sarbide aktiboa eta pasiboa eskaini beharko du 10 urterako.

4.– El operador beneficiario de la ayuda deberá ofrecer acceso mayorista activo y pasivo por un plazo de 10 años.

Zazpigarrena.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak eta inbertsioak.

Séptima.– Gastos e inversiones subvencionables.

1.– Diruz lagundu ahal izango dira hautatu den proiektua egitearekiko lotura zuzena duten eta hura egiteko beharrezkoak diren gastuak eta inbertsioak, baldin eta eskaera aurkezten denetik proiektua amaitu arteko denbora-tartean egiten badira, gainerako operadoreek erabil ditzaketen sareen azpiegiturak sortzeko edo egokitzeko egin behar direnetara mugatuta.

1.– Tendrán la consideración de gastos e inversiones subvencionables los que estén directamente relacionados y sean necesarios para la realización del proyecto que resulte seleccionado y que se materialice en el período que va desde la presentación de la solicitud hasta la fecha de finalización del proyecto, y se limitará a los que sean necesarios para la creación o adaptación de las infraestructuras de red que sean susceptibles de ser utilizadas por los demás operadores.

2.– Diruz laguntzeko moduko inbertsio eta gastutzat hartuko dira azpiegitura hedatzeko inbertsioarekiko lotura zuzena duten kontzeptu hauek:

2.– Se consideran inversiones y gastos subvencionables los siguientes conceptos directamente relacionados con la inversión asociada al despliegue de la infraestructura:

● Azpiegiturak eta obra zibila.

● Infraestructuras y obra civil.

● Ekipamendua eta bestelako materialak.

● Equipamiento y otros materiales.

● Langile-gastuak. Kontzeptu honen barnean sartuko da onuradunaren beraren teknikariek proiektuko lanetan zuzenean eman dituzten orduen kostua. Kontzeptu honetatik kanpo geratuko da administrazioko, kontabilitateko, giza baliabideetako, kudeaketako, marketineko, zuzendaritzako eta antzeko langileen kostua (onartutako aurrekontuaren % 7, gehienez).

● Gastos de personal. Se incluyen en este concepto el coste de las horas directamente dedicadas al proyecto por personal técnico propio de la persona beneficiaria. Queda excluido de este concepto el coste de personal de administración, contabilidad, recursos humanos, gestión, marketing, dirección y similares. (Hasta un máximo del 7 % del presupuesto aceptado).

● Proiektuari egotzi dakizkiokeen beste kostu orokor edo zeharkako gastu batzuk –proiektuaren xede den banda zabaleko sarea sortu edo berritzeko zeharkako kostuak sortzen badira, hautagarriak izango dira; baina, gehienez ere, zuzeneko kostuetan gaineratutako eta diruz lagundutako langile-gastuaren % 15eko muga izanik–.

● Otros costes generales o indirectos imputables al proyecto –cuando la creación o renovación de la red de banda ancha, objeto del proyecto, genere costes indirectos, serán elegibles, con el límite del 15 % del gasto de personal subvencionable incluido en costes directos.

● Dirulaguntza justifikatzeko kontuko proiektu-gastuen auditoretza-kostuak. Auditoretza-kostuak diruz lagundu ahal izango dira; baina, gehienez, laguntzaren % 1eraino eta 10.000 euroko muga gainditu gabe.

● Costes de auditoría de costes del proyecto de la cuenta justificativa de la subvención. El coste de auditoría será subvencionable hasta un máximo del 1 % de la ayuda concedida, con el límite de 10.000 euros.

3.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak azpikontratatzeko, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan xedatutakoa beteko da.

3.– La subcontratación de las actividades subvencionadas se ajustará a lo exigido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Onuradunak diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren % 50 azpikontratatu ahal izango du gehienez.

La persona beneficiaria podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 por ciento del importe de la actividad subvencionada.

Inola ere ezin izango dira azpikontratatu dirulaguntzaren kostua handiagotzen duten eta jardueraren edukiari balio erantsirik gehitzen ez dioten jarduerak.

En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.

Azpikontratazioa dirulaguntzaren % 20 baino handiagoa bada eta zenbateko hori 60.000 eurotik gorakoa bada, azpikontratatu ahal izateko, eskakizun hauek beteko beharko dira:

Cuando la subcontratación exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

● Dirulaguntza ematen duen erakundeak aldez aurretik kontratua egiteko baimena ematea.

● Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención.

Ezin izango da kontratua zatikatu, zenbatekoak txikiagotzeko eta aurreko apartatuko eskakizunak ez betetzeko xedez.

No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.

Azpikontratistak onuradunaren mende baino ez dira egongo, eta onuradunak berak hartuko du bere gain diruz lagundutako jarduera gauzatzeko erantzukizun osoa Administrazioaren aurrean.

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante la persona beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.

Aurreko apartatuan adierazitakoaren ondorioz, onuradunei dagokie dirulaguntza jasoko duen jarduera gauzatzeko beste inorekin ezer hitzartuz gero, beste horrek ere dirulaguntzak arautzen dituen araudiak ezarritako mugak errespetatuko dituela ziurtatzea, diruz laguntzeko moduko gastuen zenbatekoari eta izaerari dagokienez; kontratistek lankidetza-betebeharra bete behar dute, muga horiek benetan errespetatzen dituzten ala ez behar bezala egiaztatzeko aukera emateko.

A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las personas beneficiarias serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada subcontratada con terceros se respeten los límites que se establecen en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los subcontratistas estarán sujetos al deber de colaboración para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.

Alabaina, onuradunak ezin izango ditu azpikontratatu, diruz lagundutako jardueraren gauzatze oso edo partzialerako, honako hauek:

En ningún caso podrá subcontratarse por la persona beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:

● Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan zehaztutako debekuetako bat duten pertsonak edo erakundeak.

● Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

● Azpikontratazioaren xede den jarduera egiteko beste dirulaguntza batzuk jaso dituzten pertsonak edo erakundeak.

● Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de subcontratación.

● Bitartekari edo aholkulariak, baldin eta ordaindu beharrekoa eragiketaren kostu osoaren ehuneko jakin gisa definitzen bada, ordainketa hori ez badago justifikatuta egindako lanak edo emandako zerbitzuek merkatuan daukaten balioaren erreferentziaren arabera.

● Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

● Onuradunarekiko loturaren bat daukaten pertsonak edo erakundeak, egoera hauetako batean izan ezik:

● Personas o entidades vinculadas con la persona beneficiaria, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

○ Organo eskudunaren baimena lortzea berariaz eta aldez aurretik.

○ Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano competente.

○ Diruz lagundu daitekeen zenbatekoak ez gainditzea lotutako erakundeak egindako kostua. Kostua justifikazioan egiaztatuko da, onuradunaren gastuak egiaztatzeko ezarritako baldintza beretan.

○ Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario.

● Deialdi eta programa berean laguntza edo dirulaguntza eskatu eta lortu ez duten pertsonak edo erakundeak, eskakizunak betetzen ez dituztelako edo behar besteko balorazioa lortu ez dutelako.

● Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 29.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, azpikontrataziorako egiten den kontratua idatziz formalizatuko da. Hala ere, kontratua egin aurretik, dirulaguntza ematen duen erakundeak baimena eman beharko du.

En virtud de lo establecido en el artículo 29.3 de la Ley General de Subvenciones, el contrato que se celebre para la subcontratación se formalizará por escrito. No obstante, previo a la celebración del mismo, la entidad concedente de la subvención deberá autorizarlo.

Onuradunak eskatuko du baimen hori, eta, azpikontratatzeko baimen hori eskatzeko, idazki bat aurkeztuko dio dirulaguntza sustatzen duen erakundeari. Azpikontratazioak dirulaguntzaren zenbatekoaren % 20 gainditzen badu eta zenbateko hori 60.000 eurotik gorakoa bada, gainera, oinarri honetan zehaztutako eskakizunak betetzen direlako erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztuko da.

Dicha autorización se solicitará por la persona beneficiará, quien presentará un escrito a la entidad promotora de la subvención solicitando la autorización para subcontratar. Si la subcontratación excede del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, además, se presentará una declaración responsable señalando que se cumple con los requisitos determinados en la presente base.

Kontratua formalizatu baino lehen eskatu beharko da baimen hori, eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien zuzendariaren ebazpen baten bidez emango da hamabost (15) eguneko epean. Epe hori amaituta, berariazko ebazpenik eman ez bada, ezetsitakotzat joko da.

Dicha autorización deberá ser solicitada con anterioridad a la formalización del contrato, y será mediante resolución del Director/a de Tecnologías de la Información y la Comunicación en un plazo de quince (15) días, entendiéndose desestimada para el supuesto en que no se haya resuelto expresamente al término de dicho plazo.

4.– Diruz lagundu daitezkeen gastuetarako, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan xedatutakoa beteko da. Diruz lagundutako inbertsioen edo gastuen kostuak ez du gaindituko merkatu-balioa inola ere. Diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean txikizkako kontratuetarako ezarritako kopuruak gainditzen baditu, onuradunak gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko die beste hornitzaile batzuei, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik, baldin eta badago, izan baitaiteke merkatuan ez egotea nahiko erakunde zerbitzu edo ondasun hori egin, eman edo hornitzen duenik oso berezia izateagatik.

4.– Los gastos subvencionables se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En ningún caso el coste de las inversiones o gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.

5.– Ez dira inola ere hartuko diruz laguntzeko moduko gastutzat zeharkako zergak, baldin eta berreskuratu edo konpentsatu badaitezke, ezta errentaren gaineko zerga pertsonalak ere. Ez da hartuko diruz laguntzeko moduko gastutzat fakturari aplikatzen zaion BEZa (balio erantsiaren gaineko zerga).

5.– En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. No tendrá la consideración de gasto subvencionable el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) repercutido en factura.

Diruz lagundu daitezkeen kontzeptuei lotutako dirulaguntza-zenbatekoak emakida-ebazpenean agertuko dira eta horiexek izango dira laguntzaren gehieneko mugak.

Los importes de la ayuda asociados a cada uno de los conceptos subvencionables que figuren en la resolución de concesión representan los límites máximos de ayuda.

Dirulaguntzaren xede diren azpiegiturek eta ekipoek proiektuaren xedeei lotura egon beharko dute gutxieneko hamar urteko epean, proiektua amaitzen denetik aurrera, edo azpiegitura edo ekipoen bizitza baliagarria amaitu arte, bizitza baliagarri hori hamar urtetik beherakoa bada.

Las infraestructuras y equipos que sean objeto de ayuda deberán permanecer afectos a los objetivos del proyecto durante un periodo mínimo de diez años a partir de la finalización del mismo o hasta el final de su vida útil, si esta fuera menor de diez años.

6.– Inola ere ezin izango dira diruz lagundu eskaera aurkeztu baino lehen konprometitutako edo egindako inbertsioak eta gastuak, ezta laguntzaren onuradunak soilik erabiltzeko diren eta handizkako sarbidearekin erlazionatuta ez dauden azpiegiturei lotutakoak ere.

6.– En ningún caso serán subvencionables las inversiones y gastos que se hubieran comprometido o realizado con anterioridad a la presentación de la solicitud, ni las asociadas a infraestructuras no relacionadas con el acceso mayorista destinadas a su uso exclusivo por la persona beneficiaria de la ayuda.

Zortzigarrena.– Laguntzen izaera, muga eta bateraezintasuna.

Octava.– Carácter, límite e incompatibilidad de las ayudas.

1.– Agindu honen esparruko dirulaguntza norgehiagoka-araubidean emango da ezarritako biztanleria-entitate bakoitzeko; itzulezina izango da, eta, gehienez, diruz lagundu daitezkeen gastuen eta inbertsioen % 90 izango da.

1.– La subvención a conceder en el marco de la presente Orden, en régimen de concurrencia competitiva para las entidades poblaciones establecido, adoptará la forma de subvención no reintegrable y supondrá como máximo el 90 % de los gastos e inversiones subvencionables.

2.– Agindu honen babespean ematen den dirulaguntza ezin izango da bateratu Administrazio publikoek edo erakunde publiko edo pribatuek (nazionalak, Europar Batasunekoak zein nazioarteko organismoetakoak) xede bererako emandako beste ezein dirulaguntza, diru-sarrera edo baliabiderekin.

2.– La ayuda que se otorgue al amparo de la presente Orden no es compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que se otorguen para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales.

Bederatzigarrena.– Eskabideak eta gainerako dokumentuak aurkeztea.

Novena.– Presentación de Solicitudes y demás documentación.

1.– Eskabide bakarra onartuko da telekomunikazio-operadore bakoitzeko. Laguntza hauetarako eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– Se admitirá una única solicitud por operador de telecomunicaciones. El plazo de presentación de solicitudes de estas ayudas será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden.

2.– Agindu honetan adierazitako eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta gainerako kudeaketak bitarteko elektronikoen bidez gauzatu beharko dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluan pertsona fisikoentzat xedatutako kasuetan izan ezik. Izan ere, pertsona horiek une oro aukeratu ahal izango dute nola komunikatu nahi duten Administrazio publikoekin beren eskubideak eta betebeharrak egikaritzeko.

2.– La presentación de las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta Orden se efectuará por medios electrónicos, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para las personas físicas, las cuales podrán elegir en todo momento la forma en la que se comunicarán con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

3.– Administrazio publikoekin elektronikoki komunikatu beharra daukatenek, eskabidea eskuratu eta betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko egoitza elektronikoan sartu beharko dute, horren bidez baino ezin baitute egin, helbide hauetan:

3.– El acceso a la solicitud y su cumplimentación se realizará exclusivamente través de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para aquellos que tengan la obligación de comunicarse electrónicamente con las administraciones públicas, que se señala a continuación:

Kanal elektronikoaren bitartez izapidetzeko zehaztapenak, eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak egoitza elektroniko horretan eskuratu daitezke.

Las especificaciones de cómo tramitar por el canal electrónico, así como las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos, están disponibles en la citada sede electrónica.

Administrazio publikoekin elektronikoki komunikatu beharra ez duten pertsona fisikoek, kanal hori aukeratzen ez badute, eskabideak aurkeztu ahal izango dituzte Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako moduan. Bi baldintza horiek betetzen badira, agindu honetako III. eranskineko eskabide-eredua erabiliko da aurkezteko.

Aquellas personas físicas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, y no hayan elegido este canal para ello, podrán presentar sus solicitudes en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de cumplirse las dos condiciones anteriormente indicadas, la presentación deberá hacerse en el modelo de solicitud que se contiene en el Anexo III de la presente Orden.

4.– Eskabidea betetzeko, erakunde edo pertsona eskatzailearen sinadura onartuaz gain, artikulu honetan adierazitako dokumentuak gehitu behar dira, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan xedatutakoari jarraituz.

4.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o entidad solicitante, la documentación soporte a la que se refiere este artículo, en los términos dispuestos en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

5.– Laguntza-eskabidea eta eskatutako dokumentuak nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da, betiere ezarritako epeetan. Halaber, erakunde eskatzaile bakoitzak hautatutako hizkuntza erabiliko da eskaera aurkeztu ondorengo jarduketetan, prozedurak irauten duen bitartean, Euskararen Erabilera Normalizatzeko 1982ko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearekin bat.

5.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione dentro de los plazos establecidos. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Behar bezala bete ondoren, laguntza-eskabideak horretarako gaitutako aplikazio informatikoaren bitartez edo oinarri honen hirugarren apartatuan aurreikusitako moduan aurkeztuko dira, agindu honen III. eranskineko eredu normalizatuari jarraikiz.

6.– Las solicitudes de ayuda se presentarán, debidamente cumplimentadas, mediante la aplicación informática habilitada al efecto o según lo previsto en el apartado tercero de la presente base, y conforme al modelo normalizado que figura como Anexo III de la presente Orden.

7.– Eskabidearekin batera, enpresaren legezko ordezkariaren jardun-gaitasunaren eta identifikazio fiskaleko zenbakiaren akreditazio formala aurkeztu beharko da, dokumentazio osagarri honekin:

7.– La solicitud incluirá la acreditación formal de la capacidad de la persona representante legal de la empresa y del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la misma, e incluirá la siguiente documentación:

7.1.– Eskabidean jasotako alderdiak.

7.1.– Aspectos incluidos en la solicitud:

● Pertsona eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, edo erakundearen legezko ordezkariarena, eskabidean adierazitako informazioaren egiazkotasunari buruz egindako erantzukizunpeko adierazpena, alegia. Informazioa hau da:

● Una declaración responsable de la persona solicitante o del representante legal de la entidad respecto de la veracidad de la información que aparece recogida en la misma, y que, a continuación, se detalla:

○ Ez duela inolako zehapen penal edo administratiborik dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera kentzen dionik.

○ Que no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas.

○ Ez duela armarik ekoizten, merkaturatzen edo finantzatzen, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunaren abenduaren 28ko Euskadiko 14/2007 Legean zehaztutakoarekin bat eginez.

○ Que no se dedica a la producción, comercialización y financiación de armas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, del País Vasco.

○ Konpromisoa hartzen duela Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak Administrazioaren laguntzak jasotzen dituzten edo kontratuak edo hitzarmenak egiten dituzten erakundeei ezartzen dizkien betebeharrak betetzeko.

○ Que se compromete a asumir las obligaciones impuestas en Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, a las entidades que contratan, convienen o reciben ayudas de la Administración.

○ Ez dagoela laguntzak berreskuratzeko agindu baten mende, Europar Batasuneko Batzordearen aurretiazko erabaki batek laguntza bat legez kanpokotzat eta merkatu erkidearekin bateraezintzat jo duelako, eta ez dela krisialdian dagoen enpresa bat, finantzarioak ez diren enpresak laguntzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko jarraibideetako definizioaren arabera (C 249 EBAO, 2014-07-31koa).

○ Que no está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, así como que no es empresa en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO C249, 31-07-2014).

○ Dirulaguntza eskatzen duen pertsonak edo erakundeak ez du debekurik onuradun izateko, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 3. artikuluetan adierazitakoaren arabera.

○ Que la persona o entidad solicita este no se halla comprendida en ninguna de las prohibiciones prevenidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones para la obtención de la condición de beneficiaria.

Pertsona edo erakunde eskatzaileak erantzukizunpeko adierazpenean gezurrezko daturen bat jarriz gero, administrazio-zigorrak eta zigor penalak ezarri ahal izango zaizkio, indarrean dagoen zigor-araubideari jarraikiz.

Si la persona o entidad solicitante falseara cualquiera de los datos incluidos en la declaración responsable anteriormente mencionada, se verá sometida al régimen sancionador, tanto administrativo como penal, vigente.

7.2.– Dokumentazio osagarria:

7.2.– Documentación adicional:

● Operadore-izaera: eskatzailea behar bezala gaitutako operadorea delako egiaztagiria eman beharko da, hau da, Telekomunikazioei buruzko maiatzaren 9ko 9/2014 Lege Orokorraren 7. artikuluan araututa dagoen operadoreen erregistroan inskribatuta dagoelako egiaztagiria.

● Condición de operador: se deberá aportar la acreditación de que la persona solicitante reúne la condición de operador debidamente habilitado, esto es, acreditación de estar inscrito en el Registro de Operadores regulado en el artículo 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

● Memoria, hauek barnean hartuta:

● Memoria, incluyendo:

○ Proiektuaren deskribapen orokorra (gehienez, 2 orrialde), proiektuaren egikaritze-laburpen gisa.

○ Descripción general del proyecto (máximo 2 páginas) como resumen ejecutivo del proyecto.

○ Proiektuaren deskribapen teknikoa, alderdi hauek barnean hartuta:

○ Descripción técnica del proyecto, incluyendo:

– Hautatutako konponbide teknologikoa, proiektuaren xede den sarbide-sarearen deskribapena eta topologia, eta jasotako sarbide-sarearen zentrala edo goiburua, bertan inbertsiorik egiten ez bada ere. Horretarako, azalpen xehatuko bloke-diagrama ulerterrazak aurkeztuko dira, baita eremuan egokitzeko eta epe ertaineko eta luzeko jasangarritasunaren arrazoiak ere.

– La solución tecnológica elegida, la descripción y topología de la red de acceso objeto del proyecto y la ubicación de la central o cabecera de la red de acceso contemplada, aunque no se incluyan inversiones en la misma. A tal efecto se incluirán diagramas de bloques debidamente explicados que faciliten su comprensión, así como la motivación de su adecuación a la zona y de su sostenibilidad a medio-largo plazo.

– Sarea egokitzeko edo sortzeko obra-unitateen identifikazioa eta kuantifikazioa, obra zibileko azpiegiturenak zein sareko ekipoenak. Horretarako, kokapen geografikoa zehazteko behar den informazio kartografikoa sartuko da.

– La identificación y cuantificación de las unidades de obra de adaptación o de creación de red, tanto de infraestructuras de obra civil, como de equipos de red. A tal efecto se incluirá la información cartográfica necesaria para precisar su ubicación geográfica.

– Teknologia erradioelektrikoa banda lizentziadunetan erabiliz gero, adierazi behar da eskatzailea lizentzien titularra ote den, edo, bestela, espektroa erabiltzeko lagapen-akordiorik ote duen. Azken kasu horretan akordioen kopia emango da, edo identifikatuko da Aurrerapen Digitalerako Idazkaritza Nagusiaren zer espedientetan dauden jasota.

– En el caso de utilizar tecnología radioeléctrica en bandas licenciadas, se indicará si la persona solicitante es titular de las correspondientes licencias, o en su defecto, si dispone de acuerdos de cesión de uso del espectro. En este último caso se facilitará copia tales acuerdos o se identificarán los expedientes de la SEAD en los que figuren.

– Hautatutako konponbidearen jasangarritasunaren balorazioa, aurreikus daitezkeen eskaera-aldaketetara egokitzeko eskalagarritasunean oinarrituta.

– Valoración de la sostenibilidad de la solución elegida en base a su escalabilidad para adaptarse a las previsibles variaciones de la demanda.

– Hedatze-plana, informazio hau barnean hartuta: faseen eta egin beharreko jarduera nagusien deskribapena eta mugaketa, hala nola: baimenak eta lizentziak lortzea, obra zibila gauzatzea, materialak erostea eta instalatzea (fase eta jarduera bakoitzaren mugaketak barnean hartuko du loturiko obretako eta behar diren beste baliabideetako unitateen kuantifikazioa), faseen eta jarduera nagusien hasiera- eta amaiera-aurreikuspenen kronograma, arriskuak identifikatzea eta kontingentzia-plana.

– Plan de despliegue, incluyendo la siguiente información: descripción y delimitación de las fases y principales actividades a realizar, tales como: obtención de permisos y licencias, realización de obra civil, adquisición de materiales y su instalación (la delimitación de cada fase y actividad incluirá la cuantificación de las unidades de obra asociadas y de otros recursos necesarios); Cronograma de previsiones sobre el inicio y finalización de las fases y principales actividades; Identificación de posibles riesgos y plan de contingencias.

○ Bideragarritasun ekonomikoaren eta finantzarioaren azterketa, alderdi hauek barnean hartuta:

○ Análisis de la viabilidad económica y financiera, para lo que se incluirá:

– Merkataritza-estrategia, aurreikusitako merkaturatze-jarduerak eta zerbitzuak emateko planak: gaur egun dagoen eta aurreikusten den merkataritza-esparruaren analisia; eskariaren, lehia-baldintzen eta merkatuko beste edozein ezaugarri nabarmenen gaineko aurreikuspenak barnean hartuta, baita proiektua egikaritzeak inguruko erabiltzaileen hautaketa-gaitasunean izango duen eragina ere operadorea eta zerbitzuak aukeratzeko orduan. Halaber, hauek adieraziko dira: merkaturatzeko aurreikusi diren sare-zerbitzu mota nagusiak, prezio-maila, banaketa- edo salmenta-kanala, sustapenak, publizitatea eta beste edozein alderdi garrantzitsu (integrazio bertikaleko operadoreak badira eta lehengo informazioa eskura ez badago, emango den informazioa izango da laguntza hartuko duen sarearen bidez emango diren komunikazio elektronikoetako zerbitzuei dagokiena).

– Estrategia comercial, actividades de comercialización previstas y planes de prestación de servicios: análisis del entorno comercial actual y previsto, en el que se incluirá una estimación de la demanda, de las condiciones de competencia y de cualquier otra característica destacable del mercado, así como una valoración del efecto que la realización del proyecto tendrá sobre la capacidad de elección de operador y de servicios, para los usuarios de la zona. Asimismo, se indicarán los principales tipos de servicios de red que se prevén comercializar, el nivel de precios, el canal de distribución/ventas, las promociones, la publicidad y cualquier otro aspecto relevante (cuando se trate de operadores integrados verticalmente, y no se disponga de la información anterior, se facilitará la correspondiente a los servicios de comunicaciones electrónicas que se prevé prestar a través de la red para la que se solicita la ayuda).

– Proiektuaren galdu-irabazien kontuaren aurreikuspena: Galdu-irabazien kontu bat eman beharko da, eta kontu hori laguntza eskatu den proiektuari baino ez da egongo lotuta. Integrazio bertikaleko operadoreen kasuan, kontu horretan sartu ahal izango da dirulaguntza eskatu den sarearen bitartez emango diren komunikazio elektronikoetako zerbitzuak. Gastuen aldean, kontzeptu guztiak jasoko dira, kontuan hartu gabe diruz lagundu daitezkeen edo ez. Denbora-horizonteak barnean hartu behar du laguntza hartzen den urtetik sarea amortizatu arteko denbora-tartea. Sentikortasun-analisi bat egingo da eskariaren aurreikuspenen arabera, eta aintzat hartuko dira zenbait egoera eta zer probabilitate dagoen egoerok gertatzeko.

– Previsión de cuenta de pérdidas y ganancias del proyecto: se deberá facilitar una cuenta de pérdidas y ganancias referida exclusivamente al proyecto para el que se solicita ayuda. Cuando se trate de operadores integrados verticalmente, se podrá incluir en dicha cuenta la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a través de la red para la que se solicita la ayuda. En la parte de gastos se incluirán todos los conceptos, independientemente de si son o no susceptibles de ayuda. El horizonte temporal deberá incluir, como mínimo, el periodo que va desde el año en el que se recibiría la ayuda, hasta la amortización de la red. Se realizará un análisis de sensibilidad con respecto a las estimaciones de demanda que contemple varios escenarios junto con la probabilidad de su ocurrencia.

– Laguntzaren beharrizanaren justifikazioa: Laguntza-beharra justifikatzeko, proiektuaren epe luzerako emaitzen sentikortasun-analisia egingo da, aldagai nagusien bilakaerari buruzko aurreikuspenen arabera, eta aintzat hartuko dira zenbait egoera eta zer probabilitate dagoen egoerok gertatzeko. Beharrizan hori merkataritza-defizit baten edo une horretan proiektua gauzatzea galarazten duen epe luzerako errentagarritasun txikiaren ondorio izan beharko da, aukera-kostuen, barneko itzulera-tasaren, oraingo balio garbiaren eta inbertsioa berreskuratzeko epearen arabera adierazita.

– Justificación de la necesidad de la ayuda: se motivará la necesidad de la ayuda a través del análisis de sensibilidad de los resultados del proyecto a largo plazo, en función de previsiones sobre la evolución de las principales variables, contemplando varios escenarios y la probabilidad de que cada uno de ellos ocurra. Dicha necesidad deberá reflejarse en la existencia de un déficit comercial o baja rentabilidad a largo plazo que impida la ejecución del proyecto en este momento y será expresada en base a los costes de oportunidad, tasa interna de retorno, valor actual neto y plazo de recuperación de la inversión.

○ Inpaktu soziala eta ekonomikoa. Analisi bat egin eta proiektua garatzearen ondorioz espero diren inpaktu sozioekonomiko guztiak deskribatu eta zenbatuko dira, proiektuaren xede den estaldura handitzeak eragingo dituenez haratago. Bereziki, honako hauek:

○ Impacto social y económico. Se realizará un análisis y se describirán y cuantificarán todos los impactos socio-económicos que se esperan con el desarrollo del proyecto, distintos de los de ampliación de la cobertura que constituye el objetivo del mismo y, en particular, los relativos a:

– Jarduketa-eremuetako garapen ekonomikoa.

– El desarrollo económico de las zonas de actuación.

– Proiektuak zer-nolako inpaktua izango duen, agindu honen helburu ez diren beste unitate batzuetan NGA bandako sareak hedatzea errazteko.

– Impacto del proyecto en facilitar otros despliegues de red de banda NGA en otras unidades no objetivo de esta Orden.

– Bestelako inpaktu sozioekonomiko batzuk.

– Otros impactos socioeconómicos.

○ Azpiegituren aprobetxamendua. Proiektua zehaztu aurretik beste azpiegitura batzuk berrerabiltzeari buruz egindako azterketaren irismena eta ondorio nagusiak aurkeztuko dira, hala badagokio, baita proiektuan azkenean adierazitako aprobetxamendu-maila ere.

○ Aprovechamiento de infraestructuras. Se facilitará el alcance y las principales conclusiones del análisis de reutilización de otras infraestructuras que, en su caso, se haya realizado con carácter previo a la definición del proyecto, así como el grado de aprovechamiento finalmente incluido en el mismo.

Hedapena errazte aldera, eta, aldi berean, kostuak murriztu eta hirugarrenek azpiegitura erabilgarriak aprobetxa ditzaten, eta finantzaketa publikoaren zenbatekoa ere murrizte aldera, gogoratu behar da interesdunen esku jarri behar direla erakunde eskatzaileak dauzkan azpiegitura erabilgarriak, baldin eta balio badute abiadura handiko komunikazio elektronikoen sareak hedatzeko kostua murrizteko, 330/2016 Errege Dekretuaren arabera.

Con objeto de facilitar el despliegue, reduciendo sus costes y el aprovechamiento por terceros de las infraestructuras disponibles y de reducir el importe de la financiación pública, se recuerda la obligación de poner a disposición de quien pudiera interesar las infraestructuras disponibles de la entidad solicitante susceptibles de ser utilizadas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad según el Real Decreto 330/2016.

Halaber, ildo horretatik, gogoratu behar da informaziogune bakarra dagoela abiadura handiko banda zabaleko sareak hedatzeko erabilgarri dauden azpiegiturei buruzko informaziorako; izan ere, 330/2016 Errege Dekretuan ezarritako informaziogune bakar hori funtzionamenduan jarri zen apirilaren 26ko ECE/529/2018 Aginduaren bidez

En este sentido, se recuerda, igualmente, que existe un Punto de Información Único en relación con las infraestructuras disponibles para el despliegue de redes de banda ancha de alta velocidad desarrollado por la Orden ECE/529/2018, de 26 de abril por la que se pone en funcionamiento el Punto de Información Único establecido en el Real Decreto 330/2016.

○ Egin beharreko gastuen eta inbertsioen aurrekontu xehatua: Aurrekontu zehatza emango da, diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak adierazi, agindu honen zazpigarren artikuluaren arabera. Kontzeptu bakoitzaren barruan hainbat kontu-sail sartuko dira (izendapena, unitate-kostua eta unitate-kopurua). Aurrekontu horretan islatu behar dira izaera edo egiteko epeagatik hautagarriak diren gastuak bakarrik. Epea dirulaguntza eman den egunetik proiektua gauzatzeko aurreikusi den azken egunera bitartekoa da, eta, gehienez, 24 hilabete igaro daitezke dirulaguntza eman dela jakinarazi den egunetik hasita.

○ Presupuesto detallado de los gastos e inversiones necesarias: se facilitará el presupuesto detallado, por conceptos subvencionables según el artículo séptimo de eta Orden. Dentro de cada concepto se incluirán las diferentes partidas (denominación, coste unitario y número de unidades). Solo se deberán reflejar en este presupuesto aquellos gastos que sean elegibles, tanto por su naturaleza, como por el plazo de realización, que va desde la fecha de concesión de la ayuda hasta la fecha final prevista para la ejecución del proyecto, con límite en los 24 meses desde la fecha de notificación de la concesión de la ayuda.

8.– Nolanahi ere, beste edozein agiri edo informazio eskatu ahal izango zaie eskatzaileei, beharrezkotzat jotzen bada aurkeztutako eskabidea behar bezala ulertu, ebaluatu eta izapidetu ahal izateko. Arau honetan berariaz aurreikusi ez diren gaietan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoa aplikatuko da.

8.– En cualquier caso, se podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación y/o información complementaria se considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada, señalándose que, en lo no expresamente previsto en la presente norma, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

9.– Administrazio publikoak badauzkan indarreko dokumentuak ez dira ezinbestean aurkeztu behar. Horrelakoetan, eskabidean adierazi beharko da zer egunetan eta zer organo edo bulegotan aurkeztu ziren dokumentu horiek, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako terminoak eta baldintzak beteta.

9.– No será preceptiva la presentación de aquellos documentos vigentes que ya se encuentren en poder de la Administración Pública. En este supuesto, se hará constar en la solicitud, la fecha y órgano o dependencia en que se presentaron, en los términos y con los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

10.– Dirulaguntzarako eskabidea aurkeztuz gero, eskatzaileak berez ematen dio baimena dirulaguntzen organo kudeatzaileari zuzenean eskura ditzan zerga-betebeharren gaineko egiaztapenak. Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen direla. Eskatzaileak berariaz azaldu ahal izango da egiaztapen horien kontra; hala eginez gero, behar diren dokumentuak aurkeztu beharko ditu.

10.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización de la persona solicitante para que el órgano gestor de estas ayudas obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias. El cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social se verificará automáticamente por el órgano gestor. La persona solicitante podrá oponerse expresamente a tales comprobaciones, en cuyo caso, vendrá obligada a presentar los documentos correspondientes.

Hamargarrena.– Aurkeztutako eskabideen zuzenketa.

Décima.– Subsanación de las solicitudes presentadas.

Eskabidean jarri beharreko daturen bat edo aurreko artikuluan zerrendatutako agiriren bat falta dela hautemanez gero, erakunde, pertsona edo elkarte eskatzaileari eskatuko zaio akatsa zuzendu edo beharrezkoak diren agiriak aurkez ditzala 10 eguneko epean. Halaber, ohartaraziko zaio ezen, hala egin ezean, eskaera bertan behera utzi duela ulertuko dela eta horretarako behar den ebazpena emango dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoari jarraikiz.

Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación relacionada en el artículo anterior, se requerirá a la entidad, persona o agrupación solicitante para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, dictando, a este respecto, la correspondiente resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Hamaikagarrena.– Eskabideak ebaluatzeko organoa eta prozedura.

Undécima.– Órgano y procedimiento de la evaluación de las solicitudes.

1.– Xede horretarako ebaluazio-organo bat sortuko da eta organo horri dagokio aurkeztutako eskabideak aztertu, ebaluatu eta baloratzea eta esleipen-proposamenak egitea.

1.– Corresponderá al Órgano de Evaluación, creado a estos efectos, el análisis, la evaluación y valoración de las solicitudes presentadas, así como la elaboración de las propuestas de concesión.

2.– Ebaluazio-organoaren burua izango da: Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako sailburuorde Polentzi Urquijo Sagredo jauna. Organoko kideak izango dira Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendari Jone Miren Fernández Landa andrea, eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien zuzendari Xabier Patxi Arrieta Goiri jauna. Azken horrek idazkari-lanak ere egingo ditu.

2.– El Órgano de Evaluación estará presidido por el Viceconsejero de Administración y Servicios Generales del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, D. Polentzi Urquijo Sagredo. Serán vocales: la Directora de Desarrollo Rural, Litoral y Políticas Europeas, Dña. Jone Miren Fernández Landa, y el director de Tecnologías de la Información y la Comunicación, D. Xabier Patxi Arrieta Goiri, que ejercerá las labores de Secretaría.

3.– Itelazpi SAko teknikari kualifikatuek egingo dituzte aurkeztutako eskabideak aztertzeko lan materialak, eta ebaluazio-organoari bidali.

3.– Los trabajos materiales de estudio y análisis de las solicitudes presentadas serán realizados por el personal técnico cualificado de Itelazpi, S.A., quien los presentará en el Órgano de Evaluación.

4.– Ebaluazio-organoa osatutakotzat jotzeko eta baliozkoa izateko, saioak egin, eztabaidatu eta erabakiak hartzeko xedez, beharrezkoa izango da hauek egotea: organoburua eta idazkaria (edo, hala badagokio, ordezkoak), eta, gutxienez, gainerako organokideetako bat. Ebaluazio-organoaren funtzionamenduari dagokionez, oinarri honetan aurreikusi gabe dauden kasu guztietan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen atariko tituluko II. kapituluaren 3. sekzioa aplikatuko da.

4.– La constitución del Órgano de Evaluación será válida a los efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, con la presencia de la presidenta o del presidente y de la secretaria o del secretario o, en su caso, de quienes lo sustituyan y, al menos, una persona más del resto de vocales. En todo lo relativo al funcionamiento del Órgano de Evaluación, no previsto en esta base, se aplicará supletoriamente la sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Hamabigarrena.– Ebaluatzeko irizpideak.

Duodécima.– Criterios de evaluación.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

* Inbertsioaren eraginkortasunari loturiko irizpideari dagokionez, adierazi behar da aurkeztutako proposamen bakoitzari emango zaizkiola puntuak (BEZik gabe), formula honen arabera:

* En referencia al criterio «Eficiencia de la inversión», indicar que los puntos que se asignarán a cada propuesta presentada (IVA excluido), se hará en función de la siguiente formula:

Non:

Dónde:

● Po = Ebaluatutako eskaintza-proposamenari emandako puntuak.

● Po = Puntos asignados a la propuesta cuya oferta se está evaluando.

● Im = Dirulaguntzaren gutxieneko zenbateko orokorra, aurkeztutako proposamen guztiak kontuan hartuta.

● Im = Importe global de ayuda mínimo de entre todas las propuestas presentadas.

● Io = Ebaluatutako proposamena egin duen enpresak eskatutako dirulaguntzaren zenbateko orokorra.

● Io = Importe global de ayuda solicitado por la empresa cuya propuesta se está evaluando.

«Dirulaguntzaren zenbateko orokorra» da eskatzaileak aurkeztu eta diruz lagundu daitezkeen kontzeptu guztien batura bider eskatutako laguntzaren ehunekoa (laguntzaren intentsitatea).

Se entiende por «importe global de ayuda» el producto entre la suma de todos los conceptos subvencionables, presentados por la persona solicitante, por el porcentaje de ayuda solicitado (intensidad de la ayuda).

Balorazio diskrezionalaren bidez ebalua daitezkeen irizpideetarako, proiektu bakoitzean azpirizpide bakoitzerako deskribatutako alderdiak sailkatuko dira, aurreko taulan adierazitako gehieneko puntuazioaren baremazio honi erreparatuta:

Para los criterios evaluables mediante valoración discrecional, esta se realizará mediante la clasificación de los aspectos descritos para cada subcriterio en cada proyecto atendiendo a la siguiente baremación de la puntuación máxima indicada en la tabla anterior:

– Bikaina: % 100

– Excelente: 100 %

– Ona: % 75

– Bien: 75 %

– Nahikoa: % 50

– Suficiente: 50 %

– Eskasa: % 25

– Insuficiente: 25 %

– Oso eskasa: % 0

– Muy insuficiente: 0 %

Banaka aztertuko dira operadoreek aurkezten dituzten eskabide guztiak, hau da, II. eranskineko zerrendako biztanlegune guztietako higiezin-unitate guztietako higiezin-unitate guztiei estaldura emateko aurkeztutako eskabide guztiak; horretarako, eskabide bakoitzari aipatuko zaizkio irizpide horiek, eta bakoitzari puntuazio bat eman ere. Behin ordenatuta, puntuazio handienetik txikienera, puntuaziorik handiena duenari emateko proposamena egingo da.

Se analizarán individualmente cada una de las solicitudes que presenten los distintos operadores para dotar de cobertura en todas las unidades inmobiliarias pertenecientes a todas las poblaciones incluidas en el listado del Anexo II, aplicando los citados criterios a cada solicitud y asignando, a cada una, una puntuación. Una vez ordenadas, de mayor puntuación a menor, se harán las propuestas de concesión a la solicitud que tenga mayor puntuación.

Telekomunikazioetako operadore bakoitzari puntuazio bat emango zaio, agindu honetan ezarritako irizpideen arabera. Agindu honen esparruan eman beharreko dirulaguntza irizpide horien araberako puntuaziorik handiena lortzen duen telekomunikazio-operadoreari esleituko zaio.

A cada operador de telecomunicaciones se le asignará una puntuación en función de los criterios establecidos en la presente Orden. La subvención a conceder en el marco de la presente Orden se adjudicará al operador de telecomunicaciones que obtenga el mayor número de puntos sumados de los criterios establecidos.

Aurkeztutako proiektuak aztertu eta ebaluatu ostean, behin-behineko proposamen bat egingo da. Proposamen hori interesdunei helaraziko zaie eta 10 eguneko epea izango dute, beharrezkotzat jotzen dituzten alegazioak egiteko, proiektuak ezarritako helburuetara hobeto egokitze aldera. Horren ondoren, behin betiko emakida-proposamenak egingo dira.

Tras el estudio y evaluación de los proyectos presentados se hará una propuesta provisional que se trasladará a los interesados, por un plazo de 10 días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes para conseguir una mejor adaptación de los mismos a los objetivos establecidos, previo a la elevación de las propuestas definitivas de concesión.

Behin betiko emakida-proposamenean, erakunde onuraduna identifikatuko da, eta alderdi hauek adieraziko dira biztanlegune bakoitzeko: finantzatutako proiektua edo konponbidea, egikaritze-epea eta proposatutako dirulaguntzaren zenbatekoa. Ukatutako dirulaguntza eskaerei dagokienez, ukatzeko arrazoiak azalduko dira proposamenean.

La propuesta definitiva de concesión incluirá la identificación de las personas beneficiarias, así como los siguientes aspectos por cada población: proyecto o solución financiada, plazo de ejecución e importe de la subvención propuesta. Respecto a las solicitudes de ayuda denegadas, la propuesta expresará los motivos de dicha denegación.

Hamahirugarrena.– Dirulaguntza emateko ebazpena.

Decimotercera.– Resolución de concesión de subvención.

1.– Aurkeztutako eskabide guztiak prozedura bakar batean izapidetuko dira, eta horren ebazpena ematea Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari dagokio, erakunde interesdunek planteatutako alderdi guztiak erabakita, betiere balorazio-organoak laguntzetarako proposamena egin ondoren.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán en un único procedimiento cuya resolución, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las entidades interesadas, corresponde al Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, previa propuesta de ayudas del Órgano de Evaluación.

2.– Ebazpenean, alderdi hauek behintzat adieraziko dira:

2.– La resolución contendrá como mínimo:

● Dirulaguntza emateko proposatzen den eskaera identifikatzea, eta egiteko epeak eta ematea proposatzen den laguntzaren zenbateko orokorra adieraztea.

● Identificación de la solicitud para la que se propone la concesión de subvención, indicando los plazos para su realización y la cuantía global de ayuda que se concede.

● Deialdiaren eskakizunak ez betetzeagatik ezesteko proposatutako eskabideen zerrenda, baita, eskakizun horiek bete arren, azkenean dirulaguntza hartuko dutenak baino txarrago baloratu diren eskabideak ere. Azken kasu horretan, horien zerrenda ere egingo da, eta adieraziko da zenbateko puntuazioa lortu duten aplikatutako balorazio-irizpideak aplikatuta. Horrekin guztiarekin batera, ezesteko proposamenaren funtsari buruzko motibazioa erantsiko da.

● Relación de las solicitudes que se proponga desestimar por no cumplir los requisitos de la convocatoria, así como aquellas otras que cumpliendo con dichos requisitos resulten peor valoradas que aquellas a las que finalmente se conceda la subvención. En este último caso, se realizará, asimismo, una relación de las mismas indicando la puntuación que hayan obtenido en aplicación de los criterios de valoración aplicados. A todo ello, se le acompañará su correspondiente motivación que fundamenta la propuesta de desestimación.

3.– Gehieneko 3 hilabeteko epean ebatzi beharko da prozedura eta jakinarazi beharko zaie ebatzitakoa erakunde interesdunei, deialdi hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Egun hori igaro eta ebazpenik jakinarazi ez bada, interesdunek ezetsitakotzat hartu ahal izango dituzte dirulaguntza-eskabideak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

3.– La Resolución del procedimiento y notificación de lo resuelto a las entidades interesadas se efectuará en el plazo de máximo de 3 meses a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria. Transcurrida dicha fecha sin haberse notificado resolución alguna, los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Emandako ebazpen horrek amaiera emango dio administrazio-bideari, eta, horren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, egintza espresua bada; edo, hiru hilekoa, espresua ez bada. Hala dago xedatuta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu edo jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, hala baitago xedatuta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.1.a) eta 46. artikuluetan.

4.– La Resolución que se adopte pondrá fin a la vía administrativa y frente a la misma cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación si el acto es expreso, o de tres meses si no lo fuera (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas); o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación (artículos 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

5.– Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta banaka jakinaraziko zaie interesdunei.

5.– La resolución será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco y se notificará individualmente a la persona o entidad interesada.

6.– Agindu honetan ezarritako dirulaguntzen onuradunari ez zaio ez laguntzarik emango, ez emandakoa ordainduko, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan itzultze- edo zehatze-prozeduraren bat hasita edo izapide-aldian badu.

6.– La concesión y, en su caso, el pago a la persona beneficiaria de las subvenciones contempladas en esta Orden quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de subvenciones o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

7.– Dirulaguntzaren emakida ebatzi ondoren, Banda Zabal Ultralasterraren Behatokiaren webgunean argitaratuko da (www.euskadibandazabala.eus) alderdi hauei buruzko informazioa: dirulaguntza hartuko duten hedatze-guneak, onuradunaren izenarekin batera; zer muga-egun dagoen aurreikusita hedatzen amaitzeko, eta zein diren onuradunak bere proposamenean konprometitu dituen zerbitzu-betekizunak. Taula-formatuan eta mapa-formatuan emango da informazio hori, Euskadiko udalerrien araberako kontsultaren bidez.

7.– Tras la resolución de la concesión de la subvención, se publicará en la página web del Observatorio Vasco para la Banda Ancha Ultrarrápida (www.euskadibandazabala.eus) la información asociada a las zonas objeto de despliegue a las que se han otorgado ayudas incluyendo el nombre de la persona beneficiaria, la fecha límite prevista para la finalización del despliegue y las condiciones de servicio comprometidas por la persona beneficiaria en su propuesta. Esta información se ofrecerá tanto en formato de tabla como en forma de mapa a través de una consulta por municipios de Euskadi.

Hamalaugarrena.– Proiektuaren justifikazioa eta laguntzak ordaintzea.

Decimocuarta.– Justificación del proyecto y abono de las ayudas.

1.– Laguntza hiru alditan ordainduko da, honela:

1.– El abono de la ayuda se realizará en tres pagos.

a) Eskatutako justifikazio-dokumentazioa aurkeztu ondoren gauzatuko da lehen ordainketa: 2021eko ekitaldia amaitu aurretik egindako inbertsioen zenbatekoa ordainduko da. Laguntzaren zenbateko ordaindu hori ezin izango da izan ekitaldi horretarako dagoen aurrekontutik gorakoa (1.000.000,00) euro. Hurrengo urteko otsailaren 28a baino lehen aurkeztuko da eskatutako dokumentazioa.

a) El primer pago se realizará, tras la oportuna presentación de la documentación justificativa exigida, por el importe de las inversiones realizadas antes de finalizar el ejercicio 2021, no pudiendo sobrepasar, el importe abonado de la ayuda el presupuesto disponible para ese ejercicio (1.000.000,00) euros. Se presentará la documentación requerida antes del 28 de febrero del año siguiente.

b) Eskatutako justifikazio-dokumentazioa aurkeztu ondoren gauzatuko da bigarren ordainketa: 2022ko ekitaldian egindako inbertsioen zenbatekoa ordainduko da. Laguntzaren zenbateko ordaindu hori ezin izango da izan ekitaldi horretarako dagoen aurrekontutik gorakoa (1.000.000,00) euro. Hurrengo urteko otsailaren 28a baino lehen aurkeztuko da eskatutako dokumentazioa.

b) El segundo pago se realizará, tras la oportuna presentación de la documentación justificativa exigida, por el importe de las inversiones realizadas en ejercicio 2022, no pudiendo sobrepasar, el importe abonado de la ayuda el presupuesto disponible para ese ejercicio (1.000.000,00) euros. Se presentará la documentación requerida antes del 28 de febrero del año siguiente.

c) Eskatutako justifikazio-dokumentazioa aurkeztu ondoren gauzatuko da hirugarren eta azken ordainketa: dirulaguntzaren gauzatze-epea amaitu baino lehen egindako inbertsio justifikatuen guztizko zenbatekoa ordainduko da; baina, aurreko ekitaldietan ordaindutakoa kenduko zaio zenbateko horri, eta, edonola ere, laguntzaren zenbateko ordaindu hori ezin izango da izan ekitaldi horretarako dagoen aurrekontutik gorakoa (1.000.000,00) euro. Bi hilabeteko epean aurkeztuko da eskatutako dokumentazioa, gauzatzeko epea amaitzen denetik aurrera.

c) El tercer y último pago se realizará, tras la oportuna presentación de la documentación justificativa exigida, por el importe de las inversiones totales que se justifiquen, realizadas antes de finalizar el plazo de ejecución de la subvención, una vez deducido lo pagado en los ejercicios anteriores y no pudiendo sobrepasar el importe abonado de la ayuda el presupuesto disponible para ese ejercicio (1.000.000,00) euros. Se presentará la documentación requerida en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de ejecución.

2.– Aurrekontu-aldi bakoitzeko ordainketetarako eskatutako likidazio-eskabideez gain, honako dokumentazio hau ere eman beharko da:

2.– Las solicitudes de liquidación requeridas para los pagos en cada ejercicio presupuestario deberán acompañarse de la siguiente documentación:

a) Proiektuaren egikaritze-memoria xehatua.

a) Memoria detallada de ejecución del proyecto.

b) Gastu eta inbertsio hautagarrien fakturen kopia.

b) Copia de las facturas de los gastos e inversiones elegibles.

c) Finantza-erakundearen ordainketa-egiaztagirien kopia.

c) Copia de los justificantes de pago de la entidad financiera.

d) Finantza-erakundearen ziurtagiriaren kopia, kontu korrontearen titulartasuna onuradunari dagokiola eta zenbaki hori duela egiaztatzeko.

d) Copia del certificado de la entidad financiera que acredite la titularidad y número de la cuenta corriente a nombre de la persona beneficiaria.

e) Ordainketa bakoitza egiaztatzeko, onuradunak Itelazpi SAri eskatu beharko dio egiazta dezala proiektuaren gauzatze-egoera, aurkeztutako fakturen eta proiektuko gauzatze-egutegiaren arabera. Itelazpi SAk obren bilakaerari buruzko txosten bat egin beharko du, eta aldeko iritzia eman, gauzatu behar den proiektuari, egutegiari eta eskatzen den ordainketa justifikatzen duten obra-ziurtagiriei erreparatuta.

e) Para verificar cada uno de los pagos, la persona beneficiaria deberá requerir a Itelazpi, S.A. para que verifique el estado de ejecución del proyecto conforme a las facturas presentadas y el calendario de ejecución proyectado. Itelazpi, S.A. emitirá un Informe con su opinión favorable acerca de la evolución de las obras conforme al proyecto que se ejecute, su calendario y las certificaciones de obra que justifiquen el pago que se requiera.

3.– Onuradunak justifikatu beharko du diruz lagundutako proiektua guztiz gauzatu dela, dirulaguntza egikaritzeko amaitu eta bi hileko epean; horretarako, proiektuaren justifikazio-kontuaren auditoretza-txostena egingo da, eta txostenaren edukia honi lotuko zaio: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamenduko 72. artikulua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua).

3.– La persona beneficiaria deberá justificar la ejecución global del proyecto subvencionado en el plazo de dos meses desde la finalización de la ejecución de la subvención, mediante un Informe de auditoría de la cuenta justificativa del proyecto, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

4.– Horretaz gain, onuradunak, laguntzak jaso baino lehen, eskura jarriko dizkie dirulaguntzen sail izapidegileari (Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Zuzendaritza) eta, erakunde laguntzaile ITELAZPI SAri agindu honen 9. oinarrian aipatutako erantzukizunpeko adierazpenean agertzen diren datuak egiaztatzeko beharrezko diren agiri guztiak.

4.– La persona beneficiaria pondrá, además, a disposición del órgano promotor de las ayudas (Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno) y de Itelazpi, S.A., como Entidad Colaboradora, antes del abono de las ayudas, toda aquella documentación que fuera precisa para la comprobación de los datos que aparecen en la declaración responsable a la que alude la base novena de esta Orden.

5.– Sail izapidegileak eta erakunde laguntzaileak behar beste dokumentazio eta informazio osagarri eskatu ahal izango dute, erakunde onuradunak aurkeztutako datuak egiazkoak direla frogatzeko. Halaber, diruz lagundutako jarduera osorik egin dela justifikatzen duen dokumentazioa aurkezteko ere eska dezakete. Horrez gain, banda zabaleko kontratua izenpetu dela egiaztatu beharko da. Kontratuan, agindu honetan eskatutako baldintzak bete behar dira, eta banda zabala hedatu den biztanleria-unitateko etxebizitza, lokal edo antzekoren baterako sinatu.

5.– El Departamento tramitador y la Entidad Colaboradora podrán requerir cuanta documentación e información complementaria consideren necesaria en orden a la comprobación de la veracidad de los datos presentados por la entidad beneficiaria, así como la presentación de la documentación justificativa de la realización del total de la actividad subvencionada. Será necesaria también la acreditación de la suscripción de contrato de banda ancha en las condiciones requeridas en la presente Orden con al menos una vivienda, local o equiparable de la unidad de población en el que el despliegue de la banda ancha se haya efectuado.

6.– Laguntza ordaindu aurretik, eta aurreko paragrafoan adierazitako alderdiak egiaztatuta, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien zuzendariak ebazpena emango du, eta, hor adieraziko da pertsona edo enpresa onuradunari eman beharreko zenbateko osoa edo partziala. Ordainketa horien zenbatekoa justifikatutako inbertsioekiko proportzionala izango da. Ez da dirulaguntzarik ordainduko, baldin eta onuradunak ez badauzka egunean zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta, orobat, itzulketa-ebazpen bat dela medio, zorduna bada.

6.– Con carácter previo al desembolso de la ayuda, verificados los aspectos señalados en el párrafo anterior, el director de Tecnologías de la Información y la Comunicación dictará resolución en la que se indicará el importe, total o parcial, que habrá de abonarse a la persona o entidad beneficiaria, siendo el importe de dichos pagos proporcional a las inversiones justificadas. No podrán realizarse pagos de la subvención si la persona beneficiaria no se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Hamabosgarrena.– Erakunde laguntzailea.

Decimoquinta.– Entidad colaboradora.

1.– Agindu honetan jasotako arauketari jarraikiz ematen diren dirulaguntzen ondorioetarako, Itelazpi SA erakunde laguntzailea izango da, eta hauek beteko ditu: 698/1991 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena; 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 15. eta 46. artikuluetako betebeharrak eta lankidetza-beharra, eta artikulu honetan eta kasuan kasuko lankidetza-hitzarmenean jasotzen diren zehaztapenak.

1.– A los efectos de las ayudas que se concedan de conformidad con la regulación contenida en la presente Orden se declara a Itelazpi, S.A. como entidad colaboradora en los términos establecidos en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, con las obligaciones y el deber de colaboración de los artículos 15 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y con las especificaciones que se recogen en este artículo y en el oportuno convenio de colaboración.

2.– Itelazpi SAk, erakunde laguntzailea denez gero, honako funtzio hauek beteko ditu:

2.– Itelazpi, S.A., como entidad colaboradora, se encargará de las siguientes funciones:

a) Aurkeztutako eskabideen dokumentazioa aztertzea eta, behar izanez gero, ondo ulertzeko eta aztertzeko beharrezkoa den dokumentazioa eskatzea.

a) Examen de la documentación de las solicitudes presentadas, y requerimiento, si fuera necesario, de cuánta documentación sea precisa para la correcta comprensión y estudio de la misma.

b) Eskabideak ebaluatzea eta ebaluazio-organoari bidaltzea.

b) Evaluación de las solicitudes y remisión de la misma al Órgano de Evaluación.

c) Laguntzak proposatzea eta ebaluazio-organoari bidaltzea.

c) Propuesta de ayudas y remisión de la misma al Órgano de Evaluación.

d) Proiektuak egikaritzen ari direla egiaztatzeko ikuskapenak egitea.

d) Inspecciones para verificar la ejecución de los proyectos.

e) Eskatutako aldaketen garrantziari buruzko txostena egitea.

e) Informe relativo al alcance de las modificaciones solicitadas.

f) Hala badagokio, ez-betetzeagatiko espedientea hasteko proposatzea, proiektua egikaritzeari lotutako gorabeherak direla medio.

f) Propuesta, en su caso, de incoación de expediente de incumplimiento por incidencias relativas a la ejecución del proyecto.

3.– Agindu honetan arautzen diren dirulaguntzak kudeatzen laguntzeko erakundeak ezinbestean bete behar ditu Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta horiek garatzeko araudietan ezartzen zaizkien betebeharrak eta erantzukizunak.

3.– La entidad colaboradora en la gestión de las subvenciones reguladas en esta Orden queda sujeta a las obligaciones, y responsabilidades, que, para la misma, previene la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

Hamaseigarrena.– Ez-betetzeak, itzulketak eta zehapenak.

Decimosexta.– Incumplimientos, reintegros y sanciones.

1.– Agindu honen hemezortzigarren oinarrian eta gainerako arau aplikagarrietan ezarritako baldintzak eta, hala badagokio, emakida-ebazpenean ezarritako baldintzak betetzen ez badira, behar den itzultze-prozedura egin eta gero, jasotako dirulaguntza itzuli beharko da, berandutze-interesak ordainduta, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen I. kapituluko II. tituluan eta haren erregelamenduko III. tituluan xedatutakoarekin bat eginez.

1.– El incumplimiento de los requisitos establecido en la base decimoctava de la presente Orden y demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Título II, Capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el Título III de su Reglamento.

2.– Azaroaren 17ko 28/2003 Legearen IV. tituluan aurreikusitakoa aplikatuko da, baldin eta arau-hauste administratiboren bat egiten bada dirulaguntzen eta laguntza publikoen arloan.

2.– Será de aplicación lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, si concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas.

Hamazazpigarrena.– Ez-betetze posibleak mailakatzeko irizpideak.

Decimoséptima.– Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.

1.– Onuradunaren betetze-maila ia erabatekoa bada, eta onuradunak nabarmen egiaztatzen badu konpromisoak eta emandako dirulaguntzaren baldintzak bete nahian diharduela, itzuli beharreko zenbatekoa irizpide hauen arabera xedatu beharko da:

1.– Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por este una acción inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:

a) Diruz lagundutako helburuak, inbertsio finantzagarria edo justifikazio-betebeharra zati batean betetzen ez badira, dirulaguntzaren zati bat itzuli beharko da, egin edo justifikatu ez den inbertsioari dagokion ehunekoa hain zuzen ere.

a) El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro parcial de la ayuda en el porcentaje correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.

b) Aurrekontu finantzagarrian baimendu ez den aldaketaren eginez gero, desbideratutako zenbatekoak itzuliko dira, betiere aintzat hartuta hamabosgarren oinarriaren 5. apartatuan aurreikusitako salbuespena.

b) La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable, con la excepción prevista en la base décima quinta, apartado 5, supondrá la devolución de la ayuda correspondiente a las cantidades desviadas.

2.– Diruz lagundutako helburuak, inbertsio finantzagarria edo justifikazio-betebeharra inola ere ez badira betetzen, jasotako dirulaguntza osorik itzuli beharko da, bai eta berandutze-interesak ere.

2.– El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro de la totalidad de la ayuda concedida, más los intereses de demora.

3.– Ezarritako justifikazio-epea igaro bada, edo, hala badagokio, luzapena igaro bada, justifikazioa aurkeztu gabe, onuradunari errekerimendua egingo zaio 15 egun luzaezineko epean justifikazioa aurkez dezan. Justifikazioa artikulu honetan ezarritako epean aurkezten ez bada, justifikatu gabeko dirulaguntza itzultzea eta azaroaren 17ko 38/2003 Legean ezarritako gainerako erantzukizunak bere gain hartzea eskatuko da.

3.– Transcurrido el plazo establecido de justificación más, en su caso, la ampliación concedida sin haberse presentado la misma, se requerirá a la persona beneficiaria para que en el plazo improrrogable de 15 días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este artículo llevará consigo la exigencia del reintegro de la ayuda no justificada y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4.– Halaber, jasotako kantitateak itzuliko dira, eta dirulaguntzen arloko berandutze-interes aplikagarriak eskatuko dira; Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartu zuen uztailaren 21eko 887/2006 Legearen 37. artikuluan adierazitako egoeretan.

4.– También procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora aplicable en materia de subvenciones, en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

5.– Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako sailburuordeari dagokio ez-betetze espedientea hastea, oso astuntzat tipifikatutako faltak badira, eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien zuzendariari, arintzat edo astuntzat tipifikatutako faltak badira, betiere aplikatu beharreko legeekin bat etorriz.

5.– La incoación de expediente sancionador corresponderá a el Viceconsejero de Administración y Servicios Generales respecto a las faltas tipificadas como muy graves y al Director de Tecnologías de la Información y la Comunicación respecto a las faltas tipificadas como leves y graves de acuerdo con la legislación aplicable.

Hamazortzigarrena.– Pertsona eta erakunde onuradunen betebeharrak.

Decimoctava.– Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias.

Agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradunak betebehar hauek izango ditu:

La persona beneficiaria de la ayuda regulada en esta Orden deberá cumplir en todo caso las siguientes obligaciones:

1.– Laguntza hori eman den helbururako erabiltzea.

1.– Utilizar la ayuda para la finalidad para la que ha sido concedida.

2.– Dirulaguntzaren xede den sarea gutxienez hamar urtez erabiltzea, egindako lanak osorik onartu diren egunetik hasita. Azpiegitura osoa eta instalatutako ekipamendua egoki ustiatzeko eta mantentzeko ardura izango du enpresak.

2.– Operar la red objeto de la ayuda durante un periodo mínimo de diez años a contar desde la fecha en la que las tareas acometidas sean aprobadas íntegramente, siendo responsable de la correcta explotación y mantenimiento de toda la infraestructura y equipamiento instalado.

3.– Komunikazio elektronikoko gainerako operadoreei sarbide osoa eta ez-diskriminatzailea ematea, diruz lagundutako sareari buruzko informaziora eta haren gainean eskainitako handizkako zerbitzuetara sar daitezen.

3.– Facilitar al resto de operadores de comunicaciones electrónicas un acceso completo y no discriminatorio a la información sobre la red subvencionada y a los servicios mayoristas ofertados sobre la misma.

4.– Konprometitutako proiektua betetzea eta bete dela justifikatzea.

4.– Cumplir y justificar la ejecución del proyecto comprometido.

5.– Eskatzen zaion informazio osagarria bidaltzea, Administrazioak eta erakunde laguntzaileak aukera izan dezaten egokitzat jotzen dituzten egiaztapenak egiteko, proiektua garatzeari eta gauzatzeari dagokienez. Horrez gain, kontrol administratiboen, lursailaren inguruko kontrolen eta a posteriori egindako kontrolen eraginpean egongo da onuraduna. Kontrol horiek araudi aplikagarriaren barnean daude, Batzordearen 2014ko uztailaren 17ko 809/2014 (EB) Erregelamenduan ezarritakoari jarraikiz (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) Erregelamenduko aplikazioko xedapenak ezartzen ditu, kudeaketa eta kontrol integratuko sistemari dagokionez).

5.– Remitir cuanta información complementaria le sea requerida, para que la administración y la entidad colaboradora, puedan realizar las comprobaciones que estimen oportunas en relación con el desarrollo y ejecución del proyecto, así como someterse a los controles administrativos, controles sobre el terreno y controles a posteriori, previstos en la normativa comunitaria de aplicación a lo establecido en el Reglamento (UE) 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control.

6.– Inbertsio-proiektuari lotutako behin betiko fakturak artxibatzea, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eskuratzeko moduan jartzea, bost urtez.

6.– Archivar las facturas definitivas relacionadas con el proyecto de inversión y mantenerlas a disposición de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi durante un periodo de 5 años.

7.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, agindu honen kargura jasotako dirulaguntzari dagokionez beren betekizunak betetzen ari direla, onuradunei eskatutako informazio guztia erakundeoi ematea.

7.– Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de la ayuda recibida con cargo a esta Orden.

8.– Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernuko Sailari jakinaraztea xede bererako edo antzeko baterako dirulaguntzak edo laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskatu edo jaso dituela beste edozein administrazioren edo erakunde publiko edo pribaturen aldetik, baita dirulaguntza emateko arrazoiak aldatzea dakarren beste edozein egoera ere.

8.– Comunicar al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad, procedente de cualquier otra administración o ente tanto público como privado, así como cualquier otra circunstancia que suponga una modificación de aquellas que motivaron la concesión de la subvención.

9.– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunarerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak Administrazioarekiko kontratuak eta hitzarmenak egiten edo dirulaguntzak hartzen dituzten erakundeei ezartzen dizkien betebeharrak bere egitea, hala nola tratu berdinean oinarritutako printzipioaren mende jardun beharra, aukera-berdintasuna eta langileen aniztasunari eta desberdintasunei zor zaien errespetua.

9.– Asumir las obligaciones impuestas por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, a las entidades que contraten, convienen o reciban ayudas de la Administración, entre las que se encuentra la obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de sus trabajadoras y trabajadores.

10.– Dirulaguntzaren xede den edozein jarduketarako jaso duen finantzazioaren publikotasun egokia eman beharko du. Dirulaguntzen publikotasunerako, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18. artikulua eta lege hori garatzen duen erregelamenduaren 31. artikulua beteko dira, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean zehaztutako terminoetan eta baldintzetan.

10.– Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación recibida en cualquier actuación que sea objeto de subvención. La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 31 del Reglamento que desarrolla la citada Ley, así como en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Laguntzak jasotzen dituen operadoreak NGAri loturiko kokapenari eta hedapenari buruzko informazioa argitaratu beharko du bere webgunean, baita sarea ustiatzen hasi den eguna, handizkako zerbitzuak, eta sarbide eraginkorrerako baldintzak ere, hasita dauden obretarako edo hedatutako sareetarako sarbidea izan nahi duten operadoreek informazio nahikoa izan dezaten.

El operador beneficiario de las ayudas deberá publicar, en su página web, información sobre la localización y extensión de los despliegues NGA, la fecha de inicio de explotación de la red, los servicios mayoristas y condiciones de acceso de forma efectiva para garantizar que aquellos operadores que deseen acceder a las obras en curso y/o redes desplegadas dispongan de información suficiente.

11.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren 50.2 artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutakoa), Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta horiek garatzeko arauetan aurreikusitakoaren arabera eska daitekeen beste edozein betebehar.

11.– Cualquier otra obligación exigible conforme a lo previsto en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental