Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

213. zk., 2020ko urriaren 28a, asteazkena

N.º 213, miércoles 28 de octubre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4517
4517

AGINDUA, 2020ko irailaren 23koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez ardogintza-entitateen kanpo-sustapenerako 2020ko laguntza-deialdia egiten baita «Lehiatu Ardoa Programa».

ORDEN de 23 de septiembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2020, las ayudas a la promoción exterior de las entidades vinícolas, «Programa Lehiatu Ardoa».

Elikagaigintza merkatu globala denez gero, bereziki mahastizaintzaren eta ardogintzaren industriaren kasuan nahitaezkoa da sektore horretako entitateei espresuki laguntzea. Izan ere, gaur egun ardoa merkaturatzeko hainbat oztopo daude munduan, batez ere euskal ardo-industriaren merkatuetan: Brexit-a, AEBek ardoari ezarritako muga-zergak eta, batik bat, COVID-19aren pandemia. Horregatik, gero eta garrantzitsuagoa da ardo-produktuen munduko inportatzaile edo banatzaileek ondo baino hobeto ezagutzea upategi ekoizleen ardoak, industriaren euskarri diren mahastiak eta lehengaia ekoizten den landa-ingurunea. Komeni da, beraz, jarduera horren alde egitea, eta, horretarako, ardogintza-entitateen kanpo-sustapenerako laguntza-lerro bat ezarri da.

En un mercado alimentario global, especialmente en el caso de la industria vitivinícola, se considera necesario ayudar expresamente a las entidades de este sector ante los obstáculos que existen en la actualidad al comercio mundial del vino, especialmente en los principales mercados de la industria vinícola vasca; véase el Brexit, los aranceles al vino en EE.UU., y muy especialmente la reciente pandemia del COVID-19. Por ello, cada vez cobra más importancia que las personas importadoras o distribuidoras mundiales de los productos vinícolas conozcan mejor los vinos de las bodegas productoras, el viñedo soporte de dicha industria y el entorno rural donde se produce dicha materia prima. En consecuencia, se estima conveniente favorecer esta actividad mediante el establecimiento de una línea de ayudas a la promoción exterior de las entidades vinícolas.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan xedatutakoa betetzeko, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak dirulaguntzen plan estrategiko bat dauka –Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko otsailaren 19ko Aginduaren bidez onartua–, eta haren barruan dago agindu honen bidez deitzen den laguntza, zeina euskadi.eus webgunean kontsulta baitaiteke.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, dispone de un Plan Estratégico de Subvenciones, aprobado mediante Orden de 19 de febrero de 2020 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, en el que se incluye la ayuda que se convoca mediante la presente Orden, y que se puede consultar en la web: www.euskadi.eus

Hori dela eta, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen abenduaren 27ko 13/2019 Legean baimendutako kredituen arabera aurrekontu-zuzkidura nahikoa dagoenez, Euskal Autonomia Erkidegoko ardogintza-entitateen kanpo-sustapenerako 2020ko laguntza-deialdia egiten da.

Por ello, al existir dotación presupuestaria suficiente según los créditos autorizados por la Ley 13/2019, de 27 de diciembre de 2019, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020, se lleva a cabo la presente convocatoria de ayudas a la promoción exterior de las entidades vinícolas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, correspondientes al ejercicio 2020.

Bestalde, Estatuko laguntza baten deialdia denez, estatu-laguntzen gaineko Europar Batasuneko araudia bete behar da. Kasu honetan, honi jarraikiz emango da laguntza: Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamendua, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa; halako laguntzak, gehienez, 200.000 eurokoak izan daitezke onuradun bakoitzeko eta hiru urteko epean.

Por otro lado, esta convocatoria, constituye una ayuda estatal y por lo tanto debe ser sometida a las normas comunitarias sobre ayudas estatales. En este caso, la ayuda se concedería con arreglo al Reglamento de minimis n.º Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis que permite ayudas de hasta 200.000 euros, por beneficiario, en el cómputo de tres años.

Horiek horrela, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Xedea.

Primero.– Objeto.

Ardo-produktuen kanpo-merkataritzak gaur egun dituen zailtasunak ikusita, agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko ardogintza-entitateei laguntzak emateko 2020ko deialdia egitea, produktuak kanpoan susta ditzaten eta merkataritza-irtenbide berriak bidera ditzaten «Lehiatu Ardoa Programa». Sustatuko diren ardo-produktuek kategoria hauetako batekoak izan behar dute:

A la vista de las actuales dificultades que presenta el comercio exterior de los productos vinícolas, el objeto de la presente Orden es convocar, para el ejercicio 2020, ayudas a las entidades vinícolas de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la promoción exterior de sus productos y fomentar nuevas salidas comerciales «Programa Lehiatu Ardoa». Los productos vinícolas objeto de promoción, deben pertenecer a alguna de las siguientes categorías:

a) Jatorri-deitura babestua duten ardoak.

a) Vinos con denominación de origen protegida.

b) Adierazpen geografiko babestua duten ardoak.

b) Vinos con indicación geográfica protegida.

c) Ardo-mahatsaren barietatea (edo barietateak) zehaztua duten ardoak.

c) Vinos en los que se indique la variedad o variedades de uva de vinificación.

Agindu honen hirugarren ebazpen-zatiaren 1. apartatuan adierazitako sustapen-jarduerak egiteko, hautagarritzat hartuko dira Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatu guztiak, baita Euskal Autonomia Erkidegokoak ere, baldin eta enpresaren irudiari eta produktuei buruzko dibulgazioko ikus-entzunezko katalogoak eta materialak egiteko jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoan bertan egiten badira.

Para realizar las actividades de promoción indicadas en el apartado 1 del Resuelvo Tercero de la presente Orden, se consideran elegibles todos los mercados exteriores a la Comunidad Autónoma del País Vasco incluida esta en el caso de actividades consistentes en la elaboración de catálogos y materiales audiovisuales divulgativos sobre la imagen y los productos de la empresa en el caso de que se desarrollen en la propia Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bigarrena.– Onuradunak.

Segundo.– Personas beneficiarias.

Honako hauek izan daitezke onuradun, baldin eta egoitza soziala eta fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan badute:

Podrán serlo las siguientes, siempre que tengan su sede social y domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma del País Vasco:

a) Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Euskadiko Erregistroan (NEIE) establezimendu aktibo bat duten ardogintza-entitateak.

a) Empresas vinícolas que cuenten con un establecimiento activo en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la C. A. del País Vasco (RIAA).

b) Getariako Txakolina, Bizkaiko Txakolina eta Arabako Txakolina jatorri-deiturak kudeatzen dituzten organoak.

b) Órganos de gestión de las denominaciones de origen Getariako Txakolina, Bizkaiako Txakolina y Arabako Txakolina.

c) Ekoizleen aldi baterako elkarteak edo elkarte iraunkorrak, baldin eta beren helburuen artean ardoa sustatzeko eta merkaturatzeko ekimenak garatzea badute.

c) Asociaciones temporales o permanentes de productores que tengan entre sus fines el desarrollo de iniciativas en materia de promoción y comercialización del vino.

d) Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten esportazio-partzuergoak. Baldintza hauek bete beharko dituzte:

d) Consorcios de exportación con sede social en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que reúnan los siguientes requisitos:

– Nortasun juridiko propioa izan behar dute, partzuergoa osatzen duten enpresa edo entitateekiko independentea.

– Que tengan una personalidad jurídica propia e independiente de las empresas o entidades que lo integran.

– Gutxienez hiru enpresak edo entitatek osatuko dute.

– Que esté formado por, al menos, tres empresas o entidades.

– Partzuergoa osatzen duten enpresen bi herenek, gutxienez, Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Euskadiko Erregistroan inskribatuta egon behar dute.

– Que al menos los 2/3 de las empresas que forman el consorcio se encuentren inscritas en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hirugarrena.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak eta gastu finantzagarriak.

Tercero.– Actividades subvencionables y gastos financiables.

1.– Honako jarduera hauek jaso ahal izango dituzte deialdi honetako laguntzak, 2020. urtean garatzen badira osorik:

1.– Podrán acogerse a la presente convocatoria de ayudas las siguientes actividades, las cuales deberán desarrollarse en su totalidad el año 2020:

a) Izaera profesionala duten nazioarteko azoketan edo merkataritza-lehiaketetan erakusketari gisa parte hartzea, merkataritza-jarduerak garatzeko, produktuak erakutsiz stand indibidual edo partekatuetan.

a) La participación como expositor o expositora en ferias o certámenes comerciales de carácter profesional e internacional, con el fin de desarrollar las actividades comerciales mediante la presentación de sus productos a través de la instalación de stands individuales o compartidos.

b) Azoketara joatea, hau da, eskatzaileak bisitaldiak egitea profesionalei zuzendutako nazioarteko azoketara.

b) La asistencia a ferias, consistentes en visitas realizadas por la persona solicitante a ferias de carácter profesional e internacional.

c) Zuzeneko misioak egitea eta estatutik kanpoko merkatuetan produktuak aurkeztea, hau da, enpresa eskatzailearen produktuak aurkeztea edo haiek dastatzeko aukera ematea, atzerriko merkatu horietan merkataritza-harremanak eta produktuen esportazioa areagotzeko.

c) Las misiones directas y la presentación de productos en mercados exteriores al Estado, consisten en la presentación y/o degustación de los productos de la empresa solicitante, con el objetivo de incrementar las relaciones comerciales y la exportación de sus productos a ese mercado exterior.

d) Alderantzizko misioak egitea, hau da, atzerriko erosleak edo iritzi-emaileak gonbidatzea, enpresen ekoizpen-establezimenduetan bisitaldiak egin ditzaten; Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik egingo dira bisitaldi horiek.

d) Misiones inversas, consistentes en la invitación a personas compradoras o prescriptoras extranjeras para que visiten a las empresas en sus establecimientos productivos, realizadas exclusivamente en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Estatutik kanpoko merkatuetako salmenta-puntuetan esklusiboki sustapen-jarduera zehatz eta espezifikoak egitea, hau da, produktuaren publizitatea egitea eta hura dastatzeko aukera ematea, kontsumitzailearen oniritzia lortzeko. Sustapen-jarduera zehatz eta espezifiko horiek gehienez hiru hilabeteko iraupena izango dute.

e) Actividades puntuales y específicas de promoción en punto de venta exclusivamente en mercados exteriores al Estado, que consiste en publicitar y degustar el producto para obtener el reconocimiento de la persona consumidora. Estas actividades puntuales y específicas de promoción tendrán una duración máxima de tres meses.

f) Ikus-entzunezko katalogoak eta materialak, hau da, enpresaren irudiari eta produktuei buruzko dibulgazio-materialak egitea, gutxienez atzerriko hizkuntza batean.

f) Catálogos y materiales audiovisuales, consistentes en realizar materiales divulgativos sobre la imagen y los productos de la empresa, realizados al menos en un idioma extranjero.

2.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak agindu honen I. eranskinean zehaztutakoak izango dira.

2.– Los gastos subvencionables serán los recogidos en el Anexo I de la presente Orden.

3.– Joan-etorrietarako, ostaturako eta mantenurako gastuei dagokienez, hauek dira jarduera bakoitzaren gehieneko zenbateko osoak, eremu geografikoaren arabera banatuta:

3.– Para los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención, en cada una de las actividades, el importe global máximo por áreas geográficas es el que se indica a continuación:

a) Euskal Autonomia Erkidegoa eta Estatuko gainerako tokiak: mila (1.000) euro.

a) C. A. de Euskadi y resto del Estado: mil (1.000) euros.

b) Europa: mila eta bostehun (1.500) euro.

b) Europa: mil quinientos (1.500) euros.

c) Amerika, Afrika, Asia eta Ozeania: bi mila eta bostehun (2.500) euro.

c) América, África, Asia y Oceanía: dos mil quinientos (2.500) euros.

Jarduera bat hainbat datatan eta/edo merkatutan egiten bada, banaka zenbatuko da, adierazitako gehieneko zenbatekoa aplikatzeko.

Una misma actividad realizada en diferentes fechas y/o en diferentes mercados, computará individualmente para aplicar este importe máximo indicado.

4.– Ez da dirulaguntzarik emango azoketan parte hartzeko, baldin eta azoka horietan stand bat jarri badu deialdi hau sustatu duen sailak, Merkataritza, Industria eta Nabigazioko ganberek edo kanpoko merkatuan enpresei laguntza finantzarioa ematen dieten erakundeek, eta euskal enpresei azoka horietan parte hartzeko tokia eskaini bazaie. Hala ere, dirulaguntzak jaso ahal izango dituzte aipatutako entitateei azoketan tokia eskatu baina baiezko erantzunik jaso ez duten enpresek.

4.– Queda excluida de ser subvencionada la participación en ferias donde exista un stand del Departamento promotor de la presente convocatoria o Cámaras de Comercio Industria y Navegación, u organismos que apoyen financieramente a las empresas en el comercio exterior, y donde se haya ofertado espacio ferial a las empresas vascas. Dicha exclusión no afectará a las empresas que habiendo solicitado dicho espacio a las entidades anteriormente citadas no hayan podido ser atendidas en sus peticiones.

Laugarrena.– Betekizunak.

Cuarto.– Requisitos.

1.– Bigarren ebazpen-zatian ezarritako eremu subjektiboaren barruan dauden pertsonak edo entitateak laguntzen onuradun izan daitezke, baldin eta:

1.– Podrán obtener la condición de beneficiarias las personas o entidades que estando comprendidas en el ámbito subjetivo establecido en el resuelvo segundo:

– Hirugarren ebazpen-zatian aurreikusita dauden diruz laguntzeko jardueraren bat egin badute 2020. urtean, eta:

– Hayan desarrollado o desarrollen en el año 2020, alguna de las actividades subvencionales previstas en el resuelvo tercero y:

• Enpresaburuen elkarte edo antolakundeen kasuan, zuzendaritza-organoetan emakumeak badaude, Emakume Nekazarien Estatutuaren 19.3 artikuluan eta bigarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoan xedatutakoa betez.

• Tratándose de asociaciones u organizaciones empresariales, cuenten con presencia de mujeres en sus órganos de dirección, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.3 y en el párrafo 2 de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de las Mujeres Agricultoras.

• Ardogintza-enpresen kasuan, jarduerari ekiteko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu badute edo Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Euskadiko Erregistroan (NEIE) inskribatuta badaude.

• Tratándose de empresas vinícolas hayan presentado la Declaración responsable de inicio de actividad o estén inscritas en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco (RIAA).

– 2019ko abenduaren 31n enpresa krisialdian ez bazeuden; horretarako, aintzat hartuko da krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko zuzentarauek emandako definizioa, betiere kategorien araberako salbuespenen erregelamendu orokorraren arabera. Nolanahi ere, laguntza jaso dezakete krisialdian ez dauden enpresek eta/edo 2019ko abenduaren 31n krisialdian egon ez arren, gerora, COVID-19aren agerraldiaren ondorioz krisialdian sartu direnek.

– No tengan la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento general de exención por categorías a 31 de diciembre de 2019. No obstante, pueden acceder empresas que no estén en crisis y/o a empresas que no estaban en crisis a 31 de diciembre de 2019 pero que sí lo estaban o empezaron a estarlo con posterioridad a consecuencia del brote de COVID-19.

– Berreskuratze-agindu baten mende ez badaude, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki duelako laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

– No estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

2.– Ezingo dute agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradun izan inguruabar hauetako batean dauden pertsonek edo entitateek:

2.– No podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

– Epai irmo bidez dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zigorra jaso dutenek edo delitu hauetako bat egiteagatik kondenatuak izan direnek: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoen bidegabeko eralgitzea, influentzia-trafikoa, iruzurrak eta legez kontrako ordainarazpenak edo hirigintza-arloko delituak.

– Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

– Konkurtso boluntarioa deklaratzeko eskatu dutenek, prozedura batean kaudimengabetzat jo direnek, konkurtsoan deklaratuta daudenek, salbu eta horretan hitzarmen batek eraginkortasuna hartu badu, esku-hartze judizialaren mende daudenek edo Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera desgaituta daudenek, konkurtsoa kalifikatzeko epaian finkatutako desgaikuntza-aldia amaitu gabe badago.

– Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

– Kausaren batean errudun deklaratu direnek, baldin eta horrek berekin ekarri badu Administrazioarekin egindako kontraturen baten suntsiarazpen irmoa.

– Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

– Pertsona fisikoek, merkataritza-sozietateen administratzaileek edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkariek, baldin eta Estatuko Administrazio Orokorreko goi-karguan aritzea arautzen duen martxoaren 30eko 3/2015 Legean, Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean edo Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Eusko Legebiltzarraren Legean aipatutako kasuren batean sartuta badaude edo Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautetsiak badira, bertan ezarritako baldintzetan edo arlo horiek erregulatzen dituen autonomia-erkidegoko araudian ezarritako baldintzetan.

– Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la Ley del Parlamento Vasco 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

– Indarrean dauden xedapenen bidez ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez dituztenek.

– No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Edo dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordaindu ez dituztenek, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 21. eta 25. artikuluetan ezarritako baldintzetan –errege-dekretu horren bidez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartu zen–.

No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos establecidos en los artículos 21 y 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Eta Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako gainerako baldintzak.

Y los demás requisitos recogidos con carácter general en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.

Orobat, ezingo dute deialdi honetako laguntzarik jaso sexuan oinarritutako diskriminazioagatik zehapen administratiboa edo penala ezarrita dutenek eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea dela bide debeku horrekin zehatuta daudenek.

Asimismo, no podrán acceder a las ayudas objeto de la presente convocatoria quienes se encuentren sancionados administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni los sancionados con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki egiaztatuko ditu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen ziurtagiriak. Hala eta guztiz ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen inplizitu hori laguntza-eskabidean, eta, hala egiten badu, dagokion ziurtagiria edo eskatutako agiria aurkeztu beharko du.

La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias verificará automáticamente los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de hallarse al corriente de los pagos con la Seguridad Social. No obstante, la solicitante podrá denegar expresamente este consentimiento implícito en la solicitud de ayuda, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido.

Bosgarrena.– Eskabideak aurkezteko epea, eskabide-eredua eta dokumentazioa.

Quinto.– Plazo de presentación de solicitudes, modelo de solicitud y documentación.

1.– Laguntza-deialdi honetarako eskabideak aurkezteko, hilabeteko epea egongo da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Agindu honen II. eranskinean dago jasota laguntza hau eskatzeko inprimakiaren edukia.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes para acceder a la convocatoria de las ayudas objeto de esta convocatoria, será de un mes desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. El contenido del formulario de solicitud de esta ayuda es el que figura en el Anexo II de esta Orden.

2.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikulua betetzeko, bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztu behar dira agindu honetan araututako laguntzetarako eskabideak; horretarako, ebazpen-zati honen 3. apartatuan adierazitako helbide elektronikora jo behar da.

2.– En cumplimiento del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes vayan a solicitar las ayudas reguladas en esta Orden presentarán las solicitudes por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada en el apartado 3 de este resuelvo.

3.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak izapidetzeko moduari buruzko zehaztasunak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri:

3.– Las especificaciones sobre cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

4.– Eskabidearen ondorengo izapideak, kanal elektronikoaren bidez, hemen egingo dira:

4.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de:

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartuta dauden bitartekoak helbide honetan zehaztuta daude:

5.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están detallados en la siguiente dirección:

6.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza. Eusko Jaurlaritzako Ordezkarien Erregistroan sartzeko, hona jo behar da:

6.– Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Al Registro de representantes del Gobierno Vasco se puede acceder a través de:

7.– Prozeduraren eskuliburua onartzen da, zeina eskuragarri egongo baita http/www.euskadi.eus web-orrian eta argitara ematen baita agindu honen I. eranskinean.

7.– Se aprueba el manual de procedimiento que estará disponible en la página web http/www.euskadi.eus, y que se publica como Anexo I a esta Orden.

8.– Eskatzaileek, laguntza-eskabidearekin batera, agindu honen III. eranskinean adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko dute. Memoria xehatua egiteko, ebazpen-zati honen 3. apartatuan adierazitako web-helbideko «fitxa-txostena» bete beharko da.

8.– Las personas solicitantes deberán presentar, junto con la solicitud de ayuda, la documentación indicada en el Anexo III de la presente Orden. La memoria detallada, se efectuará a través de la cumplimentación de los «informe-ficha» recogidos en la dirección web indicada en el apartado 3 de este resuelvo.

9.– Eskatutako dokumentazioa lehendik entregatuta badago administrazio honetan edo beste batean eta eskatzaileak berariaz deklaratzen badu dokumentu horietan ez dela aldaketarik egon, horiek aurkeztutzat joko dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 artikuluan ezarritakoarekin bat. Eskatzaileak adierazi beharko du zein administraziotan eta zein unetan aurkeztu zituen dokumentuak. Edonola ere, eskatzaileak berariaz uko egin ahal izango dio baimen inplizitu horri laguntza-eskabidean, eta, hala egiten badu, dokumentazioa aurkeztu beharko du.

9.– Cuando la documentación requerida haya sido entregada en esta o en cualquier otra administración y siempre que la persona solicitante declare expresamente que no ha existido modificación alguna en los citados documentos, estos se considerarán como presentados, conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La persona solicitante deberá indicar la Administración donde hayan sido presentados, y el momento en que se hayan presentados. No obstante, la persona solicitante podrá denegar expresamente este consentimiento implícito en la solicitud de ayuda, en cuyo caso deberá aportar la documentación.

10.– Nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dira laguntza-eskabidea eta eskatutako agiriak. Ildo horretatik, entitate eskatzaileak hautatzen duen hizkuntza erabiliko da laguntza-eskaeraren ondoriozko jardueretan, prozedurak irauten duen bitartean, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearekin bat.

10.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

Seigarrena.– Betebeharrak.

Sexto.– Obligaciones. -

Agindu honetako laguntzen onuradunek artikulu hauetan jasotako betebeharren araubidea bete behar dute: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikulua –testu bategin hori azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen–; eta, bereziki, hauek bete behar dituzte:

Las personas beneficiarias de las ayudas que se convocan en la presente Orden estarán sujetas al régimen de obligaciones regulado en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en concreto deberán cumplir en todo caso las siguientes:

14.1 artikuluari dagokionez:

Respecto del artículo 14.1:

a) Dirulaguntza eman izanaren oinarrian dagoen jarduera egitea, jarrera hori hartzea, proiektua egikaritzea edo helburua betetzea.

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Dirulaguntza ematen duen organoari edo, hala badagokio, erakunde laguntzaileari frogatzea betekizunak eta baldintzak betetzen direla, dirulaguntzaren xede den jarduera egin dela eta haren helburua bete dela.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Dirulaguntza ematen duen organoak edo, hala badagokio, erakunde laguntzaileak egingo dituen egiaztapen-ekintzak betetzea, eta eskumena duten kontrol-organoek –estatukoek zein Europar Batasunekoek– finantza-arloa egiaztatzeko eta kontrolatzeko egin dezaketen beste edozein ekintza betetzea. Horretarako, ekintza horiek gauzatzean eskatzen zaien informazio guztia eman beharko dute.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Diruz lagundutako jarduerak finantzatzen dituzten bestelako dirulaguntza, laguntza, sarrera edo baliabideak lortu izanaren berri ematea dirulaguntza ematen duen organoari edo erakunde laguntzaileari. Jakin bezain laster jakinarazi behar zaio hori, eta betiere jasotako funtsen erabilera justifikatu baino lehen. Agindu honen xede den laguntza Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) de minimis Erregelamenduan araututa dagoenez, eskatzaileek aurreko bi zerga-ekitaldietan eta aribidekoan jaso dituzten de minimis laguntzen gaineko adierazpena aurkeztu beharko dute, laguntzok erregelamendu honen edo bestelako de minimis erregelamenduen mende badaude.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Al incluirse la ayuda objeto de la presente Orden dentro de las reguladas en Reglamento de minimis (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, los solicitantes deberán presentar una declaración, referente a todas las demás ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso que estén sujetas al presente Reglamento o a otros reglamentos de minimis.

e) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, laguntza edo dirulaguntza likidatu arte.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, hasta la liquidación de la ayuda o subvención.

f) Kontabilitate-liburuak, erregistro bideratuak eta gainerako agiriak behar bezala ikuskatuak izatea, onuradunari kasu bakoitzean aplikatzekoa zaion merkataritza-legeriak eta sektorekoak eskatutako baldintzetan, eta dirulaguntzen oinarri arautzaileek eskatutako kontabilitateko egoera-orri eta erregistro espezifiko oro izatea, egiaztatze- eta kontrol-jardun egokia bermatzeko.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Emandako laguntza onartzea. Horri dagokionez, laguntzaren onarpenari buruzko jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean entitate onuradunak laguntzari berariaz uko egiten ez badio, pentsatuko da onartu egin duela.

g) Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la ayuda la entidad beneficiaria no renuncia expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

h) Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzen duten dokumentuak gordetzea, dokumentu elektronikoak barne, zeren eta egiaztapenak eta kontrolak egiteko erabil baitaitezke.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

i) Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 18.4 artikuluaren jasotako zabalkunde-neurriak hartzea.

i) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

j) Jasotako funtsak itzultzea, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluan jasotzen diren kasuetan.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y en el artículo 53 del TRLPOHGPV.

46. artikuluari dagokionez, laguntzeko betebeharra ezartzen da:

Respecto del artículo 46 se establece la obligación de colaboración de forma que:

1.– Onuradunek, erakunde laguntzaileek eta, hala badagokio, dirulaguntzaren xedearekin edo justifikazioarekin lotuta dauden hirugarrenek beren laguntza eta beharrezkoak diren agiriak eman beharko dizkiete honako hauei, kontrol-jarduerak egiten dituztenean eta dirulaguntza ematen duen administrazioaren esparruaren barruan: Estatuko Administrazioaren Kontu Hartzailetza Nagusia, autonomia-erkidegoena edo toki-korporazioena. Horiez gain, Europar Batasunaren araudiaren arabera finantza-kontrolerako egitekoak esleituta dituzten organoei ere eman beharko diete informazio hori; xede horretarako, ahalmen hauek izango dituzte:

1.– Las personas beneficiarias, las entidades colaboradoras, en su caso, y terceras relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden, dentro del ámbito de la Administración concedente, a la Intervención General de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:

a) Egiaztatu beharreko dokumentazioa haien esku jarri behar dute, are programa eta fitxategi informatikoak ere.

a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes informáticos.

b) Negozio-lokaletan sartzen utzi behar diete, bai eta dirulaguntzaren xede izan den jarduera egiten den establezimendu eta toki guztietan eta dirulaguntzaren kargura finantzatutako eragiketak egiazkoak eta erregularrak direnez egiaztatzeko arakatu beharreko tokietan ere.

b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.

c) Dirulaguntza oker jaso, gozatu edo erabili delako zantzuak agertzen dituzten eragiketen inguruko fakturak edo antzeko edo ordezko dokumentuak gorde behar dituzte, edo haien kopiak eman.

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.

d) Dirulaguntza kobratu den finantza-erakundeko banku-kontuko edo funtsak baliatzeko erabili den kontuko informazio guztia eman behar diete.

d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.

2.– Betebehar hori betetzeari uko egitea erresistentziatzat, aitzakiatzat, oztopatzetzat edo ukapentzat hartuko da, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluaren arabera, eta, hala badagokio, zehapenak ezarri ahalko dira.

2.– La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.

Halaber, laguntzen entitate onuradunek beren gain hartu behar dituzte Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezarritako betebeharrak, hala nola tratu-berdintasunaren, aukera-berdintasunaren eta langileen aniztasuna eta diferentzia errespetatzeko printzipioen arabera jarduteko betebeharra. Publizitatean eta sortzen dituzten dokumentuetan, hizkeraren eta irudien erabilera inklusiboa egingo dute, sexuarekin lotutako rolak eta estereotipoak saihestuz.

Asimismo, las entidades beneficiarias de estas ayudas deberán asumir las obligaciones impuestas por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, entre las que se encuentra la obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de las personas trabajadoras. En la publicidad y en los documentos que generen efectuarán un uso inclusivo del lenguaje y de las imágenes evitando roles y estereotipos asociados al sexo.

Amaitzeko, azkeneko bost urteetan Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzarik jaso ez bada, Hirugarrenen Alta dokumentua aurkeztu beharko da, laguntza ordaindu ahal izateko; hau da, agiri hori dirulaguntza ordaindu aurretik aurkeztu behar da.

Finalmente, en el supuesto de no haber recibido subvenciones del Gobierno Vasco en los últimos 5 años deberá presentar Documento de Alta a Terceras Personas, para materializar el abono de la ayuda concedida y por tanto con carácter previo al pago de la subvención.

Hirugarrenen alta elektronikoki izapidetu daiteke, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoko zerbitzuaren bidez: https://www.euskadi.eus/altaterceros eta https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

El alta de terceras personas se puede tramitar electrónicamente a través del servicio disponible en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi accesible a través de las direcciones https://www.euskadi.eus/altaterceros y https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

Zazpigarrena.– Aurrekontu-zuzkidura.

Séptimo.– Dotación presupuestaria.

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren konturako aurrekontu-kredituak, deialdi honetarako, berrehun mila (200.000) eurokoak dira.

Los créditos presupuestarios con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinados a la presente convocatoria ascienden a doscientos mil (200.000) euros.

Zortzigarrena.– Laguntzaren zenbatekoa, onuradun bakoitzeko.

Octavo.– Importe de ayuda por persona beneficiaria.

1.– Itzuli beharrik gabeko laguntzaren ehunekoa diruz lagundu daitezkeen gastuen % 50 izango da.

1.– El porcentaje de ayuda a fondo perdido a las solicitantes será del 50 % de los gastos subvencionables.

2.– Bigarren ebazpen-zatiko b eta c apartatuetan aipatutako eskatzaileen kasuan, diruz lagundu daitezkeen gastuen % 60 izango da laguntzaren ehunekoa.

2.– En el caso de las solicitantes referidas en el resuelvo segundo, apartados b y c, el porcentaje de ayuda será del 60 % de los gastos subvencionables.

3.– Onuradun bakoitzari, gehienez, hogeita bi mila (22.000) euroko laguntza emango zaio.

3.– El importe máximo de la ayuda, por persona beneficiaria, será de veintidós mil (22.000) euros.

4.– Errespetatu egin behar dira Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzko Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan ezarritako gehieneko laguntza-zenbatekoak: 200.000 euro, hiru zerga-ekitalditan –oraingoan eta aurreko bietan–.

4.– Se deberán respetar las cuantías máximas de ayuda establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, que se fijan en 200.000 euros en tres ejercicios fiscales, el presente ejercicio y los dos anteriores.

Bederatzigarrena.– Justifikazioa.

Noveno.– Justificación.

Egindako gastuak justifikatzeko, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira 2021eko lehen hiruhilekoan:

Para justificar los gastos ejecutados deberán aportarse en el primer trimestre de 2021, los siguientes documentos:

– Fakturen eta ordainketen Excel fitxategia, Sailaren webguneko ereduari jarraikiz.

– Archivo Excel de facturas y pagos, según modelo de la web del Departamento.

– Pdf formatuko fitxategi bat, egindako jarduera bakoitzeko; agindu honen III. eranskinean zehaztutako guztia jaso behar da fitxategi horretan.

– Un archivo pdf, por cada una de las actividades ejecutadas, que debe contener lo especificado en el Anexo III de la presente Orden.

Agindu honen bosgarren ebazpen-zatiaren 3. apartatuan adierazitako helbidean jasota dauden jarraibideen arabera aurkeztuko da gastuen justifikazioa.

La justificación de los gastos se presentará siguiendo las instrucciones recogidas en la dirección indicada en el apartado 3 del Resuelvo Quinto de la presente Orden.

Hamargarrena.– Dokumentazioa zuzentzea.

Décimo.– Subsanación de documentación.

Laguntzak kudeatzen dituen organoa ohartzen bada eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioak ez dituela betetzen agindu honetan xedatzen diren betekizunak, horren berri emango dio eskatzaileari eta hamar egun balioduneko epea emango dio falta zuzentzeko edo nahitaezko dokumentazioa aurkezteko. Halaber, adieraziko dio ezen, hala egin ezean, eskaeran atzera egindakotzat joko duela, horretarako ebazpena Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluaren arabera eman ondoren.

Si el órgano gestor de las ayudas observase que la documentación aportada por la persona solicitante no reúne los requisitos exigibles conforme a la presente Orden lo pondrá en su conocimiento y le concederá un plazo de diez días hábiles al objeto de que subsane las faltas o acompañe la documentación preceptiva con la indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Interesdunak aurrez aurre aurkeztu badu eskaera, eskatuko zaio elektronikoki aurkez dezala. Ondorio horietarako, zuzenketa egin den eguna joko da eskaeraren aurkezpen-datatzat; alegia, elektronikoki aurkeztu den eguna.

En el caso de que la solicitud se presentase presencialmente, se indicará al interesado la obligación de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud, aquella en la que haya sido realizada la subsanación, es decir, se haya presentado electrónicamente.

Hamaikagarrena.– Laguntzak kudeatzea.

Decimoprimero.– Gestión de las ayudas.

1.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza izango da deialdi honek arautzen dituen laguntzak kudeatzeko organo eskuduna.

1.– El órgano competente para la gestión de las ayudas reguladas en la presente convocatoria es la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

2.– Sustapen-eskabideak ebaluatu eta baloratzeko, balorazio-batzorde bat eratuko da, zeinean bermatuta egongo baita emakumeen eta gizonen presentzia, ez bada arrazoi oinarrituak, objektiboak eta arrazoituak daudela hala ez izateko. Hiru pertsonek osatuko dute batzordea, eta bokal gisa arituko dira; Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko kideak izango dira hirurak, eta horietako bat, zehazki, Enpresa Programaren arduraduna izango da. Beste biak Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako teknikarien artetik aukeratuko dira.

2.– Para la evaluación y valoración de las solicitudes de promoción se constituirá una Comisión de Valoración, la cual estará compuesta por tres personas en la que esté garantizada la presencia de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, que ejercerán la condición de vocal, pertenecientes al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, siendo una de ellas la persona Responsable del Programa Empresarial. Las otras dos serán elegidas entre el personal técnico de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

Agindu honetan araututako deialdian, hauek osatuko dute Balorazio Batzordea: Mario Michel Rodríguez jauna, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako Enpresa Programaren arduraduna, zeina batzordeburu arituko baita; Elisa Torre-Enciso Enciso andrea, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako teknikaria, zeina bokal arituko baita, eta Nora Beltrán de Otalora andrea, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako teknikaria, zeina bokal eta idazkari arituko baita.

Para la convocatoria regulada en la presente Orden, la Comisión de Valoración estará formada por D. Mario Michel Rodríguez, responsable del Programa Empresarial de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, quien actuará como Presidente, por Dña. Elisa Torre-Enciso Enciso, Técnica de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, quien actuará como vocal y por Dña. Nora Beltrán de Otalora, técnica de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, quien actuará como vocal y secretaria.

Batzordeak, bere eginkizunak betetzeko, beharrezkotzat jotzen dituen adituei eskatu ahal izango die bileretara joateko eta aholkularitza emateko.

La Comisión, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar la asistencia a sus reuniones y el asesoramiento de cuantas personas expertas estime necesarias.

3.– Balorazio Batzordeak proiektuen bideragarritasuna aztertu eta espedienteak balioetsi aurretik, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari atxikitako teknikari batek eskaera bakoitza aztertuko du: proiektu bakoitzaren azterketa tekniko eta ekonomikoa egingo du, eta, haren arabera, proiektuak agindu honetako eskakizunak betetzen dituen aztertzeko txosten bat egingo du, batzordeari aurkeztuko diona.

3.– Con carácter previo al examen de viabilidad y a la valoración de los expedientes por la Comisión de Valoración, cada solicitud será estudiada por una persona que tenga la categoría de técnica adscrita a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, que realizará un análisis técnico y económico del proyecto, lo que dará lugar a un informe sobre la adecuación del proyecto a los requisitos establecidos en la presente Orden y que será presentado a la Comisión.

4.– Balorazio Batzordearen egitekoak hauek izango dira:

4.– La Comisión de Valoración tendrá las siguientes funciones:

a) Aurkezten diren eskabide guztiak aztertu eta aplikatu beharreko araudia betetzen dutenak eta araudia betetzen ez dutenak bereizi. Baztertutako eskabideen zerrenda osatuko du, eta banan-banan azalduko du zein izan den baztertzeko arrazoia.

a) Examinar la totalidad de las solicitudes presentadas, separando las que cumplen la normativa de aplicación de los que no. Respecto de estas últimas se realizará un listado que contendrá la causa de denegación de cada una de ellas.

b) Aplikatu beharreko araudia betetzen duten eskabideak ebaluatu. Proiektuak balioetsiko ditu, eta balioztatuko du zenbateraino betetzen dituen bakoitzak agindu honek finkatzen dituen irizpide objektiboak, laguntza motaren arabera.

b) Evaluar las solicitudes que cumplen la normativa de aplicación valorando el proyecto y el grado de cumplimiento de los criterios objetivos establecidos, según el tipo de ayuda, en la presente Orden.

c) Laguntzak baloratzeko eta kuantifikatzeko finkatzen diren irizpide objektiboetan oinarrituz, onuradun bakoitzari zenbateko laguntza emango zaion proposatu.

c) Realizar, sobre la base de los criterios objetivos de valoración y cuantificación de las ayudas establecidas, una propuesta sobre la cuantía de la ayuda a conceder a cada beneficiaria.

5.– Balorazio Batzordeak ebazpen-proposamen bakarra egingo dio Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako titularrari. Proposamenak, gutxienez, agindu honetako hamalaugarren ebazpen-zatian adierazitako edukia izan beharko du.

5.– La Comisión de Valoración realizará una única propuesta de resolución a la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias. La propuesta deberá contener, como mínimo el contenido a la que hace referencia el resuelvo decimocuarto de la presente Orden.

6.– Balorazio Batzordeak funtzionamendu-arau propioak ezarri ahal izango ditu. Horiek arautzen ez dituzten gaietan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan xedatua aplikatuko da.

6.– La Comisión de Valoración podrá establecer sus propias normas de funcionamiento, rigiéndose en lo no previsto por estas, por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Hamabigarrena.– Laguntzak esleitzeko eta kuantifikatzeko prozedura.

Decimosegundo.– Procedimiento de adjudicación y cuantificación de las ayudas.

Laguntzak esleitzeko, lehiarik gabeko eta aldibereko konkurrentzia-prozedura bat ezarriko da, eta, prozedura horretan, garaiz eta behar bezala aurkeztutako eskaerei deialdi horretako laguntzak eman ahal izango zaizkie, baldin eta eskatutako baldintza objektibo eta subjektiboak betetzen badituzte. Horretarako, eskabide bakoitzari dagokion zenbatekoa kalkulatuko da, zortzigarren ebazpen-zatian aurreikusitako ehunekoen eta gehieneko zenbatekoen arabera.

En la adjudicación de las ayudas se seguirá un procedimiento de concurrencia simultánea no competitiva en el que todas las solicitudes formuladas en tiempo y forma que acrediten reunir los requisitos objetivos y subjetivos exigidos, podrán acceder a las ayudas objeto de convocatoria. A tal efecto se calculará la cuantía correspondiente a cada solicitud atendiendo a los porcentajes e importes máximos previstos en el Resuelvo Octavo.

Zazpigarren ebazpen-zatian adierazitako zuzkidura ekonomikoa nahikoa bada aurreko paragrafoan adierazitakoaren arabera hasieran kalkulatutako zenbateko guztiak estaltzeko, dagozkien zenbateko baliokideak esleituko dira dirulaguntzetarako. Horrela ez bada, plantillan gutxienez % 40 emakumeak direla egiaztatu duten entitateen eskabideei erantzungo zaie –halakorik badago–, eta hasieran kalkulatutako zenbatekoa esleituko, Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko 8/2015 Legearen 20.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Si la dotación económica expresada en el Resuelvo Séptimo alcanzase para dar cobertura a la totalidad de las cuantías inicialmente calculadas con arreglo a lo señalado en el apartado anterior, se asignarán las subvenciones por los correspondientes importes equivalentes. De no ser así, se atenderá, en la cuantía inicialmente calculada, si las hubiera, a las solicitudes formuladas por entidades que hayan acreditado emplear en su plantilla al menos un 40 % de mujeres, conforme a lo prevenido en el artículo 20.3 de la Ley 8/2015 del Estatuto de las Mujeres Agricultoras.

Deialdiaren zuzkidura aski bada horretarako, zenbateko horiek esleituko dira dirulaguntzetarako; bestela, kalkulatutako zenbatekoak linealki murriztuko dira, zuzkidura hori baterako estaldurarako nahikoa izan arte.

Si la dotación de la convocatoria alcanzara para ello, se asignarán las subvenciones en dichos importes, si no se procederá aplicar una reducción lineal de los respectivos montantes calculados hasta que dicha dotación resulte suficiente para su cobertura conjunta.

Plantillan gutxienez % 40 emakumeak direla egiaztatu duten entitateen eskabideei hasieran kalkulatutako gehieneko zenbatekoa esleitu ondoren deialdiaren zuzkiduran gerakina badago, kopuru hori gainerako eskaeren artean hainbanatuko da, aurreko apartatuan adierazitakoaren arabera.

En el caso de que tras atender a las solicitudes formuladas por entidades que hayan acreditado emplear en su plantilla al menos un 40 % de mujeres, en la cuantía máxima inicialmente calculada, existiera algún remanente de la dotación de la convocatoria el mismo se aplicará a las restantes solicitudes prorrateando el excedente entre ellas conforme lo señalado en el apartado inmediatamente precedente.

Hamahirugarrena.– Ebazpena.

Decimotercero.– Resolución.

1.– Aurkeztutako eskabideak eta agiriak aztertu ondoren, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak deialdia ebatziko du, ebazpen bakar baten bidez, non eskatutako laguntzak eman edo ukatuko baitira.

1.– Tras el examen de las solicitudes y documentación presentadas, corresponderá al Director de Calidad e Industrias Alimentarias, la resolución de la convocatoria mediante una única Resolución en la que se concederán o denegarán las ayudas solicitadas.

2.– Ebazpenak informazio hau jaso beharko du, gutxienez:

2.– La Resolución deberá contener como mínimo la siguiente información:

Onartu diren eskabideei dagokienez:

Respecto de las solicitudes estimadas:

1.– Onuradunen izena edo izen soziala, eta IFK edo NANa.

1.– Nombre o denominación social de las personas beneficiarias, CIF o DNI.

2.– Diruz lagundutako gastua.

2.– Gasto subvencionado.

3.– Dirulaguntzaren ehunekoa eta laguntzaren guztizko zenbatekoa.

3.– Porcentaje de subvención e importe total de la ayuda.

Ukatu diren eskabideei dagokienez:

Respecto de las solicitudes denegadas:

1.– Eskatzaileen izena edo izen soziala, eta IFK edo NANa.

1.– Nombre o denominación social de las personas solicitantes, CIF o DNI.

2.– Laguntza ukatzeko arrazoiak.

2.– Los motivos que fundamentan la denegación.

3.– Onuradunei dirulaguntzak eman eta ordaintzeko, ezinbestekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen karietara bideratzen hasitako itzulketa- edo zehapen-prozedura oro amaituta egotea, oraindik izapidetzen ari baldin bada.

3.– La concesión y pago de estas subvenciones a las personas beneficiarias quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4.– Agindu hau indarrean jarri eta gehienez sei hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da ebazpena.

4.– La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses desde que surta efectos la presente Orden.

Prozeduraren ebazpena EHAAn argitaratuko da, eta argitalpenak jakinarazpen-ondorioak izango ditu. Dena dela, onuradun bakoitzari ebazpen osoa helaraziko zaio, eta, gainera, banakako eranskin baten bidez, ebazpenean bakoitzari berariaz eragiten dioten alderdiak identifikatuko dira, laguntza emateko edo ukatzeko kontzeptuak azalduta, banakatuta eta behar bezala arrazoituta.

La resolución del procedimiento será publicada en el BOPV, surtiendo la publicación efectos de notificación. Ello, no obstante, se dará traslado a cada persona beneficiaria de la resolución íntegra, si bien, mediante un anexo individualizado, se identificará para cada una, los aspectos de la resolución que singularmente le afecten, incluyendo los conceptos por los que se concede o deniega la ayuda, de forma desglosada y debidamente motivada.

Jakinarazpen elektronikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoko «Nire karpeta»ren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/micarpeta (gaztelania), https://www.euskadi.eus/nirekarpeta (euskara).

Las notificaciones electrónicas se realizarán a través de «Mi carpeta», de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta (castellano), https://www.euskadi.eus/nirekarpeta (euskera).

Argitalpenaren elementuak bat etorriko dira 39/2015 Legearen 40.2 artikuluan jakinarazpenetarako eskatzen diren elementuekin.

La publicación, deberá contener los mismos elementos que exige el artículo 40.2 de la Ley 39/2015 respecto de las notificaciones.

Nolanahi ere, lehenengo egin den jakinarazpenaren data joko da jakinarazpen-datatzat.

En cualquier caso, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

5.– Laugarren apartatuan adierazitako epea igaro eta interesdunei ez bazaie jakinarazi deialdiaren ebazpena, eskabideak ezetsitzat jo ahal izango dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritakoarekin bat.

5.– Si transcurrido el plazo previsto en el párrafo 4 no se hubiese notificado a las personas interesadas la resolución de la convocatoria, estas podrán entender desestimadas sus solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Prozeduraren ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio interesdunak Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, edo, hiru hilabeteko epean, administrazio-isiltasunak ondorioak izan eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

6.– Contra la resolución del procedimiento, podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de dicha resolución, o en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Hamalaugarrena.– Ordainketa.

Decimocuarto.– Pago.

1.– Ordainketak egiteko, eskaera egin beharko da aurretiaz, eta emandako laguntzaren xede den sustapen-gastua exekutatu izana justifikatu.

1.– Los pagos se realizarán previa solicitud y justificación de la ejecución del gasto en promoción objeto de la ayuda concedida.

2.– Ez da ordainduko laguntzaren aurrerakinik.

2.– No se concederán anticipos de pagos de las ayudas.

3.– Onuradunei zuzenean ordainduko zaie laguntza.

3.– El pago de la ayuda se efectuará directamente a las personas beneficiarias.

4.– Agindu honetan jasotako laguntzei dagokienez, ordainketa bakarra egingo da, interesdunak aurrez eskatuta.

4.– Respecto de las ayudas recogidas en la presente Orden, se hará un único pago, que se materializará previa solicitud de la persona interesada.

5.– Dokumentazio hori osatu eta gehienez ere bi hilera, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak egin beharreko izapideak egingo ditu, Ogasun eta Ekonomia Sailak ordainketa egin dezan.

5.– En el plazo máximo de dos meses desde que la citada documentación esté completa, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, efectuará la tramitación necesaria al Departamento de Hacienda y Economía para que proceda al pago.

6.– Laguntzaren xede diren sustapen-jarduerak ez badira gauzatzen ezarritako gehieneko epeetan, edo laguntzaren xede den gastua egin izanaren egiaztagiriak ez badira aurkezten epe horretan, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko da, eta, hala badagokio, agindu honen hurrengo ebazpen-zatian ezarrita dagoen itzulketa-prozedura hasiko da.

6.– La no ejecución de las actividades promocionales objeto de la ayuda concedida, dentro de los plazos máximos establecidos, o la falta de presentación en el mismo plazo de la documentación acreditativa de la realización del gasto objeto de la ayuda concedida, supondrá la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y según el caso, la iniciación del procedimiento de reintegro previsto en el siguiente resuelvo de la presente Orden.

7.– Ez da laguntzaren zenbatekoa ordainduko, onuradunak ez baditu egunean zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak edo itzulketa-ebazpen batek adierazita zordun bada.

7.– Tampoco se efectuará el pago en tanto la persona beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Hamabosgarrena.– Ez-betetzeak.

Decimoquinto.– Incumplimientos.

1.– Ez-betetzeen kausak izango dira, gutxienez, hauek:

1.– Son causas de incumplimiento, al menos, las siguientes:

a) Agindu honetan ezarritako betebeharretako edozein ez betetzea.

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Orden.

b) Dirulaguntza emateko ebazpenean ezartzen diren baldintzak, halakorik izanez gero, ez betetzea.

b) Incumplir las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la subvención.

c) Laguntza emateko xedea ez betetzea edo ez mantentzea.

c) No cumplir o mantener la finalidad para la que se concedió la ayuda.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan aurreikusitako itzulketa-kausaren batean egotea.

d) Incurrir en cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Onuraduna aurreko apartatuan zerrendatutako ez-betetzeen kausetako batean egonez gero, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak, 15 eguneko epean, interesdunari entzunaldia emango dion ez-betetze espedientea egin ondoren, egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ditzan; ebazpen baten bidez, dirulaguntza jasotzeko eskubidea kenduko dio onuradunari, partez edo osorik, eta, hala dagokionean, kobratu dituen laguntzak eta dagozkion legezko interesak itzuli beharko dizkio onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, partez edo osorik, proiektuaren gauzatze-mailaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan xedatuarekin bat, hargatik eragotzi gabe egoki diren akzioak.

2.– Si la persona beneficiaria incurriera en cualesquiera causas de incumplimiento enumeradas en el apartado anterior, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia al interesado, por un plazo de 15 días, para que formule las alegaciones que estime oportunas, declarará mediante resolución la pérdida del derecho total o parcial a la subvención, según proceda, y en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, total o parcialmente, en proporción al grado de ejecución del proyecto, las ayudas percibidas y en su caso, los intereses legales correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el citado artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (en adelante TRLPOHGPV) y artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

Aipatutako kopuruak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

3.– Arau-hauste administratibotzat har daitezkeen gertakarien ondorioz hasten bada itzulketa-prozedura, organo eskudunari jakinarazi behar zaizkio gertakariok, dagokion zehapen-prozedura has dezan. Arau-hauste administratiboak izango dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 56., 57. eta 58. artikuluetan jasotako jokabideak, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VII. tituluko III. kapituluan jasotakoak ere.

3.– Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador. Constituirán infracciones administrativas las conductas recogidas en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las recogidas en el capítulo III del Título VII del TRLPOHGPV.

Hamaseigarrena.– Bateraezintasuna.

Decimosexto.– Incompatibilidad.

Deialdi honen bidez diruz lagundutako ekintzek ezingo dute jaso Lehiatu Sustapena programaren dirulaguntzarik (horren araudia Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan nekazaritzako, elikagaigintzako, arrantzako eta basogintzako produktuak sustatzeko laguntzei buruzko 179/2014 Dekretuan dago jasota), ezta OCM Promoción programaren dirulaguntzarik (Espainiako mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreari 2019-2023 aldian laguntzeko programaren neurriak aplikatzeari buruzko azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuan eta Euskal Autonomia Erkidegoko mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreari laguntzeko Batasuneko laguntza-neurriak garatu eta aplikatzeari buruzko abenduaren 9ko 227/2014 Dekretuan arautzen dira) eta helburu bererako bestelako laguntza-programen dirulaguntzarik ere.

Las acciones subvencionadas en esta convocatoria, no podrán ser subvencionadas por el Programa Lehiatu Promoción, cuya normativa reguladora se encuentra en el Decreto 179/2014 de ayudas a la promoción de los productos agrarios, alimentarios, pesqueros y forestales en mercados exteriores a la Comunidad Autónoma del País Vasco, ni por el programa OCM Promoción regulado en Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español y en el Decreto 227/2014 de 9 de diciembre, de desarrollo y aplicación de las medidas de apoyo comunitarias al sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Euskadi ni por cualesquiera otros programas de ayudas que tuvieran el mismo fin.

Hamazazpigarrena.– Datuen babesa.

Decimoséptimo.– Protección de datos.

Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta aplikatu beharreko gainerako araudian xedatutakoarekin bat etorriz tratatuko dira agindu hau aplikatuz biltzen diren datu pertsonalak.

Los datos de carácter personal recogidos en la aplicación de la presente Orden, serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

Hemezortzigarrena.– Errekurtsoak.

Decimoctavo.– Recursos.

Agindu honen aurka, berraztertze-errekurtsoa jar diezaiokete interesdunek Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Contra la presente Orden podrán los interesados interponer recurso de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación.

Hemeretzigarrena.– Ondorioak.

Decimonoveno.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko irailaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de septiembre de 2020.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ESKULIBURUA
MANUAL
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
ESKABIDE-INPRIMAKIAREN EDUKIA
CONTENIDO DEL FORMULARIO DE SOLICITUD
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
NAHITAEZKO DOKUMENTAZIOA
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental