Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

192. zk., 2020ko irailaren 29a, asteartea

N.º 192, martes 29 de septiembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3918
3918

AGINDUA, 2020ko irailaren 16koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez ebazten baita 2020-2021 ikasturterako zehaztu beharreko unitateak xedatzea irakaskuntza hauetarako: Haur Hezkuntzako 2. zikloa, Lehen Hezkuntza, DBH, Hezkuntza Berezia (talde egonkorrak eta zereginen ikaskuntza), Batxilergoa, Oinarrizko Lanbide Heziketa, Erdi Mailako Heziketa Zikloak eta Goi Mailako Heziketa Zikloak.

ORDEN de 16 de septiembre de 2020, del Consejero de Educación, por la que resuelve la determinación de las unidades a concertar para el curso escolar 2020-2021, para las enseñanzas de Educación Infantil 2.º Ciclo, Educación Primaria, ESO, Educación Especial (aulas estables y Aprendizaje de Tareas), Bachillerato, Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko apirilaren 27ko Aginduaren bidez, deialdia egin zen 2016-2017 eta 2021-2022 bitarteko ikasturteetarako hezkuntza-itunak berritzeko eta berriak izenpetzeko, eta 2016-2017 ikasturtean itundu beharreko taldeak zehazteko.

La Orden de 27 de abril de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura convoca la renovación de los conciertos educativos y la suscripción de nuevos conciertos para los cursos escolares comprendidos entre 2016-2017 y 2021-2022, así como la determinación de las unidades a concertar para el curso escolar 2016-2017.

Agindu horren III. kapituluan xedatzen dira ikasturteka itundu beharreko unitateak zehazteko betekizunak eta prozedura.

El Capítulo III de la misma establece los requisitos y el procedimiento para la determinación de las unidades a concertar por curso escolar.

Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen 2020ko otsailaren 6ko Ebazpenaren bidez, 2020-2021 ikasturterako itundu beharreko unitateak zehazteko eskabideak aurkezteko epea ireki zen.

Mediante la resolución de 6 de febrero de 2020, de la Viceconsejera de Administración y Servicios, se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes para la determinación de las unidades a concertar para el curso escolar 2020-2021.

Ikastetxeek aurkeztutako eskabideak aztertu eta irakaskuntza ezberdinetan proposamenak egin ostean, honako hau

Examinadas las solicitudes presentadas por los centros docentes y realizadas las correspondientes propuestas en las diferentes enseñanzas,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– 2020-2021 ikasturterako ituna onartzea, etapaka; agindu honen eranskinean zehaztu dira zenbatekoa, unitate-kopurua, hizkuntza-eredua eta itun-araubidea.

Artículo 1.– Aprobar la concertación para el curso escolar 2020-2021 por etapa con determinación de la cuantía, número de unidades, modelo lingüístico y régimen de concertación que se especifican en el anexo a esta Orden.

2. artikulua.– Agindu honen bidez ituntzen diren unitateak 2016ko apirilaren 27ko 17.3 eta 18.2 artikuluetan xedatutakoaren mende egongo dira.

Artículo 2.– Las unidades que se concierten a través de esta Orden estarán condicionadas a lo establecido en los artículos 17.3 y 18.2 de la Orden de 27 de abril de 2016.

3. artikulua.– Hezkuntza-itunen Araudia onartzen duen irailaren 8ko 293/1987 Dekretuaren 32. eta 33. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriaz, itun osoak dituzten ikastetxeek ez dute diru-kopururik jasotzerik izango ikasleengandik irakaskuntza dela-eta.

Artículo 3.– De acuerdo con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Decreto 293/1987, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Conciertos Educativos los centros con conciertos plenos no podrán percibir del alumnado cantidad alguna en concepto de enseñanza.

4. artikulua.– Itunpeko ikastetxeak sostengatzeko modulu ekonomikoen arabera, zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2020ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 27ko 13/2019 Legean jasotakoen arabera, kalkulatu dira eranskinetan zehaztutako zenbatekoak –modulu ekonomiko horiek eguneratu egin dira–.

Artículo 4.– Los importes recogidos en el anexo están calculados en base a los módulos económicos de sostenimiento de los centros educativos concertados recogidos en la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020, actualizados.

2021. urteko lehenengo bi lauhilekoei dagokienez, Aurrekontuen Legeak 2021eko ekitaldirako ezartzen dituen ekonomia-moduluak aplikatzearen ondorioz egin beharreko doikuntzak egingo dira, garaia heltzen denean.

En relación con los dos primeros cuatrimestres del año 2021, se realizarán, en su momento, los ajustes derivados de la aplicación de los módulos económicos que señale la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2021.

Agindu honetan agertzen diren diru-zenbatekoak gehienekoak dira, eta barnean hartzen dituzte irakasleen eta gainerako langileen gastuak.

Los importes de la presente Resolución son topes máximos en los que están incluidos los gastos de personal docente y no docente.

Goragoko paragrafoan ezarritakoa hala bada ere, ordainketa eskuordetuaren sistemak eragiten dien mailetan, honako honen arabera ordainduko zaie antzinatasuna inoren kontura lan egiten duten langileei: ikastetxean irakasle bakoitzak duen antzinatasunaren arabera.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, y en los niveles afectados por el sistema de Pago Delegado, a los trabajadores por cuenta ajena les será abonado el concepto de antigüedad en función de la antigüedad real de cada profesor o profesora en el centro.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu honen aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete EAEko Justizia Auzitegi Nagusian, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko irailaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de septiembre de 2020.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental