Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

191. zk., 2020ko irailaren 28a, astelehena

N.º 191, lunes 28 de septiembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
3876
3876

AGINDUA, 2020ko irailaren 9koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, euskarazko komunikagaitasun-mailen ebaluazioa eta egiaztatzegintza arautzen dituena, eta euskara-ikasle helduentzako dirulaguntzen deialdietarako irizpideak finkatzen dituena.

ORDEN de 9 de septiembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula la evaluación y certificación de los niveles de competencia lingüística en euskera, y se fijan los criterios para las convocatorias de ayudas al alumnado de los cursos de euskera para adultos.

Azaroaren 25eko 29/1983 Legeak, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortu eta Euskaltegiak Arautzekoak, 20. artikuluan dio Kultura Sailari dagokiola euskalduntze-alfabetatzegintzaren maila bakoitzaren amaieran eman beharreko ziurtagiriak arautzea. Lege horren 2.g) artikulura biltzen da, HABEren egitekoen artean, euskaltegietan helduentzako euskalduntze zein alfabetatzegintzako ikastaroak gainditzen dituztenei luzatu beharreko ziurtagiriak Kultura Sailari proposatzea. III. idazpuruan, berriz, euskaltegien ezaugarriak, eginkizunak eta ahalmenak jasotzen ditu legeak, eta 13. eta 16. artikuluetan xedatzen du ahalmen akademiko osoa izango dutela, hurrenez hurren, euskaltegi publikoek eta euskaltegi pribatu homologatuek.

La Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos y de Regulación de los Euskaltegis, establece en su artículo 20 que corresponde al Departamento de Cultura la regulación de los diplomas y certificados a expedir al final de cada uno de los niveles que se establezcan en las enseñanzas de alfabetización y euskaldunización. Dicha Ley enumera en su artículo 2.g), entre las funciones de HABE, la propuesta al Departamento de Cultura de expedición de certificados y diplomas de aptitud a quienes superen los cursos de euskaldunización y alfabetización de adultos en los euskaltegis, y, al mismo tiempo, su Título III, dedicado a las características, funciones y facultades de los euskaltegis, dispone en sus artículos 13 y 16 que los euskaltegis públicos y los privados homologados, respectivamente, tendrán facultades académicas plenas.

Lege hori garatuz, 2003ko uztailaren 22ko 179/2003 Dekretuak arautzen du helduentzako euskararen irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro homologatuen jarduera eta horien finantzaketa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aldetik. Dekretu horretan xedatzen da Kulturako sailburuaren Aginduz zehaztuko dela euskararen ezagutza egiaztatzeko sistema, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuan ezarritakoari jarraituz.

En desarrollo de la mencionada Ley, el Decreto 179/2003, de 22 de julio de 2003, que regula la actividad de los euskaltegis y demás centros homologados que imparten la enseñanza del euskera a adultos y su financiación por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dispone que por Orden de la Consejera de Cultura se determinará un sistema de acreditación de niveles acorde con lo establecido en el Currículo Básico para la Enseñanza del Euskera a Personas Adultas de HABE, y en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Hori aintzat hartuz, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak 2016ko azaroaren 23ko Aginduz, 2015ean HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako euskarazko gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak ezarri zituen.

En atención a lo dispuesto en las mencionadas disposiciones, la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, estableció por Orden de 23 de noviembre de 2016, los procedimientos de obtención de los certificados correspondientes a los niveles de competencia definidos en el Currículo Básico de Enseñanza de Euskera a Personas Adultas de 2015.

HABEren curriculumaren (HEOCaren) diseinu, garapen, zabalkunde eta ebaluazioa herritarrak euskara ahoz zein idatziz erabiltzeari begira dago egituratuta. Horregatik, euskalgintzaren egitasmo eta jardun orok horixe du abiaburu, xede eta helmuga: herritar guzti-guztiak elebidunak izatea; alegia, beren bizitzako arlo guztietan euskara ahoz jariotasunez zein idatziz trebetasunez erabiltzeko gai diren hiztunak.

El diseño, desarrollo, difusión y evaluación del currículum de HABE (HEOC) está estructurado con el objetivo de capacitar a la ciudadanía en el uso tanto oral como escrito del euskera. En consecuencia, todo proyecto y actuación del ámbito de la euskaldunización de adultos cuenta con ese punto de partida y objetivo: lograr que el conjunto de la ciudadanía sea bilingüe, competentes en la utilización oral y escrita del euskera en todos los ámbitos de la vida.

Helburu horretara iristeko, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek HABEren zuzendari nagusiaren 2018ko abenduaren 10eko Ebazpenez onartuta dute Euskaltegiko Curriculum Proiektua (ECP), HEOCak ezarritako gidalerroen garapenerako bere izari-ezaugarrien arabera. Euskaltegiari eta euskararen autoikaskuntzarako zentro bakoitzari aitortzen zaion autonomia pedagogiko eta antolatzailearen barruan, irakasle-taldeari dagokio euskaltegiaren ebaluazio-irizpideen arabera ikasleen komunikagaitasun-mailak balioestea. Euskaltegietako ikasleriaren ebaluazio eta HABEren egiaztatzegintzarako jardunbide berriak ezartzeko unean, ECP horietara bildutako eduki eta jarraibideei arretaz erreparatzea ezinbestekoa da.

Por Resolución del Director General de HABE, de 10 de diciembre de 2018, cada euskaltegi y centro homologado de autoaprendizaje del euskera tiene en vigor su proyecto curricular (ECP), en función de sus características específicas y sus peculiaridades, para el desarrollo de las directrices establecidas en el HEOC. En el marco de la autonomía pedagógica y organizativa reconocida a cada euskaltegi y centro para el autoaprendizaje del euskera, corresponde al equipo docente la evaluación de los niveles de competencia comunicativa de su alumnado, en base a los criterios de evaluación del euskaltegi. A la hora de establecer unas nuevas bases en relación con la evaluación de los euskaltegis y la certificación de HABE, los contenidos y los procedimientos adoptados en los ECPs resultan determinantes.

Ikuspegi honetatik begiratuta, hizkuntza-trebetasunak ikasleenganatu eta trebetasun horietan gaitzea xede izanik, ikasprozesu eta aribide horren ardatz nagusiaren ingurumarian ebaluaziogintza irakasleen zeregina da, eta egiaztatzegintza, ikasleak kanpo-ebaluazioan frogatu beharreko burutze-maila: ikas-irakas-prozesu zuzenetik kanpo dagoen aditu-talde bat ikaslearen gaitasun komunikatiboa neurtzera dator, ahoz zein idatziz dituen ulermen- eta ekoizpen-mailak zehaztuz. Horregatik, Agindu honek xedatzen du, besteak beste, HEOCean ezarritako irizpideen baitan, ebaluaziogintzaren eta egiaztatzegintzaren inguruko zereginen definizio zehatz eta doiak ematea.

Desde esta perspectiva, la evaluación y la certificación se establecen como fases determinantes en el ámbito del eje principal de dicho proceso de aprendizaje: el profesorado evalúa al alumnado en las distintas modalidades de evaluación y un grupo de expertos externo al proceso de enseñanza y aprendizaje evalúa la competencia comunicativa del alumno, determinando sus niveles de comprensión y producción tanto orales como escritos. Por ello, esta Orden se fija como objetivo la adecuada definición de la evaluación y de la certificación y la de sus consiguientes procesos, en el marco de lo establecido en el HEOC.

HABEren egitekoa da helduen euskarazko komunikazio-gaitasuna egiaztatzeko eta ebaluatzeko prozesu didaktikoen jarraipena antolatzea, kudeatzea eta gauzatzea, eta xede hori betetzeko beharrezko diren datuen eta ebidentzien bilketa era sistematizatuan gauzatzea; hau da, helduen euskalduntzegintzan HEOC egitasmoaren helburuetara iristeko, aurrera eraman beharreko ebaluaziogintza eta egiaztatzegintzaren antolaketa eta kudeaketa zuzena eta egokia burutzea.

Es competencia de HABE el seguimiento didáctico del proceso de euskaldunización de las personas adultas, para lo que resulta necesaria la recogida sistemática de datos y evidencias suficientes para alcanzar dicho objetivo; es decir, organizar, gestionar, llevar a cabo el seguimiento de los procesos didácticos de evaluación y certificación de la competencia comunicativa en euskera de las personas adultas, según los criterios establecidos en el Currículum Básico de HABE.

Halaber, HABEren eskumenekoa da helduen euskalduntzegintzan diharduten herritarren euskarazko komunikagaitasun-agirien kudeaketa, eta prozesuok amaitutakoan, euskarazko komunikagaitasun-mailei dagozkien aldian-aldiko agiriok emateko Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailari legozkiokeen proposamenak luzatzea, hezkuntza-sistemako irakasleentzat eta administrazio publikoetako langileentzat -eta ez beste inorentzat- erakunde eskumendunek egiten dituzten deialdiak izan ezik. Beraz, Agindu honetan zehazten dira prozesu hauen kudeaketarako HABEk dituen egitekoak eta zereginak.

Asimismo, es competencia de HABE la gestión de los certificados de competencia comunicativa en euskera de las personas adultas que participan en los procesos de euskaldunización, y la formalización de las correspondientes propuestas de expedición de certificados de competencia comunicativa al Departamento de Cultura y Política Lingüística, con la salvedad de las convocatorias exclusivas para el profesorado del sistema educativo y las de los empleados de las administraciones públicas. Consecuentemente, se especifican en esta Orden las funciones de HABE en relación a la debida gestión de estos procesos.

HABEk eginkizun hauek beste zenbait erakunde eta gizarte-eragilerekin lankidetzan burutzen ditu. Azkeneko urteotan HABEren egiaztatzegintzaren inguruan sortutako gogoetaldien ondorio izan diren ohar eta iradokizunek aukera egokia eskaintzen dute aztergai honen ingurumarikoak zehatz emateko, erakundeen arteko lankidetza-esparrua zehaztuz eta gizarte-eragileek dituzten zereginak zehatz emanez.

HABE realiza estas funciones en colaboración con otras instituciones y agentes sociales. Las observaciones, consideraciones y sugerencias surgidas de los procesos de participación convocados por la Dirección de HABE durante estos últimos años aportan luz suficiente para determinar con precisión este ámbito de colaboración interinstitucional y las tareas encomendadas a los distintos agentes sociales que participan en dichos procesos.

Agindu honi idazketa irekia eman zaio, bertan xedatutako helduen euskalduntzearen ebaluaziogintza eta egiaztatzegintzari buruzko eduki, irizpide eta jarraibideak deialdi bakoitzaren berezitasun eta ezaugarrietara egokituz, malgutasunez erabili ahal izateko eta edukion zehaztapenak, doitasunak eta egokitzapenak urtean urteko HABEren zuzendari nagusiak egingo dituen deialdietako Ebazpenen oinarrietara eramateko moduan.

A fin de que los procesos de evaluación y acreditación especificados en esta Orden puedan ser aplicados con flexibilidad, adecuando esta criteriología a las especificidades de cada convocatoria, se ha procedido a una redacción abierta de la misma, de modo que las determinaciones, precisiones, especificidades y adaptaciones necesarias puedan incorporarse a las bases de las Resoluciones de las convocatorias anuales que realizará el Director General de HABE.

Gainera, Agindu honen edukietara ekarri da, Euskadiko Autonomia Erkidegoko herritar helduak euskara ikasteagatik ordaintzen duten matrikularengatik dagokion konpentsazioa jaso dezaten, dirulaguntza horietarako deialdietarako irizpideak finkatzea, 179/2003 Dekretuak, uztailaren 22koak, helduentzako euskararen irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro homologatuen jarduera eta horien finantzazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aldetik arautzen duenak, 17. artikuluan ezarritakoaren baitan. Helburu hori iristeko, Aginduak ikuspegi akademiko zein ekonomikoaren araberako jarraibidea ezartzen du, ahaleginak egin daitezen HEOCaren komunikagaitasun-mailaren bat gainditzen duten ikasleei euskararen ikasprozesuan matrikulatzeagatik ordaindutako diru-kopuruak, zati batean edo bere osotasunean, konpentsatzeko, horretarako egiten diren aurreikuspenen arabera.

Además, se ha incorporado al contenido de esta Orden el establecimiento de la criteriología a aplicar para que las personas adultas de la Comunidad Autonómica Vasca puedan ser compensadas por los gastos de matrícula que abonan para el aprendizaje del euskera, en el marco de lo previsto en el artículo 17 del Decreto 179/2003, de 22 de julio, de regulación de la actividad de los euskaltegis y demás centros homologados que imparten la enseñanza del euskera a adultos, y de su financiación por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Para alcanzar este objetivo, la Orden establece un procedimiento específico, tanto desde el punto de vista académico como económico, a fin de procurar que al alumnado que haya superado algún nivel de competencia comunicativa del HEOC le sea compensado el importe de matriculación del proceso de euskaldunización, parcialmente o en su totalidad, dentro de las previsiones realizadas a estos efectos.

Horregatik guztiagatik, helduen euskalduntzearen arloko eragileek zein HABEren Batzorde Akademikoak egindako ohar eta iradokizunak gogoan hartuta, HABEren Zuzendaritza-batzordearen proposamenez, hau

En virtud de lo anterior, y a la vista de las consideraciones realizadas por los agentes del sector de la enseñanza del euskera a personas adultas y por el Consejo Académico de HABE, a propuesta del Patronato Rector de ese organismo autónomo,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
OINARRIZKO XEDAPENAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Aginduaren xedea.

Artículo 1.– Objeto de la orden.

Agindu honen xedea da Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak eman eta HABEk kudeatzen dituen helduei zuzendutako euskarazko irakas- eta ikasprozesuen ebaluazioa eta euskararen erabilerarekin loturiko gaitasun- eta atalase-mailak egiaztatzen dituzten ikasleen ziurtagiri ofizialak erdiesteko prozedurak arautzea; eta ebaluazio- eta egiaztatze-prozesu horiek gainditu dituzten euskara-ikasle helduei zuzendutako dirulaguntzen deialdiak egiteko irizpideak finkatzea.

La presente Orden tiene por objeto regular la evaluación de los procesos de aprendizaje del euskera a las personas adultas y los procedimientos para la obtención de los certificados oficiales acreditativos del grado de competencia y dominio en el uso del euskera, expedidos por el Departamento de Cultura y Política Lingüística, gestionados por HABE; y fijar los criterios para las convocatorias de ayudas al alumnado de los cursos de euskera para adultos que superen dichos procesos de evaluación y acreditación.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Agindu hau Euskal Autonomia Erkidegoko euskaltegiei eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei aplikatuko zaie.

La presente Orden será de aplicación a los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Halaber, euskarazko komunikagaitasun-mailen esparruko egiaztatzegintzan HABEk egingo dituen deialdietan ezarriko da.

Asimismo, será de aplicación en las convocatorias que realice HABE en al ámbito de la acreditación de niveles de competencia lingüística en euskera.

3. artikulua.– Helduen euskalduntzearen antolamendu akademikoaren curriculum-eremua.

Artículo 3.– Ámbito curricular del ordenamiento académico de la euskaldunización de adultos.

HEOCak herritar helduei zuzendutako euskarazko ikaskuntza- nahiz irakaskuntza-prozesuen helburu, eduki, orientabide metodologiko eta ebaluazio-irizpideak finkatu eta HABEren antolamendu akademikoaren curriculum-plana zehazten du, eta era berean, helduen euskarazko komunikagaitasunaren mailak ebaluatzeari begira, nahitaezko gida eta erreferentzia-esparrua osatzen, Agindu honetan zehazten diren ebaluazio- eta egiaztatze-prozesuak garatzeko orduan, ebaluazio horrek, betiere, helburu hauek dituela:

El HEOC que establece el conjunto de objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y criterios de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje del euskera de las personas adultas, y conforma el plan curricular del ordenamiento académico de HABE, constituirá la guía y el marco de referencia obligatorio en el desarrollo de los procesos de evaluación y acreditación que se definen en esta Orden, con el fin de evaluar el grado de competencia comunicativa en euskera de las personas adultas, evaluación que tiene como objetivos:

1.– Euskalduntzen ari diren ikasleek zein mailataraino erdietsi dituzten HABEren curriculumean komunikagaitasunaren maila bakoitzarentzat aurreikusitako helburuak balioestea.

1.– Valorar el grado de consecución de los objetivos previstos en el currículum de HABE para cada nivel de competencia comunicativa por el alumnado que cursa esta materia.

2.– Euskaltegi bakoitzaren Curriculum Proiektuen testuinguruan, ikaskuntza- eta irakaskuntza-prozesuak aztertu eta hobetzea.

2.– Analizar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco de los Proyectos curriculares de cada euskaltegi.

3.– Ikasgu horietako ikasleek zein HABEk egindako beste deialdi batzuetara aurkeztutako hautagaiek euskararen erabilera zein mailataraino menderatzen duten ofizialki egiaztatzea.

3.– Certificar de manera oficial el grado de dominio en el uso del euskera de los alumnos de dichos centros y de los candidatos que se presenten a otras convocatorias realizadas por HABE.

4. artikulua.– Egiaztatu eta ebaluatu daitezkeen mailak, azpimailak eta trebetasunak.

Artículo 4.– Niveles, subniveles y destrezas susceptibles de ser evaluadas y acreditadas.

1.– Euskaltegietako ikasleek euskararen erabilera zein mailataraino menderatzen duten ebaluatu eta egiaztatzea, eta ondorioz, ikasleon komunikagaitasunaren mailak zehaztea, HEOCean ezarritako helburu, gaitasun, eduki eta ebaluazio-irizpideei lotuz egingo dela ezartzen da: A1 maila (Hasierakoa) eta A2 maila (Oinarrizkoa), oinarrizko erabiltzailearen lerrunean; B1 maila (Independentea) eta B2 maila (Aurreratua), erabiltzaile aurreratuaren lerrunean; eta C1 maila (Gaitua) eta C2 maila (Aditua), erabiltzaile adituaren lerrunean, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2015eko uztailaren 22ko Aginduan zehaztuta datozen moduan.

1.– La evaluación y acreditación del grado de dominio en el uso del euskera de los alumnos de los euskaltegis, y la consiguiente concreción de su nivel de competencia comunicativa, se establece con referencia a los objetivos, las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de los niveles establecidos en el HEOC: nivel A1 (Inicial) y nivel A2 (Básico) en el rango del usuario básico; nivel B1 (Independiente) y nivel B2 (Avanzado) en el rango del usuario avanzado; y nivel C1 (Competente) y nivel C2 (Experto) en el rango del usuario experto, según se definen en la Orden de 22 de julio de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, que establece el Currículo Básico para la Enseñanza de Euskera a Personas Adultas (HEOC).

2.– Komunikazio-gaitasunaren maila ikasleek ahozko nahiz idatzizko testuak ulertzeko edota ahoz nahiz idatziz testuak ekoizteko dituzten ezagutza, gaitasun eta estrategiak nola erabiltzen dituzten aztertuz ebaluatuko da, maila bakoitzari egokituko zaion zailtasunaren araberako komunikazio-egoera desberdinetan.

2.– El nivel de competencia comunicativa se determinará valorando la utilización que hace el alumnado de sus conocimientos, habilidades y estrategias para comprender textos orales y escritos, así como para expresarse oralmente y por escrito en diferentes situaciones comunicativas de dificultad acorde con cada nivel.

3.– HEOCean ezarritako komunikazio-trebetasunetan oinarrituko dira azpimailak; lehenengo osagaia ahozko zein idatzizko ulermenezko trebetasunen gaitasunari buruzkoa da, eta bigarrena ahozko zein idatzizko trebetasun ekoizleen adierazpidea. Azpimailok ikasleei ikastaroaren hasierako ebaluazioan balioesten zaien abiapuntua finkatzeko zein ikastaroen ezaugarri eta berezitasunekin bat etorriz bereganatu behar duten helburu-maila emateko parametro gisa zehazten dira. Azpimaila horiek, beraz, helduen euskalduntzearen inguruko jarraipena eta kudeaketa didaktikoa egiteko oinarrizko eragiketa-unitate dira.

3.– Los subniveles se basan en las destrezas comunicativas establecidas en el HEOC, integrando en el primer componente las referencias de las destrezas de comprensión oral y escrita y en el segundo las referidas a la expresión oral y escrita que se explicitan como parámetro tanto de la evaluación diagnóstica como de referencia de los objetivos a lograr por los alumnos, de conformidad con las características de los cursos y sus particularidades. Estos subniveles constituyen, por tanto, la unidad operativa básica para el seguimiento y gestión didáctica de la euskaldunización de las personas adultas.

4.– Irizpide horren baitan, HEOCaren sei komunikazio-gaitasunen mailak ikasteko eta irakasteko egitura sei maila eta sei azpimailatan sailkatuko da: A1A0, A2A1, B1A2, B2B1, C1B2, C2C1, curriculumean aurreikusitako irizpide pedagogiko-didaktikoak kontuan hartuz, eta bereziki, ebaluazio zein egiaztatzegintza-prozesuen berritasunak aintzat hartuz, ikasprozesuaren antolamenduak dituen gidalerroei egoki erantzutearren, betiere ikasleen ezaugarri, premia eta ahalmenak kontuan izanik.

4.– Consecuentemente, la estructura de la enseñanza y aprendizaje de los seis niveles de competencia comunicativa del HEOC se estructurará en seis niveles y otros seis subniveles: A1A0, A2A1, B1A2, B2B1, C1B2, C2C1, con el objetivo de responder adecuadamente tanto a los criterios pedagógico-didácticos previstos en dicho currículo, y particularmente a sus procesos de evaluación y acreditación, como a las peculiaridades de su organización, tomando en consideración las características, necesidades y posibilidades del alumnado.

5.– HABEk azpimaila bakoitzaren deskripzioaren arabera egituratuko du helduen euskalduntze-sistema, baita horren kudeaketa administratiboa eta jarraipena ere, ikasteko eta irakasteko prozesuaren kalitatea hobetzearren, jarraibide batzuk finkatzearren eta curriculumaren beraren eraginkortasuna eta gardentasuna areagotzearren.

5.– HABE estructurará el sistema de euskaldunización de personas adultas, así como su gestión administrativa y su seguimiento, en función de la descripción de cada subnivel, con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, establecer sus directrices y acrecentar la eficacia y la transparencia del propio currículo.

6.– Komunikagaitasun orokorraren ebaluazioa, hizkuntzaren komunikazio-trebetasunen adierazpide diren lau probez osatuko da:

6.– La evaluación de la competencia comunicativa constará de cuatro pruebas que se corresponden con las correspondientes destrezas comunicativas de la lengua:

– Irakurmena (I).

– Comprensión lectora (CL).

– Entzumena (E).

– Comprensión oral (CO).

– Idatzizko adierazpena eta elkarreragina (IAE).

– Expresión e interacción escritas (EIE).

– Ahozko adierazpena eta elkarreragina (AAE).

– Expresión e interacción orales (EIO).

7.– Ebaluaziogintza eta egiaztatzegintza osatzen duten eginkizunak prestatzeko orduan, kontuan hartuko dira, erreferentzia gisa, bai Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuan (EHEMB) aipatutakoak, baita Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) aipatutakoak ere.

7.– En la elaboración de las tareas que conforman la evaluación y la acreditación, se tomarán como referentes las explicitadas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y las concretadas en el Currículo Básico para la Enseñanza del Euskera a Personas Adultas (HEOC).

8.– B1, B2, C1 eta C2 mailak trebetasunez trebetasun egiaztatu ahal izango ditu HABEk, HEOCean trebetasun horiek balioesteko ezarritako ebaluazio-irizpideen arabera: banaka, trebetasuna ekoizlea denean, eta era bateratuan, binaka, betiere trebetasun horietako batek izaera ekoizlea duenean.

8.– HABE podrá acreditar en sus convocatorias, el dominio del euskera de los niveles B1, B2, C1 y C2 por destrezas de forma singular o integrada conforme a los criterios de evaluación establecidos en el HEOC para dichas destrezas: de forma singular, en el caso de las destrezas productivas; y de dos en dos, siempre que una de las destrezas evaluadas tenga naturaleza productiva.

5. artikulua.– Hizkuntza-arauak eta hizkuntzaren erabilera ez-diskriminatzailea.

Artículo 5.– Normativa lingüística y uso no discriminatorio del lenguaje.

1.– Bai helduen euskalduntzearen ebaluazio-prozesuetan esku hartzen duten eragileek eta bai euskararen erabilera zein mailataraino menderatzen duten eta zein mailatarainoko gaitasuna duten egiaztatzen duten agiri ofizialak erdiesteko prozeduretan esku hartzen dutenek ere –agiriok Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak eman eta HABEk kudeatzen ditu–, hizkuntza ofizialen arau akademikoak errespetatuko dituzte.

1.– Los agentes que intervengan en los procesos de evaluación de las enseñanzas de euskera a las personas adultas y en los procedimientos para la obtención de los certificados oficiales acreditativos del grado de competencia y dominio en el uso del euskera, expedidos por el Departamento de Cultura y Política Lingüística, y gestionados por HABE, respetarán las normas académicas de las lenguas oficiales.

2.– Euskarari dagokionez, hizkuntzaren batasuna zainduko dute, Euskaltzaindiak ezarri dituen eta egun indarrean dauden hizkuntza-arauekin bat etorriz, eta horrez gain, kontuan hartuko dituzte euskal akademiaren gomendioak ere. Horri begira, arau horiek beteko dituzte ahoz zein idatziz, hizkuntza-erregistro landuetan eman eta hartzaile izango diren euskararen erabiltzaileon ezaugarrietara moldatuko diren jakinarazpenetan.

2.– En el caso del euskera, velarán por la unidad de la lengua, de acuerdo a las normas lingüísticas vigentes establecidas por la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, y además, tomarán en consideración sus recomendaciones. A tal efecto, cumplirán dichas normas tanto a nivel escrito como hablado, mediante registros lingüísticos elaborados, adecuándolos a las características de los destinatarios como usuarios de esta lengua.

3.– Erabilera formala, beharrezko izanez gero, komunikazio-mezu jakin horiek zuzentzen zaizkien hartzaileen ezaugarri dialektal eta sozialen arabera egokituko da, eta testuak, halaber, euskaltegia kokatuta dagoen testuinguru soziolinguistikoaren aldaera berezietara egokituko dira.

3.– El uso formal se adaptará, si resultara necesario, a las características dialectales y sociales del destinatario al que se le dirigen determinados mensajes comunicativos, adecuándose los textos a las variables específicas del contexto sociolingüístico en el que se ubica el euskaltegi.

4.– Testuinguru soziolinguistiko horien berezko hizkuntza-ereduetako ahozko nahiz idatzizko adierazpen-gaitasuna eta eremu horietan egiten den erabilera, betiere, erabiltzailearen komunikazio-gaitasunaren ezaugarri garrantzitsu eta bereizgarri modura balioetsiko dira.

4.– La capacidad de expresión oral y escrita en los modelos lingüísticos propios de dichos contextos sociolingüísticos, y su uso en dichos ámbitos, serán valorados, en todo caso, como rasgo relevante y pertinente de la competencia comunicativa del usuario.

5.– Agindu honetan araututako prozesuak ebaluatzeko eta egiaztatzeko jardueraren izaera eta egitekoa kontuan izanik, euskara izango da bertan zerrendatzen diren eginkizunak burutuko dituzten teknikarien lan-hizkuntza, baita azterketariekin harremanean aritzeko hizkuntza ere, hautagairen batek berari zuzentzen zaizkion jakinarazpenak gaztelaniaz jasotzeko eskaera egin ezean.

5.– Dada la naturaleza y función de la actividad de evaluación y acreditación de los procesos regulados en esta Orden, el euskera será la lengua de trabajo de los técnicos que desarrollen las funciones enumeradas en la misma, y la lengua de relación con los candidatos, salvo que alguno de ellos explicite su opción por recibir las comunicaciones oficiales a él dirigidas en castellano.

6.– Prozesu hauetan esku hartuko duten eragile guztiek hizkuntzaren erabilera ez-sexista egingo dute.

6.– Todos los agentes implicados en estos procesos realizarán un uso no sexista del lenguaje.

6. artikulua.– Langaien ezaugarriak.

Artículo 6.– Características de los materiales.

1.– HABEren egiaztatzegintzan erabiliko diren langaien eduki eta irudiek emakumeen eta gizonen presentzia orekatua eta estereotipatu gabekoa azalduko dute, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak xedatzen duena kontuan hartuz, debekatuta dago ikasguetan pertsonek sexu batekoa edo bestekoa izateagatik duintasun gehiago edo gutxiago dutela edo sexu-objektu soilak direla adierazten duten langai didaktikoak sortzea, zabaltzea eta erabiltzea, baita emakumeenganako indarkeria justifikatzea, jarrera horri garrantzia kentzea edo horretara bultzatzen duten langaiak erabiltzea ere.

1.– Los materiales didácticos de los procesos de acreditación de HABE garantizarán contenidos e imágenes con presencia equilibrada y no estereotipada de mujeres y hombres, tomando en consideración lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres que prohibe la realización, la difusión y la utilización en los centros educativos de materiales didácticos que presenten a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo o como meros objetos sexuales, así como aquellos que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las mujeres.

2.– Era berean, langaiok aniztasun familiarra eta afektibo-sexuala agertuko dute, baita gainerako errealitate kultural eta etnikoen aniztasuna ere.

2.– Asimismo dichos materiales deberán asegurar la presencia de la diversidad familiar y afectivo-sexual y del resto de realidades culturales y étnicas.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EBALUAZIOA
EVALUACIÓN

7. artikulua.– Ebaluazioaren xedea eta ezaugarriak.

Artículo 7.– Objeto y características de la evaluación.

1.– Euskalduntzearen helburu nagusia den komunikagaitasunaren ebaluazioa ekintza komunikatiboen bidez balioetsiko da, komunikazio-gaitasunaren baitara biltzen diren gaitasun soziolinguistiko, testual, linguistiko eta estrategikoak balioetsiz. Horretarako ikasleak frogatu egin beharko du gai dela, eskatuko zaizkion testu batzuk ulertzeko eta ekoizteko, baita elkarreragina eta bitartekaritza eskatzen duten atazak burutzeko ere, eta horiek guztiak HEOCean ezarrita dauden ebaluazio-irizpideak kontuan hartuta, eta HABEk euskaltegi bakoitzari onartutako ECPan xedatutako ebaluazio-sistemaren arabera ebaluatuko dira.

1.– La competencia comunicativa, objeto de los procesos de euskaldunización, se evaluará por medio de acciones comunicativas, que se valorarán en función de logro de las distintas subcompetencias que la integran: sociolingüística, textual, lingüística y estratégica. El alumno deberá llevar a cabo acciones comunicativas que impliquen comprensión y producción, incluidas las de interacción y mediación que se evaluarán en función de los criterios de evaluación establecidos en el HEOC y en base a lo especificado en el sistema de evaluación del ECP de cada euskaltegi aprobado por HABE.

Irizpide horiek trebetasunen arabera antolatuak aurkeztuko dira –entzumena eta irakurmena, mintzamena eta idazmena–, deskribatzaile batzuen arabera, hala nola egokitasuna, koherentzia eta kohesioa, jariotasuna, aberastasuna eta zuzentasuna, 1etik 3ra bitarteko balorazio-eskala baliatuz. HEOCean ezarritako ebaluazio-eskalaren tarteko deskriptoreak (2) finkatuko du trebetasun jakin bat gainditzeko gutxieneko gaitasunaren atalasea.

Dichos criterios se presentarán organizados por destrezas –comprensión oral y escrita, y expresión oral y escrita–, en función de descriptores como la adecuación, coherencia y cohesión, fluidez, riqueza y corrección, y mediante una escala de valoración de 1 a 3. El umbral necesario para superar una determinada destreza se establecerá en el descriptor intermedio (2) de la escala de valoración establecida en el HEOC.

2.– Helduek euskara zenbateraino ikasi duten ebaluatzeko, beharrezkoa da prozesu horren inguruko informazio garrantzitsua modu antolatuan eta sistematikoan biltzea eta hori tresna erregulatzaile gisa erabiltzea, horretan oinarrituta erabaki egokiak har daitezen, betiere ikaskuntzaren eta irakaskuntzaren prozesuak hobetzeari begira.

2.– La evaluación del aprendizaje del euskera de las personas adultas supone una recogida organizada y sistemática de la información relevante de dicho proceso y su uso como instrumento regulador del mismo que conlleve la consecuente adopción de las decisiones oportunas, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

3.– Helduek euskara zenbateraino ikasi duten ebaluatzeko prozesuetan prozedura kuantitatiboak nahiz kualitatiboak erabiliko dira.

3.– En los procesos de evaluación del aprendizaje del euskera de las personas adultas se adoptarán tanto procedimientos cuantitativos como cualitativos.

4.– Euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako irakasleek izango dute ikasle horiei egingo zaien ebaluazioaren gaineko ardura, HEOCaren egitura, eduki, orientabide metodologiko eta ebaluazio-irizpideak erreferentzia gisa hartuz.

4.– El profesorado de los euskaltegis y de los centros homologados de autoaprendizaje del euskera será el responsable de la evaluación que se realizará a dicho alumnado, teniendo como referente la estructura, contenidos, orientaciones metodológicas y criterios de evaluación del HEOC.

5.– Euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek beren curriculum proiektuetan finkatuko dituzte ikasguotako helburuak erdiesteko egoki diren metodoak, jarraibideak, tresnak, ebaluazio-irizpide eta baliabideak eta, hala dagokionean, baita maila bakoitzarentzako kalifikazio-irizpideak ere.

5.– Los euskaltegis y centros homologados de aprendizaje del euskera desarrollarán en sus proyectos curriculares los métodos, procedimientos, herramientas, criterios y recursos de evaluación adecuados para la consecución de los objetivos fijados y, en su caso, los criterios de calificación para cada nivel.

8. artikulua.– Abiapuntuaren ebaluazioa.

Artículo 8.– Evaluación de diagnóstico.

1.– Ikastaro bakoitzaren hasieran, euskaltegiak edo euskararen autoikaskuntzarako zentroak hizkuntza-trebetasunen gaineko ebaluazioa egingo dio ikasle bakoitzari, HEOCean ezarritako ebaluazio-irizpideen arabera eta euskaltegi edo autoikaskuntzarako zentro bakoitzaren curriculum proiektuan (ECP) aurreikusitako prozedurekin bat etorriz. Hasierako ebaluazio hori oinarritzat hartuko da ikasle bakoitzari abiapuntua jartzeko, baita haren ikaskuntza-prozesuaren helburuak finkatzeko ere.

1.– Al inicio de cada curso, el euskaltegi o centro de autoaprendizaje del euskera realizará a cada alumno o alumna una evaluación de sus destrezas lingüísticas, conforme a los criterios de evaluación establecidos en el HEOC, y con arreglo a los procedimientos previstos en el proyecto curricular (ECP) de cada euskaltegi o centro de autoaprendizaje. El resultado del diagnóstico de la evaluación realizada manifestará el punto de partida de cada alumno o alumna, así como la base para el establecimiento de los objetivos de su proceso de aprendizaje.

2.– Ebaluazio honek argibideak eskainiko dizkio irakasleari ikastaroaren programazio didaktikoa bertan matrikulatutako ikasle-taldearen ezaugarri eta behar komunikatiboen arabera egokitu ahal izateko.

2.– Esta evaluación permitirá al profesorado adecuar la programación didáctica a las características y necesidades comunicativas que se hayan identificado en el grupo de alumnos matriculados en un curso.

3.– Abiapuntuaren ebaluazioa orientatzailea izango da, eta horren amaieran, ikasle bakoitzaren komunikazio-gaitasunaren abiapuntua finkatuko da. Bai abiapuntu hau eta bai ikastaroaren helburu izango den maila edo azpimaila ere, bi adierazleren arabera definituko dira: lehena, entzumenaren eta irakurmenaren trebetasunetan erakutsitako kalifikazioari buruzkoa izango da, eta bigarrena, mintzamenaren eta idazmenaren trebetasunei buruzkoa.

3.– La evaluación de diagnóstico, que tendrá carácter orientativo, concluirá con el establecimiento de un grado inicial de competencia comunicativa a cada alumno. Tanto este punto de partida como el nivel o subnivel que constituye el objetivo del curso se definirán mediante dos indicadores: el primero se referirá a la calificación mostrada respecto de las destrezas de comprensión oral y escrita, y el segundo, a las destrezas de expresión oral y escrita.

4.– Ikastaroa abian izan, eta ikastaro horretan matrikulatzen diren ikasle berriei ikastaroan hasi ondorengo bost egunetan egingo zaie abiapuntuaren ebaluazioa eta emandako abiapuntua ikastaroaren hurrengo ebaluazio-aldian jasoko da Q87 aplikazioan.

4.– Al alumnado que se matricule en un curso operativo se le realizará la evaluación de diagnóstico en los cinco primeros días de su incorporación a dicho curso, y se consignará su grado inicial en la aplicación Q87, en la siguiente evaluación programada para dicho curso.

5.– Abiapuntuaren ebaluazio honen emaitza ikasleei idatziz jakinaraziko zaie.

5.– Se informará a los alumnos por escrito del resultado de esta evaluación diagnóstica.

9. artikulua.– Aurrerapenaren ebaluazioa.

Artículo 9.– Evaluación de progreso.

1.– Ebaluazio honek xede ditu: HEOCaren testuinguruan ikastarorako programatutako helburuak zenbateraino lortu diren egiaztatzea, ikasleari bere ikaskuntza-prozesua hobetzeko orientabide batzuk ematea eta ikasgelaren programazio didaktikoan beharrezkoak diren egokitzapenak egitea.

1.– Esta evaluación tiene por objeto realizar un seguimiento sobre el grado de consecución de los objetivos programados para el curso en el marco de lo establecido en el HEOC, orientar al alumno en la mejora de su aprendizaje y realizar las adaptaciones necesarias en la programación didáctica del aula.

2.– Aurrerapenaren ebaluazioak heziketa-xedea du eta ikastaroan zehar datu-bilketa sistematikoa egitea eskatzen du.

2.– La evaluación de progreso tiene un carácter formativo y requiere una recogida de datos sistemática a lo largo del curso.

3.– Ikasleen aurrerapenaren ebaluazioaren oinarri den datu-bilketa sistematikoa egiteko, ikasleek irakastorduetan izan duten asistentzia eta ikastaroaren programazioan irakastorduetatik kanpo egiteko programatutako jardueren eta eginkizunen burutze-maila hartuko da kontuan.

3.– Al proceder a la recogida sistemática de datos para la evaluación de progreso de cada alumno se tomarán en consideración su asistencia a clase, así como la realización de las actividades y tareas programadas para realizar fuera del tiempo lectivo.

4.– Euskaltegietako edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako irakasleek, zentro horietako bakoitzaren Curriculum Proiektuan ezarritakoarekin bat etorriz egingo dute aurrerapenaren gaineko ebaluazioa: ebaluazio-irizpideak, maiztasuna, metodologia.

4.– El profesorado del euskaltegi o centro homologado de aprendizaje del euskera formalizará la evaluación de progreso de acuerdo con lo establecido en el Proyecto curricular de cada uno de dichos centros: criterios de evaluación, periodicidad, metodología.

5.– Irakasleek, ECP horretan ezarritakoarekin bat etorriz, ikasleen aurrerapenaren gaineko ebaluazioa egingo dute ikastaroan zehar. Horri esker aukera izango dute ikaskuntza-prozesuak egiaztatzeko, irakaskuntza planifikatu eta berrantolatzeko, beharrezko iruditzen zaizkien errefortzu-ekintzak aplikatzeko eta ikasleei beren ikaskuntza-estiloari ondoen egokitzen zaizkien autoebaluazio-aukeren eta estrategien inguruan aholkatzeko.

5.– El profesorado, según lo establecido en dicho ECP, realizará a lo largo del curso la evaluación del progreso del alumnado que le permita comprobar los procesos de aprendizaje, planificar y reorganizar la enseñanza, así como aplicar las acciones de refuerzo que considere necesarias y asesorar al alumnado sobre las posibilidades de autoevaluación y las estrategias más adecuadas a su estilo de aprendizaje.

10. artikulua.– Ikastaro-amaierako ebaluazioa.

Artículo 10.– Evaluación de aprovechamiento.

1.– Ikastaro-amaierako ebaluazioaren xedea da egiaztatzea ikasleek, matrikulatuta dauden ikastaro bakoitza amaitzen dutenean, zein mailataraino bereganatu dituzten lortu nahi ziren helburuak.

1.– La evaluación de aprovechamiento tiene por objeto comprobar el grado de consecución de los objetivos alcanzados por el alumnado al finalizar cada curso en el que está matriculado.

2.– Euskaltegiek, euskaltegien curriculum proiektuetan zehaztuko dute zer baliabide erabiliko dituzten ebaluazio hori burutzeko, eta halaber, horren kalifikaziorako irizpideak finkatuko dituzte.

2.– Los euskaltegis determinarán en sus proyectos curriculares de centro los métodos, procedimientos e instrumentos necesarios para el desarrollo de esta evaluación y concretarán, asimismo, los criterios de calificación a aplicar en la misma.

3.– Ikastaro bakoitza amaitzean, irakasleak ebaluazio sumatiboaren parametroetara ekarriko ditu ikasle bakoitzari egindako ebaluazioen emaitzak. Ikaslearen komunikazio-gaitasuna balioetsiko du HEOCean finkatutako ebaluazio-irizpideen arabera eta euskaltegiaren edo autoikaskuntzarako zentroaren Curriculum Proiektuan horri begira aurreikusitako prozedurarekin bat etorriz. Balioespen hori, era berean, ikasle bakoitzak egindako ikastaroko «ebaluazio-txostenean» islatuko da hizkuntza-trebetasun bakoitzaren arabera, dituen indarguneak eta ahuleziak adieraziz. Txosten hori aplikazio informatiko batean jasoko da eta ikaslearen eskura egongo.

3.– Al finalizar cada curso, el profesor o profesora trasladará a parámetros de evaluación sumativa los resultados de las evaluaciones practicadas. Valorará la competencia comunicativa del alumnado, conforme a los criterios de evaluación fijados en el HEOC y con arreglo al procedimiento previsto a tal efecto en el Proyecto curricular del euskaltegi o centro de autoaprendizaje. Asimismo, dicha valoración se reflejará en el «Informe de evaluación» del curso realizado por el alumno o alumna en cada una de las destrezas lingüísticas, señalando sus fortalezas y debilidades. Dicho informe se recogerá en una aplicación informática que será accesible para el alumno o alumna.

11. artikulua.– Mailaren atalasearen gaineko ebaluazioa.

Artículo 11.– Evaluación de dominio de la lengua.

1.– HEOCean ezarritako maila-eskakizun akademikoak gainditu diren egiaztatuko du mailaren atalasearen gaineko ebaluazioak.

1.– La evaluación de dominio verificará la superación de las exigencias académicas de nivel establecidas en el HEOC.

2.– HABEren zuzendari nagusiak egingo duen deialdi-ebazpen bakoitzaren oinarrietan zehaztuko du ikasle batek mailaren atalasearen gaineko ebaluazio-saio batean parte hartu ahal izateko, derrigorrez bete behar dituen baldintzak, ikastaroaren trinkotasuna, ikaslearen partehartzearen zenbatekoa eta ikastarorako programatutako gutxieneko aurrerapena adieraziz, betiere, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2015eko uztailaren 22ko Aginduaren 3. artikuluan, curriculumaren egitura, ikasprozesuaren mailak, azpimailak eta orduei buruz xedatzen dena gidalerro izanik.

2.– El Director General de HABE determinará en las bases de cada Resolución de convocatoria las condiciones que obligatoriamente debe cumplir un alumno para poder participar en una sesión de dominio de la lengua: la intensidad del curso, el cómputo de la asistencia del alumno al curso y la superación por parte del mismo de las evaluaciones de aprovechamiento programadas para dicho curso, encuadradas en los contenidos del artículo 3 de la Orden de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura de 22 de julio de 2015, en el que se establecen la estructura del currículo, los niveles y subniveles y se determina el cómputo de horas estimado para el proceso de aprendizaje de cada nivel.

3.– Ikasgu bakoitzeko irakasleek egingo dute ikasleen mailaren atalasearen gaineko ebaluazioa.

3.– La evaluación de dominio del alumnado de nivel se llevará a cabo por los profesores de cada centro.

4.– Mailaren atalasearen gaineko ebaluazioa proba bideragarri eta fidagarri bat eginez gauzatuko da, eta egiaztatzeari begira, azterketariak, proba hori gaindituz, maila horretan euskaraz komunikatzeko gai dela bermatuko du.

4.– La evaluación de dominio se realizará mediante prueba viable y fiable que garantice el nivel de competencia comunicativa que el alumno ha de superar para su acreditación.

5.– Euskaltegian HEOCaren B1, B2, C1 eta C2 mailetan mailaren atalasearen gaineko ebaluazioa gainditu izana ezinbesteko baldintza izango da HABEren euskaltegietako ikasleentzako deialdietan matrikulatu ahal izateko, Agindu honen III. kapituluan ezarritako irizpide eta jarraibideak betez.

5.– La superación de la evaluación de dominio en el euskaltegi en los niveles B1, B2, C1 y C2 del HEOC será condición necesaria para poder matricularse en las convocatorias para los alumnos de los euskaltegis de HABE, cumpliendo los criterios y procedimientos establecidos en el Capítulo III de esta Orden.

6.– Ikasle bat matrikulatuta dagoen ikastaroko helburu-mailara iritsi ez, eta euskaltegiko mailaren atalasearen gaineko ebaluazioan HEOCean zedarritutako helburu-maila horren aurreko maila gainditzen badu, HABEren euskaltegietako ikasleentzako hurrengo deialdian gainditutako maila horretan matrikulatu ahal izango da, Agindu honen III. kapituluan ezarritako irizpide eta jarraibideak betez.

6.– Los alumnos que no hayan superado el objetivo del nivel programado para un curso, y hayan acreditado el nivel de destrezas descrito en el HEOC para el nivel inmediatamente anterior en la prueba de evaluación de dominio aplicada en el euskaltegi, podrán matricularse en la siguiente convocatoria para los alumnos de los euskaltegis de HABE, cumpliendo los criterios y procedimientos establecidos en el Capítulo III de esta Orden.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
EGIAZTATZEGINTZA
ACREDITACIÓN

12. artikulua.– Egiaztatzegintzaren printzipio orokorrak.

Artículo 12.– Principios generales de la acreditación.

1.– Egiaztatzegintzaren xedea izango da azterketarien komunikazio-jarduerari buruzko datu baliagarriak eta fidagarriak jasotzea, datu horiek aztertzea eta mailaren atalasearen gaineko epai bat ematea eta, dagokionean, hizkuntzaren menderatze-maila desberdinetan eta jarduera desberdinetan euskararen erabilerarekin loturiko gaitasunen gaineko ziurtagiri ofiziala ematea.

1.– La evaluación de certificación tendrá como finalidad la recogida de datos válidos y fiables sobre la actuación comunicativa de los candidatos, el análisis de dichos datos y la emisión de un juicio sobre el nivel de competencia de aquellos que permita, en su caso, la certificación oficial de competencias en el uso del euskera en los diversos niveles de dominio y en las distintas actividades de lengua.

2.– Egiaztatzegintzaren proba egiteko, ezinbesteko baldintza izango da egiaztatze-proba hori egingo den egunean hamasei urte beteta edukitzea.

2.– Para realizar la prueba de certificación será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos el día en que se realice la prueba de acreditación.

3.– Deialdi ireki eta berezietako egiaztatze-probetara aurkezten diren azterketariak edozein mailatako probak egiteko matrikulatu ahal izango dira, eta ez da beharrezkoa izango beheragoko mailaren bateko egiaztagiririk izatea.

3.– Los candidatos a certificación en las convocatorias abiertas y específicas podrán matricularse para realizar las pruebas de cualquier nivel sin necesidad de estar en posesión de los certificados acreditativos de niveles inferiores.

4.– Hautagai bakoitza maila bakar batean matrikulatu ahal izango da sei hilean behin egiten den deialdi bakoitzean, HABEren deialdi mota guztiak kontuan harturik.

4.– Cada examinando podrá matricularse en un nivel por cada convocatoria semestral en el marco del conjunto de tipos de convocatoria de HABE.

5.– Euskaltegian mailaren atalasearen gaineko ebaluazioa gainditzen duten ikasleek aukera izango dute ebaluazio-data horren ondorengo HABEren euskaltegietako ikasleentzako hurrengo bi deialdietan matrikulatzeko.

5.– El examinando que haya superado la evaluación de dominio de la lengua en el euskaltegi podrá matricularse en las dos siguientes convocatorias de HABE para el alumnado de los euskaltegis, a partir de la fecha de superacíón de dicha evaluación.

6.– Lehen deialdian entzumen- eta irakurmen-probak bakarrik gainditu dituen B1, B2, C1 eta C2 mailetako ikasleari trebetasun-proba horietako emaitzak gordeko zaizkio bigarren deialdirako, eta, honenbestez, idazmen- eta mintzamen-probak bakarrik egin beharko ditu. Halaber, entzumen- eta irakurmen-probak ez ezik, idazmeneko proba ere gaindituko balu, soilik mintzamen-proba egin beharko luke bigarren deialdian.

6.– Al examinando que haya superado las pruebas de comprensión oral y escrita de los niveles B1, B2, C1 y C2 en la primera convocatoria, se le guardarán dichos resultados para la segunda convoca-toria, y consecuentemente, podrá realizar directamente las pruebas de expresión oral y escrita en la segunda. Asimismo, el examinando que, además de las pruebas de comprensión oral y escrita, haya superado la prueba de expresión escrita, deberá realizar solo la prueba de expresión oral en la segunda convocatoria.

13. artikulua.– Egiaztatze-modalitateak.

Artículo 13.– Modalidades de certificación.

HABEk egiaztatze-modalitateen aukerak zabaldu ahal izango ditu, Agindu honen 4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Ahozko nahiz idatzizko ulermen- eta ekoizpen-jarduerak, bakarrizketan edo elkarrizketan, bere baitara bilduko dituen gaitasun orokorra egiaztatzeaz gain, trebetasun horietakoren bati edo gehiagori dagozkien zatikako gaitasunak ere egiaztatu ahal izango dira, betiere deialdi bakoitzaren oinarrietan jasotzen diren aukeren arabera.

HABE podrá diversificar las modalidades de certificación, conforme a lo establecido en el artículo 4 de esta Orden. Además de la certificación de competencia general, que incluirá las actividades de comprensión y expresión oral y escrita, en modo monologado o dialogado, se podrán certificar igualmente competencias parciales correspondientes a una o más destrezas, con arreglo a las opciones previstas en las bases de cada convocatoria.

14. artikulua.– Deialdi-motak.

Artículo 14.– Tipos de convocatoria.

HABEren Zuzendaritza Nagusiak, urtero, deialdi-mota desberdinak egin ahal izango ditu, HEOCean ezarritako mailak egiaztatzeko: a) euskaltegietako edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleei zuzenduak; b) helduei zuzendutako deialdi irekiak, bertsio klasiko edo analogikoan edo baita euskarri digital edo elektronikoan ere; c) gizarte-eragile ezberdinek egindako eskaerei erantzuteko, erakundeen arteko lankidetzaren bidez egindako deialdi bereziak, ebaluazio- nahiz egiaztatzeari begira, otsailaren 13ko 34/1996 Dekretuaren zortzigarren artikuluaren g) atalak urriaren 22ko 166/2019 Dekretuz aldatutakoak xedatzen duenaren baitan.

La Dirección General de HABE podrá realizar distintos tipos de convocatorias anuales para la acreditación de los niveles establecidos en el HEOC: a) las dirigidas al alumnado de los euskaltegis o centros homologados de autoprendizaje del euskera; b) convocatorias abiertas para las personas adultas, en versión clásica o analógica o en soporte digital o electrónico; c) convocatorias específicas de colaboración interinstitucional para atender solicitudes de evaluación y certificación a instancias de agentes sociales, en el marco de lo establecido en el artículo octavo, apartado g) del Decreto 34/1996, de 13 de febrero, modificado mediante Decreto 166/2019, de 22 de octubre.

15. artikulua.– Deialdi-mota bakoitzaren ezaugarriak.

Artículo 15.– Características de cada tipo de convocatoria.

1.– Euskaltegietako edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleei zuzendutako deialdiak.

1.– Convocatorias dirigidas al alumnado de los euskaltegis o centros homologados de autoprendizaje del euskera.

a) Euskaltegietako edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleei zuzendutako deialdiek lehentasuna izango dute HABEk burutzen dituen egiaztatzegintza-jardunbideen artean, eta gutxienez urtero bitan deituko ditu HABEren zuzendariak, ebazpenez.

a) Las convocatorias dirigidas al alumnado de los euskaltegis o centros homologados de autoprendizaje del euskera serán prioritarias en los procesos de acreditación de HABE, y se convocarán al menos dos veces al año por Resolución del Director General de HABE.

b) HABEk, deialdi hauen helburuen artean, ezarriko du elkarren artean bat etorri behar dutela, euskaltegiek beren kabuz burutzen dituzten ebaluazio-eginkizunek batetik; eta, egiaztatzegintzak –kanpo-ebaluazio den heinean– berekin dituen zereginak, bestetik. Ikuspegi horretatik, beraz, ikasleen entzunezko nahiz idatzizko ulermen-trebetasunak euskaltegian bertan ebaluatuko dira, ikasleek egiaztatze-deialdian matrikulatu aurretik. Agindu honen 11. artikuluan mailaren atalasea ebaluatzeko ezarritako prozedurei jarraituz, ikasle batek mailaren atalasearen gaineko ebaluazio-saio batean parte hartu ahal izateko, euskaltegi horretan HABEren zuzendari nagusiak egin deialdi-ebazpenean ikastaroaren trinkotasunaz, ikaslearen partehartzearen zenbatekoaz eta ikastarorako programatutako gutxieneko aurrerapenaz ebazpenean zehaztutako eta derrigorrez bete beharreko baldintzak bete beharko ditu.

b) HABE fijará como objetivo de estas convocatorias la concurrencia entre las tareas de evaluación ejercidas autónomamente por los euskaltegis y las funciones inherentes a la acreditación, en cuanto evaluación externa. Desde esta perspectiva, las destrezas de comprensión oral y escrita de los alumnos serán evaluadas en el propio euskaltegi con carácter previo a la matriculación de los alumnos en la convocatoria de acreditación, siguiendo los procedimientos establecidos para la evaluación de dominio de la lengua en el artículo 11 de esta Orden, en alumnos que cumplan obligatoriamente con las condiciones que el Director General de HABE determine en la Resolución de convocatoria para que un alumno pueda participar en una sesión de dominio de la lengua: la intensidad del curso, el cómputo de la asistencia del alumno al curso y la superación por parte del mismo de las evaluaciones de aprovechamiento programadas para dicho curso.

c) Euskaltegietan ikasten ari diren ikasleen egiaztatze-probak beren ECPetan zehaztutako hizkuntza-ereduaren berezitasunetara eta berariazko aukera metodologikoetara egokituko dira.

c) Las pruebas de acreditación del alumnado que curse su aprendizaje en los euskaltegis se ajustarán a las especificidades de modelo de lengua y opciones metodológicas propias determinados en sus ECPs.

2.– Helduei zuzendutako sarbide libreko deialdi irekiak, bertsio klasikoan, papera euskarri, edo euskarri digitalean era elektronikoan.

2.– Convocatorias abiertas con acceso libre para las personas adultas, en versión clásica en soporte papel o en soporte digital o electrónico.

Urtean bitan euskaltegiko ikasleentzako deialdien data bertsuetan egingo diren deialdi irekietan, azterketariak hizkuntza-trebetasun bakoitzean duen komunikagaitasuna ebaluatuko da, elkarreraginean eta bitartekaritzan, trebetasun bateratuen arabera egituratuko diren atazen bidez.

En las convocatorias abiertas que se realizarán dos veces al año con calendario similar al programado para las convocatorias del alumnado de los euskaltegis, se evaluará la competencia comunicativa del candidato en cada una de las destrezas orales y escritas, en interacción y mediación, por medio de tareas que se estructurarán por destrezas integradas.

3.– Euskarri digital edo elektronikoan helduei zuzendutako sarbide libreko deialdi irekiak.

3.– Convocatorias abiertas con acceso libre para las personas adultas, en soporte digital o electrónico.

HOBE, HABEren Ordenagailu Bidezko Egiaztatzegintza, HEOCean ezarritako euskararen komunikagaitasunaren mailak baliabide digital edo elektronikoz kudeatzeko egiaztatzegintzarako tresna da. HOBEren azterketa edo probak elektronikoki egingo dira baimendutako aztertokietan, eta aztertoki hauetan, azterketariaren esku jarriko dituzte beharrezko dituen baliabide informatikoak eta probak egoki betetzen direla gainbegiratzeko baliabideak.

HABEren Ordenagailu Bidezko Egiaztatzegintza, HOBE, es el instrumento de acreditación de los distintos niveles de competencia comunicativa en euskera establecidos en el HEOC, por medio de recursos digitales/electrónicos. El examen o las pruebas de HOBE se realizarán, de forma electrónica, en los centros de examen autorizados, en los que se pondrán a disposición del candidato los medios informáticos necesarios y los recursos suficientes para la supervisión del desarrollo de las pruebas.

HOBE-egiaztatzegintzaren araberako kudeaketa-modua eta jarraibide-mota erabili ahal izango da HABEren deialdietan HABEren zuzendariaren ebazpenak horretarako aukera zabaltzen duenean.

En las convocatorias de HABE se podrá recurrir al uso del modelo de acreditación de HOBE, a su modo de gestión y a sus procedimientos específicos, en la medida en que así lo establezca la resolución del Director General de HABE.

4.– Sektore publikokoak ez diren erakundeen arteko lankidetza bidez egindako deialdi bereziak.

4.– Convocatorias específicas de colaboración interinstitucional con instituciones externas al sector público.

a) HABEk beste instituzio eta erakunde batzuekin elkarlanean jardungo du euskarazko komunikazio-gaitasunaren maila desberdinak egiaztatzeko prozesuetan.

a) HABE colaborará con otras instituciones y organismos en los procesos de acreditación de los niveles de competencia comunicativa en euskera.

b) Horretarako, HABEren zuzendari nagusiak, gutxienez, HABEren teknikari bat izendatuko du deialdi hauetako Epaimahairako, betiere, HEOCean eta bere garapen-araudian ezarritako irizpideak bete daitezen.

b) El Director General de HABE nombrará, cuando menos, a un técnico de HABE para el Tribunal de estas convocatorias, que velará por el cumplimiento de los criterios establecidos en el HEOC y en la normativa que lo desarrolla.

c) HABEk moldatu egingo ditu egiaztatze-proba hauek, deialdiaren helburuak zuzen eta egoki bete daitezen.

c) HABE adecuará estas pruebas de acreditación a los fines de la convocatoria.

16. artikulua.– Egiaztatze-proben definizioa eta ezaugarriak.

Artículo 16.– Definición y características de las pruebas de acreditación.

1.– Egiaztatze-probaren xedea da balioestea ea ikasleak lortu duen maila jakin bat gainditzeko eskatzen zaion mailaren atalasea.

1.– La finalidad de la prueba de certificación es valorar si el alumno ha alcanzado el grado de dominio requerido para superar un nivel determinado.

2.– Hizkuntzen Europako Portfolioa erabiltzeko Europako Kontseiluaren gomendioak betetzeari begira, egiaztagiri ofiziala erdiesteko probak mailaren atalasea menperatzen dela frogatzeko modukoak dira, eta hautagaiak euskararen erabileran duen gaitasun-maila ebaluatuko duten trebetasunen arabera diseinatuko dira; ondorioz, maila bakoitzari dagokion gaitasun orokorraren araberako HEOCaren sei mailatako egiaztagiriak emango dira, eta B1 mailatik aurrera, baita atalka ebaluatutako trebetasunen araberako zatikako egiaztagiriak ere.

2.– Con el fin de seguir las recomendaciones del Consejo de Europa para el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, las pruebas para la obtención de certificado oficial serán de dominio y se diseñarán por destrezas para evaluar el nivel de competencia del candidato o candidata en el uso del euskera de manera que puedan expedirse certificaciones de competencia general de los seis niveles del HEOC y acreditaciones parciales por destrezas a partir del nivel B1.

3.– Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duen 2015eko uztailaren 22ko Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren Aginduan ageri diren helburu orokorrak nahiz zehatzak izango ditu erreferentzia gisa gaitasun-maila orokorrak, eta Agindu horretan ezarritako ebaluazio-irizpideekin bat etorriz ebaluatuko da. Horrela, HABEren egiaztatze-prozesuen funtsezko ebaluazio-irizpidea komunikazio-eraginkortasuna izango da, eta HEOCaren ebaluazio-irizpideak eta eskalak atalaren tarteko edo bigarren deskribatzailea –maila eta trebetasun bakoitzari dagokionez– izango da maila bakoitzari dagozkion helburuak gainditu izanaren adierazlea. HABEren zuzendariak egin egiaztatzegintzarako deialdietan trebetasun desberdinen arteko kalifikazioetan konpentsazio-sistemen aplikazioa aurrikus lezake, bereziki, mintzamenaren proban lortutako kalifikazioak idazmenaren proban izandako kalifikazioak konpentsatu ahal izan ditzan, edota, ekoizpen-izaera duten trebetasunei dagozkien probetan erdietsitako kalifikazioek hartzaile-izaera duten trebetasunei dagozkien probetan erdietsitakoak konpentsatu ahal izan ditzaten.

3.– El nivel de competencia general tendrá como referente los objetivos generales y específicos que figuran en la Orden de 22 de julio de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, que establece el Currículo Básico para la Enseñanza de Euskera a Personas Adultas (HEOC) y se evaluará conforme a los criterios de evaluación establecidos en dicha Orden. Así, la eficacia comunicativa será el criterio de evaluación fundamental de los procesos de acreditación de HABE, siendo el descriptor intermedio o segundo del apartado «Criterios de evaluación y escalas» del HEOC, respecto de cada uno de los niveles y destrezas, el indicador de que han sido superados los objetivos correspondientes a cada nivel. En las convocatorias de acreditación que realice el Director General de HABE podrá contemplar la posibilidad de aplicar sistemas de compensación entre las calificaciones entre las diferentes destrezas, y en especial, para que la calificación obtenida en la prueba de expresión oral pueda compensar las calificaciones de las pruebas de expresión escrita, o para que las calificaciones obtenidas en las pruebas correspondientes a las destrezas productivas puedan compensar las obtenidas en las pruebas de las destrezas receptivas.

4.– Proba aplikatzen den unean ikaslearen komunikagaitasunaren maila, komunikazio-egoera desberdinetan ahozko nahiz idatzizko testuak ulertzeko eta, halaber, ahoz nahiz idatzizko testuak ekoizteko dituen ezagutza, gaitasun eta estrategien erabilera balioetsiz zehaztuko da, betiere maila bakoitzari dagokion zailtasunaren arabera.

4.– El nivel de competencia comunicativa se determinará valorando el uso que hace el alumnado de sus conocimientos, habilidades y estrategias para comprender textos orales y escritos, así como para expresarse oralmente y por escrito en las diferentes situaciones comunicativas que se le presentan, acordes al nivel correspondiente en el momento en que se aplica la prueba.

5.– A1 eta A2 mailen egiaztagiriak erdiesteko, ezinbestekoa izango da euskaltegiko irakasleek ebaluatutako mailaren atalasearen gaineko proba gainditzea.

5.– La obtención de los certificados de los niveles A1 y A2 requerirá, la superación de la prueba de dominio de la lengua en el euskaltegi, evaluada por los profesores del mismo.

6.– B1, B2, C1 eta C2 mailen egiaztagiriak erdiesteko, gainera, beharrezkoa izango da komunikazio-gaitasun orokorraren inguruko HABEren egiaztatze-proba gainditzea, HABEren zuzendari nagusiak urtero egingo dituen deialdien arabera.

6.– La obtención de los certificados de los niveles B1, B2, C1 y C2 requerirá la superación de una prueba de acreditación específica de competencia comunicativa general, conforme a las convocatorias que realizará anualmente el Director General de HABE.

17. artikulua.– Jardunbideok izapidetzeaz.

Artículo 17.– Tramitación de los procedimientos.

1.– HABEren egiaztatze-deialdiotan parte hartzeko izen-ematea Internet bidez egingo da www.habe.euskadi.eus atarian matrikula-orria betez, deialdian horretarako ezarritako epearen barruan. Izen-emate horren baitan burutuko ditu matrikulatutako hautagaiak egiaztatze-deialdiari dagozkion hurrengo atalak: matrikula egin eta bete, matrikularen ordainketa gauzatu, onartutakoen zerrenda ikusi, azterketa-eguna, ordua eta lekua ezagutu, izandako emaitzei buruzko berri izan, norberak egindako probak eskuratu, eta hala dagokionean, lortutako agiriak inprimatu.

1.– La inscripción para tomar parte en las convocatorias de acreditación de HABE se realizará por Internet, en el portal www.habe.euskadi.eus con la cumplimentación de la hoja de inscripción, en el plazo fijado al efecto en la convocatoria. Dicha inscripción servirá de soporte y acceso para el interesado en los siguientes apartados del proceso de acreditación: formalizar la matrícula, proceder al abono de las tasas, acceder a la lista de admitidos, conocer el día, la hora y el lugar de la prueba, informarse sobre los resultados, obtener las pruebas realizadas y, en su caso, descargar los certificados.

2.– Matrikularen ordainketa deialdian ezarritako epean egin beharko da, Internet bidez edo, bestela, horretarako bidea ematen duten finantza-erakundeetan (Kutxabank, Sabadell, Laboral Kutxa, Bankoa, BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banco Popular, Caja Rural de Navarra), izena ematean eskuratzen den matrikula-inprimakia erabiliz eta betez.

2.– El abono del precio público correspondiente a la matrícula deberá realizarse en el plazo fijado en la convocatoria para efectuar la matrícula, por Internet, o en su caso, mediante pago en entidades bancarias que ofrezcan dicho servicio (Kutxabank, Sabadell, Laboral Kutxa, Bankoa, BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Banco Popular, Caja Rural de Navarra), rellenando el impreso correspondiente al abono de matrícula.

3.– Matrikula egitea eta matrikulagatiko ordainketa gauzatzea era telematikoan burutuko da. Jarraibide horiek Internet bidez tramitatzeko gorabeherarik edo zailtasunik dituztenek HABEren bulegoetara jo dezakete, jendearentzako arreta-ordutegian, zein deialditan matrikulatu nahi duten adieraziz, beharrezko duten laguntza eskain diezaieten edo izapide horiek modu telematikoan egiteko baliabide materialak utz diezazkieten.

3.– La matriculación y el correspondiente abono se realizará de forma telemática. Las personas que tengan alguna incidencia o dificultad para acceder a dichos procedimientos a través de Internet podrán acudir dentro del horario de atención al público, a las oficinas de HABE, al objeto de que se les preste asistencia personal o el material necesario para la correcta realización telemática del mismo.

4.– Agindu honetan aurreikusitako beste ezein jarraibide burutu nahi izanez gero, hautagaiek bitarteko elektronikoak erabili ahal izango dituzte. Eskabideak aurkezteko nahiz agiriak gehitzeko aurrez aurreko bidea nahiz bide elektronikoa erabiltzeak ez du behartzen prozeduraren hurrengo izapideetan bide hori bera erabiltzera, Administrazio Elektronikoari buruzko 21/2012 Dekretuak ezartzen duen moduan.

4.– Los candidatos que quieran formalizar otro tipo de trámites previstos en esta Orden, podrán emplear medios electrónicos para cumplimentarlos. El empleo de la vía presencial o electrónica, tanto en la presentación de las solicitudes como en la aportación de la documentación, no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, tal y como establece el Decreto 21/2012 sobre Administración Electrónica.

– Aurrez aurreko aurkezpena: eskabideak aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira HABEren bulegoetan, EAEko erregistro laguntzaileetan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean. Aurkezpen-modu hau aukeratuz gero, eskabidea egiteko formularioa eskuragarri izango da Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, inprimatu, sinatu eta aurkezpen-bulegoetan aurkezgarri izan dadin.

– Vía presencial: la documentación podrá presentarse de forma presencial en las dependencias de HABE, en los registros auxiliares de la CAE (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos) o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de optar por este procedimiento, se dispondrá del formulario correspondiente en la Sede Electrónica del Gobierno Vasco, para que una vez impreso y firmado, pueda ser presentado en las oficinas habilitadas para dicho fin.

– Bide elektronikoa: Agindu honetan ezarritako izapide oro, 17.1 eta 2 artikuluetan zehaztutakoak izan ezik, Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoan egin beharko da, edo bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoetako erregistro elektronikoetan.

– Vía electrónica: los procedimientos establecidos en esta Orden, con excepción de los enumerados en el artículo 17.1 y 2 deberán formalizarse en la Sede Electrónica del Gobierno Vasco o ante los registros electrónicos de los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Eskabideak aurrez aurre nahiz era elektronikoan aurkezteko izapideei, erantzukizunezko adierazpenei eta deialdi hauetan beharrezkoak diren gainerako ereduei buruzko informazioa, HABEren bulegoetan nola www.euskadi.eus webgunean eskuragarri egongo dira. Eskabidea bide elektronikotik aurkeztu ondorengo izapideak http://www.euskadi.eus/nirekarpeta estekaren bitartez egingo dira.‘

5.– La información relativa a la tramitación de las solicitudes, tanto por la vía presencial como la electrónica, declaraciones responsables y el resto de modelos necesarios en estas convocatorias, estará disponible tanto en las dependencias de HABE como en www.euskadi.eus. Los trámites posteriores a la presentación de la solicitud por la vía electrónica, se realizarán a través de: http://www.euskadi.eus/nirekarpeta.

18. artikulua.– Deialdietan matrikulatzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoa.

Artículo 18.– Precio público por matriculación en las convocatorias.

Matrikularen ordainari dagokionez, deialdi bakoitzaren matrikula-epealdia irekitzen denean, HABEk eskainitako jardueren prezio publikoak finkatzeko, indarrean dagoen araudiaren araberako prezioak aplikatuko dira.

Respecto al precio de matrícula a abonar, se aplicarán los precios establecidos por la normativa que a la fecha de inicio del período de matriculación de la convocatoria correspondiente se encuentre en vigor respecto de los precios públicos de los servicios prestados por HABE.

19. artikulua.– Egiaztatze-proben egitura.

Artículo 19.– Estructura de las pruebas de acreditación.

1.– Gaitasun orokorreko probak, dagokion egiaztagiri ofiziala erdiesteko egiaztatze-proba bat gainditzea beharrezkoa den mailetan, lau zati bereizi eduki ditzake: ahozko testuen ulermena, idatzizko testuen ulermena, ahozko testuen ekoizpena eta berrekoizpena eta idatzizko testuen ekoizpena eta berrekoizpena. Aldi berean, egiaztatze-probaren zatietako bakoitzak jarduera bat edo gehiago bildu ahal izango ditu, mikrotrebetasun desberdinak ebaluatzeko helburuz.

1.– La prueba de competencia general en los niveles en los que se requiera la superación de la prueba de acreditación para la obtención del certificado oficial correspondiente, podrá constar de cuatro partes independientes: comprensión de textos orales, comprensión de textos escritos, producción y coproducción de textos orales y producción y coproducción de textos escritos. A su vez, cada una de las partes de la prueba de certificación comprenderá una o más tareas dirigidas a evaluar distintas microdestrezas.

2.– Ataza guztiek jarduera egiteko moduari buruzko jarraibide zehatzak idatziz emango dituzte aurrez. Jarraibide horiek behar adinakoak, zehatzak, laburrak, argiak eta esanguratsuak izango dira, dagokion mailarako hizkera ulerterraz batean idatziko dira, eta ez dute hizkuntzaren ezagutza espezializatu baten berezko adierazpide metalinguistiko edo teknikorik edukiko, ezta ataza burutzeko beharrezko edo egoki izan daitezkeen argibide linguistiko, lexiko, sintaktiko edo diskurtsiboei buruzko aipamenik ere.

2.– Todas las tareas irán precedidas de unas instrucciones escritas, y debidamente señaladas, sobre su realización. Dichas instrucciones serán suficientes, precisas, concisas, claras y relevantes; se redactarán en un lenguaje asequible para el nivel correspondiente, y no contendrán expresiones metalingüísticas o técnicas propias de un conocimiento especializado de la lengua, ni referencias a, o mención de, exponentes lingüísticos, léxicos, sintácticos o discursivos, que pudieran ser necesarios o adecuados para la realización de la tarea.

3.– Proba osatuta dagoen ataza bakoitzari dagokion jarraibideetan, jardueron araberako puntuazio orokorra eta jarduerak duen item bakoitzaren puntuazioa adieraziko da. Probak duen zati bakoitzeko jardueretan hutsune jakinak utziko dira, azterketariek erantzunak idatz ditzaten eta itemen araberako zatikako puntuazioak jar daitezen.

3.– En las instrucciones correspondientes a cada una de las tareas de las que conste la prueba se indicará la puntuación global de las mismas, así como la puntuación que corresponda a cada uno de los ítems que la conforman. En cada una de las tareas de las que consta cada parte de la prueba se reservarán espacios para la inserción de las respuestas de los candidatos y para la anotación de las puntuaciones parciales por ítems.

4.– HABEren Zuzendaritza Nagusiak, ikasturte akademiko bakoitzerako, hurrengo ekitaldian aplikatu beharreko egiaztatze-proba hauen egiturari buruzko zehaztapenen Ebazpen bat prestatu eta argitaratuko du.

4..– La Dirección General de HABE elaborará y hará público para cada curso académico, una Resolución de especificaciones en relación a la estructura de estas pruebas de acreditación a aplicar en el siguiente ejercicio.

20. artikulua.– Egiaztatze-probak prestatzea.

Artículo 20.– Elaboración de las pruebas de acreditación.

1.– Helduen euskalduntzegintzan arituak diren hizkuntzalaritza aplikatuko eta bigarren hizkuntzen pedagogiako adituek prestatuko dituzte egiaztatze-probak, HABEren Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuko Ebaluazio- eta Egiaztatzerako Arloaren zuzendaritzapean.

1.– Las pruebas de acreditación serán elaboradas por expertos en lingüística aplicada y en la pedagogía de segundas lenguas con experiencia docente en el proceso de euskaldunización de personas adultas, bajo la dirección del Área de Evaluación y Acreditación del Servicio de Didáctica de la Lengua de HABE.

2.– HABEren Ebaluazio- eta Egiaztatzerako Arloak komunikagaitasun-maila jakin bat balioesteko eta egiaztatzeko landu den gaitasun-proba egoki prestatu dela bermatuko du (helburuak, edukiak eta ebaluazio-irizpideak), eta egiaztatzerako deialdi batean aplikatu aurretik, probaren baliotasuna ontzat emango, Agindu honetan ezarritakoari jarraituz.

2.– El Área de Evaluación y Acreditación de HABE garantizará que la prueba de competencia comunicativa para evaluar y acreditar un nivel se ha elaborado adecuadamente (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) y confirmará su validez, previa a su aplicación en una convocatoria de acreditación, conforme a los procedimientos establecidos en esta Orden.

3.– Probok azterketari bakoitzaren komunikazio-gaitasuna ebaluatzeko diseinatuko dira, erreferentziatzat HEOCean mailaka zedarritutako helburu, gaitasun, eduki eta ebaluazio-irizpideak hartuz.

3.– Las pruebas se diseñarán para evaluar la competencia comunicativa de cada candidato, tomando como referencia los objetivos, las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación establecidos para cada nivel y actividad de lengua en el HEOC.

4.– Egiaztatze-probak hizkuntzalaritza aplikatuaren eta bigarren hizkuntzen pedagogiaren estandar akademikoen arabera prestatu, kudeatu eta ebaluatuko dira, probon baliozkotasuna, fidagarritasuna, bideragarritasuna, zuzentasuna, eta gardentasuna bermatzeko.

4.– Las pruebas de acreditación se elaborarán, administrarán y evaluarán conforme a estándares académicos propios de la lingüística aplicada y de la pedagogía de segundas lenguas que garanticen su validez, fiabilidad, viabilidad, equidad, y transparencia.

5.– Ezinbestekoa izango da egiaztatze-probak pilotatzea eta esperimentatzea, HABEren deialdietan matrikulatutako azterketariekin erabili baino lehen, tresnak baliozkoak eta emaitzak fidagarriak izan daitezen.

5.– Las pruebas de acreditación se pilotarán y experimentarán como requisito insoslayable, antes de aplicarse con los candidatos que se matriculen en las convocatorias de HABE para que sean herramientas válidas y sus resultados fiables.

6.– Horretarako, HABEren Ebaluazio- eta Egiaztatzerako Arloak prestatu dituen proben pilotatze-saioak programatuko ditu urtero, xede izanik, proba horien bideragarritasunari, fidagarritasunari eta baliozkotasunari buruzko datu eta informazioak eskuratzeko xedez, eta halaber testatu ahal izateko: ea eskatutako zereginak eta baita probetako materialak ere ebaluatutako mailara eta zuzentzen zaizkien azterketarien berezitasunetara egokitzen diren; ea proba horiek ezarritako helburuak sendotasunez ebaluatzeko eta erdietsitako kalifikazioen inguruan konfiantza-eremuak finkatzeko gaitasuna duten; ea proba horiek egiten dituzten ikasleek onartzen dituzten; ea probaren jarraibide eta zehaztapenen kalitatea zein den, ea proba bakoitza proposatutako denboran betetzeko aukerarik badagoen eta probaren aplikazioaren bitartez erdietsitako informazioa eraginkorra den.

6.– A tal efecto, el Área de Evaluación y Acreditación de HABE, programará anualmente las sesiones de pilotaje de las pruebas que haya elaborado para obtener datos e información sobre su viabilidad, fiabilidad y validez: sobre la adecuación de las tareas encomendadas y de los materiales de los que consta la prueba al nivel que se evalúa y a las particularidades de los candidatos a los que se dirige, sobre la capacidad de la prueba para evaluar con consistencia los objetivos establecidos y establecer intervalos de confianza en torno a las calificaciones obtenidas, sobre la aceptación por parte de los alumnos que las realicen, sobre la calidad de las instruccciones y especificaciones de la prueba, sobre la posibilidad de cumplimentar la prueba en los tiempos propuestos y la efectividad de la información obtenida a través de la aplicación de la prueba.

7.– Probok eta bestelako agiri eta ebaluazio-materialak diseinatzerakoan eredu formalak kontuan hartuko dira HABEren instituzio-izaera isla dezaten eta irakurketa eta erabilera erraztu diezaieten bai ikasleei, bai irakasleei edo, baita ere, ebaluazio-prozesuan parte hartzen duten gainerako eragileei, eta edizioa, identifikazioa, gordetzea eta, hala dagokionean, argitaratzea ahalbidetu dezaten.

7.– Las pruebas y otros documentos y materiales de evaluación se diseñarán según pautas formales que reflejen el carácter institucional de HABE, faciliten su legibilidad y utilización, tanto al alumnado como al profesorado y a cualesquiera otros agentes implicados en el proceso de evaluación, y permitan su edición, identificación, archivo y, en su caso, publicación.

8.– HABEk aldian-aldian argitaratuko du bere webgunean HEOCaren mailen trebetasun bakoitzaren ebaluaziorako egiaztatze-proba horien lagin adierazgarria, azterketariek ezagut ditzaten proben nolakoa, egitura, zereginok burutzeko ezarritako prozedurak, denborak, eta jarritako ataza-moduak.

8.– HABE publicará periódicamente en su página web una muestra significativa de dichas pruebas de acreditación por niveles del HEOC para la evaluación de cada destreza, con el fin de que los candidatos conozcan la descripción de la prueba, su estructura, los procedimientos y tiempos establecidos para su desarrollo y las tareas encomendadas.

9.– HABEk azterketa-banku bat (HABI) sortuko du gordailu gisa, deialdietan erabili izan dituen era guztietako ebaluazio- eta egiaztatze-jarduerak bertara bilduz. Agiritegi hau mailaka, ebaluatutako trebetasunen arabera, ebaluazio- eta egiaztatze-moduen arabera eta ebaluatutako azterketarien tipologiaren arabera sistematizatuko da. Horrela, HABEk sortu eta erabiltzen dituen ebaluazio- eta egiaztatze-proben historikoa osatuko du. Azterketa-banku hau, proba berriak kudeatzeko eta sortzeko oinarria izango dena, HABEren Ebaluazio- eta Egiaztatzerako Arloak kudeatuko du. HABEren zuzendari nagusiak erabakiko du banku horretarako sarbidea izango duten pertsonen zerrenda eta kudeaketa zuzen eta egokirako betebeharreko baldintzak.

9.– HABE creará un banco de exámenes (HABI) a modo de depósito en el que archivará todo tipo de actividades de evaluación y acreditación que haya aplicado en distintas convocatorias. Este archivo digital se sistematizará por niveles, destrezas evaluadas, modos de evaluación y acreditación, tipología de los candidatos evaluados, de forma que estructure el histórico de las pruebas de evaluación y acreditación elaborados y aplicados por HABE. Este banco de exámenes que constituirá la base para la administración y elaboración de nuevas pruebas, estará gestionado por el Área de Evaluación y Acreditación de HABE. El Director General de HABE determinará la relación de personas con acceso a dicho banco y establecerá las condiciones debidas para su correcta y adecuada gestión.

21. artikulua.– Entzumen-trebetasuna egiaztatzea.

Artículo 21.– Acreditación de la destreza de comprensión oral.

1.– Entzumenaren egiaztatze-proba azterketari bakoitzak bakarka egitekoa da, entzulearen eta ahozko testuaren arteko eragin-trukea barne-hartzen duen trantsakzio-prozesu batean, eta entzuleak, proba horretan, testua esanahiz hornituko du, ulertuko du, balioetsiko du, kritikatuko du edota haren edukiarekiko jarrera jakin bat hartuko du, esanahia eraikitzearekin batera.

1.– La prueba de acreditación de la comprensión oral se realizará por parte del candidato de forma individual en un proceso transaccional que incluye la interacción entre el oyente y el texto oral en la que el oyente da sentido al texto, lo entiende, lo valora, lo critica o adopta determinada postura ante sus contenidos, construyendo su significado.

2.– Entzumen-trebetasuna egiaztatzeko probaren xedea da elkarlanik gabeko entzunaldietan azterketari baten entzunezko ulermen-maila zehaztea, diskurtsoaren eraketan inolako parte hartzerik izan gabe.

2.– El objetivo de la prueba de acreditación de la destreza de comprensión oral consiste en determinar el nivel de comprensión oral de un candidato en audiciones sin colaboración, en las que el mismo no colabora en la construcción del discurso.

3.– Entzunezko ulermenaren egiaztatze-probarako proposaturiko testu-generoak HEOCean komunikazio-gaitasun maila bakoitzarentzat ezarritako testu-genero eta motetara egokituko dira.

3.– Los géneros textuales propuestos para la acreditación de la comprensión oral se ajustarán a los establecidos en el HEOC para cada nivel de competencia comunicativa.

4.– Entzunezko ulermenaren egiaztatzea azterketariari egiteko eman zaizkion ataza jakinak nola garatu dituen balioetsiz burutuko da.

4.– La acreditación de la comprensión oral se realizará en base a la actuación que realice el candidato en el desarrollo de las tareas que se le presentan.

5.– Entzunezko ulermen-trebetasunaren egiaztatzearen berezitasunak kontuan izanik, eta batez ere gainerako hizkuntza-trebetasunetatik bereizteko zailtasunak direla eta, trebetasun hori egiaztatzeko baliagarri eta fidagarri izango diren probak sortuko dira, eta proba hauek bermatuko dute proba arrakastaz burutzea ahozko testuaren ulermenaren mende egongo dela.

5.– Dada las peculiaridades de la acreditación de la destreza de comprensión oral, y sobre todo la dificultad para segregarla del resto de las destrezas lingüísticas, se elaborarán pruebas que incidan con validez y fiabilidad en la acreditación de la misma, garantizando que el éxito de realización de la misma dependa básicamente de la comprensión del texto oral.

6.– Hautagaiari ahozko testu baten edo testu batzuen gaineko galdera sorta egingo zaio, testua zenbateraino ulertu duen egiaztatzeko.

6.– Se presentará al candidato una batería de preguntas sobre uno o varios discursos orales para evaluar en qué medida el candidato ha comprendido el texto.

7.– Horri begira, entzunezko ulermen-trebetasunak egiaztatzeko teknika fidagarriak erabiliko dira:

7.– A dicho efecto, se recurrirá a técnicas contrastadas en la acreditación de la destreza de comprensión oral:

Erantzun itxiko itemak:

Ítems de respuesta cerrada:

– Dikotomikoak: egia/gezurra erakoak.

– Dicotómicos: tipo verdadero/falso.

– Erantzun alternatibokoak.

– De respuesta alternativa.

– Aukera anitzekoak.

– Selección múltiple.

– Lotzea edo bikoteak osatzea.

– Relacionar o emparejar.

– Zati bat testuaren barruan birkokatzea.

– Reintegración de un fragmento a un texto.

– Informazio-transferentzia.

– Transferencia de información.

Erantzun gidatuko itemak:

Items de respuesta dirigida:

– Zuriuneak betetzea.

– Completar espacios en blanco.

– Cloze testa.

– Cloze test.

– Akatsak zuzentzea.

– Corrección de errores.

22. artikulua.– Irakurmen-trebetasuna egiaztatzea.

Artículo 22.– Acreditación de la destreza de comprensión escrita.

1.– Irakurmenaren egiaztatze-proba azterketari bakoitzak bakarka egitekoa da, irakurlearen eta idatzizko testuaren arteko eragin-trukea barne-hartzen duen trantsakzio-prozesu batean, eta irakurleak, proba horretan, testua esanahiz hornituko du, ulertuko du, balioetsiko du, kritikatuko du edota haren edukiarekiko jarrera jakin bat hartuko du, esanahia eraikitzearekin batera.

1.– La prueba de acreditación de la comprensión escrita se realizará por parte del candidato de forma individual en un proceso transaccional que incluye la interacción entre el lector y el texto escrito en la que el lector da sentido al texto, lo entiende, lo valora, lo critica o adopta determinada postura ante sus contenidos, construyendo su significado.

2.– Ondorioz, irakurmenaren egiaztatze-proba aldi bereko eragin-trukezko eredu dinamikoen arabera egingo da, eta horrelako probetan, testuak datu batzuk emango ditu, eta irakurleak bere ezagutzak, hizkuntza-gaitasunak eta estrategiak erabiliko.

2.– Consecuentemente, la prueba de acreditación de la comprensión escrita se realizará conforme a modelos interactivos simultáneos y dinámicos entre texto y lector, en los que el texto aporta los datos y el lector sus conocimientos, capacidades lingüísticas y estrategias.

3.– Irakurmenaren egiaztatze-probarako proposaturiko testu-tipologia HEOCean komunikazio-gaitasun maila bakoitzerako ezarritako testu-genero eta motetara egokituko da.

3.– La tipología de textos propuestos para la acreditación de la comprensión lectora se ajustará a los géneros y tipos de texto establecidos en el HEOC para cada nivel de competencia comunicativa.

4.– Irakurmenaren egiaztatzeak hiru funtzio izango ditu:

4.– La acreditación de la comprensión lectora tendrá tres funciones:

– Testuaren hitzez hitzeko ulermena.

– Comprensión literal del texto

– Inferentziazko ulermena.

– Comprensión inferencial

– Ulermen kritikoa.

– Comprensión crítica

eta honako ardatzen inguruan egingo da:

y se realizará en torno a los siguientes ejes:

– Informazioa berreskuratzea.

– Recuperación de la información

– Testua ulertzea.

– Comprensión del texto

– Interpretazioa garatzea.

– Desarrollo de una interpretación

– Testuaren formaren gaineko hausnarketa eta ebaluazioa.

– Reflexión y evaluación sobre la forma del texto

– Testuko edukiaren gaineko hausnarketa eta ebaluazioa.

– Reflexión y evaluación sobre el contenido del texto.

5.– Irakurmenaren egiaztatze-proban mikrotrebetasun hauek balioetsiko dira: hitzen ezagutze bizkor eta eraginkorra, irakurketaren arintasuna, testuaren prozesamendu morfologiko eta sintaktikoa, berbaldiaren ezagutza eta testuaren antolamendua.

5.– Las microdestrezas que se someterán a acreditación en la prueba de evaluación de la comprensión escrita serán: el reconocimiento rápido y eficaz de las palabras, la fluidez de la lectura, el procesamiento morfológico y sintáctico del texto, el conocimiento del discurso y la organización del texto.

6.– Irakurmen-trebetasuna egiaztatzerako sortuko diren jardueren tipologiari dagokionez, probok objektiboak nahiz semiobjektiboak izan daitezke. Proba objektiboak galdera laburrak izango dira, eta horiei eman beharreko erantzun labur eta objektiboa itxia izango da, distraigarriek lagundua. Proba semiobjektibo horiek inferentziak egitera jarriko dute azterketaria, testuan eskaini zaion informazioa abiapuntutzat hartuta, eta bere berezko ezagutza eta trebetasunetan oinarrituta.

6.– La tipología de actividades que se elaborarán para la acreditación de la destreza de comprensión escrita pueden ser objetivas o semiobjetivas. Las pruebas objetivas estarán formadas por preguntas breves, cuya respuesta, breve y objetiva, se presenta cerrada, acompañada de distractores. Las pruebas semiobjetivas exigirán que el candidato realice inferencias, a partir de la información que se le ha proporcionado en el texto y de su propia base de conocimientos y destrezas propios.

7.– Horretarako, entzumen-trebetasuna egiaztatzeko zehaztutakoen antzeko teknika egiaztatuak erabiliko dira irakurmen-trebetasuna balioesteko.

7.– A dicho efecto, se recurrirá a técnicas contrastadas en la acreditación de la destreza de comprensión escrita del tipo de las enumeradas para la valoración de la destreza de comprensión oral.

23. artikulua.– Idazmen-trebetasuna egiaztatzea.

Artículo 23.– Acreditación de la destreza de expresión escrita.

1.– Idazmena egiaztatzeko probak ataza bat edo batzuk azalduko dizkio azterketariari, behar bezain argi eta garbi adieraziz zer testu ekoitzi behar dituen azterketariak ebaluagai den mailan, ondorengo hauek kontuan hartuz:

1.– La prueba de acreditación de la expresión escrita explicitará una o varias tareas encomendadas al candidato, indicando de forma suficientemente clara y explícita los textos del nivel que se evalúa que el candidato debe producir tomando en consideración:

– Igorleari harrarazten zaion rola.

– El rol que debe asumir el emisor.

– Hartzailearen eta igorlearen arteko harremana.

– El destinatario y su relación con el emisor.

– Testuaren xede edo funtzio komunikatiboa.

– El objetivo o función comunicativa del texto.

– Testu-mota.

– El tipo de texto.

– Zer egoera-testuingurutan ekoitzi behar den testua.

– El contexto situacional en el que se produce el texto.

2.– Ikasleek duten mailaren eta probak dituen helburu zehatzen arabera, idazmenaren egiaztatzeak mikrotrebetasun hauetako batzuetan jarriko du arreta:

2.– En función del nivel de los alumnos y de los objetivos específicos de la prueba, la acreditación de la expresión escrita se centrará en algunas de las siguientes microdestrezas:

– testua koherentziaz planifikatzea eta egituratzea;

– planificar y estructurar el texto de modo coherente;

– kohesio-elementuak egoki erabiltzea;

– emplear debidamente elementos de cohesión;

– zuzentasunez (ortografia, gramatika, etab.), zehaztasunez (kontzeptualki, lexikoki, etab.) eta ebaluatutako mailari dagokion konplexutasunez idaztea;

– escribir con corrección (ortográfica, gramatical, etc.), precisión (conceptual, léxica, etc.) y un grado de complejidad adecuado al nivel que se evalúa;

– dena delako mailari dagokion trebetasunez idaztea, erritmo egokian.

– escribir con fluidez y a un ritmo adecuado a su nivel;

– testu-mota bakoitzari dagozkion konbentzioei jarraitzea (narrazioa, azalpena, argudioa, etab.);

– observar las convenciones establecidas en cada tipo de texto (narrativo, expositivo, argumentativo, etc.);

– egoera bakoitzean erregistro egokia erabiltzea (etxekoa, estandarra, akademikoa, etab.);

– emplear el registro adecuado en cada situación: el familiar, estándar, académico, etc.);

– ideia nagusiak zein diren eta bigarren mailakoak zein diren agerian uztea.

– evidenciar cuáles son las ideas principales y cuáles las complementarias;

– iritziak zer diren eta informazio egiaztatu edo egiaztagarria zer den argi bereiztea

– dejar claro qué es opinión y qué es información verificada o verificable;

– irudizko adierak, esanahi bikoitzak, hitz-jokoak, ironia, umorea oro har, falaziak erabiltzea.

– manejar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la ironía, el humor en general, las falacias.

3.– Argiro zehaztuko dira:

3.– Se especificará con claridad:

– eskatutako testuaren generoa, esparrua eta ezaugarriak;

– el género, ámbito y características del texto solicitado;

– eskatutako ataza egiteko azterketariak izango duen denbora;

– el tiempo con el que cuenta el candidato para realizar la tarea encomendada;

– eskatutako testuaren luzera;

– la extensión del texto solicitado;

– eskatutako ataza gauzatzeko jarraibideak.

– las instrucciones para la formalización de la tarea encomendada.

4.– Halako zuzenketa-proba subjektibo batean beharrezko objektibotasuna ziurtatzeko, lanerako irizpide orokor gisa, zuzenketa anonimoa «balioztatzea» ahalbidetuko da, aldiro itsu bikoitzeko sistemaz proba bakoitzaren bi zuzenketa eginez, bi ebaluatzailek bakoitzak bere aldetik egina, ebaluatzaileek ausazko banaketa baten bidez jasoko dituzten probak balioetsiz. Edozein kasutan, HABEren zuzendari nagusiak egiaztatze-deialdi bakoitzeko Ebazpenean ezarriko ditu zehatz-mehatz deialdi horretan indarrean egongo diren idazmen-probaren balioespen-irizpide bereziak, eta era horretan, proba horren ebaluazioa behar bezain objektiboa izango dela bermatuko da.

4.– Para asegurar la debida objetividad en una prueba de corrección subjetiva, se facilitará, como criterio operativo general, la «validación» de la corrección de forma anónima, mediante la organización de una doble corrección en sistema de doble ciego en todas las actuaciones, hecha de forma independiente por dos evaluadores que reciben la prueba a través de un reparto aleatorio realizado entre evaluadores. En todo caso, el Director General de HABE especificará y determinará en cada Resolución de convocatoria de acreditación de forma explícita los criterios singulares de valoración de la prueba de expresión escrita que regirán en dicha convocatoria, de forma que se garantice suficientemente la objetividad de la evaluación de dicha prueba.

5.– Baldin eta bi ebaluatzaileek ariketa «Gai» gisa kalifikatzen badute, idazmen-proba «Gai» gisa balioetsiko da. Baldin eta bi ebaluatzaileek ariketa «Ez gai» gisa kalifikatzen badute, idazmen-proba «Ez gai» gisa balioetsiko da. Baldin eta ebaluatzaileetako batek proba «Gai» gisa kalifikatzen badu eta besteak «Ez gai» gisa, probak ebaluatzaile ikerle baten irizpena jasoko du.

5.– Si los dos evaluadores califican el ejercicio como «Apto», se calificará la prueba de expresión escrita como «Apto». Si los dos evaluadores califican dicha prueba como «No apto», se procederá a calificar la misma como «No apto». En caso de que uno de los evaluadores califique la prueba como «Apta» y el otro como «No apta», la prueba se someterá al juicio de un evaluador perito.

6.– Hala, kalifikazioan desadostasun nabarmenik gertatzen bada, HEOCaren maila horren egiaztatzegintzan itzal handia eta eskarmentu zabala duen ebaluatzaile ikerle batek berrikusi eta birkalifikatuko du.

6.– Así, cuando se produzca una discrepancia relevante en la calificación, se procederá a su revisión y recalificación por parte de un evaluador perito, de reconocido prestigio en la acreditación de dicho nivel del HEOC.

7.– Berrikuspenaren emaitza «Egiaztatze-proben berrikuspen-txostenean» agertuko da, eta mailako epaimahaiari igorriko zaio, ebaluatzaile ikerleak izenpeturik.

7.– El resultado de la revisión quedará reflejado en el «Informe de revisión de pruebas de acreditación» que será remitido al Tribunal de nivel, suscrito por el evaluador perito.

8.– Ebaluatzaile ikerleak eginiko ebaluazioak probaren emaitza aldatzen badu, irizpen hori Mailaren epaimahaiari helaraziko zaio balioets dezan eta, onartuz gero, dagokion aktako kalifikazioa eguneratu dezan, era honetara amaiera emanez probaren kalifikazio-prozesuari.

8.– En el caso de que la evaluación realizada por el evaluador perito suponga la modificación del resultado de la prueba se comunicará dicha diligencia al Tribunal de nivel para que la valore, y actualice dicha calificación, si procede, en el acta correspondiente, poniéndose fin, al proceso de calificación de la prueba.

9.– Idazmen-trebetasuna egiaztatzeko egin saio guztiak osorik kopiatuko dira fitxategi digitaletan, idazpuruan azterketari bakoitzaren ariketaren kodetutako datuak dituztela. Kopia digitalok egiaztatze-proben deialdi bakoitzeko arduradunak gordeko ditu eta, tartean diren azterketarien berariazko baimenik ezean, egiaztatze-prozesuko betekizun zehatzetarako baimendutako ebaluatzaileek baino ezingo dituzte kontsultatu. Egiaztatze-prozesu bat bukatu ondoren, kopia horiek HABEren ebaluatzaile adituen irizpideak bateratzeko saioetan erabili ahal izango dira, eta baita, prozesuon ikerketa-lanetarako ere.

9.– Todas las sesiones de evaluación de la destreza de expresión escrita serán reproducidas íntegramente en archivos digitales que estarán encabezados al inicio de cada ejercicio por los datos en clave del ejercicio de cada candidato. Estas copias digitales serán custodiadas por el responsable de cada convocatoria de pruebas de acreditación y, excepto autorización expresa de los candidatos implicados, podrán ser únicamente consultadas por evaluadores autorizados en funciones específicas del proceso de acreditación. Una vez finalizado un proceso de acreditación dichas copias podrán utilizarse en las sesiones de unificación de criterios de los expertos evaluadores de HABE, y en todo caso, en actividades de investigación de dichos procesos.

24. artikulua.– Entzunezko ulermena eta ahozko eragin-trukearen makrotrebetasuna egiaztatzea.

Artículo 24.– Acreditación de la macrodestreza de comprensión e interacción oral.

1.– Entzunezko ulermenaren eta ahozko elkarreraginaren makrotrebetasunaren egiaztatzea bi adituk egingo dute, horietako bat ebaluatzaile eta bestea solaskide dela. Dagokion proba egingo diete bi azterketariri, eta esleituriko atazen arabera eragin-trukean arituko dira biak, horrela, komunikazio-helburua duen hizketa-egintza sorraraziko dute beren artean eta hautagai bakoitzaren eta solaskide adituaren artean.

1.– La acreditación de la macrodestreza de comprensión e interacción oral se realizará por dos expertos, uno de ellos en funciones de evaluador y el segundo de interlocutor, que aplicarán la prueba correspondiente a dos candidatos que interactuarán conforme a las tareas que se les asignen, de forma que se genere un acto de lengua hablada con fines comunicativos entre ellos y de cada uno de ellos con el interlocutor experto.

2.– Azterketari-bikote bakoitzaren solaskide adituak aurkeztuko dizkie entzumenezko ulermenaren eta ahozko eragin-trukearen proba egiteko garatu beharko dituzten atazak, eta proba zuzen gauzatzeko behar diren mezu egokiak igorriko dizkie, horrela azterketarien arteko eta azterketari bakoitzaren eta adituaren arteko eragin-trukea gertatzeko behar diren baldintzak sortuz.

2.– El interlocutor experto de cada pareja de candidatos les presentará las tareas que deben desarrollar para la realización de la prueba de comprensión e interacción oral y les dirigirá los mensajes oportunos que requiera la correcta aplicación de la prueba de forma que se creen las condiciones necesarias para que se produzca interacción entre la actuación de los candidatos y de cada uno de ellos con el experto.

Solaskide aditua egiaztatze-saioko lotura eragilea izango da, gai dena azterketarien premia, behar, interes eta erreakzioak antzemateko, eta saioaren berrelikatze pedagogikoan esku hartzeko.

El interlocutor experto será el nexo interactuante de la sesión de acreditación, capaz de captar las expectativas de los candidatos, sus necesidades, intereses y reacciones y de intervenir en el proceso de retroalimentación pedagógica de la sesión.

3.– Ebaluatzaileak, bere aldetik, azterketari bakoitzaren berbaldia denbora errealean analizatzea izango du zeregin nagusia. Probak iraun bitartean ez du irizpiderik azalduko, eta ahozko probaren ebaluazio-txostenean islatuko ditu kalifikazioa eta ariketari dagozkion ohar esanguratsuak.

3.– El evaluador, por su parte, centrará su cometido en el análisis del discurso de cada candidato en tiempo real. No se pronunciará durante el transcurso de la prueba y reflejará en el Informe de evaluación de la prueba oral la calificación y las anotaciones relevantes y pertinentes de dicho ejercicio.

4.– Entzunezko ulermenaren eta ahozko eragin-trukearen makrotrebetasunaren egiaztatzea euskararen erabilera-esparru egoki batean garatuko da, azterketariaren jarduna haren trebetasun pragmatikoaren erakusgarritzat behar bezala epaitu ahal izateko.

4.– La acreditación de la macrodestreza de comprensión e interacción oral se desarrollará en un marco de uso del euskera que permita considerar con suficiencia la actuación del candidato como una muestra de su habilidad pragmática.

5.– Mintzamen-probaren iraupena mailaka finkatuko da, betiere azterketari bakoitzaren gutxieneko jardute-denbora zehaztuz, baita bien arteko eragin-trukearena ere, azterketari bakoitzaren ahozko komunikazio-gaitasuna balioesteko lagin nahikoa adierazgarria eskuratzen ahalbidetuko duena.

5.– La duración de la prueba de expresión oral se fijará por niveles, estableciendo siempre el tiempo mínimo de actuación de cada candidato y los establecidos para la interacción entre los mismos que permita la obtención de una muestra de lengua oral lo suficientemente representativa como para valorar la competencia comunicativa de la expresión oral de cada candidato.

6.– Balioetsiko dira ekoizpenaren aberastasuna, euskarazko hitz-jarioa, adierazpidea aginduriko atazara egokitzea, entzunezko ulermena, tonu zuzena erabiltzea, aginduriko ataza betetzeko estrategia egokiei heltzea.

6.– Se valorará la fluidez en el uso del euskera, la adecuación de la expresión a la tarea encomendada, la comprensión auditiva, la utilización de un tono correcto, la adopción de estrategias oportunas para cumplimentar las tareas encomendadas.

7.– Mintzamen-probako ebaluazio-irizpideak gaitasunka zedarrituko dira, jardute-mailak ezarriz komunikazio-gaitasuneko osagai bakoitzeko, baita ahozko hizkuntzaren beste ezaugarri batzuetarako ere: solaskidearen mezua ulertzea, ahoskera zuzena, intonazio egokia, etenaldi eta zalantza urriak, errepikapenik eza, sorturiko testuaren iraupen nahikoa eta behar besteko konplexutasuna.

7.– Los criterios de evaluación de la prueba de expresión oral serán establecidos por competencias, fijando niveles de actuación para cada componente de la competencia comunicativa, así como para otros rasgos de la lengua oral: comprensión del mensaje del interlocutor, correcta pronunciación, entonación adecuada, escasas pausas y vacilaciones, ausencia de repeticiones, suficiente duración y la debida complejidad del texto generado.

8.– Azterketarien ahozko hizkuntzaren menderatze-maila zehazteko bost ebaluazio-deskriptoreko eskala erabiliko da, HABEk onartutakoa eta HEOCean maila bakoitzeko zedarritutako hizkuntza-eredu eta ebaluazio-irizpideen araberakoa.

8.– El nivel de dominio de la lengua hablada de los candidatos se determinará de acuerdo a una escala de cinco descriptores de evaluación aprobada por HABE, conforme a los modelos de lengua y criterios de evaluación establecidos en el HEOC para cada nivel.

Halaber, solaskideak eta ebaluatzaileak ahozko ekoizpen-trebetasunaren ebaluazio globala egingo dute, hala ezarriz azterketari baten mintzamen-maila, agindu zaizkion hizkuntza-atazak egitean komunikazio-egoera errealetan euskara modu eraginkorrean eta emankorrean erabiltzeko erakutsi duen trebetasunari dagokionez.

Igualmente, el interlocutor y el evaluador realizarán una evaluación global de la destreza de producción oral, estableciendo el nivel de dominio de la expresión oral de un candidato en lo que respecta a la habilidad para para usar el euskera de manera efectiva y productiva en situaciones de comunicación real realizando la serie de tareas lingüísticas encomendadas al candidato.

9.– Azterketariek beren ariketa bukatu eta ebaluazio-gelatik irtetean, bi adituek azken kalifikazioa adostuko dute, eta aditu ebaluatzaileak ahozko probaren ebaluazio-txostenean jasotako oharrei beharrezko ñabardurak erantsi ondoren, bi ebaluatzaileek izenpetuko dute.

9.– Una vez que los candidatos finalicen su ejercicio y abandonen la sala de evaluación, los dos expertos acordarán la calificación final y matizarán las anotaciones recogidas en el Informe de evaluación de la prueba oral elaborada por el experto evaluador y la suscribirán conjuntamente.

10.– Entzunezko ulermenaren eta ahozko eragin-trukearen makrotrebetasuna egiaztatzeko saio guztiak osorik grabatuko dira soinu-fitxategi batean, eta saio-hasiera bakoitzean HABEk deialdian sartzeko azterketari bakoitzari helarazitako datu-kodeak islatuko ditu. Grabaziook egiaztatze-proben deialdi bakoitzeko arduradunak zainduko ditu eta, azterketarien berariazko baimenik izan ezean, soilik egiaztatze-prozesuko betekizun berezietarako baimena duten ebaluatzaileek kontsultatu ahal izango dituzte. Behin egiaztatze-prozesua bukaturik, grabaketa horiek HABEren ebaluatzaile adituen irizpideak bateratzeko saioetan erabili ahal izango dira, baita prozesuon ikerketa-lanetarako ere.

10.– Todas las sesiones de acreditación de la macrodestreza de comprensión e interacción oral serán grabadas íntegramente en archivo de audio que reflejará, al inicio de cada sesión los datos en clave de cada candidato proporcionados por HABE para el acceso a cada convocatoria. Estas grabaciones serán custodiadas por el responsable de cada convocatoria de pruebas de acreditación y, excepto autorización expresa de los candidatos implicados, podrán ser únicamente consultadas por evaluadores autorizados en funciones específicas del proceso de acreditación. Una vez finalizado un proceso de acreditación, dichas grabaciones podrán utilizarse en las sesiones de unificación de criterios de los expertos evaluadores de HABE, y en todo caso, en actividades de investigación de dichos procesos.

25. artikulua.– Egiaztatzegintzaren kalitatea.

Artículo 25.– Calidad del procedimiento de acreditación.

1.– HABEren Zuzendaritza Nagusiak jardunbide-protokolo bat sortuko du egiaztatze-proben kalitatea eta konfidentzialtasuna bermatze aldera, probon balioztatzea barne hartuko duena, berariaz ziurtatuz probok HEOCaren ildo eta irizpideei egokitzen zaizkiela.

1.– La Director General de HABE elaborará un protocolo de actuación con el objeto de garantizar la calidad y la confidencialidad de las pruebas de acreditación, que incluirá la validación de las mismas, comprobándose específicamente su adecuación a las directrices y criterios del HEOC.

2.– HABEren Zuzendaritza Nagusiak bateratze-saio teoriko-praktikoak antolatuko ditu egiaztatze-probak kudeatzeko, ebaluatzeko eta kalifikatzeko; saio horietan egiaztatzegintzako epaimahaikideek, tutoreek, ikerleek, aztertzaileek, irakasleek eta teknikari adituek parte hartuko dute.

2.– La Director General de HABE organizará sesiones teórico-prácticas de estandarización para la administración, evaluación y calificación de las pruebas de acreditación en la que participarán los miembros de los Tribunales, tutores, peritos, examinadores, profesores y técnicos especializados que participen en los procesos de acreditación.

Ebaluazio-irizpideen bateratze-saio horien xedeak izango dira:

Serán objetivos de estas sesiones de unificación de criterios de evaluación:

– Aztertzaile aditu gisa prestatzea, euskarazko komunikazio-gaitasunaren egiaztatzegintza ebaluatzeko.

– Formarse como calificador experto en la evaluación de los procesos de acreditación de la competencia lingüística en euskera.

– HEOCaren komunikazio-gaitasun mailetako eduki, irizpide eta deskriptoreak erabiltzen eta egiaztatze-proben ebaluazioan egoki aplikatzen ikastea.

– Instruirse en el dominio del uso de los contenidos, criterios y descriptores de los niveles de competencia comunicativa del HEOC y en su debida aplicación en la evaluación de las pruebas de certificación.

– Hainbat ebaluatzailek proba beraren gainean egindako ebaluazio-eskalen aplikazioaren analisi kontrastibo-praktikoan trebatzea. Saio praktikook xede izango dute aztertzaileen irizpideak bateratzea, eztabaidaren bidez, dagokionean, ez soilik barne-fidagarritasuna erdiesteko (hau da, iraunkortasuna eta egonkortasuna zuzentzaile bakoitzaren puntuazioan), baita zuzentzaileen arteko fidagarritasuna ere, puntuazio eta kalifikazioen arteko ahalik eta bat-etortze handiena lortu ahal izateko.

– Adiestrase en el análisis contrastivo práctico de la aplicación de las escalas de evaluación sobre las mismas pruebas por parte de distintos evaluadores. Estas sesiones prácticas tienen como objetivo unificar, a partir de la discusión, si procede, el criterio de los distintos examinadores con el fin de conseguir no solo fiabilidad interna (es decir consistencia y estabilidad en las puntuaciones asignadas por parte de cada corrector) sino también fiabilidad entre correctores, es decir, el mayor grado de coincidencia posible entre sus puntuaciones y calificaciones.

3.– Jabego intelektualaren gainean indarrean dagoen araudia betez, atazen euskarritzat hautatzen diren ebaluazio- eta egiaztatze-material guztietan, idatzizkoak izan, entzunezkoak izan nahiz ikus-entzunezkoak izan, adieraziko dira iturria, autorea -baldin bada-, eta argitaratze-data, baita materialok egokitu edo moldatu diren ere.

3.– En virtud de lo establecido en la normativa vigente sobre propiedad intelectual, para todos los materiales de evaluación y acreditación, escritos, sonoros o audiovisuales, seleccionados como soporte de las tareas, se indicará su fuente, autor cuando proceda, y fecha de publicación, así como si se ha hecho alguna adaptación o modificación de dichos materiales.

4.– Egiaztatzeko langaiak editatu ahal izango dira, beharrezko denean eta behar den moduan, testuon luzera edo tamaina egokitzeko, koherentzia edo itxura hobetzeko, edo inprimatze-, soinu- edo irudi-kalitate eskaseko pasarte edo guneak saihesteko. Ez da bestelako ezein aldaketarik egingo materialetan, hala nola hitzak, esaldiak edo pasarteak ordezkatzea edo berridaztea irakurketa errazteko; elementuak ezabatzea, besteak beste azpitituluak, epigrafeak, irudiak, grafikoak, edo testua ongi ulertzeko ezinbestekoak diren zatiak; esaldiak, pasarteak edo testuko beste elementuak lekuz aldatzea, edo paragrafoen banaketa aldatzea; edota idatzizko, entzunezko edo ikus-entzunezko testu bakarra osatzea, hainbat testutako zatiak batuz.

4.– Los materiales de acreditación podrán ser editados cuando y como se considere pertinente para adecuar su longitud o tamaño, mejorar su coherencia o aspecto, o evitar pasajes o áreas de baja calidad de impresión, sonido o imagen. No se efectuará ningún otro tipo de cambio sobre los materiales, como por ejemplo la sustitución o reescritura de palabras, oraciones o pasajes para facilitar la comprensión de lectura; la supresión de elementos, incluidos subtítulos, epígrafes, imágenes, o gráficos, o secciones imprescindibles para la buena comprensión del texto; la reubicación de oraciones, pasajes o elementos del texto, o la redistribución de párrafos; o la composición de un único texto escrito, sonoro o audiovisual, a base de unir fragmentos extraídos de diferentes textos.

26. artikulua.– Egiaztatze-probetako hizkuntza-jardueren kalifikazioa.

Artículo 26.– Calificación de las actividades de lengua en las pruebas de acreditación.

1.– Maila bakoitzari dagozkion trebetasun hartzaileetako hizkuntza-jarduerak zerotik hogeira, eta trebetasun ekoizleei dagozkienak zerotik hogeita hamarrera bitarteko zenbaki batez kalifikatuko dira, hamarrekorik gabe.

1.– Las actividades de lengua correspondientes a cada nivel se calificarán con un número entre cero y veinte en las actividades de evaluación de las destrezas receptivas, y entre cero y treinta, en la evaluación de las destrezas productivas, en ambos casos, sin decimales.

2.– Hizkuntza-jarduerak gainditutzat jotzeko hamar puntu lortu beharko dira gutxienez trebetasun hartzaileen egiaztatze-jardueretan, eta hamabost puntu edo gehiagoko kalifikazioa erdietsi beharko da trebetasun ekoizleen ebaluazio-jardueretan.

2.– Las actividades de lengua se considerarán superadas cuando se obtenga una calificación mínima de diez puntos en las actividades de acreditación de las destrezas receptivas, y una calificación igual o superior a quince puntos en las destrezas productivas.

3.– Maila jakin bateko gaitasun orokorreko proba gainditzeko, beharrezkoa eta ezinbestekoa izango da azterketariak gutxieneko kalifikazioak erdietsi izana komunikazio-trebetasunetako bakoitzean.

3.– Para superar la prueba de competencia general de un nivel resulta necesario e imprescindible que el candidato haya obtenido las calificaciones mínimas en cada una de las destrezas comunicativas.

4.– Zatikako gaitasun-proba gainditzeko, Agindu honetako 4.8 artikuluan kontuan hartutako balizkoen arabera, beharrezkoa izango da dena delako trebetasunak gainditzeko ezarrita dauden gutxieneko kalifikazioak erdiestea.

4.– Para superar la prueba de competencia parcial en los supuestos contemplados en el artículo 4.8 de esta Orden, será necesario obtener las calificaciones mínimas establecidas para la superación de dichas destrezas.

5.– Egiaztatze-proba osatzen duten ataletako bat edo batzuk egiten ez dituzten azterketarien kasuan, atal horiei emandako kalifikazioa «Ez aurkeztua» jarriz adieraziko da. Probaren azken nota orokorra, halakoetan, «Ez gai» izango da. Egiaztatze-proba osatzen duten ataletatik bat ere egiten ez duten azterketarien kasuan, «Ez aurkeztua» izango da azken kalifikazio orokorra.

5.– En el caso de aquellos candidatos que no realicen alguna o algunas de las partes que conformen la prueba de acreditación, la calificación otorgada en las mismas se expresará en términos de «No presentado». La calificación final de la prueba en su conjunto será, en estos casos, de «No apto». En el caso de aquellos candidatos que no realicen ninguna de las partes que conformen la prueba de acreditación, se les otorgará la calificación global final de «No presentado».

27. artikulua.– Argitalpena.

Artículo 27.– Publicación.

HABEk bere webgunean argitaratuko ditu egiaztatze-prozesu bakoitzaren aldi bakoitzeko kalifikazio orokorrak eta zatikakoak, emaitzon oinarri den txosten arrazoitua kalifikazio-fitxan erantsirik, bai eta, horrela dagokionean, azterketariak egindako idatzizko probaren kopia edo mintzamen-probaren audioa, azterketariak ere irits ditzakeenak egiaztatze-prozesuan matrikulatzean HABEk helarazitako gakoak erabiliz.

HABE publicará en su web las calificaciones parciales y globales en cada fase de cada proceso de acreditación adjuntando a las mismas el correspondiente Informe razonado que sustenta la ficha de calificación, y en su caso, copia del ejercicio escrito realizado por el candidato o audio de la prueba de expresión oral a las que tienen acceso los candidatos usando las claves personalizadas que HABE les ha proporcionado al matricularse en un proceso de acreditación.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
PROBEN EGOKITZAPENA
ADECUACIÓN DE LAS PRUEBAS

28. artikulua.– Desgaitasunen bat duten ikasleen egiaztatze-proben egokitzapenen ezaugarriak.

Artículo 28.– Características de las adaptaciones de las pruebas de evaluación para alumnos con discapacidad.

1.– Desgaitasun aitortua duten ikasleek eskubidea izango dute beren behar berezietara egokituriko prozeduren eta tresnen bidez ebaluatuak izan daitezen. Egokitzapen horiek egiteko bideak aukera-berdintasunaren, diskriminazio ezaren eta desabantailen konpentsazioaren irizpideetan oinarrituko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera.

1.– Los alumnos con alguna discapacidad reconocida, tendrán derecho a ser evaluados con procedimientos e instrumentos adecuados a sus necesidades específicas. Los procedimientos de acreditación se adaptarán a las necesidades específicas de los alumnos que tengan reconocida algún tipo de discapacidad. Las medidas para su adaptación se basarán en los principios de igualdad de oportunidades, de no discriminación y de compensación de desventajas según la legislación vigente.

2.– Aurreko atalean adierazitako probak egiteko baldintza bereziak behar dituzten ikasleak ez dira salbuetsita egongo dena delako probaren ezein atal egitetik, proba berdina izango baita ikasle ororentzat.

2.– El alumnado que necesite condiciones específicas para la realización de las pruebas indicadas en el apartado anterior no será dispensado de la realización de ninguna de las partes de las que conste la correspondiente prueba, que será única para todo el alumnado.

3.– Egokitzapenek bermatu beharko dute ikasle guztiek erdietsi dituztela 2015eko uztailaren 22ko Aginduak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarenak, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duenak zedarritzen dituen komunikagaitasun-mailak.

3.– Las adaptaciones deberán garantizar que el alumnado ha alcanzado las competencias establecidas en la Orden de 22 de julio de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, que establece el Currículo Básico para la Enseñanza de Euskera a Personas Adultas (HEOC).

29. artikulua.– Ebaluazio- eta egiaztatzegintza-probak egokitzeko neurriak.

Artículo 29.– Medidas para la adaptación de las pruebas de evaluación y acreditación.

1.– HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek neurri egokiak hartuko dituzte desgaitasun frogatua duten ikasleek ikastaro-amaierako zein mailaren atalasearen gaineko ebaluazio-probak eta egiaztatze-probak gainerako ikasleen baldintza berdinetan egin ahal izan ditzaten, aurreko artikuluan adierazitakoarekin bat etorriz. Egokitze-neurri horiek artikulu honetan jasotakoak izango dira.

1.– HABE y los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera deberán adoptar las medidas oportunas para que los alumnos con discapacidad acreditada puedan realizar la evaluación de aprovechamiento, las pruebas de dominio de la lengua y las pruebas de certificación en iguales condiciones que el resto del alumnado, atendiendo a lo indicado en el artículo anterior. Las medidas de adaptación serán las recogidas en este artículo.

2.– HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek probaren zatietako bakoitzaren iraupena ebaluazio- zein egiaztatze-proben inguruko zehaztapenetan ezarritakoa baino % 60 gehiago luzatu ahal izango dute.

2.– HABE y los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera podrán incrementar la duración de cada una de las partes de las pruebas de evaluación o acreditación hasta en un 60% de lo establecido en las especificaciones de las pruebas de certificación.

3.– HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek bideak jarriko dituzte beren ikasleek proba egiteko beharrezkoak diren baliabide teknikoak erabili ahal izan ditzaten, betiere probaren ohiko garapenari eragozpenik sortzen ez badiote eta eduki arrotz orotatik libre badaude. Era berean, ebaluazio-probetan erabiliko den tipografia editatu ahal izango dute, ikasleon irakurketa eta ulermena erraztearren.

3.– HABE y los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera facilitarán que sus alumnos puedan utilizar los medios técnicos necesarios para la realización de la prueba siempre que estos no interfieran con el normal desarrollo de la misma y estén libres de contenido ajeno. Asimismo, podrán editar la tipografía utilizada en las pruebas de evaluación para facilitar su lectura y comprensión.

4.– HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek antolamendu arloko neurriak hartu ahal izango dituzte ikasleak taldekatzearekin eta ikasgeletan banatzearekin loturik. Alde horretatik, artikulu honetan adierazitako baliabide teknikoak erabiltzeak gainerako ikasleei probaren garapenean eragozpenak sor diezazkiekenean, beharrezko baldintzak betetzen dituen beste gela edo eremu batean egingo dute proba desgaitasuna duten ikasleek.

4.– HABE y los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera podrán adoptar medidas organizativas en relación con los agrupamientos de alumnos y distribución por aulas. En este sentido, cuando el uso de medios técnicos indicados en este artículo pueda distorsionar la administración de la prueba al resto del grupo de alumnos, el alumnado con discapacidad deberá realizar la prueba en otra aula o espacio que reúna las condiciones necesarias.

5.– Hipoakusia bat duten ikasleen kasuan:

5.– En el caso de los alumnos con una hipoacusia:

– HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek ikasle horiei idatziz jakinaraziko dizkiete gainerako azterketariei ebaluazio-prozeduraren inguruan ahoz jakinarazten zaizkien jarraibideak eta argibideak.

– HABE y los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera proporcionarán por escrito a este alumnado aquellas instrucciones e información acerca del desarrollo del procedimiento de evaluación que se comuniquen de forma oral al resto de candidatos.

– Baimena emango dute laguntzako materiala erabiltzeko, hala nola entzungailuak, soinu-anplifikagailuak edo FM ekipoak, baita irakasle batek ahozko testuen ulermeneko zatiaren jarduerak irakurtzeko ere.

– Podrán permitir el uso de material de apoyo tales como auriculares, amplificadores de sonido o equipos de FM y la lectura por parte de un profesor de las tareas de la parte de comprensión de textos orales.

6.– Ikusteko gaitasuna mugatzen dien desgaitasun bat duten ikasleen kasuan:

6.– En el caso de alumnos con una discapacidad que limite su función visual:

– HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek egokitu egin beharko dituzte probetan erabiliko den letra-tamaina, letra-mota eta euskarria. Irudiak agertzen diren probak izanez gero, tamaina egokian handitu beharko dira.

– HABE y los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera deberán adaptar el tamaño, el tipo de fuente y el soporte utilizado en las pruebas. En el caso de pruebas en las que aparezcan imágenes, están deberán ampliarse convenientemente.

– HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek proba beste euskarri batzuetan egiteko baimena eman dezakete, beharrezko baliabide tekniko informatikoen laguntzaz.

– HABE y los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera permitirán la realización de la prueba en otros soportes, con la ayuda de los medios técnicos informáticos necesarios.

7.– Ezagutzaren gaineko gaitasuna mugatzen dien desgaitasuna duten ikasleen kasuan:

7.– En el caso de alumnos con discapacidad intelectual que limite su función cognitiva:

– HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek aurretiaz egokitu beharko dituzte prozesu hauen oinarriak, jarraibideak, gaiak eta ebaluazio- zein egiaztatzegintzako probak.

– HABE y los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera deberán adaptar, con carácter previo, las bases, instrucciones, temarios y pruebas de evaluación y acreditación.

– HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek «Irakurketa erraza» jokaerako arauak jarraituko dituzte, ematen den informazioaren ulerbidea errazteko.

– HABE y los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera utilizarán la «Lectura fácil», para posibilitar la comprensión de la información.

– HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek bermatuko dute pertsona hauek erabiliko dituzten leku, teknologia, langai eta baliabideetara iristeko erraztasunak izango dituztela.

– HABE y los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera asegurarán la accesibilidad cognitiva de los espacios, servicios, tecnologías, materiales y otros recursos utilizados.

– HABEk, euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek egokitu egingo dituzte ezagutzaren gaineko desgaitasuna duten pertsonei ebaluazio zein egiaztatzegintzarako azterketak egiteko emandako denborak.

– HABE y los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera deberán adaptar al colectivo de personas con discapacidad intelectual la duración de cada una de las partes de las pruebas de evaluación o de acreditación.

30. artikulua.– Egiaztatzegintza-probak egokitzeko eskaera.

Artículo 30.– Solicitud de adaptación de las pruebas de acreditación.

1.– Ikasleek HABEren egiaztatzegintzarako deialdiren batean matrikula egitean eskatu beharko dute egiaztatzegintza-proben egokitzapena.

1.– El alumnado deberá solicitar la adaptación de las pruebas de acreditación en el momento de formalizar su matrícula en la correspondiente convocatoria de HABE.

2.– Egokitzapen-eskaerari honako agiri hauek erantsi beharko zaizkio:

2.– La solicitud de adaptación deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) Desgaitasunaren eta horren graduaren ziurtagiri ofiziala, horretarako eskumena duen Sailak edo Administrazioak jaulkia.

a) Certificación oficial de discapacidad y del grado de la misma, expedido por el Departamento o Administración competente en esta materia.

b) Ikaslearen adierazpena, proba egiteko eskatzen dituen neurri zehatzak azaltzen dituena, baldintzei edo erabilitako materialei dagokienez.

b) Declaración del alumno en la que indique las medidas concretas que solicita para la realización de la prueba, referidas a las condiciones o material utilizados.

31. artikulua.– Egokitzapen-baimenak.

Artículo 31.– Autorización de las adaptaciones.

Deialdietako lurralde-arduradunari dagokio agindu honetako 27., 28. eta 29. artikuluetan jasotako egokitzapen-eskaeren kudeaketa.

Corresponde al responsable territorial de las convocatorias gestionar las solicitudes de adaptación recogidas en los artículos 27, 28 y 29 de esta Orden.

32. artikulua.– Egiaztatzeko langaien konfidentzialtasuna eta zaintza.

Artículo 32.– Confidencialidad y custodia de los materiales de acreditación.

1.– Euskaltegi bakoitzeko zuzendariak eta lankide guztiek zaindu beharko dute zentro horietan gauzatutako egiaztatzegintzako langaien eta tresnen konfidentzialtasuna.

1.– El director y todo el personal de cada euskaltegi deberá salvaguardar la confidencialidad de los materiales que se apliquen y de los instrumentos que se usen en el proceso de acreditación.

2.– Euskaltegiko zuzendariak ikastaro bakoitzeko egiaztatze-probak zaindu eta gorde beharko ditu, ahal dela euskarri elektronikoan.

2.– El director del euskaltegi deberá custodiar y archivar los modelos de las pruebas de acreditación de cada curso, preferentemente en soporte electrónico.

3.– Irakasleek egiaztatu beharko dute aplikatzera doazen egiaztatzegintzako langaien osotasuna eta probotan jarritako jarduerak ikasleen kopurura eta mailara egokitzen direla.

3.– Los profesores deberán comprobar la integridad de las pruebas de acreditación a aplicar y la adecuación de las tareas encomendadas al número y niveles del alumnado.

33. artikulua.– Egiaztatze-proben eta materialen tratamendua eta zaintza.

Artículo 33.– Tratamiento y custodia de las pruebas y de los materiales de acreditación.

Egiaztatze-probetan erabiltzen diren dokumentuen konfidentzialtasuna bermatuko da egiaztatze-jarduerok sortu, editatu, inprimatu, kopiatu eta banatzeko prozesuetan.

Los procesos de elaboración, edición, impresión, copiado y distribución de los documentos que constituyan las pruebas de acreditación se realizarán garantizando la debida confidencialidad de los mismos.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ERREKLAMAZIOAK ETA KALIFIKAZIO-BERRIKUSPENAK
RECLAMACIONES Y REVISIONES DE CALIFICACIÓN

34. artikulua.– Aurkezpena: epeak, moduak eta jarraibideak.

Artículo 34.– Presentación: plazos, formas y procedimientos.

Azterketariek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte edo/eta erdietsitako kalifikazioa berrikusteko eskatu, eskaera arrazoituz, deialdi bakoitzean ezarritako epeen barruan eta deialdiaren ebazpenean ezarritako jarraibideei lotuz.

Los candidatos podrán presentar reclamaciones y/o solicitar revisión de la calificación obtenida en las pruebas a acreditación, de forma motivada, en los plazos establecidos en cada convocatoria a través de los procedimientos establecidos en la correspondiente resolución.

Desadostasun hutsa adieraztea ez da oinarri nahikoa izango erdietsitako kalifikazioaren berrikuspena eskatzeko. Beraz, oinarri teknikorik gabeko kalifikazio-berrikuspenen eskabideek gaitzirizpena izango dute.

La mera discrepancia con la calificación obtenida no constituirá base suficiente para solicitar revisión de la nota, por lo que las que carezcan de argumentación técnica que las sostenga quedarán desestimadas.

Ez dira onartuko objektibizaziorik gabe edo gertatutakoaren lekukotasunik gabe aurkezten diren erreklamazioak.

Las reclamaciones presentadas sin contraste ni objetivación del hecho que las motiva serán desestimadas.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
KOMUNIKAGAITASUN-MAILA EGIAZTATZEKO AZTERKETA-DEIALDIEN ANTOLAKETA
ORGANIZACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PRUEBAS DE ACREDITACIÓN

35. artikulua.– Organoak eta eskakizun akademikoak.

Artículo 35.– Órganos y exigencias académicas.

1.– Azterketa-deialdien antolaketa artikulu honetan zehaztutako organo hauen bidez eta ondorengo artikuluetan zehazten diren zereginen arabera gauzatuko da:

1.– La organización de las convocatorias de pruebas de acreditación se llevará a cabo a través de los órganos señalados en este capítulo y conforme a las funciones descritas en los artículos siguientes:

a) Azterketa-batzordea

a) Comisión de Exámenes.

b) Mailaz mailako epaimahaiak

b) Tribunales de nivel.

c) Tutoreak

c) Tutores.

d) Aztertzaileak

d) Examinadores.

e) Lurralde-arduradunak

e) Responsables Territoriales.

f) Antolaketa-laguntzaileak

f) Asistentes de organización.

2.– Halaber, HABEren Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuaren Ebaluazio- eta Egiaztatzerako Arloa eta Hizkuntza Teknologia Arloa arduratuko dira azterketa-deialdion antolaketarako beharrezkoak diren zereginez. Ebaluazio- eta Egiaztatzegintza Arloari dagokio azterketak prestatzeko eta dagokien mailarako egokiak direla bermatzeko zereginak betetzea. Hizkuntza Teknologia Arloari, berriz, probon aplikazioa eta gordetzearen antolaketarekin eta koordinazioarekin, eta HEOCaren araberako ziurtagirien Erregistroa kudeatzearekin lotutako zereginak egokituko zaizkio.

2.– Asimismo, el Área de Evaluación y Acreditación y el Área de Tecnología de las Lenguas del Servicio de Didáctica de la Lengua de HABE se encargarán de las tareas que resulten necesarias para la organización de las convocatorias. Corresponderá al Área de Evaluación y Acreditación las tareas relacionadas con la preparación de las pruebas, garantizando que las mismas se adecúen al nivel al que se aplican. Al Área de Tecnología de las Lenguas, por su parte, corresponderá la aplicación y coordinación de las pruebas y su custodia, así como las tareas relacionadas con la gestión del Registro de los niveles de competencia reconocidos conforme al Currículo Básico de Enseñanza del Euskera a Personas Adultas.

3.– Betekizun horietarako izendatzen diren adituek, antolaketarako laguntzaileak izan ezik, zeregin hauek burutzeko eskatzen den titulu akademikoa eta euskarazko erabiltzaile adituaren C2 maila izan beharko dute.

3.– Los expertos nombrados para estos cometidos, con la excepción de los asistentes de organización, deberán contar con la titulación académica exigida para el desempeño de su función en este proceso y el nivel C2 de usuario experto en euskera.

4.– HABEren zuzendari nagusiaren egitekoa da deialdiotan xedatzen diren kide anitzeko organoetan, eta baita Agindu honetan aurreikusten diren azterketa-deialdietako aztertzaileen artean ere, emakumezkoen eta gizonezkoen ordezkaritza ahal den orekatuena izan dadin beharrezko irizpideak finkatzea.

4.– Corresponde a la Director General de HABE establecer los principios y criterios a aplicar para que la representación de mujeres y hombres en los órganos colegiados regulados en la presente Orden, así como entre el personal examinador de las convocatorias, sea lo más equilibrada posible.

36. artikulua.– Egiaztatze-azterketen deialdietarako eta ebaluazio-prozesuen jarraipenerako Azterketa-batzordea.

Artículo 36.– Comisión de Exámenes de las convocatorias de exámenes de acreditación y el seguimiento de los procesos de evaluación.

1.– Azterketa-batzorde bat eratuko da HABEk kudeatzen dituen euskararen komunikagaitasun-mailen egiaztatze- eta ebaluazio-prozesua zuzentzeko. HABEren zuzendari nagusiak izendatuko ditu batzordekideak, lau urteko eperako.

1.– Se constituirá una Comisión de Exámenes para la dirección del proceso de evaluación y de acreditación de los niveles de competencia comunicativa en euskera gestionados por HABE, cuyos miembros serán nombrados para un período de cuatro años por la Dirección General de HABE.

2.– Hauek izango dira Azterketa-batzorde horren funtzioak:

2.– Serán funciones de esta Comisión de Exámenes:

– Maila bakoitza egiaztatzeko azterketa-eredua aztertzea eta onartzea.

– Analizar y validar el modelo de examen para la acreditación de cada nivel.

– Egiaztatze-prozesuaren garapena ahalbidetuko duten irizpideak adostea.

– Acordar los criterios que garanticen el desarrollo del proceso de acreditación.

– Epaimahaietako emaitzak jaso, bildu eta akta idaztea.

– Recabar las calificaciones del tribunal y levantar acta.

– Epaimahaiek jarritako emaitzak jaso ondoren, emaitzok HABEren Zuzendaritza Nagusiari aurkeztea, hark onar ditzan, egiaztagiriak luzatzeari begira, eta Erregistroan alta eman dakien.

– Notificar a la Director General de HABE las calificaciones emitidas por los tribunales, en orden a la emisión de los correspondientes certificados y su consiguiente alta en el Registro.

– Azterketen ebaluazioa egin eta hobekuntzen proposamenak bideratzea.

– Realizar una evaluación de las pruebas aplicadas y proponer las propuestas de mejora.

– Azterketetan gorabeherarik sortuko balitz, aktak behatu eta ondoriozko txostena egitea.

– En caso de que se produjeran incidencias en el desarrollo de las pruebas, examinar las actas y emitir el correspondiente informe.

– Euskararen eta beste hizkuntzen egiaztatzegintzan erabiltzen diren baliabideak eta prozesuak arakatzea.

– Examinar los recursos y procesos al uso en la acreditación de los procesos de aprendizaje del euskera y de otras lenguas.

– Gaitasun-azterketetan parte hartuko duten ebaluatzaileak eta aztertzaileak gaitzeko programak diseinatzea.

– Diseñar los programas de capacitación del personal técnico que vaya a participar en las pruebas de competencia.

– Gaitasun-probak lantzeko eta prestatzeko zein azterketok egin ondorengo ikerketagintzarako irizpideak finkatzea.

– Determinar los criterios que presidan la investigación referente tanto al diseño y elaboración de las pruebas de acreditación como a la de los resultados obtenidos en la aplicación.

– Agindu honetan epaimahaien zeregintzat jotzen diren egitekoak bere egitea, deialdi bereziren batean haien osaketa beharrezkotzat jotzen ez bada.

– Asumir las funciones descritas en esta Orden para los tribunales de nivel de las convocatorias en las que no se prevea específicamente su constitución.

– Emaitzen jarraipena egitea, bereziki euskaltegietan eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetan matrikulatuta dauden ikasleenak, HEOCean eta ECPtan ezarritako diseinu eta irizpide pedagogikoetara egokitutako ikas/irakaskuntza prozesuak hobetzera begira.

– Realizar el seguimiento de los resultados de los procesos de acreditación y evaluación de los alumnos de los euskaltegis y de los centros de autoaprendizaje del euskera, a los efectos de mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza del euskera diseñados conforme al HEOC y a los ECPs.

– Oro har, deialdiarekin zerikusia duten gaietan HABEren Zuzendaritza Nagusiak eskatutako gaiak lantzea.

– En general, asesorar a la Dirección General de HABE en relación a las materias objeto de estas convocatorias.

3.– Azterketa-batzordea honako hauek osatuko dute:

3.– La Comisión de Exámenes estará formada por los siguientes miembros:

– Batzordeburua: HABEren Hizkuntzaren Didaktika-zerbitzuburua izango da.

– Presidente: Responsable del Servicio de Didáctica de la Lengua de HABE.

– Kideak: batetik, euskaltegi publikoetako hiru ordezkari eta euskaltegi pribatuetako eta euskararen autoikaskuntzarako zentroetako sei ordezkari; eta bestetik, egiaztatze-aldirako hiru lurralde-arduradunak, Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuko arloetako arduradunak. Idazkari lanetan, Ebaluazio- eta Egiaztatzerako Arloko arduraduna arituko da.

– Vocales: por un lado, tres representantes de los euskaltegis públicos y seis representantes de los euskaltegis privados y centros de autoaprendizaje del euskera; por otro, los tres responsables territoriales del proceso de acreditación, y los responsables de las Áreas del Servicio de Didáctica de la Lengua. El responsable del Área de Evaluación y Acreditación actuará de secretario.

Beharrezko denetan, HABEren Zuzendaritza Nagusiak ordezkoak ere izendatuko ditu, euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko probak normaltasunez aurrera eraman ahal izateko.

En los casos en que se estime necesario, la Dirección General de HABE designará suplentes, garantizando así que las pruebas de acreditación de los niveles de competencia se desarrollen con normalidad.

37. artikulua.– HABEren egiaztatzegintza-deialdietako mailaz mailako epaimahaiak.

Artículo 37.– Tribunales de nivel de las convocatorias de acreditación de HABE.

1.– Azterketa-deialdietan, maila bakoitzeko epaimahai bana osatuko da egiaztatzeko gaitasun-probak kalifikatzeko.

1.– Se conformará un tribunal por cada nivel de competencia para la calificación de estas pruebas.

HABEren Zuzendaritza Nagusiak Ebazpenez izendatuko ditu, urtero, maila bakoitzeko epaimahaikideak, lehendakaria, lehendakariordeak eta idazkariak HABEren teknikarien artetik, eta gainerako kideak HABEren teknikari, euskaltegi-sare ezberdinetako irakasle edota helduen euskalduntzean aditu direnen artetik, betiere, haien ibilbide profesionala kontuan izanda.

La Dirección General de HABE nombrará anualmente a los componentes del tribunal de cada nivel: los presidentes, vicepresidentes y secretarios, de entre el personal técnico de HABE, y el resto de los componentes, de entre quienes ejerzan como técnicos en HABE, profesorado de las distintas redes de euskaltegis, o personal experto en el ámbito de la euskaldunización de personas adultas, considerando, en cualquier caso, su trayectoria profesional.

2.– Epaimahai bakoitza gutxienez hiru kidek eta gehienez zazpik osatuko dute. Beharrezko denetan, HABEren Zuzendaritza Nagusiak ordezkoak ere izendatuko ditu, euskararen gaitasun-mailak egiaztatzeko probok normaltasunez aurrera eraman ahal izateko.

2.– Cada tribunal estará formado por un mínimo de tres componentes y un máximo de siete. En los casos en que se estime necesario, la Dirección General de HABE designará suplentes, garantizando así que las pruebas de acreditación de los niveles de competencia se desarrollen con normalidad.

3.– Hauek izango dira epaimahaikideen egitekoak:

3.– Serán funciones de estos tribunales:

– Ebaluazio- eta Egiaztatze Arloak landu duen gaitasun-proba egoki aplikatuko dela bermatzea.

– Garantizar la correcta aplicación de la prueba elaborada por el Área de Evaluación y Acreditación.

– Aztertzaile eta tutoreen irizpenak jaso ondoren, gaitasun-probak kalifikatzea.

– Calificar las pruebas de competencia, una vez recogidas las valoraciones de examinadores y tutores.

– Jarritako zuzenketa-irizpideak aztertzaileek egoki aplikatuko dituztela bermatzea.

– Garantizar que los criterios de corrección son correctamente aplicados por los examinadores.

– Zailtasun jakinak edo kontraesanak izan ditzaketen gaitasun-probak ofizioz zuzentzea.

– Corregir de oficio las pruebas que pudieran presentar dificultades o contradicciones manifiestas.

– Zuzenketa eta kalifikazioari buruzko akta idatzi eta HABEren Azterketa-batzordeari berri ematea.

– Levantar acta de la fase de corrección y calificación e informar a la Comisión de Exámenes de HABE.

– Egiaztatze-proben kalifikazioa berrikusteko eskaerei erantzuteko tutoreek idatzitako proposamenak onartzea, eta interesdunei igortzea.

– Aprobar las propuestas de revisión de la calificación de las pruebas de acreditación elaboradas por los tutores y su remisión a las personas interesadas.

– Deialdiko egiaztatze-proben maila bakoitzeko lagin bat berrikustea.

– Revisar una muestra por cada nivel de las pruebas de competencia que se hayan realizado en la convocatoria.

– Deialdiotako ezaugarri, irizpide eta gutxienekoak bete eta betearaztea, aldian aldiko ekintzen aktak idatziz.

– Cumplir y hacer cumplir los contenidos, los criterios y los mínimos establecidos en estas convocatorias, levantando las actas correspondientes.

– Ebaluazio- eta Egiaztatze Arloko arduradunaren gidaritzapean, bateratze-saioetako antolaketan eta ebaluazioan parte hartzea.

– Participar en la organización y evaluación de las sesiones de unificación de criterios de evaluación, organizadas bajo la dirección del responsable del Área de Evaluación y Acreditación.

38. artikulua.– HABEren egiaztatzegintza-deialdietako aztertzaile-taldeetako tutoreak.

Artículo 38.– Tutores de los grupos de examinadores de las convocatorias de acreditación de HABE.

1.– Azterketa-deialdietan, HABEren Zuzendaritza Nagusiak urtero izendatuko ditu aztertzaile-taldeetako tutoreak, HABEren teknikarien, euskaltegi-sareetako irakasleen edo helduen euskalduntzean adituak diren langileen artetik, betiere haien ibilbide profesionala kontuan hartuz.

1.– La Dirección General de HABE nombrará anualmente a los tutores de los grupos de examinadores de entre el personal técnico de HABE, profesorado de las distintas redes de euskaltegis o de entre personal experto en el ámbito de la euskaldunización de personas adultas, teniendo en cuenta, en todo caso, su trayectoria profesional.

Beharrezko denetan, HABEren Zuzendaritza Nagusiak ordezkoak izendatuko ditu, egiaztapen-probak bere osotasunean gauzatuko direla bermatzeko.

En los casos en que se estime necesario, la Dirección General de HABE designará suplentes, a fin de garantizar que las pruebas de acreditación se desarrollen en su totalidad.

2.– Hauek izango dira aztertzaile-taldeetako tutoreen egitekoak:

2.– Serán funciones de los tutores de los grupos de examinadores las siguientes:

– Aztertzaile-talde baten aditu-lanak egitea azterketen ebaluazio-irizpideen aplikazioan.

– Realizar la labor de experto cualificado en la aplicación de los criterios de evaluación de los exámenes de un grupo de examinadores.

– Bateratze-saioetako aztertzaileen gidaritza izan eta eramatea.

– Dirigir las sesiones de unificación de criterios de evaluación para los examinadores.

– Egiaztatze-proben kalifikazioa berrikusteko eskaerei emandako erantzun teknikoak prestatzea, probak berrikusiz eta, hala badagokio, birkalifikatu ondoren, dagokion mailako epaimahaiburuari jakinaraziz eta Epaimahaiak onartu ondoren, interesdunari tutoreak izenpetuta bidaltzea.

– Preparar las respuestas técnicas a las solicitudes de revisión de la calificación de las pruebas de acreditación, procediendo a su revisión y recalificación, si procede, que se presentarán al Presidente del Tribunal de nivel correspondiente y se remitirán al propio interesado, una vez aceptadas por el Tribunal, suscritas por el tutor que ha revisado la prueba.

3.– Aztertzaile-taldeetako tutoreek mailaz mailako epaimahaiaren esanetara jardungo dute kalifikazioei dagozkien zereginetan, eta gaikuntza eta irizpideen bateratzeari dagokionez, HABEren Curriculum Garapen eta Prestakuntza zein Ebaluazio- eta Egiaztatze Arloetako arduradunen esanetara, hurrenez hurren.

3.– Los tutores de los grupos de examinadores realizarán sus funciones de calificación bajo la dirección del tribunal de cada nivel, y las funciones técnicas de formación y unificación de criterios bajo la dirección de las Áreas de Desarrollo Curricular y Formación y de Evaluación y Acreditación de HABE, respectivamente.

39. artikulua.– HABEren egiaztatzegintza-deialdietako aztertzaileak.

Artículo 39.– Examinadores de las convocatorias de acreditación de HABE.

1.– Azterketa-deialdietan, HABEren Zuzendaritza Nagusiak urtero izendatuko ditu aztertzaileak, euskaltegi-sareetako irakasleen edo helduen euskalduntzean adituak diren lankideen artetik, betiere aztertzaileon ibilbide profesionala kontuan hartuz.

1.– La Dirección General de HABE nombrará anualmente examinadores de entre el profesorado de las distintas redes de euskaltegis o personal experto en el ámbito de la euskaldunización de personas adultas, teniendo en cuenta su trayectoria profesional.

2.– Hauek izango dira aztertzailearen egitekoak:

2.– Corresponderán a los examinadores las siguientes funciones:

– Gaitasun-proben lehen ebaluazio-irizpen arrazoitua ematea.

– Emitir el primer dictamen razonado de evaluación de las pruebas de competencia.

– Kalifikazio-orriak eta, dagokionean, aktak zuzen eta egoki betetzea.

– Cumplimentar correctamente las hojas de calificación, así como las actas, cuando proceda.

– Azterketa-egunean azterketa-lekuan lurralde-arduradunaren esanetara izatea.

– Colaborar con quien actúe como responsable territorial el día del examen en el lugar de la prueba.

40. artikulua.– Ebaluatzaile ikerleak.

Artículo 40.– Evaluadores peritos.

1.– HABEren zuzendari nagusiak urtero izendatuko ditu ebaluatzaile ikerleak, denak ere itzal handikoak eta HEOCaren maila jakin bateko hizkuntza-trebetasunen ebaluazioan esperientzia zabalekoak.

1.– La Dirección General de HABE nombrará anualmente a evaluadores peritos, evaluadores de reconocido prestigio y amplia experiencia en la evaluación de las destrezas lingüísticas de un determinado nivel del HEOC.

2.– Ebaluatzaile ikerlearen zereginak ondorengo hauek izango dira:

2.– Corresponderá al evaluador perito las siguientes funciones:

– Idazmena ebaluatzeko probaren hirugarren ebaluazioa eta kalifikazioa egitea, eta dagokion mailako epaimahaiari helaraztea.

– Realizar la tercera evaluación y calificación de la prueba de evaluación de la destreza de expresión escrita y su correspondiente propuesta al Tribunal de nivel.

– Azterketariak, arrazoituz, berrikuspena eskatu duen idazmen-proben kasuan, probon behin betiko ebaluazio- eta kalifikazio-proposamena mailako epaimahaiari egitea, eta Epaimahaiak onartu ondoren, interesdunari ikerleak izenpetuta bidaltzea.

– Realizar al Tribunal de nivel la propuesta definitiva de evaluación y calificación de las pruebas de expresión escrita en las que el candidato haya solicitado revisión de nota de forma motivada que se remitirán al propio interesado, una vez aceptadas por el Tribunal, suscritas por el perito que ha revisado la prueba.

3.– HABEren zuzendari nagusiak izendatutako mailako epaimahaietako kideek eta tutoreek, dagozkien eginkizunez gain, ebaluatzaile ikerlearen egitekoak ere bete ahal izango dituzte.

3.– Los miembros de los Tribunales de nivel y tutores nombrados por el Director General de HABE para el desempeño de dichas funciones, podrán ejercer además la función de evaluador perito.

41. artikulua.– HABEren egiaztatzegintza-deialdietako lurralde-arduradunak.

Artículo 41.– Responsables territoriales de las convocatorias de acreditación de HABE.

1.– Gaitasun-mailak egiaztatzeko deialdi hauek egoki antolatzeko, HABEren zuzendaritza nagusiak lurralde-arduradun bat izendatuko du urtero HABEren teknikarien artetik, lurralde bakoitzeko. Beharrezko denetan, HABEren zuzendari nagusiak ordezkoak ere izendatuko ditu.

1.– Para la correcta organización de estas convocatorias para la acreditación de los niveles de competencia en euskera, la Dirección General de HABE nombrará anualmente de entre el personal técnico de HABE una persona que actúe como responsable por cada territorio. En los casos en que se estime necesario, designará suplentes.

2.– Hauek izango dira lurralde-arduradunaren egitekoak:

2.– Serán funciones de los responsables territoriales:

– Azterketa-lekuak proposatzea eta haien erabilgarritasuna kudeatzea.

– Proponer los lugares de examen y gestionar su disponibilidad.

– Azterketa idatzietako probak antolatzeaz arduratzea, zaintza-lanak barne, eta lurraldean eginiko azterketak jasotzeaz eta gordetzeaz arduratzea.

– Encargarse de la organización de las pruebas escritas, incluida la vigilancia de su ejecución y la custodia de los exámenes aplicados en el territorio.

– Ahozko azterketetarako baliabideen prestaketaz eta antolakuntzaz arduratzea, aztertzaileen nahiz azterketarien antolaketa bideratuz, eta probak gauzatzeko erabilitako materialak, egindako grabazioak eta jasotako kalifikazio-fitxak jasotzeaz, biltzeaz eta entregatzeaz arduratzea.

– Encargarse de la preparación y organización de los recursos necesarios para el examen oral, así como de la organización de examinadores y examinandos, y de la recogida y posterior entrega de los materiales empleados, de las grabaciones realizadas, y de las fichas de calificación elaboradas.

– Agindu honen IV. kapituluan aurreikusitakoaren araberako behar bereziak dituzten azterketariei erantzutea, eta kasu bakoitzean, baimendutako leku- eta egun-aldaketak antolatzea.

– Atender a los examinandos que presentan necesidades específicas conforme a lo previsto en el capítulo IV de la presente Orden, así como organizar los cambios de lugar y fecha autorizados en cada caso.

– Azterketaren eguneko akta idaztea.

– Redactar el acta del día del examen.

42. artikulua.– Antolaketarako laguntzaileak.

Artículo 42.– Asistentes de organización.

Euskarazko komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko deialdiak behar bezala antolatzeko, HABEren Zuzendaritza Nagusiak antolaketa laguntzaileak izendatuko ditu, deialdiaren lurralde-arduradunarekin elkarlanean egiaztatze-saioak antolatzen laguntzeko: proba egiteko behar diren elementuak behar bezala prestatzea, hautagaien datuak erregistratzea eta egiaztatzea, proba behar bezala egiten dela gainbegiratzea, azterketak jasotzea...

Para la correcta organización de estas convocatorias de acreditación de los niveles de competencia en euskera, la Dirección General de HABE nombrará asistentes de organización que colaborarán con el responsable territorial de la convocatoria en la organización de las sesiones de acreditación: la adecuada preparación de los elementos necesarios para la realización de la prueba, el registro y comprobación de los datos de los candidatos, la supervisión del el correcto desarrollo de la prueba, la recogida de los exámenes...

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
EGIAZTATZEGINTZAKO AZTERKETALDIETAKO AZTERKETARIEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EXAMINANDOS DE LAS CONVOCATORIAS DE ACREDITACIÓN

43. artikulua.– Azterketarien eskubide eta betebeharrak.

Artículo 43.– Sobre los derechos y obligaciones de los examinandos.

1.– Agindu honen II. kapituluan zehaztutako ebaluazio-prozesuetan parte hartzen duten ikasleek honako eskubideak eta betebeharrak izango dituzte:

1.– El alumnado que participe en los procesos de evaluación especificados en el Capítulo II de la presente Orden, tendrá los derechos y deberá cumplir con las obligaciones que a continuación se relacionan:

– Euskaltegiaren egutegiaren arabera, egiaztapen-balioa duten mailaren atalasearen gaineko ebaluazio-jarduerak noiz egingo diren garaiz jakitea.

– De conformidad con el calendario académico del euskaltegi, conocer con suficiente antelación cuándo se realizarán las actividades de evaluación de dominio de la lengua con valor acreditativo.

– Ebaluazio-jarduera egiteko lekua egokia izatea, espazioaren eta soinu-mailaren ikuspegitik.

– Que el lugar para la realización de las actividades de evaluación sea adecuado, tanto desde el punto de vista del espacio como en lo referente a la calidad del sonido.

– Ebaluazio-jardueraren osagaiak zeintzuk diren eta denbora-erabileraren aurreikuspena zein den jakitea.

– Conocer los elementos de la actividad de evaluación y la previsión del tiempo para su ejecución.

– Ebaluazio-jardueraren zuzenketan erabiliko diren irizpideen berri izatea.

– Conocer los criterios para la corrección de las actividades de evaluación.

– Ebaluazio-jarduera balioduna, fidagarria eta egingarria izatea. Alegia, ikasten ari den mailarekin bat etortzea eta ahalik eta objektiboena izatea.

– Que las actividades de evaluación sean válidas, fiables y viables; es decir, que se ajusten a los fines establecidos para el nivel a evaluar de la forma más objetiva posible.

– Emaitzen berriak trebetasunez trebetasun bereizirik jakitea.

– Conocer el resultado de las actividades de evaluación de forma desglosada, por destrezas.

– Ebaluazio-jardueraren fitxan, emaitzaz gain, irizpen arrazoitua izatea.

– Que las correcciones de las actividades de evaluación cuenten con el dictamen razonado en que se basen las calificaciones.

– Emaitzekin bat ez badator, ezarritako epe eta moduan, euskaltegiaren aurrean nota berrikusteko eskabide-idazki arrazoitua aurkeztea.

– En caso de desacuerdo con las calificaciones otorgadas, presentar un escrito motivado de solicitud de revisión de nota ante el euskaltegi, en el plazo y modo establecidos.

– Nork bere espedientea ikusteko aukera izatea.

– Acceso al expediente propio.

Betebeharrei dagokienez, berriz, euskaltegiko mailaren atalasearen gaineko ebaluazioan oinarritutako A1 eta A2 mailetako egiaztapena eskuratu nahi duen ikasleak gutxieneko hauek bete beharko ditu:

Por lo que respecta a sus obligaciones, el alumnado de los niveles A1 y A2 que opte por acceder a la acreditación basada en la evaluación de dominio de la lengua del euskaltegi, deberá cumplir las siguientes condiciones:

– Ikas-jardunaren gutxieneko ordu-kopurua betetzea.

– Cumplir el mínimo de horas lectivas.

– Ikastaroan gutxieneko asistentzia izatea.

– Cumplir los requisitos mínimos de asistencia.

– Agindu honen 10. artikuluan adierazitako balio egiaztatzailea duten mailaren atalasearen gaineko ebaluazio-jarduerak egitea.

– Realizar las actividades de evaluación de dominio de la lengua con valor acreditativo, reseñadas en el artículo 10 de esta Orden.

Betebehar hauek, betiere, Agindu honetan ezarritakoaren arabera ematen diren epe eta prozedurei jarraikiz bete beharko dira, salbuespenik gabe. Horietakoren bat betetzen ez badu, ezingo du euskaltegiko mailaren atalasearen gaineko ebaluazioan oinarritutako komunikagaitasun-maila egiaztatu, eta ondorioz, ezta egiaztagiria eskuratu ere.

Estas condiciones, sin excepción, serán de obligado cumplimiento, en los plazos y procedimientos establecidos en la presente Orden. Su incumplimiento conllevará la imposibilidad de acreditar el nivel de competencia en base a las actividades de evaluación de dominio de la lengua del euskaltegi, y de obtener el certificado correspondiente a través de dicho procedimiento.

2.– Agindu honen III. kapituluan zerrendatutako egiaztatze-deialdietara aurkezten diren hautagaiek honako eskubideak eta betebeharrak izango dituzte:

2.– Los candidatos que se presenten a las convocatorias de acreditación enumeradas en el capítulo III de la presente Orden, tendrán los derechos y deberán cumplir con las obligaciones que a continuación se relacionan:

– Gaitasun-proba zein egunetan, zer ordutan, non eta zein ikasgelatan izango den garaiz jakitea.

– Conocer con suficiente antelación el día, la hora, el lugar y el aula donde se celebrará la prueba de acreditación.

– Gaitasun-proba egiteko lekua egokia izatea, espazioaren eta soinu-mailaren ikuspegitik.

– Que el lugar para la realización de la prueba de acreditación sea adecuado, tanto desde el punto de vista del espacio como en lo referente a la calidad del sonido.

– Salbuespenezko egoeretan, azterketa-lekua eta eguna aldatzea, betiere deialdi bakoitzaren ebazpenetan ezarritako baldintzak eta epeak bete direnean.

– En circunstancias motivadas y sobrevenidas, posibilidad de cambiar el lugar y día del examen, siempre y cuando se cumplan las condiciones y plazos fijados en las Resoluciones de cada convocatoria.

– Gaitasun-probaren osagaiak zeintzuk diren eta denbora-erabileraren aurreikuspena zein den jakitea.

– Conocer los elementos de la prueba de acreditación y la previsión del tiempo establecido para la realización de cada ejercicio.

– Gaitasun-probaren zuzenketan erabiliko diren irizpideen berri izatea.

– Conocer los criterios para la evaluación de las pruebas de acreditación.

– Azterketa balioduna, fidagarria eta egingarria izatea. Alegia, egiaztatu nahi den mailarekin bat etortzea eta ahalik eta objektiboena izatea.

– Que el examen sea válido, fiable y viable; es decir, que se ajuste a los fines establecidos para el nivel a evaluar de la forma más objetiva posible.

– Azterketa norena den jakin gabe zuzendua izatea.

– Que el examen sea corregido garantizando el anonimato.

– Emaitzen berri trebetasunez trebetasun bereizirik jakitea.

– Conocer el resultado de las pruebas desglosado por destrezas.

– Gaitasun-probaren kalifikazio-fitxetan, emaitzaz gain, irizpen arrazoitua izatea.

– Que las correcciones de la prueba de acreditación cuenten con el dictamen razonado en que se basen los resultados.

– Gaitasun-proba egiteko onartuen zerrendaren aurrean erreklamazioa egitea.

– Presentar reclamación contra la lista de personas admitidas para realizar las pruebas de acreditación.

– Emaitzekin bat ez badator, ezarritako epe eta moduan, mailaz mailako epaimahaiaren aurrean kalifikazioaren berrikuspena eskatzea.

– En caso de desacuerdo con la calificación otorgada, presentar solicitud de revisión de la misma ante el tribunal de cada nivel, en el plazo y modo establecidos.

– HABEk emaitzak argitaratu ondoren, nork bere espedientea ikusteko aukera izatea.

– Una vez que HABE haya publicado los resultados definitivos, tener derecho a acceder a su expediente.

Betebeharrei dagokienez, berriz, azterketariak deialdi hauetara biltzen diren gutxieneko hauek bete beharko ditu:

En cuanto a las obligaciones, el examinando tendrá que cumplir con los siguientes requisitos mínimos exigidos para estas convocatorias:

– Deialdiotan ezarritako matrikula-prozesua bere osoan eta, aldian-aldian, egoki betea izatea, datu ofizialak zuzen eta zehatz emanez.

– Cumplir íntegra y correctamente el proceso de matriculación establecido en las convocatorias, facilitando sus datos personales de forma correcta y precisa.

– Azterketa-eskubideak ordainduak izatea adierazitako modu eta epeetan.

– Abonar los derechos de examen en los modos y plazos indicados.

– Azterketa-egunean adierazitako lekuan ordurako izatea.

– Acudir al lugar del examen puntualmente en la fecha indicada.

– Azterketako arduradunen aurrean identifikatzea, nortasun-agiria edo agiri ofizial baliokideren bat aurkeztuz.

– Identificarse ante los responsables del examen, presentando el documento de identidad u otro documento oficial equivalente.

– Gainerako azterketariei zor zaien errespetuz jokatzea eta probaren eskakizunetara egokitzea.

– Comportarse con el respeto debido a los demás examinandos y adecuarse a las exigencias de la prueba.

Betebehar hauek betiere Agindu honetan ematen diren epe eta prozedurei jarraikiz bete beharko dira, salbuespenik gabe. Horietakoren bat betetzen ez bada, azterketariak ezingo du azterketarik egin.

Estas condiciones, sin excepción, serán de obligado cumplimiento, en los plazos y procedimientos establecidos en la presente Orden. Su incumplimiento conllevará que el examinando no pueda realizar el examen.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
EGIAZTATZE-ONDORENGO PROZESUAK ETA PROZEDURAK
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS POSTCERTIFICACIÓN

44. artikulua.– Gorabeheretarako protokoloa.

Artículo 44.– Protocolo de incidencias.

Lurralde-arduradunek akta batean jasoko dituzte probetan gerta litezkeen gorabeherak. Horien izaerak edo larritasunak hala eskatuko balu, HABEren zuzendaritza nagusiak proba baliogabetu lezake, dagokion kontrako espedientea bideraturik, eta Azterketa-batzordeak bidalitako txostena aztertu ondoren.

Los responsables territoriales recogerán en acta las incidencias que puedan surgir durante las pruebas. Si el carácter o gravedad de tales incidencias así lo aconsejase, la Dirección General de HABE podrá invalidar la prueba, previa la instrucción del correspondiente expediente contradictorio, y analizado el informe que la Comisión de Exámenes emita al respecto.

Euskaltegiko mailaren atalasearen gaineko ebaluaziogintzan oinarritzen diren egiaztatze-prozesuetan agerturiko gorabeherei dagokienez, euskaltegietako edo euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako zuzendaritzei egokituko zaie dagokion akta idaztea halakorik gerta dadinean.

Por lo que a las incidencias observadas en los procesos de acreditación que se fundamentan en la evaluación de dominio de la lengua del euskaltegi, corresponderá a las direcciones de los euskaltegis o de los centros homologados para el autoaprendizaje del euskera levantar el acta correspondiente en los casos en que tales incidencias tengan lugar.

45. artikulua.– Komunikazio-gaitasunaren egiaztagirien ereduak.

Artículo 45.– Modelos de certificado de competencia comunicativa.

1.– Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean zehazturiko mailen egiaztatzea Kultura eta Hizkuntza Politika sailburuak emandako egiaztagiriaren bidez egingo da, hala mailaren atalasearen gaineko ebaluazio-jardueretan oinarrituriko egiaztatze-prozesuetan, nola egiaztatze-deialdien bidez buruturikoetan.

1.– La acreditación de los niveles definidos en el Currículo Básico para la Enseñanza de Euskera a Personas Adultas se realizará mediante certificado otorgado por el Consejero de Cultura y Política Lingüística, tanto en los casos en que el proceso acreditativo se haya sustentado en las actividades de evaluación de dominio de la lengua, como en aquellos llevados a cabo mediante convocatorias de acreditación.

2.– Horretarako sei egiaztagiri-eredu diseinatuko dira, komunikagaitasun-maila bakoitzeko bat, eta Agindu honetan ezarritakoaren arabera idatziko dira.

2.– Se diseñarán a tal efecto seis modelos de certificado, uno por nivel de competencia comunicativa que se ajustarán en su redacción a lo establecido en esta Orden.

3.– Halaber, zatikako gaitasunen ziurtagiri-ereduak diseinatuko dira, Agindu honetako 4. eta 13. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz.

3.– Se diseñarán igualmente modelos de certificados de competencias parciales conforme a lo establecido en los artículos 4 y 13 de esta Orden.

4.– Desgaitasunen bat dutenentzako berariazko egiaztagiri-ereduak diseinatuko dira. Desgaitasunak hizkuntzaren erabileran makrotrebetasun komunikatibo jakin bat garatzeko ezintasuna dakarrenean, delako trebetasunaren kalifikazioan «ebaluatu gabea» islatuko da, eta kalifikazio orokorra gainerako makrotrebetasunetan erdietsitako kalifikazioetatik aterako da. Egiaztatze-proba baldintza hauetan gainditzen denetan, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak ematen duen egiaztagiriak ohar bat izango du, azterketariaren desgaitasunagatik dena delako trebetasuna ebaluatu ez dela adierazten duena.

4.– Se diseñarán modelos de certificación específica para discapacitados. Cuando la discapacidad conlleve la imposibilidad de desarrollar el uso del lenguaje con alguna macrodestreza comunicativa concreta, se procederá a reflejar «no evaluado» en la calificación de dicha destreza, obteniendo la calificación global a partir de las calificaciones obtenidas en el resto de las macrodestrezas. En el caso de superar la prueba de acreditación en estas circunstancias, el certificado de acreditación emitido por el Departamento de Cultura y Política Lingüística incluirá una nota indicando que determinada destreza no ha sido evaluada por discapacidad del candidato.

5.– Gaitasun orokorreko proba nahiz zatikakoa gainditu duen azterketariak HABEren aplikazio informatikoaren bidez deskargatu ahal izango du bere egiaztagiria. Ziurtagiri horiek baliozkoak izango dira dokumentuaren titularrak euskaraz duen komunikazio-gaitasuna egiaztatzeko, bertan jasotzen diren baldintzetan.

5.– El candidato que haya superado una prueba de competencia general o parcial podrá descargar su certificado de acreditación a través de la aplicación informática de HABE. Dichos certificados tendrán validez para acreditar la competencia comunicativa en euskera que tiene la persona titular del documento en los términos en los que se recojan en el mismo.

46. artikulua.– Eraginkortasun-data.

Artículo 46.– Fecha de efectividad.

1.– A1 eta A2 mailetako atalasearen gaineko egiaztatze-ebaluazioa lau alditan aplikatuko da urtean zehar: lehenengoa, urriaren 1etik abenduaren 31ra bitartean emandako ikastaroak hartzen dituena; bigarrena, urriaren 1etik martxoaren 31ra bitartean emandako ikastaroak hartzen dituena; hirugarrena, urriaren 1etik ekainaren 30era bitartean emandako ikastaroak hartzen dituena; eta laugarrena, uztailaren 1etik irailaren 30era bitartean emandako ikastaroak barne hartzen dituena.

1.– La evaluación de dominio de la lengua se aplicará con carácter certificativo en cuatro períodos a lo largo del año para los niveles A1 y A2: el primero, el que comprende los cursos impartidos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre; el segundo, el que comprende los cursos impartidos entre el 1 de octubre y el 31 de marzo; el tercero, el que comprende los cursos impartidos entre el 1 de octubre y el 30 de junio; y el cuarto, el que comprende los cursos impartidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

2.– Garai horietan erdietsitako agiriek urtarrilaren 30eko, apirilaren 30eko, uztailaren 30eko eta urriaren 30eko eragin-data izango dute, hurrenez hurren.

2.– Las fechas de efectividad de los certificados obtenidos en cada uno de dichos períodos de evaluación serán, correspondientemente, el 30 de enero, el 30 de abril, el 30 de julio y el 30 de octubre.

3.– Egiaztatzegintza-deialdien kasuan, ziurtagirien eraginkortasun-data deialdiaren behin betiko emaitzak argitaratzen diren egunekoa izango da.

3.– En el caso de las convocatorias de exámenes de acreditación, la fecha de efectividad de los certificados será la de la publicación de los resultados definitivos de la convocatoria.

47. artikulua.– Ziurtagiriak baliozkotzea.

Artículo 47.– Convalidación de certificados.

Agindu honetan araututako sistemaren bidez lortutako ziurtagiriak baliozkotzeko, uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuan xedatutakoa beteko da. Dekretu horren bidez, aldatu egiten da euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko Dekretua.

A efectos de convalidación de los certificados obtenidos mediante el sistema regulado en la presente Orden, se estará a lo dispuesto en el Decreto 187/2017, de 4 de julio, por el que se modifica el Decreto de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

48. artikulua.– HEOCaren gaitasun-mailen ziurtagirien Erregistroa.

Artículo 48.– Registro de los certificados de niveles de competencia del HEOC.

Agindu honetan xedatutakoaren arabera euskaltegi eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek eta deialdietako azterketariek egiaztatzen dituzten euskararen gaitasun-mailak HEOCaren gaitasun-mailen ziurtagirien HABEren Erregistroan inskribatuko dira. Erregistro honetan, pertsona bakoitzari buruzko identifikazio-datuekin batera, egiaztatutako HEOCaren gaitasun-maila edo mailak eta egiaztatze-data jasoko dira.

Los certificados correspondientes a los niveles de competencia acreditados por el alumnado de los euskaltegis y centros homologados para el autoaprendizaje del euskera, así como por los examinandos en las convocatorias de exámenes promovidas al efecto, serán inscritos en el Registro de HABE de niveles de competencia del HEOC. Se recogerán en este Registro, junto con los datos identificativos de cada persona, el nivel o niveles de competencia del HEOC acreditados y la fecha de acreditación.

49. artikulua.– Nork bere espedientea ikusteko aukera.

Artículo 49.– Acceso al expediente.

Azterketariak HABEren atarian kontsultatu ahal izango ditu idatzizko eta ahozko adierazpen-proben balorazioari dagozkion irizpen arrazoituak, bere idatzizko ulermen eta adierazpen-probak eta ahozko adierazpen-probaren grabazioa; agiriok osatzen dute hautagai bakoitzaren egiaztatze-probaren espedientea.

El examinando podrá consultar en el portal de HABE los dictámenes razonados correspondientes a la valoración de las pruebas de expresión escrita y oral, sus pruebas de comprensión y expresión escrita y la grabación de su prueba de expresión oral que constituyen el expediente de su prueba de acreditación.

50. artikulua.– Datu pertsonalen babesa.

Artículo 50.– Protección de datos de carácter personal.

1.– Egiaztatze-deialdi hauetan adierazitako datu pertsonalak eta egiaztatze-prozeduran zehar sortzen direnak «Euskara-mailak egiaztatzeko deialdi irekiak», «Euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikaslegoarentzako deialdiak», «Ikasleen dirulaguntzak» eta «Egiaztapen probetarako eskatutako egokitzapenak» izenekoak, edo hauen ordez ezar daitezkeenak, dagokion Tratamendu-Jardueren Erregistroan (TJR) sartuko dira, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta Europako Batzordearen eta Europako Parlamentuaren 2016/679 araudian xedatutakoaren arabera. Fitxategi horietan jasotako datuen erabilera ondoren zehazten dena izango da:

1.– Los datos personales manifestados en estas convocatorias de acreditación, así como los que se produzcan a lo largo del procedimiento de acreditación, serán incorporados a las actividades de tratamiento correspondientes en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) denominadas: «Convocatorias abiertas para la acreditación de niveles de euskera», «Convocatorias para el alumnado de los euskaltegis y centros homologados de euskera», «Subvenciones al alumnado» y «Adecuaciones solicitadas para la realización de las pruebas de acreditación» o en las que lo sustituyan, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento 2016/679 de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, sobre Protección de Datos, para los objetivos que se especifican a continuación:

– Deialdi hauetan aurreikusitako egiaztatze-prozeduren kudeaketa.

– La gestión de los procedimientos previstos en estas convocatorias.

– Euskararen ezagutza egiaztatzeko ziurtagiriak HABEren erregistroan inskribatzea, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko azaroaren 23ko Aginduaren 19. artikuluan xedatutakoaren arabera.

– Inscripción en el Registro de HABE de certificados de acreditación del conocimiento del Euskera, conforme a lo estipulado en el artículo 19 de la Orden de 23 de noviembre de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura.

– Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratura jaulkitako ziurtagiriak bidaltzea, urriaren 16ko 222/2012 Dekretuan xedatutakoaren arabera, deialdi hauetan gaitasun-maila egiaztatzen duten pertsona guztiei. Erregistro horretako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzaren titularra da. Bertan jasotako datu pertsonalen eskubideak Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Zerbitzu Zuzendaritzan gauzatuko dira.

– La remisión de los certificados emitidos al Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 222/2012, de 16 de octubre, de todas aquellas personas que en estas convocatorias acrediten su nivel de competencia. La persona responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en dicho Registro es la titular de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas. Los derechos de los datos personales incluidos en la misma se materializarán ante la Dirección de Servicio del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

– Egiaztatze-probak gainditu dituzten ikasleei zuzendutako dirulaguntzen kudeaketa, deialdia onartzen denean.

– La gestión de las subvenciones dirigidas al alumnado que haya superado las pruebas de acreditación, cuando se apruebe convocatoria al efecto.

2.– HABEren zuzendaria izango da tratamenduaren ardura izango duen administrazio-organoa. Beharrezkoa da trataera ematea legezko beharrak betetzeko (HABE sortu eta euskaltegiak arautzeko azaroaren 25eko 29/1983 Legea) eta interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen alde egindako eginkizuna betetzeko (Euskadiko Ogasun Orokorreko Dirulaguntzei eta Antolarauei buruzko Lege Orokorra).

2.– El Director de HABE será el órgano administrativo responsable del tratamiento. Es necesario el tratamiento para el cumplimiento de obligaciones legales (Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación de HABE y regulación de los euskaltegis) y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

3.– Interesdunek datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea izango dute, bai eta datuok tratatzearen aurka egiteko eskubidea ere, informazio osagarrian adierazitako moduan. Era berean, helbide honetan beren datuen tratamenduari buruzko informazio osagarria eskuratu ahal izango dute: https://www.habe.euskadi.eus/datu-pertsonalen-babesa-haben/s23-edukiak/eu/

3.– Las personas interesadas tendrán derecho de acceso, rectificación y supresión, así como de limitación u oposición a su tratamiento en los términos señalados en la información complementaria. Asimismo, podrán obtener información complementaria sobre el tratamiento de sus datos en la siguiente dirección: https://www.habe.euskadi.eus/proteccion-datos-personales-habe/s23-edukiak/es/

4.– Egiaztatze-prozesuaren ondoren, lau hizkuntza-trebetasunak neurtzeko probak prestakuntza-helburuetarako edo ikerketa-lanetarako erabili ahal izango dira, egiaztatze-prozedura amaitu ondoren eta, hala badagokio, barneratuta dituzten datu pertsonalak bereizi ondoren, indarrean dagoen legeriak agintzen duen moduan.

4.– Después del proceso de acreditación, las pruebas realizadas para la medición de las cuatro destrezas lingüísticas podrán ser utilizadas para fines formativos o para trabajos de investigación, una vez finalizado el procedimiento de acreditación y tras la correspondiente disociación de los datos personales que, en su caso, tengan incorporados, tal y como ordena la legislación vigente.

51. artikulua.– Ebaluazio-jarduerak eta gaitasun-probak gordetzea.

Artículo 51.– Conservación de las actividades de evaluación y de las pruebas de competencia.

HABEren Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzuak ikerketarako gordeko ditu ahozko zein idatzizko ebaluazio-jarduerak eta gaitasun-probak.

El Servicio de Didáctica de la Lengua de HABE guardará para la investigación las actividades de evaluación y las pruebas de acreditación realizadas, tanto escritas como orales.

Gaitasun-proben eta ebaluazio-jardueren garbiketa egiterakoan, HABEren Hizkuntza Teknologia Arloak, gutxienez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eskumena duen Sailak horretarako jarritako epea gordeko du eta garbiketa-akta egingo du.

A efectos del expurgo correspondiente, el Área de Tecnología de las Lenguas de HABE respetará como mínimo el plazo establecido por el Departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi competente al respecto, y levantará el acta correspondiente.

52. artikulua.– Egiaztatzegintza-deialdietan partaide izateagatik HABEren lankide ez direnei dagokien diru-ordaina.

Artículo 52.– Compensación económica a personal ajeno a HABE por la participación en las convocatorias de acreditación.

Agindu honetan aurreikusitako azterketa-deialdietan, HABEren plantillako lankide ez izanik aztertzaile edo tutore aritu den, edo deialdi horiek antolatzeko aurreikusi diren organoetan parte hartu duen, edo Agindu honetara bildutako beste ezein ardura hartzen duen orok izango du dagokion diru-ordaina jasotzeko eskubidea. Diru-ordain horien zenbatekoak, lankidetzak ordaintzeko irizpideak eta zeregin bakoitzari dagokion tarifa HABEren zuzendari nagusiaren Ebazpen baten bidez emango dira jakitera.

Toda persona que, no teniendo relación laboral ni estatutaria con HABE, haya ejercido como examinadora o tutora en las convocatorias de exámenes de acreditación previstas en esta Orden, o que haya formado parte de los órganos previstos para la organización de dichas convocatorias, o haya asumido cualquier otra responsabilidad prevista en esta Orden, tendrá derecho a la correspondiente compensación económica. Las cuantías de estas compensaciones, los criterios de pago de las colaboraciones y las tarifas correspondientes a cada tarea se darán a conocer mediante Resolución de la Dirección General de HABE.

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
ONDORIO EKONOMIKOAK
EFECTOS ECONÓMICOS

53. artikulua.– Ikasleentzako dirulaguntzak.

Artículo 53.– Ayudas económicas al alumnado.

1.– Agindu honetan ezarritako ebaluazio- edo egiaztatzegintzaren hariko jarraibideen baitan, euskarazko komunikagaitasun-maila bat gainditu edo egiaztatu dutenek HABEren zuzendari nagusiak urtero egingo duen ikasleentzako dirulaguntza-deialdian parte hartzeko eskubidea izango dute.

1.– Quienes hayan superado o acreditado un nivel de competencia comunicativa en euskera, conforme a los procedimientos de evaluación o acreditación establecidos en esta Orden, tendrán derecho a acogerse a la convocatoria de ayudas al alumnado que anualmente convocará el Director General de HABE.

2.– Urteroko deialdi horrek xede du euskaltegietako ikasleei diru-ordaina ematea azkeneko bi ikasturtetan egindako ikastaroetan matrikulatzeko egindako diru-ekarpenengatik.

2.– El objetivo de esta convocatoria anual será compensar económicamente a los alumnos de los euskaltegis por las aportaciones que hayan realizado en concepto de matrícula en los cursos en los que se hayan inscrito en los dos últimos ejercicios académicos.

3.– Horretarako, HABEren zuzendari nagusiak, urtero, euskaltegietako ikasleentzako laguntzen deialdiak egingo ditu, aurrekontu-baliabideek horretarako bide ematen badute, dirulaguntza hauek aitortzeko baldintzak eta prozedurak ezarriz eta moduluak eta irizpideak zehaztuz, euskarazko komunikazio-gaitasunen A1, A2, B1 eta B2 mailetako atalasearen ebaluazioa Agindu honetan zehaztutako moduan, euskaltegian gainditu, edota HABEren egiaztatze-proben bidez HEOCaren edozein maila gainditu duten ikasleei, edo, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuaren arabera agiri baliokideak aurkezten dituzten ikasleei zuzenduak.

3.– A dichos efectos, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, el Director General de HABE procederá anualmente a convocar las ayudas dirigidas al alumnado de los euskaltegis, estableciendo en dichas convocatorias las condiciones y procedimientos para el acceso a dichas ayudas, así como los módulos y criterios para determinar las subvenciones a otorgar a los alumnos que hayan superado las pruebas de evaluación de dominio de la lengua de los niveles A1, A2, B1 y B2 en el euskaltegi o las pruebas de acreditación convocadas por HABE para cualquier nivel del HEOC, así como al alumnado que haya acreditado un título o certificado equivalente conforme a lo establecido en el Decreto 187/2017, de 4 de julio, por el que se modifica el Decreto de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

4.– HABEren Erregistroan inskribatutako euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek antolatutako ikastaroetan matrikulatzen diren ikasleentzat Agindu honen 54.3 artikuluan zehaztutako dirulaguntzak, ikasleak ordaindutako matrikula-kosteak bere osoan edo zati batean konpentsatu ahal izango dira urteroko deialdietan aurreikusitakoaren arabera.

4.– Las ayudas enumeradas en el artículo 54.3 de esta Orden podrán alcanzar el total, y en todo caso, cubrir parte de los costes de matriculación de los cursos de euskera en los casos previstos y en las condiciones establecidas en las convocatorias anuales para los alumnos que se matriculen en los cursos de los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera inscritos en el Registro de HABE.

5.– HABEren Kudeaketa Zerbitzuari dagokio, Ekonomia eta Administrazio Unitatearen eta Ikuskatzailetzaren bitartez, deialdi horietan aurreikusitako kudeaketa-lanak burutzea.

5.– Corresponderá al Servicio de Gestión de HABE, a través de su unidad de Economía y Administración y de la Inspección, la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en dichas convocatorias.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Agindu honetan jasotako kide anitzeko organoek, Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen Atariko tituluaren II. kapituluan xedatutakora egokituko dituzte funtzionamendu zein erabakien araubidea.

Los órganos colegiados regulados en la presente Orden ajustarán su funcionamiento y régimen de acuerdos a lo establecido en las normas contenidas en el capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

HABEk bere euskarazko komunikazio-gaitasunaren egiaztagirien Erregistroaren egitura Agindu honetako 4. eta 13. artikuluetan xedatutakora egokituko du, Aginduaren indarraldia hasi eta sei hilabetera.

HABE adecuará la estructura de su Registro de certificados oficiales de competencia comunicativa en euskera a lo dispuesto en los artículos 4 y 13 de esta Orden, en el plazo de seis meses a partir de la fecha de puesta en vigor de la presente Orden.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek 2019-2020 ikasturtean Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren B1 gaitasun-maila egiaztatu ahal izan dezaten ebaluazio jarraituko jarduerei balio egiaztatzailea aitortzeko prozedura, 2019ko azaroaren 13ko HABEren zuzendariaren ebazpenaren I. eta III. eranskinetan zehaztutako ezaugarrien eta baldintzen arabera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailburuaren 2018ko ekainaren 7ko Aginduan ezarritako laugarren aldiaren bukaerarekin itxiko da, hain zuzen 2019ko urriaren 1etik 2020ko irailaren 30era bitartean emandako ikastaroak hartzen dituena.

El procedimiento de reconocimiento del valor acreditativo a las actividades de evaluación continua del nivel de competencia B1 del Currículo Básico de Enseñanza de Euskera a Personas Adultas realizadas por el alumnado de los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera inscritos en el Registro de HABE, en el curso 2019-2020, conforme a las características y condiciones especificadas en los Anexos I y III de la Resolución de 13 de noviembre de 2019, del Director de HABE, concluirá con el fin del cuarto período descrito en la Orden de 7 de junio de 2018, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, el período que comprende los cursos impartidos entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Agindu honen 35.2 artikuluan ezarritako erabiltzaile adituaren C2 maila izatearen betebeharrari dagokionez, ondoren xedatzen diren epeetan bete behar izango dute B1, B2 eta C1 mailetako aztertzaileek:

El cumplimiento de la condición relativa a la acreditación del nivel C2 de usuario experto en euskera, prevista en el artículo 35.3 de esta Orden, será exigible en los términos que se señalan a continuación para los examinadores de los niveles B1, B2 y C1:

– C1 mailako aztertzaileek 2022ko urriaren 1ean izan beharko dute egiaztatua erabiltzaile adituaren C2 maila, 2022-2023 ikasturtea hastean.

– Los examinadores del nivel C1 deberán contar con el nivel C2, usuario experto, acreditado el 1 de octubre de 2022, al inicio del curso 2022-2023.

– B1 eta B2 mailetako aztertzaileek 2024ko urriaren 1ean izan beharko dute egiaztatua erabiltzaile adituaren C2 maila, 2024-2025 ikasturtea hastean.

– Los examinadores de los niveles B1 y B2 habrán de tener acreditado el nivel de usuario experto, C2, el 1 de octubre de 2024, al inicio del curso 2024-2025.

Agindu hau indarrean sartu eta xedapen honetan xedaturiko epeak igaro bitartean, B1, B2 eta C1 mailetako aztertzaileek erabiltzaile gaituaren C1 maila egiaztatua izan beharko dute.

En el período comprendido entre la entrada en vigor de la presente Orden y las fechas de aplicación dispuestas en la presente disposición, los examinadores de los niveles B1, B2 y C1 deberán tener acreditado el nivel C1, usuario competente.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eskumena duen Sailak egindako azterketak gordetzeko epea zehazten ez duen bitartean, HABEk azterketa eta ebaluazio-jardueren garbiketa egingo du deialdia bere osoan amaitu eta, gutxienez, bost urte pasatu ondoren.

En tanto que el Departamento competente en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi no determine el calendario de conservación de los exámenes realizados, HABE procederá al expurgo de los exámenes y de las actividades de evaluación una vez transcurrido, como mínimo, cinco años desde la conclusión del procedimiento acreditativo correspondiente.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe geratzen da Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak 2016ko azaroaren 23an emandako Agindua, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak ezartzen dituena, eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2018ko ekainaren 7an emandako Agindua, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean ezarritako gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak ezartzen dituen 2016ko azaroaren 23ko Agindua aldatzen duena.

Queda derogada la Orden de 23 de noviembre de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se establecen los procedimientos de obtención de los certificados correspondientes a los niveles de competencia definidos en el Currículo Básico de Enseñanza de Euskera a Personas Adultas y la Orden de 7 de junio de 2018, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, de modificación de la Orden de 23 de noviembre de 2016, por la que se establecen los procedimientos de obtención de los certificados correspondientes a los niveles de competencia definidos en el Currículo Básico de Enseñanza de Euskera a Personas Adultas.

Halaber, indarrik gabe geratzen dira agindu honetan ezarritakoaren kontra dauden maila apalagoko gainerako xedapenak.

Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de rango inferior que se opongan a lo establecido en esta Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ahalmena ematen zaio HABEren zuzendari nagusiari, berari dagozkion eskumenen eremuan, agindu honetan ezarritakoa egikaritzeko.

Se faculta al Director General de HABE para que, dentro de su ámbito competencial, ejecute lo establecido en esta Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu hau 2020ko urriaren 1ean jarriko da indarrean, beronen aplikazio-eremuko zentroetan 2020-2021 ikasturtearen hasierarekin batera.

Esta Orden entrará en vigor el día 1 de octubre de 2020, con el inicio del curso 2020-2021 en los centros del ámbito de aplicación de la misma.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko irailaren 9a.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de septiembre de 2020.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental