Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

186. zk., 2020ko irailaren 21a, astelehena

N.º 186, lunes 21 de septiembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI - ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI - AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
3765
3765

EBAZPENA, 2020ko irailaren 10ekoa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen, argitaratzen eta deitzen baitira «Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio» 2020 laguntza-programa arautzen duten oinarriak.

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2020, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio» 2020.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomi Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren menpeko Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoak, hainbat ekintza egiten ditu bultzada bat emateko Euskal Autonomia Erkidegoko industria eta enpresen jarduera sustatzeari, industria garatu, dibertsifikatu eta lehiakortasuna hobetzeari, berrikuntzari, nazioartekotzeari eta Informazioaren eta Ezagutzaren Gizartea garatzeari, eta enpresen ekintzailetza-jarduera sustatzeari.

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medioambiente del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a promover la actividad industrial y empresarial, la inversión, el desarrollo, la diversificación y la competitividad industrial, la innovación, la internacionalización, el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y el fomento de la actividad emprendedora empresarial, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Horri dagokionez SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak hainbat ekintza gauzatu ditu Basque Industry 4.0 Estrategia sustatzea xede. Estrategia horren helburua da enpresek teknologia aurreratuak erabil ditzatela bultzatzea, hala nola robotika, fabrikazio aditiboa, material aurreratuak, etab. Enpresak duela gutxi hasi dira era horretako teknologiak erabiltzen eta, ondorioz, beharrezkoa da sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak gauzatzea.

A este aspecto, SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, viene desarrollando diversas acciones encaminadas a impulsar la Estrategia Basque Industry 4.0., dirigida a impulsar el uso por parte de las empresas de tecnologías avanzadas como la robótica, fabricación aditiva, materiales avanzados, etc. El uso de las citadas tecnologías, por parte de las empresas, se encuentra en un estado incipiente, que precisa de acciones de impulso y sensibilización.

Hori dela eta, laguntza-programa honen helburu nagusia da industria-enpresen artean 4.0 industriari loturiko teknologien erabilera sustatzea.

En consecuencia, el presente Programa de Ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de promover el uso, por parte de las empresas industriales, de las tecnologías asociadas a la Industria 4.0.

Gorago adierazitakoaren arabera,

Por lo expuesto,

HAUXE ERABAKI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– «Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio» 2020 laguntza-programari dagozkion oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea, zeintzuen edukia atxikita baitago Ebazpen honen Eranskinean.

Primero.– Aprobar las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al Programa de Ayudas «Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio» 2020, cuyo contenido se adjunta a modo de Anexo a la presente Resolución.

Bigarrena.– Ebazpen hau osorik argitaratzea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Segundo.– Proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución.

Hirugarrena.– Ebazpen honen kontra, hautazko izaeraz, berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusiaren aurrean, hilabete bateko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik kontatzen hasita, edo zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, administrazioarekiko epaitegietan, bi hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Tercero.– Contra la presente Resolución, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Dirección General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución.

Laugarrena.– Ebazpen hau indarrean sartuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean.

Cuarto.– La presente Resolución surtirá efecto a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bilbao, 2020ko irailaren 10a.

En Bilbao, a 10 de septiembre de 2020.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusia,

El Director General SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

ERANSKINA
ANEXO
«BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB (BDIH) – KONEXIO» 2020 LAGUNTZA-PROGRAMAREN OINARRI ARAUTZAILEAK
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB (BDIH) – KONEXIO 2020

2014an, Eusko Jaurlaritzak Basque Industry 4.0 estrategia abiarazi zuen, «ekoizpen-bitarteko eta -sistemetan inteligentzia txertatzearen, agertu berriak diren gaitasunak eta teknologiak produktu eta prozesu berrietan aprobetxatzearen, material aurreratuak balio erantsi handiagoa duten soluzioetan edo prozesu hobetuetan integratzearen, erabilitako baliabideen eraginkortasun eta jasangarritasunaren, eta balio erantsi handiko zerbitzuak integratzearen aldeko apustu bat», hain zuzen ere. Estrategia horren erdigunea «Euskadi oinarri industriala duen ekonomia gisa kokatzea da, ezagutzaren fabrikazio intentsiboaren bitartez».

El Gobierno Vasco lanzó en 2014 la estrategia Basque Industry 4.0, «una apuesta por la incorporación de inteligencia en medios y sistemas de producción, el aprovechamiento de capacidades y tecnologías emergentes en nuevos productos y procesos, la integración de materiales avanzados en soluciones de mayor valor añadido o procesos mejorados, la eficiencia y sostenibilidad de los recursos empleados y la integración de servicios de alto valor añadido.» Esta es una estrategia enfocada en «reforzar el posicionamiento de Euskadi como una economía de base industrial desde el impulso de la fabricación intensiva en conocimiento.»

Basque Digital Innovation Hub (BDIH) irabazi asmorik gabeko ekimen bat da, eta RIS 3 Espezializazio Adimentsuaren Euskal Estrategiari erantzuten dio, hain zuzen ere fabrikazio aurreratuaren arloan, baita «Basque Industry 4.0», www.basqueindustry.eus ekimenari ere (2020ko Zientzia eta Teknologia Planaren, RIS3 Euskadi ekimenaren eta 2017-2020 Industrializazio Planaren esparruan zehaztu eta ezarri zen), industria-ehunduran berrikuntza digitalen arloko esperimentazioa sustatzeko.

El Basque Digital Innovation Hub (BDIH) es una iniciativa sin ánimo de lucro que responde a la Estrategia Vasca de Especialización Inteligente RIS3 en fabricación avanzada, «Basque Industry 4.0», www.basqueindustry.eus (definida e implementada en el marco del Plan de Ciencia y Tecnología PCTI 2020 – RIS3 Euskadi y en el Plan de Industrialización 2017-2020) para apoyar el tejido empresarial en la experimentación de innovaciones digitales.

BDIHren helburua da Europako industria-ehundurari eta, bereziki, euskal enpresa txiki eta ertainei, sarbide erraz eta errentagarria ematea 4.0 industriak dakartzan erronkei aurre egiteko beharrezkoak diren gaitasun zientifiko eta teknologiko berritzaile eta bikainetara, fabrikazio aurreratuaren eremuan, ETE-ek eta gainerako enpresek aurrera egin eta lehiakortasuna hobetu ahal izan dezaten.

El objetivo del BDIH es proporcionar un acceso fácil y rentable al tejido industrial europeo, especialmente a PYMEs vascas, a las capacidades científicas y tecnológicas innovadoras y excelentes necesarias para afrontar los desafíos de la industria 4.0 en el entorno de fabricación avanzada, permitiendo así a las PYMEs y resto de empresas, evolucionar y ser más competitivas.

Digitalki konektatutako I+B azpiegitura-sare bat da, fabrika pilotuekin eta fabrikazio aurreratuaren hainbat arlotako know-how espezializatuarekin, 6 nodo hauetan antolatuta: fabrikazio aditiboa, robotika malgu eta kolaboratzailea, zibersegurtasuna, makina adimentsu eta konektatuak, material aurreratuak eta data driven solutions, guztiak ere digitalizaziorako teknologia gakoak 4.0 Industrian.

Consiste en una red de infraestructuras de I + D conectadas digitalmente, plantas piloto y know-how especializado en diferentes áreas de fabricación avanzada organizadas en 6 nodos diferentes: Fabricación Aditiva, Robótica Flexible y Colaborativa, Ciberseguridad, Máquinas Inteligentes y Conectadas, Materiales avanzados y Data Driven Solutions, todas ellas tecnologías clave de digitalización para la Industria 4.0.

Halaber, Europako Batzordeak, Komunikazio Sareen, Edukien eta Teknologiaren Zuzendaritza Nagusiaren (DG Connect) bidez, eta «Digital Single Market» estrategiaren esparruan, hainbat ekimen sustatu ditu azken urteotan, besteak beste «Digital Innovation Hubs» izenekoa; horren helburua da Europaren lehiakortasuna hobetzea teknologia digitaletan, baita ETE guztiek, tamaina, herrialdea eta sektorea edozein dutelarik ere, berrikuntza digitalen onurak eskuratu ditzaketela bermatzea ere. Digital Innovation Hubs izenekoak leihatila bakar gisa funtzionatzen dute; horietan, enpresek eta, bereziki, ETE-ek, startupek eta enpresa ertainek, negozioak, ekoizpen-prozesuak, produktuak eta zerbitzuak hobetzeko laguntza jaso dezakete, teknologia digitala txertatzearen bidez.

Asimismo, la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenidos y Tecnología (DG Connect) y en el marco de la Estrategia «Digital Single Market», ha promovido durante los últimos años una serie de iniciativas entre las que se encuentran los Digital Innovation Hubs, con el objetivo de reforzar la competitividad de Europa en tecnologías digitales y asegurar que todas las pymes, sea cual sea su tamaño, país y sector puedan obtener los beneficios de las innovaciones digitales. Los Digital Innovation Hubs se constituyen como ventanilla única donde las empresas, especialmente las pymes, startups y empresas medianas, pueden obtener ayuda para mejorar sus negocios, procesos de producción, productos y servicios a través de la incorporación de tecnología digital.

Europako estrategiaren («Digital Single Market») lehentasunetako bat da DIH sare indartsu bat sustatzea, Europa mailan, Europako enpresa guztiek aukera digitalak aprobetxa ditzaketela bermatzeko. Helburu horrekin, DG Connect zuzendaritzak 500 ekimen baino gehiago biltzen zituen hasierako katalogo bat egin zuen, eta Europa mailako lantalde bat martxan jarri ere; lantalde horretan, Europako Digital Innovation Hubs horiek esperientziak eta jardunbide egokiak partekatzen dituzte, baita gomendioak proposatu ere.

Una de las prioridades de la estrategia europea «Digital Single Market» es apoyar una red sólida de DIH a nivel europeo para garantizar que todas las empresas en Europa puedan aprovechar las oportunidades digitales. Con este objetivo la DG Connect realizó un Catálogo inicial de más de 500 iniciativas y puso en marcha un Grupo de Trabajo a nivel europeo en el que los Digital Innovation Hubs europeos comparten sus experiencias y mejores prácticas y plantean recomendaciones.

Testuinguru horretan, BDIH EAEko DIHa da, Europako katalogo horren barruan, Europako Batzordearen berrikuspena gainditu ondoren.

En ese contexto, el BDIH se configura como el DIH de la CAE, formando parte del Catálogo Europeo tras la revisión realizada por la Comisión Europea.

Aurreko hori kontuan hartuta, BDIHra eta Europako zenbait DIHtara atxikitako aktiboen erabilera sustatzeko beharra ikusi da, programa honen bitartez industriaren arloko euskal enpresek dituzten beharrizanei erantzuteko duten gaitasuna dela-eta.

En virtud de lo anterior, se ha determinado la necesidad de estimular el uso de los activos adscritos al BDIH así como a determinados DIH europeos en virtud de su capacidad para responder de forma adecuada a los requisitos de las empresas industriales vascas a través del presente Programa.

Adierazi beharra dago Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio 2020 programak behar besteko aurrekontu-kreditua duela eta SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren dirulaguntzen 2020ko plan estrategikoaren barnean kokatzen dela (2019ko abenduaren 17an onetsi zen).

Señalar que el Programa Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio 2020 cuenta con crédito presupuestario suficiente y se enmarca dentro del Plan Estratégico de Subvenciones de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial para 2020, aprobado el 17 de diciembre de 2019.

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Programa honen helburua da euskal industriari Basque Digital Innovation Hub (BDIH) eta Europako zenbait Digital Innovation Hubs (DIHs) esperimentazio- eta testatze-azpiegituren erabilerarako sarbidea, konexioa eta laguntza teknikoa emango dion zubi-plan bat aurrera eramatea.

El presente programa tiene como objeto pilotar un plan puente que proporcione a la industria vasca acceso, conexión y acompañamiento técnico al uso de la infraestructura de experimentación y testeo que es el Basque Digital Innovation Hub (BDIH), así como a determinados Digital Innovation Hubs (DIHs) europeos.

Plan pilotu hori exekutatzeko laguntza batzuk ezarriko dira eta, horien bidez, enpresa onuradunek laguntza teknikoa jaso ahal izango dute (BDIHko edo hautatutako nazioarteko DIHko eragileek eskainiko dute laguntza hori), honako 4.0 teknologia hauek xurgatzeko gaitasuna areagotuko duen ekintza-plan bat egiteko: robotika malgua eta kolaboratzailea, fabrikazio aditiboa, material aurreratuak, zibersegurtasuna eta zuzenketa digitala. Edo, bestela, aipatutako azpiegitura horietan teknologia horien kontzeptu-proba bat egiteko plana prestatuko dute.

Este plan piloto se ejecutará a través de unas ayudas que permitirán a las empresas beneficiarias acceder a un acompañamiento técnico, proporcionado por los agentes del BDIH o del DIH internacional elegido, para la elaboración de un plan de acción que permita incrementar la capacidad de absorción de estas de las siguientes tecnologías 4.0: robótica flexible y colaborativa, fabricación aditiva, materiales avanzados, ciberseguridad y rectificado digital, o para la ejecución en su caso, de una prueba de concepto de dichas tecnologías a realizar en las infraestructuras citadas.

Ekintza horiek emaitzara irekitako metodologia bati jarraituz gauzatuko dira, enpresek aukera izan dezaten zentroek zer-nolako laguntza ematen dieten erabakitzeko; era horretan, eskaintzen diren aktibo eta zerbitzuen nahiz enpresen eta haien beharrizanen arteko egokitzapena hobea izango da.

Estas acciones serán guiadas por una metodología abierta al resultado, que permita a las empresas a decidir la ayuda que reciben de los centros y facilitar el encaje entre activos y servicios ofertados y las empresas y sus necesidades.

2. artikulua.– Laguntzen izaera.

Artículo 2.– Naturaleza de las ayudas.

1.– Laguntza hauek aitortuko dira egoki jasotako eskaeren hurrenkerari jarraituz. Beraz, eskaerak banaka eta modu ordenatuan ebatziko dira, eskaera bakoitza oinarri hauetan eskatutako dokumentazio guztiarekin egoki bete den unearen arabera.

1.– Estas ayudas se concederán conforme al procedimiento de reconocimiento sucesivo de las solicitudes correctamente recibidas. En tal sentido se resolverán de forma individual y ordenada en función del momento en que haya sido completada la solicitud con toda la documentación exigida en estas bases.

2.– Programa honen bitartez ematen diren laguntzek garrantzi txikiko izaera edo minimis izaera dute; ondorioz, 2013ko abenduaren 18ko Europako Batzordearen 1407/2013 EB Araudian ezarritakoa bete behar dute.

2.– Las ayudas concedidas en aplicación de este Programa tienen la consideración de ayudas de menor importancia o de minimis, sujetas por tanto a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.

3.– Programa honen bidez ematen diren dirulaguntzak itzuli beharrik gabeko fondo galdurako dirulaguntzak izango dira.

3.– Las ayudas que se concedan en el marco del presente Programa tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido.

3. artikulua.– Baldintzak eta definizioak.

Artículo 3.– Términos y definiciones.

Programa honen xedeetarako, honako definizio hauek ezarriko dira:

A efectos del presente Programa se establecen las siguientes definiciones:

1.– Laguntzaren intentsitatea. Zenbatekoaren laguntza, onargarriak diren gastuen eta/edo inbertsioen gehieneko aurrekontu onartuen ehuneko gisa adierazia.

1.– Intensidad de la ayuda. El importe de la misma expresado en porcentaje de los presupuestos máximos aceptados de los gastos y/o inversiones elegibles.

2.– BDIH – Basque Digital Innovation Hub. Fabrikazio aurreratuaren arloko aktibo eta zerbitzuen sare konektatua. Enpresetarako eskuragarri dagoen prestakuntza, ikerketa, testatze eta balidaziorako azpiegiturak, 1. eranskinean jasoak.

2.– BDIH – Basque Digital Innovation Hub. Red conectada de activos y servicios de fabricación avanzada. Infraestructura para la formación, investigación, testeo y validación a disposición de las empresas, recogidos en el Anexo 1.

3.– BDIHko eragilea. Basque Digital Innovation Hub osatzen duten eragile zientifiko eta teknologikoak. 1. eranskinean daude jasoak.

3.– Agente del BDIH. Se trata de los diferentes agentes científico-tecnológicos que forman el Basque Digital Innovation Hub, recogidos en el Anexo 1.

4.– DIH – Digital Innovation Hub. «Berrikuntza digitaleko zentroak» dira eta ez dute irabazi-asmorik. Enpresei, bereziki ETE-ei, eta sektore publikoari laguntzen diete eraldaketa digitala gauzatzen. DIHaren nukleoan ikerketaren eta teknologiaren arloko erakunde bat (RTO) edo unibertsitate-laborategi bat egon ohi da; horrek, zenbait bazkiderekin batera, honako zerbitzu hauek eskaintzen ditu, besteak beste: teknologia digital, software eta hardware berriekin esperimentazioa, berrikuntza digitalei etekinik handiena ateratzeko gaitasunak eta entrenamenduak. Hautatutako DIHen zerrenda 2. eranskinean ageri da.

4.– DIH – Digital Innovation Hub. Son «Centros de innovación digital» sin ánimo de lucro que apoyan a las empresas, especialmente a las PYME y al sector público, en su transformación digital. En el núcleo del DIH, normalmente hay una organización de investigación y tecnología (RTO) o un laboratorio universitario que ofrece en colaboración con socios, servicios tales como: experimentación con nuevas tecnologías digitales, software y hardware, habilidades y entrenamiento para aprovechar al máximo las innovaciones digitales, etc. El listado de DIHs seleccionados se encuentra en el Anexo 2.

5.– Europako DIHetako gastuak. Aurkeztutako proiektuaren alorrean adituak diren eta proiektu horren exekuzioan parte hartu duten DIHak azpikontratatzeko gastuak.

5.– Gastos en DIH Europeos. Gasto de subcontratación a DIHs expertos en el ámbito del proyecto presentado y efectivamente involucrados en la ejecución del mismo.

4. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 4.– Recursos económicos.

1.– 2020an programa honi dagozkion laguntzak esleitzeko baliabide ekonomikoen zenbatekoa 450.000 euroko da eta xede horretarako SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren aurrekontuetan ezarri diren aurrekontu-zuzkiduretatik aterako da; aurrekontu hori Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren parte da.

1.– Los recursos económicos destinados al objeto de este Programa para la concesión de ayudas en 2020, ascienden a la cantidad de 450.000 euros, y provendrán de las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en los presupuestos de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Espedientea osatzen den unearen hurrenkeraren arabera esleituko dira dirulaguntzak.

2.– La adjudicación de las ayudas se efectuará ordenadamente en función del momento en que el expediente esté completo.

3.– Programara bideratutako funtsak agortzen direnean, eten egingo da laguntzen esleipena; SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Nazioartekotze zuzendariaren ebazpen bidez emango da eten horren berri, eta ebazpena www.spri.eus/pilotu webgunean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

3.– El agotamiento de los fondos destinados al Programa implicará la paralización de concesión de ayudas, declarándose tal circunstancia mediante resolución de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial publicada en su página web www.spri.eus/pilotu y en el Boletín Oficial del País Vasco.

5. artikulua.– Erakunde onuradunak eta onuradun izateko baldintzak.

Artículo 5.– Entidades beneficiarias, y requisitos para acceder dicha condición.

1.– Industria-produktu eta –prozesuei loturiko manufakturako industria-enpresek eta zerbitzu teknikoaz, diseinuaz eta logistikaz arduratzen direnek eskuratu ahalko dituzte programa honi loturiko laguntzak, 6. artikuluan deskribatzen diren diruz lagun daitezkeen jarduketak exekutatzeko proiektuak aurkezten dituztenean betiere honako baldintza hauek betetzen badituzte:

1.– Podrán acceder a las subvenciones objeto de este Programa las Empresas industriales manufactureras, y empresas de servicios técnicos, de diseño y de logística, ligados al producto-proceso industrial que presenten proyectos para la ejecución de las actuaciones subvencionables descritas en el artículo 6 siempre que:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera industrialeko zentro bat izatea eta aurkeztutako proiektuak eragina izatea zentro horretan. Gainera, bertan gauzatu beharko da diruz lagunduko den jarduera.

a) Dispongan de un centro de actividad industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, centro en el que el proyecto presentado deberá tener impacto y en el que se realizará la actividad subvencionable.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia-jardueren gaineko zergan industriari dagokion epigrafean alta emanda egotea.

b) Figuren de alta el correspondiente epígrafe industrial del Impuesto de Actividades Económicas del País Vasco.

c) BDIHiko eragile bat edo gehiagoren edo DIHko eragile baten laguntza izatea proiektua gauzatzeko.

c) Se acompañen de uno o varios agentes del BDIH, o de un agente del DIH, para la realización del proyecto.

2.– Aldiz, ezingo dituzte deialdiaren xede diren dirulaguntzak jaso honako hauetakoren bat betetzen dutenek:

2.– No podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria quienes:

a) Administrazio publikoa izatea edo administrazio publikoren baten sektore publikoaren parte izatea.

a) Tengan la condición de administración pública o formen parte del sector público de alguna de ellas.

b) Dirulaguntzen Lege Orokorraren (38/2003 Legea, azaroaren 17koa) 13.2 artikuluan jasotako egoeraren batean egotea, besteak beste, hauek:

b) Se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, entre las que se incluye:

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta eta eguneratuta ez izatea.

– No estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak beteta ez izatea.

– No estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Zigor- edo administrazio-zehapenik ez izatea eta horrekin batera dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukerarik ez izatea edo horretarako desgaitzen dituen lege-debekuren baten menpe egotea.

– No estar sancionados penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o se hallen incursos en prohibición legal que les inhabilite para ello.

c) Armak produzitzeko, merkaturatzeko eta finantzatzeko arloetan jardutea.

c) Desarrollen actividad en los ámbitos de producción, comercialización y financiación de armamento.

d) Laguntzak berreskuratzeko agindu baten menpe egotea, Europar Batasunak laguntza hori legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezintzat jotzea erabaki badu.

d) Estén sujetos a una orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

3.– Aurreko ataletan aipatu dira dirulaguntzaren onuradun izateko baldintzak, eta horiek ezinbestean bete beharko dira laguntza jasotzeko eskaera aurkezten denetik jasotako dirulaguntza likidatzen den artean.

3.– El cumplimiento de los requisitos señalados en los aparatados anteriores para ser beneficiario de las subvenciones, habrá de mantenerse desde el momento de presentación de la solicitud de ayuda hasta la liquidación de la subvención que se conceda.

4.– Aurreko paragrafoetan adierazitakoak egiaztatzeko, hau izango da prozedura:

4.– La acreditación de los extremos previstos en los párrafos anteriores se efectuará del siguiente modo:

a) SPRIk ofizioz egiaztatuko du baldintza hauek betetzen direla:

a) Se acreditará de oficio por SPRI el cumplimiento de los siguientes requisitos:

– JJJarduera industrialeko zentro bat izatea Euskal Autonomia Erkidegoan eta proiektuak zentro horretan eragina izatea.

– Que disponen de un centro de actividad industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que el proyecto tendrá impacto.

– Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia-jardueren gaineko zergan industriari dagokion epigrafean alta emanda egotea.

– Que figuran de alta en el correspondiente epígrafe industrial del Impuesto de Actividades Económicas del País Vasco.

– Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteta eta eguneratuta izatea.

– Que se hallan al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social.

Edonola ere, eskatzaileak espresuki uka dezake egiaztapen horiek egiteko baimena. Hala egiten badu, kasuan-kasuan eskumena duen organoak emandako administrazio-egiaztagiri positiboak aurkeztu beharko ditu.

No obstante, la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en tal caso los correspondientes certificados administrativos positivos expedidos por el órgano competente en cada caso.

b) Gainerako baldintzak eskaera-inprimaki elektronikoari atxikiko zaion erantzukizunpeko adierazpenaren bidez egiaztatuko dira.

b) El resto de los requisitos se acreditará mediante declaración responsable incorporada en el formulario electrónico de solicitud.

6. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduerak.

Artículo 6.– Actuaciones subvencionables.

Diruz lagun daitezkeen jarduketak izango dira manufakturaren arloko enpresa industrialek bultzatutako laguntza teknikoko proiektuak eta zerbitzu teknikoak, diseinu-zerbitzuak eta logistika-zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresenak, honako hauek ahalbidetzen dituzten industria-produktu eta –prozesuei loturikoak:

Tendrán la consideración de actuaciones subvencionables los proyectos de acompañamiento técnico liderados por empresas industriales manufactureras y empresas de servicios técnicos, de diseño y de logística, ligados al producto-proceso industrial que permitan:

– 4.0 teknologiak xurgatzeko gaitasuna areagotzen duen ekintza-plan bat gauzatzea.

– Elaborar un Plan de Acción para incrementar su capacidad de absorción de tecnologías 4.0 y/o,

– Horien kontzeptu-proba bat egitea.

– Realizar una prueba de concepto de las mismas.

Proiektu horiek gehienez ere 2 hilabeteko epean gauzatu beharko dira, ebazpenaren berri ematen denetik aurrera zenbatzen hasita, eta honako teknologia hauek txertatzeko kontzeptu-proba bat diseinatzea izango dute xede:

Esto proyectos, que deberán ejecutarse en el plazo máximo de 2 meses, desde la notificación de la Resolución, se enfocarán necesariamente en el diseño de una prueba de concepto de incorporación de las siguientes tecnologías:

– Fabrikazio aditiboa.

– Fabricación aditiva.

– Zibersegurtasuna.

– Ciberseguridad.

– Makina adimentsu eta konektatuak.

– Máquinas inteligentes y conectadas.

– Material aurreratuak.

– Materiales avanzados.

– Robotika malgua.

– Robótica flexible.

Artikulu honetan deskribatutako produktuak edo zerbitzuak ezin izango dira diruz lagundu erakunde onuradunaren produktu eta zerbitzuen katalogoko parte badira.

No se admitirán como actuaciones subvencionables aquellos productos o servicios descritos en el presente artículo que formen parte del propio catálogo de productos/servicios de la entidad beneficiaria.

Ezin izango da inolaz ere diruz lagundu Europar Batasuneko herrialdeetara edo beste herrialde batzuetara esportazioak egitea. Ondorioz, programa honen esparruan ematen diren laguntzek ezingo dute lotura zuzenik izan esportatutako kantitateekin, banaketa-sare bat ezarri eta ustiatzearekin edo esportazio-jarduerarekin loturiko beste edozein gastu arruntekin.

No constituirá en ningún caso una actuación subvencionable la exportación a otros Estados miembros de la Unión Europea o a terceros países y, por consiguiente, ninguna subvención concedida en el marco del presente Programa podrá estar directamente vinculada a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora.

7. artikulua.– Gastu hautagarriak eta baldintza aplikagarriak.

Artículo 7.– Gastos elegibles y requisitos aplicables.

1.– Honako hauek izango dira gastu hautagarriak, aurreko puntuan deskribatutako diruz lagundu daitezkeen jarduketekin erlazionatuta:

1.– Tendrán la consideración de gastos elegibles los siguientes conceptos, relacionados con las actuaciones subvencionables descritas en punto anterior:

– Aurkeztutako proiektuaren alorrean aditua den eta proiektu horren exekuzioan parte hartu duen BDIHaren kontratazio-gastuak (erakunde onuradunak hautatuko du).

– Gastos de contratación del BDIH elegido/s por la entidad beneficiaria, experto en el ámbito del proyecto presentado y efectivamente involucrado en la ejecución del mismo.

– Aurkeztutako proiektuaren alorrean aditua den eta proiektu horren exekuzioan parte hartu duen Europako DIHaren kontratazio-gastuak (erakunde onuradunak hautatuko du).

– Gastos de contratación del DIH europeo elegido por la entidad beneficiaria, experto en el ámbito del proyecto presentado y efectivamente involucrado en la ejecución del mismo.

– Erakunde eskatzaileko langileen bidaia-gastuak (Europako DHI baten aktiboak erabiltzen direnean soilik).

– Gastos de viaje del personal de la entidad solicitante (únicamente en el caso de que se utilicen activos de un DHI europeo).

2.– Gastu hautagarriek ez dituzte gaindituko 8. artikuluan adierazitako gehieneko ehuneko eta zenbatekoak.

2.– Los gastos elegibles no superarán los porcentajes y cantidades máximas señaladas en el artículo 8.

3.– Gastu hautagarriak SPRIri laguntza-eskaera aurkezten zaion unetik aurrera sortu edo fakturatuko dira, proiektuaren exekuzioak iraun bitartean. Halaber, laguntza-eskaera aurkeztu aurretik sortu edo fakturatutako gastuak ere onartuko dira, proiektua 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasi bada.

3.– Los gastos elegibles deberán ser devengados o facturados a partir de la presentación de la Solicitud de Ayuda en SPRI y durante el plazo de ejecución del proyecto. Asimismo, se admitirán gastos devengados o facturados antes de la presentación de la Solicitud de Ayuda de proyectos iniciados a partir del 1 de enero de 2020.

4.– Ez dira gastu hautagarritzat joko, inola ere, laguntzaren eskatzaileak berak, eskatzailearen taldeko enpresek egindako lanak, material didaktikoak prestatzea, aretoen alokairua, dietak eta antzeko gastuak. Gastu horiek bereiz agertu beharko dute fakturen kontzeptuan.

4.– No tendrán la consideración de gastos elegibles trabajos realizados por el propio solicitante o por empresas del grupo, la elaboración de materiales didácticos y el alquiler de salas, dietas y similares. Estos gastos deberán figurar de forma separada en el concepto de las facturas.

5.– Gastu eta inbertsio hautagarriak baloratzeko, honako irizpideak izango dira kontuan:

5.– En la valoración de los gastos elegibles se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Programaren xede den jarduerarekin zuzeneko harremana izango dute.

a) Deberán estar directamente relacionados con la actividad que constituye el objeto de este Programa.

b) Deskontuak eta antzekoak izanez gero, gastua gutxitu egingo da.

b) Los descuentos y similares, supondrán un menor valor del gasto.

c) Gastu hautagarrien balorazioa egiteko, kaxaren irizpidea erabiliko da.

c) La valoración del gasto elegible será en función del criterio de caja.

d) Proiektuaren gastuaren aurrekontua gehiegizkotzat jotzen bada antzeko izaera duten proiektuetako gastuen batez besteko kostuaren aldean, gastu hautagarrien zenbatekoa murriztu egingo da, gastu doitu eta proportzionaltzat jotzen den zenbateko batera.

d) Si se considera que el presupuesto de gasto del proyecto es excesivo en comparación con el coste medio de gastos en proyectos de análoga naturaleza, se reducirá la cuantía de los gastos elegibles a lo que se considere un gasto ajustado y proporcionado.

6.– Fakturan aplikatutako balio erantsiaren gaineko zerga ez da izango gastu hautagarria.

6.– No tendrá la consideración de gasto elegible el Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido en factura.

7.– Dirulaguntzen Lege Orokorreko 31.3 artikuluan aurreikusitakoa betez, diruz lagun daitekeen zenbatekoak gainditu egiten baditu kontratazio publikoaren arloan indarrean dagoen araudiak kontratu txikirako ezarritako kopuruak, onuradunak gutxienez hiru hornitzaileren eskaintzak eskatu beharko ditu lana egiteko, zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa hartu aurretik, salbu eta, baldintza bereziak tarteko, merkatuan ez badago lana egiteko, zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko behar beste erakunde, edo gastua dirulaguntza eman baino lehen egin bada. Aurkeztu diren eskaintzak efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko dira. Hautatutakoak proposamen ekonomikorik onenak ez badira, berariaz zuritu beharko dira memoria batean.

7.– En aplicación de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa vigente en materia de contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

8. artikulua.– Laguntzen modalitateak eta zenbatekoak.

Artículo 8.– Modalidad y cuantía de las ayudas.

1.– Deialdi honen xede diren laguntzak dirulaguntza gisa egituratuko dira onartutako gastu hautagarriei buruzko neurrietan adierazitako portzentaje hauetan:

1.– Las ayudas objeto de esta convocatoria se instrumentarán en forma de subvenciones, en los siguientes porcentajes, sobre los gastos elegibles aprobados:

– Gastu hautagarrien % 80 diruz laguntzea, gehieneko zenbateko hauekin:

– Subvención de 80% de los gastos elegibles con las siguientes cantidades máximas:

– 12.000 euro proiektua BDIHko eragile batekin lankidetzan gauzatuz gero.

– 12.000 euros en el caso de que el proyecto se realice en colaboración con 1 agente del BDIH,

– 20.000 euro proiektua BDIHko eragile batekin baino gehiagorekin lankidetzan gauzatuz gero.

– 20.000 euros en el caso de que el proyecto se realice en colaboración con más de un agente del BDIH.

– 15.000 euro proiektua Europako DIH batekin eginez gero, proiektuko 12.000 euroko eta bidaietarako 3.000 euroko muga partzialekin.

– 15.000 euros en el caso de que el proyecto se realice con un DIH europeo, con los límites parciales de 12.000 euros por proyecto y 3.000 euros en concepto de viajes.

2.– Enpresa onuradunak proiektuari loturiko diruz lagun daitezkeen gastuetarako urtean eskura dezakeen gehieneko dirulaguntza diruz lagun daitekeen jarduketa bakarrera bideratuko da eta, ondorioz, erakundeko eskaera bakarra onartuko da.

2.– La subvención máxima anual por empresa beneficiaria para apoyar los gastos subvencionables asociados al proyecto será destinada para la realización de una única actuación subvencionable, por lo que solo se admitirá una solicitud por entidad.

9. artikulua.– Laguntzak metatzea eta mugak.

Artículo 9.– Acumulación y límites de las ayudas.

1.– Programa honetan jasotako laguntzekin batera beste laguntza bateragarri batzuk edo Europako beste finantzabide batzuk eskuratu ahal izango dira, betiere gastu hautagarri berberetarako gehienezko laguntzaren muga errespetatzen bada.

1.– Las ayudas previstas en el presente Programa podrán acumularse con otras ayudas compatibles o con otras formas de financiación comunitaria, siempre que se respete para los mismos gastos elegibles la intensidad de ayuda máxima.

2.– Laguntzen zenbatekoak ezingo du inola ere gainditu erakunde onuradunak gauzatuko duen jardueraren kostua, ez bakarrik, ez xede bererako edozein Administraziok edo dagokion sektore publikoak emandako beste laguntza batzuekin batera. Beste laguntza publiko batzuk eta programa honen bidez jasotako laguntza metatu eta kostu hori gainditzen bada, behar beste murriztuko da programa honetan araututako laguntza, jardueraren gehiegizko finantzaketa ekiditeko.

2.– El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras otorgadas por cualquier Administración o sus respectivos sectores públicos para la misma finalidad, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. De producirse que con la acumulación entre otras ayudas públicas y la otorgada en virtud de este Programa se supere dicho coste, el importe de la ayuda regulada en este Programa será minorado en la medida necesaria para evitar la sobrefinanciación de la actividad.

3.– Programa hau aplikatuz emango diren laguntzak garrantzi txikiko laguntzak edo minimis laguntzak izango dira.

3.– Las ayudas concedidas en aplicación de este Programa tienen la consideración de ayudas de menor importancia o de minimis.

4.– Enpresa onuradun batek jaso dezakeen gehienezko minimis laguntza ezingo da izan 200.000 eurotik gorakoa, egungo ekitaldi ekonomikoa (2020) eta aurreko biak (2018 eta 2019) aintzat hartuta. Onuraduna besteren kontura errepide bidezko salgaien garraioa gauzatzen duen enpresa bat bada, gehieneko hori 10.000 eurokoa izango da (gainera, laguntza ezin izango da erabili errepide bidez salgaiak garraiatzeko ibilgailuak erosteko). Hori dela eta, programa honetan aurreikusitako laguntzak ez dira emango laguntza horri eskatzaileak eskuratutako beste minimis laguntza batzuk gehituta lortzen den zenbatekoak muga hori gainditzen badu, laguntzen emailea edozein administrazio delarik ere.

4.– La ayuda total de minimis que puede percibir una misma entidad beneficiaria no podrá ser superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio económico en curso (2020) y los dos ejercicios anteriores (2018 y 2019). Si el beneficiario es una empresa que realiza por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera, este máximo se reduce a 100.000 euros (adicionalmente, la ayuda no puede utilizarse para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera). Por este motivo, no se concederán las ayudas previstas en el presente Programa cuando la ayuda concedida agregada a otras ayudas de minimis que hubiese percibido el beneficiario, con independencia de la administración o administraciones concedentes, excediera dicho límite.

5.– Minimis laguntzak ez zaizkio metatuko Estatuko inongo dirulaguntzari, diruz lagun daitezkeen gastu horiei dagokienez, baldin eta metatze horrek gaindituko balu laguntzaren intentsitatea edo dagokion gehieneko laguntzaren kopurua. Gehieneko kopuru hori kasu bakoitzaren ezaugarri zehatzen arabera dago ezarrita, kategorien araberako salbuespen-araudi baten edo Batzordeak harturiko erabaki baten bitartez.

5.– Las ayudas de minimis no se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación con los mismos gastos subvencionables, si dicha acumulación excediera de la intensidad de ayuda o del importe de ayudas superior correspondiente fijado en las circunstancias concretas de cada caso por un reglamento de exención por categorías o una decisión adoptados por la Comisión.

6.– Aurrez aipatutako muga horiek edo programa honek zehazten dituen beste batzuk gaindituz gero, soberako kantitatea murriztu egingo da programaren arabera emandako zenbatekotik.

6.– En caso de superarse alguno de los límites anteriores u otros que establezca este Programa, la ayuda concedida en virtud del mismo se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

7.– Minimis laguntzak emandakotzat joko dira enpresari aitortzen zaionean baduela legezko eskubidea laguntza jasotzeko.

7.– Las Ayudas de minimis se considerarán concedidas en el momento en que se reconozca a la empresa el derecho legal a recibir la ayuda.

10. artikulua.– Laguntza eskatzea.

Artículo 10.– Solicitud de Ayuda.

1.– Eskaerak, errekerimenduak, jakinarazpenak, zuzenketak eta oinarri hauen ondoriozko gainerako kudeaketak bitarteko elektronikoak erabiliz egingo dira SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia erakundearen webguneaz baliaturik.

1.– La realización de las solicitudes, requerimientos, notificaciones, subsanaciones y demás gestiones implicadas en estas bases se efectuará por medios electrónicos a través de la página web de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

2.– Aurreikusitako dirulaguntzak jasotzeko baldintzak betetzen dituzten erakundeek SPRIren webgunean gaitutako laguntza-eskaeren formularioak bete beharko dituzte.

2.– Las entidades que reúnan las condiciones para poder acceder a las ayudas previstas deberán cumplimentar los formularios de Solicitud de Ayuda habilitados en la página web de SPRI.

3.– Eskaera hori sinadura elektroniko aurreratuaren bidez (ziurtagiri elektroniko errekonozitu batekin) sinatu beharko du erakundea ordezkatzeko ahalorde nahikoa duen pertsona batek. SPRIren sistemetan emandako sinadura elektronikoaren eguna hartuko da aurkezpen-egun modura.

3.– Dicha solicitud deberá ser firmada por la persona que posea poder suficiente para representar a la entidad mediante firma electrónica avanzada (mediante certificado electrónico reconocido). Se considerará como fecha de presentación la de la firma electrónica de la solicitud en los sistemas de SPRI.

4.– Laguntza-eskaera hori eginez gero, berariaz baimena ematen zaio SPRIri zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete daitezela eskatzeko eta enpresa EJZko (ekonomia-jardueren gaineko zerga) zeinen epigrafetan alta emanda dagoen kontsultatzeko. Dokumentu horiek kontsultatzeko baimena ukatzen bada, eskatzaileak aurkeztu beharko ditu, laguntza-eskaerarekin batera.

4.– Esta solicitud de ayuda incorpora la autorización expresa a SPRI para solicitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social así como para consultar el epígrafe en el que se encuentra dada de alta la empresa en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas). En el caso de denegarse la autorización para solicitar los citados documentos, estos deberán ser aportados por el solicitante junto con la solicitud de ayuda.

5.– Laguntza-eskaeran jaso beharko dira erakunde eskatzailearen eta bere legezko ordezkariaren identifikazio datuak.

5.– La Solicitud de Ayuda deberá contener datos de identificación de la entidad solicitante y de su representante legal.

6.– Laguntza-eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira:

6.– La Solicitud de Ayuda habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación:

a) Erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena. Erakundearen legezko ordezkarik egindako adierazpena, eskaerari atxikitako eredua erabilita. Bertan, honako hauek adieraziko dira:

a) Declaración responsable del representante legal de la entidad. Declaración, según modelo adjunto a la solicitud realizada por el representante legal de la entidad en la que se hagan constar las siguientes circunstancias:

– Erakundearen legezko ordezkariaren izen-abizenak eta nortasun-agiri nazionalaren (NAN) zenbakia edo atzerritarraren identifikazio-zenbakia (AIZ).

– Nombre y apellidos y Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identificación de Extranjero (NIE) de el/la representante legal de la entidad.

– Erakundearen izena, erakundearen identifikazio fiskaleko zenbakia edo kodea (IFZ/IFK) eta egoitza soziala.

– Denominación de la entidad, Número o código de Identificación Fiscal (NIF/CIF) y domicilio social.

– Erakunde eskatzailearen jarduera ekonomikoaren zentroetako baten egoitza, gutxienez, Euskal Autonomia Erkidegoan egotea eta proiektuak zentro horretan eragina izatea.

– Domicilio de al menos un centro de actividad económica en la Comunidad Autónoma de Euskadi de la entidad solicitante, en el que el proyecto deberá tener impacto.

– Alta emanda egotea dagokion EAEko ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafean.

– Encontrarse dada de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas del País Vasco.

– Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko eta/edo bere erakunde laguntzaileekiko betebeharrak.

– Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social y/o sus entidades colaboradoras.

– Eskatzen den ekitaldian eta aurreko bi ekitaldi fiskaletan jasotako minimis-laguntzen zerrenda. Honako hauek zehaztu beharko dira: laguntza jaso zen data, erakundea, programa eta laguntzaren zenbatekoa.

– Relación de ayudas de minimis concedidas en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en el que se solicite la ayuda, indicando fecha de concesión, organismo, programa e importe de la ayuda.

– Proiektu berbererako eskatu edo/eta jaso diren laguntzak, erakunde publiko edo pribatuenak. Honako hauek zehaztu beharko dira: eskaera-data edo, hala badagokio, emate-data, erakundea, programa eta laguntzaren zenbatekoa.

– Relación de ayudas que para el mismo proyecto hayan sido solicitadas y/o concedidas por instituciones públicas o privadas, indicando fecha de solicitud o, en su caso, de concesión, organismo, programa e importe de la ayuda.

– Dirulaguntzen Lege Orokorreko 31.3 artikuluan aurreikusitakoa betez, diruz lagun daitekeen zenbatekoak gainditu egiten baditu kontratazio publikoaren arloan indarrean dagoen araudiak kontratu txikirako ezarritako kopuruak, onuradunak gutxienez hiru hornitzaileren eskaintzak eskatu beharko ditu lana egiteko, zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa hartu aurretik, salbu eta, baldintza bereziak tarteko, merkatuan ez badago lana egiteko, zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko behar beste erakunde, edo gastua dirulaguntza eman baino lehen egin bada.

– Que en aplicación de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supera las cuantías establecidas en la normativa vigente en materia de contratación pública para el contrato menor, el beneficiario ha solicitado como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

– Oinarri hauetako 5. artikuluan ezarritako baldintzak betetzea eta batez ere:

– Cumplir los requisitos del artículo 5 de estas bases y especialmente:

– Enpresa eskatzailea ez dagoela zigor- eta administrazio-arloko dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ere, sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne hartuta, bat etorriz Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legeak (otsailaren 18ko 4/2005 Legeak) azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoarekin.

– Que la empresa solicitante no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

– Enpresa eskatzailea ez dagoela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean.

– Que la empresa solicitante no se halla incursa en procedimiento de reintegro o sancionador iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, que se encuentren aún en tramitación.

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta dituela.

– Que se halla al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Burutu gabeko dirua errekuperatzeko agindurik ez duela, batzordeak hala erabaki duelako laguntzaren bat barne-merkatuarekiko bateragarri ez eta ilegal jo duenez; eta enpresa ez dagoela krisian, krisian dauden finantza-arloaz besteko enpresak Salbatzeko eta Berregituratzeko Estatuko Laguntzen inguruko Jarraibide Komunitarioen arabera (EBAO 2014/C 249/01).

– Que no está sujeta a una orden de recuperación pendiente en virtud de una decisión previa de la Comisión por la que se haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, y que no es una empresa en crisis, de acuerdo a las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de Reestructuración de empresas no financieras en crisis (DOUE 2014/C 249/01).

– Enpresa eskatzaileak ez duela ezarrita Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13.2 artikuluan jasotako debekurik.

– Que la empresa solicitante no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

– Armak ez produzitzea, ez merkaturatzea eta ez finantzatzea, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Legean (14/2007 Legea, abenduaren 28) ezarritakoari jarraikiz.

– No dedicarse a la producción, comercialización y financiación de armas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los países empobrecidos.

– Konpromisoa hartzea jasotako laguntzaren aurrerakina enpresaren kontabilitatean pasibo gisa jaso eta SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari itzultzeko, hori xedatzen badu dirulaguntza itzultzeko sistema adosteko ebazpenak.

– Compromiso de reflejar como pasivo en la contabilidad de la empresa el anticipo de la ayuda percibida y de restituirlo a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en caso de que así lo disponga la resolución por la que se acuerde el reintegro de la misma.

b) Legezko ordezkariaren notario-ahalordea. Onuraduna langile autonomoa baldin bada, dagokion foru-aldundiaren edo udaleko ogasun-sailaren ziurtagiri eguneratua, jarduera ekonomikoa egiaztatuko duena.

b) Poder notarial del representante legal. En el caso de que el beneficiario sea un trabajador autónomo, Certificado del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral o Ayuntamiento correspondiente, actualizado, que acredite la actividad económica.

c) Erakunde onuradunaren IFZ.

c) NIF de la entidad beneficiaria.

d) Proiektuaren memoria, erakunde eskatzaileak aurkeztua. Bertan, honako hauei buruzko informazio xehatua agertu beharko da:

d) Memoria del proyecto, proporcionada por la entidad solicitante, que deberá contener información detallada sobre los siguientes puntos:

– Proiektuaren laburpena.

– Resumen del proyecto.

– Proiektua abiarazteko motibazioa, hautemandako arazoa/beharra.

– Motivación de iniciar el proyecto, problema / necesidad detectada.

– Faseak eta zereginak.

– Fases y tareas.

– Espero den emaitza eta eragina.

– Resultado e impacto esperado.

– Proiektua gauzatzen parte hartuko duen BDIHaren nodoa (nodoko eragilea edo eragileak adierazi beharko da/dira).

– Nodo del BDIH con el que se va a realizar el proyecto (indicando el agente o agentes del nodo).

– Erakunde onuraduneko taldea (profila eta proiektuko rola).

– Equipo entidad beneficiaria (perfil y rol en el proyecto).

– Erakunde kontratatuaren taldea (profila eta proiektuko rola).

– Equipo entidad contratada (perfil y rol en el proyecto).

– Proiektuaren aurrekontua (barruko eta kanpoko dedikazioaren banakapena eta bidaia-gastuak, Europako DIH batekin lankidetzan arituz gero).

– Presupuesto del proyecto (Desglose de la dedicación interna y externa y gastos de viajes si procede en caso de DIH europeo).

– Proiektuaren eskaintza tekniko eta ekonomikoa, parte hartuko duten BDIHko eragileek eta/edo hautatu den Europako DIHkoek aurkeztua. Bertan, honako hauei buruzko informazio xehatua agertu beharko da:

– Oferta técnica y económica del proyecto, proporcionada por el/los agentes del BDIH participantes y/o el DIH europeo elegido, que deberá contener información detallada sobre los siguientes puntos:

– Proiektua zein BDIH nodotan edo Europako DIHtan kokatzen den.

– Nodo del BDIH, DIH europeo donde se encuadra el proyecto.

– Proiektu mota (diagnostikoa eta ekintza-plana, kontzeptu-proba).

– Tipo de proyecto (Diagnóstico y Plan de Acción, Prueba de Concepto).

– Egin beharreko jardueren azterketa xehatua eta espero diren emaitzak.

– Análisis detallado de las actividades a realizar, y resultado/s esperado.

– Aurrekontuaren banakapena, langileen eta bidaien gastuak barne (DHIen kasuan, hala dagokionean).

– Desglose del presupuesto que incluya gastos de personal y viajes (en l caso de DHI si procede).

– BDIH/DIHko taldea (CVen laburpena).

– Equipo del BDIH/DIH (resumen cv).

– Proiektua gauzatzeko egutegia.

– Calendario de ejecución del proyecto.

7.– Enpresa onuradunak eta SPRIk baliozkotzat joko dituzte dirulaguntza eskaeran adierazitako harremanetarako pertsonaren helbide elektronikora posta elektronikoz bidaltzen diren jakinarazpen guztiak. Laguntzaren onuradun gisa agertzen den enpresaren posta elektronikoa bakarrik onartuko da harremanetarako helbide gisa.

7.– La empresa beneficiaria y SPRI darán validez a todas las comunicaciones emitidas vía email a la cuenta de correo electrónico de la persona de contacto declarada por la empresa en la Solicitud de Ayuda. Solo se admitirá como cuenta de correo electrónico de contacto la correspondiente a la de la empresa que figure como beneficiaria del programa.

8.– Eskatzaileek eskubidea izango dute nahi duten hizkuntza, euskara edo gaztelania, erabiltzeko eta hizkuntza horretan arreta jasotzeko, ahoz zein idatziz, programa honen harira SPRIrekin duten harremanetan.

8.– Los solicitantes verán garantizado el derecho a usar y ser atendidos en su misma lengua, euskera o castellano, de manera oral o por escrito, en las relaciones que sostengan con SPRI a raíz del presente Programa.

11. artikulua.– Laguntza-eskaerak aurkezteko epea.

Artículo 11.– Plazo de presentación de las Solicitudes de Ayuda.

1.– Laguntza-eskaerak aurkezteko epea hasiko da oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egun baliodunean, eta bukatuko da 2020ko urriaren 22an. Halere, eskatzaileentzako arreta egun horretako arratsaldeko 15:00etan (penintsulako ordua) amaituko da.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda se iniciará el día siguiente hábil a la publicación del Programa en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 22 de octubre de 2020. La atención a los solicitantes se realizará hasta las 17:00 horas (hora peninsular española) del mismo día.

2.– Laguntza-eskaera ez badago guztiz beteta edo dokumentu osagarri guztiak aurkezten ez badira, enpresari eskatuko zaio 10 eguneko epean falta den informazioa edo nahitaezko dokumentuak aurkezteko. Hala egiten ez badu, eskaera bertan behera utzi duela ulertuko da, eta horri dagokion ebazpena emango da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean xedatutakoarekin bat.

2.– Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación complementaria, se requerirá a la empresa para que, en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, dictándose a este respecto la correspondiente resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

12. artikulua.– Ebaluaketa eta ebazpen prozedura.

Artículo 12.– Procedimiento de evaluación y resolución.

1.– Laguntza-eskaeren ebaluazioa eta ebazpena espedientea entregatu eta osatuta dagoela egiaztatzen den unean egingo dira.

1.– La evaluación y resolución de las Solicitudes de Ayuda se realizará a partir del momento en que el expediente esté entregado y se compruebe que esté completo.

2.– Hauek dira aurkeztutako laguntza-eskaerak onesteko ebaluazio-irizpideak:

2.– Los criterios de evaluación para la aprobación de las Solicitudes de Ayuda presentadas son los siguientes:

1. irizpidea: Proiektuaren egikaritzeak duen balioa erakunde onuradunarentzat (30 puntu).

Criterio 1: Valor que la realización del proyecto presenta para la entidad beneficiaria (30 puntos).

2. irizpidea: Proiektuaren aurkezpen-dokumentazioaren kalitatea. Helburu, egiteko eta kostuen definizio- eta egokitzapen-maila (30 puntu).

Criterio 2: Calidad de la documentación de presentación del proyecto. Grado de definición y adecuación de los objetivos, tareas y costes (30 puntos).

3. irizpidea: Erakunde onuradunek eta agente teknologikoek proposatutako lantaldearen kalitatea (20 puntu).

Criterio 3: Calidad del equipo de trabajo propuesto por parte de las entidades beneficiarias y por parte de los agentes tecnológicos (20 puntos).

4. irizpidea: Proiektua egikaritzeko eskaeraren motibazioa 4.0 teknologia gehitzeko, estrategiarako egokitua. (20 puntu).

Criterio 4: Motivación de la solicitud de realización del proyecto para la incorporación de la tecnología 4.0 adecuada encuadrada en su estrategia. (20 puntos).

Puntuazio totala zehaztutako irizpideen betetze-mailaren arabera kalkulatuko da. Irizpide bakoitzari emandako puntuazioaren % 50eko gutxienekoa lortzen ez duten laguntza-eskaerak ukatu egingo dira.

La puntuación total se obtendrá en función del grado de cumplimiento de los criterios definidos. Las solicitudes de ayuda que no alcancen un mínimo del 50% de la puntuación otorgada a cada criterio, serán denegadas.

3.– Proiektuak eta haiei emandako puntuazioa, aipatutako irizpideen arabera, baloratzeko xedearekin, Hautaketa Batzorde bat osatuko da, eta osaera eta funtzio hauek izango ditu:

3.– Con objeto de valorar los proyectos y la puntuación asignada a los mismos en función de los criterios citados se constituirá un Comité de Selección, que tendrá la siguiente composición y funciones:

– Ignacio Tellechea (presidentea), Cristina Oyón eta Susana Larrea (idazkaria).

Ignacio Tellechea, que actuará como Presidente, Cristina Oyón y Susana Larrea, que hará las veces de Secretaria.

Hautaketa Batzordearen zeregina da eskaerak aztertzea, hautagaien meritu eta gaitasunak baloratzea eta, ondorioz, organo eskudunari helaraztea proiektu bakoitzari emandako puntuazioa, Batzordeak horretarako prestatuko duen txosten teknikoan oinarrituta.

El Comité de selección tiene como función analizar las solicitudes, valorar los méritos y las capacidades de los candidatos y candidatas y, en consecuencia, para cada una de las fases, elevar al órgano competente la puntuación asignada a cada proyecto en base al informe técnico elaborado al efecto por dicho Comité.

4.– Ebazpena SPRIko Zuzendaritza Nagusiak egingo du, segidako egilespenaren erregimenean, eta erakunde eskatzaileari jakinaraziko zaio gehienez ere 15 egun balioduneko epean, igortzen denetik zenbatzen hasita. Baiespen- edo ezespen-ebazpen hori SPRIko zuzendari nagusiak emango du, eta eskatzaileari jakinaraziko zaio; halaber, haren aurka berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahalko da SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusiaren aurrean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako epe eta moduan.

4.– La resolución se hará por la Dirección General de SPRI en régimen de otorgamiento sucesivo y se notificará a la entidad solicitante en un plazo máximo de 15 días hábiles desde su emisión. Dicha resolución estimatoria o desestimatoria de la solicitud será dictada por el Director General de SPRI y notificada al solicitante y contra la misma, podrá interponerse recurso de reposición, ante el Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo y forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Gehienez ere 6 hilabeteko ebazpen-epea ezartzen da, dokumentazio osoa aurkezten denetik zenbatzen hasita. Ebazpena ez bada epean ematen, baiespen-ebazpentzat joko da.

5.– Se establece un plazo máximo de resolución de 6 meses desde la fecha de presentación de la documentación completa. La falta de resolución en plazo se entenderá como resolución estimatoria.

6.– Ebazpenetan esleitzen den dirulaguntzaren zenbatekoa adieraziko da, baita gainerako baldintzak ere.

6.– Las resoluciones indicarán la cuantía de subvención que se concede y resto de condiciones de la misma.

7.– Erakunde eskatzaileak baliozkotasuna emango die SPRI erakundeak posta elektroniko bidez laguntza-eskaeran identifikatutako harremanetarako pertsonaren kontura bidalitako komunikazio guztiei. Soilik harremanetarako posta elektronikoko kontu gisa onartuko da enpresa eskatzaileari eta/edo proiektuko liderrari dagokiona.

7.– La entidad solicitante dará validez a todas las comunicaciones emitidas por SPRI vía e-mail a la cuenta de correo electrónico de la persona de contacto identificada en la solicitud de ayuda. Solo se admitirá como cuenta de correo electrónico de contacto la correspondiente a la empresa solicitante y/o líder del proyecto.

8.– Esleitutako laguntzen ezagutza orokorrerako, SPRIren webgunean eta EHAAn argitaratuko dira.

8.– Para general conocimiento de las ayudas concedidas se procederá a su publicación en la página web de SPRI y en el BOPV.

13. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa.

Artículo 13.– Justificación de la subvención.

1.– Behin diruz lagundu daitekeen jarduketa amaitzean, eta 10 egun balioduneko epean, erakunde onuradunek proiektuaren egikaritzea justifikatu beharko dute SPRIren webgunean eskuragarri dauden likidazio-eskaeraren inprimakiak erabiliz.

1.– Una vez finalizada la actuación subvencionable, y en el plazo de 10 días hábiles, las entidades beneficiarias deberán justificar la ejecución del proyecto utilizando los formularios de Solicitud de Liquidación habilitados en la página web de SPRI.

2.– Likidazio-eskaera erakundea ordezkatzeko boterea duen pertsonak sinatu beharko du, sinadura elektroniko bidez. Aurkezpen-datatzat hartuko da SPRIren sistemetako sinadura elektronikoarena.

2.– La Solicitud de Liquidación deberá ser firmada por la persona que posea poder suficiente para representar a la entidad mediante firma electrónica. Se considerará como fecha de presentación la de la firma electrónica en los sistemas de SPRI.

3.– Eskaerak SPRIren baimen espresa dakar berekin, zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzarekin lotutakoen betetzearen egiaztapena eskatzeko, baita enpresa EGZren (ekonomia-jardueren gaineko zerga) zein epigrafetan dagoen kontsultatzeko baimena ere.

3.– La solicitud incorpora la autorización expresa a SPRI para solicitar la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social así como para consultar el epígrafe en el que se encuentra dada de alta la empresa en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas).

4.– Likidazio-eskaerak erakunde eskatzailearen eta haren legezko ordezkariaren identifikazio-datuak jaso beharko ditu.

4.– La Solicitud de Liquidación deberá contener datos de identificación de la entidad solicitante y de su representante legal.

5.– Likidazio-eskaera dokumentazio honekin batera aurkeztu beharko da.

5.– La Solicitud de Liquidación habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación.

a) Gehienez ere bi orrialdeko memoria, informazio honekin:

a) Memoria de dos páginas máximo plasmando:

– proiektuaren balioa erakunde onuradunarentzat, 6 hilabeteko epean.

– valor del proyecto para la entidad beneficiaria a 6 meses vista.

– proiektutik eratorritako ekintza-planaren laburpena, hala badagokio.

– resumen del plan de acción resultado del proyecto, en su caso.

– aurreikusitako jarraipena.

– seguimiento previsto.

b) Egikaritutako gastuen justifikazio-memoria eta gastu eta inbertsio hautagarrien fakturak, kostuen desglosearekin.

b) Memoria justificativa de los gastos ejecutados y facturas de los gastos e inversiones elegibles con desglose de costes.

c) Finantza-erakundearen ordainketako banku-egiaztagiriak, proiektuan diruz lagun daitezkeen gastuena.

c) Justificantes bancarios de pago de la Entidad Financiera de los gastos subvencionables del proyecto.

d) Finantza-erakundearen ziurtagiria, onuradunaren titulartasuna eta kontu korrontearen zenbakia (IBAN) egiaztatzen duena, hura aldatuz gero aurretik aipatutakoari begira.

d) Certificado de la entidad financiera que acredite la titularidad y número de la cuenta corriente (IBAN) a nombre del beneficiario, en caso de modificación de la misma con respecto a la señalada con anterioridad.

6.– Ebazpena Zuzendaritza Nagusiak emango du, eta eskatzaileari jakinaraziko zaio; halaber, haren aurka berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahalko da SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusiaren aurrean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako epe eta moduan.

6.– La resolución se adoptará por la Dirección General y contra la misma, podrá interponerse recurso de reposición, ante el Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo y forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

14. artikulua.– Laguntza- edota likidazio-eskabideak zuzentzea.

Artículo 14.– Subsanación de las Solicitudes de Ayuda y/o Liquidación.

1.– Laguntza- eta/edo likidazio-eskaera ez badira guztiz betetzen edo ez bada haiekin batera eskatutako gainerako dokumentazioa aurkezten, SPRIk erakundearen legezko ordezkariari eskatuko dio gehienez ere 10 egun balioduneko epean hutsune hori betetzeko edo nahitaezko dokumentuak aurkezteko.

1.– En el caso de que la Solicitud de Ayuda y/o de Liquidación no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas del resto de la documentación exigida, SPRI requerirá al representante legal de la entidad, para que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

2.– Epe hori igarotzean erakunde onuradunak ez badu hori egin, SPRIk espedientea eten ahalko du, eta erakunde eskatzaileari horren berri emango dio.

2.– Transcurrido dicho plazo sin haber procedido la entidad beneficiaria a la subsanación, SPRI podrá proceder a la cancelación del expediente, comunicándose tal circunstancia a la entidad solicitante.

15. artikulua.– Laguntza ordaintzea.

Artículo 15.– Pago de la subvención.

1.– Esleitutako dirulaguntzaren ordainketa aldi bakar batean egingo zaio laguntzaren erakunde onuradunari, 13. artikuluan eskatutako likidazio-eskaera eta justifikazio-dokumentazioa aurkeztu ondoren.

1.– El abono de la subvención concedida se hará efectivo en un único pago a la entidad beneficiaria de la ayuda, tras la oportuna presentación de la Solicitud de Liquidación y documentación justificativa exigida en el artículo 13.

Ez da ordainketarik egingo onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekin lotutakoak betetzen ez baditu edo itzultze-bidezkotasunaren ebazpenagatik zorduna bada.

No se efectuará pago alguno en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

2.– Egindako gastu hautagarria laguntza esleitzeko ebazpenean onartutako aurrekontua baino txikiagoa bada, proportzionalki doituko da, 8. artikuluan ezarritako irizpideei jarraikiz.

2.– En el supuesto de que el gasto elegible realizado sea inferior al presupuesto aceptado en la resolución de concesión de la ayuda, esta se ajustará proporcionalmente, conforme a los criterios establecidos en el artículo 8.

16. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Oinarri hauen testuinguruan esleituko diren dirulaguntzen erakunde onuradunak Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 50.2 artikuluan ezarritako betebeharrei daude lotuta, eta, zehazki honako hauei:

1.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones que se concedan al amparo de las presentes bases están sujetas a las obligaciones establecidas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en particular:

a) Esleitutako laguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntzaren esleipenaren jakinarazpenaren harrera-data eta hamar egun balioduneko epean erakunde onuradunak ez badio espresuki uko egiten SPRIren aurrean, ulertuko da hura onartuta gelditu dela.

a) Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días hábiles tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención, la entidad beneficiaria no renuncia expresamente a la misma ante SPRI, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Emandako laguntza jarduketa-plana aurrera eramateko erabiltzea, baita esleipenaren xede izan ziren gastuak finantzatzeko ere.

b) Destinar la ayuda otorgada al desarrollo del plan de actuación para el que ha sido concedida y emplearla en la financiación de los gastos para los que se concedió.

c) Onartzea SPRIk beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio gehigarri guztia eskatu ahal duela, eta SPRIk izendatutako langileek beharrezko eta komenigarritzat jotzen dituzten egiaztapenak egin ditzaketela euren instalazioetan, esleitutako laguntzaren xede den proiektua egikaritu dela eta eskatutako baldintzak bete direla egiaztatzeko.

c) Aceptar que SPRI pueda requerir toda aquella documentación adicional que estime precisa, así como que personal designado por SPRI pueda realizar en cualquiera de sus instalaciones, cuantas comprobaciones y verificaciones considere necesarias y convenientes, con el fin de constatar la realización del proyecto objeto de la ayuda concedida y el cumplimiento de los requisitos exigidos.

d) Faktura guztiak gordetzea eta SPRIren, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esku jartzea lau urteko epean zehar, gastu hautagarriak egiten direnetik zenbatzen hasita.

d) Conservar las facturas completas y tenerlas a disposición de SPRI, de la Oficina de Control Económico y de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo de cuatro años a contar desde el momento de la realización de los gastos elegibles.

e) Eusko Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari edo beste kontrol-organo eskudun batzuei, bai nazionalak eta bai komunitarioak, eskatutako informazioa ematea laguntzen jomugaren fiskalizazio-funtzioak betetzean.

e) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, u otros órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

f) Berehala jakinaraztea SPRIri eskaera edo dirulaguntza edo laguntzak jaso izana, baita diru-sarrera edo baliabideak ere, hemen araututako laguntzen xede bera badute, edozein Administrazio edo erakunde publiko edo pribaturen eskutik jasotakoak izanik ere.

f) Comunicar inmediatamente a SPRI la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad que las ayudas aquí reguladas, procedentes de cualquier otra Administración o ente público o privado.

g) SPRIri laguntza esleitzeko kontuan hartutako edozein inguruabar aldatu dela jakinaraztea.

g) Notificar a SPRI la modificación de cualquier circunstancia que haya sido tenida en cuenta para el otorgamiento de la ayuda.

h) Publizitate egokia ematea programa honen bidez esleitutako dirulaguntzaren jatorriari, diruz lagundutako proiektuaren emaitzak hedatuz SPRIk eskatutako forma edo foruetan.

h) Dar la adecuada publicidad del origen de la subvención otorgada mediante el presente Programa, a través de la difusión de los resultados del proyecto subvencionado en la forma o foros solicitada por SPRI.

i) Hizkuntza eta irudien erabilera ez-sexista egitea diruz lagundutako proiektua osatzen duten dokumentu eta euskarrietan.

i) Hacer un uso no sexista del lenguaje e imágenes en los documentos y soportes que se produzcan durante la realización del proyecto subvencionado.

17. artikulua.– Laguntzak aldatzea.

Artículo 17.– Modificación de las ayudas.

1.– Laguntza esleitzeko kontuan hartutako baldintzak, beste Administrazio edo erakunde publiko edo pribatuek emandako laguntza edo dirulaguntzak eta xede bererako beste edozein diru-sarrera edo baliabideak aldatzen badira, laguntza esleitzeko ebazpena ere aldatu ahalko da, betiere programa honetan ezarritako gutxieneko baldintzak babesten badira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, y en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la ayuda, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en el presente Programa.

2.– Halaber, erakunde eskatzaileen eskaera eta justifikazioaren ondoren, programaren kudeaketa-arduradunak luzapen bat eman ahalko du egin beharreko jarduerak egikaritzeko, betiere ez bada 2 hilabete baino gehiagoz gainditzen proiektuak egikaritzeko gehieneko epea, 2 hilabetekoa.

2.– Asimismo, previa solicitud y justificación por parte de las entidades solicitantes, se podrá conceder por parte del responsable de la gestión del programa un aplazamiento en la ejecución de las actividades a realizar, siempre que no se supere en más de 2 meses del plazo máximo de ejecución de los proyectos, establecido en 2 meses de duración.

3.– Jarduketak laguntza-eskaeran eta aurkeztutako dokumentazio osagarrian jasotakoak izango dira, eta SPRIk aldaketak baimendu ahalko ditu, betiere aldaketa horiek aldez aurretik justifikatu baditu erakunde onuradunak, amaitu aurretik, eta ez bada hutsaltzen programa honek hasiera batean jarraitutako jarduketa eta helburuen izaera.

3.– Las actuaciones comprenderán necesariamente las contempladas en la Solicitud de Ayuda y documentación complementaria aportada, pudiendo autorizarse cambios en las mismas por parte de SPRI, siempre que estos cambios hayan sido previamente justificados por la entidad beneficiaria con anterioridad a su finalización, y no se desvirtúe la naturaleza de las actuaciones y los objetivos perseguidos inicialmente por este Programa.

18. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketak.

Artículo 18.– Incumplimientos y reintegros.

1.– Erakunde onuradunek programa honetan eta gainerako arau aplikagarrietan ezarritako baldintzak edo laguntzaren esleipenaren ebazpenean ezarritako baldintzak urratzen badituzte, hura jasotzeko eskubidea galduko dute, eta SPRIri ordura arte jaso duten laguntzaren zenbatekoa itzultzeko betebeharra izango dute; horrekin batera, dagozkien berandutze-interesak ere ordaindu beharko dituzte, eta, beharrezkoa izanez gero, itzulketa hori lortzeko ekintza legalak abiaraziko dira.

1.– En el supuesto de que las entidades beneficiarias incumplieran alguno de los requisitos establecidos en el presente Programa y en las demás normas que le son de aplicación, así como alguna de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la ayuda, perderán el derecho a la misma, con obligación de reintegrar a SPRI el montante de las ayuda que hubieran percibido hasta ese momento, más los correspondientes intereses de demora que correspondan, procediéndose, en caso necesario, a ejercitar las acciones legales a las que hubiera lugar para conseguir su reintegro.

2.– Edonola ere, ez-betetzetzat joko dira honako hauek artikulu honetan aurreikusitakoaren arabera:

2.– En todo caso, se considerará incumplimiento a los efectos de lo previsto en este artículo:

a) SPRIren baimenik gabe laguntza-eskaeran eta dokumentazio osagarrian aurreikusitako jarduketak aldatzea. Egikaritzearen edozein aldaketa ez bazaio SPRIri jakinarazten eta aldaketa horrek laguntzaren esleipenaren azterketa-baldintzak aldatzen baditu, ez-betetzetzat joko da ondore horietarako. Aldaketak baimendu ahalko dira, betiere SPRIri eskatzen bazaizkio eta erakunde onuradunak justifikatzen baditu, ahal den neurrian, proiektuan aplikatu aurretik, betiere ez bada hutsaltzen programa honek hasiera batean jarraitutako jarduketa eta helburuen izaera.

a) Modificar, sin autorización de SPRI, las actuaciones contempladas en la solicitud de ayuda y documentación complementaria. La no notificación a SPRI, de cualquier cambio en la ejecución del mismo que altere las condiciones en las que este fue analizado para la concesión de la ayuda supondrá un incumplimiento a estos efectos. Podrán autorizarse cambios, siempre que estos hayan sido solicitados a SPRI y justificados por la entidad beneficiaria, en lo posible, con anterioridad a su aplicación al proyecto y siempre que no se desvirtúe la naturaleza de las actuaciones y los objetivos perseguidos por este Programa.

b) Gastu hautagarriak epean ez justifikatzea edo ez betetzea programa honetan edo laguntza esleitzeko ebazpenean eskatutako baldintzak.

b) La no justificación en plazo de los gastos elegibles o el incumplimiento de los requisitos exigidos en este Programa o en la resolución de concesión de la ayuda.

c) Diruz lagundutako proiektua egikaritzeko ezarritako epeak gainditzea, betiere ez badago aldaketa- edo luzapen-baimenik.

c) Sobrepasar los plazos establecidos para la realización del proyecto subvencionado, siempre que no medie autorización de modificación o de prórroga.

d) Laguntza esleitu izana programa honetan jasotako baldintzak bete gabe edo laguntzaren esleipenari begira ezarritakoak urratuz.

d) Haber obtenido la ayuda sin reunir las condiciones y requisitos establecidos en el presente Programa o incumpliendo las establecidas con motivo de la concesión de la ayuda.

e) Programan edo laguntzaren esleipenean aurreikusitako kontrol-neurriei uko egitea edo neurriok oztopatzea.

e) Negarse u obstruir cualquiera de las medidas de control previstas en el Programa o en la concesión de la ayuda.

f) Proiektua beste edozein modutan desbideratzea edo ez betetzea laguntzaren esleipenaren ebazpenean ezarritako beste edozein betebehar.

f) Cualquier otra desviación del proyecto o el incumplimiento de cualquier otra obligación que se disponga en la resolución de concesión de la ayuda.

g) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2013 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritako beste edozein kasu.

g) Cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3.– SPRIri dagokio ez-betetzea egiaztatzeko espedientea abiarazi, izapidetu eta ebaztea.

3.– El inicio, tramitación y la resolución del expediente de comprobación del incumplimiento corresponderá a SPRI.

4.– Deialdi honetan, gainerako arau aplikagarrietan eta hala badagokio esleipenaren ebazpenean ezarritako baldintzak betetzen ez badira, hura indargabetuko da, ez-betetzearen aurretiazko espedienteari jarraikiz, eta SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari laguntzak itzuli beharko zaizkio, berandutze-interesekin batera, 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen jardunbide orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, jardunbidea eta betebeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren II. Tituluan xedatutakoari jarraikiz, dagozkien ekintza legal eta zehapenei kalterik egin gabe. Indargabetze- eta itzulketa-espedienteak (partziala edo totala) abiarazi eta ebaztea SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Zuzendaritza Nagusiari dagokio.

4.– El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria y demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la revocación de la misma y a la obligación de reintegrar a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial las ayudas y los intereses de demora, conforme a lo dispuesto al respecto en el Decreto Legislativo 1/1997, así como el Título II del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la CAE y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión sin perjuicio de las acciones legales y sanciones que correspondan. La incoación y resolución de los expedientes de revocación, y en su caso reintegro, parcial o total de las ayudas corresponderán a la Dirección General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

5.– Programaren xede den jardueraren kostua gainditzen duen laguntza-zatia ere itzuli beharko da gehiegizko finantzaketa gertatzen bada beste laguntzen pilaketaren ondorioz hura kobratu ondoren (9. artikuluan arautzen da). Kasu horretan itzuli beharreko zenbatekoa gertakaria adierazten duen eta itzulketa agintzen duen ebazpenean zehaztuko da.

5.– Procederá también el reintegro de la parte de la ayuda que exceda el coste de la actividad objeto del Programa cuando resulte la sobrefinanciación de la misma por motivo de la acumulación de otras ayudas, regulada en el artículo 9, en momento posterior al cobro de la misma. La cantidad a reintegrar en este supuesto se determinará en la resolución que declare el hecho y acuerde el reintegro.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Araudi aplikagarria.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Normativa aplicable.

Programa honi araudi hau aplikatu ahal zaio:

Al presente Programa le es de aplicación la siguiente normativa:

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua), dirulaguntzen arloko oinarrizko legedia osatzen duen aldetik.

1.– Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 887/2006 de 21 de julio) en lo que constituya legislación básica en materia de subvenciones.

2.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia.

2.– Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako dirulaguntzen bermeen eta itzulketaren jardunbide orokorra arautzen duen eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, jardunbidea eta betebeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua.

3.– Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

4.– Europako Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 Zuzentaraua, Europar Batasunaren minimis laguntzen funtzionamendu-itunaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzkoa. (EBAO 2013 L 352/1).

4.– Reglamento UE n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. (DOUE 2013 L 352/1).

5.– Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Zuzentaraua, zeinaren bidez barneko merkatuarekin bateragarriak diren laguntzen kategoriak ezartzen diren itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz, I. eranskinean zehaztutakoari dagokionez.

5.– Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, en lo concerniente a lo establecido en el Anexo I.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Datuen Babeserako UE 2016/679 Erregelamenduan (EB) (aurrerantzean, DBEO) eta datu pertsonalak babesteko gainerako araudi aplikagarrian ezarritakoarekin bat etorriz, jakinarazten da emandako datuak tratatu egingo direla, eskatzen den laguntzaren espedientea kudeatzeko xedearekin; datu pertsonalak tratatzeko oinarri juridikoa funtzio publikoa izango da, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia sortzeko estatutuetan ezarritako xedeak betez.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos facilitados serán tratados con el fin de gestionar el expediente de la ayuda que se solicita, siendo la base jurídica por la que se tratan los datos personales, la función pública en cumplimiento de los fines establecidos en los estatutos de creación de SPRI como Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

Informazio hori enpresa kolaboratzaileei bidali ahalko zaie, baita arlo horretan eskumena duen Administrazio Publikoari eta SPRI taldeko enpresei ere (ikusi http://www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri).

Dicha información podrá ser transmitida a empresas colaboradoras, Administración Pública con competencia en la materia y empresas del Grupo SPRI (ver http://www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri).

Interesdun guztiek dute datuen babeserako araudiak xedatutako eskubideak erabiltzeko gaitasuna SPRIren aurrean, idatzi bat bidaliz lopd@spri.eus helbidera.

Todas las personas interesadas tienen la capacidad de ejercer los derechos que la normativa de protección de datos le ampara ante SPRI dirigiéndose por escrito a lopd@spri.eus

SPRIren datu pertsonalak babesteko informazio gehigarri eta xehatua kontsultatzeko, pribatutasun-politika atalera jo dezakezue www.spri.eus/privacidad helbidean.

Para consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales en SPRI pueden dirigirse a la Política de Privacidad incluida en www.spri.eus/privacidad

Jakinarazten da datuen tutoretza eskatu behar izanez gero Datuak Babesteko Espainiako Agentzia dela kontrol-agintaritza.

Se informa de que la autoridad de control en el caso que necesite solicitar la tutela de datos es la Agencia Española de Protección de Datos.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren erabakiak, oinarri hauei dagokienez, administrazio-izaerakoak dira, eta jurisdikzio eskuduna administrazioarekiko auziena da.

Tercera.– Las decisiones de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en relación a las presentes Bases son de naturaleza administrativa y la jurisdicción competente es la contencioso-administrativo.

Bilbao, 2020ko irailaren 10a.

En Bilbao, a 10 de septiembre de 2020.

Gehitu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian zuzendari nagusia,

El Director General,

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental