Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

171. zk., 2020ko irailaren 1a, asteartea

N.º 171, martes 1 de septiembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
3463
3463

AGINDUA, 2020ko uztailaren 27koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena. Honen bidez, udalentzako, tokiko organismo autonomoentzako, toki-erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuentzako dirulaguntzak arautzen dira, eta horietarako 2020ko ekitaldirako deialdia egiten da, irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko eta hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko xedez.

ORDEN de 27 de julio de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a ayuntamientos, organismos autónomos locales y entidades locales menores, y entidades privadas con fines sociales de utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones.

Irisgarritasuna sustatzen duen abenduaren 4ko 20/1997 Legeak ezarri du, tresna gisa, lau urterako programak egin behar dituztela udalek, tokiko organismo autonomoek eta toki-erakunde txikiek, beste hainbaten artean, dagoeneko titulartasun, erabilera edo zerbitzu publikoa duten hiri-inguruneetako, espazio publikoetako, eraikinetako, garraiobideetako eta informazio-sistemetako irisgarritasuna bermatzeko eta sustatzeko. Programen helburua elementu horiek legean eta hura garatzen duen araudian aurreikusitako irisgarritasun-baldintzetara egokitzea da.

La Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad, establece como instrumento para garantizar y promover la accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificios, transportes y sistemas de información ya existentes de titularidad, uso o servicio público, la necesidad de que los ayuntamientos, organismos autónomos locales y entidades locales menores, entre otros, procedan a la elaboración de programas cuatrienales que tengan por objeto la adaptación progresiva de los citados elementos a las condiciones de accesibilidad previstas en la ley y en sus normas de desarrollo.

Aipatutako legean ere adierazi da irisgarritasuna sustatzeko behar diren sustapen-neurriak hartzea bultzatuko dutela Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta udalek. Diruz laguntzeko moduko programetan, lehentasuneko jarduketa gisa ezarriko da hiri-inguruneak, espazio publikoak, eraikinak, garraiobideak eta komunikazio-sistemak irisgarritasun-baldintzetara egokitzeko obrak finantzatzea.

La mencionada norma expresa igualmente que el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos impulsarán la adopción de las medidas de fomento necesarias para la promoción de la accesibilidad, indicando como actuación prioritaria en los diferentes programas subvencionables la financiación de la ejecución de obras que tengan por objeto la adaptación a las condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos y los espacios públicos, la edificación, el transporte y los sistemas de comunicación existentes.

Abenduaren 4ko 20/1997 Legean ezarritako helburuetako bat ingurunea antolatzea da, herritar oro berdin eta ahalik eta independenteen molda dadin, pertsonen beharrak instalazioetan integratuta, guzti-guztiek normaltasunez erabil ditzaten, hori baita Europako irisgarritasun-kontzeptuan bildutako diseinu unibertsalaren oinarria.

La Ley 20/1997, de 4 de diciembre, establece entre sus objetivos que el entorno deba disponerse de modo que permita a todos desenvolverse igualmente y de la forma más independiente posible, integrando las distintas necesidades de las personas en instalaciones que puedan utilizar todo el mundo de forma normalizada siendo esta la base de un diseño universal que presenta el concepto europeo de accesibilidad.

Abenduaren 2ko 51/2003 Legeak, desgaitasunen bat duten pertsonen aukera-berdintasunari, diskriminaziorik ezari eta irisgarritasun unibertsalari buruzkoak (LIONDAU), ikuspegi-aldaketa ekarri zuen pertsona horien eskubideak gizartearen barruan parekatzeari ekiteko moduan. Horrela, Espainiako araudian «irisgarritasun unibertsalaren» kontzeptua sartu zen, hau da, inguruek, produktuek eta zerbitzuek bete behar duten baldintza, pertsona guztiek ulertzeko, erabiltzeko eta erabiltzeko modukoak izan daitezen.

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), supuso un cambio de enfoque en la forma de abordar la equiparación de derechos de estas personas dentro de la sociedad. Se introdujo así en la normativa española el concepto de «accesibilidad universal», entendida como la condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas.

Arau hori garatzeko, honako hauek argitaratu ziren: 505/2007 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, espazio publiko urbanizatuetara eta eraikinetara sartzeko eta horiek erabiltzeko desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasunaren eta diskriminaziorik ezaren oinarrizko baldintzak onartzen dituena, eta Viv/561/2010 Agindua, otsailaren 1ekoa, espazio publiko urbanizatuetara sartzeko eta erabiltzeko irisgarritasunaren eta diskriminaziorik ezaren oinarrizko baldintzen dokumentu teknikoa garatzen duena.

En desarrollo de esta norma se publicaron el Real Decreto 505/2007, de 20 abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Azkenik, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua onartu da, desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena. Dekretu horrek irisgarritasun unibertsala eta diseinu unibertsala edo diseinua berresten ditu pertsona guztientzat, eremu hori arautzen duten printzipio gisa.

Finalmente, se procede a la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que ratifica la accesibilidad universal y el diseño universal o diseño para todas las personas como principios que rigen en este ámbito.

Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, ekainaren 18ko Legea onartu zen, Etxebizitzarena, eta lege horretan adierazten denez, administrazio publiko eskudunek, eta bereziki toki-erakundeek, bakoitzak bere kabuz edo elkar hartuta eta Eusko Jaurlaritzaren zein foru-aldundien laguntzarekin, bultzatu egingo dute eraikitako ondarea birgaitu, berritu eta biziberritzea, herritarrek etxebizitza izateko duten eskubidea bete ahal izan dadin, bizigarritasun, funtzionaltasun, energia-eraginkortasun, irisgarritasun eta segurtasuneko baldintza egokietan.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco se procedió a la aprobación de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, que señala que las administraciones públicas competentes, y en especial las entidades locales, por sí o asociadas y con la colaboración del Gobierno Vasco y las diputaciones forales, impulsarán el fomento de la rehabilitación, renovación y revitalización del patrimonio edificado, a fin de hacer posible la satisfacción del derecho a disfrutar de una vivienda por parte de la ciudadanía en condiciones de habitabilidad, funcionalidad, eficiencia energética, accesibilidad y seguridad adecuadas.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoak bat egiten du saileko dokumentu programatiko sektorialetan jasotako konpromisoekin; batez ere, honako hauetan azaltzen direnekin: Ingurumen Esparru Programa, Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko 2017-2020 epealdiko Esparru Programako 6. ardatzean txertatzen diren Etxebizitzak Birgaitzeko Renove programak eta 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Plana.

El Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se alinea con los compromisos recogidos en los documentos programáticos sectoriales del Departamento, fundamentalmente el Programa Marco Ambiental, los programas Renove Rehabilitación incluidos en el eje 6 del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020, y el Plan Director de Vivienda 2018-2020.

Laguntza hauek Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko martxoaren 14ko Aginduaren bidez onartu zen Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren barruan jasota daude, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan eskatzen den bezala, eta arau horretan jasotako edukiaren arabera. Dokumentu hori herritarren eskura dago Sailaren webgunean.

Este régimen de ayudas se recoge en el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por Orden de 14 de marzo de 2018 del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, tal y como exige el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el contenido señalado en ese precepto. El citado documento se encuentra a disposición de la ciudadanía en la página web del Departamento.

Azkenik, adierazi behar da Gobernu Kontseiluak, 2020ko otsailaren 4an egindako bilkuran, irisgarritasun unibertsalaren euskal estrategia onartu zuela. Estrategia horren printzipio inspiratzaileetako bat pertsona guztientzako diseinua da, eta jarduera horren bidez sortzen edo proiektatzen dira, ahal den guztietan, inguruneak, prozesuak, ondasunak, produktuak, zerbitzuak, objektuak, tresnak, programak, gailuak edo tresnak, pertsona guztiek erabil ditzaten, Ahalik eta hedadura handiena, egokitu edo diseinatu beharrik gabe.

Finalmente, debe indicarse que el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 4 de febrero de 2020 aprueba la Estrategia vasca de accesibilidad universal, entre cuyos principios inspiradores se encuentra el diseño para todas las personas como aquella actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.

Irisgarritasunaren Euskal Estrategiak sei helburu estrategiko jasotzen ditu, besteak beste, irisgarritasun unibertsalaren arloan indarrean dagoen araudia betetzen dela bermatzeko kontrola eta irisgarritasuna kudeaketa publikoan oinarrizko eta zeharkako elementu gisa txertatu nahi duen sustapena.

La Estrategia Vasca de accesibilidad contempla seis objetivos estratégicos entre los que se encuentra el control para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad universal y el fomento que persigue incorporar la accesibilidad como elemento básico y transversal en la gestión pública.

Hala, irisgarritasun unibertsalaren euskal estrategiaren jarduera-ildoetako bat da irisgarritasuna erosketa publikoaren, kontratazio publikoaren eta dirulaguntzen programen lehentasunezko baldintza gisa sartzea; beraz, dokumentu horretan irisgarritasunaren arloan orain arte egindako jarduketen azterketa bat jasotzen bada ere, laguntza-programa honen ondorioz orain arte lortutako aurrerapenak barne, estrategiaren aurreikuspena bultzada berritzat hartu behar da programa horrekin jarraitzeko.

Así, una de las líneas de actuación de la Estrategia vasca de accesibilidad universal consiste en la incorporación de la accesibilidad como requisito prioritario de la compra pública, la contratación pública y en los programas de subvencionales, por lo que si bien en el citado documento se recoge un análisis de las actuaciones llevadas a cabo en materia de accesibilidad hasta la fecha, incluidos los avances logrados hasta la fecha como consecuencia de este programa de ayudas, debe considerarse la previsión de la estrategia como un nuevo impulso para continuar con el mismo.

Bestetik, laguntza hauek bateragarriak dira Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluekin, eta ondorioz laguntza hauek ez dira Europako Erkidegoko zuzenbidearekin bateraezinak diren estatuaren dirulaguntza batzuk.

Por otro lado, este régimen de ayudas es compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, de modo que no se trata de ayudas de estado incompatibles con el derecho comunitario.

Euskal Autonomia Erkidegoko 2020ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 27ko 13/2019 Legean badago nahikoa kreditu Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak konpromiso horiek gauzatzeko. Ondorioz, programa honen bidez beste deialdi bat egitea planteatzen da, behar besteko aurrekontu-estaldura baitu.

En la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020, existe crédito suficiente para la materialización de estos compromisos por parte del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. En consecuencia, se plantea una nueva convocatoria mediante el presente programa puesto que la misma dispone de la suficiente cobertura presupuestaria.

Ondorioz, programa honen deialdi berri bat proposatzen da, honako dirulaguntza honek nahikoa aurrekontu-estaldura baitauka.

En consecuencia, se plantea una nueva convocatoria mediante el presente programa puesto que la misma dispone de la suficiente cobertura presupuestaria.

Ondorioz, azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena) eta apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuak (Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzekoa) ematen didaten eskumena baliatuz, eta bat etorriz azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena) xedatutakoarekin, dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean ezarritakoarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntza eta laguntzei aplikatzekoak zaizkien gainerako xedapenekin, honako hau

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que me otorga el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos; el Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da udalentzako, tokiko organismo autonomoentzako, toki-erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuentzako dirulaguntzak arautzea eta 2020ko ekitaldirako deialdia egitea, irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko eta hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko xedez.

1.– Es objeto de la presente Orden regular y convocar, para el ejercicio 2020, la convocatoria correspondiente a las subvenciones a ayuntamientos, organismos autónomos locales y entidades locales menores, y entidades privadas con fines sociales de utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones.

2.– Irisgarritasun-planen eta plan horien eguneratzeen xedea izango da egungo hiri-inguruneak, gune publikoak, eraikinak, garraioak eta informazio-sistemak irisgarritasun arloan indarrean dagoen legedian eta horren garapen-arauetan aurreikusitako irisgarritasun-baldintzetara modu progresiboan egokitzea.

2.– Los planes de accesibilidad y sus actualizaciones deberán tener por objeto la adaptación progresiva de los entornos urbanos, espacios públicos, edificios, transportes y sistemas de información ya existentes, a las condiciones de accesibilidad previstas en la normativa vigente en materia de accesibilidad y sus normas de desarrollo.

3.– Hobekuntza-obrak Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruko hiri-ingurunean eta sarrera edo erabilera publikoko eraikinetan irisgarritasuna bermatzera bideratuko dira, irisgarritasun arloan indarrean dagoen legediaren eta horren garapen-arauen baldintzak kontuan izanda.

3.– La ejecución de las obras de mejora estarán encaminadas a garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones de acceso y/o uso público en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los términos contemplados en la normativa vigente en materia de accesibilidad y sus normas de desarrollo.

Hobekuntza-obretan sartutzat joko dira egokitzapen-ekipamendua eskuratzea eta instalatzea.

Se considerarán incluidas en las obras de mejora la adquisición e instalación de equipamiento de adaptación.

Udalek, tokiko erakunde autonomoek eta toki-erakunde txikiek sustatutako hobekuntza-obren kasuan, obra horiek indarrean dagoen irisgarritasun-planean sartuta egon beharko dute, eta ez dira halakotzat joko planaren aldaketetan edo eranskinetan jasotako obrak, baldin eta laguntza hauen urteko deialdia baino bi hilabete lehenago onartu badira.

En el caso de obras de mejora promovidas por ayuntamientos, organismos autónomos locales y entidades locales menores, estas obras deberán estar incluidas en el plan de accesibilidad vigente, sin que tengan tal consideración las obras contempladas en modificaciones o anexos del plan que se hubieren aprobado en un plazo inferior a dos meses a la convocatoria anual de estas ayudas.

4.– Kultura-interesekotzat deklaratutako higiezinei edo beste edozein babes-araubideren mende dauden higiezinei eragiten badiete obrek, aplikatzekoa den babes-araubidea kudeatzeko eskumena duen organoak aldeko txostena eman beharko du, edo, hala badagokio, onartu egin beharko ditu obra horiek, bere araubidearekin bat etorriz.

4.– Cuando la ejecución de las obras de mejora en edificaciones afecte a inmuebles declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección deberán ser informadas favorablemente, o autorizadas, en su caso, por el órgano competente para la gestión del régimen de protección aplicable, de acuerdo con su propia normativa.

5.– Ez dute dirulaguntzarik jasoko aurri-deklarazioa duten eraikinetan edo deklaratzeko moduan daudenetan egin beharreko jarduketek.

5.– No son objeto de subvención las actuaciones referidas a edificios declarados en ruina o susceptibles de serlo.

6.– Ez dute dirulaguntzarik jasoko eraikinen ikuskapen teknikoaren (EIT) arabera 1., 2. edo 3. mailako obrak egin beharra daukaten eraikinetako esku-hartze proposamenek, salbu eta laguntza-eskabidean honako agiri hauetako bat jasotzen bada:

6.– No son objeto de subvención las propuestas de intervención referidas a edificios cuyo dictamen de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) refleje obras de grado 1, 2 o 3 salvo que la solicitud de ayudas incorpore alguno de los siguientes documentos:

a) 1., 2. eta 3. mailako obrak egitea jasotzen duen esku-hartze proposamena.

a) Propuesta de intervención que incorpore la ejecución de las obras de grado 1, 2 y 3.

b) Udalaren, tokiko organismo autonomoaren, toki-erakunde txikiaren edo xede soziala duen onura publikoko erakunde pribatuaren akordioa, zeinaren bidez konpromisoa hartzen baitu obra horiek agindu honetako 14. artikuluan ezarritako epearen aurretik egiteko.

b) Acuerdo del órgano del Ayuntamiento, Organismos Autónomo Local, Entidad Local Menor o entidad privada con fines sociales de utilidad pública en el que se comprometen a la ejecución de dichas obras con anterioridad al plazo previsto en el artículo 14 de la presente Orden.

c) Obra horiei dagokienez, eraikinen ikuskapen teknikoaren (EIT) zuzenketa-ziurtagiria, dagokion udalean aurkeztu izana egiaztatzen duen zigilua duela.

c) Certificado de subsanación de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de dichas obras, con sello que acredite su presentación ante el Ayuntamiento correspondiente.

2. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduketak.

Artículo 2.– Actuaciones subvencionables.

1.– Hona hemen dirulaguntza jaso dezaketen jarduketak:

1.– Serán subvencionables las siguientes actuaciones:

a) Irisgarritasun-planak egin eta idazteko lanak eta plan horien eguneratzeek.

a) Trabajos de elaboración y redacción de planes de accesibilidad y sus actualizaciones.

b) Hiri-izaerako igogailuak eta plataforma jasotzaileak jartzeko obrak.

b) Obras para la instalación de ascensores y plataformas elevadoras de carácter urbano.

c) Eraikinetan irisgarritasuna hobetzeko obrak. Halakotzat hartzen dira honako obra hauek: igogailu eta plataforma jasotzaileak, arrapalak, komun eta aldagela egokituak, ateak eta eskudelak.

c) Obras de mejora de la accesibilidad en las edificaciones. Se entienden como tales las siguientes obras: instalación de ascensores y plataformas elevadoras, rampas, aseos y vestuarios adaptados, puertas y pasamanos.

d) Hiri-ingurunean egindako obrak, arrapala ez-mekanikoak egiteko, ibiak sortzeko eta eskudelak instalatzeko.

d) Obras en el entorno urbano para la construcción de rampas no mecánicas, creación de vados, e instalación de pasamanos.

e) Kale urbanizatuak birgaitzeko obrak. Halakotzat hartzen dira honako obra hauek: espaloiak zabaltzea, zoladura podotaktilak instalatzea, mugikortasun urriko pertsonentzako aparkaleku-plazak erreserbatzea, oinezkoen ibilbideak laburtzen dituzten oinezkoentzako pasabideak, kaleko plataforma bakarra, zuhaitz-txorkoak ixtea eta urbanizazioen birgaitze integralak.

e) Obras de rehabilitación de calles urbanizadas. Se entienden como tales las siguientes obras: el ensanchamiento de aceras, instalación de pavimento pododáctil, reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, pasarelas peatonales que reduzcan itinerarios peatonales, plataforma única en calles, cerramiento de alcorques y rehabilitación integral de urbanizaciones.

f) Eraikinetan seinaleak eta ekipamendu egokitua eskuratzea eta instalatzea.

f) Adquisición e instalación de señalética y equipamiento adaptado en edificios.

2.– Irisgarritasun-planak egin, idatzi eta eguneratzeko lanek dirulaguntza jaso ahal izateko, honako dokumentazioa izan beharko dute gutxienez:

2.– Solo serán objeto de subvención los trabajos de elaboración, redacción y actualización de planes de accesibilidad, que incluyan, como contenido mínimo, la siguiente documentación:

a) Egokitu beharreko komunikazioaren, garraioaren, eraikinaren eta kanpoko espazioen inbentarioa.

a) Inventario de los espacios exteriores, edificación, transporte y comunicación objeto de adaptación.

b) Jarduketen lehentasun-ordena.

b) Orden de prioridades de actuaciones.

c) Programa ekonomikoa eta finantzarioa, egokitzapenak egitera zuzendutako aurreikuspen ekonomikoak zehaztuta.

c) Programa económico-financiero, determinando las previsiones económicas destinadas a la realización de las adaptaciones.

d) Egokitzapenak egiteko egutegia.

d) Calendario de ejecución de las adaptaciones.

3.– Ez dira diruz lagunduko irisgarritasun-planen eguneratze partzialak, aurreko atalean adierazitako edukiaz gain, eguneratutako planaren esparruan lortutako emaitzen ebaluazioa jasotzen ez badute.

3.– No se subvencionarán actualizaciones parciales de planes de accesibilidad que no contemplen además del contenido señalado en el apartado anterior, una evaluación de los resultados obtenidos en el marco del plan objeto de actualización.

4.– Hobekuntza-obren kasuan, dirulaguntzen onuradun diren Euskal Autonomia Erkidegoko udalek, tokiko erakunde autonomoek, toki-erakunde txikiek eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuek egindako obrak baino ez dira diruz lagunduko.

4.– En el caso de obras de mejora solo serán objeto de subvención las obras que sean ejecutadas, mediante los oportunos contratos, por ayuntamientos, organismos autónomos locales, entidades locales menores y entidades privadas con fines sociales de utilidad pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco que resulten beneficiarios de las ayudas.

5.– Diruz lagundutako jardueraren % 100 ere azpikontratatu dezake onuradunak. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan eta dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Araubidea onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 68. artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, ulertzen da onuradun azpikontratatzaileak hirugarrenekin hitzartzen duela dirulaguntzaren helburua eratzen duen jardueraren exekuzio osoa edo partziala. Kontzeptu horretatik kanpo geratzen da onuradunak berak diruz lagundutako jarduera egiteko egin behar dituen gastuen kontratazioa.

5.– La entidad beneficiaria podrá subcontratar hasta el 100% de la actividad subvencionada. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se entiende que la persona beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en los que tenga que incurrir la entidad beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada.

Onuradunak ezin izango du diruz lagundutako jarduerak osorik edo zati batean gauzatzeko itunik egin honako pertsona hauekin:

En ningún caso podrá concertarse por la persona beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con las siguientes personas:

a) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko debekuren batean dauden pertsonak edo erakundeak.

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Kontratazioaren xede den jarduera egiteko beste dirulaguntza batzuk jaso dituzten pertsonak edo erakundeak.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

c) Bitartekariak edo aholkulariak, non ordainketak eragiketaren kostu osoaren ehuneko gisa definitzen diren, non eta ordainketa hori ez dagoen justifikatuta egindako lanaren edo emandako zerbitzuen merkatu-balioa erreferentziatzat hartuta.

c) Personas intermediarias o personas asesoras en las que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Onuradunarekin lotutako pertsonak edo erakundeak, honako egoera hauetan izan ezik:

d) Personas o entidades vinculadas con la persona beneficiaria, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1) Dirulaguntza ematen duen organoak aldez aurretik berariazko baimena ematea.

1) Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente.

2) Diruz lagun daitekeen zenbatekoa ez izatea lotutako erakundeak egindako kostua baino handiagoa. Kostua justifikazioan egiaztatuko da, onuradunaren gastuak egiaztatzeko ezarritako baldintza berberetan.

2) Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos de la persona beneficiaria.

e) Deialdi eta programa berean laguntza edo dirulaguntza eskatzen duten pertsona edo erakundeak, baldintzak betetzen ez dituztelako edo behar besteko balorazioa lortu ez dutelako dirulaguntzarik lortu ez dutenak.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

3. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias.

1.– Dirulaguntza hauen onuradun izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko udalak, tokiko organismo autonomoak, toki-erakunde txikiak eta xede sozial nabaria duten onura publikoko erakunde pribatuak, betiere aurreko artikuluan zehaztutako jarduketak burutzea eta garatzea baldin badute helburu.

1.– Serán beneficiarias de estas ayudas los ayuntamientos, organismos autónomos locales y las entidades locales menores, y las entidades privadas de utilidad pública con clara finalidad social, de la Comunidad Autónoma del País Vasco que pretendan desarrollar y llevar a cabo las actuaciones previstas en el artículo anterior.

Xede sozial nabaria duten onura publikoko erakunde pribatutzat honako hauek hartuko dira: Onura publikoko elkarteei eta beren babeslaritzari buruzko erregelamendua onartzen duen uztailaren 29ko 146/2008 Dekretuaren arabera onura publikoa onartuta duten elkarteak, Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroan inskribatuta daudenak; eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatuta dauden fundazioak, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 101/2007 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz.

Por entidades privadas de utilidad pública con clara finalidad social se entenderá a las asociaciones con Reconocimiento de Utilidad Pública según Decreto 146/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre las Asociaciones de Utilidad Pública y su Protectorado, y que estén inscritas en el Registro de Asociaciones del País Vasco; y a las fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones del País Vasco, según Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco.

2.– Ezin izango dira erakunde onuraduntzat hartu udalak, tokiko organismo autonomoak edo toki-erakunde txikiak, baldin eta ez badute ziurtatzen udalak jakinarazi diola Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluari zein espedientetan eman duen tokiko agintaritzak irisgarritasunaren arloko salbuespena, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren V. eranskineko 3.3 artikuluan xedatutakoaren babesean eta hura betez (hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen dekretua).

2.– No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria los ayuntamientos, organismos autónomos locales o entidades locales menores que no acrediten que el Ayuntamiento ha comunicado al Consejo Vasco para la Accesibilidad la relación de los expedientes en los que la autoridad local ha acordado la exención en materia de accesibilidad, al amparo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.3 del Anejo V del Decreto 68/2000 de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad en los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.

3.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan zehaztutako egoeraren batean dauden erakundeak ezingo dira onuradun izan.

3.– No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.– Ezin izango dira onuradun izan horretarako ezgaitzen duen legezko debekua duten erakundeak, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Legearen (otsailaren 18ko 4/2005 Legea) azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoari jarraikiz.

4.– No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las entidades incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5.– Elkarteen kasuan, ezingo dira inoiz izan onuradun elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoko 4. artikuluko 5. eta 6. apartatuetan zehaztutako debekuen kausak egotz dakizkiekeen elkarteak. Era berean, ezingo dira onuradun izan ez-zilegitasun penalaren zantzu arrazionalen ondorioz inskripzio-prozedura administratiboa eten zaien elkarteek, harik eta dagokion erregistroan inskribatzea ahalbidetzen duen ebazpen judizial irmoa eman arte.

5.– En ningún caso podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las subvenciones las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de persona beneficiaria las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

6.– Dirulaguntzen pertsona onuradunaren izaera inola ere ez zaie egokituko urteko kontuak aurkezteko obligazioa bete ez duten fundazioei, edo beren estatutuak Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legean aurreikusitakora egokitu ez dituztenei, Lehen Xedapen Iragankorrean ezarritakoa betez.

6.– En ningún caso podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las ayudas las fundaciones que hayan incumplido la obligación de presentar las cuentas anuales o que no hayan adaptado sus estatutos a lo previsto en la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera.

7.– Automatikoki egiaztatuko da eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela, eta, horretarako, ez da eskatzaileen baimenik beharko, hala xedatzen baita Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.3 artikuluan. Era bereran, dirulaguntzen itzulketagatik eratorritako betebeharrak ordainduta eduki beharko dituzte. Esandako eskakizunak indarrean izango dira harik eta emandako dirulaguntza kitatu arte.

7.– Las entidades solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, lo cual se verificará automáticamente, sin necesidad del consentimiento de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. Asimismo, deberán hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Dichos requisitos deberán mantenerse hasta la liquidación de la subvención concedida.

Dena dela, eskatzaileak berariaz ukatu dezake baimen hori, eta, hala eginez gero, ziurtagiria aurkeztu beharko du, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamenduaren (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua) 22. artikuluan azaltzen den eran.

No obstante, la entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

4. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea eta modua.

Artículo 4.– Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Interesdunek bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dituzte eskabideak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektroniko honetan (euskadi.eus):

2.– Las personas interesadas deberán presentar las solicitudes por medios electrónicos en la siguiente sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (euskadi.eus):

Era berean, eskabideak izapidetzeko moduari buruzko zehaztapenak eta identifikazio eta sinadura elektronikorako onartutako bitartekoak egoitza elektroniko horretan daude eskuragarri.

Asimismo, las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes y los medios de identificación y firma electrónica admitidos están disponibles en la citada sede electrónica.

Eskaeraren eta kontsulten ondorengo izapide guztiak bitarteko elektronikoak erabiliz egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» erabilita (https://www.euskadi.eus/mikarpeta).

Todos los trámites posteriores a la solicitud y consultas se realizarán utilizando medios electrónicos a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/micarpeta).

3.– Erakunde eskatzaileek euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete eskabidea eta dokumentazioa, aukeran. Era berean, prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak, Euskararen Erabilera Normalizatzekoak, 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

3.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

4.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak konpromisoa hartzen du datuak dagokien babes-mailarekin tratatzeko, datu pertsonalak babestekoa eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta aplikatu beharreko gainerako araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

4.– El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se compromete a tratar los datos con el grado de protección que corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los derechos Digitales y demás normativa aplicable al efecto.

5. artikulua.– Eskabidearen edukia eta eskabide bakoitzarekin aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 5.– Contenido de la solicitud y documentación a aportar con cada solicitud.

1.– Eskatzaile den erakunde bakoitzak eskabide bat aurkeztu beharko du diruz lagundu daitekeen jarduketa bakoitzeko, eta halakotzat hartuko dira agindu honetako 2. artikuluaren 1. puntuan deskribatutakoak.

1.– Cada entidad solicitante, deberá presentar una solicitud por cada actuación subvencionable, entendiendo como tales las descritas en el punto 1 del artículo 2 de la presente Orden.

2.– Eskabideak erantzukizunpeko adierazpena dakar berekin, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluaren 6. apartatuan aipatzen dena (legegintzako dekretu horren bidez onartu da Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina), eta adierazpen horretan honako hauek jaso beharko dira:

2.– La solicitud incorpora la declaración responsable, a la que se refiere el apartado 6 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que comprenderá lo siguiente:

a) Erakunde eskatzaileak beste edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatuk helburu bererako emandako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatu eta, hala badagokio, eskuratu baditu; kasu horietan, eskatutako zenbatekoak, emandako zenbatekoak eta erakundeak BEZa jasanarazi ahal zaion ala ez berariaz adierazi beharko da.

a) Si la entidad solicitante ha solicitado y, en su caso, obtenido subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente tanto público como privado, debiendo concretarse en tales casos los importes solicitados, los importes concedidos y la indicación expresa respecto a si el IVA es repercutible o no por la entidad.

b) Erakunde eskatzailea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den itzultze- edo zehapen-prozeduraren batean dagoen edo egon den.

b) Si la entidad solicitante está incursa o ha sido objeto de algún procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

c) Erakunde eskatzailea zigor- edo administrazio-bidetik laguntza edo dirulaguntza publikorik jaso ezin izateko zehatu duten, edo dirulaguntza publikoak jasotzeko ezgaitzen duen inolako legezko debekuren baten pean dagoen.

c) Si la entidad solicitante se encuentra sancionada administrativamente o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o está incursa en alguna prohibición legal que la inhabilite para ello.

d) Pertsona edo erakunde eskatzaileak sexuagatiko diskriminazioan erortzeagatik administrazio-zehapen edo zigorrik betetzen duen ala ez, eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezarritako zehapenik duen.

d) Si la persona o entidad solicitante está cumpliendo o no sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, y si está o no sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

e) Erakunde eskatzaileak ez duela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluak, 2. eta 3. ataletan, onuradun izateko ezarritako debekurik.

e) La entidad solicitante no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones que para acceder a la condición de beneficiario se establecen en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

f) Erakunde eskatzaileak jakinarazi dion Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluari zein espedientetan eman duen tokiko agintaritzak irisgarritasunaren arloko salbuespena, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren V. eranskineko 3.3 artikuluan ezarritakoa (hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen dekretua).

f) Si la entidad solicitante ha realizado al Consejo Vasco para la Accesibilidad la comunicación relativa a los expedientes en los que ha acordado la exención prevista en el artículo 3.3 del Anejo V del Decreto 68/2000 de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad en los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.

g) Elkarteen kasuan, erakunde eskatzaileari ezin egotz dakiokeela elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 4. artikuluan aurreikusitako debekuen kausetarik bat ere.

g) En el caso de las asociaciones, la entidad solicitante no se encuentra incursa en ninguna causa de prohibición del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

h) Fundazioen kasuan, entitate eskatzaileak ekainaren 2ko 9/2016 Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Legean aurreikusitako estatutuen arabera moldatu beharko ditu bere estatutuak.

h) En el caso de las fundaciones, la entidad solicitante ha adaptado sus estatutos a lo previsto en la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

3.– Eskaera egiten duen erakundearen ezaugarriak eta burutu nahi den jarduketa kontuan harturik, laguntza-eskabideekin batera, ezinbestez, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira.

3.– Las solicitudes de ayuda se acompañarán, con carácter obligatorio, de la siguiente documentación en consonancia con las características de la entidad solicitante y de la actuación a desarrollar:

a) Irisgarritasun-planetarako: plana egin eta idazteko edo eguneratzeko gastuaren aurrekontua.

a) Para Planes de Accesibilidad: presupuesto del gasto para la elaboración y redacción del plan o su actualización.

b) Hobekuntza-obretarako:

b) Para Obras de mejora:

1) Udalaren, tokiko organismo autonomoaren, toki-erakunde txikiaren edo xede soziala duen onura publikoko erakunde pribatuaren akordioa (horretarako gaitasuna duenarena), zeinaren bidez eskatutako dirulaguntzaren xede den jarduketa gauzatzea onartzen baita.

1) Acuerdo del órgano del ayuntamiento, organismo autónomo local, entidad local menor o entidad privada con fines sociales de utilidad pública que tenga capacidad a tal efecto por el que se aprueba realizar la actuación para la que se solicita subvención.

2) Xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuen kasuan, honako hauek ere aurkeztu beharko dira:

2) En el caso de las entidades privadas de utilidad pública con fines sociales, además deberán aportar lo siguiente:

– Elkarteen kasuan, onura publikoko aitortzari buruzko ziurtagiria, Onura publikoko elkarteei eta beren babeslaritzari buruzko erregelamendua onartzen duen uztailaren 29ko 146/2008 Dekretuan ezarritakoari jarraikiz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroan inskribatuta daudela dioen ziurtagiria;

– En el caso de asociaciones, Certificado de Reconocimiento de Utilidad Pública según Decreto 146/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre las Asociaciones de Utilidad Pública y su Protectorado, y de estar inscritas en el Registro de Asociaciones del País Vasco;

– Fundazioen kasuan, berriz, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatuta daudela egiaztatzen duen agiria, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 101/2007 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

– En el caso de fundaciones, Certificado de inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco, según Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco;

– Erakundeari bere xedeak garatze aldera eraikina erabiltzeko ahalmena ematen dion tituluaren fotokopia.

– Fotocopia del título que faculte a la Entidad al uso de la edificación para desarrollar sus fines.

3) Agindu honen 2.1 artikuluan aurreikusitako jarduketaren proposamena.

3) Propuesta de la actuación contemplada en el artículo 2.1 de la presente Orden que se vaya a realizar.

Hiri-izaerako plataforma jasotzaileak eta igogailuak jartzeko obren kasuan proposamena oinarrizko proiektu osoa izango da.

En el caso de los ascensores urbanos y plataformas elevadoras de carácter urbano la citada propuesta será un proyecto básico.

Gainerako obretarako, agindu honen xedea betetzen dela justifikatzeko beharrezkoa den informazio guztia, idatzia eta grafikoa, jasoko du proposamenak. Horretarako, proposamenak jarduera deskribatzeko eta justifikatzeko memoria bat, proposamenaren azterketa ekonomiko bat eta planoak jasoko ditu, agindu honen I. eranskinean adierazitako baldintzetan.

Para el resto de las obras, la propuesta contendrá toda la información, escrita y gráfica, necesaria para justificar que se cumple el objeto de la presente Orden. A tales efectos, la propuesta contendrá una memoria descriptivo-justificativa de la actuación, un estudio económico de la propuesta y planos en los términos señalados en el Anexo I de la presente Orden.

4) Eskabidearen xede den jarduketa birgaitze integratuko eremu batean edo eremu degradatu batean badago, jarduketa aipatutako eremuaren mugari dagokionez nola kokatuta dagoen erakusten duen planoa aurkeztu beharko da.

4) En el caso de que la actuación objeto de solicitud de ayuda se localice en un área de rehabilitación integrada o área degradada, plano en el que se emplace la actuación en relación al límite del área mencionada.

5) Teknikari eskudunak emandako ziurtagiria, irisgarritasunaren sustapenaren arloan indarrean dagoen araudiak eskaturiko eskakizun eta irizpideetarako aurreikusiriko jarduketaren egokitzapenari buruzkoa.

5) Certificado expedido por técnico competente sobre la adecuación de la actuación prevista a los requisitos y criterios exigidos por la normativa en vigor en materia de promoción de la accesibilidad.

6) Irisgarritasun-planaren fotokopia, zehazki dirulaguntzaren eskaeraren xede den obra jasotzen duen atalarena; eta irisgarritasun-planaren kopia digitala, aurreko urteetako deialdietan aurkeztu ezean. Erakunde pribatuek ez daukate halakorik aurkeztu beharrik.

6) Excepto las entidades privadas, fotocopia de la parte del Plan de accesibilidad aprobado donde venga recogida la obra objeto de la solicitud de la subvención y copia del Plan de accesibilidad en formato digital si no ha sido entregado en convocatorias de años anteriores.

7) Txosten teknikoa, udalerriaren edo entitate publikoaren irisgarritasun-plana zer neurritan gauzatuta dagoen jasotzen duena. Horretarako, laguntza-eskaeraren xede den jarduera jasotzen duen planean aipatzen den aldia identifikatu beharko dute, bai eta planaren betetze-ehunekoa ere. Erakunde pribatuek ez daukate halakorik aurkeztu beharrik.

7) Excepto las entidades privadas, informe técnico en la que quede reflejado el grado de ejecución del Plan de accesibilidad vigente del Municipio o entidad pública. A tales efectos, deberán identificar el periodo al que se refiere el plan en el que se contempla la actuación objeto de la solicitud de ayuda, así como el porcentaje de cumplimiento del mismo.

8) Katalogatutako edo babestutako eraikinetan egin beharreko jarduketen kasuan, eraikina dagokion babes-araubidearen mende dagoela ziurtatzeko behar den dokumentazioa, eta, horrekin batera, proposatutako obrak gauzatzeko aldeko txostena edo baimena, organo eskudunak emandakoa, agindu honen 1. artikuluaren 4. apartatuari jarraikiz.

8) En el caso de las actuaciones en edificaciones catalogadas o protegidas, documentación necesaria para certificar la pertenencia del edificio al régimen de protección al que esté sometido acompañado del informe favorable o autorización para la ejecución de las obras propuestas emitida por el órgano competente, de acuerdo al apartado 4 del artículo 1 de la presente Orden.

9) Hala badagokio, eta agindu honetako 1.6 artikuluaren ondorioetarako, honako agirietako bat:

9) En su caso y a efectos de lo dispuesto en el artículo 1.6 de la presente Orden, alguno de los siguientes documentos:

10) 1., 2. eta 3. mailako obrak egitea jasotzen duen esku-hartze proposamena.

10) Propuesta de intervención que incorpore la ejecución de las obras de grado 1, 2 y 3.

– Udalaren, tokiko organismo autonomoaren, toki-erakunde txikiaren edo xede soziala duen onura publikoko erakunde pribatuaren akordioa, zeinaren bidez konpromisoa hartzen baitu obra horiek agindu honetako 14. artikuluan ezarritako epearen aurretik egiteko.

– Acuerdo del órgano del ayuntamiento, organismo autónomo local, entidad local menor o entidad privada con fines sociales de utilidad pública en el que se compromete a la ejecución de dichas obras con anterioridad al plazo previsto en el artículo 14 de la presente Orden.

– Obra horiei dagokienez, eraikinen ikuskapen teknikoaren (EIT) zuzenketa-ziurtagiria, dagokion udalean aurkeztu izana egiaztatzen duen zigilua duela.

– Certificado de subsanación de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de dichas obras, con sello que acredite su presentación ante el Ayuntamiento correspondiente.

Agiri bakoitza eskariarekin batera aurkeztu behar den beste agiriekiko desberdindu beharko da, pdf formatua izan beharko da eta bere izena izan beharko du atal honetan aurreikusten den agirien zerrendan jasotzen den moduan.

Cada documento se presentará de forma independiente respecto del resto de la documentación que se debe acompañar a la solicitud, deberá tener formato pdf y se denominará de forma que se identifique correctamente conforme a la relación de documentos contemplada en este apartado.

6. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetako akatsak zuzentzea.

Artículo 6.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

1.– Laguntza kudeatzen duen organoak eskabidean akats edo hutsegiteren bat dagoela edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumenturen bat falta dela ikusten badu, eskatzaileari jakinaraziko dio, eta 10 eguneko epea emango, akatsa zuzendu edo dokumentua aurkez dezan. Adieraziko zaio, halaber, hala egin ezean, eskaeran atzera egindakotzat joko dela ebazpen bidez. Ebazpen hori Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluak aurreikusitakoaren arabera eman beharko da.

1.– Si el órgano gestor de la ayuda advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto, inexactitud, o la ausencia de algún documento de los que deben acompañar a la misma, lo comunicará al solicitante, concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación o aportación, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Erakunderen batek eskabidea aurrez aurre aurkeztuko balu, laguntza kudeatzen duen organoak zuzentzeko eskatuko du, eta elektronikoki aurkezteko adierazi. Ondorio horietarako, zuzenketa hori egin den eguna joko da eskaeraren aurkezpen-datatzat.

2.– En el supuesto de que alguna entidad presentará su solicitud presencialmente, el órgano gestor de la ayuda requerirá su subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada dicha subsanación.

3.– Halaber, eskabidea izapidetzea onartu ondoren, dirulaguntzak kudeatzeko organo arduradunak interesekotzat jotako informazioa eskatu ahalko dio erakunde eskatzaileari, aurkeztutako proiektua egokiro baloratzeko, eta horretarako 10 eguneko epea emango dio, informazioa eman ezean proiektua eskatutako informazioa kontuan hartu gabe aztertuko dela jakinarazita.

3.– Asimismo, una vez admitida a trámite la solicitud, el órgano encargado de la gestión de las subvenciones podrá requerir a la entidad solicitante la información que se considere oportuna para valorar adecuadamente el proyecto presentado, para que esta sea facilitada en el plazo de 10 días, con indicación de que si no lo hiciere se valorará el proyecto sin considerar la información requerida.

7. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 7.– Órgano de gestión de las ayudas.

Agindu honen arabera emandako dirulaguntzen kudeaketa-lanak, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak egin behar ditu.

Corresponde a la Dirección de Vivienda y Arquitectura del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, la realización de las tareas de gestión de las subvenciones otorgadas conforme a la presente Orden.

8. artikulua.– Balorazio-epaimahaia.

Artículo 8.– Tribunal de valoración.

1.– Balorazio-epaimahai bat eratuko da aurkeztutako eskaerak aztertzeko eta egiaztatzeko, honela osatuko dena:

1.– Para el análisis y verificación de las solicitudes presentadas se constituirá un Tribunal de valoración compuesto por:

– Etxebizitza eta Arkitekturako zuzendaria (edo Etxebizitzako sailburuordeak izendatutako ordezkoa); batzordeburu jardungo du.

– El Director de Vivienda y Arquitectura (o persona que le sustituya designado por el Viceconsejero de Vivienda), que actuará como presidente.

– Lurzoruaren Kudeaketarako zerbitzuburua (edo Etxebizitzako sailburuordeak izendatutako ordezkoa).

– El/la Responsable de Ordenación Territorial (o persona que le sustituya designado por el Viceconsejero de Vivienda).

– Horretarako izendatutako Etxebizitza eta Arkitekturako Zuzendaritzako teknikaria (edo Etxebizitzako sailburuordeak izendatutako ordezkoa); idazkari jardungo du.

– Técnico/a de la Dirección de Vivienda y Arquitectura designado a tal efecto, (o persona que le sustituya designado por el Viceconsejero de Vivienda), que actuará como secretario/a.

Balorazio-epaimahaiaren osaketa laguntzak eskatzen dituztenei jakinaraziko zaie, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 24. artikuluan arautzen den uko egiteko araubidearen ondoreetarako.

La composición del Tribunal de valoración será notificada a las personas solicitantes de las ayudas a efectos del régimen de recusación regulado en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2.– Epaimahaiak, agindu honetako 10., 11. eta 12. artikuluetan ezarritako irizpideak aplikatuz, ebazpen-proposamena igorriko dio Etxebizitza Sailburuordetzari. Proposamen horretan onuradunen zerrenda egongo da, lehentasun-hurrenkeraren araberakoa, eta bertan laguntzaren xede diren jarduketak eta proposatutako dirulaguntzen zenbatekoak adieraziko dira, bai eta ezesteko proposatutako eskabideen zerrenda eta ezesteko arrazoiak ere.

2.– El tribunal, aplicando los respectivos criterios establecidos en los artículos 10, 11 y 12 de la presente Orden, formulará la propuesta de resolución que elevará a la Viceconsejería de Vivienda y que comprenderá la relación de personas beneficiarias por orden de prelación, con expresión de las actuaciones objeto de ayuda, importe de las subvenciones propuestas, así como en su caso, la relación de solicitudes que se propone desestimar y los motivos de la desestimación.

3.– Balorazio-epaimahaiak, beharrezkotzat joz gero, aukera izango du interesdunei bere zeregina aurrera eramateko egokitzat jotzen dituen argibide guztiak eskatzeko. Bere eginkizunak betetzearren eta beharrezko irizten dien gaiei dagokienez, balorazio-epaimahaiak adituak deitu ditzake hala bileretan parte hartzera nola aholku ematera.

3.– El Tribunal de Valoración podrá, si lo estimara necesario, solicitar a las interesadas e interesados las aclaraciones que considere oportunas para poder desarrollar su cometido. El Tribunal de Valoración, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar la asistencia a sus reuniones y el asesoramiento de cuantos expertos en la materia estime necesarios.

9. artikulua.– Aurrekontu-zuzkidura.

Artículo 9.– Dotación Presupuestaria.

Agindu honetan zehaztutako ekintzetarako aurrekontu-zuzkidura osoa sei milioi eta hirurehun mila (6.300.000,00) euro izango da, honako banakatze honen arabera:

El importe total de la dotación presupuestaria para la presente convocatoria de subvenciones asciende a un total de seis millones trescientos mil (6.300.000,00) de euros, de acuerdo con el siguiente desglose:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Zuzkidura honako aurrekontu-partida honetan dago: 20.0.1.05.31.0000.4.722.01.43124.007/ C.

La dotación se encuentra en la siguiente partida presupuestaria: 20.0.1.05.31.0000.4.722.01.43124.007/ C.

10. artikulua.– Irisgarritasun-aurrekontua.

Artículo 10.– Presupuesto de accesibilidad.

Irisgarritasun-aurrekontutzat hartuko da, laguntza eskatzeko xede den jardueraren arabera, plana egiteko eta idazteko edo hura eguneratzeko lanen aurrekontua, irisgarritasun-obren aurrekontua eta aurkeztutako egokitzapen-ekipamenduaren aurrekontua, zergak eta tasak alde batera utzita.

Tendrá la consideración de presupuesto de accesibilidad, en función de la actividad subvencionable para la que se solicite la ayuda, el presupuesto de los trabajos de elaboración y redacción del plan o de su actualización, el presupuesto de las obras de accesibilidad y el presupuesto del equipamiento de adaptación presentado, excluidos los impuestos y tasas.

11. artikulua.– Dirulaguntzen gehieneko kopurua.

Artículo 11.– Cuantía máxima de la subvención.

1.– Dirulaguntzaren gehieneko kopurua honela aterako da: diruz laguntzeko moduko jarduketa bakoitzaren irisgarritasun-aurrekontua honako apartatu hauen arabera aplikatzekoak diren koefiziente eta portzentajeekin biderkatuta.

1.– La cuantía máxima de la subvención es el resultado de multiplicar el presupuesto de accesibilidad de cada actuación subvencionable, por los coeficientes y porcentajes aplicables según los apartados siguientes.

2.– Jarduketaren arabera aplikagarri diren gehieneko koefizienteak:

2.– Los coeficientes máximos a aplicar según actuación son los siguientes:

a) Irisgarritasun-planak egin eta idaztea eta plan horiek eguneratzea: Koef. = 1.

a) Elaboración y redacción de planes de accesibilidad y sus actualizaciones: Coef. = 1.

b) Hiri-izaerako igogailuak eta plataforma jasotzaileak jartzeko obrak: Koef. = 1.

b) Obras para la instalación de ascensores y plataformas elevadoras de carácter urbano: Coef. = 1.

c) Eraikinetan irisgarritasuna hobetzeko obrak: Koef. = 1.

c) Obras de mejora de la accesibilidad en las edificaciones: Coef. = 1.

d) Hiri-ingurunean egindako obrak, arrapala ez-mekanikoak egiteko, ibiak sortzeko eta eskudelak instalatzeko: Koef. = 1.

d) Obras en el entorno urbano para la construcción de rampas no mecánicas, creación de vados e instalación de pasamanos: Coef. = 1.

e) Urbanizatuta dauden kaleak birgaitzeko obrak: Koef. = 0,4.

e) Obras de rehabilitación de calles urbanizadas: Coef. = 0,4.

f) Mugikortasun urriko pertsonentzat aparkaleku-plazak erreserbatzea: Koef.= 0,5.

f) Reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida: Coef.= 0,5.

g) Eraikinetan seinaleak eta ekipamendu egokitua eskuratzea eta instalatzea: Koef. = 0,5.

g) Adquisición e instalación de señalética y equipamiento adaptado en edificios: Coef. = 0,5.

3.– Diruz lagun daitezkeen gehieneko portzentajeak.

3.– Porcentajes máximos subvencionables.

Aurreko puntuaren arabera, jarduketa bakoitzaren irisgarritasun-aurrekontuari dagozkion gehieneko koefizienteak aplikatuz ateratzen den emaitza honako gehieneko portzentajeekin biderkatuko da:

Al resultado de aplicar al presupuesto de accesibilidad de cada actuación los coeficientes máximos correspondientes, de acuerdo al párrafo anterior, se multiplicarán los siguientes porcentajes máximos:

a) % 75, irisgarritasun-planen eta horien eguneratzeen kasuan.

a) 75% en el caso de los planes de accesibilidad o sus actualizaciones.

b) % 50, hobekuntza-obrei dagozkien jarduketen kasuan, ondoren adierazitako kasuetan izan ezik.

b) 50% en el caso de actuaciones relativas a obras de mejora, salvo en los supuestos que se indican a continuación.

c) % 75, hiri-izaerako igogailuekin eta plataforma jasotzaileekin lotutako obrak.

c) 75% en el caso de obras relativas a ascensores y plataformas elevadoras de carácter urbano.

d) % 60, hobekuntza-obrekin lotutako jarduketen kasuan, hiri-izaerako igogailuen eta plataforma jasotzaileen obrak izan ezik, baldin eta degradatu gisa deklaratutako eremuetan edo birgaitze integratuko eremuetan badaude.

d) 60% en el caso de actuaciones relativas a obras de mejora, salvo ascensores y plataformas elevadoras de carácter urbano, que se ubiquen dentro de las áreas declaradas como degradadas o dentro de áreas de rehabilitación integrada.

e) Honako portzentaje hauek, kultura-interesekotzat deklaratutako higiezinetan edo beste edozein babes-araubideren mende dauden higiezinetan kokatutako hobekuntza-obren kasuan:

e) Los siguientes porcentajes en el caso de actuaciones relativas a obras de mejora ubicadas en inmuebles declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección:

– Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legean ezarritakoaren arabera babes berezia dutenak: % 70.

– Especial conforme a lo previsto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco: 70%.

– Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legean ezarritakoaren arabera babes ertaina dutenak: % 65.

– Media conforme a lo previsto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco: 65%.

– Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legean ezarritakoaren arabera oinarrizko babesa dutenak: % 60.

– Básica conforme a lo previsto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco: 60%.

Monumentu-multzo baten parte izateagatik (eta ez higiezin horiei bakarrik aitortzen zaizkien balioengatik) babestutako higiezinen kasuan, dirulaguntza kalkulatzeko ondorioetarako, katalogatuekin parekatuko dira.

En el caso de inmuebles protegidos por pertenecer a un conjunto monumental y no por valores reconocidos exclusivamente a dichos inmuebles, el cálculo de la subvención se asimilará al de los inmuebles catalogados por el ordenamiento municipal.

4.– Agindu honen babesean erakunde bakoitzari eman dakiokeen laguntzaren gehieneko zenbatekoa 300.000,00 eurokoa izango da.

4.– La cuantía máxima de ayuda que se puede conceder a cada entidad al amparo de la presente Orden será de 300.000,00 euros.

12. artikulua.– Dirulaguntzak esleitzeko prozedura eta irizpideak.

Artículo 12.– Procedimiento y Criterios de adjudicación de las subvenciones.

1.– Agindu honetan ezarritako betekizunak betetzen dituzten eta ondorengo irizpideen arabera esleipendun diren proiektuei emango zaie dirulaguntza.

1.– Serán subvencionados los proyectos que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden y resulten adjudicatarios de subvención de acuerdo a los criterios siguientes.

2.– Horrela kalkulatutako zenbatekoen batura agindu honetan emandako aurrekontu-zuzkidura baino handiagoa bada, laguntzak honako lehentasun-hurrenkeraren arabera emango dira:

2.– Si el sumatorio de las cuantías así calculadas superaran la dotación presupuestaria señalada anualmente, se seguirá en el otorgamiento de las ayudas el siguiente orden de prelación:

1.a Lehenik eta behin, irisgarritasun-planei eta horien eguneratzeei buruzko eskaerei erantzungo zaie.

1.º Se atenderá en primer lugar a las solicitudes relativas a los planes de accesibilidad y sus actualizaciones.

Eskura dagoen zuzkiduraren zenbatekoa irisgarritasun-planei eta horien eguneratzeei buruzko eskabide guztiei erantzuteko adinakoa ez bada, planak egiteko proiektuei emango zaie lehentasuna, eguneratzeak idazteko proiektuei baino lehen.

Cuando el montante de la dotación disponible no alcanzase para atender a todas las solicitudes relativas a los planes de accesibilidad y sus actualizaciones se procederá a priorizar los proyectos de elaboración de planes respecto de los proyectos de redacción de actualizaciones.

Eskura dagoen zuzkiduraren zenbatekoa irisgarritasun-planak egiteko eskaera guztiei erantzuteko nahikoa ez bada, zuzkidura proportzionalki hainbanatuko da eskaera horien artean, eta diruz lagun daitezkeen gainerako jarduerei dagozkien laguntza-eskaerak ukatzea erabakiko da.

Cuando el montante de la dotación disponible no alcanzase para atender a todas las solicitudes relativas a la elaboración de planes de accesibilidad se procederá a prorratear la dotación proporcionalmente entre dichas solicitudes, acordándose la denegación de las solicitudes de ayuda relativas al resto de las actuaciones subvencionables.

2.a Irisgarritasun-planetarako eta horien eguneratzerako emandako dirulaguntzak deskontatu ondoren, aurrekontuko zuzkiduraren gainerako zenbatekoa obretarako banatuko da, modu honetan eta multzo hauen arabera:

2.º Una vez descontadas las subvenciones concedidas para la elaboración de planes de accesibilidad y sus actualizaciones, el importe restante de la dotación presupuestaria se distribuirá para las obras según los grupos siguientes:

a) % 60, hiri-izaerako igogailuak eta plataforma jasotzaileak jartzeko.

a) 60% para instalación de ascensores y plataformas elevadoras de carácter urbano.

b) % 20, eraikinen irisgarritasunerako aurreikusitako jarduketetarako (igogailuak, plataforma jasotzaileak, arrapalak, komunak, aldagelak, ateak, eskudelak), seinaleak eta ekipamendua izan ezik, enumerazio honetako lehentasun-hurrenkera kontuan izanda.

b) 20% para actuaciones previstas para la accesibilidad en las edificaciones excepto señalética y equipamiento. Se incluyen en estas actuaciones los ascensores, plataformas elevadoras, rampas, aseos, vestuarios, puertas, pasamanos. El orden de prelación será el señalado en este apartado.

c) % 15, arrapala ez-mekanikoetarako eta ibiak eta eskudelak sortzeko, lehentasun-hurrenkera honekin.

c) 15% para rampas no mecánicas, creación de vados y pasamanos, con este orden de prelación.

d) % 5, urbanizatuta dauden kaleak birgaitzeko, eraikinetako seinaleak eta ekipamendua egokitzeko, eta urbanizazioen birgaitze integralerako, lehentasun-hurrenkera honekin.

d) 5% para proyectos de urbanización de calles, adaptación de señalética y equipamiento en edificios y la rehabilitación integral de urbanizaciones con este orden de prelación.

Urbanizatuta dauden kaleak birgaitzeko edo urbanizazioen birgaitze integralerako obretan hurrengoak izango dira diruz lagundu daitezkeen jardunak: espaloiak zabaltzea, zoladura podotaktilak instalatzea, mugikortasun urriko pertsonentzako aparkalekuak erreserbatzea, oinezkoen ibilbideak laburtzen dituzten oinezkoentzako igarobideak, kaleetako plataforma bakarra, zuhaitz-txorkoak ixtea eta urbanizazioen birgaitze integralak.

En los proyectos de urbanización de calles o rehabilitación integral de urbanizaciones son actuaciones subvencionables las siguientes: ensanchamiento de aceras, instalación de pavimento podotáctil, reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, pasarelas peatonales que reduzcan itinerarios peatonales, plataforma única en calles, cerramiento de alcorques, rehabilitación integral de urbanizaciones.

Urbanizatuta dauden kaleak birgaitzeko edo urbanizazioen birgaitze integralerako proiektuetan adierazitako enumerazioko lehentasun-hurrenkerari jarraituz.

Dentro de los proyectos de urbanización de calles o rehabilitación integral de urbanizaciones el orden de prelación será el contemplado en el párrafo anterior.

Dagoen zuzkiduraren zenbatekoa nahikoa ez bada adierazitako ataletako batean aurkeztutako eskabide guztiei erantzuteko, talde bakoitzean lehentasuna emango zaie birgaitze integratuko eremuetan edo eremu degradatuetan dauden jarduketei. Gero talde bakoitzerako zehaztu den lehentasun-hurrenkera jarraituko zaio, eta ondoren agindu honetako 11. artikuluarekin bat etorriz dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoaren arabera ordenatuko dira, handienetik txikienera.

Cuando el montante de la dotación disponible no alcanzase para atender a todas las solicitudes presentadas en alguno de los grupos indicados, se priorizarán dentro de cada grupo las actuaciones que estén comprendidas en áreas de rehabilitación integrada o áreas degradadas, siguiéndose posteriormente el orden de prelación fijado para cada grupo y ordenándose finalmente los proyectos de mayor a menor según la cuantía máxima de la subvención calculada de acuerdo al artículo 11 de la presente Orden.

Talderen batean, bertan kokatutako jarduketei buruzko eskabide guztiei erantzun ondoren, soberakinen bat ateratzen bada, kopuru hori hurrengo jarduketa taldeari esleitutakoari gehituko zaio, 2. atal honetan ezarritako hurrenkerari jarraituz, 2a taldean hasi eta 2d taldean amaituz.

Si en alguno de los grupos, tras atender la totalidad de las solicitudes relativas a las actuaciones en él encuadradas, resultase alguna cantidad excedentaria, esta se incorporará a la asignada al grupo de actuaciones siguiente, siguiendo el orden establecido anteriormente en este apartado 2.º, comenzando en el grupo 2a y finalizando en el grupo 2d.

3.– Aurreko paragrafoetan deskribatutako esleipen-irizpidearen arabera erakunde berberari diruz laguntzea proposatutako jarduketen zenbatekoen batura gehieneko zenbateko hori baino handiagoa balitz, jarduketa horiek diruz lagunduko dira artikulu honen 2. puntuan ezarritako lehentasun-hurrenkeraren arabera, harik eta zenbateko hori agortu arte.

3.– Cuando con arreglo al criterio de adjudicación descrito en los párrafos anteriores, la suma de las cuantías de las actuaciones que se propone subvencionar a una misma entidad excediera la cuantía máxima de ayuda que se puede conceder a cada entidad al amparo de la presente Orden, las citadas actuaciones serán objeto de ayuda de acuerdo al orden de prelación establecido en el apartado 2 del presente artículo hasta agotar dicha cuantía.

13. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua eta publikotasun-prozedura.

Artículo 13.– Resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Deialdi honetara aurkezten diren eskabideak prozedura bakar baten bidez izapidetuko dira, eta prozedura hori ebaztea, erakunde interesdunek planteatutako gai guztiak erabakita, Etxebizitzako sailburuordeari dagokio, betiere balorazio-epaimahaiaren proposamenez.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán en un único procedimiento cuya resolución, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las entidades interesadas, corresponde, a propuesta del Tribunal de valoración, al Viceconsejero de Vivienda.

2.– Ebazpenean erabakiko da agindu honetako dirulaguntzak ematen diren edo ukatzen diren. Ematen direnen kasuan, honako hauek zehaztuko dira: erakunde onuraduna, diruz lagundutako proiektua edo gastua eta emandako dirulaguntzaren zenbatekoa –diruz lagundutako jarduketetan banakatua eta urteko kopuruak adierazita– eta jarduketak gauzatzeko epeak. Ukatutako eskabideei dagokienez, eskatzaileen izenaz gain, laguntza zergatik ukatu den adieraziko da.

2.– La resolución determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, la entidad beneficiaria, el proyecto subvencionado o gasto subvencionado y el importe de la subvención concedida, desglosada por actuaciones subvencionadas, con la distribución de la misma por anualidades, y el plazo en el que deben ejecutarse las actuaciones. En el caso de las denegadas recogerá, además de la identidad de la entidad solicitante, los motivos que fundamenten la denegación.

3.– Aurreko paragrafoan aipatzen den ebazpenak ez du amaitzen administrazio-bidea, eta, horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote erakunde interesdunek Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz.

3.– La Resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en el plazo de un mes contado desde del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (euskadi.eus) argitaratuko da dirulaguntzak emateko prozeduraren ebazpena, publikotasunaren ondorioetarako.

4.– La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones será publicada en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (euskadi.eus): a efectos de publicidad.

5.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa interesdunei jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, deialdiaren agindua argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, eskaera ezetsi dela ulertu ahal izango dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

5.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las personas interesadas, de forma electrónica, será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, las interesadas y los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Onuradunei dirulaguntzak eta laguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzulketa- edo zehapen-prozedura.

6.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a las beneficiarias y los beneficiarios de estas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

14. artikulua.– Jarduketen denbora-eremua.

Artículo 14.– Ámbito temporal de las actuaciones.

1.– Laguntzen xede diren jarduketak 2020an hasi beharko dira eta 2021eko azaroaren 15a baino lehen amaituta egon beharko dira planen kasuan, eta 2022ko urriaren 31 baino lehen hobekuntza-obren kasuan.

1.– Las actuaciones objeto de ayuda deberán estar iniciadas en el transcurso del año 2020 y concluidas antes del 15 de noviembre de 2021 en el caso de los planes y el 31 de octubre de 2022 en el supuesto de las obras de mejora.

2.– Erakunde onuradunaren asmoaz haragoko kausak gertatzen direnean eta kausa horiek behar bezala justifikatzen badira, erakundeak epea luzatzeko eska dezake, ezarritako gauzatze-epea amaitu baino lehen. Epea ez da onuradunak justifikatutako atzerapenaren aldia baino gehiago luzatuko eta ez da 2022ko abenduaren 30a baino beranduago bukatuko planen kasuan, eta 2023ko abenduaren 30a baino beranduago hobekuntza-obren kasuan, eta Etxebizitzako sailburuordearen ebazpen bidez onetsi beharko da, Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak aldeko txostena eman ondoren. Ebazpen horretan, era berean, azken likidazioa egiteko eskatutako dokumentu guztiak aurkezteko azken epe berria finkatuko da.

2.– Cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria debidamente justificadas, dicha entidad podrá solicitar, con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución establecido, una única prórroga del plazo inicialmente previsto para la realización de la actuación subvencionada. La ampliación del plazo no excederá del 30 de diciembre de 2022 para el caso de los planes y del 30 de diciembre de 2023 en el supuesto de las obras de mejora. La prórroga deberá ser aprobada, previo informe favorable de la Dirección de Vivienda y Arquitectura, por resolución del Viceconsejero de Vivienda. En dicha resolución se fijará asimismo la nueva fecha límite para la presentación de la totalidad de los documentos requeridos para hacer efectiva la última liquidación.

15. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak eta dirulaguntzak emateko bestelako baldintzak.

Artículo 15.– Obligaciones de la entidad beneficiaria y otros requisitos de las subvenciones.

1.– Agindu honetan ezarritakoaren arabera araututako dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeek honako betebehar hauek izango dituzte, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 14. artikuluarekin bat etorriz:

1.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones, en consonancia con el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

a) Esleitutako dirulaguntza onartu behar dute. Dirulaguntza eman zaiela jakinarazten dien idazkia jaso eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunek ukoa idatziz eta berariaz adierazten ez badute, dirulaguntza onartu dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Dirulaguntza bere xede zehatzerako erabiltzea, hau da, irisgarritasun-plana idazteko edo hura eguneratzeko eta hiri-ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko.

b) Utilizar la subvención para el destino para el que ha sido concedida, es decir, para la redacción del plan de accesibilidad o de su actualización y para la ejecución de obras de mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones.

c) Dirulaguntza esleitzen duen organoak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egingo dituen egiaztapen-ekintzak bete behar dituzte, eta eskumena duten nazioko zein Europako Erkidegoko kontrol-organoek finantza-arloa egiaztatzeko eta kontrolatzeko egin dezaketen edozein ekintza ere bai. Horretarako, ekintza horiek gauzatzean eskatzen zaien informazio guztia eskaini behar dute onuradunek.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, la Oficina de Control Económico, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Organo emaileari jakinaraztea diruz lagundutako jarduera finantzatzeko bestelako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskuratu izana. Jakin bezain laster egin behar da jakinarazpena, eta, nolanahi ere, jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatu baino lehen.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Dirulaguntzak itzultzeagatiko obligazioak ordainduta dituela egiaztatzea esleitzeko ebazpen-proposamena eman aurretik.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se encuentra al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

f) Dirulaguntzei publikotasuna ematea aipatutako azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 18. artikuluak adierazitakoaren arabera. Publikotasuna, gutxienez ere, esleitutako dirulaguntzaren berri erakunde onuradunaren webgunean ematea izango da, eta bestelako publikotasunik ere zehaztu ahal izango da jarduketaren izaeraren eta ezaugarrien arabera.

f) Dar publicidad a las subvenciones según indica el artículo 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre antes mencionada. La publicidad como mínimo consistirá en dar difusión de la subvención concedida en la página web de la entidad beneficiaria, pudiéndose concretar otro tipo de publicidad en la concesión dependiendo de la naturaleza y características de la actuación.

Aurrekoa gorabehera, laguntza jaso duten irisgarritasun-planen eta horien eguneratzeen memorietan jaso beharko da dokumentua Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren laguntzarekin egin dela, agindu honen babesean, eta, gainera, dirulaguntzaren ehunekoa ere adierazi beharko da. Gainera, sail horren logotipoa sartu beharko da egiten diren dokumentu guztietan.

Sin perjuicio de lo anterior, en las memorias de los planes de accesibilidad y de sus actualizaciones que han sido objeto de ayuda se deberá contemplar que el documento se ha elaborado con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco al amparo de la presente Orden, señalándose, además, el porcentaje de la subvención. Además, se deberá incorporar el logotipo del citado Departamento en todos los documentos que se elaboren.

Agindu honen babespean egindako igogailuetan, barnekoak zein hirikoak izan, metalezko plaka bat instalatuko da, Din A5 tamainakoa gutxienez, eta bertan adieraziko da jarduera laguntza-araubide honetarako eskumena duen sailak diruz lagundu duela, agindu honen II. eranskinean jasotako ereduaren arabera.

En los ascensores ejecutados al amparo de la presente Orden, sean interiores o urbanos, se instalará una placa metálica de tamaño mínimo Din A5 en la que se recoja que la actuación ha sido subvencionada por el Departamento competente para este régimen de ayudas según modelo contemplado en el Anexo II de la presente Orden.

g) Apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuak (hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena) V. eranskineko 3.3 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, deialdi honen aurreko urteko obra-lizentzietan irisgarritasunaren arloan emandako salbuespenen informazioa eta justifikazioa helarazi behar izango diote udalek Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseiluari.

g) Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.3, del anejo V del Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad en los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, cada ayuntamiento deberá haber trasladado al Consejo Vasco para la Accesibilidad la información y justificación de las exenciones otorgadas en materia de accesibilidad en sus licencias de obra del año anterior al de esta convocatoria.

2.– Agindu honetako 10. artikuluan jasotako irisgarritasun-aurrekontuaren zenbatekoak Sektore Publikoaren Kontratuen Legeak kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak gainditzen baditu, onuradunak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, hornitzaile desberdinen gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu, obrarako konpromisoa, zerbitzuaren prestazioa edo ondasunaren entrega kontratatu aurretik. Alderdi hori irisgarritasun-planak idazteko kontratuari eta horien eguneratzeei (zerbitzu-kontratuei) nahiz obrak gauzatzeko kontratuari aplikatuko zaie. Aurkeztutako eskaintzen artetik aukeraketa egiteko (dirulaguntzaren justifikazioarekin edo, hala badagokio, eskabidearekin batera aurkeztuko dira eskaintzak), efizientzia eta ekonomia irizpideak erabiliko dira, eta txosten baten bidez berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikorik onena aukeratzen ez denean.

2.– Cuando el importe del presupuesto de accesibilidad contemplado en el artículo 10 de la presente Orden supere las cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien. Este extremo será de aplicación tanto al contrato de la redacción de planes de accesibilidad y sus actualizaciones (contrato de servicios) como al contrato de ejecución de obras. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

16. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 16.– Justificación y pago de la subvención.

Kasu bakoitzean emandako dirulaguntza ordainketa hauen bidez ordainduko da, prozedura honen arabera:

El abono de la subvención concedida en cada caso se realizará mediante los siguientes libramientos, en base al siguiente procedimiento:

1.– Kasu guztietan, emandako zenbatekoaren % 4,76 ordainduko da aurreratutako ordainketa gisa, aurreko artikuluaren a) apartatuan adierazitako 15 eguneko epea amaitu ondoren, betiere apartatu horretan aipaturiko uko-egite propiorik ez badago, eta erakunde onuradunak gastua baimentzea justifikatzen duten agiriak aurkeztu ondoren. Diru kopuru hori abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritako berme-araubidearen arabera bermatuko da (Euskal Autonomia Erkidegoren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituen Dekretua).

1.– En todos los casos se hará efectivo el 4,76% de la cantidad concedida en concepto de pago anticipado si no mediara la renuncia expresa citada en el apartado a) del artículo anterior, tras haber finalizado el plazo de 15 días mencionado en el mismo y tras la presentación por parte de la entidad beneficiaria de los documentos que justifiquen la autorización de gasto. Dicha cantidad será garantizada de acuerdo con el régimen de garantías establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Irisgarritasun-planen kasuan, dirulaguntzaren gainerako zatia 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera ordainduko da, betiere lanak amaitu eta honako dokumentazio hau Etxebizitza eta Arkitekturako Zuzendaritzan plataforma digitalaren bidez aurkeztu ondoren:

2.– En el caso de planes de accesibilidad el resto de la ayuda se abonará a partir del 1 de enero de 2021, tras la presentación, una vez finalizados los trabajos, ante la Dirección de Vivienda y Arquitectura a través de la plataforma digital, de la siguiente documentación:

a) Fakturen kopia eta formalizatutako kontratuari dagozkion ziurtagiriak.

a) Copia de facturas y certificaciones correspondientes al contrato formalizado.

b) Idatzitako planaren ale bat.

b) Un ejemplar del plan redactado.

c) Erakunde onuradunaren ziurtagiria, non egiaztatuko baita, batetik, emandako dirulaguntzaren helburua eta xedea bete direla, eta, bestetik, zein kopuru erabili diren horretarako.

c) Certificado de la entidad beneficiaria, en la que se constate el cumplimiento del objeto y finalidad de la subvención concedida y los importes destinados al efecto.

d) Helburu berbererako emandako bestelako dirulaguntzei buruz erakunde onuradunak egindako justifikazio-ziurtagiria.

d) Certificado justificado emitido por la entidad beneficiaria relativa a otras subvenciones concedidas para el mismo fin.

Dirulaguntza osoa ordaintzeko eskatutako dokumentuak aurkezteko azken eguna 2021eko abenduaren 1a izango da, salbu eta proiektua gauzatzeko luzapen bat erabaki bada; kasu horretan, dagokion ebazpenean xedatutakoa bete beharko da.

La fecha límite para la presentación de los documentos requeridos para hacer efectiva toda la subvención será el 1 de diciembre de 2021, salvo que se hubiera acordado una prórroga para la ejecución del proyecto en cuyo caso se deberá estar a lo dispuesto en la resolución correspondiente.

3.– Hobekuntza-obren kasuan –egokitzapen-ekipamendua eskuratu eta instalatzea barne hartuta–, dirulaguntzaren gainerako zatia 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera ordainduko da, ondoren adierazitako dokumentazioa Etxebizitza eta Arkitekturako Zuzendaritzan plataforma digitalaren bidez aurkeztu ondoren. Aurrekontu osoaren % 10 ordaindu gabe gordeko da, obra amaitu arte.

3.– En el caso de obras de mejora, incluidas la adquisición e instalación de equipamiento de adaptación, el resto del importe de la ayuda se abonará a partir del 1 de enero de 2021 tras la presentación ante la Dirección de Vivienda y Arquitectura, a través de la plataforma digital, de la documentación señalada a continuación. Se reservará sin abonar un 10% del total del importe a abonar en cada pago hasta la finalización de la obra.

Obrak irauten duen bitartean, laguntza ordaintzea erabakiko da honako dokumentazio hau aurkezten denean: egindako jarduketei dagozkien ziurtagiriak eta fakturak, eta dagokion ordainagiria.

Durante el transcurso de la obra se acordará el pago de la ayuda cuando se presente la siguiente documentación: certificaciones y facturas de las actuaciones realizadas, con el correspondiente justificante de pago.

Laguntzaren xede diren jarduketak bukatu ondoren, dagokion ordainketa egitea erabakitzeko, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

Una vez finalizadas las actuaciones objeto de la ayuda se deberá entregar, a efectos de acordar el correspondiente pago, la siguiente documentación:

a) Obra-ziurtagiriak eta egindako jarduketen fakturak, dagozkien ordainagiriekin.

a) Certificaciones de obra y facturas de las actuaciones realizadas, junto con los justificantes de pago correspondientes.

b) Obraren hasierako eta amaierako aktak.

b) Actas de inicio y fin de obra.

c) Argazki-dokumentazioa, egindako obrari buruzkoa eta diruz lagunduko den jarduketaren xede den inguruneari buruzkoa. Pdf formatuko dokumentua (gehienez bi argazki DINA4 tamainako orri bakoitzeko).

c) Documentación fotográfica de la obra realizada y del entorno objeto de la actuación de la subvención. Documento formato pdf. (máximo de dos fotografías por cada hoja tamaño DINa4).

d) Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko Legearen araberako teknikari eskudunaren ziurtagiria, non egiaztatuko baita egokitzapen-obrak edo -ekipamenduak betetzen duela irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudian, hura garatzeko arauetan eta eraikingintzaren Kode Teknikoan (DB-SUA) ezarritakoa.

d) Certificado de técnico competente de conformidad con la Ley de Ordenación de la edificación en el que se certifique que la obra o el equipamiento de adaptación, cumple con lo establecido en la previstas en la normativa vigente en materia de accesibilidad y sus normas de desarrollo, así como en el Código Técnico de la Edificación: DB-SUA.

e) Xede bererako jasotako bestelako dirulaguntzen ziurtagiria.

e) Certificado relativo a otras subvenciones concedidas para el mismo fin.

f) Obraren amaierako ziurtagiria, dagokion elkargoak ikus-onetsia, obra mota dela-eta nahitaezkoa baldin bada.

f) Certificado de fin de obra visado por el colegio profesional correspondiente, cuando por el tipo de obra este sea preceptivo.

Diruz lagundutako obren proiektua udaleko, organismoko edo erakundeko bertako langileek idatzi badute, modu berean aurkeztu behar da erakunde onuraduneko proiektuak gainbegiratzeko zerbitzuari atxikitako langileek sinatutako obraren amaierako ziurtagiria.

En caso de que el proyecto de las obras objeto de la subvención haya sido redactado por personal propio del ayuntamiento, organismo o entidad, se debe presentar de igual manera el certificado de fin de obra firmado por personal adscrito al servicio de supervisión de proyectos de la entidad beneficiaria.

Diruz laguntzeko moduko obra beste obra handiago baten zati izanez gero, nahikoa izango da diruz lagundutako obrari dagokion amaierako ziurtagiri partzialarekin.

En caso de que la obra subvencionable forme parte de una obra de mayor envergadura bastará con el certificado final parcial correspondiente a la obra subvencionada.

Erakunde onuradunaren obra sozietate baten edo foru- nahiz udal-erakunde baten bitartez gauzatzen bada, sozietate edo erakunde hori onartu egingo da titularraren ordezkari gisa, gastua justifikatzeko ziurtagirian edo fakturazioan.

Para los casos en los que la obra de la entidad beneficiaria sea ejecutada a través de una sociedad u organismo foral o municipal, se aceptará a esta como representante del titular en la certificación o facturación justificativa del gasto.

g) Laguntza argitaratu izanaren egiaztagiria eta/edo, hala badagokio, igogailuan instalatutako plakaren argazkia.

g) Justificante de la publicación de la ayuda y/o en su caso fotografía de la placa instalada en el ascensor.

Azken likidazioa egiteko eskatzen diren dokumentu guztiak aurkezteko azken eguna 2022ko azaroaren 30a izango da, salbu eta proiektua gauzatzeko luzapena adostu bada; kasu horretan, dagokion ebazpenean xedatutakoa bete beharko da.

La fecha límite para la presentación de la totalidad de los documentos requeridos para hacer efectiva la última liquidación será el 30 de noviembre de 2022 salvo que se hubiera acordado una prórroga para la ejecución del proyecto en cuyo caso se deberá estar a lo dispuesto en la resolución correspondiente.

17. artikulua.– Beste dirulaguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 17.– Compatibilidad con otras subvenciones.

1.– Laguntza hauek bateragarriak izango dira helburu berbera duten funts publikoen edo pribatuen kargura jaso daitekeen beste edozein laguntzarekin. Hala ere, helburu berbererako jasotako laguntzen zenbateko osoa, eta deialdi honetan emandako dirulaguntzaren kopurua batuta, azken kostu osoa baino handiagoa bada, gehiegizko kopuru hori kenduko zaio deialdi honen bidez emandako laguntzari.

1.– La concesión de las presentes ayudas será compatible con la obtención de cualesquiera otras que pudieran recibirse con cargo a fondos públicos o privados para el mismo fin. No obstante, en el caso de que el importe total de las ayudas recibidas para el mismo fin, más la cantidad de la subvención otorgada en la presente norma, sea superior a su coste final total, se reducirá, el importe de la ayuda concedida en virtud de este régimen de ayudas, en la cantidad correspondiente al exceso.

2.– Dirulaguntza hauek ez dira bateragarriak izango Etxebizitza Sailburuordetzak jarduketa bererako emandako beste laguntza batzuekin.

2.– Estas subvenciones se declaran expresamente incompatibles con ayudas concedidas por la Viceconsejería de Vivienda para la misma actuación.

3.– Dirulaguntzen zenbatekoak, bakarrik edo beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera, ezin izango du diruz lagundutako jardueraren kostua gainditu.

3.– El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

18. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 18.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Baldin eta aldatzen badira dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak, eta, edozelan ere, beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu batzuetatik beste dirulaguntza batzuk edo bestelako laguntza batzuk jasotzen badira, edota, kasua bada, helburu bererako beste diru-sarrera zein baliabide batzuk eskuratzen badira, emate-ebazpena aldatu ahal izango da; betiere dirulaguntzen onuradun izateko arauetan jarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira, funtsezko alderdiei edo laguntza emateko edo onuraduna zehazteko erabakigarriak izan direnei eragiten ez badie edo beste batzuen eskubideak kaltetzen ez baditu.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de esta, no afecte a aspectos fundamentales o que hayan sido determinantes para la concesión de la ayuda, a la determinación del beneficiario, o perjudique o dañe derechos a terceros.

19. artikulua.– Emandako laguntzaren zenbatekoa aldatzea.

Artículo 19.– Modificación de la cuantía de la ayuda concedida.

Jarduketaren behin betiko benetako kostua dirulaguntza emateko oinarritzat hartutako aurrekontua baino gutxiago bada, dirulaguntzaren zenbatekoa dagokion proportzioan murriztuko da, eta gero dirulaguntzaren portzentajea oinarri berriari aplikatuko zaio.

En el caso de que el coste definitivo real de la actuación fuera inferior al presupuesto sobre el que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será minorada en la proporción que resulte, aplicándose entonces el porcentaje de la subvención sobre la nueva base y, en su caso se procederá al reintegro del importe percibido en exceso.

20. artikulua.– Proiektuak aldatzea.

Artículo 20.– Modificación de los proyectos.

1.– Hasiera batean aurreikusi eta ebazpen bidez onetsi ziren gastu edo jarduketetan aldaketarik egin nahi izanez gero, dena delako jarduketa gauzatu aurretik eskatu beharko da aldaketa, eta Etxebizitzako sailburuordeari egokituko zaio eskaria berariaz onartu edo atzera botatzea.

1.– Cualquier modificación que se quiera realizar respecto a los gastos o actuaciones inicialmente previstas y aprobadas mediante la resolución, deberá ser solicitada previamente a su realización y requerirá la aceptación expresa del Director de Vivienda y Arquitectura.

2.– Aldaketak ezingo du inola ere jarduketaren izaera aldatu.

2.– En ningún caso la modificación podrá afectar a la naturaleza de la actuación.

3.– Dirulaguntzaren erakunde onuradunak justifikazioan adierazten badu dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak aldatu direla eta litekeena dela aldaketa horrek ebazpena bera ere aldaraztea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 49.12 artikuluak xedatzen duenaren indarrez, eta aldaketok onartzeko aurrez behar den baimen-tramitea ez denez egin, dirulaguntza eman duen organoaren esku geratuko da aurkeztutako justifikazioa ontzat ematea, betiere hori eginda beste inoren eskubideei kalte egiten ez bazaie.

3.– Cuando la entidad beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución, conforme a lo establecido en el artículo 49.12 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente, podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando no se dañen derechos de terceros.

4.– Dirulaguntza eman duen organoak egiaztapen-egintzan aldaketak onartzeak ez dakar berekin onuraduna dagozkion zehapenetatik salbuetsita geratzea.

4.– La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación, no exime a la persona beneficiaria, de las sanciones que pudieran corresponderle.

21. artikulua.– Betebeharrak ez betetzea eta itzultzeko prozedura.

Artículo 21.– Incumplimiento y procedimiento de reintegro.

1.– Erakunde onuradunak Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren dirulaguntza eskatu den eta eman den berariazko xederako erabiltzen ez badu, dirulaguntzaren oinarria den jarduketa egiten ez badu, dirulaguntza eskatuta lortu nahi ziren helburu zehatzetara aplikatu izana justifikatzen ez badu edo behar bezala egiten ez badu edo, oro har, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko Lege Orokorraren 37. artikuluan, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, agindu honetan edo emate-ebazpenean ezarritako betebeharrak betetzen ez baditu, emandako eta jasotako kopurua itzuli beharko du legez aplikatu beharreko interesekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen berme eta itzultzeen erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan horretarako ezarritako prozedurari jarraikiz.

1.– En el supuesto de que la entidad beneficiaria no utilice la subvención del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda para el destino específico para el que se solicitó y concedió, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique o justifique insuficientemente su aplicación a los fines determinados para los que se interesó o, en general, incumplan las obligaciones establecidas, en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en esta Orden o en la resolución de concesión, vendrá obligada a reintegrar la cuantía concedida y percibida, además de los intereses de demora que resulten de aplicación, siguiendo el procedimiento establecido al efecto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Onuradunaren betetze-maila nabarmen badago osoki betetzetik gertu eta konpromisoak zalantzarik gabe betetzeko jarduna izan dutela egiaztatzen badute, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko Lege Orokorraren 17. artikuluaren 3. zenbakiko n) letran adierazitako irizpideen arabera zehaztuko da itzuli beharreko zenbatekoa, edo, hala dagokionean, dirulaguntza arautzen duen autonomia-araudian ezarritakoaren arabera.

2.– Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por estos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el artículo 17 de la presente Orden o en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; o, en su caso, los establecidos en la normativa autonómica reguladora de la subvención.

3.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko Lege Orokorraren 19. artikuluaren 3. zenbakian jasotako kasuan, halaber, diruz lagundutako jardueraren kostuaren gainean izandako soberakina itzuli beharko da, eta dagokion berandutze-interesa ere eskatuko da.

3.– Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

22. artikulua.– Atzera egitea eta uko egitea.

Artículo 22.– Desistimiento y renuncia.

1.– Laguntza-eskatzaileek atzera egin ahalko dute, betiere eskatutako laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi aurretik. Horretarako, agindu honetan aurreikusitako laguntzak kudeatzeko organoari eskaera helarazi beharko dio, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartu eskaera eta amaitutzat emango du haiei dagokien prozedura.

1.– La entidad solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud, desistimiento que deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas y que se presentará ante el órgano gestor de las ayudas contempladas en la presente Orden, quien mediante resolución aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento para ella.

2.– Onuradunak, gainera, uko egin ahal izango dio onartutako laguntzari, eta hala egin ahal izango du laguntza onartu ondoren. Horretarako, emandako laguntzei uko egiteko eskaera helarazi beharko diote laguntzak kudeatzeko organoari, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartu eskaera eta amaitutzat emango du haiei dagokien prozedura.

2.– La entidad beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida, que podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida. La renuncia se presentará ante el órgano gestor de las ayudas quien mediante resolución aceptará de plano la renuncia y declarará concluso el procedimiento para ella.

Ukoa onartutakoan, onuradunak automatikoki galduko du ebazpen bidez onartutako eskubidea, baita emandako laguntza kobratzeko eskubidea ere, eta, hala dagokionean, jasotako zenbatekoak bueltatu beharko ditu.

Una vez aceptada la renuncia, la entidad beneficiaria perderá automáticamente el derecho reconocido mediante resolución, así como el derecho al cobro de la ayuda concedida, debiendo proceder, en su caso, a la devolución de los importes recibidos.

23. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 23.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean; edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu dezakete, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las interesadas y los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIón FINAL Primera

Agindu honetan berariaz aurreikusi ez den orori dagokionez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginean (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua), Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan jasotako aurreikuspenak aplikatuko dira. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua eta Sektorearen Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea onartzen dituena.

En todo aquello no previsto expresamente en la presente Orden serán de aplicación las previsiones contenidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIón FINAL Segunda

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko uztailaren 27a.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 2020.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

I. ERANSKINA
ANEXO I
IRISGARRITASUNA HOBETZEKO OBRAK GAUZATZEKO ESKU-HARTZE PROPOSAMENAREN EDUKIA ETA EGITURA (5. artikulua)
CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD (artículo 5)

Agindu honen xedea betetzen dela justifikatzeko beharrezkoa den informazio guztia, idatzia eta grafikoa, jasoko du proposamenak.

La propuesta contendrá toda la información, escrita y gráfica, necesaria para justificar que se cumple el objeto de la presente Orden.

1.– Jarduera deskribatzeko eta justifikatzeko memoria.

1.– Memoria descriptivo-justificativa de la actuación.

a) Jarduketaren xedea, esku-hartze mota.

a) Objeto de la actuación, tipo de intervención.

b) Aurretiko informazioa.

b) Información previa.

– Kokalekuaren eta ingurune fisikoaren datuak.

– Datos del emplazamiento y entorno físico.

– Hirigintzako araudia eta, hala badagokio, beste araudi batzuk (babes-araubidearen mende dauden higiezinak, birgaitze integratuko eremukoa izatea).

– Normativa urbanística y otras normativas en su caso (inmuebles sometidos a régimen de protección, pertenencia a ARIs...).

c) Egungo egoeraren deskribapena.

c) Descripción del estado actual.

Birgaitu beharreko eremuaren egungo egoeraren deskribapen laburra.

Breve descripción del estado actual de la zona a rehabilitar.

Jarduera-eremuaren egungo egoeraren argazki-dokumentazioa (gehienez bi argazki din-A4 orri bakoitzeko).

Documentación fotográfica (un máximo de dos fotografías por cada hoja din-A4) del estado actual del área de actuación.

d) Esku hartzeko proposamenaren deskribapena.

d) Descripción de la propuesta de intervención.

– Obraren xede den eremuak egungo araudiak eskatzen dituen irisgarritasun-baldintzak bete ditzan hartu beharreko irisgarritasun-neurrien deskribapena. Proposatutako irtenbidearen deskribapena eta aplikatu beharreko araudiaren justifikazioa.

– Descripción de las medidas de accesibilidad a adoptar para que la zona objeto de obra cumpla las condiciones de accesibilidad exigidas por la normativa actual. Descripción de la solución propuesta y justificación de la normativa de aplicación.

– Jarduketa jasotzen duen irisgarritasun-plana (erakundeak izan ezik).

– Plan de accesibilidad que recoja la actuación (excepto entidades).

• Irisgarritasun-plana egiten eta onartzen den urtea.

• Año de elaboración y aprobación del plan de accesibilidad.

• Bolumena, fitxa, jarduketa jasotzen duen orria.

• Volumen, ficha, página que recoja la actuación.

• Jarduketa jasotzen duen planaren zatiaren kopia.

• Copia de la parte del plan que recoja la actuación.

2.– Proposamenaren azterketa ekonomikoa.

2.– Estudio económico de la propuesta.

– Dirulaguntzaren xede den jarduketari dagozkion obrak gauzatzeko aurrekontu xehatua. Aurrekontua, partiden arabera banakatua, dagokion epigrafea, zenbatekoa, unitateko prezioa eta guztizko kostua adierazita.

– Presupuesto detallado de la ejecución de las obras correspondientes a la actuación para la cual se solicita la subvención. Presupuesto desglosado por partidas con su correspondiente epígrafe, importe, precio unitario y coste total.

– Agindu honen 11.2 artikuluan jasotako koefizienteen aplikazioaren justifikazioa, irisgarritasun-aurrekontua kalkulatzeko jarduketa motaren arabera.

– Justificación de la aplicación de los coeficientes recogidos en el artículo 11.2 de la presente Orden según el tipo de actuación para el cálculo del presupuesto de accesibilidad.

3.– Planoak.

3.– Planos.

Planoen eskala eta tamaina normalizatu egin beharko dira. Horien definizio-maila hainbestekoa izango da, ezen egungo egoeraren eta egoera berrituaren irisgarritasun-baldintzak justifikatu beharko baitituzte; beraz, kotazioak eta oharrak jasoko dituzte, hori justifikatzeko.

La escala de los planos y el tamaño de los mismos deberán ser normalizados. El grado de definición de los mismos será tal que deberán justificar las condiciones de accesibilidad del estado actual y del estado reformado, por lo que contendrá las acotaciones y anotaciones necearías para justificarlo.

– Kokalekuaren planoa.

– Plano situación emplazamiento.

– Egungo egoeraren oinplanoak, sekzioak eta altxaerak.

– Plantas, secciones y alzados del estado actual.

– Berritutako egoeraren oinplanoak, sekzioak eta altxaerak.

– Plantas, secciones y alzados del estado reformado.

Hori guztia pdf formatuko dokumentu bakar batean egingo da, eta izen hau izango du: 3.– Jarduketaren proposamena.

Todo esto en un único documento formato pdf y que se denominará: 3.– Propuesta de la actuación.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental