Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

152. zk., 2020ko abuztuaren 4a, asteartea

N.º 152, martes 4 de agosto de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LAN ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
3137
3137

AGINDUA, 2020ko uztailaren 24koa, Lan eta Justiziako sailburuarena, zeinaren bidez sortzen baita Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuari dagokion egoitza judizial elektronikoa.

ORDEN de 24 de julio 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se crea la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 13. artikuluaren arabera, Justizia Administrazioari dagokionez, jurisdikzio militarra alde batera utzirik, Euskal Autonomia Erkidegoak gauzatuko ditu, bere lurraldean, Botere Judizialaren eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren lege organikoek Gobernuari aitortzen, gordetzen edo esleitzen dizkioten ahalmenak. Halaber, Estatutuaren 35.3 artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari eskumena ematen dio bere lurralde-eremuan Justizia Administrazioko langileak kontratatzeko eta administrazio horrek jarduteko behar dituen baliabide material eta ekonomikoak hornitzeko, Botere Judizialaren Lege Organikoak eskumen hori Gobernuari esleitzen dion baldintza berberetan.

El artículo 13 del Estatuto de Autonomía del País Vasco señala que, en relación con la Administración de Justicia, exceptuada la jurisdicción militar, la Comunidad Autónoma del País Vasco ejercerá en su territorio las facultades que las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan, reserven o atribuyan al Gobierno. A su vez, el artículo 35.3 del Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia para la provisión, dentro de su territorio, del personal al servicio de la Administración de Justicia y de los medios materiales y económicos necesarios para su funcionamiento, en los mismos términos en que se reserve tal facultad al Gobierno en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Horrenbestez, Estatutuaren artikulu horiek araututakoari erreparatuta, Euskal Autonomia Erkidegoarenak dira bulego judizialak eta jurisdikzio-organoei laguntzeko organoak eta zerbitzuak antolatu, hornitu eta kudeatzeko eskumenak. Izan ere, azaroaren 6ko 1684/1987 Errege Dekretuaren eta martxoaren 15eko 514/1996 Errege Dekretuaren bidez eskualdatu ziren Estatuko Administraziotik Euskal Autonomia Erkidegora Justizia Administrazioaren funtzionamendurako baliabide pertsonal, material eta ekonomikoei dagozkien eginkizunak eta zerbitzuak.

Correspondiendo a la Comunidad Autónoma, en todo caso, la organización, dotación y gestión de las oficinas judiciales y de los órganos y servicios de apoyo a los órganos jurisdiccionales, al amparo de lo establecido en los precitados artículos del Estatuto, mediante el Real Decreto 1684/1987, de 6 de noviembre, y el Real Decreto 514/1996, de 15 de marzo, fueron traspasados de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Euskadi las funciones y los servicios en materia de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Justizia Administrazioaren eremuan eginiko transferentzia horren erabilera justizia- arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari dagokio, honako xedapen hauetan aurreikusitakoaren arabera: Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretua, eta Lan eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 84/2017 Dekretua.

El ejercicio de esta transferencia en materia de Administración de Justicia corresponde al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de los mismos, así como en el Decreto 84/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Justicia.

Justizia Administrazioaren baliabide materialen gaineko eskumenaren barruan sartzen da, nolanahi ere, Justizia Administrazioaren informatika- eta komunikazio- sistemak konfiguratzea, ezartzea eta mantentzea, hargatik eragotzi gabe sistemaren bateragarritasuna bermatzeko Estatuari dagozkion koordinazio- eta homologazio- eskumenak.

La competencia sobre los medios materiales de la Administración de Justicia incluye, en todo caso, la configuración, la implantación y el mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación de la Administración de justicia, sin perjuicio de las competencias de coordinación y homologación que corresponden al Estado para garantizar la compatibilidad del sistema.

Eskumen hori baliatuz, Justizia Administrazioaren sistema informatikoak eraldatzeko prozesu batean murgilduta dago Lan eta Justizia Saila, Euskal Autonomia Erkidegoko jurisdikzio eta barruti judizial guztietan espediente judizial elektronikoa errealitate bat izan dadin.

En el ejercicio de esta competencia, el Departamento de Trabajo y Justicia está inmerso en un proceso de transformación de los sistemas informáticos de la Administración de Justicia, con el objetivo de que el expediente judicial electrónico sea una realidad en todas las jurisdicciones y partidos judiciales de Euskadi.

Eraldaketa teknologikoko prozesu horren barruan, dagoeneko martxan dago profesionalen ataria, zeinak aukera ematen baitie justizia-administrazioarekin izapideak komunikazio seguruen bidez egiteko.

Dentro de este proceso de transformación tecnológica, ya está operativo el portal para profesionales que les permite hacer trámites con la Administración de Justicia mediante comunicaciones seguras.

Orain, bada, juridikoki arautu behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren eremuko sarbide-atariak eta erregistro elektronikoak.

Procede ahora, pues, regular jurídicamente los portales de acceso y registros electrónicos del ámbito de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Erregulazio hori dagoeneko badago Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eremuan, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren arabera, zeinaren bidez lagundu nahi baita Administrazio eraginkorra lortzen, hainbat bidetatik eskuragarri dauden kalitatezko zerbitzuen eskaintza egiten duena; gardentasuna, parte-hartzea eta lankidetza sustatuko dituen Administrazio irekia; kudeaketa hobetu, antolamendua egokitu, prozedurak sinplifikatu eta teknologia eguneratuko duen administrazio eraginkor bat.

Esta regulación ya existe en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en virtud del Decreto 21/2012, de 21 de febrero de Administración Electrónica, que pretende contribuir a conseguir una Administración eficaz, con una oferta de servicios de calidad y accesibles por diferentes canales; una Administración abierta que promueva la transparencia, la participación y la colaboración; una Administración eficiente que mejore la gestión y adecue la organización, simplifique los procedimientos y actualice la tecnología.

Justizia Administrazioan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Erabilera arautzen duen uztailaren 5eko 18/2011 Legeak behin betiko aitortzen du herritarrek eta profesionalek informazio-teknologiak erabiltzea Justizia Administrazioarekiko harremanetan eta azken horrek gainerako administrazio eta erakunde publikoekin dituen harremanetan.

La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, ha supuesto el reconocimiento definitivo de la utilización de las tecnologías de la información por parte de la ciudadanía y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia y esta con el resto de Administraciones y organismos públicos.

Lege horren III. tituluak egoitza judizial elektronikoa definitzen eta arautzen du, eta, haren 9. artikuluan honela definitzen du: herritarrek komunikazio-sareen bidez eskuragai duten helbide elektronikoa, zeinaren titulartasuna justizia-arloan eskumena duen administrazioetako bakoitzak baitu eta administrazio horrek kudeatu eta administratzen baitu.

El título III de la mencionada Ley define y regula la sede judicial electrónica y de conformidad con su artículo 9 se define como aquella dirección electrónica disponible para la ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las Administraciones competentes en materia de justicia.

Egoitza judizial elektronikoa ezarrita, Euskal Autonomia Erkidegoko bulego judizial bakoitzak ematen dituen prozedurak eta zerbitzuak zentralizatu nahi dira, haietarako sarbidea errazteko eta gune bat sortzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioa, herritarrak eta profesionalak jarduera judizialaren esparruan beharrezkoak diren berme prozesalekin harremanetan jartzeko.

Con la implantación de la sede judicial electrónica se pretende centralizar los procedimientos y servicios que presta cada una de las oficinas judiciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, facilitando el acceso a las mismas, y creando un espacio en el que la Administración de Justicia en el País Vasco, ciudadanía y profesionales se relacionen en el marco de la actividad judicial con las garantías procesales necesarias.

18/2011 Legearen 9. artikuluan ezartzen duenez, justizia-arloan eskumena duten administrazioek zehaztuko dituzte egoitza judizial elektronikoak sortzeko baldintzak eta tresnak, baina, betiere, Estatuko Aldizkari Ofizialean edo dagokion autonomia- erkidegoko aldizkari ofizialean argitaratutako xedapen baten bidez sortuko dira.

El artículo 9 de la Ley 18/2011 establece que las Administraciones competentes en materia de justicia determinarán las condiciones e instrumentos de creación de las sedes judiciales electrónicas que en todo caso se crearán mediante disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado o el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Agindu honek betetzen ditu Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. artikuluan ezartzen diren erregulazio onaren printzipioak, hala nola, premia, efikazia, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna eta efizientzia. Arau hori guztiz beharrezkoa da Justizia Administrazioan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Erabilera arautzen duen uztailaren 5eko 18/2011 Legea bete ahal izateko, eta bitartekorik egokiena da Justizia Administrazioan eta herritarrekiko, profesionalekiko eta beste laguntza-organo batzuekiko harremanetan eraginkortasun- eta efizientzia-maila handienak lortzeko.

Esta Orden cumple con los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Esta norma resulta del todo necesaria para poder cumplir con la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la Administración de Justicia, y constituye el medio más adecuado para conseguir los máximos niveles de eficacia y eficiencia en la Administración de Justicia y en sus relaciones con la ciudadanía, los profesionales y otros órganos de apoyo.

Arauak ez ditu murrizten partikularren eskubideak, bere helburua betetzeko ezinbestekoak diren neurriak baino ez ditu ezartzen, ez du administrazio-zama berririk sortzen, eta bere helburuak behar adina justifikatuta daude.

La norma no conlleva la restricción de derechos de los particulares, establece las medidas imprescindibles para cumplir su objetivo, no genera nuevas cargas administrativas y quedan justificados suficientemente los objetivos que persigue.

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren eremuko sarbide-atariak eta erregistro elektronikoak juridikoki arautzeko egiten da agindu hau, eta aldeko txostena eman dute Administrazio Judizial Elektronikoaren Estatuko Batzorde Teknikoak, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak, Estatuko Fiskaltza Nagusiak eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoak.

Con la finalidad de regular jurídicamente los portales de acceso y registros electrónicos del ámbito de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se elabora esta Orden, la cual ha sido informada favorablemente por el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Vasca de Protección de Datos,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da egoitza judizial elektronikoa sortzea, Justizia Administrazioan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Erabilera arautzen duen uztailaren 5eko 18/2011 Legean ezarritakoa betetzeko.

La presente Orden tiene por objeto la creación de la sede judicial electrónica, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Egoitza judizial elektronikoaren bidez gauzatu ahal izango dira bai Justizia Administrazioaren edo, baliabide elektronikoen bidez harekin dituzten harremanetan, herritarren eta profesionalen autentifikazioa behar duten prozesura eta zerbitzu guztiak, eta bai egoitzan txertatzen diren beste jarduketa oro.

A través de la sede judicial electrónica se podrán realizar todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requiere la autenticación de la Administración de Justicia o de la ciudadanía y profesionales en sus relaciones con esta por medios electrónicos, así como aquellas otras actuaciones respecto a las que se decida su inclusión en la sede.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Agindu honen aplikazio-eremua Euskal Autonomia Erkidegoko bulego judizialetara, bulego fiskaletara eta Justizia Administrazioaren beste zerbitzu batzuetara hedatzen da, bai eta, baliabide elektronikoen bidez haiekin dituzten harremanetan, herritarrengana eta profesionalengana ere.

Su ámbito de aplicación se extiende a las oficinas judiciales, oficinas fiscales y otros servicios de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País Vaco, como también a la ciudadanía y profesionales en sus relaciones con aquellos por medios electrónicos.

3. artikulua.– Egoitzaren helbidea.

Artículo 3.– Dirección de la sede.

Hau da egoitza judizial elektronikoaren erreferentziako helbide elektronikoa: https://egoitza.justizia.eus

La dirección electrónica de referencia de la sede judicial electrónica será https://egoitza.justizia.eus

4. artikulua.– Egoitzaren titulartasuna eta kudeaketa.

Artículo 4.– Titularidad y gestión de la sede.

1.– Justizia-arloan eskumena duen Sailarena da egoitza judizial elektronikoaren titulartasuna.

1.– La titularidad de la sede judicial electrónica corresponde al Departamento competente en materia de justicia.

2.– Justizia administrazioa modernizatzeko eta hobetzeko eskumena duen zuzendaritzari dagokio egoitzaren kudeaketa teknologikoa.

2.– La gestión tecnológica de la sede corresponde a la Dirección competente para la modernización y mejora de la Administración de justicia.

3.– Justizia Administrazioa modernizatzeko eta hobetzeko eskumena duen zuzendaritzak horretarako izendatutako administrazio-organoak izango dira egoitza judizial elektronikoan herritarren eta profesionalen eskura jarritako kudeaketaren eta zerbitzuen arduradunak. Era berean, edukien erantzukizuna informazioa sortzen duen organoari dagokio.

3.– Serán responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición de la ciudadanía y profesionales en la sede judicial electrónica los órganos administrativos designados a tal efecto por la Dirección competente para la modernización y mejora de la Administración de justicia. Asimismo, la responsabilidad de los contenidos corresponderá al órgano que origine dicha información.

5. artikulua.– Egoitza judizial elektronikoaren edukiak eta zerbitzuak.

Artículo 5.– Contenidos y servicios de la sede judicial electrónica.

1.– Egoitza judizial elektroniko honetan eduki hauek sartzea aurreikusten da:

1.– Los contenidos que se prevé incorporar en esta sede judicial electrónica son:

a) Egoitza, haren organo titularra eta kudeaketaren organo arduradunak, eskuragai dauden zerbitzuak eta, hala badagokio, haren azpiegoitza eratorriak identifikatzea.

a) Identificación de la sede, el órgano titular y el órgano responsable de su gestión, servicios disponibles y, en su caso, de las subsedes de ella derivadas.

b) Egoki erabiltzeko behar den informazioa, egoitza judizial elektronikoaren mapa edo informazio baliokidea barne, nabigazio-egitura eta eskuragai dauden atalak zehaztuta.

b) Información necesaria para su correcta utilización, incluyendo el mapa de la sede judicial electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.

c) Egoitzako ziurtagiriak egiaztatzeko sistema, zuzenean eta doan eskuragarri egongo dena, xedapen hauetan aurreikusi bezala: Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legea eta Justizia Administrazioan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Erabilera arautzen duen uztailaren 5eko 18/2011 Legea, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren uztailaren 23ko 910/2014 (EB) Erregelamendua, barne-merkatuko transakzio elektronikoetarako identifikazio elektronikoari eta konfiantzazko zerbitzuei buruzkoa, zeinaren bidez indargabetzen baita 1999/93/CE Zuzentaraua.

c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa y gratuita, conforme lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de justicia y en el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones telemáticas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

d) Egoitza judizial elektronikoan onartzen diren edo erabil daitezkeen sinadura elektronikoko sistemen zerrenda, xedapen hauetan aurreikusi bezala: Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legea eta Justizia Administrazioan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Erabilera arautzen duen uztailaren 5eko 18/2011 Legea, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren uztailaren 23ko 910/2014 (EB) Erregelamendua, barne-merkatuko transakzio elektronikoetarako identifikazio elektronikoari eta konfiantzazko zerbitzuei buruzkoa, zeinaren bidez indargabetzen baita 1999/93/CE Zuzentaraua.

d) Relación de sistemas de firma electrónica que son admitidos o pueden ser utilizados en la sede judicial electrónica, conforme lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de justicia y en el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones telemáticas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

e) Egoitzaren bidez atzi daitekeen (daitezkeen) erregistro elektronikoa(k) sortzeko arauak.

e) Normas de creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la sede.

f) Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren egoitza elektronikora estekekin, bai eta Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren egoitza elektronikoetara ere, datu pertsonalak jurisdikzio-xedeekin edo jurisdikziokoak ez diren xedeekin badira, hurrenez hurren.

f) Información sobre la protección de datos personales, con enlaces a la sede electrónica del Consejo General del Poder Judicial, así como a las sedes electrónicas de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Agencia Vasca de Protección de Datos, según se trate de información y datos de carácter personal con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales, respectivamente.

g) Egun baliogabeen egutegia, izapideak erregistratuta geratzen diren ordua eta egun ofiziala.

g) Calendario de días inhábiles, hora y fecha oficial en la que quedan registrados los trámites.

2.– Egoitza judizial elektroniko honetan zerbitzu hauek sartzea aurreikusten da:

2.– Los servicios que se prevé incorporar en esta sede judicial electrónica son:

a) Egoitza judizial elektronikoan eskuragai dauden zerbitzuen zerrenda.

a) La relación de los servicios disponibles en la sede judicial electrónica.

b) Zerbitzu-karta eta zerbitzu elektronikoen karta.

b) La carta de servicios y la carta de servicios electrónicos.

c) Herritarrek eta profesionalek –Justizia Administrazioarekin komunikatzeko eskubidea betez– kasu bakoitzean erabil ditzaketen baliabide elektronikoen zerrenda.

c) La relación de los medios electrónicos que la ciudadanía y profesionales pueden utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración de Justicia.

d) Dagozkion organoetan iradokizunak eta kexak aurkezteko esteka bat.

d) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos correspondientes.

e) Espedientearen izapidetze-egoera ikusteko sarbidea, legeak ezarritako moduan.

e) Acceso, en los términos legalmente establecidos, al estado de tramitación del expediente.

f) Hala dagokionean, iragarki- edo ediktu-taulan argitaratu beharreko ebazpenak eta komunikatuak formatu elektronikoan argitaratzea.

f) Publicación electrónica, cuando proceda, de resoluciones y comunicaciones que deban publicarse en tablón de anuncios o edictos.

g) Jakinarazpen edo komunikazio elektronikoak ikusteko sarbidea.

g) El acceso a las notificaciones o comunicaciones electrónicas.

h) Formularioak eta eredu normalizatuak argitaratzea, jarduerak eta prozedurak hasteko edo bere eskumeneko zerbitzuak ematea eskatzeko.

h) La publicación de formularios y modelos normalizados para iniciar las actuaciones y procedimientos o solicitar la prestación de servicios de su competencia.

i) Egoitzak biltzen dituen organo edo organismo publikoen zigilu elektronikoak egiaztatzea.

i) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos que abarque la sede.

j) Egoitzak biltzen dituen organo edo erakunde publikoek igorri dituzten eta egiaztapen-kode seguruaren bidez autentifikatu diren dokumentuen egiazkotasuna eta osotasuna egiaztatzea.

j) Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.

k) Aholkularitza elektronikoko zerbitzuak erabiltzaileentzat, egoitza behar bezala erabil dezaten.

k) Servicios de asesoramiento electrónico a las personas usuarias para la correcta utilización de la sede.

l) Justiziaren aurrean herritarrek dituzten Eskubideen Gutuna.

l) La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.

m) Elkarreragingarritasunaren eta segurtasunaren eskema judiziala betetzen dela adierazten duten adostasun- eta bateragarritasun-adierazpenak argitaratzea, baita elkarreragingarritasun-bereizgarri posibleak ere.

m) Publicación de las declaraciones de conformidad, compatibilidad y otros posibles distintivos de interoperabilidad, obtenidos respecto al cumplimiento del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad.

3.– Zerbitzu berriak garatzen diren heinean, egoitza judizial elektronikoan sartuko dira apurka-apurka.

3.– A medida que se vayan desarrollando nuevos servicios, se incorporarán paulatinamente a la sede judicial electrónica.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko egoitza judizial elektronikoak hizkuntza-koofizialtasunaren araubidea bermatuko du, eduki eta zerbitzu guztietarako sarbidea euskaraz zein gaztelaniaz ahalbidetuz.

4.– La sede judicial electrónica de la Comunidad Autónoma del País Vasco garantizará el régimen de cooficialidad lingüística, posibilitando el acceso a todos sus contenidos y servicios, tanto en euskera como en castellano.

5.– Egoitza judizial honi egokitzea aurreikusten diren eduki eta zerbitzuetan, bai eta egoitza horretatik eskuragarri egongo den erregistro elektronikoaren edo elektronikoen sorreran ere, sexu-aldagaia sartuko da, gero datuak ustiatzeko.

5.– En los contenidos y servicios que se prevé incorporar a esta sede judicial, así como en la creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la misma, se incluirá la variable sexo para la posterior explotación de datos.

6. artikulua.– Egoitzan dauden zerbitzuetara sartzeko bideak.

Artículo 6.– Canales de acceso a los servicios disponibles en la sede.

Bide hauek gaituko dira egoitza judizial elektronikoan eskuragai dauden zerbitzuetara, jarduketetara eta prozeduretara sartzeko:

Para el acceso a los servicios, actuaciones y procedimientos disponibles en la sede judicial electrónica, se habilitarán los siguientes canales:

a) Sarbide elektronikorako, Internet bidez.

a) Para el acceso electrónico, a través de Internet.

b) Telefono bidezko arreta eskaintzen duten zerbitzuetarako, egoitza judizial elektronikoan bertan behar bezala argitaratuko dira telefono-zenbakiak.

b) Para los servicios que se ofrezcan mediante atención telefónica, los números de teléfono serán debidamente publicados en la propia sede judicial electrónica.

7. artikulua.– Egoitza judizial elektronikoa arautzen duten printzipioak.

Artículo 7.– Principios por los cuales se rige la sede judicial electrónica.

1.– Publizitate-, erantzukizun-, kalitate-, segurtasun-, erabilgarritasun-, irisgarritasun-, neutraltasun- eta elkarreragingarritasun-printzipioen arabera arautzen da egoitza judizial elektronikoa. Printzipio horiek xedapen hauetatik eratortzen dira: bateko, Justizia Administrazioan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Erabilera arautzen duen uztailaren 5eko Legea; eta, besteko, sektore publikoaren gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretua, zeinak egiten baitu Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren urriaren 26ko 2016/2102 (EB) Zuzentarauaren transposizioa.

1.– La sede judicial electrónica se rige de acuerdo con los principios de publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad que se derivan de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia y del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, que transpone la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2016.

2.– Justizia Administrazioa modernizatzeko eta hobetzeko eskumena duen zuzendaritzak bermatuko ditu egoitza judizial elektronikoan dagoen informazioaren konfidentzialtasuna, erabilgarritasuna eta osotasuna, bat etorrita aipatutako Justizia Administrazioan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Erabilera arautzen duen uztailaren 5eko 18/2011 Legearen ondoriozko segurtasun-irizpideekin.

2.– La Dirección competente para la modernización y mejora de la Administración de justicia garantizará la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información que se contiene en la sede judicial electrónica, de acuerdo con los criterios de seguridad que derivan de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia mencionada.

3.– Halaber, zuzendaritza horrek datuak babesteari buruzko araudian ezarritako teknika-, antolaketa- eta segurtasun-neurriak hartuko ditu egoitza elektronikoaren bidez tratatu beharreko datu pertsonalei dagokienez, bai eta datuon konfidentzialtasuna, osotasuna eta irisgarritasuna bermatzeko behar diren neurriak ere.

3.– Asimismo, dicha Dirección adoptará las medidas técnicas, organizativas y de seguridad establecidas en la normativa de protección de datos, en relación con los datos personales que sean objeto de tratamiento a través de la sede electrónica, incluyendo aquellas que sean necesarias para asegurar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

8. artikulua.– Iradokizunak eta kexak aurkezteko neurriak.

Artículo 8.– Medidas para la formulación de sugerencias y quejas.

Uztailaren 5eko 18/2011 Legearen 9.2 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, egoitza judizial elektronikoaren kexa- eta iradokizun-zerbitzuaren bidez telematikoki aurkeztuko dira egoitzak ematen dituen kudeaketa eta zerbitzuei buruzko iradokizunak eta kexak.

El medio disponible para la formulación de sugerencias y quejas con respecto a la gestión y servicios que presta la sede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, será la presentación telemática a través del servicio de quejas y sugerencias de la sede judicial electrónica.

9. artikulua.– Egoitza elektroniko eratorriak.

Artículo 9.– Sedes electrónicas derivadas.

1.– Justizia-arloan eskumena duen saileko buruaren eskumenaren bidez, beste egoitza judizial elektroniko eratorri batzuk edo azpiegoitza batzuk sor daitezke, eta horiek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

1.– Mediante resolución de la persona titular del Departamento competente en materia de justicia se pueden crear otras sedes judiciales electrónicas derivadas o subsedes, las cuales deberán publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Egoitza judizial elektroniko eratorria sortzeko ebazpenean jaso beharko da egoitzan eskuragai dauden zerbitzuetara sartzeko bideen identifikazioa, eta, hala badagokio, zein telefono eta bulegoren bidez ere sar daitekeen adierazi beharko da, bai eta egoitzak ematen duen zerbitzuari buruzko iradokizunak eta kexak egiteko dauden bideak ere.

2.– La resolución que cree la sede judicial electrónica derivada deberá contener la identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede, con expresión, en su caso, de los teléfonos y oficinas a través de los cuales también se puede acceder y las vías disponibles para formular sugerencias y quejas respecto al servicio que presta la sede.

3.– Egoitza judizial elektroniko eratorria sortzeko ebazpenak aintzat hartu beharko ditu Administrazio Judizial Elektronikoaren Estatuko Batzorde Teknikoak ezarritako homogeneizazio-irizpideak bateragarritasuna eta uniformetasuna bermatzeko.

3.– La resolución que cree la sede judicial electrónica derivada deberá tener en cuenta los criterios de homogeneización establecidos por el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica para garantizar su compatibilidad y uniformidad.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Bateragarritasuna eta elkarreragingarritasuna.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Compatibilidad e interoperabilidad.

Euskal Autonomia Erkidegoko egoitza judizial elektronikoak eta haren egoitza eratorriek bermatuko dute sistema informatikoen bateragarritasuna eta elkarreragingarritasuna, Administrazio Judizial Elektronikoaren Estatuko Batzorde Teknikoak zehaztutako moduan.

La sede judicial electrónica de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus sedes derivadas garantizarán la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas informáticos, en los términos que determine el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Egoitza judizial elektronikoa martxan jartzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Puesta en funcionamiento de la sede judicial electrónica.

Sei hileko epea izango da, gehienez, Egoitza Judizial Elektronikoa martxan jartzeko, agindu hau indarrean sartzen denetik aurrera.

La sede judicial electrónica se pondrá en funcionamiento en el plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta orden.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko uztailaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2020.

Lan eta Justiziako sailburua,

La Consejera de Trabajo y Justicia,

MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.

MARÍA JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental