Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

146. zk., 2020ko uztailaren 27a, astelehena

N.º 146, lunes 27 de julio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
2986
2986

EBAZPENA, 2020ko uztailaren 8koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzen deialdia.

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2020ko uztailaren 8ko bileran hartutako erabakiaren bidez, onartu egin du COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzen deialdia, eta, maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartutako Lanbideren estatutuen 10.2 artikuluaren p) apartatuan xedatutakoaren arabera, erakunde autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio hori argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 8 de julio de 2020, ha aprobado la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado p) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde al Director General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Azaldutakoa dela eta, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea COVID-19aren ondoriozko aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzen deialdia, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2020ko uztailaren 8ko bileran hartutako erabakiaren bitartez onartua. Ebazpen honen eranskinean dago jasota.

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 8 de julio de 2020, recogida como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Jakinaraztea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango dituela ondorioak laguntzen deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Adieraztea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiaren aurka, zeinaren bidez deialdia onartzen baita berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaiola organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hileko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko uztailaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de julio de 2020.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

ERANSKINA
ANEXO
COVID-19AREN ONDORIOZKO ALDI BATERAKO ENPLEGU-ERREGULAZIOKO ESPEDIENTEEN ERAGINA JASAN DUTEN LANGILEENTZAKO OHIZ KANPOKO LAGUNTZEN DEIALDIA
CONVOCATORIA DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR EXPEDIENTES TEMPORALES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO DERIVADOS DEL COVID-19

COVID-19ak ekarritako osasun-krisiak eta hari aurre egiteko deklaratutako alarma-egoerari lotutako neurriek enpresen jarduera etetea edo murriztea eragin dute, eta ondorio masiboa izan dute soldatako langileen enpleguan, kalte handia jasan baitute, beren kontratuak eten edo lanaldia murriztu zaizkielako aldi baterako enplegu-erregulazio espedienteak ezarrita, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Dekretu Legearen 22. eta 23. artikuluen babesean.

La crisis sanitaria generada por el COVID-19 y las medidas vinculadas al estado de alarma declarado para hacerle frente, han ocasionado la suspensión o reducción de la actividad empresarial, con una masiva repercusión en el empleo de las personas asalariadas, que se han visto afectadas en gran medida por la suspensión de sus contratos o la reducción de la jornada de trabajo mediante expedientes de regulación temporal de empleo, basados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Beren lan-kontratuak eten edo lanaldia murriztu eta langabezia-prestazioa kobratzen hasi diren pertsonak, enplegua mantenduta ere, baliagarri dituzten errentak nabarmen urritu izana jasaten ari dira aldi honetan, eta egoera hori bereziki nekeza da soldatarik txikienak dituztenentzat.

Las personas cuyos contratos de trabajo han sido suspendidos o han visto reducida su jornada y pasan a cobrar la prestación por desempleo, aun manteniendo el empleo, sufren una merma importante de sus rentas disponibles durante este periodo, situación que resulta especialmente gravosa para aquellas con salarios inferiores.

Egoera horretaz jabetuta, Euskadiko Elkarrizketa Sozialaren Mahaiko Enplegu Taldeak lehentasunezko iritzi dio kalteberatasun handieneko egoeran dauden pertsonak babesteari, eta beharrekotzat jotzen du ezartzea, normaltasuna berreskuratzeko fase progresibo honetan, enplegua sustatzeko neurriekin batera, soldatarik txikienak dituzten langileen langabezia-prestazioa osatzeko laguntza bat. Helburua da errenta-urritasun hori, nolabait ere, berdintzea eta, ahal den neurrian, pertsona horiei laguntzea, haien beharrak asetzeko moduko bizi-maila duin bati eutsi diezaien. Ondorio horretarako izenpetu du, 2020ko ekainaren 18an, osagarri hori arautzeko oinarriak ezartzen dituen aurreakordio bat.

Conscientes de esta situación, el Grupo de Empleo de la Mesa del Diálogo Social de Euskadi ha entendido que resulta prioritario proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y considera necesario establecer, junto a las medidas dirigidas a reforzar el empleo en esta fase de recuperación progresiva de la normalidad, un complemento a la prestación por desempleo de los trabajadores con salarios más bajos, con la finalidad de paliar en parte esta disminución de rentas y contribuir a mantener, en la medida de lo posible, un nivel de vida digno que permita la cobertura de sus necesidades. A tal efecto ha suscrito, en fecha 18 de junio de 2020, un preacuerdo en el que establecen las bases para la regulación de tal complemento.

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren borondatea da, enplegu eta gizarte-kohesioaren inguruko gaietan dituzten eskuduntzen eta xedeen egikaritzan, eta dagozkien eginkizunak betez, helburu horri erantzuna ematea.

Es voluntad del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el ejercicio de sus competencias y fines en materia de empleo y cohesión social y en cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas, dar respuesta a este objetivo.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak proposatuta, erakunde autonomo honen Administrazio Kontseiluak, 2020ko uztailaren 8an egindako bileran, COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzen deialdia onartu zuen. Hona hemen ezaugarriak:

Por todo ello, a propuesta del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión del 8 de julio de 2020, aprueba la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes temporales de regulación de empleo derivados del COVID-19, en los siguientes términos.

1. artikulua.– Laguntza-deialdiaren xedea.

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria de ayudas.

Deialdi honen xedea da martxoaren 17ko 8/2020 Errege Dekretu Legearen 22. eta 23. artikuluen aplikazioan beren kontratuak eten edo lanaldia murriztu zaizkien langileentzat Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emango dituen laguntzak arautzea; hain zuzen ere, soldatarik txikienak zituzten pertsonak dira laguntza horien xedea, jasotzen duten langabezia-prestazioaren osagarri baten bidez, eskuratzen dituzten errentetan izandako murrizketa nolabait leundu ahal izan dezaten.

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de las ayudas a conceder por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a las personas trabajadoras con menores salarios, afectadas por la suspensión de sus contratos o la reducción de la jornada de trabajo mediante expedientes de regulación temporal de empleo, en base a los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para complementar la prestación por desempleo que perciben, con la finalidad de paliar la merma sufrida de sus rentas disponibles.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Deialdi honetako laguntzak finantzatzeko, 15.466.500 euro bideratuko dira guztira, 2020ko ordainketa-kredituari dagozkionak.

Los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en la presente convocatoria ascienden a un total de 15.466.500 euros, correspondientes al crédito de pago del ejercicio 2020.

3. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 3.– Personas beneficiarias.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako laguntzen onuradunak izango dira besteren kontura lan egiten duten langileak edo lan-sozietateetako edo lan elkartuko kooperatiboetako langile bazkideak; horretarako, aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen ondorioz, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Dekretu Legearen 22. eta 23. artikuluetan oinarrituta, haien lan-kontratuak eten edo lanaldia murriztuta egon behar dute, eta kontribuzio-mailako langabezia-prestazioaren titularrak izan behar dira 2020ko uztailaren 1ean, edo egoera horretara igaro behar dute 2020ko uztailaren 1a eta irailaren 30a bitartean; betiere ondoko baldintza hauek bete behar dituzte:

1.– Serán beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria las personas trabajadoras por cuenta ajena o socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que, a fecha 1 de julio de 2020, se encuentren afectados por la suspensión de su contrato de trabajo o la reducción de su jornada laboral mediante expedientes de regulación temporal de empleo, basados en los artículos 22 y 23 de Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y sean titulares de la prestación contributiva por desempleo o bien pasen a tal situación en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020, y cumplan los siguientes requisitos:

a) Deialdi hau EHAAn argitaratu aurretik Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea eta benetan bertan bizitzea.

a) Estar empadronada y tener residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Euskadi con anterioridad a la publicación de esta convocatoria en el BOPV.

b) Kontratua eten edo lanaldia murriztu aurreko garaian, urtean 20.000 euroko edo gutxiagoko kontingentzia arrunteko kotizazio-oinarriari dagokion kotizazioa ordaintzea Gizarte Segurantzan.

b) Cotizar a la Seguridad Social, en la fecha anterior al inicio de la suspensión de su contrato de trabajo o reducción de jornada, por una base de cotización por contingencias comunes igual o inferior a 20.000 euros, en términos anuales.

2.– Aurreko apartatuetan aurreikusitakoez gainera, pertsona onuradunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

2.– Además de las condiciones previstas en los apartados anteriores, las personas beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dituzte.

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

b) Dirulaguntzen arloko diru-itzulketaren bat egiteko betebeharrik bete gabe ez izatea.

b) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

c) Zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zehapenik jaso ez izana, ez eta horien onuradun izateko ezgaitzen duen legezko debekurik ere, sexu-diskriminazioagatik gertatutakoak barne; azken horiek jasotzen dira Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta Emakumeen eta Gizonen Benetako Berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoan.

c) No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

d) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. apartatuko inongo egoeraren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

d) No estar incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egiaztatzen ez badu 1. eta 2. apartatuetan xedatutako eskakizunetako bat, erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatu beharko da. Adierazpen hori eranskinean jasotako eskabide-inprimakian dago.

3.– Los requisitos previstos en los apartados 1 y 2 que no sean verificados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, serán acreditados mediante la declaración responsable que forma parte del formulario de solicitud.

4.– Deialdi honetan araututako laguntzak ezin izango dituzte lortu desgaitasuna duten pertsonek, ez eta gizarte-bazterketaren egoeran egonda, haien langabezia-prestazioa lanean ari diren enplegu-zentro bereziak edo laneratzeko enpresak osatu dien pertsonek ere, horien kasuan, COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoeraren ondorioz beren jarduera eten edo murriztu zaien laneratzeko enpresentzako eta enplegu-zentro berezientzako ohiz kanpoko laguntzen onuradun izan baitira dagoeneko; laguntza horiek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartutako deialdian araututa daude, 2020ko uztailaren 1eko bileran hartutako Erabakiaren bidez, eta uztailaren 7ko EHAAn argitaratu zen, erakunde autonomo horren zuzendari nagusiak 2020ko uztailaren 1ean emandako Ebazpenaren bidez.

4.– Están excluidos del acceso a las ayudas reguladas en esta convocatoria las personas con discapacidad y las personas en situación de exclusión social a los que el centro especial de empleo o la empresa de inserción en la que trabajan, respectivamente, haya complementado su prestación por desempleo y se hayan beneficiado por ello de las ayudas extraordinarias para las empresas de inserción y los centros especiales de empleo cuyas actividades han quedado suspendidas o reducidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, reguladas en la convocatoria aprobada por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 1 de julio de 2020, publicada en el BOPV del 7 de julio de 2020, mediante Resolución de 1 de julio de 2020, del Director General de este organismo autónomo.

4. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 4.– Cuantía de la ayuda.

1.– Emango diren laguntzen gehieneko zenbatekoa jarraian adierazitakoa izango da, eta langabezia-prestazioa jasotzen den egunen arabera ordainduko da:

1.– La cuantía máxima de la ayuda a conceder será la indicada a continuación, que se abonará en proporción a los días de percepción de la prestación por desempleo:

– 150 euro/hilean, pertsona onuradunaren lanaldia, kontratuaren arabera, % 50ekoa edo hortik gorakoa denean.

– 150 euros/mes, cuando la jornada de trabajo de la persona beneficiaria, según su contrato laboral, sea igual o superior al 50%.

– 100 euro/hilean, pertsona onuradunaren lanaldia, kontratuaren arabera, % 50etik beherakoa denean.

– 100 euros/mes, cuando la jornada de trabajo de la persona beneficiaria, según su contrato laboral, sea inferior al 50%.

2.– Diruz lagundutako epealdia lan-kontratua eten edo lanaldia murrizteagatik 2020ko uztailaren 1a eta irailaren 30a bitartean langabezia-prestazioa jaso duen epealdiaren parekoa izango da.

2.– El periodo subvencionado será el equivalente al de la percepción de la prestación por desempleo correspondiente al periodo de suspensión y/o reducción de jornada del contrato de trabajo que esté comprendido entre el día 1 de julio y el día 30 de septiembre de 2020.

3.– Dirulaguntzaren zenbatekoa, gehi langabezia-prestazioa eta, hala bada, langileak izan ditzakeen bestelako soldata-sariak, horiek guztiak batuta, ez daitezke gehiago izan, aparteko soldatei dagozkien zatia barne dela, pertsona horrek kontratua eten edo lanaldia murriztu zen unea iritsi aurretik jasotzen zuen soldata baino. Lehen zuen soldata gainditzen bada, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztuko da, baldintza hori betetzeko.

3.– El importe de la subvención, sumado a la prestación por desempleo y, en su caso, a posibles percepciones salariales, no puede ser superior a la retribución bruta, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, que percibía la persona trabajadora con anterioridad al inicio de la suspensión del contrato o reducción de jornada. En caso contrario, el importe de la subvención se reducirá para cumplir con esta condición.

4.– Laguntza horiek PFEZari atxikiak dira.

4.– Estas ayudas están sujetas a IRPF.

5. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 5.– Presentación de solicitudes.

1.– Dirulaguntzen eskabideak elektronikoki aurkeztu beharko dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orrian eskuragarri egongo den formularioan: https://www.lanbide.euskadi.eus.

1.– Las solicitudes de subvenciones deberán ser presentadas de forma electrónica en el formulario que estará disponible en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo: https://www.lanbide.euskadi.eus.

2.– Eskabidea ez badago behar bezala beteta, aurkezten duen pertsonari eskatuko zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko, eta jakinaraziko zaio hala egin ezean, bere eskaerari uko egin diola ulertuko dela, eta Administrazioak eskaera horri buruzko ebazpena esanbidez eman eta jakinarazi beharko du.

2.– Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, se requerirá a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esa solicitud, así como a notificarla.

3.– Eskabideak aurkezteko epea deialdi hau EHAAn argitaratu eta biharamunean hasiko da, eta 2020ko urriaren 16an amaituko da.

3.– El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOPV y finalizará el día 16 de octubre de 2020.

6. artikulua.– Prozedura izapidetzea eta ebaztea.

Artículo 6.– Instrucción y resolución del procedimiento.

1– Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzak du prozedura izapidetzeko eskumena, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak, berriz, ebaztekoa.

1.– El órgano competente para la tramitación del procedimiento será la Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos y el órgano competente para resolver será el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Eskabideak aztertu ondoren, deialdiko 3. artikuluan ezartzen diren baldintzak eta eskakizunak betetzen dituzten eskabide guztiei emango zaizkie dirulaguntzak, harik eta finantzaketarako funtsak amaitu arte.

2.– Una vez estudiadas las solicitudes, se concederán todas aquellas que cumplan los requisitos y condiciones previstos en el artículo 3 de la convocatoria, hasta el agotamiento de los fondos destinados a su financiación.

Aurrekontu-zuzkidura agortzen bada, geratzen diren eskabideei ezezkoa emango zaie, eta EHAAn argitaratuko da horren berri, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.

En el caso de agotamiento de la dotación presupuestaria se denegarán las subvenciones a las solicitudes pendientes y se procederá a la publicación de esta circunstancia en el BOPV mediante resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

3.– Dirulaguntza emateko ebazpenean, Lanbidek data horretan dituen datuen arabera dagokion dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa adieraziko da, eta zehatz ohartarazten da zenbateko hori Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikotik langabezia-prestazioaren zenbatekoari eta benetako iraupenari buruz lortzen diren datuetara egokituko dela ordainketa bakoitzean.

3.– En la Resolución de concesión se hará constar el importe máximo de subvención que le corresponde según los datos de los que disponga Lanbide a esa fecha, advirtiendo de forma expresa que tal cuantía será ajustada en cada uno de los pagos a los datos de importe y duración efectiva de la prestación por desempleo que se obtengan del Servicio Público de Empleo Estatal.

Nolanahi ere, dirulaguntzaren azken zenbatekoa 4.3 artikuluan araututako baldintza betetzen dela egiaztatu beharko da, 8.c) artikuluan aurreikusitako agirien bidez.

En cualquier caso, el importe final de la subvención quedará sujeto a la verificación del cumplimiento de la condición regulada en el artículo 4.3, mediante la documentación prevista en el artículo 8 c).

4.– Eskabideak ebazteko eta jakinarazteko, gehienez sei hileko epea izango da, eskabidea aurkezten den egunetik aurrera; eta epe hori amaituta, dirulaguntzaren eskabidea onartutzat joko da, esanbidezko ebazpena eman ez bada.

4.– El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones es de seis meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, transcurrido el cual se entenderá estimada la solicitud de subvención, si no recayera resolución expresa.

5.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenak amaiera emango dio administrazio-bideari, eta, horren aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ere jarri ahal da zuzenean, Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hileko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera.

5.– La Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

6.– Bestalde, pertsona onuradunei ez zaie laguntzarik esleituko, ez ordainduko ere, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek esleitutako izaera bereko dirulaguntzen zehapen- edo itzulketa-prozedura batean sartuta badaude, eta prozedura horiek artean izapidetzen ari badira.

6.– Por otro lado, la concesión y el pago a las personas beneficiarias de estas ayudas quedarán condicionadas a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

7.– Publikotasun-printzipioa betetzeko, emandako ebazpenak berariaz eta banan-banan eskatzaileei jakinarazteaz gain, Lanbideko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, bai deialdi honetako dirulaguntzak esleitu zaizkien pertsonen zerrenda, zenbateko laguntza egokitu zaien zehaztuta, bai esleitutako dirulaguntza aldatu zaien pertsonen zerrenda.

7.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, y sin perjuicio de la notificación expresa e individualizada de las Resoluciones de concesión, mediante Resolución del Director General de Lanbide se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las personas beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria, con expresión de las cuantías percibidas, así como la de aquellas respecto a las que se haya procedido a modificar la subvención concedida.

7. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzeko modua.

Artículo 7.– Forma de pago de la subvención.

Dirulaguntza hilero ordainduko zaie onuradunei, esleipena eman ondoren, eta aurretik egiaztatuko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskabidea egin duen pertsona bakoitzari aldi horretan aitortu zaion langabezia-prestazioaren zenbatekoa eta iraupena.

El abono de la subvención a las personas beneficiarias se realizará mensualmente tras la concesión de la misma, previa comprobación de oficio por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de la duración e importe de la prestación por desempleo reconocida a cada persona solicitante durante dicho periodo.

Ordainketa Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak langabezia-prestazioa ordaintzen duen banku-kontu berean egingo da.

El pago se realizará en la misma cuenta bancaria en la que el Servicio Público de Empleo Estatal abona la prestación por desempleo.

8. artikulua.– Pertsona onuradunen betebeharrak.

Artículo 8.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Pertsona onuradunek bete beharko dituzte Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan ezartzen diren betebeharrak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu hori), eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14.1 eta 46. artikuluetan jasotzen diren betebeharrak ere bai; hain zuzen ere:

Son obligaciones de las personas beneficiarias las que, con carácter general, se establecen en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1997, de 11 de noviembre y en los artículos 14.1 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular las siguientes:

a) Beste edozein administrazio publikok edo erakunde publikok edo pribatuk laguntza edo dirulaguntzaren bat ematen badie helburu bererako, horren berri eman beharko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari.

a) Comunicar a Lanbide–Servicio Vasco de Empleo la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones públicas o entes, tanto públicos como privados.

b) Dirulaguntza ematean kontuan hartutako egoeraren bat, objektiboa edo subjektiboa, aldatu bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinarazi beharko diote.

b) Comunicar a Lanbide–Servicio Vasco de Empleo la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

c) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan 2021eko urtarrilaren 29a baino lehen, diruz lagundutako aldian jasotako ordainsariei buruzko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea, Lanbidek emandako ereduaren arabera.

c) Presentar en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, antes del 29 de enero de 2021, declaración responsable sobre las retribuciones salariales percibidas, en su caso, durante el periodo subvencionado, según el modelo facilitado por Lanbide.

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren, Enplegu eta Gizarte politiketako Sailaren eta Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren egiaztatze- eta kontrol-jarduerak onartzea, eta eskatzen zaion informazio guztia ematea.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación y control de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía, aportando cuanta información le sea requerida.

9. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Artículo 9.– Modificación de la subvención.

Dirulaguntza ematean kontuan hartu diren baldintzetan edozein aldaketa izateak emandako dirulaguntza aldatzea ekar dezake, deialdi honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunak gordeta, betiere. Baldintzen aldaketa horren ondorioz, dirulaguntza osoa edo zati bat itzuli behar bada, itzultzeko prozedurari hasiera emango zaio.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la subvención concedida, salvaguardando los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario/a de las subvenciones. En el supuesto de que de la alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

10. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntzekiko bateragarritasuna.

Artículo 10.– Concurrencia con otras ayudas o subvenciones.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak ez dira bateragarriak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, beste administrazio batzuek edo bestelako erakunde publiko edo pribatuek kontzeptu berarengatik edo helburu bererako emandako beste edozein motatako dirulaguntzekin edo laguntzekin.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán incompatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda que por el mismo concepto y finalidad le sean otorgadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por otras Administraciones o entidades públicas o privadas.

11. artikulua.– Eskakizunak ez betetzea eta dirulaguntzak itzultzea.

Artículo 11.– Incumplimiento y reintegro de subvenciones concedidas.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak jaso dituzten pertsona onuradunek osorik edo hein batean itzuli beharko dituzte jasotako kopuruak, eta berandutze-interesak ordaindu beharko dituzte, dirulaguntza ordaindu zenetik aurrera, kasu hauetan: ez badira betetzen Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako baldintzak, hala nola Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan ezarritakoak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu hori); edo eskatzailearen egoera jasoa badago Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan, edo Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluan, edo Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/206 Errege Dekretuaren 91., 92. eta 93. artikuluetan; berdin gertatuko da deialdi honetan ezarritako baldintzetatik edozein betetzen ez bada. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak emango du dagokion ebazpena, eta horrek ez du ukatzen egoki izan daitekeen bestelako ekintzarik, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren konturako dirulaguntzen bermeen eta itzultzeen erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1981 Dekretuan ezarritakoaren araber. Horrela itzulitako dirulaguntza guztiak diru-sarrera publikotzat joko dira, legezko ondorio guztietarako.

1.– En el supuesto de que las personas beneficiarias de las subvenciones previstas en esta convocatoria incumplan las obligaciones previstas con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre o incurriesen en alguno de los supuestos del artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, del artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o de los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o incumpliesen cualquiera de las condiciones establecidas en la presente convocatoria, el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante la correspondiente Resolución declarará, en su caso, la obligación de reintegrar total o parcialmente, las cantidades percibidas más los intereses de demora que correspondan desde el momento del pago de la subvención, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak abiaraziko du itzulketa-prozedura, eta jakinarazpena igorriko dio dirulaguntza jaso duen pertsona onuradunari, ez-betetze horiek eragin dituzten gertaerak azalduz, eta hamabost eguneko epea emango dio, egokitzat jotzen dituen alegazioak edo egiaztagiriak aurkez ditzan. Prozedura hori hasten denean, eten egingo dira egiteko dauden ordainketak, halakorik badago.

2.– El procedimiento de reintegro se iniciará por el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y será comunicado a la persona beneficiaria de la ayuda, poniéndole de manifiesto el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere pertinentes. La iniciación del procedimiento suspenderá, en su caso, los pagos que aún quedaran pendientes.

3.– Alegazioak aurkezteko epea igaro eta, eskatzaileak halakorik aurkeztu ez badu edo ez badira onartu, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebazpena emango du. Dirulaguntzak itzultzeko prozedura ebazteko epea gehienez 12 hilekoa izango da.

3.– Transcurrido el plazo de alegaciones sin que estas se hubieren producido o desestimadas estas, el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará resolución. El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro será de 12 meses.

4.– Ebazpenak adierazten badu arauren bat ez dela betetzen, eta dirulaguntza osorik edo zati bat jasotzeko eskubidea galdu dela, interesdunak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko dizkio dagozkion diru-kopuruak, bi hileko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera. Borondatezko epetzat joko da epe hori.

4.– Si la Resolución estimase la existencia de incumplimiento y declarase la pérdida del derecho a la percepción de la subvención, en todo o en parte, el interesado deberá reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la Resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

5.– Borondatezko epe horretan dirulaguntza itzuli ez bada, dirulaguntza berreskuratzeko premiamendu-bideari ekiteko izapideak hasiko dira.

5.– La falta de reintegro en el período voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

12. artikulua.– Datu pertsonalen tratamendu automatizatua.

Artículo 12.– Tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren jarduera honako bi xedapen hauen mende egongo da: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa. Eskuratzen diren datu pertsonalak «Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueran sartuko dira. Jarduera horren erantzulea LANBIDE da, eta helburuak dira Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatzea eta kontrolatzea, iruzurra jazartzea eta estatistika arloko erabilerak. Eskuratzen diren datuak beharrezkoak dira Lanbideri emandako botere publikoak gauzatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko, eta arlo horretan eskumena duten administrazio publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie.

En materia de protección de datos de carácter personal Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide y cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide y el cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Datuen titularrek datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko, datuen aurka egiteko eta datuen tratamendua mugatzeko eskubideak erabili ahal izango dituzte, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari idatzizko jakinarazpen bat bidalita (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz).

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi, 1, CP 01009, Vitoria-Gasteiz.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/condiciones_de_uso_y_politica_de_privacidad/

13. artikulua.– Aplikatzekoak diren dirulaguntzen arloko arauak.

Artículo 13.– Normativa subvencional de aplicación.

Dirulaguntzen programa honi aplikatu beharreko araubide juridikoa dirulaguntzen arloko arau hauetan biltzen da: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa). Hori guztia honako hauetan xedatutakoa alde batera utzi gabe: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartzen du testu hori) eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, horrek arautu baitzuen Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra; bertan ezarri ziren horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak.

A este programa de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional previsto en la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.


Azterketa dokumentala


Análisis documental