Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

138. zk., 2020ko uztailaren 15a, asteazkena

N.º 138, miércoles 15 de julio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
2771
2771

AGINDUA, 2020ko uztailaren 8koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, etxebizitza eta eraikinen birgaikuntza integral eta efizientearen arloko dirulaguntzen programaren (Renove Integral programa) 2020ko deialdia egin eta arautzen duena, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku hartzeko proiektuak egiteko eta horien ondoriozko obrak egikaritzeko.

ORDEN de 8 de julio de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se convoca y regula para el año 2020 el programa de ayudas en materia de rehabilitación integral y eficiente de viviendas y edificios (Programa Renove Integral) para la elaboración de proyectos de intervención en el patrimonio edificado de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la ejecución de las obras derivadas de los mismos.

Abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuak (ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuei buruzkoa) ondare hori birgaitzeko jardueren araubide juridikoa arautzen du, etxebizitzaren sektorea sustatu eta bultzatzeko.

El Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado regula el régimen jurídico de las actuaciones de rehabilitación al objeto de promocionar y fomentar el sector de la vivienda.

Abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren (ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuei buruzkoa) lehenengo xedapen gehigarriak aukera ematen dio etxebizitza arloan eskudun den sailburuari, agindu baten bidez, laguntza bereziak izango dituzten berariazko birgaitze-programak ezartzeko, birgaitze-jarduketa jakin batzuen ezaugarri berezien edota aparteko eta ezusteko gorabeheren ondorioz gomendagarria denean.

La Disposición Adicional Primera del citado Decreto 317/2002 de 30 de diciembre otorga al consejero competente en materia de vivienda la posibilidad de establecer, mediante Orden, programas específicos de rehabilitación que gozarán de ayudas especiales, siempre que así lo aconsejen las peculiares características de determinadas intervenciones de rehabilitación o las situaciones generadas por circunstancias extraordinarias e imprevistas.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 2012/27 (EB) Zuzentarauak (energia-efizientziari buruzkoa), 4. artikuluan, epe luzeko estrategia bat garatzeko betebeharra ezartzen die estatu kideei, bizitegi-eraikinen berrikuntza sakona eta errentagarriak mobilizatzeko eta, hala, higiezinen parkearen energia-errendimendua hobetu eta energia-kontsumoa murrizteko.

La Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética obliga, en su artículo 4, a los estados miembros a desarrollar una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación exhaustiva y rentable de edificios residenciales, con el fin de mejorar el rendimiento energético del parque inmobiliario y reducir el consumo de energía.

Euskal Autonomia Erkidegoan, Etxebizitzaren Legea (ekainaren 18ko 3/2015 Legea) onartu zen eta haren 2. artikuluan jaso zen zer printzipiok gidatu behar duten Euskadiko etxebizitza-politika: besteak beste, bai etxebizitza babestu eta zuzkidura-bizitoki berriak eraikitzean, bai birgaitze nahiz eraberritze jarduketak egitean, esku hartze guztien xedea izan dadila bizigarritasun, funtzionaltasun eta segurtasuneko baldintzak hobetzea, bereziki erreparatuz baliabide naturalen erabilera eraginkorrari eta jasangarritasunari, gizartearen, finantzaketaren nahiz ingurumenaren aldetik, diseinu unibertsalaren printzipioak ere kontuan harturik.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco se procedió a la aprobación de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, en cuyo artículo 2 se contemplan los principios rectores de la política de vivienda en Euskadi, entre los que se encuentra la orientación de todas las intervenciones, tanto en la construcción de nuevas viviendas protegidas y alojamientos dotacionales como en actuaciones de rehabilitación o reforma, hacia la mejora de sus condiciones de habitabilidad, funcionalidad y seguridad, con especial consideración hacia su accesibilidad, uso eficiente de los recursos naturales y sostenibilidad social, financiera y medioambiental, teniendo en cuenta los principios del diseño universal.

Ildo horretan, XI. Legegintzaldirako Gobernu Programak (2016-2020) barnean hartzen du eraikitako parkearen birgaikuntza sustatzeko konpromisoa (144. konpromisoa) etxebizitzari eta hiri-berroneratzeari buruzko multzoan. Alderdi horretan bi ekimen jaso dira: etxebizitzen birgaikuntza sustatzeko 2017-2020 aldiko programa egin eta garatzea, eraikinen mantentze-lan eta kontserbazio egokia barnean biltzeko eta Europar Batasunaren Horizon 2020 programaren ondorioz energia-efizientziari eta irisgarritasunari buruz ezarritako betekizunekin lotzeko premisa abiaburuan, eta eraikinen ikuskapen teknikoak egin daitezela sustatzea, araudia garatuz eta ekintza pizgarriak ezarriz.

En este sentido, en el Programa de Gobierno para la XI Legislatura (2016-2020) se recoge el compromiso de apoyar la rehabilitación del parque edificado (compromiso 144), en el bloque destinado a la vivienda y regeneración urbana. En este sentido, se contemplan dos iniciativas: elaborar y desarrollar el programa de apoyo a la rehabilitación de la vivienda 2017-2020 con la premisa de asociar e integrar el adecuado mantenimiento y conservación de los edificios, con los requerimientos de eficiencia energética y accesibilidad que derivan del programa Horizon 2020 de la Unión Europea e impulsar la realización de inspecciones técnicas de edificios mediante su desarrollo normativo y acciones incentivadoras.

Dirulaguntzen deialdi honen bidez helburu horiek lortzeko ekarpena egiten da, eraikinak birgaitzeko, hiria berroneratzeko eta berritzeko jarduketak finantzatuz, eta Birgaitze Integraleko programa espezifiko gisa eratzen da, energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera hobetzeko, irisgarritasuna eta kanpoko bizigarritasuna hobetzeko eta eraikinak eta suteen aurkako babeserako instalazioak eguneratzeko aldi bereko neurriak gauzatzeko, eredu segurua bermatuz, jasangarria eta integratzailea, bai ingurumenekoa eta baita sozial eta ekonomikoa ere.

La presente convocatoria de ayudas contribuye a la consecución de estos objetivos, mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación de edificios, regeneración y renovación urbana, configurándose como un programa específico de Rehabilitación Integral para la ejecución de medidas simultáneas de mejora de la eficiencia energética y la utilización de energías renovables, la mejora de la accesibilidad y de la habitabilidad exterior así como la actualización de los edificios y sus instalaciones de protección contra incendios, garantizando un modelo seguro, sostenible e integrador, tanto ambiental, como social y económico.

Horren guztiaren alde egiteko eman da dirulaguntzen agindu hau, jabeen erkidegoentzat, udalentzat, toki-erakunde txikientzat, etxebizitza-sozietate publikoentzat nahiz etxebizitzen sustatzaile publikoentzat, nagusiki etxebizitza gisa erabiltzen diren eraikinetan esku hartzeko proposamenak aurkez ditzaten. Eraikinak dagozkien modalitateetan sailkatuta egongo dira, 1980 baino lehen eraikitakoak izan behar dute, eta hirigintzaren eta egituraren aldetik horretarako egokitasuna izan behar dute.

Para contribuir a todo ello se desarrolla esta Orden subvencional dirigida a las Comunidades de personas propietarias, Ayuntamientos, Entidades Locales Menores, Sociedades Públicas de Vivienda y Promotores Públicos de Viviendas que presenten propuestas de actuación sobre edificios con uso principal vivienda, agrupados en sus diferentes modalidades y cuya fecha de construcción sea anterior a 1980 y dispongan de adecuación urbanística y estructural.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoa bat dator Sailaren arloko dokumentu programatikoetan azaltzen diren konpromisoekin: funtsean, Ingurumen Esparru Programan; Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko 2017-2020 aldiko Esparru Programaren 6. ardatzean jasotako Renove birgaitze programetan; Etxebizitzaren 2018-2020 aldiko Gida Planean; eta XI. Legegintzaldirako (2016-2020) Euskadi 2020 Gobernu Programan. Hau da, Sailaren jarduera-esparruarekin zerikusia duten konpromisoekin.

El Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se alinea con los compromisos recogidos en los documentos programáticos sectoriales del departamento, fundamentalmente el Programa Marco Ambiental, los programas Renove Rehabilitación incluidos en el eje 6 del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020, y el Plan Director de Vivienda 2018-2020, y también con aquellos compromisos recogidos en el Programa de Gobierno de la XI Legislatura (2016-2020) – Euskadi 2020 a los que responde el ámbito de actuación del departamento.

Dirulaguntzen araubide hau Dirulaguntzen plan estrategikoaren barruan dago jasota (Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren 2018ko martxoaren 14ko Agindu bidez onartu zen), Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 8.1 artikuluak xedatzen duen bezala, eta arau horretan jasotako edukiaren arabera.

Este régimen de ayudas se recoge en el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por Orden de 14 de marzo de 2018 del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, tal y como exige el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el contenido señalado en ese precepto.

Bestalde, laguntzen araubidea bateragarria da Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluekin; beraz, ez dira Europako Erkidegoko zuzenbidearekin bateratu ezineko estatuaren dirulaguntzen artean.

Por otro lado, este régimen de ayudas es compatible con los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, de modo que no se trata de ayudas de estado incompatibles con el derecho comunitario.

Programa honetan energia-efizientziari dagokionez ematen diren laguntzen zati bat Europar Batasunak finantzatuko du Eskualdeen Garapenerako Europako Funtsaren (EGEF) bidez, Euskadiko 2014-2020 aldirako EGEF Programa Eragilearen esparruan eta, zehazkiago, sektore guztietan karbono gutxiko ekonomiarako aldaketa errazteko helburu tematikoaren alorrean.

Las ayudas de este programa relativas a la eficiencia energética están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco Programa Operativo FEDER del País Vasco 2014-2020, y más concretamente de su Objetivo temático de favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020 aldirako Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren (EGEF) Programa Eragileak inbertsio-lehentasun hau jasotzen du karbono gutxiko ekonomiarako aldaketa errazteko 4. lehentasun-ardatzean: c) jabeen erkidegoek edo erkidegoen elkarteek edo, dagokionean, etxebizitzen kooperatibek energia-efizientzia hobetzeko egindako jarduerak. Horrela, programa honetan energia-efizientziari dagokionez EGEFen ekarpena Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako guztizko kopuruaren ehuneko berrogeita hamarrera artekoa izango da.

Por su parte, el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020 de la Comunidad Autónoma del País Vasco contempla en su eje prioritario 4, cuyo objetivo es el de favorecer el paso a una economía baja en carbono, la prioridad de inversión c), de apoyo a la eficiencia energética realizadas por Comunidades de personas Propietarias o Agrupaciones de Comunidades, en su caso, y por las cooperativas de viviendas. La contribución del FEDER supondrá hasta el 50 por ciento del importe subvencionado por el Gobierno Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko 2020ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 27ko 13/2019 Legean badago nahikoa kreditu Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak konpromiso horiek gauzatzeko. Ondorioz, programa honen bidez beste deialdi bat egitea planteatzen da, behar besteko aurrekontu-estaldura baitu.

En la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020, existe crédito suficiente para la materialización de estos compromisos por parte del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. En consecuencia, se plantea una nueva convocatoria mediante el presente programa puesto que la misma dispone de la suficiente cobertura presupuestaria.

Ondorioz, lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena) eta apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuak (Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzekoa) ematen didaten eskumena baliatuta, bat etorrita azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena) eta Dirulaguntzen Lege Orokorrak (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) xedatutakoarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntza eta laguntzei aplikatzekoak zaizkien gainerako xedapenekin, honako hau

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que me otorga el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos; el Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da etxebizitza eta eraikinen birgaitze integral eta eraginkorraren arloko laguntzen programaren (Renove Integral programa) 2020rako laguntzen deialdia egin eta arauak ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoko ondare eraikian esku hartzeko proiektuak egin eta haien ondoriozko obrak egikaritzeko.

1.– Es objeto de la presente Orden convocar y regular para el ejercicio 2020 el Programa de ayudas en materia de rehabilitación integral y eficiente de viviendas y edificios (Programa Renove Integral para la elaboración de proyectos de intervención en el patrimonio edificado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la ejecución de las obras derivadas de los mismos.

2.– Esku hartzeko proiektu horietan proposatutako jarduketak nagusiki etxebizitza gisa erabiltzen diren eraikinetan edo familia anitzeko eraikin multzoetan esku hartzeko izango dira.

2.– Las actuaciones propuestas en dichos proyectos de intervención estarán destinadas a intervenir en edificios o conjunto de edificios plurifamiliares cuyo uso principal sea de vivienda.

Ildo horretan, eraikinen erabilera nagusia etxebizitza dela ulertuko da, baldin eta gutxienez guztizko azalera erabilgarriaren bi heren erabiltzen badira etxebizitzarako, behe-solairuko azalera zenbatu gabe. Eraikinek erabilera nagusiaren baldintza betetzen dutenean, solairu osoak erabiltzen badira bestelako erabilera batzuetarako, etxebizitzei dagokien esku-hartzea lagunduko da diruz.

En este sentido se entenderá como edificios de uso principal vivienda aquellos que dispongan de un mínimo de dos terceras partes de la superficie útil total destinada a vivienda, excluyendo del cómputo la superficie de planta baja. En el caso de edificios que cumpliendo el requisito del uso principal destinen plantas enteras a otros usos solo se subvencionará la intervención que corresponda a las viviendas.

Deialdi honetan, etxadiak edo etxebizitza-blokeak eratu arte multzokatuta dauden familia anitzeko eraikin eta eraikin multzoei buruzko proiektuak besterik ez dira sartuko, 1. irudian jasotako eskemaren arabera, edo etxebizitza-blokeen alde bat eratu arte multzokatuta daudenak, etxadiaren albo bat barne hartzeko moduan, 2. irudian jasotako eskemaren arabera. Bi kasuetan, esku-hartzea gutxienez sei etxebizitzako bizitegi-multzo baten gainean egin beharko da.

Únicamente formarán parte de esta convocatoria los proyectos que se refieran a edificios o conjuntos de edificios plurifamiliares agrupados hasta configurar manzanas edificatorias o bloques de viviendas de acuerdo al esquema reflejado en la Fig. 1, o hasta configurar un lado de los bloques de viviendas, de manera que incluyan al menos un lado de la manzana edificatoria de acuerdo al esquema reflejado en la Fig. 2. En ambos casos, la intervención deberá realizarse sobre un conjunto residencial de seis viviendas como mínimo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Aurreko baldintzetako batean sartu ezin diren eraikinak edo eraikin multzoak ezingo dira diruz lagundu.

Los edificios o conjuntos de edificios que no puedan incluirse en alguna de las dos condiciones anteriores no podrán ser objeto de subvención en ningún caso.

3.– Dirulaguntzaren xede izateko, familia anitzeko eraikinek 1980 baino lehen eraikitakoak izan beharko dute, eta hirigintza eta egituraren aldetik egokiak izan beharko dute, abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuak (ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoa) ezarritako baldintzetan.

3.– La fecha de construcción de los edificios plurifamiliares objeto de ayuda debe de ser anterior a 1980, debiendo disponer los citados edificios de la correspondiente adecuación urbanística y estructural en los términos del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.

Eraikinean jadanik osorik birgaitzeko esku-hartze bat egin bada, haren adina kalkulatzeko hau izango da eraikuntza osoaren amaitze-data: osorik birgaitu ondoko lehen okupaziorako lizentziari dagokiona, edo, lizentzia hori eduki ezean, obren amaierako ziurtagiriarena.

En el supuesto de que el edificio hubiera sido objeto de una intervención de rehabilitación integral, se considerará como fecha de terminación total del edificio, a los efectos de calcular su edad, la fecha correspondiente a la licencia de primera ocupación del edificio tras su rehabilitación integral y, en su defecto, la del certificado final de obras.

4.– Laguntza-programari heltzeko, lehendik ere bazeuden eraikinen irisgarritasuneko, bizigarritasuneko eta energia-efizientziako baldintzak hobetzea izan behar da ondare eraikian esku hartzeko proiektuen helburua. Horretarako, jarraian zehaztutako jarduketak bildu behar dituzte, proiektu bakar batean, esku hartzeko proposamenek:

4.– Los proyectos de intervención en el patrimonio edificado que se acojan a este programa de ayudas deben recoger, en un proyecto único, el conjunto de actuaciones que se enumeran a continuación:

a) Energia-efizientzia hobetzea: esku-hartzeak barnean hartu behar ditu beharrezko jarduketa pasibo eta aktiboak, eraberritu ostean gutxienez C kalifikazio energetikoa izan dezan eraikinaren energia-efizientziaren ziurtapenak, bai CO2 emisioetan bai lehen mailako energia ez-berriztagarriaren kontsumoan.

a) Mejora de la eficiencia energética: la intervención debe contemplar las actuaciones pasivas y/o activas necesarias para que la certificación de eficiencia energética del edificio tras la reforma alcance al menos una calificación energética C, tanto en emisiones de CO2 como en consumo de energía primaria no renovable.

Fatxadaren birgaitze energetikoa egiten bada, nahitaez justifikatu beharko dira alderdi hauek:

Cuando se acometa una rehabilitación energética de la fachada será obligatorio justificar los siguientes extremos:

– Jarduerak airearen berrikuntzan eragina duenean, barruko airearen kalitatea ez dela okerragotzen, DB-HS3 arauak eskatzen duena betetzeko kanpoko aire emaria bermatuz, hargatik eragotzi gabe oinarrizko agiri horren aplikazio-eremua. Fatxadan edo arotzeria-elementuetan aireztatze-mekanismoak (aireztatzaileak, mikroaireztapeneko gailuak, etab.) txertatuz justifika daiteke alderdi hori.

– Que, cuando la actuación afecte a la renovación del aire, no se empeora la calidad del aire interior asegurando un caudal de aire exterior suficiente para cumplir lo requerido en el DB-HS3, sin perjuicio del ámbito de aplicación de dicho documento básico. Este extremo se podrá justificar mediante la integración de mecanismos de ventilación de viviendas en la fachada o en las carpinterías (aireadores, dispositivos de microventilación, etc).

– Fatxadarako proposatutako soluzioak barne hartzen du EI-60 sektorizazio horizontala solairu bakoitzaren forjatuan, suterik bada fatxadaren bidez bertikalki heda ez dadin.

– Que la solución de fachada propuesta incorpora una sectorización horizontal EI-60 en el forjado de cada planta, de manera que se limite la propagación vertical a través de la fachada en caso de incendio.

Proiektuan jaso beharko da, halaber, barruko erosotasun termikoa eta berogailuaren energia-kontsumoa monitorizatzeko sistema bat, birgaitutako eraikinen edo blokeen lagin adierazgarri batean. Monitorizatzeko instalazioak eta monitorizatuko diren etxebizitzen kopuruak agindu honen I. eranskinean zehaztutako ezaugarriak bete beharko dituzte.

El proyecto deberá contemplar la instalación de un sistema de monitorización del confort térmico interior y el consumo energético de calefacción, en una muestra de viviendas representativa del edificio o bloque rehabilitado. La instalación de monitorización y el número de las viviendas a monitorizar deberá dar cumplimiento a las características definidas en el Anexo I de esta Orden.

b) Eraikinen irisgarritasuna hobetzea: esku-hartzeak bermatu egin behar du etxebizitza guztiak irisgarriak direla bide publikotik, eta ez dagoela koskadun mailak saihestu beharrik.

b) Mejora de la accesibilidad de las edificaciones: la intervención debe garantizar el cumplimiento de normativa de la accesibilidad desde la vía pública hasta cada una de las viviendas, sin necesidad de salvar desniveles con peldaños.

c) Suteen aurkako segurtasun baldintzak hobetzea: esku-hartzean, suteak detektatzeko, alarma emateko eta itzaltzeko ekipamenduez eta instalazio orokorrez hornitu behar da eraikina edo eraikinen multzoa. Halaber, larrialdiko argiak jarri behar dira, ebakuatzean argiztapena dagoela eta irteera eta babesteko ekipamendu eta bitartekoak non dauden adierazteko seinaleak ikus daitezkeela bermatzeko.

c) Mejora de las condiciones de seguridad contra incendios: la intervención debe incluir la dotación al edificio o conjunto de edificios de los equipos e instalaciones generales adecuados para la detección, alarma y extinción de incendios. Asimismo, debe incorporar medidas de alumbrado de emergencia que garantice la iluminación en caso de evacuación y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.

5.– Era berean, esku-hartze proiektuetan, etxebizitzen kanpoko bizigarritasuna hobetzeko jarduketak jaso ahal izango dira.

5.– Asimismo, los proyectos de intervención podrán contemplar actuaciones de mejora de la habitabilidad exterior de las viviendas.

6.– Orain arte deskribatutako eremuetan ez baldin bada esku-hartzerik egin behar, betekizunak bermatuta daudelako, ez da atal horretako jarduerarik egin beharko, baina aurkeztutako dokumentazioan justifikatu egin beharko da aplikagarri den araudia eta eskatzen diren baldintzak betetzen direla.

6.– Cuando la situación actual del inmueble no requiera la actuación en alguno de los ámbitos descritos anteriormente, por encontrarse garantizados los requisitos expuestos, no será necesario incorporar actuaciones en relación con el citado ámbito, debiéndose justificar el cumplimiento de la normativa de aplicación y de los estándares requeridos para cada actuación en la documentación presentada.

7.– Laugarren apartatuan aipatutako jarduketek interes kulturaleko adierazpena duten edo beste edozein babes-araubidetan sartuta dauden higiezinak ukituko badituzte, aldeko txostena edo, hala badagokio, baimena eman beharko du dagokion babes-araubidea kudeatzeko eskumena duen organoak, bere araudiaren arabera.

7.– Cuando las actuaciones referidas en el apartado cuarto afecten a inmuebles declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección deberán ser informadas favorablemente, o autorizadas, en su caso, por el órgano competente para la gestión del régimen de protección aplicable, de acuerdo con su propia normativa.

8.– Esku hartzeko proposamen hauek ezingo dira lagundu diruz:

8.– No son objeto de subvención las siguientes propuestas de intervención:

– Jendez hustutako eraikinak, aurri-deklarazioa dutenak edota aurri deklaratzeko espediente administratibo baten daudenak. Eraikina jendez hustuta dagoela ulertuko da, baldin eta etxebizitzen % 50ean okupaziorik ez badago, etxebizitza bakoitzaren errolda-ziurtagiri kolektiboan jasotakoaren arabera.

– Las que se refieran a edificios deshabitados, declarados en ruina u objeto de un expediente administrativo de declaración de ruina en trámite. Se considera que un edificio se encuentra deshabitado cuando el 50% de las viviendas no se encuentran ocupadas, de conformidad con lo que se recoja en el certificado de empadronamiento colectivo de cada vivienda.

– Jadanik hasitako obrei dagozkienak edo eskabidea aurkezteko unean lizentzia emanda dutenak.

– Las que se correspondan con obras ya iniciadas o con licencia concedida en el momento de presentación de la solicitud.

– Eraikinaren egitura birgaitzeko direnak edo eraikinak etxebizitza kopurua handitzeko erabat birgaitzeko direnak.

– Las que consistan en la consolidación estructural o en la rehabilitación integral de edificios para aumentar el número de viviendas.

9.– Ezingo dira diruz lagundu eraikinetan esku hartzeko proposamenak, baldin eta, eraikinaren ikuskapen teknikoaren irizpenak 1., 2. edo 3. mailako lanak jaso, eta dirulaguntzaren eskaerak dokumentu hauetakoren bat falta badu:

9.– No son objeto de subvención las propuestas de intervención referidas a edificios cuyo dictamen de la ITE refleje obras de grado 1, 2 o 3 salvo que la solicitud de ayudas incorpore alguno de los siguientes documentos:

– 1., 2. eta 3. mailako lanak gauzatzea barne hartzen duen esku-hartzeko proposamena.

– Propuesta de intervención que incorpore la ejecución de las obras de grado 1, 2 y 3.

– Erkidegoaren akordioa, zeinean konpromisoa hartzen baitu obra horiek agindu honetako 14. artikuluan jasotako epea baino lehen egiteko.

– Acuerdo de la comunidad en el que se comprometen a la ejecución de dichas obras con anterioridad al plazo previsto en el artículo 14 de la presente Orden.

– Eraikinaren ikuskapen teknikoa zuzendu izanaren ziurtagiria, dagokion udalean aurkeztu izana egiaztatzen duen zigilua duela.

– Certificado de subsanación de la ITE de dichas obras, con sello que acredite su presentación ante el Ayuntamiento correspondiente.

10.– Ezingo dira diruz lagundu eraikinetan esku hartzeko proposamenak, baldin eta etxebizitzetan ez badira gutxieneko bizigarritasun-baldintzak betetzen (317/2002 Dekretua, abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoa, IV. eranskina), salbu eta dirulaguntzaren eskaerak dokumentu hauetakoren bat jasotzen badu:

10.– No son objeto de subvención las propuestas de intervención referidas a edificios cuyas viviendas no cumplan las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en el Anexo IV del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, salvo que la solicitud de ayudas incorpore alguno de los siguientes documentos:

– Aipatutako gutxieneko baldintzak betetzea barne hartzen duen esku-hartzeko proposamena.

– Propuesta de intervención que incorpore la ejecución de las obras necesarias para cumplir dichas condiciones mínimas.

– Etxebizitzen jabeen akordioa, non konpromisoa hartzen baitute obra horiek agindu honetako 14. artikuluan jasotako epea baino lehen egiteko.

– Compromiso por parte de las personas propietarias de las viviendas objeto de incumplimiento de realizar las obras con anterioridad al plazo previsto en el artículo 14 de la presente Orden.

Esku-hartzearen proposamenean egiaztatu beharko da gutxieneko bizigarritasun-baldintzak betetzen direla, II. eranskinean jasotzen den deskribatzeko eta justifikatzeko memorian.

El cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad deberá quedar reflejado en la memoria descriptivo-justificativa de la propuesta de intervención, en los términos indicados en el Anexo II.

2. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 2.– Actuaciones subvencionables.

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak izango dira jarduketa hauekin bat etorriz egiten direnak:

Serán consideradas actuaciones subvencionables las siguientes actuaciones:

1.– Energia-efizientzia hobetzea:

1.– Mejora de la eficiencia energética:

– Jarduketa pasiboak: diruz lagungarriak izango dira eraikinen inguratzailean egiten diren erabateko jarduketa pasiboak, berokuntzarako urteko energia-eskaria gutxienez % 30 murrizten badute, eraberritu aurreko gastuarekin alderatuz gero. Energia-efizientziako gutxieneko eskakizunak memoria teknikoan justifikatuko dira, Eraikingintzaren Kode Teknikoko «Energia aurreztea» oinarrizko dokumentuaren arabera.

– Actuaciones pasivas: serán subvencionables las actuaciones pasivas integrales sobre la envolvente de los edificios que reduzcan al menos un 30% la demanda energética anual de calefacción respecto al edificio antes de la reforma. Las exigencias mínimas de eficiencia energética estarán justificadas en la memoria técnica de conformidad con el DB-HE del Código Técnico de Edificación.

– Jarduketa aktiboak: diruz lagundu ahal izango dira eraikineko lehen mailako energia ez-berriztagarriaren kontsumoa, eraberritu aurreko kontsumoarekin alderatuz gero, orotara % 30 murriztea lortzen duten jarduketa aktiboak. Besteak beste:

– Actuaciones activas: serán subvencionables las actuaciones activas que, en su conjunto, consigan reducir el consumo anual de energía primaria no renovable del edificio, al menos en un 30% respecto al edificio antes de la reforma. Se incluyen:

– Energia-efizientzia handiko ekipoak dituzten instalazio zentralizatuak.

– Instalaciones centralizadas con equipos de alta eficiencia energética.

– Energia-efizientzia handiko banakako instalazioak. Bazter uzten da galdara indibidualak ordeztea edo instalatzea (halakorik ez bada) eraikinean kalifikatzen diren etxebizitzen % 80tik beherako portzentajean, horien potentzia termikoen batura 100 Kw-tik beherakoa bada.

– Instalaciones individualizadas de alta eficiencia energética. Queda excluida la sustitución o instalación (en el caso de su inexistencia) de calderas individuales en un porcentaje inferior al 80% del total de viviendas del edificio objeto de calificación y cuya suma de potencias térmicas sea inferior a 100 Kw.

– Eguzki-kolektoreak eta energia berriztagarriko beste iturri batzuk jartzea.

– Incorporación de colectores solares u otras fuentes de energía renovable.

Instalazio termikoak bete behar dituen energia-efizientziako gutxieneko baldintzak memoria teknikoan justifikatuko dira, Eraikingintzaren Kode Teknikoko «Energia aurreztea» oinarrizko dokumentuan eta Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko Erregelamenduan (RITE) xedatutakoaren arabera.

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la instalación térmica vendrán justificadas en la memoria técnica de conformidad con el DB-HE del Código Técnico de Edificación y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

– Energia-monitorizazioa.

– Monitorización energética.

2.– Irisgarritasuna hobetzea:

2.– Mejora de la accesibilidad:

– Igogailuak instalatzea, kanpoaldean nahiz eraikinen barrualdean, aurrez halakorik ez bazuten eta, beharrezkoa bada, eskaileran ere moldaketak egitea.

– Instalación de ascensores por el exterior o por el interior en edificios que antes carecían de él incluyendo, en su caso, la modificación de escaleras.

– Igogailuak egokitzea jadanik igogailua duten eraikinetan.

– Adaptación de ascensores en edificios que ya disponen de él.

– Zero kotara arteko irisgarritasuna konpontzea xede duten jarduketak, aurreko bietan sartu ezin direnak.

– Actuaciones encaminadas a resolver la accesibilidad hasta cota cero y que no puedan incluirse en las dos anteriores.

– Irisgarritasuna konpontzeko eta bide publikotik eraikinera arteko ibilbidea irisgarria dela bermatzeko jarduketak, ezkaratzaren gertuko urbanizazio pribatuko guneetan egiteko direnak (jarduketak arkupeetan edo etxe aurreko lorategietan), ez baldin badago beste ibilbide irisgarririk aukeran.

– Actuaciones encaminadas a resolver la accesibilidad y garantizar un itinerario accesible desde la vía pública hasta el edificio que se acometan en zonas de urbanización privada inmediatas al portal (actuaciones en soportales o antejardines), siempre que no exista otro itinerario accesible alternativo.

3.– Suteen aurkako segurtasuna hobetzea:

3.– Mejora de la Seguridad contra Incendios:

– Detekzio- eta alarma-sistemak instalatzea.

– Instalación de sistemas de detección y alarma.

– Ebakuatzeko sistemak instalatzea: larrialdiko argiteria.

– Instalación de sistemas para la evacuación: iluminación de emergencia.

– Sua itzaltzeko sistemak instalatzea: itzalgailuak eta tutu lehorra.

– Instalación de sistemas de extinción: extintores y columna seca.

4.– Etxebizitzen kanpoko bizigarritasuna hobetzea:

4.– Mejora de la habitabilidad exterior de las viviendas:

– Balkoiak edo terrazak jartzea kanpotik lehen halakorik ez zuten eraikinetan, espazio horiek etxebizitzen erabilera pribatiboko espazio gisa konfiguratzen direnean.

– Instalación de balcones o terrazas por el exterior en edificios que antes carecían de ellos, cuando dichos espacios se configuren como espacios de uso privativo de las viviendas.

– Balkoiak handitzea edo luzatzea lehendik ere badituzten eraikinetan, kanpoan egoteko zona edo terraza bihurtzeko, espazio horietarako azalera handitzen denean eta etxebizitzen erabilera pribatiboko espazio gisa konfiguratzen direnean.

– Ampliación o prolongación de balcones en edificios que ya disponen de ellos hasta convertirlos en estancias exteriores o terrazas, cuando se produzca un aumento de la superficie destinada a estos espacios y se configuren como espacios de uso privativo de las viviendas.

3. artikulua.– Dirulaguntza jaso dezaketen kostuak.

Artículo 3.– Costes subvencionables.

Aurreko artikuluan azaldu diren esku-hartzeekin bat etorriz, hauek izango dira dirulaguntza jaso dezaketen kostuak:

En concordancia con las actuaciones descritas en el artículo anterior, serán considerados costes subvencionables los siguientes:

a) Txostenak, ziurtagiriak eta proiektuak idaztea eta lanak zuzentzea.

a) La redacción de informes, certificaciones y proyectos y la dirección de las obras.

Diruz laguntzen diren jarduketak gauzatzeko ezinbestekoak direnean soilik lagundu ahal izango dira diruz dokumentuak idazteagatiko eta lanak zuzentzeagatiko ordainsariak.

Solo serán subvencionables los honorarios por la redacción de documentos y de dirección de las obras que resulten imprescindibles para la materialización de las actuaciones objeto de subvención.

14. artikuluan dagoen denbora eremuan egin, fakturatu eta ordaindu diren lanak gauzatzeagatiko ordainsariak soilik lagundu ahal izango dira diruz.

Solo serán subvencionables los honorarios relativos a la ejecución de trabajos realizados, facturados y abonados en el ámbito temporal descrito en el artículo 14.

Esku-hartzean agindu honen arabera diruz lagundu ezin diren jarduketak ere egingo badira, diruz lagundu daitezkeen jarduketek obraren guztizkoari dagokionez hartzen duten proportzioan soilik eman ahal izango da obra idatzi eta zuzentzearen ondoriozko ordainsari teknikoetarako dirulaguntza.

Cuando la intervención incluya actuaciones no subvencionables de acuerdo a la presente Orden, solo se considerarán subvencionables los honorarios técnicos de redacción y dirección de obra proporcionales a las actuaciones subvencionables respecto al total de la obra.

b) Diruz lagundu daitezkeen esku-hartzeei dagozkien obrak gauzatzea. Diruz laguntzen diren jarduketak gauzatzeko ezinbestekoak direnean soilik lagundu ahal izango dira diruz.

b) En relación con la ejecución de las obras relativas a las actuaciones subvencionables, solo serán subvencionables las obras que resulten imprescindibles para la materialización de las actuaciones objeto de subvención.

Esku-hartzean agindu honen arabera diruz lagundu ezin diren jarduketak ere egingo badira, diruz lagundu daitezkeen jarduketak 2. artikuluan ezarritakoak izango dira.

Cuando la intervención incluya actuaciones no subvencionables de acuerdo a la presente Orden, solo se considerarán subvencionables las obras relativas a las actuaciones establecidas en el artículo 2.

4. artikulua.– Dirulaguntzen onuradunak.

Artículo 4.– Beneficiarias y beneficiarios de las ayudas.

1.– Laguntza hauen onuradun izango dira esku hartzeko planteatu diren proposamenen eremuko jabeen erkidegoak, dirulaguntzen xede diren jarduerak egiten badituzte.

1.– Serán beneficiarias de estas ayudas las Comunidades de personas propietarias que pertenezcan al ámbito de las propuestas de intervención planteadas y que realicen las actuaciones objeto de la subvención.

Horrez gain, laguntzen onuradun izan daitezke udalak, toki-erakunde txikiak, etxebizitza-sozietate publikoak eta etxebizitzen sustatzaile publikoak, jarduketen eremuan sartzen diren eta babespeko errentamendurako erabiltzen diren eraikinen jabe badira, osorik nahiz hein batean.

Así mismo, podrán ser beneficiarias y beneficiarios de las ayudas los Ayuntamientos, Entidades Locales Menores, Sociedades Públicas de Vivienda y Promotoras Públicas de Viviendas siempre y cuando sean propietarias o propietarios total o parcialmente de los edificios incluidos en el ámbito de las actuaciones y su objeto sea el del arrendamiento protegido.

2.– Laguntza-deialdi honetan ezingo dute parte hartu zigor- edo administrazio-bidetik zehatuak izan eta dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galarazita dutenek, ezta legezko debekuaren pean daudenez horretarako gaitasunik ez dutenek ere, sexu-diskriminazioaren ondoriozkoak barne, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Legearen (otsailaren 18ko 4/2005 Legea) Azken Xedapenetako Seigarrenean xedatutakoari jarraikiz.

2.– No podrán concurrir a la presente convocatoria de ayudas las personas físicas o jurídicas sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni las incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Onuradunek Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorrak (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 13. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

3.– Los beneficiarios y las beneficiarias deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.– Orobat, agindu honetan araututako laguntzak eta dirulaguntzak eman, eta, hala behar badu, ordaindu ahal izateko, amaituta egon beharko dute Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi diren itzultze- edo zehapen-prozedura guztiek, eskaera egiten denean prozedura horiek oraindik izapidean badaude, behintzat.

4.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas reguladas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de los procedimientos de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos se halle en tramitación en el momento de su solicitud.

5.– Eskatzaileek egunean eduki behar dituzte zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta automatikoki egiaztatuko da hala den, eskatzaileen baimena beharrik gabe, hala xedatzen baitu azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak (Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena) 50.3 artikuluan. Halaber, egunean eduki beharko dituzte dirulaguntzen itzulketaren ondoriozko betebeharrak. Emandako dirulaguntza likidatu arte eutsi beharko zaie eskakizun horiei.

5.– Las personas solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, lo cual se verificará automáticamente, sin necesidad del consentimiento de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. Asimismo, deberán hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Dichos requisitos deberán mantenerse hasta la liquidación de la subvención concedida.

Dena dela, erakunde eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, hala eginez gero, ziurtagiria aurkeztu beharko du, Dirulaguntzei buruko Lege Orokorraren 22. artikuluan azaltzen den eran.

No obstante, la persona solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento General de Subvenciones

5. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea eta modua.

Artículo 5.– Plazo y forma de presentación de solicitudes.

1.– Laguntza-eskabideak bi hilabeteko epean aurkeztuko dira, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– Las solicitudes de ayuda serán presentadas en un plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Erakunde eskatzaileen izenean eta haien ordez jarduten dutenek aurkeztu beharko dituzte eskabideak, Jabetza Horizontalari buruzko Legeak (uztailaren 21eko 49/1960 Legea), erakundeari bereziki aplikatzekoa den araudiak eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak (urriaren 1eko 39/2015 Legea) xedatutakoaren arabera. Ordezkaritza espediente administratiboan jaso beharko da, zuzenbidearen arabera baliokoa den eta ordezkaritza horren existentzia dudarik gabe frogatzen duen edozein bitartekoren bidez.

2.– La presentación de las solicitudes deberá efectuarse por quienes actúen en nombre y representación de las entidades solicitantes de conformidad con lo dispuesto en la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, en la normativa especialmente aplicable a la entidad y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La representación deberá quedar acreditada en el expediente administrativo mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

3.– Interesdunek bitarteko elektronikoz egin beharko dituzte eskabideak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak. Eskabideak eta erantzukizunpeko adierazpenak izapidetzeko zehaztasunak, eta gainerako ereduak, egoitza elektroniko honetan eskuratu daitezke (Url):

3.– Las personas interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos. Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica (Url):

Eskabidearen ondoko izapideak http://www.euskadi.eus helbidean egingo dira, «Egoitza Elektronikoa / Nirekarpeta» atalean.

Los trámites posteriores a la solicitud se realizan a través de http://www.euskadi.eus, en el apartado «Sede electrónica/Micarpeta.

4.– Erakunde eskatzaileek euskaraz zein gaztelaniaz aurkez ditzakete eskabidea eta dokumentazioa, nahi bezala. Era berean, prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, azaroaren 24ko 10/1982 Legeak (euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoa) 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

4.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

5.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak konpromisoa hartzen du datuak dagokion babes-mailarekin tratatzeko, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko Lege Organikoan (abenduaren 5eko 3/2018 Legea) eta aplikatu beharreko gainerako araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

5.– El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se compromete a tratar los datos con el grado de protección que corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

6. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 6.– Documentación a aportar junto con la solicitud.

1.– Eskaera egiten duen entitatearen ezaugarriak eta gauzatu nahi den ekintza kontuan harturik, eskabide guztiekin batera, ezinbestez, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

1.– Todas las solicitudes se acompañarán, con carácter obligatorio de la siguiente documentación en consonancia con las características de la entidad solicitante y de la actuación a desarrollar:

a) Eskabidea aurkezten duen pertsonaren legezko ordezkaritza egiaztatzen duen tituluaren kopia.

a) Copia del Título que acredite la representación legal de la persona que presenta la solicitud.

b) Jabeen Batzarrak egindako akordioaren ziurtagiria, agindu honetako III.1 eranskinean jasotako ereduaren arabera. Bertan adieraziko da diruz lagundu nahi den esku-hartzeko proiektua onartu dela, Jabetza Horizontaleko Legean ezarritako gehiengoaren bidez, zein den obren nondik norakoak eta zer zenbateko onartu den horretarako. Dirulaguntza eskabideko esku-hartze proiektuan parte hartzen duten jabeen erkidegoek ziurtagiri bana aurkeztu beharko dute.

b) Certificado, según modelo recogido en el Anexo III.1 de la presente Orden, del Acuerdo adoptado por la Junta de la Comunidad de propietarios, por la mayoría legalmente establecida en la Ley de Propiedad Horizontal, por la que se aprueba el proyecto de intervención objeto de la solicitud de ayuda y en el que constará el alcance de las obras, así como el importe económico aceptado. Se deberá presentar un certificado por cada una de las Comunidades de Propietarios que formen parte del proyecto de intervención para el que se solicita la ayuda.

Indarrean den Jabetza Horizontalaren Legeak eskatutako boto eta koefizienteen gehiengoak onetsi ez duen proposamenik ez da onartuko.

No se aceptarán en ningún caso las propuestas que no sean aprobadas por la mayoría de votos y coeficientes exigidos por la Ley de Propiedad Horizontal vigente.

Era berean, esku-hartzean elementu pribatiboen gaineko obrak sartzen badira, elementu pribatibo horien jabeen baimena aurkeztu beharko da horiei eragiten dieten obrak gauzatzeko. Baimen hori III.1bis eranskinean jasotako ereduaren arabera aurkeztu beharko dute, ukitutako etxebizitza bakoitzaren jabeek sinatuta.

Asimismo, cuando la intervención incluya obras sobre elementos privativos deberá aportarse autorización de las personas propietarias de dichos elementos privativos para la ejecución de las obras que afecten a los mismos. Dicha autorización deberá presentarse según modelo recogido en el Anexo III.1bis, firmada por las personas propietarias de cada una de las viviendas afectadas.

c) Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak (Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena) 50. artikuluaren 6. paragrafoan aipatutako erantzukizunpeko deklarazioa. Puntu hauek hartuko ditu barne:

c) Declaración responsable debidamente firmada, a la que se refiere el apartado 6.º del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que comprenderá lo siguiente:

1) Erakunde eskatzaileak jadanik eskatu eta lortu al duen xede bererako laguntzarik, dirulaguntzarik, diru-sarrerarik edo bestelako baliabiderik, edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu batetik. Orobat, berariaz adierazi behar da dirulaguntza programa horietan BEZa ere diruz lagundu daitekeen ere.

1) Si la entidad solicitante ha solicitado y, en su caso, obtenido subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente tanto público como privado, incluyendo indicación expresa respecto a si el IVA es subvencionable o no en esos programas subvencionables.

2) Erakunde eskatzailea dirua itzultzeko edo zehatzeko prozeduraren batean dagoen edo halakoren baten xede izan den.

2) Si la entidad solicitante está incursa o ha sido objeto de algún procedimiento de reintegro o sancionador.

3) Erakunde eskatzailea zigor- edo administrazio-bidetik laguntza edo dirulaguntza publikorik ez jaso ahal izateko zigortu duten, edo dirulaguntza publikoak jasotzeko ezgaitzen duen legezko debekuren bat duen.

3) Si la entidad solicitante ha sido sancionada administrativamente o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o está incursa en alguna prohibición legal que la inhabilite para ello.

4) Dirulaguntza eskatu duen pertsona edo erakundea sexu-diskriminazioagatiko zigor administratiborik edo penalik betetzen ari den, eta debeku hori ezarrita duen, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen arabera.

4) Si la persona o entidad solicitante está cumpliendo o no sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni está sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5) Erakunde eskatzaileak eskabide honen xede diren obrak abiarazi dituen edo horiek gauzatzeko udal-lizentzia eskatu duen.

5) Si la entidad solicitante ha iniciado las obras objeto de la presente solicitud o si ha solicitado licencia municipal para la ejecución de las mismas.

6) Erakunde eskatzaileak Dirulaguntzei buruko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan jasotzen diren baldintzak betetzen dituen.

6) La entidad solicitante reúne los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Eraikinaren adina ziurtatzen duen dokumentua: obra berriaren adierazpena edo, hori ezean, katastro-ziurtagiria.

d) Documento que certifique la edad del edificio: declaración de obra nueva o certificado catastral en su defecto.

e) Erregistroko idatzohar soila edo etxebizitzen titulartasuna egiaztatzeko zuzenbidean baliozkoa den beste edozein bitarteko, eta errolda-ziurtagiri kolektiboa edo etxebizitza gaur egun okupatuta dagoela egiaztatzen duen beste dokumentu bat (errentamendu-kontratua eta hileko errenta ordaindu izanaren orain dela gutxiko ziurtagiria edo antzeko bat).

e) Nota simple registral o cualquier otro medio válido en derecho que acredite la titularidad de las viviendas y certificado de empadronamiento colectivo de las mismas u otro documento que acredite que la vivienda está actualmente ocupada (contrato de arrendamiento y justificante reciente del pago de la renta mensual o similar).

f) Eraikina dena delako araubide bereziaren mende dagoela egiaztatzeko beharrezko agiriak, hala badagokio.

f) Documentación necesaria para certificar la pertenencia del edificio a cualquier régimen especial, en su caso.

g) Hala badagokio, babespeko errentamenduko kontratuen kopia.

g) En su caso, copia de los contratos de arrendamiento protegido.

h) Babes-araubidearen mende dauden eraikinak badira, proposatutako obrak gauzatzeko aldeko txostena edo baimena, organo eskudunak emandakoa, agindu honen 1. artikuluaren 5. apartatuari jarraikiz.

h) En el caso de edificios sometidos a un régimen de protección informe favorable o autorización para la ejecución de las obras propuestas emitida por el órgano competente, de acuerdo al apartado 5 del artículo 1 de la presente Orden.

i) Esku hartzeko proposamenari buruzko udal-txostena, agindu honetako III.2 eranskinean jasotako ereduaren arabera.

i) Informe municipal sobre la propuesta de intervención, según modelo contemplado en el Anexo III.2 de la presente Orden.

j) Esku-hartzean sartzen diren eraikinen ikuskapen teknikoaren txostena, dagokion udalean aurkeztu izana egiaztatzen duen zigilua duela. Irizpenean 1., 2. edo 3. mailako obrak egitea eskatzen bada, dokumentazio hau ere aurkeztu beharko da:

j) Informe de la inspección técnica de los edificios que constituyen la intervención, que deberá constar con sello que acredite su presentación ante el Ayuntamiento correspondiente. En caso de que en el dictamen se requieran obras de grado 1, 2 o 3 deberá presentarse, además, la siguiente documentación:

– Eraikinaren ikuskaritza teknikoa zuzendu izanaren ziurtagiria, dagokion udalean aurkeztu izana egiaztatzen duen zigilua duela.

– Certificado de subsanación de la inspección técnica del edificio, con sello que acredite su presentación ante Ayuntamiento correspondiente.

– Jabeen Batzarrak egindako akordioa, EITaren irizpenaren 1., 2. eta 3. mailako obrak agindu honen 14. artikuluan zehaztutako epemuga baino lehen gauzatzeko konpromisoa adierazten duena.

– Acuerdo adoptado por la Junta de la Comunidad de propietarios por el que se compromete a ejecutar las obras de grado 1, 2 y 3 del dictamen de la ITE con anterioridad a la fecha límite establecida en el artículo 14 de la presente Orden.

k) Esku-hartzeko proposatzen den eraikinaren energia-efizientziaren ziurtagiri erregistratua, bai eta proiektuari esker lortu nahi den energia-efizientziaren proposamena eta kalkulurako fitxategi editagarriak ere.

k) Certificado de eficiencia energética del que dispone el edificio objeto de la propuesta de intervención, registrado, así como la propuesta de eficiencia energética que se prevé alcanzar con el proyecto, incluyendo los archivos editables de cálculo.

l) Esku-hartzeko proposamena, II. eranskinaren arabera idatzia; barnean hartu behar du monitorizazio-proposamena, agindu honen I. eranskinaren arabera egina.

l) Propuesta de intervención redactada de acuerdo al Anexo II y que debe incluir propuesta de monitorización realizada de acuerdo al Anexo I de la presente Orden.

m) Txostenak, ziurtagiriak eta proiektuak idazteagatiko ordainsari teknikoen zenbatespena, jabeen erkidego bakoitzerako banakatua.

m) Estimación de los honorarios técnicos por la redacción de informes, certificaciones y proyectos y la dirección de las obras, que debe desglosarse para cada Comunidad de Propietarios.

2.– Agindu honen III. eranskinean jasotako inprimaki-ereduak eskuragai egongo dira, halaber, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan.

2.– Los modelos que se recogen en el Anexo III de la presente Orden estarán, asimismo, disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

7. artikulua.– Eskabideak zuzentzea.

Artículo 7.– Subsanación de solicitudes.

1.– Laguntza kudeatzen duen organoak eskabidean akats edo hutsegiteren bat dagoela edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumenturen bat falta dela ikusten badu, eskatzaileari jakinaraziko dio, eta 10 eguneko epea emango, akatsa zuzendu edo dokumentua aurkez dezan. Adieraziko zaio, halaber, hala egin ezean, eskaeran atzera egindakotzat joko dela, ebazpen bidez. Ebazpen hori Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluak aurreikusitakoaren arabera eman beharko da.

1.– Si el órgano gestor de la ayuda advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto, inexactitud, o la ausencia de algún documento de los que deben acompañar a la misma, lo comunicará al solicitante, concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación o aportación, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Erakunderen batek aurrez aurre aurkezten badu eskabidea, aurkezpen elektronikoaren bidez zuzen dezala eskatuko dio dirulaguntzaren kudeatzaileak. Horretarako, zuzenketa egin zeneko eguna hartuko da eskabidearen aurkezpen-eguntzat.

2.– En el supuesto de que alguna entidad presentará su solicitud presencialmente, el órgano gestor de la ayuda requerirá su subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

3.– Halaber, eskabidea izapidetzea onartu ondoren, dirulaguntzaren kudeatzaileak interesekotzat jotako informazioa eskatu ahalko dio erakunde eskatzaileari, aurkeztutako proiektua egoki balioesteko, eta 10 eguneko epea emango dio horretarako. Orobat jakinaraziko dio informazioa eman ezean eskatutako informazioa kontuan hartu gabe aztertuko dela proiektua.

3.– Asimismo, una vez admitida a trámite la solicitud, el órgano encargado de la gestión de las subvenciones podrá requerir a la entidad solicitante la información que se considere oportuna para valorar adecuadamente el proyecto presentado, para que esta sea facilitada en el plazo de 10 días, con indicación de que si no lo hiciere se valorará el proyecto sin considerar la información requerida.

8. artikulua.– Dirulaguntzen kudeatzailea.

Artículo 8.– Órgano gestor de las ayudas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzen kudeaketa-lanak egitea eta aurkeztutako eskabideak aztertzea eta ebaluatzea.

Corresponde al Director de Vivienda y Arquitectura del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria y el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas.

9. artikulua.– Esleipen-prozedura.

Artículo 9.– Procedimiento de adjudicación.

1.– Dirulaguntzak lehiaketa bidez esleituko dira, hurrenkera honen arabera:

1.– Las subvenciones se adjudicarán por concurso de conformidad con el siguiente orden de prelación:

a) Onartutako proposamenak ordenatzeko, kontuan hartuko dira, lehenik eta behin, kalteberatasun bereziko eremuetan egiten diren jarduketak; hau da, Birgaitze Integratuko Eremuetan edo Bizitegi Eremu degradatuetan edo Ezkerraldeko, Meatzaldeko edo Oarsoaldeko udalerrietan sartzen diren jarduketak, eta babestutako errentamendurako etxebizitzak etxebizitza guztien % 50 baino gehiago diren higiezinetan egiten diren jarduketak.

a) Se ordenarán las propuestas admitidas atendiendo, en primer lugar, a las actuaciones que se realicen en áreas de especial vulnerabilidad, entendiendo como tales: actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o Áreas Residenciales Degradadas, o en municipios de la Margen Izquierda, Zona Minera u Oarsoaldea, y las actuaciones en inmuebles en los que las viviendas destinadas a arrendamiento protegido superen el 50% del total de viviendas.

Horretarako, honako udalerri hauek hartzen dira Ezkerraldeko eta Meatzaldeko udalerritzat: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Barakaldo, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zierbena eta Erandio. Hauek dira Oarsoaldeko udalerriak: Errenteria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Hernani, Hondarribia eta Irun.

A tal efecto se consideran municipios de la Margen Izquierda y de la Zona Minera: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Barakaldo, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zierbena y Erandio. Se consideran municipios de Oarsoaldea: Errenteria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Hernani, Hondarribia e Irun.

Aurrekontu-zuzkiduraren gainerako zenbatekoa gainerako esku-hartzeetarako erabiliko da.

El importe restante de la dotación presupuestaria se destinará al resto de las intervenciones.

b) Aurreko bi multzoen barruan, onartutako proposamenak ordenatzeko, proposamenen eraikuntza-konfigurazioa hartuko da kontuan, lehentasun-hurrenkera honen arabera:

b) Dentro de los dos grupos anteriores, se ordenarán las propuestas admitidas atendiendo a la configuración edificatoria de las propuestas, según el siguiente orden de prelación:

– Etxadiak edo etxebizitza-blokeak osatu arte multzokatutako familia anitzeko eraikin-multzoak.

– conjuntos de edificios plurifamiliares agrupados hasta configurar manzanas edificatorias o bloques de viviendas.

– Etxebizitza-blokeen alde bat osatzen duten edo gutxienez eraikuntza-etxadiaren alde bat barne hartzen duten familia anitzeko eraikin-multzoak.

– conjuntos de edificios plurifamiliares agrupados que configuren un lado de los bloques de viviendas o que incluyan al menos un lado de la manzana edificatoria.

Proposamena familia anitzeko eraikin multzo bati buruzkoa dela jotzen da baldin eta jabeen erkidegoek lortutako Akordioa legez lotzen bazaio hura osatzen duten bloke guztien jardunari. Hala ez bada, proposamenak blokez bloke aztertuko dira.

Se considera que la propuesta se refiere a un conjunto de edificios plurifamiliares solo cuando el Acuerdo alcanzado por las Comunidades de personas propietarias vincule legalmente a la actuación de la totalidad de los bloques que lo conforman. En caso de no ser así, las propuestas se analizarán bloque a bloque.

c) Aurrez azaldutako talde bakoitzaren barruan, proposamenak ordenatuko dira, diruz lagundu ahal diren jarduketen kopuruaren arabera, lehentasun-hurrenkera honen arabera:

c) Dentro de cada grupo anteriormente expuesto, se ordenarán las propuestas en función del número de actuaciones subvencionables que se contemplen en las mismas, según el siguiente orden de prelación:

– Energia-eraginkortasunaren, irisgarritasunaren, suteen aurkako segurtasunaren eta kanpoko bizigarritasunaren arloko jarduketak jasotzen dituzten proiektuak.

– Los proyectos que incluyan actuaciones en materia de eficiencia energética, accesibilidad, seguridad contra incendios y habitabilidad exterior.

– Hiru jarduketa barne hartzen dituzten proiektuak.

– Los proyectos que incluyan tres actuaciones.

– Bi jarduketa barne hartzen dituzten proiektuak.

– Los proyectos que incluyan dos actuaciones.

– Eta, azkenik, jarduketa bakarra proposatzen duten proiektuak.

– Y por último, los proyectos que propongan únicamente una actuación.

d) Talde bakoitzaren barruan, diruz lagundu daitezkeen jarduketak berdinak badira, lehentasuna emango zaie irisgarritasuna hobetzeko jarduketa motaren arabera onartutako proposamenei, lehentasun-hurrenkera honen arabera:

d) Dentro de cada grupo, a igualdad de actuaciones subvencionables, se priorizarán las propuestas admitidas según el tipo de actuación de mejora de la accesibilidad, según el siguiente orden de prelación:

– Lehenik eta behin, lehentasuna emango zaie igogailurik gabeko blokeetan igogailua instalatzea planteatzen duten esku-hartzeei, gainerakoen aurretik.

– Se priorizarán en primer lugar aquellas intervenciones que planteen la instalación de ascensores en bloques carentes de ellos frente al resto.

– Bigarrenik, igogailua izanda ere, desnibelak gainditu gabe etxebizitza guztietarako sarbidea bermatzen ez duten eraikinetan eginiko esku-hartzeei.

– En segundo lugar, aquellas intervenciones en edificios que aún disponiendo de ascensor este no garantice el acceso a todas las viviendas sin salvar desniveles.

– Hirugarrenik, kabinak egokitzea planteatzen dutenei.

– En tercer lugar, aquellas que planteen adaptación de cabinas.

– Laugarrenik, atarietan edo horien ondoko kanpoaldean zero kota bermatzeko jarduketei.

– En cuarto lugar, aquellas que se refieran a actuaciones para garantizar la cota cero en los portales o en el exterior inmediato a los mismos.

– Azkenik, irisgarritasuna bermatuta dagoelako, irisgarritasun-proposamenik jasotzen ez dutenei.

– En último lugar, aquellas que no incluyan propuestas de accesibilidad por estar garantizada.

e) Azkenik, talde bakoitzaren barruan, proposatutako esku-hartzeak ukitutako etxebizitza-kopuruaren arabera antolatuko dira proposamenak, eta lehentasuna emango zaie ukitutako etxebizitza-kopuru handiena duten jarduketei eta, horrela, hurrenez hurren, beheranzko hurrenkeran.

e) Finalmente, dentro de cada grupo, se ordenarán las propuestas según el número de viviendas afectadas por la intervención propuesta, dando prioridad a aquellas actuaciones que tengan un mayor número de viviendas afectadas y, así, correlativamente, en orden descendente.

2.– Dirulaguntzak multzoen hurrenkera kontuan harturik esleituko dira, lehiaketa bidez, eta haien barruan puntuazio handienetik txikienera ordenatuko dira, aurrekontu-kreditua agortu arte.

2.– Las subvenciones se adjudicarán teniendo en cuenta el orden de los grupos y dentro de los mismos de mayor a menor puntuación hasta el agotamiento del crédito presupuestario.

Talde bereko hainbat proposamenek puntuazio bera jasotzen badute, eta aurrekontu-kreditua guztietarako iristen ez bada, hainbanaketa egingo da.

Ante propuestas dentro del mismo grupo y que cuenten con igual puntuación, si no alcanzase para todas ellas el crédito presupuestario, se procederá al prorrateo.

3.– Proiektuei eman beharreko zenbatekoak esleitzeko, hautaketa-fasearen ondorioz ezarritako lehentasun-hurrenkerari jarraituko zaio, eta Agindu honetako 11. artikuluak kasuan-kasuan ahalbidetzen duen gehieneko kopurua emango da, deialdiaren diru-hornidura agortu arte.

3.– La asignación de las concretas cuantías a los proyectos se irá efectuando por el orden de prioridad resultante en la fase de selección, en la cuantía máxima que posibilita para cada caso el artículo 11 de la presente Orden hasta el agotamiento en su caso de la dotación económica de la convocatoria.

10. artikulua.– Aurreikusitako kreditua.

Artículo 10.– Crédito previsto.

Agindu honetan zehaztutako ekintzetarako, zortzi milioi zortziehun eta hirurogeita zazpi mila zazpiehun eta hogeita hamar euro eta laurogeita zazpi zentimokoa (8.867.730,87€) izango da aurrekontuko zuzkidura, banakapen honen arabera:

La dotación total presupuestaria para las acciones especificadas en la presente Orden será de ocho millones ochocientos sesenta y siete mil setecientos treinta euros con ochenta y siete céntimos (8.867.730,87) euros de acuerdo con el siguiente desglose:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Zuzkidura aurrekontu-partida honetan dago jasota: 20.0.1.05.31.0000.4.753.01.43122.008/C.

La dotación se encuentra en la siguiente partida presupuestaria: 20.0.1.05.31.0000.4.753.01.43122.008/C.

Energia-efizientziaren ziurtagiria hobetzeko esku-hartzeetarako dirulaguntzak, agindu honetan jasotakoak, Eskualde Garapeneko Europako Funtsarekin (EGEF) batera daude finantzatuta. Horregatik, atal horiei heltzen dioten esku-hartzeko proiektuek bete egin beharko dituzte Europako Parlamentu eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduan (L347/320ES EBAO, 2013ko abenduaren 20koa) eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1301/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoak. EGEFen ekarpena Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako guztizko kopuruaren ehuneko berrogeita hamarrera artekoa izango da.

Las ayudas correspondientes a intervenciones de mejora de la certificación de eficiencia energética contempladas en la presente Orden están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, por lo que los proyectos de intervención que se acojan a esos apartados quedarán sometidos a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (DOUE L347/320ES, de 20-12-2013) y al Reglamento UE n.º 1301/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. La contribución del FEDER supondrá hasta el 50 por ciento del importe subvencionado por el Gobierno Vasco.

11 artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 11.– Cuantía de las subvenciones.

1.– Energia-efizientzia, irisgarritasuna, suteen aurkako segurtasuna eta kanpoko bizigarritasuna hobetzeko jarduketa diruz lagungarriei dagozkien laguntzen batura izango da dirulaguntzaren zenbatekoa.

1.– La cuantía de la subvención es el resultado de la suma de las ayudas correspondientes a las diferentes actuaciones subvencionables para la mejora de la eficiencia energética, de la accesibilidad, de la seguridad contra incendios y de la habitabilidad exterior.

Horretarako, jarduketa bakoitzaren kostu edo aurrekontuaren gehieneko ehuneko jakin bat aplikatuko zaio jarduketa bakoitzari, kontuan harturik laguntzaren gehieneko zenbatekoa, artikulu honen hurrengo ataletan jasotako baldintzetan.

A tales efectos, por cada una de las actuaciones se aplicará un porcentaje máximo sobre el coste o presupuesto de cada actuación, teniendo en cuenta una cuantía máxima de ayuda, en los términos contemplados en los siguientes apartados de este artículo.

Esku-hartzean elementu pribatiboei buruzko obrak jasotzen badira, ez dira kontuan hartuko, ez laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, ez diruz lagundu daitekeen jarduketa bakoitzerako eskatzen den hobekuntza-maila betetzeko, elementu pribatibo horien jabeen baimenik ez duten jarduketak –elementu pribatibo horiei eragiten dieten obrak gauzatzeko baimena, hain zuzen ere–.

Cuando la intervención incluya obras sobre elementos privativos no se tendrán en cuenta, ni a efectos de cálculo de cuantía de la ayuda ni a efectos de cumplimiento del grado de mejora exigido para cada actuación subvencionable, aquellas actuaciones que no dispongan de la autorización de las personas propietarias de dichos elementos privativos para la ejecución de las obras que afecten a los mismos.

2.– Dirulaguntzen zenbatekoari dagokionez, honako jarduera hauek hartuko dira kasu berezitzat, eta laguntzen ehuneko eta gehieneko muga handiagoak izango dituzte:

2.– Se entenderán por casos especiales, a efectos de cuantía de las subvenciones, y contarán con unos porcentajes y límites máximos de ayudas superiores, las siguientes actuaciones:

– Birgaitze Integratuko Eremuetan edo Bizitegi Eremu degradatuetan sartutako jarduerak. Halaber, agindu honetan Birgaitze Integratuko Eremuetarako edo Bizitegi Eremu degradatuetarako ezarritako laguntzen araubidea Ezkerraldeko, Meatzaldeko eta Oarsoaldeko udalerrietan egiten diren jarduketei aplikatuko zaie.

– Actuaciones incluidas en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas. Asimismo, el régimen de las ayudas establecidas en esta Orden a las Áreas de Rehabilitación Integrada o a las Áreas Residenciales Degradadas será de aplicación a las actuaciones protegibles que se realicen en municipios de la Margen Izquierda, Zona Minera y Oarsoaldea.

Horretarako, honako udalerri hauek hartzen dira Ezkerraldeko eta Meatzaldeko udalerritzat: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Barakaldo, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zierbena eta Erandio. Hauek dira Oarsoaldeko udalerriak: Errenteria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Hernani, Hondarribia eta Irun.

A tal efecto se consideran municipios de la Margen Izquierda y de la Zona Minera: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Barakaldo, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zierbena y Erandio. Se consideran municipios de Oarsoaldea: Errenteria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Hernani, Hondarribia e Irun.

– Babestutako errentamendurako etxebizitzak etxebizitza guztien % 50 baino gehiago diren higiezinetako jarduketak.

– Actuaciones en inmuebles en los que las viviendas destinadas a arrendamiento protegido superen el 50% del total de viviendas.

– Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legean aurreikusitakoaren arabera interes kulturalekotzat jotako edo aitortutako beste edozein babes-araubideren mende dauden higiezinetan jardutea.

– Actuaciones en inmuebles declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección reconocido conforme a lo previsto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

– Eraikuntzaren inguratzailea birgaitzeko eta/edo instalazioei dagozkien jarduketa aktiboetarako (sistema berritzaileak) ikerketa-proiektu baten esparruan energia-eraginkortasuna hobetzeko jarduketak. Laguntzen muga eta gehieneko ehunekoa energia-eraginkortasuneko jarduketa berritzaileen gainean soilik handituko dira, eta gainerako jarduketetarako kasu orokorraren gehieneko mugak eta ehunekoak hartuko dira kontuan.

– Actuaciones referidas a la mejora de la eficiencia energética en el marco de un proyecto de investigación para la rehabilitación de la envolvente de la edificación y/o para las actuaciones activas que corresponden a las instalaciones (sistemas innovadores). La ampliación del límite y porcentaje máximo de las ayudas se realizará exclusivamente sobre las actuaciones innovadoras de eficiencia energética, considerándose para el resto de actuaciones los límites y porcentajes máximos del caso general.

Dirulaguntzen zenbatekoari dagokionez, kasu orokortzat hartuko dira lehen aipatutako kasu berezietako batean ere sartu ezin diren jarduketa guztiak.

Se entenderá por caso general, a efectos de cuantía de las subvenciones, todas las actuaciones que no puedan encuadrarse en ninguno de los casos especiales antes señalados.

3.– Dirulaguntzaren zenbatekoak ezingo ditu inola ere gainditu muga hauek:

3.– En ningún caso, la cuantía total de la subvención podrá superar los siguientes límites:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

4.– Txostenak, ziurtagiriak eta proiektuak idaztearekin eta obrak zuzentzearekin lotutako ordainsari teknikoei dagokienez, hauek dira gehieneko ehunekoak eta zenbatekoak:

4.– En relación con los honorarios técnicos correspondientes a la redacción de informes, certificaciones y proyectos y a la dirección de las obras, los porcentajes y cuantías máximas son los siguientes:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Laguntzaren gehieneko ehunekoa dokumentuak idatzi eta obrak zuzentzeagatiko ordainsari teknikoen kostu garbiari aplikatzen zaio; hau da, zergak kanpo utzita.

El porcentaje máximo de la ayuda se aplica sobre el costo neto, es decir, impuestos excluidos, de los honorarios técnicos de redacción de los documentos y dirección de obras.

Gehieneko zenbatekoa ateratzeko, esku-hartzeko proiektuaren aplikazio-eremuan sartzen diren etxebizitza guztien kopuruarekin biderkatu behar da taulan adierazitako kantitatea.

La cuantía máxima es el importe correspondiente de multiplicar la cantidad indicada en la tabla por el número total de viviendas incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto de intervención.

5.– Agindu honen 2. artikuluaren arabera diruz lagundu daitezkeen obrak gauzatzeari dagokionez, ehuneko hauek aplikatu behar zaizkio laguntza jasotzen duen jarduketa bakoitzari:

5.– En el caso de la ejecución de las obras subvencionables de acuerdo al artículo 2 de la presente Orden, los porcentajes a aplicar a cada una de las actuaciones objeto de ayuda son los siguientes:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Laguntzaren gehieneko ehunekoa diruz lagundu daitezkeen jarduketen kontratazio-aurrekontuari aplikatzen zaio, zergak bazter utzi eta gero.

El porcentaje máximo de la ayuda se aplica sobre el presupuesto de contrata de las actuaciones subvencionables, una vez excluidos los impuestos.

Jarduketek energia-efizientzia hobetzeko sistema berritzaileak badituzte, energia-efizientziarekin lotutako jarduketei (sistema pasiboak, aktiboak eta monitorizazioa) besterik ez zaie aplikatuko % 80a, eta % 70 aplikatuko zaie gainerakoei.

En el caso de las actuaciones que incorporen sistemas innovadores enfocados a la mejora de la eficiencia energética solo se aplicará el 80% a las actuaciones que se justifiquen como innovadoras relativas a eficiencia energética (sistemas pasivos, activos y monitorización), aplicándose al resto el 70%.

6.– Diruz lagundu daitezkeen obrak gauzatzeari dagokionez, gehieneko zenbateko hauek aplikatuko dira:

6.– Las cuantías máximas que resultan de aplicación en relación con la ejecución de las obras subvencionables son las siguientes:

a) Energia-efizientzia hobetzea.

a) Mejora de la eficiencia energética.

Gehieneko zenbateko bat zehaztu da jarduketa pasibo eta aktiboen multzorako (monitorizazioa kanpo) eta gehieneko zenbateko bereiziak jarduketa pasiboetarako, aktiboetarako eta monitorizaziorako:

Se establecen cuantías máximas independientes para las actuaciones pasivas, activas y la monitorización:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Jarduketa aktiboei dagokienez, gainera, ezingo dira gainditu muga hauek:

En lo que se refiere a las actuaciones activas, además, no se podrán superar los siguientes límites:

– Energia-efizientzia handiko ekipoak dituzten instalazio zentralizatuei, artikulu honetako 5. atalean zehaztutako gehieneko ehunekoak aplikatuko zaizkie (3. taula: gehieneko ehunekoa jarduketa-eremuaren arabera). Jarduketa aktiboei dagozkien zenbatekoen batura ezingo da izan aurreko taulan (4. taula) zehaztu diren zenbatekoak baino handiagoa.

– Para instalaciones centralizadas con equipos de alta eficiencia energética, serán de aplicación los porcentajes máximos establecidos en el apartado 5 del presente artículo (Tabla 3: porcentaje máximo por ámbito de actuación). La suma de las cuantías correspondientes a las actuaciones activas no podrá superar las cuantías establecidas en la tabla anterior Tabla 4).

– Banakako galdarak instalatu eta/edo ordeztuko badira eraikineko eta/edo ezkaratzeko etxebizitza guztien % 80an edo gehiagoan, sorgailu berrien potentzia termikoen batura (∑Pi) eta taulan jasotako kantitateak biderkatuz lortutako zenbatekoa emango da gehienez ere:

– Para la instalación y/o sustitución de calderas individuales en número superior al 80% del n.º de viviendas totales del edificio y/o portal se concederá un máximo correspondiente de multiplicar la suma de las potencias térmicas (∑Pi) de los nuevos generadores (kW) por las cantidades indicadas en la tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Eguzki-instalazioak jartzeko, taulan adierazitako zenbatekoak bider eguzki-instalazio termikoaren potentzia (P1) eginez lortutako zenbatekoa emango da gehienez ere. Potentzia termikoa kalkulatzeko, instalatutako eguzki-kolektoreen azalera bider 0,7 kW/m2 egingo da.

– Para instalaciones solares se concederá un máximo correspondiente de multiplicar las cantidades indicadas en la tabla por la potencia de la instalación solar térmica (P1), calculada tras multiplicar la superficie de los captadores solares instalados por 0,7 kW/m2.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Etxeko ur berorako eta/edo berokuntzarako energia geotermikoa erabiltzen duten instalazioetarako, taulan adierazitako kantitateak bider sorgailuaren (Kw) potentzia termikoa (P2) eginez kalkulatuko da emango den gehieneko zenbatekoa.

– Para instalaciones de generación de ACS y/o calefacción con uso de energía geotérmica para un edificio se concederá un máximo correspondiente de multiplicar las cantidades indicadas en la tabla por la potencia térmica (P2) del generador (kW).

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Beste energia berriztagarri batzuk instalatzeko, artikulu honetako 5. paragrafoan ezarritako gehieneko ehunekoak aplikatuko dira (3. taula: gehieneko ehunekoa jarduera-eremu bakoitzeko).

– Para la instalación de otras energías renovables, serán de aplicación los porcentajes máximos establecidos en el apartado 5 del presente artículo (Tabla 3: porcentaje máximo por ámbito de actuación).

Jarduketa aktiboei dagozkien zenbatekoen baturak ezin izango ditu gainditu atal honetako 4. taulan ezarritako zenbatekoak (Etxebizitza-laguntzaren gehieneko muga efizientzia energetikoko jarduketa bakoitzerako).

La suma de las cuantías correspondientes a las actuaciones activas no podrá superar las cuantías establecidas en la Tabla 4 del presente apartado (Límite máximo de ayuda por vivienda para cada una de las actuaciones de eficiencia energética).

b) Irisgarritasuna hobetzeko:

b) Para mejora de la accesibilidad:

Gehieneko zenbateko jakin bat ezartzen da irisgarritasuna hobetzeko jarduketa multzo osorako, eta gehieneko zenbateko bereiziak egin daitezkeen jarduketetarako (igogailuaren instalazioa, kabinaren egokitzapena, zero kotaren irisgarritasuna...).

Se establece una cuantía máxima para el conjunto de actuaciones de mejora de la accesibilidad, así como cuantías máximas independientes para las distintas actuaciones posibles (instalación de ascensor, adaptación de cabina, accesibilidad a cota cero...).

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Jarduketek barne hartzen badute igogailua instalatzea (baita, hala badagokio, eskailerak egokitzea ere) aurrez halakorik ez zuten eraikinetan, gehienez ere zenbateko hauek emango dira igogailu bakoitzeko:

– Para actuaciones que incluyan la instalación de ascensor (incluyendo en su caso la modificación de escaleras) en edificios que antes carecían de él se concederán las siguientes cuantías máximas por ascensor:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Zenbateko horiek ere aplikatuko dira igogailua duten eraikinetan, etxebizitzetarako sarbidea bermatzeko komunikazio-gune berri bat sortzea dakarten esku-hartzeetan.

Estas cuantías también serán de aplicación para las intervenciones que supongan la creación, en edificios que disponen de ascensor, de un nuevo núcleo de comunicación para garantizar el acceso a viviendas.

– Jarduketek barne hartzen badute aurrez ere bazeuden igogailuen egokitzapena, gehienez ere zenbateko hauek emango dira igogailu bakoitzeko:

– Para actuaciones que incluyan la adaptación de ascensores ya existentes se concederán las siguientes cuantías máximas por ascensor:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Zero kotara arteko irisgarritasuna konpontzea barne hartzen duten jarduketetarako, aurrez adierazitakoez bestelakoak badira, eta, urbanizazio pribatuko eremuetan bide publikotik eraikinera arteko irisgarritasuna konpontzeko helburua duten jarduketetarako, diruz lagungarriak badira agindu honen 2. artikuluan ezarritakoaren arabera, gehienez ere zenbateko hauek emango dira ezkaratz bakoitzeko:

– Para actuaciones que incluyan resolver la accesibilidad hasta cota cero, distintas de las anteriores, y para las actuaciones encaminadas a resolver la accesibilidad desde la vía pública hasta el edificio en zonas de urbanización privada que sean subvencionables de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la presente Orden, se concederán las siguientes cuantías máximas por portal:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

c) Suteen aurkako segurtasunerako, zenbateko hauek emango dira:

c) Para Seguridad contra incendios se concederá:

– Detekzio- eta alarma-sistemak instalatzeko, taulan adierazitako kantitateak etxebizitza kopuruarekin biderkatuz ateratzen den zenbatekoa emango da gehienez ere.

– Para la instalación de detección y alarma se concederá un máximo correspondiente de multiplicar las cantidades indicadas en la tabla por el n.º de viviendas.

– Su-itzalgailuak eta larrialdiko argiak instalatzeko, taulan adierazitako kantitateak etxebizitza kopuruarekin biderkatuz lortutako zenbatekoa emango da gehienez ere.

– Para la instalación de extintores e iluminación de emergencia se concederá un máximo correspondiente de multiplicar las cantidades indicadas en la tabla por el n.º de viviendas.

– Tutu lehorra instalatzeko, taulan adierazitako kantitateak etxebizitza kopuruarekin biderkatuz lortutako zenbatekoa emango da gehienez ere.

– Para la instalación de columna seca se concederá un máximo correspondiente de multiplicar las cantidades indicadas en la tabla por el n.º de viviendas.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

d) Etxebizitzen kanpoko bizigarritasunerako:

d) Para Habitabilidad exterior de las viviendas:

Gehieneko zenbateko bat ezartzen da kanpoko bizigarritasuna hobetzeko jarduketetarako, bai eta gehieneko zenbateko independente bat ere jarduketa posibleetarako (sortu berriak diren kanpoko espazioak eta lehendik dauden kanpoko espazioak handitzea).

Se establece una cuantía máxima para el conjunto de actuaciones de mejora de la habitabilidad exterior, así como cuantías máximas independientes para las distintas actuaciones posibles (espacios exteriores de nueva creación y ampliación de espacios exteriores existentes).

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Kanpoko espazio sortu berrietarako, gehieneko kopuru bat emango da, taulan adierazitako kopuruak espazio horien azalerarekin biderkatuta ateratzen dena, m2-tan. Ez da diruz lagunduko 1 m2-tik beherako azalera duen eremurik.

– Para los espacios exteriores de nueva creación, se concederá un máximo correspondiente de multiplicar las cantidades indicadas en la tabla por la superficie de dichos espacios, en m2. No se subvencionarán espacios cuya superficie sea inferior a 1m2.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

– Lehendik dauden kanpoko espazioak handitzeko, gehieneko kopuru bat emango da: taulan adierazitako zenbatekoak bider espazio horietan handitutako azalera (m2). Handitzeak lehendik dauden elementuak ordeztea badakar, azalera zabaldutzat ere hartuko da, baldin eta ateratzen den azalera-gehikuntza 1 m2 baino handiagoa bada. Ez da diruz lagunduko 1 m2-tik beherako azalera-gehikuntza dakarren esku-hartzerik.

– Para la ampliación de espacios exteriores existentes, se concederá un máximo correspondiente de multiplicar las cantidades indicadas en la tabla por la superficie ampliada en dichos espacios, en m2. Cuando la ampliación implique la sustitución de los elementos existentes, se considerará también como superficie ampliada, siempre que el incremento de superficie resultante sea mayor a 1m2. No se subvencionarán intervenciones en las que el incremento de superficie sea inferior a 1m2.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

12. artikulua.– Balioespen Epaimahaia.

Artículo 12.– Tribunal de Valoración.

1.– Eskabideak balioesteko Balioespen Epaimahai bat eratuko da, honako kide hauez osatua: Etxebizitza eta Arkitekturako zuzendaria, epaimahaiburu lanetan; Proiektu, Obra eta Ikuskapen Zerbitzuen arduraduna; eta Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko teknikari bat, Etxebizitzako sailburuordeak izendatua, idazkari jardun dezan.

1.– Para la valoración de las solicitudes se constituye un Tribunal de Valoración, conformado por el Director de Vivienda y Arquitectura, que actuará como presidente, la persona Responsable del Servicio de Proyectos, Obras y Supervisiones y una persona técnica del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda designada por el Viceconsejero de Vivienda y que actuará como secretario/a.

Laguntzen eskatzaileei jakitera emango zaie zer osaera duen Balioespen Epaimahaiak, Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren Legeak (urriaren 1eko 40/2015 Legea) 24. artikuluan araututako errekusatze-araubidearen ondorioetarako.

La composición del Tribunal de Valoración será notificada a las personas solicitantes de las ayudas a efectos del régimen de recusación regulado en el en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2.– Balioespen-prozesuan zehar, beharrezkoa iruditzen bazaio, bere zeregina gauzatzeko egokitzat dituen argibide guztiak eskatu ahal izango dizkie Epaimahaiak interesdunei. Balioespen Epaimahaiak, bere eginkizunak betetzeko, arloko behar adina adituri eskatu ahal izango dio bileretan parte hartzeko eta aholkularitza emateko, beharrezkotzat jotzen badu.

2.– El Tribunal de Valoración podrá, si lo estimara necesario, solicitar a las interesadas e interesados las aclaraciones que considere oportunas para poder desarrollar su cometido. El Tribunal de Valoración, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar la asistencia a sus reuniones y el asesoramiento de cuantos expertos en la materia estime necesarios.

3.– Epaimahaiak, agindu honen 9. eta 11. artikuluetan xedatutako irizpideak aplikaturik, dagokion ebazpen proposamena formulatu eta Etxebizitza Sailburuordetzari helaraziko dio. Proposamenean jasoko du onuradunen zerrenda, lehentasun-hurrenkeraren arabera, eta adieraziko du zein jarduera lagunduko diren diruz eta zer zenbateko proposatzen den laguntzetarako, bai eta, hala badagokio, zer eskabide ezestea proposatzen duen eta zein diren ezesteko arrazoiak ere.

3.– Dicho Tribunal, aplicando los respectivos criterios establecidos en los artículos 9 y 11 de la presente Orden, formulará la propuesta de resolución que elevará a la Viceconsejería de Vivienda y que comprenderá la relación de personas beneficiarias por orden de prelación, con expresión de las actuaciones objeto de ayuda, importe de las subvenciones propuestas, así como en su caso, la relación de solicitudes que se propone desestimar y los motivos de la desestimación.

13. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua eta publizitateko prozedura.

Artículo 13.– Resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Deialdi honetan aurkeztutako eskabideak prozedura bakar batean izapidetuko dira eta horiek ebaztea, interesdunek planteatutako gai guztiak erabakita, Etxebizitzako sailburuordeari dagokio, Balioespen Epaimahaiaren proposamenez.

1.– Las solicitudes presentadas en la convocatoria se tramitarán a través de un único procedimiento cuya resolución, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las personas interesadas, corresponde, a propuesta del Tribunal de Valoración, al Viceconsejero de Vivienda.

2.– Emandako ebazpenaren bidez erabakiko da eskatutako dirulaguntzak emango edo ukatuko diren. Ematen badira, datu hauek adieraziko ditu ebazpenak: erakunde onuradunen izena edo izen soziala, finantzatutako jarduketa, diruz lagundutako inbertsio edo gastuaren zenbatekoa, IFK edo NANa, dirulaguntzaren zenbatekoa –diruz lagundutako jarduketen arabera banakatua urterokotan banatua– eta jarduketak gauzatzeko epea. Ezetsitako dirulaguntzen kasuan, datu hauek jasoko dira: eskatzaileen izena edo izen soziala, IFK edo NANa eta dirulaguntza ukatzeko arrazoiak.

2.– La resolución que se adopte determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, el nombre o denominación social de las entidades beneficiarias, la actuación financiada, el importe de la inversión o gasto subvencionado, CIF o DNI, la cuantía de la subvención, desglosada por actuaciones subvencionadas, con la distribución de la misma por anualidades, y el plazo en el que deben ejecutarse las actuaciones. En el caso de las denegadas recogerá el nombre o denominación social de los y las solicitantes, CIF o DNI y los motivos que fundamenten la denegación.

3.– Aurreko paragrafoan aipatzen den ebazpenak ez du amaitzen administrazio-bidea, eta, horren aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote erakunde interesdunek Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak (urriaren 1eko 39/2015 Legea) 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz.

3.– La Resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie onuradunei. Dena den, jendeak horren berri izan dezan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da erakunde onuradunen zerrenda, zenbateko dirulaguntza eman zaien eta, hala behar badu, urterokotan nola banatuko den adierazita.

4.– La Resolución que se adopte será notificada individualmente a las personas interesadas, sin perjuicio de que a efectos de general conocimiento se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de entidades beneficiarias con indicación del respectivo importe de la subvención concedida con, en su caso, la distribución de la misma por anualidades.

Energia-efizientzia hobetzeko obrei buruzko ataletako dirulaguntzei dagokienez, EGEF funtsen finantzaketa jasotzen dutenez, emakidaren jakinarazpena Laguntzaren Baldintzak Ezartzen dituen Dokumentua (DECA) da halaber, 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 125.3.c) artikuluak xedatzen duen moduan. Hori dela eta, jakinarazpenean jasoko dira, artikulu honetako 2. atalean zehaztutako alderdiez gain, EGEF finantzakide izateko beharrezkoak diren gainerako alderdi bereziak, zeinak agindu arautzaile honetan azaldu baitira.

En el caso de las ayudas relativas a obras para la mejora de la eficiencia energética, dado que están cofinanciadas con fondos FEDER, la notificación de concesión constituye el Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) exigido por el artículo 125.3.c) del Reglamento (UE) 1303/2013, por lo que adicionalmente a los aspectos indicados en el apartado 2 del presente artículo, también incluirá los diferentes aspectos específicos derivados de la cofinanciación del FEDER indicados a los largo de presente Orden reguladora.

5.– Prozedura ebazteko eta ebazpena interesdunei jakinarazteko, sei hilabete izango da gehieneko epea, dagokion deialdi-agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Epea igaro eta ebazpenik argitaratu ez bada, dirulaguntzaren eskabidea ezetsi dela ulertu beharko dute interesdunek, urriaren 1eko 39/2015 Legeak (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena) 25.1.a) artikuluan xedatutako ondoreetarako.

5.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificarlo resuelto a las personas interesadas será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la correspondiente orden de convocatoria, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, las interesadas y los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Laguntzak emateak esan nahi du birgaitzeko jarduera babestu gisa deklaratzen dela obra, abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuak (ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzkoa) ezarritako moduan.

6.– La concesión de las ayudas implicará, a todos los efectos, la declaración de la obra como actuación protegida de rehabilitación en los términos del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado.

7.– Onuradunei dirulaguntzak eta laguntzak eman eta, hala dagokionean, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen eremuan hasi den eta oraindik izapidean dagoen edozein itzultze- edo zigor-prozedura amaitzea.

7.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a las beneficiarias y los beneficiarios de estas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

14. artikulua.– Jarduketen denbora-eremua.

Artículo 14.– Ámbito temporal de las actuaciones.

1.– Laguntzaren xede diren jarduketak 2020ko ekitaldian hasi beharko dira, eta 2023ko uztailaren 31 baino lehen amaituta egon beharko dute. Obren onarpen-aktaren edota obraren amaiera-ziurtagiriaren bitartez ziurtatu beharko da egoera hori.

1.– Las actuaciones objeto de la ayuda deberán iniciarse en el ejercicio 2020 y estar concluidas antes del 31 de julio 2023 certificándose este extremo con el acta de recepción de las obras o certificado final de la obra.

2.– Erakunde onuradunarekin zerikusirik ez duten arrazoiak badaude eta behar bezala justifikatuta badaude, epea luzatzeko eskatu ahal izango du erakundeak, ezarritako gauzatze-epea iraungi aurretik. Epea ez da luzatuko onuradunak justifikatutako atzerapen-denbora baino gehiago, ez eta 2023ko abenduaren 30etik aurrera ere. Luzapena Etxebizitzako sailburuaren ebazpen baten bidez onartu beharko da, Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak aldeko txostena eman ondoren.

2.– Cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria debidamente justificadas, dicha entidad podrá solicitar, con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución establecido, la ampliación del mismo. La ampliación del plazo no será superior al tiempo de retraso justificado por el beneficiario ni excederá del 30 de diciembre de 2023, y deberá ser aprobada, previo informe favorable de la Dirección de Vivienda y Arquitectura, por resolución del Viceconsejero de Vivienda.

15. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 15.– Justificación de la subvención.

1.– Erakunde onuradunek 2023ko irailaren 30a baino lehen justifikatu beharko dute diruz lagundutako ekintza, Dirulaguntzen Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 30. artikuluarekin bat etorriz.

1.– Las entidades beneficiarias deberán, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, justificar la acción subvencionada antes del 30 de septiembre de 2023.

2.– Horretarako, agiri hauek aurkeztu beharko dituzte, bitarteko elektronikoz, https://euskadi.net/nirekarpeta webgunean:

2.– A tal fin y en todo caso, tendrán que presentar la siguiente documentación por medios electrónicos en https://euskadi.eus/micarpeta:

a) Obrak hasi aurretik, eta onuradun bihurtu ondoren, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

a) Con carácter previo al inicio de las obras, y una vez adquirida la condición de personas beneficiarias, se deberán presentar los siguientes documentos:

– Obrak egikaritzeko proiektua. Ezin izango dira obrak lizitatu edo hasi Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak dagokion obra-proiektua onartu arte, betiere proiektua agindu honen helburuekin bat datorrela egiaztatu ondoren. Egikaritze-proiektuak agindu hau betetzeko beharrezkoak diren eta diruz lagundu daitezkeen jarduketa guztiak jaso beharko ditu, eta EKTn ezarritakoaren arabera egin beharko da; betiere, esku hartzeko proposamenean eskatutako edukia jaso beharko du, eta, hala badagokio, berariaz adierazi beharko ditu dirulaguntzaren oinarri izan zen proposamenari dagokionez egindako aldaketak. Aurrekontua egitean, kapitulu independenteen sistema bat ezarri beharko da diruz lagundu daitekeen jarduketa bakoitzerako, agindu honen II. eranskinean proposamena idazteko jasotako jarraibideetan ezarritakoaren arabera.

– Proyecto de ejecución de obras. No podrán licitarse ni iniciarse las obras en tanto en cuanto la Dirección de Vivienda y Arquitectura no haya aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, tras comprobar que el mismo se ajusta a los objetivos de la presente Orden. El proyecto de ejecución, que deberá recoger todas las actuaciones subvencionables y no subvencionables necesarias para dar cumplimiento a la presente Orden en el mismo, deberá realizarse conforme a lo establecido en el CTE y deberá recoger en todo caso el contenido exigido en la propuesta de intervención, indicando en su caso expresamente las modificaciones realizadas respecto a la propuesta que sirvió de base para la subvención. En la elaboración del presupuesto se deberá establecer un sistema de capítulos independientes para cada actuación subvencionable, de acuerdo a lo establecido en las instrucciones para la redacción de la propuesta contempladas en el Anexo II de la presente Orden.

b) Obrak egikaritzeko proiektua onartu ondoren, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

b) Una vez aprobado el proyecto de ejecución de obras, deberán presentarse los siguientes documentos:

– Dagokion agintaritzak emandako obretarako udal-lizentziaren kopia.

– Copia de la Licencia Municipal de Obras otorgada por la autoridad correspondiente.

– Obrak hasteko akta.

– Acta de inicio de obras.

– Egindako txostenak, ziurtagiriak eta proiektuak idazteagatiko ordainsari teknikoei dagozkien fakturak eta ordainagiriak, onuradun bakoitzarentzat bereizita.

– Facturas correspondientes a los honorarios técnicos por la redacción de informes, certificaciones y proyectos y justificantes de los pagos realizados, diferenciadas para cada beneficiario.

– Ordainsari teknikoen eta sinatutako kontratuaren hiru eskaintza, ordainsari teknikoek Sektore Publikoko Kontratazioaren azaroaren 18ko 9/2017 Legean ezarritako zerbitzu-kontratu txikietarako zenbatekoak gainditzen badituzte. Halaber, agindu honen 17.3 artikuluan aipatzen den justifikazio-memoria, hautatutako eskaintza ez denean ekonomikoki onuragarriena.

– Tres ofertas de honorarios técnicos y contrato firmado, en caso de superar los honorarios técnicos las cuantías para contratos menores de servicios establecidas en la Ley 9/2017, de 18 de noviembre, de contratación del sector público. Asimismo, memoria justificativa a la que se hace referencia en el artículo 17.3 de la presente Orden, cuando la oferta seleccionada no sea la propuesta económicamente más ventajosa.

– Obrak egikaritzeko hiru eskaintza eta sinatutako kontratua, obraren aurrekontuak Sektore Publikoko Kontratazioaren azaroaren 18ko 9/2017 Legean obra txikietarako ezarritako zenbatekoak gainditzen baditu. Halaber, agindu honen 17.3 artikuluan aipatzen den justifikazio-memoria, hautatutako eskaintza ez denean ekonomikoki onuragarriena.

– Tres ofertas para la ejecución de las obras y contrato firmado, en caso de superar el presupuesto de la obra las cuantías para contratos menores de obras establecidas en la Ley 9/2017, de 18 de noviembre, de contratación del sector público. Asimismo, memoria justificativa a la que se hace referencia en el artículo 17.3 de la presente Orden, cuando la oferta seleccionada no sea la propuesta económicamente más ventajosa.

c) Obrak egin bitartean, eta dirulaguntza ordaintzeko eskabide bakoitzarekin batera, agindu honen 16. artikuluan ezarritako baldintzetan, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

c) Durante el transcurso de las obras y junto con cada solicitud de abono de la subvención en los términos contemplados en el artículo 16 de la presente Orden, se deberá presentar la siguiente documentación:

– Obraren bilakaerari buruzko txosten bat, argi eta garbi adierazita egindako obraren ehunekoa, kapituluen araberako aurrekontua eta ehunekoen banakapena, obraren une horretako egoera islatzen duten argazkiak barne. Argazkiren batean, nolanahi ere, agindu honen 18. artikuluan aipatzen den informazio-kartela agertu behar da.

– Un informe relativo a la evolución de la obra, con expresión clara del % de obra ejecutada del presupuesto por capítulos y desglose porcentual y que incluya fotografías que reflejen el estado de la obra en ese momento. En alguna de las fotografías debe aparecer en todo caso el cartel informativo al que se refiere el artículo 18 de la presente Orden.

– Obra-ziurtagiriak, zuzendaritza teknikoak sinatuta. Obren ziurtagirien eskema aurrekontuari egokitu behar zaio, diruz lagundu daitezkeen jarduketak kapitulu independente gisa ager daitezen, agindu honen II. eranskinean proposamena idazteko jasotako jarraibideetan ezarritakoaren arabera.

– Certificaciones de obra firmadas por la Dirección Facultativa. El esquema de las certificaciones de las obras debe ajustarse al presupuesto, de forma que las actuaciones subvencionables aparezcan como capítulos independientes de acuerdo a lo establecido en las instrucciones para la redacción de la propuesta recogidas en el Anexo II de la presente Orden.

– Txostenak, ziurtagiriak eta proiektuak idazteagatiko eta obren zuzendaritzagatiko ordainsari teknikoei dagozkien fakturak eta egindako ordainketen egiaztagiriak.

– Facturas correspondientes a los honorarios técnicos por la redacción de informes, certificaciones y proyectos y por la dirección de las obras y justificantes de los pagos realizados.

– Obrak egikaritzearekin lotuta egindako ordainketen fakturak eta egiaztagiriak. Fakturetan jasotako kontzeptuak erraz ezagutu ahal izango dira obra-ziurtagirietan.

– Facturas y justificantes de los pagos realizados en relación con la ejecución de obras. Los conceptos recogidos en las facturas deben ser fácilmente reconocibles en las certificaciones de obra.

d) Laguntzaren xede den jarduketa amaitzean, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

d) Al finalizar la actuación objeto de la ayuda se deberán presentar los siguientes documentos:

– Zuzendaritza fakultatiboak sinatutako obren azken likidazioa

– Liquidación Final de las Obras firmadas por la Dirección Facultativa.

– Obren amaierako ziurtagiria eta obraren amaierako egoera erakusten duten argazkiak.

– Certificado Final de Obras y fotografías que reflejen el estado final de la obra.

– Laguntzaren xede diren jarduketak behar bezala egin direla egiaztatzen duen txosten fakultatiboa. Txosten horrek diruz lagundu daitekeen jarduketa bakoitzerako ezarritako baldintzak betetzen direla justifikatu beharko du: eraginkortasun energetikoaren hobekuntzari buruzko laburpena, ziurtagiri energetikoa kalkulatzeko kontuan hartutako parametroak jasoko dituena, obra-amaieran eta ziurtagirietan jasotako informazioarekin bat etorriz; irisgarritasunaren arloko betetze-mailaren laburpena eta eraberritutako egoeraren planoak (kotak, sestrak, maldak), betetze hori egiaztatzeko behar adina xehetasunez; eta suteen aurkako segurtasun instalazioen laburpena eta planoak. Esku-hartzeak kanpoko bizigarritasuna hobetzeko jarduketak aurreikusten baditu, jarduketa horien laburpena eta planoak ere sartu beharko dira. Era berean, hasieran onartutako proposamenari dagokionez aldaketak egin badira, horiek berariaz adierazi beharko dira.

– Informe facultativo que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda. Dicho informe deberá justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada actuación subvencionable: resumen relativo a la mejora de eficiencia energética que incluya los parámetros considerados para el cálculo de la certificación energética en coherencia con la información recogida en el Final de Obra y en las certificaciones; resumen del cumplimiento en materia de accesibilidad y planos de estado reformado con detalle suficiente (cotas, rasantes, pendientes) para comprobar dicho cumplimiento; y resumen y planos de las instalaciones de seguridad contra incendios incorporadas. Cuando la intervención incluya actuaciones de mejora de la habitabilidad exterior, se deberán incluir también resumen y planos de dichas actuaciones. Asimismo, cuando se hayan introducido cambios respecto a la propuesta inicialmente aprobada, estos se deberán indicar expresamente.

– Amaitutako eta erregistratutako eraikinaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria eta dagokion etiketa energetikoa.

– Certificado de eficiencia energética del edificio terminado y registrado y Etiqueta Energética correspondiente.

– Instalazio termikoaren ziurtagiria, instalazioaren zuzendariak edo autonomia-erkidegoko organo eskudunean baimendutako instalatzaileak sinatua.

– Certificado de la instalación térmica, suscrito por la directora o el director de la instalación o instaladora autorizada en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

– Hala badagokio, EITn 1., 2. eta 3. esku-hartze mailetan atzemandako akatsak zuzendu izanaren ziurtagiria, teknikari eskudunak sinatuta, eta dagokion udalean aurkeztu izana egiaztatzen duen zigilua duena.

– En su caso, Certificado de subsanación de deficiencias detectadas en la ITE en los grados de intervención 1, 2 y 3, firmado por técnico o técnica competente, y con sello que acredite su presentación ante el Ayuntamiento correspondiente.

– Erabilera eta Mantentze Plana izatearen ziurtagiria, agindu honen III.3 eranskinean jasotako ereduaren arabera.

– Certificado de disposición del Plan de Uso y Mantenimiento, de acuerdo a modelo recogido en el Anexo III.3 de la presente Orden.

– Txostenak, ziurtagiriak eta proiektuak idazteagatiko eta obrak zuzentzeagatiko eta egikaritzeagatiko ordainsari teknikoei dagokienez egindako ordainketen fakturak eta egiaztagiriak.

– Facturas y justificantes de los pagos realizados en relación con los honorarios técnicos por la redacción de informes, certificaciones y proyectos y por la dirección de las obras y la ejecución de las obras.

3.– Erakunde onuradunek banku-transferentzia eta -ziurtagirien bidez ordaindu beharko dituzte jarduketak. Ez da eskudirutan egindako ordainketarik onartuko.

3.– Las entidades beneficiarias deberán proceder al pago de las actuaciones a través de transferencias y certificaciones bancarias. No se aceptarán pagos en metálico.

4.– Aurreko atalean jasotako ordainketen frogagiriek baldintza hauek bete beharko dituzte:

4.– Los documentos para justificar los pagos realizados contemplados en el apartado anterior deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Transferentzia, banku-ziurtagiri nahiz ordainketa-laburpenetan argi eta garbi agertu behar dira ordainketaren igorle eta hartzailea, ordaintzen den fakturaren zenbakia eta ordainketaren eguna. Ordaintzeko modua banku-transferentzia bat baldin bada, haren karguaren frogagiriaren kopiaren bitartez justifikatuko da, transferentziaren kontzeptuan faktura-zenbakia adieraziz, edo, halakorik ezean, ordainketa-kontzeptua jasoz.

a) En las transferencias, certificaciones bancarias o extractos de pago deberán constar claramente identificados el receptor y emisor del pago, el número de factura objeto del pago y fecha del mismo. Si la forma de pago es una transferencia bancaria, esta se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número de factura o, en defecto de este el concepto de abonado.

b) Aurkezten diren frogagiri guztietan, ordainketaren igorle gisa agertu behar du onuradunak; frogagirian ordainketaren igorlea agertzen bada, banku-erakundearen egiaztagiria aurkeztu beharko da, honako hauei buruzko informazioa barne: ordainketaren igorlea, ordainketaren hartzailea, data eta zenbatekoa.

b) En todos los justificantes de pago que se aporten la persona o entidad beneficiaria debe figurar como emisora del pago; en caso de no aparecer la emisora del pago en el justificante, se aportará acreditación de la entidad bancaria que contenga información sobre la emisora de pago, destinataria del pago, fecha e importe.

5.– Geroratutako ordainketak badira eta laguntzaren frogagiria aurkezteko epearen ondoren badute muga-eguna, honako hauen bidez egindako ordainketak soilik onartuko dira laguntzaren xede gisa ordaintzeko:

5.– En el caso de pagos diferidos que venzan con posterioridad a la fecha de presentación de la justificación de la ayuda, solo se admitirán como objeto de ayuda para su abono los pagos realizados por:

a) Txeke pertsonala, banku-laburpenaren bidez justifikatuz deskontatu egin dela.

a) cheque personal, justificando su descuento en extracto bancario,

b) Banku-txekea, eta horrekin batera erantsiko da hornitzaileak jaso izanaren agiria, non ordaintzeko modu gisa onartzen baitu.

b) cheque bancario, adjuntando acuse de recibo del mismo por parte de la proveedora en el que lo admita como forma de pago,

c) Ordaindukoa, eta horrekin batera erantsiko da hornitzaileak jaso izanaren agiria, non ordaintzeko modu gisa onartzen baitu.

c) pagaré, adjuntando acuse de recibo del mismo por parte de la proveedora en el que lo admita como forma de pago,

d) Kanbio-letra, onartua.

d) Letra de cambio, aceptada, o

e) Kreditu-gutun atzeraezina, berretsita, edo dokumentu-kreditu atzeraezina.

e) carta de crédito irrevocable confirmando o crédito documentario irrevocable.

Dirulaguntza likidatzeko agiri horiek ordainketa-frogagiriak badira ere, organo kudeatzaileari egiaztatu beharko zaio ordainketa horiek egin direla, agindu hau betetzeko: HFP/1979/2016 Agindua, abenduaren 29koa, Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren programa eragileen barruan diruz lagun daitezkeen gastuetarako arauak onartzen dituena 2014-2020 aldirako.

Sin perjuicio de que a efectos de liquidación de la subvención la presentación de dicha documentación se considere justificante de pago, se deberá justificar ante el órgano gestor de la ayuda haber procedido a dichos pagos en cumplimiento de Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.

Kasu hauetan, konprometitutako azken ordainketaren mugaegunetik hiru hilabeteko epearen barruan, ordainketa guztiak egin direla egiaztatu beharko zaio organo kudeatzaileari. Justifikazio hori egin gabe epea igarotzen bada, ez-betetze bat izan dela ulertuko da, eta hasiera emango zaie agindu honen 22. artikuluan arautzen diren prozedurei.

En estos casos, en un plazo de tres meses desde la fecha de vencimiento del último pago comprometido, se deberá justificar ante el órgano gestor de la ayuda haber procedido a todos los pagos. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera aportado dicha justificación, se considerará que se ha producido un incumplimiento y se dará inicio a los procedimientos contemplados en el artículo 22 de la presente Orden.

16. artikulua.– Ordainketa.

Artículo 16.– Pago.

1.– Deialdi honen babesean emandako dirulaguntza ordaintzeko, ordainketa partzialak egingo dira, honela:

1.– El abono de la subvención concedida al amparo de la presente convocatoria se efectuará mediante libramientos parciales de la siguiente manera:

a) Agindu honen 17. artikuluaren 1.a) atalean ezarritako epea igaro ondoren, berariaz uko egiten ez bazaio, emandako dirulaguntzaren ehuneko hamabostaren ( % 15) baliokidea den ordainketa aurreratua egingo da. Ez da dirulaguntzaren beste ordainketarik egingo, harik eta justifikatu arte, 11. artikuluan jasotakoaren arabera, aurreratutako ordainketa horren berdina edo handiagoa den dirulaguntza bat dagokien jarduketak.

a) Transcurrido, sin mediar renuncia expresa, el plazo establecido en el apartado 1.a) del artículo 17 de la presente Orden, se efectuará un libramiento, con carácter de pago anticipado, por importe equivalente al quince por ciento (15%) de la subvención concedida. No procederán nuevos abonos de subvención en tanto no se hayan justificado actuaciones a las que corresponda, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 11, una subvención igual o superior a dicho pago anticipado.

b) Lizitazioa egin eta obrak hasi aurretik: txostenak, ziurtagiriak eta proiektuak idazteagatiko ordainsari teknikoak, aurreko artikuluan adierazitako moduan egindako gastua egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu ondoren.

b) Con carácter previo a la licitación e inicio de las obras: honorarios técnicos por la redacción de informes, certificaciones y proyectos, previa presentación de la documentación acreditativa del gasto incurrido en los términos contemplados en el artículo anterior.

c) Obrak egin bitartean, ordainketa bat, jarduketaren % 30 egikaritu dela egiaztatzen denean, eta beste ordainketa bat, % 70 egikaritu dela egiaztatzen denean, egindako gastua egiaztatzeko dokumentazioa aurreko artikuluan adierazitako moduan aurkeztu ondoren.

c) Durante el transcurso de las obras, un pago cuando se acredite haber ejecutado un 30% de la actuación y otro pago cuando se acredite haber ejecutado el 70%, previa presentación de la documentación acreditativa del gasto incurrido en los términos contemplados en el artículo anterior.

d) Jarduketa amaitzean, azken ordainketa bat egingo da, eta, horren barruan, obra-likidazioari eta obren zuzendaritzatik eratorritako zerbitzu-sariei dagokien dirulaguntza ordainduko da, aurreko artikuluan aurreikusitako baldintzetan egindako gastua egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu ondoren. Emandako dirulaguntzaren eta benetan egikaritu eta fakturatutakoaren artean desadostasunik badago, dirulaguntza egokitu ahal izango da, agindu honen 20. artikuluan ezarritako moduan.

d) Al finalizar la actuación, un último pago que incluirá el abono de la subvención correspondiente a la liquidación de obra que se justifique a tal efecto y a los honorarios derivados de la dirección de las obras, previa presentación de la documentación acreditativa del gasto incurrido en los términos contemplados en el artículo anterior. En caso de existir discrepancias entre la subvención concedida y lo realmente ejecutado y facturado, la subvención podrá ser objeto de ajuste en los términos contemplados en el artículo 20 de la presente Orden.

2.– Ekitaldi batean ordaindutako kantitateek ezingo dute gainditu, inolaz ere, dirulaguntzak esleitzeko ebazpenean urte horretarako adierazitako zenbatekoa.

2.– En ningún caso las cantidades abonadas en un ejercicio superarán el importe que para dicha anualidad señala la Resolución de adjudicación.

17. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de las/los beneficiarias/os.

1.– Agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradunek edonola ere bete beharko dituzte betebehar hauek, baita Dirulaguntzen Lege Orokorrak (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 14. eta 56. artikuluan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena) 50.2 artikuluan ezarritako gainerako guztiak ere.

1.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones, y todas las demás establecidas en los artículos 14 y 56 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco:

a) Esleitutako dirulaguntza onartzea. Dirulaguntza eman zaiela jakinarazten dien idazkia jaso eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunek ukoa idatziz eta berariaz adierazten ez badute, dirulaguntza onartu egiten dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Eman den xede horretarako erabiltzea dirulaguntza.

b) Utilizar la subvención para el destino para el que ha sido concedida.

c) Obra-prozesuan zehar, eta obraren aurrekontuaren kargura, barneko konfort termikoa eta berokuntzaren energia-kontsumoa monitorizatzeko sistema bat instalatzea, agindu honen I. eranskinean zehaztutako ezaugarriekin, bai eta sistema hori mantentzea ere, berokuntzaren energia-kontsumoari eta ingurumen-baldintzei buruzko datuak tele-irakurketan, bilketan eta ustiapenean erabili ahal izateko, obrak amaitu eta gutxienez hiru urteko epean.

c) Instalar durante el proceso de obra, y con cargo al presupuesto de la misma, un sistema de monitorización del confort térmico interior y el consumo energético de calefacción con las características detalladas en el Anexo I de esta Orden, así como mantener dicho sistema, de manera que permita la tele-lectura, recopilación y explotación de datos de consumos energéticos de calefacción y condiciones ambientales, durante un periodo mínimo de tres años desde la finalización de las obras

d) Diruz lagundutako ekintza egikaritu eta justifikatzea, agindu honen 14. eta 15. artikuluetan ezarritako epeetan.

d) Ejecutar y justificar la acción subvencionada en los plazos establecidos en los artículos 14 y 15 de la presente Orden.

e) Hala badagokio, proiektuak egikaritzea egoki diren lizentziak, baimenak eta gainerako sektore-eskakizunak betez.

e) En su caso, ejecutar los proyectos observando las licencias, autorizaciones y demás requisitos sectoriales preceptivos, para su correcta ejecución.

f) Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzako teknikariei obretarako sarbidea ematea, obrei jarraipena egiteko eta obren azken egiaztapena egiteko.

f) Facilitar el acceso a las obras a los técnicos de la Dirección de Vivienda y Arquitectura para el seguimiento de las obras y para la comprobación final de las mismas.

g) Dirulaguntza esleitzen duen organoak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egingo dituen egiaztapen-ekintzak betetzea, baita nazioko zein Europako Erkidegoko kontrol-organo eskudunek finantza-arloa egiaztatzeko eta kontrolatzeko egin dezaketen edozein ekintza ere. Horretarako, ekintza horiek gauzatzean eskatzen zaien informazio guztia eman behar dute onuradunek.

g) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, la Oficina de Control Económico, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

h) Etxebizitza eta Arkitekturako zuzendariari jakinaraztea diruz lagundutako jarduera finantzatzeko bestelako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskuratu izana. Jakin bezain laster egin behar da jakinarazpen hori, eta, nolanahi ere, dirulaguntza justifikatzeko agiriekin batera.

h) Comunicar al Director de Vivienda y Arquitectura la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación.

i) Dirulaguntza emateko kontuan hartu den edozein inguruabar objektibo zein subjektibo aldatu bada, horren berri ematea Etxebizitza eta Arkitekturako zuzendariari, agindu honen 20. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

i) Comunicar al Director de Vivienda y Arquitectura la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que se haya tenido en cuenta para la concesión de la subvención, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Orden.

2.– Era berean, onuradunak nahitaez bete beharko ditu Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorrean (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) eta haren Erregelamenduan aurreikusitako oinarrizko araudia, baita kontrolari, erantzukizunari, zigor-araubideari eta ez-betetzeei buruzko Europako Erkidegoko legeria ere.

2.– La beneficiaria o el beneficiario estará obligado también al cumplimiento de la normativa básica prevista en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, y de la legislación comunitaria en materia de control, responsabilidad, régimen sancionador e incumplimiento.

Laguntzak onartzeak berekin ekarriko du, halaber, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduak 115. artikuluaren 2. atalean jasotako eragiketen zerrenda publikoan sartzeko baimena ematea. Gainera, aintzat hartu behar da EGEFen kofinantzaketa dela-eta nahitaezkoa izango dela gauzatzen diren ekintzei buruzko finantzaketari, administrazioari eta jarraipenari buruzko informazioa artxibatuta edukitzea 3 urte igaro arte, eragiketaren gastuak barne hartzen dituzten kontuak aurkeztu eta hurrengo abenduaren 31n kontatzen hasita. Testuinguru horretan, onuradunaren betebeharra da informazio hori erraz eskuratzeko moduan jartzea (kontabilitate-sistema bereizia edo berariazko kodeketa).

La aceptación de la ayuda también supondrá la aceptación de ser incluido en la lista pública de operaciones que se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Asimismo, se debe tener presente que la cofinanciación del FEDER supone la obligatoriedad de tener archivada la información financiera, administrativa y de seguimiento del desarrollo de las acciones que se llevan a cabo hasta que pasen 3 años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación. En este contexto, también es obligación del beneficiario que esa información esté fácilmente accesible (sistema de contabilidad separado o codificación específica).

3.– Diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoa handiagoa bada Sektore Publikoko Kontratuen Legean ezarritako zenbatekoak baino, onuradunak, Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 31.3 artikuluan xedatutakoa betez, gutxienez hiru hornitzaileren eskaintzak eskatu beharko ditu, obrarako konpromisoa hartu aurretik, zerbitzua egiteko edo ondasuna emateko. Alderdi hori hala proiektua idazteko eta obrak zuzentzeko kontratuan (zerbitzu-kontratua) nola obra-kontratuan aplikatu beharko da. Aurkeztutako eskaintzen artetik aukeraketa egiteko (justifikazioan edo, hala badagokio, dirulaguntzaren eskabidean aurkeztuko dira), efizientzia-eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta txosten baten bidez berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikorik onena aukeratzen ez denean.

3.– Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien. Este extremo será de aplicación tanto al contrato de la redacción de proyectos y dirección de obras (contrato de servicios) como al contrato de obras. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

18. artikulua.– Publizitatea eta hedatzea.

Artículo 18.– Publicidad y difusión.

1.– Agindu honen babespean diruz lagundu diren obrek adierazi egin beharko dute Eusko Jaurlaritza dela finantzakideetako bat, onuradunei dagokienez publikotasuna emateko betebeharra betetzeko, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorrak (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 18. artikuluan jaso bezala.

1.– Las obras subvencionadas al amparo de la presente Orden deberán hacer constar que gozan de cofinanciación por parte del Gobierno Vasco y ello en cumplimiento de la obligación de dar publicidad contemplada para las personas beneficiarias en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Kartelen bidez adierazi beharko da hori, obrak gauzatuko diren eraikinetan. Dirulaguntzaren behin betiko ebazpenarekin batera jakinaraziko den ereduaren araberako iragarkia erakutsiko dute kartel horiek.

2.– Esta constancia deberá quedar reflejada de manera física en los edificios donde se ejecuten las obras, a través de carteles que incorporen un anuncio según el modelo que se comunicará junto con la resolución definitiva de la subvención.

3.– Agindu honetan araututako dirulaguntzak baliatzen dituzten higiezinek metalezko xafla bat jarri beharko dute ikusgai eraikineko sarbide atetik edo ateetatik gertu, dirulaguntzaren behin betiko ebazpenarekin batera jakinaraziko den ereduari jarraikiz, eta haren bidez jakinaraziko dute Eusko Jaurlaritzak eta EGEF funtsek finantzatutako birgaitze-jarduketa babestua direla, hala badagokio.

3.– Los inmuebles acogidos a las ayudas reguladas por la presente Orden ostentarán en lugar visible y próximo al dintel de la puerta o puertas de acceso del edificio una placa metálica, según modelo que se comunicará junto con la resolución definitiva de la subvención, en el que se informe de su condición de actuación protegida de rehabilitación cofinanciada por Gobierno Vasco y por los fondos FEDER, en su caso

4.– Halaber, jarduketa hedatzeko edo jendarteratzeko erabiltzen den beste edozein bidetan ere adieraziko da Eusko Jaurlaritza finantzakide dela.

4.– Asimismo, se hará constar la cofinanciación por parte del Gobierno Vasco en cualquier otro medio de divulgación o difusión de la actuación.

5.– Artikulu honen xedeetarako, abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuan (Eusko Jaurlaritzaren Korporazio Identifikazioari buruzko Eskuliburua arautzen duena) ezarritakoa beteko da.

5.– A los efectos del presente artículo, será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 318/1999, de 31 de agosto, por el que se regula el Manual de identidad Corporativa del Gobierno Vasco.

6.– 1.4 artikuluko a) ataleko dirulaguntzei dagokienez, Euskadiko 2014-2020 aldirako EGEF Programa Eragilearen esparruko kofinantzaketa dutela iragarri beharko da diruz lagundutako obretan, 1303/2013 (EB) Erregelamenduko 115.3 artikuluaren eta XII. eranskineko 2.2 atalaren arabera. Informazio- eta komunikazio-ekintzak egiten badira diruz lagundutako obrei buruz, EGEFen bidez Europaren finantzaketa jaso dela aipatuko da horren berri emateko sortzen diren material edo euskarrietan, Batasunaren ikurra eta Europar Batasunaren erreferentzia txertatuta; eta eragiketa gauzatzean, labur deskribatuko da eragiketa webgunean, Batasunaren dirulaguntza nabarmenduta, eta gutxienez informazio kartel bat jarriko da proiektuari buruz, gutxienez A3 tamainan, zeinean Batasunaren dirulaguntza aipatuko baita jendearen ikusgai.

6.– En el caso de las ayudas del apartado a) del artículo 1.4 las obras subvencionadas deberán publicitar que gozan de la cofinanciación en el marco del Programa Operativo FEDER del País Vasco 2014-2020, según el artículo 115, apartado 3, y el Anexo XII, apartado 2.2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013. Las actuaciones de información y comunicación de las obras subvencionadas harán mención a la cofinanciación comunitaria a través del FEDER en los diferentes materiales/soportes que se generen para esa difusión, incluyendo asimismo el emblema de la Unión y la referencia a la Unión Europea; y durante la realización de la operación se hará una breve descripción de la misma en su sitio de Internet destacando el apoyo financiero de la Unión, y se colocará en la obra al menos un cartel con información sobre el proyecto –de un tamaño mínimo A3– en el que se mencionará la ayuda financiera de la Unión en un lugar bien visible para el público.

7.– Banako eta erkidego onuradunek 100.000 eurotik gorako laguntzak jasotzen badituzte etxebizitzak birgaitzeko, nahitaez bete beharko dituzte publikotasun aktiboaren gaineko betekizunak. Abenduaren 9ko 19/2013 Legeak (gardentasunari, informazio publikorako sarbideari eta gobernu onari buruzkoa) zehazten ditu, II. kapituluan.

7.– Las personas y comunidades beneficiarias de subvenciones superiores a 100.000 euros para rehabilitación de vivienda deberán cumplir las obligaciones de publicidad activa previstas en el Capítulo II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

19. artikulua.– Beste dirulaguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 19.– Compatibilidad con otras subvenciones.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak bateragarriak izango dira beste administrazio publiko batzuek nahiz beste erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako dirulaguntzekin, xede bera badute edo helburu berarekin ematekoak badira. Salbuetsita daude Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak jabeen erkidegoari emandakoak.

1.– Las ayudas previstas en la presente Orden serán compatibles con las otorgadas por otras Administraciones Públicas, o por entidades públicas o privadas que coincidan en su objeto o en las que se contemple la misma finalidad o complementaria, salvo las que pueda otorgar a favor de Comunidades de personas Propietarias el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

Hala ere, bateragarriak izango dira eskubideen titular bakoitzari diru-sarreren arabera ematen zaizkion laguntzekin, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailburuaren 2006ko abenduaren 29ko Aginduan (etxebizitzak birgaitzeko finantza-neurriei buruzkoa) xedatutakoari jarraikiz.

No obstante, serán compatibles con las ayudas que pudiera corresponder a cada uno de las titulares de derechos de forma individual en función de sus ingresos, conforme a lo dispuesto en la Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras para rehabilitación de viviendas.

2.– Xede berarekin emandako laguntza bat baino gehiago jasotzen bada, dirulaguntzaren zenbatekoak ez du gaindituko diruz lagundutako jarduketen kostua. Horrelakorik gertatuz gero, laguntzaren muga ez gainditzeko, agindu honen konturako laguntza murriztuko da lehendabizi.

2.– En el caso de concurrencia con cualesquiera ayudas otorgadas para la misma finalidad, el importe de la subvención no podrá superar el coste de las actuaciones subvencionadas. En dicho supuesto, se procederá, en primer lugar, al objeto de no rebasar dicho límite, a la reducción de la ayuda con cargo a la presente Orden.

3.– Agindu honetako 1.4 artikuluko a) ataleko dirulaguntzei dagokienez, EGEF funtsen kofinantzaketa dutenez, 1303/2013 Erregelamendua aplikatuko zaie. Hori dela eta, «operazio batek Europako egitura- eta inbertsio-funts bateko edo bat baino gehiagoko laguntza jaso ahal izango du, bai eta Batasuneko beste instrumentu batzuena ere, baldin eta Europako egitura- eta inbertsio-funts bateko ordainketa jasotzeko eskaera batean sartutako gastu-sailak ez badira Batasunaren beste funts edo instrumentu batek (edo funts berberak, beste programa batean) diruz lagundutakoak» (1303/2013 Erregelamenduaren 65. artikuluaren 11. puntua).

3.– En el caso de las ayudas del apartado a) del artículo 1.4 de la presente Orden, dado que están cofinanciadas con fondos FEDER, les será de aplicación el Reglamento 1303/2013, por lo que «una operación podrá recibir ayuda de uno o varios Fondos EIE o de uno o varios programas y de otros instrumentos de la Unión a condición de que la partida de gasto incluida en una solicitud de pago para el reembolso por uno de los fondos EIE no esté subvencionada por otro Fondo o instrumento de la Unión ni por el mismo Fondo conforme a un programa distinto (punto 11 del artículo 65 del Reglamento 1303/2013)».

20. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 20.– Alteración de las condiciones de la subvención.

1.– Dirulaguntza esleitzeko kontuan hartutako baldintzetan aldakuntzaren bat eginez gero, baldin eta deialdiaren xedea betekotzat jotzen bada eta, hala dagokionean, deialdi honetan esleitutako dirulaguntzez gain beste erakunde publiko zein pribatu baten dirulaguntzak edo laguntzak jaso badira, horren berri aurretiaz eman beharko dute Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritzak horrelakoak berariaz onar ditzan. Aipatutako aldaketek dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea ekarri ahal izango dute, betiere agindu honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunak betetzen badira. Horretarako, dagokion kitapen-ebazpena emango da, esleitutako dirulaguntzaren zenbatekoa aldatzeko edota, hala badagokio, egoki den zenbatekoaz gaindi jasotakoa itzultzea eskatzeko.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la correspondiente subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta y, en su caso, la obtención concurrente de otras ayudas y subvenciones concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberán ser comunicadas previamente para su aceptación expresa por la Dirección de Vivienda y Arquitectura. Las mencionadas alteraciones podrán dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la subvención, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la presente Orden para ser beneficiario de esta. A estos efectos, se dictará la oportuna resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de la subvención concedida, o, en su caso, se ordenará la devolución de los importes recibidos en exceso.

Ildo horretan, emandako dirulaguntza doitzearen ondorioz ez da inola ere ontzat emango deialdiaren ebazpenean emandako zenbatekoa gainditzen duen dirulaguntzarik.

En este sentido, el ajuste de la subvención concedida en ningún caso podrá conllevar el reconocimiento de una ayuda por un importe superior al concedido en la resolución de la convocatoria.

2.– Aldaketak ezingo du inola ere jarduketaren izaera aldatu.

2.– En ningún caso la modificación podrá afectar a la naturaleza de la actuación.

3.– Dirulaguntzaren erakunde onuradunak justifikazioan adierazten badu dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak aldatu egin direla eta litekeena dela aldaketa horrek ebazpena bera ere aldaraztea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 49.12 artikuluak xedatzen duenaren indarrez, eta aldaketok onartzeko aurrez behar den baimen-izapidea egin ez bada, dirulaguntza eman duen organoaren esku geratuko da aurkeztutako justifikazioa ontzat ematea; betiere, hori eginda beste inoren eskubideei kalte egiten ez bazaie.

3.– Cuando la persona beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modificación de la Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 49.12 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General País Vasco, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la subvención, podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando no se dañen derechos de tercero.

21. artikulua.– Atzera egitea eta uko egitea.

Artículo 21.– Desistimiento y renuncia.

1.– Laguntzaren eskatzaileak atzera egin dezake bere eskabidean, eskatutako laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi aurretik. Agindu honetan jasotako laguntzak kudeatzen dituen organoari aurkeztuko zaio atzera egitea, eta hark, ebazpen bidez, bete-betean onartuko du eta amaitutzat emango du hari dagokion prozedura, salbu eta hirugarren interesdun batzuek izapidera aurkeztu eta jarraitzeko eskaera egiten badute, atzera edo uko egitea jakinarazi denetik hamar eguneko epean.

1.– La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud, desistimiento que deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la Resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas y que se presentará ante el órgano gestor de las ayudas contempladas en la presente Orden, quien mediante resolución aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento para ella, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

2.– Laguntzaren onuradunak uko egin diezaioke onartu zaion laguntzari, emandako laguntza onartu eta gero. Uko egiteko asmoa idatziz aurkeztuko zaio laguntzak kudeatzen dituen organoari eta hark, ebazpen bidez, bete-betean onartuko du eta amaitutzat emango du hari dagokion prozedura.

2.– La persona beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida, que podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida. La renuncia se presentará ante el órgano gestor de las ayudas quien mediante resolución aceptará de plano la renuncia y declarará concluso el procedimiento para ella.

Ukoa onartutakoan, onuradunak automatikoki galduko du ebazpen bidez onartutako eskubidea, baita emandako laguntza kobratzeko eskubidea ere, eta jasotako zenbatekoak itzuli egin beharko ditu, halakorik jaso badu.

Una vez aceptada la renuncia, la persona beneficiaria perderá automáticamente el derecho reconocido mediante resolución, así como el derecho al cobro de la ayuda concedida, debiendo proceder, en su caso, a la devolución de los importes recibidos.

22. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 22.– Incumplimientos.

1.– Erakunde onuradunak ez badu eskatu eta eman zen berariazko xederako erabiltzen Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren dirulaguntza, ez badu dirulaguntzari bide eman zion jarduketa egiten, ez badu justifikatzen dirulaguntza edo behar bezala justifikatzen ez badu edo, oro har, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 37. artikuluan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluan, agindu honetan edo emakida-ebazpenean dirua itzultzeko arrazoi gisa jasotako zergatietako bat gertatzen bada, emandako eta jasotako kopurua itzuli beharko du legez aplikatu beharreko interesekin batera, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen berme eta itzultzeen erregimen orokorra arautzen duena) horretarako ezarritako prozedurari jarraikiz.

1.– En el supuesto de que la entidad beneficiaria no utilice la subvención del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda para el destino específico para el que se solicitó y concedió, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique o la justificación sea insuficiente, o, en general, concurra cualquiera de las causas de reintegro contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en esta Orden o en la resolución de concesión, vendrá obligada a reintegrar la cuantía concedida y percibida, además de los intereses de demora aplicables en materia de subvenciones, siguiendo el procedimiento establecido al efecto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003) 19. artikuluaren 3 zenbakian jasotako kasuan, halaber, diruz lagundutako jarduketaren kostuaz gaindi izandako soberakina itzuli beharko da, eta dirulaguntzen arloan aplikatzekoa den berandutze-interesa ere eskatuko da.

2.– Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora aplicables en materia de subvenciones.

23. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 23.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean, edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las interesadas y los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan berariaz jaso gabe geratu den guztirako, arau hauek aplikatuko dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua; 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzko Orokorra; eta 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena.

En todo aquello no previsto expresamente en la presente Orden serán de aplicación las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek ondorioak izango ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko uztailaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de julio de 2020.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

I. ERANSKINA
ANEXO I
MONITORIZAZIO SISTEMAREN EZAUGARRIAK
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

Hartutako neurrien funtzionamendua eta eraginkortasuna egiaztatzeko sistemen monitorizazioa, kontsumoari buruzko datuen eta ingurumen-baldintzen teleirakurketa, bilketa eta ustiaketa ahalbidetzen duen sistema bat erabiliz, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak urrutitik egin dezan. Monitorizazio-sistemak prestazio hauek izan beharko ditu gutxienez:

La monitorización de los sistemas para verificar el funcionamiento y efectividad de las medidas adoptadas, con un sistema que permita la tele-lectura, recopilación y explotación de datos de consumos y condiciones ambientales, realizado a distancia por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. La instalación de monitorización prevista contemplará las siguientes prestaciones mínimas:

– Erabilitako monitorizazio sistemak gai izan behar du etengabe eta hamar minutuko tartean barneko giro-tenperatura, barneko hezetasun erlatiboa eta berokuntzarako energia-kontsumoaren balioak monitorizatzeko. Tenperatura, hezetasuna eta berokuntzarako energia-kontsumoa etxebizitza bakoitzaren arabera diskretizatuko dira. Nahikoa da tenperatura eta hezetasun erlatiboa noizean behin neurtzea etxebizitzaren barruko baldintzak hobekien adierazten dituen gelan.

– El sistema de monitorización empleado de verá ser capaz de monitorizar en continuo y en intervalos de diez minutos, los valores de temperatura ambientes interior, humedad relativa interior y consumo energético para calefacción. Tanto la temperatura como la humedad y el consumo energético para calefacción estarán discretizadas por vivienda. Se considera suficiente medir la temperatura y humedad relativa puntualmente en la estancia más representativa de las condiciones interiores de la vivienda.

– Erabilitako sentsoreek haririk gabeko transmisio-sistemaren bat eduki beharko dute, instalatzeko obra handirik eskatzen ez dutenak, eta energiaz elikatzeko sistema propioa badute, monitorizazio-kanpaina osoan funtzionatzeko nahikoa izan behar du.

– Lo sensores empleados deberán estar dotados de un sistema de transmisión inalámbrico, que no requiera ningún tipo de obra mayor para su instalación y que en el caso de tener alimentación energética propia, esta sea suficiente para funcionar durante toda la campaña de monitorización.

– Konexio-sistemak sendoa izan behar du eta korronte elektrikoaren hornidura-gorabeheretatik babesteko sistemaren bat eduki behar du. Erregistroa eteten bada, sistemak automatikoki jarri beharko du martxan.

– El sistema de conexiones deberá ser robusto, y dotado de algún sistema de protección ante posibles fluctuaciones en el suministro de corriente eléctrica. En caso de interrupción del registro, el sistema deberá arrancar de manera autónoma.

– Aldagaien neurketaren ziurgabetasunak balio hauek baino txikiagoak izango dira: ± 0,5 ºC tenperaturari dagokionez; % ± 5 hezetasun erlatiboari dagokionez; % ± 5 berokuntzarako energia-kontsumoaren neurriari dagokionez.

– Las incertidumbres de medida de las diferentes variables deberán ser inferiores a los siguientes valores ± 0,5 ºC en temperatura, ± 5% en humedad relativa, ± 5% en la medida de consumo de energía para calefacción.

– Monitorizazio-sareak behar beste baliabide izan beharko du, eskuratutako datuak zerbitzari zentral batera transmititzeko, aurretik zehaztutako formatuan.

– Deberá dotarse a la red de monitorización de los medios necesarios para que los datos adquiridos, puedan ser transmitidos en un formato predefinido a un servidor central reservado para tal fin.

– Neurketa-ekipoak muntatzeko zein haien funtzionamendurako egindako jarduerek eraikinaren segurtasunerako edota bizilagunen osasunerako ez direla arriskutsuak bermatu beharko du instalatzaileak, beharrezko diren neurri guztiak hartuta.

– El instalador de la instrumentación habrá de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto las actuaciones hechas para el montaje de los equipos de medida como el funcionamiento de los mismos, no constituyan un riesgo para la seguridad del edificio o para la salud de sus ocupantes.

– Eraberritutako eraikinaren energia-efizientziaren hobekuntza egiaztatzeko eta kuantifikatzeko, ezinbestean egin beharko dira barneko konfort termikoaren eta berokuntzaren energia-kontsumoa neurtzeko jarduketak, eraberritutako eraikinaren edo blokearen etxebizitzen lagin adierazgarri batean.

– La comprobación y cuantificación de la mejora en la eficiencia energética del edificio rehabilitado, implicará actuaciones para la medición del confort térmico interior y del consumo energético de calefacción, en una muestra de viviendas representativa del edificio o bloque rehabilitado.

– Hautaketa adierazgarria egiteko, jarraian zehaztu diren taulan ezarritako irizpideak bete beharko dira etxebizitzak hautatzeko. Etxebizitzak ezin badira hautatu irizpide horietako baten arabera, proiektuaren baldintza partikularren arabera justifikatu ahal izango da beste etxebizitza batzuen hautaketa. Nolanahi ere, monitorizatutako etxeak birgaitutako etxebizitza guztien % 20 izango dira gutxienez.

– Para que la selección sea representativa, se deben seleccionar las viviendas cumpliendo los criterios establecidos en la tabla a continuación. En caso de no ser aplicable o posible seleccionar viviendas con alguno de dichos criterios, se podrá justificar la selección de otras viviendas según las condiciones particulares del proyecto. En cualquier caso, la cantidad mínima de viviendas monitorizadas será al menos del 20% del total de viviendas rehabilitadas.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
DIRULAGUNTZA ESKATZEN DEN ESKU-HARTZEKO PROPOSAMENERAKO EDUKIA ETA EGITURA
CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA

Proposamenak barne hartuko du beharrezko informazio guztia, idatzia zein grafikoa, agindu honen xedea betetzen dela frogatzeko eta, proposatutako jarduketan oinarriturik, dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatu ahal izateko. Proposamena gidoi honi jarraikiz egingo da:

La propuesta contendrá toda la información, escrita y gráfica, necesaria para justificar que se cumple el objeto de la presente Orden y para poder calcular la cuantía de la subvención en base a cada actuación propuesta. Dicha propuesta se realizará de acuerdo el siguiente guion:

1.– Deskribatzeko eta justifikatzeko memoria.

1.– Memoria descriptivo-justificativa.

2.– Proposamenaren azterlan ekonomikoa.

2.– Estudio económico de la propuesta.

3.– Planoak.

3.– Planos.

1.– DESKRIBATZEKO ETA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA.
1.– MEMORIA DESCRIPTIVO-JUSTIFICATIVA.

Zehazki, eskema honi jarraituko dio deskribatzeko eta justifikatzeko memoriak:

En concreto, la memoria descriptivo-justificativa seguirá el siguiente esquema:

1) Eragileak.

1) Agentes.

a) Erredakzio-taldea.

a) Equipo redactor.

b) Proiektuaren sustatzaileak: sustatzaile bakoitzaren IFK adierazi behar da.

b) Promotores del proyecto: se d.ebe indicar el CIF de cada promotor.

2) Enkarguaren xedea.

2) Objeto del encargo.

3) Aurretiazko informazioa.

3) Información previa.

a) Kokalekuari eta ingurune fisikoari buruzko datuak.

a) Datos del emplazamiento y entorno físico.

b) Aurrekariak eta abiapuntuko baldintzatzaileak.

b) Antecedentes y condicionantes de partida.

c) Hirigintzako araudia eta beste araudi batzuk, hala badagokio (babes-araubidean dauden higiezinak, birgaitze integratuko eremuetan daudenak, eta abar).

c) Normativa urbanística, y otras normativas en su caso (inmuebles sometidos a régimen de protección, pertenencia a ARIs...).

4) Egungo egoeraren deskribapena.

4) Descripción del estado actual.

a) Eraikuntza multzoaren ortoargazkia edo kokapen-planoa, dauden ezkaratz guztiak adierazita eta dirulaguntza zer ezkaratzek eskatzen duten nabarmenduta.

a) Ortofoto o plano de emplazamiento del conjunto edificatorio, indicando todos los portales existentes y resaltando aquellos portales que solicitan las ayudas

b) Zenbat urte dituen multzoak. Munta handi samarreko beste birgaitze-lan batzuk egin badira, noiz egin ziren eta zertarako.

b) Edad del conjunto. En caso de que se hayan acometido otras rehabilitaciones, de cierta envergadura, fecha y objeto de las mismas.

c) Solairuen azalera eta erabileren koadroak, ezkaratz bakoitzerako. Solairu bakoitzaren etxebizitza kopurua adierazi beharko da.

c) Cuadros de superficies y usos por plantas, para cada portal. Se deberá indicar el n.º de viviendas por planta.

d) Etxebizitzen bizigarritasun-baldintzak betetzen diren justifikatzea, ezkaratz bakoitzerako, 317/2002 Dekretuaren IV. eranskinaren arabera.

d) Justificación del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas, para cada portal, de acuerdo al Anexo IV del Decreto 317/2002.

e) Eraikuntza-ezaugarri orokorrak.

e) Características constructivas generales.

i) Zimenduak eta egiturak.

i) Cimentación y estructuras.

ii) Inguratzailea.

ii) Envolvente.

iii) Etxeko ur beroaren eta berokuntzaren produkzioa.

iii) Producción de ACS y calefacción.

iv) Irisgarritasuna.

iv) Accesibilidad.

v) EITaren emaitza Premiazko lanak.

v) Resultado de la ITE. Obras urgentes.

vi) Argazki-erreportajea.

vi) Reportaje fotográfico.

5) Esku hartzeko proposamenaren deskribapena.

5) Descripción de la propuesta de intervención.

a) Jarduketen laburpena: zer-nolako esku-hartzea egingo den adierazi behar da (birgaitze integrala, birgaitze partziala, eraberritzea...), EITan jasotako definizioen arabera, eta berariaz adierazi behar da:

a) Resumen de las actuaciones: se debe indicar el tipo de intervención que se llevará a cabo (rehabilitación integral, rehabilitación parcial, reforma...) de acuerdo con las definiciones recogidas en el CTE, debiendo indicar expresamente:

i) Birgaitze integrala den edo ez.

i) Si se trata de una rehabilitación integral o no

ii) Egituraren gain jardungo den eta, hala bada, egitura finkatzeko jarduketa bat den.

ii) Si se actúa sobre la estructura, y en caso afirmativo, si se trata de una actuación de consolidación estructural o no

iii) Esku-hartzearen ondorioz etxebizitza kopurua handitzea aurreikusi den.

iii) Si como resultado de la intervención está previsto que aumente el número de viviendas.

b) Energia-efizientzia hobetzeko jarduketak.

b) Actuaciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética.

i) Gaur egungo egoeraren energia-ziurtagirian eta esku-hartzeko proposamenaren ziurtagirian lortutako emaitzen laburpena, gaur egungo egoeraren eta proposamenaren kalifikazio energetikoari dagokienez, ezkaratz bakoitzerako, honako hauen artean bereizita:

i) Resumen de los resultados obtenidos en el certificado energético del estado actual y en el certificado de la propuesta de intervención relativa a la calificación energética del estado actual y de la propuesta, para cada portal, diferenciando:

1) CO2 emisioak, lortutako hobekuntzaren ehunekoa eta emisio horiei dagokien kalifikazioa adierazita.

1) Emisiones de CO2 indicando el % de mejora obtenido y calificación correspondiente a dichas emisiones.

2) Lehen mailako energiaren kontsumoa, lortutako hobekuntzaren ehunekoa eta kontsumo horri dagokion kalifikazioa adierazita.

2) Consumo de energía primaria renovable indicando el % de mejora obtenido y calificación correspondiente a dicho consumo.

3) Berokuntzarako urteko energia-eskaria, lortutako hobekuntzaren ehunekoa adierazita.

3) Demanda energética anual de calefacción indicando el % de mejora obtenido.

ii) Jarduketa pasiboen deskribapena.

ii) Descripción de las actuaciones pasivas.

1) Proposatutako konponbidearen deskribapena, ezkaratz bakoitzerako, honako hauek bereizita:

1) Descripción de la solución propuesta, para cada portal, diferenciando:

– Fatxada: berariaz adierazi behar da EI-60 sektorizazio horizontala txertatuko dela solairu bakoitzaren forjatuan, suterik bada fatxadaren bidez bertikalki heda ez dadin.

– Fachada: se debe indicar expresamente que se incorporará una sectorización horizontal EI-60 en el forjado de cada planta, de manera que se limite la propagación vertical a través de la fachada en caso de incendio

– Baoak.

– Huecos.

– Hegalak, irtenguneak, teilatu-hegalak.

– Voladizos, salientes y aleros.

– Zubi termikoak.

– Puentes térmicos.

– Estalkia.

– Cubierta.

– Zolarria edo forjatu sanitarioa.

– Solera o forjado sanitario.

– Berokuntzarik gabeko eremuekin kontaktuan dauden barne-partizioak.

– Particiones interiores en contacto con espacios no calefactados.

2) Itxitura mota bakoitzaren eraikuntza-sekzioen ereduen eskema, zer elementu dituen eta guztizko transmitantziaren emaitza zein den jasoko dituen laburpenarekin batera. Itxitura bakoitzerako, gaur egungo egoerari eta eraberritutako egoerari dagokion informazioa jaso behar da, baita aztertutako itxituraren guztizko azalera gutxi gorabehera zein den ere.

2) Esquema de las secciones constructivas tipo de cada tipo de cerramiento, acompañado de una tabla resumen con sus elementos y la transmitancia total resultante. Se debe incluir para cada cerramiento la información correspondiente al estado actual y al estado reformado y la superficie total aproximada del cerramiento estudiado.

3) Proposatutako hobekuntzak etxebizitzen barneko airearen egoera okerragotuko ez duen justifikatzea.

3) Justificación de que la mejora propuesta no empeora las condiciones de calidad del aire interior de las viviendas.

iii) Jarduketa aktiboen deskribapena.

iii) Descripción de las actuaciones activas.

1) Proposatutako konponbidearen deskribapena, honako hauek bereizita:

1) Descripción de la solución propuesta, diferenciando:

– Efizientzia handiko instalazio kolektiboa: deskribapena.

– Instalación colectiva de alta eficiencia: descripción.

– Banako galdarak instalatzea/ordeztea: adierazi behar da, ezkaratz bakoitzerako:

– Instalación / sustitución de calderas individuales: se debe indicar, para cada portal:

• etxebizitza bakoitzean zer sistema dagoen etxeko ur beroa eta berokuntza produzitzeko.

• El sistema de producción de ACS y calefacción existente en cada vivienda.

• zenbat galdara ordezkatuko / berri instalatuko diren eta zer potentzia duten.

• Número de calderas a sustituir / de nueva instalación y potencia de las mismas

– Eguzki-instalazioak. Ezkaratz bakoitzerako jaso beharko da:

– Instalaciones solares. Se deberá incluir para cada portal:

• Instalazioaren bideragarritasunaren aurretiazko azterketa: estalkian erabilgarri dagoen azalera eta orientazioa, instalazioak jartzeko beharrezko espazioa libre dagoen eta zer hoditeria proposatzen den.

• Estudio previo de la viabilidad de la instalación: superficie disponible en cubierta y orientación, disponibilidad del espacio necesario para las instalaciones y conducciones propuestas.

• Xafla kopurua eta proposatutako kaptazio-azalera.

• Número de paneles y superficie de captación propuesta.

– Geotermiako instalazioak. Ezkaratz bakoitzerako jaso beharko da:

– Instalaciones de geotermia. Se deberá incluir para cada portal:

• Instalazioaren bideragarritasunaren aurretiazko azterketa: urbanizazio pribatuan erabilgarri dagoen azalera eta orientazioa, instalazioak jartzeko beharrezko espazioa libre dagoen eta zer hoditeria proposatzen den.

• Estudio previo de la viabilidad de la instalación: superficie disponible en la urbanización privada, disponibilidad del espacio necesario para las instalaciones y conducciones propuestas.

• Sorgailuaren potentzia termikoa.

• Potencia térmica del generador.

iv) Monitorizazio-proposamenaren deskribapena, ezkaratz bakoitzerako, agindu honen I. eranskinean adierazitakoari jarraikiz.

iv) Descripción de la propuesta de monitorización para cada portal que se ajustará a lo señalado en el Anexo I de la presente Orden.

c) Irisgarritasuna hobetzeko jarduketak.

c) Actuaciones destinadas a la mejora de la accesibilidad.

i) Lehendik zeuden irisgarritasun-baldintzen deskribapena, ezkaratz bakoitzerako:

i) Descripción de las condiciones de accesibilidad existentes para cada portal.

1) Hiri-eremuan (bide publikotik ezkaratzeraino).

1) En el entorno urbano (desde la vía pública hasta el portal).

2) Eraikin barruan (ezkaratzean eta komunikazio bertikaleko gunean).

2) En el interior del edificio (portal y núcleo de comunicación vertical).

ii) Proposamenaren deskribapena eta irisgarritasunaren arloan aplikatzekoa den araudiaren justifikazioa, ezkaratz bakoitzerako. Honako hauen artean bereizi behar da:

ii) Descripción de la propuesta y justificación de la normativa de aplicación en materia de accesibilidad para cada portal. Se debe distinguir entre:

1) Igogailu berriak instalatzea, eskailerak moldatuko diren edo ez zehaztuz, eta nukleo berriak gauzatzea. Soluziorako lurzoru publikoa okupatu edo espazio-azalera pribatiboak laga / erosi behar badira, alderdi horiei dagokienez proposamena bideragarria den dokumentatu beharko da.

1) Instalación de nuevos ascensores, con o sin modificación de escaleras, y creación de nuevos núcleos. En los casos en los que la solución requiera la ocupación de suelo público o la cesión / compra de superficies de espacios privativas, se deberá documentar la viabilidad de la propuesta referida a dichos extremos.

2) Lehendik ere bazeuden igogailuak egokitzea

2) Adaptación de ascensores ya existentes.

3) Zero kotarako irisgarritasuna konpontzeko jarduketak, aurrekoaz bestelakoak.

3) Actuaciones destinadas a resolver la accesibilidad a cota cero diferentes de las anteriores.

4) Ezkaratzetik gertuen dagoen hiri-eremuan irisgarritasuna konpontzeko jarduketak, urbanizazio pribatuetan egitekoak badira.

4) Actuaciones destinadas a resolver la accesibilidad en el entorno urbano inmediato al portal, siempre que se trate de actuaciones en urbanizaciones privadas.

d) Suteen aurkako segurtasuna hobetzeko jarduketak.

d) Actuaciones destinadas a la mejora de la seguridad contra incendios.

i) Suteei aurka egiteko dauden baldintzen deskribapena, ezkaratz bakoitzerako.

i) Descripción de las condiciones de seguridad contra incendios existentes para cada portal.

ii) Proposatutako konponbideak SS OD betetzen duelako justifikazioa, ezkaratz bakoitzerako.

ii) Justificación del cumplimiento del DB SI de la solución propuesta para cada portal.

iii) Lehendik zeuden babes-baldintzen deskribapena, ezkaratz bakoitzerako bereizirik:

iii) Descripción de los medios de protección, diferenciando para cada portal:

1) Larrialdietarako argiak eta itzalgailuak.

1) Instalación de iluminación de emergencia y extintores.

2) Tutu lehorraren instalazioa, hala badagokio.

2) Instalación de columna seca, en su caso.

3) Detekzio- eta alarma-instalazioa.

3) Instalación de detección y alarma.

e) Kanpoko bizigarritasuna hobetzeko jarduerak.

e) Actuaciones destinadas a la mejora de la habitabilidad exterior.

i) Etxebizitza bakoitzean (balkoiak, terrazak) atari bakoitzerako dauden kanpoko espazioen deskribapena.

i) Descripción de los espacios exteriores existentes en cada vivienda (balcones, terrazas...), para cada portal.

ii) Etxebizitza bakoitzean proposatutako kanpo-espazioen deskribapena, atari bakoitzerako bereiziz:

ii) Descripción de los espacios exteriores propuestos en cada vivienda, diferenciando para cada portal:

1) Kanpoko espazio sortu berriak.

1) Espacios exteriores de nueva creación.

2) Handitu beharreko kanpoko espazioak.

2) Espacios exteriores existentes objeto de ampliación.

6) Jarduketa-programa: proiektua idazteko eta obrak gauzatzeko kalkulatu diren epeei buruzko kronograma.

6) Programa de actuación: cronograma relativo a los plazos estimados de redacción de proyecto y ejecución de las obras.

2.– PROPOSAMENAREN AZTERKETA EKONOMIKOA.
2.– ESTUDIO ECONÓMICO DE LA PROPUESTA.

Proposamenaren azterketa ekonomikoak eskema honi jarraituko dio:

El estudio económico de la propuesta seguirá en siguiente esquema:

Proposamenaren aurrekontuaren laburpena, kapitulu bakoitzaren zenbatespen orokorrarekin. Aurrekontu bat egingo da ezkaratz bakoitzerako.

Consistirá en un resumen del presupuesto de la propuesta, con estimación global de cada capítulo. Se realizará un presupuesto para cada portal.

1) Diruz lagundu daitezkeen jarduketei buruzko kapituluak.

1) Capítulos referentes a las actuaciones subvencionables.

EGEF funtsen kofinantzaketaren ondoriozko betebeharrak betetzeko, diruz lagundu daitezkeen jarduketek kontabilitate bereizia izatea eskatzen baitute, kapitulu bereizi batean jaso beharko da diruz lagundu daitekeen jarduketa bakoitza, azpikapitulu hauekin, hala badagokio:

Para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la cofinanciación de los fondos FEDER que exigen una contabilidad separada de las actuaciones subvencionables, deberá existir un capítulo diferenciado para cada actuación objeto de subvención, con los siguientes subcapítulos en su caso:

1.– Energia-efizientzia / Jarduketa pasiboak (fatxada + estalkia).

1.– Eficiencia energética / Actuaciones pasivas (fachada + cubierta).

2.– Energia-Efizientzia / Jarduketa aktiboak:

2.– Eficiencia energética / Actuaciones activas:

2.1.– Galdarak instalatzea/ordezkatzea / energia-efizientzia handiko instalazio kolektiboak.

2.1.– Instalación / sustitución de calderas / instalaciones colectivas de alta eficiencia energética.

2.2.– Eguzki-instalazioak.

2.2.– Instalaciones solares.

2.3.– Instalazio geotermikoak.

2.3.– Instalaciones de geotermia.

3.– Energia-efizientzia / Monitorizazioa.

3.– Eficiencia energética / Monitorización

4.– Irisgarritasuna (obra zibila + igogailua):

4.– Accesibilidad (obra civil + ascensor):

4.1.– Igogailu berria instalatzea.

4.1.– Instalación de nuevo ascensor.

4.2.– Dagoen igogailu-kabina egokitzea.

4.2.– Adecuación de cabina de ascensor existente.

4.3.– Ezkaratzaren zero kotako obrak.

4.3.– Obras cota cero portal.

4.4.– Kanpo urbanizazioko irisgarritasun obrak.

4.4.– Obras accesibilidad urbanización exterior.

5.– Suteen aurkako segurtasuna.

5.– Seguridad contra incendios.

5.1.– Itzalgailuak eta larrialdiko argiteria.

5.1.– Extintores e iluminación de emergencia.

5.2.– Tutu lehorra.

5.2.– Columna seca.

5.3.– Detekzio- eta alarma-sistema instalatzea.

5.3.– Instalación de sistema de detección y alarma.

6.– Kanpoko bizigarritasuna.

6.– Habitabilidad exterior.

6.1.– Sortu berriak diren bizitzeko kanpoko espazioak.

6.1.– Espacios habitables exteriores de nueva creación.

6.2.– Lehendik dauden kanpoko espazioak handitzea.

6.2.– Ampliación de espacios exteriores existentes.

Aldi berean, zer-nolako obra den, aina azpikapitulu batzuk jaso daitezke kapitulu horien barruan, aina diruz lagundu daitezkeen jarduketa bakoitzari buruzko kapitulu eta azpikapituluak edonola ere kapitulu gisa agertu behar dira aurrekontuan.

Estos capítulos pueden contener a su vez otros subcapítulos según la naturaleza de la obra, pero los capítulos y subcapítulos correspondientes a cada actuación subvencionable deben aparecer en todo caso como capítulos en el presupuesto.

2) Hondakinen kudeaketari, segurtasun eta osasunari eta kalitate-kontrolari buruzko kapituluak

2) Capítulos de gestión de residuos, seguridad y salud y control de calidad

Gainera, kapitulu hauei dagozkien zenbatekoak era koherentean jasanaraz daitezke, diruz lagundu daitezkeen jarduketei buruzko kapituluei dagokienez:

Además, las cuantías correspondientes a los siguientes capítulos se pueden repercutir coherentemente respecto a los capítulos correspondientes a las actuaciones subvencionables:

2.1.– Hondakinen kudeaketa.

2.1.– Gestión de residuos.

2.2.– Obraren segurtasuna eta osasuna.

2.2.– Seguridad y salud de la obra.

2.3.– Kalitate-kontrola.

2.3.– Control de calidad.

Horretarako, bi aukera daude:

Para ello existen dos opciones:

– Kapitulu bereiz gisa sartzea aurrekontuan, eta hala bada diruz lagundu daitekeen jarduketa bakoitzaren portzentajearen arabera jasanaraziko da (kapitulu horiek kanpo utzirik).

– Incluirlos en el presupuesto como capítulos independientes, en cuyo caso la repercusión se hará según el % de cada actuación subvencionable sobre el total de la obra (excluidos estos capítulos).

– Diruz lagundu daitekeen jarduketa bakoitzean azpikapitulu gisa sartzea; adibidez:

– Incluirlos como subcapítulo dentro de cada actuación subvencionable; por ejemplo:

• Kapitulua: Energia-efizientzia / Jarduketa pasiboak (fatxada + estalkia)

• Capítulo: Eficiencia Energética / Actuaciones pasivas (fachada + cubierta).

○ Azpikapitulua: Jarduketa pasiboetako hondakinen kudeaketa.

○ Subcapítulo: Gestión de residuos actuaciones pasivas.

• Kapitulua: Irisgarritasuna (obra zibila + igogailua).

• Capítulo: Accesibilidad (Obra civil + ascensor).

○ Azpikapitulua: Irisgarritasun obretako hondakinen kudeaketa

○ Subcapítulo: Gestión de residuos obras accesibilidad.

3) Bitarteko osagarriak eta diruz lagundu daitezkeen jarduketetan jasanaraz daitezkeen beste kontzeptu batzuk.

3) Medios auxiliares y otros conceptos repercutibles a las actuaciones subvencionables.

Azalpen hauek proposamena gauzatzeko proiektuaren fasean jaso behar dira; hala ere, memoria teknikoaren fasean hartu behar dira aintzat, zenbatespen ekonomiko zehatzagoa egin ahal izateko.

Las siguientes explicaciones se deben reflejar en la fase del proyecto de ejecución de la propuesta, si bien se deben tener en cuenta en la fase de la memoria técnica a efectos de hacer una estimación económica más precisa.

Ohikoa da birgaitzeko lanetan bitarteko osagarriak egotea eta zuzeneko lotura izatea diruz lagundu daitezkeen jarduketekin; halakorik gabe, ezinezkoa litzateke horiek gauzatzea. Era berean, badira aurretiaz egiten diren zenbait jarduketa (eraispenak, desmuntatzeak...), jarduketak gauzatzeko ezinbestekoak direnak.

Es habitual que en las obras de rehabilitación existan medios auxiliares que estén directamente ligados con las obras correspondientes a actuaciones subvencionables y sin los cuales la ejecución de las mismas sea imposible. Del mismo modo, existen actuaciones previas (demoliciones, desmontaje,...) indispensables para la ejecución de las actuaciones.

Halakoetan, diruz lagundu daitezkeen jarduketekin lotura hertsi-hertsia duten bitarteko osagarriei eta aurretiazko jarduketei buruz ari garela betiere, diruz lagundu daitezkeen jarduketetan sar daitezke azpikapitulu gisa. Hala gertatzen da, adibidez, aldamioa jartzen bada fatxada baten birgaikuntza energetikoa egiteko, edo fatxadako zenbait elementu eraisten badira, edo zenbait hodi desmuntatzen badira birgaitze-lana egin ahal izateko.

En estos casos, y refiriéndose siempre a medios auxiliares y a actuaciones previas intrínsecamente vinculados a actuaciones subvencionables, se permite introducirlos también como subcapítulos en las actuaciones subvencionables. Es el caso de un andamio que se coloca para llevar a cabo la rehabilitación energética de una fachada, o la demolición de ciertos elementos de fachada o el desmontaje de ciertas conducciones para acometer la rehabilitación.

Bitarteko osagarri eta aurretiazko jarduketa horiek diruz lagungarritzat hartzeko, berariaz jaso behar dira azpikapitulu gisa diruz lagundu daitekeen dagokion jarduketaren kapituluan, proiektuaren gauzatze-fasean aurrekontua egiten denean. Fase horretan, diruz lagundu daitezkeen jarduketen kapitulu edo azpikapitulu bakoitzean jasanarazi direla ulertuko da.

Para que dichos medios auxiliares y actuaciones previas se consideren subvencionables deberán aparecer expresamente como subcapítulos del capítulo de la actuación subvencionables correspondiente cuando se realice el presupuesto en la fase del proyecto de ejecución. En esta fase se entenderán repercutidos a cada capítulo o subcapítulo de las actuaciones subvencionables.

4) Beste kapitulu batzuk.

4) Otros capítulos.

Diruz lagundu daitezkeenak ez ezik, beste jarduketa batzuk ere obren xede badira, aurrekontuan kapitulu bereizien bidez justifikatuko dira.

Cuando las obras tengan por objeto otras actuaciones además de las subvencionables, estas se justificarán mediante capítulos independientes en el presupuesto.

3.– PLANOAK.
3.– PLANOS.

Planoen eskala eta neurria normalizatuak izan beharko dira. Horien zehaztapen-maila aurreproiektu batena izango da; dena dela, gaur egungo egoeraren eta birgaitu ondorengo egoeraren irisgarritasun-baldintzak justifikatzeko behar diren kotak eta oharrak egin beharko dira.

La escala de los planos y el tamaño de los mismos deberán ser normalizado. El grado de definición de los mismos será el de un anteproyecto, si bien deberán realizarse las acotaciones y anotaciones necesarias para justificar las condiciones de accesibilidad del estado actual y del estado reformado.

1) Egoeraren eta kokalekuaren planoak.

1) Plano de situación y emplazamiento.

2) Gaur egungo egoeraren oinplanoak, sekzioak eta altxaerak. Honako hauek adierazi behar dira:

2) Plantas, secciones y alzados generales del estado actual. Se deben indicar:

a) Itxitura motak, memoria deskribatzailearen arabera.

a) Los distintos tipos de cerramiento, según memoria descriptiva.

b) Arotzeria motak, memoria deskribatzailearen arabera.

b) Los distintos tipos de carpintería, según memoria descriptiva.

c) Dauden kanpoko espazioak, memoria deskribatzailearen arabera.

c) Los espacios exteriores existentes, según memoria descriptiva.

3) Birgaitu ondorengo egoeraren oinplanoak, sekzioak eta altxaerak (esku-hartzearen ondorioz nabarmen aldatu direnak baino ez). Honako hauek adierazi behar dira:

3) Plantas, secciones y alzados generales del estado reformado (solo aquellos en los que la intervención produzca cambios significativos). Se deben indicar:

a) Energia hobetzeko itxiturak, memoria deskribatzailearen arabera.

a) Aquellos cerramientos objeto de mejora energética, según memoria descriptiva

b) Hobetu edo ordeztu beharreko arotzeriak, memoria deskribatzailearen arabera.

b) Aquellas carpinterías objeto de mejora o sustitución, según memoria descriptiva

c) Egoera eraberrituan dauden espazioak, etxebizitza bakoitzean hauek bereiziz:

c) Los espacios existentes del estado reformado, diferenciando en cada vivienda:

i) Espazio sortu berriak: kotatuta eta ondoriozko azalera erabilgarria adierazita.

i) Espacios de nueva creación: acotados e indicando la superficie útil resultante

ii) Handitu beharreko espazioak: kotatuta eta handitutako azalera erabilgarria eta guztizko azalera erabilgarria adierazita.

ii) Espacios objeto de ampliación: acotados e indicando la superficie útil ampliada y la superficie útil total.

4) Egungo egoeraren irisgarritasun-baldintzak (bide publikotik), eta suteei aurre egiteko dauden segurtasun-baldintzak:

4) Condiciones de accesibilidad del estado actual, desde la vía pública, y condiciones existentes de seguridad frente a incendios:

a) Hiri-eremuaren eta atarirako sarbidearen oinplanoak, kota orokorrak eta zirkuluak barne, irisgarritasun-araudia betetzen den egiaztatzeko, eta dauden aldapak eta maldak adierazita.

a) Planta del entorno urbano y acceso a portal, con cotas generales y círculos a efectos de justificación de la normativa de accesibilidad, e indicando pendientes y rasantes existentes.

b) Eredu-oinplanoa eta kota orokorrak komunikatzeko nukleoa.

b) Núcleo de comunicación de la planta tipo con cotas generales.

5) Birgaitu ondoko egoeraren irisgarritasun-baldintzak eta suteei aurre egiteko segurtasun-baldintzak.

5) Condiciones de accesibilidad y condiciones de seguridad frente a incendios del estado reformado.

a) Hiri-eremuaren eta atariko sarbidearen goitiko bista, kota orokorrak eta zirkuluak barne, irisgarritasun-araudia betetzen den egiaztatzeko, eta proposatutako aldapak eta maldak adierazita. Suteei aurre egiteko babes-sistemen antolamendua.

a) Planta del entorno urbano y acceso a portal, con cotas generales y círculos a efectos de justificación de la normativa de accesibilidad, e indicando pendientes y rasantes propuestas. Disposición de los sistemas de protección en caso de incendios.

b) Eredu-oinplanoa eta kota orokorrak komunikatzeko nukleoa. Suteei aurre egiteko babes-sistemen antolamendua.

b) Núcleo de comunicación de la planta tipo con cotas generales. Disposición de los sistemas de protección en caso de incendios.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental