Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

127. zk., 2020ko ekainaren 30a, asteartea

N.º 127, martes 30 de junio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
2555
2555

EBAZPENA, 2020ko ekainaren 24koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena. Horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko langile okupatuei lehentasunez zuzendutako prestakuntza-eskaintza finantzatzeko dirulaguntzen deialdia argitaratzen da 2020-2022 aldirako.

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de subvenciones para financiar la oferta formativa 2020-2022, dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2020ko ekainaren 23ko bilkuran hartutako Erabakiaren bitartez, onartu egin du Euskal Autonomia Erkidegoan langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2020-2022 aldiko prestakuntza-eskaintza finantzatzeko dirulaguntzen deialdia, eta, Lanbideren Estatutuen 10.2 artikuluaren p) apartatuan xedatutakoarekin bat etorriz (estatutu horiek maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onetsi ziren), erakunde autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio deialdia argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 23 de junio de 2020, ha aprobado la convocatoria de subvenciones para financiar la oferta formativa 2020-2022 dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado p) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde al Director General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Azaldutakoagatik, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea Euskal Autonomia Erkidegoan langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2020-2022 aldiko prestakuntza-eskaintza finantzatzeko dirulaguntzen deialdia. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2020ko ekainaren 23ko bilkuran hartutako Erabakiaren bidez onetsi zuen deialdi hori, eta ebazpen honen eranskinean jasota dago.

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria de subvenciones para financiar la oferta formativa 2020-2022, dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 23 de junio de 2020, recogida como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Jakinaraztea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango dituela ondorioak laguntzen deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas, surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Adieraztea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiaren aurka, zeinaren bidez deialdia onartzen baita, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaiola organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria, podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de junio de 2020.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

ERANSKINA
ANEXO
LEHENTASUNEZ EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANGILE OKUPATUEI ZUZENDUTAKO 2020-2022 ALDIRAKO PRESTAKUNTZA-ESKAINTZA FINANTZATZEKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LA OFERTA FORMATIVA 2020-2022 DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Langile okupatuei lehentasunez zuzendutako enplegurako lanbide-heziketa funtsezkoa da bizialdi osoko prestakuntza bermatzeko, langileak eta enpresak ezaguera oinarrian duen gizartera egokitzeko eta langileen gaitasun profesionalari eusteko Europako Enplegurako Estrategiaren esparruan garatzen diren produkzio-prozesuek izan ditzaketen aldaketen aurrean.

La formación profesional para el empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas es un instrumento esencial para garantizar la formación a lo largo de la vida, la adaptación de las personas trabajadoras y de las empresas a la nueva sociedad basada en el conocimiento y el mantenimiento de la capacitación profesional de las personas trabajadoras en supuestos cambios y mutaciones de los procesos productivos en el marco de la Estrategia Europea para el Empleo.

Prestakuntza, langileei lan-bizitzan beharko duten kualifikazioa emateaz gain, lehentasunezko balio estrategiko bat da aldaketa teknologiko, ekonomiko eta soziala dakarten prozesuetan, eta, hori dela-eta, funtsezkoa da enpleguaren egonkortasuna eta gizarte-kohesioa lortzeko.

Además de proporcionar a las personas trabajadoras la cualificación que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral, la formación constituye un valor estratégico prioritario en los procesos de cambio tecnológico, económico y social y es, por eso, un instrumento esencial para la estabilidad en el empleo y la cohesión social.

COVID-19aren krisiaren ondorioz sortu den nahasmendu ekonomiko eta sozial masiboa EAEko biztanle aktibo eta enpresa gehienei eragiten ari zaie eta eragiten jarraituko du epe labur eta ertainean. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak enplegua, enpresak eta jarduera ekonomikoa lehengoratzen lagundu nahi du bere eskumenen esparruan.

La masiva perturbación económica y social derivada de la crisis por el COVID-19 está afectando y va a seguir afectando a la mayor parte de las empresas y de la población activa de la CAPV en el corto y medio plazo. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo quiere contribuir dentro de sus competencias, a la recuperación del empleo, de las empresas y de la actividad económica.

Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituenak eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituenak, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari esleitzen dizkio enplegu-politika eta enplegurako lanbide-heziketa, Lanbide Heziketaren eta Etengabeko Prestakuntzaren arloarekin koordinazioan. Azken hori honako hauen arduraduna da: lanbide-heziketa osoaren planifikazio estrategikoa, diseinua eta ildoak prestatzearena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetzarekin, azken horrek dauzkan ardurei dagokienez.

El Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la política de empleo, así como la formación profesional para el empleo, en coordinación con el área de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente que es la responsable de elaborar la planificación estratégica, el diseño y las directrices de toda la formación profesional en su conjunto, con la colaboración, desde sus responsabilidades, de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Bestalde, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoari dagokio, beste zenbait funtzioren artean, enplegu-programen, enplegurako prestakuntza-programen eta autoenplegua eta enpresen sorkuntza sustatzeko programen kudeaketa. Egiteko horiek barnean hartzen dute dagozkion dirulaguntza deialdiak onartu eta izapidetzea, hala ezarrita baitago maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuak onarturiko erakunde autonomoaren estatutuen 3.b) artikuluan.

Adscrito a este Departamento, el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de los programas de empleo, formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas, función que incluye la aprobación y tramitación de las correspondientes convocatorias subvencionales, según se encuentra establecido en el artículo 3.b) de los Estatutos del organismo autónomo, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo.

Orobat, maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duenak, 9. artikuluan xedatzen duenez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua da Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa programatzeko, kudeatzeko eta kontrolatzeko eskumena duen organoa.

Asimismo, el Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi establece, en su artículo 9, que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo es el organismo competente para la programación, gestión y control de la formación profesional para el empleo en Euskadi.

Dekretu horrek langile okupatuentzako prestakuntza-eskaintza arautzen du, 25. artikuluan, enplegurako prestakuntza-ekimenen artean, eta enpresek programatutako prestakuntzak estaltzen ez dituen beharrak hartuko ditu kontuan, eta haren osagarri izango da, beharrizan sektorial nahiz zeharkakoei erantzungo dieten prestakuntza-ekintzak biltzen dituen prestakuntza-programen bitartez.

El citado Decreto regula en su artículo 25, entre las iniciativas de formación para el empleo, la oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas, previendo que la misma atenderá a las necesidades no cubiertas por la formación programada por las empresas y se desarrollará de manera complementaria a esta mediante programas de formación que incluyan acciones formativas que respondan a necesidades de carácter tanto sectorial como transversal.

Xede horri erantzuten diote erabaki honen bidez onartutako finantzatu beharreko prestakuntza-ekintzek. Horiei esker, Euskal Autonomia Erkidegoko langileek prestakuntza-eskaintza zabala izango dute enpresetan sustatutako prestakuntza-planen osagarri gisa edo, horrelakorik izan ezean, horien prestakuntza-premiei erantzun ahal izango zaie.

A este objeto responden las acciones formativas a financiar al amparo de la convocatoria que se aprueba mediante este Acuerdo, que posibilitan que las personas trabajadoras de la Comunidad Autónoma del País Vasco dispongan de una oferta formativa amplia, que sirva de complemento a los planes de formación que hayan sido promovidos por las empresas o que, en ausencia de estos, contribuya a cubrir sus necesidades formativas.

Bestalde, 1995eko irailaren 27ko Etengabeko Prestakuntzari buruzko Lanbidearteko Akordioa eta, horren ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Etengabeko Prestakuntzarako Hiruko Akordioa (horren bidez Eusko Jaurlaritzak bere egiten zuen gizarte-eragileek erabakitako eredua, eta alderdiek onetsitako betekizunak zehazten ziren) sinatzearen ondorioz, Hobetuz-Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa sortu zen, honako helburu hauek betetzeko: EAEn lanean ari diren langileen prestakuntza kudeatzea eta zuzentzea, enpresen, langileen eta ikastetxeen artean etengabeko prestakuntzarekiko interesa piztea, eta prestakuntza hori ahalik eta gehien zabaltzeko eta ahalik eta eraginkortasun handiena izateko baldintzak sustatzea.

Por otro lado, en base a la suscripción, el 27 de septiembre de 1995, del Acuerdo Interprofesional sobre Formación Continua y el posterior Acuerdo Tripartito para la Formación Continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco, por el que el Gobierno Vasco asumía el modelo acordado por los agentes sociales, se creó la Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua-Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa-Hobetuz, con el objeto de asumir la gestión y dirección de la formación de las personas trabajadoras ocupadas en la CAPV, y la responsabilidad general de promover entre empresas, trabajadores y centros educativos el interés por la formación profesional continua y las condiciones para que esta actividad alcance la máxima extensión y eficacia.

Enplegurako lanbide-heziketaren arloko egitekoak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeak, eta 4/2015 Errege Lege Dekretuak eta 30/2015 Legeak (eta horien garapenek) burututako lanbide-heziketaren erreforma sakonak eragin zuten Hobetuz fundazioa errealitate berrietara egokitu beharra.

El traspaso a la Comunidad Autónoma de Euskadi de las funciones y servicios en materia de formación profesional para el empleo y la profunda reforma de la formación profesional para el empleo llevada a cabo por el Real Decreto-ley 4/2015 y la Ley 30/2015, y sus posteriores desarrollos, llevaron a una adaptación de la fundación Hobetuz a las nuevas realidades.

2016an, Hobetuz Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio bihurtu zen. Aldaketa hori Hobetuz Fundazioa Lanbiden integratzeko prozesuaren lehen urratsa izan zen, eta prozesu hori bukatu zen, hain zuzen ere, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioko (Hobetuz) langileak subrogatzeari buruzko uztailaren 30eko 127/2019 Dekretua argitaratzearekin eta Hobetuz Fundazioaren Patronatuak 2019ko azaroaren 27ko bileran hartutako erabakiarekin, zeinak baimendu baitzuen Hobetuz fundazioaren likidazio-prozesuaren hasiera. Gertakari horien ondorioz, Lanbidek bere gain hartu zituen Hobetuz Fundazioak 2020ko urtarrilaren 1etik orain arte egindako kudeaketa-lanak.

Durante 2016 se procedió a la transformación de Hobetuz en fundación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Esta transformación supuso el primer paso dentro del proceso de integración de la Fundación Hobetuz en Lanbide, que culminó con la publicación del Decreto 127/2019, de 30 de julio, de subrogación del personal de la Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua-Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa (Hobetuz) por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y el acuerdo adoptado por el Patronato de la Fundación Hobetuz en su reunión de 27 de noviembre de 2019 autorizando el comienzo del proceso de liquidación de la Fundación Hobetuz. Estos hechos conllevan la asunción de las tareas de gestión llevadas hasta el momento por la Fundación Hobetuz, por parte de Lanbide, a partir del 1 de enero de 2020.

Aurreko deialdiari dagokionez, funtzionamenduaren ildo orokorrari eutsi zaio. Prestakuntza Planaren finantzaketa- eta justifikazio-sistemaren aldaketa nabarmendu behar da; izan ere, kostu sinplifikatuen eredu bati atxikita dago, eta jasotako laguntzen kudeaketa eta likidazioa erraztuko duten modulu ekonomiko berriak izango ditu.

En relación con la convocatoria anterior, la duración se mantiene la línea general de funcionamiento. Cabe destacar la modificación del sistema de financiación y justificación del Plan Formativo, sujeto a un modelo de costes simplificados, con nuevos módulos económicos que facilitarán la gestión y liquidación de las ayudas recibidas.

Aurrekari horiek kontuan hartuta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren proposamenez, erakunde autonomo horretako Administrazio Kontseiluak, 2020ko ekainaren 23ko bilkuran, onartu egin zuen Euskal Autonomia Erkidegoan langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2020-2022 aldirako prestakuntza-eskaintza finantzatzeko dirulaguntzen deialdia, honako termino hauetan:

Con estos antecedentes, a propuesta del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de 23 de junio de 2020, aprueba la convocatoria de subvenciones para financiar la oferta formativa 2020-2022 dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los siguientes términos:

1. artikulua.– Xedea eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 1.– Objeto y recursos económicos.

1.– Hainbat urtetarako deialdi honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan langile okupatuei lehentasunez zuzendutako prestakuntza-eskaintza osatzen duten enplegurako Prestakuntza Planak finantzatzeko 2020ko ekitaldiko laguntzak arautzea, 2020tik 2022ra gauzatu beharrekoak. Prestakuntza-plan horietan, hainbat prestakuntza-ekintza gauzatuko dira, helburu dutenak langileen konpetentzia eta kualifikazioa hobetzea eta banan-banan berriro kualifikatzea.

1.– Es objeto de la presente convocatoria plurianual, la regulación de las ayudas a conceder en el ejercicio 2020, destinada a financiar los Planes de Formación para el empleo que constituyen la oferta formativa dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco a ejecutar durante los ejercicios 2020 a 2022, que incluyan acciones formativas, orientadas tanto a la mejora de competencias y cualificaciones como a la recualificación de las personas trabajadoras a nivel individual.

2.– Deialdi hau finantzatzera bideratuko diren baliabide ekonomikoak 29.797.020 euro dira; horietatik, 7.151.285 euro 2020ko ordainketa-kredituari dagozkio; 15.494.450 euro 2021eko konpromiso-kredituari; eta, 7.151.285 euro, 2022ko konpromiso-kredituari.

2.– Los recursos económicos destinados a la financiación de la presente convocatoria ascienden a 29.797.020 de euros, y de los cuales, 7.151.285 de euros corresponden al crédito de pago de 2020, 15.494.450 de euros al crédito de compromiso de 2021, y 7.151.285 de euros al crédito de compromiso del 2022.

3.– Prestakuntza-planak finantzatzeko aurrekontu-kreditua I. eranskinean aurreikusitako moduan banatuko da, dirulaguntza-lerroen arabera. 49 lerro dira guztira; 1 teleprestakuntzari dagokio eta 48 aurrez aurreko prestakuntzari. Azken horiek Lurralde Historikoaren arabera daude banatuta, eta 16 lerro daude horietako bakoitzean; horietatik 13 sektore-eremuko prestakuntzako lanbide-arloei edo lanbide-arloen taldeei dagozkie, eta 3 zeharkako konpetentzien prestakuntzari.

3.– El crédito presupuestario destinado a la financiación de los Planes de Formación se distribuirá del modo previsto en el Anexo I, por líneas subvencionales. Son 49 líneas en total, 1 correspondiente a Teleformación y 48 a formación presencial, divididas estas últimas por Territorio Histórico, 16 en cada uno de ellos, de las cuales 13 líneas corresponden a familias o grupos de familias profesionales de formación en el ámbito sectorial y 3 a formación en competencias trasversales.

Banaketa hori aldatu ahal izango da, aurrekontu-kreditua agortze aldera, 8. artikuluan dirulaguntzak esleitzeko baldintzei buruz xedatutakoaren arabera.

Esta distribución podrá ser objeto de modificación a los efectos de agotar el crédito presupuestario, según los términos de adjudicación de las subvenciones previstos en el artículo 8.

4.– Ez dute finantzaketarik jasoko enpresa bakar bateko lanpostuetara aplika daitekeen irakaskuntza eskaintzen duten eta beste enpresa batzuetan erabili ezin diren kualifikazioak eskaintzen dituzten prestakuntza-ekintzek, ez eta nagusiki prestakuntza-prozesu baten garapena (irakaskuntza-ikaskuntza) bilatzen ez duten ekintzek ere.

4.– No serán financiables las acciones formativas que incluyan enseñanzas aplicables a puestos de trabajo de una única empresa y que ofrezcan cualificaciones que no sean transferibles a otras empresas y aquellas cuyo componente fundamental no sea el desarrollo de un proceso de formación (enseñanza-aprendizaje).

2. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

1.– Deialdi honetan jasotako laguntzen onuradun izan daitezke Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren edo Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren mendekoak ez diren prestakuntza-erakunde pribatu edo publikoak, betiere deialdi hau argitaratu baino lehenago Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Erregistroan, autonomia erkidegoren bateko prestakuntzarako beste entitate-erregistro batean edo Prestakuntza Entitateen Estatuko Erregistroan inskribatuta eta/edo egiaztatuta daudenak.

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas contenidas en la presente convocatoria las entidades de formación privadas o públicas no dependientes del Departamento de Educación o del de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, acreditadas y/o inscritas con anterioridad a la fecha de presentación de solicitudes en el Registro de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en cualquier otro Registro de entidades de formación para el empleo de carácter autonómico o en el Registro Estatal de Entidades de Formación.

2.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntza eskuratzeko, prestakuntza-erakundeek bermatu beharko dute badituztela diruz laguntzea eskatu duten prestakuntza-plana aurrera eramateko behar diren bitarteko pertsonal eta materialak, edo dirulaguntza esleitu ondoren eskuratzeko konpromisoa hartu beharko dute. Prestakuntza-jardueraren egikaritzea ezingo da azpikontratatu. Horren ondorioetarako, irakasleak (pertsona fisikoak) prestakuntza emateko kontratatzea ez da azpikontrataziotzat hartuko.

2.– Para acceder a la subvención prevista en esta convocatoria, las entidades de formación deberán garantizar que disponen de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo el plan de formación para el que se solicita la ayuda o comprometerse a disponer de ellos tras la adjudicación de la subvención. No está permitida la subcontratación de la ejecución de la actividad formativa. A esos efectos, no se considera subcontratación la contratación del personal docente (personas físicas) para la impartición de la formación.

Horretarako, honako hauek egiaztatu beharko dituzte:

Para ello deberán acreditar los siguientes extremos:

a) Ahalmen ekonomiko eta finantzarioa, eta horretarako, egiaztatu beharko dute langile langabeentzat eta/edo okupatuei zuzendutako enplegurako prestakuntzari lotuta 2013, 2014, 2016 eta 2017 ekitaldietan (batez besteko haztatua) eskatutako dirulaguntza baino negozio-bolumen handiagoa izan dutela Administrazio Publikoekin, bi bider handiagoa.

a) Capacidad económica y financiera, entendiéndose por tal un volumen de negocio con Administraciones Públicas, asociado a la formación para el empleo de oferta de personas trabajadoras desempleadas y/u ocupadas, en los ejercicios 2013, 2014, 2016 y 2017 (media ponderada) multiplicada por dos, superior a la subvención solicitada.

Kontuan hartuko den negozio-bolumena izango da pertsona okupatuen prestakuntzarekin lotutakoaren % 100 eta langabeen prestakuntzarekin lotutakoaren % 30.

El volumen de negocio que se considerará será el 100% del relacionado con la formación de personas ocupadas y el 30% del de formación de personas desempleadas.

Eskatzailea sozietate talde batekoa bada, taldearen ahalmen ekonomiko eta finantzarioa hartuko da kontuan, eta halakotzat joko da 1407/2013 Erregelamenduaren (EB) 2.2 artikuluan enpresa bakarraren definizioarekin bat datorrena edo Merkataritzako Kodearen 42. artikuluan sozietate aldearen definizioarekin bat datorrena.

En el supuesto de pertenencia a un grupo de sociedades, se tendrá en cuenta la capacidad económica y financiera del grupo, entendiendo por tal aquel que responda a la definición de única empresa contenida en el artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 o de grupo de sociedades previsto en el artículo 42 del Código de Comercio.

Baldintza hori ez da egiaztatu beharko aurkeztutako prestakuntza-planerako eskatutako dirulaguntza 20.000 eurotik beherakoa bada.

No será preciso acreditar este requisito en el caso de que la subvención solicitada para el plan de formación presentado sea inferior a 20.000 euros.

b) Erakundeak prestakuntza-plana egikaritzeko baliatuko dituen instalazioak eta giza baliabideak.

b) Instalaciones y recursos humanos de la entidad que se destinarán a la ejecución del plan de formación.

Instalazio eta baliabide horiek propioak izan daitezke, edo beste erakunde pribatu edo publiko batzuenak, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean egon beharko dute, bai modalitate presentzialean emango diren prestakuntza-ekintzen kasuan, bai teleprestakuntza-modalitatean emango diren prestakuntza-ekintzetako prestakuntza-saio presentzialak eta/edo azken ebaluazio-probak egiteko.

Tales instalaciones y recursos podrán ser propios o de titularidad de terceras entidades privadas o públicas y se deberá disponer de ellos en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco para las acciones formativas impartidas en la modalidad presencial y para la realización de las sesiones de formación presencial y/o pruebas de evaluación final presenciales en el caso de acciones formativas impartidas en la modalidad de teleformación.

Hori egiaztatzeko, erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpen bat erantsi beharko zaio eskaerari. Edonola ere, erakunde eskatzaileak adierazpen horretan jasotako datuak egiaztatzeko dokumentazioa prest izan beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarentzat.

Esta información se acreditará mediante la declaración responsable del representante legal de la entidad incorporada al formulario de la solicitud. En todo caso, la entidad solicitante deberá tener a disposición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la documentación que sustente la veracidad de los datos contenidos en la citada declaración.

Gaitasun ekonomiko eta finantzarioari buruz, dagokion administrazio publikoaren egiaztagiria erantsi beharko da, II. eranskinean jasotako ereduaren arabera, honako datu hauek egiaztatzeko: okupatuentzako eta/edo langabeentzako deialdi mota, onuradun izandako urteak, eta urte bakoitzean azkenean likidatu ziren zenbatekoak. Lanbideren 2013, 2014, 2016 eta/edo 2017ko deialdietako erakunde onuradunen kasuan, ez da beharrezkoa izango lau deialdi horien ziurtagiria aurkeztea.

En relación con la capacidad económica y financiera, se deberá adjuntar un certificado de la Administración Pública correspondiente, según modelo previsto en el Anexo II, certificando el tipo de convocatoria de oferta de ocupados y/o desempleados, los años en los que ha sido beneficiario y las cantidades finalmente liquidadas por año. En el caso de las Entidades beneficiarias de las Convocatorias de Lanbide de 2013, 2014, 2016 y/o 2017 no será necesario adjuntar la certificación de esas cuatro Convocatorias.

3.– Ezingo dira izan onuradunak honako egoera hauetako batean dauden erakundeak:

3.– No podrá obtener la condición de entidad beneficiaria aquella en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean ez izatea.

a) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla, dirulaguntza eman eta ordainketa bakoitza egin baino lehen. Hala ere, erakunde eskatzaileak berariaz aurka egin diezaioke egiaztatze horri, eta, halakorik egiten badu, baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social se verificará automáticamente por el órgano gestor, con anterioridad a la concesión de la subvención y a la realización de cada uno de los pagos. No obstante, la entidad solicitante podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) Dirulaguntzak itzultzeko dagozkion ordainketa guztiak eginak ez izatea.

b) No hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

c) Eskatzaileak zigor edo administrazio-zehapenen bat izatea, dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukerarik gabe uzten duenik, edo horretarako ezgaitzen duen lege debekuren bat izatea, honako hauengatik gertatutakoak barnean direla:

c) Estar sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido:

Sexu-bazterkeriagatik zigorren bat jaso izana, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoak, edo martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerakoak, ezarritakoaren arabera.

Por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onarturiko Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bateginak 46.1.b) eta 46.bis.1.b) artikuluetan xedatutako zehapen osagarri batek hala ezartzen badu.

Por imposición de sanción accesoria prevista en los artículos 46.1.b) y 46 bis.1.b) del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, mediante resolución firme.

d) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako egoeretakoren batean egotea, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

d) Encontrarse en alguna de las restantes circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones.

3. apartatuan aurreikusi baina Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egiaztatu ez dituen baldintzak, eskaeran dageon erantzukizunpeko adierazpenerako formularioa betez egiaztatu beharko dira.

Los requisitos previstos en este apartado 3 que no sean verificados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, serán acreditados mediante la declaración responsable que forma parte del formulario de solicitud.

3 artikulua.– Diruz lagun daitekeen prestakuntza- eta jarduera-plana.

Artículo 3.– Planes de Formación y Actuación subvencionable.

1.– Prestakuntza-plantzat hartuko da prestakuntza-behar jakin batzuei erantzuteko osatutako prestakuntza-ekintzen multzoa, betiere kontuan hartuta, ekintzen xede den kolektiboaren tamainagatik, aurreikusitako prestakuntza-orduen bolumenagatik edo bestelako ezaugarri garrantzitsu batzuengatik, hartzaileen konpetentziak nabarmen hobetzen direla.

1.– Se entiende por Plan de Formación el conjunto de acciones formativas con las que se pretende dar respuesta a unas necesidades formativas concretas y que, por la dimensión del colectivo al que se dirige, por el volumen de horas de formación previstas o por otras circunstancias de particular relevancia, produzca un especial impacto en el incremento de las competencias de sus destinatarios.

2.– Bete beharreko helburuen eta erakunde onuradunen prestakuntza-esparruaren edo -izaeraren arabera, prestakuntza-planen baitan profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea xede duten ekintzak eta/edo sektore produktibo jakin bateko konpetentzien eta/edo hainbat jarduera-sektoretako konpetentzia horizontal eta zeharkakoen prestakuntzara bideratutako beste ekintza batzuk jaso ahal izango dituzte.

2.– En función de los objetivos a cubrir, del ámbito o naturaleza de la formación y de las entidades beneficiarias, los planes de formación podrán contener acciones conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad y/u otras que estén dirigidas a la formación de personas trabajadoras en competencias específicas de un sector productivo concreto y/o en competencias horizontales y transversales de varios sectores de actividad.

3.– Prestakuntza-ekintzak.

3.– Acciones formativas.

3.1.– Deialdi honen ondorioetarako, prestakuntza-ekintzatzat hartuko da helburu, eduki eta iraupen propioak dituen irakaste- eta ikaste-prozesua, langileen konpetentzia eta kualifikazioak hobetzera bideratuta dagoena, baita horien lanbide-eguneratzea eta -espezializazioa hobetzera ere.

3.1.– A los efectos de esta convocatoria, es acción formativa el proceso de enseñanza-aprendizaje con objetivos, contenidos y duración propios, que se dirige a la mejora de las competencias y cualificaciones de los trabajadores y trabajadoras y a su actualización y especialización profesional.

Diruz lagundu ahal izango da deialdiaren egun berean Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren webgunean argitaratuko diren espezialitate programagarriei buruzko prestakuntza-planetako prestakuntza-ekintzak gauzatzea. Espezialitate horiek Prestakuntza Espezialitateen Katalogo Nazionaleko espezialitateak izango dira, edota enplegurako garrantzi berezia dutenak eta berariaz Euskal Autonomia Erkidegokoak direnak.

Podrán ser objeto de subvención la ejecución de acciones formativas contenidas en los Planes de Formación y relativas a las «Especialidades programables», que se publicarán en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo el mismo día de la publicación de la convocatoria y que se corresponden con especialidades del Catálogo Nacional de Especialidades Formativas así como otras de relevante significación para el empleo, específicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Teleprestakuntzako modalitatean, Euskal Autonomia Erkidegoko berariazko prestakuntza-ekintzak baino ez dira finantzatuko, Lanbideren webgunean argitaratuta dauden «EAE-ko finantza-laguntza espezifikoak» blokean sartuta daudenak, baita inskripzio berrikoak ere.

Solo serán objeto de financiación en modalidad de teleformación las acciones formativas específicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, incluidas en el bloque «AAFF Específicas de la CAPV» publicadas en la página web de Lanbide, así como las de nueva inscripción.

3.2.– Era berean, prestakuntza-planean aurreko puntuan jaso ez diren prestakuntza-ekintzak aurkeztu ahal izango dira, berritzaileak, garapen teknologikokoak edo salbuespenezkoak direlako, gehienez ere planeko ekintza guztien % 15ean.

3.2.– Asimismo, se podrán presentar en el plan de formación acciones formativas no incluidas en el punto anterior, por su carácter innovador, de desarrollo tecnológico o de excepcionalidad, como máximo en un 15% del total de las acciones del plan.

Kasu horretan, prestakuntza-ekintzek gutxienez 6 ordu eta gehienez 270 iraungo dute parte-hartzaile bakoitzeko. Salbuespen gisa, beste muga batzuk ezarri daitezke eskarian behar bezala justifikatuz gero.

En este caso, las acciones formativas tendrán una duración mínima, por participante, de 6 horas y máxima de 270 horas. Excepcionalmente se podrán considerar otros límites cuando justificadamente se acredite con la solicitud.

3.3.– Prestakuntza emateko modalitateak.

3.3.– Modalidades de impartición.

Prestakuntza-ekintzak modalitate hauetako batean eman beharko dira: presentziala, teleprestakuntza edo mistoa. Nolanahi ere, edozein modalitateko prestakuntza-ekintzak ezingo dira izan egunean 8 ordutik gorakoak.

Las acciones formativas deberán ser impartidas en alguna de estas modalidades: presencial, teleformación o mixta, sin que en ningún caso, la impartición diaria de las acciones formativas en cualquier modalidad pueda superar la duración de 8 horas:

a) Aurrez aurreko prestakuntzatzat jotzen da ikasgela batean irakasleek ikasle talde bati ezaguera berak eta aldi berean transmititzen dizkietenean, edozein motatako baliabide didaktikoak erabilita.

a) Se entiende por formación presencial aquella que tiene lugar en un aula, con la presencia de profesorado, que transmite los mismos conocimientos y en el mismo tiempo a un grupo de personas alumnas, independientemente del tipo de recursos didácticos que utilice.

b) Teleprestakuntzatzat jotzen da parte-hartzaileak ikaskuntzaren erritmoak bere denborara egokitzen dituenean; horretarako, prestakuntza-prozesua egingo den tokiaz gain, tutore/irakasleak izango ditu, zalantzak argitzeko eta aurrerapausoak egiaztatzeko. Modu horretan, erabilitako materialen edukiak osatu edo sendotuko ditu.

b) Se entiende por teleformación aquella en la que las personas participantes acomodan los ritmos de su aprendizaje a su disponibilidad individual, contando a tal fin, independientemente del lugar en el que se realice el proceso formativo, con un tutor o tutora/profesor o profesora, con el fin de resolver sus dudas y comprobar sus progresos, complementando así los contenidos de los materiales utilizados.

Teleprestakuntzako modalitatetzat jotzen da prestakuntza-ekintzak eskatzen duen parte presentziala iraupen osoaren % 20 edo gutxiago denean.

Se considerará modalidad de teleformación cuando la parte presencial que la acción formativa precisa sea igual o inferior al 20% de la duración total.

c) Modalitate mistoa diogunean, prestakuntza-ekintza bera emateko modalitate presentziala eta teleprestakuntza konbinatzen dituenaz dihardugu.

c) Se entiende por modalidad mixta la que combine para la impartición de una misma acción formativa las modalidades presenciales y teleformación.

Prestakuntza mistotzat hartzeko, modalitate bakoitzeko edukiek argi eta garbi bereizita eta zehaztuta egon behar dute, eta prestakuntza-ekintza finantzatzeko batu behar dira aurrez aurreko orduetarako aplikatutako moduluak eta teleprestakuntzako orduetarako aplikatutakoak (tutoretzak zernahi modalitatetakoak direla ere).

Para ser considerada formación mixta, los contenidos de cada modalidad tienen que estar claramente diferenciados y detallados, correspondiendo la financiación de la acción formativa a la suma de los módulos aplicados para las horas presenciales y los módulos aplicados a las horas de teleformación (independientemente de en qué modalidad sean las tutorías).

Modalitate bakoitzaren berezko baldintzak ere bete beharko dira, dagokion zatian.

Se deberá cumplir, asimismo, los requisitos propios de cada modalidad en la parte que corresponda.

3.4.– Teleprestakuntza-modalitatean irakasteko baldintzak:

3.4.– Requisitos para impartir en la modalidad de teleformación:

3.4.1.– Edukiei dagokienez:

3.4.1.– En relación con los contenidos:

a) Teleprestakuntzako eta prestakuntza mistoko modalitatean prestakuntza-ekintza bat egiteak irakaskuntza-ikaskuntza prozesu bat dagoela bermatu behar du, modalitate presentzialeko ekintzek bezala. Teleprestakuntzak parte-hartzaileen, tutore-prestatzaileen eta beste toki batean kokatutako baliabideen arteko elkarreragina eskatzen du.

a) La realización de una acción formativa en modalidad de teleformación, y formación mixta, debe garantizar, de la misma forma que las acciones en modalidad presencial, la existencia de un proceso de enseñanza-aprendizaje. La teleformación requiere interactividad entre las personas participantes, tutoras-formadoras y recursos situados en distinto lugar.

b) Ez da teleprestakuntza pdf formatuko edo beste formaturen bateko edukiak deskargatzea.

b) No es teleformación la mera descarga de contenidos en PDF u otro formato.

c) Parte-hartzailea edukietatik/ikasgaietatik pasatzen denean erregistratuta geratu behar da.

c) El paso del participante por los contenidos / lecciones tiene que quedar registrado.

d) Parte-hartzaileek egingo duten prestakuntza-ekintzaren iraupena erakunde prestatzaileak adieraziko du, helburua lortzeko aproposena izango delakoan.

d) Las personas participantes deben realizar la acción formativa con la duración que la entidad formadora indica como adecuada para la consecución de los objetivos.

3.4.2.– Tutoretza-jarduerei dagokienez:

3.4.2.– En relación con las actividades de tutorización:

a) Teleprestakuntzarako, ikaskuntza sistematizatua dakarten euskarri didaktikoak erabili behar dira, eta, nahitaez, tutorearen laguntzarekin osatuko da.

a) La teleformación deberá llevarse a cabo con soportes didácticos que supongan un proceso de aprendizaje sistematizado, que necesariamente será complementado con asistencia tutorial.

b) Tutore berak ez du espezialitate desberdinetako prestakuntza-ekintzen tutoretza gauzatu behar. Egoera hori gertatzen bada, haien gaitasunak eta eskura duten laguntza teknikoa zehaztuko dira (adituak).

b) Un mismo tutor no debe ejercer la tutoría de acciones formativas de especialidades diferentes. Si se da esta situación, se detallarán sus capacidades y el apoyo técnico con el que se cuenta (expertos).

c) Tutore-prestatzaileak prestakuntza-prozesuan zehar egindako jarduera guztien erregistroa eramango du, parte-hartzaileek egindako kontsulten eta zalantzen argitzea bere funtzioko jarduera espezifikoetatik bereiziz; haien gutxienekoak deialdiaren 4. eta 13. artikuluetan zehazten dira. Tutore-prestatzailearen esku-hartzeak bat etorri behar du tutoreen jardunaren plangintzarekin eta prestakuntza-ekintzaren programazioarekin.

c) La persona tutora-formadora llevará un registro de todas las actuaciones realizadas durante el proceso formativo, distinguiendo la resolución de consultas y dudas realizadas por las personas participantes con las actividades específicas de su función, cuyos mínimos se especifican en artículo 4 y 13 de la convocatoria. La intervención de la persona tutora-formadora debe corresponder a la planificación de actuación de tutores y programación de la acción formativa.

3.4.3.– Jarraipen- eta ebaluazio-kontrolei dagokienez:

3.4.3.– En relación con los controles de seguimiento y evaluación:

a) Ebaluazio-probak egin ahal izateko, parte-hartzaileak proba horiek sortzen dituzten edukietan sartu behar du aldez aurretik, jarraipenaren eta ebaluazioaren plangintzan ezarritakoa kontuan hartuta.

a) Para poder realizar las pruebas de evaluación, el participante debe acceder previamente a los contenidos que las originan, teniendo en cuenta lo establecido en la planificación del seguimiento y evaluación.

b) Tutore-prestatzaileak bermatu behar du proba horiek prestakuntza-prozesua garatzeko sekuentzia egokiaren arabera egiten direla.

b) La persona tutora-formadora tiene que garantizar que estas pruebas se realizan según la secuencia adecuada para el desarrollo del proceso de formación.

c) Parte-hartzaile bukatutzat hartzeko, prestakuntza-ekintzarako ezarritako aldizkako jarraipen- eta ebaluazio-kontrolen % 75 egin behar ditu gutxienez.

c) Para tener la consideración de participante finalizado, tiene que haber realizado al menos el 75% de los controles periódicos de seguimiento y evaluación establecidos para la acción formativa.

3.4.4.– Plataformak sortutako erregistroei dagokienez:

3.4.4.– En relación con los registros generados por la plataforma:

a) Informazioa hobeto tratatzeko, Lanbidek eskatuko du plataformak sortutako eta erregistratutako datuak euskarri informatikoan eman diezazkioten (kalkulu-orria edo antzekoa): parte-hartzaileen jarduera-datuak (lehen eta azken sarbidearen datak, konexio-orduen kopurua, egun desberdinen kopurua), ebaluazio-proben datu osoak (burutze-data, erabilitako denbora...) eta egindako tutoretzei eta erantzundako kontsultei buruzko datu osoak, LAN-Fn erantsitako ereduaren arabera.

a) Para un mejor tratamiento de la información, Lanbide solicitará los datos generados y registrados por la plataforma en soporte informático tipo hoja de cálculo o similar: datos de actividad de las personas participantes (fechas de primer y último acceso, número de horas de conexión, número de días distintos), datos completos de las pruebas de evaluación (fechas de realización, tiempo empleado...) y datos completos sobre las tutorías realizadas y consultas respondidas, según modelo que se adjuntará en LAN-F.

b) Plataformak ikasleak eta egiten dituzten jarduera guztiak erregistratu behar ditu. Halaber, txostenak egitea erraztuko du, parte-hartzaileek ikastaro bakoitzeko elementu eta jarduera bakoitzetik egin duten pasaera eta plataforman egin dituzten kliken arteko denbora biltzeko.

b) La plataforma debe registrar las personas alumnas y todas las actividades que realizan. Así mismo, facilitará la edición de informes que permitan recoger el paso de las personas participantes por cada elemento y actividad de cada curso, así como los tiempos entre cada clicado realizado dentro de la plataforma.

3.4.5.– Deialdi honi begira, teleprestakuntza izango da Baliabide Etxeetan emandako prestakuntza. Baliabideetako Ikastetxetzat hartuko da banakako ekipamendu didaktikoa duen instalazioa; parte-hartzaileak hara joaten dira, hainbat euskarriren bidez prestakuntza eskuratzeko eta, han, beren zalantzak argitzeko tutoretza motaren bat edukiko dute.

3.4.5.– A efectos de esta convocatoria, se considerará la formación impartida en los Centros de Recursos como teleformación. Se entiende por Centro de Recursos la instalación con un determinado equipamiento didáctico de uso individual, al que las personas participantes acuden para adquirir la formación a través de diferentes soportes, teniendo además a su disposición algún tipo de tutoría para resolver sus dudas.

3.4.6.– Teleprestakuntza-plataformen gutxieneko ezaugarriak.

3.4.6.– Características mínimas de las plataformas de formación.

1) Prestakuntza gauzatzeko onuradunek erabiliko duten teleprestakuntza-plataformak honako baldintza hauek bete beharko ditu:

1) La plataforma de teleformación que utilicen los beneficiarios para la ejecución de la formación deberá reunir las siguientes condiciones:

a) Prestakuntza-proiektu bat edukitzea, ikasteko metodologia, jarraipena eta ebaluazioa zehaztuta.

a) Disponer de un proyecto formativo en el que se detalle la metodología de aprendizaje, el seguimiento y la evaluación.

b) Lineako eskuliburu bat eduki behar du ikaslearentzat, plataformaren eta ikaslearen beraren oinarrizko eragiketen funtzionamenduari buruzkoa, lineako prestakuntzaren jarraipena egiteko. Eskuliburua deskargatu eta off-line kontsultatu ahalko da.

b) Contar con un manual on-line para la persona alumna sobre el funcionamiento de la plataforma y de las operaciones básicas de la persona alumna con la misma para el seguimiento de la formación on-line, que se podrá descargar y consultar off-line.

c) Online ikaskuntza-programa bat edukitzea, ikasleentzako prestakuntza kudeatzeko eta bermatzeko ahalmen nahikoarekin, eta honako baldintza hauek betetzea:

c) Disponer de un sistema de aprendizaje «on-line» con capacidad suficiente para gestionar y garantizar la formación del alumnado, que deberá poseer los siguientes requisitos:

– Arau tekniko aplikagarrian adierazitako fidagarritasun-, segurtasun-, irisgarritasun- eta interaktibitate-mailak izatea.

– Reunir los niveles de fiabilidad, seguridad, accesibilidad e interactividad señalados en la norma técnica aplicable.

– Erabiltzaile posible guztiei aldi berean sartzeko aukera ematea, eta plataformaren banda-zabalera kurtsoaren etapa guztietan berdina izango dela bermatzea.

– Permitir un acceso simultáneo a todos los posibles usuarios, garantizando un ancho de banda de la plataforma que se mantenga uniforme en todas las etapas del curso.

d) Plataforma erabiltzeko lizentzia egokiak edukitzea.

d) Poseer las licencias adecuadas para el uso de la plataforma.

e) Inolako publizitaterik ez edukitzea. Logotipoa eta fabrikatzailearen copyrighta ez dira publizitatetzat hartuko.

e) No contener publicidad de ningún tipo. No se entenderá por publicidad el logotipo ni el copyright del fabricante.

f) Edukiak editatzea.

f) Editar contenidos.

g) Astean 7 egunez eta 24 orduz erabilgarri izatea.

g) Tener disponibilidad 24 x 7.

2) Honako komunikazio-tresna hauek ere eduki beharko ditu:

2) De igual modo, tendrá que disponer de las siguientes herramientas de comunicación:

a) Foroak: foro anitzak eta aldiberekoak ireki, itxi eta kategorizatzeko aukera, eta gutxienez 4 Mb-ko fitxategiak igotzekoa.

a) Foros: posibilidad de apertura, cierre y categorización de foros múltiples, simultáneos y con la posibilidad de subir ficheros de 4 Mb como mínimo.

b) Txatak: prestakuntza-ekintza bakoitzeko gutxienez txat-kanal bat irekitzea.

b) Chats: apertura de al menos un canal de chat por acción formativa.

c) Mezu elektronikoak: tutoreak jasotako mezu guztiak antolatzeko eta etiketatzeko aukera izango, baita artxibo bat baino gehiago eransteko aukera ere.

c) Correos electrónicos con posibilidad de organizar y etiquetar por parte del tutor todos los recibidos, así como de adjuntar más de un archivo.

d) Ekitaldi-egutegia: egutegi bat behar da, ikastaldiak hartzen dituen hilabeteak bilduta, pertsonalizatua eta interaktiboa.

d) Calendario de eventos: presencia de un calendario con los meses que dura el curso, personalizado e interactivo.

e) Informazio-gunea: tutore eta ikasleek aukera izango dute editatzeko ikastaldiari buruzko informazioa, albisteekin eta webguneekin lotutakoa.

e) Área de información: posibilidad de editar información relativa al curso por parte de tutores y personas alumnas, relacionadas con noticias y sitios web.

f) FAQak: galdera ohikoenei buruzko informazioa.

f) FAQs: información sobre las preguntas más frecuentes.

g) Lineako erabiltzaileak: etengabe ikusi ahal izango da zein diren konektatuta dauden ikasleak.

g) Usuarios en línea: visualización permanente de las personas alumnas conectadas.

h) Lantaldeak: egoki iritzitako lantalde guztiak sortzeko aukera.

h) Grupos de trabajo: posibilidad de crear tantos grupos de trabajo como se crean oportunos.

i) Kalkulaturiko denborekin ebaluazio objektiboak sortzeko aukera.

i) Posibilidad de crear evaluaciones objetivas con tiempos estipulados.

3) Plataforma administratzeko, honako eskakizun hauek bete beharko dira:

3) Para la administración de la plataforma se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Prestakuntza-ekintzaren interfazea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baliatuko duena, jardueraren finantzaketak izaera publikoa duela aditzera emateko.

a) Interface de la acción formativa donde se dará a conocer el carácter público de la financiación de la actividad por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) Babeskopiak aldizkakotasun nahikoa izango du, sistema eroriz gero datu guztiak berreskuratuko direla bermatzeko.

b) Backup con periodicidad suficiente para garantizar que en caso de que se produjera una caída del sistema, se pudiera recuperar la totalidad de los datos.

c) Ikasleen eta haiek egiten dituzten jarduera guztien erregistroa, eta ikasturte bakoitzeko elementu eta jarduera bakoitzetik iragan diren ikasleak biltzea ahalbidetzen duten txostenak egitea, eta plataforman egindako klik bakoitzaren arteko denbora.

c) Registros de personas alumnas, así como el de todas las actividades que realizan y edición de informes que permitan recoger el paso de las personas participantes por cada elemento y actividad de cada curso, así como los tiempos entre cada clicado realizado dentro de la plataforma.

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari baimena ematea, dagokion klabearen bidez, prestakuntza-jarduera guztien kontrola eta jarraipena burutu dezan.

d) Autorización, mediante la entrega de la clave correspondiente, a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para que pueda llevar a cabo el control y seguimiento de todas las actividades formativas.

e) Plataformaren kudeaketa-gida bat edukitzea.

e) Disposición de una guía de gestión de la plataforma.

f) Arazoak konpontzeko laguntza teknikoa, 24 orduan erantzuteko ahalmenarekin.

f) Asistencia técnica para la resolución de problemas con capacidad de respuesta en 24 horas.

g) Bideoko, audioko eta bit-mapen irudiko formatuei euskarria ematea, multimedia formatuan edukiak eskaintzeko modua izateko ikaskuntza- eta ebaluazio-jardueretan.

g) Dar soporte a formatos de objeto de vídeo, audio e imagen de mapa de bits, de manera que puedan ofertarse contenidos en formato multimedia con actividades de aprendizaje y evaluación.

4) Prestakuntza-ekintza bakoitzaren programazioa garatzen duten prestatzaileen jardunaren plangintza izan beharko du erakunde onuradunak.

4) La entidad beneficiaria deberá disponer de una planificación de la actuación de las personas formadoras que desarrolle la programación de cada acción formativa.

3.4.7.– Teleprestakuntzako modalitatean prestakuntza ematen duten tutore-prestatzaileen betekizunak eta egitekoak:

3.4.7.– Requisitos y funciones de las personas tutoras-formadoras que impartan formación en la modalidad de teleformación:

Teleprestakuntzako modalitatean prestakuntza ematen duten tutore-prestatzaileek prestakuntza edo esperientzia beharko dute izan modalitate horretan.

Las personas tutoras-formadoras que impartan formación en la modalidad de teleformación deberán contar con formación o experiencia en esta modalidad.

Teleprestakuntzako modalitatearen jarraipena eta kalitatea bermatzeko, 10 ordutik gorako iraupena duten prestakuntza-ekintzen kasuan, 30 ikasleko, astean 10 orduko gutxieneko dedikazioa ezarriko zaio tutore-prestatzaileari prestakuntza-ekintzaren plangintzan.

Para garantizar el seguimiento y calidad en la modalidad de teleformación, en el caso de acciones formativas con una duración superior a 10 horas, se establecerá un mínimo de dedicación de la persona tutora-formadora de 10 horas semanales por cada 30 personas alumnas en la planificación de la acción formativa.

Dena den, eta 10 ordutik beherako prestakuntza-ekintzei dagokienez, tutore-prestatzailearen dedikazioa ikasleko gutxienez 20 minutukoa izango dela bermatuko da.

En todo caso y para acciones formativas con una duración inferior a 10 horas, se garantizará que la dedicación de la persona tutora-formadora sea de al menos 20 minutos por persona alumna.

Parte hartzen duten 80 ikasleko tutore bat izan beharko da gutxienez.

Se dispondrá como mínimo de un tutor o tutora por cada 80 personas alumnas participantes.

Tutore-prestatzailearen funtzioak honako hauek izango dira gutxienez:

Las funciones de la persona tutora-formadora serán, como mínimo, las siguientes:

a) Prestakuntza-taldeko ikasleen harrera-plana garatzea prestakuntza-ekintzaren ezaugarri espezifikoen arabera.

a) Desarrollar el plan de acogida de las personas alumnas del grupo de formación según las características específicas de la acción formativa.

b) Ikasleak orientatzea eta gidatzea jarduerak egitean, materialak erabiltzean eta ikaskuntzako plataforma birtualaren tresnak erabiltzean prestakuntza-ekintzetan aurreikusiriko ahalmenak eskuratzeko.

b) Orientar y guiar al alumnado en la realización de las actividades, el uso de los materiales y la utilización de las herramientas de la plataforma virtual de aprendizaje para la adquisición de las capacidades previstas en las acciones formativas.

c) Ikasleen partaidetza sustatzea gogoeta- eta debate-jarduerak proposatuz, banakako zereginak eta talde-lana antolatuz eta ezarritako komunikazio-tresnak erabiliz.

c) Fomentar la participación del alumnado proponiendo actividades de reflexión y debate, organizando tareas individuales y trabajo en equipo, utilizando las herramientas de comunicación establecidas.

d) Parte-hartzaileek egindako jardueren jarraipena eta balorazioa egitea, zalantzak argituz eta arazoak konponduz, ikaskuntzako plataforma birtualaren tresnen bidez, aurreikusitako plangintzari atxikita.

d) Realizar el seguimiento y la valoración de las actividades realizadas por las personas participantes, resolviendo dudas y solucionando problemas, a través de las herramientas de la plataforma virtual de aprendizaje, ajustándose a la planificación prevista.

e) Parte-hartzaileak ebaluatzea, ezarritako irizpideen arabera, eta dagozkion ebaluazio-proben antolamenduan eta garapenean parte hartzea.

e) Evaluar a las personas participantes, de acuerdo con los criterios establecidos, así como participar en la organización y desarrollo de las pruebas de evaluación que procedan.

f) Prestakuntza-jarduerak antolatzeko, kudeatzeko eta garatzeko ardura duten gainerako taldekideekiko koordinazioa eskatzen duten jarduera guztietan parte hartzea.

f) Participar en todas aquellas actividades que impliquen la coordinación con el resto del equipo responsable de la organización, gestión y desarrollo de las acciones formativas.

3.5.– Prestakuntza-ekintza presentzialak antolatzeko 25 parte-hartzaile izan beharko dira gehienez, profesionaltasun-ziurtagirien kasuan izan ezik; horietan, ikastetxeak egiaztatutako ikasle kopuruak ezarriko du muga. Teleprestakuntzako ekintzak 80 parte-hartzailerentzat eskatu ahal izango dira gehienez, eta tutore bat izango da, gutxienez, parte-hartzaile kopuru horretarako. Ekintza mistoen kasuan, aipatu mugak errespetatuko dira, kasuan kasuko prestakuntza-modalitatearen arabera.

3.5.– Las acciones formativas presenciales podrán organizarse con un máximo de 25 participantes, a excepción de los certificados de profesionalidad, en los que el límite vendrá determinado por el número de personas alumnas que tenga acreditado el centro. Las acciones de teleformación se podrán solicitar para un máximo de 80 participantes, disponiendo como mínimo de un tutor/a para dicho número. En las acciones mixtas se respetarán los citados límites, según la respectiva modalidad formativa.

4.– Prestakuntza-planak egikaritu beharko dira dirulaguntza emateko behin betiko ebazpena jakinarazitako egunaren biharamunetik 2022ko urriaren 14ra bitarteko aldian.

4.– Los Planes de Formación se deberán ejecutar en el periodo comprendido entre el día siguiente al de la notificación de la resolución definitiva de concesión de la subvención y el 14 de octubre de 2022.

Justifikazio-memoria 2022ko urriaren 28a baino lehen aurkeztuko da.

La presentación de la memoria justificativa se realizará antes del 28 de octubre de 2022.

Prestakuntza-plana osatzen duten prestakuntza-ekintzetako bat, gutxienez, 2020ko ekitaldian hasi beharko da, eta gehienez ere, dirulaguntza emateko behin betiko ebazpena jakinarazi eta hurrengo bi hilabeteko epean.

Al menos, una de las acciones formativas que componen el Plan de Formación deberá iniciarse en 2020 y, como máximo, en el plazo de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución definitiva de concesión de la subvención.

Edonola ere, prestakuntza-planeko prestakuntza-ekintzen ehuneko hirurogeita hamar 2021eko abenduaren 31 baino lehen hasi behar da.

En todo caso, el 70 por ciento de las acciones formativas que componen el Plan de Formación deberá iniciarse antes del 31 de diciembre de 2021.

5.– Prestakuntza-planei dagozkien betekizunak:

5.– Requisitos de los Planes de Formación:

Prestakuntza-planek honako hauek hartu behar dituzte barne:

Los planes de formación deberán contener:

a) Lurralde historikoetan eta/edo teleprestakuntza bidez garatzeko prestakuntza-ekintzak, horretarako aplikazio eta inprimakietan zehaztutako banakapena eta guzti.

a) Acciones formativas a desarrollar por Territorio Histórico y/o teleformación, y con el desglose que se determine en los impresos y aplicativos elaborados al efecto.

b) Prestakuntza-ekintzek lehentasunaren araberako zenbakia izan beharko dute, 1etik hasi eta azkenera arte.

b) Las acciones formativas deberán estar numeradas cada una en función de su prioridad, comenzando en el número 1 y finalizando en el último que corresponda.

c) Prestakuntza-ekintzen kostuaren zenbatespena.

c) Coste estimado de las acciones formativas.

d) Prestakuntza-ekintzak gauzatzeko aurreikusitako egutegia.

d) Calendario previsto para la ejecución de las acciones formativas.

4. artikulua.– Prestakuntzaren hartzaileak.

Artículo 4.– Personas destinatarias de la formación.

EAEko langile guztiek parte hartu ahal izango dute diruz lagundutako ekintzetan. Mendetasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaile ez-profesionalek mendetasun-egoeran dauden pertsonen arretarekin lotutako prestakuntza-ekintzetan parte hartu ahal izango dute, betiere Eusko Jaurlaritzak mota honetako prestakuntza eskaintzeko baimendu dituen erakundeetan egiten badute.

Podrán participar en las acciones subvencionadas todas las personas trabajadoras de la CAPV. Las personas cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia podrán participar en las acciones formativas relacionadas con la atención de personas dependientes y a través de las entidades autorizadas por el Gobierno Vasco para la impartición de este tipo de formación.

Administrazio publikoetako langileek edozein modalitateko zeharkako ekintzetan soilik parte hartu ahal izango dute, planeko parte-hartzaile guztien % 10 gainditu gabe.

El personal al servicio de las Administraciones Públicas solo podrá participar en las acciones de carácter transversal de cualquier modalidad con el límite máximo de un 10% del total de participantes del plan.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan edo beste Enplegu Zerbitzu Publiko batean enplegu-eskatzaile gisa edo Estatuko Gazte Bermearen Sisteman izena emanda dauden langile langabeen parte-hartzea planean parte hartzen duten pertsonen % 30ekoa izango da gehienez. Horretarako, parte-hartzaileak langabetzat hartuko dira baldin eta prestakuntza-ekintza hastean egoera horretan badaude. Halaber, prestakuntza-ekintzetan parte hartu ahal izateko, langabeak Lanbideko Orientazio Zerbitzuak proposatutakoak izatea gomendatzen da.

La participación de las personas trabajadoras en situación de desempleo, inscritas en Lanbide – Servicio Vasco de Empleo o en otro Servicio Público de Empleo como demandantes de empleo, o inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, deberá ser como máximo el 30% en el conjunto del correspondiente plan y en relación con el total de personas que inicien la formación dentro del mismo. En este sentido, la consideración como personas desempleadas vendrá determinada por la situación laboral en que se hallen al inicio de la formación. Asimismo, se recomienda que hayan sido prescritos por los Servicios de Orientación de Lanbide, para asistir a la acción formativa seleccionada.

Prestakuntza-planen titularrak eta dirulaguntzen onuradunak diren erakunde titularretako langile-zerrendako langileek parte hartu ahal izango dute eurek kudeatzen dituzten prestakuntza-ekintzetan, baina exekuzio-planaren % 10 gainditu gabe, eta ezin izango dute inola ere gainditu langile-zerrendako langile guztien % 10.

Los trabajadores pertenecientes a la plantilla de las entidades titulares de los planes de formación y beneficiarias de las ayudas podrán participar en las acciones formativas que aquellas gestionen hasta un límite del 10% del total del plan de ejecución sin superar, en ningún caso, el límite del 10% del total de sus trabajadores en plantilla.

5. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Artículo 5.– Cuantía de la subvención.

1.– Prestakuntza-planaren dirulaguntzaren zenbateko osoa plana osatzen duten prestakuntza-ekintza bakoitzaren dirulaguntzaren zenbatekoaren batura izango da.

1.– La cuantía total de subvención del plan de formación vendrá determinada por la suma del importe de subvención de cada una de las acciones formativas que lo componen.

2.– Prestakuntza-ekintza bakoitza parte-hartzaileko eta prestakuntza-orduko kostuaren arabera finantzatuko da, deialdi honen III. eranskinean aurreikusitako modulu ekonomikoen arabera.

2.– La financiación de cada acción formativa estará en función del coste por participante y hora de formación, según los módulos económicos previstos en el Anexo III de esta convocatoria.

Modulu ekonomiko bakoitzak hiru osagai ditu: horietako bi zuzeneko kostuei dagozkienak –langileak (A) eta funtzionamendua (B)– eta hirugarrena zeharkako kostuei (C) dagokiena –kostu zuzenei dagozkien moduluen baturari % 10eko ehunekoa aplikatuz kalkulatua–.

Cada módulo económico se compone de tres componentes: dos de ellos relativos a costes directos, de personal (A) y de funcionamiento (B), y un tercero relativo a costes indirectos (C), calculado aplicando el porcentaje del 10% sobre la suma de los módulos relativos a los costes directos.

A modulu ekonomikoa, langileen zuzeneko kostuei buruzkoa, 12 parte-hartzailerekin biderkatuko da beti; bestalde, B modulu ekonomikoan, funtzionamendu-kostuei buruzkoa, eskatutako parte-hartzaileen kopurua hartuko da kontuan.

El módulo económico A, relativo a los costes directos de personal, se multiplicará siempre por un número de 12 participantes, mientras que el módulo económico B relativo a los costes de funcionamiento tendrá en cuenta el número de personas participantes solicitadas.

Aurrez aurre irakasteko modalitatean, profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratuta ez dauden prestakuntza-espezialitateei dagokienez, bi B modulu bereizten dira: «Oinarrizko maila» –hura aplikatuko da zeharkako gaiei edo gai generikoei buruzko prestakuntza eman behar denean, eta oinarrizko konpetentziak eta kualifikazioak garatzea ahalbidetuko digu–, eta «goi-mailako» modulua –prestakuntzarako espezializazio bat behar denean eta/edo programazio- eta/edo zuzendaritza-konpetentziak garatzea ahalbidetzen duenean–.

En la modalidad de impartición presencial, en relación con las especialidades formativas no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, se distinguen dos módulos B: el correspondiente al «nivel básico», que se aplicará cuando se trate de impartir formación en materias transversales o genéricas, que capacita para desarrollar competencias y cualificaciones básicas y el módulo de «nivel superior», que se aplicará cuando la formación incorpore materias que impliquen especialización y/o capacite para desarrollar competencias de programación y/o dirección.

Prestakuntza-erakundeak hala eskatuz gero, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak % 50era arte handitu ahal izango ditu modulu ekonomikoak, betiere haien espezialitateagatik eta ezaugarri teknikoengatik finantzaketa handiagoa behar duten prestakuntza-ekintza jakin batzuen berezitasuna kontuan hartuta; eta egoera horiek behar bezala egiaztatu beharko dira.

Los módulos económicos se podrán incrementar por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a solicitud de la entidad de formación, hasta en un 50%, en función de la singularidad de determinadas acciones formativas que por su especialidad y características técnicas precisen de una financiación mayor, circunstancias que habrán de ser debidamente acreditadas.

Teleprestakuntzaren kasuan ez da aplikatu ahal izango arestian adierazitakoa; modulu bakarra egongo da, orduko 7,5 eurokoa parte-hartzaile bakoitzeko, zuzeneko eta zeharkako kostuak barne hartuz.

En el caso de la teleformación no es aplicable lo indicado anteriormente, existiendo un único módulo de 7,5 euros/ hora /participante que comprende los costes directos e indirectos.

Parte-hartzaile bakoitzeko aplikatu beharreko orduko modulu ekonomikoek –gehikuntza hori barne hartuta, hala dagokionean– ezin izango dituzte gainditu uztailaren 3ko 694/2017 Dekretua garatzen duen martxoaren 28ko TMS/368/2019 Aginduan aurreikusitakoak. Egiazta ezin daitekeen oinarrizko mailako prestakuntzaren kasuan, hark ezin izango du gainditu orduko 9 euroko modulua parte-hartzaile bakoitzeko, eta profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratutako prestakuntza-ekintzen kasuan, gehieneko muga urriaren 10eko ESS/1897/2013 Aginduan jasotakoa izango da (haren bidez garatzen da 34/2008 Errege Dekretua, urtarrilaren 18koa, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituena). Ondorioz, aplikatu beharreko azken modulua osatzen duten hiru moduluen batura handiagoa balitz lerrokada honetan aurreikusitakoak baino –edo, hala badagokio, aipatutakoak ordezkatzen dituzten eta deialdi hau argitaratzeko unean indarrean dauden araudietan aurreikusitakoak–, azken horiek aplikatuko dira.

En ningún caso los módulos económicos a aplicar por participante hora finalmente, incluido, en su caso, el posible incremento, podrán superar los previstos en la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Decreto 694/2017, de 3 de julio. En el caso de la formación no acreditable de nivel básico, no podrá superar el módulo de 9 euros/hora/participante y, en relación con las acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, los previstos en la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. En consecuencia, en el supuesto de que la suma de los tres módulos que componen el módulo final a aplicar fuese superior a los previstos en este párrafo o, en su caso, en las normativas que sustituyan a las citadas y que estén vigentes en el momento de publicación de esta Convocatoria, se aplicarán estos últimos.

3.– Prestakuntza-erakundeek prestakuntza-plan bat baino ezin izango dute eskatu, gehienez ere, 2.100.000 eurokoa, betiere pertsona eta ordu bakoitzeko ezarritako modulu ekonomikoak kontuan izanik.

3.– Las entidades de formación solo podrán solicitar un único plan de formación por un importe máximo de 2.100.000 euros, teniendo en cuenta los módulos económicos por persona y hora de formación.

4.– Gainera, planaren aurkezpen ekonomikorako honako muga hauek ezarri dira, parte hartzen duten dirulaguntza-lerro kopuruaren arabera. Dirulaguntza-lerro gisa hartuko dira aurrekontua banatuta dagoen 49 lerroak, 1.3 artikuluan eta I. eranskinean xedatutakoaren arabera:

4.– Se establecen, además, los siguientes límites para la presentación económica del plan, en función del número de líneas subvencionales en las que participan, entendiendo por líneas subvencionales las 49 en las que se encuentra distribuido el presupuesto, según lo dispuesto en el artículo 1.3 y el Anexo I:

– Lerro batean edo bitan aurkezten bada: horietako bakoitzera bideratutako aurrekontuaren % 60.

– Si se presenta a una o dos líneas: el 60% del presupuesto destinado a cada una de ellas.

– 3 eta 5 lerro artean aurkezten bada: horietako bakoitzera bideratutako aurrekontuaren % 50.

– Si se presenta entre 3 y 5 líneas: el 50% del presupuesto destinado a cada una de ellas.

– 6 eta 9 lerro artean aurkezten bada: horietako bakoitzera bideratutako aurrekontuaren % 40.

– Si se presenta entre 6 y 9 líneas: el 40% del presupuesto destinado a cada una de ellas.

– 10 lerrotara edo gehiagotara aurkezten bada: horietako bakoitzera bideratutako aurrekontuaren % 30.

– Si se presenta a 10 o más líneas: el 30% del presupuesto destinado a cada una de ellas.

Muga horiek aplikatzeko, eskatzaileak prestakuntza-ekintza bakoitzean adierazitako lehentasuna hartuko da kontuan.

Para la aplicación de estos límites se tendrá en cuenta la prioridad declarada por el solicitante en cada una de las acciones formativas.

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Deialdi honen esparruko dirulaguntzak jasotzeko eskabideak elektronikoki izapidetuko dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntzako aplikazio informatikoaren bidez (LAN-F). Aplikazio horretara sarbiderik ez duten erakundeek edo enpresek Lanbideren web-orriaren bidez eskatu ahal izango dute: www.lanbide.euskadi.eus

1.– Las solicitudes de las subvenciones a las que se refiere esta convocatoria se tramitarán de forma electrónica, mediante la aplicación informática de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (LAN-F). Aquellas entidades o empresas que no tengan acceso a esta aplicación podrán solicitarlo a través de la página web de Lanbide www.lanbide.euskadi.eus

2.– Dirulaguntza-eskabideak aurkezteko epea deialdi hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2020ko uztailaren 30ean amaituko da.

2.– El plazo para la presentación de solicitudes de subvención se iniciará el día siguiente al de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día 30 de julio de 2020.

3.– Dirulaguntza-eskabidearekin batera, eskatutako dirulaguntzaren xede den prestakuntza-plana aurkeztu beharko da, 3. artikuluan adierazten diren baldintzak beteta; eta, sozietate talde batekoa izanez gero, hori egiaztatzen duen dokumentazioa.

3.– Junto a la solicitud de subvención se aportará el Plan de Formación para el que se solicita la ayuda, con los requisitos señalados en el artículo 3 y, en su caso, documentación que acredite la pertenencia a un grupo de sociedades.

4.– Gainera, hala dagokionean, eta balorazio-irizpideak egiaztatzeko helburuarekin, jarraian adierazten diren ziurtagiriak aurkeztu beharko dira, edo beste administrazio publiko batzuek emandako agiriak. Bertan, ziurtagiri horietan ezarritako eduki guztiak jasoko dira:

4.– Además, cuando proceda, a los efectos de acreditar los criterios de valoración, se deberán presentar los certificados indicados a continuación, o documentos emitidos por las otras Administraciones Públicas en los que se incluyan la totalidad de los contenidos establecidos en dichos certificados:

a) 9. artikuluaren A.1 apartatuan xedatutako balorazio-irizpidea egiaztatzeko, beste administrazio publiko batzuetako deialdiak aipatzen direnean: enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen eta deialdia kudeatzen duen administrazio publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, lanbide-arloko eta/edo modalitateko esperientzia egiaztatzen duena, IV. eranskinean argitaratutako ereduaren arabera (LAN-F aplikaziotik ere atera daiteke).

a) Para la acreditación del criterio de valoración previsto en el apartado A.1 del artículo 9, cuando se refiera a convocatorias de otras Administraciones Públicas: certificado de la Administración competente en materia de formación profesional para el empleo gestor de la convocatoria, que acredite la experiencia por Familia Profesional y/o modalidad, según el modelo publicado como Anexo IV, que se puede también extraer del aplicativo LAN-F.

b) 9. artikuluaren A.2 apartatuan xedatutako balorazio-irizpidea egiaztatzeko, beste administrazio publiko batzuetako deialdiak aipatzen direnean: enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen eta deialdia kudeatzen duen administrazio publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014, 2016 eta 2017. urteetako prestakuntza-deialdietan ikasleen gogobetetze-mailaren batez besteko haztatua egiaztatzen duena, onuraduna izan denean, prestakuntza-planean aurkezten diren prestakuntza-ekintzetako lanbide-arloetan eta/edo prestakuntza-planean aurkezten diren prestakuntza-ekintzei dagozkien zeharkako konpetentzietan eta/edo modalitatean, V. eranskinean argitaratutako ereduaren arabera (LAN-F aplikaziotik ere atera daiteke).

b) Para la acreditación del criterio de valoración previsto en el apartado A.2 del artículo 9, cuando se refiera a convocatorias de otras Administraciones Públicas: certificado de la Administración competente en materia de formación profesional para el empleo gestor de la convocatoria, que acredite la media ponderada de la satisfacción del alumnado en las convocatorias de formación de oferta dirigida a personas trabajadoras ocupadas del 2014, 2016 y 2017 en las que figura como beneficiario y en las familias profesionales a la que pertenecen las acciones formativas que se presentan en el plan de formación y/o las competencias transversales y/o modalidad a las que pertenecen las acciones formativas que se presentan en el plan de formación, según el modelo publicado como Anexo V, que se puede también extraer del aplicativo LAN-F.

c) 9. artikuluaren B.1 apartatuan xedatutako balorazio-irizpidea egiaztatzeko, beste administrazio publiko batzuetako deialdiak aipatzen direnean: enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen eta deialdia kudeatzen duen administrazio publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, langile okupatuei zuzendutako 2014, 2016 eta 2017. urteetako prestakuntza-deialdietan ikasleek onuradunarekiko duten gogobetetze-mailaren batez besteko haztatua egiaztatzen duena, VI. eranskinean argitaratutako ereduaren arabera (LAN-F aplikaziotik ere atera daiteke).

c) Para la acreditación del criterio de valoración previsto en el apartado B.1 del artículo 9, cuando se refiera a convocatorias de otras Administraciones Públicas: certificado de la Administración competente en materia de formación profesional para el empleo gestor de la convocatoria, que acredite la media ponderada de la satisfacción del alumnado con el beneficiario en las convocatorias de formación de oferta dirigida a personas trabajadoras ocupadas del 2014, 2016 y 2017, según el modelo publicado como Anexo VI, que se puede también extraer del aplicativo LAN-F.

d) 9. artikuluaren B.2 apartatuan xedatutako balorazio-irizpidea egiaztatzeko, beste administrazio publiko batzuetako deialdiak aipatzen direnean: enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen eta deialdia kudeatzen duen administrazio publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014, 2016 eta 2017. urteetako prestakuntza-deialdietan onuradunaren dirulaguntzen gauzatze-mailaren batez besteko haztatua egiaztatzen duena, VII. eranskinean argitaratutako ereduaren arabera (LAN-F aplikaziotik ere atera daiteke).

d) Para la acreditación del criterio de valoración previsto en el apartado B.2 del artículo 9, cuando se refiera a convocatorias de otras Administraciones Públicas: certificado de la Administración competente en materia de formación profesional para el empleo gestor de la convocatoria, que acredite la media ponderada del grado de ejecución de las subvenciones del beneficiario en convocatorias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 2014, 2016 y 2017, según el modelo publicado como Anexo VII, que se puede también extraer del aplicativo LAN-F.

e) 9. artikuluaren B.3.1 apartatuan xedatutako balorazio-irizpidea egiaztatzeko, beste administrazio publiko batzuetako deialdiak aipatzen direnean: enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen eta deialdia kudeatzen duen administrazio publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2013, 2014, 2016 eta 2017. urteetako prestakuntza-deialdietan prestatutako bertaratu kopuruaren batez besteko haztatua egiaztatzen duena, VIII. eranskinean argitaratutako ereduaren arabera (LAN-F aplikaziotik ere atera daiteke).

e) Para la acreditación del criterio de valoración previsto en el apartado B.3.1 del artículo 9, cuando se refiera a convocatorias de otras Administraciones Públicas: certificado de la Administración competente en materia de formación profesional para el empleo gestor de la convocatoria, que acredite la media ponderada del número de asistentes formados en convocatorias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 2013, 2014, 2016 y 2017, según el modelo publicado como Anexo VIII, que se puede también extraer del aplicativo LAN-F.

f) 9. artikuluaren B.3.2 apartatuan xedatutako balorazio-irizpidea egiaztatzeko, beste administrazio publiko batzuetako deialdiak aipatzen direnean: enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen eta deialdia kudeatzen duen administrazio publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, lanik ez zuten pertsonei lehentasunez zuzendutako 2014, 2015, 2016 eta 2017. urteetako prestakuntza-deialdietan prestatutako bertaratu kopuruaren batez besteko haztatua egiaztatzen duena, IX. eranskinean argitaratutako ereduaren arabera (LAN-F aplikaziotik ere atera daiteke).

f) Para la acreditación del criterio de valoración previsto en el apartado B.3.2 del artículo 9, cuando se refiera a convocatorias de otras Administraciones Públicas: certificado de la Administración competente en materia de formación profesional para el empleo gestor de la convocatoria, que acredite la media ponderada del número de asistentes formados en convocatorias dirigidas prioritariamente a personas desempleadas de 2014, 2015, 2016 y 2017, según el modelo publicado como Anexo IX, que se puede también extraer del aplicativo LAN-F.

g) 9. artikuluaren B.3.3 apartatuan xedatutako balorazio-irizpidea egiaztatzeko, beste administrazio publiko batzuetako deialdiak aipatzen direnean: enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen eta deialdia kudeatzen duen administrazio publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2013, 2014, 2016 eta 2017. urteetako deialdietan likidatutako dirulaguntzaren batez besteko haztatua egiaztatzen duena, X. eranskinean argitaratutako ereduaren arabera (LAN-F aplikaziotik ere atera daiteke).

g) Para la acreditación del criterio de valoración previsto en el apartado B.3.3 del artículo 9, cuando se refiera a convocatorias de otras Administraciones Públicas: certificado de la Administración competente en materia de formación profesional para el empleo gestor de la convocatoria, que acredite la media ponderada de la subvención finalmente liquidada en convocatorias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 2013, 2014 y 2016 y 2017, según el modelo publicado como Anexo X, que se puede también extraer del aplicativo LAN-F.

h) 9. artikuluaren B.3.4 apartatuan xedatutako balorazio-irizpidea egiaztatzeko, beste administrazio publiko batzuetako deialdiak aipatzen direnean: enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen eta deialdia kudeatzen duen administrazio publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, lanik ez zuten pertsonei lehentasunez bideratutako 2014, 2015, 2016 eta 2017. urteetako deialdietan likidatutako dirulaguntzaren batez besteko haztatua egiaztatzen duena, XI. eranskinean argitaratutako ereduaren arabera (LAN-F aplikaziotik ere atera daiteke).

h) Para la acreditación del criterio de valoración previsto en el apartado B.3.4 del artículo 9, cuando se refiera a convocatorias de otras Administraciones Públicas: certificado de la Administración competente en materia de formación profesional para el empleo gestor de la convocatoria, que acredite la media ponderada de la subvención finalmente liquidada en convocatorias dirigidas prioritariamente a personas desempleadas de 2014, 2015, 2016 y 2017 según el modelo publicado como Anexo XI, que se puede también extraer del aplicativo LAN-F.

i) 9. artikuluaren B.4.1 apartatuan xedatutako balorazio-irizpidea egiaztatzeko, beste administrazio publiko batzuetako deialdiak aipatzen direnean: enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen eta deialdia kudeatzen duen administrazio publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014, 2016 eta 2017. urteetako deialdietan onuradunek egindako planen % 60tik gora amaitutako langile okupatuen parte-hartzearen batez besteko haztatua egiaztatzen duena, XII. eranskinean argitaratutako ereduaren arabera (LAN-F aplikaziotik ere atera daiteke).

i) Para la acreditación del criterio de valoración previsto en el apartado B.4.1 del artículo 9, cuando se refiera a convocatorias de otras Administraciones Públicas: certificado de la Administración competente en materia de formación profesional para el empleo gestor de la convocatoria, que acredite la media ponderada de participación de trabajadores ocupados finalizados por encima del 60% en los planes titularizados por el beneficiario en convocatorias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 2014, 2016 y 2017, según el modelo publicado como Anexo XII, que se puede también extraer del aplicativo LAN-F.

j) 9. artikuluaren B.4.2 apartatuan xedatutako balorazio-irizpidea egiaztatzeko, beste administrazio publiko batzuetako deialdiak aipatzen direnean: enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen eta deialdia kudeatzen duen administrazio publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014, 2016 eta 2017. urteetako deialdietan plantillan 50 langile baino gutxiago dituzten langile amaituen parte-hartzearen batez besteko haztatua egiaztatzen duena, XIII. eranskinean argitaratutako ereduaren arabera (LAN-F aplikaziotik ere atera daiteke).

j) Para la acreditación del criterio de valoración previsto en el apartado B.4.2 del artículo 9, cuando se refiera a convocatorias de otras Administraciones Públicas: certificado de la Administración competente en materia de formación profesional para el empleo gestor de la convocatoria, que acredite la media ponderada de participación de trabajadores finalizados de empresas de menos de 50 trabajadores de plantilla en los planes titularizados por el beneficiario en convocatorias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 2014, 2016 y 2017, según el modelo publicado como Anexo XIII, que se puede también extraer del aplicativo LAN-F.

5.– Eskabideak eskatutako baldintza guztiak betetzen ez baditu, erakunde interesdunari eskatuko zaio hamar eguneko epean hutsa zuzentzeko edo nahitaezkoak diren dokumentuak aurkezteko; eta adieraziko zaio, hala egin ezean, eskabidea bertan behera utziko zaiola, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan xedatutakoaren arabera.

5.– Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución dictada al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. artikulua.– Prozedura izapidetzea eta ebaztea.

Artículo 7.– Procedimiento y resolución del procedimiento.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia da prozedura ebazteko organo eskuduna, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendaria, ordea, izapidetzeko organo eskuduna.

1.– El órgano competente para resolver el procedimiento es el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el órgano competente para la tramitación es el Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagoka-prozedura izango da, eta egintza bakarrean ebatziko dira prestakuntza-planak gauzatzeko aurkeztutako eskabide guztiak.

2.– El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia competitiva, resolviendo en un solo acto el conjunto de las solicitudes presentadas para la ejecución de los Planes de Formación.

Prestakuntza-planaren prestakuntza-ekintza bakoitza banaka baloratuko da, eta I. eranskinean jasotako dirulaguntza-lerro bakoitzaren arabera garatuko da lehiaketa-prozesua (49 lerro).

Cada acción formativa del Plan de Formación será objeto de una valoración individual y el proceso concursal se desarrollará por cada una de las líneas subvencionales recogidas en el Anexo I (49 líneas).

3.– Eskabideak aztertzeko eta horien balorazioa egiteko batzorde bat osatuko da, izaera teknikokoa. Lanbideko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzako Enplegurako Lanbide Heziketako Zerbitzuaren arduradunak eta Enplegurako Lanbide Heziketako Zerbitzuko hiru teknikarik osatuko dute batzorde hori.

3.– Con objeto de analizar y evaluar las solicitudes, se creará una comisión evaluadora de carácter técnico. Esta comisión estará formada por la persona responsable del Servicio de Formación Profesional para el Empleo de la Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide y tres técnicos del Servicio de Formación Profesional para el Empleo.

Ebaluazio-batzorde horretako kideen osaera Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren webgunean (https://www.lanbide.euskadi.eus) eta EHAAn argitaratuko da.

La composición nominal de los miembros de esta comisión evaluadora se publicará en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, https://www.lanbide.euskadi.eus, así como en el BOPV.

4.– Aurkeztutako eskabideek deialdi honetan parte hartzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, ebaluazio-batzordeak 9. artikuluan aurreikusitako irizpideen arabera baloratuko ditu, eta behin-behineko ebazpen-proposamena egingo du, 8. artikuluan araututako laguntza zehazteko sistema kontuan hartuta; gero, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendariari helaraziko dio.

4.– Una vez comprobado que las solicitudes presentadas cumplen con los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria la comisión evaluadora las valorará según los criterios previstos en el artículo 9 y elaborará la propuesta de resolución provisional atendiendo de sistema de determinación de la ayuda regulado en el artículo 8, que dará traslado al Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

5.– Behin-behineko ebazpena Lanbidearen webgunean argitaratuz jakinaraziko da (www.lanbide.euskadi.eus), eta 10 egun emango dira erakunde interesdunek, LAN-F aplikazio informatikoaren bitartez, alegazioak egin ditzaten edo eskabideari uko egin diezaioten.

5.– Esta resolución provisional será notificada mediante su publicación en la web de Lanbide www.lanbide.euskadi.eus, concediendo un plazo de 10 días para que las entidades interesadas, a través de la aplicación informática LAN-F, puedan formular alegaciones o desistir de su solicitud.

Behin-behineko ebazpen-proposamenak ez die eskubiderik emango onuradun izateko proposatutako erakundeei.

Esta propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor de las entidades propuestas como beneficiarias.

6.– Alegazioak aztertu ondoren, ebaluazio-batzordeak behin betiko ebazpen-proposamena prestatuko du eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari helaraziko dio, hori baita ebazpena egiteko organo eskuduna.

6.– Examinadas las alegaciones, la comisión evaluadora elaborará la propuesta de resolución definitiva de la que dará traslado al Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, órgano competente para la resolución.

7.– Egindako proposamena aztertu ondoren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak dagokion behin betiko ebazpena emango du, eta interesdunei jakinaraziko zaie, Lanbideren webgunean argitaratuz (www.lanbide.euskadi.eus).

7.– El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a la vista de la propuesta realizada, adoptará la resolución definitiva que corresponda y procederá a su notificación a los interesados mediante su publicación en la web de Lanbide www.lanbide.euskadi.eus

Behin betiko ebazpenean jasoko dira emateko proposatu diren dirulaguntzak, baloraziotik ateratako hurrenkera-ordenaren arabera, dirulaguntzaren zenbatekoa adierazita, bai eta ukatu direnak ere, ezezkoa emateko zioak adierazita. Era berean, aurkeztutako uko egiteak onartuko ditu, hala badagokio.

La resolución definitiva recogerá las subvenciones que se propone conceder, según el orden de prelación resultante de la valoración, indicando el importe de subvención, así como aquellas que se deniegan y los motivos de denegación. Asimismo, aceptará, en su caso, los desistimientos presentados.

Ebazpena aldekoa bada, diruz lagunduko diren prestakuntza-ekintzak, parte-hartzaile kopurua eta ordu kopurua adieraziko dira.

Cuando dicha resolución sea favorable, se indicarán además las acciones formativas a subvencionar, el número de sus participantes y número de horas.

Interesdunak 10 eguneko epea izango du prestakuntza-planagatik emandako dirulaguntza onartzen duela adierazteko, zuzendari nagusiak ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Epe hori agortuz gero, dirulaguntzari uko egin diola ulertuko da.

El interesado dispondrá de un plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución del Director General, para expresar su aceptación de la subvención concedida por la totalidad del plan de formación. Transcurrido dicho plazo se entenderá que renuncia a la subvención.

Behin betiko ebazpenean, aurrekontu-krediturik ez izateagatik ezetsi egin diren eskabideak dirulaguntza-lerroen arabera ordenatuko dira, balorazio-irizpideak aplikatzearen ondoriozko lehentasun-hurrenkerari jarraituta. Hala, prestakuntza-erakunde onuradunen batek dirulaguntzari uko egiten badio, hurrengoari emango zaio dirulaguntza, betiere laguntza emateko kreditu nahikoa liberatu bada eta, gertatzen den unean, hura gauzatu ahal bada, deialdiaren baldintzak eta aurrekontua betearazteko arauak kontuan hartuta.

En la Resolución definitiva, las solicitudes de subvención que hayan sido denegadas por falta de crédito presupuestario, aparecerán ordenadas por líneas subvencionales, según el orden de prelación resultante de la aplicación de los criterios de valoración, de manera que, si alguna de las entidades de formación beneficiarias renunciase a la subvención, se concederá la subvención a la siguiente, según tal orden de prelación, siempre que se haya liberado crédito suficiente para atenderla y que, por el momento en que se produzca, sea posible su ejecución atendiendo a las condiciones de la convocatoria y a las normas de ejecución presupuestaria.

Uko egiteengatik liberatutako kredituarekin emandako dirulaguntzak prestakuntza-erakunde interesdunei jakinaraziko zaizkie, Lanbideren webgunean argitaratuz (www.lanbide.euskadi.eus), eta 10 eguneko epean onartu beharko dira; bestela, uko egiten diotela ulertuko da. Horrela, adjudikazio-prozesua amaitutzat joko da.

Las subvenciones concedidas con el crédito liberado por las renuncias se notificarán a las entidades de formación interesadas mediante su publicación en la página web de Lanbide: www.lanbide.euskadi.eus y deberán ser aceptadas en el plazo de 10 días, entendiendo que renuncian a la misma en caso contrario. De este modo se dará por finalizado el proceso de adjudicación.

Lehentasun-hurrenkeran atzerago dagoen eskaera bati ezin izango zaio dirulaguntza hori eman, kreditu erabilgarri nahikorik ez egoteagatik lehentasun-hurrenkera horretan aurrerago dagoen beste eskaera bat dirulaguntzarik gabe utzi bada.

En ningún caso podrá concederse la subvención por una solicitud posterior en el orden de prelación a otra que no pueda atenderse por resultar insuficiente el crédito disponible.

8.– Zuzendari nagusiaren ebazpenak administrazio-bideari amaiera ematen dio, eta, horren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango da organo horretan, hilabeteko epean, jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, edo bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

8.– La Resolución del Director General pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a publicación en la web, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación.

9.– Ebazteko eta jakinarazteko epea 6 hilabetekoa izango da gehienez, deialdia EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, eta, epe hori amaitzean jakinarazpenik jaso ez bada, eskaera ezetsi dela ulertuko da.

9.– El plazo máximo para resolver y notificar será de 6 meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOPV, transcurrido el cual sin notificación, se entenderá desestimada la solicitud.

10.– Erakunde onuradunei dirulaguntzak emateko eta ordaintzeko, ezinbestekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren edo haren erakunde autonomoen antzeko dirulaguntzen edo laguntzen karietara bideratzen hasitako itzulera- edo zehapen-prozedurak amaituta egotea.

10.– La concesión y pago de la subvención a las entidades beneficiarias quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

11.– Beharrezkoa da deialdi honetan onartutako prestakuntza-plana benetan gauzatzea. Zentzu horretan, prestakuntza-ekintza bat gutxienez 15 egunez eman bada ezagutzera, eta prestakuntza abian jartzeko gutxieneko talde bat osatzeko pertsona interesdun nahikorik ez badago, erakundeak hura aldatzeko eskatu ahal izango du, ordezkatutako laguntza-lerro bereko beste prestakuntza-ekintza batekin; prestakuntza-ekintza sektorialen kasuan, lanbide-arlo bereko espezialitate batekoa izan beharko du. Era berean, prestakuntza-ekintza berriak parte-hartzaile eta ordu kopuru berberak izan beharko ditu, eta ordezkatzen duenaren kostu bera edo txikiagoa. Ordezkatutako ekintza hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimendu beharko du aldez aurretik.

11.– Es necesario incidir en la ejecución efectiva del plan formativo aprobado en esta convocatoria. En este sentido, cuando una acción formativa haya sido difundida durante 15 días, al menos, y no haya suficientes personas interesadas para conformar un grupo mínimo para dar inicio a la formación, la entidad podrá solicitar su cambio por otra acción formativa correspondiente a la misma línea subvencional en la que se encuadraba la sustituida y, en el caso de las acciones formativas sectoriales, deberá pertenecer a una especialidad de la misma familia profesional. Asimismo, la nueva acción formativa deberá ser del mismo número de participantes, del mismo número de horas y con un coste igual o inferior a la que sustituye. Dicha acción sustituida deberá ser previamente autorizada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Titular bakoitzak baimendu beharreko aldaketen gehieneko muga finantzatu diren ekintza guztien % 30ekoa izango da.

El límite máximo de modificaciones a autorizar por titular es del 30% del total de acciones que le hayan sido financiadas.

12.– Publikotasunaren printzipioa betetzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaz Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango da jakitera zer enpresak jaso duten dirulaguntza deialdi honen babesean eta zenbateko laguntza jaso duten.

12.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria y con expresión de las cuantías percibidas.

8. artikulua.– Laguntza zehaztea.

Artículo 8.– Determinación de la ayuda.

1.– Eskaerak aurkezteko eta akatsak 6. artikuluan ezarritako eran zuzentzeko epea amaitutakoan, prestakuntza-planetan jasotako prestakuntza-ekintzen balorazio teknikoa egingo da, 9. artikuluan aurreikusitako irizpideen arabera, eskaeren artean zerrenda bat ezartzeko; horrela, aurkeztutako ekintzen eskaerak puntuazio handiena izan dutenetik txikiena izan dutenera ordenatuko dira.

1.– Terminado el plazo de presentación de solicitudes, y de subsanación de las mismas en los términos previstos en el artículo 6, se procederá a la valoración técnica de las acciones formativas contenidas en los planes de formación, según los criterios previstos en el artículo 9, a los efectos de establecer una relación entre las mismas, ordenando las solicitudes de las acciones presentadas de de mayor a menor puntuación.

2.– Prestakuntza-plan bakoitzari eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, honela jokatuko da: aurkeztutako prestakuntza-plana osatzen duten prestakuntza-ekintzen orduak biderkatuko dira parte-hartzaileen kopuruarekin eta 5. artikuluaren arabera dagokion modulu ekonomikoaren zenbatekoarekin.

2.– Para la determinación del importe de la subvención a conceder a cada uno de los Planes de Formación, se realizará un primer cálculo multiplicando el número de horas de las acciones formativas integrantes del plan de formación presentado, por el número de participantes y por el importe del módulo económico correspondiente según el artículo 5.

3.– 9. artikuluko balorazio-irizpideen arabera egindako lehentasun-hurrenkerari jarraituz emango dira dirulaguntzak, honako arau hauek aplikatuta:

3.– Las subvenciones se irán concediendo siguiendo el orden de prelación resultante de la aplicación de los criterios de valoración del artículo 9, aplicando las siguientes reglas:

3.1.– Balorazio teknikoan lortutako puntuazioaren arabera, prestakuntza-ekintza guztiak modu orokorrean eta banaka antolatuko dira, Teleprestakuntza eta Lurralde Historikoaren arabera, eta Lurralde Historiko bakoitzean, sektorearen eta zeharkako ekintzen arabera; sektorialetan, lanbide-arloen arabera antolatuko dira, eta zeharkakoetan, konpetentzien arabera.

3.1.– En base a la puntuación obtenida en la valoración técnica, se ordenarán todas las acciones formativas de forma general y de forma particular por Teleformación y por Territorio Histórico, y en cada Territorio Histórico por sectoriales y transversales, y en las sectoriales por familia profesional y en las transversales por competencias.

3.2.– Pixkanaka, lerro bakoitzera bideratutako aurrekontua banatuko da, balorazio teknikoan lortutako puntuazioaren arabera eta aurrekontua agortu arte.

3.2.– Se irá repartiendo el presupuesto destinado a cada una de las líneas según la puntuación obtenida en la valoración técnica hasta agotar el presupuesto.

3.3.– Dirulaguntza-lerroren baten aurrekontua agortzen ez bada, soberakina honela banatuko da:

3.3.– En caso de no agotar el presupuesto de alguna línea subvencional, el sobrante se repartirá de la siguiente manera:

3.3.1.– Ekintza sektorialetan eta lurralde historikoen arabera, finantzatu ez diren ekintzen artean puntuazio gehien dutenentzat, zer arlotakoak diren kontuan hartu gabe.

3.3.1.– En las acciones sectoriales y por Territorio Histórico, a las acciones con mayor puntuación que no hayan sido financiadas independientemente de la familia a la que pertenezcan.

3.3.2.– Zeharkako ekintzetan eta lurralde historikoen arabera, finantzatu ez diren ekintzen artean puntuazio gehien dutenentzat, zer konpetentziei buruzkoak diren kontuan hartu gabe.

3.3.2.– En las acciones transversales y por Territorio Histórico, a las acciones con mayor puntuación que no hayan sido financiadas independientemente de la competencia a la que pertenezcan.

3.3.3.– Teleprestakuntzan, sektorialarentzat, lurralde historiko bakoitzari dagokion ehunekoaren arabera.

3.3.3.– En teleformación, a sectorial en el % correspondiente a cada Territorio Histórico.

3.4.– 1., 2. eta 3. puntuetan deskribatutako prozedura aplikatu ondoren, eta soberakinik badago, lehentasun-hurrenkeraren arabera, lurralde historikoa dena dela.

3.4.– Tras aplicar el procedimiento descrito en los puntos 1, 2 y 3, y de persistir sobrante, por orden de prelación independientemente del Territorio Histórico.

4.– Aurreko arau horiek aplikatuta azkeneko dirulaguntza puntuazio berbera lortu duten prestakuntza-planeko bi ekintzari edo gehiagori badagokie, 9. artikuluko a.2) apartatuan aurreikusitako irizpidean puntuaziorik handiena lortu duen ekintzari emango zaio dirulaguntza. Hala eta guztiz ere, berdinduta jarraitzen badute, 9. artikuluko a.1) apartatuan aurreikusitako irizpidean puntuazio handiena lortu duen ekintzari emango zaio. Berdinketa hausteko hirugarren elementua izango da b.2 irizpidean puntuazio handiena lortzea, eta hurrengoak izango dira b.1 irizpidean, b.3 irizpidean eta b.4 irizpidean puntuazio handiena izatea, ordena horretan.

4.– Para el caso de que en aplicación de las reglas anteriores, la concesión de la última subvención correspondiera a dos o más acciones de planes de formación con idéntica puntuación, será subvencionada la acción que hubiera obtenido mayor puntuación en el criterio previsto en el apartado a.2) del artículo 9. Si persistiera el empate, se subvencionará aquella acción con mayor puntuación en el criterio previsto en el apartado a.1.) del artículo 9. Como tercer elemento de desempate la mayor puntuación en el criterio b.2) y como siguientes y por este orden la mayor puntuación en el criterio b.1), en el b.3) y en el b.4).

5.– Ez da finantzatuko balorazio ekonomikotik ateratako kantitatea baino txikiagoa den prestakuntza-ekintzarik.

5.– No se financiará ninguna acción formativa por cantidad inferior a la resultante de su valoración económica.

6.– Edozein prestakuntza-planek ezingo du inolaz ere eskuratu 1.680.000 eurotik gorako dirulaguntzarik.

6.– Ningún plan de formación podrá obtener una subvención superior a 1.680.000 euros.

9. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 9.– Criterios de valoración.

Prestakuntza-planen balorazio teknikorako, irizpide guztietan onuraduntzat hartuko da titularra edo hura kide den sozietate multzoa. Sozietate multzo bateko kide dela ulertuko da 1407/2013 (EB) Erregelamenduaren 2.2 artikuluari jarraituz jotzen denean enpresa bakar berean sartuta dagoela, edo Merkataritzako Kodearen 42. artikuluko irizpideen arabera sozietate multzo beraren zati denean.

Para la valoración técnica de los planes de formación en todos los criterios se considerará como beneficiario al titular o grupo de sociedades al que pertenezca el mismo. Se entiende que pertenece a un grupo de sociedades cuando de conformidad con el artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 se considere integrada en la misma única empresa o de conformidad con los criterios del artículo 42 del Código de Comercio, forme parte del mismo grupo de sociedades.

Horretarako, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Prestakuntza-planaren onuradunak aurkeztutako prestakuntza-ekintzen adierazleak.

a) Indicadores de las acciones formativas presentadas por el beneficiario del plan de formación.

Apartatu honetan, eta gehienez ere 100etik 30 puntu lortzeko aukerarekin, honako hauek hartuko dira kontuan:

En este apartado y con una puntuación máxima de 30 puntos sobre 100, se tendrán en cuenta:

a.1.– Esperientzia lanbide-arloaren eta/edo modalitatearen arabera, onuradun eta/edo irakasle gisa, administrazio publikoek 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 eta 2017. urteetako deialdietan langile okupatuei lehentasunez zuzendutako prestakuntza-laguntzen deialdietan. 20 puntu gehienez.

a.1.– Experiencia por Familia Profesional y/o modalidad como beneficiario y/o como impartidor en convocatorias de ayudas de las Administraciones Públicas a la formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas en las convocatorias de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2017. Hasta 20 puntos.

Hau da, langile okupatuei lehentasunez zuzendutako prestakuntza-eskaintzarako administrazio publikoen 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 eta 2017. urteetako laguntza-deialdietan onuradun eta/edo irakasle gisa izan duen esperientziaren urte kopurua, prestakuntza-planean aurkezten diren prestakuntza-ekintzak barne hartzen dituzten lanbide-arlo eta/edo zeharkako konpetentzia eta/edo modalitateetan, «Espezialitate programagarriak» katalogoan zehaztutako kodifikazioaren arabera. Hura Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren webgunean argitaratuko da, deialdia argitaratzen den egunean bertan, eta Prestakuntza Espezialitateen Katalogo Nazionaleko espezialitateei dagozkie.

Entendida como número de años en el que se tiene experiencia como beneficiario y/o como impartidor en convocatorias de ayudas de las Administraciones Públicas a la formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2017, en las distintas familias profesionales y/o competencias transversales y/o modalidad a las que pertenecen las acciones formativas que se presentan en el plan de formación según la codificación establecida en el catálogo de «Especialidades programables», que se publicará en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo el mismo día de la publicación de la convocatoria y que se corresponden con especialidades del Catálogo Nacional de Especialidades Formativas.

EAEn onartutakoez gain beste laguntza-deialdi batzuetan onuradun eta/edo irakasle izan diren erakundeek dagokien administrazio publikoaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute. Ziurtagiri horretan, langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 eta 2017. urteetako prestakuntza-deialdietan onuradun edo eskola-emaile zenbat urtez izan den ziurtatu beharko da, lanbide-arlo eta/edo zeharkako konpetentzietan eta/edo prestakuntza-planean aurkezten diren prestakuntza-ekintzen modalitatean, «Espezialitate programagarriak» katalogoan ezarritako kodifikazioaren arabera.

Las Entidades que hayan sido beneficiarias y/o impartidoras en convocatorias de ayudas distintas de las aprobadas en el ámbito de la CAPV, deberán presentar un certificado de la Administración Pública correspondiente certificando los años en los que ha sido beneficiario o impartidor en sus convocatorias de ayudas a la formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2017 y en las distintas familias profesionales y/o competencias transversales y/o modalidad a las que pertenecen las acciones formativas que se presentan en el plan de formación según la codificación establecida en el catálogo de «Especialidades programables».

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

a.2.– Langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014, 2016 eta 2017. urteetako prestakuntza-deialdietan ikasleek izan duten gogobetetze-mailaren batez besteko haztatua, hura onuraduna izan denean, eta prestakuntza-planean aurkezten diren prestakuntza-ekintzei dagozkien lanbide-arloetan eta/edo prestakuntza-planean aurkezten diren prestakuntza-ekintzen zeharkako konpetentzietan eta/edo modalitatean, «Espezialitate programagarriak» katalogoan ezarritako kodifikazioaren arabera. 10 puntu gehienez.

a.2.– Media ponderada de la satisfacción del alumnado en las convocatorias de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas del 2014, 2016 y 2017 en las que figura como beneficiario y en las familias profesionales a la que pertenecen las acciones formativas que se presentan en el plan de formación y/o las competencias transversales y/o modalidad a las que pertenecen las acciones formativas que se presentan en el plan de formación según la codificación establecida en el catálogo de «Especialidades Programables». Hasta 10 puntos.

Langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014, 2016 eta 2017. urteetako prestakuntza-deialdietako parte-hartzaileekin egindako kanpo-kontrastearen adierazle gisa ulertuta, eta onuradunak deialdi horietako ikastaro horietan asebetetze orokorraren batez besteko gisa adierazitako puntuazioetan:

Entendida como el indicador del contraste externo llevado a cabo con las personas participantes de las convocatorias de oferta 2014, 2016 y 2017 dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas y en las puntuaciones indicadas por el beneficiario en dichos cursos de dichas convocatorias como media de la satisfacción general:

– Kanpo-kontrastean lortutako puntuazioa onuradunak adierazitakoa baino handiagoa bada, kanpo-kontrastearen puntuazioa hartuko da kontuan.

– Si la puntuación obtenida en el contraste externo supera a la indicada por el beneficiario, se considera la del contraste externo.

– Kanpo-kontrastean lortutako puntuazioa onuradunak adierazitakoa baino 2 puntu txikiagoa bada, honako hau izango litzateke puntuazioa: 0,75*kanpo-kontrastearen batez bestekoa + 0,25*onuradunak adierazitako batez bestekoa.

– Si la puntuación obtenida en el contraste externo es inferior hasta menos 2 puntos a la indicada por el beneficiario, la puntuación sería: 0,75*media contraste externo + 0,25*media indicada por el beneficiario.

Kanpo-kontrastean lortutako puntuazioa onuradunak adierazitakoa baino 2,1 puntu txikiagoa bada, kanpo-kontrastekoa hartuko da kontuan.

– Si la puntuación obtenida en el contraste externo es inferior en más de 2,1 puntos a la indicada por el beneficiario, se considera la del contraste externo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

EAEn onartutakoez gain beste laguntza-deialdi batzuetan onuradun eta/edo irakasle izan diren erakundeek dagokien administrazio publikoaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute. Ziurtagiri horretan, kanpoko kontrastearen bidez langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014, 2016 eta 2017ko deialdietan lortutako puntuazioak ziurtatu beharko dira, baita deialdi horietako ikastaroetan onuradunak asebetetze orokorraren batez besteko gisa adierazitako puntuazioak ere, lanbide-arlo eta/edo zeharkako konpetentzietan eta/edo prestakuntza-planean aurkezten diren prestakuntza-ekintzen modalitatean, «Espezialitate programagarriak» katalogoan ezarritako kodifikazioaren arabera.

Las Entidades que hayan sido beneficiarias en convocatorias de ayudas distintas de las aprobadas en el ámbito de la CAPV, deberán presentar un certificado de la Administración Pública correspondiente certificando las puntuaciones obtenidas por contraste externo en las convocatorias de oferta 2014, 2016 y 2017 dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas y en las puntuaciones indicadas por el beneficiario en dichos cursos de dichas convocatorias como media de la satisfacción general, en las distintas familias profesionales y/o competencias transversales y/o modalidad a las que pertenecen las acciones formativas que se presentan en el plan de formación según la codificación establecida en el catálogo de «Especialidades Programables».

2014, 2016 eta 2017ko hiru laguntza-deialdietan onuradun izan ez diren prestakuntza-erakundeen kasuan, edo aurreko lerrokadan adierazitako ziurtagiriak aurkezten ez badira, 4 puntu aplikatuko dira.

En el supuesto de entidades de formación que no hayan sido beneficiarias en ninguna de las tres convocatorias de ayudas del 2014, 2016 y 2017, o no se presenten los certificados indicados en el párrafo anterior, se aplicarán 4 puntos.

B) Onuradunarekin lotutako jardueraren adierazleak. Apartatu honetan, eta gehienez ere 100etik 70 puntu lortzeko aukerarekin, honako hauek hartuko dira kontuan:

B) Indicadores de actividad relacionados con el beneficiario. En este apartado y con una puntuación máxima de 70 puntos sobre 100, se tendrán en cuenta:

b.1.– Ikasleen gogobetetze-mailaren batez besteko haztatua, langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014., 2016. eta 2017. urteetako prestakuntza-deialdietan. 10 puntu gehienez.

b.1.– Media ponderada de la satisfacción del alumnado en las Convocatorias de la formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas del 2014, 2016 y 2017 con el beneficiario. Hasta 10 puntos.

Langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014, 2016 eta 2017. urteetako prestakuntza-deialdietako parte-hartzaileekin egindako kanpo-kontrastearen adierazle gisa ulertuta, eta onuradunak deialdi horietako ikastaroetan asebetetze orokorraren batez besteko gisa adierazitako puntuazioetan:

Entendida como el indicador del contraste externo llevado a cabo con las personas participantes de las convocatorias de oferta 2014, 2016 y 2017 dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas y en las puntuaciones indicadas por el beneficiario en los cursos de dichas convocatorias como media de la satisfacción general:

– Kanpo-kontrastean lortutako puntuazioa onuradunak adierazitakoa baino handiagoa bada, kanpo-kontrastearen puntuazioa hartuko da kontuan.

– Si la puntuación obtenida en el contraste externo supera a la indicada por el beneficiario, se considera la del contraste externo.

– Kanpo-kontrastean lortutako puntuazioa onuradunak adierazitakoa baino 2 puntu txikiagoa bada, honako hau izango litzateke puntuazioa: 0,75*kanpo-kontrastearen batez bestekoa + 0,25*onuradunak adierazitako batez bestekoa.

– Si la puntuación obtenida en el contraste externo es inferior hasta menos 2 puntos a la indicada por el beneficiario, la puntuación sería: 0,75*media contraste externo + 0,25*media indicada por el beneficiario.

Kanpo-kontrastean lortutako puntuazioa onuradunak adierazitakoa baino 2,1 puntutik gora txikiagoa bada, kanpo-kontrastekoa hartuko da kontuan.

– Si la puntuación obtenida en el contraste externo es inferior en más de 2,1 puntos a la indicada por el beneficiario, se considera la del contraste externo.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

EAEn onartutakoez gain beste laguntza-deialdi batzuetan onuradun eta/edo irakasle izan diren erakundeek dagokien administrazio publikoaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute. Ziurtagiri horretan, kanpoko kontrastearen bidez langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014, 2016 eta 2017ko deialdietan lortutako puntuazioak ziurtatu beharko dira, baita deialdi horietako ikastaroetan onuradunak asebetetze orokorraren batez besteko gisa adierazitako puntuazioak ere. 2014, 2016 eta 2017ko hiru laguntza-deialdietan onuradun izan ez diren prestakuntza-erakundeen kasuan, edo aurreko lerrokadan adierazitako ziurtagiriak aurkezten ez badira, 4 puntu aplikatuko dira.

Las Entidades que hayan sido beneficiarias en las convocatorias de ayudas distintas de las aprobadas en el ámbito de la CAPV, deberán presentar un certificado de la Administración Pública correspondiente certificando las puntuaciones obtenidas por contraste externo en las convocatorias de oferta 2014, 2016 y 2017 dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas y en las puntuaciones indicadas por el beneficiario en dichos cursos de dichas convocatorias como media de la satisfacción general. En el supuesto de entidades de formación que no hayan sido beneficiarias en ninguna de las tres convocatorias de ayudas del 2014, 2016 y 2017 o no se presenten los certificados indicados en el párrafo anterior, se aplicarán 4 puntos.

b.2.– Langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014ko, 2016ko eta 2017ko deialdietan onuradunaren dirulaguntzen gauzatze-mailaren batez besteko haztatua. 10 puntu gehienez.

b.2.– Media ponderada del grado de ejecución de las subvenciones del beneficiario en convocatorias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 2014, 2016 y 2017. Hasta 10 puntos.

Emandako behin-behineko dirulaguntzaren eta 2014, 2016 eta 2017ko deialdietan azkenean likidatutakoaren arteko betetze-mailaren batez besteko haztatua honako hau bada:

Si la media ponderada del grado de ejecución entre la subvención provisional concedida y la finalmente liquidada en las convocatorias del 2014, 2016 y 2017 está:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

EAEn onartutakoez gain beste laguntza-deialdi batzuetan onuradun izan diren erakundeek dagokien administrazio publikoaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute. Ziurtagiri horretan, emandako behin-behineko dirulaguntzak eta titularrak langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014., 2016. eta 2017. urteetako deialdietan justifikatu eta likidatutakoak egiaztatuko dira.

Las Entidades que hayan sido beneficiarias en las convocatorias de ayudas distintas de las aprobadas en el ámbito de la CAPV, deberán presentar un certificado de la Administración Pública correspondiente certificando las subvenciones provisionales concedidas y las finalmente justificadas y liquidadas por el titular en convocatorias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 2014, 2016 y 2017.

2014, 2016 eta 2017ko hiru laguntza-deialdietan onuradun izan ez diren prestakuntza-erakundeen kasuan, edo aurreko lerrokadan adierazitako ziurtagiriak aurkezten ez badira, 2 puntu aplikatuko dira.

En el supuesto de entidades de formación que no hayan sido beneficiarias en ninguna de las convocatorias de ayudas del 2014, 2016 y 2017 o no se presenten los certificados indicados en el párrafo anterior, se aplicarán 2 puntos.

b.3.– Emandako prestakuntzaren fidagarritasun egiaztatua. 40 puntu gehienez.

b.3.–. Solvencia de impartición acreditada. Hasta 40 puntos.

b.3.1.– Langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2013, 2014, 2016 eta 2017ko deialdietan prestatutako parte-hartzaileen batez besteko haztatua. 25 puntu gehienez.

b.3.1.– Media ponderada del número de asistentes formados en convocatorias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 2013, 2014, 2016 y 2017. Hasta 25 puntos.

Urteko prestakuntza jaso duten parte-hartzaileen batez besteko kopuru haztatua, horiek 2013, 2014, 2016 eta 2017ko ekitaldiei dagozkien eta langile okupatuei lehentasunez zuzenduta dauden eskaintza-deialdien esparruan onuradunak titularizatutako planetan ikastaroak amaitu dituztenean.

Entendida como número medio ponderado de asistentes formados por año, que hayan finalizado cursos en planes titularizados por el beneficiario en el marco de las convocatorias de oferta dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2016 y 2017.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

EAEn onartutakoez gain beste laguntza-deialdi batzuetan onuradun izan diren erakundeek dagokien administrazio publikoaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute. Ziurtagiri horretan, urtean prestakuntza jaso duten parte-hartzaileen kopurua egiaztatu beharko dute, horiek onuradunak titularizatutako planetan ikastaroak amaitu dituztenean langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2013, 2014, 2016 eta 2017. urteetako eskaintza-deialdietan.

Las Entidades que hayan sido beneficiarias en convocatorias de ayudas distintas de las aprobadas en el ámbito de la CAPV, deberán presentar un certificado de la Administración Pública correspondiente certificando el número de asistentes formados por año, que hayan finalizado cursos en planes titularizados por el beneficiario en convocatorias de oferta dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas del 2013, 2014, 2016 y 2017.

b.3.2.– Lehentasunez langabeei zuzendutako 2014, 2015, 2016 eta 2017ko deialdietan prestatutako parte-hartzaileen batez besteko haztatua. 5 puntu gehienez.

b.3.2.– Media ponderada del número de asistentes formados en convocatorias dirigidas prioritariamente a personas desempleadas 2014, 2015, 2016 y 2017. Hasta 5 puntos.

Urteko prestakuntza jaso duten parte-hartzaileen batez besteko kopuru haztatua, horiek 2014, 2015, 2016 eta 2017ko ekitaldiei dagozkien eta lehentasunez langabeei bideratuta dauden eskaintza-deialdien esparruan onuradunak titularizatutako planetan ikastaroak amaitu dituztenean.

Entendida como número medio ponderado de asistentes formados por año, que hayan finalizado cursos en planes titularizados por el beneficiario en el marco de las convocatorias de oferta dirigidas prioritariamente a personas desempleadas correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016 y 2017,

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

EAEn onartutakoez gain beste laguntza-deialdi batzuetan onuradun izan diren erakundeek dagokien administrazio publikoaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute. Ziurtagiri horretan, urtean prestakuntza jaso duten parte-hartzaileen kopurua egiaztatu beharko dute, horiek onuradunak titularizatutako planetan ikastaroak amaitu dituztenean lehentasunez langabeei bideratutako 2014, 2015, 2016 eta 2017. urteetako eskaintza-deialdietan.

Las Entidades que hayan sido beneficiarias en convocatorias de ayudas distintas de las aprobadas en el ámbito de la CAPV, deberán presentar un certificado de la Administración Pública correspondiente certificando el número de asistentes formados por año, que hayan finalizado cursos en planes titularizados por el beneficiario en convocatorias de oferta dirigidas prioritariamente a personas desempleadas del 2014, 2015, 2016 y 2017.

b.3.3.– Langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2013, 2014, 2016 eta 2017ko deialdietan likidatutako dirulaguntzaren batez besteko haztatua. 20 puntu gehienez.

b.3.3.– Media ponderada de la subvención finalmente liquidada en las convocatorias en convocatorias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 2013, 2014, 2016 y 2017. Hasta 20 puntos

Onuradunari likidatutako dirulaguntzaren batez besteko haztatu gisa hartuta, 2013, 2014, 2016 eta 2017ko ekitaldiei dagozkien eta langile okupatuei lehentasunez zuzenduta dauden eskaintza-deialdien esparruan.

Entendida como media ponderada de la subvención finalmente liquidada al beneficiario en el marco de las convocatorias de oferta dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2016 y 2017.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

EAEn onartutakoez gain beste laguntza-deialdi batzuetan onuradun izan diren erakundeek dagokien administrazio publikoaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute. Ziurtagiri horretan, onuradunak langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2013, 2014, 2016 eta 2017. urteetako deialdietan likidatu dituen dirulaguntzak egiaztatuko dira.

Las Entidades que hayan sido beneficiarias en las convocatorias de ayudas distintas de las aprobadas en el ámbito de la CAPV, deberán presentar un certificado de la Administración Pública correspondiente certificando las subvenciones finalmente liquidadas por el beneficiario en convocatorias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 2013, 2014, 2016 y 2017.

b.3.4.– Lehentasunez langabeei zuzendutako 2014, 2015, 2016 eta 2017ko deialdietan likidatutako dirulaguntzaren batez besteko haztatua. 5 puntu gehienez.

b.3.4.– Media ponderada de la subvención finalmente liquidada en las convocatorias dirigidas prioritariamente a personas desempleadas 2014, 2015, 2016 y 2017. Hasta 5 puntos.

Onuradunari likidatutako dirulaguntzaren batez besteko haztatu gisa hartuta, 2014, 2015, 2016 eta 2017ko ekitaldiei dagozkien eta lehentasunez langabeei bideratuta dauden eskaintza-deialdien esparruan.

Entendida como media ponderada de la subvención finalmente liquidada al beneficiario en el marco de las convocatorias de oferta dirigidas prioritariamente a personas desempleadas correspondientes a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

EAEn onartutakoez gain beste laguntza-deialdi batzuetan onuradun izan diren erakundeek dagokien administrazio publikoaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute. Ziurtagiri horretan, onuradunak langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014, 2015, 2016 eta 2017. urteetako deialdietan likidatu dituen dirulaguntzak egiaztatuko dira.

Las Entidades que hayan sido beneficiarias en las convocatorias de ayudas distintas de las aprobadas en el ámbito de la CAPV, deberán presentar un certificado de la Administración Pública correspondiente certificando las subvenciones finalmente liquidadas por el beneficiario en convocatorias dirigidas prioritariamente a personas desempleadas de 2014, 2015, 2016 y 2017.

b.4.– Langile okupatuen parte-hartzea. 10 puntu gehienez.

b.4.– Participación de trabajadores ocupados. Hasta 10 puntos.

b.4.1.– Langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014, 2016 eta 2017ko deialdietan onuradunak titularizatutako planetan % 60tik gora amaitutako langile okupatuen parte-hartzearen batez besteko haztatua. 5 puntu gehienez.

b.4.1.– Media ponderada de la participación de trabajadores ocupados finalizados por encima del 60% en los planes titularizados por el beneficiario en las convocatorias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 2014, 2016 y 2017. Hasta 5 puntos.

Langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014, 2016 eta 2017ko deialdietan onuradunak titularizatutako planetan amaitu duten langile okupatuen parte-hartzearen batez besteko haztatua hau izan bada:

Si la media ponderada de participación de trabajadores ocupados finalizados en los planes titularizados por el beneficiario en las convocatorias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 2014, 2016 y 2017 ha sido:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

EAEn onartutakoez gain beste laguntza-deialdi batzuetan onuradun izan diren erakundeek dagokien administrazio publikoaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute. Ziurtagiri horretan, egiaztatu beharko da % 60tik gora amaitu duten langile okupatuek parte hartu dutela onuradunak langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014, 2016 eta 2017ko deialdietan titularizatutako planetan.

Las Entidades que hayan sido beneficiarias en las convocatorias de ayudas distintas de las aprobadas en el ámbito de la CAPV, deberán presentar un certificado de la Administración Pública correspondiente certificando la participación de trabajadores ocupados finalizados por encima del 60% en los planes titularizados por el beneficiario en las convocatorias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 2014, 2016 y 2017.

2014, 2016 eta 2017ko hiru laguntza-deialdietan onuradun izan ez diren prestakuntza-erakundeen kasuan, edo aurreko lerrokadan adierazitako ziurtagiriak aurkezten ez badira, puntu 1 aplikatuko da.

En el supuesto de entidades de formación que no hayan sido beneficiarias en ninguna de las convocatorias de ayudas de 2014, 2016 y 2017, o no se presenten los certificados indicados en el párrafo anterior se aplicará 1 punto.

b.4.2.– Plantillan 50 langile baino gutxiago dituzten enpresetan amaitutako langileen parte-hartzearen batez besteko haztatua, onuradunak langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014, 2016 eta 2017ko deialdietan titularizatutako planetan. 5 puntu gehienez.

b.4.2.– Media ponderada de la participación de trabajadores finalizados de empresas de menos de 50 trabajadores de plantilla en los planes titularizados por el beneficiario en las convocatorias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 2014, 2016 y 2017. Hasta 5 puntos.

Onuradunak langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014, 2016 eta 2017ko deialdietan titularizatutako planetan, plantillan 50 langile baino gutxiago dituzten enpresetan amaitutako langileen parte-hartzearen batez besteko haztatua hau bada:

Si la media ponderada de participación de trabajadores finalizados de empresas de menos de 50 trabajadores en plantilla en los planes titularizados por el beneficiario en las convocatorias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 2014, 2016 y 2017 ha sido:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

EAEn onartutakoez gain beste laguntza-deialdi batzuetan onuradun izan diren erakundeek dagokien administrazio publikoaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute. Ziurtagiri horretan, egiaztatu beharko da plantillan 50 langile baino gutxiago dituzten enpresetako langile amaituek parte hartu dutela eskatzaileak titularizatutako planetan, langile okupatuei lehentasunez zuzendutako 2014, 2016 eta 2017ko deialdietan.

Las Entidades que hayan sido beneficiarias en las convocatorias de ayudas distintas de las aprobadas en el ámbito de la CAPV, deberán presentar un certificado de la Administración Pública correspondiente certificando la participación de trabajadores finalizados de empresas de menos de 50 trabajadores en plantilla en los planes titularizados por el solicitante en las convocatorias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de 2014, 2016 y 2017.

2014, 2016 eta 2017ko hiru laguntza-deialdietan parte hartu ez duten prestakuntza-erakundeen kasuan, edo aurreko lerrokadan adierazitako ziurtagiriak aurkezten ez badira, 2 puntu aplikatuko dira.

En el supuesto de entidades de formación que no hayan participado en ninguna de las convocatorias de ayudas de 2014, 2016 y 2017, o no se presenten los certificados indicados en el párrafo anterior se aplicarán 2 puntos.

10. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen hautaketa. Baztertzeko arrazoiak eta prozedura.

Artículo 10.– Selección de las personas participantes en las acciones formativas. Motivos y procedimiento de exclusión.

1.– Deialdi honen laugarren artikuluan aipatzen diren pertsonek prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko eskatu ahal izango diete erakunde onuradunei, eta horretarako, deialdi honetarako diseinatutako dokumentu normalizatua erabiliko dute parte hartzeko eskabide- eta konpromiso-dokumentu gisa (eskabidearen 2C eranskina). Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntzaren kasuan, Profesionaltasun-ziurtagiriak arautzeko urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 20. artikuluan aurreikusiriko sartzeko eskakizunak bete behar dituzte parte-hartzaileek.

1.– Las personas a que se refiere el artículo cuarto de esta convocatoria podrán solicitar a las entidades beneficiarias su participación en las acciones formativas, utilizando a tal fin el documento normalizado diseñado para esta convocatoria como documento de solicitud y compromiso de participación (Anexo 2C de la solicitud). En el supuesto de formación encaminada a la obtención de certificados de profesionalidad, las personas participantes deberán cumplir con los requisitos de acceso previstos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

Eskaera-agiri horren eta parte hartzeko konpromiso-agiriaren kopia jasoko dute parte-hartzaileek.

Una copia de este documento de solicitud y compromiso de participación será entregada al participante.

2C Eranskinak, parte-hartzailearen jatorrizko sinadurarekin, erakunde onuradunaren esku egon beharko du prestakuntza-ekintza amaitzen den momentuan, eta erakunde onuradunak behar bezala gorde beharko du, Lanbidek edo beste kontrol-erakunde batzuek egiten dituzten egiaztapen-jarduketetarako.

El Anexo 2C con la firma original del participante deberá estar en posesión de la entidad beneficiaria en el momento de la finalización de la acción formativa, y deberá ser conservado por la misma a disposición de las diferentes actuaciones de comprobación que desde Lanbide u otros organismos de control se realicen.

Deialdi honen 11. artikuluan adierazitakoaren arabera, parte hartzeko eskaeretan/konpromisoetan adierazitako datuak Lanbideri jakinarazi behar zaizkio, ezarritako epeen barruan, LAN-F aplikazioaren bitartez.

A tenor de lo establecido en el artículo 11 de esta convocatoria, los datos reflejados en las diferentes solicitudes/compromisos de participación recibidas, deberán ser comunicados a Lanbide en los plazos establecidos y a través de LAN-F.

Erakunde eskatzaileak edo prestakuntza-ekintzak eskaintzeko ardura duen pertsonak aukeratuko ditu langile parte-hartzaileak, betiere hautapen-mekanismoen gardentasuna eta objektibotasuna ziurtatuz. Parte-hartzaileak aukeratzeko, hautaketa-proba bat egingo da hala eskatzen duten prestakuntza-ekintzetan, hain zuzen ere jarduera hori baliatuko dutela ziurtatzeko eta, egiazki, kualifikazioa emango duten ekintzen helburuak lortzeko beharrezko aurretiazko ezagueren zer maila duten jakiteko, eta, hala dagokionean, eskatu egingo dira lanbide-kualifikazioko 2. eta 3. mailetako profesionaltasun-ziurtagirien prestakuntza-moduluetako prestakuntza jasotzeko beharrezkoak diren funtsezko konpetentziak.

La selección de las personas trabajadoras se realizará por la entidad solicitante y/o persona responsable de impartir las acciones formativas, asegurando la transparencia y objetividad en sus mecanismos de selección. La selección incluirá, en todas aquellas acciones formativas que lo precisen, una prueba de selección, con objeto de asegurar el aprovechamiento de la acción y determinar el nivel real de conocimientos previos imprescindibles para alcanzar los objetivos de las acciones cualificantes, incluidas, en su caso, las competencias clave necesarias para el acceso a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3.

Nahikoa emakume aritzen ez diren jarduera-arloei lotutako profesionaltasun-ziurtagirietan, lehentasuna izango dute emakumeek. Deialdi honen ondorioetarako, nahikoa emakume aritzen ez diren jarduera-arlotzat hartzen dira lanbide-arlo hauetako prestakuntza-ekintzak: ELE, ENU, EOZ, ZAK, ERI, FME, IMA, GIM, NEK, ARG eta KIM.

En aquellos certificados de profesionalidad relativos a ámbitos de actividad en los que no exista suficiente presencia femenina, tendrán prioridad las mujeres. A efectos de esta convocatoria, se entienden ámbitos de actividad con insuficiente presencia femenina las acciones formativas de las familias profesionales siguientes: ELE, ENA, EOC, MAM, IEX, FME, IMA, TMV, AGA, ARG y QUI.

Prestakuntza-ekintzan parte hartzeko baldintzak bete eta hautaketa-prozesua gainditu duten langabeen artean, kolektiboen araberako lehentasuna ezarriko da, honako hurrenkera honi jarraituz:

De entre las personas desempleadas que reúnan los requisitos de acceso a la acción formativa, y superen el proceso de selección, se establece una prioridad por colectivos, en el siguiente orden de prelación:

1.a Lehenik eta behin, eta lehentasun-maila berberaz, lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituztenak. Lehentasuna emango zaie kualifikazio-maila baxua duten pertsonei: 30 urte arteko gazteak; emakumeak, langabeen kolektiboan duten proportzio berean (langabezian dauden pertsona guztien % 55); luzaroko langabeak; 45 urtetik gorakoak; desgaitasuna duten pertsonak; gizarteratzeko errenta aktiboaren eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren onuradun diren langabeak; terrorismoaren eta genero-indarkeriaren biktimak; eta aparteko langabezia-sorospenaren hartzaileak.

1.º En primer lugar, y en el mismo nivel de preferencia, las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, teniendo prioridad las personas con bajo nivel de cualificación: jóvenes de hasta 30 años; mujeres en una proporción equivalente a su peso en el colectivo de las personas desempleadas (55% del total de las personas en desempleo); parados/as de larga duración; mayores de 45 años; personas con discapacidad; personas desempleadas beneficiarias de la Renta Activa de Inserción (RAI) y de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y afectados/as y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, así como perceptores del subsidio extraordinario de desempleo (SED).

2.a Bigarrenik, gainerako langabeak, orokorrean.

2.º En segundo lugar, resto de personas desempleadas, en general.

3.a Hirugarrenik, etendurako EEE baten eraginpean dauden langabeak, ordutegia dela-eta prestakuntza-ekintzara joateko prestasuna badute. Gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasunaren alorreko legean xedatutakoa betetzeko, hautaketa-prozesuetan emakumeen parte-hartzeari lehentasuna emango zaio.

3.º En tercer lugar, personas desempleadas sujetas a un ERE de suspensión, con disponibilidad horaria para asistir a la acción formativa. Asimismo, con el fin de atender a lo indicado en la Ley en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se priorizará la participación de las mujeres en los procesos de selección.

2.– Ikasleak baztertzeko arrazoiak izango dira honako hauek:

2.– Constituirán causas de exclusión del alumnado:

Langabeen kasuan:

En el caso de personas desempleadas:

a) Justifikatu gabeko hiru hutsegitetik gora hilabetean.

a) Incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas en un mes.

b) Prestakuntza-ekintzaren iraupen osoan % 25etik gorako ez-bertaratzea biltzea, dena delako arrazoiengatik, justifikatuta egon zein ez.

b) La inasistencia acumulada superior al 25% de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere, justificada o no.

c) Ekintzatik etekinik ez ateratzea, edo ekintza behar bezala egitea eragozten duen jokabide desegokia izatea, osasun- eta higiene-arauak ere kontuan hartuta.

c) La falta de aprovechamiento o comportamiento indebido que impida la buena marcha de la acción, incluidas las normas exigibles de higiene y salubridad.

Hau izango da ikasleak baztertzeko prozedura:

El procedimiento para la exclusión del alumnado será el siguiente:

Prestakuntza-zentroak prestakuntzako teknikariari jakinaraziko dio baztertzeko arrazoietako bat gertatu dela, horretarako ezarri den eredua erabiliz. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak arrazoi hori aztertu ondoren, Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendariak baztertze-prozedura hasteko erabakia hartuko du. Ikaslea baztertzeko proposamena funtsatzen duten egitateak azalduko dira, eta parte-hartzaileak bost eguneko epea izango du alegazioak aurkezteko. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebatziko du prozedura, gehienez hamabost eguneko epean. Egoerak hala eskatzen badu, baztertze-prozedurari ekiteko erabakian behin-behineko neurriak har daitezke prestakuntza-jardueraren jarraipen egokia bermatzeko. Neurri horietako bat izan daiteke ikaslea ikastarotik behin-behingoz baztertzea, prozedura abiatzeko erabakia jakinarazten zaionetik prozedura ebazten den bitartean. Ebazpenean adieraziko da zein errekurtso aurkez daitekeen.

El centro de formación comunicará al técnico/a de formación la concurrencia de alguna de las causas de exclusión, utilizando el modelo establecido al efecto. Apreciada dicha causa por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos emitirá el Acuerdo de inicio del procedimiento de exclusión. En dicho acuerdo se pondrán de manifiesto los hechos que motivan la propuesta de exclusión, disponiendo la persona alumna de un plazo de cinco días para la presentación de alegaciones. El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo resolverá el procedimiento en el plazo máximo de quince días. Si las circunstancias lo requieren, en el acuerdo de inicio de exclusión se podrán adoptar medidas provisionales que garanticen la buena marcha de la acción formativa, que podrán consistir en la exclusión provisional de la persona alumna durante los días que transcurren entre la notificación del acuerdo y la resolución del procedimiento. En la resolución se recogerá el pie de recurso correspondiente.

Asteren batean ikasleren baten hutsegiteak prestakuntza-ekintzaren ordu-kopuruaren % 25 baino gehiago badira, edo justifikatu gabeko hiru hutsegite baino gehiago egiten baditu hilabetean, prestakuntza-zentroak horren berri emango dio Lanbideko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzari, ikaslea baztertzeko prozedura has dezan. Modulu oso bat geratzen bada egiteko, eta % 25etik gorako ez-bertaratzea arrazoi justifikatu batengatik gertatu bada (adibidez, gaixotasuna izatea edo lan-jarduera hastea), pertsonak geratzen den modulua egiteko aukera aztertu ahal izango da.

La semana en la cual alguna persona alumna supere el 25% de inasistencia respecto del total de las horas de duración de la acción formativa o incurra en más de tres faltas de asistencia injustificadas al mes, el centro de formación lo comunicará a la Dirección de Formación para el empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide, a los efectos del inicio del procedimiento de exclusión. En el supuesto de que le restase por cursar un módulo completo y la inasistencia superior al 25% se haya debido a una causa justificada (como puede ser enfermedad o inicio de la actividad laboral), se podrá valorar la posibilidad de que la persona curse el módulo restante.

2.2. Pertsona okupatuen kasuan, 2.1.b) apartatuan adierazitakoa bakarrik izango da baztertzeko arrazoia.

2.2.– En el caso de personas ocupadas exclusivamente será causa de exclusión lo indicado en el apartado 2.1.b) anterior,

3.– Langile batek ezingo du behin baino gehiagotan parte hartu prestakuntza-ekintza berean.

3.– Una persona trabajadora no podrá participar más de una vez en la misma acción formativa.

11. artikulua.– Prestakuntza-plana gauzatzea.

Artículo 11.– Ejecución del Plan de Formación.

1.– Zer prestakuntza-plan egikaritzeko eskatu den dirulaguntza, plan horiek egikaritzera bideratuko da emandako dirulaguntza.

1.– La subvención otorgada se destinará a la realización de los planes de formación para cuya ejecución se hubiera solicitado.

2.– Deialdi honen bidez finantzatutako prestakuntza-planetan bilduta dauden prestakuntza-ekintzak erabat doakoak izango dira parte-hartzaileentzat.

2.– Las acciones formativas comprendidas en los Planes de Formación financiados por esta convocatoria deberán ser totalmente gratuitas para las personas participantes.

3.– Aurrez aurreko prestakuntza-ekintzak ezingo dira hasi 8 partaide baino gutxiagok izena eman badute.

3.– En las acciones de formación presencial no se podrá dar comienzo a las acciones formativas con menos de 8 participantes.

4.– Laguntza jasoko dutenez gain, beste 4 parte-hartzaile ere onartu ahal izango dira prestakuntza-ekintzetan, prestakuntza-zentroak kopuru hori hartzeko egiaztatuta edo inskribatuta badaude. Partaide gehigarri horiek ez dute dirulaguntzarik jasoko.

4.– Se permitirá la incorporación de 4 participantes adicionales a los subvencionados en las acciones formativas de los centros que dispongan de la acreditación o inscripción para dicho número de participantes. Por las personas participantes adicionales no se concederá subvención.

5.– Dirulaguntzaren erakunde edo enpresa onuradunak prestakuntza-ekintzak egin beharko ditu, deialdi honetan ezarritakoari jarraituz, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ematen dituen ereduen arabera, erakunde autonomo horrek eskura jartzen duen prestakuntzarako aplikazio informatikoa (LAN-F) baliatuta; prestakuntza-ekintza bakoitzaren hasiera jakinarazi beharko du (benetan hasteko eguna baino zazpi lehenago, gutxienez), baita geroagoko edozein aldaketa (gertatzen den une berean) eta amaiera ere. Halaber, ebaluazio-aktak eta parte-hartzaileen bertaratzeak kontrolatuko ditu, ikastaroa amaitu eta gehienez ere 30 eguneko epean.

5.– La entidad o empresa beneficiaria de la subvención deberá llevar a cabo la ejecución de las acciones formativas de conformidad con lo establecido en esta convocatoria y según los modelos que proporciona Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, utilizando el aplicativo informático de formación de este organismo autónomo (LAN-F) para comunicar el inicio (con al menos 7 días de antelación a la fecha real de inicio), cualquier modificación posterior (en el momento en que se produzca) y la finalización de cada una de las acciones formativas, así como las actas de evaluación y el control de asistencia de las personas participantes en el plazo máximo de 30 días desde la finalización del curso.

Era berean, beranduenez prestakuntzaren bigarren egunean, erakunde onuradunak jakinarazi beharko ditu prestakuntza-ekintzan parte hartzen dutenek betetako eskaera- eta konpromiso-agirien bidez bildutako datuak.

Asimismo, y con un plazo máximo de hasta el segundo día de formación, la entidad beneficiaria deberá comunicar los datos recogidos a través del documento de solicitud/compromiso de participación cumplimentado por cada participante asistente a la acción formativa.

Horrela adierazitako informazioak ez du aldaketarik onartuko ekintza amaitzen denetik hasi eta 30 egun igaro ondoren, eta horixe izango da haren justifikazio ekonomikorako kontuan hartuko den bakarra.

La información así reflejada no podrá ser modificada una vez transcurridos 30 días desde la finalización de la acción de que se trate y será la única a considerar para la justificación económica de la misma.

Jakinarazpen-betebehar horiek ez badira betetzen, prestakuntza-ekintza egin gabetzat hartuko da, plana egikaritu izana justifikatzearen ondorioetarako.

El incumplimiento de las referidas obligaciones de comunicación implicará que la correspondiente acción formativa se considere no realizada a los efectos de la justificación de la ejecución del Plan.

6.– Deialdi honen babesean diruz lagundutako prestakuntza emango duten prestatzaileek –Prestakuntza Espezialitateen Katalogoan sartuta dauden espezialitateetan– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren baimena beharko dute, eta prestatzaileen fitxategian sartu beharko dira, LANF prestakuntza-aplikazioan, indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzen arabera.

6.– Las personas formadoras que impartan formación subvencionada al amparo de esta convocatoria, de especialidades incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas, deberán ser autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo e incluidas en el fichero de personas formadoras, en el aplicativo de formación LANF, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

7.– Aurrez aurreko ekintzetan, erakunde onuradunek eguneroko bertaratze-partea egin beharko dute, eta irakasleak eta parte-hartzaileek sinatu beharko dute.

7.– Las entidades beneficiarias deberán confeccionar en las acciones de carácter presencial un parte diario de asistencia, que deberá ser suscrito por la persona formadora y por todas las personas participantes.

Teleprestakuntza-ekintzen kasuan, berriz, titularrak prestatu beharko du parte-hartzaile bakoitzaren gainean egindako jarraipen-kontrolei buruzko dokumentazioa.

En las acciones de teleformación, el titular deberá elaborar, la documentación correspondiente a los controles de seguimiento realizados a cada participante.

Prestakuntzaren xedea profesionaltasun-ziurtagiriak ematea ez bada, egiaztapen-diploma bat eman beharko zaio aldeko ebaluazio positiboarekin prestakuntza gainditu duen parte-hartzaile bakoitzari, Lanbidek ezarritako ereduaren araberakoa, eta hor datu hauek agertuko dira gutxienez: prestakuntza-ekintzaren izena, prestakuntzaren edukiak, emateko modalitatea, iraupena eta emate-aldia. Halaber, prestakuntza aldeko ebaluaziorik gabe amaitu duen parte-hartzaileei ikastarora bertaratu izanaren ziurtagiri bat emango zaie. Diploma eta bertaratze-ziurtagiria aurkezteko gehieneko epea bi hilabetekoa izango da, parte hartu duten amaiera-datatik kontatzen hasita.

Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, se deberá entregar a cada participante que haya superado la formación con evaluación positiva un diploma acreditativo según el modelo establecido por Lanbide, en el que como mínimo se hagan constar la denominación de la acción formativa, los contenidos formativos, la modalidad de impartición, duración y periodo de impartición. Asimismo, a las personas participantes que hayan finalizado la acción formativa sin evaluación positiva, se les entregará un certificado de asistencia a la misma. El plazo máximo para la entrega tanto del diploma como del certificado de asistencia será de dos meses a partir de la fecha de finalización en que hayan participado.

Titularrak diploma edo bertaratze-ziurtagiri horren kopia gordeko du, parte-hartzailearen «jaso izanarekin» batera. Teleprestakuntzako modalitatean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak aldez aurreko baimena eman ondoren, teleprestakuntzako plataformatik deskargatu ahal izango da diploma eta/edo ziurtagiria.

De este diploma o certificado de asistencia la entidad beneficiaria conservará una copia, con el recibí de la persona participante en la misma. En la modalidad de teleformación, previa autorización de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el diploma y/o certificado podrá ser descargado desde la plataforma de teleformación.

8.– Erakunde onuradunek honako hauek emango dizkiete, gutxienez, aurrez aurreko prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaile guztiei:

8.– Las entidades beneficiarias entregarán al inicio del curso a todas las personas participantes en las acciones formativas de carácter presencial al menos:

– Eskuliburu bat, argitaratua edo euskarri informatikoan, espezialitatearen eduki guztiak bilduko dituena.

– un manual, editado o en soporte informático, que recoja todos los contenidos de la especialidad,

– Ikastaroa ondo garatzeko behar den idazmahaiko materiala.

– el material de escritorio necesario para el correcto desarrollo del curso y

– Behar diren babes-elementuak.

– los elementos de protección que sean precisos,

– Eskubideei eta betebeharrei buruzko dokumentua.

– documento sobre derechos y obligaciones.

9.– Prestakuntzaren xedea profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea bada, ikasleak egiten duen modulu bakoitza ebaluatuko da, ikasketaren emaitzak eta, horrenbestez, lanbide-konpetentziak eskuratu direla egiaztatzeko.

9.– Cuando la formación vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad la evaluación del alumnado se realizará por módulos, con objeto de comprobar los resultados del aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.

Profesionaltasun-ziurtagirien prestakuntza modulu bat osatzen ez duten prestakuntza-unitateen arabera programatzen bada, hari dagokion prestakuntza-unitatearen edo -unitateen gaitasun eta ebaluazio-irizpide guztiak hartuko ditu kontuan amaierako ebaluazio-probak, prestakuntza-unitate bakoitzean lortutako emaitzak hautemateko moduan.

En el supuesto de que la formación de los certificados de profesionalidad se programe por unidades formativas que no completen un módulo, la prueba de evaluación final estará referida al conjunto de capacidades y criterios de evaluación de la unidad o unidades formativas correspondientes al mismo, de manera que pueda detectarse los resultados obtenidos en cada unidad formativa.

Ebaluazioa sistematikoki egingo da, aldez aurreko planifikazio bati jarraituz. Planifikazio horretan adieraziko dira, gutxienez, modulu bakoitzarentzat eta, beharrezkoa baldin bada, prestakuntza-unitate bakoitzarentzat, ebaluazio-daten aurreikuspena, ebaluazioa egiteko lekuak, erabiliko diren ebaluazio-tresnak eta horien erabileraren iraupena. (LAN-F aplikazio informatikoan eskura dagoen ereduaren arabera).

La evaluación se desarrollará de manera sistemática, ajustándose a una planificación previa en la que constarán, al menos, para cada módulo, o en su caso, unidad o unidades formativas, una estimación de las fechas previstas en la que se realizará, los espacios en la que esta se llevará a cabo, los instrumentos de evaluación que serán utilizados y la duración que conllevará su aplicación. (Según modelo facilitado en el aplicativo informático LAN-F).

Prestakuntza-moduluetan, edo, hala badagokio, prestakuntza-unitate bakoitzean ikasitakoari buruz egiaztatu beharreko emaitzetan kontuan hartuko dira haien gaitasun eta ebaluazio-irizpideetan jasota dauden ezagutzak, trebetasun praktikoak eta abileziak; hartara, oro har, lanbide-konpetentziak eskuratu direla frogatzeko aukera emango dute.

Los resultados de aprendizaje a comprobar en los módulos formativos, o en su caso, unidad o unidades formativas, estarán referidos tanto a los conocimientos como a las destrezas prácticas y habilidades recogidas en las capacidades y criterios de evaluación de los mismos, de manera que, en su conjunto, permitan demostrar la adquisición de las competencias profesionales.

Konpetentzia-unitateen egiaztagiria lortzeko, ebaluazio positiboz (gai) gainditu beharko dira unitate bakoitzari lotutako prestakuntza-moduluak.

Para obtener la acreditación de las unidades de competencia, será necesario superar con evaluación positiva, en términos de apto, los módulos formativos asociados a cada una de ellas.

Prestatzaileek dokumentu bidez islatuko dituzte txosten batean prestakuntza-modulu bakoitzaren ebaluazioan ikasleek lorturiko emaitzak, eta bertan bilduko da aplikaturiko ebaluazio-tresnetan ikasle bakoitzak izandako jarduna, egindako zuzenketekin eta horietan lorturiko puntuazioekin (LAN-F aplikazio informatikoan eskura dagoen ereduaren arabera).

Las personas formadoras reflejarán documentalmente en un informe los resultados obtenidos por las/os alumnas/os en la evaluación de cada uno de los módulos formativos, en la que se incluirá el desempeño de cada persona alumna en los distintos instrumentos de evaluación aplicados, con las correcciones y puntuaciones obtenidas en los mismos. (Según modelo facilitado en el aplicativo informático LAN-F).

Modulua eman ostean, ebaluazio-akta beteko da, parte-hartzaile bakoitzak lortutako emaitza adierazita (gai edo ez gai), LAN-F aplikazio informatikoaren bitartez.

Una vez impartido el módulo se cumplimentará el Acta de Evaluación con el resultado obtenido por cada participante a través del aplicativo informático LAN-F, en términos de «apta/o», o «no apta/o».

Lantokiko prestakuntza praktikoko modulua egiten den bitarteko ikasleen jarraipena eta ebaluazioa batera egingo dute prestakuntza-zentroak eta enpresak hautaturiko tutoreek. Modulu hori gainditzen duten ikasleek ziurtagiri bat jasoko dute LAN-F aplikazioaren bitartez.

El seguimiento y evaluación de las personas alumnas durante la realización del módulo de formación práctica en centro de trabajo, será realizado conjuntamente por las personas tutoras designadas por el centro de formación y la empresa. Las personas alumnas que superen este módulo recibirán una certificación obtenida a través del aplicativo LAN-F.

Ikastaroa bukatzean, gainditutako prestakuntza-moduluei dagokien Egiaztapen Partzial Metagarria emango zaie parte-hartzaileei, eta profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko prozedura hasiko da, hura osatu badute.

Al finalizar el curso, se entregará a las personas participantes la Acreditación Parcial Acumulable (APA) correspondientes a los módulos formativos superados y se iniciará el procedimiento para la obtención del certificado de profesionalidad si lo hubiera completado.

Ikasleak emaitza negatiboekin bukatzen badu ikastaroa, bertaratze-ziurtagiri bat emango zaio eta, dagokionean, gainditu dituen prestakuntza-moduluen egiaztapen partzial metagarriak edo prestakuntza-modulu baten barruan zer prestakuntza-unitate gainditu dituen zehazten duen ziurtagiria. Bertaratze-ziurtagiria emateko epea bi hilabetekoa izango da, gehienez, parte-hartzea amaitutako egunetik aurrera.

Si la persona alumna finaliza el curso con evaluación negativa, se le entregará un certificado de asistencia al mismo y, en su caso, las APAs (Acreditaciones Parciales Acumulables) de los módulos formativos que hubiese superado o la certificación de las unidades formativas superadas de un módulo de formativo. El plazo máximo para la entrega del certificado de asistencia será de dos meses a partir de la fecha de finalización en que hayan participado.

Titularrak diploma edo bertaratze-ziurtagiri horren kopia gordeko du, parte-hartzailearen «jaso izanarekin» batera.

De este diploma o certificado de asistencia la entidad beneficiaria conservará una copia, con el recibí de la persona participante en la misma.

10.– Dirulaguntzaren onuradunak bitarteko propioak erabili beharko ditu finantzatzen den prestakuntza-planaren programazioa eta koordinazioa egiteko, eta, edozein kasutan, bere gain hartuko du hura garatzeko erantzukizun osoa, betiere eskumena duten erakundeek jarraipen- eta kontrol-funtzioak gara ditzaten bermatuz.

10.– El beneficiario de la subvención deberá contar con medios propios para la programación y coordinación del plan de formación financiado y, en todo caso, asumirá la total responsabilidad de su ejecución, asegurando en todo caso el desarrollo de las funciones de seguimiento y control a cargo de los organismos competentes.

11.– Langileek prestakuntza-ekintza uzten badute, beste langile batzuk sartu ahal izango dira haien ordez. Prestakuntza-jardueraren iraupenaren ehuneko 25era iritsi baino lehen onartuko da ordezte hori, salbu eta profesionaltasun-ziurtagiriei loturiko prestakuntza-jarduerak badira; kasu horretan, ordeztea prestakuntza-jarduera hasi eta lehen bost eskola-egunetan gertatzen bada onartuko da soilik, betiere ehuneko hori gainditu ez bada.

11.– Si se produjeran abandonos de los trabajadores se podrán incorporar otros trabajadores a la formación en lugar de aquellos. Esta sustitución se admitirá siempre que se produzca antes de alcanzar el 25 por ciento de la duración de la acción formativa, salvo cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso únicamente se admitirá la sustitución, siempre que no se haya superado dicho porcentaje, si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la acción formativa.

12.– Profesionaltasun-ziurtagirien lantokiko prestakuntza praktikoaren modulua.

12.– Módulo de Formación práctica en centro de trabajo de los Certificados de Profesionalidad.

– Praktiken iraupena eta edukia bat etorriko dira profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen Errege Dekretuaren II. eranskinean ezarritako lantokiko prestakuntza praktikoaren moduluarekin.

– La duración y contenidos de la práctica se corresponderán con el módulo de formación práctica en centro de trabajo establecido en el Anexo II del Real Decreto regulador del correspondiente Certificado de Profesionalidad.

– Prestakuntza-erakundeek lantokiko prestakuntza-modulu praktikoa egitea aurreikusi beharko dute ikasten ari diren espezialitatearekin lotutako lanetan, profesionaltasun-ziurtagiri bat amaitzen duten ikasleentzat, Planean jasotako ekintzetako baten bidez, salbu eta ikasleren bat urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuak (Profesionaltasun Ziurtagiriak arautzen dituena) 5.bis artikuluan xedatzen dituen salbuesteko egoera batean ez badago.

– Las entidades de formación deberán prever la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo y en ocupaciones relacionadas con la especialidad cursada, para el alumnado que finalice un Certificado de Profesionalidad a través de una de las acciones incluidas en el Plan, salvo para aquellas personas alumnas en quienes concurra alguno de los supuestos de exención previstos en el artículo 5 bis del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

– Lehentasunez, lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluak bukatutakoan egingo dira, aurrekoak emaitza positiboarekin gainditu badira, betiere; horrela, azken prestakuntza-modulua bukatu eta lau hilabeteko gehieneko epean hasi behar dira lanbide-praktikak.

– Las prácticas profesionales se realizarán preferentemente una vez realizados el resto de módulos formativos y siempre que se hayan superados los mismos con evaluación positiva, debiendo comenzar en el plazo máximo de cuatro meses tras la finalización del último módulo formativo.

Salbuespenez eta justifikatuta baldin badago, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimena eman ahal izango du lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluekin batera egin ahal izateko.

Por motivos excepcionales y siempre que exista justificación Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, podrá autorizar el desarrollo de las prácticas profesionales de forma simultánea a la realización del resto de módulos formativos.

– Lanekoak ez diren praktikak egiteko, enpresaren eta prestakuntza-erakundearen arteko akordio bat sinatuko da, eta akordio horren berri emango zaio praktikak egingo dituen pertsonari. Akordio horretan, hauek azaldu beharko dira: praktiken edukia, iraupena, praktikak egiteko tokia eta ordutegia, eta praktiken jarraipena eta ebaluazioa egiteko tutoretza-sistema. Praktikak hasi baino lehen, akordio horren berri eman beharko zaie enpresako langileen legezko ordezkariei. Baldintza hori bete den ziurtatzeko, langileen legezko ordezkariek akordioari buruzko informazioa jaso dutela adierazteko agiria erantsi beharko da (eredu ofiziala erabili beharko da horretarako, LAN-F aplikaziotik hartuta). Halaber, praktiketan parte hartuko duten ikasleen zerrenda erantsi beharko zaio.

– La realización de las prácticas no laborales se articulará a través de la suscripción de un acuerdo entre la empresa y la entidad de formación, que será puesto en conocimiento de la persona que realiza las prácticas, en el que deberá describirse el contenido de las prácticas así como su duración, lugar de realización y horario, y el sistema de tutorías para su seguimiento y evaluación. Antes del comienzo de las prácticas, se pondrá en conocimiento de las/os representantes legales de las/os trabajadores en la empresa el citado acuerdo. Para comprobar esta condición, habrá de adjuntarse al acuerdo un documento que acredite que los representantes legales de las personas trabajadoras han recibido la información del convenio a suscribir, mediante modelo oficial que se pondrá a disposición en LANF. Además, habrá de adjuntarse una relación del alumnado que participan en las mismas.

– Praktikak Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan egin beharko dira, hori eragozten duten eta behar bezala justifikatutako arrazoiak daudenean izan ezik. Hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimendu behar du aldez aurretik.

– Las prácticas deberán realizarse en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, salvo en el caso de existencia de causas debidamente justificadas, previa autorización de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

– Praktiken eguneko iraupenak ezingo du 8 ordutik gorakoa izan.

– La jornada diaria de prácticas no podrá ser superior a 8 horas.

– Lantokiko prestakuntza praktikoko modulua abiatu aurretik, nahitaezkoa da Lanbidek praktiken hitzarmena balioztatzea. Ez bada izapide hori egiten, baliogabetu egin daitezke nahitaezko baimen hori ez duten praktikak.

– La validación del acuerdo de prácticas por parte de Lanbide es un requisito necesario y previo al inicio del módulo de formación práctica en centros de trabajo y su incumplimiento podrá dar lugar a la anulación de las prácticas que no cuenten con la preceptiva autorización.

13.– Ikasleek aseguru-estaldura izango dute ikastaroetan eta enpresako prestakuntza praktikoan edo haietara joateko bidean dituzten arriskuetarako, Eusko Jaurlaritzak sinatutako polizak istripuak eta erantzukizun zibila estaliko baititu.

13.– El alumnado tiene cubierto el riesgo derivado de la asistencia a los cursos, y en su caso a la formación práctica en empresa, así como el desplazamiento a los mismos, mediante póliza de accidentes y responsabilidad civil suscrita por Gobierno Vasco.

14.– Dirulaguntzen prestakuntza-erakunde onuradunek zuzenean gauzatuko dituzte prestakuntza-ekintzak, eta ezingo dute hirugarrenik azpikontratatu horretarako. Horri begira, prestakuntza emateko irakasleak kontratatzea ez da azpikontrataziotzat joko. Irakasleak kontratatzea pertsona fisikoak kontratatzea soilik dela ulertzen da (694/2017 Errege Dekretuaren 26. artikulua).

14.– Las entidades de formación beneficiarias de la subvención ejecutarán directamente las acciones formativas sin que puedan subcontratarla con terceros. A estos efectos, la contratación del personal docente para la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario no se considerará subcontratación. Por contratación de personal docente se entiende exclusivamente la contratación de personas físicas (artículo 26 del RD 694/2017).

15.– Lanbidek prestakuntza-ekintza bat kautelaz eten ahal izango du, baldin eta prestakuntza emateko ohiko garapenean eragin nabarmena duten anomaliak ikusten badira.

15.– Lanbide podrá proceder a la suspensión cautelar de la ejecución de una acción formativa cuando se observen anomalías que repercutan significativamente en el desarrollo normal de la impartición de la formación.

12. artikulua.– Dirulaguntzak ordaintzea.

Artículo 12.– Pago de la subvención.

1.– Emandako dirulaguntza lau ordainketatan ordainduko da, horiek eskatu eta gero, honela:

1.– La subvención concedida se abonará en cuatro pagos, previa solicitud de los mismos, del siguiente modo:

a) Lehen ordainketa (prestakuntza-planari dagokion dirulaguntza guztiaren % 24), 2020ko ordainketa-kredituaren kargura, lehen prestakuntza-ekintzaren hasiera jakinarazten den unean. Gehienez ere bi hilabeteko epean, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik.

a) Un primer pago con cargo al crédito de pago 2020, del 24% del total de la subvención correspondiente al Plan de Formación, al momento de la comunicación de inicio de la primera acción formativa. Como máximo, en dos meses a partir de la notificación de la resolución de concesión.

b) Bigarren ordainketa (prestakuntza-planari dagokion dirulaguntza guztiaren % 21), 2021eko konpromiso-kredituaren kargura, prestakuntza-plana osatzen duten prestakuntza-ekintzen % 40, gutxienez, hasitakoan.

b) Un segundo pago, con cargo al crédito de compromiso 2021, del 21% del total de la subvención correspondiente al Plan de Formación, una vez hayan iniciado, al menos, el 40 por ciento de las acciones formativas que componen el Plan de Formación.

c) Hirugarren ordainketa (prestakuntza-planari dagokion dirulaguntza guztiaren % 31), 2021eko konpromiso-kredituaren kargura, prestakuntza-plana osatzen duten prestakuntza-ekintzen % 70, gutxienez, hasitakoan.

c) Un tercer pago, con cargo al crédito de compromiso 2021, del 31% del total de la subvención correspondiente al Plan de Formación, una vez iniciadas, al menos, el 70 por ciento de las acciones formativas que componen el Plan de Formación.

d) Laugarren ordainketa, 2022ko konpromiso-kredituaren kargura, prestakuntza-planari dagokion dirulaguntzaren gainerakoa, prestakuntza-ekintza guztiak amaitzean eta justifikatu ondoren.

d) Un cuarto pago, con cargo al crédito de compromiso 2022, por el resto de la subvención correspondiente al Plan de Formación, a la finalización de todas las acciones formativas una vez justificadas.

Ordainketa aurreratuen zenbatekoa, banaka edo aurreko ordainketekin batuta, 180.303,63 eurotik gorakoa bada, dirulaguntzaren onuradun den erakundeak Lanbiden aurkeztu beharko du, dagokion ordainketaren aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian zenbateko aurreratua estaltzeko bermea, abala edo fidantza eratu izanaren frogagiria.

En el caso de que el importe de los pagos anticipados, tomados de forma individual o sumados al/los importe/s del/los pago/s anterior/es, supere la cuantía de 180.303,63 euros, la entidad beneficiaria de la subvención deberá presentar en Lanbide, con carácter previo al pago correspondiente, el Resguardo acreditativo de la constitución de garantía, aval o fianza en la Tesorería de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que responda de la cantidad anticipada.

2.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, erakunde eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan inskribatuta behar du.

2.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad solicitante deberá constar en el Registro de Terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco.

Erakundea ez badago erregistratuta, edo Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, inprimakia bete beharko du hemen adierazitako ereduari jarraituz: https://www.euskadi.eus/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/web01-tramite/eu/

En caso de que la entidad no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de terceros del Departamento de Hacienda y Economía, deberá cumplimentar formulario según modelo establecido en https://www.euskadi.eus/alta-modificacion-datos-terceros/web01-tramite/es/

13. artikulua.– Dirulaguntzen justifikazioa eta likidazioa.

Artículo 13.– Justificación y liquidación de las ayudas.

1.– Laguntzen likidazioa prestakuntza-ekintzak egin dituzten parte-hartzaileen eta egin dituzten eskola-ordu eraginkorren arabera egingo da, deialdi honetan ezarritako eta onartutako modulu ekonomikoak aintzat hartuta. Likidazio-zenbatekoa inola ere ezin da izan handiagoa hasiera batean onartutako dirulaguntzarena baino.

1.– La liquidación de las ayudas se realizará en función de las personas participantes que hayan realizado las acciones formativas y las horas lectivas efectivamente realizadas, según los módulos económicos establecidos y aprobados para esta convocatoria. En ningún caso la liquidación podrá superar la cuantía de la subvención inicialmente reconocida.

Prestakuntza gauzatu ondoren, dirulaguntza zehaztu ahal izateko, ekintza presentzialetan pertsona batek prestakuntza amaitu duela ulertuko da, baldin eta prestakuntza-ekintzaren iraupenaren % 75ean bertaratu bada gutxienez. Halaber, teleprestakuntzako modalitatean emandako prestakuntza-ekintzetan, pertsona batek prestakuntza amaitu duela ulertuko da baldin eta prestakuntza-proiektuan ezartzen diren ikaskuntzaren jarraipenerako aldizkako kontrolen gutxienez ehuneko 75 egin baditu, konexio-orduak denak direla. Langabeen kasuan, prestakuntza-ekintza amaitu dutela ulertuko da, lana aurkitu dutelako, hura bertan behera utzi behar izan dutenek, eta egiaztatutako gaixotasunagatik edo istripuagatik, ikastaroan baja hartu duten parte-hartzaileak ere, betiere prestakuntza-jardueraren ehuneko 25 egin badute.

A los efectos de determinar la subvención una vez ejecutada la formación, en las acciones presenciales se considerará que una persona ha finalizado la formación cuando haya asistido al menos al 75 por ciento de la impartición de la acción formativa. Asimismo, en las acciones formativas impartidas mediante la modalidad teleformación se considerará que han finalizado la acción aquellas personas que hayan realizado al menos el 75 por ciento de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje que se establezcan en el proyecto formativo, con independencia de las horas de conexión. En el supuesto de personas desempleadas, se considerará que han finalizado la acción formativa quienes tuvieran que abandonarla por haber encontrado empleo, así como aquellas personas participantes que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente acreditado, siempre que en estos supuestos hubiesen realizado el 25 por ciento de la actividad formativa.

Aurrez aurreko modalitatean ekintzaren iraupenaren gutxienez % 25ean bertaratu diren pertsonak edo aldizkako jarraipen-kontrolen % 25 teleprestakuntza-modalitatean egin duten pertsonak hasi egin direla ulertuko da. Modalitate mistoan, aurrez aurreko orduen % 25ean egon beharko du, eta kontrolen % 25 egin beharko ditu.

Será considera iniciada toda persona que haya asistido al menos al 25% de la duración de la acción en el caso de modalidad presencial o que haya realizado el 25% de los controles periódicos de seguimiento en modalidad teleformación. En modalidad mixta deberá haber asistido al 25% de las horas presenciales y haber realizado el 25% de los controles.

2.– Likidazioa honela kalkulatuko da:

2.– La liquidación se calculará de la siguiente manera:

2.1.– Aurrez aurreko prestakuntza.

2.1.– Formación presencial.

– A modulua 12 ikaslez biderkatuko da –baldin eta prestakuntza hasi zuten ikasleen kopurua deialdian aurreikusitako gutxieneko eta gehieneko mugen barruan badago (8-25)–, eta emandako prestakuntza-orduez.

– Se multiplicará el módulo A por 12 alumnos/as siempre que el número de alumnas/os que iniciaron la formación esté comprendido entre los límites mínimos y máximos (8-25) previstos en la convocatoria y por las horas de formación impartidas.

– Aurrez aipatutako zenbatekoari gehituko zaio B moduluaren eta ekintzak dituen ordu kopuruaren arteko biderketaren emaitza, ekintza amaitu duten ikasleen kasuan –prestakuntza-ekintza bukatu duten ikasletzat hartuko dira gutxienez ekintzaren % 75era joan direnak; ondorio horietarako, halakotzat joko dira enplegua aurkitu dutelako prestakuntza-ekintza utzi beharrean gertatzen diren langabeak, bai eta behar bezala egiaztatutako gaixotasun edo istripuagatik uzten dutenak ere, baldin eta, azken bi kasu horietan, gutxienez prestakuntza-jardueraren % 25 egin badute–; eta B moduluaren eta prestakuntza-ekintzan parte hartu duten ordu kopuru errealaren arteko biderketaren emaitza, ekintza amaitu ez duten ikasleen kasuan. Ekintza bakoitza ikasle kopuru batentzat onartutakoa da, eta kalkulua muga horiek errespetatuz egingo da.

– Al importe anterior se le sumará el importe resultante de multiplicar el módulo B por el número total de horas de las que consta la acción formativa en el caso de los alumnos que han finalizado la misma, esto es, que han asistido al menos el 75% de la duración de la acción, considerando también, a estos efectos, que han finalizado a los trabajadores desempleados que tuvieran que abandonar la acción formativa por haber encontrado empleo, así como a aquellos participantes que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente acreditado, siempre que en estos dos últimos casos hayan realizado, al menos, el 25% de la actividad formativa; y, por el número real de horas en las que han participado en la acción formativa, en el caso de los alumnos que no han finalizado la misma. Este cálculo se efectuará respetando el límite del número de alumnos para los que se ha aprobado la acción.

– Aurreko bi eragiketak eginda ateratzen den azken balioari % 10 gehituko zaio, zeharkako gastuei dagokiena.

– El valor resultante de aplicar las dos operaciones anteriores se incrementará el porcentaje del 10% correspondiente a los gastos indirectos.

Ekintzaren iraupenaren % 25 betetzean, hura hasi zuten parte-hartzaileen % 75ek jarraitzen ez duten prestakuntza-ekintzak likidatzeko, oinarritzat hartuko da ekintzak amaitu dituzten ikasleetatik ateratako A + B + C moduluen zenbatekoa. Prestakuntza-ekintza bukatu duten ikasletzat hartuko dira gutxienez ekintzaren % 75era joan direnak; ondorio horietarako, halakotzat joko dira enplegua aurkitu dutelako prestakuntza-ekintza utzi beharrean gertatzen diren langabeak, bai eta behar bezala egiaztatutako gaixotasun edo istripuagatik uzten dutenak ere, baldin eta, azken bi kasu horietan, gutxienez prestakuntza-jardueraren % 25 egin badute.

Las acciones formativas en las cuales no permanezcan el 75% de los participantes que las iniciaron al cumplirse el 25% de la duración de la acción se liquidarán en base al importe de los módulos A + B +C, obtenido a partir del alumnado que han finalizado las mismas, esto es, que han asistido al menos el 75% de la duración de la acción, considerando también, a estos efectos, que han finalizado a los trabajadores desempleados que tuvieran que abandonar la acción formativa por haber encontrado empleo, así como a aquellos participantes que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente acreditado, siempre que en estos dos últimos casos hayan realizado, al menos, el 25% de la actividad formativa.

2.2.– Teleprestakuntza.

2.2.– Teleformación.

Likidatzeko orduan, prestakuntza-ekintza amaitu duten parte-hartzaileen kopurua hartuko da kontuan, gehi hasi dutenen ehuneko 15aren desbideratzea.

Se liquidará teniendo en cuenta el número de participantes que han finalizado la acción formativa más una desviación del 15 por ciento sobre los que iniciaron.

«7,5 euro x (amaitutako parte-hartzaileen kopurua + hasitako parte-hartzaileen % 15) x prestakuntza-ekintzaren ordu kopurua».

«7,5 euros x (n.º participantes finalizados + 15%participantes iniciados) x n.º horas acción formativa».

2.3.– Mistoa.

2.3.– Mixta.

Aurreko lerrokadetan aurrez aurreko modalitaterako eta teleprestakuntzarako ezarritako baldintzetan egingo da likidazioa, horietako bakoitzari dagokion zatian.

Se procederá a la liquidación en los términos establecidos en los apartados anteriores para la modalidad presencial y teleformación, en la parte correspondiente a cada una de ellas.

3.– Dirulaguntza jasotzen duen erakundeak justifikazio-memoria ekonomiko bat aurkeztu beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, LanF aplikazio telematikoaren bitartez, Lanbidek prestakuntza-ekintza amaitzean ikasleen azken ebaluazioa baliozkotu eta gehienez ere 15 eguneko epean. Memoria horretan, honako alderdi hauek jasoko dira gutxienez:

3.– La entidad beneficiaria de la subvención deberá presentar ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través de la aplicación telemática LanF, en el plazo máximo de 15 días tras la validación por parte de Lanbide de la evaluación final del alumnado realizada al finalizar la acción formativa, una memoria económica justificativa que contendrá, como mínimo, los siguientes extremos:

– Laburpen-koadro bat. Horretan jaso beharko dira ikasle bakoitzak benetan egindako eskola-orduak eta dagokien zenbatekoa, ezarritako modulu ekonomikoak eta artikulu honetan aurreikusitako irizpideak aplikatuz lortutakoa.

– Cuadro resumen del número de horas lectivas efectivamente realizas por cada alumno/a con el cálculo del importe que corresponde en aplicación de los módulos económicos establecidos y los criterios previstos en este artículo.

– Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste diru-sarrera eta dirulaguntza batzuen zerrenda, zenbatekoa eta jatorria adierazita, hala badagokio.

– Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, en su caso.

4.– Azken likidazioa egiteko, onuradunek agiri hauek bete beharko dituzte LAN-F aplikazioan, gehienez ere 2022ko urriaren 28rako:

4.– Para proceder a la liquidación final, los beneficiarios deberán cumplimentar en LAN-F como máximo el 28 de octubre de 2022, los siguientes documentos:

a) Egindako prestakuntza-ekintza guztiak amaitu (gauzatu) izanaren ziurtagiria, justifikazio-memoria ekonomikoak aurkeztu badira.

a) La certificación de finalización (ejecución) de todas las acciones formativas realizadas de las que se habrán presentado las correspondientes memorias económicas justificativas.

b) Plana amaitu izanaren ziurtagiria, egindako prestakuntza-ekintzak eta deialdi honetan zehaztutako mugetara egokitutako kolektiboen parte-hartzea zehaztuta.

b) El certificado de finalización del Plan, con el desglose de las acciones formativas realizadas y la participación de los distintos colectivos ajustados a los topes establecidos en esta convocatoria.

5.– Lehen ezarritako epeetan dagozkion agiriak aurkezten ez baditu, eskumeneko organoak 15 eguneko epe luzaezina emango dio onuradunari agiri horiek aurkez ditzan. Justifikazio-agiriak aurkezten ez badira, epe berri hori agortzen denean itzulketa-prozedura hasiko da.

5.– Transcurridos los plazos establecidos anteriormente sin que se hubiese presentado la documentación correspondiente, el órgano competente requerirá al beneficiario/a para que en el plazo improrrogable de 15 días aporte la misma. La falta de presentación de justificación, transcurrido este nuevo plazo, dará lugar al inicio del procedimiento de reintegro.

6.– Parte-hartzaile hauek baino ez dira kontuan hartuko: aurkeztutako gauzatze-ziurtagirietan zuzen betetako informazioa duten eta deialdi honetako 11.3 artikuluan aipatzen den parte-hartzaileen zerrendan sartuta dauden parte-hartzaileak.

6.– Serán consideradas únicamente las personas participantes con información correctamente cumplimentada en las certificaciones de ejecución presentada e incluidos en la relación de participantes a que se refiere el artículo 11.3 de esta convocatoria.

7.– Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, azken likidazioaren ebazpena emango da, eta hura erakunde onuradunei jakinaraziko zaie.

7.– Una vez examinada la documentación presentada, se dictará la resolución de liquidación final, la cual será notificada a las entidades beneficiarias.

Egindako likidazioa aurreratutako kopurua baino txikiagoa bada, dagokion itzulketa-espedientea izapidetuko da, deialdi honetako 20. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Si la liquidación practicada fuese inferior a la cantidad anticipada, se tramitará el correspondiente expediente de reintegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de esta convocatoria.

8.– Dirulaguntzaren onuradunek 4 urteko epean gorde beharko dituzte, dirulaguntzaren amaierako likidaziotik hasita, bai dirulaguntzaren oinarri den jarduera gauzatu dela egiaztatzen duten agiriak, bai eta jasotako funtsen erabilerari buruzko ziurtagiriak ere.

8.– Los beneficiarios estarán obligados a conservar, durante un plazo de 4 años a contar de la liquidación final de la subvención, los justificantes de la realización de la actividad que fundamenta su concesión y de la aplicación de los fondos recibidos.

Dirulaguntzaren onuraduna epe hori amaitu baino lehen desagertzen bada, aipatu agirien kopia bidali beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura, desagertu baino lehen.

Cuando el beneficiario de la subvención desaparezca sin haber transcurrido el citado periodo, deberá remitir copia de la citada documentación a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo con carácter previo a su extinción.

14. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Laguntza-eskubidea erdietsi eta gordetzeko, onuradunek bete beharko dituzte Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan aurreikusitako betebeharrak, bai eta honako hauek ere:

La conservación del derecho a la ayuda implica para los beneficiarios el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como las siguientes:

1.– Laguntza jaso duen prestakuntza-jarduera deialdi honetako eta EAEko Etengabeko Prestakuntzako Lanbide arteko Akordioko oinarri, baldintza eta betekizun formal eta materialen arabera egitea. Kontzeptu horregatik esleitutako funtsak ezin izango dira berau ematera bultzatu duten helburuetarako ez diren gauzetan erabili.

1.– Realizar la actividad formativa que fundamenta la concesión de la ayuda, de acuerdo con las bases, condiciones y requisitos formales y materiales de la presente convocatoria y del Acuerdo Interprofesional sobre Formación Profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin que puedan destinarse los fondos asignados por este concepto a fines distintos a los que motivaron su concesión.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aurrean egiaztatzea jarduera egin dela eta laguntza ematea edo gozatzea zehaztuko duten eskakizunak eta baldintzak bete direla. Horretarako, dagozkion elementu justifikatzaileak, prestakuntza-ekintzari buruz eskatuko zaizkien datu eta agiriak aurkeztuko dituzte prestakuntza-ekintza horiek amaitu ondoren; horrela behar bezala egiaztatu ahal izango da ekintza egin dela, emandako finantzaketa erabili dela, eta lortutako emaitzen ebaluazioa egin dela.

2.– Acreditar ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda, presentando los correspondientes documentos justificativos y facilitando cuantos datos y documentos les sean solicitados sobre la acción formativa una vez finalizada esta, al objeto de permitir la adecuada verificación de su desarrollo, uso de la financiación concedida y evaluación de los resultados obtenidos.

3.– 16. artikuluan ezarritako kontrol- eta jarraipen-jardunak onartzea.

3.– Aceptar las actuaciones de control y seguimiento establecidas en el artículo 16.

15. artikulua.– Lanbideren finantzaketatik eratorritako komunikazio-betebeharrak.

Artículo 15.– Obligaciones de comunicación derivadas de la financiación de Lanbide.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren finantzaketa jasotzen duten prestakuntza-ekintzei dagokienez, erakundeek berariaz aipatu beharko dute sortutako material didaktiko eta bestelakoetan Lanbideren finantzaketa/kofinantzaketa jaso izana, bai eta diruz lagundutako ekintzekin lotutako komunikazio, hedapen eta iragarki guztietan ere.

En relación con las acciones formativas que reciban financiación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, las entidades deberán hacer constar expresamente la financiación/cofinanciación de Lanbide en todos los materiales didácticos y de otro tipo generados y en las acciones de comunicación, difusión y/o publicidad de las actuaciones subvencionadas.

1.– Diruz lagundutako jarduketa guztiek, bai eta haiek eragindako ekintzek ere, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren komunikaziorako eskuliburuan ezarritako baldintzak bete behar dituzte. Gidaliburu hori erakunde onuradunen eskura jarriko da LAN-F prestakuntza-aplikazioaren bidez.

1.– Todas las actuaciones subvencionadas, así como las acciones que se deriven de las mismas, tienen que cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Comunicación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que se pondrá a disposición de las entidades beneficiarias en el aplicativo de formación LAN-F.

2.– Baldintza horiek betetzen ez badira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Araudia onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 31. artikuluan ezarritakoa aplikatuko da. Era berean, ez-betetzeak dirulaguntza itzultzea ekarri ahalko du, deialdi honen 19. artikuluan xedatzen denaren arabera.

2.– En caso de incumplimiento de dichas obligaciones, se aplicará lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Así mismo, el incumplimiento podrá constituir causa de reintegro de acuerdo con lo señalado en el artículo 19 de esta convocatoria.

16. artikulua.– Jarraipena eta kontrola.

Artículo 16.– Seguimiento y control.

1.– Dirulaguntzen onuradunek burutzen duten prestakuntzaren kalitateari buruzko ebaluazioa eta kontrola egin beharko dute, prestakuntza-planean jasotako prestakuntza-ekintzak kudeatzeko jarduketen barnean.

1.– Los beneficiarios de las subvenciones deberán realizar una evaluación y control de la calidad de la formación que lleven a cabo dentro de las actividades de gestión de las acciones formativas contenidas en el plan de formación.

Edonola ere, prestakuntza-ekintza bakoitza amaitzen denean, parte-hartzaileek kalitateari buruzko galdeketa bete beharko dute, eta onuradunek galdesortako azken itemaren batez besteko puntuazioa sartu beharko dute asistentziaren jarraipena egiteko aplikazioan. Parte-hartzaileek galdeketa hori egiteko behar dituzten bitarteko guztiak jarriko dituzte erakunde onuradunek.

En todo caso, a la finalización de cada acción formativa las personas participantes deberán cumplimentar el cuestionario de calidad y los beneficiarios deberán incluir la puntuación media del último ítem del cuestionario en la aplicación de seguimiento de asistencias. Las entidades beneficiarias facilitarán los medios necesarios para la realización de dicho cuestionario por parte de las personas participantes.

2.– Laguntzen onuradunek ondoren aipatzen diren erakundeen egiaztatze- eta kontrol-jarduerak onartu beharko dituzte: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua, Eusko Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila eta Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Halaber, erakunde horiei aukera emango diete lokal eta instalazioetan sartzeko, eta parte-hartzaileekin eta elkarrizketatu nahi dituzten beste pertsonekin harremana izateko.

2.– Los beneficiarios de las ayudas se someterán a las actuaciones de comprobación y control que lleven a cabo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, facilitando el acceso a locales e instalaciones, el contacto con las personas participantes y otras a las que se considere necesario entrevistar.

Kontrol-jarduketa horiek onartzeko betebehar orokorraren esparruan, onuradunak honako hau bete beharko du:

En el marco de esta obligación general de aceptación de actuaciones de control, el beneficiario está obligado a:

1) Finantzatutako ekimena gauzatu izanari edo ekimen horren bideragarritasunari buruzko informazioa ematea, bai eta jarraipena egiteko eskatzen zaion dokumentazioa betetzea eta igortzea ere, eta 10 eguneko epea izango du egiten diren errekerimenduei erantzuteko.

1) Aportar cualquier información relativa a la ejecución de la iniciativa financiada o su viabilidad, así como cumplimentar y remitir la documentación de seguimiento que le sea requerida, disponiendo de 10 días para atender a los requerimientos que se realicen.

2) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea beste erakunde batzuetatik dirulaguntzak edo laguntzak eskatu edo lortu direla, deialdi honetan diruz lagundutako ekintza guztiei edo batzuei eragiten dietenak.

2) Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas procedentes de otras Instituciones que afecten a toda o parte de la actividad subvencionada en la presente convocatoria.

3) Jarduera presentzialetan, bertaratuen eguneroko parte bat egitea eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren esku jartzea.

3) En las acciones de carácter presencial, formalizar y poner a disposición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo un parte diario de asistencia.

4) Prestakuntza-ekintza ez-presentzialen kasuan, parte-hartzaile bakoitzari egindako jarraipen-kontrolei buruzko dokumentazioa gordetzea. Era berean, kontrola egiteko beharrezkoak diren informazioa eta bitartekoak eskainiko dira eta, Lanbideri gakoak emango zaizkio, diruz lagundutako prestakuntzari buruzko informaziorako sarbide telematikoa ahalbidetzeko.

4) En las acciones formativas de carácter no presencial, conservar la documentación correspondiente a los controles de seguimiento realizados a cada participante. Igualmente deberá facilitarse la información y los instrumentos técnicos necesarios para el ejercicio de la función de control, facilitando a Lanbide las claves que permitan el acceso telemático a la información relativa a la formación subvencionada.

3.– Auditorien eta ikuskapenen urteko plan bat ezarriko da, deialdian ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko eta diruz lagundutako ekintzak benetan zein baldintzatan egikaritu diren aztertzeko. Plan horren barnen sartuko dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egingo den arriskuen analisiaren ondoriozko estatistika-irizpideen arabera aukeratzen dituen espedienteak. Ikuskapenen planean bilduko dira, halaber, behar bezala identifikatutako pertsonek egindako eta sinatutako salaketetatik eratorritako jardunak.

3.– Se establecerá un Plan Anual de Auditorías e Inspecciones destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como a constatar las condiciones reales de ejecución de las acciones subvencionadas. Se incluirán en dicho Plan aquellos expedientes que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo seleccione en función de criterios estadísticos resultantes del análisis de riesgos que se realice. Igualmente, se incluirán en el Plan de Inspecciones aquellas actuaciones derivadas de denuncias fundamentadas y suscritas por personas debidamente identificadas.

17. artikulua.– Dirulaguntzaren aldaketa.

Artículo 17.– Modificación de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan aldaketarik gertatuz gero, emandako dirulaguntza aldatu ahal izango da, betiere deialdi honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunei eutsiz. Baldintzak aldatzeagatik behar ez bezala jasotako zenbatekoak itzuli behar badira, hasiera emango zaio itzultzeko prozedurari.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la subvención concedida, salvaguardando los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario de las subvenciones. En el supuesto de que de tal alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

18. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 18.– Concurrencia con otras subvenciones o ayudas.

Deialdi honetako laguntzak ez dira bateragarriak izango prestakuntza-ekintza horiek egiteko onuradunek jaso ditzaketen gainerako laguntzekin.

Las ayudas objeto de esta convocatoria serán incompatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda que pudieran percibir las entidades beneficiarias para la realización de estas mismas acciones formativas.

19. artikulua.– Dirulaguntzak itzultzea.

Artículo 19.– Reintegro de subvenciones.

1.– Dirulaguntzaren ordainketa ezingo da eskatu, eta, hala badagokio, jasotako zenbateko guztiak edo haien zati bat itzuli beharko dira, baita dirulaguntzen arloan aplikatu beharreko berandutze-interesa ere, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 37. artikuluan adierazitako kasuetan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 53.1 artikuluan jasotako egoeretan. Eta, bereziki, honako hauetan:

1.– No será exigible el abono de la subvención y, en su caso procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y al interés de demora aplicable en materia de subvenciones que resulten de aplicación desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. En particular, en los siguientes:

a) Jarduera egin izana eta laguntza ematea edo baliatzea baldintzatzen duten baldintza eta betekizunak bete izana justifikatu beharra ez betetzea.

a) Incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que determinan la concesión o disfrute de la ayuda.

b) Dirulaguntza lortzea, horretarako eskatutako baldintzak bete gabe.

b) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Jarraipen- eta kontrol-jardunak ukatzea edo oztopatzea.

c) Negativa u obstrucción a las actuaciones de seguimiento y control.

d) Diruz lagundutako ekintzak gauzatzeko baldintzei buruz errealitatearekin bat ez datozen datu faltsuak ematea.

d) Facilitar datos sobre las condiciones de ejecución de las acciones subvencionadas no ajustados a la realidad.

e) Deialdi honen 15. artikuluan jasotako komunikazio- eta hedapen-betebeharrak ez betetzea.

e) El incumplimiento de adoptar las obligaciones de comunicación y difusión recogidas en el artículo 15 de esta convocatoria.

f) Deialdi honetan zehaztutako beste edozein betebehar, baldintza edo betekizun ez betetzea.

f) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones, condiciones y requisitos fijados en esta convocatoria.

2.– Balizko ez-betetzeen maila honako irizpide hauen arabera zehaztuko da:

2.– La graduación de los posibles incumplimientos, se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Ez-betetze erabatekoa: dirulaguntza emateko xedea edo hori justifikatzeko betebeharra erabat ez betetzea emandako dirulaguntzaren % 100 itzultzeko arrazoia izango da.

a) En el supuesto de incumplimiento total: el incumplimiento total de la finalidad por la cual se otorgó la subvención o de la obligación de justificación de la misma dará lugar al reintegro del 100% de la subvención otorgada.

Halaber, ez-betetze osotzat hartuko dira honako egoera hauek:

Igualmente se considerará incumplimiento total:

– Diruz lagundutako jarduerak ez baditu lortzen helburuen % 25, adierazle honen bidez neurtuta: prestakuntza-orduen kopurua bider amaitu duten ikasleen kopurua. Ondorio horietarako, langabeen kasuan, prestakuntza-ekintza amaitu dutela ulertuko da, lana aurkitu dutelako, hura bertan behera utzi behar izan dutenek, eta egiaztatutako gaixotasunagatik edo istripuagatik, ikastaroan baja hartu duten parte-hartzaileak ere, betiere prestakuntza-jardueraren ehuneko 25 egin badute.

– Si la realización de la actividad subvencionada no alcanza el 25% de sus objetivos, medidos con el indicador de número de horas de formación multiplicado por número de personas alumnas finalizadas. A estos efectos, en el supuesto de personas desempleadas, se considerará que han finalizado la acción formativa quienes tuvieran que abandonarla por haber encontrado empleo, así como aquellas personas participantes que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente acreditado, siempre que hubiesen realizado el 25 por ciento de la actividad formativa.

b) Ez-betetze partziala: dirulaguntza emateko xedea edo hori justifikatzeko betebeharra hein batean ez betetzeak emandako dirulaguntza aldatzea edo hein batean itzultzea ekarriko du.

b) En el supuesto de incumplimiento parcial: el incumplimiento parcial de la finalidad por la cual se otorgó la subvención o de la obligación de su justificación de la misma dará lugar a la modificación o al reintegro parcial de la subvención otorgada.

Aurreko lerrokadan aipatutako adierazlea % 25 eta % 100 bitartean betetzen bada, emandako dirulaguntza gutxituko da bete gabe utzi den ehuneko berberean.

Cuando la ejecución del indicador mencionado en el párrafo anterior esté comprendida entre el 25% y el 100% la subvención concedida se minorará en el porcentaje que haya dejado de cumplirse.

Dirulaguntza-lerro handietako batean aipatutako adierazlea helburuen % 25era iristen ez bada, lerro horretan emandako dirulaguntza itzuli egin beharko da.

Cuando la ejecución del indicador señalado en una línea subvencional no alcance el 25% de sus objetivos, se deberá reintegrar la subvención concedida en esa línea.

2021eko abenduaren 31n prestakuntza-plana osatzen duten prestakuntza-ekintzen % 70 hasi gabe baldin badago, % 70era iristeko falta den dirulaguntza-ehuneko berbera galduko da.

Cuando no se hayan iniciado el 70 por ciento de las acciones formativas que componen el Plan de Formación a fecha 31 de diciembre de 2021, se perderá el mismo porcentaje de subvención que falte para alcanzar el 70 por ciento.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak abiaraziko du itzultzeko prozedura, eta idazkia bidaliko dio laguntzaren enpresa edo erakunde onuradunari, ez-betetzea eragin duten gertaeren berri emateko. Era berean, egokitzat jotako alegazioak edo egiaztagiriak aurkezteko hamabost eguneko epea duela ere jakinaraziko dio.

3.– El procedimiento de reintegro se iniciará por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y será comunicado a la empresa o entidad beneficiaria de la ayuda, poniéndole de manifiesto el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere pertinentes.

4.– Alegazioak aurkeztu ondoren edo alegazio horiek egiteko epea igaro ondoren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiak ebazpena emango du.

4.– Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo para efectuar las mismas, el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará resolución.

Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez ere 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro es de doce meses.

5.– Ebazpenean ez-betetzeren bat izan dela iritziz gero, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da, eta, hala badagokio, ebazpena jakinarazten denetik hasita gehienez bi hilabeteko epean, dagozkion diru-kantitateak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari itzuli beharra ekarriko du. Epe hori borondatezko epetzat joko da.

5.– Si la Resolución estimase la existencia de inclumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la Resolución. Este plazo se considerará como plazo de periodo voluntario.

Itzulketa borondatezko aldian egiten ez bada, itzuli beharrekoak premiamendu bidez berreskuratzeko izapideak hasiko dira.

La falta de reintegro en el período voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

20. artikulua.– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea xede duten prestakuntza-ekintzen gaineko erreferentziazko araudia.

Artículo 20.– Normativa de referencia en el supuesto de impartición de acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad.

Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea xede duten prestakuntza-ekintzei dagokienez, arau hauek aplikatuko zaizkie: urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretua, Profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituena, eta urriaren 10eko ESS/1897/2013 Agindua, aurrez garatzen zuena.

En el supuesto de impartición de las acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, es de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y en la Orden ESS 1897/2013, de 10 de octubre, que lo desarrollaba anteriormente.

21. artikulua.– Datuen tratamendu automatizatua.

Artículo 21.– Tratamiento automatizado de los datos.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren jarduera honako bi xedapen hauen mende egongo da: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (2016/679 Erregelamendua, EB) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa. Lortutako datu pertsonalak «Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueraren barruan egongo dira. Jarduera horren erantzulea Lanbide da, eta haren helburua da Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea, bai eta iruzurra jazartzea eta datuak estatistiketan erabiltzea ere. Lortzen diren datuak beharrezkoak dira Lanbideri emandako botere publikoak gauzatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko, eta arlo horren eskumena duten administrazio publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie.

En materia de protección de datos de carácter personal Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide y cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide y el cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Datuen titularrek datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko, datuen aurka egiteko eta datuen tratamendua mugatzeko eskubideak erabili ahal izango dituzte, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari idatzizko jakinarazpen bat bidalita: Jose Atxotegi kalea 1, 01009, Vitoria-Gasteiz.

Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento mediante comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo: c/ José Atxotegi 1, 01009, Vitoria-Gasteiz.

Datuen titularrek datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko, datuen aurka egiteko eta datuen tratamendua mugatzeko eskubideak erabili ahal izango dituzte, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari idatzizko jakinarazpen bat bidalita (Jose Atxotegi kalea 1, 01009, Vitoria-Gasteiz).

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento mediante comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi, 1, 01009, Vitoria-Gasteiz.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/condiciones_de_uso_y_politica_de_privacidad/

22. artikulua.– Dirulaguntzen arloan aplikatu beharreko arauak.

Artículo 22.– Normativa subvencional de aplicación.

Dirulaguntzen deialdi honi honako arau hauetan bildutako dirulaguntzei buruzko araubide juridikoa aplikatu behar zaio: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua. Halaber, xedapen hauek ere aplikatuko dira: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginak, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartuak, VI. tituluan eta VII. tituluko III. kapituluan ezarritakoa, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua (horren bidez arautzen dira Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra eta bertan ezartzen dira horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak).

A esta convocatoria de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional previsto en la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo, es de aplicación lo dispuesto en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

I. ERANSKINA
ANEXO I
2020-2022 AURREKONTU-BANAKETA
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020-2022
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
LANGILE OKUPATUEN ETA LANGABEEN PRESTAKUNTZA-ESKAINTZAREKIN LOTUTAKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN NEGOZIO-BOLUMENA 2013, 2014, 2016 eta 2017KO EKITALDIETAN
VOLUMEN DE NEGOCIO CON ADMINISTRACIONES PUBLICAS ASOCIADO A LA FORMACION DE OFERTA DE PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS Y DESEMPLEADAS EN LOS EJERCICIOS 2013, 2014, 2016 y 2017
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
2020-2022RAKO ESPEZIALITATE PROGRAMAGARRIAK ETA MODULU EKONOMIKOAK
ESPECIALIDADES PROGRAMABLES Y MÓDULOS ECONÓMICOS 2020-2022
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
LANBIDE-ARLO ETA/EDO MODALITATE BAKOITZEKO ESPERIENTZIA ONURADUN ETA/EDO IRAKASLE GISA, LANGILE OKUPATUEI ZUZENDUTAKO 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 ETA 2017KO DEIALDIETAN
EXPERIENCIA POR FAMILIA PROFESIONAL Y/O MODALIDAD COMO BENEFICIARIO Y/O COMO IMPARTIDOR EN CONVOCATORIAS DIRIGIDAS A PERSONAS OCUPADAS EN 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 Y 2017
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
V. ERANSKINA
ANEXO V
IKASLEEN GOGOBETETASUNA 2014, 2016 ETA 2017. URTEETAKO PERTSONA OKUPATUENTZAKO DEIALDIETAN, PRESTAKUNTZA-EKINTZEN ETA/EDO ZEHARKAKO KONPETENTZIEN ETA/EDO MODALITATEAREN LANBIDE-ARLOETAN
SATISFACCION DEL ALUMNADO EN LAS CONVOCATORIAS DIRIGIDAS A PERSONAS OCUPADAS DE 2014, 2016 Y 2017 EN LAS FAMILIAS PROFESIONALES A LAS QUE PERTENECEN LAS ACCIONES FORMATIVAS Y/O COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y/O MODALIDAD
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VI. ERANSKINA
ANEXO VI
IKASLEEN GOGOBETETASUNA 2014, 2016 ETA 2017. URTEETAKO LANGILE OKUPATUENTZAKO DEIALDIETAN
SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS CONVOCATORIAS DIRIGIDAS A PERSONAS OCUPADAS DE 2014, 2016 y 2017
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VII. ERANSKINA
ANEXO VII
LANGILE OKUPATUENTZAKO 2014, 2016 ETA 2017. URTEETAKO DEIALDIEN GAUZATZE-MAILA
GRADO DE EJECUCION EN LAS CONVOCATORIAS DIRIGIDAS A PERSONAS OCUPADAS DE 2014, 2016 y 2017
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VIII. ERANSKINA
ANEXO VIII
LANGILE OKUPATUENTZAKO 2013, 2014, 2016 ETA 2017. URTEETAKO DEIALDIETAN PRESTATUTAKO PARTE-HARTZAILE KOPURUA
NUMERO DE ASISTENTES FORMADOS EN LAS CONVOCATORIAS DIRIGIDAS A PERSONAS OCUPADAS DE 2013, 2014, 2016 y 2017
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IX. ERANSKINA
ANEXO IX
LANGABEENTZAKO 2014, 2015, 2016 ETA 2017. URTEETAKO DEIALDIETAN PRESTATUTAKO PARTE-HARTZAILE KOPURUA
NUMERO DE ASISTENTES FORMADOS EN LAS CONVOCATORIAS DIRIGIDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS DE 2014, 2015, 2016 Y 2017
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
X. ERANSKINA
ANEXO X
LANGILE OKUPATUENTZAKO 2013, 2014, 2016 ETA 2017. URTEETAKO DEIALDIETAN LIKIDATUTAKO DIRULAGUNTZA
SUBVENCION FINALMENTE LIQUIDADA EN LAS CONVOCATORIAS DIRIGIDAS A PERSONAS OCUPADAS DE 2013, 2014, 2016 Y 2017
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
XI. ERANSKINA
ANEXO XI
LANGABEENTZAKO 2014, 2015, 2016 ETA 2017. URTEETAKO DEIALDIETAN LIKIDATUTAKO DIRULAGUNTZA
SUBVENCION FINALMENTE LIQUIDADA EN LAS CONVOCATORIAS DIRIGIDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS DE 2014, 2015, 2016 Y 2017
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
XII. ERANSKINA
ANEXO XIi
2014, 2016 ETA 2017. URTEETAN LANGILE OKUPATUEI ZUZENDUTAKO DEIALDIETAN % 60TIK GORA AMAITU DUTEN LANGILE OKUPATUEN PARTE-HARTZEA
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES OCUPADOS FINALIZADOS POR ENCIMA DEL 60% EN LAS CONVOCATORIAS DIRIGIDAS A PERSONAS OCUPADAS DE 2014, 2016 Y 2017
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
XIII. ERANSKINA
ANEXO XIIi
PLANTILLAN 50 LANGILE BAINO GUTXIAGO DITUZTEN ENPRESETAN AMAITUTAKO LANGILE OKUPATUEN PARTE-HARTZEA 2014, 2016 ETA 2017. URTEETAKO LANGILE OKUPATUENTZAKO DEIALDIETAN
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES OCUPADOS FINALIZADOS DE EMPRESAS DE MENOS DE 50 TRABAJADORES DE PLANTILLA EN LAS CONVOCATORIAS DIRIGIDAS A PERSONAS OCUPADAS DE 2014, 2016 Y 2017
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental