Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

115. zk., 2020ko ekainaren 12a, ostirala

N.º 115, viernes 12 de junio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
2280
2280

64/2020 DEKRETUA, maiatzaren 19koa, zeinaren bidez behin betiko onartzen baita Tolosako Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala (Tolosaldea).

DECRETO 64/2020, de 19 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea).

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak –Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen babespean idatzi eta izapidetuak– behin betiko onartu ziren uztailaren 30eko 128/2019 Dekretuaren bidez. Gidalerro horietan, Lurralde Plan Partzialak idazteko esparruak zehazten dira, eta horien artean dago Tolosako Eremu Funtzionala (Tolosaldea).

1.– Las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco redactadas y tramitadas al amparo de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, fueron aprobadas definitivamente mediante el Decreto 128/2019, de 30 de julio. En dichas Directrices se establecen los ámbitos para la redacción de los Planes Territoriales Parciales, entre los que se encuentra el Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea).

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legeak 2. eta 11. artikuluetan xedatutakoaren arabera, besteak beste, Lurralde Plan Partzialen bidez gauzatuko da Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamendua. Plan horietan, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetako irizpide zehatzak adieraziko dira Eremu Funtzional bakoitzerako. Horren haritik, Gidalerroen 22. kapituluko 7. zenbakian –aplikazio-arauei buruzkoan– adierazten da garrantzitsua dela Lurralde Plan Partzialak formulatzea, hirigintza- eta lurralde-irizpide osagarriak gehitzeko aipatutako Gidalerroei. Izan ere, irizpide osagarri horiei esker, udal esparruko planen garapen doiagoa lor daiteke, eta lurralde-koherentzia handiagoa bermatzen da Lurraldearen Arloko Planak egiterakoan.

De conformidad con los artículos 2 y 11 de la precitada Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, los Planes Territoriales Parciales forman parte de los instrumentos a través de los que se desarrollará la ordenación territorial del País Vasco, debiendo concretar en cada Área Funcional los criterios específicos establecidos en las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este sentido, el apartado 7 del Capítulo 22 de las citadas Directrices, relativo a las Normas de Aplicación, señala que se considera importante proceder a la formulación de los Planes Territoriales Parciales con objeto de aportar criterios urbanísticos y territoriales complementarios a las referidas Directrices que permitan un más ajustado desarrollo de los planes de ámbito municipal y que garanticen una mayor coherencia territorial en la formulación de los Planes Territoriales Sectoriales.

2.– Tolosako Lurralde Plan Partziala (Tolosaldea) idazteko lanak 1992ko uztailaren 13an hasi ziren; horretarako, lankidetza-hitzarmena sinatu zen orduko Gipuzkoako Foru Aldundiko Hirigintza eta Arkitektura Sailaren eta Eusko Jaurlaritzako Hirigintza eta Etxebizitza Sailaren artean, eta, aipatutako hitzarmenaren arabera, erakunde horien arteko lankidetza arautzen zen Gipuzkoako Lurralde Historikoari eragiten zioten sei Lurralde Plan Partzialak idazteko eta formulatzeko. Lurralde Plan Partzial hau, beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 13. artikuluan jasotakoaren arabera garatutako formulazio- eta izapidetze-prozesu luzearen emaitza da.

2.– Los trabajos para la redacción del Plan Territorial Parcial de Tolosa (Tolosaldea) comenzaron el 13 de julio de 1992 con la suscripción de un convenio de colaboración entre los entonces denominados Departamentos de Urbanismo y Arquitectura de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de Urbanismo y Vivienda del Gobierno Vasco, en el que se regulaba la cooperación entre dichas Instituciones para la redacción y formulación de los seis Planes Territoriales Parciales que afectaban al Territorio Histórico de Gipuzkoa. El presente Plan Territorial Parcial se configura por lo tanto como el resultado de un dilatado proceso de formulación y tramitación desarrollado de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

3.– Planaren edukiak erantzuna ematen dio Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 12. artikuluari; hots, Lurralde Plan Partzialek jaso behar dituzten zehaztapenen ingurukoari. Planak zenbait neurri, arau eta gidalerro ezartzen ditu, nagusiki Eremu Funtzionalaren antolamendu integrala lortzeko.

3.– El contenido del Plan da respuesta al artículo 12 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, recogiendo las determinaciones que deben contener los Planes Territoriales Parciales. El Plan establece una serie de medidas, pautas y directrices que tienen como objetivo primordial la consecución de una ordenación integral del Área Funcional.

4.– Lurralde Plan Partzialaren (LPP) jarduera-eremua Tolosako Eremu Funtzionalak (Tolosaldea) osatutakoa da; hau da: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona eta Zizurkilgo udal mugarteak, eta Enirio-Aralarko Mankomunitatean sartutako lurrak. Planaren helburu nagusia da erreferentzia izango den lurralde-eredu bat zehaztea, eredua osatzen duten elementu sektorialen arteko antolamendurako eta koordinaziorako arau eta jarraibide orokorren bidez. Horrela, hamasei urteko denbora-tartean, Eremu Funtzionalaren lurralde-garapena orekatua eta iraunkorra izango dela bermatuko da.

4.– El ámbito de actuación del Plan Territorial Parcial (PTP) es el constituido por el Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea), el cual comprende los términos municipales de Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona, Zizurkil; así como los terrenos incluidos en la Mancomunidad de Enirio-Aralar. Su principal objetivo consiste en definir un modelo territorial que, a través de unas normas y pautas globales de ordenación y coordinación entre los diferentes componentes sectoriales que definen dicho modelo, constituya el marco de referencia que permita garantizar un desarrollo territorial equilibrado y sostenible en el Área Funcional en un horizonte temporal de dieciséis años.

5.– Lurralde Plan Partzialean (LPP) definitutako Lurralde Eredua Eremu Funtzionaleko lurralde-antolamenduaren oinarritzat hartuko diren funtsezko helburu orokorren eta estrategien definizioan oinarritzen da, Eredu hori egituratzen duten osagaiei dagokienez (Ingurune Fisikoa, Kokalekuak eta Harreman Sistema). Era berean, aipatutako Eredua hirigintza-antolamenduak jarraitu beharko dituen irizpide, printzipio, arau orokor eta proposamen zehatzen ezarpenean ere oinarritzen da.

5.– El Modelo Territorial definido en el Plan Territorial Parcial (PTP) se fundamenta en la definición de los objetivos generales básicos y las estrategias que servirán de base para la ordenación del territorio del Área Funcional, en relación con los diferentes componentes en los que dicho Modelo se estructura (Medio Físico, Asentamientos y Sistema Relacional); así como en el establecimiento de unos criterios, principios, normas generales y propuestas particularizadas, a los que habrá de atenerse la ordenación urbanística.

Aipatutako Lurralde Ereduaren oinarrietako bat da ingurune naturala babestea eta nabarmentzea, ingurune fisikoa antolatuta. Behin udal plangintzaren garapena bideratuko duten irizpide, printzipio eta ildo orokorrak finkatuta, Planak «Babestu, Hobetu edo Berreskuratu beharreko Eremurik Garrantzitsuenak» definitzen ditu, bai eta Ingurune Fisikoaren kategorizazio orokorra ere. Era berean, «Intereseko Eremu» singularizatu bakoitzeko erabilera eta jardueren aplikazio- eta erregulazio-erregimena zehazten du, eta horien inguruko zenbait jarduera-proposamen planteatzen ditu, jarduera-neurri positibo gisa.

La protección y puesta en valor del medio natural a través de la ordenación del medio físico constituye una de las bases del referido Modelo Territorial. Una vez establecidos los criterios, principios y pautas generales que orientarán el desarrollo del planeamiento municipal, el Plan define las «Áreas de Mayor Relevancia a Proteger, Mejorar o Recuperar» y la categorización general de su Medio Físico. Igualmente, establece el régimen de aplicación y la regulación de usos y actividades en cada una de las «Áreas de Interés» singularizadas; y plantea diversas propuestas de actuación en relación con las mismas con el carácter de medidas de actuación positiva.

Ekipamendu eta espazio libreei dagokienez, Planak hiri-sistemaren kohesioa ahalbidetu nahi du, ekipamenduen banaketa orekatuaren bitartez eta landa-inguruetan dauden ekipamenduak ingurune naturalean integratzearen bitartez. Ondorioz, planteatzen dena da antolamendua eta lokalizazioa zenbait irizpideren araberakoa izatea: arrazionaltasun, hierarkizazio eta osagarritasun irizpideen araberakoa, besteak beste.

En lo relativo a los equipamientos y espacios libres, el Plan pretende favorecer la cohesión del sistema urbano, a través de la distribución equilibrada de los equipamientos y de la integración en el medio natural de aquellos que se encuentran ubicados en áreas rurales. Consecuentemente, se plantea que su ordenación y localización responda entre otros a criterios de racionalidad, jerarquización y complementariedad.

Mugikortasunari dagokionez, LPPk garraio-moduen (oinezkoak eta txirrindulariak; errepide-sareak eta trenbideak) planteamendu integratua egiten du, sistema jasangarria bermatzeko asmoz. Proposatutako antolamenduak administrazio sektorialen koordinazioa hartzen du kontuan, Eremu Funtzionaleko hiri-inguruneak eta landa-inguruneak artikulatzeko, eta Eremu Funtzionala bere ingurunearekin modu egokian integratzeko.

Por lo que respecta a la movilidad, el PTP realiza un planteamiento integrado de los diferentes modos de transporte (peatonal y ciclista; redes de carreteras y ferroviarias) orientado a garantizar un sistema sostenible. La ordenación propuesta contempla la coordinación de las administraciones sectoriales, de forma que se consiga tanto la articulación ente los núcleos urbanos y rurales del Área Funcional, como la correcta integración de esta con su entorno.

Etxebizitzari dagokionez, Planak egungo hiri-ehunen aprobetxamendua lehenesten du, hirigintzako biziberritze- eta birmoldaketa-prozesuak sustatuz lurzoru berriak okupatu ordez. Etorkizunean, Eremu Funtzionaleko udalerrietan etxebizitza arloko zein beharrizan egon daitezkeen aurreikusteko, Planak erabiltzen ditu uztailaren 30eko 128/2019 Dekretuan ezarritako irizpideak (128/2019 Dekretua, uztailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak behin betiko onesten duena).

En materia de vivienda, el Plan prioriza el aprovechamiento de los tejidos urbanos ya existentes, impulsando los procesos de reconversión y rehabilitación urbanística como alternativa a la ocupación de nuevos suelos. Para el cálculo de las previsiones sobre las futuras necesidades de vivienda en los diferentes municipios del Área Funcional, el Plan utiliza los criterios establecidos en el Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial.

Jarduera ekonomikoei dagokienez, Planak bere egiten du Jarduera Ekonomikoetarako eta Merkataritza Ekipamenduetarako Lurzorua Sortzeko Lurraldearen Arloko Planak udalerri bakoitzerako zehaztu zuen kategorizazioa, eta definitu egingo du zein eremutan sustatuko den biziberritzea funtsezko garapen-erreminta gisa, bai eta jarduera ekonomikoetarako estrategia-polo berriak garatzeko balioko duten lehentasunezko lokalizazioak ere.

En cuanto a las actividades económicas, el Plan incorpora la categorización establecida para los diferentes municipios del Área Funcional por parte del Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales; definiendo las áreas en las que se incentivará la regeneración como principal pauta para el desarrollo y las localizaciones prioritarias para el desarrollo de nuevos polos estratégicos de actividades económicas.

Beste alde batetik, Planean zenbait esku-hartze identifikatzen dira, estrategikotzat jotzen direnak Eremu Funtzionaleko lurralde-ereduaren funtsezko helburuetako batzuk lortzeko: herri nagusien gaur egungo sistema finkatzea eta sendotzea, eta horien arteko harreman funtzional handiagoa lortzeko beharrizana. Esku-hartze horiek ezaugarri komun bat dute: etorkizun hurbilean eraldaketa- edo berrantolaketa-prozesu garrantzitsuak izango dituzten agertoki urbanistikoak direla, alegia. Planak inguru horien plangintza definitzeko oinarri izango diren irizpideak eta jarraibideak zehazten ditu, bi arrazoirengatik: inguru horiek lurralde-euskarria eskaintzen dutelako Eremu Funtzional osorako garrantzitsuak diren ekipamendu, hornidura, azpiegitura edo garapenak bideratzeko, edo inguru horietan eraldaketa-prozesu garrantzitsuak gertatzen direlako, eta prozesu horiei udalerriaz gaindiko eta sektorearteko ikuspegitik egin behar zaielako aurre.

Por otro lado, se identifican en el Plan una serie de intervenciones que se consideran de carácter estratégico para la consecución de algunos de los objetivos básicos del modelo territorial del Área Funcional: la consolidación y potenciación del actual sistema de cabeceras y la necesidad de lograr una mayor interrelación funcional entre las mismas. Dichas intervenciones presentan el denominador común de constituir los escenarios urbanísticos donde se desarrollarán los más importantes procesos de transformación o reordenación que se proyectan en un futuro inmediato. En relación con las mismas, el Plan define los criterios y pautas que servirán de base para su planeamiento; debido a que las mismas constituyen el soporte territorial para acoger equipamientos, dotaciones, infraestructuras o desarrollos trascendentes para el conjunto del Área Funcional; o bien porque en ellas confluyen importantes procesos de transformación que deben ser afrontados desde una visión supramunicipal e intersectorial.

6.– Lurralde Antolamenduaren Gidalerroek zehaztutako lurralde-esparruan, Planak ahalegina egiten du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta Gipuzkoako Foru Aldundiko sailek sustatutako Lurraldearen Arloko Planak integratzeko. Alde horretatik, LPPa idazteko orduan, Plan hauek hartu dira kontuan:

6.– Dentro del marco territorial definido por las Directrices de Ordenación Territorial, este Plan realiza además un ejercicio de integración de los diferentes Planes Territoriales Sectoriales promovidos, tanto por los diferentes Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como por los Departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa. En este sentido, se han tenido en cuenta en la redacción del PTP los siguientes Planes:

– Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Gune Hezeetako Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas.

– Jarduera Ekonomikoetarako eta Merkataritza Ekipamendurako Lurzoru Publikoa sortzeko Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales.

– Euskal Autonomia Erkidegoko eremuko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Energia Eolikoaren Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Azpiegituren Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa.

– Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana.

– Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.

7.– Lurralde Plan Partziala dokumentu hauek osatzen dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 12.3 artikuluan ezarritakoa betez:

7.– El Plan Territorial Parcial se compone de los siguientes documentos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco:

a) Memoria (Plana formulatzeko eta Eremu Funtzionaleko Lurralde Eredua osatzeko oinarriak, antolakuntzako funtsezko helburuak eta irizpideak finkatzeko oinarriak, eta Lurralde Eredua definitzeko oinarriak).

a) Memoria (Bases para la formulación del Plan y para la elaboración del Modelo Territorial del Área Funcional; criterios y objetivos básicos de ordenación; y definición del Modelo Territorial).

b) Planoak (Informazio- eta antolamendu-planoak).

b) Planos (Planos de información y de ordenación).

c) Azterketa ekonomiko eta finantzarioa, eta Exekuzio-programa.

c) Estudio económico-financiero y Programa de ejecución.

d) Antolamendu-arauak.

d) Normas de ordenación.

e) Udal plangintzari egindako afekzioen dokumentu osagarria.

e) Documento complementario de afecciones al planeamiento municipal.

f) Ingurumen-eraginaren ebaluazio bateratuaren azterketa.

f) Estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental.

8.– Aipatutako antolamendu-arauek Planean arautzat jotzen diren xedapen guztiak biltzen dituzte, eta dekretu honen I. eranskin gisa jaso dira, argitara daitezen, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 13.10 artikuluan ezartzen den bezala, nahiz eta Lurralde Plan Partzial osoa Sailaren webgunearen bitartez jarriko den jendaurrean, guztiek izan dezaten haren berri.

8.– Las citadas Normas de Ordenación, que contienen el conjunto de las disposiciones a las que el Plan les confiere carácter normativo, se acompañan para su publicación como Anexo I al presente Decreto, tal y como dispone el artículo 13.10 de la citada Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco; si bien el Plan Territorial Parcial completo será objeto de publicidad para general conocimiento a través de la página web del Departamento.

9.– Era berean, Planarekin batera doa Ingurumen-eraginaren Ebaluazio Bateratuaren Azterketa ere. Ingurumen-araudian xedatutakoa betetzeko (9/2006 Legea, apirilaren 28koa, zenbait plan eta programak ingurumenean dituzten ondorioen ebaluazioaren gainekoa; 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesten duena, eta haren erregelamenduzko garapena den uztailaren 22ko 183/2003 Dekretua, ingurumen-eraginaren ebaluazio bateratuaren prozedura arautzen duena), ingurumen-arloak Planean txertatzeaz hartutako erabakiaren gaineko aginduzko adierazpena gehitu zaio dekretu honi, II. eranskin gisa.

9.– Así mismo, al Plan se acompaña el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa medioambiental (Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y la Ley 3/1998, general de protección del medio ambiente del País Vasco y en su desarrollo reglamentario a través del Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental) se acompaña como Anexo II a este Decreto la preceptiva declaración sobre la decisión adoptada en relación a la integración en el Plan de los aspectos medioambientales.

10.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eskumena da Plan honen behin betiko onarpena Gobernu Kontseilura eramatea, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 13.9 artikuluan xedatutakoa betez.

10.– El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda es el competente para elevar al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva del Plan, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.9 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

11.– Gobernu Kontseiluaren eskumena da Tolosako Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala (Tolosaldea) behin betiko onartzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 13.10 artikuluan ezarritakoaren arabera.

11.– El Consejo de Gobierno es el órgano competente para aprobar definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea), a tenor de lo establecido en el artículo 13.10 de la citada Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

Ondorioz, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2020ko maiatzaren 19an egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 19 de mayo de 2020,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– 1.– Behin betiko onartzea Tolosako Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala (Tolosaldea). Haren antolamendu-arauak dekretu honi gehitu zaizkio I. eranskin gisa.

Artículo único.– 1.– Aprobar definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea) cuyas Normas de Ordenación se incluyen como Anexo I al presente Decreto.

2 – Dekretu honen II. eranskinean, ingurumen-arloak Lurralde Plan Partzialean sartzearen inguruan hartutako erabakiaren gaineko adierazpena jaso da.

2.– Como Anexo II al presente Decreto se acompaña la declaración sobre la decisión adoptada en relación con la integración en el Plan Territorial Parcial de los aspectos medioambientales.

3 – Era berean, III. eranskinean, Lurralde Plan Partzial honen kartografia argitaratu da.

3.– Así mismo, como Anexo III, se publica la cartografía de este Plan Territorial Parcial.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Plan hau indarrean jartzeko unean hasieran onartu ez diren Lurraldearen Arloko Planak berrikusteko eta aldatzeko dokumentuak egokitu egin beharko dira plan honetan jasotako zehaztapenetara, Tolosako Eremu Funtzionalari (Tolosaldea) eragiten dioten arlo guztietan.

Los documentos de revisión y modificación de los Planes Territoriales Sectoriales que no hayan sido aprobados inicialmente en el momento de la entrada en vigor de este Plan, deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en este en lo que afecten al Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea).

Edonola ere, Lurralde Plan Partzial hau indarrean jartzean indarrean dauden Lurraldearen Arloko Planak egokitu egin beharko dira plan honetan xedatutakora, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen laugarren xedapen gehigarrian aurrez ikusitakoa salbuetsita.

En todo caso, los Planes Territoriales Sectoriales vigentes a la entrada en vigor de este Plan Territorial Parcial se adaptarán a lo dispuesto en el mismo, con excepción de lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Tolosako Eremu Funtzionalean (Tolosaldea) dauden udalerrietako hirigintza-dokumentuak Plan honetan jasotako zehaztapenetara egokitu beharko dira, baldin eta Plan Orokorrak eta Arau Subsidiarioak egiteko, berrikusteko edo aldatzeko prozesuetan badaude eta Plan hau indarrean jartzeko unean hasieran onartu ez badira.

Los documentos urbanísticos de los municipios pertenecientes al Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea) inmersos en procesos de formulación, revisión o modificación de Planes Generales y Normas Subsidiarias que no hayan sido aprobados inicialmente en el momento de la entrada en vigor de este Plan, deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en este.

Edonola ere, indarrean dagoen udal-esparruko antolamendu orokorra Lurralde Plan Partzial honetan ezarritakoaren arabera egokitu beharko da, hura indarrean jarri eta zortzi urteko epean.

En todo caso, el planeamiento general municipal vigente deberá de adaptarse a lo dispuesto en este Plan Territorial Parcial en el plazo de ocho años a contar desde su entrada en vigor.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hilabeteko epean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko maiatzaren 19an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 19 de mayo de 2020.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental