Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

99. zk., 2020ko maiatzaren 24a, igandea

N.º 99, domingo 24 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
2035
2035

12/2020 DEKRETUA, maiatzaren 24koa, Lehendakariarena, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoaren esparrurako ezartzen baitira trantsizio-prozesuaren 2. fasea aplikatzeko Espainiako Gobernuarekin adostutako arauak.

DECRETO 12/2020, de 24 de mayo, del Lehendakari, por el que se establecen para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la aplicación de la fase 2 del proceso de transición, acordadas con el Gobierno español.

Maiatzaren 22ko 537/2020 Errege Dekretuaren bidez, luzatu egin da martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez deklaratu zen alarma-egoera (463/2020 Errege Dekretua, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko zena); bada, 537/2020 Errege Dekretuaren 4.1 artikuluak honako hau ezartzen du: COVID-19ak eragindako osasun-larrialdiaren ondorioz hartutako neurriak arintzeko prozesuaren barruan, Gobernuak autonomia-erkidegoekin adostu ahal izango du jarduera-unitateak eta mugak aldatzea, zabaltzea edo murriztea, pertsonen zirkulazio askeari, euste-neurriei eta ondasunak, zerbitzuak, garraiobideak eta hornidurak ziurtatzeari dagokienez, osasun-larrialdiak autonomia-erkidego bakoitzean izan duen bilakaerara hobeto egokitzeko.

El artículo 4.1 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, establece que en el proceso de desescalada de las medidas adoptadas como consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, el Gobierno podrá acordar conjuntamente con cada comunidad autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad autónoma.

Esparru horretan Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuarekin egindako akordioak aurreikuspen batzuk biltzen ditu, Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeko propio sortuak, osasun-krisialdia bertan izaten ari den bilakaera kontuan hartuta eta maiatzaren 16ko SND/414/2020 Aginduan xedatutakoan oinarrituta (maiatzaren 23ko SND/440/2020 Aginduak, gero, aldatu egin zuen agindu hori).

El acuerdo alcanzado en este marco por el Gobierno vasco con el Gobierno español contiene, en base a lo dispuesto en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, modificada por la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, un conjunto de previsiones concebidas de manera específica para su aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en atención a la evolución que la crisis sanitaria experimenta en esta.

Orain, alarma-egoerako zenbait murrizketa malgutzen ari direla, Euskadin 2. fasea aplikatzeko zer neurri hartuko dituzten adostu du Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuarekin. Haien edukia Bizi Berri Planaren barruan kokatuta dago, non jasotzen baita Eusko Jaurlaritzak prestatu duen arintze-estrategia zehatza. Akordio hori elkarrekin gobernatzeko filosofian oinarritu da, eta aurreikuspen askotan bat dator Espainiako Gobernuak 2. faserako hartu nahi dituen neurriekin, zeinak bereziki maiatzaren 16ko SND/414/2020 Aginduan jasota baitaude, maiatzaren 23ko SND/440/2020 Aginduak haren testua aldatu eta gero.

En el actual momento de flexibilización de determinadas restricciones del estado de alarma, el Gobierno vasco ha acordado con el Gobierno español las medidas a adoptar para la aplicación en Euskadi de la fase 2. Su contenido se enmarca en el Plan Bizi Berri, que recoge la estrategia concreta de desescalada elaborada por el Gobierno vasco. Este acuerdo, inspirado en la filosofía de la co-gobernanza coincide, en una buena parte de sus previsiones, con las medidas previstas por el Gobierno español para la fase 2, que se encuentran recogidas en la citada Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, particularmente, tras la modificación operada en su texto por la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo.

Xedapen sorta hori 2. faserako aurreikusitako denbora-tartean egongo da indarrean; fase hori 2020ko maiatzaren 24ko 00:00etan hasiko da, eta 2020ko ekainaren 7ko 00:00etan amaituko, hasiera batean. Autonomia-erkidegoa da dekretu honetan aurreikusitako neurriak Euskadin aplikatzeko lurralde-unitatea.

Este conjunto de disposiciones prolongará su vigencia durante el lapso temporal previsto para la fase 2, que inicialmente se extiende desde las 00:00 horas del día 24 de mayo hasta las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020. La unidad territorial para la aplicación en Euskadi de las medidas previstas en este Decreto es la propia comunidad autónoma en su conjunto.

Izan ere, lurralde-eremu hori erabiltzea aholkatzen duten zenbait arrazoi daude: osasun-laguntza antolatzeko arrazoiak, mugikortasunarekin lotutako arrazoiak, Euskadiren ezaugarri geografikoak berak eta bilakaera epidemiologikoarekin lotutako arrazoi nabarmenak.

Aconsejan utilizar este ámbito territorial, razones de organización asistencial sanitaria, razones relacionadas con la movilidad, las propias características geográficas de Euskadi, así como razones claras de evolución epidemiológica.

Nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzak berriro dio beharrezkoa dela zuhurtasun-, segurtasun- eta zorroztasun-printzipioak gordetzen segitzea, eta herritarrei laguntza eskatzen die orain ere, sinetsita baitago bakoitzak arduraz jokatzea dela bermerik onenetakoa kutsatzeen bidez birusa ez zabaltzeko.

En todo caso, el Gobierno vasco reitera la necesidad de seguir observando los principios de prudencia, seguridad y rigor, y sigue recabando la colaboración de la ciudadanía, desde la persuasión de que la responsabilidad individual constituye una garantía de primer orden para evitar la expansión del contagio.

2. fase honetan, eta normaltasunaren eta pertsonen mugikortasunaren printzipioan aurrera eginez, ordutegi-tarteak ezabatuta geratzen dira, adinekoentzat eta pertsona zaurgarrientzat gordetakoa izan ezik, eta egoitza-zentroen eremuan adinekoentzako bisitak berrezartzen dira, betiere foru-aldundiek ezarritako egutegiaren eta baldintzen arabera, erakunde horiek baitituzte eskumenak egoitza-zentroen eremu soziosanitarioan.

En esta fase 2, y avanzando en el principio de normalidad y movilidad de las personas, quedan eliminadas las franjas horarias, con la excepción de la reservada a personas mayores y vulnerables, y se restablecen las visitas a las personas mayores en el ámbito residencial, siempre con arreglo al calendario y marco de condiciones establecidas por las diputaciones forales, que son las instituciones competentes en el ámbito residencial socio-sanitario.

Gainera, gizarte-zentro eta -zerbitzuak jendearentzat irekitzen dira, eta hamabost lagunerainoko familia-bilerak baimentzen dira.

Además, se abren al público los centros y servicios sociales, y se posibilitan las reuniones familiares en grupo de hasta quince personas.

Epidemiaren bilakaerari erreparatuta, hobekuntza iraunkorra izan da Euskadin. Oraingo datuek aukera eman dute osasun-larrialdiko egoera batetik osasun-zaintzako fase batera igarotzeko. Une honetan lehentasuna da kasu positiboak goiz detektatzea eta eraginkortasunez eta berehala bakartzea eta haiekin egon direnak identifikatzea.

La evolución epidémica muestra en Euskadi una mejora sostenida. Los datos actuales han permitido transitar de una situación de emergencia sanitaria a un estadio de vigilancia sanitaria. En este momento la prioridad es la detección precoz y el aislamiento eficaz e inmediato de casos positivos, así como la identificación de contactos.

3. fasera igarotzea hamabost egun baino lehen ebaluatu beharko da. Horregatik, funtsezkoa da azken bi hilabeteetan lortu diren aurrerapenak segurtasunez finkatzea eta sendotzea.

El tránsito a la fase 3 deberá de evaluarse en menos de quince días. Es fundamental por ello, asentar y consolidar con seguridad los progresos logrados en los dos últimos meses.

Ondorioz, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legeak 8.m) artikuluan emandako ahalmenaz baliatuz, honako hau

En su virtud, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 8.m) de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da normaltasun berrira igarotzeko Planaren 2. faserako Espainiako Gobernuarekin adostutako malgutze-neurriak Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeko agintzea, maiatzaren 22ko 537/2020 Errege Dekretuaren 4.1 artikuluan xedatutakoaren esparruan eta maiatzaren 16ko SND/414/2020 Aginduaren 7., 18.6 eta 20. artikuluetan eta azken xedapenetako bigarrenaren bosgarren paragrafoan ezarritakoari dagokionez.

El presente Decreto tiene por objeto ordenar, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4.1 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo y en relación a lo establecido en los artículos 7, 18.6, 20 y párrafo cinco de la Disposición final segunda de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, la aplicación, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, de las medidas de flexibilización acordadas conjuntamente con el Gobierno español para la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

2. artikulua.– Zirkulazio-askatasuna.

Artículo 2.– Libertad de circulación.

1.– Pertsonen mugikortasuna mugatzen zuten ordutegi-tarteak ezabatuta geratzen dira.

1.– Quedan eliminadas las franjas horarias que restringían la movilidad de las personas.

2.– 70 urtetik gorako pertsonek eta arrisku-taldeek lehentasuna izango dute erabilera publikoko lekuetan, 10:00etatik 12:00etara bitarteko eta 19:00etatik 20:00etara bitarteko ordutegi-tarteetan.

2.– Las personas mayores de 70 años y los colectivos de riesgo disfrutarán de preferencia en espacios de uso público, en las franjas horarias comprendidas entre las 10:00 y las 12:00 horas, así como entre las 19:00 y las 20:00 horas.

3.– Gehienez ere 15 laguneko familia- eta gizarte-bilerak egin daitezke, etxebizitzetan eta lokal pribatuetan edo jendearentzat irekita dauden guneetan, osasun-agintariek ezarritako babes pertsonaleko eta distantzia fisikoko arauak errespetatuz betiere.

3.– Las personas podrán desplazarse para celebrar reuniones familiares y sociales de hasta un máximo de 15 personas en viviendas y locales privados o en espacios abiertos de uso público, respetando las normas de protección personal y distancia física establecidas por las autoridades sanitarias.

3. artikulua.– Tutoretzapeko etxebizitzak, desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza-zentroak eta adinekoentzako egoitza-zentroak.

Artículo 3.– Viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores.

Berriro bisita egin ahal izango zaie tutoretzapeko etxebizitzetan, desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza-zentroetan eta adinekoentzako egoitza-zentroetan bizi diren pertsonei, eta egoiliarrek ibilaldiak egin ahal izango dituzte, foru-aldundiek maiatzaren 16ko SND/440/2020 Aginduaren 20. artikuluan ezarritakoaren esparruan ezartzen dituzten egutegiari eta arauei jarraikiz.

Se podrán reanudar las visitas a las personas residentes en viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores, así como la realización de paseos por las y los residentes, de acuerdo al calendario y regulación que establezcan las Diputaciones Forales en el marco de lo establecido en el artículo quinto-dos de la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo.

4. artikulua.– Gizarte-zerbitzuen arloko zerbitzuak eta prestazioak.

Artículo 4.– Servicios y prestaciones en materia de servicios sociales.

Gizarte-zerbitzuak ematen dituzten zentroak eta zerbitzuak berriro ireki ahal izango dira jendearentzat.

Se podrán reabrir al público los centros y servicios donde se prestan los servicios sociales.

Irekitzeko araubidea erakunde eskudunek zehaztuko dute, maiatzaren 16ko SND/414/2020 Aginduaren azken xedapenetako bigarrenaren bosgarren paragrafoan ezarritakoaren esparruan.

El régimen de apertura será el que determinen las instituciones competentes en el marco de lo establecido en la Disposición final segunda-cinco de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo.

5. artikulua.– Bisita publikoak museoetara.

Artículo 5.– Visitas públicas a museos.

Museoek, zernahi dituztelarik titulartasuna eta kudeaketa, ireki ahal izango dituzte beren instalazioak jendearentzat, areto eta espazio publiko bakoitzerako aurreikusitako edukieraren erdira arte, bilduma edo aldi baterako erakusketak bisitatu ahal izateko.

Los museos, de cualquier titularidad y gestión, podrán abrir sus instalaciones al público para permitir las visitas a la colección o a las exposiciones temporales, hasta la mitad del aforo previsto para cada una de sus salas y espacios públicos.

6. artikulua.– Naturako turismoa.

Artículo 6.– Turismo de naturaleza.

1.– Askatasunez egin ahal izango dira turismo aktiboko eta naturako jarduerak, mendi-ibilaldiak eta antzekoak, hogei pertsonara arteko taldeetan.

1.– Se podrán realizar libremente actividades de turismo activo y de naturaleza, senderismo y similares por grupos de hasta veinte personas.

2.– Jarduera horiek garatzeko baldintzak maiatzaren 9ko SND/399/2020 Aginduaren 47.2, 47.3 eta 47.4 apartatuetan aurreikusita daude.

2.– Las condiciones para el desarrollo de estas actividades serán las previstas en los apartados 47.2, 47.3 y 47.4 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.

7. artikulua.– Ostalaritzako lokalak eta zerbitzuak, jatetxeak, txokoak eta elkarte gastronomikoak berriro irekitzea.

Artículo 7.– Reapertura de locales y servicios de hostelería, restauración, txokos y sociedades gastronómicas.

Ostalaritzako establezimenduak eta zerbitzuak, jatetxeak, txokoak eta lokalean kontsumitzeko elkarteak jendearentzat ireki ahal izango dira, salbu eta diskotekak eta gaueko aisialdiko tabernak, baldin eta edukieraren % 50 gainditzen ez badute eta 18.2, 18.4 eta 18.5 paragrafoetan eta maiatzaren 16ko SND/414/2020ren 19. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen badira.

Podrá procederse a la apertura al público de los establecimientos y servicios de hostelería, restauración, txokos y sociedades para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere un 50% de su aforo y se cumplan las condiciones previstas en los apartados 18.2, 18.4 y 18.5, así como el artículo 19 de la Orden SND/414/2020 de 16 de mayo.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira Lehendakariaren maiatzaren 10eko 8/2020 Dekretua eta maiatzaren 15eko 9/2020 Dekretua, dekretu honetan ezarritakoarekin bateraezinak diren heinean.

Quedan derogados el Decreto 8/2020, de 10 de mayo y el Decreto 9/2020, de 15 de mayo, ambos del Lehendakari, en lo que resulten incompatibles con lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA.– Ondorioak eta indarraldia.
DISPOSICIÓN FINAL.– Efectos y vigencia.

Dekretu hau 2020ko maiatzaren 25eko 00:00etan jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor a las 00:00 horas del día 25 de mayo de 2020.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko maiatzaren 24an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2020.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental