Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

97. zk., 2020ko maiatzaren 22a, ostirala

N.º 97, viernes 22 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OGASUN ETA EKONOMIA SAILA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA
2020
2020

67/2020 DEKRETUA, maiatzaren 19koa, zeinaren bidez dekretu bat aldatzen baita, hain zuzen ere, enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2020ko programa garatzen duen Dekretua, COVID-19ren eragin ekonomikoari aurre egiteko emana.

DECRETO 67/2020, de 19 de mayo, de modificación del Decreto por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas, para el año 2020, para responder al impacto económico del COVID-19.

«COVID-19» birusa hedatzeak sortu duen krisi ekonomikoak, eguneroko jardunean, bereziki eragiten die enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei, beren jarduerak gauzatzeko orduan. Aurreikusten denez, joera horrek jarraitu egingo du datozen hilabeteetan ere, eta, horregatik, beharrezkotzat jotzen da erakunde publikoek aparteko neurri batzuk ezartzea, osasun-krisiak Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sarean eragingo dituen kalteak ahal den neurrian arintzeko.

La crisis económica que surge a raíz de la propagación del virus «COVID19» está afectando, especialmente en su actividad diaria a las pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas en el desarrollo de sus actividades. En previsión de que esta tendencia continúe en los próximos meses, se han instrumentado desde las instituciones públicas una serie de medidas extraordinarias destinadas a mitigar, en la medida de lo posible, los daños que se prevé ocasionen la crisis sanitaria en el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ildo horretan, Eusko Jaurlaritzak martxoaren 31ko 50/2020 Dekretua onartu zuen, zeinaren bidez garatzen baita enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2020ko programa, COVID-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko dena.

En este sentido, el Gobierno Vasco aprobó el Decreto 50/2020, de 31 de marzo, por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020 para responder al impacto económico del COVID-19.

Finantza-laguntzaren programa honen helburua da osatzea Estatuak COVID-19aren kariaz ETEei eta enpresaburu autonomoei laguntzeko ezarri dituen ildoak, besteak beste, Kreditu Ofizialeko Institutuaren kreditu-lerroak, finantza-baldintza onetan finantzaketa lortzea ahalbidetzen dutenak, enpresa txiki eta ertainen eta enpresaburu autonomoen likidezia eta zirkulatzailearen finantzaketa bermatzeko.

Este Programa de Apoyo Financiero pretende complementar las diferentes líneas de apoyo a pymes y personas empresarias autónomas que, con motivo del COVID-19, ha ido implementando el Estado, entre estas, las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial que permite obtener financiación en condiciones financieras ventajosas para garantizar la liquidez y la financiación de circulante de las pymes y personas empresarias autónomas.

50/2020 Dekretuan ezarritako finantza-laguntzaren programak gehienez ere 500 milioi euroko zuzkidura du (formalizatu beharreko maileguetan), eta lehen aipatutako eragile ekonomikoen taldearen 6 hilabeteko likidezia- eta zirkulatzailearen finantzaketa-beharrei aurre egitea izango du xede.

El Programa de Apoyo Financiero instrumentando en el Decreto 50/2020 está dotado con un máximo de 500 millones de euros en préstamos a formalizar y tiene por objeto atender las necesidades de liquidez y financiación de circulante de 6 meses del citado colectivo de agentes económicos.

Hala ere, gaur egungo testuinguru ekonomikoan, programaren erakunde laguntzaileen bidez egindako finantzaketa-eskaria hasierako finantzaketa-aurreikuspenak gainditzen ari da. Orain arte egindako eskaeren arabera, beraz, beharrezkoa da programan aurreikusitako laguntzen bolumena handitzea, COVID-19aren eragin ekonomikoa arintzeko.

Sin embargo, en el contexto económico actual la demanda de financiación realizada a través de las entidades colaboradoras del programa, está superando las previsiones iniciales de financiación. A tenor de las solicitudes realizadas hasta el momento, por tanto, se hace necesario ampliar el volumen de ayudas previsto en el Programa para paliar el impacto económico del COVID-19.

50/2020 Dekretuan ezarritako laguntzen bolumena handitzeko, eta finantzaketa baldintza onetan enpresa txiki eta ertain, banakako enpresaburu eta profesional autonomo gehiagok errazago lortzeko, dekretu bat onartu beharra dago, zeinak aldatuko baitu enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2020ko programa, COVID-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko dena.

Con el objeto de ampliar el volumen de las ayudas establecido en el Decreto 50/2020 y facilitar el acceso a la financiación, en condiciones ventajosas, a un mayor número de pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas, se hace necesario aprobar un Decreto que modifique el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020 para responder al impacto económico del COVID-19.

Dekretu honek martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuaren 6., 7., 10., 11,12., 13., 14. eta 15. artikuluak aldatu ditu.

El presente Decreto modifica los artículos 6, 7, 10, 11,12, 13, 14, y 15 del Decreto 50/2020, de 31 de marzo.

Martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuaren 6. artikulua aldatu da, nekazaritza-sektorerako eta arrantza- eta akuikultura-sektorerako ezarritako laguntzen muga Aldi Baterako Esparru Nazionalera egokitzeko. Esparru nazional hori enpresentzako eta enpresaburu autonomoentzako laguntza-neurriei buruzkoa da, eta COVID-19aren egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia babestea du helburu. Esparru hori Europako Batzordeak onartu zuen, apirilaren 2ko SA.56851 (2020/N) Erabakiaren bidez.

El artículo 6 del Decreto 50/2020, de 31 de marzo, se modifica para adaptar el límite de ayudas establecido para el sector agrícola, y sector de la pesca y de la acuicultura al Marco Nacional temporal relativo a las medidas de ayudas a la empresas y personas empresarias autónomas destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote del COVID-19, aprobado por la Comisión Europea en su decisión SA.56851 (2020/N), de 2 de abril.

Martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuaren 7. eta 12. artikuluak aldatu egiten dira, enpresa txiki eta ertainek, banakako enpresaburuek eta profesional autonomoek erakunde laguntzaileen bidez egiten duten finantzaketa-eskaerari arreta handiagoa emateko. Ildo horretan, 500 milioi eurotik 1.000 milioi eurora igo da finantzaketaren gehieneko bolumena, eta 100 milioi eurotik 150 milioi eurora handitu da 50/2020 Dekretuaren 1. kapituluan zehaztutako banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako deialdian bermatutako zenbatekoa, zeina handitu ahal izango baita eskaera nahikoa izanez gero.

Los artículos 7 y 12 del Decreto 50/2020, de 31 de marzo se modifican para dar una mayor atención a la demanda de financiación observada a través de las entidades colaboradoras por parte de las pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas. En este sentido, se eleva el volumen máximo de financiación de 500 millones de euros a 1.000 millones de euros y se incrementa de 100 a 150 millones de euros el importe garantizado, ampliable en caso de suficiente demanda, en la convocatoria para el colectivo de personas empresarias individuales y profesionales autónomas definidos el Capítulo 1 del Decreto 50/2020.

50/2020 Dekretuaren 10. artikulua aldatu da, gardentasuna indartu nahi baita eskabideak izapidetzean eta erakunde laguntzaileak erabakiak hartzean. Ildo horretan, onartu ez diren eskaerak direla-eta jarraitu beharreko prozedura zehazten da, enpresa edo pertsona eskatzaileek dituzten eskubideak babesteko.

El artículo 10 del Decreto 50/2020 se modifica con el objeto de reforzar la transparencia en la tramitación de las solicitudes y en la toma de decisiones por parte de la entidad colaboradora. En este sentido se precisa el procedimiento a seguir con relación a las solicitudes inadmitidas, de cara a salvaguardar los derechos que les asisten a las empresas o personas solicitantes.

Artikulu honetan sartu da, halaber, elkar bermatzeko sozietateak hartzen duen konpromiso bat, hain zuzen ere, abala eskatzen dutenen objektibotasunaren, tratu-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak errespetatzekoa.

Se introduce así mismo en este artículo el compromiso por parte de la sociedad de garantía recíproca de respetar los principios de objetividad, igualdad de trato y no discriminación a los solicitantes del aval.

Paragrafo berri bat eransten zaio 10. artikuluari, programak euskal enpresa-eremuan duen eragina dela eta. Dekretuaren esparruan maileguak formalizatzen amaitu ondoren, beharrezkoa da dekretua ebaluatzea, lortu nahi ziren helburuak lortu ote diren jakiteko.

Se introduce un nuevo párrafo en este artículo 10 dada la repercusión del Programa en el ámbito empresarial vasco. Una vez finalizada la formalización de los préstamos en el ámbito del Decreto, resulta necesario la evaluación del mismo, con el objeto de conocer si se han obtenido los objetivos perseguidos con el mismo.

11. artikulua aldatu da, programaren kudeaketa arintzeko, erakunde laguntzaileek jaso duten eskaera-kopuruarengatik. Ildo horretan, «Abala baimentzeko agiria» (F4 eredua) aldatu da, eta dekretu honen eranskin gisa ageri da. Era berean, artikulu horretan argitzen da zer informazio igorri behar duten programaren finantza-erakunde laguntzaileek.

Se modifica el artículo 11 con el objeto de agilizar la gestión del Programa ante el volumen de solicitudes recibido por las entidades colaboradoras. En este sentido se modifica el «Documento de autorización de aval» (modelo F4) y que se adjunta como anexo al presente Decreto. Así mismo, se clarifica en este artículo la información a remitir por las entidades financieras colaboradoras del Programa.

13. artikulua aldatu da, argitu nahi baita zer prozedurari jarraitu behar zaion programaren erakunde laguntzaileek dekretuaren esparruan duten jokabidea dela-eta aurkezten diren kexei edo erreklamazioei dagokienez.

El artículo 13 se modifica para clarificar el procedimiento a seguir con relación a las posibles quejas o reclamaciones que se formulen con relación a la actuación de las entidades colaboradoras del Programa produzcan en el ámbito del Decreto.

14. artikulua aldatu da, administrazio-prozedura ezartzeko, baldin eta dekretuan aipatzen diren laguntzak jaso dituen enpresak edo pertsonak ez badu edo ez baditu betetzen dekretuaren nahitaezko baldintzaren bat edo batzuk.

Se modifica la redacción del artículo 14 con el objeto de establecer el procedimiento administrativo. En aquellos supuestos en los que la empresa o persona beneficiaria de las ayudas contempladas en el Decreto incumplan algún o algunos de los requisitos obligatorios del mismo.

Azkenik, 15. artikulua aldatu da, programaren laguntzak bateragarri egiteko, hala dagokionean, laguntzak COVID-19aren agerraldiaren testuinguruan ekonomia sustatzeko asmoz enpresei eta autonomoei zuzendutako laguntza-neurriei buruzko Aldi Baterako Esparru Nazionalaren arabera. Esparru hori Europako Batzordeak onartu zuen, apirilaren 2ko SA.56851 (2020/N) Erabakiaren bidez.

Finalmente, se modifica el artículo 15 para compatibilizar las ayudas del Programa, cuando así proceda, de conformidad con el Marco Nacional temporal relativo a las medidas de ayudas a empresas y personas empresarias autónomas destinadas a paliar el impacto económico del COVID-19, aprobado por la Comisión Europea en su decisión SA.56851 (2020/N), de 2 de abril.

Horiek horrela, Ogasun eta Ekonomiako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2020ko maiatzaren 19an egindako bilkuran eztabaidatu ondoren, hau

En virtud de ello, a propuesta del Consejero de Hacienda y Economía, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 19 de mayo de 2020,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– 6. artikuluaren 2.c) puntua aldatu da, finantzaketa-eragiketen ezaugarriei buruzkoa, eta honela geratu da idatzita:

Artículo primero.– Se modifica el artículo 6, relativo a las características de las operaciones de financiación, en su párrafo 2, apartado c) que queda redactado en los siguientes términos:

«c) Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1408/2013 (EB) Erregelamenduan (EBAO, L 352/9, 2013-12-24) jasotako nekazaritza-sektorean diharduten eskatzaileentzat, eta Batzordearen 2014ko ekainaren 27ko 717/2014 (EB) Erregelamenduan (EBAO, L 190/45, 2014-06-28) aurreikusitako arrantza- eta akuikultura-sektorean diharduten eskatzaileentzat, aplikatuko da COVID-19aren egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia sustatzeko asmoz enpresei eta autonomoei zuzendutako laguntza-neurriei buruzko Aldi Baterako Esparru Nazionalean ezarritako muga. Esparru hori Europako Batzordeak onartu zuen, apirilaren 2ko SA.56851 (2020/N) Erabakiaren bidez.»

«c) Para los solicitantes que operen en el sector agrícola contemplado en el Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 (DOUE, L 352/9, 24-12-2013), y para los solicitantes que operen en el sector de la pesca y de la acuicultura contemplado en el Reglamento (UE) 717/2014 de la Comisión de 27 de junio de 2014 (DOUE, L 190/45, 28-06-2014) se aplicará el límite establecido en el Marco Nacional temporal relativo a las medidas de ayudas a empresas y personas empresarias autónomas destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote del COVID-19, aprobado por la Comisión Europea en su decisión SA.56851 (2020/N), de 2 de abril.»

Bigarren artikulua.– 7. artikulua, deialdiari buruzkoa, 2. paragrafoan aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo segundo.– Se modifica el artículo 7, relativo a la Convocatoria en su párrafo 2, quedando redactado en los siguientes términos:

«2.– Deialdian, gutxienez 30 milioi euroko zenbatekoa bermatuko da, eta eskari nahikoa egonez gero, 150 milioi eurora handitu ahal izango da zenbateko hori, dekretu honetako I. kapituluan zehaztutako banakako enpresaburuentzat eta profesional autonomoentzat.

«2.– Se garantizará en la convocatoria un importe mínimo de 30 millones de euros, ampliable en caso de suficiente demanda a 150 millones de euros, para el colectivo de personas empresarias individuales y profesionales autónomas definidos en el Capítulo I de este Decreto.

Hala ere, Ogasun eta Ekonomia Sailak zenbatekoak berresleitu ahal izango ditu, dekretu honetan azaltzen diren kolektiboetakoren batean finantzaketa-eskaria nahikoa ez den kasuetan.»

No obstante, el Departamento de Hacienda y Economía podrá reasignar los importes en caso de insuficiencia en la demanda de financiación de alguno de los colectivos objeto de este Decreto.»

Hirugarren artikulua.– 10. artikulua aldatu da, eskabideak aztertzeari eta abala baimentzeko agiria formalizatzeari buruzkoa, eta honela geratzen da idatzita:

Artículo tercero.– Se modifica el artículo 10, relativo al análisis de las solicitudes y formalización del Documento de Autorización de Aval, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Programan laguntzaile den Elkar Bermatzeko Sozietatearen ardura izango da aurkezten diren eskabideak aztertu eta ebaluatzea, abala eman aurretik.

«1.– Corresponderá a la sociedad de garantía recíproca colaboradora del programa el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas, con carácter previo a la concesión del aval.

2.– Eskabidea ez badago behar bezala beteta edo 8. artikuluan zerrendatutako agiri guztiak ez badira aurkeztu, Elkar Bermatzeko Sozietate laguntzaileak errekerimendua egingo dio enpresa edo pertsona eskatzaile interesdunari, huts hori zuzendu edo nahitaezko agiriak aurkez ditzan 10 eguneko epean; era berean, agindutakoa bete ezean eskaera bertan behera utzi duela ondorioztatuko dela ohartaraziko zaio.

2.– Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos o no fuera acompañada de la documentación relacionada en el artículo 8, la sociedad de garantía recíproca colaboradora requerirá a la empresa o persona solicitante interesada para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

3.– Programan laguntzen ari den Elkar Bermatzeko Sozietateak Ogasun eta Ekonomia Sailari jakinaraziko dio zer eskaera ez diren onartu, abala eman edo ez eman baino lehen, eta eskaera horiek ez onartzeko arrazoiak zein diren adieraziko dio. Hori ez da eragozpen izango Ogasun eta Ekonomia Sailak Elkar Bermatzeko Sozietateari eska diezaion egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen duen informazio osagarria.

3.– La sociedad de garantía recíproca colaboradora del programa comunicará al Departamento de Hacienda y Economía la relación de las peticiones o solicitudes inadmitidas con carácter previo a la concesión o no del aval, con indicación de la causa que ha motivado la no aceptación de la solicitud. Todo ello, sin perjuicio de que el Departamento de Hacienda y Economía pueda requerir a la sociedad de garantía recíproca la información complementaria que considere necesaria para su comprobación.

4.– Elkar Bermatzeko Sozietate laguntzaileak autonomia izango du jaso dituzten abal-eskabideak onartu edo ukatzeko, bai eta kontraberme erreal edo pertsonalak eskatzeko ere; horretarako, abal-jardueran eskuarki erabiltzen dituen azterketa- eta erabaki-irizpideak aplikatuko ditu.

4.– La sociedad de garantía recíproca colaboradora gozará de autonomía para la concesión o denegación de las solicitudes de aval que reciba, así como para la exigencia de contragarantías reales o personales, aplicando a estos efectos los criterios de análisis y decisión utilizados habitualmente en su actividad avalista.

Nolanahi ere, Elkar Bermatzeko Sozietateak, abal-eragiketak ematean bere praktikak aplika ditzakeen arren, konpromisoa hartzen du abal-eskatzaileei objektibotasunaren, tratu-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak errespetatzeko.

En cualquier caso, la sociedad de garantía recíproca, sin perjuicio de que aplique sus prácticas en el otorgamiento de las operaciones de aval, igualmente, se compromete a respetar los principios de objetividad, igualdad de trato y no discriminación a los solicitantes del aval.

Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzak finantza-laguntzaren programaren aldizkako jarraipena egingo du, bai eta programa horretan lortutako emaitzen ebaluazioa ere, ezarritako neurriek programaren helburua bete ote duten egiaztatzeko, esan nahi baita euskal enpresa-ehunari beharrezko likidezia ematea, COVID-19ak haren jarduera ekonomikoan duen eragina arintzeko.

La Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos realizará un seguimiento periódico del Programa de apoyo financiero, así como una evaluación de los resultados obtenidos del mismo, con el propósito de verificar si las medidas instrumentadas han cumplido la finalidad para las que fueron diseñadas, que, en definitiva, es facilitar la liquidez necesaria al tejido empresarial vasco para mitigar el impacto del COVID-19 en su actividad económica.

5.– Elkar Bermatzeko Sozietate laguntzaileak, eskabidea aztertu ostean, "Abala Baimentzeko Agiria" emango du, hala badagokio, eta F4 inprimakian azaldutako informazioa zehaztuko da bertan.

5.– La sociedad de garantía recíproca colaboradora, concluido el análisis de la solicitud, emitirá, en su caso, el "Documento de Autorización de Aval" en el que se especificará la información contenida en el Formulario F4.

6.– Elkar Bermatzeko Sozietate laguntzaileak abal-eskaerei buruzko ebazpena jakinaraziko dio Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzari, eta, ondoren, Sailburuordetzak Abala Baimentzeko Agiria ematearen aldeko administrazio-ebazpena emango du, baliozkotutako eragiketaren ezaugarriak zehaztuta. Era berean, ukatutako abal-eragiketei dagokienez, Sailburuordetzak ebazpen bat emango du ukatzea arrazoitzeko. Ebazpenak Elkar Bermatzeko Sozietate laguntzaileari jakinaraziko zaizkio, eta hark, halaber, enpresa edo pertsona eskatzaileei jakinaraziko dizkie, dagozkion ondorioetarako.

6.– La sociedad de garantía recíproca colaboradora comunicará a la Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos la decisión respecto a las solicitudes de aval, tras lo que la Viceconsejería dictará resolución administrativa favorable a la emisión del Documento de Autorización de Aval, concretando las características de la operación validada. Asimismo, con respecto a las operaciones de aval denegadas, la Viceconsejería emitirá una resolución motivando la denegación. Las resoluciones serán notificadas a la sociedad de garantía recíproca colaboradora, que, a su vez las comunicará a las empresas o persona solicitantes a los efectos oportunos.

7.– Elkar Bermatzeko Sozietate laguntzaileak formalizatutako eta ukatutako abal-eragiketak jakinaraziko dizkio Ogasun eta Ekonomia Sailari, hark eskatzen dion aldizkakotasunarekin, eta hark ezarritako betekizunak betez eta hark eskatzen dizkien ereduak erabiliz.»

7.– La sociedad de garantía recíproca colaboradora procederá a comunicar al Departamento de Hacienda y Economía tanto las operaciones de aval formalizadas como las denegadas con la periodicidad, requisitos y modelos que este le solicite.»

Laugarren artikulua.– 11. artikulua, mailegu-eragiketak formalizatzeari buruzkoa, 1. paragrafoan aldatu da, eta honela geratzen da idatzita:

Artículo cuarto.– Se modifica el artículo 11, en su párrafo 1, relativo a la formalización de las operaciones de préstamo, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Elkar Bermatzeko Sozietate laguntzaileak bermatzen den mailegu-eragiketarako "Abala Baimentzeko Agiria" eman eta dagokion lankidetza-hitzarmena sinatu duen finantza-erakundeari igorri ondoren, enpresa edo pertsona eskatzaileak finantza-erakundearekin formalizatuko du eragiketa hori.

«1.– Una vez emitido por la sociedad de garantía recíproca colaboradora el "Documento de Autorización de Aval" para la operación de préstamo que se garantiza y remitido este a la Entidad Financiera firmante del Convenio de Colaboración correspondiente, la empresa o persona solicitante procederá a la formalización de la citada operación con la Entidad financiera.

Elkar Bermatzeko Sozietateak enpresa edo pertsona onuradunari jakinarazi beharko dio abala onartu den ala ez. Hala ere, eta programaren kudeaketa errazteko, Elkar Bermatzeko Sozietateak finantza-erakundeei egiten dien aurretiazko jakinarazpena egin ahal izango da Elkar Bermatzeko Sozietateak dagokion aldian baimendutako abal-baimenak finantza-erakunde bakoitzerako taldekatuz, betiere F4 dokumentuan jasotako oinarrizko datuak adierazita.

Sin perjuicio de la obligación que tiene la sociedad de garantía recíproca de comunicar a la empresa o persona beneficiaria la aprobación o denegación del aval, y para facilitar la gestión del programa la comunicación previa que realice la sociedad de garantía recíproca a las entidades financieras podrá realizarse agrupando para cada entidad financiera las autorizaciones de aval autorizadas por la sociedad de garantía recíproca en el periodo correspondiente, siempre con indicación de los datos básicos recogidos en el documento F4.»

Bosgarren artikulua.– 12. artikulua, finantzaketa-lerroa agortzeari buruzkoa, aldatu da, eta honela geratzen da idatzita:

Artículo quinto.– Se modifica el artículo 12, relativo al agotamiento de la línea de financiación, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Dekretu honetan aurreikusitako laguntzak 2020ko abenduaren 31 baino lehen eman beharko dira, eta, nolanahi ere, dirulaguntzak emateari utziko zaio dekretu honen babesean emandako finantzaketa-eragiketak 1.000 milioi euroko gehieneko nominal formalizatura iristen direnean.

«1.– Las ayudas previstas en el presente Decreto deberán de concederse antes del 31 de diciembre de 2020 y, en todo caso, cesarán en el momento en el que las operaciones de financiación concedidas a su amparo alcancen un nominal máximo formalizado de 1.000 millones de euros.

2.– Ogasun eta Ekonomia Sailak horren berri emango du, Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailburuordearen ebazpen baten bidez, eta ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.»

2.– El Departamento de Hacienda y Economía comunicará esta circunstancia mediante Resolución del Viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.»

Seigarren artikulua.– 13. artikulua aldatu da, enpresa eta pertsona onuradunen erreklamazioei buruzkoa, eta honela geratzen da idatzita:

Artículo sexto.– Se modifica el artículo 13, relativo a las reclamaciones de empresas y personas beneficiarias, que queda redactado en los siguientes términos:

«Ogasun eta Ekonomia Sailak jasoko ditu finantza-laguntzaren programa honetako erakunde eta pertsona eskatzaileek Elkar Bermatzeko Sozietatearen edo finantza-erakundearen jokabidea dela-eta egindako erreklamazioak, eta kasuan kasuko Elkar Bermatzeko Sozietateari edo finantza-erakunde laguntzaileari entzun ostean bideratuko dira. Aurkeztutako erreklamazioak Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuen sailburuordearen ebazpen baten bidez ebatziko dira.»

«El Departamento de Hacienda y Economía recibirá las reclamaciones que por parte de las entidades y personas solicitantes del presente programa de apoyo financiero se formulen en relación con la actuación de la SGR o de la entidad financiera, que serán sustanciadas una vez oída la Sociedad de Garantía Recíproca y/o la Entidad Financiera colaboradora correspondiente. La resolución de la reclamación presentada se efectuará mediante Resolución del Viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos.»

Zazpigarren artikulua.– 14. artikulua aldatu da, egiaztatzeari eta gainbegiratzeari buruzkoa, eta honela geratzen da idatzita:

Artículo séptimo.– Se modifica el artículo 14, relativo a la comprobación y supervisión, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Finantza-laguntzaren programa honetako enpresa eta pertsona onuradunek eta erakunde laguntzaileek onartu beharko dituzte Ogasun eta Ekonomia Sailak mailegu-eragiketa formalizatu eta gero egiten dituen egiaztapen-, ikerketa- eta azterketa-jarduketak.

«1.– Las empresas y personas beneficiarias y entidades colaboradoras del presente programa de apoyo financiero habrán de someterse a las actuaciones de comprobación, investigación e inspección que, una vez formalizada la operación de préstamo, realice el Departamento de Hacienda y Economía.

2.– Administrazio-jarduera horien ondorioz, egiaztatzen bada okerra edo faltsua dela enpresa edo pertsona onuradunak eskabidean aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpenen edukia, eta adierazpenok a posteriori frogatzen badute ez direla betetzen onuradun izateko baldintzak, Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzak administrazio-ebazpena emango du, egoki ikusten diren alegazioak aurkezteko entzunaldi-izapidea egin ondoren, eta adierazpenaren eta, ondorioz, deklaratuko du abala baimentzeko dokumentua ematearen aldeko ebazpenaren eraginkortasunik eza, 10.5 artikuluan aipatzen dena, alderdi interesdun guztiei jakinarazita (onuraduna, Elkar Bermatzeko Sozietatea, finantza-erakundea).

2.– Si, como consecuencia de las referidas actuaciones administrativas, se comprobara el contenido inexacto o falso de las declaraciones responsables presentadas en su solicitud por la empresa o persona beneficiaria que evidenciara a posteriori la carencia de los requisitos para ser beneficiaria, la Viceconsejería de Economía, Finanzas y Presupuestos dictará resolución administrativa, previo trámite de audiencia para que presente cuantas alegaciones estime oportunas, declarando la ineficacia de la declaración y, en consecuencia, de la Resolución favorable a la emisión del Documento de Autorización de Aval a la que se refiere el artículo 10.5, con notificación a todos las partes interesadas (beneficiaria, SGR, Entidad Financiera).

3.– Ez-betetze horrek edo beste edozein ez-betetzek berekin ekarriko du enpresa edo pertsona onuradunak maileguaren zenbatekoa aldez aurretik itzuli beharra, eta, hala badagokio, autonomia-erkidegoko Administrazioari, Administrazio horren konturako dirulaguntza gordin baliokide inplizitua. Betebehar hori bete ezean, finantza-erakundea gaituta egongo da Elkar Bermatzeko Sozietatearen abala egikaritzeko.

3.– Tanto este como cualquier otro incumplimiento que se detecte implicará la obligación para la empresa o persona beneficiaria de reintegrar anticipadamente el importe del préstamo y, en su caso, a la Administración de la Comunidad Autónoma la subvención bruta equivalente implícita a cargo de esta Administración. De no atenderse esa obligación, la entidad financiera estará habilitada para ejecutar el aval de la SGR.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, bere gain hartutako birfidantzamendu-betebeharren ondorioz, egindako pagamenduen ordaina jaso behar badu, erakunde onuradun bati egozteko moduko ez-betetzeen ondorioz, Ogasun eta Ekonomiako sailburuak, prozedura egokia bideratu eta erakunde onuradunari entzun ondoren, enpresa edo pertsona onuradunaren zorraren zenbatekoa eta hura ordaintzeko modu eta epea zehaztuko ditu.»

4.– Si, de conformidad con las obligaciones de reafianzamiento asumidas por la Administración de la Comunidad Autónoma, esta debiera resarcirse de los pagos realizados, como consecuencia de incumplimientos imputables a una entidad beneficiaria, el Consejero de Hacienda y Economía determinará, previa sustanciación del procedimiento correspondiente y oída la entidad beneficiaria, el importe de la deuda de dicha empresa o persona beneficiaria, así como la forma y el plazo para su abono.»

Zortzigarren artikulua.– 15. artikuluaren (laguntzen bateragarritasunari buruzkoa) 1. paragrafoa aldatu da, eta honela geratzen da idatzita:

Artículo octavo.– Se modifica el párrafo 1 del artículo 15, relativo a la compatibilidad de las ayudas que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Hala dagokionean, eragiketek estatuko "minimis" laguntzak erregulatzeko arauek ezarritakoa beteko dute; honako hauetan bildutakoa, hain zuzen ere: Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamendua, Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO, L 352/1, 2013-12-24); Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1408/2013 (EB) Erregelamendua, Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluak nekazaritza-sektorean minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO, L 352/9, 2013-12-24), eta Batzordearen 20014ko ekainaren 27ko 717/2014 (EB) Erregelamendua, Itunaren 107. eta 108. artikuluak arrantza-sektorean minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO, L 190/45, 2014-06-28).

«1.– Las operaciones cumplirán, cuando así proceda, lo establecido, en la normativa reguladora de las ayudas de estado de minimis, recogidas en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE, L 352/1, 24-12-2013), en el Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola (DOUE, L 352/9, 24-12-2013) y en el Reglamento (UE) 717/2014 de la Comisión de 27 de junio de 2014 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (DOUE, L 190/45, 28-06-2014).

Laguntza hauek bateragarriak izango dira beste edozein administrazio publiko, sail, organismo edo entitate publiko zein pribatuk emandako laguntzekin, betiere laguntza guztien zenbatekoa ez bada handiagoa kategorien araberako salbuespenen erregelamenduan edo Batzordeak hartutako erabakiren batean inguruabar zehatzetarako ezarritako zenbatekoa baino. Ildo horretan, laguntzak COVID-19aren agerraldiaren testuinguruan ekonomia sustatzeko asmoz enpresei eta autonomoei zuzendutako laguntza-neurriei buruzko Aldi Baterako Esparru Nazionalaren arabera konfiguratzen dira. Esparru hori Europako Batzordeak onartu zuen, apirilaren 2ko SA.56851 (2020/N) Erabakiaren bidez.»

Estas ayudas serán compatibles con otras procedentes de cualquier Administración Pública, Departamento, Organismo o Entidad Pública o privada, siempre y cuando la acumulación no dé lugar a una intensidad de ayuda superior a la establecida para las circunstancias concretas en cada caso en el Reglamento de exención por categorías o en una decisión adoptada por la Comisión Europea. En este sentido, las ayudas se configuran de conformidad con el Marco Nacional temporal relativo a las medidas de ayudas a empresas y personas empresarias autónomas destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote del COVID-19, aprobado por la Comisión Europea en su decisión SA.56851 (2020/N), de 2 de abril.»

Bederatzigarren artikulua.– Martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuari erantsitako F4 inprimakia aldatu da, zeina dekretu honi erantsitako ereduak ordezten baitu.

Artículo noveno.– Se modifica el formulario F4 anexo al Decreto 50/2020 de 31 de marzo, que queda sustituido por el modelo anexo al presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Vitoria-Gasteizen, 2020ko maiatzaren 19an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 19 de mayo de 2020.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ogasun eta Ekonomiako sailburua,

El Consejero de Hacienda y Economía,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

MAIATZAREN 19KO 67/2020 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 67/2020, DE 19 DE MAYO
F4.– Abala baimentzeko agiria.
F4.– Documento de autorizaciones de aval.

Data: noiztik ........................................... noiz arte .............................................

Fecha: desde ......................................... hasta .................................................

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Honen bitartez, fede ematen dut ezen ...................... SGR – Elkar Bermatzeko Sozietateak baimena eman diola (2. epigrafean deskribatutako enpresari/pertsonari) abala eman eta formalizatzeko, eranskin honetan azaldutako baldintzetan. Hori guztia, dekretu honen babesean: martxoaren 31ko 50/2020 Dekretua, enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2020ko programa garatzen duena, COVID-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko dena.

Por la presente doy fe que ............................ SGR ha autorizado la concesión y formalización de un aval en las condiciones expuestas en este anexo a la (empresa/persona descrita en el epígrafe 2.º) de acuerdo con las condiciones reguladas en el Decreto 50/2020, de 31 de marzo, por el que se desarrolla el Programa de Apoyo Financiero dirigido a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020 para responder al impacto económico del COVID-19.

.............................(e)n, 2020ko ...... (a)ren ...... (e)(a)n.

En .............................. , a ...... de .... de 2020.

SGR – ELKAR BERMATZEKO SOZIETATEA.

SGR.

TTK*: IFK – Identifikazio fiskala

CIT*: CIF – Identificación fiscal

EJSN*: Ekonomia-jardueren sailkapen nazionala

CNAE*: Clasificación nacional de actividades económicas

Sin.: .......................................


Azterketa dokumentala

Fdo.: .................................


Análisis documental