Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

96. zk., 2020ko maiatzaren 21a, osteguna

N.º 96, jueves 21 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
2010
2010

1/2020 FORU DEKRETU-ARAUA, martxoaren 24koa, COVID-19 gaitzaren osasun krisiaren ondorioz zerga arloko neurri jakin batzuk onartzen dituena.

DECRETO FORAL-NORMA 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

Joan den urtarrilean Munduko Osasunaren Erakundeak deklaratu zuen COVID-19 gaitzak eragindako egoerak nazioarteko osasun publikoko larrialdia zekarrela.

La Organización Mundial de la Salud declaró el pasado mes de enero que la situación en relación al COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional.

2020ko martxoaren 11n, erakunde horrek nazioarteko pandemiatzat hartu zuen COVID-19 gaitzak sortutako osasun publikoko larrialdi egoera.

El 11 de marzo de 2020 dicha organización elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional.

2020ko martxoaren 13an, Eusko Jaurlaritzako Segurtasuneko sailburuak erabaki zuen, Osasuneko sailburuak eskatuta, Euskadiko Herri Babeseko Plana edo Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea-Labi aktibatzea, COVID-19 gaitza zabaltzeak berekin dakarren osasun alertak eragindako egoera dela eta.

Con fecha 13 de marzo de 2020 la Consejera de Seguridad del Gobierno Vasco acordó, a solicitud de la Consejera de Salud, la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del COVID-19.

Euskadiko Herri Babeseko Plana onartzeko, ekainaren 24ko 153/1997 Dekretua erabili zen, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi deritzon Euskadiko Herri Babeseko Plana onartzen duena eta larrialdiei aurre egiteko euskal sistemak dituen integrazio bideak arautzen dituena. Era berean, 153/1997 Dekretua aldatzeko, urtarrilaren 13ko 1/2015 Dekretua baliatu zen, zeinaren bidez onartzen baita plan horretan berrazterketa berezi bat egitea. Horiek horrela, Herri Babeseko Planaren bidez, finkatuta gelditzen da izaera edo hedaduragatik nahiz administrazio bat baino gehiago koordinatzeko beharrarengatik autonomia erkidegoaren mailako zuzendaritza behar duten mota guztietako larrialdiei aurre egiteko antolaketa esparru orokorra.

Dicho Plan de Protección Civil de Euskadi, aprobado por Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco de atención de emergencias y modificado por Decreto 1/2015, de 13 de enero, por el que se aprueba la revisión extraordinaria, establece el marco organizativo general de la Comunidad Autónoma Vasca para hacer frente a todo tipo de emergencias que, por su naturaleza o extensión o la necesidad de coordinar más de una administración, requieran una dirección autonómica.

Martxoaren 13ko 6/2020 Dekretuaren bidez, Lehendakariak beretzat hartzen du Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea-Labi deritzon Euskadiko Herri Babeseko Planaren zuzendaritza, ikusirik zer egoera sortu duen COVID-19 gaitzaren hedadurak eragindako osasun alertak.

Por Decreto 6/2020, de 13 de marzo, del Lehendakari, se avoca para sí la dirección del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del COVID-19.

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez, alarma egoera deklaratzen da estatu espainiar osoan, COVID-19 gaitzak sortutako osasun krisia kudeatzeko. Errege dekretu hori martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretuaren bidez aldatu zen.

Por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma en todo el territorio del Estado Español para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicho real decreto fue objeto de modificación por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.

Osasun krisia ekonomiara eta gizartera heltzen ari da abiadura handian, eta produkzio jarduerari, eskariari eta herritarren ongizateari eragiten ari zaie. Ekonomia hainbat arlotan eraginda gelditzen ari da, COVID-19aren agerraldiak denboran eta geografian duen bilakaeraren arabera.

La crisis sanitaria se está transmitiendo a la economía y a la sociedad a una gran velocidad, afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de la ciudadanía. La economía se está viendo afectada por diversos canales, atendiendo a la evolución temporal y geográfica del brote de COVID-19.

Testuinguru horretan, arlo ekonomikoan erabat lehentasunezkoa da produkzio eta gizarte egiturak babestea eta haiei sostengua ematea, kalteak txikiagotzeko eta, behin osasun alarma bukatuta, lehenbailehen jarduerari bultzada bat emateko. COVID-19aren pandemiak ekonomiari eragin kaltegarri bat ekarriko dio ezinbestez, eta ez dago jakiterik oraindik zenbateko eragina izango duen. Zirkunstantzia horietan, lehentasuna da gizartearenganako eragina txikiagotzea eta osasun egoera hobetu bezain pronto jarduera suspertzeko aukera ahalbidetzea.

En este contexto, la prioridad absoluta en materia económica radica en proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un impulso a la actividad. La pandemia del COVID-19 supondrá inevitablemente un impacto negativo en la economía cuya cuantificación está aún sometida a un elevado nivel de incertidumbre. En estas circunstancias, la prioridad consiste en minimizar el impacto social y facilitar que la actividad se recupere tan pronto como la situación sanitaria mejore.

COVID-19ak sortutako aparteko egoerak zailtasuna ekarri diezaieke zergadunei, zerga arloko prozeduretan zerga obligazio eta izapide jakin batzuk betetzean, nagusiki errekerimenduei erantzun eta epe barruan alegazioak aurkeztu behar direnean zergen aplikaziorako prozeduretan, zerga arloko zehapen prozeduretan eta zerga arloko berrikuspen prozedura batzuetan. Hori kontuan hartuta, gomendagarria da epeak malgutzea, betiere zergadunak berak alegatzeko eta frogatzeko duen eskubidea mesedetuz eta Zerga Administrazioarekin kolaboratzeko eta zerga arloan garrantzia duten agiriak, datuak eta informazioa aurkezteko duen eginbeharra betetzea erraztuz.

En atención a las dificultades que la situación excepcional generada por el COVID-19 puede entrañar para los obligados tributarios en orden a cumplir ciertas obligaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario, fundamentalmente para atender requerimientos y formular alegaciones en plazo en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores tributarios y algunos de revisión en materia tributaria, resulta aconsejable flexibilizar los plazos con los que cuenta el contribuyente para favorecer su derecho a alegar y probar y facilitar el cumplimiento del deber de colaborar con la Administración tributaria y de aportar los documentos, datos e información de trascendencia tributaria de que se trate.

Neurri horiek etorkizun hurbilean pentsatuta hartzen dira. Izan ere, epe jakin baterako proposatzen dira, betiere osasun publikoko egoeraren larrialdiaren ondorioetarako pentsatuta. Etorkizun hurbil horrek ekar dezakeen egoera Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak ebaluatuko du, betiere kontuan hartuta nolako bilakaera duen COVID-19 gaitzaren eraginez sortutako osasun krisiak eragiten duen egoerak.

Dichas medidas tienen un horizonte limitado, en tanto en cuanto se proponen para un plazo estimado de los efectos de la emergencia de la situación de salud pública. Dicho horizonte será evaluado y determinado por el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas en consideración a la evolución de la situación surgida por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Hemen proposatzen diren neurriak onartzekotan, ezin da erabili foru arauak onartzeko araugintza prozedura arruntaren bidea, haren epeak oso luzeak direlako. Horregatik, bidezkotzat hartzen da neurriak foru dekretu-arau baten bidez onartzea.

La aprobación de las medidas que se proponen no puede conseguirse a través del procedimiento normativo ordinario de aprobación de normas forales, debido a lo dilatado de sus plazos. Es por ello que se considera procedente su aprobación mediante un decreto foral-norma.

Bestetik, argitu behar da zerga prozeduren epemugak eta epeak, beren izaera bereziarengatik, Diputatuen Kontseiluak 2020ko martxoaren 17an hartutako erabakiaren bigarren apartatuaren aplikazio eremutik kanpo gelditzen direla (erabaki hori 2020ko martxoaren 18ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen). Izan ere, foru dekretu-arau honetan jasotakoa alde batera utzi gabe, zerga araudian jarritako epeak aplikatuko zaizkie haiei.

Por otra parte, se debe aclarar que los términos y plazos de los procedimientos tributarios, por su naturaleza especial, están fuera del ámbito de aplicación del apartado segundo del acuerdo del Consejo de Gobierno Foral adoptado el 17 de marzo de 2020, publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 18 de marzo de 2020, y salvo en lo previsto en el presente Decreto foral-norma, les serán de aplicación los previstos en la normativa tributaria.

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 14. artikuluan xedatzen duenaren arabera behar larri eta apartekoek eraginda, Diputatuen Kontseiluak behin-behineko arau xedapenak eman ahal izango ditu, bere eskumen esklusiboen esparruan; xedapen bereziok foru dekretu-arauak izango dira eta ezingo diete eragin foru organoen antolaketari, araubideari eta funtzionamenduari.

Al respecto, el artículo 14 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa, dispone que, por razones de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno Foral podrá dictar disposiciones normativas provisionales, dentro del ámbito de sus competencias exclusivas, que tomarán la forma de decreto foral-norma, y que no podrán afectar a la organización, régimen y funcionamiento de los órganos forales.

Horrela hartzen diren xedapenak Batzar Nagusietan eztabaidatu eta bozkatu beharko dira berehala, baliozkotuak izateko.

Las disposiciones así adoptadas deberán ser inmediatamente sometidas a debate y votación en las Juntas Generales para su convalidación.

Aurretik aipatutakoari jarraituz, onartu egiten da foru dekretu-arau hau.

De acuerdo con las consideraciones a que se ha hecho mención anteriormente, se aprueba el presente Decreto foral-norma.

Horrenbestez, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak proposaturik, eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno Foral en sesión del día de la fecha,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Aplikazio xedea eta eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

Foru dekretu-arau honetan jasotako zerga neurrien xedea da COVID-19ak eragindako pandemiaren ondorioak arintzea, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren foru zerga sistemaren menpe dauden zergapekoei dagokienez.

Las medidas fiscales establecidas en el presente Decreto foral-norma tienen por objeto mitigar las consecuencias derivadas de la pandemia provocada por el COVID-19 para los obligados tributarios sometidos al sistema tributario foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2. artikulua.– Zerga arloan epemugak geldiaraztea eta epeak etetea.

Artículo 2.– Suspensión de términos e interrupción de plazos en el ámbito tributario.

Zerga prozeduren epemugak eta epeak Diputatuen Kontseiluak 2020ko martxoaren 17an hartutako erabakiaren bigarren apartatuaren aplikazio eremutik kanpo gelditzen dira (erabaki hori 2020ko martxoaren 18ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen).

Los términos y plazos tributarios quedan fuera del ámbito de aplicación del apartado segundo del acuerdo del Consejo de Gobierno Foral adoptado el 17 de marzo de 2020, publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 18 de marzo de 2020.

Zerga arloan, zerga araudian jasotakoa izango da aplikagarri, foru dekretu-arau honetan xedatutako berezitasunak kontuan hartuta.

En el ámbito tributario será de aplicación lo previsto en la normativa tributaria con las especialidades previstas en el presente Decreto foral-norma.

3. artikulua.– Autolikidazioak eta aitorpenak aurkeztu eta ordaintzeko epeak zabaltzea.

Artículo 3.– Ampliación de los plazos para la presentación e ingreso de autoliquidaciones y declaraciones.

1.– 2020ko apirilaren 27ra arte zabaltzen da otsailari dagozkion autolikidazioak aurkeztu eta ordaintzeko epea, zerga arloko araudian derrigorrez telematikoki aurkeztea behartuta dauden subjektu pasiboentzat.

1.– El plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero se ampliará hasta el 27 de abril de 2020 para quienes deban presentarla de forma telemática obligatoriamente en virtud de la normativa tributaria.

2.– Era berean, 2020ko ekainaren 1era arte zabaltzen da 2020ko martxoaren 14tik eta 2020ko ekainaren 1era epemuga duten autolikidazioak aurkeztu eta ordaintzeko epea, subjektu pasiboa behartuta ez dagoenean Administraziora bitarteko elektronikoez jotzera.

2.– Asimismo, el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, se ampliará hasta el 1 de junio de 2020 cuando el sujeto pasivo no esté obligado a dirigirse a la Administración por medios electrónicos.

3.– 2020ko apirilaren 27ra arte zabaltzen da zergaldi edo likidazio aldi bati lotuta ez dauden eta telematikoki aurkeztu behar diren autolikidazioak aurkezteko epea, betiere epe horren epemuga 2020ko martxoaren 14tik 2020ko apirilaren 25a bitartean gertatu bada.

3.– El plazo de presentación de las autoliquidaciones que no estén sujetas a un período impositivo o a un período de liquidación y que deban presentarse de forma telemática se extenderá hasta el 27 de abril de 2020, siempre que el vencimiento del mismo se haya producido entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020.

4.– Honela zabaltzen dira 2020ko martxoaren 14tik 2020ko apirilaren 8ra bitartean aurkeztu beharreko aitorpen informatiboak eta laburbiltzaileak aurkezteko epeak:

4.– Los plazos de presentación correspondientes a las declaraciones informativas y recapitulativas cuyo plazo de presentación finaliza entre el 14 de marzo y el 8 de abril de 2020 se ampliarán de la siguiente manera:

a) 2020ko apirilaren 27ra arte, telematikoki aurkeztu behar direnean.

a) Hasta el 27 de abril de 2020, cuando se deba presentar obligatoriamente de forma telemática.

b) 2020ko ekainaren 1era arte, telematikoki aurkeztu behar ez direnean.

b) Hasta el 1 de junio de 2020, cuando no exista obligación de presentarla de forma telemática.

5.– 2020ko apirilaren 27ra arte zabaltzen dira 2020ko martxoaren 14tik 2020ko apirilaren 25era bitartean amaitzen diren Berehalako Informazio Hornidurari (BIH) dagozkion fakturazio erregistroak bitarteko elektronikoen bidez bidaltzeko epeak.

5.– Los plazos de remisión electrónica de los registros de facturación correspondientes al Suministro Inmediato de Información (SII) que finalizan entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020, se extenderán hasta el 27 de abril de 2020.

6.– 2020ko apirilaren 27ra arte zabaltzen dira sozietateen gaineko zergaren eta establezimendu iraunkorrei dagozkien ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren autolikidazioak aurkezteko eta ordaintzeko epeak, hain zuzen ere 2020ko martxoaren 14tik 2020ko apirilaren 25era bitartean amaitzen direnak.

6.– Los plazos para la presentación e ingreso de las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a establecimientos permanentes que finalizan entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020 se extenderán hasta el 27 de abril de 2020.

7.– Aurreko 2. apartatuan ezarritakoa ezarrita ere, 2020ko apirilaren 27ra arte zabaltzen da jokoaren gaineko zergen alorrean makinen edo aparatu automatikoen bidezko jokoari dagozkion autolikidazioak aurkeztu eta ordaintzeko epea.

7.– No obstante, lo dispuesto en el apartado 2, el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes a los tributos sobre el juego, en su modalidad de juego mediante máquinas o aparatos automáticos, se ampliará hasta el 27 de abril de 2020.

8.– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren 2019ko zergaldiari dagozkion autolikidazioak Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak ematen duen foru aginduaren arabera aurkeztu eta ordainduko dira.

8.– La presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes al período impositivo 2019 del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio se realizarán de acuerdo con la orden foral que dicte el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.

4. artikulua.– Zerga arloan epe jakin batzuk zabaltzea.

Artículo 4.– Ampliación de determinados plazos en el ámbito tributario.

1.– 2020ko ekainaren 1era arte zabaltzen dira epe hauek:

1.– Se amplían hasta el 1 de junio de 2020 los siguientes plazos:

a) Martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 61. artikuluaren 2. eta 5. apartatuetan jasotako zerga zorra ordaintzeko epeak.

a) Los de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 61 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

b) Errekerimenduei, enbargo eginbideei eta zerga arloan garrantzia duten informazio eskaerei erantzuteko epeak eta izapide hori edo entzunaldi izapidea irekitzeko egintzen aurrean alegazioak aurkezteko epea, betiere horiek guztiak ematen badira zergak aplikatzeko prozeduretan, zehapen prozeduretan, berrikuspen prozeduretan eta zerga araudian jasotako beste edozein prozeduratan.

b) Los plazos para atender o contestar los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores, de revisión, así como cualquier otro procedimiento establecido en la normativa tributaria.

Apartatu honetan jasotako epeen zabalpena 2020ko martxoaren 14an bukatu ez diren nahiz ondoren hasi diren epeei dagokie. Dena den, azken kasu horretan, epea araudi orokorrean kasu bakoitzerako jarritakoa izango da, araudi hori aplikatuz 2020ko ekainaren 1aren ondoren amaitzen den epea gertatzen denean.

La ampliación de los plazos previstos en este apartado se refiere tanto a los que no hubieran concluido al 14 de marzo de 2020, como a los iniciados después de dicha fecha. No obstante, en este último caso, el plazo será el previsto para cada caso en la normativa general cuando por aplicación de la misma resulte un plazo que termina con posterioridad al 1 de junio de 2020.

2.– Nahiz eta aurreko apartatuan jasotako epe zabalpenaz baliatzeko aukera izan, edo eskubide horren erreserba espresurik egin gabe, baldin eta zergapekoak ordainketa egiten badu, enbargo eginbideari, errekerimenduari edo zerga arloan garrantzia duen informazio eskaerari erantzuten badio edo bere alegazioak aurkezten baditu, izapidea edo ordainketa gauzatutzat hartuko dira.

2.– Si el obligado tributario, aun teniendo la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos del apartado anterior o sin hacer reserva expresa de ese derecho, realizase el pago, atendiera o contestara a la diligencia de embargo, al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria, o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite o realizado el pago.

5. artikulua.– Prozeduren gehieneko epea, iraungipena eta preskripzioa.

Artículo 5.– Duración máxima de los procedimientos, caducidad y prescripción.

1.– Ez du konputatuko 2020ko martxoaren 14tik 2020ko ekainaren 1era bitartean, biak barne, dagoen epealdiak, Gipuzkoako Foru Aldundiak izapidetzen dituen zergen aplikaziorako prozeduren, zehapen prozeduren eta berrikuspen prozeduren gehieneko iraupenari begira, nahiz eta epealdi horretan Administrazioak ezinbestekoak diren izapideak bultzatu, agindu eta egin ahal izango dituen.

1.– No computará el período comprendido entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, ambos inclusive, a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

2.– Aurreko apartatuan aipatutako epeak ez du konputatuko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 65., 65 bis, 193., 194. eta 214.2 artikuluetan jarritako epeen ondorioetarako, ez eta iraungipen epeen ondorioetarako ere.

2.– El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los plazos establecidos en los artículos 65, 65 bis, 193, 194 y 214.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ni a efectos de los plazos de caducidad.

6. artikulua.– Interesdunak eskatuta hasitako prozedurak.

Artículo 6.– Procedimientos iniciados a instancia de parte.

1.– Epe bati lotuta alderdi batek eskatuta hasi diren eta epemuga 2020ko martxoaren 14tik 2020ko ekainaren 1era bitartean duten prozeduretan, haiek hasteko epea 2020ko ekainaren 1era arte zabalduko da.

1.– En los procedimientos iniciados a instancia de parte sujetos a plazo, cuando el plazo para iniciarlo venza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, este se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.

2.– Aurreko apartatuan jasotakoa ez zaie aplikagarri izango autolikidazio edo aitorpenak aurkeztearen ondorioz hasitako prozedurei; izan ere, haiei zerga araudi orokorra aplikatuko zaie, betiere Foru Dekretu-Arau honen 3. artikuluan jasotako berezitasunak erabilita.

2.– Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación para los procedimientos iniciados como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones, a los que se les aplicará la normativa tributaria general con las especialidades previstas en el artículo 3 de este Decreto Foral-Norma.

7. artikulua.– Zerga zor jakin batzuen zatikapena.

Artículo 7.– Fraccionamiento de determinadas deudas tributarias.

1.– Bermeak erabat edo zati batean salbuesteari dagokionez, 300.000 euroraino gehitzen da abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaz onartutako Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-bilketako Erregelamenduak 42.1 artikuluaren c) eta d) letretan aipatutako zorraren zenbateko osoa.

1.– A efectos de la dispensa total o parcial de garantías, se incrementa hasta 300.000 euros el importe total de deuda a que se refieren las letras c) y d) del artículo 42.1 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto.

60.000 euroraino gehitzen da aipatutako 42.1 artikuluaren d) letran exijitzen den aurretiazko gutxieneko diru sarrera, betiere zatikatzekoa den zorra 300.000 eurotik gorakoa izan ez dadin.

El ingreso previo mínimo exigible recogido en la letra d) de dicho artículo 42.1 se incrementa hasta 60.000 euros, de manera que la deuda a fraccionar no supere los 300.000 euros.

2.– Gehitutako zenbateko hori 2020ko martxoaren 14tik aurrera exijigarriak diren zerga zorrei aplikatuko zaie, baldin eta zatikapena Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-bilketako Erregelamenduak jasotakoaren arabera eskatzen bada.

2.– Este importe incrementado se aplicará a las deudas tributarias que resulten exigibles desde el 14 de marzo de 2020, siempre y cuando el fraccionamiento se solicite con arreglo a lo previsto en el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

3.– Zerga-bilketako Zuzendariordetza Nagusia izango da organo eskuduna Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-bilketako Erregelamenduak 42.1 artikuluaren c) eta d) letretan aipatutako zatikapenak ebazteko, betiere foru dekretu-arau honetan jasotako zehaztapenak kontuan hartuta.

3.– La Subdirección General de Recaudación será el órgano competente para resolver los fraccionamientos previstos en las letras c) y d) del artículo 42.1 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, con las especificidades previstas en el presente Decreto foral-norma.

4.– Foru dekretu-arau honetan jasotzen ez den guztian, aplikagarria izango da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-bilketako Erregelamenduak izaera orokorrez gerorapen eta zatikapenetarako xedatutakoa.

4.– En lo no previsto en este decreto foral-norma será de aplicación lo dispuesto con carácter general para los aplazamientos y fraccionamientos en el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

8. artikulua.– Indarrean dauden gerorapenak eta zatikapenak.

Artículo 8.– Aplazamientos y fraccionamientos vigentes.

Hilabetez atzeratzen da onartuta dauden gerorapenen eta zatikapenen 2020ko martxoaren 25eko eta apirilaren 10eko epemugei dagokien ordainketa, alegia, hurrenez hurren 2020ko apirilaren 27ra eta maiatzaren 11ra arte. Beraz, hilabetez atzeratzen da gainerako epemugetako bakoitza.

Se retrasa un mes el pago de los vencimientos de 25 de marzo y 10 de abril de 2020 de los aplazamientos y fraccionamientos que se encuentren concedidos, esto es, hasta el 27 de abril y 11 de mayo de 2020, respectivamente, retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos posteriores.

Atzerapen hori aplikagarri izango zaie martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 168. artikuluaren 4. apartatuan jasotakoari jarraituz ordainketarako baldintza berezien inguruan hartutako erabakiei ere.

Dicho retraso también será de aplicación a los acuerdos sobre condiciones singulares de pago adoptados en virtud de lo previsto en el apartado 4 del artículo 168 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

9. artikulua.– Premiamenduzko prozedura.

Artículo 9.– Procedimiento de apremio.

Premiamenduzko administrazio prozeduraren barruan ez dira ondasun higiezinen gaineko bermeak exekutatuko eta ez da enkanterik egingo 2020ko martxoaren 14tik 2020ko ekainaren 1era bitartean.

En el seno del procedimiento administrativo de apremio no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles ni a la celebración de subastas entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.

10. artikulua.– Berraztertze errekurtsoak eta Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboaren aurreko erreklamazioak.

Artículo 10.– Recursos de reposición y reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral.

1.– Martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 65., 65 bis, 193., 194. eta 214.2 artikuluetan jarritako epeen konputu soilaren ondorioetarako, berraztertze errekurtsoan eta bide ekonomiko-administratiboan egindako erreklamazio edo errekurtsoetan jakinarazitzat hartuko dira haiei amaiera ematen dieten ebazpenak, baldin eta frogatzen bada ebazpena jakinarazteko saio bat egin dela 2020ko martxoaren 14tik 2020ko ekainaren 1era bitartean.

1.– A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en los artículos 65, 65 bis, 193, 194 y 214.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en el recurso de reposición y en las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.

2.– 2020ko ekainaren 1era zabaltzen da zerga arloko egintzen aurka edo berraztertze errekurtsoen ebazpenen aurka errekurtsoak edo erreklamazio ekonomiko-administratiboak jartzeko epea.

2.– El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios o resoluciones de recursos de reposición se ampliará hasta el 1 de junio de 2020.

Epe zabalpen hori aplikagarri izango da epe horiek 2020ko martxoaren 14an amaitu ez diren kasuetan eta epeak data horren ondoren hasten diren kasuetan. Dena den, azken kasu horretan, epea araudi orokorrean egoera bakoitzerako jasota dagoena izango da, baldin eta araudi hori aplikatuz ateratzen den epea 2020ko ekainaren 1aren ondoren amaitzen bada.

Esta ampliación resultará de aplicación tanto para los casos en que dichos plazos no hubieran finalizado el 14 de marzo de 2020, como para los que se inicien con posterioridad a dicha fecha. No obstante, en este último caso, el plazo será el previsto para cada supuesto en la normativa general cuando por aplicación de la misma resulte un plazo que termina con posterioridad al 1 de junio de 2020.

11. artikulua.– Ordainketa zatikatuak.

Artículo 11.– Pagos fraccionados.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunak, baldin eta jarduera ekonomikoak egiten badituzte, ez dira behartuta egongo Gipuzkoako Foru Ogasunean 2020ko lehen eta bigarren hiruhilekoei dagozkien ordainketa zatikatuak autolikidatzera eta ordaintzera.

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas que ejerzan actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar en la Hacienda Foral de Gipuzkoa los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.

12. artikulua.– 2020. urteari dagokion ondasun higiezinen gaineko zerga.

Artículo 12.– Impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente al año 2020.

Ondasun higiezinen gaineko zergaren 2020ko zerga kuota borondatezko aldian ordaintzeko epea 2020ko abuztuaren 1etik 2020ko irailaren 15era bitartekoa izango da.

El plazo de ingreso en período voluntario de la cuota tributaria correspondiente al año 2020 del impuesto sobre bienes inmuebles abarcará desde el 1 de agosto al 15 de septiembre de 2020.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 92 ter artikuluan aipatutako zerrenda 2020ko azken hiruhilekoan argitaratuko da.

El listado a que hace referencia el artículo 92 ter de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se publicará en el último trimestre del año 2020.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Arauak emateko ahalmenak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Habilitaciones normativas.

1.– Baimena ematen zaie Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuari foru dekretu-arau hau garatu eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzaten.

1.– Se autoriza a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo y aplicación del presente Decreto foral-norma.

2.– Baimena ematen zaio Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuari foru dekretu-arau honetan aurreikusten diren epeak luza ditzan, betiere hala justifikatzen badu hura onartzeko arrazoi izandako aparteko zirkunstantziak mantentzeak.

2.– Se autoriza al diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para ampliar los plazos previstos en el presente Decreto foral-norma, siempre que lo justifique el mantenimiento de las circunstancias excepcionales que motivaron su aprobación.

3.– Halaber, baimena ematen zaio Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuari foru agindu bidez zerga obligazioak betetzeko epe guztiak alda ditzan, COVID-19 gaitzak sortutako egoerak hala eskatzen badu.

3.– Así mismo, se autoriza al diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas a modificar mediante orden foral todos los plazos de cumplimiento de las obligaciones tributarias cuando la situación derivada del COVID-19 así lo exija.

4.– Baimena ematen zaio Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuari, batetik, alda ditzan Foru Dekretu-Arau honen 7. artikuluaren 1. apartatuan jarritako baldintzak eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-bilketako Erregelamenduak 42.1 artikuluaren c) eta d) letretan aipatutako baldintzetako edozein eta, bestetik, zehaztu dezan zer denbora muga jarriko zaion Foru Dekretu-Arau honen 7. artikuluan xedatutakoaren aplikazioari.

4.– Se autoriza al diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para modificar las condiciones previstas en el apartado 1 del artículo 7 de este Decreto Foral-Norma y cualesquiera otras recogidas en las letras c) y d) del artículo 42.1 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, así como para determinar el límite temporal de aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de este Decreto Foral-Norma.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Foru dekretu-arau hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean, eta 2020ko martxoaren 14tik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto foral-norma entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y surtirá efectos a partir del 14 de marzo de 2020.

Donostia, 2020ko martxoaren 24a.

En Donostia / San Sebastián, a 24 de marzo de 2020.

Diputatu nagusia,

El Diputado General,

MARKEL OLANO ARRESE.

MARKEL OLANO ARRESE.

Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatua,

El Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas,

JABIER LARRAÑAGA GARMENDIA.

JABIER LARRAÑAGA GARMENDIA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental