Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

81. zk., 2020ko apirilaren 30a, osteguna

N.º 81, jueves 30 de abril de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
1913
1913

55/2020 DEKRETUA, apirilaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzko Dekretua bigarrenez aldatzen duena.

DECRETO 55/2020, de 21 de abril, de segunda modificación del Decreto de Administración Electrónica.

Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren helburua da, lehenengo artikuluan jasota dagoenez, bederatzi eduki arautzea. Lehenengo eta behin, 1. paragrafoan adierazita dauden bi eduki orokorrak arautzen dira: batetik, herritarrek Administrazioarekin baliabide elektronikoen bidez jarduteko eskubidea, bai zerbitzu publikoetara iristeko, bai administrazio-prozedurak izapidetzeko, eta, bestetik, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 6. artikuluan adierazitako gainerako eskubideei zabalkundea ematea. Eta, bi horietaz gain, 2. paragrafoan adierazitako beste zazpi eduki zehatzago hauek jorratzen dira: egoitza elektronikoa; iragarki-taula elektronikoa; herritarren eta Administrazioaren identifikazioa eta autentifikazioa; ordezkarien erregistro elektronikoa; erregistro elektronikoa; komunikazio elektronikoak; dokumentu elektronikoak eta dokumentuon kontserbazioa.

El Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, tiene como objeto recogido en el artículo 1, la regulación de nueve contenidos, que son dos contenidos genéricos establecidos en su párrafo 1 sobre el derecho de la ciudadanía a relacionarse por medios electrónicos con la Administración para el acceso a los servicios públicos y para la tramitación de los procedimientos administrativos, y sobre el despliegue de los restantes derechos previstos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; y otros siete contenidos más concretos previstos en su párrafo 2 referidos a la sede electrónica, al tablón electrónico de anuncios, a la identificación y autenticación de la ciudadanía y de la Administración, al registro electrónico de representantes, al registro electrónico, a las comunicaciones electrónicas y a los documentos electrónicos y su conservación.

Gai horiek funtsezkoak dira gure Administrazioaren jarduketetarako, zerbitzu publikoak emateko eta izapidetzen dituen administrazio-prozedurak kudeatzeko, eta lotura daukate Internet bidezko informazioaren eta komunikazioaren teknologien garapenarekin, Administrazio Publikoaren eta herritarren arteko harremanetarako modu berria den aldetik; izan ere, lortu nahi da izapidetze elektronikoa gaur egun jarduteko ohiko modua izatea eta orain gutxi arte gure ordenamendu juridikoan ohikoa zen paperezko izapidetzea baztertu ahal izatea.

Estas materias son fundamentales para la actuación de nuestra Administración en la prestación de los servicios públicos y en la gestión de los procedimientos administrativos que tramita, y están relacionadas con la evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación mediante internet, como una nueva forma de relación entre la Administración Pública y la ciudadanía, con el objetivo de que la tramitación electrónica sea ya la forma habitual de operar en la actualidad, y poder descartar así la tramitación en papel, que hasta hace poco tiempo era lo ordinario en nuestro ordenamiento jurídico.

Dekretua baliagarria izan da indarrean egon den urte hauetan –zazpi baino gehiago–, eta aurrera egin du Administrazio Publikoan bitarteko elektronikoak erabil daitezen sustatzeko helburu horretan. Horren froga da, gaur egun arte, eduki horietan aldez aurretiko aldaketa bakar eta oso zehatz bat egin behar izana; izan ere, egoitza elektronikoaren helbidearen izendapena baino ez da aldatu, 7. artikuluaren 5. paragrafoan, eta Interneteko goi-mailako «euskadi.eus» domeinu berria ezartzen duen ekainaren 9ko 84/2015 Dekretuaren azken xedapenetako bigarrenaren bidez aldatu zen. Gauzak horrela, dekretu horren bigarren aldaketa egingo da orain, aldaketa zabalago bat, ondoren justifikatzen dena.

El Decreto ha servido suficientemente, durante este tiempo transcurrido de más de siete años de vigencia, para ir avanzando en ese objetivo de promocionar el uso de los medios electrónicos en la Administración Pública. Prueba de ello es que hasta la actualidad solo ha sido necesaria una única modificación previa muy concreta de uno de sus contenidos, consistente en hacer el cambio en la designación de la dirección de la sede electrónica en el párrafo 5 del artículo 7; lo que se realizó mediante la disposición final segunda del Decreto 84/2015, de 9 junio, por el que se establece el nuevo dominio de Internet de nivel superior «euskadi.eus». De esta forma se va a realizar ahora la segunda modificación del Decreto, que es algo más amplia y que se justifica a continuación.

Gure ordenamendu juridikoan, orain dela gutxi, administrazio elektronikoaren arloari loturiko legedi-aldaketa garrantzitsu batzuk egin dira; izan ere, 2016ko urriaren 2an, administrazio-zuzenbidearen oinarrizko bi arau berri hauek jarri ziren indarrean: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea. Lege bi horiek aldaketa garrantzitsuak ekarri dituzte eduki juridikoetara, 21/2012 Dekretuan ere araututa zeudelako, eta, ondorioz, besteak beste, arau hauek indargabetu dituzte: Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa Izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea –erregelamenduan garatu zen araua zen–, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea –prozeduren paperezko izapidetzea baino ez zuen xedatzen–.

Recientemente se han producido en nuestro ordenamiento jurídico unos cambios legislativos determinantes en relación con las materias de Administración Electrónica, al entrar en vigor el 2 de octubre de 2016 dos nuevas normas básicas de derecho administrativo, como son la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Estas dos leyes han hecho importantes variaciones en los respectivos contenidos jurídicos, que son objeto de regulación también en el Decreto 21/2012, y han derogado, entre otras normas, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que era la norma que se desarrolló en dicho reglamento, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que disponía la tramitación procedimental solo en papel.

Lege horiek indarrean jarri ostean, apurka-apurka administrazio-ordenamendu juridikoa egokitzeko lanari ekin zaio, legeotako edukien helburu handiak eta paradigma berriak lortze aldera, administrazio publikoetan funtsezko aldaketa bat eragin behar baita harreman elektronikoa izan dadin administrazio-prozedurak izapidetzeko bidea, paperik gabeko administrazio garden, arinago eta irisgarriago batera zuzendua, herritarrentzat eta enpresentzat.

A partir de la vigencia de esas leyes, se ha emprendido la tarea de adaptación paulatina del ordenamiento jurídico administrativo a los ambiciosos objetivos y nuevos paradigmas de sus contenidos sobre el cambio fundamental para las Administraciones Públicas de establecer la relación electrónica como vía de tramitación de los procedimientos administrativos, que conduzca a una administración sin papeles, transparente y más ágil y accesible para la ciudadanía y las empresas.

Horretarako, ezinbestekoa da, batez ere, arauz garatzea sistema teknologikoen alderdi teknikoak, prozedurakoak, juridikoak eta antolamendukoak, eta, horretarako, herritarrak, eragile juridikoak eta administrazio publikoak kontuan hartuta, bateragarriak izan behar dute, batetik, eskubideen baliatze erabatekoa eta prozeduren balio juridikoa bermatzeak eta, bestetik, Konstituzio Auzitegiaren maiatzaren 24ko 55/2018 Epaiak ezartzen duen eskumen-banaketa errespetatzen duen benetako elkarreragingarritasuna izateak.

Para ello, en particular, es imprescindible hacer un desarrollo reglamentario de los aspectos técnicos y procedimentales, jurídicos y organizativos de los sistemas tecnológicos, en donde se compatibilice frente a la ciudadanía, los operadores jurídicos, y las Administraciones Públicas la garantía plena del ejercicio de los derechos y la validez jurídica de los procedimientos, con una verdadera interoperabilidad respetuosa con el marco de distribución de competencias que consagra la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo.

Testuinguru horretan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea garatzen dituen errege-dekretuaren proiektua izapidetzen ari da, sektore publikoak bitarteko elektronikoen bitartez jarduteari eta funtzionatzeari dagokienez. Aurrerago egingo den erregulazio horretan, Estatuko oinarrizko legegintzako erregelamendu-garapena jasoko da, Espainiako Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan xedatutakoaren babesean eginda; artikulu horrek Estatuari eskumena esleitzen dio administrazio publikoen araubide juridikoaren oinarriak emateko, eta, orobat, eskumena esleitzen dio administrazio-prozedura erkidearen arloan eta administrazio publiko guztien erantzukizun-sistemaren arloan.

En este contexto se está tramitando el Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Esta futura regulación contendrá el desarrollo reglamentario estatal de una legislación básica dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y la competencia en materia de procedimiento administrativo común y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.

Lan horiek egin bitartean, urriaren 1eko 39/2015 Legeari aldaketa bat egin zaio abuztuaren 31ko 11/2018 Errege Lege Dekretuaren bidez (dekretu horrek langileekiko pentsio-konpromisoak babestearen, kapital-zuriketa prebenitzearen eta hirugarren herrialdeetako nazionalen sarrera- eta bizileku-eskakizunen arloko zuzentarauen transposizioa egiten du, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea aldatzen du). Hain zuzen ere, haren 6. artikuluan xedatu da ez duela eragin juridikorik izango 2020ko urriaren 2ra arte, hauei dagokienez soilik: ahalordeen erregistro elektronikoa, erregistro elektronikoa, enplegatu publiko gaituen erregistroa, Administrazioaren irispide-puntu elektroniko nagusia eta fitxategi elektroniko bakarra. Hau da, atzeratu egin da arlo horietan izan beharreko eragin juridikoa, hasiera batean, 39/2015 Legearen azken xedapenetako zazpigarrenaren arabera, 2018ko urriaren 2an izan behar zuen eragina eta. Denbora-tarte horretan, arlo horiei dagokienez, 30/1992 Legearen eta 11/2007 Legearen arauek indarrean segituko dute, horrela baitago adierazita 39/2015 Legearen laugarren xedapen iragankorrean eta xedapen indargabetzaile bakarraren 2. paragrafoan. Horrela, berriro baliatu da Kode Zibilaren 2. artikuluaren salbuespena, vacatio legis delakoaren jatorrizko bi urteko epea bikoizteko, bost konponbide informatiko horiek arautzen dituen araudiaren ondorio juridikoetarako. Horretaz gain, lehen urte bat zegoen aurreikusita lege oro indarrean jartzeko, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera, eta bete egin zen 2016ko urriaren 2an, azken xedapenetako zazpigarrenarekin bat.

Durante el transcurso de esos trabajos, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ha sido reformada por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto su artículo sexto ha retrasado hasta el día 2 de octubre de 2020 la producción de los efectos jurídicos exclusivamente en lo relativo al registro electrónico de apoderamientos, al registro electrónico, al registro de empleados públicos habilitados, al punto de acceso general electrónico de la Administración y al archivo único electrónico, que originalmente conforme a la disposición final séptima de la Ley 39/2015, se producirían el día 2 de octubre de 2018. En estas materias concretas se mantiene durante ese tiempo la vigencia de la regulación contenida en las Leyes 30/1992 y 11/2007, según se recoge en la disposición transitoria cuarta y en el párrafo 2 de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015. De esta forma se ha hecho un nuevo uso de la excepción del artículo 2 del Código Civil, duplicando el plazo original de la vacatio legis de dos años sobre la producción de los efectos jurídicos de la normativa reguladora de esas cinco soluciones electrónicas. Además, había un primer año previsto para la entrada en vigor de toda la Ley desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que se produjo a partir del 2 de octubre de 2016, conforme a su disposición final séptima.

Justifikazio gisa, 11/2018 Errege Lege Dekretuaren hitzaurrean xedatuta dago ezen ez zela nahikoa urriaren 1eko 39/2015 Legearen azken xedapenetako zazpigarrenean ezarritako «vacatio legis» delakoa, ezinezkoa zelako epe horretan bai administrazio-prozedurak egokitzeko lana egitea, bai administrazio publikoen jardunaren garapen-egoera berria zuzen kudeatzeko prozesuak diseinatzea; izan ere, garapen teknologiko eta juridikoek behar besteko heldutasuna izan behar dute errekerimenduak betetzeko; beraz, denbora gehiago behar da, eta V. tituluan beste bi urtez luzatzen da.

Como justificación, el preámbulo del Real Decreto-Ley 11/2018 establece que la vacatio legis prevista en la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, era insuficiente, porque no era posible llevar a cabo en ese plazo la tarea de adaptación de los procedimientos administrativos y del diseño de procesos de gestión óptimos en este nuevo estadio de desarrollo de la actividad de las Administraciones Públicas, debido a que los desarrollos tecnológicos y jurídicos han de disponer del grado de madurez necesaria para dar satisfacción a sus requerimientos; por lo que se necesita de un tiempo mayor, que en su Título V se extiende a otros dos años más.

Guztira bost urte daukan vacatio legis honek agerian uzten du zeinen konplexua den administrazio elektronikoaren gaineko arauak aplikatzea, administrazio-prozeduran erabili behar diren bost sistema edo konponbide horiei dagokienez behintzat, ordurako euren edukietan zehaztasun handiagoa izango delakoan.

Esta vacatio legis total de cinco años evidencia la complejidad que supone la aplicación de la normativa sobre Administración Electrónica, al menos respecto a esos cinco sistemas o soluciones que se deben utilizar en el procedimiento administrativo, a la espera de que entonces haya una mayor concreción de sus contenidos.

Legedi-aldaketak gertatu diren honetan, eta 21/2012 Dekretuaren indarraldian, honako hauek ere onartu dira: batetik, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 910/2014 (EB) Erregelamendua, 2014ko uztailaren 23koa, identifikazio elektronikoari eta barne-merkatuko transakzio elektronikoetarako konfiantzako zerbitzuei buruzkoa dena eta 1999/93/EE Zuzentaraua indargabetzen duena –eIDAS Erregelamendua esaten zaio–, eta lege-esparru erkidea ezartzen die Europar Batasuneko sinadura elektronikoei; eta, bestetik, berriki eman den abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoa.

En este escenario de cambios legislativos, se ha producido también durante la vigencia del Decreto 21/2012 la aprobación del Reglamento (UE) n.º 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, conocido como Reglamento eIDAS, que establece un marco legal común para las firmas electrónicas en la Unión Europea, y la reciente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Horrenbestez, orain ez da une egokia gure autonomia-erkidegoan dekretu bat onartzeko, gai horren arauzko erregulazio osoa egingo duena eta, ondorioz, otsailaren 21eko 21/2012 Dekretua baliogabetuko duena. Errealitate horri erreparatuta, hobe da etorriko den errege-dekretua indarrean jarri arte itxarotea, horrela jakingo baita zein diren behin betiko arauzko edukiak, batez ere, sistema, konponbide eta zerbitzu elektronikoei dagozkienak eta Administrazioan aplikatu beharko diren administrazio elektronikoaren arloko funtsezko aldaketei dagozkienak. Horren ostean, ikuspegi juridiko argiago bat egongo da, eta hasi ahal izango da egiten administrazio elektronikoaren dekretua; zeina ordurako oso beharrezkoa izango baita Euskal Autonomia Erkidegoan administrazio-prozedura gauzatzeko eta, administrazio-organoen eta interesdunen bitarteko elektronikoez baliatuta, Internet bidezko zerbitzu publikoak emateko eredua zehazteko.

En consecuencia, ahora no es el momento oportuno para plantear la aprobación de un nuevo decreto en nuestra Comunidad Autónoma que contenga una regulación reglamentaria completa de la materia, y por consiguiente que derogue el Decreto 21/2012, de 21 de febrero. Ante esta realidad, es preferible esperar a la entrada en vigor del futuro Real Decreto para conocer sus contenidos normativos definitivos, en particular en todo lo relativo a los sistemas, soluciones y servicios electrónicos y las transformaciones fundamentales en materia de Administración Electrónica que implicará su aplicación en la Administración. Tras ello, se podrá disponer de un panorama jurídico más claro para poder iniciar a continuación la tramitación del procedimiento de elaboración del Decreto de Administración Electrónica, que será entonces muy necesario para concretar en la Comunidad Autónoma de Euskadi el modelo de tramitación administrativa y de prestación de servicios públicos mediante internet con los medios electrónicos de los órganos administrativos y de las personas interesadas.

Hala ere, gaur egun, komeni da Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan zenbait aldaketa egitea: lehenik, eduki berezi batzuk sartu behar dira, egun behar-beharrezkoak baitira administrazioaren ohiko jarduna bermatzeko, eta ezin baita itxaron dekretu berria onartu arte eduki horiek sartzeko; bigarrenik, eta bide batez, zenbait artikuluren erredakzioa aldatu behar da arauzko egokitzapenak egiteko, hain zuzen ere egun indargabetuta dauden legeei eta administrazio elektronikoaren arloko xedapen zaharkituei buruzko erreferentzien ordez oinarrizko lege berriei buruzkoak sartzeko; eta, hirugarrenik, legedi berriak babesik gabe utzitako xedapenak kendu behar dira, arauaren testua argiagoa izan dadin.

Ello no obstante, en la actualidad resulta conveniente efectuar algunos cambios en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, que consisten en primer lugar en incorporar algunos contenidos singulares nuevos que son muy necesarios ahora para garantizar la actuación administrativa ordinaria, y que no pueden esperar hasta la aprobación de un nuevo decreto; y con esta ocasión, en segundo lugar en modificar la redacción de varios artículos para hacer las concordancias normativas que sustituyan las referencias a leyes que se encuentran en la actualidad derogadas y a otras previsiones desfasadas sobre Administración Electrónica por la nueva legislación básica, y en tercer lugar en suprimir las disposiciones que se puedan considerar sin cobertura tras la nueva legislación, con el objetivo de clarificar el texto reglamentario.

Hiru beharrizan horiek betetzeko, nahikoa da orain indarreko araudian aldaketa puntual bat egitea; hiru alderdi zehatz horietan baino ez, aldaketa egiteko erregelamendu-proiektu baten bidez; proiektu hori, onartu ostean, osorik txertatuko da aldatzen den erregelamenduaren testuan.

Para atender a estas tres necesidades, es suficiente con hacer ahora una reforma puntual en la regulación vigente solo en esos tres aspectos concretos, mediante un proyecto de reglamento modificativo que, tras su aprobación, se integrará plenamente en el texto del reglamento modificado.

Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. artikuluan erregelamenduak egiteko ahala baliatzeko erregulazio onaren printzipioei buruz xedatutakoari dagokionez, orain arte azaldutakoak nahiko justifikatzen du proiektuan honako printzipio hauek betetzen direla:

Respecto a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre los principios de buena regulación en el ejercicio de la potestad reglamentaria, con lo ya expuesto se ha justificado de forma suficiente en el proyecto el cumplimiento de los principios siguientes:

– erregelamendu-aldaketa honen beharrizana, argi identifikatu delako zein diren lortu nahi diren helburuak eta oinarritzat hartu baita interes orokorra;

– de necesidad de esta reforma reglamentaria, al identificar claramente los fines perseguidos y basarse en razones de interés general;

– proportzionaltasuna, arauak bete behar dituen beharrizanei erantzuteko ezinbesteko erregulazioa daukalako;

– de proporcionalidad, porque contiene la regulación imprescindible para atender a las necesidades que se desean cubrir con la norma;

– efikazia, printzipio hori bermatzeko tresnarik egokiena delako;

– de eficacia, por ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución;

– efizientzia, onartu ostean desagertuko direlako karga administratibo alferrikakoak edo ezinbesteko ez direnak, eta, aplikazioan, baliabide publikoen kudeaketa arrazionalizatuko delako;

– de eficiencia, porque con su aprobación se trata de evitar las cargas administrativas innecesarias o accesorias, y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos;

– segurtasun juridikoa, Espainiako eta Europar Batasuneko gainerako ordenamendu juridikoarekiko koherentziari eusten diolako;

– de seguridad jurídica por ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea;

– eta gardentasuna, indarreko araudirako irispide erraza, unibertsala eta eguneratua ahalbidetzen duelako, bai eta araudia prestatzeko prozesuari dagozkion dokumentuetarako irispidea ere, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 7. artikuluan ezarritako moduan; izan ere, argi definitu dira helburuak eta justifikazioa, eta aukera emango da hartzaile izan daitezkeenek parte-hartze aktiboa izan dezaten prestakuntzan.

– y de transparencia, por posibilitar el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y a los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; habiendo definido claramente sus objetivos y su justificación, y posibilitando que las y los potenciales destinatarios tengan una participación activa en su elaboración.

Hori guztiori dela eta, dekretu honen xedea da bigarren aldaketa bat egitea Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuari. Aldaketok honela daude zehaztuta:

Por todo ello el presente Decreto tiene por objeto modificar por segunda vez el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica. Los cambios se concretan en:

– Hamabost eduki hauek sartzea: 5. artikuluaren 3. paragrafoa aldatzea, administrazio-prozedurako dokumentaziorako hizkuntza-araubidearen aukerari buruzkoa; 6. artikuluaren 1., 6. eta 7. paragrafoak aldatu eta 9. paragrafo bat gehitzea, interesdunek administrazio-prozedurara ekarri behar dituzten dokumentuei buruzkoak; 7. artikuluaren 3. paragrafoa aldatzea, egoitza elektronikoan sartutako entitateen eremua zabaltzeari buruzkoa; 9. artikuluaren 1. paragrafoaren i) apartatuan zerbitzu batzuk sartzea, egoitza elektronikoaren barruan; 12. artikuluaren 2. paragrafoa aldatzea, ezartzeko ezen gaikuntzarako nahikoa dela interesdunek ordezkaritza ematen duten administrazio-prozedurako organo eskudunaren ebazpena, eta, ondorioz, hitzarmenaren eskakizuna kentzea, oso nekeza delako eta zentzurik ez daukalako aipatutako 39/2015 eta 40/2015 legeak onartu ondoren; 13. artikuluaren 1. paragrafoa aldatzea, ahalordeen erregistro elektronikoari buruzkoa, legedi berriaren edukien arabera; 28. artikuluaren 1. paragrafoa aldatzea, administrazio-prozeduretan pertsona fisiko batzuen kolektiboek nahitaez bitarteko elektronikoen bidez komunikatu behar izateari buruzkoa; 50. artikuluari 4. paragrafo bat gehitzea, eredu elektronikoei buruzkoa; 53. artikuluaren 3. paragrafoa aldatzea, interesdunak prozeduraren izapidetze-egoerara iristeko bete beharreko baldintza bakarrari buruzkoa, hau da, identifikazioari buruzkoa; eta 55. artikuluaren 2. eta 4. paragrafoak aldatzea, xedapen gehiago sartzeko, administrazio elektronikoaren zerbitzu erkideei buruzkoak.

– Incorporar los quince contenidos siguientes: modificar el párrafo 3 del artículo 5 sobre el cambio en la opción del régimen lingüístico respecto a la documentación obrante en el procedimiento administrativo; modificar los párrafos 1, 6 y 7 y añadir un nuevo párrafo 9 en el artículo 6 sobre los documentos aportados al procedimiento administrativo con relación a las personas interesadas; modificar el párrafo 3 del artículo 7 sobre la ampliación del ámbito de las entidades incluidas en la sede electrónica; incorporar en el apartado i) del párrafo 1 del artículo 9 unos nuevos servicios dentro de la sede electrónica; modificar el párrafo 2 del artículo 12 para establecer que para la habilitación es suficiente con una resolución del órgano competente en el procedimiento administrativo en donde se otorgue la representación por las personas interesadas, y en consecuencia suprimir el requisito del convenio que resulta muy gravoso y carece de sentido tras la aprobación de las citadas Leyes 39/2015 y 40/2015; modificar el párrafo 1 del artículo 13 sobre el registro electrónico de apoderamientos conforme a los contenidos de la nueva legislación; modificar el párrafo 1 del artículo 28 sobre la posibilidad de obligar a comunicarse utilizando medios electrónicos a determinados colectivos de personas físicas en relación con los procedimientos administrativos; añadir un nuevo párrafo 4 en el artículo 50, sobre los modelos electrónicos; modificar el párrafo 3 del artículo 53, sobre el requisito único de identificación de las personas interesadas para el acceso al estado de tramitación del procedimiento; y modificar con nuevas previsiones los párrafos 2 y 4 del artículo 55 sobre los servicios comunes de Administración Electrónica.

– Artikuluetako hamalau zatiren erredakzioa aldatzea, behar diren arauzko egokitzapen hauek egiteko: indargabetu diren lau legeren aipamenak kentzea eta, haien ordez, kasuan kasuko araudiaren aipamen generikoak jartzea (1. artikuluaren 1. paragrafoan, 3. artikuluan, 6. artikuluaren 1. paragrafoan, 42. artikuluaren 3. paragrafoan, 43. artikuluaren 1. paragrafoan, 50. artikuluaren 2. paragrafoaren b) apartatuan, eta lehenengo xedapen gehigarrian); «ordezkarien erregistro elektronikoa» aipamenaren ordez, indarrean dagoen «ahalordeen erregistro elektronikoa» jartzea (1. artikuluaren 2. paragrafoan, 13. artikuluaren 1. paragrafoan eta 55. artikuluaren 2. paragrafoan); lankidetza-hitzarmena kentzea dekretuaren aplikazio-eremuan dauden erakundeak egoitza elektronikora biltzeko (7. artikuluaren 4. paragrafoan); egoitza elektronikoaren helbidearen izendapena bigarrenez aldatu eta «egoitza» hitza txertatzea, beharrezkoa baita irispidea izateko (7. artikuluaren 5. paragrafoan, Interneteko goi-mailako «euskadi.eus» domeinu berria ezartzen duen ekainaren 9ko 84/2015 Dekretuaren azken xedapenetako bigarrenean jasotako bertsioan); eta ezartzea prozedura bide elektronikoz bakarrik izapidetu ahal izango dela, bazter utzita otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 53. artikuluko 1. eta 2. paragrafoetan adierazitako bestelako izapidetze-aukerak.

– Modificar la redacción de catorce partes de su articulado para hacer las siguientes concordancias normativas necesarias: suprimir las citas que se contienen a cuatro leyes ya derogadas y sustituirlas por las referencias genéricas al tipo de normativa de que se trate: en el párrafo 1 del artículo 1, en el artículo 3, en el párrafo 1 del artículo 6, en el párrafo 3 del artículo 42, en el párrafo 1 del artículo 43, en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 50, y en la disposición adicional primera; sustituir la cita del «registro electrónico de representantes» por la vigente del «registro electrónico de apoderamientos»: en el párrafo 2 del artículo 1, en el párrafo 1 del artículo 13 y en el párrafo 2 del artículo 55; suprimir el convenio de colaboración para incorporar a la sede electrónica entidades ya incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto: en el párrafo 4 del artículo 7; cambiar por segunda vez la designación de la dirección de la sede electrónica incluyendo el término «sede» que es necesario para el acceso: en el párrafo 5 del artículo 7, en la versión recogida en la disposición final segunda del Decreto 84/2015, de 9 junio, por el que se establece el nuevo dominio de Internet de nivel superior «euskadi.eus»; y establecer la tramitación solo electrónica del procedimiento, sin dar lugar a las otras opciones de tramitación recogidas en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, en los párrafos 1 y 2 del artículo 53.

– Hamar eduki hauek kentzea: 6. artikuluaren 2., 3., 4. eta 8. paragrafoak, herritarrek administrazio-prozeduran behar den dokumentazioa ez aurkezteko daukaten eskubidea baliatzeari buruzkoak, oinarri berriekin bat; 9. artikuluaren 1. paragrafoko o) apartatua, hitzarmen batzuk egoitza elektronikoan argitaratzeari buruzkoa; 12. artikuluaren 3. paragrafoa, gaikuntza-hitzarmena ez betetzeari buruzkoa; 14. artikuluaren 3. paragrafoko bigarren esaldia, hitzarmen bidez gaitutako funtzionarioen erregistroaren esparruari buruzkoa; 29. artikuluaren 2. paragrafoa, administrazio-organoen arteko komunikazio elektronikoei buruzkoa; 49. artikulua, konpultsatze-ondorioetarako kopia elektronikoak lortzeari buruzkoa; eta bigarren xedapen gehigarria, prozedurak eta zerbitzuak egokitzeari buruzkoa. Eduki horietako batek ere ez dauka babesik oinarrizko lege berrietan araututakoaren arabera.

– Suprimir los diez contenidos siguientes: los párrafos 2, 3, 4 y 8 del artículo 6 sobre el ejercicio del derecho de la ciudadanía a no aportar la documentación necesaria en el procedimiento administrativo conforme a sus nuevos presupuestos; el apartado o) del párrafo 1 del artículo 9 sobre la publicación de algunos convenios en la sede electrónica; el párrafo 3 del artículo 12 sobre el incumplimiento del convenio de habilitación; la segunda frase del párrafo 3 del artículo 14 sobre la extensión del registro del personal funcionario público habilitado mediante convenio; el párrafo 2 del artículo 29 sobre las comunicaciones electrónicas entre órganos administrativos; el artículo 49 sobre la obtención de copias electrónicas a efectos de compulsa; y la disposición adicional segunda sobre la adaptación de procedimientos y servicios. Ninguno de estos contenidos tiene ya cobertura de conformidad con lo que se regula en las nuevas leyes básicas.

Horiek horrela, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak adierazitakoa entzunda, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2020ko apirilaren 21ean egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 21 de abril de 2020,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretua aldatzea, honela:

Artículo único.– Modificar el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, en los siguientes términos:

Lehenengoa.– 1. artikulua, xedeari buruzkoa, honela geratuko da idatzita:

Primero.– El artículo 1, sobre el objeto, queda redactado del siguiente modo:

«1. artikulua.– Xedea.

«Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea da herritarrek Administrazioarekiko harremanak bitarteko elektronikoen bidez izateko duten eskubidea garatzea, zerbitzu publikoetara iritsi daitezen eta administrazio-prozedurak izapidetu ditzaten, eta, horretaz gain, administrazio-prozeduraren legeek aitortzen dituzten gainerako eskubideak zabaltzea.

1.– El objeto de este Decreto es desarrollar el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la Administración, por medios electrónicos, para acceder a los servicios públicos y para la tramitación de los procedimientos administrativos, así como, desplegar el resto de los derechos reconocidos en la legislación de procedimiento administrativo.

2.– Halaber, gai hauek arautzen ditu: egoitza elektronikoa, iragarki-taula elektronikoa, herritarren eta administrazioaren identifikazioa eta autentifikazioa, ahalordeen erregistro elektronikoa, erregistro elektronikoa, komunikazio eta dokumentu elektronikoak eta dokumentuon kontserbazioa.»

2.– Asimismo, se regulan la sede electrónica, el tablón electrónico de anuncios, la identificación y autenticación de la ciudadanía y de la Administración, el registro electrónico de apoderamientos, el registro electrónico, las comunicaciones electrónicas y los documentos electrónicos y su conservación.»

Bigarrena.– 3. artikulua, printzipio orokorrei buruzkoa, honela geratuko da idatzita:

Segundo.– El artículo 3, sobre los principios generales, queda redactado del siguiente modo:

«3. artikulua.– Printzipio orokorrak.

«Artículo 3.– Principios generales.

Administrazioak, bitarteko elektronikoak erabiltzeko orduan, datu pertsonalak babesteko eskubidea errespetatuko du, eskubide horren araudian eta administrazio-prozeduraren legedian xedatutakoarekin bat etorriz.»

La Administración utilizará los medios electrónicos con respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal, en los términos establecidos por la normativa que regula este derecho y a los principios establecidos en la legislación de procedimiento administrativo.»

Hirugarrena.– 5. artikuluaren 3. paragrafoa, hizkuntza-araubideari buruzkoa, honela geratuko da idatzita:

Tercero.– El párrafo 3 del artículo 5, sobre el régimen lingüístico, queda redactado del siguiente modo:

«3.– Izapideen edozein unetan aldatu ahal izango da aukeratutako hizkuntza. Aldatuz gero, lehenagotik dauden dokumentuak hasieran aukeratutako hizkuntzan geratuko dira. Idatzita dauden hizkuntzan geratuko dira, halaber, administrazio publikoek beren esku dauzkaten, egin dituzten edo interesdunak lehenagotik eman dizkien dokumentuak.»

«3.– Se posibilitará la modificación de la opción lingüística en cualquier momento de la tramitación. En caso de modificación, se mantendrán los documentos anteriores en el idioma inicialmente elegido. Asimismo, se mantendrán en el mismo idioma en el que se encuentren redactados los documentos obrantes en las Administraciones Públicas, porque se encuentren en su poder, hayan sido elaborados por ellas, o se hayan aportado anteriormente por la persona interesada.»

Laugarrena.– 6. artikuluaren 1. paragrafoa, datuak eta dokumentuak ez aurkezteko eskubideari buruzkoa, honela geratuko da idatzita:

Cuarto.– El párrafo 1 del artículo 6, sobre el derecho a no aportar datos y documentos, queda redactado del siguiente modo:

«1.– Interesdunek eskubidea daukate administrazio-prozeduretan ez aurkezteko edozein administrazioren esku dauden edo edozein administraziok prestatutako jatorrizko dokumentuak, datuak eta dokumentuak, aplikatzekoa den araudian eskatzen ez badira, edo interesdunak berak aldez aurretik edozein administraziori aurkeztu badizkio; administrazio jarduleak gauzatuko du eskubide hori, administrazio-prozeduraren legedian aitortutakoarekin bat etorriz.»

«1.– La Administración actuante hará efectivo el derecho de las personas interesadas en los procedimientos administrativos a no aportar los documentos originales, los datos y documentos que se encuentren en poder o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, que no sean exigidos por la normativa reguladora aplicable, o que hayan sido aportados anteriormente por la persona interesada a cualquier Administración, conforme está reconocido en la legislación de procedimiento administrativo.»

Bosgarrena.– Datuak eta dokumentuak ez aurkezteko eskubideari buruzko 6. artikuluaren 2., 3., 4. eta 8. paragrafoak kentzen dira.

Quinto.– Se suprimen los párrafos 2, 3, 4 y 8 del artículo 6, sobre el derecho a no aportar datos y documentos.

Seigarrena.– 6. artikuluaren 6. paragrafoa, datuak eta dokumentuak ez aurkezteko eskubideari buruzkoa, honela geratuko da idatzita:

Sexto.– El párrafo 6 del artículo 6, sobre el derecho a no aportar datos y documentos, queda redactado del siguiente modo:

«6.– Prozedura izapidetzen duen administrazio-organoak datuak edo dokumentuak eduki ezean, badauzkan organoari eskatuko dizkio, eta elektronikoki eskuratu behako ditu sare korporatiboaren bitartez edo datu-bitartekaritzarako plataformetan edo horretarako gaitutako beste sistema elektroniko batzuetan kontsultak eginez.»

«6.– Si el órgano administrativo que tramita el procedimiento no posee los datos o documentos, los pedirá al órgano que los tenga, debiendo recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.»

Zazpigarrena.– 6. artikuluaren 7. paragrafoa, datuak eta dokumentuak ez aurkezteko eskubideari buruzkoa, honela geratuko da idatzita:

Séptimo.– El párrafo 7 del artículo 6, sobre el derecho a no aportar datos y documentos, queda redactado del siguiente modo:

«7.– Salbuespen gisa, prozedura izapidetzen duen administrazio-organoak ezin baditu datuak edo dokumentuak lortu, interesdunari jakinarazi eta arrazoia azalduko dio, berak aurkez ditzan, kasuan kasuko prozeduraren arau erregulatzailean adierazitako epean eta ondorioekin. Salbuespen gisa ere, interesdunari eskatu ahal izango zaio jatorrizko agiria aurkezteko, edo aurkeztutako kopiak erkatzeko, jatorrizko dokumentua erakutsita, administrazio-prozeduraren legedian xedatutakoarekin bat etorriz.»

«7.– Si excepcionalmente el órgano administrativo que tramita el procedimiento no puede obtener los datos o documentos, lo comunicará a la persona interesada, con indicación del motivo, para que los aporte en el plazo y con los efectos previstos en la norma reguladora del procedimiento correspondiente. También con carácter excepcional podrá requerir a la persona interesada la presentación del documento original, o el cotejo de las copias que hayan sido aportadas mediante la exhibición del documento original, conforme a lo dispuesto en la legislación de procedimiento administrativo.»

Zortzigarrena.– 6. artikuluari 9. paragrafo bat gehitzen zaio, honela idatzita:

Octavo.– Se añade un nuevo párrafo 9 al artículo 6, con la siguiente redacción:

«9.– Lege berezi aplikagarriak badauka interesdunaren baimen espresua eskatzea Administrazioak dokumentuak lor ditzan. Horretaz gain, interesdunak espresuki uka dezake baimen hori, salbu eta zehatzeko edo ikuskatzeko ahalen erabileran eskatzen badira dokumentuak.»

«9.– La ley especial aplicable puede requerir el consentimiento expreso de la persona interesada a que la Administración recabe los documentos. Además de ello la persona interesada se podrá oponer expresamente a ello, salvo que la aportación de los documentos se exigiera en el marco del ejercicio de las potestades sancionadoras o de inspección.»

Bederatzigarrena.– 7. artikuluaren 3. paragrafoa, egoitza elektronikoari buruzkoa, honela geratuko da idatzita:

Noveno.– El párrafo 3 del artículo 7, sobre la sede electrónica, queda redactado del siguiente modo:

«3.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko organo guztiak egongo dira egoitza elektronikoaren barruan.»

«3.– Estarán incluidos en la sede electrónica todos los órganos del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.»

Hamargarrena.– 7. artikuluaren 4. paragrafoa, egoitza elektronikoari buruzkoa, honela geratuko da idatzita:

Décimo.– El párrafo 4 del artículo 7, sobre la sede electrónica, queda redactado del siguiente modo:

«4.– Lankidetza-hitzarmenen bidez sortu ahal izango dira beste administrazio publiko batzuekin partekatutako egoitzak.»

«4.– Mediante convenios de colaboración se podrán crear sedes compartidas con otras Administraciones Públicas.»

Hamaikagarrena.– 7. artikuluaren 5. paragrafoa honela idatzita geratuko da:

Undécimo.– El párrafo 5 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

«5.– Egoitza elektronikoaren helbide elektronikoa hau da: https://www.euskadi.eus/egoitza-elektronikoa/».

«5.– La dirección electrónica de la sede electrónica es: https://www.euskadi.eus/egoitza-elektronikoa/».

Hamabigarrena.– 9. artikuluaren 1. paragrafoko i) apartatua, egoitza elektronikoaren edukiari buruzkoa, honela geratuko da idatzita:

Decimosegundo.– El apartado i) del párrafo 1 del artículo 9, sobre el contenido de la sede electrónica, queda redactado del siguiente modo:

«i) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko administrazio elektronikoaren egoitzako zerbitzu erkide erabilgarriak; besteak beste, hauek izango dira gutxienez: prozeduren fitxak, erregistro orokorra, ahalordeen erregistro orokorra, izapidetze elektronikorako eta kopia autentikoak egiteko gaitutako funtzionarioen erregistroa, izapideen kudeatzailea, eredu espezifikoen kudeatzailea, prozedurak hasteko eskabideen aurkezpen masiboetarako sistemak eta sistema normalizatuak, jakinarazpenak, fitxategi bakarra, ordainketa-pasabidea, datu-bitartekaritzarako plataforma, eta herritarren karpeta.»

«i) Los servicios comunes de administración electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi disponibles en la sede, entre los que se encontrarán al menos las fichas de los procedimientos, el registro general, el registro general de apoderamientos, el registro de personal funcionario habilitado para tramitación electrónica y para expedir copias auténticas, el gestor de trámites, el gestor de modelos específicos, los sistemas normalizados y los sistemas de presentación masiva de solicitudes de iniciación de los procedimientos, la notificación, el archivo único, la pasarela de pagos, la plataforma de intermediación de datos y la carpeta ciudadana.»

Hamahirugarrena.– Egoitza elektronikoaren edukiari buruzko 9. artikuluaren 1. paragrafoko o) apartatua kentzen da.

Decimotercero.– Se suprime el apartado o) del párrafo 1 del artículo 9, sobre el contenido de la sede electrónica.

Hamalaugarrena.– 12. artikuluaren 2. paragrafoa, ordezkatzeko gaikuntzari buruzkoa, honela geratuko da idatzita:

Decimocuarto.– El párrafo 2 del artículo 12, sobre la habilitación para la representación, queda redactado del siguiente modo:

«2.– Gaikuntza, oro har, kasuan kasuko administrazio-jarduketaren arloan eskumena duen organoak emandako legezko edo arauzko xedapenen bidez gauzatuko da; edo, bestela, modu espezifikoan, interesdunek ordezkaritza eman behar duten kasuan kasuko administrazio-prozeduretan ebazteko eskumena duen organoak emandako ebazpen baten bidez. Gaikuntzan, zehaztu beharko da zein diren gaitutako ordezkaria izendatzeko baldintzak, eta barnean sartu beharko dira gaikuntzaren xede diren prozedurak eta izapideak.»

«2.– La habilitación se efectuará, con carácter general, por medio de disposiciones legales o reglamentarias de los órganos competentes en la materia en que se lleve a cabo la actuación administrativa o, con carácter específico, por medio de resolución dictada por el órgano competente para resolver los procedimientos administrativos en los que se vaya a otorgar la representación por las personas interesadas. En la habilitación se deberán especificar las condiciones para la designación de representante habilitado, incluyendo los procedimientos y los trámites objeto de la habilitación.»

Hamabosgarrena.– Ordezkatzeko gaikuntzari buruzko 12. artikuluaren 3. paragrafoa kentzen da.

Decimoquinto.– Se suprime el párrafo 3 del artículo 12, sobre la habilitación para la representación.

Hamaseigarrena.– 13. artikuluaren 1. paragrafoa, ordezkarien erregistro elektronikoari buruzkoa, eta, ondorioz, 13. artikuluaren titulua honela idatzita geratuko dira:

Decimosexto.– El párrafo 1 del artículo 13 sobre el registro electrónico de representantes y, en consecuencia, el título del artículo 13, quedan redactados del siguiente modo:

«13. artikulua.– Ahalordeen erregistro elektronikoa.

«Artículo 13.– Registro electrónico de apoderamientos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko ahalordeen erregistro orokorra sortzen da; erregistro horretan, nahitaez hauek behintzat jasoko dira: apud acta, presentzialki edo elektronikoki emandako ahalorde orokorrak, interesdunek administrazio-prozeduretan hirugarrenei ematen dizkietenak euren izenean administrazio publikoetan jarduteko. Horrekin batera, ahal bakoitzaren askiestea ere adierazi beharko da. Erregistro hau ez da erregistro publikoa.»

1.– Se crea el registro electrónico general de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el que constarán inscritos obligatoriamente al menos, los apoderamientos de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, que las personas interesadas en los procedimientos administrativos otorguen a terceras personas representantes para actuar en su nombre en ellos ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado de cada poder. Este registro no tiene el carácter de registro público.»

Hamazazpigarrena.– 14. artikuluaren 3. paragrafoa honela idatzita geratuko da:

Decimoséptimo.– El párrafo 3 del artículo 14 queda redactado del siguiente modo:

«3.– Administrazio elektronikoaren eskumena daukan sailaren ardura da artikulu honetan araututako identifikazio eta autentifikaziorako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoan gaitzen diren funtzionarioen erregistroa eguneratuta edukitzea.»

«3.– El departamento competente en Administración Electrónica mantendrá actualizado un registro de personal funcionario, habilitado en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para la identificación y autenticación regulada en este artículo.»

Hemezortzigarrena.– 28. artikuluaren 1. paragrafoa, bitarteko elektronikoen bidez komunikatzeko nahitaezkotasunari buruzkoa, honela geratuko da idatzita:

Decimoctavo.– El párrafo 1 del artículo 28, sobre la obligatoriedad de comunicarse a través de medios electrónicos, queda redactado del siguiente modo:

«1.– Administrazioak, erregelamenduz, behartu ahal izango du berarekiko komunikazioa bitarteko elektroniko hutsez izatera zenbait prozeduratan, baldin eta egiaztaturik badago interesdunek (pertsona fisikoak) gaitasun ekonomikoagatik, gaitasun teknikoagatik, ardura profesionalagatik edo bestelako arrazoiengatik badutela bitarteko elektronikoetarako irispidea eta bitarteko horiek erabiltzeko modua.»

«1.– La Administración, reglamentariamente, podrá obligar a comunicarse con ella utilizando únicamente medios electrónicos para determinados procedimientos, cuando las personas interesadas sean de ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.»

Hemeretzigarrena.– Administrazioko organoen arteko komunikazioei buruzko 29. artikuluaren 2. paragrafoa kentzen da.

Decimonoveno.– Se suprime el párrafo 2 del artículo 29, sobre las comunicaciones entre órganos de la Administración.

Hogeigarrena.– 42. artikuluaren 3. paragrafoa, dokumentu elektronikoak kudeatzeari buruzkoa, honela idatzita geratuko da:

Vigésimo.– El párrafo 3 del artículo 42, sobre la política de gestión de documentos electrónicos, queda redactado del siguiente modo:

«3.– Dokumentu elektronikoetan datu pertsonalik baldin badago, datu pertsonalak babesteari buruzko legedian xedatutakoa aplikatuko zaie.»

«3.– Cuando los documentos electrónicos contengan datos de carácter personal les será de aplicación lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos de carácter personal.»

Hogeita batgarrena.– 43. artikuluaren 1. paragrafoa, kopia autentikoak egiteari buruzkoa, honela idatzita geratuko da:

Vigesimoprimero.– El párrafo 1 del artículo 43, sobre la expedición de copias auténticas, queda redactado del siguiente modo:

«1.– Horretarako eskumena daukaten administrazio-organoek edo organismo publikoek egingo dituzte kopia autentikoak, eskumenei eta prozedurei buruzko arauekin bat. Arauok administrazio-prozeduraren legedian eta administrazio publikoen araubide juridikoaren legedian daude ezarrita.»

«1.– Las copias auténticas serán expedidas por un órgano administrativo u organismo público competente para ello, conforme a las normas de competencia y procedimiento establecidas en la legislación del procedimiento administrativo y del régimen jurídico de las administraciones públicas.»

Hogeita bigarrena.– Konpultsarako kopia elektronikoak lortzeari buruzko 49. artikulua kentzen da.

Vigesimosegundo.– Se suprime el artículo 49, sobre la obtención de copias electrónicas a efectos de compulsa.

Hogeita hirugarrena.– 50. artikulua, eredu elektronikoei buruzkoa, honela idatzita geratuko da:

Vigesimotercero.– El artículo 50 sobre los modelos electrónicos, queda redactado del siguiente modo:

«50. artikulua.– Eredu elektronikoak.

«Artículo 50.– Modelos electrónicos.

1.– Administrazioak interesdunen eskura jarriko ditu, egoitza elektronikoan, eskabide-eredu elektronikoak eta gainerako agiri eta izapideen eredu elektronikoak.

1.– La Administración pondrá a disposición de la persona interesada modelos electrónicos de solicitud y del resto de documentos y trámites en la sede electrónica.

2.– Eredu elektronikoak Administrazio Elektronikoaren eskumenak dituen zuzendaritzaren jarraibideen arabera egingo dira.»

2.– Los modelos electrónicos se elaborarán conforme a las instrucciones de la dirección competente en Administración Electrónica.»

Hogeita laugarrena.– 50. artikuluari 4. paragrafoa gehitzen zaio, eredu elektronikoei buruzkoa, honela idatzita:

Vigesimocuarto.– Se añade un nuevo párrafo 4 al artículo 50, sobre modelos electrónicos, con la siguiente redacción:

«4.– Prozedurak hasteko eskatzeko eredu espezifikoak eta sistema normalizatuak administrazio-prozeduraren legedian daude aurreikusita, eta honako hau ahalbidetuko dute:

«4.– Los modelos específicos y los sistemas normalizados de solicitud de iniciación de los procedimientos que están previstos en la legislación del procedimiento administrativo, posibilitarán:

a) Zati elektroniko dinamikoak sartzea; zatiok osorik zabalduko dira interesdunek betetzen dituzten unean, eta, bete gabe daudela, ezin izango dute irudi estatikorik izan. Horretarako, prozeduren arau erregulatzaileek helbide elektronikoa baino ez dute emango, non lokaliza daitezkeen jakiteko.

a) Incluir partes dinámicas electrónicas que se desplegarán íntegramente en el momento en el que las personas interesadas los cumplimenten, y que no pueden tener una imagen estática sin rellenarlos, para lo que las normas reguladoras de los procedimientos solo incluirán la dirección electrónica en donde se puedan localizar para su formalización.

b) Emandako informazioa automatikoki egiaztatzea, sistema propioetan edo beste Administrazio batzuen sistemetan biltegiratutako datuekin alderatuta; edo hasiera emateko eskabidea eskaintzea, guztiz edo partez beteta, interesdunek informazioa egiazta dezaten eta, hala badagokio, alda eta osa dezaten.»

b) Hacer comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer la solicitud de iniciación cumplimentada, en todo o en parte, con objeto de que las personas interesadas verifiquen la información y, en su caso, la modifiquen y completen.»

Hogeita bosgarrena.– 53. artikuluaren 1. paragrafoa, interesdunek prozeduraren izapideak zertan diren jakiteko irispideari buruzkoa, honela geratuko da idatzita:

Vigesimoquinto.– El párrafo 1 del artículo 53, sobre el acceso de las personas interesadas al estado de tramitación del procedimiento, queda redactado del siguiente modo:

«1.– Administrazioak informazio-zerbitzu elektroniko bat jarriko du interesdunen eskura, egoitza elektronikoan, prozeduren izapideen egoerari buruzko informazioa kontsultatu ahal izateko.»

«1.– La Administración pondrá a disposición de las personas interesadas un servicio electrónico en la sede electrónica, donde estas puedan consultar la información acerca del estado de la tramitación de los procedimientos.»

Hogeita seigarrena.– 53. artikuluaren 2. paragrafoa, interesdunek prozeduraren izapideak zertan diren jakiteko irispideari buruzkoa, honela geratuko da idatzita:

Vigesimosexto.– El párrafo 2 del artículo 53, sobre el acceso de las personas interesadas al estado de tramitación del procedimiento, queda redactado del siguiente modo:

«2.– Prozeduraren izapideen egoerari buruzko informazioan, egindako izapideen eta izapideon daten berri emango da. Halaber, dokumentu elektronikoetarako irispidea izango dute interesdunek.»

«2.– La información sobre el estado de la tramitación del procedimiento comprenderá los trámites realizados y la fecha de los mismos. Asimismo, las personas interesadas podrán acceder a los documentos electrónicos.»

Hogeita zazpigarrena.– 53. artikuluaren 3. paragrafoa, interesdunek prozeduraren izapideak zertan diren jakiteko irispideari buruzkoa, honela geratuko da idatzita:

Vigesimoséptimo.– El párrafo 3 del artículo 53, sobre el acceso de las personas interesadas al estado de tramitación del procedimiento, queda redactado del siguiente modo:

«3.– Prozeduraren izapideen gaineko informazioa izateko, interesdunak aldez aurretik identifikatu behar du bere burua, administrazio-prozeduraren legedian adierazitako edozein identifikazio-bideren bidez.»

«3.– La información sobre el estado de tramitación del procedimiento exigirá que previamente se identifiquen las personas interesadas a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la legislación del procedimiento administrativo.»

Hogeita zortzigarrena.– 55. artikuluaren 2. paragrafoa, administrazio elektronikoaren arloko zerbitzu erkideei buruzkoa, honela idatzita geratuko da:

Vigesimoctavo.– El párrafo 2 del artículo 55, sobre los servicios comunes de Administración Electrónica, queda redactado del siguiente modo:

«2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren administrazio elektronikoaren arloko zerbitzu erkideak herritarrek eskura izango dituzten sistema edo konponbide informatiko hauek izango dira, gutxienez: erregistro orokorra, ahalordeen erregistro orokorra, izapidetze elektronikorako eta kopia autentikoak egiteko gaitutako funtzionarioen erregistroa, egoitza elektronikoko prozeduren fitxak, identifikaziorako eta sinadurarako sistema, izapideen kudeatzailea, eredu espezifikoen kudeatzailea, prozedurak hasteko eskabideen aurkezpen masiboetarako sistemak, jakinarazpenak, herritarren karpeta, fitxategi bakarra, ordainketa-pasabidea, datuak eta dokumentuak egiaztatzeko zerbitzuak, datu-bitartekaritzarako plataforma, iragarki-taula, zerbitzu-katalogoa, eta kexa eta iradokizunen postontzia. Informazio, zerbitzu eta transakzioetarako zerbitzu erkide gehiago sortu ahala, erabiltzaileei eskainiko zaizkie egoitza elektronikoan argitaratuta.»

«2.– Los servicios comunes de Administración Electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi son al menos los siguientes sistemas o soluciones informáticas disponibles para la ciudadanía: el registro general, el registro general de apoderamientos, el registro del personal funcionario habilitado para tramitación electrónica y para expedir copias auténticas, las fichas de los procedimientos en la sede electrónica, los sistemas de identificación y firma, el gestor de trámites, el gestor de modelos específicos, los sistemas de presentación masiva de solicitudes de iniciación de los procedimientos, la notificación, la carpeta ciudadana, el archivo único, la pasarela de pagos, los servicios de verificación de datos y de documentos, la plataforma de intermediación de datos, el tablón de anuncios, el catálogo de servicios y el buzón de quejas y sugerencias. En la medida en que se vayan creando nuevos servicios comunes correspondientes a informaciones, servicios y transacciones, se pondrán a disposición de las personas usuarias mediante su publicación en la sede electrónica.»

Hogeita bederatzigarrena.– 55. artikuluaren 4. paragrafoa, administrazio elektronikoaren arloko zerbitzu erkideei buruzkoa, honela geratuko da idatzita:

Vigesimonoveno.– El párrafo 4 del artículo 55, sobre los servicios comunes de Administración Electrónica, queda redactado del siguiente modo:

«4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organo guztiek eta Administrazio instituzionaleko organismo autonomo guztiek nahitaez erabili beharko dituzte administrazio elektronikoaren zerbitzu erkide hauek, administrazio-prozedurak izapidetzeko kudeatzen duten informatika-sarean. Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten beste entitate batzuek ere erabili ahal izango dituzte administrazio elektronikoaren zerbitzu erkide horiek, aukeran, zuzenbide publikoari loturiko prozeduretan. Beste administrazio publiko batzuek ere erabili ahal izango dituzte administrazio elektronikoaren zerbitzu erkideak, gai horretaz izenpetutako administrazioarteko hitzarmenen bidez.»

«4.– Estos servicios comunes de Administración Electrónica serán de uso común obligatorio por todos los órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y por los Organismos Autónomos de la Administración Institucional en la red informática con la que gestionan la tramitación de sus procedimientos administrativos. Dichos servicios comunes de Administración Electrónica también podrán utilizarse facultativamente por otras entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en sus procedimientos sujetos al derecho público. Otras Administraciones Públicas también podrán utilizar los servicios comunes de Administración Electrónica mediante convenios interadministrativos suscritos sobre el particular.»

Hogeita hamargarrena.– Lehenengo xedapen gehigarria, prozedura bereziei buruzkoa, honela idatzita geratuko da:

Trigésimo.– La disposición adicional primera, sobre procedimientos especiales, queda redactado del siguiente modo:

«1.– Dekretu honetan xedatutakoak ez du eragotziko sektore publikoaren kontratuen legedian bildutako erregulazio berezia betetzea.

«1.– Lo dispuesto en este Decreto se entiende sin perjuicio de la regulación especial contenida en la legislación de contratos de sector público.

2.– Dekretu honetan xedatutakoak ez du eragotziko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzko araudian bildutako erregulazioa betetzea.»

2.– Lo dispuesto en este Decreto se entiende sin perjuicio de la regulación contenida en la normativa reguladora del Boletín Oficial del País Vasco.»

Hogeita hamaikagarrena.– Prozedurak eta zerbitzuak egokitzeari buruzko bigarren xedapen gehigarria kentzen da.

Trigésimo primero.– Se suprime la disposición adicional segunda, sobre adaptación de los procedimientos y servicios.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko apirilaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de abril de 2020.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental