Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

76. zk., 2020ko apirilaren 22a, asteazkena

N.º 76, miércoles 22 de abril de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
1888
1888

AGINDUA, 2020ko apirilaren 8koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena, familientzako laguntzen arloko neurri zehatzak arautzen dituena Covid-19aren inpaktu ekonomikoari erantzuteko.

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan las medidas específicas en materia de apoyo a las familias para responder al impacto económico del Covid-19.

Osasunaren Mundu Erakundeak (OME), 2020ko martxoaren 11n, nazioarteko pandemiatzat jo zuen koronabirusa esan ohi zaion Covid-19 birusaren ondorioz eragindako osasun-larrialdia, oso azkar ari baitzen zabaltzen mundu osoan.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), con fecha 11 de marzo de 2020, calificó como pandemia internacional la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el virus Covid-19, comúnmente conocido como coronavirus, debido a su rápida propagación a nivel mundial.

Eusko Jaurlaritza, bere aldetik, Covid-19 kononabirusari erantzun koordinatua emateko 2020ko otsailaren 27an sortutako Sailarteko Mahaiaren bidez, hedapenaren monitorizazioa eta jarraipena etengabe aritu da egiten, birusak euskal gizartean duen zabalkundea eta eragina mugatzeko neurriak, gomendioak eta betebeharrak ezarriz, betiere bat etorriz nazioarteko komunitate zientifikoaren, osasun-agintarien eta Osasun Publikoko epidemiologia-aditu profesionalen irizpide eta gidalerroekin.

Por su parte, el Gobierno Vasco, a través de la Mesa Interdepartamental para afrontar de manera coordinada la actuación del Gobierno Vasco ante el coronavirus Covid-19, creada el 27 de febrero de 2020, ha estado realizando una monitorización y seguimiento continuo de los datos de la expansión, estableciendo las medidas, recomendaciones y obligaciones para limitar la propagación e incidencia del virus en la sociedad vasca, de acuerdo a los criterios y directrices proporcionadas por la comunidad científica internacional, las autoridades sanitarias y las personas profesionales expertas en Epidemiología de Salud Pública.

Hori horrela, martxoaren 9an –hau da, Osasunaren Mundu Erakundeak nazioarteko pandemia deklaratu baino egun batzuk lehenago–, Covid-19 koronabirusa hedatzen ari zenez Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuan, eta herritarren artean eta, batez ere, hezkuntza-komunitatean ez hedatzeko neurri indargarri moduan, hezkuntza-jarduera 14 egunerako eten zen Bastidako bi ikastetxeetan; gerora, hezkuntza-jardueraren etenaldi hori zabalduz joan zen, lehenbizi Vitoria-Gasteizko ikastetxe guztietara (martxoaren 10ean), eta, ondoren, Arabako Lurralde Historikoan kokatutako ikastetxe guztietara (martxoaren 11n). Azkenik, hezkuntza-jardueraren etenaldi hori autonomia-erkidegoko ikastetxe guztietara zabaltzea erabaki zen, martxoaren 13tik aurrerako ondorioekin, egun hura barne.

En este punto, con fecha 9 de marzo –esto es, varios días antes a la calificación de la situación, por parte de la OMS, como pandemia internacional–, y ante la expansión del coronavirus Covid-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como medida de contención reforzada que evitase la propagación entre la población, y, en especial, en la comunidad educativa, se aplicaba la suspensión de la actividad lectiva, durante 14 días, en los dos centros educativos del municipio de Labastida; extendiéndose posteriormente dicha suspensión de la actividad lectiva, primero, a todos los centros educativos situados en Vitoria-Gasteiz, y después, a todos los centros educativos situados en el Territorio Histórico de Araba/Álava, desde los días 10 y 11 de marzo, respectivamente. Finalmente, se acordó extender dicha suspensión de la actividad lectiva a todos los centros educativos de la comunidad autónoma, con efectos desde el día 13 de marzo, incluido.

Neurri horiez gain, eta betiere gai horretan adituak diren pertsonen gidalerro eta gomendioetan oinarriturik, EAEko administrazio publiko eskudunek pixkanaka erabaki dute, Covid-19 koronabirusaren ondorioz eragindako osasun-larrialdian zehar, besteren mendeko pertsona nagusien egoitzak eta gizarte-zerbitzuetako eguneko zentroak ixtea; horien artean daude hirugarren adinekoentzako baliabideak, bai eta besteren mendeko pertsonentzakoak eta gizarte-inklusioa sustatzekoak ere.

Al margen de dichas medidas, y también en base a las directrices y recomendaciones de las personas expertas en la materia, se ha ido acordando por parte de las administraciones públicas vascas competentes, de forma paulatina durante el trascurso de la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, el cierre de centros para personas mayores en situación de dependencia, y de centros de día de servicios sociales, lo que incluye no solo los recursos para la tercera edad sino también los destinados a personas en situación de dependencia y para la inclusión.

2020ko martxoaren 13an, Segurtasuneko sailburuak Euskadiko Babes Zibilaren Plana formalki aktibatzea erabaki zuen, Osasuneko sailburuak hala eskaturik. Bertan ezartzen da zein izan behar den Euskal Autonomia Erkidegoak mota guztietako larrialdiei aurre egiteko izango duen antolaketa-esparru orokorra, baldin eta, larrialdiaren izaera edo hedapenagatik, edo administrazio bat baino gehiago koordinatu behar izateagatik, erkidego-mailako zuzendaritza baten premia badago. Hain zuzen ere, Segurtasuneko sailburuari dagokio larrialdiaren zuzendaritza eta koordinazioa, Lehendakariak ere bere gain har dezakeen arren, haren hedapen eta intentsitate larria ikusirik.

Con fecha 13 de marzo de 2020, la Consejera de Seguridad acordó, a solicitud de la Consejera de Salud, la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi. Dicho Plan establece el marco organizativo general de la Comunidad Autónoma del País Vasco para hacer frente a todo tipo de emergencias que, por su naturaleza o extensión o la necesidad de coordinar más de una administración, requieran una dirección autonómica. En concreto, la dirección y coordinación de la emergencia corresponde a la Consejera de Seguridad, sin perjuicio de la asunción por el Lehendakari de tales facultades a la vista de la especial extensión o intensidad particularmente grave de la misma.

Bestalde, osasun publikoaren larrialdi-egoera horren barruan, Espainiako Gobernuak 2020 martxoaren 14an erabaki zuen alarma-egoera deklaratzea, Covid-19 koronabirusaren ondorioz sortutako osasun-larrialdiari aurre egiteko. Alarma-egoera deklaratzea erabaki zen egunean jarri zen indarrean alarma-egoera, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez (errege-dekretu hark Covid-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratu zuen).

De otro lado, en la situación de emergencia de salud pública arriba descrita, el Gobierno del Estado Español, el 14 de marzo de 2020, aprobó la declaración del estado de alarma, con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19. El estado de alarma entró en vigor el mismo día de su aprobación, en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Aipatutako osasun-krisi horren barruan, ikusirik Covid-19 koronabirusak erasan dien herritarrak gero eta gehiago izan direla eta hura ez hedatzeko inoiz ez bezalako borroka piztu dela –mehatxu larria baita pertsonen funtsezko eskubideentzat; esaterako, osasuna babesteko eskubidearentzat–, Eusko Jaurlaritzak 300 milioi euroko funts instituzional bat sortu du eta harekin finantzatuko ditu Covid-19 koronabirusak eragindako krisiari aurre egiteko Sail bakoitzak hartzen dituen jarduketen eta neurrien gastuak.

En el contexto de crisis sanitaria apuntado, con un número cada vez más elevado de ciudadanos y ciudadanas afectadas por el coronavirus Covid-19, y que ha derivado en una lucha sin precedentes contra su propagación, en tanto en cuanto incide, de manera muy significativa, en derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la protección de la salud, el cual resulta seriamente amenazado, el Gobierno Vasco ha creado un Fondo institucional, dotado de 300 millones de euros, destinado a financiar los gastos que conlleven las diversas actuaciones y medidas contra la crisis provocada por el Covid-19 que se adopten por los distintos departamentos.

Hain zuzen ere, funts horrek osasun-sistema indartuko du –herritarrei osasun-arreta egokia eman dakien–, bai eta hezkuntza-sistema ere; halaber, babes berezi bat emango die kolektiborik kaltetuenei, besteak beste, familiei eta euskal ekoizpen-ehunaren zati handi bati ere, enpresen eta enpleguaren arloan lagunduz.

En particular, dicho fondo está orientado a reforzar el sistema sanitario, para garantizar la adecuada atención sanitaria de la población, y también al sistema educativo; así como a destinar un apoyo específico a los colectivos más afectados, entre los cuales se encuentran las propias familias, y a gran parte del tejido productivo vasco, debiendo apoyarse a las empresas y el empleo.

Horretan guztian oinarriturik, eta Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna Covid-19 koronabirusaren hedapena mugatzea eta pertsonen osasuna babestea den arren, aipatutako funtsaren barruan sortutako «Covid-19ak eragindako krisiaren aurkako neurriak» aurrekontu-programa berriari esker, Eusko Jaurlaritzako Sailek neurri ekonomikorik premiazkoenak har ditzakete, beren eskumeneko politika publikoez baliatuz, krisiak gizarteko kolektiborik zaurgarrienetan –adibidez, familietan– duen inpaktu ekonomikoa murrizteko.

Sobre la base de lo anterior, y si bien la prioridad del Gobierno Vasco se centra en limitar la expansión del coronavirus Covid-19 y en proteger la salud de las personas, el nuevo programa presupuestario «Medidas contra la crisis provocada por el Covid-19» creado al amparo del mencionado fondo, habilita también a los distintos departamentos del Gobierno Vasco, en ejercicio de las políticas públicas de competencia autonómica que tengan atribuidas, a adoptar aquellas medidas económicas que resulten más urgentes para paliar el impacto económico de la crisis en los colectivos más vulnerables de la sociedad, tales como las familias.

Hala, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 3. artikuluan jasota dauden ikastetxe eta etapa, ziklo, gradu, kurtso eta maila guztien hezkuntza-jarduera, eta beste zentro publikoetan nahiz pribatuetan emandako beste edozein hezkuntza- edo prestakuntza-jarduera presentzial eten izanak eragin duen salbuespenezko egoeragatik –gutxienez alarma-egoera amaitu arte luzatuko dena, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua aplikatuz–, langile askok egokitu egin behar izan dute beren lanaldia edo lan-egoera, hura uztartu ahal izateko ikastetxeak itxi zaizkien seme-alabenganako zaintza eta arreta egokiarekin, zeregin hori aitona-amonengan edo familiako adinekoengan eror ez zedin, duten adinagatik Covid-19 koronabirusak batez ere haiei eragiten baitie, eta babesa eman behar baitzaie.

En este punto, la situación, de carácter totalmente excepcional, sobrevenida de la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados, y que se prolongará, como mínimo, y en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta la finalización de la declaración del estado de alarma, ha obligado a numerosas personas trabajadoras a adaptar su jornada de trabajo o situación laboral, con el fin de poder compatibilizarla con la debida atención y cuidado de que precisaban sus hijos e hijas afectadas por el cierre de los centros educativos; y en su caso, evitar que la atención y el cuidado recayese en los abuelos o las abuelas o en las personas de mayor edad de la familia, y que constituyen uno de los colectivos más vulnerables a la expansión del coronavirus Covid-19 y a los que, dada su edad, resultaba preciso proteger.

Bestalde, errege-dekretu beraren 10. artikuluan ezarritako merkataritza-jarduera, kultura-ekipamendu, aisialdiko establezimendu eta -jarduera, ostalaritza, jatetxe eta beste arlo batzuetan hartutako euste-neurriek eragin negatiboa izan dute enpleguan, arlo horietako enpresek tresnak erabili behar izan dituztelako beren jarduera aldi batez doitzeko (esaterako, enplegu-erregulazioko espedienteak edo aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak), eta horrek eragin du langile askoren lanaldia aldi baterako murriztea edo, okerragoa dena, kontratuak aldi baterako etetea.

Y, por otra parte, no se puede obviar el hecho de que las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales, establecidas en el artículo 10 del mismo Real Decreto, han tenido un impacto negativo sobre el empleo, por cuanto las empresas que pertenecen a dichos ámbitos sectoriales de actividad han tenido que acudir a mecanismos de ajuste temporal de su actividad (EREs o ERTEs), lo que ha provocado la reducción temporal de la jornada de trabajo de muchas personas trabajadoras, o, en el peor de los casos, la suspensión temporal de los contratos.

Gainera –baina, baita ere, Covid-19 koronabirusak eragindako krisiaren esparruan–, enpresek orain zailtasunak dituzte, batetik, beren merkatu-konpromisoei aurre egiteko edo konpromiso berriei heltzeko, ezinezkoa baita ekoizpenari eustea (hornidura-katea kaltetuta gertatu delako, edo lehengaia edo langileak falta direlako), eta, bestetik, Covid-19 koronabirusa hedatu ez dadin Osasun Publikoko epidemiologia-adituek emandako gomendioak betetzeko.

A la situación anterior, pero también en el marco de la crisis provocada por el coronavirus Covid-19, se unen las dificultades actuales de las empresas para: de un lado, poder asumir sus compromisos de mercado o adquirir nuevos compromisos, ante la imposibilidad de mantener la actividad productiva (ya sea por la afectación de la cadena de suministro, la falta de materia prima o de la plantilla necesaria); y, de otro lado, poder cumplir las recomendaciones de las personas expertas en epidemiología de Salud Pública, y que están destinadas a evitar, precisamente, la expansión del coronavirus Covid-19.

Zailtasun horien ondorioz, halaber, enpresa horietako askok itxi egin behar izan dute aldi baterako, edo tresnak erabili behar izan dituzte jarduera aldi batean doitzeko.

Tales dificultades han obligado, igualmente, a muchas de esas empresas, bien a realizar el cierre temporal de su actividad, bien a recurrir a los mecanismos de ajuste temporal de la actividad indicados.

Horrekin bat etorriz, familiei laguntzeko neurri zehatz egokitzat jo da familia eta lana uztartu ahal izateko berariazko laguntza-programa bat abiaraztea, lan-egoera aktiboan dauden langileek egiaztatzen dutenean beren gain hartu behar izan dutela –Covid-19 koronabirusak eragindako osasun-krisia borrokatzeko eta kudeatzeko ekintzen eta neurrien ondorioz– seme-alabei (duten adinagatik), besteren mendeko pertsonei edo Covid-19 koronabirusak erasan dien gaixoei (kutsatuak nahiz isolatuak izan) laguntzeko, arreta emateko eta haiek zaintzeko lana. Azken kasu horretan, arreta berezia ipini beharko da adinekoengan, hau da, aitona-amonengan, haiek baitira zaurgarrienetariko batzuk Covid-19 koronabirusaren aurrean.

En coherencia con ello, las medidas específicas que en el ámbito de apoyo a las familias se han considerado más adecuadas son, de un lado, la articulación de un programa de ayudas de conciliación de la vida familiar y laboral especifico, dirigido a las personas trabajadoras en situación de trabajo activo que acrediten que, como consecuencia directa de las actuaciones y medidas adoptadas para combatir y gestionar la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus Covid-19, hayan tenido que asumir los deberes de asistencia, atención y cuidado de sus hijos e hijas, por razón de su edad, de personas dependientes, o de personas enfermas (contagiadas o aisladas) que hayan resultado afectadas por el coronavirus Covid-19, debiendo prestarse especial atención, en este último caso, al colectivo de las personas mayores conformado por los abuelos y las abuelas, por ser uno de los colectivos más vulnerables frente al coronavirus Covid-19.

Salbuespenezko programa hori independentea eta aldi baterako izango da, eta Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuan araututako laguntzak osatuko ditu, eta konpentsatu egin nahi du goian aipatutako pertsonei lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko lantokia edo lanpostua erabat edo partez utzi behar izan duten langileen soldata-murrizketak dakarren diru-sarreren galera.

Dicho programa excepcional será independiente y temporal, y de carácter complementario a las ayudas reguladas por el Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, y tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos que lleve apareada la disminución en la remuneración salarial de las personas trabajadoras que se han tenido que ausentar del centro o puesto de trabajo durante a totalidad de su jornada de trabajo, o en parte de la misma, para asumir los deberes de asistencia, atención y cuidado de las personas arriba mencionadas.

Eta, bestalde, urtebetez beherako adingabeak jaio eta haiek zaintzeko baimenak jaso litzaketen gurasoen laneko eszedentziak direla-eta ez da ezinbestekoa izango eszedentzian ez dagoen gurasoa langile aktiboa izatea diruz lagundutako denbora guztian zehar, baldin eta lanean hasi, altan egon eta bere kontratuari dagokion lanaldi osoa egiten ari delarik kontratua eten bazaio, Covid-19 koronabirusak eragindako osasun-krisia borrokatzeko eta kudeatzeko martxan jarri diren jarduketen eta neurrien ondorioz.

Y, de otro lado, y en relación a las personas trabajadoras en situación de excedencia laboral que pudieran resultar beneficiarias de las ayudas dirigidas a equiparar los períodos de las prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de la persona menor de un año disfrutados por las personas progenitoras, flexibilizar la exigencia de que la persona progenitora que no esté en excedencia, deba estar en situación actica de empleo, durante todo el período subvencionable, en aquellos casos en los que, habiéndose incorporado a su actividad laboral, y estando en situación de alta y realice la jornada completa correspondiente a su contrato, haya visto suspendido su contrato, con motivo de las distintas actuaciones y medidas puestas en marcha para combatir y gestionar la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus Covid-19.

Aipatutako lehen neurriak premiazko ebazpen bat eskatzen du, identifikatu ahal izango duena, batetik, nortzuk diren aparteko laguntza horien onuradunak, eta bestetik, zeintzuk diren diruz lagundu ahal diren jarduketak eta zenbatekoak diren laguntzak. Gainera, argituko ditu ebazpen hori behar bezala aplikatu eta gauzatu ahal izateko premiazkoak diren beste puntu guztiak.

La primera de las medidas apuntadas requiere dictar, de forma urgente, una resolución, de naturaleza subvencional, que identifique a las personas beneficiarias de las ayudas extraordinarias planteadas, las actuaciones consideradas subvencionables, y la cuantía a la que ascenderán las ayudas, además de aquellas otras cuestiones que resulten precisas para posibilitar su aplicación y ejecución de una forma efectiva.

Bigarren neurriak, aldiz, aski du jarraibide bat ematea, erantzun bat eman nahi zaion kasuari araua aplikatzeari buruzkoa. Izan ere, jarduketa-irizpide eta -ildo batzuk ezarri nahi dira, xedapen orokor batek jadanik arautu dituen laguntzen aplikazioa, exekuzioa eta kudeaketa gerora sortutako, salbuespenezko eta aldi baterako egoera batera, hura onartu aurretik iragarri edo aurreikusi ezin den egoera batera, egokitzeko.

Y, la segunda de las medidas, por el contrario, no exige más formalidad que el dictado de una instrucción sobre la aplicación de la norma al supuesto concreto al que se circunscribe y pretende dar respuesta. Y ello, por cuanto se trata de una decisión que persigue establecer unos criterios y pautas de actuación, en aras de acomodar la aplicación, ejecución y gestión de una línea de ayudas ya regulada por una disposición de carácter general, a una situación sobrevenida a su aprobación, que reviste un carácter totalmente excepcional y temporal, y que, como tal, resultaba del todo imposible anticipar o prever con anterioridad a su aprobación.

Ondorioz, familia babesteko, lana eta familia uztartzeko eta haurrak babesteko ditudan eskumenez baliatuta (izan ere, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari dagozkio eskumen horiek, hala ezarrita baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 8.1 artikuluan, eta, berariaz, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 75/2017 Dekretuaren 4. artikuluan), honako hau

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias correspondientes a la protección de la familia y conciliación de la vida laboral y familiar, y a la infancia, atribuidas al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8.1 del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, y, de manera específica, de acuerdo con el contenido del artículo 4 del Decreto 75/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak familiei laguntzeko berariaz hartu beharreko neurriak arautzea, premiaz erantzun ahal izateko Covid-19 koronabirusak familien ekonomian izan duen inpaktu ekonomikoari, haren hedapenak eragin duen osasun-krisia borrokatze eta kudeatze aldera, eta hura komunitatean transmititu ez dadin, hartutako jarduketen eta neurrien ondorioz.

1.– El objeto de la presente Orden es la regulación de las medidas específicas de apoyo a las familias a adoptar por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, con la finalidad de dar una respuesta urgente al impacto económico que el coronavirus Covid-19 ha ocasionado en la economía de las familias, como consecuencia directa de las actuaciones y medidas de contención adoptadas para combatir y gestionar la crisis sanitaria ocasionada por motivo de su expansión, y evitar la transmisión comunitaria del Covid-19.

2.– Hain zuzen ere, familia eta lana uztartzeko laguntzen laguntza osagarriak arautuko dira, salbuespen moduan eta aldi baterako erantzun nahi baitzaio lanaldia egokitzeak edo aldatzeak familiei ekarri dien diru-sarreren galerari, baldin eta egokitze edo aldatze hori izan bada seme-alabei (duten adinagatik), besteren mendeko pertsonei edo Covid-19 koronabirusak erasan dien gaixoei (kutsatuak edo isolatuak) lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko.

2.– En especial, se articularán las ayudas complementarias a las destinadas para la conciliación de la vida familiar y laboral, y que, con carácter excepcional y temporal, pretenden dar respuesta a la pérdida de ingresos que ha supuesto para las familias la necesidad de adaptar o modificar su jornada de trabajo, con la finalidad de asumir los deberes de asistencia, atención y cuidado de sus hijos e hijas, por razón de su edad, de personas dependientes o de personas enfermas (contagiadas o aisladas) que hayan resultado afectadas por el coronavirus Covid-19.

2. artikulua.– Dirulaguntza jaso dezaketen egoerak.

Artículo 2.– Situaciones subvencionables.

1.– Honako egoera hauetako batean dauden langileei emango zaie dirulaguntza, bigarren paragrafoan zerrendatutako edozein pertsonari laguntzeko, arreta emateko eta zaintzeko betebeharrak zuzenean eta modu pertsonalean beren gain har ditzaten:

1.– Se subvencionará a las personas trabajadoras que se hayan acogido a alguna de las siguientes situaciones, para asumir, de forma personal y directa, los deberes de asistencia, atención y cuidado respecto de cualquiera de las personas que se relacionan en el párrafo segundo:

a) Lan-eszedentzia.

a) Excedencia laboral.

b) Lanaldiaren murrizketa, % 33koa edo handiagoa, Covid-19aren inpaktu ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 6.3 artikuluan araututako lanaldiaren murrizketa berezia barne dela; lanaldiaren % 100era iritsi ahal izango da.

b) Reducción de jornada de trabajo, en un porcentaje igual o superior al 33%, incluida la reducción especial de la jornada de trabajo regulada en el artículo 6.3 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, y que podrá alcanzar el 100% de la jornada de trabajo.

2.– Norberak zuzenean lagundu, artatu eta zainduko du honako pertsona hauetako bat, Covid-19 koronabirusa komunitatean ez hedatzeko salbuespenezko jarduketekin eta neurriekin lotuta dagoela justifikatuta:

2.– Los deberes de asistencia, atención y cuidado deberán haberse asumido, de forma personal y directa, respecto de alguna de las siguientes personas, y deberán estar justificados en la concurrencia de circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones y medidas de contención adoptadas para evitar la expansión, propagación y transmisión comunitaria del coronavirus Covid-19:

a) 14 urtez beherako seme-alabak, edo % 33ko edo hortik gorako dibertsitate funtzionala edo desgaitasun aitortua duten 18 urte artekoak.

a) Hijos o hijas menores de 14 años de edad, o hasta los 18 años de edad, en el caso de que tengan diversidad funcional o discapacidad reconocida, de porcentaje igual o superior al 33%.

b) Besteren mendeko pertsonak, edozein delarik ere aitortu zaien mendekotasun-maila.

b) Personas en situación de dependencia, con independencia del grado que tengan reconocido.

c) Covid-19 koronabirusak erasan dien gaixoak (kutsatuak edo isolatuak).

c) Personas enfermas (contagiadas o aisladas) que hayan resultado afectadas por el coronavirus Covid-19.

3.– Seme-alabatzat hartuko dira:

3.– Tendrán la consideración de hijo o hija las siguientes personas:

a) Seme-alabak.

a) Los hijos o las hijas.

b) Tutoretzapeko pertsonak.

b) Las personas sometidas a tutela.

c) Aldi baterako edo modu iraunkorrean familian hartutako pertsonak.

c) Las personas en acogimiento familiar temporal o permanente.

d) Ebazpen judizialez zaintzan dauden pertsonak.

d) Las personas en situación de guarda por resolución judicial.

e) Adoptatu aurreko elkarbizitzarako zaintza eskuordetuan dauden pertsonak.

e) Las personas sujetas a una delegación de guarda para la convivencia preadoptiva.

4.– Diruz lagunduko dira, soil-soilik, langileen soldata murritzagoa dakarten laneko eszedentziak eta murrizketak, diru-konpentsaziorik ez dutenak xedapen legaleko edo hitzarmen indibidual edo kolektiboko osagarrien bidez.

4.– Únicamente se subvencionarán aquellas excedencias y reducciones de jornada de trabajo que supongan una reducción efectiva en la remuneración salarial de las personas trabajadoras acogidas a las mismas, y que no se compensen económicamente a través de complementos derivados de disposición legal o de pacto individual o colectivo.

5.– Agindu honetan aurreikusitako ondorio guztietarako, lanaldiaren % 100era iristen den murrizketa berezia lan-eszedentziako egoeraren modukotzat hartuko da.

5.– A todos los efectos previstos en la presente Orden, la reducción especial de la jornada de trabajo que alcance al 100% de la jornada se considerará asimilada a la situación de excedencia laboral.

3. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 3.– Ámbito de aplicación.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak aplikatuko zaizkie 2020ko martxoaren 9tik aurrera hartutako lan-eszedentziei eta -murrizketei, alarma-egoera amaitu artekoei, edo, bestela:

1.– Las ayudas previstas en la presente Orden serán de aplicación a las excedencias y reducciones de jornada de trabajo que se hayan iniciado desde el 9 de marzo de 2020 y que se disfruten hasta la fecha en que pierda vigencia la declaración del estado de alarma, o, en su caso:

a) Hezkuntza-jardueraren etenaldia amaitu artekoei, ikastetxe bakoitzaren hezkuntza-jardueraren egutegia aintzat harturik.

a) Hasta el día en el que finalice la suspensión de la actividad lectiva, considerada la actividad lectiva de acuerdo al calendario escolar de cada centro educativo.

b) Lagundu, artatu eta zaintzeko lanak egiten dituzten honako zentro hauek berriro irekitzen diren egunaren bezpera artekoei: haurtzaindegiak; besteren mendeko adinekoentzako egoitzak; gizarte-zerbitzuetako eguneko zentroak; edo besteren mendeko pertsonentzako edo gizarte-inklusioa sustatzeko egoitzak.

b) Hasta el día inmediatamente anterior a aquel en el que tenga lugar la reapertura, para el desempeño o ejercicio de la actividad o de las funciones de asistencia, atención y cuidado correspondientes, de los siguientes centros: las guarderías infantiles; los centros para personas mayores en situación de dependencia; los centros de día de servicios sociales; o, los centros destinados a personas en situación de dependencia y para la inclusión.

2.– Aplikatu zaizkie, halaber, martxoaren 9a baino lehenago hartutako lanaldi-murrizketei, baldin eta langileak data horretatik aurrera egokitu baditu 2.2 artikuluan aipatzen den edozein pertsonari zuzenean lagundu, arreta eman eta hura zaintzeko lanak.

2.– Asimismo, serán de aplicación a las reducciones de la jornada de trabajo que ya vinieran disfrutándose con anterioridad al día 9 de marzo, y que a partir de esa fecha hayan sido adaptadas por la persona trabajadora para asumir, de forma personal y directa, los deberes de asistencia, atención y cuidado respecto de cualquiera de las personas relacionadas en el artículo 2.2.

Halakoetan, diruz lagundutako epearen hasiera izango da lanaldi-murrizketa egokitu edo aldatu den eguna.

En este caso, la fecha de efectos, a fin de determinar el inicio del periodo subvencionable, será la correspondiente a aquella en la que se haya realizado la adaptación o modificación de la reducción de jornada.

3.– Diruz lagundutako epeak etenaldiak izan ditzake.

3.– El período en actuación subvencionable podrá haberse disfrutado interrumpidamente, con carácter discontinuo.

4. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 4.– Personas beneficiarias.

1.– Honako langile hauek izan daitezke laguntza hauen onuradun, betiere langile aktiboak badira 2020ko martxoaren 9an:

1.– Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las siguientes personas trabajadoras, siempre y cuando se encontrasen en situación activa de trabajo a fecha 9 de marzo de 2020:

a) Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren aplikazio-eremuan dauden besteren konturako langileak, administrazio publikoetako sektore publikoko lan-kontratudunak izan ezik.

a) Las personas trabajadoras por cuenta ajena que se incluyan dentro del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, a excepción del personal laboral del sector público de las administraciones públicas.

b) Kooperatiba-sozietateetako bazkide-langileak edo lan-bazkideak.

b) Las personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas.

2.– Pertsona berarekin lotutako zenbait langilek laguntzak jasotzen badituzte, familia-unitate bakoitzak laguntza bakarra izango du, eta laguntza eskatu duen lehenengo pertsonari emango zaio.

2.– En el supuesto de que varias personas trabajadoras relacionadas con una misma persona pudieran resultar beneficiarias de las ayudas, corresponderá una única ayuda por unidad familiar, concediéndose a la primera de las personas que hubiera solicitado la ayuda.

3.– Nolanahi ere, bi langilek aldi berean jaso ditzakete laguntzak, kasu hauetan:

3.– No obstante, procederá la percepción simultánea de las ayudas, por parte de distintas personas trabajadoras, en los siguientes casos:

a) Bi pertsonak lanaldi-murrizketako egoeran badaude 14 urte arteko seme-alabei lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko, edo seme-alaba horiek 18 urte bete arte, baldin eta % 33ko edo hortik gorako dibertsitate funtzionala edo desgaitasun aitortua badute; nolanahi ere, baztertu egingo da lanaldiaren % 100 eragiten duen murrizketa berezia.

a) Cuando ambas personas estén en situación de reducción de jornada para la asistencia, atención y cuidado de hijos e hijas hasta 14 años, o, hasta los 18 años de edad, en el caso de que tengan diversidad funcional o discapacidad reconocida, de porcentaje igual o superior al 33%; excluyéndose, en todo caso, la reducción especial de la jornada de trabajo que suponga el 100% de la jornada.

b) Ebazpen judizialez ezarritako zaintza partekatua dagoenean, baldin eta laguntza ez bada aldi berean eskatzen, edozein izanik ere lan-egoera edo lanaldia egokitu den modua. Bi gurasoek eskatutako epearen zati bat aldi bererako denean, laguntza eskatu duen lehenengo pertsona lehenetsiz emango da epe horri dagokion laguntza.

b) En el supuesto de guarda y custodia compartida establecida en resolución judicial, siempre y cuando los periodos por los cuales se solicite la ayuda no sean coincidentes, y con independencia de la forma en que hayan adaptado su situación laboral o jornada de trabajo. En el caso de que parte del periodo solicitado por ambos progenitores resultase coincidente, la ayuda que correspondiese por dicho periodo determinado se concederá dando prioridad a la primera de las personas que hubiera solicitado la ayuda.

c) Lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsona besteren mendekoa denean, era honetan:

c) Cuando la persona destinataria de la asistencia, atención y cuidado sea una persona dependiente, de la siguiente forma:

Mendekotasun handia (III. gradua) duen pertsona bada, lan-eszedentzia edo, hala badagokio, lanaldiaren murrizketa berezia, lanaldiaren % 100era iristen dena, eta lanaldi-murrizketa bat, zeina aipatutako murrizketa bereziaz bestelakoa izan beharko baita, aldi berean; bestela, aldi bereko hiru lanaldi-murrizketa gehienez; azken kasu horretan, lanaldi-murrizketa horietako bat ere ezin izango da iritsi lanaldiaren % 100era.

Si se trata de una persona con gran dependencia (grado III), una excedencia laboral o, en su caso, una reducción especial de la jornada de trabajo que alcance al 100% de la jornada, y una reducción de jornada, que deberá ser distinta a la reducción especial mencionada, de forma simultánea; o, hasta tres reducciones de jornada simultáneas, en cuyo caso, ninguna de las reducciones de jornada podrá tratarse de la reducción especial de la jornada de trabajo que alcance al 100% de la jornada.

Mendekotasun larria (II. gradua) duen pertsona bada, bi lanaldi-murrizketa aldi berean; nolanahi ere, baztertu egingo da lanaldiaren % 100era iristen den lanaldi-murrizketa berezia.

Si se trata de una persona con dependencia severa (grado II), dos reducciones de jornada simultáneas; excluyéndose, en todo caso, la reducción especial de la jornada de trabajo que suponga el 100% de la jornada.

5. artikulua.– Laguntzak hartzeko epe-mugak.

Artículo 5.– Límites temporales para el disfrute de las ayudas.

1.– Diruz lagundu daitekeen gehieneko aldia 2020ko martxoaren 9tik alarma-egoeraren deklarazioak indarra galtzen duen egunera artekoa izango da, edo, hala badagokio, 3.1 artikuluaren a) eta b) apartatuetan adierazitako egunera artekoa, biak barne.

1.– El periodo máximo subvencionable será el comprendido desde el día 9 de marzo de 2020 hasta la fecha en que pierda vigencia la declaración del estado de alarma, o, en su caso, hasta el día indicado en los apartados a) y b) del artículo 3.1, ambos inclusive.

2.– Nolanahi ere, diruz lagundutako epe horrek sartuta egon behar du Covid-19 koronabirusa komunitatean ez hedatzeko jarduketak eta neurriak hartu diren epeen barruan, baldin eta, horren ondorioz, hezkuntza-jarduera eten bada edo itxi egin badira haurtzaindegiak, besteren mendeko adinekoentzako egoitzak, gizarte-zerbitzuetako eguneko zentroak, edo besteren mendeko pertsonentzako eta gizarte-inklusioa sustatzeko egoitzak.

2.– En todo caso, el periodo subvencionable, dentro del periodo arriba indicado, deberá estar incluido en el periodo durante el cual se hayan aplicado las actuaciones y medidas de contención adoptadas para evitar la expansión, propagación y transmisión comunitaria del coronavirus Covid-19, y que hayan supuesto, en particular, la suspensión de la actividad lectiva o el cierre de guarderías infantiles, centros para personas mayores en situación de dependencia, centros de día de servicios sociales o centros destinados a personas en situación de dependencia y para la inclusión.

6. artikulua.– Onuradunek bete beharreko baldintza bereziak.

Artículo 6.– Requisitos específicos de las personas beneficiarias.

1.– Laguntzen onuradun izateko, agindu honen 4. artikuluan aipatzen den eremu subjektiboan sartuta dauden pertsonek aldi berean bete behar dituzte baldintza hauek, lagundu, artatu eta zaindutako pertsonaren arabera.

1.– Para ser beneficiarias de estas ayudas, las personas incluidas dentro del ámbito subjetivo referido en el artículo 4 de la presente Orden deberán cumplir, de forma simultánea, los siguientes requisitos, en función de persona destinataria de la asistencia, atención y cuidado.

2.– Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa langilearen semea edo alaba denean:

2.– En el caso de que la persona que haya precisado los deberes de asistencia, atención y cuidado sea el hijo o la hija de la persona trabajadora:

a) Haren zaintza edukitzea, diruz lagundutako jarduketak iraun bitartean.

a) Ostentar la guarda y custodia, mientras dure la actuación subvencionable.

b) Harekin bizitzea eta erroldatuta egotea, diruz lagundutako jarduketak iraun bitartean.

b) Residir y figurar empadronada junto con el hijo o la hija durante el trascurso de la actuación subvencionable.

Dena dela, ez dago errolda berean egon beharrik ebazpen judizialez ezarritako zaintza partekatua dagoenean: zaintza esleitu zaion pertsonetako edozeinekin erroldatuta egon daiteke adingabea.

No obstante, se excepciona el cumplimiento de la exigencia de empadronamiento en los supuestos de guarda y custodia compartida establecida en resolución judicial, en los que la persona menor podrá estar empadronada con cualquiera de las personas que tengan atribuida su guarda y custodia.

c) Hiru urtetik beherako seme-alaben kasuan, adingabeak haurtzaindegi batean matrikulatuta egon behar zuen 2020ko martxoaren 9an.

c) Cuando se trate de hijos o hijas menores de tres años, la persona menor de edad debía estar matriculada en una guardería infantil a fecha 9 de marzo de 2020.

d) Seme-alabek 14 urtetik gora badituzte, eta % 33ko edo gehiagoko dibertsitate funtzionala edo desgaitasun aitortua badute, ikastetxe batean matrikulatuta egon beharko dute.

d) Cuando se trate de hijos o hijas mayores de 14 años, con diversidad funcional o discapacidad reconocida, de porcentaje igual o superior al 33%, deberán estar matriculados o matriculadas en un centro educativo.

3.– Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa langilearen mendeko senide bat denean:

3.– En el caso de que la persona que haya precisado los deberes de asistencia, atención y cuidado sea un familiar en situación de dependencia:

a) Langilearen eta haren mendeko pertsonaren artean 1. edo 2. mailako odolkidetasuna edo 1. mailako ahaidetasuna egon behar du, edo ezkontide izan nahiz izatezko bikote eratuta egon behar du.

a) Entre la persona trabajadora y la persona en situación de dependencia deberá existir un vínculo de parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o de primer grado de afinidad, o bien, ser cónyuges o estar constituidos como pareja de hecho.

b) Besteren mendeko senideari modu iraunkorrean itxi diote ingresatuta zegoen besteren mendeko adinekoentzako egoitza, edo, bestela, erabiltzen zuen gizarte-zerbitzuetako eguneko zentroa, edo besteren mendeko pertsonentzako eta gizarte-inklusioa sustatzeko egoitza.

b) El o la familiar en situación de dependencia deberá estar afectada por el cierre de un centro para personas mayores en situación de dependencia, en el que estuviera ingresado, de forma permanente, o, en su caso, ser usuaria de un centro de día de servicios sociales, o de un centro destinado a personas en situación de dependencia y para la inclusión.

4.– Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa Covid-19 koronabirusak erasandako senide gaixo bat denean (kutsatua edo isolatua), langilearen ezkontide edo izatezko bikotekide izan behar du, edo 1. mailako odolkidetasuna egon behar du langilearen eta gaixoaren artean.

4.– En el caso de que la persona que haya precisado los deberes de asistencia, atención y cuidado sea un familiar enfermo (contagiadas o aisladas) que haya resultado afectado por el coronavirus Covid-19, deberá ser el o la cónyuge o pareja de hecho de la persona trabajadora, o existir entre la persona trabajadora y la persona enferma un vínculo de parentesco de primer grado de consanguinidad.

7. artikulua.– Onuradunek bete beharreko baldintza orokorrak.

Artículo 7.– Requisitos comunes de las personas beneficiarias.

Aurreko baldintza bereziez gain, laguntzen eskatzaileek baldintza hauek bete behar dituzte:

Sin perjuicio de los requisitos específicos anteriores, las personas solicitantes de las ayudas deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi eta erroldatuta egotea diruz lagundutako jarduketak iraun artean.

a) Residir y figurar empadronadas, en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, durante el transcurso de la actuación subvencionable.

Horretaz gain, 2020ko martxoaren 9ren aurreko urtean etenik gabe erroldatuta egotea, edo gutxieneko epe hori betetzen ez bada, segidako 5 urtez aurreko 10 urteetan.

Además, deberán haber estado empadronadas de forma continuada en el año anterior a la fecha del día 9 de marzo de 2020, o, si no se cumple ese período mínimo, durante 5 años continuados dentro de los 10 inmediatamente anteriores.

b) Diruz lagundutako jarduketaren ondorioz soldata murriztu izana.

b) Haber sufrido una reducción efectiva en la remuneración salarial a causa del disfrute de la actuación subvencionable.

c) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean izatea.

c) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Nolanahi ere, baldintza hori bete izana hurrengo artikuluaren bigarren paragrafoari jarraituz egiaztatuko da.

En todo caso, la acreditación del cumplimiento de dicho requisito se realizará en la forma prevista en el párrafo segundo del artículo siguiente.

d) Dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik jaso ez izana, eta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik jaso ez izana; horren barnean daude bi lege hauen araberako sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak: Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea edo Emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoa.

d) No estar sancionadas administrativa ni penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursas en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

e) Dirulaguntzak itzuli beharrarekin lotutako ordainketak egunean edukitzea.

e) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

f) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan aurreikusitako gainerako egoeren eraginpean.

f) No estar incursas en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiarias de subvenciones.

8. artikulua.– Laguntzak kudeatzen dituen organoak datuak egiaztatzea.

Artículo 8.– Verificación de datos por el órgano gestor de las ayudas.

1.– Laguntzak eskatzen dituzten pertsonen datuak egiaztatuko ditu, ofizioz, laguntzen organo kudeatzaileak, modu elektronikoan, administrazio publiko eskudunaren aurrean.

1.– La comprobación o verificación de los datos de identidad de las personas solicitantes de las ayudas se realizará, de oficio, por el órgano gestor de las ayudas, por medios electrónicos, ante la administración pública competente.

2.– Eskatzaileak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean dituela egiaztatuko du organo kudeatzaileak, modu automatikoan eta behar beste aldiz, eskatzaileak baimendu beharrik izan gabe, betiere bat etorriz azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.3 artikuluarekin.

2.– La acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las ayudas se verificará por el órgano gestor, automáticamente, tantas veces como fuera necesario, y sin necesidad del consentimiento explícito de las personas interesadas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

Dena dela, eskatzaileak berariaz kontra egin ahal izango dio goian aipatutako datuak kontsultatzeari, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak betetzen dituela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztuz.

No obstante, las personas solicitantes podrán oponerse, de forma expresa, a la consulta de los datos arriba indicados, en cuyo caso deberán aportar los certificados actualizados que acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con Seguridad Social.

9. artikulua.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 9.– Documentación preceptiva a aportar.

1.– Eskabidearekin batera, laguntzak eskuratzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazio orokor hau aurkeztu behar da:

1.– La solicitud deberá ir acompañada, en todo caso, de la siguiente documentación general acreditativa de los requisitos de acceso a las ayudas:

a) Filiazio, adopzio, tutoretza, harrerako zaintzaren egiaztagiria, ebazpen judiziala edo adopzioa dagoenean, ahaidetasunarena, edo laguntza-eskatzailearen eta lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsonaren arteko izatezko bikotea izatearena.

a) Acreditación de la relación de filiación, de adopción, de tutela, de guarda por acogimiento, resolución judicial o con fines de adopción, de parentesco o, en su caso, la constitución como pareja de hecho, entre la persona solicitante de la ayuda y la persona destinataria de la asistencia, atención y cuidado.

b) Eskatzailearen errolda-agiri eguneratua, bertan agertzen direlarik etxebizitzan bizi diren pertsona guztien zerrenda –2020ko martxoaren 9ko familia-unitatearen osaera jakiteko–, eta eskatzailea udalerrian erroldatu zen eguna.

b) Acreditación actualizada del empadronamiento de la persona solicitante, que incluirá la relación de todas las personas residentes en el domicilio, y que se computen para determinar la composición de la unidad familiar, a fecha 9 de marzo de 2020, e indicará la fecha desde la que la persona solicitante está empadronada en el municipio.

c) Gizarte Segurantzako agiria, non egiaztatzen baitira eszedentzia-baja edo lanaldi-murrizketa dela-eta kotizazio-datuetan izan diren aldaketak –batean zein bestean seme-alabak edo senideak zaintzeko–, kontratu-mota –lanaldi osokoa edo partzialekoa– eta diruz lagundu daitekeen jarduketan egondako aldia.

c) Documento de la Seguridad Social que acredite la baja por excedencia o la modificación de datos de cotización por reducción de jornada –en ambos casos para el cuidado de hijos e hijas, o de familiares–, tipo de contrato –a tiempo completo o a tiempo parcial– y período durante el que se ha estado en actuación subvencionable.

Gizarte Segurantzako autonomoen araubide bereziko kooperatiba-sozietateetako bazkide langileei eta lan-bazkideei ez zaie eszedentzia-baja eskatuko. Halakoetan, kooperatiba-sozietatearen ziurtagiria aurkeztu behar dute, non egiaztatzen den kooperatiba-sozietateetako bazkide langile edo lan-bazkide direla, eszedentzian edo lanaldi-murrizketan daudela, kontratu-mota –lanaldi osokoa edo partzialekoa–, diruz lagundu daitekeen jarduketan egondako aldiak, kotizazio-mota eta eszedentzia edo lanaldi-murrizketa dela-eta kotizazio-datuetan gertatutako aldaketak.

En el supuesto de personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas que coticen en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social no se les exigirá la baja por excedencia. En ese caso, deberán presentar certificado de la sociedad cooperativa acreditando su condición de personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas, la situación de excedencia o reducción de jornada, tipo de contrato a tiempo completo o a tiempo parcial, períodos de tiempo en actuación subvencionable, tipo de cotización y si la misma ha sido alterada en la situación de excedencia o reducción de jornada.

d) Sarrera fiskalen egiaztapena, era honetan:

d) Acreditación de los ingresos fiscales, en la siguiente forma:

Eskatzailearen familia-unitateko gurasoen edo arbasoen pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren (PFEZ) likidazioa, dagokion zerga-administrazioak egina.

Liquidación, realizada por la administración tributaria que corresponda, de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de las personas progenitoras o ascendientes que forman parte de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante de las ayudas.

Pertsona bakoitzaren PFEZ aitorpena bateratua edo banakakoa izan daiteke, baina beti aurreko bi urteetako zergaldiari buruzkoa izan beharko du.

La declaración del IRPF podrá ser, bien conjunta, bien individual de cada una de las personas, y, en todo caso, correspondiente al periodo impositivo referido a 2 años antes al presente.

Eskatzailearen familia-unitateko gurasoek edo arbasoek ez badute PFEZ aitorpenik egin, dagokion zerga-administrazioak emandako ziurtagiria, non adierazi beharko baitira PFEZi egoztekoak diren aurreko bi urteetako zergaldiko errenta eta errendimendu guztiak.

En el caso de que no se hubiera realizado la declaración del IRPF por las personas progenitoras o ascendientes que forman parte de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante de las ayudas, certificado emitido por la administración tributaria que corresponda, en el que deberán indicarse la totalidad de las rentas y de los rendimientos imputables al IRPF que hubieran percibido en el periodo impositivo referido a 2 años antes al presente.

e) Lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsona besteren mendeko senide bat denean, mendekotasun-ziurtagiria, eskudun administrazioak emana, non mendekotasun-maila eta maila bakoitzaren barruko azpimaila zehazten baitira, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean eta lege hori garatzen duten arauetan aurreikusitakoaren esparruan.

e) En el supuesto de que la persona destinataria de la asistencia, atención y cuidado sea un familiar en situación de dependencia, acreditación de la situación de dependencia, emitida por la administración competente, con especificación del grado de dependencia y el nivel dentro de cada grado, en el marco de lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y en su normativa de desarrollo.

f) Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa Covid-19ak koronabirusak erasandako gaixo bat denean (kutsatua edo isolatua), hori egiaztatzen duen ziurtagiri medikoa, non zehaztuko baita, hala badagokio:

f) En el supuesto de que la persona destinataria de la asistencia, atención y cuidado sea una persona enferma (contagiada o aislada) que haya resultado afectada por el coronavirus Covid-19, informe médico acreditativo de dicha circunstancia, en el que deberá explicitarse, según proceda:

Agindutako prebentziozko isolamendu-aldia.

El periodo de asilamiento preventivo prescito.

Kutsatzea diagnostikatu zen data eta gaixotasuna gainditu izanaren alta medikoa eman zen data (ez du bat etorri behar ospitaleko altarekin, egon bada; ondoren izan daiteke).

La fecha de diagnóstico del contagio, así como de alta médica (y que no tiene por qué coincidir con el alta hospitalaria, si esta se hubiese producido, pudiendo ser posterior) por superación de la enfermedad.

Ospitalean emandako aldia, egon bada.

Periodo de ingreso hospitalario, si este se hubiese producido.

Salbuespen gisa, aipatutako ziurtagiri medikoa eskuratu ezin denean, isolamendua edo kutsatu izana frogatzen duen beste edozein bide erabil daiteke, beste administrazio edo erakunde publiko batzuek emana, besteak beste, baja- eta alta-agiriak.

Excepcionalmente, la acreditación médica anterior, cuando no resulte posible su obtención, podrá sustituirse por cualquier por otro medio de prueba del aislamiento o el contagio, proporcionado por otras administraciones o entidades públicas, incluidos los partes de baja y alta por dicha situación.

g) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, non adierazten baita bete egiten direla agindu honen 7. artikuluaren b) eta f) arteko baldintzak eta, hala badagokio, baita puntu hauek ere, hala badagokio:

g) Declaración responsable de la persona solicitante referida al cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados b) a f) del artículo 7 de la presente Orden, y, si procede, compresiva de los siguientes extremos, según el caso de que se trate:

Asistentzia, arreta eta zaintza hartu behar duen 3 urtetik beherako semea edo alaba haurtzaindegi batean matrikulatuta zegoela 2020ko martxoaren 9an.

Que el hijo o la hija menor de 3 años, destinataria de la asistencia, atención y cuidado, estaba matriculado o matriculada en una guardería infantil a fecha 9 de marzo de 2020.

Dibertsitate funtzionala edo desgaitasun aitortua duen 14 urtetik gorako semea edo alaba ikastetxe batean matrikulatuta dagoela.

Que el hijo o la hija mayor de 14 años, y con diversidad funcional o discapacidad reconocida, está matriculado o matriculada en un centro educativo.

Lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsonari modu iraunkorrean itxi zaiola ingresatuta zegoen besteren mendeko adinekoentzako egoitza, edo gizarte-zerbitzuetako eguneko zentroa, edo besteren mendeko pertsonentzako eta gizarte-inklusioa sustatzeko egoitza.

Que la persona destinataria de la asistencia, atención y cuidado ha resultado afectada, según proceda: por el cierre de un centro para personas mayores en situación de dependencia, en el que estuviera ingresado, de forma permanente; de un centro de día de servicios sociales del que fuera usuaria; o de un centro destinado a personas en situación de dependencia y para la inclusión.

Egoiliarrei edo erabiltzaileei lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko egoitza horiek itxita egon diren aldia.

El periodo durante el cual se ha llevado a cabo el cierre de los centros anteriores, para el desempeño o ejercicio de la actividad o de las funciones de asistencia, atención y cuidado a sus personas residentes o usuarias.

Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa Covid-19 koronabirusak erasandako norbaiti (kutsatua edo isolatua) zuzenean lagundu, arreta eman eta hura zaintzeko izan dela.

Que la excedencia o reducción de la jornada de trabajo ha tenido por objeto proporcionar la debida asistencia, atención y cuidado, de forma personal y directa, a una persona afectada (contagiada o aislada) por el coronavirus Covid-19.

2.– Egoera hauetan, halaber, egiaztatu beharra dago:

2.– Asimismo, se requiere la acreditación de las circunstancias que se indican, en relación con los siguientes casos:

a) Epailearen erabaki baten bidez ezarritako seme-alaben zaintza eta jagoletza partekatuaren kasuan, ebazpen horren kopia aurkeztuko da.

a) En el supuesto de guarda y custodia compartida de los hijos o las hijas, establecida en resolución judicial, copia de la resolución.

b) Eskatzailea genero-indarkeriaren biktima izanez gero, Familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuan edo haren ordezko arauan ezarritako modu batez genero-indarkeria ziurtatzen duen agiria.

b) En el supuesto de que la persona solicitante de la ayuda sea víctima de violencia de género, acreditación de la situación de violencia de género por alguno de los medios establecidos en el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familias o norma que le sustituya.

c) Familia-unitatea osatzen duen norbaitek desgaitasun edo mendekotasun aitortu bat izanez gero, hori egiaztatzen duen ziurtagiri bat.

c) En supuesto de que alguna de las personas que integran la unidad familiar tenga reconocida una discapacidad o dependencia, acreditación de dicha circunstancia.

d) Eskatzailea guraso bakarreko familia batekoa bada eta lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsona semea edo alaba badu, adingabea ekonomikoki haren mende bakarrik dagoela egiaztatzen duen agiria.

d) Si la persona solicitante pertenece a una familia monoparental, y la persona destinataria de la asistencia, atención y cuidado fuera su hijo o hija, acreditación de que la persona menor de edad depende económicamente solo de ella.

e) Eskatzailea familia ugarikoa bada, horren egiaztagiria.

e) Si la persona solicitante pertenece a una familia numerosa, acreditación de dicha circunstancia.

3.– Ez da onartuko laguntza-eskabidea aurkeztu den eguna baino hilabete lehenagoko agiririk.

3.– No tendrá validez la documentación que haya sido emitida con una antelación superior al mes respecto a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.

10. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 10.– Cuantía de las ayudas.

1.– Laguntzaren zenbatekoa agindu honen 3. artikuluan aurreikusitako eperako izango da.

1.– La cuantía de la ayuda estará referida a un periodo temporal comprendido, necesariamente, dentro del periodo previsto en el artículo 3 de la presente Orden.

2.– Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera zehaztuko da eta, hori kalkulatzeko, aintzat hartuko dira familia-unitatearen osaera, familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun-koefizientea, Familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak edo haren ordezko arauak haiei esleitzen dien irismenarekin.

2.– La cuantía de la ayuda se determinará en función de la renta familiar estandarizada, para cuyo cálculo se tendrán en cuenta, con el alcance que les atribuye el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia, o norma que le sustituya, la composición de la unidad familiar, el nivel de renta familiar, y el coeficiente de equivalencia correspondiente a la unidad familiar.

3.– Familia-unitatearen osaera 2020ko martxoaren 9koa izango da, aipatutako dekretuaren aipatzen den eran, eta hari emango zaio laguntza.

3.– La composición la unidad familiar, en los términos previstos en el arriba citado decreto, a la que se atenderá para la concesión de la ayuda, será la existente a fecha de 9 de marzo de 2020.

4.– Hain zuzen ere, agindu honen barruan dagokion laguntza neurtzeko, kontuan hartuko dira irizpide hauek:

4.– En concreto, para calcular la cuantía de la ayuda que procede al amparo de la presente Orden se atenderá a los siguientes criterios:

a) Seme-alabei lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko laguntza neurtzeko orduan, kontuan hartuko dira hiru urtetik beherako adingabea zaintzeko eszedentzia hartu duten edo 12 urtetik beherako adingabea zaintzeko lanaldia murriztu duten langileentzako laguntzak neurtzeko xedapenak (zehazturik daude Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 17. artikuluan).

a) La ayuda motivada por la debida asistencia, atención y cuidado a los hijos o las hijas se calculará de acuerdo a las disposiciones que resulten de aplicación para determinar la cuantía de las ayudas destinadas a las personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia por cuidado de persona menor de 3 años o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de persona menor de 12 años, y que se concretan en el artículo 17 del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

b) Besteren mendeko pertsonei lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko laguntza neurtzeko orduan, kontuan hartuko dira besteren mendeko senideak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu duten langileentzako laguntzak neurtzeko xedapenak (zehazturik daude Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 30. artikuluan).

b) La ayuda motivada por la debida asistencia, atención y cuidado a personas en situación de dependencia, se calculará de acuerdo a las disposiciones que resulten de aplicación para determinar la cuantía de las ayudas destinadas a las personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de familiares en situación de dependencia, y que se concretan en el artículo 30 del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

c) Covid-19 koronabirusak erasandako gaixoei (kutsatuak nahiz isolatuak izan) lagundu, arreta eman eta haiek zaintzeko laguntza neurtzeko orduan, kontuan hartuko dira osasunez oso larri dauden senideak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu duten langileentzako laguntzak neurtzeko xedapenak (zehazturik daude Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 31. artikuluan).

c) La ayuda motivada por la debida asistencia, atención y cuidado a personas enfermas (contagiadas o aisladas) que hayan resultado afectadas por el coronavirus Covid-19, se calculará de acuerdo a las disposiciones que resulten de aplicación para determinar la cuantía de las ayudas destinadas a las personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de familiares en situación de extrema gravedad sanitaria, y que se concretan en el artículo 31 del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

5.– Agindu honen barruan diruz lagundu ahal den aldirako, langileari dagokion laguntza ekonomikoa aurreko paragrafoko irizpideak aplikatuta ateratzen den zenbatekoa halako bi izango da.

5.– La ayuda económica que corresponderá percibir a la persona trabajadora, por todo el período de tiempo que resulte subvencionable al amparo de la presente Orden, será la cuantía resultante de la aplicación de los criterios previstos en el párrafo anterior, duplicada en su importe.

6.– Laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, lanaldiaren % 100era iristen den murrizketa berezia lan-eszedentziako egoeraren modukotzat hartuko da.

6.– A los efectos del cálculo de la cuantía de la ayuda, la reducción especial de la jornada de trabajo que alcance al 100% de la jornada se considerará asimilada a la situación de excedencia laboral.

11. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 11.– Plazo de presentación de las solicitudes.

Laguntza-eskabideak aurkezteko epea urtebetekoa izango da, alarma-egoera amaitu eta biharamunetik hasita.

El plazo de presentación de la solicitud de la ayuda será de un año, contado a partir del día siguiente a aquel en el que haya finalizado la vigencia del estado de alarma.

12. artikulua.– Eskabideak aurkezteko modua eta lekua.

Artículo 12.– Forma y lugar de presentación de la solicitud.

1.– Modu elektronikoan nahiz ez-elektronikoan aurkeztu ahal dira laguntza-eskabideak. Izapidetze elektronikoak egiteko, Administrazio elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan jasotako xedapenak bete beharko dira.

1.– Las solicitudes de ayuda podrán presentarse tanto por canal electrónico como no electrónico. La tramitación electrónica deberá realizarse conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

2.– Eskabideak, behar bezala bete ondoren, aurrez aurre aurkeztu ahal dira leku hauetan, eskabide normalizatua erabiliz:

2.– Las solicitudes podrán presentarse, de forma presencial, mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos, en los siguientes lugares:

a) Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean).

a) En las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana –Zuzenean– del Gobierno Vasco.

b) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako organoen aurrean.

b) Ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

13. artikulua.– Eskabidea zuzentzea eta hobetzea.

Artículo 13.– Subsanación y mejora de la solicitud.

Aurkeztu beharreko eskabideak eta dokumentazioak arau honetan ezarritako baldintza guztiak biltzen ez badituzte, edo haien edukia aski ez dela irizten bada, eskatzaileari eskatuko zaio 10 laneguneko epean dokumentazioa osatzeko edo hutsegiteak konpontzeko, eta adieraziko zaio ezen, hori egin ezean, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela. Laguntzak kudeatzen dituen organoak eskabide horri buruzko esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi beharko du, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluak betez.

Si la solicitud y la documentación preceptiva que debe acompañarse a la misma no reunieran todos los requisitos establecidos en la presente Orden, o su contenido resultare insuficiente, se requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane las deficiencias o aporte o complete los documentos, con indicación de que si no lo hiciere se le tendrá por desistida de su petición, estando obligado el órgano gestor de las ayudas a dictar resolución expresa declarando dicha circunstancia, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

14. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, ebazpen-epea eta baliabideak.

Artículo 14.– Gestión, resolución, plazo para resolver y recursos.

1.– Familia-politikaren arloan eskuduna den Eusko Jaurlaritzako zuzendaritza arduratuko da agindu honetan aurreikusitako laguntzak kudeatzeaz.

1.– El órgano responsable de la gestión de las ayudas previstas en la presente Orden será la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de política familiar.

2.– Organo kudeatzaileko zuzendariaren berariazko eta banakako ebazpen baten bidez emango da eta, hala badagokio, ukatuko da laguntza. Prozesu hori etengabe egingo da, laguntza-eskabideak jaso ahala.

2.– La concesión y, en su caso, la denegación de las ayudas se realizará mediante resolución expresa e individualizada del Director o la Directora del órgano gestor. Este proceso se efectuará, de forma continuada, según el orden de recepción de las solicitudes de ayuda.

3.– Laguntza ematea bidezkoa bada, ebazpenak onartuko du agindu honen 3. artikuluan aurreikusitako epearen barruan bakarrik gauzatutako jarduketei dagokien laguntza.

3.– En el caso de que proceda la concesión de la ayuda, la resolución reconocerá la ayuda que corresponda a actuaciones subvencionables disfrutadas únicamente dentro del periodo previsto en el artículo 3 de la presente Orden.

4.– Laguntza-eskabideak ebazteko eta ebazpenak jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa izango da, eskabidea organo eskudunaren erregistroan izapidetzeko sartzen denetik aurrera; epe hori igaro eta interesdunari berariazko ebazpenik jakinarazi ez bazaio, eskabidea onartu dela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 24.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

4.– El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes de ayuda será de seis meses, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, transcurrido el cual, sin haberse notificado resolución expresa a la persona interesada, se entenderá concedida la solicitud de ayuda, a los efectos de lo establecido en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Laguntza emateko edo ukatzeko ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Eusko Jaurlaritzako gizarte-politiketan eskuduna den sailburuordeari, hilabeteko epean, jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.

5.– Contra la resolución de concesión o denegación de la ayuda podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero o la Viceconsejera competente en materia de políticas sociales del Gobierno Vasco, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación; todo ello, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Onuradunei dirulaguntzak onartzeko eta, hala badagokio, ordaintzeko, amaituta egon behar dute Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntzen esparruan hasita dauden baina oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zigor-prozedura guztiek.

6.– La concesión y, en su caso, el pago a las personas beneficiarias de las ayudas, quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

7.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, onuradunak inskribatuta egon behar du Eusko Jaurlaritzako ogasun arloko Sail eskuduneko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean.

7.– Para que la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco pueda realizar el pago de las ayudas, la persona beneficiaria deberá constar en la base de datos de la Oficina de Control Económico del departamento competente en materia de hacienda del Gobierno Vasco.

Ez badago erregistratuta, edo Eusko Jaurlaritzako ogasun arloko Sail eskuduneko hirugarrenen erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, inprimaki bat bete beharko du, helbide honetako ereduari jarraituz: https://www.euskadi.eus/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/web01-tramite/eu/

Y, en el caso de que la persona no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el registro de terceros del departamento competente en materia de hacienda del Gobierno Vasco, deberá cumplimentar el formulario oportuno, según modelo establecido en la dirección electrónica: https://www.euskadi.eus/altaterceros

15. artikulua.– Ordaintzeko modua eta unea.

Artículo 15.– Forma y momento de pago.

Emandako laguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta gehienez ere bi hilabeteko epean.

Las ayudas concedidas se harán efectivas mediante un pago único, en el plazo máximo de dos meses tras la notificación de la resolución de concesión.

16. artikulua.– Dirulaguntzen bateragarritasuna.

Artículo 16.– Compatibilidad de las ayudas.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak ez dira bateragarriak beste edozein administrazio publikok helburu eta epe bererako emandako laguntzekin edo ezar ditzakeen laguntzekin.

1.– Las ayudas previstas en la presente Orden no serán compatibles con otras que, para la misma finalidad, y por el mismo periodo que resulte subvencionable, concedan o puedan establecerse por cualesquiera otra de las administraciones públicas.

2.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak bateragarriak dira Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren II. kapituluko eta III. kapituluaren 2. ataleko laguntzekin, agindu honen lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoa gorabehera.

2.– Las ayudas previstas en la presente Orden serán compatibles con las ayudas reguladas en la Sección 2.ª del Capítulo II y en el Capítulo III del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, sin perjuicio, en este caso, de lo establecido en la Disposición adicional primera de la presente Orden.

17. artikulua.– Ikuskapena eta kontrola.

Artículo 17.– Inspección y control.

Laguntzak kudeatzen dituen organo eskudunak ikuskapen- eta kontrol-lanak egin ditzake agindu honen helburuak betetzen direla bermatzeko.

El órgano competente para la gestión de las ayudas podrá realizar las acciones de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de las finalidades perseguidas por la presente Orden.

18. artikulua.– Itzulketak eta ez-betetzeak.

Artículo 18.– Reintegros e incumplimientos.

1.– Laguntzaren onuradunak Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14., 37. eta 46. artikuluetako betebehar orokorrak betetzen ez baditu, edo Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Lege Dekretuaren 53.1 artikuluan jasotako arau-hausteren bat egin badu, edo dekretu honetan eta gainerako arau aplikagarrietan edo emakida-ebazpenean ezarritako baldintzaren bat betetzen ez badu, organo kudeatzailearen zuzendariak ebazpen bidez adieraziko du laguntza jasotzeko eskubidea galdu duela eta, hala badagokio, jasotako zenbatekoak eta laguntza ordaindu zenez geroztiko berandutze-interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar dizkiola, egin daitezkeen gainerako jarduketei kalterik egin gabe, hala agintzen baitu Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzak bermatzeko eta itzultzeko araubide orokorra arautzen duen eta dirulaguntza horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde lankideek bete beharreko baldintzak, araubidea eta eginbeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak.

1.– En el supuesto de que las personas beneficiarias de la ayuda incumplan las obligaciones previstas, con carácter general, en los artículos 14, 37, 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o incurriesen en alguno de los supuestos del artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, o incumpliesen cualquiera de las condiciones establecidas en la presente Orden y demás normas que resulten de aplicación, así como en la resolución de concesión, el Director o la Directora del órgano gestor, mediante la correspondiente resolución, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora que corresponda desde el momento del pago de la ayuda, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Itzulitako zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira dagozkien legezko ondorioetarako, eta erantzukizunen araubidea Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

2.– Las cantidades reintegradas tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

19. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 19.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Lege Dekretuaren 50.2 artikuluan adierazitako betebehar orokorrez gain –aplikatzekoak direnak–, dirulaguntzen onuradunek honako betebehar hauek ere izango dituzte:

Sin perjuicio de las obligaciones señaladas, con carácter general, en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que en su caso resulten aplicables, las personas beneficiarias de las ayudas tendrán las siguientes obligaciones:

a) Diruz lagundutako egoeraren xedearen edo izaeraren funtsa aldatzen duen gorabeheraren bat gertatzen bada, horren berri ematea familia-politikaren alorreko Sail eskudunari, eta hari laguntzea jarduketa horiek egiaztatzen, ikuskatzen, jarraitzen eta kontrolatzen.

a) Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la situación subvencionada, así como a colaborar con el departamento competente en materia de política familiar en los procedimientos de comprobación, inspección, seguimiento y control de dichas actividades.

b) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia ematea, laguntzen zertarakoa fiskalizatzen dituztenean.

b) Facilitar cuanta información les sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Seme-alabak edo besteren mendeko edo osasunez oso larri dauden senideak zaintzeko eszedentzian edo lanaldi murriztuan dauden langileentzako laguntzak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas, o de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria.

1.– Arau honetan aurreikusitako laguntzen onuradunek jaso baditzakete, halaber, Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren II. kapituluaren 2. atalean edo III. kapituluan araututako laguntzak, lehendik hartuta dauzkaten eszedentziengatik edo lanaldi-murrizketengatik, agindu honen barruan diruz lagundutako epeak ez du etengo dekretu horren arabera diruz lagundu ahal den epea, baina ez da kontuan hartuko gutxienez 59 egun naturalen eperako.

1.– En el caso de que las personas beneficiarias de las ayudas previstas en la presente Orden pudieran ser beneficiarias, a su vez, de las ayudas reguladas en la Sección 2.ª de Capítulo II o en el Capítulo III del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, por situaciones de excedencia laboral o reducción de la jornada de trabajo que ya vinieran disfrutando con anterioridad, el periodo de tiempo subvencionado al amparo de la presente Orden no interrumpirá la continuidad del periodo subvencionable que resulta exigible por el mencionado decreto; si bien, no será tomado en consideración a efectos del cómputo del periodo mínimo de 59 días naturales que resulta exigible.

2.– Ildo beretik, agindu honen barruan diruz lagundutako epea ez da aintzat hartuko Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretua aplikatzetik datorren dirulaguntza neurtzeko eta, ondorioz, ez da aintzat hartuko diruz lagundu ahal diren epe maximoak kalkulatzeko ere.

2.– Asimismo, y en coherencia con lo anterior, el periodo de tiempo subvencionado al amparo de la presente Orden no será considerado a los efectos de determinar la cuantía de la ayuda que resulta subvencionable en aplicación del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, y, en consecuencia, tampoco será tenido en cuenta a fin de computar los límites máximos subvencionables.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Lan-eszedentzian dauden langileentzako laguntzak, jaiotzagatik edo urte betetik beherako haurra zaintzeagatik gurasoek hartutako prestazio kontributiboen aldiak parekatzeko.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral, a fin de equipar los períodos de las prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de la persona menor de un año disfrutados por las personas progenitoras.

Lan-eszedentzian dauden langileentzako laguntzak emateko orduan, jaiotzagatik edo urte betetik beherako haurra zaintzeagatik gurasoek hartutako prestazio kontributiboen aldiak parekatzeko –Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren II. kapituluaren 1. atalean arautzen dira–, irizpide hau aplikatuko da:

A efectos de la concesión de las ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral, a fin de equipar los períodos de las prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de la persona menor de un año disfrutados por las personas progenitoras, y que se regulan en la Sección 1.ª del Capítulo II del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, resultará de aplicación el siguiente criterio de actuación.

Ez da aplikatuko Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuko 4.4 artikuluko baldintza –eskatzailea ez den beste gurasoa, balego, lanean hasita eta altan egotea eta bere kontratuari dagokion lanaldi osoan aritzea diruz lagundutako epe guztian, bularra emateko baimena eduki dezakeen arren, urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 37.4 artikuluaren arabera–, baldin eta egoera hauek betetzen badira, modu bateratuan:

No resultará de aplicación la condición prevista en el artículo 4.4 del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, consistente en que la otra persona progenitora –la no solicitante–, en caso de haberla, se haya incorporado a su actividad laboral estando en situación de alta y realice la jornada completa correspondiente a su contrato durante todo el período subvencionable –y sin perjuicio de que pudiendo estar en situación de permiso de lactancia regulado en el artículo 37.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre–, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias, de forma cumulativa:

a) Laguntzaren xede den seme-alaba zaintzeko lan-eszedentzia hartuta edukitzea Covid-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua indarrean jarri aurretik edo, bestela, alarma-egoera indarrean dagoela hartu izana.

a) Que la situación de excedencia laboral para el cuidado de hijos o hijas objeto de la ayuda hubiera comenzado a disfrutarse con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, o, en su caso, comenzará a disfrutarse estando vigente el mencionado estado de alarma.

b) Eszedentzia hasi ondoren, eskatzailea ez den beste gurasoa, balego, lanean hasita altan egotea, eta bere kontratuari dagokion lanaldi osoa egiten aritzea.

b) Que, con posterioridad al inicio de la excedencia, la otra persona progenitora –la no solicitante–, en caso de haberla, se haya incorporado a su actividad laboral estando en situación de alta y realice la jornada completa correspondiente a su contrato.

c) Lanari ekin ondoren, eta Covid-19 koronabirusa hedatu izanak eragindako osasun-krisia borrokatzeko eta kudeatzeko jarduketen eta neurrien ondorioz lanik gabe geratu izana edo enpresako jarduera aldi baterako doitzeak eragin izana (enplegu-erregulazioko espediente bat edo aldi baterako enplegu-erregulazioko espediente bat aplikatuz) eta, beraz, lanaldia aldi baterako murriztu izana edo lan-kontratua eten izana.

c) Que, con posterioridad a haberse incorporado a su actividad laboral, y a causa de las actuaciones y medidas de contención adoptadas para combatir y gestionar la crisis sanitaria ocasionada por motivo de la expansión del coronavirus Covid-19, hubiera quedado en situación de desempleo o hubiera resultado afectada por mecanismos de ajuste temporal de la actividad en su empresa (mediante la aplicación de un ERE o de un ERTE), y, como consecuencia de ello, se le haya reducido, con carácter temporal, su jornada de trabajo, o su contrato de trabajo se haya suspendido.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Araubide osagarria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Régimen supletorio.

Aipatutako laguntzei buruz arau honetan berariaz aurreikusi gabeko guztiari aplikatuko zaizkio Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuko aurreikuspenak, baldin eta haren edukiaren eta helburuaren kontra ez badoaz.

En todo lo no expresamente previsto en la presente Orden, en relación a las ayudas que se contemplan, serán de aplicación las previsiones del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, cuando no se opongan o resulten contrarias a su contenido y a la finalidad que persiguen.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Aurrekontu-zuzkidura.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Dotación presupuestaria.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak emateko aurrekontu-zuzkidura 15.000.000,00 eurokoa da eta 12291-Covid-19 Funtsa aurrekontu-programa espezifikoaren barruan dago. Zenbateko hori Euskal Autonomia Erkidegoaren 2020ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorretan ezarrita dago.

1.– La dotación presupuestaria consignada para atender a las ayudas previstas en la presente Orden asciende a un importe total de 15.000.000,00 de euros, dentro del programa presupuestario específico 12291-Fondo Covid-19, establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020.

2.– Zenbateko hori handitu daiteke «Covid-19ak eragindako krisiaren aurkako neurriak» programa berriaren zuzkidura 2020ko ekitaldian handitu ahala, Gobernu Kontseiluak 2020ko martxoaren 17ko saioan onartutako Erabakia aplikatuz.

2.– La citada cantidad podrá ser ampliada en la medida en que también se incremente, a lo largo del presente ejercicio 2020, la dotación del nuevo programa «Medidas contra la crisis provocada por el Covid-19», en aplicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno aprobado en su sesión de 17 de marzo de 2020.

3.– Nolanahi ere, aurrekontu-ekitaldi honen barruan emango diren laguntzen bolumenak ez du gaindituko aipatutako zuzkidura edo hura eguneratzetik datorrena, baldin eta aurrekontu-aldaketak onartzen badira.

3.– En todo caso, el volumen total de las ayudas a conceder dentro del presente ejercicio presupuestario no superará la citada dotación o la que resulte de su actualización, en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias.

4.– Beraz, aipatutako kreditua agortu ondoren ez da laguntza berririk emango, eta horren berri emango da laguntzak kudeatzen dituen goiko organoaren administrazio-ebazpen baten bidez, non adieraziko baita zer egunetan agortu den kreditua, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

4.– No procederá, por tanto, la concesión de nuevas ayudas una vez se haya producido el agotamiento del crédito consignado, debiendo darse publicidad a tal circunstancia, mediante resolución administrativa del superior jerárquico del órgano gestor de las ayudas, en la que se señalará la fecha en la que se ha producido el agotamiento del citado crédito, y que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aurkaratzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Impugnación.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke EAEko Justizia Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que pone fin la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de abril de 2020.

Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Empleo y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental