Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

71. zk., 2020ko apirilaren 15a, asteazkena

N.º 71, miércoles 15 de abril de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
1850
1850

AGINDUA, 2020ko apirilaren 3koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita Covid-19aren eragin ekonomikoaren ondorioz krisi-egoeran dauden enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko laguntzak ezartzen dituen Bideratu Covid-19 Programa.

ORDEN de 3 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula el Programa Bideratu Covid-19 que establece ayudas destinadas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis como consecuencia del impacto económico del Covid-19.

Covid-19aren hedapen bizkorrak alerta sanitarioko egoera ezezagun bat ekarri du, gaixotu kopuru handiarekin, eta hedapenaren aurkako borroka etenik gabeko bati eman dio bide, pertsonen osasunean berebiziko eragina duenez.

La rápida propagación del Covid-19 está generando una situación de alerta sanitaria, sin precedente, con un número elevado de ciudadanos afectados que están derivando en una incesante lucha contra su propagación en tanto en cuanto afecta de manera relevante a la salud de las personas.

Eusko Jaurlaritza, Covid-19 koronabirusari aurre egiteko Eusko Jaurlaritzaren jarduera era koordinatuan burutzeko otsailaren 27an sortu den sailarteko mahaiaren bitartez, eta erakunde arteko foroa etengabeko monitorizazioa ari dira egiten, eta Euskadin birusaren hedapena eta eragina mugatzeko neurriak, gomendioak eta betebeharrak ari dira ezartzen.

El Gobierno Vasco, a través de la Mesa Interdepartamental para afrontar de manera coordinada la actuación del Gobierno Vasco ante el coronavirus Covid 19, creada el 27 de febrero, y los diferentes foros interinstitucionales está realizando una monitorización continua, estableciendo las medidas, recomendaciones y obligaciones para limitar la propagación e incidencia del virus por Euskadi.

2020ko martxoaren 11n, nazioarteko pandemiatzat jo zuen Covid-19aren hedapena Osasunaren Mundu Erakundeak, mundu mailan izan duen hedapena ikusita.

Con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud calificó la expansión del Covid-19 de pandemia internacional dada su propagación mundial.

2020ko martxoaren 13an, Segurtasuneko sailburuak, Osasuneko sailburuaren eskariz, Euskal Autonomia Erkidegoko Babes Zibilaren Plana formalki abiaraztea erabaki zuen, Covid-19aren hedapenak eragindako alerta sanitarioak hala behar duelako.

Con fecha 13 de marzo de 2020 la Consejera de Seguridad acuerda, a solicitud de la Consejera de Salud, la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del Covid-19.

Testuinguru horretan, lehendakariak 300 milioi euroko funts instituzional bat sortuko zela iragarri zuen, osasun-sistema eta hezkuntza-sistema indartzeko eta familiei, enpresei eta enpleguari laguntzeko.

En este contexto, el Lehendakari anunció la creación de un Fondo institucional dotado de 300 millones de euros orientado a reforzar el sistema sanitario, también el educativo; así como apoyar a las familias, las empresas y el empleo.

Besteak beste, enpresa txiki eta ertainentzat eta autonomoentzat zirkulatzailea finantzatzeko ezohiko lerro bat aktibatuko da, 100 milioi euroko hasierako zenbatekoarekin.

Entre otros, se activará una línea extraordinaria de financiación de circulante para Pymes y Autónomos con un importe inicial de 100 millones de euros.

Bestetik, 2020ko martxoaren 14an, alarma-egoera deklaratu zuen Espainiako Gobernuak, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko.

Por su parte, el 14 de marzo de 2020, el Gobierno del Estado Español aprobó la declaración de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna Covid-19aren hedapena mugatzea eta pertsonen osasuna zaintzea bada ere, krisi horren ondorioak gure ekonomiako ekoizpen-sektoreetan ere nabari dira, tartean dela gure industria, zeina euskal gizarte osoarentzat enplegu- eta ongizate-iturria baita. Izan ere, barne-produktu gordinaren ia % 25 eta enpleguaren % 19 da.

Si bien la prioridad del Gobierno Vasco se centra en limitar la propagación del Covid-19 y en la salud de personas, las consecuencias de esta crisis están teniendo incidencia en los diferentes sectores productivos de nuestra economía y a la que no es ajena nuestra industria, fuente de empleo y bienestar para el conjunto de la sociedad vasca. En tanto cuanto supone prácticamente el 25% del Producto Interior Bruto y el 19% del empleo.

Enpresen lehentasuna ere, une honetan, langileen osasuna zaintzea denez, jarduerarik gabeko aldiak ari dira izaten, salmenten edo eskaeren bolumena ari da gutxitzen edo hornidura-katean etenak ari dira izaten, eta horrek, besteak beste, likidezia-arazoak sor ditzake orain eta hurrengo hilabeteetan, eta, horrenbestez, arriskuan jartzen da enpresen funtzionamendu normala eta, kasu batzuetan, bideragarritasuna. Hori guztia ezohiko eta bat-batean etorri den testuinguru global batean.

Las empresas, cuya prioridad se centra también en la salud de sus trabajadores, están sufriendo periodos de inactividad, reducción en el volumen de las ventas o pedidos o interrupciones en la cadena de suministro que, entre otros, puede generar ahora y en los próximos meses problemas de liquidez que comprometa su normal funcionamiento y en algunos casos su viabilidad. Todo ello en un contexto excepcional, sobrevenido y de ámbito global.

Enpresa horietako askok doikuntza-neurriak abiarazi dituzte egoera horri aurre egiteko, eta merkatuko errealitate berrira moldatzen saiatzen ari dira, zeina Covid-19aren hedapenak sortu duen krisi globalaren ondorioek ukitu baitute; horretarako, eragiketa- eta lan-kostuak murrizten ari dira, eta ekoizpen-ahalmena berrantolatzen edo gutxitzen.

Muchas de estas empresas están abordando esta situación con la puesta en marcha de medidas de ajuste, en un intento de adaptación a la nueva realidad del mercado afectada por las consecuencias de la crisis global derivada de la expansión del Covid-19, reduciendo sus costes operativos y laborales y ordenando o reduciendo su capacidad productiva.

Beste zenbait enpresa, berriz, partzialki soilik ari dira egokitzen, eta beste askok, lehiakortasunari dagokionez beren egoera birbideratzeko gai izan badira ere, hainbat desoreka operatibo (EBITDA) edo finantzario dituzte, eta horrek bideragarritasun-aukerak baldintzatuko dizkie epe ertain eta luzera.

Sin embargo, existen algunas empresas cuya adaptación está siendo solo de forma parcial, e incluso otras que, aun habiendo sido capaces de reconducir su situación en términos de competitividad, mantienen una serie de desequilibrios operativos (EBITDA) o financieros que condicionan sus posibilidades de viabilidad a medio y largo plazo.

Eusko Jaurlaritzak, Covid-19ak eragindako krisiak ekarri dituen ondorio ekonomikoen kontrako borrokan buru-belarri diharduten enpresaburu eta langileek beren gain hartu dituzten ahaleginei lagundu nahian, sendotu egin nahi ditu, produktua eta merkatua edukitzeagatik lehiakorrak izan daitezkeen arren, aurreko egoera erabat ezohiko, bat-bateko eta mundu mailakoaren ondorioak jasaten ari diren enpresak edo jarduera-sektoreak.

El Gobierno Vasco en un afán de colaborar con los esfuerzos asumidos por las empresas y las plantillas implicadas en este proceso de luchas contra las consecuencias económicas derivadas de la crisis provocada por el Covid-19 quiere consolidar las empresas o sectores de actividad que pudiendo ser competitivas, ya que tienen producto y mercado, sufren las consecuencias de una situación de carácter totalmente excepcional, sobrevenida y de ámbito global.

Lehia askean erakundeen esku-hartzea minimizatzeko irizpidean oinarrituta, lehia-baldintzak azkar eta egonkor berrezartzen lagunduko duten finantza-tresnak garatzearen eta aplikatzearen alde egin du Eusko Jaurlaritzak, zailtasun-egoeratik irteteko prozesu formalak azkartuz eta inplikatutako alderdi guztiei etorkizunera begira benetako konpromisoak eskatuz.

El Gobierno Vasco apuesta por el desarrollo y aplicación de instrumentos financieros que, en base al criterio de minimización de la interferencia de las instituciones en la libre competencia, favorezca el restablecimiento de las condiciones competitivas de forma rápida y permanente, agilizando los procesos formales de salida de las dificultades y exigiendo compromisos reales de futuro a todas las partes implicadas.

Europar Batasunak uste du nahasmendu ekonomiko handia eragin duela koronabirusaren agerraldiak EBn, eta koordinazio ekonomikoa eskatzen duela ezinbestean. Horregatik, 2020ko martxoaren 13an Komunikazio bat onetsi zuen (COM(2020) 112 komunikazioa), Covid-19aren eragin ekonomikoa gutxitzera bideratutako Europako Batzordearen berehalako erantzuna jasotzen duena.

Por su parte, la Unión Europea ha considerado que dado el brote de coronavirus constituye una gran perturbación económica para la UE, requiere una coordinación económica decisiva. Por ello, el 13 de marzo de 2020 adoptó una Comunicación (COM (2020) 112) que expone la respuesta inmediata de la Comisión destinada a mitigar el impacto económico de la Covid-19.

Hala ere, EBren aurrekontua mugatua denez, estatu kideen aurrekontu nazionaletatik etorri beharko da koronabirusari eman beharreko aurrekontu-erantzun nagusia.

No obstante, dado el tamaño limitado del presupuesto de la UE, la principal respuesta presupuestaria al coronavirus deberá venir de los presupuestos nacionales de los Estados miembros.

EBren estatu-laguntzei buruzko arauei esker, estatu kideek neurri azkar eta eraginkorrak har ditzakete herritar eta enpresei laguntzeko, batez ere ETEei, Covid-19aren agerraldiaren ondorioz sortu diren arazo ekonomikoei aurre egin beharrean baitaude. Aldi berean, estatuaren laguntza eraginkorra izango dela bermatzen dute, behar duten enpresetara iritsi dadin eta dirulaguntzak eskuratzeko lehia kaltegarriak saihestu daitezen, non eta diru gehien duten estatu kideek beren ondokoek baino gehiago gastatu dezaketen, EBren barneko kohesioaren kalterako. Estatu kideek laguntza-neurri zabalak diseina ditzakete, dituzten estatu-laguntzei buruzko arauekin bat datozenak.

Las normas sobre ayudas estatales de la UE permiten a los Estados miembros adoptar medidas rápidas y eficaces de apoyo a ciudadanos y empresas, en especial las pymes, que se enfrentan a problemas económicos a causa del brote de Covid-19. Al mismo tiempo, garantizan que la ayuda estatal sea efectiva para llegar a aquellas empresas que lo necesitan y se eviten las perniciosas competiciones por las subvenciones, en las que los Estados miembros con más dinero pueden gastar más que sus vecinos, en detrimento de la cohesión dentro de la UE. Los Estados miembros pueden diseñar amplias medidas de apoyo acordes con las normas sobre ayudas estatales existentes.

Baina, gainera, EBk ezinbestekotzat jotzen du berariazko arauak onartzea krisi-egoera jakin honi aurre egiteko. Testuinguru horretan, Covid-19aren krisia dela eta ekonomia babesteko laguntzei buruzko aldi baterako esparrua (COM (2020) 1863) onetsi zuen Europako Batzordeak 2020ko martxoaren 19an; hor kokatu behar da Covid-19aren hedapenak sortu duen salbuespenezko, bat-bateko eta ustekabeko krisia. EBFTren 107.3.b) artikuluaren arabera, Batzordeak erabaki dezake «estatu kide baten nahasmendu ekonomiko larri bati konponbidea emateko» laguntzak barne-merkatuarekin bateragarriak direla.

Pero, además, la UE considera necesario adoptar normas específicas para hacer frente a esta situación de crisis determinada. En este contexto, la Comisión aprobó el 19 de marzo de 2020 el Marco Temporal sobre Ayudas en apoyo a la Economía ante la crisis del Covid-19 (COM (2020) 1863), donde se encuadra la crisis de carácter excepcional, sobrevenida e imprevista derivada de la propagación del Covid-19. Con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, la Comisión puede declarar compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a «poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro».

Era berean, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107.2.b) artikuluak eta Covid-19aren krisia dela eta ekonomia babesteko laguntzei buruzko aldi baterako esparruak ezartzen dutenaren arabera, barne-merkatuarekin bateragarriak dira hondamendi naturalek edo salbuespenezko beste gertaera batzuek eragindako kalteak konpontzeko laguntzak.

Asimismo, en virtud del artículo 107.2.b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del Marco Temporal sobre Ayudas en apoyo a la Economía ante la crisis del Covid-19 serán compatibles con el mercado interior, las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional.

Gainera, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren (EBFT) 107.3.c) artikulua kontuan hartuz, eta Salbamenduko eta berregituraketarako estatu-laguntzei buruzko zuzentarauetan zehazten denez (29. puntua), estatu-kideek likidezia-behar handiak asetzeko eta zailtasun finantzarioak dituzten enpresak babesteko zer laguntza-araubide dituzten jakinaraz diezaiokete Europako Batzordeari, baita Covid-19aren agerraldiarengatik sortutako salbuespenezko edo ezusteko egoerek eragindako kasuetan ere.

Adicionalmente sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE y como se especifica con más detalle en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración (punto 29), los Estados miembros pueden notificar a la Comisión regímenes de ayuda para satisfacer necesidades agudas de liquidez y apoyar a las empresas que se enfrenten a dificultades financieras, también debidas a circunstancias excepcionales o imprevistas como es el brote de Covid-19.

Horiek horrela, EBFTren 107.3.b) artikuluan jasotzen diren laguntzei dagokienez –estatu kide baten nahasmendu ekonomiko larriei konponbidea ematea–, EBk birritan ebatzi du nahasmenduak kasuan kasuko estatu kidearen ekonomia osoari edo zati garrantzizko bati erasan behar diola, eta ez estatu horretako eskualde batenari edo batzuenari soilik. Horren aurrean –2009an bezala, krisi ekonomiko eta finantzarioko egungo testuinguruan finantzaketarako sarbidea errazteko estatu-laguntzen neurriei aplikatu beharreko aldi baterako esparrua aplikatuta–, Espainiako gobernuak aldi baterako esparru-araubide bat jakinarazi zuen 2020-03-27an, enpresa eta autonomoei laguntzeko neurri buruzkoa, Covid-19aren agerraldi honetan ekonomiari laguntzeko. Estatu-mailako araubide horri baimena eman zion Europako Batzordearen 2020-04-02ko C(2020) 2154 Erabakiak, SA.56851 kodea (2020/N) duenak. Horrenbestez, estatu-barneko administrazioek estatu-mailako araubide horren arabera ezartzen dituzten laguntza-lerro berriak ez zaizkio banaka jakinarazi behar Batzordeari; nahikoa da horien oinarri juridikoetan araubide horri atxikitzen zaizkiola adieraztea.

En este contexto, con respecto a las ayudas enmarcadas en el artículo 107, apartado 3, letra b) del TFUE –poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro–, la UE ha dictaminado en diversas ocasiones que la perturbación debe afectar a la totalidad o a una parte importante de la economía del Estado miembro de que se trate, y no solo a la de una de las regiones o partes de su territorio. En respuesta –y al igual que ocurriera en 2009 en aplicación del Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera–, el Gobierno de España notificó el 27-03-2020 un Régimen marco nacional temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19. Dicho régimen nacional fue autorizado por la Decisión C(2020) 2154 de la Comisión Europea de 02-04-2020, código SA.56851 (2020/N). Ello significa que las nuevas líneas de ayuda que las administraciones comprendidas en el Estado establezcan conforme a este régimen nacional no tienen que ser notificadas separadamente a la Comisión, sino que bastará con que indiquen, en sus fundamentos jurídicos, que se acogen al mismo.

Agindu honek abian jartzen duen laguntza-araubidea bat dator Covid-19aren krisia dela eta ekonomia babesteko laguntzei buruzko aldi baterako esparruarekin, eta hura betetzen du –eta, ondorioz, Covid-19aren agerraldia dela eta, ekonomiaren mesedetan enpresei eta autonomoei laguntzeko neurrien estatuko aldi baterako esparrua ere bai–, eta Europako Batzordeak ezarritako laguntzen tipologiara eta laguntzak baimentzeko oinarrizko baldintzetara egokiturik dago.

El régimen de ayudas que pone en marcha la Orden es acorde y respeta el citado Marco Temporal sobre Ayudas en apoyo a la Economía ante la crisis del Covid-19 –y en consecuencia al Régimen marco nacional temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19–, adaptándose a la tipología de ayudas establecidas por la Unión Europea y sus condiciones básicas para la autorización de las mismas.

Hala, Covid-19aren hedapenak eragindako krisiak kaltetu dituen enpresak laguntzeko araubidea ezartzerakoan, Covid-19ak eragindako krisiaren aurrean ekonomiari laguntzeko aldi baterako esparruan jasotzen diren printzipioei jarraitu behar zaie, baita Europako Batzordeak 2020-04-02an baimendutako aldi baterako esparruari ere.

En este sentido, el establecimiento de un régimen para la concesión de ayudas destinadas al relanzamiento de empresas que se han visto afectadas por la crisis generada por la expansión del Covid-19 ha de seguir los principios recogidos el Marco Temporal sobre Ayudas en apoyo a la Economía ante la crisis del Covid-19, así como el Marco Nacional Temporal, autorizado por la Comisión Europea el 02-04-2020.

Horrenbestez, honako hau

Y, en virtud de ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Xedea.

Primero.– Objeto.

Agindu honen xedea da Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren industriaren eremuan Covid-19aren hedapenak sortu duen krisiaren ondorioz krisi-egoeran dauden enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko laguntzen programa bat arautzea. Bideratu Covid-19 Programa.

La presente Orden tiene por objeto regular, en el área de industria del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, un programa de ayudas destinado a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis como consecuencia de la crisis derivada de la expansión del Covid-19. Programa Bideratu Covid-19.

Bigarrena.– Baliabide ekonomikoak.

Segundo.– Recursos económicos.

1.– 20 miloi euro izango dira deialdi honen xederako bideratutako baliabide ekonomikoak, eta Eusko Jaurlaritzak Covid-19aren krisiak eragindako ondorio ekonomikoei aurre egiteko bideratu dituen ezohiko funtsetatik datoz.

1.– Los recursos económicos destinados a la finalidad de estaconvocatoria ascienden a la cantidad de 20 millones de euros y proceden de los fondos excepcionales habilitados por el Gobierno Vasco para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19.

2.– Zenbateko horrek ez du gaindituko Eusko Jaurlaritzak Covid-19aren krisiaren ondorioei aurre egiteko bideratutako ezohiko funtsen batura. Esleitutako zenbatekoa agortzen bada, gorabehera horri publizitatea ematearren, Industriako sailburuordeak ebazpena emango du. Ebazpen horretan, zenbateko hori zein egunetan agortu den adieraziko da, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Argitaratze horretatik aurrera, agortu den laguntzarako aurkezten den eskabiderik ez da onartuko.

2.– Dicho importe no podrá superar la suma de los fondos excepcionales habilitados por el Gobierno Vasco para hacer frente a las consecuencias de la crisis del Covid-19. Si se agota el importe consignado, al objeto de dar publicidad a esta circunstancia, el Viceconsejero de Industria emitirá Resolución en la que se señalará la fecha en que se ha producido el agotamiento del citado importe, publicándose la misma en el Boletín Oficial del País Vasco, no admitiéndose solicitud alguna que se presente a partir de tal publicación para la ayuda objeto de agotamiento.

3.– Aurkeztuta dauden eta izapidetzen ari diren eskabideak, 1. zenbakian zehaztutako funtsak agortu direlako artatu ezin badira, ukatu egingo dira arrazoi horrengatik berarengatik, Industriako zuzendariaren ebazpenaren bidez.

3.– Las solicitudes que estuvieran ya presentadas y en tramitación, y que no pudieran ser atendidas por agotamiento del volumen de los fondos especificado en el apartado 1 serán denegadas por tal motivo, mediante resolución de la persona titular de la Dirección deIndustria.

Hirugarrena.– Diruz lagun daitezkeen ekintzak.

Tercero.– Acciones subvencionables.

1.– Industria- eta finantza-arloa berregituratzeko eta bultzatzeko neurriak sustatuko dira, krisialdian dauden enpresei epe ertain eta luzera bideragarritasuna itzultzeko. Neurri horiek Covid-19ak eragindako krisiaren ondorioz krisi-egoeran dauden enpresek egindako bideragarritasun- edo berregituraketa-planetan sartuko dira.

1.– Se promoverá la ejecución de medidas de apoyo temporal a la reestructuración y de relanzamiento de carácter industrial y financiero que se incluyan en planes de viabilidad o reestructuración elaborados por empresas en crisis como consecuencia de la incidencia de la crisis del Covid-19, tendentes al restablecimiento de la viabilidad a medio y largo plazo de las mismas.

Diruz lagundu daitekeen egitatea Covid-19aren krisiaren ondorioz enpresaren ordainketa-ahalmenak izan duen murrizketa koiunturalaren arabera ezarriko da; besteak beste: kobrantzen eta ordainketen partiden aldaketa eta enpresaren ordainketa-betebeharrei aurre egiteko epe laburrera erabilgarri dauden baliabideen eta diruzaintzaren bilakaera kontuan hartuta, 2019ko abenduaren 31tik gehienez ere 2020ko abenduaren 31ra bitarte kutxako fluxuan eragin zuzena duten partiden egiturazko murrizketak kontuan hartuta edo enpresa-jarduerari lotutako betebeharrak berriz ordaintzeko gaitasunean eragiten dutenak kontuan hartuta.

El hecho subvencionable se establecerá en base a la disminución coyuntural de la capacidad de pago de la empresa como consecuenciade la crisis del Covid-19, entre otros, de la variación de las partidas de cobros y pagos así como la evolución de la tesorería y de los recursos disponibles a corto plazo para hacer frente a las obligaciones de pago de la empresa, a disminuciones estructurales de aquellas partidas contempladas que tengan impacto directo en el flujo de caja desde el 31 de diciembre de 2019 hasta no más allá del 31 de diciembre del 2020 y/o que impacten en la capacidad de repago de las obligaciones vinculadas a la actividad empresarial.

2.– Baldintza hauek bete behar ditu industria- eta finantza-arloa berregituratzeko eta bultzatzeko bideragarritasun-planak:

2.– El plan de viabilidad asociado a la reestructuración y de relanzamiento de carácter industrial y financiero debe cumplir las condiciones siguientes:

a) Planean jasotako neurriak aplikatzeko epeak planaren izaeraren araberakoa izan behar du, etorkizuneko ustiapen-baldintzei buruzko hipotesi errealistak oinarri hartuta. Gehienez ere, hamabi hilabetean aplikatuko dira, 2020ko urtarriletik 1etik hasita.

a) La duración de la aplicación de las medidas contempladas en el plan ha de ser ajustada a su naturaleza, partiendo de hipótesis realistas en lo que se refiere a las condiciones futuras de explotación. El límite máximo de su aplicación se establece en doce meses, desde el 1 de enero de 2020.

b) Bideragarritasunaren hobekuntzak bideragarritasun-planean jasotako barne-neurrien emaitza izan beharko du; nolanahi ere, enpresaren eraginpean ez dauden kanpoko faktore batzuetan ere oinarritu ahalko da; adibidez, prezioen edo eskariaren igoeran, baldin eta, planean jaso beharreko merkatu-azterlanean egin diren merkatuari buruzko hipotesiek gehiengoaren onespena badute.

b) La mejora de la viabilidad ha de resultar de las medidas internas contenidas en el plan de viabilidad, pudiendo basarse en factores externos como el aumento de los precios o de la demanda sobre los que la empresa no ejerza influencia, cuando las hipótesis sobre el mercado realizadas en el estudio de mercado que debe incluirse en el plan gocen de reconocimiento general.

c) Alderdi hauek hartu beharko ditu aintzat: Covid-19aren hedapenak sortutako krisiak eragin dituen inguruabarrak, enpresa-zailtasunak eragin dituztenak; dena delako produktuek merkatuan duten eskaintza eta eskariaren egoera eta izatea aurreikus daitekeen bilakaera, betiere, hipotesi baikorrak, ezkorrak eta bitartekoak adierazita eta enpresaren alderdi indartsuak zein ahuleziak kontuan hartuta.

c) Han de tener causa fundamental en las circunstancias derivadas de la crisis ocasionada por la propagación del Covid-19, que han generado las dificultades de la empresa, la situación y la evolución previsibles de la oferta y la demanda en el mercado de los productos en cuestión, y se barajarán hipótesis optimistas, pesimistas e intermedias, atendiendo, así mismo, a los puntos fuertes y débiles de la empresa.

3.– Aurrekontu zenbatetsia duen plan batean oinarrituta emango da laguntza. Esandakoa gorabehera, bideragarritasun-planean alderdi hauek jaso behar dira:

3.– La ayuda se concederá sobre la base de un plan con un presupuesto estimado. Sin perjuicio de lo anterior, el plan de viabilidad deberá incluir:

– Enpresaren egoera 2019ko abenduaren 31n.

– Situación de la empresa a 31-12-2019.

– Kutxako fluxuen eta enpresaren ustiapen-kontuaren hilabeteen araberako konparazioa, 2019ko urtarriletik 2020ko martxora bitartekoa, finantza-fluxuen narriadura agerian uzten duena.

– Comparativa por meses del periodo enero-marzo 2019 y 2020 de flujos de caja y cuenta de explotación de la empresa que evidencie un deterioro en los flujos financieros.

– Gaur egungo egoera eragin duten arrazoiak identifikatzea eta azaltzea, merkatuaren moteltzeak honako hauek eragin baititu: hornikuntzak gutxitzea, jarduerarik gabeko aldiak izatea, kontratuak galtzea, salmentak murriztea eta, ondorioz, diru-sarrerak gutxitzea, eta horrek, arrisku handian jartzen du betebeharrak ordaintzeko gaitasuna eta, beraz, enpresa bideragarri izatea. Argi eta garbi identifikatu eta kuantifikatu beharko dira eta justifikatu Covid-19aren hedapenak ekarri duen krisiak enpresaren jardueran izandako ondorioak. Besteak beste, enpresaren indarguneak eta ahulguneak jasoko dira konpainiari lotuak, baita horietako bakoitzari lotutako etorkizuneko kudeaketa-estrategiak ere.

– Identificación y explicación de las causas que han llevado a la situación actual donde la ralentización del mercado ha generado una reducción en los aprovisionamientos, periodos de inactividad, perdidas de contratos, disminución de las ventas y, en consecuencia, una reducción de los ingresos que comprometen de manera significativa la capacidad de pago de las obligaciones y con ello la viabilidad de la compañía. Será necesario identificar y cuantificar de manera clara y justificada los efectos en la actividad de la empresa de la crisis derivada de la propagación del Covid-19. Entre otros aspectos se recogerán los puntos fuertes y débiles de la empresa asociados a la compañía, y las estrategias de gestión a futuro asociadas a cada una de ellas.

– 2019ko kutxa-fluxuaren eta 2019ko galdu-irabazien kontuaren zehaztasunak, hileko eta urteko xehetasunekin.

– Detalle del flujo de caja de 2019 y la cuenta de pérdidas y ganancias de 2019 con detalle mensual y anual.

– 2020ko kutxa-fluxuaren eta 2020ko galdu-irabazien kontuaren zehaztasunak, hileko eta urteko xehetasunekin. 2020ko kutxa-fluxua kalkulatzeko, Bideratu Covid-19aren eragina eta aktibo ez-korronteen salmentari dagozkion zenbatekoak baztertu beharko dira.

– Detalle del flujo de caja anual 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias de 2020 con detalle mensual y anual. En cálculo del flujo de caja de 2020 deberá excluir el impacto del Bideratu Covid-19 y los importes inherentes a la venta de activos no corrientes.

– 2019ko ekitaldiari dagokion balantze erreala eta 2020rako aurreikuspena.

– Balance real correspondiente al ejercicio 2019 y previsión del correspondiente al 2020.

– Krisitik ateratzeko hartu beharreko neurriak (produktu berria, merkatu berriak, berriz finantzatzea, inbertsioak eta abar).

– Medidas a desarrollar para salir de la crisis (nuevo producto, nuevos mercados, refinanciación, inversiones, etc.).

– Bost urtera bitarteko agertokiak, hipotesi baikor, bitarteko eta ezkorrekin.

– Escenarios a cinco años con hipótesis optimistas, intermedias y pesimistas.

Laugarrena.– Onuradunak.

Cuarto.– Personas beneficiarias.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntza ekonomikoak jaso ahal izateko, Enpresa Txiki eta Ertainek (ETE) baldintza hauek bete beharko dituzte: erauzketetako, eraldaketako, produkzioko edo aurrekoei lotutako zerbitzu teknikoetako (produktu-prozesuari lotuak) ETE industrialak izatea, edota komunikazio eta informazioaren gizartearen arlokoak izatea, betiere krisi-egoeran badaude.

1.– Podrán acceder a las ayudas económicas previstas en la presente Orden las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) que cumplan con la característica de ser pymes industriales extractivas, transformadoras, productivas, de servicios técnicos (ligados al producto-proceso) conexos a las anteriores y las del ámbito de la sociedad de la información y las comunicaciones, y que se encuentren en situación de crisis.

2.– Honako baldintza hauek betetzen dituzten enpresak joko dira enpresa txiki eta ertaintzat (ETE):

2.– Se entenderá por pequeñas y medianas empresas –PYME– aquellas que cumplan los siguientes requisitos:

– 250 langile baino gutxiago izatea.

– Que emplee a menos de 250 personas.

– Urteko negozio-bolumena gehienez 50 milioi euro izatea, edo, bestela, urteko balantze orokorra gehienez 43 milioi euro izatea.

– Que su volumen de negocios anual no supere los 50 millones de euros, o bien, que su balance general anual no rebase los 43 millones de euros.

Beste batzuekin elkartuta edo lotuta dauden enpresen kasuan, enpresa-taldeak bete beharko ditu baldintza horiek.

En el caso de que la empresa esté asociada o vinculada con otras, los requisitos anteriores deberá cumplirlos el grupo de empresas así formado.

Aurretiaz adierazitakoaren beste edozein interpretazio egiteko, Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioan (EBAO, L124, 2003ko maiatzaren 20koa) enpresa txiki eta ertainen definizioari buruz ezarritakoa edo gomendio hori ordeztu edo aldatzeko xedapenak hartuko dira kontuan.

Para cualquier otra interpretación de lo señalado anteriormente, se tendrá en cuenta lo establecido en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas (DOUE, L 124, de 20 de mayo de 2003), o las disposiciones que la sustituyan o modifiquen.

3.– Krisi-egoeran daudela ulertuko da, baldintza hauek betetzen direnean: enpresak ezin izatea galerak estali bere finantza-baliabideen bidez edo akziodun zein hartzekodunak emateko prest dauden baliabideen bidez eta, kanpoko esku-hartzerik izan ezean, galera horiek epe labur edo ertainean desagerpen ekonomikora eramatea.

3.– Se entenderá que se encuentran en una situación de crisis cuando sean incapaces, mediante sus propios recursos financieros o con los que estén dispuestos a aportar sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, de no mediar una intervención exterior, a su desaparición económica casi segura a corto o medio plazo.

Bosgarrena.– Onuradunen betekizunak.

Quinto.– Requisitos de las personas beneficiarias.

1.– Onuradun izateko, eskatzaileek betekizun hauek bete beharko dituzte:

1.– Para ser beneficiarias, las personas solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Kalteak izan dituen lantoki edo ustiaketa-zentro bat izatea Euskal Autonomia Erkidegoan.

a) Contar con un centro de trabajo y/o explotación afectado, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Enplegu-galerarik ez izatea.

b) Que no tuviera una destrucción de empleo.

c) Batez beste 20 langile baino gehiago izatea enplegatuta.

c) Que el número medio de personas empleadas sea superior a veinte.

2.– Laguntzak eman ahal izango zaizkie zailtasunetan ez dauden enpresei eta 2019ko abenduaren 31n zailtasunetan ez zeudenei baina geroago, Covid-19aren agerraldiaren ondorioz, zailtasunetan sartu zirenei.

2.– Las ayudas podrán concederse a empresas que no están en dificultades y a empresas que no estaban en dificultades a 31 de diciembre de 2019, pero que se entraron en dificultades posteriormente como consecuencia del brote de Covid-19.

3.– Ezin izango dira onuradun izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan zehazten diren egoeretako batean dauden erakundeak.

3.– No podrán obtener la condición de personas beneficiarias las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.– Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituzten erakundeek bakarrik lortu ahal izango dituzte agindu honetan jasotako dirulaguntzak.

4.– Solo podrán acceder a las subvenciones contempladas en la presente Orden las entidades que se encuentren al corriente de sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social.

5.– Ezingo dira onuradun izan berreskuratzeko agindu bat oraindik betetzeko duten erakundeak, Europar Batasuneko Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta merkatu bateratuarekin bateraezina dela.

5.– No podrán obtener la condición de personas beneficiarias las entidades sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

6.– Dirulaguntzen onuradun izateko, erakunde eskatzaileek nortasun juridiko propioa eta jarduteko gaitasun nahikoa izan behar dute, eta ez dira egon behar zigor- eta administrazio-arloan dirulaguntzak edo dirulaguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ez eta hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean ere, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barnean direla, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedaturikoari jarraikiz.

6.– Para ser beneficiarias de las subvenciones, las entidades solicitantes han de tener personalidad jurídica propia, suficiente capacidad de obrar y no estar sancionadas penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o subvenciones públicas, ni estar incursas en prohibición legal alguna que las inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

7.– ETEek ere, onuradun izateko, bete egin beharko dituzte Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 2.3 artikuluak ezartzen dizkien betebeharrak, Administrazioarekin kontratuak eta hitzarmenak egiten dituzten erakundeei eta harengandik laguntzak jasotzen dituztenei ezartzen zaizkienak, hala nola tratu berdinean oinarritutako printzipioaren mende jardun beharra, aukera-berdintasuna eta langileen aniztasunari eta diferentziei zor zaien errespetua.

7.– Igualmente para ser beneficiarias, las Pymes deberán cumplir las obligaciones impuestas por el artículo 2.3 la Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de Mujeres y Hombres a las entidades que contratan, convenían o reciben ayudas de la Administración, entre las que se encuentra la obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de sus trabajadoras y trabajadores.

8.– Emandako dirulaguntza guztia likidatu arte bete beharko dira dirulaguntza hauen onuradun izateko betekizunak.

8.– Las condiciones para poder ser beneficiarias de estas subvenciones habrán de mantenerse hasta la liquidación de la subvención concedida.

9.– Horrez guztiaz gainera, eskatzaileek agindu honen hamargarren ebazpen-zatian ezarritakoa bete beharko dute.

9.– Las solicitantes deberán cumplir, además, lo dispuesto en el resuelvo décimo de la presente Orden.

Seigarrena.– Berregituraketa Plana finantzatzeko laguntzak emateko prozedura eta laguntzen izaera.

Sexto.– Naturaleza y procedimiento de concesión de las Ayudas para la financiación del Plan de Reestructuración.

1.– Eman beharreko laguntzak aurrerakin itzulgarrien bidez gauzatuko dira, eta publikotasun-, lehia- eta objektibotasun-printzipioei jarraituz emango dira, betiere espedientea osatuta dagoen unearen arabera, lehiaketaren teknika erabili gabe, agindu honen 2.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

1.– Las ayudas a conceder se materializarán a través de anticipos reintegrables y se otorgarán bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, en función del momento en que el expediente esté completo sin utilizar la técnica concursal, conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la presente Orden.

2.– Laguntzak esleitzeko, ondoz ondoko konkurrentziaren prozedura erabiliko da; beraz, laguntzak esleitzeko, espedientea osatuta dagoen uneko hurrenkerari erreparatuko zaio, eta Agindu honetako bigarren ebazpen-zatian ezarrita dauden funts guztiak amaitzen diren arte esleituko zaizkie laguntzak agindu honetan xedatutakoa betetzen duten eskatzaile guztiei.

2.– Para la adjudicación de las ayudas, el procedimiento a utilizar será el de concurrencia sucesiva, que supone la adjudicación, de forma ordenada en función del momento en el que el expediente esté completo, a todos los solicitantes que cumplan con lo dispuesto en la presente Orden hasta el agotamiento total de los fondos previstos en el resuelvo segundo de la presente.

Zazpigarrena.– Laguntzen zenbatekoa.

Séptimo.– Cuantía de las ayudas.

1.– Laguntzaren zenbatekoa 2020ko ekitaldirako aurrekontuan sartutako kutxako fluxu negatiboaren % 100era iritsi ahal izango da. Fluxu hori laguntza honetarako 2020ko abenduaren 31n aurrekontuan sartutako planean aurkeztua behar da, eta hurrengo artikuluan ezarritakoaren arabera kalkulatu da, gehienez ere 800.000 euroko mugarekin. Hala, plana 12 hilabetera egikaritzea aurreikusi da, 2020ko urtarrilaren 1etik hasita.

1.– El importe de la ayuda podrá alcanzar hasta el 100% del flujo de caja negativo presupuestado para el ejercicio 2020, presentado en el plan presupuestado para la presente ayuda a 31 de diciembre de 2020, calculado en función de lo establecido en el artículo siguiente y con un límite máximo de 800.000 euros. Habiendo contemplado así el plan ejecutado a 12 meses a contar desde el 1 de enero de 2020.

2.– Laguntzaren zenbatekoa eta intentsitatea diru-sarreren eta gastuen kontu-sailen bilakaeraren ondorioz konpainiak izaten duen ordaintzeko ahalmenaren aldaketara mugatuko dira, konpainia berregituratzea edo bideragarri izatea ahalbidetu dadin.

2.– El importe y la intensidad de la ayuda deberán limitarse a la variación de la capacidad de pago de la compañía derivada de la evolución de las partidas de ingresos y gastos para permitir la reestructuración o viabilidad de la compañía.

Zortzigarrena.– Laguntzen bateragarritasuna.

Octavo.– Compatibilidad de las ayudas.

Agindu honetan ezarritako laguntzak bateragarri izango dira beste erakunde edo administrazio publiko batzuek helburu berbererako emaniko beste laguntza batzuekin. Agindu honen bidez ematen diren laguntzak bateragarriak dira Europako Batzordearen 2020ko martxoaren 13ko komunikazioan onartutako gainerako laguntzekin; laguntza horiek Covid-19aren agerraldiari erantzun ekonomiko koordinatua emateko onartu zen, eta Estatuko Laguntzen Aldi Baterako Esparrua ezarri zuen.

Las ayudas establecidas en la presente Orden serán compatibles con ayudas otorgadas por otros Entes o Administraciones Públicas en las que se contemple la misma finalidad. Las ayudas concedidas en virtud de esta orden, podrán acumularse con el resto de ayudas aprobadas en la comunicación con la respuesta económica coordinada al brote de Covid-19, de 13 de marzo de 2020, de la Comisión, mediante la cual establece el Marco Temporal de Ayudas de Estado.

Bederatzigarrena.– Eskabideak eta gainerako agiriak aurkeztea. Izapidetze telematikoa.

Noveno.– Presentación de Solicitudes y demás documentación. Tramitación Telemática.

1.– Eskabideak aurkezteko epea deialdiaren agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo eguneko 09:00etan hasiko da, eta agindu honen bigarren ebazpen-zatian jasotako funts guztiak agortzen direnean amaituko da, edo, bestela, 2020ko azaroaren 30eko 15:00etan.

1.– El plazo para la presentación de las solicitudes, se iniciará a las 09:00 horas del día siguiente al de la publicación de la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará con el agotamiento total de los fondos recogidos en el resuelvo segundo de la presente Orden, o el 30 de noviembre de 2020 a las 15:00 horas.

2.– Eskabideak aurkeztea, errekerimenduak, jakinarazpenak eta agindu honetan jasotako gainerako kudeaketak bitarteko elektronikoen bidez egingo dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 14.2 artikuluaren arabera.

2.– Tanto la presentación de las solicitudes, como los requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta Orden se efectuarán por medios electrónicos, de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskabideak aurkezteko, inprimaki-eredu normalizatua erabiliko da, helbide hauetan eskuragarri dagoena: gaztelaniaz, http://www.euskadi.eus/industria; euskaraz, http://www.euskadi.eus/industria

Las solicitudes, se presentarán mediante instancia según el modelo normalizado que está disponible en la dirección web castellano http://www.euskadi.eus/industria euskera

3.– Eskabideak eta erantzukizunpeko adierazpenak bitarteko elektronikoen bidez izapidetzeko jarraibideak eta gainerako ereduak eskuragarri daude egoitza elektroniko honetan: http://www.euskadi.eus/industria. Era berean, espedienterako sarbidea eta eskabidearen osteko gainerako izapideak kanal elektronikoaren bidez egingo dira, helbide honen bitartez: http://www.euskadi.eus/nirekudeaketak.

3.– Las especificaciones de cómo tramitar, por el canal electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables y los demás modelos están disponibles en la siguiente sede electrónica: http://www.euskadi.eus/industria. El acceso al expediente y demás trámites posteriores a la solicitud, se realizarán por canal electrónico, a través de la dirección http://www.euskadi.eus/misgestiones

4.– Eskabidea osatzeko, pertsona edo erakunde eskatzailearen sinaduraz gain, agiri hauek aurkeztu behar dira: ebazpen-zati honen 7. eta 8. zenbakietan aipatzen den dokumentazio osagarria, eta Administrazioak eska dezakeen beste edozein agiri, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legean xedatutako moduan.

4.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o entidad solicitante, la documentación soporte a la que se refieren los siguientes apartados 7 y 8 del presente resuelvo y cualquiera otra que pudiere ser exigida por la Administración en los términos dispuestos en Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskabidea ordezkari bitartez egiten bada, ordezkaritza egiaztatu beharko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Eskabidea, eskatzen den dokumentazioarekin batera, aukeratzen den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da. Ildo horretatik, eskatzaile bakoitzak hautatutako hizkuntza erabiliko da dirulaguntza eskabidea aurkeztu ondoko jardueretan eta prozedurak irauten duen bitartean, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeari jarraikiz.

5.– La solicitud, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de subvenciones, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Dirulaguntza eskaera bat aurkeztearekin baimena ematen dio eskatzaileak organo emaileari zuzenean eskura ditzan zerga-betebeharren eta gizarte-segurantzarekiko betebeharren gaineko egiaztapenak. Dena den, erakunde eskatzaileak espresuki uka dezake horretarako baimena. Kasu horretan, berak aurkeztu beharko ditu betebehar horiek betetzen dituela egiaztatzeko ziurtagiri elektronikoak.

6.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización de la entidad solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, la entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento. En este caso deberá aportar por su cuenta la certificación electrónica del cumplimiento de las citadas obligaciones.

7.– Halaber, dokumentu hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

7.– Así mismo, deberán presentar:

a) Enpresaren eraketa-eskritura, bai eta estatutuena ere, zeinak eskumeneko erregistroan behar bezala inskribatuta egin behar baitute, eta ondorengo aldaketena, halakorik balego.

a) Escritura de constitución de la empresa, así como de los estatutos debidamente inscritas en el registro competente, y de sus modificaciones posteriores.

b) Identifikazio Fiskaleko Txartela.

b) Tarjeta de identificación fiscal.

c) Eskatzailearen ordezkaritza-ahalordea.

c) Poder de representación de la persona solicitante.

d) Azken bi ekitaldietako Urteko Kontu Auditatuak; horiek izan ezean, Sozietate Zergaren azkeneko bi aitorpenak.

d) Cuentas Anuales Auditadas de los dos últimos ejercicios o, en su defecto, de las dos últimas declaraciones del Impuesto de Sociedades.

e) Erantzukizunpeko adierazpena, enpresaren aktiboak osatzen dituzten ondasunak edo eskubideak zehazten dituena, ekoizpen-prozesuari lotuta dauden edo ez gorabehera, eta balorazio-irizpide orokorren araberako balorazio eguneratua jasotzen duena, bai eta haien kargen zehaztapena ere.

e) Declaración responsable de los bienes o derechos que componen los activos de la empresa, estén o no afectados al proceso de producción, con la valoración actualizada, de acuerdo con los criterios generales de valoración, y detalle de las cargas que soportan.

8.– Eskatzaileak gezurrezko daturen bat ematen badu eskaeran eta, bereziki, erantzukizunpeko adierazpenetan, administrazio-zigorrak eta zigor penalak ezarri ahal izango zaizkio, indarrean dagoen zigor-araubideari jarraituz. Gezurrezko datuak emateak agindu honetan aipatzen diren laguntzak jasotzeko eskubidea galtzea ekarriko du, eta jaso ahal izan dituzten kopuruak itzuli beharko dira.

8.– Si la solicitante falseara cualquiera de los datos incluidos en la solicitud y, en especial, en las declaraciones responsables, se verá sometida al régimen sancionador, tanto administrativo como penal vigente. Tal falsedad, conllevará la pérdida del derecho a las ayudas contempladas en esta Orden con la obligación de reintegro de las cantidades que hubieran podido percibir.

9.– Eskatutako dokumentazioa administrazio honetan edo beste batean entregatzen denean eta eskatzaileak berariaz deklaratzen badu dokumentu horietan ez dela aldaketarik egin, aurkeztutzat joko dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 3. zenbakian ezarritakoarekin bat.

9.– Cuando la documentación requerida haya sido entregada en esta o en cualquier otra Administración y siempre que el solicitante declare expresamente que no ha existido modificación alguna en los citados documentos, estos se considerarán como presentados, conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskatzaileak adierazi beharko du zein administraziotan eta zein unetan aurkeztu diren. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake laguntza-eskabidean inplizituki dagoen baimen hori, eta, hala egiten badu, dokumentazioa aurkeztu beharko du.

La persona solicitante deberá indicar la Administración donde hayan sido presentados y el momento en que se hayan presentados. No obstante, la persona solicitante podrá denegar expresamente este consentimiento implícito en la solicitud de ayuda, en cuyo caso deberá de aportar la documentación.

10.– Nolanahi ere, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren Industria Garatzeko Zuzendaritzak, laguntza-programa kudeatzeko organoa denez, beste edozein agiri edo informazio eskatu ahal izango dio enpresa eskatzaileari, beharrezkotzat jotzen badu hark aurkeztutako eskabidea behar bezala ulertu, ebaluatu eta tramitatu ahal izateko. Arau honetan berariaz aurreikusi ez diren gaietan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoa aplikatuko da.

10.– En cualquier caso, la Dirección de Desarrollo Industrial del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, es el órgano gestor del programa de ayudas y podrá requerir a la empresa solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada, señalándose que, en lo no expresamente previsto en la presente norma, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Hamargarrena.– Akatsak zuzentzea.

Décimo.– Subsanación.

Eskabideak betekizun guztiak betetzen ez baditu, Industria Garatzeko Zuzendaritzak interesdunari jakinaraziko dio hamar egun balioduneko epea duela hutsa zuzentzeko edo beharrezko agiriak eransteko. Halaber, adieraziko dio horrela egin ezean atzera egin duela ulertuko dela, Industria Garatzeko zuzendariak ebazpena eman ondoren eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Si las solicitudes no reúnen todos los requisitos, la Dirección de Desarrollo Industrial requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución del Director de Desarrollo Industrial, dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Hamaikagarrena.– Laguntza emateko ebazpena.

Decimoprimero.– Resolución de concesión de ayuda.

1.– Industria Garatzeko zuzendariak emango ditu laguntza-programa honi dagozkion ebazpenak.

1.– Le corresponde al Director de Desarrollo Industrial dictar las resoluciones que resuelvan el presente programa de ayudas.

2.– Laguntzak emateko ebazpenean alderdi hauek zehaztuko dira:

2.– Con respecto a la concesión de las ayudas, la resolución especificará lo siguientes extremos:

a) Onuradunen izena edo izen soziala, eta IFZ edo NANa.

a) Nombre o denominación social de la persona beneficiaria, NIF o DNI.

b) Lagundu nahi den bideragarritasun-plana garatzeko zer neurri hartuko diren.

b) Las medidas de desarrollo del plan de viabilidad objeto de apoyo.

c) Neurriak ezartzeko epeak.

c) El plazo de ejecución de las medidas.

d) Laguntzak jasoko dituenak zer baliabide erabiliko dituen plana burutzeko.

d) Los recursos con los que las beneficiarias de las ayudas contribuyan a su realización.

e) Laguntzaren zenbatekoa.

e) El importe de la ayuda.

3.– Eskabideak laguntzak jaso ahal izateko baldintzak betetzen ez baditu, Industria Garatzeko zuzendariak laguntza ukatzeko ebazpena emango du, eskatzailearen izena edo izen soziala, IFZ edo NANa eta laguntza ukatzeko arrazoia adieraziz.

3.– Si la solicitud no cumple los requisitos para poder acceder a las ayudas, el Director de Desarrollo Industrial dictará resolución denegatoria de la ayuda solicitada, indicando nombre o denominación social de la persona solicitante, NIF o DNI y motivo de la denegación.

4.– Eskabidea aurkeztu eta hurrengo egunetik aurrera gehienez ere sei hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da ebazpena. Epe hori bukatuta berariazko ebazpenik eman ez bada, interesdunek eskabideak onartu egin direla ulertu beharko dute, Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legaren 24. artikuluan ezarritakoari jarraituz. Nolanahi ere, administrazioak ebazpen espresua eman beharko du eskatutako laguntzari buruz, aipatutako 24. artikuluaren 3. apartatuan aurreikusitako moduan.

4.– La Resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de tres meses desde el día siguiente en el que se presente la solicitud, transcurrido el cual sin resolución expresa, las personas interesadas podrán entender estimadas sus solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la resolución expresa que la administración debe dictar con relación a la ayuda solicitada, en la forma prevista en el apartado 3 del citado artículo 24.

5.– Dirulaguntza emateko, ezinbestekoa izango da amaiera ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiei.

5.– La concesión de las ayudas quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

6.– Onartzeko edo ezesteko ebazpenaren aurka, gorako errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Industria Garatzeko sailburuordeari hilabeteko epean, ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, edo, hiru hileko epean administrazio-isiltasunaren ondorioak gertatu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluek xedatzen dutenarekin bat.

6.– Contra la Resolución de estimación o desestimación, podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Desarrollo Industrial, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de dicha resolución, o en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.– Laguntza emateko ebazpena eskatzaile bakoitzari jakinarazteaz gain, onuradunen eta laguntzen zenbatekoen zerrenda ere argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 49.2 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

7.– Sin perjuicio de la notificación individual a los solicitantes, de las Resoluciones de concesión de ayuda, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de los beneficiarios e importe de la ayuda concedida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

Hamabigarrena.– Onuradunen betebeharrak.

Decimosegundo.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Agindu honetan araututako laguntzen onuradunek indarrean dagoen araudia bete beharko dute, betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 50.2 artikuluan eta 14. eta 18. artikuluetan ezarritako betebeharrak aparte utzi gabe; era berean, beste baldintza hauek ere errespetatu beharko dituzte:

Las personas beneficiarias de las ayudas recogidas en la presente Orden, deberán cumplir la normativa vigente, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y en el artículo 14 y 18; asimismo deberán respetar las siguientes obligaciones:

1.– Emandako laguntza onartzea. Hala, bada, laguntza eman izanaren jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean enpresa onuradunek esanbidez eta idazki bidez laguntzari uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat joko da.

1.– Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la ayuda, las empresas beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Berregituraketa-planean jasotako neurriak bete eta justifikatzea. Neurria burutu eta gehienez ere hilabeteko epean justifikatu beharko da neurriak gauzatu izana; horrez gainera, onartutako planean jasotako gauzatze-epea bukatzen denean enpresak gauzatze-maila justifikatzeko txosten bat aurkeztu beharko du.

2.– Cumplimiento y justificación de las medidas incluidas en el plan de reestructuración. La ejecución de las medidas deberá justificarse con un mes de posterioridad, como máximo, a la realización de cada una de ellas, sin perjuicio de que al finalizar el periodo de ejecución de las mismas contemplado en el plan aprobado, la empresa deba presenta una justificación de su grado de ejecución.

3.– Laguntza hori eman den helbururako erabiltzea.

3.– Utilizar la ayuda para la finalidad para la que ha sido concedida.

4.– Berregituraketa-plana gauzatzen ari den bitartean eta laguntza itzultzeko epea bukatu arte, enpresaren urteko kontuen txostena ikuskatuta bidali behar da Industria Garatzeko Zuzendaritzara, txostena onartu eta ondorengo hilabeteko epearen barruan.

4.– Enviar a la Dirección de Desarrollo Industrial durante el periodo de ejecución del plan de reestructuración y de devolución de la ayuda el informe de cuentas anuales auditadas de la empresa en el plazo de un mes desde su aprobación.

5.– Era berean, enpresa onuradunak dokumentazio osagarria ere bidali beharko du Industria Garatzeko Zuzendaritzara, halakorik eskatzen bazaio, Administrazioak egoki iritzitako egiaztapen guztiak egin ditzan berregituraketa-planaren garapenaz eta egikaritzeaz.

5.– Igualmente, remitir a la Dirección de Desarrollo Industrial la información complementaria que les sea solicitada, para que la Administración pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas en relación con el desarrollo y ejecución del plan de reestructuración.

6.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari beren betekizunak betetzen ari direla eskatzen duten informazioa ematea, agindu honen kargura jasotako dirulaguntzari dagokionez.

6.– Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de la ayuda recibida con cargo a esta Orden.

7.– Industria Garatzeko Zuzendaritzari dirulaguntza emateko kontuan hartutako edozein gorabehera objektiboren zein subjektiboren aldaketa jakinaraztea.

7.– Comunicar a la Dirección de Desarrollo Industrial la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la ayuda.

8.– Xede bera duten eta bestelako administrazio edo erakunde publiko zein pribatuetatik jasotako laguntza edo dirulaguntzen, diru-sarrera edo baliabideen berri ematea Industria Garatzeko Zuzendaritzari.

8.– Comunicar a la Dirección de Desarrollo Industrial la obtención de subvenciones o subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

9.– Bere egitea Administrazioarekin kontratuak eta hitzarmenak egiten dituzten erakundeei eta harengandik laguntzak jasotzen dituztenei Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezartzen dizkien betebeharrak, hala nola tratu berdinean oinarritutako printzipioaren mende jardun beharra, aukera-berdintasuna eta langileen aniztasunari eta desberdintasunei zor zaien errespetua.

9.– Asumir las obligaciones impuestas por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres, a las entidades que contratan, convenían o reciben subvenciones de la Administración, entre las que se encuentra la obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de sus trabajadoras y trabajadores.

10.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren 50.2 artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutakoa), Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta horiek garatzeko arauetan aurreikusitakoaren arabera eska daitekeen beste edozein betebehar.

10.– Cualquier otra obligación exigible conforme a lo previsto en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

Hamahirugarrena.– Laguntza ordaintzea.

Decimotercero.– Abono de la ayuda.

Dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi ostean, eman daitekeen dirulaguntzaren % 100 ordainduko da, hamahirugarren ebazpen-zatiaren 1. paragrafoan adierazitako epea igaro ondoren, betiere espresuki uko egiten ez bazaio.

El abono de la ayuda reintegrable, se realizará, al 100%, tras la notificación de la resolución de concesión, una vez transcurrido el plazo expresado en el resuelvo decimotercero, parrado 1, sin mediar renuncia expresa.

Hamalaugarrena.– Laguntza justifikatzea.

Decimocuarto.– Justificación de la ayuda.

Enpresak 12 hilabeteko epean egindako jarduerak adierazi, justifikatu eta dokumentatu beharko ditu aldi hori amaitu eta hurrengo hilabetean, Industria Garatzeko Zuzendaritzak azter ditzan eta balorazio bat egin dezan, dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintza guztiak betetzen direla ziurtatzeko, bai eta arau honetan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan eta hurrengoetan, eta aplikagarri diren gainerakoetan ezarritako betekizunak eta betebeharrak betetzen direla ziurtatzeko ere.

La empresa deberá indicar y justificar las actuaciones realizadas durante el periodo de 12 meses establecido y documentarlas, al mes siguiente de la finalización de dicho periodo, con el objeto de que la Dirección de Desarrollo industrial las analice y establezca una valoración de conformidad con el cumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en la resolución de concesión, los requisitos y obligaciones establecidas en esta norma, en el artículo 37, y siguientes, de la Ley 38/2013 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normas de aplicación,

Hamabosgarrena.– Laguntza itzultzea.

Decimoquinto.– Reintegro de la ayuda.

Prozedura honen bitartez itzuliko da dirulaguntza:

El reintegro de la ayuda se efectuará conforme al siguiente procedimiento:

1.– Egindako aurrerakinen itzulketek izaera finkoa izango dute, eta aldian-aldian ordainduko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiaren kontu batean bost urtean. Lehenengo ordainketaren epemuga baino lehen jakinaraziko da zer kontutan egin ordainketa. Kontua ez emateak ez du esan nahi dagokion ordainketa egin behar ez denik, eta onuradunak eskatu beharko dio kontu hori emateko organo kudeatzaileari.

1.– Los reintegros de los anticipos realizados tendrán la consideración de carácter fijo y se harán efectivos periódicamente, durante cinco años, en la cuenta de la Tesorería General del País Vasco, que será notificada con anterioridad al vencimiento del pago del primer abono. La no comunicación de la cuenta no exonera del correspondiente pago, quedando el beneficiario obligado a recabar del órgano gestor la citada cuenta.

2.– Honela itzuliko da urte bakoitzean itzuli beharreko zenbatekoa: bideragarritasun-plana gauzatzeko ezarritako epea amaitu eta gero, enpresek urtebeteko gabealdia izango dute itzulketak egiten hasi aurretik. Hau da, lehenengo itzulketa 2022an egingo da, eta gainerakoak elkarren segidan, bosgarren urtera arte.

2.– El importe a reintegrar para cada una de las anualidades se realizará de la siguiente manera: una vez finalizado el plazo establecido para la ejecución del plan de viabilidad, las empresas contarán con un año de carencia antes de iniciar las devoluciones. Esto es, el primer reintegro se hará efectivo en el año 2022 y el resto consecutivamente hasta el quinto año.

3.– Ordaindutako aurrerakina modu finkoan itzuliko da: urtean bosten bat. Urtean bi itzulketa egingo dira. Otsailean urteari dagokion % 50 itzuliko da, eta uztailean, beste % 50a.

3.– El importe pagado será reintegrado, con carácter fijo, a razón de una quinta parte del mismo, cada año. Se realizarán dos reintegros anuales. Durante el mes de febrero el 50% del correspondiente año y el otro 50% durante el mes de julio.

4.– Bi itzulketa horiek egiten direnean, eta itzulketak egiten diren ekonomia-ekitaldiko uztaileko azken egun balioduna baino lehen, enpresak egindako banku-transferentzien kopia bat bidali beharko dio industria-garapenaren arloko eskumena duen zuzendaritzari.

4.– Efectuados los dos reintegros citados, y antes del último día hábil del mes de julio del ejercicio económico en que se han realizado los mismos, la empresa deberá remitir a la Dirección competente en materia de Desarrollo Industrial, una copia de las transferencias bancarias realizadas.

5.– Urteko itzulketak egin ondoren, urteko likidazio-txostena idatziko du Administrazioak, eta txosten horretan azalduko du zer diferentzia egon den Administrazioaren alde edo aurka –halakorik egonez gero– eta zer interes aplikatu den (interesik aplikatu bada). Diferentzia horiek hurrengo autolikidazioan konpentsatuko dira, behin betiko likidazio-txostenean ezarritako eran. Diferentziak Administrazioaren aurkakoak izanez gero, egoki diren interesak aplikatu beharko dira, enpresa onuradunak oker egindako autolikidazioa egin zenetik aurrera. Diferentziak azken autolikidazioan aurkituko balira, enpresa onuradunak, hiru hileko epean, autolikidazio hori zuzendu eta erregularizatu egin beharko luke, eta dagokion kopurua itzuli, baita onuradunak autolikidazio okerra egin zuenetik ezargarriak diren legezko interesak ere. Hori guztia abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duenak, xedatutakoaren arabera.

5.– Tras los reintegros anuales, la Administración redactará un informe de liquidación, anual, reflejando, si las hubiera, las diferencias existentes, a favor o en contra de la Administración, así como la aplicación de posibles intereses, en su caso. Las mismas, serán compensadas en la siguiente autoliquidación y en los términos que se establezcan en el informe de liquidación definitiva. Cuando las diferencias sean en contra de la Administración será de aplicación los intereses que correspondan, desde la fecha en que se realizó la autoliquidación incorrecta por parte de la empresa beneficiaria. Si las diferencias se detectasen en la última autoliquidación, la empresa beneficiaria vendrá obligada, en un plazo de tres meses, a corregir y regularizar la misma, reintegrando las cuantías que correspondan más los intereses legales que fueran de aplicación desde el momento mismo en que se produjo la autoliquidación incorrecta por parte del beneficiario, todo ello según lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hamaseigarrena.– Ez-betetzeak.

Decimosexto.– Incumplimientos.

Erakunde onuradunak betetzen ez baditu laguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintzak, arau honetan ezarritako betekizunak eta betebeharrak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2013 Lege Orokorraren 37. eta hurrengo artikuluetakoak, eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan ezarritakoak, industria-garapenaren arloan eskuduna den zuzendaritzako titularrak, ez-betetze espedientea egin eta interesdunari entzun eta gero, administrazio-ebazpen bidez deklaratuko du onuradunak dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdu duela, eta, hala badagokio, jasotako dirulaguntzaren printzipala eta berandutze-interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari bi hilabeteko epean itzuli behar dizkiola, betiere honako xedapen hauetan ezarritakoari jarraituz: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren 4.1 artikuluan. Aipatutako zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

En los supuestos en que la entidad beneficiaria incumpliera cualquiera de las condiciones establecidas en la resolución de concesión, los requisitos y obligaciones establecidas en esta norma, en el artículo 37, y siguientes, de la Ley 38/2013 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normas de aplicación, la persona titular de la Dirección competente en materia de Desarrollo Industrial, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia a la interesada, declarará, mediante resolución administrativa, la pérdida del derecho a la subvención y, en sucaso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, en el plazo de dos meses, el principal de las subvenciones percibidas, así como los intereses de demora por razón de subvención que correspondan, de conformidad y en los términos establecidos en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el artículo 4.1 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

Hamazazpigarrena.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Decimoséptimo.– Alteración de las condiciones de la ayuda.

Laguntza emateko kontuan izan diren baldintzak aldatzen badira, eta beste edozein administraziotatik edo erakunde publiko edo pribatutatik laguntza gehiago lortzen bada, eta bestelako diru-sarrerak badaude helburu bera lortzeko, laguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y en todo caso la obtención concurrente de ayudas o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Salbuespen gisa, enpresak hala eskatzen eta justifikatzen badu, planean jasotako neurriak aldatu ahal izango dira, betiere aldaketa horiek hasieran onartu zen plana hutsaltzen ez badute; edo enpresak egin beharreko ekarpenak aldatu ahal izango dira; edo plana gauzatzeko ezarritako epeen luzapena eman ahal izango da –luzapen hori ez da izango hasieran ezarritako epearen erdia baino luzeagoa–; era berean, aurrerakinak itzultzeko epeak atzeratu ahal izango dira, betiere emandako arrazoiek hala justifikatuta.

Excepcionalmente, previa solicitud y justificación por parte de la empresa, se podrá conceder una modificación de las medidas incluidas en el plan, siempre y cuando las mismas no desvirtúen el plan inicialmente aprobado; o de las aportaciones a efectuar por aquella; o una prórroga de los plazos establecidos para su realización no superior a la mitad del periodo inicialmente establecido, o un aplazamiento de los periodos de reintegro de los anticipos, siempre que las razones alegadas así lo justifiquen.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek ondorioak izango ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 3a.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de abril de 2020.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental