Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

44. zk., 2020ko martxoaren 4a, asteazkena

N.º 44, miércoles 4 de marzo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
1322
1322

20/2020 DEKRETUA, otsailaren 25ekoa, zeinaren bidez garatzen baita motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako giza eskubideen urraketen biktimen errekonozimendu eta erreparaziorako prozedura.

DECRETO 20/2020, de 25 de febrero, de desarrollo del procedimiento para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, producidas en un contexto de violencia de motivación política.

Uztailaren 28ko 12/2016 Legeak errekonozimendua eta erreparazioa eman zien Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria-egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei, eta, ondoren, apirilaren 4 ko 5/2019 Legeak aldatu zuen uztailaren 28ko 12/2016 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria-egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateari buruzkoa. Bada, 5/2019 Lege horrek arautzen du motibazio politikoko indarkeria-egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei eman beharreko errekonozimendurako eta, hala badagokio, erreparaziorako eskubideen konfigurazioa.

La Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre 1978 y 1999, que resultó modificada por la Ley 5/2019, de 4 de abril, de modificación de La Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre 1978 y 1999, regula la configuración de los derechos al reconocimiento y, en su caso, a la reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos mencionadas.

Uztailaren 28ko 12/2016 Legeak xedatutakoaren arabera, biktimatzat jotzeak beti sortuko du biktima-izaera publikoki aitortzeko eskubidea, eta, lege horretan berariaz aurreikusitako kasuetan, baita erreparaziorako eskubidea ere, hots, ordain ekonomikoa, eta, hala behar bada, osasun-asistentzia jasotzeko eskubidea, gertatutako giza eskubideen urraketen ondorioz jasandako kalteak gainditzeko.

Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 12/2016, de 28 de julio, la declaración de víctima implicará, en todo caso, el derecho al reconocimiento público de la condición de víctima y, en aquellos casos expresamente previstos en la misma, el derecho a la reparación, que comprenderá una compensación económica y, cuando proceda, una asistencia sanitaria para superar los daños sufridos como consecuencia de las vulneraciones de derechos humanos.

Uztailaren 28ko 12/2016 Legean aintzatetsitako eskubideak aitortzeko prozedura orokorra haren IV. kapituluan araututakoa da.

El procedimiento general para la declaración de los derechos reconocidos en la Ley 12/2016, de 28 de julio, se regula en su Capítulo IV.

Halaber, uztailaren 28ko 12/2016 Legeak ezartzen du araudia atzeraeraginez aplikatuko zaiela, nahiz eta ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren 2.2 artikuluan ezarritako baldintzak bete, dekretu horrek babestu ez zituen biktimei (107/2012 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan, 1960tik 1978ra bitartean, motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen urraketen ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitortzekoa eta biktima horiei ordainak ematekoa).

Además, la Ley 12/2016, de 28 de julio, prevé su aplicación retroactiva a víctimas no amparadas por el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978, en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que cumplan todos los requisitos señalados en su artículo 2.2.

Era berean, apirilaren 4ko 5/2019 Legeak hamabi hileko aparteko epea ezartzen du, ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuan ezarritako baldintzak bete arren, errekonozimendua eta erreparazioa eskatu ez zutenek edo epez kanpo egin zutenek berriz ere eskatzeko aukera izan dezaten.

Asimismo, la Ley 5/2019, de 4 de abril, establece un plazo extraordinario de doce meses, para que se acojan a ella todas aquellas víctimas que, aun cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 107/2012, de 12 de junio, no hubieran solicitado su reconocimiento y reparación o lo hubieran hecho fuera de plazo.

Azkenik, uztailaren 28ko 12/2016 Legearen zazpigarren xedapen gehigarriak ezartzen duenez, Eusko Jaurlaritzak erregelamendu baten bidez garatuko ditu biktima-izaera aitortzeko aurkezten zaizkion eskakizunetako kasuei heltzeko erabiliko dituen prozedurak, Balorazio Batzordeak hartzen dituen administrazio-ebazpenen proposamenek segurtasun juridiko osoa izan dezaten.

Finalmente, la Disposición Adicional Séptima de la Ley 12/2016, de 28 de julio, determina que el Gobierno Vasco desarrollará mediante un reglamento los procedimientos que se establecerán para abordar los distintos supuestos que se le presenten en las solicitudes de reconocimiento de la condición de víctima, a fin de que las propuestas de resoluciones administrativas que adopte la Comisión de Valoración tengan plena seguridad jurídica.

Hori dela bide, Lehendakariak hala proposatuta, behar diren txostenak aldez aurretik emanda, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz eta Gobernu Kontseiluaren 2020ko otsailaren 25eko saioan eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Lehendakari, habiendo sido previamente emitidos los informes correspondientes, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 25 de febrero de 2020,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da, 5/2019 apirilaren 4ko Legeak aldatutako uztailaren 28ko 12/2016 Legearen babesean (Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria-egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa ematekoa), Balorazio Batzordeari aurkez dakizkiokeen kasuetan jarraitu beharreko prozedura garatzea, batzordeak egindako proposamenek segurtasun juridiko osoa izan dezaten.

Es objeto del presente Decreto el desarrollo del procedimiento a seguir en los distintos supuestos que pueden plantearse al amparo de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en un contexto de violencia de motivación política, en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, todo ello para que las resoluciones administrativas que se dicten en el seno de estos procedimientos gocen de plenas garantías jurídicas.

2. artikulua.– Kasuen sailkapena.

Artículo 2.– Clasificación de supuestos.

Uztailaren 28ko 12/2016 Legean ezarritakoari jarraikiz, honako kasu hauek azaldu ahalko dira Balorazio Batzordean, bertan azter daitezen:

De conformidad con lo establecido en la Ley 12/2016, de 28 de julio, ante la Comisión de Valoración podrán exponerse para su análisis los siguientes supuestos:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan 1978ko abenduaren 29tik 1999ko abenduaren 31ra bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako giza eskubideen urraketen biktimak:

a) Víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el período comprendido entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999:

1.– Giza eskubideen urraketen ondorioz hildako biktimak.

1.– Víctimas fallecidas como consecuencia de la vulneración de los derechos humanos.

2.– Giza eskubideen urraketek eragindako lesio iraunkorrak dituzten biktimak, ezintasun iraunkorren mailaren bat dutenak.

2.– Víctimas con lesiones permanentes causadas por la vulneración de los derechos humanos que han derivado en algún grado de incapacidad permanente.

3.– Giza eskubideen urraketek eragindako baliaezintasunik gabeko lesio iraunkorrak dituzten biktimak.

3.– Víctimas con lesiones permanentes de carácter no invalidante causadas por la vulneración de los derechos humanos.

4.– Tratu txar larriak jasan eta lesio ez-iraunkorrak izan zituzten biktimak.

4.– Víctimas que padecieron maltrato grave y lesiones de carácter no permanente.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan, 1960ko urtarrilaren 1etik 1978ko abenduaren 28ra bitartean, motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako giza eskubideen urraketen biktimak:

b) Víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el período comprendido entre el 1 de enero de 1960 y el 28 de diciembre de 1978:

1.– Ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren babespean egon ez arren, uztailaren 28ko 12/2016 Legearen 2.2 artikuluan aipatutako baldintza guztiak betetzen dituzten biktimak, zeinak aurreko a) letran zehaztutakoaren arabera azpi-sailkatuko baitira.

1.– Víctimas no amparadas por el Decreto 107/2012, de 12 de junio, que cumplen todos los requisitos señalados en el artículo 2.2 de la Ley 12/2016, de 28 de julio, que se sub-clasificarán de conformidad con lo determinado en el apartado a) precedente.

2.– Errekonozimendua eta erreparazioa eskatu ez dutelako edo epez kanpo eskatu dutelako ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren arabera aitortu ez diren biktimak, zeinak, halaber, artikulu honen a) letran ezarritakoaren arabera azpi-sailkatuko baitira.

2.– Víctimas no reconocidas en aplicación del Decreto 107/2012, de 12 de junio, por no haber solicitado su reconocimiento y reparación o por haberlo hecho fuera de plazo, que se sub-clasificarán, asimismo, de conformidad con lo establecido en el apartado a) de este artículo.

3. artikulua.– Prozedura.

Artículo 3.– Procedimiento.

Uztailaren 28ko 12/2016 Legean aintzatetsitako eskubideak aitortzeko prozedura, aurreko artikuluan ezarritako kasu guztietan, aipatutako legearen IV. kapituluan adierazitakoa da. Hala ere, instrukzio-fasean, dekretu honen hurrengo artikuluetan jasotako aurreikuspenen arabera ere jokatu beharko du Balorazio Batzordeak.

El procedimiento para la declaración de los derechos reconocidos en la Ley 12/2016, de 28 de julio, en todos los supuestos señalados en el artículo anterior, es el establecido en el Capítulo IV de la referida Ley, si bien en la fase de instrucción la Comisión de Valoración deberá además actuar de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos siguientes del presente Decreto.

4. artikulua.– Balorazio Batzordea.

Artículo 4.– Comisión de Valoración.

1.– Uztailaren 28ko 12/2016 Legearen V. kapituluan arautzen dira Balorazio Batzordearen osaera eta funtzionamendua, eta haren ardura izango da aurkeztutako eskabideak balioestea, eta era arrazoituan proposatzea eskabideak ez diren onartzen edo, hala badagokio, biktima-izaera deklaratzen den.

1.– La Comisión de Valoración, cuya composición y funcionamiento están regulados en el Capítulo V de la Ley 12/2016, de 28 de julio, se encargará de valorar las solicitudes presentadas y proponer de forma motivada su inadmisión o, cuando proceda, la declaración de la condición de víctima.

2.– Balorazio Batzordearen funtzionamenduak Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen II. kapituluko III. atalean jasotako aurreikuspenak bete beharko ditu.

2.– El funcionamiento de la Comisión de Valoración deberá cumplir con las previsiones recogidas en la sección III del Capítulo II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3.– Aipatutako uztailaren 28ko 12/2016 Legeak zehazten dituen Balorazio Batzordearen eginkizunak, batzorde horretan aurkeztutako eskabideen bidez egiaztatzen diren egitateen ezagutzari dagokionez, beti gauzatuko dira Konstituzioaren 117. artikuluak epaile eta auzitegientzat gordetako jurisdikzio-funtzioan ez sartzea edo hori ez inbaditzea bermatzen duten baldintzetan.

3.– Las funciones de la Comisión de Valoración que determina la citada Ley 12/2016, de 28 de julio, se desenvolverán siempre en condiciones que permitan garantizar, en todo momento, en relación con el conocimiento de los hechos que se acrediten a través de las solicitudes presentadas ante la misma, la no intromisión ni invasión bajo cualquier perspectiva, de la función jurisdiccional que se reserva a los Jueces y Tribunales por el artículo 117 de la Constitución.

Aurreikuspen horri lotuta daude Balorazio Batzordeari dagozkion betebeharrak, hots, jarduerak bertan behera uztea eta jarduerak agintari judizialei helaraztea (uztailaren 28ko 12/2016 Legearen 7.2.b) eta 14.5 artikuluetan ezarriak), eta, hala badagokio, erreparaziorako neurriak hartzea edo aurkeztutako eskabidea ukatzea.

Se encuentran asociadas a esta previsión las obligaciones que atañen a la Comisión de Valoración, de cese en las actuaciones y de traslado de las mismas a las autoridades judiciales, que establecen los artículos 7.2.b) y 14.5 de la Ley 12/2016, de 28 de julio y, en su caso, las medidas de reparación o la denegación de la solicitud presentada.

Ondorioz, Balorazio Batzordeak jakiten badu kausa judizialak irekita daudela, espedientea ebazteaz arduratzen den organoak eten egingo du prozeduraren izapidetzea, harik eta auzibidea amaitu arte. Izapidetzea eten egingo da, era berean, jakiten badu administrazio-prozedura zehatzaileren bat irekita dagoela, harik eta prozedura horiek administrazio-bidean irmoak izan arte.

En consecuencia, en aquellos casos en los que la Comisión de Valoración tenga conocimiento de la existencia de causas judiciales abiertas, el órgano encargado de resolver el expediente suspenderá la tramitación del procedimiento hasta que la vía judicial se haya agotado. Igual suspensión se producirá cuando se tenga conocimiento de la existencia de procedimientos administrativos sancionadores abiertos, hasta que los mismos sean firmes en la vía administrativa.

4.– Balorazio Batzordeko kideek printzipio hauen arabera jardungo dute: legezkotasuna, independentzia, inpartzialtasuna, berdintasuna, diskriminaziorik eza, konfidentzialtasuna, lankidetza eta eraginkortasuna. Biktimekiko eta haien senideekiko erantzukizun etikoen jakitun izanik, beti errespetatu beharko dituzte eragindako pertsona ororen eta haien senideen pribatutasuna, segurtasuna, ongizatea, duintasuna eta giza eskubideak.

4.– Las personas integrantes de la Comisión de Valoración actuarán bajo los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, igualdad, no discriminación, confidencialidad, colaboración y eficacia. Conscientes de sus responsabilidades éticas hacia las víctimas y sus familiares, deberán respetar, en todo caso, la privacidad, la seguridad, el bienestar, la dignidad y los derechos humanos de toda persona afectada y de sus familiares.

5.– Administrazio publikoaren kide ez diren Balorazio Batzordeko kideek eskubidea dute 300 euro gordineko kalte-ordaina jasotzeko, dagokion zerga-araubideari lotutakoa, formalki deitutako saio bakoitzean parte hartzeagatik. Horretarako, beharrezkoa da Balorazio Batzordeko idazkariak emandako ziurtagiria, non zehaztuko baitira, bertaratu dela egiaztatzeaz gain, aztertutako gaien zerrenda eta saioaren iraupena; agiri horrek presidentearen oniritzia beharko du.

5.– Las personas miembros de la Comisión de Valoración que no formen parte de la administración pública, tienen derecho a percibir una indemnización de 300 euros brutos, sujetos al régimen tributario que en su caso proceda, por la participación de cada una de las sesiones formalmente convocadas. A este efecto, es necesario un certificado expedido por la persona que ejerza la secretaría de la Comisión de Valoración con el visto bueno de la presidencia, acreditativo de la asistencia, en el que se concretará la relación de asuntos tratados y la duración de la sesión.

Balorazio Batzordeko kideek eskubidea izango dute, halaber, bilkuretarako joan-etorriek eragindako gastuengatik kalte-ordaina jasotzeko, dagozkion fakturak egiaztatu ondoren. Fakturak Balorazio Batzordeko idazkariak osatuko ditu, lehendakariaren oniritziarekin. Aireko zein itsasoko garraio-gastuak, berriz, soilik ordainduko dira Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo ohiko bizilekua duten eta hala egiaztatu duten Balorazio Batzordeko kideek egiten dituzten bilkuretarako joan-etorriengatik.

Las personas miembros de la Comisión de Valoración también tienen derecho a ser indemnizadas por los gastos de desplazamiento derivados de la asistencia a las sesiones, una vez verificadas las facturas correspondientes, conformadas por la persona que ejerza la secretaría de la Comisión de Valoración, con el visto bueno de la presidencia. Los gastos de transporte aéreo o marítimo solo serán indemnizables por participación en las sesiones que realicen las personas miembros de la Comisión de Valoración que tengan su residencia habitual fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y así lo tengan acreditado.

6.– Uneoro ahaldeginduko da trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen presentzia orekatua bermatzen, betiere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 23. artikuluan araututakoaren arabera.

6.– Se procurará en todo momento garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada, de acuerdo con lo regulado en el artículo 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5. artikulua.– Konfidentzialtasuna eta datu pertsonalen babesa.

Artículo 5.– Confidencialidad y Protección de datos de carácter personal.

1.– Balorazio Batzordeko kideek, beren eginkizunak hasi aurretik, konfidentzialtasun-konpromisoa sinatuko dute uztailaren 28ko 12/2016 Legean esleitutako zereginak betez eskuratzen duten informazioaren gainean. Betebehar hau Balorazio Batzordeari unean-unean laguntzen dioten adituei ere aplikatuko zaie.

1.– Las personas integrantes de la Comisión de Valoración, previamente al inicio de sus funciones suscribirán un compromiso de confidencialidad en relación con la información a la que tendrán acceso en el ejercicio de las funciones encomendadas en la Ley 12/2016, de 28 de julio. Esta obligatoriedad se extenderá también a las personas peritos expertas que, de forma puntual, colaboren con la Comisión de Valoración.

Konfidentzialtasun-konpromiso horri arestian aipatutako pertsonak kargua utzi ondoren ere eutsiko zaio.

Este compromiso de confidencialidad se hará extensible tras el cese de funciones de las personas antes mencionadas.

2.– Balorazio Batzordeak, eskuratzen dituen datu pertsonalak tratatzean, datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen legedia bete beharko du uneoro.

2.– La Comisión de Valoración, en el tratamiento de los datos personales a los que tenga acceso, deberá cumplir, en todo momento, lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos.

6. artikulua.– Jarduerak instrukzio-fasean.

Artículo 6.– Actuaciones en la fase de instrucción.

Behin espedienteak dagokion bezala beteta eta eskura izan ondoren, Balorazio Batzordeak aztertu egingo ditu, eta, egokitzat jotzen dituen jarduerak egingo ofizioz, espedienteen ebazpena ahalik eta osatuena izan dadin. Honako ordena honen arabera egingo dira instrukzio-izapideak:

Una vez los expedientes estén debidamente cumplimentados y a su disposición, serán analizados por la Comisión de Valoración, que de oficio realizará las actuaciones que estime oportunas para que la resolución de los mismos sea lo más completa posible. Los trámites de instrucción se realizarán por el siguiente orden:

a) Lehenik eta behin, Eusko Jaurlaritzaren mendeko erakundeetan eta sailetan nahiz administrazio bereko beste erregistro publiko batzuetan egon litezkeen aurrekariak, datuak edo txostenak bilduko dira, halakorik balego.

a) Primeramente, recabar los antecedentes, datos o informes que pudieran constar en los departamentos y organismos dependientes del Gobierno Vasco, así como en otros registros públicos de la misma Administración, donde pudiera haber quedado constancia de ellos.

b) Bigarrenik, bidezkoa bada eta interesdunak aurretiaz baimena eman badu, espedienteak izapidetzeko beharrezkoak izan daitezkeen aurrekari, datu edo txostenei buruzko informazioa eskatuko zaie beste administrazio publiko, erakunde edo organo pribatu edo publiko batzuei, gardentasunaren eta datu-babesaren gaineko indarreko legedian ezarritako mugen barruan. Horretarako, honako hauek eskatuko dira:

b) En segundo lugar, se solicitará, cuando procediera y tras recabar el consentimiento previo de la persona afectada, información a otras administraciones públicas, entidades u órganos privados o públicos de los antecedentes, datos o informes que puedan resultar necesarios para la tramitación de los expedientes, siempre dentro de los límites fijados por la legislación vigente en materia de transparencia y protección de datos. A tal efecto, se solicitarán:

1.– Jarritako salaketak.

1.– Denuncias interpuestas.

2.– Poliziaren eginbideak.

2.– Diligencias policiales.

3.– Espediente judizialak.

3.– Expedientes judiciales.

4.– Txosten medikoak.

4.– Informes médicos.

5.– Autopsiaren txostena, hala badagokio.

5.– Informe de autopsia, en su caso.

6.– Egunkari-iturri, artxibo, dokumentazio-zentro edo argitalpenetan kasu horri buruz egon daitekeen informazioa.

6.– Información sobre el caso que pudiera existir en diferentes fuentes periodísticas, archivos, centros de documentación o publicaciones.

7.– Espedientea ebazteko beharrezkotzat jotzen den bestelako dokumentu oro.

7.– Cualquier otra documentación que se estime necesaria para la resolución del expediente.

c) Hirugarrenik, espedienteari buruzko informazio guztia jaso ondoren, elkarrizketak egin ahal izango zaizkie pertsona eskatzaileei, bidezkotzat jotzen bada eta eskatzaileak ados baldin badaude, betiere.

c) En tercer lugar, una vez recibida toda la información relativa al expediente, se podrán realizar entrevistas a las personas solicitantes, siempre que se estime procedente y contando con la conformidad de las mismas.

d) Laugarrenik, gertaerak zuzenean edo zeharka ezagutzen dituztelako edo esperientzia edo trebetasun teknikoa dutelako, aurkeztutako eskabideari buruzko informazio esanguratsua eman dezaketen pertsonen lekukotasuna edo txostena eskatuko da. Halaber, horien aitorpena grabatu ahalko da, baina, edonola ere, eskatzaileei elkarrizketak egiteko ezarritako berme berberak zainduko dira.

d) En cuarto lugar, solicitar informe o testimonio de aquellas personas que, bien por su conocimiento directo o indirecto de los hechos o bien por su experiencia o pericia técnica, pudieran aportar información relevante sobre la solicitud presentada, cuya declaración podrá, igualmente, ser objeto de grabación con las mismas garantías establecidas para el desarrollo de las entrevistas a las personas solicitantes.

e) Azkenik, uztailaren 28ko 12/2016 Legearen 14.6 artikuluan aipatutako txosten teknikoa egingo da.

e) Finalmente, se emitirá el informe técnico señalado en el artículo 14.6 de la Ley 12/2016, de 28 de julio.

7. artikulua.– Administrazio-espedienteetan dauden hirugarren pertsonen eskubideak bermatzeko printzipioa aplikatzea.

Artículo 7.– Aplicación del principio de garantía de los derechos de terceras personas que concurran en los expedientes administrativos.

1.– Uztailaren 28ko 12/2016 Legearen 4.2.d) artikuluan xedatutakoaren arabera, espedienteetan batera gerta litezkeen hirugarren interesdunen eskubideak bermatu beharko dira, hots, ohorerako eskubidea, errugabetasun-presuntzio eskubidea eta izaera pertsonaleko datuen babeserako eskubidea, eta batera gertatze horrek ezin izango du inolaz ere urraketa edo kalterik eragin berme juridiko eta konstituzionaletan.

1.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2.d) de la Ley 12/2016, de 28 de julio, deben garantizarse los derechos al honor, a la presunción de inocencia y a la protección de los datos de carácter personal de las terceras personas que pudieran concurrir en los expedientes, sin que tal concurrencia pueda suponer, en ningún caso, vulneración ni afección alguna a sus garantías jurídicas y constitucionales.

2.– Hirugarren pertsona konkurrenteen berme horiek babesten laguntze aldera, dekretu honetan datu pertsonalen babesaren eta konfidentzialtasunaren gainean ezarri diren neurriez gain, honako hauek aplikatuko dira:

2.– Al objeto de contribuir a proteger dichas garantías de las terceras personas concurrentes, se adoptarán, además de las ya previstas en este Decreto en materia de confidencialidad y protección de datos de carácter personal, las siguientes medidas:

a) Motibazio politikoko indarkeria-egoera batean giza eskubideen urraketa egiaztatu ahal izango da legez kontrako egitate horien errealitatea aitortzen duten administrazio-ebazpenaren edo ebazpen judizialaren bitartez, baldin eta egitate horiek kausazko lotura badute alegatzen diren kalteekin edo eskubideen afekzioarekin. Bestela, zuzenbidean onartzen den beste edozein frogabideren bitartez egiaztatu ahal izango da, aurretik prozesu judizial bat egon beharrik gabe. Nolanahi ere, zigor-arloko jurisdikzioak ebatzitakoa aintzat hartu beharko du paragrafo honetan aipatzen den egiaztapenak.

a) La vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos, que se relacionen causalmente con los daños o la afección a los derechos alegados o, subsidiariamente, en su defecto, por cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo. En todo caso, la acreditación a que se refiere el presente apartado no podrá desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal.

b) Ukatu egingo dira ebazpen judizial edo administratibo bidez frogatutzat emandako kalte edo ondorio alegatuekin lotutako egitateen egiletza berrikustea dakarten eskabideak.

b) Se denegarán las solicitudes que impliquen una revisión de la autoría sobre los hechos relacionados con los daños o consecuencias alegadas declarados probados mediante resolución judicial o administrativa.

3.– Dena den, legeak xedatzen duenez, Balorazio Batzordeak uste badu espedientearen edukitik ondoriozta daitekeela preskribatu gabe dauden legez kanpoko jarduerak gertatu izana, epaitegi eskudunei eta, hala badagokio, administrazio eskudunari emango die horren berri, eta prozedura etetea erabakiko du dagokion organoak prozedura ebatzi arte.

3.– En todo caso, y conforme determina la ley, cuando la Comisión de Valoración considere que del contenido del expediente pudiera desprenderse alguna actuación ilegal no prescrita, lo comunicará a los tribunales competentes y, en su caso, a la administración competente, determinando la suspensión del procedimiento mientras que aquella no sea resuelta por los órganos a quienes corresponda.

8. artikulua.– Elkarrizketak gauzatzea.

Artículo 8.– Desarrollo de las entrevistas.

1.– Elkarrizketak gauzatzeko, Eusko Jaurlaritzan giza eskubideen gaineko eskumena duen organoak horretarako ezarri dituen jarduera-protokoloa eta elkarrizketa-gidoia jarraitu beharko ditu Balorazio Batzordeak.

1.– Para el desarrollo de las entrevistas la Comisión de Valoración seguirá el protocolo de actuación y el guion de entrevista que a tal efecto le facilitará el órgano competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco.

2.– Jarduera-protokoloari eta elkarrizketa-gidoiari buruzko hobekuntzak proposatu ahal izango dizkio Balorazio Batzordeak Eusko Jaurlaritzan giza eskubideen gaineko eskumena duen organoari.

2.– La Comisión de Valoración podrá proponer al órgano competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco mejoras en relación con el protocolo de actuación y el guion de entrevista.

3.– Elkarrizketak grabatzen badira, elkarrizketatutako pertsona bakoitzaren baimena jasoko du Balorazio Batzordeak. Horretarako, eskatzaileak baimena sinatu beharko du, Eusko Jaurlaritzan giza eskubideen gaineko eskumena duen organoak aldez aurretik emango dion ereduari jarraikiz.

3.– En los casos en los que se graben las entrevistas, la Comisión de Valoración recabará el consentimiento de cada persona entrevistada, mediante la suscripción por esta de una autorización, de conformidad con el modelo que previamente le será facilitado por el órgano competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco.

4.– Elkarrizketa grabatzeko baimenik ematen ez bada, haren laburpena transkribatuko da; transkripzioaren edukia elkarrizketatutako pertsonarekin egiaztatuko da, eta azken horrek orrietako bakoitza sinatuko du, berretsita gera dadin.

4.– En los casos en los que no se autorice la grabación de la entrevista, se transcribirá un resumen de la misma, se contrastará su contenido con la persona entrevistada y se suscribirá por esta en cada una de las hojas, para que conste su ratificación.

5.– Balorazio Batzordeko Idazkaritza Teknikoak idatziko du burututako elkarrizketen akta, eta horiei elkarrizketen grabazio edo laburpen bat erantsiko die.

5.– La Secretaría Técnica de la Comisión de Valoración levantará acta de las entrevistas llevadas a cabo, adjuntando una grabación o resumen de las mismas.

9. artikulua.– Harremanak agintaritza, organismo eta erakunde edo pertsona publiko edo pribatuekin.

Artículo 9.– Relaciones con autoridades, organismos y entidades o personas, públicas o privadas.

1.– Uztailaren 28ko 12/2013 Legearen 4.2.c) artikuluaren arabera, erakundeen arteko elkarlanaren printzipioa bete beharko da Balorazio Batzordearekin elkarlanean aritzeko harremanetan, eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen III. tituluan xedatutakoaren araberakoak izango dira harremanok.

1.– De acuerdo con el artículo 4.2.c) de la Ley 12/2016, de 28 de julio, las relaciones de colaboración de las instituciones públicas con la Comisión de Valoración, respetarán el principio de colaboración interinstitucional, y se ajustarán a lo que establece el título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Era berean, uztailaren 28ko 12/2016 Legearen 14.4 artikuluan ezarritakoaren arabera emango diote laguntza pertsona fisiko edo juridiko pribatuek Balorazio Batzordeari.

Asimismo, las personas físicas o jurídicas privadas, prestarán a la Comisión de Valoración su colaboración de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.4 de la Ley 12/2016, de 28 de julio.

2.– Espediente bakoitzean, Balorazio Batzordeak agintaritza, organismo eta erakunde edo pertsona publiko edo pribatuei egindako kontsulten edo eskabideen agiriak jaso beharko dira, bai eta kontsulta edo eskabide horien emaitza ere.

2.– En cada expediente se dejará constancia documental de las consultas o peticiones realizadas por la Comisión de Valoración a las autoridades, organismos entidades y personas públicas o privadas destinatarias de las mismas, así como de su resultado.

10. artikulua.– Txosten teknikoa.

Artículo 10.– Informe técnico.

1.– Balorazio Batzordeko kide diren adituek txosten tekniko bat egingo dute izapidetutako espediente bakoitzeko, non adierazi beharko baitute alegatutako lesioak bateragarriak diren edo ez lesio horiek eragin zituzten gertaerekin.

1.– Los o las peritos integrantes de la Comisión de Valoración elaborarán un informe técnico por cada uno de los expedientes tramitados, en el que deberán pronunciarse sobre la compatibilidad de las lesiones alegadas con los hechos causantes.

2.– Baldin eta aurkeztutako txosten edo agirietan ebidentzia mediko edo/eta psikologiko nahikoa badago aipatu giza eskubideen urraketen eta alegatutako lesioen arteko kausalitate-harremana ezartzeko, adituek egindako txostenaren bidez ebatzi ahalko da kasua, eskatzaileari inolako elkarrizketarik egin behar izanik gabe.

2.– Cuando en los informes o documentos aportados existan evidencias médicas o psicológicas suficientes sobre la relación de causalidad entre las vulneraciones de derechos humanos referenciadas y las lesiones alegadas, se podrá resolver pericialmente sin necesidad de realizar entrevista alguna a la persona solicitante.

3.– Baldin eta ondorioztatzen bada ez dagoela alegatutako lesioen eta horiek eragin zituzten gertaeren bateragarritasunari buruzko froga nahikorik, beharrezkoa izango da elkarrizketa edo azterketa psikologiko bat egitea, edo/eta froga osagarriak gehitzea (test psikologikoak), eta, sekuela fisikorik baldin badago, aukeran, azterketa medikoa egitea.

3.– En aquellos casos en los que se estime que no hay pruebas suficientes sobre la compatibilidad de las lesiones alegadas con los hechos causantes, será necesario proceder a una entrevista y exploración psicológica, o a la realización de pruebas complementarias (test psicológicos) y, opcionalmente, de acuerdo a la posible existencia de secuelas físicas, a un reconocimiento médico.

4.– Ebaluazioaren fase teknikoa amaituta, auzitegi-txostena beteko da, eta ahalik eta lasterren bidaliko zaio Balorazio Batzordeko Idazkaritza Teknikoari.

4.– Una vez finalizada la fase técnica de evaluación se procederá a la cumplimentación del informe técnico, que será remitido a la Secretaría técnica de la Comisión de Valoración a la mayor brevedad posible.

5.– Txosten teknikoa Batzordeko kide diren bi adituk gutxienez emango dute, eta honela egiturako da:

5.– El Informe técnico será emitido por, al menos, dos peritos que forman parte de la Comisión y deberá ser estructurado de la forma siguiente:

a) Medikuen datuak:

a) Datos del personal facultativo:

– Izen-abizenak, zenbakizko kode pertsonala.

– Nombre y apellidos, código numérico personal.

– Azterketaren eguna, ordua eta lekua.

– Fecha, hora y lugar del reconocimiento.

b) Biktimaren filiazio-datuak:

b) Datos de filiación de la víctima:

– Izen-abizenak.

– Nombre y apellidos.

– NAN edo AIZ (atzerritarren identifikazio-zenbakia).

– DNI o NIE (n.º de identificación de extranjería).

– Sexua, egoera zibila, jaiotza-data.

– Sexo, estado civil, fecha de nacimiento.

– Helbidea eta harremanetarako telefonoa.

– Dirección y teléfono de contacto.

c) Txostenaren xedea.

c) Objeto del informe.

d) Materiala eta metodoak.

d) Material y métodos.

e) Intereseko aurrekari medikoak eta psikologikoak.

e) Antecedentes médicos y psicológicos de interés.

f) Jasandako giza eskubideen urraketei buruzko alegazioen deskribapena.

f) Descripción de las alegaciones de vulneraciones de derechos humanos sufridas.

g) Osasun psikologikoan izandako inpaktuak (sintomak):

g) Impactos (síntomas) en la salud psicológica:

– Jasandako giza eskubideen urraketaren unean.

– En el momento de la vulneración de derechos humanos sufrida.

– Epe laburrean.

– A corto plazo.

– Epe ertain edo luzean.

– A medio o largo plazo.

– Sekuelak.

– Secuelas.

h) Test psikologikoen emaitza.

h) Resultado test psicológicos.

i) Osasun fisikoan izandako inpaktuak (sintomak):

i) Impactos (síntomas) en la salud física:

– Jasandako giza eskubideen urraketaren unean.

– En el momento de la vulneración de derechos humanos sufrida.

– Epe motzean.

– A corto plazo.

– Epe ertain edo luzean.

– A medio o largo plazo.

– Sekuelak.

– Secuelas.

j) Aurkikuntza traumatikoak:

j) Hallazgos traumáticos:

– Jasandako giza eskubideen urraketaren unean.

– En el momento de la vulneración de derechos humanos sufrida.

– Epe motzean.

– A corto plazo.

– Epe ertain edo luzean.

– A medio o largo plazo.

– Sekuelak.

– Secuelas.

k) Proba diagnostikoen emaitzak.

k) Resultados de pruebas diagnósticas.

l) Ondorioak.

l) Conclusiones.

11. artikulua.– Txosten arrazoitua.

Artículo 11.– Informe motivado.

1.– Balorazio Batzordeak, espedientean agertzen diren agiriak eta froga-elementuak aztertu ondoren, bere osotasunean balioetsiko ditu, eta txosten arrazoitu bat igorriko du aurkeztutako eskabide bakoitzeko. Txosten horretan, eduki hau gutxienez jasoko da:

1.– La Comisión de Valoración, tras examinar la documentación y los elementos de prueba que constan en el expediente, los valorará en su conjunto y emitirá, por cada solicitud presentada, un informe motivado que tendrá como mínimo el siguiente contenido:

a) Aurrekariak:

a) Antecedentes:

– Pertsona interesdunaren datuak, eta, hala badagokio, pertsona kausadunarenak, giza eskubideen urraketaren ondorioz heriotza eragin bada.

– Datos de la persona interesada y, en su caso, de la persona causahabiente, cuando la vulneración de derechos humanos hubiera tenido el resultado de muerte.

– Espedientean aurkeztutako agirien zerrenda.

– Listado de la documentación aportada al expediente.

– Egindako jarduera guztien laburpena.

– Resumen de todas las actuaciones practicadas.

b) Aurrekarien balorazioa:

b) Valoración de los antecedentes:

– Giza eskubideen urraketa eragin zuten gertaeren laburpena.

– Resumen de los hechos que ocasionaron la vulneración de derechos humanos.

– Uztailaren 28ko 12/2016 Legearen 2. artikuluan ezarritako baldintzen betearazpen-mailari buruzko azterketa.

– Análisis del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 12/2016, de 28 de julio.

– Giza eskubideen urraketa gertatu zen testuingurua.

– Contexto en el que se produjo la vulneración de derechos humanos.

– Egiaztatutako lesioen eta gertaeren arteko kausalitate-harremanari buruzko balorazioa, oinarrian dituen froga-bitartekoak zehaztuta.

– Valoración sobre la relación de causalidad entre los hechos y las lesiones acreditadas, detallando los medios de prueba en los que se fundamenta.

c) Ondorioak:

c) Conclusiones:

– Batzordeak aurrekariak aztertu eta balioetsi eta gero atera dituen ondorioen deskribapen arrazoitua.

– Descripción motivada de las conclusiones a las que ha llegado la Comisión tras el análisis y valoración de los antecedentes.

d) Erabakia:

d) Acuerdo:

Batzordeak proposatu ahalko du eskabidea ez onartzea, pertsona eskatzaileari biktima-izaera aitortzea (dagozkion erreparazio-neurriak aipatuta, hala badagokio), edo eskabidea ukatzea.

La propuesta de la Comisión podrá consistir en la inadmisión de la solicitud, la declaración de víctima de la persona solicitante, con mención, en su caso, de las correspondientes medidas reparadoras, o en la denegación de la solicitud.

2.– Balorazio Batzordeak egindako txostena, batzordeburuak behar bezala sinatua, Eusko Jaurlaritzan giza eskubideen gaineko eskumena daukan sailburuordetzako edo idazkaritza nagusiko titularrari jakinaraziko zaio, dagokion ebazpena eman dezan, uztailaren 28ko 12/2016 Legearen 15. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

2.– El Informe emitido por la Comisión de Valoración, debidamente firmado por la persona que ostente la presidencia de la misma, se comunicará a la persona titular de la Secretaría General o Viceconsejería del Gobierno Vasco competente en materia de derechos humanos, para que dicte la resolución correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 12/2016, de 28 de julio.

12. artikulua.– Urteko txostena.

Artículo 12.– Informe anual.

1.– Balorazio Batzordeak urtero egin beharko du txosten bat, non azaldu beharko baititu egindako lanaren alderdi hauek, gutxienez:

1.– La Comisión de Valoración deberá elaborar anualmente un informe, en el que, como mínimo, expondrá los siguientes aspectos del trabajo realizado:

a) Sarrera bat, txostena dagokion garai eta moduan kokatzeko.

a) Una introducción, que enmarcará el informe en tiempo y forma.

b) Egindako zereginen kontu-ematea, non, uztailaren 28ko 12/2016 Legearen 18.5 artikuluan ezarritakoaren arabera, honako hauek gutxienez jaso beharko baitira: lanaren emaitzak, ikerketen emaitzak, bildutako datuen ezaugarriak, aurkeztutako eskabideak, eta gertatutakoa zehatz-mehatz eta benetan ezagutzen laguntzen duen bestelako datu oro.

b) Una rendición de cuentas de las tareas realizadas que, siguiendo lo establecido en el artículo 18.5 de la Ley 12/2016, de 28 de julio, deberá, al menos, reflejar los resultados de su trabajo, de las investigaciones, las características de los datos recabados, las solicitudes presentadas y cualquier otro dato que ayude a tener un conocimiento exhaustivo y real de lo sucedido.

c) Hobetu beharreko arloei edo garatu beharreko ekimenei buruzko gomendioak uztailaren 28ko 2/2016 Legea ezartzean, zehazki, eta giza eskubideen urraketen biktimak aitortzeko politiketan, orokorrean.

c) Unas recomendaciones sobre posibles áreas a mejorar o iniciativas a desarrollar en la implementación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, en particular, y en las políticas de reconocimiento a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, en general.

2.– Urteko txostenean jasoko da gizonengan eta emakumeengan izandako egoeren eta inpaktuen gaineko azterketa, eta sexuen arabera bereizi beharko dira bertan adierazitako informazioa eta datuak.

2.– El informe anual incluirá un análisis de las distintas situaciones e impactos en los hombres y en las mujeres, y la información y los datos que figuran en el mismo deberán estar desagregados por sexos.

13. artikulua.– Azken txostena.

Artículo 13.– Informe final.

1.– Uztailaren 28ko 12/2016 Legearen 18.5 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Balorazio Batzordeak, bere eginkizuna amaitzean, txosten bat egin beharko du, orokorrean lortu dituen emaitzen berri emateko. Halaber, urteko txostenerako eskatzen diren gutxieneko datuak jaso beharko ditu.

1.– De conformidad con lo previsto en el artículo 18.5 de la Ley 12/2016, de 28 de julio, la Comisión de Valoración, al finalizar su labor, emitirá un informe que dé cuenta de los resultados obtenidos de una manera global, y deberá configurarse con el mismo contenido mínimo señalado para el informe anual.

2.– Balorazio Batzordeak azken txosten horretan jasoko ditu, era berean, elkarrizketatutako biktimek egin dituzten eskariak eta iradoki dituzten gomendioak, baita Balorazio Batzordearen beraren lanetik eratorritakoak ere.

2.– La Comisión de Valoración también incluirá, en este informe final, las demandas y las recomendaciones que le hubieran sugerido las víctimas entrevistadas, así como aquellas que puedan derivarse del propio trabajo de la Comisión de Valoración.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko otsailaren 25ean.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 25 de febrero de 2020.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental