Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

19. zk., 2020ko urtarrilaren 29a, asteazkena

N.º 19, miércoles 29 de enero de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
424
424

5/2020 DEKRETUA, urtarrilaren 21ekoa, adikzioen arloko jardunbide egokien eta ibilbide profesionalaren aintzatespenak sortu eta zehazten dituena.

DECRETO 5/2020, de 21 de enero, de creación y determinación de reconocimientos a las mejores prácticas y a la trayectoria profesional en materia de adicciones.

Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legearen (2016ko apirilaren 13ko EHAA, 69. zk.) bosgarren tituluari jarraikiz (ezagutzaren garapenaren eta kudeaketaren ingurukoa), Euskadiko administrazio publikoek sariak eta ohorezko merezimenduak sor ditzakete, adikzioen esparruan, prebentzioaren, asistentziaren, gizarteratzearen, prestakuntzaren edo ikerketaren arloetan, nabarmendu diren pertsona eta erakundeen lana publikoki aintzatesteko. Era berean, lege horren 64. artikuluan, ezartzen da sari horien edukia eta ezaugarriak erregelamendu bidez zehaztuko direla.

La Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias (BOPV n.º 69, de 13 de abril de 2016) contempla en el título quinto referido al desarrollo y gestión del conocimiento la posibilidad de crear premios y menciones honoríficas para todas las administraciones públicas vascas con el fin de reconocer públicamente a personas y entidades que hayan destacado por su labor en el ámbito de las adicciones, en las áreas de prevención, asistencia, inclusión social, formación o investigación. Asimismo, se establece en el artículo 64 de la citada ley que el contenido y las características de dichos premios se determinarán reglamentariamente.

Hori horrela, 2017-2021erako Adikzioen VII. Planak, «4. Ezagutzaren, prestakuntzaren eta ebaluazioaren kudeaketa» ardatzean, aldi horretarako jarduketa-helburu gisa ezartzen du adikzioen alorrean lan azpimarragarria egin duten ekimenen aintzatespena bultzatzea (4.4 helburua). Ekintza honen bidez gauzatuko da helburua: «Pertsona edo erakunde jakin batzuek adikzioen prebentzioan, eskaintzaren murrizketan, arriskuen murrizketan, laguntzan, gizarteratzean, prestakuntzan edo ikerketan egin duten lana edo ibilbidea guztien aurrean aintzatesteko ekintzak eta ekimenak bultzatzea» (10. ekintza).

En este sentido, el VII. Plan de Adicciones 2017-2021 establece en el Eje 4. Gestión del Conocimiento, Formación y Evaluación como objetivo de actuación, para dicho periodo, el impulsar el reconocimiento de aquellas iniciativas que hayan destacado por su labor en el ámbito de las adicciones (Objetivo 4.4). Dicho objetivo se materializa en la siguiente acción: «Impulsar actos e iniciativas para reconocer públicamente la labor o trayectoria de personas o entidades que hayan contribuido con un impacto positivo en materia de prevención de las adicciones, reducción de la oferta, reducción de riesgos, asistencia, inclusión social, formación o investigación» (Acción 10).

Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean bildutako erakunde-egitura garatzen duen Dekretuaren (25/2018 Dekretua, otsailaren 20koa) 24.l) artikuluaren arabera, Eusko Jaurlaritzari adikzioen arloan laguntzeko eta asistentzia emateko organoaren eginkizuna izango da adikzioen alorreko sariak eta aintzatespenak kudeatzea.

El Decreto 25/2018, de 20 de febrero, sobre desarrollo del dispositivo institucional contenido en la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias atribuye en su artículo 24.l) al órgano de apoyo y asistencia al Gobierno Vasco en materia de adicciones, la gestión de los premios y reconocimientos en materia de adicciones.

Sariak pertsona fisiko zein juridikoek, erakunde publiko zein pribatuek nahiz administrazio eta instituzio publikoek adikzioen esparruan izan duten ibilbide profesionala aintzatesteko sortu dira, bai eta balioa emateko ere pertsona edo erakunde horiek adikzioen prebentzioaren, asistentziaren, gizarteratzearen, prestakuntzaren edo ikerketaren arloetan gauzatutako jardunbide egokiei.

Estos reconocimientos nacen con el propósito de reconocer la trayectoria profesional de personas físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas o administraciones e instituciones públicas en el ámbito de las adicciones, así como para poner en valor aquellas buenas prácticas desarrolladas por dichas personas o entidades en las áreas de prevención, asistencia, inclusión social, formación e investigación de las adicciones.

Erregelamenduz arautzearen ardatza lege-mandatua osatzea izango da, legeak berak erregelamendu-garapena eskatzen duen kasuetan. Erregelamendu-garapena beharrezkoa da hala eskatzen duten alderdietan, halakorik gabe lege-aginduak berak ez bailuke bere birtualtasun osoa lortuko.

La regulación reglamentaria se centra en complementar el mandato legal en aquellos supuestos en que la propia ley requiere de desarrollo reglamentario. Y este desarrollo es indefectible en aquellos aspectos que lo requieren porque sin el mismo el propio mandato legal no adquiriría su plena virtualidad.

Horregatik, nahitaezko txostenak eman ondoren eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Osasuneko sailburuak proposatuta eta Gobernu Kontseiluak 2020ko urtarrilaren 21ean egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, una vez emitidos los informes preceptivos correspondientes y de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Salud, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 21 de enero de 2020,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Euskadiko adikzioen arloko jardunbide egokien aintzatespenak eta Euskadiko adikzioen esparruko ibilbide profesionalaren aintzatespenak sortu dira.

1.– Se crean los reconocimientos a las mejores prácticas en materia de adicciones de Euskadi y los reconocimientos a la trayectoria profesional en el ámbito de las adicciones en Euskadi.

2.– Era berean, epaimahaiak jardunbide egokien aipamenak eman ahalko ditu, dekretu honetan edo xedapen arautzaileetan ezarritakoaren arabera.

2.– Así mismo, el jurado correspondiente podrá otorgar menciones de buenas prácticas, de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto o en las correspondientes disposiciones reguladoras.

2. artikulua.– Euskadiko adikzioen arloko jardunbide egokien aintzatespenak eta aipamenak.

Artículo 2.– Reconocimientos y menciones a las mejores prácticas en materia de adicciones de Euskadi.

1.– Aintzatespenek eta aipamenek helburutzat dute adikzioen prebentzioaren, asistentziaren, gizarteratzearen, prestakuntzaren eta ikerketaren arloetako jardunbide egokiak, ekimenak eta erakunde berritzaileak sustatu eta suspertzea.

1.– Estos reconocimientos y menciones tienen como objeto impulsar y estimular las buenas prácticas, iniciativas y organizaciones innovadoras, en las áreas de prevención, asistencia, inclusión social, formación e investigación de las adicciones.

Dekretu honen ondorioetarako, jardunbide egokitzat jotzen da testuinguru jakin batean emaitza onak lortu dituzten jarduketen multzo koherentea, bai eta, antzeko testuinguruetan, emaitza positibo berak eskuratu ditzaketen jarduketen multzoa ere. Jarduketa bat jardunbide egokitzat jotzeko, kalitatezko irizpide teknikoak bildu behar ditu.

A efectos del presente Decreto, se considera buena práctica el conjunto coherente de actuaciones que hayan obtenido buenos resultados en un determinado contexto y que se prevea que, en contextos similares, pueda reproducir estos mismos resultados positivos. Para ser considerada como tal, una buena práctica debe incorporar además un conjunto de criterios técnicos de calidad.

Era berean, ekimen berritzailetzat hartuko dira adikzioen prebentzioaren, asistentziaren, gizarteratzearen, prestakuntzaren eta ikerketaren eremuan ideia, ezagutza, antolakuntza-egitura, jarduketa eta esperientzia berritzaileak sortzen eta ezartzen laguntzen duten ekimenak.

Así mismo, se considera iniciativa innovadora aquella que contribuye a generar e implementar nuevas ideas, conocimientos, estructuras organizativas, actuaciones y experiencias novedosas en el campo de la prevención, asistencia, inclusión social, formación y la investigación de las adicciones.

2.– Adikzioen prebentzioaren, asistentziaren, gizarteratzearen, prestakuntzaren eta ikerketaren arloetan jardunbide egokiak eta ekimen berritzaileak garatu edo sustatzen dituzten EAEko pertsona fisiko zein juridikoek, erakunde publiko zein pribatuek nahiz administrazio eta instituzio publikoek jaso ahalko dituzte aintzatespenak. Proiektua edo praktika Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatu behar da.

2.– Podrán optar a recibir estos reconocimientos las personas físicas y jurídicas, entidades públicas y privadas y las administraciones e instituciones públicas vascas que desarrollen o impulsen buenas prácticas e iniciativas innovadoras en las áreas de prevención, asistencia, inclusión social, formación e investigación de las adicciones. El proyecto o práctica debe haberse desarrollado en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Aurkeztutako hautagaitza guztien artean, epaimahaiak hiru aipamen espezifiko egin ahalko ditu, gehienez ere, proiektu eta ekimen aipagarriei ikusgaitasuna emate aldera.

3.– De entre todas las candidaturas presentadas, el jurado correspondiente podrá realizar hasta tres menciones específicas para dar visibilidad a aquellos proyectos e iniciativas destacadas.

4.– Ezingo dira aintzatespen hau lortzeko hautagai izan aurreko deialdian kategoria berean saritu diren pertsonak eta erakundeak.

4.– No podrán ser candidatas a este reconocimiento las personas o entidades galardonadas en esta categoría en la convocatoria inmediatamente anterior.

3. artikulua.– Euskadiko adikzioen esparruko ibilbide profesionalaren aintzatespenak.

Artículo 3.– Reconocimientos a la trayectoria profesional en el ámbito de las adicciones en Euskadi.

1.– Euskadiko adikzioen esparruko ibilbide profesionalaren aintzatespenek helburutzat dute, Euskal Autonomia Erkidegoan, adikzioen eremuan, prebentzioaren, asistentziaren, gizarteratzearen, prestakuntzaren edo ikerketaren arloetan egin den lan etengabea eta erreferentziala nabarmendu eta ezagutzera ematea.

1.– Los reconocimientos a la trayectoria profesional en el ámbito de las adicciones en Euskadi tienen por objeto distinguir y dar a conocer la labor continuada y referencial realizada en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el ámbito de las adicciones, en las áreas de prevención, asistencia, inclusión social, formación o investigación.

2.– Aintzatespenak eskuratu ahalko dituzte adikzioen eremuan, prebentzioaren, asistentziaren, gizarteratzearen, prestakuntzaren eta ikerketaren arloetan egin duten lanarengatik nabarmendu diren edo nabarmentzen diren eta ibilbide kontsolidatua eta luzea duten EAEko pertsona fisiko zein juridikoek, erakunde publiko zein pribatuek nahiz administrazio eta instituzio publikoek, baldin eta ibilbide hori Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatu badute.

2.– Podrán recibir estos reconocimientos las personas físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas o administraciones e instituciones públicas vascas con una trayectoria consolidada y suficientemente prolongada en el tiempo que hayan destacado o destaquen por su labor llevada a cabo en el ámbito de las adicciones, en las áreas de prevención, asistencia, inclusión social, formación o investigación, siempre que dicha trayectoria se haya desarrollado en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Ezingo dira aintzatespen hau lortzeko hautagai izan aurreko deialdietan kategoria berean saritu diren pertsonak eta erakundeak.

3.– No podrán ser candidatas a este reconocimiento las personas o entidades galardonadas en esta categoría en convocatorias anteriores.

4. artikulua.– Aintzatespenen eta aipamenen ezaugarriak.

Artículo 4.– Naturaleza de los reconocimientos y las menciones.

1.– Emango diren aintzatespenek eta aipamenek ohorezko izaera izango dute; ez da dirurik emango, eta ez dute pizgarri zein onura ekonomikorik eragingo.

1.– Los reconocimientos y las menciones concedidas tendrán carácter honorífico y no supondrán entrega dineraria, ni generarán incentivo o beneficio económico alguno.

2.– Aintzatespenak honako hauek izango dira: Eusko Jaurlaritzari adikzioen arloan laguntzeko eta asistentzia emateko organoak diseinatutako saria, ziurtagiria eta aintzatespen publikoa.

2.– Los reconocimientos consistirán en una distinción diseñada por el órgano de apoyo y asistencia al Gobierno Vasco en materia de adicciones, un certificado acreditativo y el reconocimiento público.

3.– Aipamenak honako hauek izango dira: ziurtagiria eta aintzatespen publikoa.

3.– Las menciones consistirán en un certificado acreditativo y el reconocimiento público.

5. artikulua.– Hautagaitzen aurkezpena.

Artículo 5.– Presentación de candidaturas.

1.– Aintzatespenak eta aipamenak lortzeko hautagai izan nahi duten pertsona eta erakundeek beraiek aurkeztu ahalko dituzte hautagaitzak; era berean, beste edozein pertsona fisiko zein juridikok nahiz erakunde publiko zein pribatuk ere sustatu ahal izango ditu hautagaitzak.

1.– Las candidaturas a los reconocimientos y menciones podrán ser presentadas por las personas y entidades que aspiren a ellos o ser promovidos por cualesquiera otra, física o jurídica, pública o privada.

2.– Hautagaitza bakoitzarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira, gutxienez:

2.– Junto con cada una de las candidaturas se presentará, al menos, la siguiente documentación:

a) Hautagaitza-formularioa.

a) Un formulario de candidatura.

b) Adikzioen arloko jardunbiderik egokienen aintzatespenen eta aipamenen kasuan, jardunbide egokia edo ekimen berritzailea deskribatzen duen memoria; eta, adikzioen arloko ibilbide profesionalaren aintzatespenen kasuan, pertsonaren edo erakundearen ibilbide profesionala deskribatzen duen memoria.

b) Una memoria descriptiva de la buena práctica o iniciativa innovadora en el caso de los reconocimientos y menciones a las mejores prácticas en materia de adicciones y una memoria descriptiva en la que se recogerá detalladamente la trayectoria profesional de la persona o entidad en el caso de los reconocimientos a la trayectoria profesional en el ámbito de las adicciones.

c) Hala egokituz gero, proposatutako erakundearen, pertsonaren edo pertsonen aldeko hautagaitzak aurkezten dituztenen abal edo atxikimenduak.

c) En su caso, los avales o adhesiones que, a favor de la entidad, persona o personas propuestas, presenten quienes formalicen las candidaturas.

d) Ikus-entzunezko aurkezpen bat ere erantsi ahalko da (gehienez ere, 10 minutukoa).

d) Podrá adjuntarse también una presentación audiovisual, con una duración no superior a 10 minutos.

e) Proiektuen dokumentazioa Euskal Autonomia Erkidegoko edozein hizkuntza ofizialetan aurkeztu ahalko da.

e) La documentación de los proyectos podrá presentarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Aintzatespen bakoitzaren deialdiaren ebazpenetan, dokumentu horien ezaugarriak zehaztuko dira, eta ereduak emango dira.

3.– En las resoluciones de convocatoria de cada uno de los Reconocimientos se determinarán las características de estos documentos y se facilitarán los modelos para ello.

4.– Hautagaitza aurkeztuz gero, berariaz eta formalki onartzen dira dekretu honetan eta aintzatespen bakoitzaren deialdiaren ebazpenean adierazten diren betekizunak eta baldintzak.

4.– La presentación de la candidatura supone la aceptación expresa y formal de los requisitos y obligaciones que se expresen en el presente Decreto y en la resolución de convocatoria de cada uno de los reconocimientos.

5.– Hautagaitza-formularioetan agertzen diren datu pertsonalen tratamendua Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko Lege Organikoarekin bat etorriz egingo da (abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa).

5.– El tratamiento de los datos de carácter personal que consten en los formularios de candidatura deberá realizarse de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

6. artikulua.– Aintzatespenen eta aipamenen kudeaketa.

Artículo 6.– Gestión de los reconocimientos y menciones.

Eusko Jaurlaritzari adikzioen arloan laguntzeko eta asistentzia emateko organoa arduratuko da aintzatespenak eta aipamenak emateko kudeaketa-lanez, bai eta aintzatespen eta aipamen horiek emateko ekitaldi publikoaren deialdia egiteaz ere. Prozedura eta lan guztietan, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak desagerrarazteko eta berdintasuna lortzeko helburua betetzen ari dela zainduko du organo horrek.

Corresponderá al órgano de apoyo y asistencia al Gobierno Vasco en materia de adicciones la realización de las tareas de gestión que conlleva la concesión de los reconocimientos y las menciones, así como la convocatoria del acto público de entrega de los mismos. En todos los procedimientos y tareas dicho órgano velará por la consecución del objetivo de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.

7. artikulua.– Deialdia.

Artículo 7.– Convocatoria.

1.– Euskadiko adikzioen arloko jardunbide egokien aintzatespenen eta aipamenen deialdia bi urtean behin egingo da, Eusko Jaurlaritzari adikzioen arloan laguntzeko eta asistentzia emateko organoaren titularrak ematen duen ebazpenaren bidez.

1.– Bienalmente, mediante resolución de la persona titular del órgano de apoyo y asistencia al Gobierno Vasco en materia de adicciones, se realizará la convocatoria de los reconocimientos y menciones a las mejores prácticas en materia de adicciones de Euskadi.

2.– Euskadiko adikzioen esparruko ibilbide profesionalaren aintzatespenen deialdia lau urtean behin egingo da, Eusko Jaurlaritzari adikzioen arloan laguntzeko eta asistentzia emateko organoaren titularrak ematen duen ebazpenaren bidez.

2.– La convocatoria de los reconocimientos a la trayectoria profesional en el ámbito de las adicciones de Euskadi se realizará cuatrienalmente mediante resolución de la persona titular del órgano de apoyo y asistencia al Gobierno Vasco en materia de adicciones.

3.– Ebazpen horietan –Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta beharrezkoak diren bideen bitartez zabaldu behar dira–, hautagaitzak aurkezteko epeak eta modua ezarriko dira, baina, edonola ere, modua telematikoa izango da. Hautagaitzak izapidetzeari buruzko zehaztasunak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan egongo dira eskuragarri (www.euskadi.eus).

3.– En dichas resoluciones, que serán publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco y difundidas a través de cuantos canales se consideren oportunos, se establecerán los plazos y la forma de presentación de candidaturas que, en todo caso, será telemática. Las especificaciones sobre como tramitar las candidaturas estarán disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en www.euskadi.eus

8. artikulua.– Epaimahaia.

Artículo 8.– Jurado.

1.– Adikzioen arloko prebentzioarekin, asistentziarekin, gizarteratzearekin, prestakuntzarekin eta ikerketarekin lotuta dauden lau lagunez osatutako epaimahaiak ebaluatu eta hautatuko ditu aintzatespenak edo aipamenak jasoko dituzten hautagaitzak, eta Eusko Jaurlaritzari adikzioen arloan laguntzeko eta asistentzia emateko organoaren titularrak ematen duen ebazpenaren bidez izendatuko dira. Aurkeztutako hautagaitzak ebaluatzeko orduan, epaimahaikideek adikzioen arloko teknikari adituen laguntza jaso ahal izango dute.

1.– La evaluación y selección de las candidaturas que recibirán los reconocimientos o las menciones se efectuará, cada una, por un jurado compuesto por cuatro personas de reconocido prestigio, vinculadas con la prevención, asistencia, inclusión social, formación o investigación en materia de adicciones, que serán designadas mediante resolución de la persona titular del órgano de apoyo y asistencia al Gobierno Vasco en materia de adicciones. Para evaluar las candidaturas presentadas los jurados podrán estar asistidos de personas técnicas expertas en materia de adicciones.

2.– Epaimahaiaren osaera aintzatespenen eta aipamenen deialdiaren ebazpenean emango da ezagutzera, eta trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izango du, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin bat etorriz. Epaimahaikideek generoaren arloko adituen aholkuak jaso ahal izango dituzte.

2.– La composición de los jurados se hará pública en la resolución de convocatoria de cada uno de los reconocimientos y menciones y tendrá una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada de acuerdo con la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. El jurado podrá contar con asesoramiento de personal experto en materia de género.

3.– Epaimahaikideek beraien artean aukeratuko dituzte lehendakaria eta idazkaria.

3.– Los jurados elegirán entre sus componentes las personas que ejercerán la presidencia y la secretaría del mismo.

4.– Epaimahaikideen abstentzio- eta errekusatze-erregimena Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean ezarritakoaren araberakoa izango da.

4.– El régimen de abstención y recusación de los miembros del jurado se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

9. artikulua.– Balorazio- eta adjudikazio-irizpideak.

Artículo 9.– Criterios de valoración y adjudicación.

1.– Epaimahaiko kideek aintzatespenen eta aipamenen hautagaitzak baloratzeko kontuan izango dituzten irizpideak horien deialdiaren ebazpenetan zehaztuko dira.

1.– Los criterios que las personas componentes de los jurados tendrán en cuenta para valorar las candidaturas de los respectivos reconocimientos y menciones se determinarán en las resoluciones de convocatoria de cada una de ellas.

2.– Edonola ere, epaimahaiek, gutxienez, honako irizpide hauek izan beharko dituzte kontuan:

2.– En todo caso, los jurados deberán tener en cuenta, al menos, los siguientes criterios:

A) Euskadiko adikzioen arloko jardunbide egokien aintzatespenak eta aipamenak:

A) Reconocimientos y menciones a las mejores prácticas en materia de adicciones de Euskadi:

a) Euskadiko adikzioen arloko prebentzioa, asistentzia, gizarteratzea, prestakuntza edo ikerketa hobetzeko egiten den ekarpena.

a) Contribución a la mejora en la prevención, asistencia, inclusión social, formación o investigación de las adicciones en Euskadi.

b) Izaera berritzailea.

b) Carácter innovador.

c) Proiektuaren edo ekimenaren fidagarritasuna eta kalitate teknikoa.

c) Solvencia y calidad técnica del proyecto o iniciativa.

d) Genero-ikuspegia modu efektiboan sartzea.

d) Integración efectiva de la perspectiva de género.

B) Euskadiko adikzioen esparruko ibilbide profesionalaren aintzatespenak:

B) Reconocimientos a la trayectoria profesional en el ámbito de las adicciones en Euskadi

a) Erakundeak, pertsonak edo pertsonek adikzioen esparruan izan duten inplikazio luzea.

a) Implicación prolongada de la entidad, persona o personas propuestas en el ámbito de las adicciones.

b) Ibilbide profesionalaren berezko garrantzia, adikzioen prebentzioaren, asistentziaren, gizarteratzearen, prestakuntzaren eta ikerketaren arloetan.

b) Relevancia intrínseca de la trayectoria profesional en las áreas de prevención, asistencia, inclusión social, formación o investigación de las adicciones.

c) Proposatutako erakundeak, pertsonak edo pertsonek egindako lanaren oihartzuna eta eragina. Hala beharko balitz, ibilbidean generoa eta beste desberdintasun-ardatz batzuk sartzeko aukera baloratuko da, baldin eta ardatz horiek lotura gehiago badute adikzioen esparruarekin.

c) Repercusión e influencia de la labor desarrollada por la entidad, persona o personas propuestas. Se valorará en su caso, la consideración de la incorporación del género y de otros ejes de desigualdad en su trayectoria que puedan tener mayor relación con el ámbito de las adicciones.

10. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 10.– Resolución.

1.– Balorazio-prozesua amaitu ondoren, epaimahaiek, gehienez ere, lau hilabeteko epean ebatziko dituzte aintzatespenak eta aipamenak, dagokion deialdian eskaerak aurkezteko ezarritako epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– Finalizado el proceso de valoración, los jurados resolverán los reconocimientos y las menciones en un plazo máximo de cuatro meses, contados a partir del día siguiente en el que finalice el plazo de presentación de las solicitudes de participación que establezca la correspondiente convocatoria.

2.– Aurkeztutako hautagaitzak ez badira kalitatezkoak edo ez badauzkate behar diren merezimenduak, aintzatespenen eta aipamenen xedearen eta ezaugarrien arabera, epaimahaiek erabaki dezakete sariak eman gabe geratzea.

2.– En el caso de que las candidaturas presentadas no reúnan la suficiente calidad o méritos necesarios de acuerdo con la finalidad y características de los reconocimientos y las menciones, los jurados podrán decidir que se declaren desiertos.

3.– Epaimahaien erabakia Eusko Jaurlaritzari adikzioen arloan laguntzeko eta asistentzia emateko organoaren ebazpen bidez egingo da publiko, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Osasun Saileko adikzioen zerbitzuaren webgunean argitaratzen denean, eta hautagai guztiei jakinaraziko zaie. Baldin eta, kontzesioaren ebazpena jakinarazten den egunetik aurrera, hamar eguneko epean, pertsona edo erakunde sarituak ez badio berariaz eta idatziz uko egiten aintzatespenari edo aipamenari, onartu egin duela ulertuko da.

3.– La decisión de los jurados se hará pública por resolución del órgano de apoyo y asistencia al Gobierno Vasco en materia de adicciones publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, en la web del servicio de adicciones del Departamento de Salud y se notificará a todas las candidaturas. Si en el plazo de diez días tras la fecha de notificación de la resolución de concesión la persona o entidad premiada no renuncia expresamente y por escrito al reconocimiento o mención se entenderá que estas quedan aceptadas.

4.– Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da, eta, horren aurrean, ezin izango da errekurtsorik jarri.

4.– El fallo del Jurado será inapelable y frente a él no cabra recurso alguno.

11. artikulua.– Aintzatespenak eta aipamenak ematea.

Artículo 11.– Entrega de los reconocimientos y menciones.

Aintzatespenak eta aipamenak horretarako antolatuko den ekitaldi publiko batean emango dira. Baldin eta justifikatutako arrazoiren batengatik pertsona edo erakunde sariduna ezin bada joan ekitaldi publiko horretara, beste pertsona bat izendatu beharko du, aurretiaz, bere ordez joan eta saria bere izenean jaso dezan.

Los reconocimientos y menciones serán entregados en un acto público convocado al efecto. En el caso de que la persona o entidad no pueda asistir al acto público por causa justificada, deberá designar con la debida antelación a otra persona para que la sustituya y recoja el premio en su nombre.

12. artikulua.– Aintzatespenak eta aipamenak argitaratu eta zabaltzea.

Articulo 12.– Publicación y difusión de los reconocimientos y menciones.

1.– Eusko Jaurlaritzari adikzioen arloan laguntzeko eta asistentzia emateko organoak aintzatespena edo aipamena jasoko duten pertsonen edo erakundeen identitatea eta proiektu eta ekimen aipagarriak zabaldu ahalko ditu, egokien iruditzen zaion bidearen bitartez –Internet barne–, eta denbora-mugarik gabe. Halaber, berariaz aipatuko dira lanen egile edo proiektuen arduradun izan diren erakundea, pertsona edo pertsonak.

1.– El órgano de apoyo y asistencia al Gobierno Vasco en materia de adicciones podrá difundir la identidad de las personas o entidades objetos de reconocimiento o mención, así como los proyectos e iniciativas distinguidas a través del medio que considere más oportuno, incluyendo Internet, sin limitación de tiempo, citando expresamente, en su caso, a la entidad, persona o personas autoras de los trabajos o responsables de los proyectos.

2.– Aintzatespenak eta aipamenak jasotzen dituzten pertsonek eta erakundeek baimena izango dute ezagutzera emateko sarituak izan direla, beraien komunikazio-ekintzetan eta izaera profesionaleko inprimakietan, deialdiaren ebazpena ematen den egunetik; gainera, beti aipatu beharko da zein urtetan eman den aintzatespena edo aipamena.

2.– Las personas y entidades perceptoras de los reconocimientos y de las menciones quedarán autorizadas para hacer pública la obtención de los mismos en sus acciones de comunicación e impresos de carácter profesional desde la fecha de resolución de la convocatoria, haciendo siempre referencia al año de concesión del reconocimiento o mención.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Arauak indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normativa.

Indargabetuta geratzen da ekainaren 25eko 398/1991 Dekretua, «Andrés Aya Goñi Oroitzarrea» izeneko saria sortzen duena.

Queda derogado el Decreto 398/1991, de 25 de junio, por el que se instituye el premio «Memorial Andrés Aya Goñi».

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Ordezko araubidea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Régimen supletorio.

Prozedurari eta kide anitzeko organoen araubide juridikoari dagokienez dekretu honetan berariaz araututa ez dauden alderdietarako, arau hauek aplikatuko dira, hurrenez hurren: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; eta 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

En todo lo no regulado expresamente en el presente Decreto, en materia de procedimiento y en lo relativo al régimen jurídico de los órganos colegiados, será de aplicación respectivamente lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko urtarrilaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de enero de 2020.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN NEKANE MURGA EIZAGAECHEVARRIA.

MIREN NEKANE MURGA EIZAGAECHEVARRIA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental