Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

7. zk., 2020ko urtarrilaren 13a, astelehena

N.º 7, lunes 13 de enero de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
87
87

AGINDUA, 2019ko abenduaren 5ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, helduen euskalduntzearen esparruan HABEk onartzen dituen prestakuntza-planen ezaugarriak arautzeko eta prestakuntza-jardueren homologazio-betekizunak ezartzeko ematen dena.

ORDEN de 5 de diciembre de 2019, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regulan las características de los planes de formación que HABE aprueba en el ámbito de la euskaldunización de personas adultas, y se establecen los requisitos de homologación de acciones formativas en dicho ámbito.

Azaroaren 25eko 29/1983 Legeak, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortu eta euskaltegiak araupetzekoak, erakunde horri agintzen dio helduen euskalduntzearen sustapena, eta horretarako, hainbat eginkizun egozteaz gain, helduen euskalduntzean dihardutenen prestakuntzaz eta eguneratzeaz arduratzen du erakundea bere 12. artikuluan.

La Ley 29/1983, de 25 de noviembre, de creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos y de Regulación de los Euskaltegis, encomienda a este instituto el fomento de la euskaldunización de personas adultas, para lo que, además de atribuirle una serie de funciones, encomienda, asimismo, en su artículo 12, las tareas de formación y de reciclaje de quienes ejercen la euskaldunización de personas adultas.

Era berean, HABEren arau organikoak onartzen dituen 34/1996 Dekretuan, otsailaren 13koan, azaroaren 25eko 29/1983 Legean aurreikusitakoen ildotik, HABEren Erregistroan bildutako edo bilduko diren euskaltegietako irakasleak eguneratu eta etenik gabe hezteko egitasmoen lanketa egozten dio erakundeari, Hizkuntzaren Didaktika zerbitzuaren bitartez.

Asimismo, el Decreto 34/1996, de 13 de febrero, por el que se aprueban las normas orgánicas de HABE, en la misma línea de lo previsto en la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, atribuye al mencionado organismo la elaboración de los planes de reciclaje y formación permanente del personal docente de los euskaltegis que estén inscritos o se inscriban en un futuro en el Registro de euskaltegis adscrito a HABE, a través de su Servicio de Didáctica de la Lengua.

HABEren sorreratik arreta berezia eskaini zaio Helduen euskalduntzean diharduten langileen prestakuntzari. Prestakuntza-erregistroa 1993-1994 ikastaroan abian jarri zenetik 1.024 jarduera jaso dira. Eta ikasturte hori baino lehenago ere beste hainbat eta hainbat prestakuntza-jarduera burutu ziren. Era berean, glotodidaktika gai nagusia izanik, liburutegi espezializatua kudeatzen da HABEn eta hiru argitalpen plazaratzen dira prestakuntzari begira: Itzulpen Saila; Hizpide on line; eta, IFB (Irakasleen Formaziorako Bideo-saila).

Desde su creación, HABE ha prestado especial atención a la formación del personal encargado de la euskaldunización de personas adultas; así, tras la puesta en marcha del registro de formación en el curso 1993-1994, se han registrado un total de 1.024 actividades, a las que hay que sumar las diversas actividades de carácter formativo que se venían efectuando antes del mencionado curso. Asimismo, HABE gestiona una biblioteca especializada, cuyo eje central es la glotodidáctica y que se encarga de tres publicaciones relativas a la formación: la colección Itzulpen Saila, la revista Hizpide on line y IFB – Irakasleen Formaziorako Bideo saila (una serie de vídeos para la formación del profesorado).

Geroztik, helduen prestakuntzaren ildotik, urriaren 10eko 1/2013 Legeak ere, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzkoak, euskal herritar orok bizialdi osoan ikasteko eta lanbideari begira prestatzeko duen eskubidea ezartzen du. Honela irakur daiteke zioen azalpenean: «Horretarako, lege honetan bizialdi osoko ikaskuntza euskal herritar guztien eskubidetzat hartzen da, eta prestakuntzako eskaintza zabal baten bidez gauzatuko da, bai euskara bai gaztelaniaz...», eta HABEri egozten dio eskumena euskarako ezagupenak eskuratzeko eremuan garatu beharreko jarduerek bete behar dituzten baldintzak ezartzeko, Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuei esleitzen zaizkien eskumenak kaltetu gabe; hala, Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 19ko 30/2008 Dekretuaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoetako langileen prestakuntza planifikatu eta antolatzeko irizpideei buruz Eusko Jaurlaritzak onartu zuen otsailaren 19ko 30/2008 Dekretuak esleitutakoak.

Posteriormente, la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, reconoce, en el ámbito de la formación de personas adultas, el derecho de la ciudadanía vasca al aprendizaje a lo largo de la vida y a su formación en el ámbito de su profesión. Así lo expresa su exposición de motivos: «A tal efecto, la presente Ley establece el aprendizaje a lo largo de la vida como un derecho de la ciudadanía vasca, que se posibilita mediante una amplia oferta formativa, tanto en euskera como en castellano; (...)», y atribuye a HABE la competencia para establecer las condiciones a cumplir por las actividades a desarrollar en el ámbito de la adquisición de conocimientos de euskera, sin perjuicio de las competencias que por razón de la materia sean atribuidas a otros departamentos del Gobierno Vasco, como son las atribuidas mediante Decreto 30/2008, de 19 de febrero, de criterios generales de la planificación y organización de la formación del personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

Harrez gero, indarrean dagoen Euskararen Agenda Estrategikoak ere, zehaztuta dituen lan-ildo, ekimen eta ekintzen artean jasotzen du helduen euskalduntzearen esparruan dihardutenen prestakuntza beharra; hain zuzen ere, hala dio: «Euskara irakasle-tutoreen berariazko formazioa behar eta metodologia berrietara egokitu eta hedatzea».

Desde entonces, la Agenda Estratégica del Euskera, entre las líneas de trabajo, iniciativas y actuaciones que especifica, también incluye la necesidad de formación de quienes actúan en el ámbito de la euskaldunización de personas adultas, mediante «la adaptación y el fomento de la formación del profesorado y del personal tutor en torno a las nuevas necesidades y metodologías».

Testuinguru honetan beharrezko eta egokitzat jotzen da helduen euskalduntzegintzaren esparruko prestakuntza-planak eta ekitaldien xedea, hartzaileak, irizpide eta jarraibidea arautzea.

En este contexto, se considera necesario y procedente regular los planes de formación en el ámbito de la euskaldunización de personas adultas, así como los objetivos de las acciones formativas, sus personas destinatarias, y los requisitos y directrices que han de cumplir.

Horrenbestez,

Por todo ello,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Aginduaren xedea.

Artículo 1.– Objeto de la Orden.

Agindu honek xede du HABEren prestakuntza-planen araubidea ezarri eta HABEren homologazioa jasotzeko, helduen euskalduntze-arloko prestakuntza-jarduerek izan behar dituzten ezaugarriak eta bete behar dituzten jarraibideak arautzea.

La presente Orden tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los planes de formación de HABE, así como regular las características y los criterios que han de cumplir las acciones formativas del ámbito de la euskaldunización de personas adultas,

2. artikulua.– Prestakuntza-planen xedea.

Artículo 2.– Objeto de los planes de formación de HABE.

HABEk helduen euskalduntzearen esparruan onartuko dituen prestakuntza-planen xedea da erakunde honek azaroaren 25eko 29/1983 Legeak eta lege hori garatzeko onartu diren xedapenetan ezarritakoaren babesean garatu behar duen Prestakuntza-arloko jardueraren lerro estrategikoak zehaztea, eta urtez urteko Prestakuntza-jarduerak antolatzeko gidalerroak aurreikustea.

Los planes de formación de HABE tienen por objeto la determinación de las líneas estratégicas de la actividad formativa que dicho organismo desarrolla al amparo de lo previsto en la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, y en las disposiciones aprobadas en desarrollo de aquella, así como la previsión de las pautas a seguir para la organización de las acciones formativas anuales.

3. artikulua.– Prestakuntza-jardueren esparrua.

Artículo 3.– Ámbito de las actividades formativas.

HABEk berariaz antolatuko dituen prestakuntza-jardueren jakintza-alor nagusiak Erakundearen eskumen-eremukoak izango dira, hain zuzen ere, hizkuntzen irakas-ikastearen esparrukoak: Pedagogia, Euskal Filologia, Soziolinguistika, Psikolinguistika, Kudeaketa akademikoa, IKTak, nagusiki.

Los ámbitos de conocimiento de las acciones específicas de formación organizadas por HABE se corresponderán con los propios de su ámbito competencial, y, en concreto, con los del ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas: pedagogía, filología vasca, sociolingüística, psicolingüística, gestión académica y TIC, principalmente.

4. artikulua.– Hartzaileak.

Artículo 4.– Personas destinatarias.

Agindu honetan araututako prestakuntza-planetatik eratorritako prestakuntza-jardueren hartzaileak izango dira HABEren Erregistroan inskribaturik dauden euskaltegietako eta autoikaskuntzarako zentro homologatuetan euskarazko eskolak ematearekin lotura zuzena zein zeharbidezkoa duten langileak, eta, oro har, helduen euskalduntzearen esparruan lanean dihardutenak eta adituak direnak. Halaber, hala dagokienean, enplegatu publikoei eman beharreko agiria 7.4 artikuluan aurreikusitakoaren arabera emango zaie.

Las actividades de formación derivadas de los planes de formación regulados en la presente Orden estarán dirigidas al personal de los euskaltegis y de los centros homologados para el autoaprendizaje del euskera inscritos en el Registro de HABE, cuya función se encuentre directa o indirectamente relacionada con la impartición de clases de euskera, y, en general, a las personas que trabajan en el ámbito de la euskaldunización de personas adultas, y a aquellas que son expertas en dicho ámbito. Asimismo, los certificados relativos a los cursos realizados por empleados públicos serán emitidos conforme a lo previsto en el artículo 7.4 de la presente Orden.

Prestakuntza-planetatik eratorritako prestakuntza-ekintzen hartzaile gisa HABEko langileak edota Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioetako langileak aurreikusita daudenean, programaren aldez aurreko homologazioa eskatuko dio HABEk IVAPi, indarrean dagoen araudiak ezarritakoaren arabera.

En los casos en que se prevea la posibilidad de que el personal de HABE o el de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco pueda participar en las acciones formativas derivadas de dichos planes de formación, HABE solicitará al IVAP su homologación con carácter previo, con arreglo a lo dispuesto en la normativa en vigor.

5. artikulua.– Irakasleak eta ikastaro-emaileak.

Artículo 5.– Profesorado y personal encargado de impartir los cursos.

Prestakuntza-jarduera bakoitzaren ardura zuzena HABEko teknikariek hartuko dute. Jakintza-arloa nahiz langaia teknikarion ezagutza-esparrutik at izan, edota kalitate egiaztatua duten adituen ekarpena bildu nahi denean, programatutako jarduera horiek antolatu ahal izateko, kanpoko irakasle eta ikastaro-emaileak kontratatuko ditu HABEk.

Con carácter general, el personal técnico de HABE se encargará de la impartición de las acciones formativas a desarrollar. No obstante, en el caso de que un determinado ámbito de estudio o recurso quede fuera del área de conocimiento de dicho personal, o cuando se estime oportuna la aportación de personas expertas en la materia, HABE procederá a la contratación externa de profesorado con el objeto de organizar las acciones programadas.

6. artikulua.– Prestakuntza-planen eta prestakuntza-jardueren onarpena.

Artículo 6.– Aprobación de los planes de formación y de las acciones formativas.

HABEren Zuzendaritza Batzordeak onartuko ditu prestakuntza-planak, lau urtetarako, HABEren zuzendari nagusiaren proposamenez, Erakundeko Batzorde Akademikoa entzun ondoren.

Los planes de formación regulados en la presente Orden serán aprobados por su Patronato Rector para un período de cuatro años, a propuesta del Director General de HABE, previa audiencia de su Consejo Académico.

HABEk, dagokion prestakuntza-planaren egituraren baitan, antolatutako prestakuntza-jarduerak urtero onartuko ditu HABEren zuzendariak Hizkuntzaren Didaktika zerbitzuaren proposamenez.

Las acciones formativas organizadas por HABE en el marco del plan de formación correspondiente, serán aprobadas con carácter anual por la Dirección General de dicho organismo, a propuesta del Servicio de Didáctica de la Lengua.

7. artikulua.– Prestakuntza-jardueren ziurtagiriak.

Artículo 7.– Certificados de acciones formativas.

1.– HABEren prestakuntza-planen araberako ikastaroak egin dituzten partaideei HABEren zuzendariak izenpetutako agiria luzatuko zaie, HABEren Hizkuntzaren Didaktika zerbitzuaren proposamenez. Bi agiri mota luza daitezke:

1.– Las personas participantes en los diferentes cursos realizados en el contexto de un plan de formación de HABE, recibirán el certificado correspondiente suscrito por el Director de HABE, a propuesta del Servicio de Didáctica de la Lengua. Podrán expedirse dos tipos de certificado:

a) Bertaratze-agiria luzatuko da irakasleak ebaluatzeko probarik aurreikusten ez denean, irakastorduen % 80ko asistentzia duten partaideentzat.

a) El certificado de presencia, en el caso de que no se prevean pruebas de evaluación por parte del profesorado, para aquellas personas participantes cuya asistencia haya sido superior al 80% de las horas programadas.

b) Aprobetxamendu-agiria luzatuko zaie jarritako proba gainditzen duten partaideei, edo programatutako ariketak burutu eta prestakuntza-jardueraren helburuak lortu dituztenei, prestakuntza-emaileak hala egiaztatzen badu.

b) El certificado de aprovechamiento, para quienes hayan superado la prueba establecida, o para quienes hayan realizado los ejercicios programados y hayan cumplido los objetivos de la acción formativa, siempre y cuando así lo certifique la persona encargada de impartir la formación.

2.– HABEren prestakuntza-plan honen araberako ikastaroak eman dituzten irakasleei HABEren zuzendariak izenpetutako agiria luzatuko die, HABEren Hizkuntzaren Didaktika zerbitzuaren proposamenez.

2.– El profesorado de los diferentes cursos desarrollados dentro de los planes de formación recibirá, asimismo, un certificado suscrito por el Director de HABE, a propuesta del Servicio de Didáctica de la Lengua.

3.– Artikulu honetan araututako agiriek, gutxienez, ikastaroaren izenburua, data eta lekua, ikasteredua, iraupena egunetan eta ordutan, eta ebaluazio-era bilduko ditu bere baitara.

3.– Los certificados previstos en el presente artículo, deberá constar, como mínimo, el título del curso, la fecha y el lugar de impartición, el modelo de aprendizaje, la duración (en días y horas) y la forma de evaluación.

4.– Agindu honen 4. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, IVAPek homologatutako prestakuntza-ekintzen kasuan, homologazio hori islatuko da HABEk Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetako enplegatuei luzatutako agirietan.

4.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Orden, en el caso de las acciones formativas homologadas por el IVAP, esta homologación quedará reflejada en la documentación expedida por HABE al personal de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

5.– HABEren Hizkuntzaren Didaktika zerbitzuak eramango du HABEren Prestakuntza-planen garapenean emandako ikastaroen ondoriozko ziurtagirien erregistroa.

5.– El Servicio de Didáctica de la Lengua de HABE gestionará el registro de los certificados expedidos respecto a los cursos desarrollados en ejecución de los planes de formación de HABE.

8. artikulua.– Gizarte-eragileek antolatutako prestakuntza-ekitaldien homologazioa.

Artículo 8.– Homologación de las acciones formativas organizadas por agentes sociales.

Helduen euskalduntzegintzan diharduten erakunde eta gizarte-eragileek antolatutako prestakuntza-ekitaldiek HABEren homologazioa jaso dezakete, horretarako Agindu honetako 9. artikuluan aurreikusten diren baldintzak betetzen badituzte, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta bere erakunde autonomoetako pertsonalari zuzenduta Administrazio horretako organoek antolatutakoak salbu. Azkeneko hauei indarrean dagoen berariazko araudia aplikatuko zaie.

Las acciones formativas organizadas por las organizaciones y los agentes sociales en el ámbito de la euskaldunización de personas adultas podrán ser homologadas por HABE, siempre que cumplan los requisitos que se regulan en el artículo 9 de esta Orden, a excepción de aquellas acciones que hayan sido organizadas por los órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos y tengan como destinario al personal de dicha Administración, a las que se aplicará la normativa específica en vigor.

9. artikulua.– Prestakuntza-ekitaldien homologaziorako baldintzak.

Artículo 9.– Requisitos para la homologación de las acciones formativas.

HABEren homologazioa jasotzeko, prestakuntza-ekitaldiek ondoren zehaztutako baldintzak bete beharko dituzte:

A efectos de su homologación por HABE, las acciones formativas deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Prestakuntza-ekitaldiak HABEren prestakuntza-planeko gidalerroen baitan egituratuta egon beharko dira.

a) Estar estructuradas conforme a las directrices emanadas del plan de formación de HABE que en cada momento se encuentre en vigor.

b) Prestakuntza-ekitaldiak HABEren prestakuntza-planean aurreikusitako irizpideetara bildu beharko dira.

b) Cumplir con los criterios previstos en dicho plan de formación.

HABEri atxikita dagoen Euskaltegien Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegiek eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek HEOCaren argitan landutako Euskaltegiko Curriculum Proiektuan jaso ditzakete prestakuntza-ekitaldiok.

Los euskaltegis y centros homologados de autoaprendizaje del euskera inscritos en el Registro de HABE podrán incluir dichas acciones formativas en el Currículo del Euskaltegi elaborado al amparo del Currículo Básico para la Enseñanza de Euskera a Personas Adultas (HEOC).

10. artikulua.– Homologazio-eskaerak.

Artículo 10.– Solicitudes de homologación.

HABEren homologazio-eskaerak HABEren zuzendari nagusiaren aurrean aurkeztuko dira, gutxienez prestakuntza-ekitaldia hasteko aurreikusita dagoen data baino bi hilabete lehenago, prestakuntza-ekitaldiaren alde hauek zehaztuz:

Las solicitudes de homologación se dirigirán al Director General de HABE con una antelación mínima de dos meses respecto a la fecha prevista para el inicio de la acción formativa, con especificación de los siguientes aspectos:

– Helburua.

– Objetivo.

– Edukiak.

– Contenidos.

– Ebaluazio-irizpideak.

– Criterios de evaluación.

– Hartzaileak.

– Personas destinatarias.

– Irakasleak.

– Profesorado.

– Iraupena.

– Duración.

11. artikulua.– Ebazpena eta errekurtsoak.

Artículo 11.– Resolución y recursos.

HABEren Zuzendaritza Nagusiak ebatziko ditu homologazio-eskaerak, erakunde horren Batzorde Akademikoaren irizpidea entzun ondoren.

Las solicitudes de homologación serán resueltas por la Dirección General de HABE, oído tras atender al criterio del Consejo Académico de este organismo.

Ez dira homologatuko asistentziaren kontrola eta ekitaldian izandako errendimenduaren ebaluazioa bermatzen ez dituzten ekitaldiak. Kontrol hori gauzatzeko erabiliko diren baliabideak zehaztuko dira.

No serán homologadas las acciones formativas que no garanticen el control de asistencia y la evaluación del rendimiento durante su desarrollo, por lo que habrán de especificarse los recursos a utilizar a tal fin.

Homologazioa aitortu edota ezesten duen Ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke interesdunak Kultura eta Hizkuntza Politikaren sailburuari, jakinarazpena jaso eta hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. eta ondorengo artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada contra la resolución de reconocimiento o denegación de homologación, ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes desde su notificación, al amparo de lo establecido en el artículo 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

12. artikulua.– Ziurtagiriak.

Artículo 12.– Certificados de acciones formativas homologadas.

HABEk homologatutako prestakuntza-ekitaldiak burutu izanaren ziurtagiriak ekitaldien antolatzaileak emango ditu. Ziurtagirian, ezinbestez, ekitaldiaren informazio hau adieraziko da:

Los certificados de culminación de las acciones formativas homologadas por HABE serán emitidos por la entidad que las haya promovido, y deberán contener obligatoriamente la información que se señala a continuación:

– Izenburua.

– Título.

– Iraupena, egunetan eta ordutan.

– Duración en días y horas.

– Antolatzailea.

– Entidad organizadora.

– HABEren homologazioa.

– Homologación de HABE.

– Asistentziari edo errendimenduari buruzko aipamena.

– Mención relativa a la asistencia o al rendimiento.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu hau indarrean sartu ondorengo hiru hilabeteko epean, 2019-2022 lau urterako Prestakuntza-plana onartuko du HABEk.

HABE aprobará el Plan de Formación para el período 2019-2022 en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ahalmena ematen zaio HABEren zuzendari nagusiari, berari dagozkion eskumenen eremuan, Agindu honetan ezarritakoa gauzatzeko.

Se faculta al Director General de HABE para ejecutar, en el ámbito de sus competencias, lo establecido en la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita jarriko da indarrean.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko abenduaren 5a.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2019.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental