Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

208. zk., 2019ko urriaren 31, osteguna

N.º 208, jueves 31 de octubre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
5022
5022

164/2019 DEKRETUA, urriaren 22koa, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzkoa.

DECRETO 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

Familiei laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legearen helburu nagusietako bat da familia-eredu jakin bat sendotzea, non betekizun lagaezinak kontsideratzen baitira autonomia, kide guztien arteko errespetua eta bi bikotekideen arteko berdintasuna, biek ala biek ere lanbidean eta bizitza pertsonalean aurrera egiteko aukera berberak eduki eta partekatzen baitituzte. Azken batean, gure gizartearen balio demokratikoekin bat datorren eredua.

La Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias, tiene como uno de sus principales objetivos impulsar la consolidación de un modelo de familia en el que se consideran requisitos irrenunciables la autonomía y el respeto entre todos sus integrantes y la igualdad de ambos miembros de la pareja, que comparten y disponen de las mismas oportunidades de realización profesional y personal, modelo acorde con los valores democráticos de nuestra sociedad.

Horrez gain, Legeak erraztu nahi du familiako eta laneko ardurak bateragarri egitea, emakumea lan-merkatuan txertatzea eta hark bere karrera profesionala garatzea, eta, era berean, lagundu nahi du gizonek eta emakumeek familia-esparruan duten erantzunkidetasuna sendotzen, bereziki adin txikiko seme-alaben zaintzan eta hezkuntzan eta mendekotasunak edo muturreko osasun-larrialdiak dituzten pertsonei eman beharreko arretan.

Además, la Ley pretende facilitar la conciliación de las responsabilidades familiares y laborales, así como la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo y el desarrollo de su carrera profesional, y contribuir al afianzamiento de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito familiar, en particular en el cuidado y educación de los hijos e hijas menores de edad y en la atención a las personas que se encuentren en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria.

2003. urtetik –une horretan arautu ziren familia eta lana bateragarri egiteko lehen laguntzak lanerako laguntzak arautzen dituen abenduaren 23ko 329/2003 Dekretuaren VI. kapituluan–, familiaren eta lanaren kontziliazioa sustatzera bideratutako dirulaguntza-ekintzei buruzko araudia hobetu da eta estaldura zabaltzen joan da gerora egindako zenbait dekreturen bidez.

Desde el año 2003, momento en el que se regularon las primeras ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral en el Capítulo VI del Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulaban las ayudas al empleo, se ha ido ampliando la cobertura y mejorando la normativa de las acciones subvencionales dirigidas a la promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral en sucesivos decretos.

Legealdi honetan (XI.a), familia eta lana bateragarri egitea bere lehentasunetako bat dela kontsideratzen du gobernu honek, eta hala dago adierazita, hain zuzen, XI. Legealdiko Gobernu Programako 139. Konpromisoan (2016 – 2020). Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari dagokio aitzindari izatea, sail hori eskuduna baita familiei laguntzeko programak eta zerbitzuak proposatzeko, baita lanarekin bateragarri egiteko ere.

En esta XI legislatura, este gobierno considera que la conciliación de la vida familiar y laboral es una de sus prioridades, así lo refleja en el compromiso 139 del Programa de Gobierno XI Legislatura (2016 – 2020), y corresponde liderar al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, que es competente tanto en la proposición de programas y servicios que apoyen a las familias como en la necesaria conciliación con el mundo laboral.

Gaur egun, gizarte-eragile guztiak –enpresak eta administrazio publikoak, bereziki– onartzen ari dira arazoa ez dela soilik norberaren eta familiaren eremukoa, hau da, familia eta lana bateratzen ez laguntzeak kostu handia dakarrela gizartean eta ekonomian: gaixotasunak, estresa, eskola-porrota, haurren babesik eza, lanean errendimendu txikia eta absentismoa, lanpostua sarritan aldatzea eta abar. Gurasoek familiari denbora gehiago eskaintzeak eta norberaren, familiaren eta lan-arloko bizitzaren artean oreka handiagoa lortzeak ondorio prebentiboak ditu eremu guztietan, eta gizartea gero eta gehiago jabetzen da errealitate horretaz. Gainera, frogatua dago motibazioan eta produktibitatean ere eragin positiboa duela eta enplegu-txandakatze gutxiago eragiten duela, modu horretan langileak gusturago daudelako beren bizi-kalitatearekin.

En la actualidad, todos los agentes sociales, empresas y Administraciones Públicas fundamentalmente, están interiorizando, que el problema no se circunscribe exclusivamente al ámbito personal y familiar, asumiendo que no favorecer la conciliación tiene un alto coste social y económico -enfermedades, estrés, fracaso escolar, desprotección infantil, bajo rendimiento y absentismo laboral, alta rotación en el empleo, etc.–. La sociedad es cada vez más consciente de que una mayor dedicación de las personas progenitoras a sus familias, un mayor equilibrio entre su vida personal, familiar y laboral, tiene efectos preventivos en todos los ámbitos. Además, está demostrado que también resulta positivo sobre la motivación y la productividad y que genera una menor rotación en el empleo al estar las personas trabajadoras más satisfechas con la calidad de vida que disfrutan.

Dekretu honen bidez familia eta lana bateragarri egiteko laguntzak zabaldu eta hobetzen dira; neurri horiekin, Eusko Jaurlaritzak lan-harremanen kontzeptu berria lortzeko prozesua bultzatzen du, familia eta lana orekatzeko eta mesede eginez familiei eta enpresei, zuzenean, eta, zeharka, gizartearen garapenari. Helburu hori lortuz gero, Europar Batasuneko gizarte aurreratuenekin bat egingo dugu, non pertsonek eta familiek bere espazioa izango baitute (bakoitzak berea).

Con las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral que este decreto amplia y mejora, el Gobierno Vasco impulsa el proceso hacia un nuevo concepto de relaciones laborales donde se equilibre la vida familiar y laboral, favoreciendo directamente a las familias y empresas e, indirectamente, al desarrollo de nuestra sociedad. La consecución de dicho objetivo supondrá la convergencia con las sociedades más avanzadas de la Unión Europea, en las que la persona y la familia tienen su espacio.

2016-2020 Legegintzaldirako Gobernu Programaren 139. Konpromisoaren 4. eta 5. Ekimenen garapena da dekretu hau: laguntza ekonomikoen, pizgarri fiskalen eta neurri eraginkorren sistema hobetzea erantzunkidetasunari eta kontziliazioari dagokionez, hala lan munduan, nola zainketen eremuan, eta sentsibilizazio- eta prestakuntza-neurriak sustatzea, etxeko lanak eta zaintza-lanak gizonen eta emakumeen artean banatzea ahalbidetzeko, eta kontziliaziorako eta adingabeen zaintzarako beste laguntza-sistema batzuk aztertzea.

El presente Decreto es desarrollo de las iniciativas 4 y 5 del aludido compromiso 139 del Programa de Gobierno de la XI Legislatura (2016-2020) centrado en mejorar el sistema de ayudas económicas, incentivos fiscales y medidas efectivas de corresponsabilidad y conciliación, tanto en lo laboral como en el ámbito de los cuidados, en promover medidas de sensibilización y formación para el reparto de tareas domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres, y en estudiar otros sistemas de ayuda para la conciliación y el cuidado de menores.

2017an, Euskal Autonomia Erkidegoko Familiei Laguntzeko III. Erakundearteko Planaren Ebaluazio-txostenak –2011. eta 2015. urteen artean egon zen indarrean– adierazten zuen familia eta lana bateragarri egiteko prestazioen eredua hobetzeko eta zaurgarritasun bereziko egoeran dauden familiei babes handiagoa emateko beharra zegoela.

En 2017 el informe de evaluación del III Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias en la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuya vigencia se extendió entre los años 2011 y 2015, señaló la necesidad de mejorar el modelo de prestaciones para la conciliación de la vida laboral y familiar y de otorgar una mayor protección a las familias que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

2018ko urtarrilean, Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta Eudelek Familien eta Haurren aldeko Euskal Ituna izenpetu zuten. Familiei Laguntzeko Erakundearteko IV. Plana da Familia eta Haurtzaroaren aldeko Euskal Ituna hedatu eta gauzatzeko plangintza-tresna nagusia; zeina 2018ko ekainaren 19ko saioan onetsi baitzuen Gobernu Kontseiluak, eta 2018ko irailaren 13an aurkeztu zen Eusko Legebiltzarrean.

En enero de 2018, el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y Eudel suscribieron el Pacto Vasco por las Familias y la Infancia siendo la principal herramienta de planificación para el despliegue y la materialización del Pacto Vasco por las Familias y la Infancia el IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 19 de junio de 2018 y presentado en el Parlamento Vasco el 13 de septiembre de 2018.

Planaren 2. ardatzak helburutzat hartzen du gurasoek beren seme-alabei behar duten denbora guztia eskaintzea, horretarako denbora sozialaren antolaketa egokiagoa sustatuta familien beharrei begira, eta ardura partekatuko antolaketa soziala ahalbidetzea; era berean, neurri hau ezartzen du: seme-alabak zaintzeko, lan-eszedentziako egoeran dauden edo lanaldi-murrizketa hartu duten langileentzako egungo laguntzak birbideratzea.

El eje 2 del Plan señala como objetivo que los padres y las madres puedan dedicar a sus hijos e hijas todo el tiempo necesario, fomentando una organización del tiempo social más adecuada de cara a las necesidades de las familias y favorecer una organización social corresponsable; y establece como medida la reorientación de las actuales ayudas a personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia laboral y reducciones de jornada para el cuidado de hijos o hijas.

IV. Planak lanaren eta familiaren kontziliazioaren arloan ezartzen dituen helburu eta neurriek dakarte jarduketa-ildo berri bat garatzea –lan-eszedentzian dauden langileen laguntzak arautzen ditu, jaiotzagatik edo urtebete baino gutxiagoko adingabeko zaintzagatik ematen diren gurasoen kotizaziopeko prestazioen aldiak berdintzeko– eta, halaber, Familia eta Lana Bateragarri Egiteko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuak arautzen dituen laguntzetan zenbait aldaketa egitea; horrek guztiak eragin du familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko beste dekretu bat egiteko beharra.

Los objetivos y las medidas del IV Plan en el ámbito de la conciliación familiar y laboral suponen el desarrollo de una nueva línea de actuación – la que regula las ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral a fin de equiparar los períodos de las prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de la persona menor de un año, disfrutados por las personas progenitoras-, y varias modificaciones en las ayudas reguladas en el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, que han determinado la necesidad de elaborar un nuevo decreto.

Martxoaren 1eko 6/2019 Errege Lege Dekretuak, zeinak enplegu eta lanaren arloan emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzeko premiazko neurriak ezartzen baititu, aldatu ditu Langileen Estatutuen Legearen testu bategina, urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartua, eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartua, eta prozesu iragankor bat aurreikusi du guraso ez-haurdunari jaiotza eta zaintzagatiko baimena handitzeko, 2021eko urtarrilaren 1ean erabat parekatuko dena ama biologikoaren baimenarekin.

Por su parte, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación ha modificado tanto el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre como el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre; contemplando un proceso transitorio de ampliación del permiso por nacimiento y cuidado para el progenitor no gestante, que alcanzará el 1 de enero de 2021 la completa equiparación con el permiso de la madre biológica.

Aipatutako 6/2019 Errege Lege Dekretuak sartzen duen jaiotzagatiko eta zaintzagatiko baimena parekatzeko araubide iragankorrak gogoeta eta egokitzapenak sorrarazi ditu Familiei Laguntzeko IV. Planaren neurrien garapenean; hori dela eta, dekretu hau indarrean sartzen denetik aurrera laguntzaren onuradun izan daitezkeen gurasoen seme-alaba guztiei aplikatuko zaie; izan ere, plangintzak ezartzen zuen hasiera batean bigarren eta hurrengo seme-alaben gurasoei emango zitzaiela laguntza, eta, bigarren fase batean, berriz, lehen seme-alaben gurasoei hedatuko zitzaiela.

El régimen transitorio de equiparación de los permisos por nacimiento y cuidado introducido por el referido Real Decreto-ley 6/2019 ha generado una reflexión y adaptaciones en el desarrollo de las medidas del IV Plan de Apoyo a las Familias; por ello, desde la entrada en vigor del presente Decreto, este se aplicará a todos los hijos e hijas de las personas progenitoras que puedan resultar beneficiarias de la ayuda, cuando la planificación establecía que inicialmente la ayuda se concedería a las personas progenitoras de segundos y sucesivos hijos e hijas, y, en una segunda fase, se extendería a las personas progenitoras de primeros hijos e hijas.

Dekretu honek laguntzak arautzen ditu, Eusko Jaurlaritzak, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren bitartez, lana eta familia bateragarri egiteko politikaren esparruan emango dituenak; hauek dira laguntzon tipologiak:

El presente Decreto regula las ayudas que, en el marco de la política de conciliación de la vida familiar y laboral, otorgará el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, y que obedecen a la siguiente tipología:

a) Seme-alabak zaintzeko xedez eszedentzian dauden edo lanaldi-murrizketa duten langileentzako laguntzak.

a) Ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas.

b) Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko xedez eszedentzian dauden edo lanaldi-murrizketa duten langileentzako laguntzak.

b) Ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria.

c) Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileak ordezteko laguntzak.

c) Ayudas para sustituir a personas trabajadoras acogidas a una excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas o de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria.

d) Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeagatiko laguntzak.

d) Ayudas por la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas menores.

II. kapitulua seme-alabak zaintzeko xedez eszedentzian dauden edo lanaldi-murrizketa duten langileentzako laguntzei buruzkoa da, eta bi jarduketa-ildotan azpizatitzen da:

El Capítulo II relativo a las ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas se subdivide en dos líneas de actuación:

– lan-eszedentzian dauden langileentzako laguntzak, jaiotzagatik edo urte betetik beherako haurra zaintzeagatik gurasoek hartutako kotizaziopeko prestazioen aldiak parekatzeko;

– Ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral a fin de equiparar los períodos de las prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de la persona menor de un año disfrutados por las personas progenitoras.

– 3 urtez azpiko seme-alabak zaintzeko lan-eszedentzian dauden langileentzako laguntzak, eta 12 urtez azpiko seme-alabak zaintzeko lanaldi-murrizketaldian dauden langileentzako laguntzak.

– Ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia por cuidado de hijos o hijas menores de 3 años y en situación de reducción de jornada laboral por cuidado de hijos e hijas menores de 12 años.

Lehen ildoak –lan-eszedentzian dauden langileentzako laguntzak, jaiotzagatiko edo urtebete baino gutxiagoko adingabeko zaintzagatiko gurasoen kotizaziopeko prestazioen aldiak berdintzeko– aurreko Familiei Laguntzeko Planean, egungoan eta aurreko Euskal Autonomia Erkidegoko berdintasun-planetan adierazitako helburu bat gauzatzea dakar, eta horrek Europako gizarteen abangoardian kokatzen gaitu ardura partekatuko zaintzari eta berdintasunari dagokienez.

La primera de dichas líneas de ayudas supone la materialización de una aspiración ya expresada en el anterior Plan de apoyo a las Familias, y en el actual y anteriores Planes de Igualdad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y que nos acerca a la vanguardia de las sociedades europeas en el ámbito de los cuidados corresponsables y la igualdad.

Jaiotzagatiko edo urtebete baino gutxiagoko adingabekoaren zaintzagatiko gurasoen kotizaziopeko prestazioa Gizarte Segurantzaren alorrean ez da Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumena; hori dela eta, II. kapituluan diruz laguntzen den forma juridikoa da seme-alaben zaintzagatiko eszedentzia haien bizitzako lehen urtean.

La prestación contributiva por nacimiento y cuidado de la persona menor en el ámbito de la Seguridad Social no es competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por ello, la forma jurídica que se subvenciona en el Capítulo II es la excedencia por cuidado de hijos e hijas en su primer año de vida.

Laguntza honen helburua da semea edo alaba jaio ostean bi gurasoek jaiotzagatiko eta zaintzagatiko kotizaziopeko dirulaguntzetan baliatutako aldiak berdindu ahal izatea, eta eskubidea izatea iraupen bereko aldi bat izateko (16 aste), besterenezina, ordaindua eta une berean hartu behar ez dena.

El objetivo de esta ayuda es que, tras la llegada del hijo o hija, ambas personas progenitoras puedan equiparar los períodos temporales disfrutados en los subsidios contributivos por nacimiento y cuidado teniendo derecho a un período de igual duración –16 semanas– intransferible, remunerado y no coincidente en el tiempo.

Horrekin helburu hauek lortu nahi dira: emakumearen zaintza-rola apurtzea, aitak zaintza-eginkizunetan jardutea eta semeak edo alabak bi gurasoekiko duen lotura sendotzea; izan ere, ikerketa zientifikoak frogatu du bizitzako lehen hilabete horietan eraikitzen diren loturak hazkuntzaren hurrengo etapetan mantendu egiten direla eta iraun egiten dutela, eta, era berean, arrisku-egoeretan babes- eta sendotasun-faktore bat direla.

Se pretende con ello romper el rol femenino del cuidado, involucrar a los padres-hombres en las tareas de cuidado y fortalecer el vínculo del hijo o hija con ambas personas progenitoras, ya que la investigación científica ha probado que los vínculos que se establecen en estos primeros meses de vida se mantienen y prolongan en las siguientes etapas de crianza, siendo un factor de protección y fortaleza frente a situaciones de riesgo.

Horrez gain, zaintza-eginkizunek emakumeen karrera profesionalean eta enplegua lortzeko orduan eragiten duten penalizazioa arintzen du neurriak.

La medida, además, reduce la penalización que las labores de cuidado tienen en el acceso al empleo y en las carreras laborales de las mujeres.

Langile mota hauei zuzenduta dago laguntza: besteren kontura lan egiten duten langileak, kooperatiba-sozietateetako bazkide langileak eta lan-bazkideak, eta norberaren kontura lan egiten duten langileak edo autonomoak. Azken kolektibo horrek laguntza eskuratzeko, beharrezkoa da diruz lagundu daitekeen jarduketak irauten duen bitartean langile bat kontratatzea, Gizarte Segurantzako arloan langile autonomoentzat familia eta lana bateragarri egiteko garatutako neurriekin koherentziaz jokatuz; modu horretan, Familiei laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legearen 13.2 artikuluko azken paragrafoan xedatutako manuari erantzuten zaio.

Las personas a las que se dirige esa ayuda son las personas trabajadoras por cuenta ajena, las personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas y las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas. Para que este último colectivo acceda a la ayuda es requisito que contrate a una persona trabajadora durante todo el período de la actuación subvencionable, en coherencia con el desarrollo que las medidas de conciliación de vida familiar y laboral para las personas trabajadoras autónomas han tenido en el ámbito de la Seguridad Social. Se atiende así al mandato de la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias, artículo 13.2, último párrafo.

Diruz lagundu daitekeen jarduketa hasi aurreko hilabeteko kotizazio-oinarriaren % 100 da laguntza-ildo berriaren zenbateko ekonomikoa.

La cuantía económica de la nueva línea de ayuda es el 100% de la base de cotización del mes anterior a aquel en que se inicia la actuación subvencionable.

Horrez gain, laguntzaren araudiak kontuan hartzen ditu Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian sartzen diren kooperatibetako bazkide langileak. Langile horiek Sistema Publikoa osatzen duen gizarte-prestazioko sistema interkooperatibo bat dute, eta lan-kolektibo horrek garrantzi handia du Euskal Autonomia Erkidegoan. Kasu horretan, aipatutako sistema interkooperatiboko eta Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarrien baturaren % 100 da laguntzaren zenbatekoa.

Además, la normativa de la ayuda tiene en cuenta a las personas trabajadoras socias de cooperativas comprendidas en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que disponen de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales que complementa el sistema público, colectivo laboral muy importante en la Comunidad Autonómica del País Vasco. En ese caso, el importe de la ayuda es el 100% de la suma de las bases de cotización de la Seguridad Social y del referido sistema intercooperativo.

Laguntza horren arauketak, gainera, kontuan hartzen du familia gurasobakarren egoera, bi gurasoen erantzunkidetasuna posible ez den familia horietako seme-alabak ekitate gabeko egoera batean ez daitezen gera.

La regulación de esa ayuda, además, considera la situación de las familias monoparentales, de forma que no suponga una inequidad para los hijos e hijas de esas familias en las que no es posible la corresponsabilidad de ambos miembros.

Jarraian, II. kapituluko II. atalean eta III. kapituluan ondoz ondo arautzen dira seme-alabak zaintzeko edo mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko xedez eszedentzian dauden edo lanaldi-murrizketa duten langileentzako laguntzak.

A continuación, la sección II del Capítulo II y el Capítulo III regulan sucesivamente las ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas, y familiares dependientes y en situación de extrema gravedad sanitaria.

Aurretiko araudiari dagokionez, ezabatu egin da Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 2. artikuluko b) letran aipatzen diren lan-harreman bereziak dituzten langileei buruz egiten zen baztertzea; izan ere, kontsideratzen da etxeko lanetan diharduten langileen kolektiboa kanpo uztea ez dagoela justifikatuta, eta, hori dela eta, aukera izan behar dutela seme-alabak zaintzeko edo mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia eta lanaldi-murrizketarako laguntzak jaso ahal izateko.

Respecto a la anterior normativa, se elimina la exclusión que se realizaba respecto a las personas trabajadoras con relaciones laborales de carácter especial incluidas en el artículo 2. b) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ya que se considera que la exclusión del colectivo de personas trabajadoras empleadas del hogar no está justificada y que, en consecuencia, debe tener acceso a las ayudas a las excedencias y reducciones de jornadas tanto para el cuidado de hijos e hijas, como de familiares dependientes y en situación de extrema gravedad sanitaria.

Horrez gain, zaurgarritasun-egoera handian dauden kolektiboak babeste aldera, areagotu egin da laguntzen zenbateko ekonomikoa honako kasu hauetan: familia gurasobakarrak, familia ugariak, mendetasun ertaina edo handia edo % 50eko desgaitasuna baino handiagoa duten pertsonaren bat daukaten familia-unitateak, eta genero-indarkeriaren biktima izan den kideren bat duten familia-unitateak.

Además, con la finalidad de proteger especialmente a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, se incrementa el importe económico de las ayudas en los supuestos de familias monoparentales, familias numerosas, unidades familiares con alguna persona miembro en situación de dependencia severa, o gran dependencia, o discapacidad superior al 50% y unidades familiares con alguna persona miembro víctima de violencia de género.

Era berean, diskriminazio positibo bat txertatu da eskatzailea gizonezkoa den kasuetan: areagotu egin dira laguntzak baliatzeko gehieneko denbora-mugak. Laguntzen datuen luzerako azterketan gorako joera arin bat ondorioztatzen da gizonezko eskatzaileen kasuan: 2013an, % 6,47 izan ziren seme-alabak zaintzeko kontziliazio-laguntza eskatu zuten gizonak, eta 2017an, berriz, % 8,25. Eusko Jaurlaritzak joera hori sendotu eta sustatu nahi du familiako ardurak modu orekatuan banatzea lortzeko, eta, horrela, Euskadi genero-berdintasuneko Europako indizean lehen lau herrialdeen artean kokatzeko, XI. Legealdirako (2016-2020) Gobernu Programaren 146. konpromisoarekin bat etorriz.

Asimismo, se introduce una discriminación positiva cuando la persona solicitante es hombre incrementándose los límites temporales máximos de disfrute de las ayudas. Del análisis longitudinal de los datos de las ayudas se concluye una leve tendencia al alza en el caso de los solicitantes hombres: en 2013 los hombres que solicitaron las ayudas de conciliación para cuidado de hijos e hijas fue el 6,47% y en 2017 ha sido el 8,25%. El Gobierno Vasco desea consolidar y estimular dicha tendencia para conseguir una asunción equilibrada de las responsabilidades familiares que sitúe a Euskadi entre los cuatro primeros países europeos en los índices de igualdad de género, compromiso 146 del Programa de Gobierno XI Legislatura (2016 – 2020).

Azkenik, V. kapituluan –seme-alabak zaintzeko edo mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia eta lanaldi-murrizketa hartu duten langileak ordezteko laguntzei buruzkoa– eta VI. kapituluan –seme-alaba adingabeak zaintzeko langile bat kontratatzeko laguntzei buruzkoa– arautzen diren laguntzen kudeaketa hobetzeko eta eguneratzeko baliatu da aukera hau.

Por último, se ha aprovechado la oportunidad para actualizar y realizar mejoras en la gestión de las ayudas reguladas en el Capítulo IV –relativo a las ayudas para sustituir a personas trabajadoras acogidas a una excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas o de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria– y en el Capítulo V –relativo a las ayudas por la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas menores–.

Dekretu honetako lana eta familia bateragarri egiteko neurriek Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legearen printzipioak betetzen dituzte, eta koherenteak dira Europar Batasuneko eta Nazio Batuen erakundeek nazioarteko esparruan aldezten dituzten ekintza-ildoekin, honako hauekin zehazki: Gizarte Eskubideen Europako Oinarria, Europako Batzordearen 2013ko otsailaren 20ko Gomendioa (Haurtzaroan inbertitzea: desabantailen zikloa apurtzea) eta Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda.

Las medidas de conciliación de vida familiar y laboral de este decreto cumplen con los principios de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, y son coherentes con las líneas de acción que, en el marco internacional, propugnan las instituciones de la Unión Europea y de Naciones Unidas, en concreto, están alineadas con el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, la recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013 de invertir en la infancia y romper el ciclo de las desventajas, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Familia eta lana bateratzeko dekretu hau sortu eta garatzeko garaian, genero-ikuspegia kontuan hartu da; izan ere, ekintza guztiak berdintasuna sustatzeko eta gizarte-ordena erantzunkidea lortzeko ikuspegitik erabaki eta balioetsi dira, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean jasotako betebeharrak betez eta printzipioak aplikatuz.

La perspectiva de género ha sido tenida en cuenta en la concepción y desarrollo de este decreto para la conciliación de la vida familiar y laboral, ya que todas las acciones han sido decididas y valoradas bajo la perspectiva de la promoción de la igualdad y la consecución de un nuevo orden social corresponsable, aplicando los principios y el cumplimiento de las obligaciones que se contienen en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Ildo beretik, Generoaren araberako Eragin Txostenean –Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 22.2 artikulua betez egindakoa– eta hirugarren jarraibidean aipatutakoa nabarmendu behar dugu, alegia, arau hau lagungarria izango dela atzemandako desorekak murrizteko edo desagerrarazteko.

En este sentido, cabe reseñar que el Informe de Impacto en función del género emitido en cumplimiento del artículo 22.2.d) de la citada Ley 4/2005 considera que esta norma va a contribuir positivamente a la reducción o eliminación de las desigualdades detectadas.

Dekretu honen bitartez dirulaguntzak ematen dira, eta, beraz, sustapen motakoa da. Gizarte-laguntzaren, erkidego-garapenaren, emakumearen, eta haur, gazte eta hirugarren adinekoen politikan Euskadirako Autonomia Estatutuaren 9.2, 10.12, 10.39 eta 12.2 artikuluek Euskal Autonomia Erkidegoari onartzen dizkioten eskumenen babesean eman da.

Este decreto de carácter subvencional y, por lo tanto, promocional o de fomento, se dicta al amparo de las competencias que los artículos 9.2, 10.12, 10.39 y 12.2 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco reconocen a la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de asistencia social, desarrollo comunitario, condición femenina, política infantil, juvenil y de la tercera edad.

Dekretu honetan aurreikusitako dirulaguntzen ildoak Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren aginduen bidez garatuko dira, eta modu horretan osatuko da haien erregulazioa.

Las líneas de subvención previstas en este decreto serán desarrolladas por órdenes de la Consejera o Consejero de Empleo y Políticas Sociales, completando su regulación.

Ondorioz, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren adostasunarekin eta Gobernu Kontseiluak 2019ko urriaren 22an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 22 de octubre de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Eusko Jaurlaritzak, enpleguaren eta gizarte-politiken arloan eskumena daukan sailaren bitartez, lana eta familia bateragarri egiteko politikaren esparruan emango dituen laguntzak arautzea da dekretu honen xedea. Hona laguntzon tipologia:

El objeto del presente Decreto es la regulación de las ayudas que, en el marco de la política de conciliación de la vida familiar y laboral, otorgará el Gobierno Vasco, a través del Departamento competente en materia de empleo y políticas sociales, y que obedecen a la siguiente tipología:

a) Seme-alabak zaintzeko xedez lan-eszedentzian dauden edo lanaldi-murrizketa duten langileentzako laguntzak.

a) Ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas.

b) Mendeko senideak edo osasun-egoera larrian dauden senideak zaintzeko xedez lan-eszedentzian dauden edo lanaldi-murrizketa duten langileentzako laguntzak.

b) Ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria.

c) Mendekotasun-egoeran edota osasun-egoera larrian dauden seme-alabak edo senideak zaintzeko lanaldi murriztua edota lan-eszedentzia duten langileak ordezteko laguntzak.

c) Ayudas para sustituir a personas trabajadoras acogidas a una excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas o de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria.

d) Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzak.

d) Ayudas por la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas menores.

2. artikulua.– Kontzeptuak.

Artículo 2.– Conceptos.

Dekretu honen xedeetarako:

A los efectos de este decreto:

1.– Gurasoei buruzko erreferentziak adoptatzaileei, tutoreei eta adingabekoen harrera edo adopzio iraunkorrerako helburuz zaintza esleituta duten pertsonei zabalduko zaie, honako zehaztasun hauekin:

1.– Las referencias relativas a las personas progenitoras se extenderán a las adoptantes, a las tutoras y a aquellas que tengan atribuida la guarda con fines de adopción o acogimiento permanente de personas menores de edad, con las siguientes matizaciones:

– II. kapituluko I. atalean, laguntzaren onuradun izan daitezkeen tutoreak dira Gizarte Segurantzak adingabe baten jaiotzagatik eta zaintzagatik kotizaziopeko prestazioa jasotzeko eskubidea aitortu zaien pertsonak.

– En la sección I del Capítulo II, las personas tutoras que podrán ser beneficiarias de la ayuda son aquellas a las que la Seguridad Social haya reconocido el derecho a percibir las prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de persona menor.

– Era berean, V. kapituluan, gurasoari buruz egiten den erreferentzia bera egiten dela ulertzen da semearen edo alabaren zaintza eta babespearekin bizi den pertsonari dagokionez, izan ezkontidea izan izatezko bikotea.

– Así mismo, en el Capítulo V, la referencia relativa a la persona progenitora se entiende también realizada respecto a la que convive con la persona que ostente la guarda y custodia del hijo o de la hija, sea como cónyuge o como pareja de hecho.

2.– Modu berean, semeari edo alabari buruz egiten diren erreferentziek barne hartuko dituzte adopziorako eta harrera iraunkorreko xedez tutoretzako edo zaintzako erregimenean dauden adingabeak.

2.– De la misma forma, las referencias relativas al hijo o a la hija comprenderán también a las personas menores de edad en régimen de tutela, de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente.

3.– Familia gurasobakartzat jotzen da laguntza eskatu duen gurasoak eta horrekin bizi diren seme-alabek osatzen dutena, horiek ekonomikoki pertsona bakar horren mende daudenean.

3.– Se entiende por familia monoparental la formada por la persona progenitora que ha solicitado la ayuda y los hijos o hijas con los que convive, cuando estos y estas dependen económicamente de esa sola persona.

Ez dira inola ere familia gurasobakartzat joko epailearen ebazpen bidez zaintza eta babespe partekatua ezarrita duten familiak.

En ningún caso serán consideradas familias monoparentales aquellas en las que se haya establecido la guarda y custodia compartida por resolución judicial.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
SEME-ALABAK ZAINTZEKO LANALDIA MURRIZTU EDO LAN-ESZEDENTZIA HARTU DUTEN LANGILEENTZAKO LAGUNTZAK
AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EXCEDENCIA LABORAL O REDUCCIÓN DE JORNADA DE TRABAJO PARA EL CUIDADO DE HIJOS O DE HIJAS

3. artikulua.– Jarduera-eremua.

Artículo 3.– Líneas de actuación.

Seme-alabak zaintzeko xedez lan-eszedentzian dauden edo lanaldi-murrizketa duten langileentzako laguntzek bi jarduketa-ildo dituzte:

Las ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o hijas tienen dos líneas de actuación:

a) Lan-eszedentzian dauden langileentzako laguntzak, jaiotzagatik edo urte betetik beherako haurra zaintzeagatik gurasoek hartutako kotizaziopeko prestazioen aldiak parekatzeko.

a) Ayudas a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral a fin de equiparar los períodos de las prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de la persona menor de un año disfrutados por las personas progenitoras.

b) 3 urtetik beherako haurrak zaintzeko eszedentzian dauden edo 12 urtetik beherako haurrak zaintzeko lanaldi-murrizketa duten langileentzako laguntzak.

b) Ayudas a personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia laboral por cuidado de persona menor de 3 años o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de persona menor de 12 años.

1GO. ATALA
SECCIÓN 1.ª
LAN-ESZEDENTZIAN DAUDEN LANGILEENTZAKO LAGUNTZAK, JAIOTZAGATIKO EDO URTEBETE BAINO GUTXIAGOKO ADINGABEAREN ZAINTZAGATIKO GURASOEN KOTIZAZIOPEKO PRESTAZIOEN ALDIAK BERDINTZEKO
AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EXCEDENCIA LABORAL A FIN DE EQUIPARAR LOS PERÍODOS DE LAS PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE LA PERSONA MENOR DE UN AÑO DISFRUTADOS POR LAS PERSONAS PROGENITORAS

4. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduketak.

Artículo 4.– Actuaciones subvencionables.

1.– Dirulaguntza emango zaie seme-alabak zaintzeko eszedentzian dauden langileei, dekretu honen indarraldia hasten denean jaio bada semea edo alaba edo eratu bada semearen edo alabaren adopzioa, tutoretza edo zaintza (adopziorako edo harrera iraunkorreko xedea duena); eman ere, semearen edo alabaren bizitzako lehenengo urtean, helburutzat hartuta adingabearen jaiotza eta zaintza dela-eta gurasoek Gizarte Segurantzaren esparruan baliatutako kotizaziopeko prestazioen aldiak berdintzea.

1.– Se subvencionará a las personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia laboral para el cuidado de hijos o hijas que nazcan o cuya adopción, tutela o guarda con fines de adopción o acogimiento permanente se constituya a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, durante su primer año de vida, con la finalidad de equiparar los períodos de las prestaciones contributivas por nacimiento y cuidado de la persona menor que en el ámbito de la Seguridad Social hayan sido disfrutados por las personas progenitoras.

Adopzioa, tutoretza edo zaintza (adopziorako edo harrera iraunkorreko xedea duena) egonez gero, adopzioa –nazionala zein nazioartekoa–, tutoretza, edo zaintza (adopziorako eta harrera iraunkorreko xedea duena) dagokion erregistro zibilaren bulegoan eratzen denetik aurrera gauzatu ahalko da diruz laguntzekoa den jarduketa (kontsulatuetako bulegoak barne).

En el caso de adopción, tutela o guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, el año en el que se puede ejercitar la actuación subvencionable comenzará a partir de la inscripción de la constitución de la adopción, nacional o internacional, de la tutela o la guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, en la oficina del Registro Civil que corresponda (incluidas las consulares).

2.– Guraso bakoitzari aurreko zenbakian zehaztutako eszedentzia-egoera diruz lagunduko zaio aldi jakin batean. Aldi hori zehazteko, 112 egunen (16 aste) eta Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan adingabearen jaiotzagatiko eta zaintzagatiko kotizaziopeko prestazio gisa diruz lagundutako egun kopuruaren arteko diferentzia kalkulatu beharko da.

2.– Se subvencionará a cada persona progenitora la situación de excedencia definida en el párrafo anterior durante un período de tiempo que resulta de la diferencia entre 112 días (16 semanas) y el número de días subsidiados como prestación contributiva por nacimiento y cuidado de la persona menor en el marco de la normativa de la Seguridad Social.

Semeak edo alabak desgaitasuna badauka, guraso bakoitzari dirulaguntza emango zaio aurreko zenbakian zehaztutako eszedentzia-aldian, 119 egunen (17 aste) eta Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan jaiotzagatik eta adingabea zaintzeagatik zerga-prestazio gisa diruz lagundutako egunen arteko aldearen ondoriozko denboraz. Luzapen bera aplikatuko da, jaiotza, adopzio edo tutoretza edo adopziorako eta harrera iraunkorreko xedea duen zaintza anizkoitzetan, lehenengoaz besteko seme edo alaba bakoitzarengatik.

En el supuesto de discapacidad del hijo o hija se subvencionará a cada persona progenitora la situación de excedencia definida en el párrafo anterior durante un período de tiempo que resulta de la diferencia entre 119 días (17 semanas) y el número de días subsidiados como prestación contributiva por nacimiento y cuidado de la persona menor en el marco de la normativa de la Seguridad Social. Igual ampliación procederá en el supuesto de nacimiento, adopción, tutela o guarda con fines de adopción o acogimiento permanente múltiples, por cada hijo o hija distinta del primero.

Familia gurasobakarreko gurasoen kasuan, dirulaguntzaren aldia zehazteko, 168 egunen (24 aste) eta Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan adingabearen jaiotzagatiko eta zaintzagatiko kotizaziopeko prestazio gisa diruz lagundutako egun kopuruaren arteko diferentzia kalkulatu beharko da.

En el supuesto de las personas progenitoras en familias monoparentales, el período de subvención será el resultado de la diferencia entre 168 días (24 semanas) y el número de días subsidiados como prestación contributiva por nacimiento y cuidado de la persona menor en el marco de la normativa de la Seguridad Social.

3.– Lege-arau, hitzarmen kolektibo edo akordio indibidual batean ezarritako konpentsazio ekonomikorik edo ordainsaririk ez duten eszedentziak soilik lagunduko dira diruz.

3.– Solamente se subvencionarán aquellas excedencias que no tienen ningún tipo de compensación económica o retribución establecida en norma legal, convenio colectivo o acuerdo individual.

4.– Atal honetan diruz laguntzen den eszedentzia baldintzatzen du beste gurasoa –eskaera egin ez duena–, halakorik balego, bere lanera itzuli izanak eta alta-egoeran egoteak, bere kontratuari dagokion lanaldi osoan, diruz lagundu daitekeen aldi guztian; era berean, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 37. artikuluko 4 apartatuan araututako edoskitze-baimeneko egoeran egon daiteke.

4.– La excedencia que se subvenciona en la presente sección está condicionada al hecho de que la otra persona progenitora –la no solicitante–, en caso de haberla, se haya incorporado a su actividad laboral estando en situación de alta y realice la jornada completa correspondiente a su contrato durante todo el período subvencionable, pudiendo estar en situación de permiso de lactancia regulado en el artículo 37.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

5.– Eszedentziak ez dira diruz lagunduko beste gurasoak –eskaera egin ez duena–, halakorik balego, lanaldi murriztua badu edo bere jardun sektoreko lanaldi osoaren % 50etik beherako kontratu partziala badauka.

5.– No se subvencionarán las excedencias cuando la otra persona progenitora –la no solicitante-, en caso de haberla, se encuentre en situación de reducción de jornada de trabajo o tenga un contrato a tiempo parcial de porcentaje inferior al 50% respecto a la jornada completa del sector en el que ejerce su actividad.

5. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 5.– Personas beneficiarias.

Hauek izango dira laguntzen onuradun:

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas:

a) Langileen Estatutua aplikagarri zaien besteren konturako langileak, Administrazio Publikoetako sektore publikoko lan-kontratudun langileak izan ezik.

a) Las personas trabajadoras por cuenta ajena a las que les sea de aplicación el Estatuto de los Trabajadores, a excepción del personal laboral del sector público de las Administraciones Públicas.

b) Kooperatiba-sozietateetako bazkide-langileak edo lan-bazkideak.

b) Las personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas.

c) Norberaren konturako langileak edo langile autonomoak.

c) Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos.

6. artikulua.– Onuradunek bete beharreko baldintzak.

Artículo 6.– Requisitos de las personas beneficiarias.

Atal honetan aurreikusitako laguntzen onuraduna izateko, honako baldintza hauek bete behar dira:

Para ser persona beneficiaria de las ayudas previstas en la presente sección se deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.– Semearen edo alabaren zaintza eta babespea izatea –betiere seme edo alaba hori zaintzeko hartu bada eszedentzia– diruz lagundu daitekeen jarduketak irauten duen bitartean.

1.– Ostentar la guarda y custodia del hijo o la hija para cuyo cuidado se haya solicitado la excedencia, mientras dure la actuación subvencionable.

2.– Semearekin edo alabarekin batera bizitzea eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko edozein udalerritako erroldan batera erroldatuta egotea –betiere seme edo alaba hori zaintzeko hartu bada eszedentzia–, diruz lagundu daitekeen jarduketak irauten duen bitartean.

2.– Residir y figurar empadronada junto con el hijo o la hija para cuyo cuidado se haya solicitado la excedencia en el padrón de cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el momento de presentar la solicitud y mientras dure la actuación subvencionable.

Horretaz gain, eskaera aurkeztu aurreko urtean etenik gabe egon beharko du erroldatuta eskatzaileak, edo gutxieneko epe hori betetzen ez bada, aurreko 10 urteetatik segidako 5 urtetan.

Además, la persona solicitante deberá haber estado empadronada de forma continuada en el año anterior a la presentación de la solicitud o, si no se cumple ese período mínimo, durante 5 años continuados dentro de los 10 inmediatamente anteriores.

Semearekin edo alabarekin batera erroldatuta egoteko betekizun hori betetzeaz salbuetsita egongo da epailearen ebazpen bidez zaintza eta babespe partekatua ezarri bada; kasu horretan, adingabeak bere zaintza eta babespea esleituta duen edonorekin erroldatuta egon beharko du.

Se excepciona la exigencia de empadronamiento conjunto con el hijo o la hija en aquellos supuestos de guarda y custodia compartida establecida en resolución judicial, en los que la persona menor deberá estar empadronada con cualquiera de las personas que tengan atribuida su guarda y custodia.

3.– Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan aitortutako adingabearen jaiotza eta zaintzagatiko kotizaziopeko prestazioa baliatzeko eskubidea izatea eta hura agortu izana.

3.– Haber tenido derecho y haber agotado el derecho a la prestación contributiva por nacimiento y cuidado de la persona menor reconocida en el marco de la normativa de la Seguridad Social.

4.– Eskatzailearen semea edo alaba ezingo da matrikulatuta egon haur-hezkuntzako ikastetxe publiko edo pribatu batean.

4.– El hijo o hija de la persona solicitante no podrá estar matriculado en un centro de educación infantil público o privado.

5.– Norberaren konturako langileen edo autonomoen kasuan, atal honetako diruz lagundu daitekeen eszedentziako egoera batean dagoela ulertuko da, diruz lagundutako jarduketak irauten duen bitartean lanaldi osoko langile bat kontratatzen badu.

5.– En el supuesto de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos se entiende que se produce una situación asimilada a una excedencia subvencionable en esta sección si contrata a un trabajador o trabajadora a tiempo completo mientras dure la actuación subvencionable.

Kasu horretan, langilea lanaldi osorako kontratatu beharko da eta besteren kontura lan egiten duten langileen Gizarte Segurantzako erregimenean alta eman beharko du, diruz lagundu daitekeen jarduketa hasi aurreko hilabetean.

En ese caso, la persona trabajadora debe ser contratada a tiempo completo y haber sido dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena, a lo largo del mes anterior al comienzo de la actuación subvencionable.

7. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 7.– Cuantía de las ayudas.

1.– Besteren kontura lan egiten duten langileen kasuan, kooperatiba-sozietateetako bazkide langileen eta lan-bazkideen kasuan, eta norberaren kontura lan egiten duten langileen edo autonomoen kasuan, diruz lagundu daitekeen jarduketa hasi aurreko hilabeteko kotizazio-oinarria izango da laguntzaren zenbatekoa.

1.– En el caso de las personas trabajadoras por cuenta ajena, personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas y personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos el importe de la ayuda será la base de cotización del mes anterior a aquel en que se inicia la actuación subvencionable.

2.– Sistema publikoa osatzen duen gizarte-prestazioen sistema interkooperatibo bat daukaten kooperatibetako bazkide diren eta norberaren kontura lan egiten duten langileen edo autonomoen araubide berezian sartzen diren pertsonen kasuan, diruz lagundu daitekeen jarduketa hasi aurreko hilabeteko Gizarte Segurantzako nahiz aipatutako sistema interkooperatiboko kotizazio-oinarrien batura izango da laguntzaren zenbatekoa.

2.– En el supuesto de las personas socias de cooperativas comprendidas en el régimen especial de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas de la Seguridad Social que dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales que complemente el sistema público, el importe de la ayuda será la suma de las bases de cotización tanto en la Seguridad Social como en el referido sistema intercooperativo en el mes anterior a aquel en que se inicia la actuación subvencionable, sin que en ningún momento el importe de dicha ayuda pueda superar la base máxima de cotización de la Seguridad Social vigente en cada momento.

3.– Eszedentzia eskatu duen pertsonak hilabete baterako baino aldi txikiagoetarako eskatzen badu, laguntzen zenbatekoa proportzioan kalkulatuko da.

3.– Cuando la persona que haya solicitado la excedencia la haya pedido por períodos inferiores al mes, la cuantía de la ayuda se determinará de forma proporcional.

4.– Eszedentzia modu etenean hartzen den kasuei dagokienez, laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko kotizazio-oinarritzat hartuko da diruz lagundu daitekeen jarduketa lehenengoz hasi zen hilabetearen aurrekoari dagokiona.

4.– En aquellos supuestos en los que la excedencia se disfrute de forma discontinua, la base de cotización sobre la que se calculará el importe de la ayuda será la correspondiente al mes anterior a aquel en que por primera vez se inició la actuación subvencionable.

8. artikulua.– Laguntzak baliatzeko baldintzak eta mugak.

Artículo 8.– Condiciones y límites para el disfrute de las ayudas.

Atal honetan diruz lagundutako eszedentzia-aldiak ez dira kontuan hartzen hurrengo ataleko 18. artikuluan arautzen diren gehienezko baliatze-mugen ondoreetarako.

Los períodos de excedencia subvencionados en esta sección no computan a los efectos de los límites máximos de disfrute regulados en el artículo 18 de la siguiente sección.

9. artikulua.– Eskaerak aurkezteko epea.

Artículo 9.– Plazo de presentación de solicitudes.

1.– Atal honetan erregulatutako jarduketa, diruz lagun daitekeena, bukatu ondoren eskatuko da laguntza.

1.– La ayuda deberá solicitarse una vez haya finalizado la actuación subvencionable regulada en esta sección.

2.– 4.1 artikuluan deskribatutako diruz lagundu daitekeen jarduketa-urtea bukatu eta 3 hilabete igarotakoan amaituko da eskaerak aurkezteko epea.

2.– El plazo de presentación de solicitudes termina una vez hayan transcurrido 3 meses desde la finalización del año de actuación subvencionable descrito en el artículo 4.1.

10. artikulua.– Laguntza-eskaerak.

Artículo 10.– Solicitudes de ayuda.

Familia-politikan eskuduna den saileko sailburuaren Agindu bidez onartutako eskabide normalizatuan aurkeztu behar dira eskaerak. Eskabideen instantzia normalizatuak Eusko Jaurlaritzako Herritarraren Arreta Zerbitzuko bulegoetan emango dira –Zuzenean–, eta egoitza elektronikoan ere deskargatu ahal izango dira zuzenean (https://euskadi.eus).

Las solicitudes se presentarán en instancia normalizada aprobada mediante Orden de la Consejera o Consejero del Departamento competente en materia de política familiar. Las instancias normalizadas de las solicitudes se facilitarán en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco –Zuzenean– y también podrán descargarse directamente desde la sede electrónica (https://www.euskadi.eus/sede).

11. artikulua.– Laguntzak eskuratzeko baldintzak egiaztatzeko agiriak:

Artículo 11.– Documentación acreditativa de los requisitos de acceso a las ayudas.

1.– Laguntzak eskuratzeko betekizunak agiri hauen bidez egiaztatu ahal izango dira:

1.– Los requisitos de acceso a las ayudas podrán acreditarse mediante la siguiente documentación:

a) Familia-unitatea osatzen duten gurasoen nortasunaren ziurtagiria. Europar Batasuneko beste estatu kide bateko edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioan parte hartutako estatu bateko nazionalitatea duten pertsonek pasaportea edo haien herrialdeko nortasun-agiri baliokidearen bidez egiaztatuko dute identitatea, titularraren nazionalitatea adierazten den heinean, eta gainerako herrialdeetako nazionalitatea duten pertsonek, berriz, atzerritarren identifikazio-txartelaren (AIT) edo pasaportearen bidez egiaztatuko dute, edo, hala dagokionean, daukaten bizileku-baimenaren bidez.

a) Acreditación de la identidad de las personas progenitoras que forman parte de la unidad familiar. Cuando se trate de nacionales de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la acreditación de la identidad se realizará a través del pasaporte o documento de identidad equivalente en su país y en el que conste la nacionalidad de la persona titular, y cuando se trate de nacionales del resto de países se acreditará con la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE) o pasaporte, o, cuando proceda, la autorización de residencia de que dispongan.

b) Eskatzailearen eta seme edo alabaren –betiere seme edo alaba hori zaintzeko hartu bada eszedentzia edo lanaldi-murrizketa– arteko seme-alabatasuneko, adoptatzeko edo harrera iraunkorra egiteko xedeko tutoretza- edo zaintza-egoerako harremanaren ziurtagiria.

b) Acreditación de la relación de filiación, de adopción, tutela o guarda con fines de adopción o acogimiento permanente entre la persona solicitante de la ayuda y el hijo o hija para cuyo cuidado se solicita la excedencia.

c) Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiri eguneratua, etxebizitzan bizi diren pertsona guztien zerrenda eta eskatzailea udalerrian erroldatu zeneko eguna jasotzen dituena.

c) Acreditación actualizada de empadronamiento de la persona solicitante, que incluirá la relación de todas las personas residentes en el domicilio e indicará la fecha desde la que la persona solicitante está empadronada en el municipio.

Laguntzaren eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioak eta informazioak zalantzak sortzen baditu eskatzaile hori benetan Euskadiko Autonomia Erkidegoan bizi den edo ez, baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko ziurtagiriak eska ditzake laguntza kudeatzen duen organoak.

En el supuesto de que el conjunto de la documentación e información aportada por la persona solicitante de la ayuda genere dudas sobre su residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Euskadi, el órgano gestor de la ayuda podrá requerir la acreditación del cumplimiento de esta condición.

Eskatzailea 6. artikuluko 2. zenbakian adierazitako salbuespenean sartzen bada, erroldatze-ziurtagiri eguneratua eta salbuetsitako egoera betetzen dela frogatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko ditu.

Cuando la persona solicitante está comprendida en la excepción señalada en el artículo 6.2, deberá aportar la acreditación actualizada de empadronamiento y documentación que pruebe el cumplimiento de la situación exceptuada.

d) Gizarte Segurantzaren ziurtagiria, egiaztatzen duena seme-alaben zaintzagatiko eszedentzia dela-eta hartutako baja, diruz lagundu daitekeen jarduketa hasi aurreko hilabeteko kotizazio-oinarria eta adingabearen jaiotzagatiko eta zaintzagatiko prestazioa zenbat denboraz jaso den.

d) Documento de la Seguridad Social que acredite la baja por excedencia por cuidado de hijos e hijas, base de cotización correspondiente al mes anterior a aquel en el que se inicia la actuación subvencionable y tiempo durante el que ha percibido la prestación por nacimiento y cuidado de persona menor.

Gizarte Segurantzako autonomoen araubide berezian kotizatzen duten langile eskatzaileei ez zaie eszedentziagatiko baja eskatuko.

A las personas solicitantes trabajadoras que coticen en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social no se les exigirá la baja por excedencia.

Norberaren kontura lan egiten duten langileek edo autonomoek egiaztatu beharko dute kontratatutako langilea Gizarte Segurantzan alta emanda dagoela, bai eta kontratatutako pertsona horren kotizazioa, diruz lagundu daitekeen jarduketak irauten duen bitartean.

Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas deberán acreditar el alta en la Seguridad Social de la persona trabajadora contratada y la cotización de esa persona contratada mientras dure la actuación subvencionable.

Era berean, Sistema publikoa osatzen duen gizarte-prestazioen sistema interkooperatibo bat daukaten kooperatiba-sozietateetako bazkide langileek edo lan-bazkideek enpresa kooperatiboaren ziurtagiria aurkeztu behar dute, non honako alderdi hauek adieraziko baitira: eskatzailea seme-alabak zaintzeko eszedentzian dagoela, zenbatekoa den eszedentzia-aldia eta zein den diruz laguntzeko moduko jarduketa hasi aurreko hilabeteko kotizazio-oinarria aipatutako sistema interkooperatiboan.

Asimismo, en el supuesto de personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas que dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales que complemente el sistema público deberán presentar certificado de la empresa cooperativa en el que se exprese que la persona solicitante se encuentra en excedencia por cuidado de hijos e hijas, el período en excedencia y la base de cotización en el referido sistema intercooperativo correspondiente al mes anterior a aquel en el que se inicia la actuación subvencionable.

e) Gizarte Segurantzaren dokumentua, egiaztatzen duena beste gurasoa (eskatzailea ez dena) alta emanda dagoela eta diruz lagundu daitekeen jarduketak irauten duen bitartean lanean diharduela bere kontratuari dagokion lanaldi osoan, kontratuaren ehunekoa zehaztuta bere jardun-sektoreko lanaldi osoarekiko.

e) Documento de la Seguridad Social que acredite que la persona coprogenitora (la no solicitante) se encuentra dada de alta, que se ha incorporado a su actividad laboral realizando la jornada completa correspondiente a su contrato y concrete el porcentaje de su contrato respecto a la jornada completa del sector en el que ejercen su actividad, durante toda la actuación subvencionable.

f) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, honako hau adierazten duena:

f) Declaración responsable de la persona solicitante:

– eszedentzia eskatzeko zaintzaren xede den semea edo alaba ez dagoela matrikulatuta haur-hezkuntzako ikastetxe publiko edo pribatu batean.

– de que el hijo o hija para cuyo cuidado se haya solicitado la excedencia no está matriculado en un centro de educación infantil público o privado,

– ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik, ezta horretarako desgaitzen duen legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak berariaz aipatuta, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat.

– de no hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres,

– ez duela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurarik irekita, emandako laguntzak edo dirulaguntzak direla eta.

– de que no tiene abiertos procedimientos de reintegro o sancionadores incoados por la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos en el marco de ayudas o subvenciones concedidas y,

– eskabideko eta harekin batera doan dokumentazioko datuak egiazkoak direla, eta betetzen direla laguntza horien onuradun izateko indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak.

– sobre la veracidad de los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña, y sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

2.– Halaber, honako kasu hauen inguruan adierazten diren inguruabarrak egiaztatu behar dira:

2.– Asimismo, se requiere la acreditación de las circunstancias que se indican en relación con los siguientes supuestos:

a) Adopzio- edo tutoretza- edo adopziorako eta harrera iraunkorreko xedea duen zaintza-kasuetan, aipatu egoerak Erregistro Zibilean inskribatuta daudelako egiaztagiria aurkeztuko da.

a) Si se ha producido una adopción, tutela o guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, se aportará la inscripción de las citadas situaciones en el Registro Civil.

b) Epailearen erabaki bidezko zaintza eta babespearen kasuan, ebazpen hori aurkeztuko da.

b) En caso de la guarda y custodia establecida en resolución judicial, se aportará esa resolución.

c) Familia gurasobakarren kasuan, eskatutako eszedentziaren bidez zaindu behar den seme edo alaba ekonomikoki bere mende soilik dagoela egiaztatu beharko du gurasoak.

c) La persona progenitora de familia monoparental acreditará que el hijo o hija para cuyo cuidado ha solicitado la excedencia depende económicamente solo de ella.

3.– Laguntzak eskatzen dituzten eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketak egunean dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa automatikoki egiaztatuko du organo kudeatzaileak, behar den aldi guztietan, horretarako eskatzaileen baimenik zertan izan gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/ 1997 Legegintza Dekretua aplikatuz.

3.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismas, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

4.– Gizarte Segurantzaren ziurtagiriek nahiz erroldatze-ziurtagiriek ez dute balioko, laguntza-eskaera aurkezten den eguna baino hilabete bat baino lehenago emandakoak badira.

4.– Tanto los certificados de la Seguridad Social como los de empadronamiento no tendrán validez si han sido emitidos con una antelación superior al mes respecto a la fecha de presentación de la ayuda.

5.– Aurkezten diren atzerriko dokumentuak, kasuan-kasuan, modu ofizialean euskarara edo gaztelaniara itzulita egon behar dute. Halaber, atzerriko dokumentu publikoek behar bezala legeztatuak egon beharko dute.

5.– Todo documento extranjero que se aporte deberá estar, en su caso, traducido en forma oficial al euskera o al castellano. Además, los documentos públicos extranjeros han de ser debidamente legalizados.

6.– Eskatzaileak eskubidea du ez aurkezteko Administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein Administraziok egindako agiriak. Administrazio jarduleak agiri horiek kontsulta edo eska ditzake, baldin eta interesdunak horren aurka egiten ez badu.

6.– La persona solicitante tiene derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que la persona interesada se opusiera a ello.

12. artikulua.– Laguntza emateko ebazpena.

Artículo 12.– Resolución de concesión de la ayuda.

Laguntza emateko ebazpenak eskaera aurkezten den egunera arte baliatutako eszedentziari dagokion laguntza aitortuko du.

La resolución de concesión reconocerá la ayuda que corresponda a la excedencia disfrutada a fecha de presentación de la solicitud.

Ondore horietarako, diruz laguntzeko moduko jarduketaren epea 11.1.d) artikuluan adierazten diren agirietan ziurtatutakoa izango da. Eskatzailea eszedentzian zer egunera arte egon den ageri ez bada, ulertuko da ziurtagiria igortzen den egunean laguntza eskatzeko egoera berean jarraitzen duela langileak eta, ondorioz, diruz lagundu daitekeen epearen amaiera enpresaren ziurtagiriaren datak zehaztuko du.

A estos efectos, la fecha hasta la que se reconocerá la actuación subvencionable será la certificada en los documentos a los que se alude en el artículo 11.1.d). En caso de que no conste la fecha hasta la que la persona solicitante ha estado en excedencia, se entenderá que a la fecha de emisión del certificado la persona trabajadora continúa en la misma situación por la que se solicita la ayuda y, por lo tanto, el fin del periodo subvencionable quedará determinado por la fecha del certificado.

13. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 13.– Forma de pago.

Emandako laguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta bi hilabeteko epean, gehienez.

Las ayudas concedidas se harán efectivas mediante un pago único en el plazo máximo de 2 meses tras la notificación de la resolución de concesión.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
3 URTEZ AZPIKO ADINGABEA ZAINTZEKO ESZEDENTZIA HARTU DUTEN LANGILEENTZAKO ETA 12 URTEZ AZPIKO ADINGABEKOA ZAINTZEKO LANALDIA MURRIZTU DUTEN LANGILEENTZAKO LAGUNTZAK
AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE EXCEDENCIA LABORAL POR CUIDADO DE PERSONA MENOR DE 3 AÑOS O REDUCCIÓN DE JORNADA DE TRABAJO PARA EL CUIDADO DE PERSONA MENOR DE 12 AÑOS

14. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduketak.

Artículo 14.– Actuaciones subvencionables.

1.– Legezko xedapenetik edo itun indibidualetik edo kolektibotik eratorritako bi egoera hauetako edozeinetan dauden langileei emango zaie dirulaguntza:

1.– Se subvencionará a las personas trabajadoras que se encuentren en cualquiera de estas dos situaciones, derivadas de disposición legal o de pacto individual o colectivo:

a) 3 urtetik beherako seme edo alaba bakoitza zaintzeko eszedentzia.

a) Excedencia para atender al cuidado de cada hijo o hija menor de 3 años de edad.

Adopzioaren edo tutoretzaren kasuan, diruz lagundutako jarduketa gauzatu ahal izateko 3 urteko epea zenbatzen hasiko da adopzioa, nazionala zein nazioartekoa, edo tutoretza dagokion erregistro zibilaren bulegoan (kontsulatuetakoak barne) eratzen denetik aurrera.

En el caso de adopción o tutela, los 3 años en los que podrá disfrutarse de la excedencia subvencionada contarán a partir de la inscripción de la constitución de la adopción, nacional o internacional o de la tutela, en la oficina del Registro Civil que corresponda (incluidas las consulares).

Adoptatzeko edo harrera iraunkorra egiteko xedeko zaintzaren kasuetan, diruz lagundutako eszedentzia balia daitekeen 3 urteak administrazio-ebazpena osatzen denetik edo laguntzaren eskatzaileari jakinarazten zaionetik hasiko dira kontatzen, edozein dela ere aipatu ebazpenak irmotasuna lortu zuen eguna.

En los casos de guarda con fines de adopción o de acogimiento permanente, los 3 años en los que podrá disfrutarse de la excedencia subvencionada contarán a partir de la resolución administrativa constitutiva, o a la de su notificación a la persona solicitante de la ayuda, con independencia de la fecha en que dicha resolución haya adquirido firmeza.

b) 12 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko, lanaldia gutxienez % 33 murriztea.

b) Reducción de la jornada de trabajo en, al menos, un porcentaje del 33% para cuidar a hijos o a hijas menores de 12 años de edad.

Salbuespen gisa, seme-alabak % 33ko edo gehiagoko aitortutako desgaitasuna badu, lanaldia murrizteagatiko dirulaguntza seme-alabak 18 urte bete arte baliatu ahal izango da.

Excepcionalmente, si el hijo o la hija tiene reconocida una discapacidad de porcentaje igual o superior al 33%, la subvención podrá disfrutarse, por reducción de jornada de trabajo, hasta que el hijo o hija cumpla 18 años de edad.

2.– Eszedentzia hartu edota lanaldia murriztu duten langileen soldata egiaz murriztea eragiten duten eszedentzia eta soldata-murrizketetarako soilik emango dira dirulaguntzak.

2.– Solamente se subvencionarán aquellas excedencias y reducciones de jornada de trabajo que supongan una reducción efectiva en la remuneración de las personas trabajadoras acogidas a las mismas.

Era berean, ez dira diruz lagunduko Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan jaiotzagatiko edo adingabeak zaintzeagatiko prestazioa jasotzen diren aldiak.

Asimismo, no serán objeto de subvención aquellos períodos durante los que se perciba la prestación por nacimiento o cuidado de persona menor en el marco de la normativa de la Seguridad Social.

15. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 15.– Personas beneficiarias.

Hauek izango dira laguntzen onuradun:

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas:

a) Besteren kontura lan egiten duten langileak.

a) Las personas trabajadoras por cuenta ajena.

b) Kooperatiba-sozietateetako bazkide langileak edo lan-bazkideak.

b) Las personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas.

16. artikulua.– Onuradunek bete beharreko baldintzak.

Artículo 16.– Requisitos de las personas beneficiarias.

1.– Atal honetan aurreikusitako laguntzen onuraduna izateko, honako baldintza hauek bete behar dira:

1.– Para ser persona beneficiaria de las ayudas previstas en la presente sección se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Semearen edo alabaren zaintza eta babespea izatea –betiere seme edo alaba hori zaintzeko hartu bada eszedentzia edo murriztu bada lanaldia– diruz laguntzeko moduko jarduketak irauten duen bitartean.

a) Ostentar la guarda y custodia del hijo o la hija para cuyo cuidado se haya solicitado la excedencia o la reducción de la jornada de trabajo, mientras dure la actuación subvencionable.

b) Semearekin edo alabarekin batera bizitzea eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko edozein udalerritako erroldan batera erroldatuta egotea –betiere seme edo alaba hori zaintzeko hartu bada eszedentzia edo murriztu bada lanaldia–, eskaera aurkezten den unean eta diruz lagundu daitekeen jarduketak irauten duen bitartean.

b) Residir y figurar empadronada junto con el hijo o la hija para cuyo cuidado se haya solicitado la excedencia o la reducción de jornada de trabajo en el padrón de cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el momento de presentar la solicitud y mientras dure la actuación subvencionable.

Horretaz gain, eskaera aurkeztu aurreko urtean etenik gabe egon beharko du erroldatuta eskatzaileak, edo gutxieneko epe hori betetzen ez bada, aurreko 10 urteetatik segidako 5 urtetan.

Además, la persona solicitante deberá haber estado empadronada de forma continuada en el año anterior a la presentación de la solicitud o, si no se cumple ese período mínimo, durante 5 años continuados dentro de los 10 inmediatamente anteriores.

Semearekin edo alabarekin batera erroldatuta egoteko betekizun hori betetzeaz salbuetsita egongo da epailearen ebazpen bidez zaintza eta babespe partekatua ezarri bada; kasu horretan, adingabeak bere zaintza eta babespea esleituta duen edonorekin erroldatuta egon beharko du.

Se excepciona la exigencia de empadronamiento conjunto con el hijo o la hija en aquellos supuestos de guarda y custodia compartida establecida en resolución judicial, en los que la persona menor deberá estar empadronada con cualquiera de las personas que tengan atribuida su guarda y custodia.

c) 59 egun naturaleko gutxieneko segidako aldian eszedentzia-egoeraz edo lanaldi-murrizketaz baliatu izana.

c) Haber disfrutado de una situación de excedencia o reducción de jornada de trabajo por un período continuado mínimo de 59 días naturales.

2.– Diruz lagundu daitekeen jarduketaren 59 egun naturaleko gutxieneko aldia etena izan daiteke honako egoera hauetan:

2.– El período mínimo de 59 días naturales en actuación subvencionable puede ser discontinuo en las siguientes situaciones:

a) eskatzaileak aldizkako kontratu finkoa duenean.

a) cuando la persona solicitante tenga un contrato fijo-discontinuo,

b) eskatzailea enplegu-erregulazioko espediente baten eraginpean dagoenean.

b) cuando la persona solicitante esté afectada por un expediente de regulación de empleo,

c) greba eskubidea erabiltzeagatik eten denean.

c) cuando haya sido interrumpido por el ejercicio del derecho de huelga,

Diruz lagundu daitekeen jarduketarako aldi jarraitua zenbatzeko, greba-eskubidea baliatutako egunak kontuan hartuko dira.

A efectos de computar el período continuado en actuación subvencionable se considerarán los días en que se haya ejercido el derecho de huelga.

Hala eta guztiz ere, greba-eskubidea baliatuz lanera joan gabeko egunak ez dira aintzat hartuko dirulaguntzaren zenbatekoa erabakitzeko orduan eta, horren ondorioz, ezingo dira aintzat hartu dirulaguntzen gehienezko mugei dagokienez ere.

No obstante lo anterior, los días en los que se haya ejercido el derecho de huelga no serán tomados en consideración a afectos de determinar la cuantía de la ayuda, y, en consecuencia, tampoco serán computables de cara a los límites máximos subvencionables.

d) eskatzaileak soldatarik gabeko baimen bat hartzen duenean.

d) cuando la persona solicitante se acoja a un permiso sin sueldo.

e) eskatzaileak eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskola-egokitzapeneko aldietan hartzen duenean, hau da, semea edo alaba haur-hezkuntzako edo eskola-hezkuntzako ikastetxe batera joaten den lehen aldietan, eta pixkanaka hasi behar duenean, gurasoetako batekin batera.

e) cuando la persona solicitante disfrute de su excedencia o reducción de jornada en períodos de adaptación escolar, definidos como los primeros períodos en los que el hijo o la hija acude a un centro de educación infantil o escolar y precisa un inicio paulatino y acompañado de alguna de las personas progenitoras.

f) eskatzaileak eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskolako oporraldietan –Aste Santuan, udan edo Gabonetan– baliatzen duenean.

f) cuando la persona solicitante disfrute de su excedencia o reducción de jornada en los períodos de vacaciones escolares de Semana Santa, verano o Navidad.

Laguntzari dagokionez, eskolako Aste Santuko oporralditzat hartuko dira ostegun santuaren aurreko astelehenetik pazko-astelehenaren ondoko igandera bitarteko bi aste osoak.

A los efectos de la ayuda, se entienden por vacaciones escolares de Semana Santa las dos semanas completas que transcurren desde el lunes previo a Jueves Santo hasta el domingo posterior al lunes de Pascua.

Laguntzari dagokionez, eskolako udako oporralditzat hartuko da ekainaren 1etik irailaren 30era bitarteko aldia, bi egun horiek barnean hartuta.

A los efectos de la ayuda, se entienden por vacaciones escolares de verano el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambos días incluidos.

Laguntzari dagokionez, eskolako Gabonetako oporralditzat hartuko da abenduaren 21etik hurrengo ekitaldiko urtarrilaren 9ra bitarteko aldia, bi egun horiek barnean hartuta.

A los efectos de la ayuda, se entienden por vacaciones escolares de Navidad el período comprendido entre el 21 de diciembre y el 9 de enero del siguiente ejercicio, ambos días incluidos.

17. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 17.– Cuantía de las ayudas.

1.– Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera zehaztuko da; hori kalkulatzeko, berriz, aintzat hartuko dira familia-unitatearen osaera, familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun-koefizientea, uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak (familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzkoa) edo haren ordezko arauak, haiei esleitzen dien irismenarekin.

1.– La cuantía de la ayuda se determinará en función de la renta familiar estandarizada, para cuyo cálculo se tendrán en cuenta, con el alcance que les atribuye el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia, o norma que le sustituya, la composición de la unidad familiar, el nivel de renta familiar, y el coeficiente de equivalencia correspondiente a la unidad familiar.

2.– Honako hau da seme-alabak zaintzeko eszedentzia hartzen edo lanaldia murrizten duten langileentzako laguntza ekonomikoa –betiere egutegiko 365 eguneko aldiari dagokionez eta dagokion sektore-eremuko lanaldi osoko kontratuari dagokionez–:

2.– La ayuda económica a las personas trabajadoras que se acojan a excedencias o reducciones de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas, referida a un período temporal de 365 días naturales y a una contratación a jornada completa del ámbito sectorial que corresponda, es la siguiente:

a) Seme-alabak zaintzeko eszedentzian badago langilea eta familiaren errenta estandarizatua 20.000 eurokoa edo txikiagoa bada, 3.500 euroko laguntza emango zaio.

a) A la persona trabajadora en excedencia por cuidado de hijos o de hijas con una renta familiar estandarizada que resulte igual o inferior a 20.000 euros, se le concederá una ayuda de 3.500 euros.

b) Seme-alabak zaintzeko eszedentzian badago langilea eta familiaren errenta estandarizatua 20.000 euro baino gehiagokoa bada, 2.942 euroko laguntza emango zaio.

b) A la persona trabajadora en excedencia por cuidado de hijos o de hijas con una renta familiar estandarizada que resulte superior a 20.000 euros, se le concederá una ayuda de 2.942 euros.

c) Seme-alabak zaintzeko lanaldia murrizten badu langileak eta familiaren errenta estandarizatua 20.000 eurokoa edo txikiagoa bada, honako laguntza hau emango zaio:

c) A la persona trabajadora en reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas con una renta familiar estandarizada que resulte igual o inferior a 20.000 euros, se le concederá:

– Lanaldi-murrizketa % 45ekoa edo gehiagokoa bada: 2.800 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 45% de la jornada de trabajo: 2.800 euros.

– Lanaldi-murrizketa % 40koa edo gehiagokoa eta % 45etik beherakoa bada: 2.500 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 40% e inferior al 45% de la jornada de trabajo: 2.500 euros.

– Lanaldi-murrizketa % 33koa edo gehiagokoa eta % 40tik beherakoa bada: 2.200 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 33% e inferior al 40% de la jornada de trabajo: 2.200 euros.

d) Seme-alabak zaintzeko lanaldia murrizten badu langileak eta familiaren errenta estandarizatua 20.000 eurokoa baino handiagoa bada, honako laguntza hau emango zaio:

d) A la persona trabajadora en reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas con una renta familiar estandarizada que resulte superior a 20.000 euros, se le concederá.

– Lanaldi-murrizketa % 45ekoa edo gehiagokoa bada: 2.354 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 45% de la jornada de trabajo: 2.354 euros.

– Lanaldi-murrizketa % 40koa edo gehiagokoa eta % 45etik beherakoa bada: 2.140 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 40% e inferior al 45% de la jornada de trabajo: 2.140 euros.

– Lanaldi-murrizketa % 33koa edo gehiagokoa eta % 40tik beherakoa bada: 1.819 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 33% e inferior al 40% de la jornada de trabajo: 1.819 euros.

3.– Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatu duenak lanaldi partzialeko kontratua badu, edo diruz lagundu daitekeen jarduketa 365 egun natural baino gutxiagoko aldietan gauzatzen badu, laguntzen zenbatekoa proportzioan kalkulatuko da.

3.– Cuando la persona que haya solicitado la excedencia o la reducción de jornada estuviera contratada a tiempo parcial o la actuación subvencionable se haya ejercitado por períodos inferiores a 365 días naturales, la cuantía de la ayuda se determinará de forma proporcional.

4.– Eszedentzietarako eta lanaldi murrizketetarako laguntzen zenbateko ekonomikoa % 30 areagotuko da honako kasu hauetan:

4.– La cuantía económica de las ayudas a las excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de hijos o hijas se incrementará en un 30% en los siguientes supuestos:

– Guraso bakarreko familiak.

– Familias monoparentales.

– Familia ugariak.

– Familias numerosas.

– Mendetasun ertaina edo handia edo % 50eko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonaren bat daukaten familia-unitateak.

– Unidades familiares con alguna persona miembro en situación de dependencia severa o gran dependencia o discapacidad igual o superior al 50%.

– Genero-indarkeriaren biktima izan den kideren bat duten familia-unitateak.

– Unidades familiares con alguna víctima de violencia de género.

5.– Inolaz ere ez da diruz lagunduko lanaldi oso baten gaindikina, baldin eta langileak lan-kontratu bat baino gehiago izanik guztiak batuta dagokion sektore-eremuko lanaldi osoa gainditzen badu.

5.– En ningún caso se subvencionará el exceso sobre una jornada laboral completa del ámbito sectorial al que corresponda a aquellas personas trabajadoras con varios contratos de trabajo que, computados en su conjunto, excedan la referida jornada laboral completa.

18. artikulua.– Laguntzak baliatzeko baldintzak eta mugak.

Artículo 18.– Condiciones y límites para el disfrute de las ayudas.

1.– Bi gurasoek elkarren segidan baliatu ahal izango dituzte eszedentziak eta lanaldi-murrizketak, betiere bakoitzak gutxienez segidako 59 egun naturaleko aldiak hartzen baliatzen baditu.

1.– Ambas personas progenitores podrán combinar el disfrute sucesivo de excedencias y reducciones de jornada siempre que lo hagan, cada una de ellas, por períodos continuados mínimos de 59 días naturales.

Bi gurasoek laguntzak aldi berean jaso ahal izateko, beharrezkoa da lanaldi-murrizketa edukitzea.

La percepción simultánea de las ayudas por parte de ambas personas progenitoras es posible únicamente en el caso de la reducción de jornada.

2.– Diruz lagundutako eszedentzia edo lanaldi-murrizketa baliatzeko aldi baterako gehienezko epe batzuk ezarri dira, bai bikote bakoitzeko, bai eskatzaile bakoitzeko, baita familia-bizitza osorako ere, eta etapa bakoitzeko; horri dagokionez, seme edo alaba bat jaiotzeak esan nahi du etapa bat amaitu egiten dela eta beste berri bat hasi. Aipatutako mugak honako hauek dira:

2.– Para el disfrute subvencionado de la excedencia o de la reducción de jornada se establecen unos límites máximos temporales, tanto por pareja como por solicitante, así como para el conjunto de la vida familiar y para cada una de sus etapas, entendiendo que la llegada de un nuevo hijo o hija supone el cierre de una etapa y la apertura de otra nueva. Dichos límites son los siguientes:

a) Lan-eszedentziarako:

a) Para la excedencia laboral:

– Etapa bakoitzean 900 egun natural balia ditzake bikoteak. Eskatzailea emakumea bada, ezingo ditu 548 egun natural baino gehiago baliatu, eta eskatzailea gizona bada, 900 egun naturalak balia ditzake.

– 900 días naturales de disfrute por etapa para la pareja. Si la persona solicitante es mujer no puede superar los 548 días naturales y si la persona solicitante es hombre puede disfrutar los 900 días naturales.

– 2.190 baliatze-egun natural familia-bizitza osorako bikote bakoitzeko. Eskatzailea emakumea bada, ezingo ditu 1.460 egun natural baino gehiago baliatu, eta eskatzailea gizona bada, 2.190 egun naturalak balia ditzake.

– 2.190 días naturales de disfrute para el conjunto de la vida familiar por pareja. Si la persona solicitante es mujer no puede superar los 1.460 días naturales y si la persona solicitante es hombre puede disfrutar los 2.190 días naturales.

b) Lanaldi-murrizketarako:

b) Para la reducción de jornada:

– Etapa bakoitzean 2.700 egun natural balia ditzake bikoteak. Eskatzailea emakumea bada, ezingo ditu 1.350 egun natural baino gehiago baliatu, eta eskatzailea gizona bada, 2.700 egun naturalak balia ditzake.

– 2.700 días naturales de disfrute por etapa para la pareja. Si la persona solicitante es mujer no puede superar los 1.350 días naturales y si la persona solicitante es hombre puede disfrutar los 2.700 días naturales.

– 7.800 baliatze-egun natural familia-bizitza osorako bikote bakoitzeko. Eskatzailea emakumea bada, ezingo ditu 3.900 egun natural baino gehiago baliatu, eta eskatzailea gizona bada, 7.800 egun naturalak balia ditzake.

– 7.800 días naturales de disfrute para el conjunto de la vida familiar por pareja. Si la persona solicitante es mujer no pueda superar los 3.900 días naturales y si la persona solicitante es hombre puede disfrutar los 7.800 días naturales.

c) Eszedentziak eta lanaldi-murrizketak, biak hartzen badira, baliatutako epeak zenbatzeko eta gehienezko mugak kontrolatzeko, eszedentzia-egun bat lanaldi-murrizketako bi egunen parekoa izango da.

c) Cuando se combine el disfrute de excedencias y reducciones de jornada, a efectos del cómputo de los períodos disfrutados y del control de los límites máximos, un día en excedencia equivaldrá a dos en reducción de jornada.

3.– Erditzearen, adopzioaren eta adoptatzeko edo harrera iraunkor anizkoitza egiteko xedeko tutoretzaren eta zaintzaren kasuetan, etapa bakoitzean, bikotearentzat zein familia-bizitza osoarentzat diruz lagundu daitezkeen gehienezko mugak 320 egunetan zabaldu ahal izango dira, adingabe bakoitzeko, bigarrenetik aurrera.

3.– En los casos de parto, adopción, tutela o guarda con fines de adopción o acogimiento permanente múltiples, los límites máximos subvencionables por etapa para la pareja, así como para el conjunto de la vida familiar, serán ampliables en 320 días más por cada persona menor a partir del segundo.

Zabaldutako aldia bakarra de bikotearentzat, eta guraso batek zein besteak ezin izango du 160 egun naturaleko epea gainditu.

El periodo ampliado es único para la pareja, sin que ninguna de las personas progenitoras pueda superar los 160 días naturales.

Nolanahi ere, seme edo alaba berri batek itxi egingo du erditzearekin, adopzioarekin eta adoptatzeko edo harrera iraunkor anizkoitza egiteko xedeko tutoretzarekin edo zaintzarekin irekitako etapa, bai eta horri dagokion gehienezko muga diruz lagungarriaren luzapena ere; aldi berean, etapa berri bat irekiko da.

En todo caso, la llegada de un nuevo hijo o hija supondrá el cierre de la etapa abierta con el parto, la adopción, la tutela o la guarda con fines de adopción o acogimiento permanente múltiples, así como de la ampliación del límite máximo subvencionable correspondiente a la misma, y la apertura de otra nueva.

4.– Ebazpen judizialaren ondoriozko zaintza eta babespe partekatuko kasuetan, gurasoetako bakoitzak gehienez diruz lagundutako 548 egun natural baliatzeko eskubidea izango du eszedentzian, eta 1.350 egun natural lanaldi-murrizketan, eskatzailea gizona edo emakumea den gorabehera, bikoteari dagozkion aldi baterako baliatze-mugak aplikatu gabe.

4.– En los casos de guarda y custodia compartida por resolución judicial, cada una de las personas progenitoras tendrá derecho a un disfrute subvencionado máximo de 548 días naturales en excedencia y 1.350 días naturales en reducción de jornada, con independencia de si la persona solicitante es hombre o mujer, no aplicándose los límites temporales de disfrute correspondientes a la pareja.

5.– Familia gurasobakarren kasuan, dekretu honetako 14.1 artikuluan ezarritako semearen edo alabaren adin-mugaren barnean baliatzen den lan-eszedentziaren edo lanaldi-murrizketaren aldi osoa diruz laguntzeko modukoa izango da.

5.– En el caso de las familias monoparentales, será subvencionable la totalidad del período de excedencia laboral o de reducción de jornada de trabajo que se disfrute dentro de los límites de edad del hijo o de la hija establecidos en el artículo 14.1 de este decreto.

6.– Semeak edo alabak % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna badu aitortuta, dekretu honetako 14.1 artikuluan ezarritako semearen edo alabaren adin-mugaren barnean baliatzen den eszedentziaren edo lanaldi-murrizketaren aldi osoa diruz laguntzeko modukoa izango da.

6.– Si el hijo o la hija tiene reconocida una discapacidad de porcentaje igual o superior al 33%, será subvencionable la totalidad del período de excedencia laboral o de reducción de jornada de trabajo que se disfrute dentro de los límites de edad del hijo o de la hija establecidos en el artículo 14.1 de este decreto.

7.– Laguntzen gehienezko iraupena zenbatzeko, aintzat hartuko dira Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuak eta Lana eta familia bateragarri egiteko neurriak arautzen dituen uztailaren 17ko 118/2007 Dekretuak diruz lagundutako eszedentziako eta lanaldi-murrizketako aldiak.

7.– A efectos del cómputo de la duración máxima de las ayudas, se tendrán en cuenta los períodos en excedencia y reducción de jornada subvencionados por el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral y el Decreto 118/2007, de 17 de julio, por el que se regulan las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.

8.– Aurreko atalean diruz lagundutako eszedentzia-aldiak ez dira kontuan hartzen artikulu honetan arautzen diren gehienezko baliatze-mugen ondoreetarako.

8.– Los períodos de excedencia subvencionados en la sección anterior no computan a los efectos de los límites máximos de disfrute regulados en el presente artículo.

19. artikulua.– Eskaerak aurkezteko epea.

Artículo 19.– Plazo de presentación de solicitudes.

1.– Diruz lagundu daitekeen jarduketan nahitaezko segidako 59 eguneko aldia burututakoan hasiko da zenbatzen laguntzaren lehenengo eskaera aurkezteko epea.

1.– El plazo de presentación de la solicitud inicial de la ayuda comienza una vez se haya cumplido el período mínimo exigido de 59 días continuados en actuación subvencionable.

2.– Hurrengo eskabideak –laguntzaren jarraipenerako eskaerak– aurkezteko, emandako aurreko dirulaguntzaren eskaera egin zenetik gutxienez lau hilabete igaro beharko dira. Gutxieneko aldi hori ez da bete beharko diruz laguntzeko moduko jarduna amaitu den kasuetan.

2.– Las posteriores peticiones, solicitudes de continuación de la ayuda, podrán presentarse una vez haya transcurrido un mínimo de cuatro meses desde la anterior petición de ayuda concedida. Este período mínimo no se exigirá en aquellos casos de finalización de actuación subvencionable.

3.– Dekretu honen ondorioetarako, diruz laguntzeko moduko jarduera amaitu egiten da, ez soilik laguntza eskatzen duen pertsonak eszedentzia edo lanaldiaren murrizketa eteten duelako, bai eta amaitzea laguntza lortzeko eskakizunak ez betetzeagatik edo dekretu honetan ezarritako dirulaguntzen muga maximoak agortzeagatik gertatzen delako ere.

3.– A efectos de este decreto, se produce la finalización de la actuación subvencionable no solo cuando la persona solicitante de la ayuda interrumpe la excedencia o reducción de jornada de trabajo, sino también cuando la finalización devenga del incumplimiento de los requisitos de acceso a las ayudas o del agotamiento de los límites máximos subvencionables establecidos en el presente Decreto.

4.– Diruz lagundutako jarduketako egun bakoitzari dagokion laguntza hori baliatu zenetik urtebete igaro baino lehen eskatu behar da, diruz lagundu daitekeen jarduketan, aipatutako egunaren ondoko eguna aldiaren hasiera-data gisa hartuta.

4.– La ayuda correspondiente a cada día en actuación subvencionable debe ser solicitada antes de que transcurra un año desde su disfrute, computándose como fecha de inicio del periodo el siguiente a dicho día en actuación subvencionable.

20. artikulua.– Laguntza-eskaerak.

Artículo 20.– Solicitudes de ayuda.

Familia-politikan eskuduna den saileko sailburuaren Agindu bidez onartutako eskabide normalizatuan aurkeztu behar dira eskaerak. Eskabideen instantzia normalizatuak Eusko Jaurlaritzako Herritarraren Arreta Zerbitzuko bulegoetan emango dira –Zuzenean–, eta egoitza elektronikoan ere deskargatu ahal izango dira zuzenean (https://euskadi.eus).

Las solicitudes se presentarán en instancia normalizada aprobada mediante Orden de la Consejera o Consejero del Departamento competente en materia de política familiar. Las instancias normalizadas de las solicitudes se facilitarán en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco –Zuzenean– y también podrán descargarse directamente desde la sede electrónica (https://www.euskadi.eus/sede).

21. artikulua.– Laguntzak eskuratzeko baldintzak egiaztatzeko agiriak:

Artículo 21.– Documentación acreditativa de los requisitos de acceso a las ayudas.

1.– Laguntzak eskuratzeko betekizunak agiri hauen bidez egiaztatu ahal izango dira:

1.– Los requisitos de acceso a las ayudas podrán acreditarse mediante la siguiente documentación:

a) Familia-unitatea osatzen duten gurasoen nortasunaren ziurtagiria. Europar Batasuneko beste estatu kide bateko edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioan parte hartutako estatu bateko nazionalitatea duten pertsonek pasaportea edo haien herrialdeko nortasun-agiri baliokidearen bidez egiaztatuko dute identitatea, titularraren nazionalitatea adierazten den heinean, eta gainerako herrialdeetako nazionalitatea duten pertsonek, berriz, atzerritarren identifikazio-txartelaren (AIT) edo pasaportearen bidez egiaztatuko dute, edo, hala dagokionean, daukaten bizileku-baimenaren bidez.

a) Acreditación de la identidad de las personas progenitoras que forman parte de la unidad familiar. Cuando se trate de nacionales de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la acreditación de la identidad se realizará a través del pasaporte o documento de identidad equivalente en su país y en el que conste la nacionalidad de la persona titular, y cuando se trate de nacionales del resto de países se acreditará con la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE) o pasaporte, o, cuando proceda, la autorización de residencia de que dispongan.

b) Eskatzailearen eta seme edo alabaren –betiere seme edo alaba hori zaintzeko hartu bada eszedentzia edo lanaldi-murrizketa– arteko seme-alabatasuneko, adoptatzeko edo harrera iraunkorra egiteko xedeko tutoretza- edo zaintza-egoerako harremanaren ziurtagiria.

b) Acreditación de la relación de filiación, de adopción, de tutela, de guarda con fines de adopción o de acogimiento permanente, entre la persona solicitante de la ayuda y el hijo o hija para cuyo cuidado se solicita la excedencia o reducción de jornada.

c) Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiri eguneratua, etxebizitzan bizi diren pertsona guztien zerrenda eta eskatzailea udalerrian erroldatu zeneko eguna jasotzen dituena.

c) Acreditación actualizada de empadronamiento de la persona solicitante, que incluirá la relación de todas las personas residentes en el domicilio e indicará la fecha desde la que la persona solicitante está empadronada en el municipio.

Laguntzaren eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioak eta informazioak zalantzak sortzen baditu eskatzaile hori benetan Euskadiko Autonomia Erkidegoan bizi den edo ez, baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko ziurtagiriak eska ditzake laguntza kudeatzen duen organoak.

En el supuesto que el conjunto de la documentación e información aportada por la persona solicitante de la ayuda genere dudas sobre su residencia efectiva en la Comunidad Autónoma del Euskadi, el órgano gestor de la ayuda podrá requerir la acreditación del cumplimiento de esta condición.

Eskatzailea 16.1.b) artikuluan adierazitako salbuespenean sartzen bada, erroldatze-ziurtagiri eguneratua eta salbuetsitako egoera betetzen dela frogatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du.

Cuando la persona solicitante está comprendida en la excepción señalada en el artículo 16.1.b), deberá aportar la acreditación actualizada de empadronamiento y documentación que pruebe el cumplimiento de la situación exceptuada.

d) Gizarte Segurantzako agiria, egiaztatzen dituena eszedentziagatiko baja edo lanaldi-murrizketa dela-eta kotizazio-datuetan gertatutako aldaketak –bi kasu horietan seme-alaben zaintzagatik–, kontratu mota –lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa– eta diruz lagundu daitekeen jarduketan egondako denbora.

d) Documento de la Seguridad Social que acredite la baja por excedencia o la modificación de datos de cotización por reducción de jornada –en ambos casos para el cuidado de hijos e hijas–, tipo de contrato –a tiempo completo o a tiempo parcial– y período durante el que se ha estado en actuación subvencionable.

Gizarte Segurantzako autonomoen araubide berezian kotizatzen duten kooperatiba-sozietateetako bazkide langileei eta lan-bazkideei ez zaie eszedentziagatiko baja eskatuko. Kasu horretan, kooperatiba-sozietatearen ziurtagiria aurkeztu behar dute, egiaztatzen duena kooperatiba sozietateetako bazkide langileak edo lan-bazkideak direla, eszedentziako edo lanaldi-murrizketako egoeran daudela, zer kontratu mota duten –lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa–, zenbat diren diruz lagundu daitekeen jarduketan egondako aldiak, zein den kotizazio mota eta eszedentziako edo lanaldi-murrizketako egoera dela-eta kotizazio-datuetan gertatutako aldaketak.

En el supuesto de personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas que coticen en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social no se les exigirá la baja por excedencia. En ese caso, deberán presentar certificado de la sociedad cooperativa acreditando su condición de personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas, la situación de excedencia o reducción de jornada, tipo de contrato a tiempo completo o a tiempo parcial, períodos de tiempo en actuación subvencionable, tipo de cotización y si la misma ha sido alterada en la situación de excedencia o reducción de jornada.

e) Diru-sarrera fiskalen egiaztagiria:

e) Acreditación de los ingresos fiscales:

– Dagokion administrazioak familia-unitatea osatzen duten gurasoen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenari (baterako aitorpena edo bakoitzaren aitorpen indibiduala) egindako likidazioa, laguntza eskatu baino 2 urte lehenagoko zergaldiari dagokionez.

– Liquidación realizada por la Administración que corresponda de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas de las personas progenitoras que forman parte de la unidad familiar (bien declaración conjunta o declaración individual de cada una de ellas), y correspondiente al periodo impositivo referido a 2 años antes a aquel en que se solicita la ayuda.

– Familia-unitatea osatzen duten gurasoek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena egin ez badute, dagokion administrazioak emandako ziurtagiria, laguntza eskatu baino 2 urte lehenagoko zergaldian jaso dituen edo dituzten errenta guztiak eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari egotz dakizkiokeen errendimenduak adierazten dituena.

– En el caso de que las personas progenitoras que forman parte de la unidad familiar no hubiesen realizado la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, certificado emitido por la Administración que corresponda en el que se indiquen la totalidad de las rentas y de los rendimientos imputables al impuesto sobre la renta de las personas físicas que hubieran percibido en el periodo impositivo referido a 2 años antes a aquel en que se solicita la ayuda.

f) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, honako hau adierazten duena:

f) Declaración responsable de la persona solicitante:

– ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik, ezta horretarako desgaitzen duen legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak berariaz aipatuta, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat.

– de no hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres,

– ez duela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurarik irekita, emandako laguntzak edo dirulaguntzak direla eta.

– de que no tiene abiertos procedimientos de reintegro o sancionadores incoados por la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos en el marco de ayudas o subvenciones concedidas y

– eskabideko eta harekin batera doan dokumentazioko datuak egiazkoak direla, eta betetzen direla laguntza horien onuradun izateko indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak.

– sobre la veracidad de los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña, y sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

2.– Halaber, honako kasu hauen inguruan adierazten diren inguruabarrak egiaztatu behar dira:

2.– Asimismo, se requiere la acreditación de las circunstancias que se indican en relación con los siguientes supuestos:

a) Adopzio- edo tutoretza- edo adopziorako eta harrera iraunkorreko xedea duen zaintza-kasuetan, aipatu egoerak Erregistro Zibilean inskribatuta daudelako egiaztagiria aurkeztuko da.

a) Si se ha producido una adopción, tutela o guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, se aportará la inscripción de las citadas situaciones en el Registro Civil.

b) Epailearen erabaki bidez ezarritako seme-alaben zaintza eta babespearen kasuan, ebazpen hori aurkeztuko da.

b) En caso de la guarda y custodia de los hijos o de las hijas establecida en resolución judicial, se aportará esa resolución.

c) Eskatzailea genero-indarkeriaren biktima izanez gero, Familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuan edo ordezkatuko duen arauan ezarritako baliabideren baten genero-indarkeriako egoeraren ziurtagiria.

c) En el supuesto de que la persona solicitante de la ayuda sea víctima de violencia de género, acreditación de la situación de violencia de género por alguno de los medios establecidos en el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familias o norma que le sustituya.

d) Familia-unitatea osatzen duten pertsonetako batek aitortuta badauka desgaitasun edo mendetasunen bat, egoera hori egiaztatzen duen ziurtagiri bat.

d) En caso de que alguna de las personas que integran la unidad familiar tenga reconocida una discapacidad o dependencia, acreditación de dicha circunstancia.

e) Familia gurasobakarren kasuan, eskatutako eszedentziaren edo lanaldi-murrizketaren bidez zaindu behar den seme edo alaba ekonomikoki bere mende soilik dagoela egiaztatu beharko du gurasoak.

e) La persona progenitora de familia monoparental acreditará que el hijo o hija para cuyo cuidado ha solicitado la excedencia o reducción de jornada depende económicamente solo de ella.

f) Eskatzailea familia ugarikoa bada, egiaztatu egin beharko da.

f) Si la persona solicitante pertenece a una familia numerosa, acreditación de dicha circunstancia.

g) Diruz laguntzen den jarduketa etena bada, 16. artikuluaren c letran azaltzen diren salbuespenetakoa, jarraitutasunaren betebeharraz salbuesteko egoera egiaztatu beharko da.

g) Si la actuación subvencionable es discontinua en los términos excepcionados en el artículo 16.1.c), se acreditarán las circunstancias que dan derecho a la excepción del requisito de continuidad.

3.– Hasierako baliatze-aldiaren jarraipena diren baliatze-aldietarako eskaerak eskabide erraztuaren bidez gauzatuko dira eta artikulu honetako 1. zenbakiko d), e) eta f) apartatuetan jasotako dokumentazioa soilik aurkeztu beharko da; halaber, hasieran egiaztatutako egoerarekin alderatuta aldaketaren bat gertatuz gero, aldaketa horiei buruzko dokumentazioa ere aurkeztu beharko da.

3.– Las solicitudes por períodos de disfrute que sean continuación de la inicial se harán en instancia simplificada y deberán ir únicamente acompañadas de la documentación enunciada en los apartados d), e) y f) del párrafo 1 de este artículo y de la documentación relativa a cualquier modificación producida respecto a la situación anteriormente acreditada.

Eten eta berriz hasitako diruz lagundu daitekeen jarduketari dagokion laguntzaren eskaera jarraipen-inprimakian egin behar da eta artikulu honetako 1. zenbakiko c), d), e) eta f) apartatuetan adierazitako dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da; halaber, aurretik egiaztatutako egoerarekin alderatuta aldaketaren bat gertatuz gero, aldaketa horiei buruzko dokumentazioa ere aurkeztu beharko da.

La ayuda correspondiente a una actuación subvencionable que haya sido interrumpida y reanudada será solicitada en impreso de continuación debiendo ir acompañada de la documentación enunciada en los apartados c), d), e) y f) del párrafo 1 de este artículo y de la documentación relativa a cualquier modificación producida respecto a la situación anteriormente acreditada.

Nolanahi ere, paragrafo honetan aipatutako jarraipen-eskaerak aurreko laguntza-eskaera aurkeztutako urte natural berean aurkezten direnean, ez da beharrezkoa izango artikulu honetako 1. zenbakiko e) apartatuan adierazitako dokumentazioa aurkeztea.

En todo caso, cuando las solicitudes de continuación a las que se alude en el presente párrafo se presentasen en el mismo año natural en el que ya se haya presentado una solicitud de ayuda anterior, no será necesario aportar la documentación enunciada en el apartado e) del párrafo 1 de este artículo.

4.– Laguntzak eskatzen dituzten eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketak egunean dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa automatikoki egiaztatuko du organo kudeatzaileak, behar den aldi guztietan, horretarako eskatzaileen baimenik zertan izan gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/ 1997 Legegintza Dekretua aplikatuz.

4.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismos, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

5.– Gizarte Segurantzaren kotizazio-txostenek nahiz erroldatze-ziurtagiriek ez dute balioko, laguntza-eskaera aurkezten den eguna baino hilabete bat baino lehenago emandakoak badira.

5.– Tanto los informes de cotización de la Seguridad Social como los certificados de empadronamiento no tendrán validez si han sido emitidos con una antelación superior al mes respecto a la fecha de presentación de la ayuda.

6.– Aurkezten diren atzerriko dokumentuak, kasuan-kasuan, modu ofizialean euskarara edo gaztelaniara itzulita egon behar dute. Halaber, atzerriko dokumentu publikoek behar bezala legeztatuak egon beharko dute.

6.– Todo documento extranjero que se aporte deberá estar, en su caso, traducido en forma oficial al euskera o al castellano. Además, los documentos públicos extranjeros han de ser debidamente legalizados.

7.– Eskatzaileak eskubidea du ez aurkezteko Administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein Administraziok egindako agiriak. Administrazio jarduleak agiri horiek kontsulta edo eska ditzake, baldin eta interesdunak horren aurka egiten ez badu.

7.– La persona solicitante tiene derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que la persona interesada se opusiera a ello.

22. artikulua.– Laguntza emateko ebazpena.

Artículo 22.– Resolución de concesión de la ayuda.

1.– Eskaera aurkezteko egunera arte baliatutako diruz lagundu daitezkeen jarduketei dagokien laguntza ebazpen bidez aitortuko da.

1.– La resolución de concesión reconocerá la ayuda que corresponda a actuaciones subvencionables disfrutadas a la fecha de presentación de la solicitud.

Horretarako, diruz lagundutako jarduketaren epea enpresak edo Gizarte Segurantzak 21. artikuluko 1. paragrafoko d) apartatuan adierazitako dokumentuan ziurtatutakoa izango da. Eskatzailea diruz lagundu daitekeen jarduketan zer egunera arte egon den ageri ez bada, ulertuko da ziurtagiria igortzen den egunean laguntza eskatzeko egoera berean jarraitzen duela langileak eta, ondorioz, diruz laguntzeko moduko epearen amaiera ziurtagiriaren datak zehaztuko du.

A estos efectos, la fecha hasta la que se reconocerá la actuación subvencionable será la certificada por la Seguridad Social o la empresa en el documento al que se alude en el artículo 21.1.d). En el caso de que no conste la fecha hasta la que la persona solicitante ha estado en actuación subvencionable, se entenderá que a la fecha de emisión del certificado la persona trabajadora continúa en la misma situación por la que se solicita la ayuda y, por lo tanto, el fin del periodo subvencionable quedará determinado por la fecha del certificado.

2.– Laguntza emateko ebazpenean, gehienez ere honako jarduketa hauei dagokien laguntza aitortuko da: laguntza-eskaera aurkeztu den egunaren aurreko 365 egunetan garatutako diruz lagundu daitezkeen jarduketei dagokiena.

2.– La ayuda máxima que la resolución de concesión podrá reconocer será la correspondiente a actuaciones subvencionables desarrolladas en los 365 días inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.

3.– Laguntza emateko ebazpenaren bidez aldi ez jarraituetan garatutako diruz lagundu daitezkeen jarduketei dagozkien laguntza ere aitortu ahal izango da, betiere aldi bakoitzak segidako 59 eguneko gutxienekoa betetzen badu, esanbidez aipatutako salbuespenak salbuespen.

3.– La resolución de concesión podrá reconocer la ayuda correspondiente a actuaciones subvencionables desarrolladas en períodos discontinuos, siempre que cada uno de ellos cumpla el mínimo de 59 días continuados, salvo los supuestos expresamente excepcionados.

23. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 23.– Forma de pago.

Emandako laguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta bi hilabeteko epean, gehienez.

Las ayudas concedidas se harán efectivas mediante un pago único en el plazo máximo de dos meses tras la notificación de la resolución de concesión.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
MENDETASUN EGOERAN EDO OSASUN EGOERA OSO LARRIAN DAUDEN SENITARTEKOAK ZAINTZEKO ESZEDENTZIA HARTU EDO LANALDIA MURRIZTU DUTEN LANGILEENTZAKO LAGUNTZAK
AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE EXCEDENCIA O REDUCCIÓN DE JORNADA DE TRABAJO PARA EL CUIDADO DE FAMILIARES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA O EXTREMA GRAVEDAD SANITARIA

24. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduketak.

Artículo 24.– Actuaciones subvencionables.

1.– Legezko xedapenetik edo itun indibidualetik edo kolektibotik eratorritako bi egoera hauetako edozeinetan dauden langileei emango zaie dirulaguntza:

1.– Se subvencionará a las personas trabajadoras que se encuentren en cualquiera de estas dos situaciones, derivadas de disposición legal o de pacto individual o colectivo:

a) Mendetasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia, mendetasun ertaina (II. maila) edo handia (III. maila) aitortuta badute, edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia.

a) Excedencia para atender al cuidado de familiares en situación de dependencia, que tengan reconocida una dependencia severa (grado II) o gran dependencia (grado III), o extrema gravedad sanitaria.

b) Mendetasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko, aitortuta duten mendetasun-maila edozein delarik ere, edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko lanaldia murriztea, gutxienez, % 33.

b) Reducción de la jornada de trabajo en, al menos, un porcentaje del 33%, para atender a familiares en situación de dependencia, independientemente del grado de dependencia que tengan reconocido, o extrema gravedad sanitaria.

2.– Eszedentzia hartu edota lanaldia murriztu duten langileen soldata egiaz murriztea eragiten duten eszedentzia eta soldata-murrizketetarako soilik emango dira dirulaguntzak.

2.– Solamente se subvencionarán aquellas excedencias y reducciones de jornada de trabajo que supongan una reducción efectiva en la remuneración de las personas trabajadoras acogidas a las mismas.

25. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 25.– Personas beneficiarias.

Laguntza hauen onuradun honako hauek izango dira:

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas:

a) Besteren kontura lan egiten duten langileak.

a) Las personas trabajadoras por cuenta ajena.

b) Kooperatiba-sozietateetako bazkide-langileak edo lan-bazkideak.

b) Las personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas.

26. artikulua.– Onuradunek bete beharreko baldintzak.

Artículo 26.– Requisitos de las personas beneficiarias.

Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzen onuraduna izateko honako baldintza hauek bete behar dira:

1.– Para ser persona beneficiaria de las ayudas previstas en el presente capítulo se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Eskaera aurkezteko garaian eta diruz lagundu daitekeen jarduketak irauten duen bitartean, Euskadiko Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizitzea eta erroldatuta egotea.

a) Residir de forma efectiva y figurar inscrita en el padrón de cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el momento de presentar la solicitud y mientras dure la actuación subvencionable.

Horretaz gain, eskaera aurkeztu aurreko urtean etenik gabe bizi behar izango du, edo gutxieneko epe hori betetzen ez bada, aurreko 10 urteetatik segidako 5 urtetan.

Además, deberá haberlo hecho de forma continuada en el año anterior a la presentación de la solicitud o, si no se cumple ese período mínimo, durante 5 años continuados dentro de los 10 inmediatamente anteriores.

b) 59 egun naturaleko gutxieneko segidako denboraldian eszedentzia-egoeraz edo lanaldi-murrizketaz baliatu izana.

b) Haber disfrutado de una situación de excedencia o reducción de jornada de trabajo por un período continuado mínimo de 59 días naturales.

2.– Diruz laguntzeko moduko jardunak gutxienez egutegiko 59 eguneko aldia osatu behar du, baina honako egoera hauetan ez du segidakoa izan beharrik:

2.– El período mínimo de 59 días naturales en actuación subvencionable puede ser discontinuo en las siguientes situaciones:

a) eskatzaileak aldizkako kontratu finkoa duenean.

a) cuando la persona solicitante tenga un contrato fijo-discontinuo,

b) eskatzailea enplegu-erregulazioko espediente baten eraginpean dagoenean.

b) cuando la persona solicitante esté afectada por un expediente de regulación de empleo,

c) greba eskubidea erabiltzeagatik eten denean.

c) cuando haya sido interrumpido por el ejercicio del derecho de huelga.

Diruz laguntzeko moduko jarduketarako aldi jarraitua zenbatzeko, greba-eskubidea erabilitako egunak kontuan hartuko dira.

A efectos de computar el período continuado en actuación subvencionable se considerarán los días en que se haya ejercicio el derecho de huelga.

Hala eta guztiz ere, greba-eskubidea baliatuz lanera joan gabeko egunak ez dira aintzat hartuko dirulaguntzaren zenbatekoa erabakitzeko orduan eta, horren ondorioz, ezingo dira aintzat hartu dirulaguntzen gehienezko mugei dagokienez ere.

No obstante lo anterior, los días en los que se haya ejercido el derecho de huelga no serán tomados en consideración a afectos de determinar la cuantía de la ayuda, y, en consecuencia, tampoco serán computables de cara a los límites máximos subvencionables.

d) eskatzaileak soldatarik gabeko baimen bat hartzen duenean.

d) cuando la persona solicitante se acoja a un permiso sin sueldo.

27. artikulua.– Mendetasun-egoeran dagoen senitartekoak bete beharreko baldintzak.

Artículo 27.– Requisitos de la persona familiar en situación de dependencia.

1.– Senitartekoak –betiere senitarteko hori zaintzeko hartu bada eszedentzia edo murriztu bada lanaldia– mendetasuna onartua izan behar du, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen arabera.

1.– La persona familiar para cuyo cuidado se ha solicitado la excedencia o reducción de jornada debe tener reconocida una dependencia en virtud de la Ley 39/2006, de 14 diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y sus normas de desarrollo.

2.– Laguntzaren onuradunaren eta mendetasun-egoeran dagoen senitartekoaren –betiere senitarteko hori zaintzeko hartu bada eszedentzia edo murriztu bada lanaldia– artean odolkidetasunezko edo kidetasunezko lehen edo bigarren mailako ahaidetasuna egongo da nahitaez, edo eskatzailearen ezkontidea edo izatezko bikotekidea izango da.

2.– Entre la persona beneficiaria de la ayuda y la persona familiar en situación de dependencia para cuyo cuidado se ha solicitado la excedencia o reducción de jornada de trabajo deberá existir un vínculo de parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o de primer grado de afinidad, o bien, ser su cónyuge o pareja de hecho.

3.– Mendetasun-egoeran dagoenak ez du egoitza-zentro batean sartuta egon behar, modu iraunkorrean.

3.– La persona en situación de dependencia no deberá estar ingresada de forma permanente en un centro residencial.

Gainera, eszedentziagatiko laguntzen kasuan, mendetasun-egoeran dagoen senitartekoak ezin du izan gizarte-zerbitzuetako eguneko zentroen erabiltzaile.

Además, en los supuestos de ayuda a la excedencia, la persona familiar en situación de dependencia no será usuaria de los centros de día de servicios sociales.

28. artikulua.– Osasun-egoera oso larrian dagoen senitartekoak bete beharreko baldintzak.

Artículo 28.– Requisitos de la persona familiar en situación de extrema gravedad sanitaria.

1.– Senitartekoak –betiere senitarteko hori zaintzeko hartu bada eszedentzia edo murriztu bada lanaldia– osasun-egoera oso larrian egon behar du, hau da, autonomia fisiko, psikiko edo intelektuala galdu duelako, eguneroko bizitzako oinarrizko ekintzak eta, bereziki, zainketa pertsonalari dagozkionak egiteko laguntza handia behar izatea.

1.– La persona familiar para cuyo cuidado se haya solicitado la excedencia o reducción de jornada de trabajo debe encontrarse en situación de extrema gravedad sanitaria definida como aquella en la que, debido a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, la persona enferma necesita ayudas importantes a fin de realizar los actos básicos de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal.

2.– Senitartekoak –betiere senitarteko hori zaintzeko hartu bada eszedentzia edo murriztu bada lanaldia– eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duen langilearen semea, alaba, ezkontidea edo izatezko bikotekidea izan behar du.

2.– La persona familiar para cuyo cuidado se haya solicitado la excedencia o reducción de jornada de trabajo será hijo, hija, cónyuge o pareja de hecho de la persona trabajadora en excedencia o reducción de jornada.

3.– Osasun-egoera oso larrian dagoen senitartekoak ez du mendetasun-egoera onartua izan behar, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean eta hura garatzen duten arauetan xedatutako baldintzetan.

3.– La persona familiar en situación de extrema gravedad sanitaria no tendrá reconocida la dependencia en los términos establecidos en la Ley 39/2006, de 14 diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y sus normas de desarrollo.

29. artikulua.– Laguntzak baliatzeko epe-mugak.

Artículo 29.– Límites temporales para el disfrute de las ayudas.

1.– Diruz laguntzeko moduko jardunak gutxienez egutegiko segidako 59 eguneko iraupena izan behar du, 26.b) artikuluan aipatutako kasuetan izan ezik; salbuespen horietan, egutegiko 59 eguneko gutxieneko aldia ez-jarraitua izan daiteke.

1.– La actuación subvencionable deberá haber tenido una duración continuada mínima de 59 días naturales, salvo en los supuestos excepcionados en el artículo 26.b) en los que el período mínimo de 59 días naturales puede ser discontinuo.

2.– Mendetasun-egoeran dagoen senitarteko bera zaintzeko eskatzaile bakoitzak eska dezakeen lan-eszedentziaren aldia –diruz lagundu daitekeena– 365 egun naturaleko izango da gehienez eskatzailea emakumea bada, eta 730 egun naturalekoa gehienez eskatzailea gizona bada.

2.– El período máximo subvencionable de excedencia laboral por persona solicitante para el cuidado de la misma persona familiar en situación de dependencia será de 365 días naturales si la persona solicitante es mujer y 730 días naturales si la persona solicitante es hombre.

3.– Osasun-egoera oso larrian dagoen senitarteko bera zaintzeko eskatzaile bakoitzak eska dezakeen lan-eszedentziaren aldia –diruz lagundu daitekeena– 90 egun naturaleko izango da gehienez eskatzailea emakumea bada, eta 180 egun naturalekoa gehienez eskatzailea gizona bada.

3.– El período máximo subvencionable de excedencia laboral por persona solicitante para el cuidado de la misma persona familiar en situación de extrema gravedad sanitaria será de 90 días naturales si la persona solicitante es mujer y 180 días naturales si la persona solicitante es hombre.

Osasun-egoera oso larrian dagoen senitarteko bera zaintzeko eskatzaile bakoitzak eska dezakeen lanaldi-murrizketaren aldia –diruz lagundu daitekeena– 180 egun naturaleko izango da gehienez eskatzailea emakumea bada, eta 360 egun naturalekoa gehienez eskatzailea gizona bada.

El período máximo subvencionable de reducción de jornada de trabajo por persona solicitante para el cuidado de la misma persona familiar en situación de extrema gravedad sanitaria será de 180 días naturales si la persona solicitante es mujer y 360 días naturales si la persona solicitante es hombre.

4.– Laguntzen gehienezko iraupena zenbatzeko, aintzat hartuko dira Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuak eta Lana eta familia bateragarri egiteko neurriak arautzen dituen uztailaren 17ko 118/2007 Dekretuak diruz lagundutako eszedentziako eta lanaldi-murrizketako aldiak.

4.– A efectos del cómputo de la duración máxima de las ayudas, se tendrán en cuenta los períodos en excedencia y reducción de jornada subvencionados por el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral y el Decreto 118/2007, de 17 de julio, por el que se regulan las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.

30. artikulua.– Mendetasun-egoeran dauden senideak zaintzeko laguntzen zenbatekoa.

Artículo 30.– Cuantía de las ayudas para el cuidado de familiares en situación de dependencia.

1.– Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera zehaztuko da; hori kalkulatzeko, berriz, aintzat hartuko dira familia-unitatearen osaera, familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun-koefizientea, uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak (familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzkoa) edo ordezkatuko duen arauak haiei esleitzen dien irismenarekin.

1.– La cuantía de la ayuda se determinará en función de la renta familiar estandarizada, para cuyo cálculo se tendrán en cuenta, con el alcance que les atribuye el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia o norma que le sustituya, la composición de la unidad familiar, el nivel de renta familiar, y el coeficiente de equivalencia correspondiente a la unidad familiar.

2.– Mendetasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartzen edo lanaldia murrizten duten langileentzako laguntza ekonomikoa –betiere 365 egun naturaleko aldiari dagokionez eta dagokion sektore-eremuko lanaldi osoko kontratuari dagokionez– honako hau da:

2.– La ayuda económica a las personas trabajadoras que se acojan a excedencias o reducciones de jornada de trabajo para el cuidado de familiares en situación de dependencia, referida a un período temporal de 365 días naturales y a una contratación a jornada completa del ámbito sectorial que corresponda, es la siguiente:

a) Mendetasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzian badago langilea eta familiaren errenta estandarizatua 20.000 eurokoa edo txikiagoa bada, 3.500 euroko laguntza emango zaio.

a) A la persona trabajadora en excedencia para el cuidado de familiares en situación de dependencia con una renta familiar estandarizada que resulte igual o inferior a 20.000 euros, se le concederá una ayuda de 3.500 euros.

b) Mendetasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzian badago langilea eta familiaren errenta estandarizatua 20.000 euro baino handiagoa bada, 2.942 euroko laguntza emango zaio.

b) A la persona trabajadora en excedencia de trabajo para el cuidado de familiares en situación de dependencia con una renta familiar estandarizada que resulte superior a 20.000 euros, se le concederá una ayuda de 2.942 euros.

c) Mendetasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko lanaldia murrizten badu langileak eta familiaren errenta estandarizatua 20.000 eurokoa edo txikiagoa bada, honako laguntza hau emango zaio:

c) A la persona trabajadora en reducción de jornada de trabajo para el cuidado de familiares en situación de dependencia con una renta familiar estandarizada que resulte igual o inferior a 20.000 euros, se le concederá:

– Lanaldi-murrizketa % 45ekoa edo gehiagokoa bada: 2.800 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 45% de la jornada de trabajo: 2.800 euros.

– Lanaldi-murrizketa % 40koa edo gehiagokoa eta % 45etik beherakoa bada: 2.500 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 40% e inferior al 45% de la jornada de trabajo: 2.500 euros.

– Lanaldi-murrizketa % 33koa edo gehiagokoa eta % 40tik beherakoa bada: 2.200 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 33% e inferior al 40% de la jornada de trabajo: 2.200 euros.

d) Mendetasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko lanaldia murrizten badu langileak eta familiaren errenta estandarizatua 20.000 euro baino handiagoa bada, honako laguntza hau emango zaio:

d) A la persona trabajadora en reducción de jornada de trabajo para el cuidado de familiares en situación de dependencia, con una renta familiar estandarizada que resulte superior a 20.000 euros, se le concederá:

– Lanaldi-murrizketa % 45ekoa edo gehiagokoa bada: 2.354 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 45% de la jornada de trabajo: 2.354 euros.

– Lanaldi-murrizketa % 40koa edo gehiagokoa eta % 45etik beherakoa bada: 2.140 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 40% e inferior al 45% de la jornada de trabajo: 2.140 euros.

– Lanaldi-murrizketa % 33koa edo gehiagokoa eta % 40tik beherakoa bada: 1.819 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 33% e inferior al 40% de la jornada de trabajo: 1.819 euros.

3.– Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatu duenak lanaldi partzialeko kontratua badu, edo diruz lagundu daitekeen jarduketa 365 egun natural baino gutxiagoko aldietan gauzatzen badu, laguntzen zenbatekoa proportzioan kalkulatuko da.

3.– Cuando la persona que haya solicitado la excedencia o la reducción de jornada estuviera contratada a tiempo parcial o la actuación subvencionable se haya ejercitado por períodos inferiores a 365 días naturales, la cuantía de la ayuda se determinará de forma proporcional.

4.– Mendetasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartzeko eta lanaldia murrizteko laguntzen zenbatekoa % 30 areagotuko da, eskatzailearen familia-unitatea honako egoeraren batekin bat baldin badator:

4.– La cuantía económica de las ayudas a las excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de familiares en situación de dependencia se incrementará en un 30% en el supuesto de que la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante sea:

– Familia gurasobakarra.

– Familia monoparental.

– Familia ugaria.

– Familia numerosa.

– Mendetasun ertaina edo handia edo % 50eko desgaitasuna edo handiagoa duten bi pertsona dauzkan familia-unitatea.

– Unidades familiares con dos personas miembros en situación de dependencia severa o gran dependencia o discapacidad igual o superior al 50%.

– Genero-indarkeriaren biktima izan den kideren bat daukan familia-unitatea.

– Unidad familiar con alguna víctima de violencia de género.

5.– Inolaz ere ez da diruz lagunduko lanaldi oso baten gaindikina, baldin eta langileak lan-kontratu bat baino gehiago izanik, guztiak batuta dagokion sektore-eremuko lanaldi osoa gainditzen badu.

5.– En ningún caso se subvencionará el exceso sobre una jornada laboral completa del ámbito sectorial al que corresponda a aquellas personas trabajadoras con contratos de trabajo que, computados en su conjunto, exceden la referida jornada laboral completa.

31. artikulua.– Osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko laguntzen zenbatekoa.

Artículo 31.– Cuantía de las ayudas para el cuidado de familiares en situación de extrema gravedad sanitaria.

1.– Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera zehaztuko da; hori kalkulatzeko, berriz, aintzat hartuko dira familia-unitatearen osaera, familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun-koefizientea, uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak (familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzkoa) edo ordezkatuko duen arauak haiei esleitzen dien irismenarekin.

1.– La cuantía de la ayuda se determinará en función de la renta familiar estandarizada, para cuyo cálculo se tendrán en cuenta, con el alcance que les atribuye el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia o norma que le sustituya, la composición de la unidad familiar, el nivel de renta familiar, y el coeficiente de equivalencia correspondiente a la unidad familiar.

2.– Osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartzen edo lanaldia murrizten duten langileentzako laguntza ekonomikoa –betiere dagokion sektore-eremuko lanaldi osoko kontratuari dagokionez– honako hau da:

2.– La ayuda económica a las personas trabajadoras que se acojan a excedencias o reducciones de jornada de trabajo para el cuidado de familiares en situación de extrema gravedad sanitaria, referida a una contratación a jornada completa del ámbito sectorial que corresponda, es la siguiente:

a) Osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzian badago langilea eta familiaren errenta estandarizatua 20.000 eurokoa edo txikiagoa bada, 1.726 euroko laguntza emango zaio, 180 egun naturali dagokiona.

a) A la persona trabajadora en excedencia para el cuidado de familiares en situación de extrema gravedad sanitaria, con una renta familiar estandarizada que resulte igual o inferior a 20.000 euros, se le concederá una ayuda de 1.726 euros, referida a 180 días naturales.

b) Osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzian badago langilea eta familiaren errenta estandarizatua 20.000 euro baino gehiagokoa bada, 1.450 euroko laguntza emango zaio, 180 egun naturali dagokiona.

b) A la persona trabajadora en excedencia para el cuidado de familiares en situación de extrema gravedad sanitaria con una renta familiar estandarizada que resulte superior a 20.000 euros, se le concederá una ayuda de 1.450 euros, referida a 180 días naturales.

c) Osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko lanaldia murrizten badu langileak eta familiaren errenta estandarizatua 20.000 eurokoa edo txikiagoa bada, honako laguntza hau emango zaio, 360 egun naturali dagokiona:

c) A la persona trabajadora en reducción de jornada de trabajo para el cuidado de familiares en situación de extrema gravedad sanitaria con una renta familiar estandarizada que resulte igual o inferior a 20.000 euros, se le concederá, referida a 360 días naturales:

– Lanaldi-murrizketa % 45ekoa edo gehiagokoa bada: 2.760 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 45% de la jornada de trabajo: 2.760 euros.

– Lanaldi-murrizketa % 40koa edo gehiagokoa eta % 45etik beherakoa bada: 2.464 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 40% e inferior al 45% de la jornada de trabajo: 2.464 euros.

– Lanaldi-murrizketa % 33koa edo gehiagokoa eta % 40tik beherakoa bada: 2.170 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 33% e inferior al 40% de la jornada de trabajo: 2.170 euros.

d) Osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko lanaldia murrizten badu langileak eta familiaren errenta estandarizatua 20.000 euro baino handiagoa bada, honako laguntza hau emango zaio, 360 egun naturali dagokiona:

d) A la persona trabajadora en reducción de jornada de trabajo para el cuidado de familiares en situación de extrema gravedad sanitaria, con una renta familiar estandarizada que resulte superior a 20.000 euros, se le concederá, referida a 360 días naturales:

– Lanaldi-murrizketa % 45ekoa edo gehiagokoa bada: 2.322 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 45% de la jornada de trabajo: 2.322 euros.

– Lanaldi-murrizketa % 40koa edo gehiagokoa eta % 45etik beherakoa bada: 2.110 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 40% e inferior al 45% de la jornada de trabajo: 2.110 euros.

– Lanaldi-murrizketa % 33koa edo gehiagokoa eta % 40tik beherakoa bada: 1.794 euro.

– Cuando la reducción sea igual o superior al 33% e inferior al 40% de la jornada de trabajo: 1.794 euros.

3.– Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatu duenak lanaldi partzialeko kontratua badu, edo diruz lagundu daitekeen jarduketa aipatutako aldia baino aldi laburragoetan gauzatzen badu, laguntzen zenbatekoa proportzioan kalkulatuko da.

3.– Cuando la persona que haya solicitado la excedencia o la reducción de jornada estuviera contratada a tiempo parcial o la actuación subvencionable se haya ejercitado por períodos inferiores a los referidos, la cuantía de la ayuda se determinará de forma proporcional.

4.– Osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartzeko eta lanaldia murrizteko laguntzen zenbateko ekonomikoa % 30 areagotuko da, eskatzailearen familia-unitatea honako egoeraren batekin bat baldin badator:

4.– La cuantía económica de las ayudas a las excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de familiares en situación de extrema gravedad sanitaria se incrementará en un 30% en el supuesto de que la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante sea:

– Familia gurasobakarra.

– Familia monoparental.

– Familia ugaria.

– Familia numerosa.

– Mendetasun ertaina edo handia edo % 50eko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonaren bat daukaten familia-unitateak.

– Unidades familiares con alguna persona miembro en situación de dependencia severa o gran dependencia o discapacidad igual o superior al 50%.

– Genero-indarkeriaren biktima izan den kideren bat daukan familia-unitatea.

– Unidad familiar con alguna víctima de violencia de género.

5.– Inolaz ere ez da diruz lagunduko lanaldi oso baten gaindikina, baldin eta langileak lan-kontratu bat baino gehiago izanik, guztiak batuta dagokion sektore-eremuko lanaldi osoa gainditzen badu.

5.– En ningún caso se subvencionará el exceso sobre una jornada laboral completa del ámbito sectorial al que corresponda a aquellas personas trabajadoras con contratos de trabajo que, computados en su conjunto, exceden la referida jornada laboral completa.

32. artikulua.– Laguntza kopuruaren muga.

Artículo 32.– Limitación del número de ayudas.

1.– Mendetasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko lanaldia murrizteagatiko eta eszedentzia hartzeagatiko laguntzak, eta osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko lanaldia murrizteagatiko eta eszedentzia hartzeagatiko laguntzak ezin izango dira aldi berean baliatu, baina bai elkarren segidan.

1.– Las ayudas a la excedencia y reducción de jornada de trabajo para el cuidado de personas familiares en situación de dependencia y las ayudas a la excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de personas familiares en situación de extrema gravedad sanitaria no podrán disfrutarse simultáneamente pero sí de forma sucesiva.

2.– Pertsona bat baino gehiago badaude mendetasun-egoeran dagoen eta kapitulu honetan ezarritako laguntza eskatzeko eskubidea ematen duen pertsona berarekin lotuta, eta horri aitortutako mendetasun-maila ertaina (II. maila) edo handia (III. maila) bada, honako muga hauek ezarri dira dirulaguntza hori aldi berean baliatu ahal izateko:

2.– En el supuesto de que fueren varias las personas relacionadas con una misma persona en situación de dependencia, que tenga reconocida una dependencia severa (grado II) o una gran dependencia (grado III), con derecho a la solicitud de la ayuda establecida en este capítulo, se establecen las siguientes limitaciones para el disfrute simultáneo de la misma:

a) mendetasun handiko pertsona zaintzeko, lan-eszedentzia eta lanaldi-murrizketa bat edo, gehienez, aldibereko hiru lanaldi-murrizketa; eta,

a) para el cuidado de una persona con gran dependencia, una excedencia laboral y una reducción de jornada o hasta tres reducciones de jornada simultáneas y,

b) mendetasun ertaineko pertsona zaintzeko, lan-eszedentzia bat edo, gehienez, aldibereko bi lanaldi-murrizketa.

b) para el cuidado de una persona con dependencia severa, una excedencia laboral o hasta dos reducciones de jornada simultáneas.

Mendetasun-egoeran dagoen senitarteko bakoitzeko eskaera-kopuru handiagoa aurkeztuz gero aldi bererako, laguntza eskaeren aurkezpen-ordenaren arabera emango da, lehenago aurkeztutakoei lehentasuna emanda.

En caso de concurrencia de un mayor número de solicitudes por familiar en situación de dependencia para el mismo período de tiempo, la ayuda se concederá en función del orden de entrada de las solicitudes, dando prioridad a aquellas que primero se presenten.

3.– Laguntza eskatzeko eskubidea ematen duen senitartekoari mendetasun-maila txikia (I. maila) aitortu badiote, ezinezkoa da pertsona batek baino gehiagok aldi berean laguntza jasotzea.

3.– En el caso de que la persona familiar en situación de dependencia que da derecho a la solicitud de la ayuda tuviese reconocida una dependencia moderada (grado I), no es posible en relación con esa misma persona el disfrute simultáneo de las ayudas por parte de varias personas.

4.– Osasun-egoera oso larrian dagoen eta kapitulu honetan ezarritako laguntza eskatzeko eskubidea ematen duen pertsona berarekin zerikusia duten pertsona bat baino gehiago badaude, soilik eszedentzia baterako dirulaguntza emango da, edo bestela, bi lanaldi-murrizketetarako, aldi berean.

4.– En el supuesto de que fueran varias las personas relacionadas con una misma persona en situación de extrema gravedad sanitaria con derecho a la solicitud de la ayuda establecida en este capítulo solo se subvencionará una excedencia o simultáneamente dos reducciones de jornada de trabajo.

Denboraldi berean osasun-egoera oso larrian dagoen senitarteko bakoitzeko eskaera bat baino gehiago badaude, eskaeren sarrera-ordenaren arabera emango dira laguntzak, lehenengo aurkezten direnei lehentasuna emanda.

En caso de concurrencia de un mayor número de solicitudes por familiar en situación de extrema gravedad sanitaria para el mismo período de tiempo la ayuda se concederá en función del orden de entrada de las solicitudes, dando prioridad a aquellas que primero se presenten.

33. artikulua.– Eskaerak aurkezteko epea.

Artículo 33.– Plazo de presentación de solicitudes.

1.– Diruz laguntzeko moduko jardunean nahitaezko segidako 59 eguneko aldia burututakoan hasiko da zenbatzen laguntzaren lehenengo eskaera aurkezteko epea.

1.– El plazo de presentación de la solicitud inicial de la ayuda comienza una vez se haya cumplido el período mínimo exigido de 59 días continuados en actuación subvencionable.

2.– Hurrengo eskabideak edo laguntzaren jarraipenerako eskaerak aurkezteko, emandako aurreko dirulaguntzaren eskaera egin zenetik gutxienez lau hilabete igaro beharko dira. Gutxieneko aldi hori ez da bete beharko diruz laguntzeko moduko jarduna amaitu den kasuetan.

2.– Las posteriores peticiones o solicitudes de continuación de la ayuda, podrán presentarse una vez haya transcurrido un mínimo de cuatro meses desde la anterior petición de ayuda concedida. Este período mínimo no se exigirá en aquellos casos de finalización de actuación subvencionable.

3.– Dekretu honen ondorioetarako, diruz laguntzeko moduko jarduera amaitu egiten da, ez soilik laguntza eskatzen duen pertsonak eszedentzia edo lanaldiaren murrizketa eteten duelako, bai eta amaitzea laguntza lortzeko eskakizunak ez betetzeagatik edo dekretu honetan ezarritako dirulaguntzen muga maximoak agortzeagatik gertatzen delako ere.

3.– A efectos de este decreto, se produce la finalización de la actuación subvencionable no solo cuando la persona solicitante de la ayuda interrumpe la excedencia o reducción de jornada de trabajo, sino también cuando la finalización devenga del incumplimiento de los requisitos de acceso a la ayuda o del agotamiento de los límites máximos subvencionables establecidos en el presente Decreto.

4.– Diruz lagundutako jarduketako egun bakoitzari dagokion laguntza hori baliatu zenetik urtebete igaro baino lehen eskatu behar da, diruz lagundu daitekeen jarduketan, aipatutako egunaren ondoko eguna aldiaren hasiera-data gisa hartuta.

4.– La ayuda correspondiente a cada día en actuación subvencionable debe ser solicitada antes de que transcurra un año desde su disfrute, computándose como fecha de inicio del periodo el siguiente a dicho día en actuación subvencionable.

34. artikulua.– Laguntza-eskaerak.

Artículo 34.– Solicitudes de ayuda.

Familia-politikan eskuduna den saileko sailburuaren Agindu bidez onartutako eskabide normalizatuan aurkeztu behar dira eskaerak. Eskabideen instantzia normalizatuak Eusko Jaurlaritzako Herritarraren Arreta Zerbitzuko bulegoetan emango dira –Zuzenean–, eta egoitza elektronikoan ere deskargatu ahal izango dira zuzenean (https://euskadi.eus).

Las solicitudes se presentarán en instancia normalizada aprobada mediante Orden de la Consejera o Consejero del Departamento competente en materia de política familiar. Las instancias normalizadas de las solicitudes se facilitarán en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco Zuzenean y también podrán descargarse directamente desde la sede electrónica (https://www.euskadi.eus/sede).

35. artikulua.– Laguntzak eskuratzeko baldintzak egiaztatzeko agiriak:

Artículo 35.– Documentación acreditativa de los requisitos de acceso a las ayudas.

1.– Laguntzak eskuratzeko betekizunak agiri hauen bidez egiaztatu ahal izango dira:

1.– Los requisitos de acceso a las ayudas podrán acreditarse mediante la siguiente documentación:

a) Familia-unitatea osatzen duten gurasoen nortasunaren ziurtagiria. Europar Batasuneko beste estatu kide bateko edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioan parte hartutako estatu bateko nazionalitatea duten pertsonek pasaportea edo haien herrialdeko nortasun-agiri baliokidearen bidez egiaztatuko dute identitatea, titularraren nazionalitatea adierazten den heinean, eta gainerako herrialdeetako nazionalitatea duten pertsonek, berriz, atzerritarren identifikazio-txartelaren (AIT) edo pasaportearen bidez egiaztatuko dute, edo, hala dagokionean, daukaten bizileku-baimenaren bidez.

a) Acreditación de la identidad de las personas progenitoras que forman parte de la unidad familiar. Cuando se trate de nacionales de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la acreditación de la identidad se realizará a través del pasaporte o documento de identidad equivalente en su país y en el que conste la nacionalidad de la persona titular, y cuando se trate de nacionales del resto de países se acreditará con la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE) o pasaporte, o, cuando proceda, la autorización de residencia de que dispongan.

b) Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiri eguneratua, etxebizitzan bizi diren pertsona guztien zerrenda eta eskatzailea udalerrian erroldatu zeneko eguna jasotzen dituena.

b) Acreditación actualizada de empadronamiento de la persona solicitante, que incluirá la relación de todas las personas residentes en el domicilio e indicará la fecha desde la que la persona solicitante está empadronada en el municipio.

Laguntzaren eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioak eta informazioak zalantzak sortzen baditu eskatzaile hori benetan Euskadiko Autonomia Erkidegoan bizi den edo ez, baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko ziurtagiriak eska ditzake laguntza kudeatzen duen organoak.

En el supuesto que el conjunto de la documentación e información aportada por la persona solicitante de la ayuda genere dudas sobre su residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Euskadi, el órgano gestor de la ayuda podrá requerir la acreditación del cumplimiento de esta condición.

c) Eskatzailearen eta senitartekoaren –betiere senitarteko hori zaintzeko hartu bada eszedentzia edo murriztu bada lanaldia– arteko ahaidetasun-harremanaren ziurtagiria.

c) Acreditación de la relación de parentesco entre la persona solicitante y la persona familiar para cuyo cuidado se haya acogido a la excedencia o reducción de jornada.

d) Mendetasun-egoeran dagoen senitartekoa zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa diruz laguntzeko kasuan, senitartekoa mendetasun-egoeran dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria, eskumena duen Administrazioak emana. Ziurtagiri horretan honako hauek zehaztuko dira: mendetasun-maila eta maila bakoitzean duen azpimaila, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean eta lege hori garatzen duten arauetan aurreikusitakoaren esparruan.

d) En el supuesto de ayuda a la excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de persona familiar en situación de dependencia, acreditación de la situación de dependencia, emitida por la Administración competente, con especificación del grado de dependencia y el nivel dentro de cada grado, en el marco de lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y en su normativa de desarrollo.

e) Osasun-egoera oso larrian dagoen senitartekoa zaintzeko eszedentzia hartzeagatiko edo lanaldia murrizteagatiko laguntzaren kasuan, egoera hori egiaztatzen duen txostena, senitartekoaren sendagileak egina, aurkeztu beharko da.

e) En el supuesto de ayuda a la excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de persona familiar en situación de extrema gravedad sanitaria, se deberá aportar informe que acredite tal situación emitido por el o la médico que le atiende.

f) Gizarte Segurantzako agiria, egiaztatzen dituena eszedentziagatiko baja, aldaketak kotizazio-datuetan –bi kasu horietan senitartekoen zaintzagatik–, kontratu mota –lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa– eta diruz lagundu daitekeen jarduketan egondako denbora.

f) Documento de la Seguridad Social que acredite la baja por excedencia o la modificación de datos de cotización por reducción de jornada –en ambos casos para el cuidado de familiares–, tipo de contrato –a tiempo completo o a tiempo parcial– y período durante el que se ha estado en actuación subvencionable.

Gizarte Segurantzako autonomoen araubide berezian kotizatzen duten kooperatiba-sozietateetako bazkide langileei eta lan-bazkideei ez zaie eszedentziagatiko baja eskatuko. Kasu horretan, kooperatiba-sozietatearen ziurtagiria aurkeztu behar dute, egiaztatzen duena kooperatiba sozietateetako bazkide langileak edo lan-bazkideak direla, eszedentziako edo lanaldi-murrizketako egoeran daudela, zer kontratu mota duten –lanaldi osokoa edo lanaldi partzialekoa–, zenbat diren diruz lagundu daitekeen jarduketan egondako aldiak, zein den kotizazio mota eta eszedentziako edo lanaldi-murrizketako egoera dela-eta kotizazio-datuetan gertatutako aldaketak.

En el supuesto de personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas que coticen en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social no se les exigirá la baja por excedencia. En ese caso, deberán presentar certificado de la sociedad cooperativa acreditando su condición de personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas, la situación de excedencia o reducción de jornada, tipo de contrato –a tiempo completo o a tiempo parcial–, períodos de tiempo en actuación subvencionable, tipo de cotización y si la misma ha sido alterada en la situación de excedencia o reducción de jornada.

g) Diru-sarrera fiskalen egiaztagiria:

g) Acreditación de los ingresos fiscales:

– Dagokion administrazioak familia-unitatea osatzen duten gurasoen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenari (baterako aitorpena edo bakoitzaren aitorpen indibiduala) egindako likidazioa, laguntza eskatu baino bi urte lehenagoko zergaldiari dagokionez.

– Liquidación realizada por la Administración que corresponda de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas de las personas progenitoras que forman parte de la unidad familiar (bien declaración conjunta o declaración individual de cada una de ellas), y correspondiente al periodo impositivo referido a 2 años antes a aquel en que se solicita la ayuda.

– Familia-unitatea osatzen duten gurasoek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena egin ez badute, dagokion administrazioak emandako ziurtagiria, laguntza eskatu baino 2 urte lehenagoko zergaldian jaso dituen edo dituzten errenta guztiak eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari egotz dakizkiokeen errendimenduak adierazten dituena.

– En el caso de que las personas progenitoras que forman parte de la unidad familiar no hubiesen realizado la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, certificado emitido por la Administración que corresponda en el que se indiquen la totalidad de las rentas y de los rendimientos imputables al impuesto sobre la renta de las personas físicas que hubieran percibido en el periodo impositivo referido a 2 años antes a aquel en que se solicita la ayuda.

h) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, honako hau adierazten duena:

h) Declaración responsable de la persona solicitante:

– ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik, ezta horretarako desgaitzen duen legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak berariaz aipatuta, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat.

– de no hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres,

– ez duela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurarik irekita, emandako laguntzak edo dirulaguntzak direla eta.

– de que no tiene abiertos procedimientos de reintegro o sancionadores incoados por la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos en el marco de ayudas o subvenciones concedidas y

– eskabideko eta harekin batera doan dokumentazioko datuak egiazkoak direla, eta betetzen direla laguntza horien onuradun izateko indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak.

– sobre la veracidad de los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña, y sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

2.– Halaber, honako kasu hauen inguruan adierazten diren inguruabarrak egiaztatu behar dira:

2.– Asimismo, se requiere la acreditación de las circunstancias que se indican en relación con los siguientes supuestos:

a) Eskatzailea genero-indarkeriaren biktima izanez gero, familien politiken esparruan Familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuan edo ordezten duen arauan ezarritako baliabideren baten genero-indarkeriako egoeraren egiaztagiria.

a) En el supuesto de que la persona solicitante de la ayuda sea víctima de violencia de género, acreditación de la situación de violencia de género por alguno de los medios establecidos en el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familias o norma que le sustituya.

b) Familia-unitatea osatzen duten pertsonetako bati % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna onartu bazaio, indarreko desgaitasun-mailaren berri ematen duen ziurtagiria, organo eskudunak emandakoa.

b) En caso de que alguna de las personas que integran la unidad familiar tenga reconocida una discapacidad con un porcentaje igual o superior al 50%, acreditación del reconocimiento del grado de discapacidad vigente emitido por la autoridad competente.

c) Familia-unitatea gurasobakarra bada, berekin bizi diren seme-alabak ekonomikoki bere mende soilik daudela egiaztatuko du gurasoak.

c) En el caso de unidad familiar monoparental, la persona progenitora acreditará que los hijos o hijas con los que convive dependen económicamente solo de ella.

d) Eskatzailea familia ugarikoa bada, egiaztatu egin beharko da.

d) Si la persona solicitante pertenece a una familia numerosa, acreditación de dicha circunstancia.

3.– Hasierako baliatze-aldiaren jarraipena diren baliatze-aldietarako eskaerak eskabide erraztuaren bidez gauzatuko dira eta artikulu honetako 1. zenbakiko f), g) eta h) apartatuetan jasotako dokumentazioa soilik aurkeztu beharko da; halaber, hasieran egiaztatutako egoerarekin alderatuta aldaketaren bat gertatuz gero, aldaketa horiei buruzko dokumentazioa ere aurkeztu beharko da.

3.– Las solicitudes por períodos de disfrute que sean continuación del inicial se harán en instancia simplificada y deberán ir únicamente acompañadas de la documentación enunciada en los apartados f), g) y h) del párrafo 1 de este artículo y de la documentación relativa a cualquier modificación producida respecto a la situación anteriormente acreditada.

Eten eta berriz hasitako diruz laguntzeko moduko jarduketari dagokion laguntzaren eskaera jarraipen-inprimakian egin behar da eta artikulu honetako 1. zenbakiko b), f), g) eta h) apartatuetan adierazitako dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da; halaber, aurretik egiaztatutako egoerarekin alderatuta aldaketaren bat gertatuz gero, aldaketa horiei buruzko dokumentazioa ere aurkeztu beharko da.

La ayuda correspondiente a una actuación subvencionable que haya sido interrumpida y reanudada será solicitada en impreso de continuación debiendo ir acompañada de la documentación enunciada en los apartados b), f), g) y h) del párrafo 1 de este artículo y de la documentación relativa a cualquier modificación producida respecto a la situación anteriormente acreditada.

Nolanahi ere, apartatu honetan aipatutako jarraipen-eskaerak aurreko laguntza-eskaera aurkeztutako urte natural berean aurkezten direnean, ez da beharrezkoa izango artikulu honetako 1. zenbakiko g) apartatuan adierazitako dokumentazioa aurkeztea.

En todo caso, cuando las solicitudes de continuación a las que se alude en el presente apartado se presentasen en el mismo año natural en el que ya se haya presentado una solicitud de ayuda anterior, no será necesario aportar la documentación enunciada en el apartado g) del párrafo 1 de este artículo.

4.– Laguntzak eskatzen dituzten eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketak egunean dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa automatikoki egiaztatuko du organo kudeatzaileak, behar den aldi guztietan, horretarako eskatzaileen baimenik zertan izan gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/ 1997 Legegintza Dekretua aplikatuz.

4.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismos, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

5.– Gizarte Segurantzaren kotizazio-txostenek nahiz erroldatze-ziurtagiriek ez dute balioko, laguntza-eskaera aurkezten den eguna baino hilabete bat baino lehenago emandakoak badira.

5.– Tanto los informes de cotización de la Seguridad Social como los certificados de empadronamiento no tendrán validez si han sido emitidos con una antelación superior al mes respecto a la fecha de presentación de la ayuda.

6.– Aurkezten diren atzerriko dokumentuak, kasuan-kasuan, modu ofizialean euskarara edo gaztelaniara itzulita egon behar dute. Halaber, atzerriko dokumentu publikoek behar bezala legeztatuak egon beharko dute.

6.– Todo documento extranjero que se aporte deberá estar, en su caso, traducido en forma oficial al euskera o al castellano. Además, los documentos públicos extranjeros han de ser debidamente legalizados.

7.– Eskatzaileak eskubidea du ez aurkezteko Administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein Administraziok egindako agiriak. Administrazio jarduleak agiri horiek kontsulta edo eska ditzake, baldin eta interesdunak horren aurka egiten ez badu.

7.– La persona solicitante tiene derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que la persona interesada se opusiera a ello.

36. artikulua.– Laguntza emateko ebazpena.

Artículo 36.– Resolución de concesión de la ayuda.

1.– Eskaera aurkezteko egunera arte baliatutako diruz lagundu daitezkeen jarduketei dagokien laguntza ebazpen bidez aitortuko da.

1.– La resolución de concesión reconocerá la ayuda que corresponda a actuaciones subvencionables disfrutadas a la fecha de presentación de la solicitud.

Horretarako, diruz lagundutako jarduketaren epea enpresak edo Gizarte Segurantzak 35. artikuluko 1. paragrafoko f) apartatuan adierazitako dokumentuan ziurtatutakoa izango da. Eskatzailea diruz lagundu daitekeen jarduketan zer egunera arte egon den ageri ez bada, ulertuko da ziurtagiria igortzen den egunean laguntza eskatzeko egoera berean jarraitzen duela langileak eta, ondorioz, diruz laguntzeko moduko epearen amaiera ziurtagiriaren datak zehaztuko du.

A estos efectos, la fecha hasta la que se reconocerá la actuación subvencionable será la certificada por la Seguridad Social o la empresa en el documento al que se alude en el artículo 35.1.f). En el caso de que no conste la fecha hasta la que la persona solicitante ha estado en actuación subvencionable, se entenderá que a la fecha de emisión del certificado la persona trabajadora continúa en la misma situación por la que se solicita la ayuda y, por lo tanto, el fin del periodo subvencionable quedará determinado por la fecha del certificado.

2.– Laguntza emateko ebazpenean, gehienez ere honako jarduketa hauei dagokien laguntza aitortuko da: laguntza-eskaera aurkeztu den egunaren aurreko 365 egunetan garatutako diruz lagundu daitezkeen jarduketei dagokiena.

2.– La ayuda máxima que la resolución de concesión podrá reconocer será la correspondiente a actuaciones subvencionables desarrolladas en los 365 días inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.

3.– Laguntza emateko ebazpenaren bidez aldi ez jarraituetan garatutako diruz laguntzeko moduko jardunei dagozkien laguntza ere onartu ahal izango da, betiere aldi bakoitzak segidako 59 eguneko gutxienekoa betetzen badu, esanbidez aipatutako salbuespenak salbuespen.

3.– La resolución de concesión podrá reconocer la ayuda correspondiente a actuaciones subvencionables desarrolladas en períodos discontinuos, siempre que cada uno de ellos cumpla el mínimo de 59 días continuados, salvo los supuestos expresamente excepcionados.

37. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 37.– Forma de pago.

Emandako laguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta bi hilabeteko epean, gehienez.

Las ayudas concedidas se harán efectivas mediante un pago único en el plazo máximo de 2 meses tras la notificación de la resolución de concesión.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
SEME-ALABAK EDO MENDETASUN EGOERAN EDO OSASUN EGOERA OSO LARRIAN DAUDEN SENITARTEKOAK ZAINTZEKO ESZEDENTZIA HARTU EDO LANALDIA MURRIZTU DUTEN LANGILEAK ORDEZTEKO LAGUNTZAK
AYUDAS PARA SUSTITUIR A PERSONAS TRABAJADORAS ACOGIDAS A UNA EXCEDENCIA O REDUCCIÓN DE JORNADA DE TRABAJO PARA EL CUIDADO DE HIJOS, HIJAS, Y FAMILIARES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA O EXTREMA GRAVEDAD SANITARIA

38. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduketak.

Artículo 38.– Actuaciones subvencionables.

1.– Langabe moduan inskribatuta dauden pertsonak kontratatzeko dirulaguntzak emango dira, betiere jarraian azalduko diren pertsonak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten eta besteren kontura lan egiten duten langileak, edo kooperatiba-sozietateetako bazkide langileak edo lan-bazkideak ordezteko kontratatzen badira. Egoera horretan dauden pertsonek honako hauek zainduko dituzte:

1.– Se subvencionará la contratación de personas inscritas como desempleadas, para sustituir a personas trabajadoras por cuenta ajena o personas socias trabajadoras o socias de trabajo de sociedades cooperativas, que se hayan acogido a una excedencia o reducción de jornada para el cuidado de:

a) seme-alabak, eta

a) hijos o hijas y

b) mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak, baldin eta eszedentziaren edo lanaldi-murrizketaren egoera horietan Dekretu honetako 14. eta 24. artikuluetan aurreikusitako baldintzak betetzen badira.

b) familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria, siempre y cuando tales situaciones de excedencia o reducción de jornada reúnan las condiciones previstas en los artículos 16 y 26 de este decreto.

2.– Era berean, eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duen langilearen lanpostua betetzeko lehendik denbora partzialeko kontratua zuen langilearen lanaldia luzatzen bada, horretarako ere dirulaguntza emango da.

2.– Se subvencionará asimismo la ampliación de la jornada laboral de una persona trabajadora anteriormente contratada a tiempo parcial para cubrir el puesto de una persona trabajadora en excedencia o reducción de jornada.

3.– Ez da laguntzeko modukoa izango enplegu-emailearen ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen kontratazioa, ez enplegu-emailearen aurreko, ondorengo edo zeharkako senitartekoena (odolkidetasunezko edo kidetasunezko lehen edo bigarren mailako ahaidetasuna), ezta pertsona juridiko pribatuetako gobernu- eta zuzendaritza-organoetako kideen senitartekoen (arestian aipatu dira) kontratazioa ere.

3.– No será subvencionable la contratación del cónyuge o pareja de hecho de la persona empleadora ni de sus ascendientes, descendientes o colaterales, tanto por consanguinidad como por afinidad, de primer o segundo grado, así como las personas con la citada relación de parentesco que formen parte de los órganos de gobierno y dirección de las personas jurídicas privadas.

39. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 39.– Personas beneficiarias.

Honako hauek izango dute eskubidea kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak jasotzeko: norberaren kontura lan egiten duen pertsona fisikoak, baita pertsona juridikoak, sozietate publikoak izan ezik, –Euskal Autonomia Erkidegoan dutenak lantokia–, betiere besteren konturako langileak, edo kooperatiba-sozietateetako bazkide langileak, edo lan-bazkideak kontratatzen badituzte lantoki horietan lan egiteko.

Tendrán derecho a las ayudas previstas en el presente capítulo las personas físicas que trabajen por cuenta propia, así como las personas jurídicas, excluidas las sociedades públicas, con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuando contraten a personas trabajadoras por cuenta ajena o personas socias trabajadoras o socias de trabajo de sociedades cooperativas para prestar servicio en dichos centros de trabajo.

40. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 40.– Requisitos.

1.– 38.2 artikuluan aurreikusitako lanaldi-luzapenaren kasuan izan ezik, kontratatutako langileak langabe egon beharko du eta enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egon beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan.

1.– Excepto en el supuesto de la ampliación de jornada prevista en el artículo 38.2, la persona contratada deberá estar desempleada e inscrita como demandante de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Eszedentzia edo lanaldiaren murrizketa baliatzen duen langilea ordezten duen pertsonak aurretiaz bitarteko lan-kontratua badu enpresan pertsona bera ordezteko seme edo alaba berberaren jaiotzagatik, adopzioagatik edo adopzioa edo harrera egiteko xedeko tutoretzagatik edo zaintzagatik, aurreko paragrafoan aurreikusitako baldintza betetzat joko da hasierako kontratua egiteko unean hala gertatzen bazen, betiere kontratazioak etenik gabe egiten badira.

2.– En el supuesto de que la persona que sustituya al trabajador o trabajadora que se acoge a la excedencia o reducción de jornada estuviese previamente contratada en la empresa con un contrato de interinidad sustituyendo a la misma persona por causa derivada del nacimiento, adopción, tutela o guarda con fines de adopción o acogimiento del mismo sujeto causante, el requisito previsto en el párrafo anterior se entenderá cumplido si concurría en el momento de la contratación inicial, siempre que las contrataciones se sucedan sin solución de continuidad.

3.– Seme-alabak edo mendetasun-egoeran dauden edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileak –besteren konturako langileak edo kooperatiba-bazkideak– ordeztu behar badira, bitarteko ordezkapen-kontratu bat izenpetu beharko da 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onesten duen 15.1.c) artikuluan xedatutako baldintzetan, edo, bestela, kooperatiba-sozietateari aplikatzekoak zaizkion arauetan xedatutako baldintzetan, iraupen mugatuko bazkide-kontratu bat. Kontratazio horrek baldintza hauek bete beharko ditu:

3.– En el supuesto de sustitución de personas trabajadoras por cuenta ajena o de personas socias cooperativistas que se hubieran acogido a la excedencia o reducción de jornada para el cuidado de hijos o de hijas o de familiares en situación de dependencia o de extrema gravedad sanitaria, deberá suscribirse un contrato de duración determinada en los términos del artículo 15.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre o, en su caso, según se encuentre previsto en las normas de aplicación a la sociedad cooperativa, un contrato de socio o socia de duración determinada. Dicha contratación deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Gutxienez 59 egun naturaleko iraupen jarraitua izatea.

a) Tener una duración continuada mínima de 59 días naturales.

b) Ordezten den pertsonaren kontratuan itundutako lanaldi bera izatea, gutxienez, eszedentzia dela-eta ordezten den kasuetan; lanaldi-murrizketagatik ordezten den kasuetan, berriz, murriztu den ehunekoaren pareko lanaldia izango du. Pertsona ordeztuaren eta kontratatutako pertsonaren kontratuen arteko baliokidetasunari eutsi beharko zaio diruz lagundu daitekeen jarduketak irauten duen bitartean.

b) Suscribirse al menos por la misma jornada que estuviera pactada en el contrato de la persona sustituida, en el caso de sustitución por excedencia, o por una jornada equivalente al porcentaje que se hubiera reducido, en el supuesto de sustitución por reducción. Dicha condición de equivalencia entre el contrato de la persona sustituida y el de la persona contratada deberá mantenerse durante toda la actuación subvencionable.

4.– Legez edo akordio indibidualaren edo kolektiboaren arabera bermatuko da eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duen langileari bere lanpostua gordetzea edo bere ohiko lanaldira itzultzea.

4.– La reserva de su puesto de trabajo o la reincorporación a su jornada habitual de la persona que se haya acogido a una excedencia o a una reducción de la jornada de trabajo deberá estar garantizada por norma legal o en virtud de acuerdo individual o colectivo.

41. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 41.– Cuantía de la ayuda.

1.– Besteren kontura lan egiten duten langileak kontratatzen direnean, aurreko artikuluko bigarren apartatuan aipatzen diren kontratuen kasuan, kontingentzia arruntengatik enpresak Gizarte Segurantzari egiten dion kotizazioaren % 100 lagunduko da diruz.

1.– Cuando se contrate a personas trabajadoras por cuenta ajena, los contratos a los que se refiere el apartado segundo del artículo anterior se subvencionarán en cuantía equivalente al 100% de la cotización empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes.

2.– Kooperatiba-sozietateek Norbere Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezian sartzen diren bazkide langileak edo lan-bazkideak epe mugatu baterako kontratatzen badituzte, diruz lagunduko da kontingentzia arruntengatiko kotizazioaren % 100; zehazki, gutxieneko kotizazio-oinarriari dagokion zenbatekoarena edo, bestela, kotizatzen den kuota bakarrari dagokiona.

2.– En el supuesto de contratación por parte de sociedades cooperativas de personas socias trabajadoras o socias de trabajo de duración determinada incluidas en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se subvencionará en cuantía equivalente al 100% de la cotización por contingencias comunes correspondiente a la base mínima de cotización o, en su caso, a la cuota única por la que se cotice.

Bazkide langileak edo lan-bazkideak epe mugatu baterako kontratatzen badituzte eta langile horiek Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean sartzen badira, diruz lagunduko da kontingentzia arruntei dagokien enpresa-kotizazioaren % 100.

Cuando las personas socias trabajadoras o socias de trabajo contratadas por duración determinada sean incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social, se subvencionará el 100% de la cotización empresarial por contingencias comunes.

3.– Sinatutako kontratuari dagokionez, ordeztutako langilearen kontratuan azaltzen den lanaldia gainditzen badu, edo lanaldi-murrizketaren ehunekoa gainditzen badu, ordezkapenarekin bat datorren zati proportzionalaren araberako dirulaguntza emango da, ez gehiago.

3.– Si el contrato se suscribiera por una jornada laboral superior a la expresada en el contrato de la persona sustituida, o al porcentaje en que redujera esta su jornada, la subvención se otorgará únicamente por la parte proporcional que se corresponda con la sustitución.

42. artikulua.– Laguntzaren gehieneko iraupena.

Artículo 42.– Duración máxima de la ayuda.

1.– Kapitulu honetan arautzen diren laguntzak honako gehieneko aldi hauetan emango dira subjektu eskubide-sorrarazle bakoitzeko, pertsona berak baliatutako eszedentzia edo lanaldi-murrizketa dela-eta egiten den ordezkapenagatik:

1.– Las ayudas reguladas en el presente capítulo se concederán durante los siguientes periodos máximos por la sustitución de la excedencia o reducción de jornada disfrutada por una misma persona por cada sujeto causante:

a) Seme-alabak zaintzeko eszedentzia hartu duen langilea ordezkatzen denean, 548 egun natural, ordezkatua emakumea denean, edo gizonezkoa denean eta gizonezko bat kontratatzen bada hura ordezteko. Gehieneko aldia 900 egun naturalekoa izango da, ordezkatutakoa gizona bada eta emakume bat kontratatzen bada hura ordezteko. Aldi hori lehenago amaituko da, subjektu eskubide-sorrarazle berri batek beste eszedentzia bat eragiten duenean.

a) En el supuesto de sustitución de excedencia por cuidado de hijos o hijas, 548 días naturales cuando la persona sustituida es mujer o cuando es hombre y se contrata a un hombre para su sustitución. El periodo máximo será de 900 días naturales si la persona sustituida es hombre y se contrata a una mujer para su sustitución. Este periodo finalizará con anterioridad cuando un nuevo sujeto causante dé lugar a una nueva excedencia.

b) Mendetasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu duen langilea ordezkatzen denean, 365 egun natural, ordezkatua emakumea denean, edo gizonezkoa denean eta gizonezko bat kontratatzen bada hura ordezteko. Gehieneko aldia 730 egun naturalekoa izango da, ordezkatutakoa gizona bada eta emakume bat kontratatzen bada hura ordezteko.

b) En el supuesto de sustitución de excedencia por cuidado de familiares en situación de dependencia, 365 días naturales cuando la persona sustituida es mujer o cuando es hombre y se contrata a un hombre para su sustitución. El periodo máximo será de 730 días naturales si la persona sustituida es hombre y se contrata a una mujer para su sustitución.

c) Osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu duen langilea ordezkatzen denean, 90 egun natural, ordezkatua emakumea denean, edo gizonezkoa denean eta gizonezko bat kontratatzen bada hura ordezteko. Gehieneko aldia 180 egun naturalekoa izango da, ordezkatutakoa gizona bada eta emakume bat kontratatzen bada hura ordezteko.

c) En el supuesto de sustitución de excedencia por cuidado de familiares en situación de extrema gravedad sanitaria, 90 días naturales cuando la persona sustituida es mujer o cuando es hombre y se contrata a un hombre para su sustitución. El periodo máximo será de 180 días naturales si la persona sustituida es hombre y se contrata a una mujer para su sustitución.

d) Seme-alabak edo mendetasun-egoeran dauden senitartekoak zaintzeko lanaldia murriztu duen langilea ordezteko, 1.278 egun natural, ordezkatua emakumea denean, edo gizonezkoa denean eta gizonezko bat kontratatzen bada hura ordezteko. Gehieneko aldia 2.700 egun naturalekoa izango da, ordezkatutakoa gizona bada eta emakume bat kontratatzen bada hura ordezteko.

d) En el supuesto de sustitución de reducción de jornada por cuidado de hijos o hijas o de familiares en situación de dependencia, 1.278 días naturales cuando la persona sustituida es mujer o cuando es hombre y se contrata a un hombre para su sustitución. El periodo máximo será de 2.700 días naturales si la persona sustituida es hombre y se contrata a una mujer para su sustitución.

e) Osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko lanaldia murriztu duen langilea ordezteko, 180 egun natural, emakumea denean, edo gizona denean eta gizon bat kontratatzen denean hura ordezkatzeko. Gehieneko aldia 360 egun naturalekoa izango da, ordezkatutakoa gizona bada eta emakume bat kontratatzen bada hura ordezteko.

e) En el supuesto de sustitución de reducción de jornada por cuidado de familiares en situación de extrema gravedad sanitaria, 180 días naturales cuando la persona sustituida es mujer o cuando es hombre y se contrata a un hombre para su sustitución. El periodo máximo será de 360 días naturales si la persona sustituida es hombre y se contrata a una mujer para su sustitución.

2.– Erditzearen, adopzioaren eta adoptatzeko edo harrera iraunkor anizkoitza egiteko tutoretzaren eta zaintzaren kasuetan, diruz lagundu daitezkeen gehieneko mugak aurreko apartatuko a) eta d) letretan xedatutakoak izango dira, eta 160 egun gehiagotan zabalduak, adingabe bakoitzeko, bigarrenetik aurrera.

2.– En los casos de parto, adopción, tutela o guarda con fines de adopción o acogimiento permanente múltiple, los límites máximos subvencionables serán los establecidos en los apartados a) y d) del párrafo anterior ampliados en 160 días más por cada persona menor a partir del segundo.

Nolanahi ere, aldi horretan beste seme edo alaba bat etorriz gero, amaitu egingo da aurreko erditzeagatik, adopzioagatik edo adoptatzeko edo harrera iraunkor anizkoitza egiteko tutoretza edo zaintzagatik baliatutako eszedentzia, bai eta horri dagokion gehieneko muga diruz lagungarriaren luzapena ere; eta beste eszedentzia-aldi bat irekiko da, hala badagokio.

En todo caso, la llegada de un nuevo hijo o hija supondrá el fin de la excedencia disfrutada con motivo del parto, adopción, tutela o la guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, así como de la ampliación del límite máximo subvencionable correspondiente a la misma, y la apertura, en su caso, de otra nueva.

3.– Laguntzen gehieneko iraupena zenbatzeari dagokionez, kontuan izango dira Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren arabera diruz lagundutako aldiak.

3.– A los efectos del cómputo del límite máximo de duración de estas ayudas, se tendrán en cuenta los períodos subvencionados al amparo del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

43. artikulua.– Eskaerak: aurkezteko epea eta nahitaezko dokumentazioa.

Artículo 43.– Solicitudes, plazo de presentación y documentación preceptiva.

1.– 59 egun natural eta 6 hilabete bitarteko iraupen jarraitua duten ordezkapenetarako, eskaerak aurkezteko epea 3 hilabetekoa izango da, kontratua amaitzen den egunetik hasita.

1.– Para las sustituciones que tengan una duración continuada de entre 59 días naturales y 6 meses, el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda será de 3 meses desde la fecha de extinción del contrato.

2.– 6 hilabetetik gorako iraupen jarraitua duten ordezkapenen kasuan, eskaera bat aurkeztuko da kontratua indarrean dagoen 6 hilabeteko aldi bakoitzeko, 3 hilabeteko epean, kontratu bakoitza amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.

2.– Cuando las sustituciones tengan una duración continuada superior a 6 meses, se presentará una solicitud por cada período semestral de vigencia del contrato, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de vencimiento de cada uno.

3.– Azken ordezkapen-aldiak 6 hilabete baino gutxiago irauten badu, eskaera aurkezteko epea 3 hilabetekoa izango da, kontratua amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.

3.– Si el último de los períodos de sustitución tuviera una duración continuada inferior a 6 meses, el plazo de presentación de la solicitud será de 3 meses desde la fecha de extinción del contrato.

4.– 6 hilabetetik gorako kontratua lehenago amaitzen bada, dirulaguntzaren eskaera 3 hilabeteko epean aurkeztuko da, kontratua amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.

4.– En el caso de que se extinguiera anticipadamente el contrato de duración superior a 6 meses, se presentará la solicitud de subvención en el plazo de 3 meses desde la fecha en que se produjera la extinción.

5.– Eskaera bakar batean ez da inoiz diruz lagunduko segidako 6 hilabetetik gorako ordezkapenaldirik.

5.– En ningún caso se subvencionarán en una única solicitud períodos de sustitución que excedan de 6 meses.

6.– Bi eszedentzia edo lanaldi-murrizketa edo gehiago ordezteko langile bat kontratatzen bada, eskaera bat aurkeztu beharko da kontratuan azaltzen den ordezkapenetako bakoitzeko diruz laguntzeko moduko jardun bakoitzarentzat, aurreko idatz-zatian ezarritako baldintza eta epeen arabera.

6.– Cuando se contrate a una persona para sustituir dos o más situaciones de excedencia o de reducción de jornada, deberá presentarse una solicitud por cada una de las sustituciones expresadas en el contrato, en los términos y plazos establecidos en los párrafos precedentes para cada actuación subvencionable.

7.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren Erabaki bidez onartutako eskabide normalizatuan aurkeztuko dira eskaerak.

7.– Las solicitudes se presentarán en instancia normalizada aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

8.– Eskabideekin batera, ondoren adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko da:

8.– Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Dirulaguntza jaso behar duen kontratazioa oinarritu duen eszedentzia edo lanaldi-murrizketa egiaztatzen duen agiria, eskubide horietaz baliatu den pertsonari buruzko honako datuak jasotzen dituena:

a) Documento acreditativo de la excedencia o reducción de jornada que ha motivado la contratación por la que se solicita la subvención, en el que conste, en relación con la persona que se ha acogido a cualquiera de estos derechos:

– Eszedentzia hartzeko edo lanaldia murrizteko eskubidea sorrarazi duen subjektuaren identifikazioa.

– Identificación del sujeto causante del derecho de excedencia o reducción de jornada.

– Hura gauzatuko den denbora.

– El tiempo por el que se ejercita.

– Une horretara arte egiten zuen lanaldia eta hori zein proportziokoa zen lanaldi osoaren aldean, aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboaren arabera.

– La jornada laboral que realizaba hasta ese momento, y su relación con la jornada a tiempo completo según el convenio colectivo de aplicación.

– Lanaldi-murrizketaren kasuan, murrizketa zein ehunekoren araberakoa den egin ohi zuen lanaldiarekin alderatuta.

– En el supuesto de reducción de jornada, el porcentaje que representa tal reducción en relación con la jornada laboral que venía realizando.

– Lanpostua gordetzeko edo ohiko lanaldira itzultzeko bermea.

– Garantía de reserva del puesto de trabajo o de la reincorporación a la jornada ordinaria.

b) Besteren kontura lan egiten duten langileen ordezkapenaren kasuan, seme-alabak edo mendetasuna duten senitartekoak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartzen duen langilea ordezteko kontratuaren kopia. Kooperatiba-sozietateen kasuan, bazkide langilearen edo lan-bazkidearen iraupen mugatuko kontratuaren kopia.

b) En el supuesto de sustitución de personas trabajadoras por cuenta ajena, copia del contrato para sustituir a la persona en excedencia o reducción de jornada para el cuidado de hijos o de hijas o de familiares en situación de dependencia. En el supuesto de sociedades cooperativas, copia del contrato de persona socia trabajadora o socia de trabajo de duración determinada celebrado.

c) 38.2 artikuluan aurreikusitako lanaldi-luzatzeen kasuan. Kasu horretan aurretik lanaldi partzialeko kontratazioa zegoela eta kontratua –ordezkapena betetzeko helburuarekin– aldatu dela egiaztatu beharko da.

c) En los supuestos de la ampliación de jornada prevista en el artículo 38.2 deberá acreditarse la contratación anterior a tiempo parcial, así como la modificación del contrato a los efectos de la sustitución.

d) Eskatutako aldiari dagozkion Gizarte Segurantzako kotizazio-agirien kopia, RED sistematik eskuratuta (RLC- Kotizazioko likidazioaren ordainagiria, eta RNT-langileen zerrenda nominala); agiri horretan, kontratatutako pertsonak ageri behar du.

d) Copia de las páginas de los documentos de cotización a la Seguridad Social obtenidos del «sistema RED (RLC-relación de liquidación de cotizaciones y RNT-relación nominal de trabajadores)», en el que figure la persona contratada, correspondientes al período solicitado.

e) Eskatzaileak, pertsona fisiko edo juridikoak, egindako adierazpena, aurreko bi urteetan eta uneko ekitaldian minimis laguntzarik jaso duen ala ez adierazten duena.

e) Declaración de las personas físicas o jurídicas solicitantes de la ayuda acerca de la solicitud o concesión de otra ayuda de «minimis» en los 2 años anteriores y en el ejercicio en curso.

9.– Hasierako kontratatze-aldiaren jarraipena diren kontratatze-aldietarako eskaerak eskabide normalizatuaren bidez gauzatuko dira era berean, eta aurreko apartatuko e) letran azaltzen den dokumentazioa soilik aurkeztu beharko da; halaber, hasierako egoerarekin alderatuta aldaketarik gertatuz gero, aldaketa horiei buruzko dokumentazioa ere aurkeztu behar da, nahitaez.

9.– Las solicitudes por períodos de contratación que sean continuación del inicial se harán igualmente en instancia normalizada y deberán ir acompañadas solamente de la documentación enunciada en el apartado d) del párrafo precedente, sin perjuicio de la obligación de aportar la documentación relativa a cualquier modificación producida en la situación inicial.

10.– Lanaldi-murrizketa hartu duen pertsonak murrizketa horren ehunekoa aldatzen badu, aldaketa hori egiaztatzen duen dokumentazio aurkeztu beharko du; halaber, kontratatutako pertsonaren eta ordezkatuaren lanaldien ehunekoak parekatzeko, kontratua aldatu bada, dirulaguntza eskatzeko xede den ordezkapena egiten duen pertsonaren kontratuaren aldaketaren kopia aurkeztu beharko da.

10.– En el supuesto de que la persona que se haya acogido a una reducción de la jornada de trabajo haya variado el porcentaje de tal reducción, se deberá presentar documentación acreditativa de este cambio, así como copia de la modificación del contrato de la persona sustituta por la que se solicita la subvención, en caso de que se haya modificado el contrato para equiparar los porcentajes de jornada entre la persona contratada y la sustituida.

44. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 44.– Forma de pago.

Emandako laguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta bi hilabeteko epean, gehienez.

Las ayudas concedidas se harán efectivas mediante un pago único en el plazo máximo de 2 meses tras la notificación de la resolución de concesión.

45. artikulua.– Lehiari buruzko Europako araudia.

Artículo 45.– Normativa europea sobre la competencia.

Kapitulu honetan azaldu diren laguntzek Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamenduan (Europar Batasuna) ezarritako «minimis» araua bete beharko dute. Adierazitako araudia Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuko 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzkoa da, eta 2013ko abenduaren 24an argitaratu zen Europar Batasunaren Egunkari Ofizialean [EBAO L 352/1, 2013-12-24].

Las ayudas contempladas en este capítulo quedarán sujetas a la regla de «minimis» establecida en el Reglamento (Unión Europea) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
SEME-ALABA ADINGABEAK ZAINTZEKO LANGILEAK KONTRATATZEKO LAGUNTZAK
AYUDAS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O DE HIJAS MENORES

46. artikulua.– Diruz lagun daitekeen jarduera.

Artículo 46.– Actuación subvencionable.

Seme-alaba adingabeak etxean zaintzeko Etxeko Langileei buruzko Gizarte Segurantzaren Araubide Berezian alta emanda dauden pertsonak kontratatzeko dirulaguntza emango da.

Se subvencionará la contratación de personas dadas de alta en el Sistema Especial para Empleados de Hogar integrado en el Régimen General de la Seguridad Social para el cuidado a domicilio de hijos o de hijas menores.

47. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 47.– Personas beneficiarias.

1.– Familia-unitateko gurasoa izan daiteke laguntzaren onuradun, betiere seme edo alaba adingabea zaintzeko kontratatutako etxeko langilearen Gizarte Segurantzako kotizazio-dokumentuan etxekoen unitatearen titular gisa azaltzen bada.

1.– Podrá ser persona beneficiaria de la ayuda la persona progenitora integrante de la unidad familiar que figure como titular del hogar familiar en el documento de cotización a la Seguridad Social de la persona empleada de hogar contratada para el cuidado del hijo o de la hija menor.

2.– Laguntza jasotzeko eskubidea izateko, onuradunak Gizarte Segurantzaren kuotak ordainduta izan beharko ditu.

2.– Para tener derecho a la ayuda, la persona beneficiaria deberá estar al corriente de pago de las cuotas a la Seguridad Social.

3.– Arauzko epean Gizarte Segurantzarako kuotak ordaintzen ez badira, epearen barruan ordaindu gabeko aldiei dagozkien laguntzak galduko dira automatikoki.

3.– La falta de ingreso en plazo reglamentario de las cuotas de la Seguridad Social determinará la pérdida automática de la ayuda respecto de las cuotas correspondientes a períodos no ingresados en plazo.

48. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 48.– Requisitos.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak lortzeko, honako baldintza hauek bete beharko dira:

1.– El acceso a las ayudas previstas en el presente capítulo exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Onuradunak etxekoen unitatearen titular gisa azaldu beharko du etxeko langilea dela-eta Gizarte Segurantzari egiten zaion kotizazio-dokumentuan.

a) La persona beneficiaria deberá figurar como titular del hogar familiar en el documento de cotización a la Seguridad Social de la persona empleada de hogar.

b) Semearekin edo alabarekin batera bizitzea eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko edozein udalerritako erroldan batera erroldatuta egotea –betiere seme edo alaba hori zaintzeko kontratatu bada zaintzailea–, eskaera aurkezteko unean eta diruz lagundu daitekeen jarduketak irauten duen bitartean.

b) Residir y figurar empadronada junto con el hijo o la hija para cuyo cuidado se contrata a la persona cuidadora en el padrón de cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el momento de presentar la solicitud y mientras dure la actuación subvencionable.

Horretaz gain, eskaera aurkeztu aurreko urtean etenik gabe egon beharko du erroldatuta eskatzaileak, edo gutxieneko epe hori betetzen ez bada, aurreko 10 urteetatik segidako 5 urtetan.

Además, la persona solicitante deberá haber estado empadronada de forma continuada en el año anterior a la presentación de la solicitud o, si no se cumple ese período mínimo, durante 5 años continuados dentro de los 10 inmediatamente anteriores.

c) Familia-unitatea osatzen duten gurasoek ordainduriko jardueraren bat gauzatu beharko dute –bai besteren kontura, bai norberaren kontura–, edo, bestela, lan egiteko ezintasun absolutu iraunkorra edo ezintasun osoa izan beharko dute.

c) Las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar deberán ejercer una actividad retribuida por cuenta ajena o propia, o tener una incapacidad permanente absoluta o incapacidad total para trabajar.

d) Familia-unitatea osatzen duten gurasoen lanaldien iraupena beren jarduera-sektorearen lanaldi osoari dagokiona izango da.

d) La duración de la jornada laboral de las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar deberá ser la correspondiente a la jornada completa del sector en el que ejerzan su actividad.

Familia ugariak salbuetsita daude; izan ere, gurasoetako batek lanaldia murriztuta izan dezake.

Se exceptúan las familias numerosas, en las que una de las personas progenitoras progenitores podrá encontrarse en situación de reducción de jornada de trabajo.

e) Etxeko langilearen kontratuak 59 egun naturaleko gutxieneko iraupena izango du.

e) La contratación de una persona como empleada de hogar deberá haber tenido una duración mínima de 59 días naturales.

2.– Familia-unitate bakoitzak kapitulu honetan aurreikusitako laguntza bat baino ez du jasoko.

2.– Cada unidad familiar podrá ser subvencionada con una ayuda de las previstas en el presente capítulo.

3.– Ez da inolaz ere diruz laguntzeko modukoa izango onuradunaren ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen kontratazioa.

3.– En ningún caso será subvencionable la contratación del cónyuge o pareja de hecho de la persona beneficiaria.

4.– Familia-unitatea osatzen duen ezein guraso ezingo da lan-kontratuaren etete-egoeran egon jaiotzagatik edo adingabeak zaintzeagatik Gizarte Segurantzaren araudiaren esparruan.

4.– Ninguna de las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar podrá encontrarse en situación de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento y cuidado de persona menor en el marco de la normativa de la Seguridad Social.

49. artikulua.– Laguntzaren zenbatekoa.

Artículo 49.– Cuantía de la ayuda.

1.– Seme-alaba adingabeak zaintzaeko langileen kontratazioa dela-eta, pertsona enplegatzaileak Gizanrte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaindutako zenbatekoa hartuko du oinarritzat laguntzak, barnean hartuta pertsona enplegatzailearen kargurako kuota eta pertsona enplegatuarena.

1.– La ayuda tendrá como base las cuotas ingresadas por la persona empleadora al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social por la contratación de cuidadores o cuidadoras de los hijos o de las hijas menores, comprendiendo tanto la cuota a cargo de la persona empleadora como a cargo de la persona empleada.

2.– Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera zehaztuko da; hori kalkulatzeko, berriz, aintzat hartuko dira familia-unitatearen osaera, familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun-koefizientea, uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak (familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzkoa) edo ordeztuko duen arauak haiei esleitzen dien irismenarekin.

2.– La cuantía de la ayuda se determinará en función de la renta familiar estandarizada, para cuyo cálculo se tendrán en cuenta, con el alcance que les atribuye el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia o norma que le sustituya, la composición de la unidad familiar, el nivel de renta familiar, y el coeficiente de equivalencia correspondiente a la unidad familiar.

3.– Familia-errenta estandarizatua 20.000 eurokoa edo txikiagoa bada, pertsona enplegatzaileak zaintzailea kontratatzeagatik Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaintzen dion zenbatekoaren % 100 lagunduko da diruz.

3.– A una renta familiar estandarizada que resulte igual o inferior a 20.000 euros se le subvencionará el 100% de la cantidad que la persona empleadora abona al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social por la contratación de la persona cuidadora.

4.– Familia-errenta estandarizatua 20.000 euro baino handiagoa bada, pertsona enplegatzaileak zaintzailea kontratatzeagatik Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari ordaintzen dion zenbatekoaren % 75a lagunduko da diruz.

4.– A una renta familiar estandarizada que resulte superior a 20.000 euros se le subvencionará el 75% de la cantidad que la persona empleadora abona al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social por la contratación de la persona cuidadora.

50. artikulua.– Laguntzen iraupena.

Artículo 50.– Duración de las ayudas.

Diruz lagundu daitekeen aldia seme edo alaba horrek 3 urte betetzen dituen urteko abuztuaren 31n amaituko da.

El período subvencionable finalizará el 31 de agosto del año en el que dicho hijo o dicha hija cumpla 3 años.

51. artikulua.– Eskaerak aurkezteko epea.

Artículo 51.– Plazo de presentación de solicitudes.

1.– Diruz laguntzeko moduko jardunean nahitaezko 59 eguneko aldia burututakoan hasiko da zenbatzen laguntzaren lehenengo eskaera aurkezteko epea.

1.– El plazo de presentación de la solicitud inicial de la ayuda comienza una vez se haya cumplido el período mínimo exigido de 59 días en actuación subvencionable.

2.– Hurrengo eskabideak edo laguntzaren jarraipenerako eskaerak aurkezteko, emandako aurreko dirulaguntzaren eskaera egin zenetik gutxienez lau hilabete igaro beharko dira. Gutxieneko aldi hori ez da bete beharko diruz laguntzeko moduko jarduna amaitu den kasuetan.

2.– Las posteriores peticiones o solicitudes de continuación de la ayuda, podrán presentarse una vez haya transcurrido un mínimo de cuatro meses desde la anterior petición de ayuda concedida. Este período mínimo no se exigirá en aquellos casos de finalización de actuación subvencionable.

3.– Dekretu honi dagokionez, diruz lagundu daitekeen jarduketa amaitu egiten da ez soilik laguntzaren eskatzaileak bere semea edo alaba zaintzeko kontratatutako langilearen kontratua amaitzen duenean, bai eta dekretu honetan ezarritako laguntzak eskuratzeko baldintzak betetzen ez direnean ere.

3.– A efectos de este decreto, se produce la finalización de la actuación subvencionable no solo cuando la persona solicitante de la ayuda haya puesto fin al contrato de la persona trabajadora contratada para el cuidado de su hijo o hija, sino también cuando la finalización devenga del incumplimiento de los requisitos de acceso a la ayuda establecidos en el presente Decreto.

4.– Diruz lagundutako jarduketako egun bakoitzari dagokion laguntza hori baliatu zenetik urtebete igaro baino lehen eskatu behar da, diruz lagundu daitekeen jarduketan, aipatutako egunaren ondoko eguna aldiaren hasiera-data gisa hartuta.

4.– La ayuda correspondiente a cada día en actuación subvencionable debe ser solicitada antes de que transcurra un año desde su disfrute, computándose como fecha de inicio del periodo el siguiente a dicho día en actuación subvencionable.

52. artikulua.– Laguntza-eskaerak.

Artículo 52.– Solicitudes de ayuda.

Familia-politikan eskuduna den saileko sailburuaren Agindu bidez onartutako eskabide normalizatuan aurkeztu behar dira eskaerak. Eskabideen instantzia normalizatuak Eusko Jaurlaritzako Herritarraren Arreta Zerbitzuko bulegoetan emango dira –Zuzenean–, eta egoitza elektronikoan ere deskargatu ahal izango dira zuzenean (https://euskadi.eus).

Las solicitudes se presentarán en instancia normalizada aprobada mediante Orden de la Consejera o Consejero del Departamento competente en materia de política familiar. Las instancias normalizadas de las solicitudes se facilitarán en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco –Zuzenean– y también podrán descargarse directamente desde la sede electrónica (https://www.euskadi.eus/sede).

53. artikulua.– Laguntzak eskuratzeko baldintzak egiaztatzeko agiriak:

Artículo 53.– Documentación acreditativa de los requisitos de acceso a las ayudas.

1.– Laguntzak eskuratzeko betekizunak agiri hauen bidez egiaztatu ahal izango dira:

1.– Los requisitos de acceso a las ayudas podrán acreditarse mediante la siguiente documentación:

a) Familia-unitatea osatzen duten gurasoen nortasunaren ziurtagiria. Europar Batasuneko beste estatu kide bateko edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioan parte hartutako estatu bateko nazionalitatea duten pertsonek pasaportea edo haien herrialdeko nortasun-agiri baliokidearen bidez egiaztatuko dute identitatea, titularraren nazionalitatea adierazten den heinean, eta gainerako herrialdeetako nazionalitatea duten pertsonek, berriz, atzerritarren identifikazio-txartelaren (AIT) edo pasaportearen bidez egiaztatuko dute, edo, hala dagokionean, daukaten bizileku-baimenaren bidez.

a) Acreditación de la identidad de las personas progenitoras que forman parte de la unidad familiar. Cuando se trate de nacionales de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la acreditación de la identidad se realizará a través del pasaporte o documento de identidad equivalente en su país y en el que conste la nacionalidad de la persona titular, y cuando se trate de nacionales del resto de países se acreditará con la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE) o pasaporte, o, cuando proceda, la autorización de residencia de que dispongan.

b) Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiri eguneratua, etxebizitzan bizi diren pertsona guztien zerrenda eta eskatzailea udalerrian erroldatu zeneko eguna jasotzen dituena.

b) Acreditación actualizada de empadronamiento de la persona solicitante, que incluirá la relación de todas las personas residentes en el domicilio e indicará la fecha desde la que la persona solicitante está empadronada en el municipio.

Laguntzaren eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioak eta informazioak zalantzak sortzen baditu eskatzaile hori benetan Euskadiko Autonomia Erkidegoan bizi den edo ez, baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko ziurtagiriak eska ditzake laguntza kudeatzen duen organoak.

En el supuesto que el conjunto de la documentación e información aportada por la persona solicitante de la ayuda genere dudas sobre su residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Euskadi, el órgano gestor de la ayuda podrá requerir la acreditación del cumplimiento de esta condición.

Eskatzailea 48. artikuluko 1. paragrafoko b) letran adierazitako salbuespenean sartzen bada, erroldatze-ziurtagiri eguneratua eta salbuetsitako egoera betetzen dela frogatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko ditu.

Cuando la persona solicitante está comprendida en la excepción señalada en el artículo 48.1.b), deberá aportar la acreditación actualizada de empadronamiento y documentación que pruebe el cumplimiento de la situación exceptuada.

c) Ezkonduta egonez gero, ezkontzaren ziurtagiria.

c) En el supuesto de matrimonio, deberá acreditarse tal extremo.

d) Izatezko bikotearen kasuan, Eusko Jaurlaritzaren Erregistroan inskribatuta ez badaude, egoera hori egiaztatu egin beharko da.

d) En caso de tratarse de parejas de hecho que no se encuentren inscritas en el Registro del Gobierno Vasco, deberá acreditarse tal circunstancia.

e) Eskatzailearen eta seme edo alabaren –betiere seme edo alaba hori zaintzeko kontratatu bada etxeko langilea– arteko seme-alabatasuneko, adoptatzeko edo harrera iraunkorra egiteko xedeko tutoretza- edo zaintza-egoerako harremanaren egiaztagiria.

e) Acreditación de la relación de filiación, de adopción, de tutela, de guarda con fines de adopción o de acogimiento permanente, entre la persona solicitante de la ayuda y el hijo o hija para cuyo cuidado se contrata al empleado o a la empleada de hogar.

f) Seme-alabak zaintzeko kontratatutako etxeko langilearen Gizarte Segurantzako alta-dokumentuaren egiaztagiria.

f) Acreditación de alta en la Seguridad Social de la persona empleada de hogar contratada para el cuidado de hijos o de hijas.

g) Seme-alabak zaintzeko kontratatutako etxeko langilearen kotizazioa Gizarte Segurantzari ordaindu izanaren egiaztagiria, eskatzen diren hilabeteei buruzkoa.

g) Acreditación del pago a la Seguridad Social de la cotización del empleado o de la empleada de hogar contratada para el cuidado de los hijos o de las hijas de los meses que se solicitan.

h) Diru-sarrera fiskalen egiaztagiria:

h) Acreditación de los ingresos fiscales:

– Dagokion administrazioak familia-unitatea osatzen duten gurasoen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenari (baterako aitorpena edo bakoitzaren aitorpen indibiduala) egindako likidazioa, laguntza eskatu baino bi urte lehenagoko zergaldiari dagokionez.

– Liquidación realizada por la Administración que corresponda de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas de las personas progenitoras que forman parte de la unidad familiar (bien declaración conjunta o declaración individual de cada una de ellas), y correspondiente al periodo impositivo referido a 2 años antes a aquel en que se solicita la ayuda.

– Familia-unitatea osatzen duten gurasoek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena egin ez badute, dagokion administrazioak emandako ziurtagiria, laguntza eskatu baino 2 urte lehenagoko zergaldian jaso dituen edo dituzten errenta guztiak eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari egotz dakizkiokeen errendimenduak adierazten dituena.

– En el caso de que las personas progenitoras que forman parte de la unidad familiar no hubiesen realizado la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, certificado emitido por la Administración que corresponda en el que se indiquen la totalidad de las rentas y de los rendimientos imputables al impuesto sobre la renta de las personas físicas que hubieran percibido en el periodo impositivo referido a 2 años antes a aquel en que se solicita la ayuda.

i) Gizarte Segurantzaren dokumentua, familia-unitatea osatzen duten gurasoak alta emanda daudela eta diruz lagundu daitekeen jarduketak irauten duen bitartean lan egiten duen sektorean lanaldi osoan dihardutela egiaztatzekoa.

i) Documento de la Seguridad Social que acredite que las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar se encuentran dadas de alta y realizan la jornada completa del sector en el que ejercen su actividad, durante toda la actuación subvencionable.

Familia-unitatea osatzen duten gurasoak norberaren konturako langileak edo autonomoak badira, Gizarte Segurantzaren kotizazioari dagozkion ordainagiriak aurkeztu beharko dituzte beren jarduera egiaztatzeko.

Si las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar trabajan por cuenta propia o son autónomos acreditarán su actividad mediante la presentación de los recibos de cotización en la Seguridad Social.

Familia ugarien kasuan, gurasoetako batek lanaldia murriztua badu, egoera hori aipatu egin beharko da.

En el supuesto de familias numerosas en las que alguna de las personas progenitoras se encuentre en situación de reducción de jornada de trabajo deberá señalarse tal circunstancia.

j) Familia-unitatea osatzen duten gurasoetako batek aitortua badu lan egiteko ezintasun absolutua edo osoa, egoera hori egiaztatzen duen agiria.

j) Si una de las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar tiene reconocida una incapacidad absoluta o incapacidad total para trabajar, documento que acredite tales circunstancias.

k) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, honako hau adierazten duena:

k) Declaración responsable de la persona solicitante:

– ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik, ezta horretarako desgaitzen duen legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak berariaz aipatuta, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat.

– de no hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres,

– ez duela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak edo haren erakunde autonomoek hasitako itzultze- edo zehapen-prozedurarik irekita, emandako laguntzak edo dirulaguntzak direla eta.

– de que no tiene abiertos procedimientos de reintegro o sancionadores incoados por la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos en el marco de ayudas o subvenciones concedidas y

– eskabideko eta harekin batera doan dokumentazioko datuak egiazkoak direla, eta betetzen direla laguntza horien onuradun izateko indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak.

– sobre la veracidad de los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña, y sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

2.– Halaber, honako kasu hauen inguruan adierazten diren inguruabarrak egiaztatu behar dira:

2.– Asimismo, se requiere la acreditación de las circunstancias que se indican en relación con los siguientes supuestos:

a) Eskatzailea genero-indarkeriaren biktima izanez gero, familien politiken esparruan Familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuan edo ordeztuko duen arauan ezarritako baliabideren baten genero-indarkeriako egoeraren egiaztagiria.

a) En el supuesto de que la persona solicitante de la ayuda sea víctima de violencia de género, acreditación de la situación de violencia de género por alguno de los medios establecidos en el Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familias o norma que le sustituya.

b) Familia-unitatea osatzen duten pertsonetako batek aitortuta badauka desgaitasun edo mendetasunen bat, egoera hori egiaztatzen duen ziurtagiria.

b) En caso de que alguna de las personas que integran la unidad familiar tenga reconocida una discapacidad o dependencia, acreditación de dicha circunstancia.

c) Seme edo alabaren –betiere seme edo alaba hori zaintzeko kontratatu bada etxeko langilea– zaintza eta babespea epailearen ebazpen bidez ezarri bada, agiri hori aurkeztu beharko da.

c) En caso de que la guarda y custodia del hijo o de la hija para cuyo cuidado se contrata a la persona empleada de hogar haya sido establecida en resolución judicial, se deberá presentar dicho documento.

d) Familia gurasobakarren kasuan, kontratatutako langileak zaindu behar duen semea edo alaba ekonomikoki bere mende soilik dagoela egiaztatu beharko du gurasoak.

d) La persona progenitora de familia monoparental acreditará que el hijo o hija para cuyo cuidado ha contratado a la persona cuidadora depende económicamente solo de ella.

3.– Hasierako baliatze-aldiaren jarraipena diren baliatze-aldietarako eskaerak eskabide erraztuaren bidez gauzatuko dira eta artikulu honetako 1. zenbakiko g), h) eta i) apartatuetan jasotako dokumentazioa soilik aurkeztu beharko da; halaber, hasieran egiaztatutako egoerarekin alderatuta aldaketaren bat gertatuz gero, aldaketa horiei buruzko dokumentazioa ere aurkeztu beharko da.

3.– Las solicitudes por períodos de disfrute que sean continuación de la inicial se harán en instancia simplificada y deberán ir únicamente acompañadas de la documentación enunciada en los apartados g), h), i) y k) del párrafo 1 de este artículo y de la documentación relativa a cualquier modificación producida respecto a la situación anteriormente acreditada.

Eten eta berriz hasitako diruz lagundu daitekeen jarduketari dagokion laguntzaren eskaera jarraipen-inprimakian egin behar da eta artikulu honetako 1. zenbakiko b), f), g), h) eta i) apartatuetan adierazitako dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da; halaber, aurretik egiaztatutako egoerarekin alderatuta aldaketaren bat gertatuz gero, aldaketa horiei buruzko dokumentazioa ere aurkeztu beharko da.

La ayuda correspondiente a una actuación subvencionable que haya sido interrumpida y reanudada será solicitada en impreso de continuación debiendo ir acompañada de la documentación enunciada en los apartados b), f), g), h) y i) del párrafo 1 de este artículo y de la documentación relativa a cualquier modificación producida respecto a la situación anteriormente acreditada.

Nolanahi ere, paragrafo honetan aipatutako jarraipen-eskaerak aurreko laguntza-eskaera aurkeztutako urte natural berean aurkezten direnean, ez da beharrezkoa izango artikulu honetako 1. zenbakiko h) apartatuan adierazitako dokumentazioa aurkeztea.

En todo caso, cuando las solicitudes de continuación a las que se alude en el presente párrafo se presentasen en el mismo año natural en el que ya se haya presentado una solicitud de ayuda anterior, no será necesario aportar la documentación enunciada en el apartado h) del párrafo 1 de este artículo.

4.– Laguntzak eskatzen dituzten eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari egin beharreko ordainketak egunean dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa automatikoki egiaztatuko du organo kudeatzaileak, behar den aldi guztietan, horretarako eskatzaileen baimenik zertan izan gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/ 1997 Legegintza Dekretua aplikatuz.

4.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismos, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

5.– Gizarte Segurantzaren ziurtagiriek nahiz erroldatze-ziurtagiriek ez dute balioko, laguntza-eskaera aurkezten den eguna baino hilabete bat baino lehenago emandakoak badira.

5.– Tanto los certificados de la Seguridad Social como los de empadronamiento no tendrán validez si han sido emitidos con una antelación superior al mes respecto a la fecha de presentación de la ayuda.

6.– Aurkezten diren atzerriko dokumentuak, kasuan-kasuan, modu ofizialean euskarara edo gaztelaniara itzulita egon behar dute. Halaber, atzerriko dokumentu publikoek behar bezala legeztatuak egon beharko dute.

6.– Todo documento extranjero que se aporte deberá estar, en su caso, traducido en forma oficial al euskera o al castellano. Además, los documentos públicos extranjeros han de ser debidamente legalizados.

7.– Eskatzaileak eskubidea du ez aurkezteko Administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein Administraziok egindako agiriak. Administrazio jarduleak agiri horiek kontsulta edo eska ditzake, baldin eta interesdunak horren aurka egiten ez badu.

7.– La persona solicitante tiene derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que la persona interesada se opusiera a ello.

54. artikulua.– Laguntza emateko ebazpena.

Artículo 54.– Resolución de concesión de la ayuda.

1.– Eskaera aurkezteko egunera arte baliatutako diruz lagundu daitezkeen jarduketei dagokien laguntza ebazpen bidez aitortuko da.

1.– La resolución de concesión reconocerá la ayuda que corresponda a actuaciones subvencionables disfrutadas a la fecha de presentación de la solicitud.

2.– Laguntza emateko ebazpenean gehienez ere honako jardun hauei dagokien laguntza onartuko da: laguntza-eskaera aurkeztu den egunaren aurreko 365 egunetan garatutako diruz laguntzeko moduko jardunei dagokiena.

2.– La ayuda máxima que la resolución de concesión podrá reconocer será la correspondiente a actuaciones subvencionables desarrolladas en los 365 días inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.

3.– Laguntza emateko ebazpenaren bidez aldi ez jarraituetan garatutako diruz laguntzeko moduko jardunei dagozkien laguntza ere onartu ahal izango da.

3.– La resolución de concesión podrá reconocer la ayuda correspondiente a actuaciones subvencionables desarrolladas en períodos discontinuos.

55. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 55.– Forma de pago.

Emandako laguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta bi hilabeteko epean, gehienez.

Las ayudas concedidas se harán efectivas mediante un pago único en el plazo máximo de 2 meses tras la notificación de la resolución de concesión.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
XEDAPEN KOMUNAK
DISPOSICIONES COMUNES

56. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 56.– Presentación de solicitudes.

1.– Dekretu honetako II., III. eta V. kapituluetan aurreikusitako dirulaguntzen eskabideak aurrez aurre aurkez daitezke Eusko Jaurlaritzako Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean Zerbitzua), edota Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoen aurrean eskabide normalizatu bidez eta haren atal guztiak behar bezala beteta, edo, era berean, elektronikoki.

1.– Las solicitudes de las ayudas económicas previstas en los Capítulos II, III y V de este decreto podrán presentarse de forma presencial en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana –Zuzenean– del Gobierno Vasco, o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos, o, asimismo, de forma electrónica.

2.– Dekretu honetako IV. kapituluan aurreikusitako laguntza ekonomikoen eskaerak elektronikoki izapidetuko dira.

2.– Las solicitudes de las ayudas económicas previstas en el Capítulo IV de este decreto se tramitarán de forma electrónica.

3.– Laguntza hauek izapidetzeko bide elektronikoak erabiltzeko jarraibideak eta prozedura Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan (euskadi.eus) argitaratuko dira.

3.– El procedimiento e instrucciones para la utilización de medios electrónicos en la tramitación de estas ayudas se publicarán en la sede electrónica del Gobierno Vasco en euskadi.eus: https://www.euskadi.eus/sede

57. artikulua.– Eskakizuna zuzentzea eta hobetzea.

Artículo 57.– Subsanación y mejora de la solicitud.

Aurkeztu beharreko eskaerak eta dokumentazioak arau honetan ezarritako betebehar guztiak biltzen ez baditu, edo horien edukia osatu gabe dagoela irizten bada, eskaera egiten duen pertsonari eskatuko zaio 10 laneguneko epean dokumentazioa osatzeko edo hutsegiteak konpontzeko. Halaber, horrelakorik egiten ez badu, haren eskaera baliogabetuko dela jakinaraziko zaio, eta Administrazioak eskaera horri buruzko esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi beharko dio, Administrazio publikoen administrazio-prozedura erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan ezarritakoa betez.

Si la solicitud y la documentación que debe aportarse no reunieran todos los requisitos establecidos en la presente norma, o su contenido resultare insuficiente, se requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de 10 días hábiles complete la documentación o subsane las deficiencias, con indicación de que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esta solicitud, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

58. artikulua.– Familia-errentaren mailaren kalkulua:

Artículo 58.– Cálculo del nivel de renta familiar.

1.– Dagokion zerga-administrazioari errenta-maila zein den erabakitzeko beharrezko informazioa eskatzearen kontra ez badago eskatzailea, familia-errenta estandarizatua zehazteko, zerga-administraziotik edo, hala badagokio, familia-unitatea osatzen duten gurasoek adierazitako zerga-administrazioetatik laguntzak kudeatzen dituen organoak bildutako informazioa soilik hartuko da aintzat, familia-errentaren mailari dagokionez.

1.– En los casos en que la persona solicitante no se oponga a la petición a la Administración que corresponda de la información necesaria para determinar el nivel de renta, para la determinación de la renta familiar estandarizada se tendrá en cuenta, en lo que al nivel de renta familiar se refiere, únicamente la información recabada por el órgano gestor de las ayudas de la Administración o, en su caso, de las Administraciones que se hayan indicado por las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar.

Familia-unitatea osatzen duten gurasoek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena egin ez badute, zerga-administrazioan edo -administrazioetan edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan bildutako informazioan oinarrituta zehaztuko da familia-errentaren maila, zergazkoak ez diren xedeetarako baliabide elektronikoen bidezko informazio-horniduraren arloan sinatutako Lankidetza Hitzarmenen babesean eman beharko baitute informazio hori.

Cuando las personas progenitoras de la unidad familiar no hubiesen realizado la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el nivel de renta familiar se determinará en base a la información recabada por la Administración tributaria o las Administraciones tributarias que procedan, así como Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y proporcionada en virtud de los Convenios de Colaboración en materia de suministro de información para finalidades no tributarias por medios electrónicos.

2.– Familia-unitatea osatzen duten gurasoek ez badute ematen baimena laguntza ekonomikoak kudeatzen dituen organoak dagokion zerga-administraziotik zuzenean lor dezan bere errenta-maila erabakitzeko beharrezko informazioa, eta 21. artikuluko 1. paragrafoko e) apartatuan, 35. artikuluko 1. paragrafoko g) apartatuan edo 53. artikuluko 1. paragrafoko h) atalean aipatutako agiriak aurkezten ez badituzte, baina dirulaguntzaren eskaerarekin batera egiaztatu badute dirulaguntza jasotzeko dekretu honetan xedatutako gainerako eskakizunak betetzen dituztela, orduan, dirulaguntzaren gutxieneko zenbatekoari edo ehunekoari dagokion familia-errenta estandarizatua dutela kontsideratuko da.

2.– En el supuesto de que las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar no dieran su autorización para que el órgano gestor de las ayudas económicas obtenga directamente de la Administración que corresponda y no aportaran la documentación citada en el artículo 21.1.e), en el artículo 35.1.g), o en el artículo 53.1.h), pero se hayan acreditado junto a la solicitud de la ayuda el cumplimiento de los restantes requisitos establecidos en la presente norma que dan acceso a la misma, se les considerará una renta familiar estandarizada que determine la ayuda en su cuantía mínima o porcentaje mínimo.

3.– Familia-unitatea osatzen duten gurasoek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena aurkezteko beharra izan dutenean, beren diru-sarreren mailan oinarrituta eta arlo hori arautzen duen araudiaren arabera, baina espedientean jasotako informazioaren arabera aitorpen hori aurkeztu ez badute, ez da laguntza ordainduko.

3.– Cuando las personas progenitoras integrantes de la unidad familiar hubiesen estado obligadas a presentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas en base a su nivel de ingresos, según la normativa que regula esta materia, y según la información obrante en el expediente no la haya presentado, la ayuda no será abonada.

59. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, ebazteko epea eta errekurtsoak.

Artículo 59.– Gestión, resolución, plazo para resolver, y recursos.

1.– Familia-politikan eskuduna den Eusko Jaurlaritzako zuzendaritza izango da dekretu honetako II., III. eta V. kapituluetan araututako laguntzak kudeatzeko eskumena duen organoa.

1.– El órgano competente para la gestión de las ayudas reguladas en los Capítulos II, III y V del presente Decreto será la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de política familiar.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren laneratzea aktibatzeko zuzendaritza eskuduna izango da dekretu honetako IV. kapituluan araututako laguntza kudeatzeko eskumena duen organoa.

2.– El órgano competente para la gestión de la ayuda regulada en el Capítulo IV del presente Decreto será la Dirección competente en materia de activación laboral de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

3.– Dekretu honetako II., III. eta V. kapituluetan aurreikusitako laguntzak emateko eta, hala badagokio, ukatzeko, familia-politikako zuzendari eskudunak dagokion esanbidezko Ebazpen indibidualizatua emango du. IV. kapituluan aurreikusitako laguntzen kasuan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak emango du ebazpena.

3.– La concesión y, en su caso, denegación de las ayudas previstas en los Capítulos II, III y V de este decreto se realizará mediante Resolución expresa individualizada del Director o Directora competente en materia de política familiar. En el supuesto de las ayudas previstas en el Capítulo IV, se realizará por resolución del Director o Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

4.– Ebazteko eta ebazpenak jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa izango da, eskaera organo eskudunaren erregistroan izapidetzeko sartzen denetik kontatzen hasita; epe hori igaro eta berariazko ebazpenik argitaratu ez bada, eskaera onartu dela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 24. artikuluan ezarritakoaren arabera.

4.– El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes será de seis meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, transcurrido el cual se entenderá concedida la petición de subvención si no recayera resolución expresa, a los efectos de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Dekretu honen II., III. eta V. kapituluetan aurreikusitako laguntzen kasuan, laguntza emateko edo ukatzeko ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Eusko Jaurlaritzako gizarte-politiketan eskuduna den sailburuordeari, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.

5.– En el caso de las ayudas previstas en los Capítulos II, III y V de este decreto contra la resolución de concesión o denegación de la ayuda podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejera o Viceconsejero competente en materia de políticas sociales del Gobierno Vasco en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

VI. kapituluan jasotzen diren laguntzei dagokienez, berraztertzeko aukerako errekurtsoa jarri ahalko da laguntza esleitzeko edo ukatzeko ebazpenaren kontra, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren aurrean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita hilabeteko epean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzeko aukera kendu gabe (jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita bi hilabeteko epean jarri beharko da), Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin bat eginez.

En el supuesto de las ayudas previstas en el Capítulo IV, contra la resolución de concesión o denegación de la ayuda podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso en la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación, todo ello de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Dekretu honetan aurreikusitako laguntzen onuradunei laguntzak eman, eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi den eta oraindik tramitazioan dagoen edozein itzulketa- edo zigor-prozedura amaitzea.

6.– La concesión y, en su caso, el pago a las personas beneficiarias de las ayudas previstas en el presente Decreto, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

7.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, pertsona edo erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean agertu beharko du.

7.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la persona o entidad beneficiaria deberá constar en la base de datos de la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco.

Pertsona ez badago erregistratuta, edo Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, inprimakia bete beharko du hemen adierazitako ereduari jarraituz: http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf

En caso de que la persona no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el registro de terceros del Departamento de Hacienda y Economía, deberá cumplimentar formulario según modelo establecido en: https://www.euskadi.eus/altaterceros

60. artikulua.– Bateraezintasunak.

Artículo 60.– Incompatibilidades.

II. kapituluan, III. kapituluan eta V. kapituluan aurreikusitako laguntzak bateraezinak dira euren artean.

Las ayudas previstas en el Capítulo II, Capítulo III y Capítulo V son incompatibles entre sí.

61. artikulua.– Laguntzak metatzea.

Artículo 61.– Concurrencia de ayudas.

1.– Dekretu honetan aurreikusitako laguntzak bateragarriak izango dira Administrazio Publikoek xede horri begira eman edo ezar ditzaketen bestelako laguntzekin, aurreko artikuluan xedatutakoa izan ezik.

1.– Las ayudas previstas en el presente Decreto serán compatibles con otras que, para la misma finalidad, concedan o puedan establecer cualesquiera de las Administraciones Públicas, a excepción de lo dispuesto en el artículo anterior.

2.– Laguntza bat baino gehiago jasotzen bada, honako muga hauek hartuko dira kontuan:

2.– En el supuesto de concurrencia de ayudas, se estará a los siguientes límites:

a) II. eta III. kapituluetan aurreikusitako diruz lagun daitezkeen jarduketei dagozkien laguntzen baturak ezin izango du gainditu dekretu honen bidez diruz laguntzen diren eszedentziak edo lanaldi-murrizketak eragindako soldata-ordainsariaren gutxitzea.

a) La suma de las ayudas a las actuaciones subvencionables previstas en los Capítulos II y III no podrán superar la disminución de la remuneración salarial debida a la reducción de jornada laboral o a la excedencia que este decreto subvenciona.

b) IV. kapituluan aurreikusitako diruz lagundu daitezkeen jarduketei dagozkien laguntzen baturak ezin izango du gainditu, kotizazioari aplika dakizkiokeen murrizketekin edo hobariekin edo laguntzekin batera, enpresak kontingentzia arruntengatik Gizarte Segurantzari kotizatzen dionaren % 100. Halaber, kooperatiba-sozietateek Norbere Konturako Langileen edo Autonomoen Erregimen Berezian sartzen diren iraupen mugatuko bazkide langileak edo lan-bazkideak kontratatzen badituzte, ezin izango da gainditu kontingentzia arruntengatiko kotizazioaren % 100; zehazki, gutxieneko kotizazio-oinarriari dagokion zenbatekoarena edo, bestela, kotizatzen den kuota bakarrari dagokiona.

b) La suma de las ayudas a las actuaciones subvencionables previstas en el Capítulo IV no podrán superar, junto con otras ayudas o bonificaciones o reducciones aplicables a la cotización, el 100% de la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social, o, en el supuesto de contratación por parte de sociedades cooperativas de personas socias trabajadoras o socias de trabajo de duración determinada incluidas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el 100% de la cotización por contingencias comunes correspondiente a la base mínima de cotización o, en su caso, a la cuota única por la que cotice.

c) V. kapituluan aurreikusitako diruz lagundu daitezkeen jarduketei dagozkien laguntzen baturak ezin izango du gainditu etxekoen unitatearen titularrak Etxeko Langileei buruzko Gizarte Segurantzaren Erregimen Bereziari legez ordaindu behar dion kotizazioaren % 100.

c) La suma de las ayudas a las actuaciones subvencionables previstas en el Capítulo V no podrán superar el 100% de la cotización que legalmente corresponda al titular del hogar familiar al Régimen Especial de Empleados de Hogar de la Seguridad Social.

3.– Laguntza bat baino gehiago jasotzen bada, dirulaguntzen zenbatekoak ez du ezein kasutan gaindituko diruz lagundu daitekeen jarduketak laguntzen onuradunari eragingo dion kostua; edonola ere, mugak kontuan hartuta dagoen gaindikinak Eusko Jaurlaritzak, familia-politikaren arloko sail eskudunaren edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bitartez, emango duen laguntzaren zenbatekoa murriztuko du beti.

3.– En el supuesto de concurrencia de ayudas, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá alcanzar una cuantía que supere el coste que la actuación subvencionable suponga a la persona beneficiaria de las ayudas. De cualquier forma, el exceso respecto a los límites reducirá siempre el importe de la ayuda a conceder por el Gobierno Vasco a través del Departamento competente en materia de política familiar o de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

62. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 62.– Recursos económicos.

1.– Dekretu honen xedea betetzeari begira bideratutako baliabide ekonomikoak Euskadi Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan edo aurrekontu-arloko lege-mailako arauetan horretarako propio ezarritako aurrekontu-kredituetatik aterako dira. Halaber, indarrean dagoen legediaren araberako aurrekontu-aldaketak onartzen badira, aurrekontu-ekitaldi batean emango diren laguntzen bolumen osoak ezin izango du horrela eguneratutako kopurua gainditu.

1.– Los recursos económicos destinados al cumplimiento del objeto del presente Decreto procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o en normas con rango de Ley de carácter presupuestario. El volumen total de las ayudas a conceder dentro de un ejercicio presupuestario no superará la citada consignación o la que resulte de su actualización, en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente.

2.– Aurrekontuan helburua betetzeko behar besteko kreditu ez badago, dekretu honek eta garapen-arauek beste laguntza batzuk emateko duten eraginkortasuna baliogabetuta geratuko da. Horregatik, dekretu hau indarrean dagoen bitartean ekitaldi ekonomiko batean esleitutako kreditua agortzen bada, organo kudeatzailearen goreneko kargudunak administrazio-ebazpena emango du zirkunstantzia horren berri emateko. Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta, bertan, aipatutako kreditua noiz agortu den adieraziko da. Dekretu honetako IV. kapituluan aurreikusitako laguntzen kasuan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebazpen bidez jakinaraziko du funtsak agortu direla.

2.– En el caso de que el presupuesto al que deban imputarse las citadas ayudas carezca de crédito adecuado y suficiente para la finalidad pretendida, se suspenderá la eficacia del presente Decreto y de sus normas de desarrollo en lo relativo a la concesión de nuevas ayudas. Por todo ello, mientras se encuentre vigente el presente Decreto, si en un ejercicio económico se agota el crédito consignado, se emitirá al objeto de dar publicidad a tal circunstancia, resolución administrativa del superior jerárquico del órgano gestor en la que se señalará la fecha en la que se ha producido el agotamiento del citado crédito, publicándose la misma en el Boletín Oficial del País Vasco. En el supuesto de las ayudas previstas en el Capítulo IV de este decreto, el agotamiento de fondos se publicará mediante Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

3.– Aurrekontu-ekitaldi batean laguntzak jasotzeko eskaerei erantzuterik ez badago ekitaldi horren aurrekontu-kredituak kontuan hartuta, eskaera horiek hurrengo ekitaldiko kredituei esleitzeko aukera izango da, eskaera berriz ere aurkeztu behar izan gabe, baldin eta eskaera horiek dekretu honetan laguntzak lortzeko ezarritako betebeharrak betetzen badituzte.

3.– Si en un ejercicio presupuestario hubiere solicitudes de ayudas relativas a situaciones subvencionables que no puedan ser atendidas con los créditos presupuestarios de dicho ejercicio, podrán imputarse a los del ejercicio posterior, sin necesidad de volver a presentar la solicitud, siempre que las citadas situaciones cumplan con los requisitos establecidos en el presente Decreto para la obtención de las ayudas.

4.– Publizitate-printzipioa betetzearren, familia-politikaren arloko sail eskudunak, sailburuaren Aginduaren bitartez, urtetik urtera argitaratuko du Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian dekretu honen II., III. eta V. kapituluetan aurreikusitako dirulaguntzak finantzatzeko aurrekontu-zuzkidura, edo, hala badagokio, zuzkidura hori eguneratzetik eratorriko den zenbatekoa.

4.– A los efectos de dar cumplimiento al principio de publicidad, el Departamento competente en materia de política familiar, mediante Orden de su Consejero o Consejera, publicará en el Boletín Oficial del País Vasco anualmente la dotación presupuestaria correspondiente para la financiación de las ayudas económicas previstas en los Capítulos II, III y V del presente Decreto, o, en su caso, el importe que resulte de su actualización.

5.– IV. kapituluan aurreikusitako laguntzen kasuan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak urtetik urtera laguntza horiek finantzatzeko beharrezko aurrekontu-zuzkidura onartuko du, eta erakunde autonomo horren zuzendari nagusiaren Ebazpenaren bidez emango da horren berri Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

5.– En el supuesto de las ayudas previstas en el Capítulo IV, el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo aprobará anualmente la dotación presupuestaria correspondiente para la financiación de dichas ayudas, y se dará a conocer mediante Resolución del Director General de dicho organismo autónomo publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

63. artikulua.– Ikuskapena eta kontrola.

Artículo 63.– Inspección y control.

Familia-politikaren arloko sail eskudunak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak dekretu honen bidez lortu nahi diren helburuak beteko direla bermatzeko beharrezko diren ikuskaritza- eta kontrol-jarduerak egin ahal izango dituzte, haietako bakoitzak kudeatzen dituen laguntzei dagokienez.

El Departamento competente en materia de política familiar y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrán realizar las acciones de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de las finalidades perseguidas por este decreto, en relación con las ayudas gestionadas por cada uno.

64. artikulua.– Onuradunen betebehar komunak.

Artículo 64.– Requisitos comunes de las personas beneficiarias.

Laguntza bakoitzaren betekizun espezifikoak alde batera utzi gabe, eskatzaileek honako baldintza hauek bete behar dituzte:

Sin perjuicio de los requisitos específicos de cada ayuda, las personas solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean edukitzea.

a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Laguntzak eskatzen dituzten pertsonek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa automatikoki egiaztatuko du organo kudeatzaileak, behar den beste aldiz, eta, horretarako, ez du eskatzaileen baimenik beharko, betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 50.3 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las personas solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, halakorik egiten baldin badu, baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

No obstante, las personas solicitantes podrán denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera galtzeko zehapen administratibo edo penalik jaso ez izana, eta haiek eskuratzeko legezko debekurik jaso ez izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera edo emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne.

b) No estar sancionadas administrativa ni penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

c) Dirulaguntzak itzultzeko dagozkion ordainketa guztiak eginak izan beharko ditu.

c) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

d) Ez egotea dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan eta zehazki 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

d) No estar incursas en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiarias de subvenciones.

65. artikulua.– Itzultzeak eta ez-betetzeak.

Artículo 65.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Lege Dekretuaren 50.2 artikuluan adierazitako betebehar orokorrez gain –aplikatzekoak baldin badira–, dirulaguntzen onuradunek honako betebehar hauek ere izango dituzte:

Sin perjuicio de las obligaciones señaladas, con carácter general, en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que en su caso resulten aplicables, las personas beneficiarias de las ayudas quedan obligadas a:

a) Diruz lagundutako egoeren xedea edo izaera funtsean aldatzen duen gertakariren bat sortzen bada, horren berri ematea familia-politikaren alorreko sail eskudunari eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, eta haiei laguntzea jarduera horiek egiaztatu eta ikuskatzean, baita egoera haien jarraipena eta kontrola egiterakoan ere.

a) Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la situación subvencionada, así como a colaborar con el Departamento competente en materia de política familiar y con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en los procedimientos de comprobación, inspección, seguimiento y control de dichas actividades.

b) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazio guztia ematea, laguntzen zertarakoa fiskalizatzeko dituzten eginkizunak betetzen dituztenean.

b) Facilitar cuanta información les sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

66. artikulua.– Itzultzeak eta ez-betetzeak.

Artículo 66.– Reintegros e incumplimientos.

Laguntzaren onuradunek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14., 37. eta 46. artikuluetan aurreikusitako betebehar orokorrak betetzen ez badituzte, edo Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Lege Dekretuaren 53.1 artikuluko arau-hausteren bat egin badute, edo Dekretu honetan eta gainerako arau aplikagarrietan nahiz emakida-ebazpenean ezarritako baldintzaren bat betetzen ez badute, organo kudeatzailearen zuzendariak, dagokion ebazpenaren bidez, emateko dauden zenbatekoak jasotzeko eskubidea proportzionalki galdu duela eta, hala badagokio, jasotako zenbatekoak eta laguntza ordaindu zenez geroztiko berandutze-interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar dizkiola adieraziko du, bidezkoak diren gainerako jarduketen kaltetan izan gabe.

En el supuesto de que las personas beneficiarias de la ayuda incumplan las obligaciones previstas con carácter general en el artículo 14, 37, 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o incurriesen en alguno de los supuestos del artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, o incumpliesen cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Decreto y demás normas aplicables, así como en la Resolución de concesión, el Director o Directora del órgano gestor, mediante la correspondiente Resolución, declarará la pérdida proporcionada del derecho a la percepción de las cantidades pendientes.

Hori guztia, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzak bermatzeko eta itzultzeko araubide orokorra arautzen duen eta dirulaguntza horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde lankideek bete beharreko baldintzak, araubidea eta eginbeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Además se declarará la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora que correspondan desde el momento del pago de la ayuda, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

Aipatutako itzulketa hori proportzionaltasun-irizpideen arabera aplikatuko da; izan ere, dekretu honetan araututako laguntzak aldi jakin batean diruz lagundu daitezkeen egoerei buruzkoak dira. Aldi baterako ez-betetze partzialak laguntza jasotzeko baldintzak bete diren aldian laguntza aitortzea ekarriko du, bai eta ez-betetzea gertatu den aldia itzultzea ere.

El referido reintegro se aplicará de acuerdo a criterios de proporcionalidad, dado que las ayudas reguladas en el presente Decreto se refieren todas ellas a situaciones subvencionables desarrolladas durante un período de tiempo determinado, el incumplimiento temporal parcial determinará el reconocimiento de la ayuda durante el período en el que se han cumplido las condiciones de acceso a la ayuda, y el correspondiente reintegro del período de tiempo en el que se ha producido el incumplimiento.

Itzulitako zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira dagozkien legezko ondorioetarako, eta erantzukizunen araubidea Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 64. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

Las cantidades reintegradas tendrán consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

Seme-alabak, mendetasuna duten senitartekoak eta osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzen –dekretu honetako II. kapituluko II. atalean eta III. kapituluan hurrenez hurren arautuak– eta seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeagatiko laguntzen –Dekretu honetako V. kapituluan arautua– araubide iragankorra.

Régimen transitorio de las ayudas a personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas, familiares dependientes o en situación de extrema gravedad sanitaria reguladas respectivamente en la sección II del Capítulo II y Capítulo III del presente Decreto y las ayudas por la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas menores regulada en el Capítulo V del presente Decreto.

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuak arautuko ditu 177/2010 Dekretuaren babespean eman diren edo izapidetzen ari diren seme-alabak, mendetasuna duten senitartekoak eta osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko lan-eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileentzako laguntzak eta seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeagatiko laguntzak, bai eta Dekretu hau indarrean sartu baino lehenago baliatutako dirulaguntza-jarduketak ere.

Las ayudas a personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas, familiares dependientes o en situación de extrema gravedad sanitaria y las ayudas por la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas menores concedidas o que se encuentren en tramitación al amparo del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, así como las actuaciones subvencionales disfrutadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, se regirán por el citado Decreto 177/2010.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Seme-alaba adingabeak, mendetasuna duten senitartekoak eta osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dauden langileak ordezteko laguntzen –Dekretu honetako IV. kapituluan arautuak– araubide iragankorra.

Régimen transitorio de las ayudas para sustituir a personas trabajadoras acogidas a una excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas o de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria reguladas en el Capítulo IV del presente Decreto.

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuak arautuko ditu 177/2010 Dekretuaren babespean seme-alabak, mendetasuna duten senitartekoak eta osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko lan-eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu duten langileak ordezteko egindako kontratuentzako eman diren edo izapidetzen ari diren laguntzak, bai eta Dekretu hau indarren sartu baino lehen hasitako sei hilabeteko aldietarako eskatutako laguntzak ere.

Las ayudas por los contratos celebrados para sustituir a personas que se han acogido a una excedencia o reducción de jornada por cuidado de hijos o de hijas o de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria, concedidas o que se encuentren en tramitación al amparo del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, así como las ayudas solicitadas por periodos semestrales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, se regirán por el citado Decreto 177/2010.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretua indargabetu da, bai eta dekretu honen edukiaren aurka dauden maila bereko edo beheragoko gainerako xedapen guztiak ere.

Queda derogado el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, así como todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al contenido de este decreto.

LEHENENGO AZKEN XEDAPENA.– Erregelamendu bidezko garapena.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Desarrollo reglamentario.

Familia-politikan eskumena duen sailburuari ahalmena ematen zaio Dekretu hau garatzeko eta egikaritzeko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan.

Se faculta a la Consejera o Consejero del Departamento competente en materia de política familiar para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

BIGARREN AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean Dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urriaren 22a.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de octubre de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Empleo y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZAL ALBENIZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental