Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

185. zk., 2019ko irailaren 30a, astelehena

N.º 185, lunes 30 de septiembre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
4423
4423

144/2019 DEKRETUA, irailaren 17koa, Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programa arautzeko dena.

DECRETO 144/2019, de 17 de septiembre, por el que se regula el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa).

Martxoaren 27ko 43/2012 Dekretuaren bidez sortu zen ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko bitartekaritza-programa. Programaren helburua da titulartasun pribatuko etxebizitzak alokairuko merkatura bideratzea, errentarientzat arrazoizkoak diren prezioetan. Horretarako, aseguru-polizaz osatutako berme-sistema bat ezarri zen; errentak gehieneko prezio zehatz batzuen azpitik jartzearen truke, errenta ez ordaintzetik eta kalte posibleetatik babesa emateaz gain, laguntza juridikoa ere ematen zaie etxebizitzen jabeei. Dekretu horren indarraldia 2018ko abenduaren 31ra artekoa zen.

El Decreto 43/2012, de 27 de marzo, creó el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), con el objetivo de facilitar que las viviendas de titularidad privada se incorporasen al mercado del alquiler a un precio asequible para las personas arrendatarias. Para ello estableció un sistema de garantías en forma de pólizas de seguros que cubre a las personas propietarias de los impagos de la renta, los posibles desperfectos y la asistencia jurídica, a cambio de que las rentas no sobrepasasen unas cuantías máximas. La vigencia prevista de este Decreto se extendía hasta el 31 de diciembre de 2018.

Gero, irailaren 23ko 180/2014 Dekretuaren bidez, programa hori aldatu zen, hobekuntza batzuk sartzeko xedez, eta, horrela, erakargarriagoa izan zedin bai etxebizitza hutsen titularrentzat bai arrazoizko alokairuen eskatzaileentzat.

Posteriormente el Decreto 180/2014, de 23 de septiembre, modificó el programa para introducir una serie de mejoras que lo hiciesen más atractivo tanto para las personas titulares de viviendas vacías como para las personas demandantes de alquileres asequibles.

Gobernu Kontseiluari 2018ko apirilaren 10eko bileran aurkeztutako 2018-2020 aldirako Etxebizitzaren Gida Planean apustu sendoa egin da alokairuko etxebizitza-parkea bultzatzeko, etxebizitzen sustapen berrien eta zuzkidura-bizitokien bidez, baina, batez ere, etxebizitza pribatuak alokairu babestura bideratzen saiatuta –gaur egungo Bizigune eta ASAP programen bitartez–. Dena dela, azken programa hori sakontasunez berrikusi eta berriro formulatu beharko dela adierazi zen, etxebizitza gehiago erakartzeko.

El Plan Director de Vivienda 2018-2020, elevado al Consejo de Gobierno en su sesión del 10 de abril de 2018, hace una firme apuesta por impulsar el parque de viviendas en alquiler a través de la nueva promoción de viviendas y alojamientos dotacionales, pero, principalmente, tratando de movilizar las viviendas privadas hacia el alquiler protegido a través de los programas ya existentes Bizigune y ASAP, indicando no obstante que este último deberá ser profundamente revisado y reformulado de cara a incrementar la captación de viviendas.

Hain zuzen ere, Etxebizitzaren Gida Planak, 1.3.2 ardatzean, honako ekintza hauek egitea planteatu du:

Concretamente el Plan Director de Vivienda, Eje 1.3.2, se plantea llevar a cabo las siguientes acciones:

1.3.2.1.: ASAP programa osorik berrikustea. Programa kudeatzeko ahalmena sustatzea. ASAP programako etxebizitzak 21.000 euro eta 39.000 euro arteko diru-sarrerak dituzten onuradunentzat zuzentzea. Errentak alokairu-merkatuari buruzko inkestaren estatistika berrira erreferentziatzea.

1.3.2.1.: Revisar integralmente el programa ASAP. Potenciar la capacidad de gestión del programa. Destinar las viviendas de ASAP para beneficiarios/as con ingresos comprendidos entre los 21.000 euros y los 39.000 euros. Referenciar rentas a la nueva estadística EMA (Encuesta Mercado Alquiler).

1.3.2.2.: Birgaitzeko politika ASAP programako (eta Biziguneko) etxebizitzak erakartzeko sistemarekin lotzea, programa espezifikoen bidez.

1.3.2.2.: Vincular mediante programas específicos la política de rehabilitación con el sistema de captación de las viviendas de ASAP (y Bizigune).

1.3.2.3.: Lankidetza publiko-pribatua ezartzea, ASAP programan sartzeko etxebizitzak erakartzeko.

1.3.2.3.: Colaboración público-privada para la captación de viviendas a incluir en el programa ASAP.

1.3.2.4.: Jabeei zein maizterrei zuzendutako komunikazio-kanpaina egitea.

1.3.2.4.: Realizar una campaña de comunicación dirigida tanto a propietarios como inquilinos.

1.3.2.5.: Etxebizitza turistikoak ASAP programara erakartzea. Gida Planaren helburua da hutsik dauden etxebizitzak erakartzea, ASAP programak 2020an 800 etxebizitza izan ditzan.

1.3.2.5.: Atraer los pisos turísticos hacia el programa ASAP. El Plan Director establece como objetivo captar vivienda vacía para que el Programa ASAP alcance la cifra de 800 viviendas en 2020.

Dekretu honen bidez, ekintza horietako lehena bete nahi da, programaren oinarrizko ezaugarriak zabalduz eta berriro definituz, eta indarraldi mugagabea emanez. Eta hori egin nahi da etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko, Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 4.3 eta 63.1 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz. Hona hemen, hitzez hitz artikulu horietan adierazitakoa:

El presente Decreto pretende dar cumplimiento a la primera de tales acciones, ampliando y redefiniendo los caracteres esenciales del programa y dotándolo de una vigencia indefinida. Y lo hace para fomentar el cumplimiento de la función social de la vivienda, en línea con lo previsto en los artículos 4.3 y 63.1 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, que dicen textualmente:

«Etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak eta toki-erakundeek sustapen- eta ituntze-ekintzak bultzatuko dituzte, bai eta beharrezkoak diren ohartarazpeneko eta pertsuasioko esku-hartzeak ere, bakoitzak bere eskumenen esparruan, etxebizitza, bizitoki eta eraikinen funtzio soziala bete dadin.»

«El departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco y las entidades locales promoverán las acciones de fomento y concertación, así como las intervenciones de advertencia y persuasión que resulten necesarias, en el ámbito de sus competencias respectivas, al objeto del cumplimiento de la función social de las viviendas, alojamientos y edificaciones.»

«Etxebizitzak egoki erabiltzen direla eta dagokien funtzio soziala benetan betetzen dutela bermatzeko, eskumena duten administrazioek behar diren sustapen-neurriak hartuko dituzte, eta horiek erregelamendu bidez garatuko dira.»

«Para garantizar el uso adecuado de las viviendas y el efectivo cumplimiento de la función social que les corresponde, las administraciones competentes adoptarán las medidas de fomento y estímulo procedentes, que se desarrollarán por vía reglamentaria.»

Azkenik, adierazi behar da dekretu hau formulatu eta izapidetzean bete egin dela Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 22. artikuluan ezarritakoa, bai eta genero-eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak ere (Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak 2007ko otsailaren 13ko bileran onartutakoak).

Se debe señalar también que la formulación y tramitación de este Decreto se ha sujetado a lo señalado en el artículo 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como a las Directrices para la realización de la evaluación previa del impacto de genero aprobadas por Consejo de Gobierno del País Vasco en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2007.

Azaldutako guztiaren ondorioz, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko irailaren 17an egindako bileran gaia aztertu eta onartu ondoren, honako hau

Por todo lo expuesto, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Dekretu honen xedea Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programa arautzea da. Titulartasun pribatuko etxebizitzak alokairuko merkatura bideratzea du helburu programa honek, errentarientzat arrazoizkoak diren prezioetan.

1.– El presente Decreto tiene por objeto regular el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), dirigido a facilitar que las viviendas de titularidad privada se incorporen al mercado del arrendamiento a un precio asequible para las personas arrendatarias.

2. artikulua.– Ezaugarriak.

Artículo 2.– Características.

1.– Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programaren bitartez, etxebizitza-gaietan eskumena duen sailak bermatu egingo die programan sartutako etxebizitzen errentatzaileei errenta kobratuko dutela, defentsa juridikoa izango dutela eta sortutako kalteak konponduko zaizkiela (denbora igarotzearen edo erabileraren ondoriozkoak ez direnak), kontingentzia horiek estaltzeko beharrezko diren aseguru-polizak kontratatuz.

1.– A través del Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), el Departamento competente en materia de vivienda garantiza a las personas arrendadoras de las viviendas incluidas en él, el cobro de las rentas, la defensa jurídica y la reparación de desperfectos derivados de los daños ocurridos, y que no sean como consecuencia del deterioro por el uso o el paso del tiempo, mediante la contratación de las pólizas de seguro necesarias para cubrir estas contingencias.

2.– Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izen emanda dauden eskatzaileei bermatu egiten die, halaber, programan sartutako etxebizitzen hasierako errentek ez dituztela gaindituko dekretu honetan ezarritako mugak, 21.3 artikuluan araututakoarekin bat etorrita egingo den eguneratzea gora behera.

2.– También garantiza a las personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda que las rentas iniciales de las viviendas incluidas en él no excederán de los límites establecidos en este Decreto, sin perjuicio de su actualización de conformidad con lo regulado en el artículo 21.3.

3.– Etxebizitza-gaietan eskumena duen sailak bideratuko du Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programa. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren agente laguntzaile gisa jardungo duten bitartekari homologatuen sare bat egongo da batetik, eta, bestetik, web orria, non etxebizitzak eskainiko diren eta etxebizitza horiek eskuratzeko interesa duten pertsonek eskabideak egingo dituzten.

3.– El Departamento competente en materia de vivienda desarrolla el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) por medio de una red de intermediarios homologados que actuarán como Agentes Colaboradores del Gobierno Vasco, y de su página web, en la que se publicitarán las viviendas y se recibirán las solicitudes de las personas interesadas en acceder a ellas.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ETXEBIZITZA LIBREEN ALOKAIRUAREN MERKATUKO BITARTEKARITZA-LANAK EGITEKO EUSKO JAURLARITZAREN AGENTE LAGUNTZAILEAK
AGENTES COLABORADORES DEL GOBIERNO VASCO PARA LA INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE ALQUILER DE VIVIENDA LIBRE
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
HOMOLOGAZIOA
HOMOLOGACIÓN

3. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 3.– Requisitos.

1.– Homologatuak izateko, Eusko Jaurlaritzaren agente laguntzaileek betekizun hauek bete beharko dituzte:

1.– Para su homologación, los Agentes Colaboradores del Gobierno Vasco deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Higiezinen jabetzako agentea izatea, berariazko araudiaren arabera kualifikatua, edo, bestela, pertsona fisikoa edo legez eratutako pertsona juridikoa izatea, arlo horretako inolako titulurik ez duena eta inongo elkargo ofizialetako kide ez dena baina higiezinen eta garraioaren sektoreetako presako liberalizazio neurriei buruzko maiatzaren 20ko 10/2003 Legeko 3. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituena higiezinen arloko bitartekaritzan aritzeko.

a) Ser Agente de la Propiedad Inmobiliaria, cualificado conforme a su normativa específica, o ser persona, física o jurídica legalmente constituida que, sin estar en posesión de título alguno, ni pertenecer a ningún colegio oficial, cumpla las condiciones establecidas por el artículo 3 de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliaria y de transportes, para el ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria.

b) Jarduera horretan gutxienez 5 urteko esperientzia duela egiaztatzea.

b) Acreditar una experiencia mínima de 5 años en el ejercicio de dicha actividad.

c) Establezimenduren bat edukitzea jendearentzat zabalik, irisgarritasuna bermatzen duena, Irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 20/1997 Legearekin eta hura garatzen duen araudiarekin bat etorrita.

c) Tener un establecimiento abierto al público, que garantice su accesibilidad a tenor de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad y su normativa de desarrollo.

d) Administrazio publikoekin zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan eguneratuta egotea.

d) Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y de la seguridad Social con las Administraciones Públicas.

e) Erantzukizun zibileko asegurua edukitzea jarduera gauzatzeko, gutxienez urtean 600.000 euroko estaldura duena.

e) Tener un seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de la actividad con una cobertura mínima de 600.000 euros anuales.

f) Higiezinen jardunarekin, dokumentuen egiazkotasunarekin edo ondare publiko eta pribatuen kudeaketarekin harreman zuzena edo zeharkakoa duten prozedura penaletan epai irmo baten bidez kondenatu ez dutela frogatzea. Kontsumitzailea babesteko prozeduraren batean arbitraje-laudo irmo bidez kondenatu ez dutela frogatzea.

f) No haber sido condenado por sentencia firme en procesos penales relacionados directa o indirectamente con la actividad inmobiliaria, la veracidad de documentos o la gestión de patrimonios públicos y privados. No haber sido condenado por laudo arbitral firme dictado en un proceso de protección al consumidor.

g) Abiadura handiko interneterako konexioa edukitzea. Eskanerra ere eduki beharko da, eskura jarriko zaion tresna informatikoak eskatzen dizkion dokumentuak erantsi ahal izateko.

g) Disponer de conexión Internet de alta velocidad. También será necesario disponer de un escáner para poder adjuntar los documentos requeridos en la herramienta informática que se pondrá a su disposición.

h) Agente laguntzaile gisa jardungo duen denbora guztian, dagozkion eginkizunak eta betebeharrak gauzatzeko behar beste giza baliabide edukitzea.

h) Disponer, durante toda la vigencia de su condición como Agente Colaborador, de medios personales necesarios para cumplir las obligaciones y realizar las funciones que les corresponden.

i) Identifikazio elektronikorako bitartekoren bat edukitzea.

i) Disponer de un medio de identificación electrónico admitido.

2.– Eusko Jaurlaritzaren agente laguntzaileek, dekretu hau indarrean sartzean martxoaren 27ko 43/2012 Dekretuaren bidez halakotzat homologatuta badaude –43/2012 Dekretua, merkatu libreko etxebizitzen alokairurako bitartekaritzako ASAP programa (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) sortzekoa–, ez dute berriro eskabidea egin beharko.

2.– Los Agentes Colaboradores del Gobierno Vasco que, a la entrada en vigor del presente Decreto, tuvieran tal condición en virtud del Decreto 43/2012, de 27 de marzo, que creó el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), no deberán realizar una nueva solicitud.

4. artikulua.– Eusko Jaurlaritzaren agente laguntzaile izateko homologazioa lortzeko eskabidea.

Artículo 4.– Solicitud para obtener la homologación de Agente Colaborador del Gobierno Vasco.

1.– Pertsona edo erakunde interesdunek telematikoki aurkeztu beharko dute eskabidea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan.

1.– La persona o entidad interesada deberá presentar su solicitud de forma telemática en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

https://euskadi.eus/asap_es

https://euskadi.eus/asap_es

gaztelaniazko bertsioan;

para la versión castellano;

https://euskadi.eus/asap_eu

https://euskadi.eus/asap_eu

euskarazko bertsioan.

para la versión euskera.

2.– Izapidetzeko zehaztasunak, eskaera-orriak, erantzukizunpeko adierazpenak eta bestelako ereduak eskuragarri daude Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan.

2.– Las especificaciones sobre cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos, estarán disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Pertsona edo erakunde interesdunak nahi duen hizkuntza ofizialean aurkez ditzake eskabideak eta haiekin lotutako dokumentazioa. Orobat, eskabidea aurkeztu izanaren ondoriozko jarduketetan, eta prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluek ezartzen dutenari jarraituz.

3.– La persona o entidad interesada podrá presentar la solicitud, junto con la documentación preceptiva, en el idioma oficial de su elección. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

5. artikulua.– Aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 5.– Documentación preceptiva.

1.– Eskariei ondoren adierazitako dokumentazioa erantsi beharko zaie:

1.– La solicitud deberá ir acompañada los siguientes documentos:

a) Hala badagokio, Higiezinen Jabetzako Agentearen Titulua edo eskatzailea atxikita dagoen elkargo profesionalak emandako ziurtagiria, alta-data adierazten duena.

a) En su caso, Título de Agente de la Propiedad Inmobiliaria o certificado expedido por el Colegio Profesional al que esté adscrita la persona solicitante, con indicación de fecha de alta en el mismo.

b) Bost urtez higiezinen bitartekaritzan egindako lan-jarduera egiaztatzen duen dokumentazioa.

b) Documentación acreditativa de la dedicación profesional a la actividad de intermediación inmobiliaria durante un plazo de cinco años.

c) Establezimendu publikoaren ezaugarriak ziurtatzen dituen dokumentazioa (errentamendu-kontratua, Jabetza Erregistroko ziurtagiria, etab.).

c) Documento acreditativo de las características del establecimiento público (contrato de arrendamiento, certificado del Registro Propiedad, etc.).

d) Aseguru-etxe batekin kontratatutako erantzukizun zibileko poliza eta azken ordainagiria. Jardueraren arriskuak estali beharko ditu eta 3.e) artikuluan aurreikusitako gutxieneko estaldura izan beharko du.

d) Póliza y último recibo correspondiente al contrato suscrito con una compañía de seguros de responsabilidad civil que cubra los riesgos propios de la actividad con la cobertura mínima prevista en el artículo 3.e).

e) Zinpeko aitorpena, egin beharreko jarduerari lotutako prozedura judizialetan edo arbitrajeko erreklamazioetan ez dela kondenatua izan adierazten duena.

e) Declaración responsable de no haber sido condenado en procedimientos judiciales o reclamaciones arbitrales relacionados con la actividad a llevar a cabo.

f) 10 Mb edo hortik gorako internetareko konexioa duela egiaztatzen duen agiria.

f) Documento que acredite el acceso a una conexión a Internet de 10 Mb o superior.

g) Dituen giza baliabideen zerrenda.

g) Relación de recursos personales de los que dispone.

2.– Eskatzaileak ez badu nahi administrazio jarduleak bere esku dauden dokumentuak eskuratu ditzan, aurrekoez gain, honako hauek aurkeztu beharko ditu: zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak bete izana egiaztatuko duen ziurtagiria, dagokion Foru Ogasunak eta Gizarte Segurantzako Diruzaintzak emana.

2.– En caso de oponerse a que la Administración actuante recabe los documentos que ya obran en su poder, además de los anteriores deberá aportarse certificación acreditativa del cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, expedida por las Haciendas Forales y por la Tesorería de la Seguridad Social.

6. artikulua.– Homologazioaren ebazpena.

Artículo 6.– Resolución de homologación.

1.– Homologazioa emateko edo ukatzeko ebazpena dekretu honen xede den gaian eskumena duen zuzendaritzak emango du, eta interesdunari, gehienez ere, eskabidea jaso eta kontatzen hasita hiru hilabetera jakinaraziko zaio.

1.– La resolución por la que se conceda o se deniegue la homologación se dictará por el titular de la Dirección competente en la materia objeto del presente Decreto, notificándose al interesado en el plazo máximo de tres meses a contar desde la recepción de la solicitud.

2.– Ebazpena emateko eta jakinarazteko epea eten ahal izango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22. artikuluan ezarritako kasuetan.

2.– El plazo para dictar y notificar la resolución se podrá suspender en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Gehieneko epea igaro eta esanbidezko ebazpena jakinarazi ez bada, interesdunak eskabidea administrazio-isiltasunez baietsitzat jo dezake.

3.– La persona interesada podrá entender estimada por silencio administrativo su solicitud en el caso del vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa al efecto.

4.– Homologazioaren ebazpenak zehaztu egingo ditu datu pertsonalen tratamenduaren arduradun gisa agente laguntzaileari dagozkion betebeharrak eta zein izango den bere jardueraren lurralde-eremua.

4.– La resolución de homologación especificará las obligaciones que corresponden al Agente Colaborador como encargado de tratamiento de datos de carácter personal y el ámbito territorial en el que este podrá desarrollar su actividad.

5.– Ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaioke interesdunak etxebizitza-gaietan eskumena duen sailburuordeari, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako modu eta epeetan.

5.– Contra la resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero o Viceconsejera competente en materia de vivienda en la forma y plazos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. artikulua.– Homologazioa ezeztatzea.

Artículo 7.– Revocación de la homologación.

Agente laguntzailearen homologazioa ezeztatu ahal izango da hura emateko oinarri izan ziren eskakizunak gerora betetzen ez badira edota betebeharrak bete gabe uzten badira. Ofizioz edo interesdunak eskatuta egin ahal izango da, dekretu honen xede den gaian eskumena duen zuzendaritzak arrazoitutako ebazpena eman beharko du, administrazio-prozedura aldez aurretik ireki eta, betiere, interesdunari entzunaldia emango zaio.

La homologación como Agente Colaborador podrá ser revocada por incumplimiento sobrevenido de los requisitos que dieron lugar a su concesión o por incumplimiento de sus obligaciones, bien de oficio o a instancia de persona interesada, mediante resolución motivada de la Dirección competente en la materia objeto del presente Decreto, previa instrucción del correspondiente procedimiento administrativo que, en todo caso, incluirá un trámite de audiencia al interesado.

8. artikulua.– Agente Laguntzaileen Sarearen zerrenda eguneratua.

Artículo 8.– Relación actualizada de la Red de Agentes Colaboradores.

Etxebizitza-gaietan eskumena duen sailak web orrian argitaratuko du homologatutako agente laguntzaileen zerrenda eguneratua.

El Departamento competente en materia de vivienda hará pública la relación actualizada de los Agentes Colaboradores homologados a través de su página web.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
AGENTE LAGUNTZAILEEN ESTATUTUA
ESTATUTO DE LOS AGENTES COLABORADORES

9. artikulua.– Publizitatea.

Artículo 9.– Publicidad.

1.– Homologazioa lortu ondoren, jarduten duen lokalean, toki begi-bistakoan erakutsiko du agente laguntzaileak izaera hori.

1.– Una vez homologado, el Agente Colaborador deberá exponer tal condición en un sitio visible del local donde desarrolle su actividad.

2.– Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programaren publizitatea egin ahal izango dute agente laguntzaileek, baita Eusko Jaurlaritzaren eta etxebizitza-gaietan eskumena duen sailaren izena eta logoa erabili ere.

2.– Los Agentes Colaboradores podrán hacer publicidad del Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre, ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), así como utilizar el nombre y el logo del Gobierno Vasco y del Departamento competente en materia de vivienda.

10. artikulua.– Prestakuntza.

Artículo 10.– Formación.

1.– Agente laguntzaileek prestakuntza espezifikoa jasoko dute, Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programa nola ezarri eta kudeatu jakiteko, salbu eta dagoeneko jasota badaukate merkatu libreko etxebizitzen alokairurako bitartekaritzako ASAP programa sortzeko den martxoaren 27ko 43/2012 Dekretua dela bide.

1.– Los Agentes Colaboradores recibirán una formación específica sobre la implantación y gestión del Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre, ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) salvo que ya la hubieran recibido en virtud del Decreto 43/2012, de 27 de marzo por el que se crea el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa).

2.– Orobat, programari lotutako aseguru-polizen kopiak jasoko dituzte, eta etxebizitza-gaietan eskumena duen sailak onartutako errentamendu- eta mandatu-kontratuen ereduen kopiak ere bai.

2.– Así mismo, recibirán copias de las pólizas de seguro vinculadas al Programa y modelos de contratos de arrendamiento y de mandato aprobados por el Departamento competente en materia de vivienda.

11. artikulua.– Betebehar eta zeregin orokorrak.

Artículo 11.– Obligaciones y funciones generales.

Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programarekin lotuta, agente laguntzaileek zeregin eta betebehar orokor hauek izango dituzte:

En relación con el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre, ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), los Agentes Colaboradores tendrán las siguientes funciones y obligaciones generales:

1.– Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programari buruzko argibideak ematea errentatzaileei nahiz errentariei, eta Eusko Jaurlaritzak errentamenduaren sustapenerako laguntza publikoen gaineko informazioa emateko antolatzen dituen ekintzetan laguntzea, eta horien tramitazioa erraztea hala behar denean.

1.– Informar, tanto a las personas arrendadoras como a las arrendatarias, sobre el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre, ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) y colaborar en las acciones informativas del Gobierno Vasco sobre las ayudas públicas disponibles para el fomento del arrendamiento, facilitando su tramitación cuando así se requiera.

2.– Errentatzaileen eta errentarien arteko kontratuak sinatzen direnean bitartekari lanak egitea, Eusko Jaurlaritzak eragiketa bakoitza Programan sartzea ebatzi ondoren.

2.– Actuar como intermediarios en la firma de los contratos entre personas arrendadoras y arrendatarias, una vez que el Gobierno Vasco haya resuelto la inclusión de cada operación en el Programa.

3.– Errentamendu-harreman egokiak ahalbidetzea errentatzailearen eta errentariaren artean, eta kontratuaren iraunaldian sortzen diren gatazketan adostasuna bilatzeko bitarteko gisa aritzea, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailaren lurralde ordezkaritzek eskaintzen dituzten doako zerbitzu publikoak lehentasunez erabiliz.

3.– Favorecer una adecuada relación arrendaticia entre la persona arrendadora y la arrendataria, mediar entre ellos para buscar acuerdos en los conflictos que surjan durante la vida del contrato, utilizando preferentemente los servicios públicos gratuitos ofrecidos por las Delegaciones Territoriales de Vivienda del Gobierno Vasco.

4.– Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programaren erabiltzaileen eskura edukitzea erreklamazio-orri ofizialak, programaren funtzionamenduari buruz utzi nahi dituzten kexak eta erreklamazioak jasota gera daitezen. Erreklamazioa aurkeztu eta bi egunera, agente laguntzaileak haren berri emango dio etxebizitza-gaietan eskumena duen sailari. Hori eginagatik ere, erreklamazio-orria izapidetu egin behar da, Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erreklamazio-orriak arautzen dituen urtarrilaren 14ko 142/2014 Dekretuan aurreikusitakoaren arabera.

4.– Tener hojas oficiales de reclamación a disposición de los usuarios del Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre, ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) que las soliciten, con el fin de hacer constar en ellas las quejas y reclamaciones que deseen formular sobre su funcionamiento. En el plazo de dos días desde la presentación de la reclamación, el Agente Colaborador deberá informar al Departamento competente en materia de vivienda de la misma, sin perjuicio de la tramitación que haya de darse a la hoja de reclamación, de conformidad con lo previsto en el Decreto 142/2014, de 1 de julio, de hojas de reclamaciones de Consumo y del procedimiento de atención de quejas, reclamaciones y denuncias de las personas consumidoras y usuarias.

12. artikulua.– Agente laguntzaileek etxebizitzen errentatzaileekiko dituzten zeregin eta betebeharrak.

Artículo 12.– Obligaciones y funciones de los Agentes Colaboradores con respecto a las personas arrendadoras de las viviendas.

Agente laguntzaileek zeregin eta betebehar hauek izango dituzte etxebizitzen errentatzaileekiko:

Los Agentes Colaboradores tendrán las siguientes funciones y obligaciones con respecto a las personas arrendadoras de las viviendas:

1.– Etxebizitza libreak ekartzea Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan sartzeko.

1.– Captar viviendas libres susceptibles de ser incorporadas al Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler Vivienda Libre, ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa).

2.– Etxebizitza horiek programan sartzeko eskabideak aurkeztea eta beharrezkoak diren ebaluaketa-txostenak egitea, argazki eta guzti.

2.– Presentar las solicitudes de inclusión de dichas viviendas en el Programa y realizar informes de evaluación, con reportaje fotográfico, necesarios para ello.

3.– Etxebizitzak programan sartu ahal izateko egokitze-obrak egin daitezela proposatzea eta amaitutakoan obra horiek ikuskatzea.

3.– Proponer la realización de las obras de adecuación que sean precisas para la inclusión de las viviendas en el Programa y revisarlas una vez concluidas.

4.– Etxebizitzen eta etorkizuneko errentamendu-kontratuen egokitasuna ziurtatzeko beharrezkoa den dokumentazio guztia biltzea errentatzaileengandik.

4.– Recabar de las personas arrendadoras toda la documentación de las viviendas necesaria para verificar la idoneidad de las mismas y de los futuros contratos de arrendamiento.

5.– Etxebizitzen egoeraren inbentario osoa egitea, jabeari egoera berean itzuliko zaiola bermatzeko.

5.– Realizar un inventario completo del estado de las viviendas para garantizar su recuperación en las mismas condiciones.

6.– Errentamendu-kontratuetako fidantzak Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailaren lurralde ordezkaritzetan gordailutzeko eta handik berreskuratzeko kudeaketak egitea errentatzaileen izenean.

6.– Realizar las gestiones necesarias para depositar y cancelar en la Delegación Territorial de Vivienda del Gobierno Vasco las fianzas de los contratos de arrendamiento en nombre de las personas arrendadoras.

7.– Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan kontratuak sartzeko eskabideak aurkeztea.

7.– Presentar las solicitudes de inclusión de los contratos en el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre, ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa).

8.– Programarako ekartzen dituen etxebizitzak kudeatzea, berak bakarrik.

8.– Gestionar en exclusiva las viviendas que haya captado para su incorporación al Programa.

9.– Lehendik ere inoiz alokatuta egon diren etxebizitzen kasuan, berriro okupatu daitezen ahalegintzea.

9.– En el caso de viviendas que hubieran contado con algún ciclo de alquiler, desplegar la máxima diligencia para su nueva ocupación.

10.– Datu pertsonalak babesteko indarreko legerian betetzea, tratamenduaren arduradun gisa, ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) programan euren etxebizitzak sartzeko interesa duten pertsonei dagokienez.

10.– Cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos personales, como responsables del tratamiento, respecto de las personas interesadas en incluir sus viviendas en el programa ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa).

11.– Etxebizitza eta kontratua ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) programan sartu izanaren ebazpenen kopia ematea jabeei, baita aseguru-polizen kopia bat ere.

11.– Entregar a las personas propietarias una copia de las resoluciones de inclusión de su vivienda y de inclusión del contrato en el programa ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), así como de las pólizas de seguros.

13. artikulua.– Agente laguntzaileek errentariekiko dituzten zeregin eta betebeharrak.

Artículo 13.– Obligaciones y funciones de los Agentes Colaboradores con respecto a las personas arrendatarias.

Agente laguntzaileek zeregin eta betebehar hauek izango dituzte errentariekiko:

Los Agentes Colaboradores tendrán las siguientes funciones y obligaciones con respecto a las personas arrendatarias:

1.– Etxebizitza bakoitza balizko errentariei erakustea, etxebizitza-gaietan eskumena duen sailak igorritako zerrendan ezarritako lehentasun hurrenkerari estu jarraituz, harik eta pertsona edo bizikidetza-unitateren batek etxebizitza onartu arte.

1.– Mostrar cada una de las viviendas a los potenciales personas arrendatarias, siguiendo estrictamente el orden de prelación establecido en la relación remitida por el Departamento competente en materia de vivienda, hasta obtener una persona o unidad convivencial que la acepte.

2.– Etxebizitzei egindako bisiten, erregistratutako uko-egiteen eta etxebizitza-onarpenen berri idatziz jasotzea.

2.– Dejar constancia escrita de todas las visitas efectuadas a las viviendas, las renuncias registradas y la aceptación de las mismas.

3.– Etorkizuneko errentariei buruz behar den dokumentazio guztia biltzea, etxebizitza-gaietan eskumena duen sailak programan sar dezan eragiketa hori, eta eragiketari buruzko ebaluazio-txostena egitea.

3.– Recopilar toda la documentación relativa a las futuras personas arrendatarias que sea necesaria para que el Departamento competente en materia de vivienda pueda incluir la operación en el Programa y realizar un informe de evaluación sobre la misma.

4.– Errentamendu-kontratuari dagozkion zergak errentariaren izenean likidatzeko behar diren kudeaketak egitea.

4.– Realizar las gestiones necesarias para tramitar en nombre de la persona arrendataria la liquidación de los impuestos correspondientes al contrato de arrendamiento.

5.– Kontratua amaitutakoan errentariak etxebizitza borondatez uzten duenean, etxebizitza berreskuratzea. Salbuetsita geratuko dira etxebizitza berreskuratzeko epailearen esku-hartzea behar diren kasuak. Horietan, etxebizitza uzteari ezezkoa dokumentatu baino ez da egin beharko.

5.– Recuperar la vivienda cuando la persona arrendataria la abandone voluntariamente una vez finalizado el contrato. Se exceptúan los casos en los que la recuperación precise de una intervención judicial, en los que únicamente habrá de documentar la negativa al abandono de la vivienda.

6.– Errentamendu-kontratua amaitutakoan etxebizitza ikustera joatea, nola dagoen ebaluatzeko, inbentarioa egiaztatzeko eta kalterik badagoen begiratzeko, eta txostena egin ondoren fidantza osoa itzultzea, errentatzaileak berariaz baimena emanda, edo bestela fidantzaren zati bat itzultzea, kalteak konpontzeko eta inbentarioa lehengoratzeko kostuak deskontatu ondoren, edo fidantza osoa atxikitzea.

6.– Visitar la vivienda una vez finalizado un contrato de arrendamiento, para evaluar su estado, verificar el inventario y constatar posibles desperfectos, realizando un informe, para proceder, en su caso, y con la autorización expresa de la persona arrendadora, bien a la devolución total de la fianza, o bien a la devolución parcial de la misma, una vez descontados los costes de reparación de desperfectos y reposición del inventario, o bien a su retención.

7.– Informatikako ekipoak uztea eta laguntza ematea aurrez aurre hala eskatzen duten pertsona edo bizikidetza-unitateei, Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan sartutako etxebizitzak eskuratzeko eskabideak egiteko edota zuzentzeko eta ezabatzeko.

7.– Prestar sus equipos informáticos y su colaboración para que las personas o unidades convivenciales que lo soliciten de manera presencial puedan formular, rectificar y cancelar las solicitudes de acceso a las viviendas incorporadas al Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa).

8.– Kontratua ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) programan sartu izanaren ebazpenaren kopia ematea errentariei.

8.– Entregar a las personas arrendatarias una copia de las resoluciones de inclusión del contrato en el programa ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa).

14. artikulua.– Agente laguntzaileek Eusko Jaurlaritzarekiko dituzten zeregin eta betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones y funciones de los Agentes Colaboradores con respecto al Gobierno Vasco.

Agente laguntzaileek zeregin eta betebehar hauek izango dituzte etxebizitza-gaietan eskumena duen sailarekiko.

Los Agentes Colaboradores tendrán las siguientes funciones y obligaciones con respecto al Departamento competente en materia de vivienda:

1.– Datuen tratamendurako arduradun gisa, etxebizitza gaietan eskumena duen Sailak emandako Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroko datu pertsonalak isilpekotasuna eta konfidentzialtasuna gordeta tratatzea, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB) eta Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa zorrotz beteta.

1.– Tratar los datos personales procedentes del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales que le facilite el Departamento competente en materia de vivienda, en calidad de encargados del tratamiento, con la debida reserva y confidencialidad, y con estricto cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y el Consejo, de 26 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

2.– Programaren aplikazio elektronikoa baino ez dute erabiliko harremanetarako, jakinarazpen elektronikoak egitea eta erregistro elektronikoaren erabilera barne hartuta.

2.– Comunicarse únicamente por medio de la aplicación electrónica del Programa, incluyendo la práctica de notificaciones electrónicas y la utilización del registro electrónico.

3.– Etxebizitzei zein eragiketei buruzko ebaluazio-txostenak, eta, horrekin batera, Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan sartu edota mantentzea ebazteko beharrezkoa den dokumentazioa igortzea.

3.– Remitir los informes de evaluación tanto de las viviendas como de las operaciones, junto con la documentación necesaria para resolver sobre su inclusión y/o mantenimiento en el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa).

4.– Errentatzaileekin eta errentariekin izenpetutako kontratuen jatorrizko dokumentazioa bidaltzea, baita harekin lotutakoa ere: sinatutako kontratuen jatorrizko dokumentazioa igortzea: etxebizitzari egindako bisiten eta erregistratutako uko-egiteen zerrenda, mandatu-kontratua, errentamendu-kontratua, fidantza gordailutu izanaren egiaztagiria.

4.– Enviar la documentación original de los contratos firmados con las personas arrendadoras y arrendatarias, así como la documentación asociada: resumen de las visitas efectuadas a la vivienda y renuncias registradas, contrato de mandato, contrato de arrendamiento, documento acreditativo de depósito de fianza.

5.– Eusko Jaurlaritzaren eta hark kontratutako enpresen lana erraztea, polizen jakinarazpenerako, gorabeheren kudeaketarako eta Programaren barruan kudeatuko diren alokairu-eragiketak aseguratzerakoan sor daitezkeen gainerako kontuetan, hain zuzen ere.

5.– Facilitar la labor del Gobierno Vasco y de las empresas aseguradoras que este contrate para la comunicación de las pólizas, gestión de incidencias y demás cuestiones que surjan en la gestión del aseguramiento de las operaciones de alquiler que gestionen dentro del Programa.

6.– Jardueren eta kudeaketaren jarraipen-txostena igortzea sei hilean behin, baita eskatzen diren aparteko txostenak ere.

6.– Enviar un informe ordinario de seguimiento de actividades y de gestión con carácter semestral, y los informes extraordinarios que se le soliciten.

7.– Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programaren betekizunak betetzen direla eta kudeaketa egokia dela egiaztatzeko Eusko Jaurlaritzak egiten dituen kontrol-, ikuskapen- eta auditoretza-lanak erraztea eta eskatutako dokumentazioa aurkeztea.

7.– Facilitar las labores de control, inspección y auditoría que el Gobierno Vasco lleve a cabo sobre el cumplimiento de los requisitos y la gestión del Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), y aportar la documentación que le sea requerida.

8.– Kudeaketa hobetzeko Eusko Jaurlaritzak proposatutako zuzenketa- eta prebentzio-neurriak betetzea.

8.– Acometer las acciones correctivas, preventivas y de mejora de su gestión que proponga el Gobierno Vasco.

9.– Homologazioa onartzeko kontuan hartu ziren betekizunetan aldaketarik egonez gero, gehienez ere hamabost eguneko epean jakinaraztea.

9.– Comunicar, en el plazo máximo de quince días, cualquier modificación en los requisitos que dieron lugar a su homologación.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ETXEBIZITZAK
VIVIENDAS

15. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 15.– Requisitos.

1.– Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan sartu ahal izateko, etxebizitzek betekizun hauek bete beharko dituzte:

1.– Para su incorporación al Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), las viviendas deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Inolako babes publikorik ez izatea.

a) No estar sometidas a régimen alguno de protección pública.

b) Egituraren eta eraikuntzaren egokitasunari eta bizitzeko egokitasunari buruzko baldintza orokorrak betetzea, hain zuzen ere Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuak III. eta IV. eranskinetan edo haren ordezko araudietan adierazitakoak.

b) Reunir las condiciones generales de adecuación estructural y constructiva y de habitabilidad señaladas en los anexos III y IV del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, o en la normativa que lo sustituya.

c) Itxura txukuna eta garbia edukitzea.

c) Presentar un aspecto pulcro y aseado.

d) Sukaldea behar bezala hornituta edukitzea: janaria prestatzeko plaka, harraska, arropa-garbigailua, hozkailua eta ke-kanpaia; eta bainugela ere bai: komuna, konketa eta dutxa edo bainuontzia. Horien guztien funtzionamendua egokia izan behar da.

d) Tener la cocina amueblada y dotada de placa de cocinar, fregadero, lavadora, frigorífico y campana extractora, y un baño provisto de inodoro, lavabo y ducha o bañera, todo ello en perfecto funcionamiento.

e) Ez egotea lehendik alokatuta, ez okupatuta, eta alokatzea eragotziko lukeen bestelako mugarik ere ez izatea.

e) No estar arrendadas, ocupadas, ni sometidas a cualquier limitación que impida arrendarlas.

f) Dekretu honetako I. eranskinean ezarritako errentaren muga ez gainditzea. Ordaindu beharreko errenta txosten teknikoaren, etxebizitzaren ezaugarrien eta egoeraren eta merkatuaren gorabeheren arabera ezarriko da.

f) Tener una renta no superior al límite establecido a tal efecto en el anexo de este Decreto. El importe a abonar en concepto de renta se determinará en función del informe técnico, características y estado de la vivienda y circunstancias del mercado.

g) Etxebizitza-gaietan eskumena duen sailaren iritziz alokairuko etxebizitzen eskari nahiko handia dagoen udalerri edo eskualde batean egotea.

g) Estar ubicadas en los términos municipales o comarcas en las que, a criterio del Departamento competente en materia de vivienda, exista demanda suficiente de alquiler.

2.– Betekizun horiek betetzen ez dituzten etxebizitzak ez dira Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan onartuak izango.

2.– No se admitirán en el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) las que incumplan los referidos requisitos.

16. artikulua.– Etxebizitzak programan sartu ahal izateko prozedura.

Artículo 16.– Procedimiento de inclusión de las viviendas.

1.– Etxebizitza bakoitza Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan sartu ahal izateko eskabidea agente laguntzaileak aurkeztuko du, telematikoki, dekretu honen xede den gaian eskumena duen zuzendaritzan, mandatu-kontratuarekin, erantzukizunpeko adierazpenarekin, jabetzako eskritura edo Jabetza Erregistroaren ohar soilarekin eta ebaluazio-txostenarekin batera.

1.– La solicitud de inclusión de cada vivienda en el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) la presentará de forma telemática el Agente Colaborador en la Dirección competente en la materia objeto del presente Decreto, acompañada por el contrato de mandato, la declaración responsable, las escrituras de propiedad o nota simple del Registro de la Propiedad y el informe de evaluación.

2.– Ebazpena dekretu honen xede den gaian eskumena duen zuzendaritzako titularrak emango du eta agente laguntzaileari jakinaraziko zaio hiru hilabeteko epean, gehienez ere.

2.– La resolución se dictará por el titular de la Dirección competente en la materia objeto del presente Decreto, notificándose al Agente Colaborador en el plazo máximo de tres meses.

3.– Ebazpena emateko eta jakinarazteko epea eten ahal izango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 22. artikuluan ezarritako kasuetan.

3.– El plazo para dictar y notificar la resolución se podrá suspender en los casos previstos en el artículo 22 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Gehieneko epea igarota ez bada esanbidezko ebazpenik jakinarazi, etxebizitza Programan sartuta dagoela ulertuko da.

4.– Al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, podrá entenderse que la vivienda se incluye en el Programa.

17. artikulua.– Kanporatzea.

Artículo 17.– Exclusión.

1.– Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan sartzeko ebazpena ezeztatu ahal izango da Dekretu honetako 15. artikuluan aurreikusitako betekizunak betetzen ez dituztenean, dekretu honen xede den gaian eskumena duen Zuzendaritzako titularrak emango duen ebazpen bidez, errentatzaileei eta agente laguntzaileei entzun eta gero.

1.– La resolución de inclusión de las viviendas en el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), podrá ser revocada cuando dejen de cumplir los requisitos previstos en el artículo 15 de este Decreto, mediante resolución dictada por el titular de la Dirección competente en la materia objeto del presente Decreto, previa audiencia a las personas interesadas.

2.– Betekizunak betetzen ez dituztela-eta kanporatutako etxebizitzak berriz ere sartu ahal izango dira Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan, betekizunak betetzen dituztenean.

2.– Las viviendas excluidas por incumplimiento sobrevenido de los requisitos podrán volver a incorporarse al Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) tan pronto como vuelvan a reunirlos.

18. artikulua.– Publizitatea.

Artículo 18.– Publicidad.

Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan sartutako etxebizitzen berri emango da etxebizitza alorreko eskumenak dituen sailaren web orrian, honako datu hauekin batera: kokapena, ezaugarri nagusiak, gehieneko errentak eta etxebizitza bakoitza kudeatzen duen agente laguntzaileen harremanetarako datuak.

Las viviendas incluidas en el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) serán publicitadas en la página web del Departamento competente en materia de vivienda, con indicación de su ubicación, principales características, rentas máximas y datos de contacto de los Agentes Colaboradores que las gestionan.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ERRENTATZAILEAK
PERSONAS ARRENDADORAS

19. artikulua.– Betekizun orokorrak.

Artículo 19.– Requisitos generales.

Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan sartu ahal izateko, errentatzaileek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

Para la incorporación de las viviendas al Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), las personas arrendadoras deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.– Administrazio publikoekin zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan eguneratuta egotea.

1.– Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y de la seguridad Social con las Administraciones Públicas.

2.– Dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten duen administrazio-zehapenik edo zehapen penalik ez izatea, eta horretarako ezgaitzen duen lege-debekurik ez izatea, sexu-arrazoiengatiko diskriminazioa egiteagatiko zigorrak barne, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretu bidez onetsitako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak 50. artikuluko 5. paragrafoan xedatutakoarekin bat etorrita.

2.– No haber sido sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni está incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación por razón de sexo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

20. artikulua.– Agente laguntzaileekiko betebeharrak.

Artículo 20.– Obligaciones en relación con los Agentes Colaboradores.

1.– Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan etxebizitzak sartu ahal izateko, errentatzaileek honako betebehar hauek izango dituzte agente laguntzaileei dagokienez:

1.– Para la incorporación de las viviendas al Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), las personas arrendadoras asumirán las siguientes obligaciones en relación con los Agentes Colaboradores:

a) Mandatu-kontratu bat izenpetuta, etxebizitzaren kudeaketa osoa etxebizitzaren ardura hartu duen agente laguntzailearen esku uztea sei hilabetez gutxienez, errentamendu-kontratuetako fidantzak gordailutzeko eta berreskuratzeko kudeaketa barne.

a) Atribuir en exclusiva durante un plazo mínimo de seis meses, mediante la firma de un contrato de mandato, la gestión de la vivienda al Agente Colaborador que la haya captado, incluidos el depósito y la cancelación de las fianzas de los contratos de arrendamiento.

b) 100 euroko zenbatekoa ordaintzea, esklusibotasun hori bermatzeko. Errespetatu ezean, agente laguntzailea geratuko da kopuru horrekin; bestela itzuli edota deskontatu egingo du jasotzea dagokion ordainsarietatik.

b) Abonar una suma de 100 euros que garantice dicha exclusividad, que el Agente Colaborador retendrá en caso de no respetarse esta, o devolverá o descontará de las retribuciones que le corresponda percibir en caso contrario.

c) Etxebizitzen egokitasuna eta errentamendu-kontratuena egiaztatzeko behar den dokumentazioa agente laguntzaileari ematea.

c) Entregar al Agente Colaborador toda la documentación necesaria para verificar la idoneidad de las mismas y de los contratos de arrendamiento.

d) Agente laguntzaileari etxean sartzen uztea bere eginkizunak eta betebeharrak betetzeko behar duen guztietan.

d) Permitir la entrada del Agente Colaborador en la vivienda tantas veces como sea necesario para cumplir con sus funciones y obligaciones.

e) Agente laguntzaileari ordainsaria ematea:

e) Retribuir al Agente Colaborador con:

1) Etxebizitzaren lehenengo errentamendu-kontratuko hileko errenta bat. Ordainsari hori ordaintzeko betebeharra kontratua sinatzen den unean sortuko da.

1) Una mensualidad de alquiler correspondiente al primer contrato de arrendamiento de la vivienda, que se devengará en el momento de la firma del mismo.

2) Lehen kontratuaren ostean etxebizitza lehengo errentari berari alokatzeko egiten diren errentamendu-kontratuetako bakoitzean, hileko errenta baten erdia. Ordainsari hori ordaintzeko betebeharra ere kontratu bakoitza sinatzen den unean sortuko da. Hiri Errentamenduen azaroaren 24ko 29/1994 Legearen 11. artikuluan aurreikusitakoarekin bat datozen kontratuen luzapenak ez dira ondorengo errentamendu-kontratutzat joko eta ordainsari hori ez da eman beharko.

2) La mitad de una mensualidad del alquiler correspondiente a cada uno de los contratos de arrendamiento posteriores al primero que se formalicen sobre la vivienda con la misma persona arrendataria, que se devengará en el momento de la firma de cada uno de dichos contratos. Las prórrogas de contratos que se ajusten a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, no tienen la consideración de arrendamientos posteriores, por lo que la retribución no será necesaria.

3) Lehen kontratuaren ostean etxebizitza beste errentari bati alokatzeko egiten diren errentamendu-kontratuetako bakoitzean, hileko errenta bat. Ordainsari hori ordaintzeko betebeharra ere kontratu bakoitza sinatzen den unean sortuko da.

3) Una mensualidad de alquiler correspondiente a cada uno de los contratos de arrendamiento posteriores al primero que se formalicen sobre la vivienda con una persona arrendataria distinta, que se devengará en el momento de la firma de cada uno de dichos contratos.

4) Komisio bat, gehienez ere errentaren ehuneko hiru. Ordainsari hori ordaintzeko betebeharra hilero sortuko da kontratuak indarrean dirauen bitartean.

4) Una comisión máxima equivalente al tres por ciento de la renta, que se devengará mensualmente mientras el contrato permanezca en vigor.

2.– Aurreko paragrafoko e) letran adierazitako ordainsariei Balio Erantsiaren Gaineko Zerga aplikatuko zaie, zerga sortzen den egunean indarrean dagoena.

2.– A las retribuciones a que se refiere la letra e) del párrafo anterior se les aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido vigente a la fecha de su devengo.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ERRENTARIAK
PERSONAS ARRENDATARIAS

21. artikulua.– Betekizun orokorrak.

Artículo 21.– Requisitos generales.

Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan sartutako etxebizitzen eskatzaile izan ahalko dira Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan inskribaturiko pertsonak, alokairuko etxebizitza eskatzen badute eta honako betekizun hauek betetzen badituzte:

Podrán ser demandantes de las viviendas incluidas en el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre, ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) las personas o unidades convivenciales, previamente inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda, que soliciten vivienda en alquiler y que cumplan las siguientes condiciones:

1.– Urtean 15.000 eta 39.000 euro bitarteko diru-sarrera gordin haztatugabeak izatea, Babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 38/2009 Dekretuaren 21. artikuluan edota horren ordezko araudian aurreikusitakoarekin bat etorrita.

1.– Tener unos ingresos brutos anuales comprendidos entre 15.000 y 39.000 euros, sin ponderar, con arreglo a lo previsto en el artículo 21 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, o normativa que lo sustituya.

2.– Zorrik ez edukitzea errentak edota kanonak ez ordaintzeagatik, edota errentan esleitutako babes publikoko etxebizitzetan, zuzkidura-bizitokietan edo berdinetsitako etxebizitzetan sortutako kalteengatik.

2.– No tener deudas pendientes por impago de rentas o cánones o por daños causados en viviendas de protección pública adjudicadas en régimen de arrendamiento, alojamientos dotacionales o viviendas asimiladas.

3.– Etxebizitzen errentak, hasierakoak nahiz Hiri Errentamenduen azaroaren 24ko 29/1994 Legearen 18. artikuluaren arabera eguneratuak, ez gainditzea bere urteko diru-sarrera haztatu gabeen % 30a.

3.– Que la renta de las viviendas, tanto inicial como actualizada de conformidad con el artículo 18 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, no supere el 30% de sus ingresos brutos anuales, sin ponderar.

22. artikulua.– Agente laguntzaileekiko betebeharrak.

Artículo 22.– Obligaciones en relación con los Agentes Colaboradores.

Errentariek honako betebehar hauek izango dituzte agente laguntzaileekiko:

Las personas arrendatarias deberán cumplir las siguientes obligaciones en relación con los Agentes Colaboradores:

1.– Errentamendu-kontratuak formalizatzeko eta haien zergen likidazioa kudeatzeko behar den dokumentazio guztia ematea.

1.– Entregar toda la documentación necesaria para formalizar los contratos de arrendamiento y para gestionar la liquidación de los impuestos correspondientes.

2.– Kontratua amaitutakoan etxebizitza entregatzea.

2.– Entregar la vivienda a la finalización del contrato.

23. artikulua.– Etxebizitza-eskabidea.

Artículo 23.– Solicitud de vivienda.

1.– 21. artikuluan aurreikusitako betekizun orokorrak betetzen dituzten pertsonek edo bizikidetza unitateek Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan sartutako etxebizitza bat eskuratu nahi badute, etxebizitza alorreko eskumenak dituen sailaren web orrian egin beharko dute eskabidea, zuzenean nahiz dagokion agente laguntzailearen bitartez.

1.– Las personas o unidades convivenciales que cumplan los requisitos generales previstos en el artículo 21 y deseen acceder a una vivienda incluida en el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre, ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), deberán formular su solicitud a través de la página web del Departamento competente en materia de vivienda, bien directamente o bien a través del Agente Colaborador correspondiente.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan kokatutako etxebizitzak eskatu ahal izango dira.

2.– Podrán solicitarse viviendas que se encuentren ubicadas en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Etxebizitza bakoitzeko, hamar eskaera onartuko dira gehienez.

3.– Por cada vivienda se admitirá un máximo de diez solicitudes.

4.– Gehieneko kopuru hori lortuta, etxebizitza hori ez da egongo eskuragarri eskabide gehiagotarako.

4.– Una vez alcanzado dicho número máximo, la vivienda dejará de estar disponible para nuevas peticiones.

5.– Pertsona edota bizikidetza-unitate bakoitzak etxebizitza-eskabide bat baino ezingo du aktibo izan. Ez da beste eskabiderik onartuko, aurrekoa bertan behera uzten ez bada.

5.– Cada persona o unidad convivencial solo podrá tener activa una solicitud de vivienda, de forma que se inadmitirá cualquier petición que formule mientras no haya sido cancelada la anterior.

24. artikulua.– Etxebizitzen esleipena.

Artículo 24.– Asignación de las viviendas.

1.– Agente laguntzaileei dagokie Programan sartutako etxebizitzak eskatzaileen zerrendako pertsonei edo bizikidetza-unitateei esleitzea, eskabideak jasotako hurrenkerari zorrotz jarraituz.

1.– Corresponderá a los Agentes Colaboradores la asignación de las viviendas incluidas en el Programa a las personas o unidades convivenciales por estricto orden de recepción de las solicitudes.

2.– Etxebizitzak onartutakoan, errentamendu-kontratuak formalizatuko dira, fidantzak gordailutu eta zergen likidazioa egingo da.

2.– Una vez aceptadas las viviendas, se procederá a la formalización de los contratos de arrendamiento, al depósito de las fianzas y a la liquidación de impuestos que correspondan.

3.– Etxebizitza bat onartutakoan, bertan behera geratuko dira etxebizitza hori eskuratzeko ondoren egindako eskabide guztiak.

3.– Al aceptarse una vivienda, quedan canceladas las solicitudes de acceso a la misma que se hayan formulado con posterioridad.

25. artikulua.– Programatik kanpo geratzea.

Artículo 25.– Exclusión del Programa.

1.– Hona hemen, sei hilabetez Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programatik kanpo geratzeko arrazoiak:

1.– Será motivo de exclusión del Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) durante seis meses:

a) Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programaren etxebizitza bati uko egitea.

a) La renuncia a una vivienda asignada en el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa).

b) Errentamendu-kontratua formalizatzeko agente laguntzaileak egindako errekerimenduei jaramonik ez egitea, beharrezkoa den dokumentazioa ez aurkeztea agente laguntzaileak ezarritako epean, kontratua sinatzeko egintzara ez aurkeztea edota ez sinatzea.

b) No atender los requerimientos del Agente Colaborador en orden a la formalización del contrato de arrendamiento, no aportar la documentación precisa en el plazo estipulado por el Agente Colaborador, no acudir al acto de firma del contrato o no firmarlo.

c) Etxebizitza esleitu behar zaion pertsonarekin edo bizikidetza-unitatearekin harremanetan ezin jarri izatea agente laguntzailea hiru eguneko epean.

c) La imposibilidad por parte del Agente Colaborador de contactar en el plazo de tres días con la persona o unidad convivencial a la que corresponde asignar la vivienda.

2.– Eskabidea egin duen pertsona edo bizikidetza-unitatea ez badago etxebizitza bat esleitzeko hurrenkeraren lehenengo tokian, etxebizitza eskuratzeari bere borondatez uko egiten badio, ez da Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programatik kanpo geratuko».

2.– No supondrá la exclusión del Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) la cancelación voluntaria de la solicitud de acceso a una vivienda siempre que la persona o unidad convivencial que la formule no ocupe el primer lugar para la asignación de dicha vivienda».

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
KONTRATUAK PROGRAMAN SARTZEKO PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DE INCLUSIÓN DE LOS CONTRATOS

26. artikulua.– Eskabidea.

Artículo 26.– Solicitud.

1.– Agente laguntzaileek dekretu honen xede den gaian eskumena duen zuzendaritzari eskatuko diote izenpetutako kontratuak Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan sartzeko. Programaren aplikazio informatikoaren bidez egingo da, eta 14.4 artikuluan zehaztutako dokumentazioa erantsiko da.

1.– Los Agentes Colaboradores solicitarán a la Dirección competente en la materia objeto del presente Decreto la inclusión de los contratos firmados en el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) a través de la aplicación informática del programa, adjuntando la documentación prevista en el artículo 14.4.

2.– Behin kontratuak sartuta, etxebizitzen errentatzaileak Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programari lotutako aseguru-polizetan sartuta geratuko dira aseguratu gisa.

2.– La inclusión de los contratos supondrá la incorporación de las personas arrendadoras de las viviendas a las pólizas de seguro vinculadas al Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) en calidad de asegurados.

27. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 27.– Resolución.

1.– Ebazpena dekretu honen xede den gaian eskumena duen zuzendaritzako titularrak emango du eta agente laguntzaileari jakinaraziko zaio hilabeteko epean, gehienez ere.

1.– La resolución se dictará por el titular de la Dirección competente en la materia objeto del presente Decreto, notificándose al Agente Colaborador en el plazo máximo de un mes.

2.– Gehieneko epea igarota ez bada esanbidezko ebazpenik jakinarazi, kontratua Programan sartuta dagoela ulertuko da.

2.– Al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, podrá entenderse que el contrato se incluye en el Programa.

28. artikulua.– Kontrola, ikuskapena eta auditoretza.

Artículo 28.– Control, inspección y auditoría.

1.– Etxebizitza gaietan eskumena duen Sailak Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan sartutako kontratuen kontrol-, ikuskapen- eta auditoretza-lanak egingo ditu, balizko ez-betetzeak hautemateko eta Dekretu honetan bildutako ondorioetarako.

1.– El Departamento competente en materia de vivienda desarrollará las necesarias labores de control, inspección y auditoría sobre los contratos incluidos en el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) a efectos de detectar posibles incumplimientos, con las consecuencias recogidas en este Decreto.

2.– Kontratua Programan sartu eta gero pertsona edo bizikidetza-unitate errentarien egoeran aldaketak gertatzen badira, ez dira kontuan hartuko betekizunen ez-betetze gisa.

2.– No se considerarán incumplimiento de los requisitos las variaciones de las circunstancias de las personas o unidades convivienciales arrendatarias que tengan lugar después de la inclusión del contrato.

29. artikulua.– Kanporatzea.

Artículo 29.– Exclusión.

1.– Dekretu honetako 20. artikuluan aurreikusitako betebeharrak ez baditu betetzen errentatzaileak, errentamendu-kontratuak Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programatik kanpo geratuko dira.

1.– Se excluirán del Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) aquellos contratos de arrendamiento en los que la persona arrendadora deje de cumplir las obligaciones previstas en el artículo 20 de este Decreto.

2.– Kontratua kanpoan uzteko ebazpena eman eta hurrengo bi urteetan, ezingo dira Programan sartu, ez kanpo utzitako kontratua, ez eta errentatzaile berberek izenpetutako ezein kontratu ere.

2.– Durante los dos años posteriores a la resolución de exclusión ni los contratos excluidos ni cualesquiera otros que suscriban las mismas personas arrendadoras podrán incorporarse al Programa.

3.– Kontratuak kanpoan uzten badira, jabeek itzuli egin beharko dute etxebizitza-gaietan eskumena duen sailak aseguru-etxeei kontratu horiek sartzearren ordaindutako aseguru-primen zenbatekoa.

3.– La exclusión de los contratos dará lugar al reintegro por parte de los propietarios del importe de las primas del seguro satisfechas por el Departamento competente en materia de vivienda a las compañías aseguradoras como consecuencia de la inclusión de dichos contratos.

4.– Kanpoan utziko dira, halaber, 21.3 artikuluan zehaztutako muga gainditzen duen errenta eguneratua duten kontratuak.

4.– Se excluirán asimismo aquellos contratos en los que la renta actualizada supere el límite del artículo 21.3.

5.– Kanpoan uzteko ebazpenak dekretu honen xede den gaian eskumena duen Zuzendaritzako titularrak emango ditu, interesdunei entzun eta gero.

5.– Las resoluciones de exclusión serán dictadas por el titular de la Dirección competente en la materia objeto del presente Decreto, previa audiencia a las personas interesadas.

6.– Kanporatzeak ez du eraginik izango sinatutako kontratuaren baliozkotasunean ez eta kontratu horretan hitzartutako baldintzetan ere errentariari dagokionean, aldaezinak izango baitira kontratua indarrean dagoen bitartean.

6.– La exclusión no afecta a la validez del contrato suscrito ni a las condiciones pactadas en el mismo con respecto a la persona arrendataria, que permanecerán inalterables en el plazo de vigencia del mismo.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
ASEGURU-POLIZAK
PÓLIZAS DE SEGURO

30. artikulua.– Ezaugarriak.

Artículo 30.– Características.

1.– Etxebizitza-gaietan eskumena duen sailak bermatu egingo die Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programako etxebizitzen errentatzaileei errenta kobratuko dutela kontratua izenpetzen den egunetik bertatik eta defentsa juridikoa izango dutela errentamendu-harremanarekin lotutako gatazketan. Hori guztia, artikulu honetako 3., 4. eta 4. paragrafoetan zehaztutako mugen barruan.

1.– El Departamento competente en materia de vivienda garantizará a las personas arrendadoras de los contratos incluidos en el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) el cobro de la renta desde la fecha de su firma y la defensa jurídica en los conflictos directamente relacionados con la relación arrendaticia, dentro de los límites establecidos en los párrafos 3 y 4 de este artículo.

2.– Bermatuko die, halaber, errentariek alokatutako etxebizitzetan eta altzarietan eragin dituzten kalteak konponduko zaizkiela, baldin eta kalteok ez badira denbora igarotzearen edo erabileraren ondoriozkoak, eta betiere artikulu honen 3. 4. eta 4. zenbakietan ezarritako mugen barruan.

2.– También les garantizará la reparación de los desperfectos, que no sean como consecuencia del deterioro por el uso o paso del tiempo, que causen las personas arrendatarias en las viviendas y en el mobiliario arrendado, dentro de los límites establecidos en los párrafos 3 y 4 de este artículo.

3.– Horretarako, etxebizitza-gaietan eskumena duen sailak behar diren aseguru-polizak kontratatuko ditu, ordaindu gabeko errentei, kalte materialei, errentarien ekintza bandalikoei, erantzukizun zibilari, defentsa juridikoari eta etxeko asistentziari aurre egiteko, hain zuzen. Betiere, horiek guztiak kalteen eta hondamenen ondorio badira, eta ez badira denbora igarotzearen edo erabileraren ondoriozkoak.

3.– Para ello Departamento competente en materia de vivienda contratará la póliza o pólizas de seguro que sean precisas para la cobertura de impagos de rentas, daños materiales, actos vandálicos de las personas arrendatarias, responsabilidad civil, defensa jurídica y asistencia hogar, derivados de los daños o desperfectos ocurridos, y que no sean como consecuencia del deterioro por el uso o paso del tiempo.

4.– Aseguratutako kapitalak hauek izango dira, gutxienez:

4.– Los capitales asegurados serán, como mínimo:

a) Edukitzailea: 80.000 euro, lehen arriskukoa.

a) continente: 80.000 euros a primer riesgo.

b) Edukia: 10.000 euro.

b) contenido: 10.000 euros.

c) Erantzukizun zibila: 450.000 euro.

c) responsabilidad civil: 450.000 euros.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Etxebizitza-gaietan eskumena duen sailburuaren agindu bidez argitaratuko da urtero Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programarekin lotutako aseguru-polizen primak finantzatzeko aurrekontu-ekitaldi bakoitzean izendatu diren kredituen zenbatekoak.

Mediante Orden del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de vivienda, se dará publicidad anualmente, en el Boletín Oficial del País Vasco, al importe de los créditos consignados en cada ejercicio presupuestario para la financiación de las primas correspondientes a dichas pólizas de seguro vinculadas al Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa).

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Aurrekontu ekitaldi bakoitzean Merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan sartuko den kontratu kopuruak ez du gaindituko dagokion aurrekontuko diru-izendapena edota haren eguneratzea, baldin eta aurrekontu-aldaketak onartzen badira aplikatzekoak diren eta indarrean dauden legeekin bat etorrita. Etxebizitza-gaietan eskumena duen sailburuaren agindu bidez, dagokion kreditua gehitu edo agortu dela argitaratuko da, eta azken kasu horretan ezingo da kontratu berri gehiago sartu. Agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

El número de contratos que se incluirán en el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), dentro de cada ejercicio presupuestario, no excederá del que resulte de la correspondiente consignación presupuestaria o de su actualización, en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente aplicable. Mediante Orden del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de vivienda se hará público el incremento o el agotamiento del crédito correspondiente, sin que en este último caso proceda la incorporación de nuevos contratos. La citada Orden será objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Etxebizitza baten bigarren eta ondorengo errentamendu-kontratuei dagokien hasierako errentak ez du Eranskinean adierazitako gehieneko muga bete beharko eta aurre-aurreko kontratuko azken errenta-kopuruarekin parekatu ahal izango da, betiere errentaren eguneratzea Hiri Errentamenduen azaroaren 24ko 29/1994 Legearen 18. artikuluaren arabera egin bada, eta pertsona edo bizikidetza-unitate errentariaren urteko diru-sarrera haztatuen % 30ekoa gainditzen ez bada.

La renta inicial correspondiente al segundo y posteriores contratos de arrendamiento que se formalicen sobre una misma vivienda no estará sometida al límite máximo recogido en el anexo y se podrá equiparar a la renta de la última anualidad correspondiente al contrato inmediatamente anterior, siempre y cuando la actualización de la misma se haya realizado de conformidad con el artículo 18 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y no se supere el 30% de los ingresos brutos anuales, sin ponderar, de la persona o unidad convivencial arrendataria.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da 27ko 43/2012 Dekretua, martxoaren 27koa, merkatu libreko etxebizitzen alokairurako bitartekaritzako ASAP programa sortzeko dena (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa).

Queda derogado el Decreto 43/2012, de 27 de marzo por el que se crea el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa).

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Dekretu honetan araututako laguntzen erregimen juridikoari dagokionez aurreikusi gabeko guztian, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorraren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean ezarritakoa aplikatuko da, eta, bereziki, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren laguntzen eta dirulaguntzen erregimenari buruzko VI. tituluan, eta laguntza eta dirulaguntza publikoen arloko arau-hausteen eta zigorren erregimenari buruzko VII. tituluko III. kapituluan ezarritakoa.

En todo lo no previsto en relación al régimen jurídico de las ayudas reguladas por el presente Decreto, será de aplicación lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en especial sus títulos VI y VII, Capítulo III, referentes al régimen de las ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y al régimen de infracciones y sanciones en materia de ayudas y subvenciones públicas, respectivamente.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Etxebizitza-gaietan eskumena duen sailburuari ahalmena ematen zaio Dekretu honetako 21.1 artikuluan xedatutako urteko diru-sarrera gordinak, 23.3 artikuluan aipatzen den etxebizitzako gehienezko eskabide-kopurua eta I. eranskinean aurreikusitako gehienezko errentak agindu bidez aldatzeko.

Se faculta al Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de vivienda para modificar, mediante Orden, los ingresos brutos anuales establecidos en el artículo 21.1, el número máximo de solicitudes por vivienda a que se refiere el artículo 23.3 y las rentas máximas previstas en el anexo del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko irailaren 17an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 17 de septiembre de 2019.

El Lehendakari,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IRAILAREN 17KO 144/2019 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 144/2019, DE 17 DE SEPTIEMBRE

Hona hemen merkatu libreko etxebizitzak alokatzeko ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) bitartekaritza-programan onartuko diren gehieneko errentak:

Las rentas máximas admisibles en el «Programa de Intermediación en el Mercado de Vivienda Libre», ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), serán las siguientes:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

1.– I. taldeko udalerriak, hiru euskal hiriburuak:

1.– Municipios Grupo I: las tres capitales vascas:

Araba: Vitoria-Gasteiz.

Álava: Vitoria-Gasteiz.

Bizkaia: Bilbao.

Bizkaia: Bilbao.

Gipuzkoa: Donostia.

Gipuzkoa: San Sebastián.

2.– II. taldeko udalerriak, metropolialdeak, tarteko udalerriak eta 10.000 biztanletik gorako udalerriak:

2.– Municipios Grupo II: áreas metropolitanas, municipios intermedios y municipios de más de 10.000 habitantes:

Araba: Laudio, Amurrio.

Álava: Laudio, Amurrio.

Bizkaia: Barakaldo, Getxo, Portugalete, Santurtzi, Basauri, Leioa, Galdakao, Sestao, Durango, Erandio, Amorebieta-Etxano, Bermeo, Mungia, Gernika-Lumo, Ermua, Sopela, Arrigorriaga, Trapagaran, Etxebarri, Abanto Zierbena, Ortuella, Muskiz, Berango, Derio, Gorliz, Sondika, Plentzia, Ugao-Miraballes, Urduliz, Zamudio, Alonsotegi, Loiu, Lezama, Larrabetzu, Zaratamo, Barrika, Zierbena, Zeberio, Lemoiz, Arrankudiaga.

Bizkaia: Barakaldo, Getxo, Portugalete, Santurtzi, Basauri, Leioa, Galdakao, Sestao, Durango, Erandio, Amorebieta-Etxano, Bermeo, Mungia, Gernika-Lumo, Ermua, Sopelana, Arrigorriaga, Valle de Trápaga-Trapagarán, Etxebarri, Abanto y Ciérvana/Abanto Zierbena, Ortuella, Muskiz, Berango, Derio, Gorliz, Sondika, Plentzia, Ugao-Miraballes, Urduliz, Zamudio, Alonsótegi, Loiu, Lezama, Larrabetzu, Zaratamo, Barrika, Zierbena, Zeberio, Lemoiz, Arrankudiaga.

Gipuzkoa: Irun, Errenteria, Eibar, Zarautz, Arrasate, Hernani, Tolosa, Lasarte-Oria, Hondarribia, Pasaia, Andoain, Bergara, Azpeitia, Beasain, Azkoitia, Elgoibar, Oñati, Oiartzun, Zumarraga, Urnieta, Usurbil, Lezo, Orio, Astigarraga.

Gipuzkoa: Irún, Errenteria, Eibar, Zarautz, Arrasate-Mondragón, Hernani, Tolosa, Lasarte-Oria, Hondarribia, Pasaia, Andoain, Bergara, Azpeitia, Beasain, Azkoitia, Elgoibar, Oñati, Oiartzun, Zumarraga, Urnieta, Usurbil, Lezo, Orio, Astigarraga.

3.– III. taldeko udalerriak: gainerako udalerriak.

3.– Municipios Grupo III: resto de municipios.


Azterketa dokumentala


Análisis documental