Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

174. zk., 2019ko irailaren 13a, ostirala

N.º 174, viernes 13 de septiembre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
4194
4194

127/2019 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, zeinaren bidez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioko (Hobetuz) langileak subrogatzen baititu.

DECRETO 127/2019, de 30 de julio, de subrogación del personal de la Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua-Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa (Hobetuz) por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Eusko Jaurlaritzak Fundazioa azkentzeko erabakia hartu aurreko baimena onartu du, Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa azkentzeko erabakiaren proiektuan zehaztutako moduan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/ 1997 Legegintza Dekretuaren 23 ter. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

El Gobierno Vasco ha aprobado la autorización previa a la adopción del acuerdo de extinción de la Fundación en los términos consignados en referido proyecto de «Acuerdo de extinción de la Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua-Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa», de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 ter. del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 22ko 5/2017 Legearen (2019rako luzatuak) hamalaugarren xedapen gehigarrian ezartzen denez (Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko administrazio-berrantolaketak), edozein plan, programa, jarduketa garrantzitsuk edo lege mailako xedapenek eragindako administrazio-berrantolaketak direnean, Jaurlaritzak erregulatu eta xedatu ahal izango du subrogazioei buruzko guztia, kontratu-erlazioei dagokienez eta sektore publikoko edozein entitateren sorrera, azkentze edo eraldatzetik ondorioztatzen diren eskubide eta betebeharrei dagokienez, bereziki, bertako langileak sektore publikoko beste entitate bati adskribatzeari dagokionez, aplikatzekoa den lan-arloko legeriaren edo funtzio publikoko legeriaren arabera.

La Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018, prorrogados para el ejercicio 2019, en su Disposición Adicional decimocuarta (Reorganizaciones administrativas del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi) prevé en el supuesto de reorganizaciones administrativas que vengan producidas por cualesquiera planes, programas, actuaciones significativas, así como por disposiciones con rango de Ley, que el Gobierno podrá regular y disponer cuanto sea necesario en relación con la subrogación en las relaciones contractuales y en cuantos derechos y obligaciones de cualquier género se deriven de la creación, extinción o transformación de cualquier entidad del sector público y, en particular, sobre la adscripción e integración del personal a su servicio en otra entidad del sector público, de conformidad con la legislación laboral o de función pública que le sea aplicable.

Atal honetan, aipatzekoa da Lansarien arloan 2019ko ekitaldirako hartzen diren presako aurrekontu-neurriei eta luzapenaren beste alderdi batzuei buruzko otsailaren 14ko 2/2019 Legearen bigarren xedapen gehigarrian xedatutakoa.

Dentro de este apartado cabe mencionar lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 2/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019 en materia de retribuciones y otros aspectos relativos a la prórroga.

Ahalmen hori erabiliz eta kontuan hartuta ezen Fundazioa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoan integratzea aurreikusita zegoela Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Berrantolatzeko Estrategiari buruzko Gobernu Kontseiluaren 2013ko uztailaren 30eko Erabakian, Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioko (Hobetuz) harreman juridikoetan erakunde autonomoa subrogatzeko arauketari ekingo zaio.

Haciendo uso de esta habilitación y considerando que la integración de la Fundación en el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ya se prefiguraba en el Acuerdo de 30 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, referido a la Estrategia para el redimensionamiento y racionalización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, procede regular la subrogación del Organismo Autónomo en las relaciones jurídicas de la Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua-Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa (Hobetuz).

Horrenbestez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko uztailaren 30ean egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 30 de julio de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Subrogazioa.

Artículo 1.– Subrogación.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioko (Hobetuz) langileak (eranskinean aipatzen direnak) subrogatzea onartzea.

Aprobar la subrogación por parte del Organismo Autónomo Lanbide (Euskal Enplegu Zerbitzua-Servicio Vasco de Empleo) del personal de la Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua-Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa (Hobetuz) que se relaciona en el Anexo.

2. artikulua.– Fundazioaren langileak subrogatzeko baldintzak.

Artículo 2.– Condiciones de la subrogación del personal de la Fundación.

1.– Subrogatuko diren langileek (eranskinean aipatutakoak) orain duten lan-harremanari eutsiko diote, hau da, langile lan-kontratudun izaten jarraituko dute, harik eta, lanpostu huts bat egonik, oraingo lanpostua amortizatu arte, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoaren mendekotasun organiko eta funtzionala izango dute.

1.– El personal objeto de subrogación que se relaciona en el Anexo, mantendrá su relación laboral en la condición de personal laboral a extinguir hasta su amortización con ocasión de vacante, pasando a prestar sus servicios bajo la dependencia orgánica y funcional del Organismo Autónomo Lanbide (Euskal Enplegu Zerbitzua-Servicio Vasco de Empleo).

Langile horiek bereganatu eta finkatu dituzten lan-eskubide eta -obligazioak mantenduko dituzte.

Este personal mantendrá los derechos y las obligaciones laborales que haya consolidado y adquirido.

2.– Langile horiek Fundazioa azkentzeko erabakian bertan zehaztutako egunean sartuko dira benetan erakunde autonomoan, eta dekretu honen eranskinean adierazitako kategoriekin eta egitura organikoetan atxikiko dira.

2.– La incorporación efectiva de este personal se producirá en la fecha que se determine en el propio acuerdo de extinción de la Fundación, y se concretará mediante su adscripción en las estructuras orgánicas y con las categorías a que se refiere el anexo a este Decreto.

3.– Benetan sartzen direnetik aurrera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zerbitzura diharduten langile lan-kontratudunen hitzarmen kolektiboan ezarritako lan baldintzak izango dituzte.

3.– Desde la fecha de su incorporación efectiva, las condiciones de trabajo del personal serán las previstas en el Convenio Colectivo de Personal Laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. artikulua.– Lanpostuen zerrenda egokitzea:

Artículo 3.– Adecuación de la relación de puestos de trabajo:

Langile horiek erakunde autonomoaren antolamendu-egituran sartzeko xedez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak lanpostuen zerrenda aldatuko du eta langile-zuzkidura berriak sortuko ditu.

Al efecto de la incorporación de este personal en su estructura organizativa, el Organismo Autónomo Lanbide (Euskal Enplegu Zerbitzua-Servicio Vasco de Empleo) dará inicio a la modificación de la relación de puestos de trabajo y la creación de nuevas dotaciones de personal.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko uztailaren 30ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Empleo y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBÉNIZ.

UZTAILAREN 30EKO 127/2019 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 127/2019, DE 30 DE JULIO
ZERBITZUAN DAUDEN LANGILEAK
PERSONAL EN ACTIVO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
ESZEDENTZIAN DAUDEN LANGILEAK
PERSONAL EN EXCEDENCIA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental