Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

144. zk., 2019ko uztailaren 31, asteazkena

N.º 144, miércoles 31 de julio de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
3659
3659

112/2019 DEKRETUA, uztailaren 16koa, Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroari buruzkoa.

DECRETO 112/2019, de 16 de julio, de registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi.

Gaur egun, indarrean dago Euskadiko Turismo Enpresen eta Establezimenduen Erregistroa arautzen duen irailaren 2ko 199/2003 Dekretua, zeinak Turismoa Antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legea garatzen baitu. Turismoari buruzko uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 24. artikuluak Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroaren ezaugarriak zehazten ditu, eta erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua erregelamendu bidez taxutu behar dela agintzen du. Beraz, erregistroaren inguruko beste erregulazio bat eman behar da indarreko lege-xedapenetara egokitzeko.

Actualmente, se encuentra en vigor el Decreto 199/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula el registro de empresas y establecimientos turísticos del País Vasco, en desarrollo de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo. Dicha disposición ha sido sustituida por la vigente Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, cuyo artículo 24 establece los rasgos definitorios del registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi y ordena que su organización y funcionamiento se establezcan reglamentariamente. Por ello, se hace necesario dictar una nueva regulación del registro que lo adapte a las prescripciones legales vigentes.

Zehazki, erregistroaren konfigurazioa aldatu eta legez aurreikusitako turismo-establezimendu eta -enpresen tipologiara egokitu behar da (establezimendu eta enpresa horien artean nabarmentzen dira erabilera turistikorako etxebizitzak eta etxebizitzetako logelak, inpaktu handiagoa dutelako).

En concreto, es preciso ajustar la configuración del registro a la tipología de establecimientos y empresas turísticas prevista legalmente, entre las que destacan, por su mayor impacto, las viviendas y habitaciones de viviendas para uso turístico.

Era berean, turismo-giden inskripzioa ere aurreikusi behar da. Izan ere, lanbidean aritzea jarduera librea bada ere, beharrezkoa da gaituta egotea jarduera ondare kultural gisa sailkatutako elementuen barruan egiten bada, Turismoaren Legeak (uztailaren 28ko 13/2016) 64. artikuluan xedatzen duenez. Aipatu behar da, alabaina, xedapen horien eraginkortasuna atzeratu egingo dela gaikuntzarako baldintzak eta prozedura arautzeko araua indarrean jarri arte, hirugarren xedapen gehigarriak ezarritakoaren arabera.

Igualmente, ha de preverse la inscripción de las personas guías de turismo, pues, aunque el ejercicio de tal actividad es libre, sí es necesaria una habilitación, que ha de acceder al registro, cuando la misma se desarrolle en el interior de los elementos catalogados del patrimonio cultural, como dispone el artículo 64 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo. Hay que señalar, sin embargo, que la eficacia de estas previsiones quedará demorada hasta que entre en vigor la norma que regule los requisitos y el procedimiento de habilitación, como establece la disposición adicional tercera.

Azkenik, erregistroa bestelako lege-aurreikuspen batzuen arabera ere egokitu behar da; esate baterako, zehapen jakin batzuen inskripzioari dagokion lege-testuaren arabera.

Finalmente, la regulación del registro ha de adaptarse a otra serie de previsiones legales, como la referida a la inscripción de determinadas sanciones.

Esandakoaren harira, Euskadiko Turismo Enpresa eta Jardueren Erregistroa erabat arautzea da dekretu honen helburua, hau da, Turismoari buruzko uztailaren 28ko 13/2016 Legearen edukiaren arabera arautzea.

En consonancia con lo expuesto, el decreto tiene por objeto ofrecer una regulación completa del registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi, que se adecúe al contenido de la vigente Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo.

Ildo horretan, azken xedapenetako lehenengoak kanpaketa-eremu naturalen eta autokarabanen harrera-eremu berezien inskripzioa xedatzen du. Turismoari buruzko uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 68. eta 71. artikuluetan daude jasota, hain zuzen, eremu horiek. Figura horiek, «Kanpinak eta kanpaketako beste modalitate batzuk» epigrafean inskribatuko dira Euskal Autonomia Erkidegoan kanpinak eta beste kanpaketa-turismoko modalitate batzuk arautzeari buruzko uztailaren 30eko 396/2013 Dekretuak indarrean dirauen bitartean, III. eta IV. tituluetan xedatutakoarekin bat etorrita, legeak ezarritakoaren kontra ez badago. Era berean, Turismoari buruzko uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 67., 69. eta 70. artikuluetan aurreikusitako gainerako figuren inskripzioari dagokionez, legea garatzeko egingo diren erregelamenduetara jotzen du xedapenak.

En este sentido, la disposición final primera de la norma dispone la inscripción de las áreas naturales de acampada y las áreas especiales de acogida para autocaravanas, a las que se refieren los artículos 68 y 71 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo. Dichas figuras, en tanto se mantenga vigente el actual Decreto 396/2013, de 30 de julio, de ordenación de los campings y otras modalidades de turismo de acampada en la Comunidad Autónoma de Euskadi, se inscribirán en el epígrafe de «Campings y otras modalidades de acampada», con arreglo a lo que respectivamente disponen sus títulos III y IV, en lo que no se opongan a lo establecido por la ley. Así mismo, por lo que se refiere a las demás figuras previstas por los artículos 67, 69 y 70 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, la disposición se remite, en cuanto a su inscripción, a lo que establezcan los reglamentos que se dicten en su desarrollo.

Ildo berean, adierazi behar da dekretuak Turismoari buruzko uztailaren 28ko 13/2016 Legearen VI. tituluak aurreikusten dituen interes turistikoko jarduerak egiten dituzten enpresa edo establezimenduen inskripzioak aipatzen dituela. Kontzeptu horretan biltzen dira Euskadin turismoa dinamizatzeko eta turisten mugimendua eta egonaldia hobetzeko lagungarri diren jarduerak, eta legeak kontzeptu horren barruan sartzen ditu honako hauek: sukaldaritza-establezimenduak; zerbitzu kulturaletarako enpresak (hala nola turismo linguistikoaren enpresak) eta naturako kirol-jardueren enpresak (hala nola turismo aktiboaren eta abenturazkoaren enpresak); kongresuekin, biltzarrekin eta pizgarriekin lotutako zerbitzuen enpresak eta zerbitzu horietarako instalazioak (hala nola erakustazokak); ibilbide turistikoak egiten dituzten garraio-enpresak; kultur ondarea zabaltzeko enpresak; eta aisialdi-zentroak, besteak beste. Enpresa eta jarduera horiek erregistroan inskribatu ahal izateko, beharrezkoa da haien irismena eta edukia mugatuko dituen araudi bat izatea, zeinetan turismo arloan eskumena duen sailak parte hartu behar baitu Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuekin batera. Horrenbestez, azken xedapenetatik bigarrenak, adierazten du interes turistikoko jardueren inguruan ematen diren arauek ezartzen dutenaren arabera egingo direla inskripzioak.

En análogo sentido, el decreto se refiere a las empresas o establecimientos que realizan actividades de interés turístico, previstas en el Título VI de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo. Bajo este concepto, que contempla las actividades que contribuyan a dinamizar el turismo y favorecer el movimiento y la estancia de turistas en Euskadi, la ley incluye los establecimientos de restauración; las empresas de servicios culturales, como el turismo lingüístico, y de actividades deportivas en la naturaleza, como el turismo activo y de aventura; las empresas de servicios relacionados con congresos, convenciones e incentivos y las instalaciones destinadas a este objeto, como ferias de muestras; las empresas de transportes que realizan rutas turísticas; las empresas dedicadas a la divulgación del patrimonio cultural; así como los centros recreativos. Para que estas empresas y actividades puedan acceder al registro, se hace preciso contar previamente con una regulación que delimite su alcance y contenido, en la que, junto al departamento competente en turismo, han de participar otros departamentos del Gobierno Vasco. Por ello, la disposición final segunda, difiere su inscripción a lo que establezcan los correspondientes reglamentos que se dicten sobre dichas actividades de interés turístico.

Dekretuak 4 kapitulu ditu (14 artikulutan banatuta), hiru xedapen gehigarri, xedapen indargabetzaile bat eta lau azken xedapen.

El decreto se estructura en cuatro capítulos, distribuidos en catorce artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

I. kapituluan (xedapen orokorrak) hauek jorratzen dira: dekretuaren xedea, erregistroaren helburua, araubide juridikoa eta egitura, eta erregistroaren arduraduna.

El Capítulo I, sobre disposiciones generales, aborda el objeto del decreto, la finalidad del registro, su régimen jurídico y estructura, así como la persona encargada del registro.

II. kapitulua ostatu eta bitartekaritza turistikorako enpresa eta jardueren inskripzioari buruzkoa da, eta bertan arautzen dira inskripzioen helburua eta edukia, inskripzioa egiteko bitartekoak eta ezerezteko prozedura.

El Capítulo II, dedicado a la inscripción de las empresas y actividades de alojamiento y mediación turística, regula el objeto y contenido de las inscripciones, los medios para su práctica y su cancelación.

III. kapituluak gaitutako turismo-gidarien inskripzioa zehazten du eta inskripzioaren helburua eta edukia arautzen ditu. Inskripzioak ezerezteko prozesua ere zehazten du.

El Capítulo III contempla la inscripción de las personas guías de turismo habilitadas y regula el objeto de la inscripción y su contenido, así como su cancelación.

Azkenik, IV. kapituluak erregistroaren ondorioak eta publikotasuna arautzen ditu, eta erregistroko informazioa eskuratzeaz ere hitz egiten du.

Finalmente, el Capítulo IV regula los efectos y la publicidad del registro y contempla expresamente el acceso a la información contenida en el registro.

Lehenengo xedapen gehigarrian, adierazten da sexu-aldagaia sartuko dela dekretu hau aplikatzearen ondorioz sortzen diren dokumentu guztietan, bat etorri beharrez emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko legeriarekin; bigarren xedapen gehigarrian, berriz, arau berria indarrean sartu ostean gaur egun indarrean dagoen erregistroa zertan den azaltzen da; eta hirugarren xedapen gehigarria gaitutako turismo-giden inskripzioari buruzko III. kapituluko xedapenen eraginkortasuna atzeratzen du gaikuntza horiek garatzen dituen araua garatu arte.

La disposición adicional primera prevé la inclusión de la variable de sexo en todos los documentos derivados de la aplicación del presente Decreto, en cumplimiento de la legislación de igualdad de mujeres y hombres; la disposición adicional segunda aborda la situación del registro actualmente vigente, tras la entrada en vigor de la nueva norma; y la disposición adicional tercera aplaza la eficacia de las previsiones del Capítulo III, relativo a la inscripción de las personas guías de turismo habilitadas, hasta la entrada en vigor de la norma que desarrolle las correspondientes habilitaciones.

Xedapen indargabetzaileak bestalde, ezartzen du erregistroa erregulatzen zuen aurreko dekretua indarrik gabe geldituko dela; azken xedapenetan lehenengoak kanpaketa-eremu naturalen eta autokarabanen harrera-eremu berezien inskripzioa aurreikusten du; azken xedapenetan bigarrenak, berriz, ondorengo erregulazio baten esku uzten du interes turistikoko jarduerak egiten dituzten enpresa eta establezimenduen erregistrora sartzeko prozesua; azken xedapenetan hirugarrenak turismo arloan eskumena duen sailaren titularrari baimena ematen dio erregistroaren egitura eta osaera aldatzeko; eta azken xedapenetan laugarrenak, azkenik, dekretua indarrean noiz sartuko den adierazten du.

La disposición derogatoria establece la derogación del decreto previo regulador del registro; la disposición final primera prevé la inscripción de las áreas naturales de acampada y las áreas especiales de acogida para autocaravanas; la disposición final segunda difiere a una posterior regulación el acceso al registro de las empresas y establecimientos que realizan actividades de interés turístico; la disposición final tercera autoriza a la persona titular del departamento competente en materia de turismo para modificar la estructura y composición del registro y, por último, la disposición final cuarta prevé la entrada en vigor del decreto.

Horrenbestez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren proposamenez, Gobernu Kontseiluak 2019ko uztailaren 16an egindako bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren,

En su virtud, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 16 de julio de 2019,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua arautzea.

El presente Decreto tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi.

2. artikulua.– Erregistroaren helburua.

Artículo 2.– Finalidad del registro.

1.– Erregistroaren helburua da turismo-enpresa eta -jarduerei buruzko informazioa ematea eskatzen duten pertsona guztiei.

1.– El registro tiene como finalidad ofrecer información sobre las empresas y las actividades turísticas a todas aquellas personas que lo soliciten.

2.– Era berean, erregistroa informazio-tresna izan daiteke turismo-administrazioak turismoaren antolamenduari eta arlo horretako indarreko araudia betetzen dela aztertu, kontrolatu eta egiaztatzeari dagokionez dituen eskumenak gauzatzeko.

2.– Igualmente, el registro sirve de instrumento de información para el ejercicio de las potestades administrativas que ostenta la administración turística en relación con la ordenación turística y la inspección, control y verificación del cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

3.– Era berean, erregistroko informazioa turismoa sustatzeko neurriak abiarazteko erabili ahal izango da.

3.– Así mismo, la información del registro podrá utilizarse para impulsar acciones de promoción turística.

3. artikulua.– Araubide juridikoa.

Artículo 3.– Régimen jurídico.

1.– Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroa administrazio-izaerakoa eta publikoa da.

1.– El registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi tiene naturaleza administrativa y carácter público.

2.– Erregistroa turismoaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzari adskribatuta egongo da.

2.– El registro se adscribe a la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de turismo.

3.– Erregistroa bitarteko telematiko eta elektronikoetatik kudeatuko da turismo arloan eskumena duen sailaren organo periferikoen bidez.

3.– El registro se gestionará por medios telemáticos y electrónicos, a través de los órganos periféricos del departamento competente en materia de turismo.

4.– Kudeaketa modu deszentralizatuan egingo da, establezimendua edo higiezina kokatuta dagoen tokiaren arabera edota erantzukizunpeko adierazpena edo komunikazioa zuzenduta dagoen lurralde-bulegoa kontuan hartuta, baldin eta inskribatu nahi den jarduera ez badago higiezin bati lotua.

4.– La gestión se hará de forma descentralizada, atendiendo al lugar donde radique el establecimiento o inmueble, o a la oficina territorial a la que se dirija la correspondiente declaración responsable o comunicación, cuando la actividad objeto de inscripción no esté vinculada a un inmueble.

5.– Erregistroko inskripzioak eta kontsultak doakoak izango dira.

5.– Las inscripciones y las consultas registrales serán gratuitas.

4. artikulua.– Erregistroaren egitura.

Artículo 4.– Estructura del registro.

Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroko inskripzioak liburu hauetako batean egingo dira, eta, kasuan-kasuan, dagokion atal eta epigrafeetan:

Las inscripciones en el registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi se practicarán en alguno de los siguientes libros y, en su caso, secciones y epígrafes, según corresponda:

a) I. liburua. Ostatu- eta bitartekaritza-enpresak eta -jarduerak.

a) Libro I. Empresas y actividades de alojamiento y mediación.

– 1. atala. Ostatu-establezimenduak.

– Sección 1. Establecimientos de alojamiento.

1. epigrafea. Hotelak.

Epígrafe 1. Hoteles.

2. epigrafea. Ostatuak.

Epígrafe 2. Pensiones.

3. epigrafea. Apartamentu turistikoak.

Epígrafe 3. Apartamentos turísticos.

4. epigrafea. Kanpinak eta kanpatzeko beste modalitate batzuk.

Epígrafe 4. Campings y otras modalidades de acampada.

5. epigrafea. Agroturismoak.

Epígrafe 5. Agroturismos.

6. epigrafea. Landetxeak.

Epígrafe 6. Casas rurales.

7. epigrafea. Aterpetxeak.

Epígrafe 7. Albergues.

8. epigrafea. Beste ostatu-establezimendu batzuk.

Epígrafe 8. Otros establecimientos de alojamiento.

– 2. atala. Erabilera turistikorako etxebizitzak.

– Sección 2. Viviendas para uso turístico.

1. epigrafea. Erabilera turistikorako etxebizitzak, osorik lagatakoak.

Epígrafe 1. Viviendas para uso turístico cedidas enteras.

2. epigrafea. Erabilera turistikorako etxebizitza partikularrak, logelaka lagatakoak.

Epígrafe 2. Viviendas particulares para uso turístico cedidas por habitaciones.

– 3. atala. Bitartekaritzako turismo-enpresak.

– Sección 3. Empresas turísticas de mediación.

1. epigrafea. Bidaia-agentziak.

Epígrafe 1. Agencias de viajes.

2. epigrafea. Beste bitartekaritza-enpresa batzuk.

Epígrafe 2. Otras empresas de mediación.

b) II. liburua. Turismo-gidari gaituak.

b) Libro II. Personas guías de turismo habilitadas.

5. artikulua.– Erregistroaren arduraduna.

Artículo 5.– La persona encargada del registro.

1.– Turismo arloan eskumena duen sailaren organo periferikoaren arduradunak eramango du bere lurralde-eremuko erregistroa.

1.– La persona responsable del órgano periférico del departamento competente en materia de turismo será la encargada del registro en su ámbito territorial.

2.– Erregistroaren arduradunak dagozkion inskripzioak egingo ditu, eskatzen diren ziurtagiriak emango ditu, eta erregistroko edukia jasota uzteko eta zabaltzeko gainerako izapideak egingo ditu, bat etorriz hala dekretu honetan nola aplikatzekoa den gainerako legerian jasotakoarekin.

2.– La persona encargada del registro practicará las inscripciones que procedan, emitirá las certificaciones que se soliciten y llevará a efecto los demás actos de constancia y difusión de su contenido que correspondan, de acuerdo con lo previsto en el presente Decreto y el resto de la legislación aplicable.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
OSTATU ETA BITARTEKARITZA TURISTIKORAKO ENPRESA ETA JARDUEREN INSKRIPZIOA
INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y MEDIACIÓN TURÍSTICA

6. artikulua.– Inskripzioaren xedea.

Artículo 6.– Objeto de inscripción.

1.– Erregistroan inskribatuko da ostatu eta bitartekaritza turistikorako jardueraren hasiera, baita haren aldaketak ere, erregistroan inskribatutako datuei eragiten badiete. Halaber, erregistroan jasota utziko da jardueraren etetea.

1.– Se inscribirán en el registro el inicio de la actividad de alojamiento y mediación turística, así como sus modificaciones, cuando afecten a los datos inscritos. Igualmente, se hará constar en el registro el cese de la actividad.

2.– Honako hauek inskribatuko dira:

2.– Serán objeto de inscripción:

a) Turismo-ostatuko establezimenduak.

a) Los establecimientos de alojamiento turístico.

b) Osorik lagatzen diren erabilera turistikorako etxebizitzak, eta logelaka lagatzen diren erabilera turistikorako etxebizitza partikularrak.

b) Las viviendas para uso turístico que se cedan enteras, así como las viviendas particulares para uso turístico que se cedan por habitaciones.

c) Bidaia-agentziak eta bitartekaritzako beste turismo-enpresak eta, hala badagokio, haien establezimenduak eta salmenta-puntuak.

c) Las agencias de viajes y otras empresas de mediación turística y, en su caso, sus establecimientos y puntos de venta.

7. artikulua.– Inskripzioaren edukia.

Artículo 7.– Contenido de la inscripción.

1.– Erregistroko inskripzioan sartuko dira dagokion araudiaren arabera erantzukizunpeko adierazpenean edo aurretiazko komunikazioan jaso behar diren datuak.

1.– La inscripción registral incluirá los datos que, con arreglo a la normativa específica, hayan de hacerse constar en la correspondiente declaración responsable o comunicación previa.

2.– Edonola ere, gutxienez honako datu hauek jasoko dira inskripzioan:

2.– En todo caso, en la inscripción se consignarán, al menos, los siguientes datos:

a) Turismo-jardueraren titular den pertsona fisiko edo juridikoaren identifikazio-datuak, identifikazio fiskaleko zenbakia adierazita (eta, edukiz gero, baita izen komertziala ere).

a) Datos identificativos de la persona física o jurídica que sea titular de la actividad turística, con indicación del número de identificación fiscal y, en caso de tenerlo, del nombre comercial.

b) Jarduera gauzatzen den establezimenduaren edo eraikinaren posta-helbidea, hala badagokio, eta webgunea, halakorik balu.

b) Dirección postal del establecimiento o del inmueble donde se desarrolle la actividad, en su caso, así como página web, si dispone de ella.

c) Jardueraren titularrarekin zuzenean komunikatzeko modua emango duten telefono-zenbakia, helbide elektronikoa eta posta-helbidea.

c) Número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección postal, que permitan una comunicación directa con la persona titular de la actividad.

d) Hala badagokio, establezimenduaren edo enpresaren mota, modalitatea, espezialitatea eta kategoria edo sailkapena, bai eta dispentsatu daitezkeen betekizun eta baldintzen oinarrizko edukia ere.

d) En su caso, tipo, modalidad, especialidad y categoría o clasificación del establecimiento o la empresa, así como el contenido básico de los requisitos y condiciones objeto de dispensa.

e) Ostatu emateko edukiera, ostatu-enpresen kasuan.

e) Capacidad del alojamiento, en el caso de empresas de esta naturaleza.

3.– Era berean, erregistroan inskribatuko dira zehapen nagusi eta osagarriak ezartzen dituzten ebazpen irmoak, turismoaren alorreko arau-hauste astun eta oso astunen ondoriozkoak.

3.– Así mismo, se inscribirán en el registro las resoluciones firmes que impongan sanciones de carácter principal y accesorio, por la comisión de infracciones graves y muy graves en materia de turismo.

4.– Inskripzioetan data adieraziko da, bai eta jarduketa-hasieraren ondoren-data, aldaketen data eta jarduna uztearen data.

4.– Las inscripciones indicarán la fecha en que se practican, así como la fecha de efectos del inicio de la actividad, sus modificaciones o su cese.

8. artikulua.– Inskripzioa egiteko bitartekoak.

Artículo 8.– Medios para la práctica de la inscripción.

Erregistroko inskripzioak ofizioz egingo dira, honako agiri hauek aurkeztu edo administrazio-egintza hauek diktatu ondoren, kasuaren arabera:

Las inscripciones en el registro se practicarán de oficio, tras la presentación de los documentos o la adopción de los actos administrativos que se señalan, según corresponda:

a) Jardueraren hasierari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

a) Declaración responsable de inicio de actividad.

b) Jardueraren funtsezko aldaketei edo behin-behineko eteteari buruzko erantzukizunpeko adierazpena edo funtsezkoak ez diren aldaketen aurretiazko komunikazioa, aldaketek erregistroan sartu diren datuei eragiten badiete.

b) Declaración responsable de modificaciones esenciales y cese temporal de la actividad o comunicación previa de cambios no esenciales, cuando afecten a datos que hayan accedido al registro.

c) Beste autonomia-erkidego batean legez ezarrita dauden bitartekaritza-enpresen establezimenduak eta salmenta-puntuak Euskadin jarduera hastearen buruzko komunikazioa.

c) Comunicación del inicio de la actividad en Euskadi de los establecimientos y puntos de venta de empresas de mediación establecidas legalmente en otra Comunidad Autónoma.

d) Europar Batasuneko estatu kide batean edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioarekin bat egin duen estatu batean legez ezarrita dauden bitartekaritza-enpresen establezimenduak eta salmenta-puntuak Euskadin irekitzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

d) Declaración responsable de la apertura en Euskadi de establecimientos y puntos de venta de las empresas de mediación establecidas legalmente en un estado miembro de la Unión Europea o asociado al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

e) Inskribatu den jardueraren sailkapena, edukiera edo beste elementuren bat aldarazten duen administrazio-ebazpen irmoa.

e) Resolución administrativa firme que conlleve la modificación de la clasificación, la capacidad o algún otro elemento de la actividad que haya sido objeto de inscripción.

f) Turismo arloan arau-hauste larriak eta oso larriak egiteagatik zehapen nagusiak eta osagarriak ezartzeko administrazio-ebazpen irmoa.

f) Resolución administrativa firme de imposición de sanciones de carácter principal y accesorio, por la comisión de infracciones graves y muy graves en materia de turismo.

g) Aplikatzekoa den legeriaren arabera erregistroan jaso beharreko datuak dituen beste edozein dokumentu.

g) Cualquier otro documento que, de conformidad con la normativa aplicable, contenga datos que deban constar en el registro.

9. artikulua.– Inskripzioa ezereztea.

Artículo 9.– Cancelación de la inscripción.

1.– Turismo-enpresa eta -jardueren inskripzioak ofizioz ezereztuko dira, honako agiri hauek aurkeztu edo administrazio-egintza hauek diktatu ondoren, kasuaren arabera:

1.– Las inscripciones de las empresas y actividades turísticas se cancelarán de oficio tras la presentación de los documentos o la adopción de los actos administrativos que se señalan, según proceda:

a) Jarduera eteteari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

a) Declaración responsable de cese de la actividad.

b) Beste autonomia-erkidego batean legez ezarrita dauden bitartekaritza-enpresen establezimenduak eta salmenta-puntuak Euskadin ixteari buruzko komunikazioa.

b) Comunicación de cierre en Euskadi de establecimientos y puntos de venta de empresas de mediación establecidas legalmente en otra Comunidad Autónoma.

c) Lege-araubidea urratzeagatik edo inaktibitateagatik jarduera behin betiko etetea edo jarduera gauzatzen den establezimendu eta lokalak ixtea xedatzen duen administrazio-ebazpen irmoa.

c) Resolución administrativa firme que acuerde el cese definitivo de la actividad o clausura de los establecimientos y locales en los que se desarrolle, por incumplimiento del régimen legal de la misma o por inactividad.

d) Jarduera behin betiko uztea edo establezimendua behin betiko ixtea dakarten zehapenak ezartzea xedatzen duen administrazio-ebazpen irmoa.

d) Resolución administrativa firme que acuerde la imposición de sanciones que conlleven el cese definitivo de la actividad o la clausura definitiva del establecimiento.

2.– Zehapenak ezarri izanaren inskripzioa ofizioz ezereztu egingo da edo interesdunak hala eskatzen badu, oharra hartu eta bi urte igarotzen direnean.

2.– La inscripción de la imposición de sanciones se cancelará de oficio o a solicitud de la persona interesada, una vez transcurrido el plazo de dos años desde su anotación.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
GAITUTAKO TURISMO-GIDARIEN INSKRIPZIOA
INSCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS GUÍAS DE TURISMO HABILITADAS

10. artikulua.– Inskripzioaren xedea.

Artículo 10.– Objeto de inscripción.

1.– Ofizioz emango zaie izena Euskadiko turismo-enpresa eta -jardueren erregistroan turismo-gidei, kasu hauetan:

1.– Se inscribirán de oficio en el registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi las personas guías de turismo, en los siguientes casos:

a) Euskadiko ondare kultural gisa katalogatutako elementuen barruan beren jarduera gauzatzea ahalbidetzen dien gaikuntza ematen dienean Euskadiko turismoaren arloko administrazioak.

a) Cuando la administración turística de Euskadi emita la correspondiente habilitación que les permita ejercer su actividad en el interior de los elementos catalogados del patrimonio cultural del País Vasco.

b) Espainiako estatuko beste autonomia-erkidego batzuetan edo Europar Batasuneko beste estatu batzuen aitorpena edo gaikuntza dutela dioen aurretiazko komunikazioa aurkezten dutenean.

b) Cuando presenten declaración previa de encontrarse reconocidas o habilitadas por otras comunidades autónomas del Estado español o por otros estados miembros de la Unión Europea.

2.– Gaikuntzarako baldintzak eta prozedura bat etorriko dira horren inguruan ematen diren arau espezifikoekin.

2.– Los requisitos y el procedimiento de habilitación se ajustarán a lo que disponga la normativa específica que se dicte al efecto.

11. artikulua.– Inskripzioaren edukia.

Artículo 11.– Contenido de la inscripción.

1.– Erregistroan, turismo-gidarien jarduna erregulatzen duen arauari jarraikiz jaso behar diren datuak ez ezik, gutxienez honako datu hauek jasoko dira:

1.– Además de los datos que, con arreglo a la norma reguladora de la actividad de guía turística hayan de constar, el registro recogerá al menos los siguientes:

a) Turismo-gidariaren identifikazio-datuak, identifikazio fiskaleko zenbakia adierazita, eta webgunea, halakorik balu.

a) Datos identificativos de la persona guía de turismo, con indicación del número de identificación fiscal, y página web, si dispone de ella.

b) Turismo-gidariarekin zuzenean komunikatzeko modua emango duten telefono-zenbakia, helbide elektronikoa eta posta-helbidea.

b) Número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección postal, que permitan una comunicación directa con la persona guía de turismo.

2.– Era berean, erregistroan inskribatuko dira turismoaren arloan arau-hauste astunak eta oso astunak egiteagatik zehapen nagusiak eta osagarriak ezartzen dituzten administrazio-ebazpen irmoak.

2.– Igualmente se inscribirán las resoluciones firmes que impongan a las personas guías de turismo sanciones de carácter principal y accesorio, por la comisión de infracciones graves y muy graves en materia de turismo.

12. artikulua.– Inskripzioa ezereztea.

Artículo 12.– Cancelación de la inscripción.

1.– Inskripzioa ezereztu egingo da turismo-gidariak hala eskatzen duenean (horretarako, komunikazioa aurkeztu beharko du).

1.– La inscripción se cancelará cuando así lo solicite la persona guía de turismo, mediante comunicación al efecto.

2.– Halaber, inskripzioa ezereztuko da administrazio-ebazpen bidez egiaztatzen denean gaikuntzaren ondoreak galdu direla, jarduera falta, atzera egitea, heriotza edo legezko beste kausaren bat dela eta.

2.– Así mismo, se cancelará la inscripción cuando se constate, mediante resolución administrativa, la pérdida de efectos de la habilitación por inactividad, revocación, fallecimiento u otra causa legal.

3.– Zehapenak ezarri izanaren inskripzioa ezereztu egingo da ofizioz edo interesdunak hala eskatuta, oharra hartu eta bi urte igaro direnean.

3.– La inscripción de la imposición de sanciones se cancelará de oficio o a solicitud de la persona interesada, una vez transcurrido el plazo de dos años desde su anotación.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ERREGISTROAREN ONDORIOAK ETA PUBLIKOTASUNA
EFECTOS Y PUBLICIDAD DEL REGISTRO

13. artikulua.– Inskripzioaren ondorioak.

Artículo 13.– Efectos de la inscripción.

1.– Erregistroan inskribatzea ez da eratzearen pareko; hortaz, adierazitako datuak publiko bihurtzea beste ondoriorik ez du izango.

1.– La inscripción registral, que no tendrá carácter constitutivo, producirá como efecto la publicidad de los datos consignados.

2.– Erregistroko inskripzioak ondorioak izango ditu erantzukizunpeko adierazpena edo aurretiazko komunikazioa osorik aurkeztu den egunetik aurrera.

2.– La inscripción registral surtirá efectos desde el día en que se haya presentado, de forma completa, la declaración responsable o comunicación previa que constituyan su objeto.

Jarduera eteten edo aldatzen bada, ondorioak atzeratu egin ahal izango dira erantzukizunpeko adierazpenean edo aurretiazko komunikazioan adierazten den egunera arte.

En el caso de cese o de modificaciones en la actividad, dichos efectos podrán aplazarse hasta la fecha que se indique en la correspondiente declaración responsable o comunicación previa.

3.– Inskripzioa egitean identifikazio-zenbaki bat esleituko da, eta zenbaki hori inskribatu den jardueraren titularrari edo turismo-gidariari jakinaraziko zaio.

3.– La inscripción dará lugar a la asignación de un número identificativo, que se comunicará al titular de la actividad o a la persona guía de turismo inscrita.

14. artikulua.– Erregistroko informazioa eskuratzea.

Artículo 14.– Acceso a la información del registro.

1.– Edonork eskuratu ahal izango du Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan unean-unean jasota dagoen informazioa.

1.– Cualquier persona tendrá acceso a la información que en cada momento conste en el registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi.

2.– Erregistroaren arduradunak erregistroko datuak ziurtatuko ditu interesdunak hala eskatzen duenean.

2.– La persona encargada del registro certificará, a solicitud de persona interesada, los datos que consten en el registro.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Emakumeen eta gizonen berdintasuna.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Igualdad de mujeres y hombres.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 28ko 4/2005 Legearen 16. artikuluak xedatutakoari jarraikiz, dekretu honetan ezarritakoa aplikatuz sortzen diren erantzukizunpeko adierazpenaren edo aurretiazko komunikazioaren ereduetan, Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan egindako inskripzioetan eta datuak biltzeko beste dokumentu guztietan, sexu-aldagaia sartu beharko da, halako moldez non datuak bereizita jasotzeko eta ustiatzeko bidea izango baita.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, las inscripciones en el registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi, así como cualquier otro documento de recogida de datos derivado de la aplicación de lo dispuesto por el presente Decreto, deberán incluir la variable de sexo, de modo que permitan la recopilación y explotación posterior de datos desagregados.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Indarrean dagoen turismo-enpresa eta -establezimenduen erregistroa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Registro de empresas y establecimientos turísticos vigente.

Euskadiko Turismo Enpresen eta Establezimenduen Erregistroa arautzen duen irailaren 2ko 199/2003 Dekretuak aurreikusitako erregistroan egindako inskripzioak erabat eraginkorrak izango dira eta indarrean egongo dira; hala ere, dekretu honetan zehaztutako egitura eta osaerari egokitu beharko zaizkio.

Las inscripciones practicadas en el registro previsto por el Decreto 199/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula el registro de empresas y establecimientos turísticos del País Vasco, mantendrán plena efectividad y vigencia, aunque deberán ser adaptadas a la estructura y composición del registro establecidas en el presente Decreto.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Gaitutako turismo-giden inskripzioaren eraginkortasunaren atzerapena.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Demora de la eficacia de la inscripción de las personas guías de turismo habilitadas.

Dekretu honen III. kapituluan xedatutakoaren eraginkortasuna atzeratu egiten da turismo-giden gaikuntzarako baldintzak eta prozedura garatzen dituen araua indarrean jarri arte.

La eficacia de lo dispuesto por el Capítulo III de este Decreto queda demorada hasta la entrada en vigor de la norma que desarrolle los requisitos y el procedimiento de habilitación de las personas guías de turismo.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Arauak indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normativa.

Indargabetuta gelditzen dira Euskadiko Turismo Enpresen eta Establezimenduen Erregistroa arautzen duen irailaren 2ko 199/2003 Dekretua eta arau honetan ezarritakoaren kontrakoak diren xedapen guztiak.

Quedan derogados el Decreto 199/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula el registro de empresas y establecimientos turísticos del País Vasco, así como cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la presente norma.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Kanpaketa-modalitateak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modalidades de acampada.

Turismoari buruzko uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 68. eta 71. artikuluetan aurreikusitako kanpaketa-eremu naturalak eta autokarabanen harrera-eremu bereziak «Kanpinak eta kanpaketako beste modalitate batzuk» epigrafean inskribatuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoan kanpinak eta beste kanpaketa-turismoko modalitate batzuk arautzeari buruzko uztailaren 30eko 396/2013 Dekretuaren III. eta IV. tituluetan, hurrenez hurren, xedatutakoarekin bat etorrita, legeak ezarritakoaren kontra ez badago.

Las áreas naturales de acampada y las áreas especiales de acogida para autocaravanas, previstas en los artículos 68 y 71 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, se inscribirán en el epígrafe de «Campings y otras modalidades de acampada», de acuerdo con lo que respectivamente disponen los títulos III y IV del Decreto 396/2013, de 30 de julio, de ordenación de los campings y otras modalidades de turismo de acampada en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en lo que no se opongan a la citada ley.

Turismoari buruzko uztailaren 28ko 13/2016 Legearen 67., 69. eta 70. artikuluetan aurreikusitako gainerako figurak turismo-enpresa eta -jardueren erregistroan inskribatu ahal izango dira, legea garatzeko egingo diren erregelamenduek hala ezartzen badute.

Las demás figuras previstas por los artículos 67, 69 y 70 de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, podrán ser objeto de inscripción en el registro de empresas y actividades turísticas, si así lo establecen los reglamentos que se dicten en su desarrollo.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Interes turistikoko jarduerak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Actividades de interés turístico.

Interes turistikoko jarduerak egiten dituzten enpresa eta establezimenduak, Turismoari buruzko uztailaren 28ko 13/2016 Legearen VI. tituluan zehaztutakoak, turismo-enpresa eta -jardueren erregistroan inskribatu ahal izango dira, haien araudiek xedatutakoari jarraituz.

Las empresas y establecimientos que realizan actividades de interés turístico, previstas en el Título VI de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo, podrán ser objeto de inscripción en el registro de empresas y actividades turísticas, de conformidad con lo que dispongan los reglamentos que las regulen.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Erregistroa eguneratzeko baimena.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Autorización para la actualización del registro.

Turismo-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren titularrari baimena ematen zaio dekretu honetan arautzen den erregistroaren egitura eta osaera aldatzeko, erregistroa osatzen duten liburuak, atalak eta azpiatalak ezabatuz, azpizatituz edo izenez aldatuz, erregistroa turismo-enpresa eta -jarduerei hobeto egokitzeko xedearekin.

Se autoriza a la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de turismo para modificar la estructura y composición del registro regulado en el presente Decreto, mediante la supresión, inclusión o cambio de denominación de los libros, secciones y subapartados que lo integran, con la finalidad de permitir una mejor adecuación del registro a los distintos tipos de empresas y actividades turísticas.

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko uztailaren 16an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de julio de 2019.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua,

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo,

SONIA PÉREZ EZQUERRA.

SONIA PÉREZ EZQUERRA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental